Basın Toplantısından Yansımalar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Basın Toplantısından Yansımalar"

Transkript

1 Tarihli Basın Toplantısından Yansımalar

2 GüVEN Platformu Bas n Toplant s tarihinde Ortaköy Feriye Lokantası Feyyaz Tokar Toplantı Salonu nda gerçekleflen ve toplumda venöz tromboembolizm konusunda fark ndal k yaratmay amaçlayan bas n toplant s GüVEN Platformu üyelerinin büyük k sm n n ve sosyal ile medikal bas n mensuplar n n kat l m yla verimli bir flekilde gerçeklefltirildi. GüVEN Platformu ve venöz tromboembolizmin önemi hem ulusal televizyon kanallar nda, hem sosyal medyada hem de medikal medyada yer buldu. GüVEN Platformundan toplant ya kat lan üyeler Prof. Dr. Faik Alt ntafl, Prof. Dr. Kürflat Bozkurt, Prof. Dr. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Bülent Erdemli, Prof. Dr. Birsen nce, Dr. Kamil Kaynak, Prof. Dr. Mehmet Kurto lu, Prof. Dr. Hakan Kültürsay, Prof. Dr. Nil Molinas Mandel, Prof. Dr. Gül Öngen, Prof. Dr. Zeki Öngen, Prof. Dr. Turgut Ulutin idi.

3 Bas n toplant s na yer veren televizyon kanallar : tarihinde saat 07:00'da CNN Türk'te Güne Merhaba program tarihinde saat 07:45'te Kanal D'de rfan De irmenci ile Günayd n program Bas n toplant s na yer veren internet siteleri: Hürriyet, , Milliyet, , Diyanet Haberler, , html Anadolu Ajans, , -karsionlemler Akflam Gazetesi, , NTVMSNBC, , Haberler.com, , Zaman Gazetesi, , Medimagazin, , Hürriyet, , Pudra.com,

4 Bas n toplant s na yer veren gazeteler: Hürriyet, , Hayat Kurtaran K lavuz Milliyet, , P ht Atmas na Ba l Ölümlere 'Dur' Denecek Vatan, 22.11,2011, GüVEN Platformu P ht Atmas na Ba l Ölümlere 'Dur' Diyor lke, , Her Gün Bir Uçak Dolusu nsan Ölüyor Akflam, , P ht n n Çaresi Hareket Zaman, Zaman Ankara, Zaman Antalya, , P ht Atmas Ölüme Götürebiliyor Sözcü, , P ht Atmas na Karfl Hareketli Yaflay n K rm z Beyaz, , P ht Atmas Önlenebilir Baflkent Gazetesi, , P ht Atmas na Karfl Önlemler K lavuzu Haz rland Ordu Güncel, , Uçak Yolculu u Öldürebilir! Hür Ses, , P ht Atmas na Ba l Ölümlere Dur Ege Telgraf, , Hareketsiz Kalmak Ölüme Yol Açabilir Haber Ekspres, , P ht Atmas Ölüme Götürebiliyor Ayr nt l Haber, , P ht Atmas Önlenebilir Dokuz Sütun, , P ht Atmas na Ba l Ölümler Önlenebilir Medimagazin, Venöz Tromboembolizme Karfl GüVen Platformu Medikal Plus, 1,12,2011. GüVen Platformu P ht Atmas na Ba l Ölümlere Dur Diyor. Milliyet / Cadde, , Ölümlere Dur Deyin. Medikal Trend, Aral k. VTE Fark ndal Yetersiz Formsante, Uzun Yolculuklardaki Risk: P ht Atmas

5 Televizyon Programlar Tarih: Kanal: Kanal D Program n smi: rfan De irmenci le Günayd n Konu: Uzun Süre Hareketsiz Kalmakla Ortaya Ç kan P ht Atmas Ölüme Neden Oluyor. Röportaj: Prof. Dr. Mehmet Kurto lu Saat: 07:44:59 Süre: 00:03:39 Kanal D'de sabah kufla nda yay nlanan, rfan De irmenci ile Güne Merhaba adl programda p ht atmas hastal n n nedenleri, riskleri, nas l korunulaca na iliflkin bilgiler verildi. Yay n band nda 22 Kas m sal günü GüVEN Platformu'nun gerçeklefltirdi i bas n toplant s ndan görüntüler yer ald. Ayr ca platformun kurucu üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Kurto lu ile yap lan bir röportaj yay nland.

6 Tarih: Kanal: CNN Türk Program n smi: Güne Merhaba Konu: P ht Atmas na Karfl Önlemler. En Önemli Nedenlerinden Biri Hareketsizlik. Türkiye'deki 16 T p Derne i GüVEN Platformu Ad Alt nda Bir Araya Geldi. Saat: 06:54:24 Süre: 00:01:42 CNN TÜRK'te sabah kufla nda yay nlanan Güne Merhaba adl programda, t ptaki ad venöz tromboemboli olan p ht atmas n n nedenleri, riskleri ve nas l korunaca na iliflkin bilgi verildi. GüVEN Platformu oluflumunun, konu ile ilgili toplumu bilgilendirme çal flmalar na örnek olarak gerçeklefltirdi i bas n toplant s ndan söz edildi.

7 nternet Siteleri HÜRR YET PORTAL Tarih: PIHTI ATMASI'NA BA LI ÖLÜMLERE SON Dünyada ölüm nedenleri aras nda üçüncü s rada yer alan P ht Atmas 'na dikkat çekecek ilk k lavuz, GüVEN Platformu taraf ndan haz rland. Türkiye'de ilk kez 16 uzmanl k derne inin katk lar yla bir araya gelen GüVEN Platformu'nun, P ht Atmas na (venöz tromboembolizm) karfl al nacak önlemleri aç klamak, hasta ve hekim fark ndal n artt rmak amac yla düzenledi i bas n toplant s saat 10.00'da Feriye Lokantas 'nda yap lacak. Yay nlad k lavuzla P ht Atmas na ba l ölümlere "dur" demeyi hedefleyen GüVEN Platformu, toplant da bu hastal ktan korunmak için de önerilerde bulunacak. "P ht atmas ndan" korunman n yollar n n anlat laca toplant da, hastal ktan korunman n, ortaya ç kt ktan sonra tedavi edilmesinden çok daha kolay oldu unu belirten uzmanlar, sanofi-aventis'in katk lar yla haz rlanan k lavuzda yer alan bilgilerden de k sa örnekler verecek. "P ht atmas n n (Venöz tromboembolizm - VTE) en önemli tehlikesi, p ht n n damar duvar ndan kopup kan ak m yla kalbe ve oradan da akci ere ulafl p akci er damar n t kamas d r." Hastal ktan korunma yollar : Önerilerden baz lar flunlar; Uzun süre hareketsiz kal nacaksa bald r kaslar n n çal flt r lmas. Mümkün olan yerlerde, aral klarla kalk l p biraz dolafl lmas. Yatak istirahatlar nda p ht oluflumunu engellemek için hareket edilmesi. Gerekti inde yaflam tarz nda de ifliklikler yap lmas. Kilo verilmesi. Sigaran n b rak lmas

8 Dünyada ölüm nedenleri aras nda 3. s rada yer alan P ht Atmas 'na dikkat çekecek ilk k lavuz, GüVEN Platformu taraf ndan haz rland. Türkiye'de ilk kez 16 uzmanl k derne inin katk lar yla bir araya gelen GüVEN Platformu'nun, P ht Atmas 'na (venöz tromboembolizm) karfl al nacak önlemleri aç klamak, hasta ve hekim fark ndal n artt rmak amac yla düzenledi i bas n toplant s bugün saat 10.00'da Feriye Lokantas 'nda yap lacak. Yay mlad k lavuzla P ht Atmas 'na ba l ölümlere "dur" demeyi hedefleyen GüVEN Platformu, toplant da bu hastal ktan korunmak için de önerilerde bulunacak. P ht Atmas 'ndan korunman n yollar n n anlat laca toplant da, hastal ktan korunman n, ortaya ç kt ktan sonra tedavi edilmesinden çok daha kolay oldu unu belirten uzmanlar, sanofi-aventis'in katk lar yla haz rlanan k lavuzda yer alan bilgilerden de k sa örnekler verecek. GÜNDEM.M LL YET Tarih: 'DUR' DENECEK D YANET HABERLER Tarih: PIHTI ATMASINA KARfiI ÖNLEMLER KILAVUZU GüVEN Platformunu oluflturan 16 dernek taraf ndan, ölüme neden olan p ht atmas na (venöz tromboemboli) karfl önlemlerin yer ald bir k lavuz haz rland. Yap lan aç klamaya göre, sanofi-aventis'in katk lar yla gerçeklefltirilen k lavuz, GüVEN Platformunu oluflturan 16 dernekten Prof. Dr. Faik Alt ntafl, Prof. Dr. Kürflat Bozkurt, Prof. Dr. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Hakan Kültürsay, Prof. Dr. Bülent Erdemli, Prof. Dr. Mehmet Kurto lu, Prof. Dr. Birsen nce, Prof. Dr. Kamil Kaynak, Prof. Dr. Gül Öngen, Prof. Dr. Zeki Öngen, Prof. Dr. Turgut Ulutin'in kat ld bir toplant yla tan t ld. Tüm yafl gruplar nda görülebilen p ht atmas n n farkl nedenlerle ortaya ç kabilirken, uzun süre hareketsiz kalma, uçak seyahatleri, otobüs ve otomobil seyahatleri ya da uzun süre internet bafl nda vakit geçirmek bu hastal a yol açan nedenler aras nda yer al yor. Hastal n, yatarak tedavi olan hastalarda, cerrahi operasyon geçiren kiflilerde görülme olas l da oldukça yüksek. P ht atmas ndan korunman n yollar n n yer ald k lavuzda, uzun süre hareketsiz kal nacaksa bald r kaslar n n çal flt r lmas,

9 mümkün olan yerlerde, aral klarla kalk l p biraz dolafl lmas, yatak istirahatlar nda p ht oluflumunu engellemek için hareket edilmesi, gerekti inde yaflam tarz nda de ifliklikler yap lmas, kilo verilmesi ve sigaran n b rak lmas gibi öneriler dikkat çekti. Bu arada, özellikle diz veya kalça eklem ameliyat olanlar, büyük yaralanma geçirenler, kalp yetersizli i veya a r solunum hastal olan kifliler ve yo un bak mda yatarak tedavi gören hastalarda p ht atma riski çok yüksek ve bu kiflilere kan p ht laflmas n engelleyici tedavi uygulanmas n n gerekti ine de iflaret edildi. Öte yandan, p ht atmas dünyada ölüm nedenleri aras nda üçüncü s rada yer al yor. ANADOLU AJANSI Tarih: PIHTI ATMASI ÖNLENEB L R olum-nedeni-pihti-atmasina-karsi-onlemler 16 t p derne i üyelerinin oluflturdu u GüVEN Platformu taraf ndan, ölüme neden olan p ht atmas na karfl önlemlerin yer ald bir k lavuz haz rland. Yap lan aç klamaya göre, sanofi-aventis'in katk lar yla gerçeklefltirilen k lavuzda tüm yafl gruplar nda görülebilen p ht atmas n n farkl nedenlerle ortaya ç kabilirken, uzun süre hareketsiz kalma, uçak seyahatleri, otobüs ve otomobil seyahatleri ya da uzun süre internet bafl nda vakit geçirmek bu hastal a yol açan nedenler aras nda yer al yor. Hastal n, yatarak tedavi olan hastalarda, cerrahi operasyon geçiren kiflilerde görülme olas l da oldukça yüksek. P ht atmas ndan korunman n yollar n n yer ald k lavuzda, uzun süre hareketsiz kal nacaksa bald r kaslar n n çal flt r lmas, mümkün olan yerlerde, aral klarla kalk l p biraz dolafl lmas, yatak istirahatlar nda p ht oluflumunu engellemek için hareket edilmesi, gerekti inde yaflam tarz nda de ifliklikler yap lmas, kilo verilmesi ve sigaran n b rak lmas gibi öneriler dikkat çekti. AKfiAM GAZETES Tarih: UZUN SEYAHATLER ÖLDÜRÜYOR! Tüm yafl gruplar nda görülebilen P ht Atmas (venöz tromboemboli), farkl nedenlerle ortaya ç kabiliyor. Uzun süre hareketsizlik, örne in uçak seyahatleri, otobüs ve otomobil seyahatleri ya da uzun süre internet bafl nda vakit geçirmek bu hastal a yol açan nedenler aras nda yer al yor. Öte yandan hareketsiz kalmaya ba l olarak da ortaya

10 ç kabilen hastal n, yatarak tedavi olan hastalarda veya cerrahi operasyon geçiren kiflilerde görülme olas l oldukça yüksek. Avrupa ve Amerika'da; hekimlerin ve toplumun fark ndal n art rmak amac yla bu konuyla ilgili yaz lm fl k lavuzlar bulunuyor. Türkiye'de ise hekimlerin ve hastalar n ölümcül P ht Atmas na karfl fark ndal n art racak ve konuya dikkat çekecek ilk k lavuz, sanofi-aventis'in koflulsuz destekledi i ve 16 ilgili t p derne i üyelerinin oluflturdu u GüVEN Platformu taraf ndan haz rland. GüVEN Platformunu oluflturan 16 dernekten Prof. Dr. Faik Alt ntafl, Prof. Dr. Kürflat Bozkurt, Prof. Dr. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Hakan Kültürsay, Prof. Dr. Bülent Erdemli, Prof. Dr. Mehmet Kurto lu, Prof. Dr. Birsen nce, Prof. Dr. Kamil Kaynak, Prof. Dr. Gül Öngen, Prof. Dr. Zeki Öngen, Prof.Dr.Turgut Ulutin'in konuflmac olarak kat ld klar bir toplant ile tan t lan K lavuz, Sa l k Bakanl 'n n deste ini ald ve Türkiye'deki hekimlere ulaflt r lacak. "P ht atmas ndan" korunman n yollar n n anlat ld toplant da, hastal ktan (VTE) korunman n, hastal k ortaya ç kt ktan sonra tedavi edilmesinden çok daha kolay oldu unu belirten uzmanlar, sanofi-aventis'in katk lar yla haz rlanan k lavuzda yer alan bilgilerden de k sa örnekler verdi. Toplant da, hastal ktan korunmak için de flu önerilerde bulunuldu: Uzun süre hareketsiz kal nacaksa bald r kaslar n n çal flt rmas Mümkün olan yerlerde, aral klarla kalk l p biraz dolafl lmas Yatak istirahatlar nda p ht oluflumunu engellemek için hareket edilmesi Gerekti inde yaflam tarz nda de ifliklikler yap lmas Kilo verilmesi Sigaran n b rak lmas P ht atmas riski, hastanede yatan hastalarda; normal nüfusa oranla 10 kat daha fazla! Toplardamarda p ht olufltu u zaman, kan ak m k smen ya da tamamen bloke olur ve bu bölgede a r, k zar kl k ve flifllik meydana gelir. Bu olay, vücuttaki derin bir toplardamarda oldu u zaman derin ven trombozu (DVT) ad n al r. Derin ven trombozunun en önemli tehlikesi, p ht n n damar duvar ndan kopup kan ak m yla kalbe ve oradan da akci ere ulafl p akci er damar n t kamas d r. Bu duruma pulmoner embolizm (PE) denir. Yap lan testler ve otopsi çal flmalar; VTE riskinin herhangi bir nedenle hastanede yatan hastalarda, normal nüfusa oranla yaklafl k

11 10 kat daha fazla oldu unu ortaya koymufltur. Ayr ca hastane ölümlerinin %10'dan fazlas n n PE nedeni ile oldu u bilinmektedir. P ht atmas (Venöz tromboembolizm - VTE) özellikle önemli ameliyat geçiren, a r t bbi hastal olan ve uzun süreyle yatan hastalarda oluflan bacak toplardamarlar nda p ht oluflmas (derin ven trombozu), baz hastalarda oluflan bu p ht n n akci er atar damarlar na gitmesi ve t kamas (akci er embolisi) flekliyle oluflur. Toplardamarlarda p ht oluflumu her yafl grubunda meydana gelebilece i gibi ileri yafl gruplar nda görülme s kl daha da art yor. Özellikle 60 yafl üzeri her 100 kiflinden birinde venöz tromboemboli görülebiliyor. VTE Önlenebilir Bir Hastal kt r. P ht atmas (Venöz tromboembolizm), riskini yüksek oranda yaflayanlara verilen koruyucu tedavi ile hastal k engellenebilir, geliflmifl ülkelerde bu konuda yaz lm fl k lavuzlar bulunmaktad r. Hekimler ve hastalar bu k lavuzlarla fark ndal klar n art rarak ölümle sonuçlanabilecek olan bu durumu engelleyebilmektedir. Sanofi-aventis'in koflulsuz deste iyle Türkiye'de ilk kez 16 uzmanl k derne inin katk lar yla bir araya gelen GüVEN Platformu, P ht Atmas (Venöz tromboembolizm) riskine karfl gerek toplumsal gerekse hekim fark ndal n artt rmak, bununla ilgili al nacak önlemler konusunda standardizasyon oluflturmak amac yla; genel cerrahi, gö üs hastal klar, hematoloji, iç hastal klar, kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, onkoloji, ortopedi, nöroloji, t bbi biyoloji bilim dallar nda görevli, bu alanda deneyimli ve çeflitli üniversitelerde çal flmalar n yürüten akademisyenler taraf ndan gönüllülük esas yla oluflturuldu. Diz veya kalça eklem ameliyatlar riski art r yor. Özellikle diz veya kalça eklem ameliyat yap lanlar; büyük yaralanma geçirenler; kalp yetersizli i veya a r solunum hastal olan kifliler ve yo un bak mda yatarak tedavi gören hastalarda VTE riski çok yüksek ve bu kiflilere kan p ht laflmas n engelleyici tedavi uygulanmas gerekmektedir. Koruyucu tedavi ise, doktorun; VTE riskini de erlendirmesi ve bu duruma uygun tedavinin seçilmesiyle gerçekleflebiliyor. Baz durumlarda bacaklara bas nç uygulayan çorap giyilmesi önerilirken, ço u hastaya, cilt alt na enjekte edilen ilaçlar uygulanarak tam koruma sa lanmaktad r. Bu ilaçlar, cerrahi giriflim yap lan hastalarda ameliyattan önce uygulanmaya bafllan yor. Gerekti inde ise tedaviye, ameliyattan sonra 3 haftaya

12 NTVMSNBC Tarih: B R UÇAK DOLUSU NSAN BU NEDENLE ÖLÜYOR 16 t p derne inin oluflturdu u GüVEN Platformu yay nlad k lavuzla, dünyada üçüncü ölüm nedeni olan p ht atmas na ba l ölümlere "dur" diyecek. Tüm yafl gruplar nda görülebilen p ht atmas, yani venöz tromboemboli, farkl nedenlerle ortaya ç kabiliyor. Uzun süre hareketsizlik, örne in uçak, otobüs ve otomobil seyahatleri ya da uzun süre internet bafl nda vakit geçirmek bu hastal a yol açan nedenler aras nda yer al yor. Hastal n, yatarak tedavi olan hastalarda veya cerrahi operasyon geçiren kiflilerde görülme oran da bir hayli yüksek. Avrupa ve Amerika'da hekimlerin ve toplumun fark ndal n art rmak amac yla konuyla ilgili k lavuzlar bulunuyor. Türkiye'de ise hekimlerin ve hastalar n ölümcül p ht atmas na karfl fark ndal n art racak ve konuya dikkat çekecek ilk k lavuz, sanofi-aventis'in koflulsuz destekledi i ve 16 ilgili t p derne i üyelerinin oluflturdu u GüVEN Platformu taraf ndan haz rland. GüVEN Platformu'nu oluflturan derneklerden Prof. Dr. Faik Alt ntafl, Prof. Dr. Kürflat Bozkurt, Prof. Dr. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Hakan Kültürsay, Prof. Dr. Bülent Erdemli, Prof. Dr. Mehmet Kurto lu, Prof. Dr. Birsen nce, Prof. Dr. Kamil Kaynak, Prof. Dr. Gül Öngen, Prof. Dr. Zeki Öngen, Prof. Dr. Turgut Ulutin'in konuflmac olarak kat ld klar bir toplant ile tan t lan k lavuz, Sa l k Bakanl 'n n deste ini ald ve Türkiye'deki hekimlere ulaflt r lacak. Her gün bir uçak dolusu insan n p ht atmas nedeniyle hayat n kaybetti ini vurgulayan ve hastal ktan korunman n, hastal k ortaya ç kt ktan sonra tedavi edilmesinden çok daha kolay oldu unu belirten uzmanlar, k lavuzda yer alan bilgilerden k sa örnekler verdi. Uzmanlar n dikkat çekti i korunma önerilerinin baz lar flöyle: Uzun süre hareketsiz kal nacaksa bald r kaslar n çal flt rmak Mümkün olan yerlerde, aral klarla kalk l p biraz dolafl lmak Yatak istirahatlar nda p ht oluflumunu engellemek için hareket etmek Gerekti inde yaflam tarz nda de ifliklikler yapmak Kilo vermek Sigaray b rakmak.

13 R SK, HASTANEDE YATAN HASTALARDA DAHA FAZLA: Hastal k, özellikle önemli ameliyat geçiren, a r t bbi hastal olan ve uzun süre yatan hastalarda bacak toplardamarlar nda p ht oluflmas ve bu p ht n n akci er atar damarlar na giderek oray t kamas yla olufluyor. Toplardamarlarda p ht oluflumu her yafl grubunda meydana gelebilece i gibi ileri yafl gruplar nda görülme s kl daha da art yor. Özellikle 60 yafl üzeri her 100 kiflinden birinde venöz tromboemboli görülebiliyor. D Z VEYA KALÇA AMEL YATLARI R SK ARTIRIYOR: Özellikle diz veya kalça eklem ameliyat olanlar, büyük yaralanma geçirenler, kalp yetersizli i veya a r solunum hastal olan kifliler ve yo un bak mda yatarak tedavi gören hastalarda risk çok yüksek ve bunlara kan p ht laflmas n engelleyici tedavi uygulanmas gerekiyor. Baz durumlarda bacaklara bas nç uygulayan çorap giyilmesi önerilirken, baz hastalara cilt alt na enjekte edilen ilaçlar verilerek koruma sa lan yor. Bu ilaçlar, cerrahi giriflim yap lan hastalarda ameliyattan önce uygulanmaya bafllan yor. Tedaviye, ameliyattan sonra 3 haftaya kadar uzayan sürelerle devam edilebiliyor. HABERLER.COM Tarih: PIHTI ATMASINA BA LI ÖLÜMLERE "DUR" Her gün, bir uçak dolusu insan; p ht atmas nedeniyle hayat n kaybediyor. Sanofiaventis'in koflulsuz deste iyle Türkiye'de ilk kez 16 uzmanl k derne inin katk lar yla bir araya gelen GüVEN Platformu, dünyada ölüm nedenleri aras nda üçüncü s rada yer alan P ht Atmas na (venöz tromboembolizm) karfl al nacak önlemleri aç klamak, hasta ve hekim fark ndal n artt rmak amac yla bir toplant düzenledi. Sa l k Bakanl 'n n da deste ini alan GüVEN Platformu, yay nlad k lavuzla P ht Atmas na ba l ölümlere "dur" diyecek! Tüm yafl gruplar nda görülebilen P ht Atmas (venöz tromboemboli), farkl nedenlerle ortaya ç kabiliyor. Uzun süre hareketsizlik, örne in uçak seyahatleri, otobüs ve otomobil seyahatleri ya da uzun süre internet bafl nda vakit geçirmek bu hastal a yol açan nedenler aras nda yer al yor. Öte yandan hareketsiz kalmaya ba l olarak da ortaya ç kabilen hastal n, yatarak tedavi olan hastalarda veya cerrahi operasyon geçiren kiflilerde görülme olas l oldukça yüksek. Avrupa ve Amerika'da; hekimlerin ve toplumun fark ndal n art rmak amac yla bu konuyla ilgili yaz lm fl k lavuzlar bulunuyor. Türkiye'de ise hekimlerin ve hastalar n ölümcül P ht Atmas na karfl fark ndal n art racak ve konuya dikkat çekecek ilk k lavuz, sanofi-aventis'in koflulsuz destekledi i ve 16 ilgili t p derne i üyelerinin oluflturdu u

14 GüVEN Platformu taraf ndan haz rland. GüVEN Platformunu oluflturan 16 dernekten Prof. Dr. Faik Alt ntafl, Prof. Dr. Kürflat Bozkurt, Prof. Dr. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Hakan Kültürsay, Prof. Dr. Bülent Erdemli, Prof. Dr. Mehmet Kurto lu, Prof. Dr. Birsen nce, Prof. Dr. Kamil Kaynak, Prof. Dr. Gül Öngen, Prof. Dr. Zeki Öngen, Prof. Dr.Turgut Ulutin'in konuflmac olarak kat ld klar bir toplant ile tan t lan K lavuz, Sa l k Bakanl 'n n deste ini ald ve Türkiye'deki hekimlere ulaflt r lacak. "P ht atmas ndan" korunman n yollar n n anlat ld toplant da, hastal ktan (VTE) korunman n, hastal k ortaya ç kt ktan sonra tedavi edilmesinden çok daha kolay oldu unu belirten uzmanlar, sanofi-aventis'in katk lar yla haz rlanan k lavuzda yer alan bilgilerden de k sa örnekler verdi. Toplant da, hastal ktan korunmak için de flu önerilerde bulunuldu. Uzun süre hareketsiz kal nacaksa bald r kaslar n n çal flt rmas Mümkün olan yerlerde, aral klarla kalk l p biraz dolafl lmas Yatak istirahatlar nda p ht oluflumunu engellemek için hareket edilmesi Gerekti inde yaflam tarz nda de ifliklikler yap lmas Kilo verilmesi Sigaran n b rak lmas P ht atmas riski, hastanede yatan hastalarda; normal nüfusa oranla 10 kat daha fazla! Toplardamarda p ht olufltu u zaman, kan ak m k smen ya da tamamen bloke olur ve bu bölgede a r, k zar kl k ve flifllik meydana gelir. Bu olay, vücuttaki derin bir toplardamarda oldu u zaman derin ven trombozu (DVT) ad n al r. Derin ven trombozunun en önemli tehlikesi, p ht n n damar duvar ndan kopup kan ak m yla kalbe ve oradan da akci ere ulafl p akci er damar n t kamas d r. Bu duruma pulmoner embolizm (PE) denir. Yap lan testler ve otopsi çal flmalar; VTE riskinin herhangi bir nedenle hastanede yatan hastalarda, normal nüfusa oranla yaklafl k 10 kat daha fazla oldu unu ortaya koymufltur. Ayr ca hastane ölümlerinin %10'dan fazlas n n PE nedeni ile oldu u bilinmektedir. P ht atmas (Venöz tromboembolizm - VTE) özellikle önemli ameliyat geçiren, a r t bbi hastal olan ve uzun süreyle yatan hastalarda oluflan bacak toplardamarlar nda p ht oluflmas (derin ven trombozu), baz hastalarda oluflan bu p ht n n akci er atar damarlar na gitmesi ve t kamas (akci er embolisi) flekliyle oluflur.

15 Toplardamarlarda p ht oluflumu her yafl grubunda meydana gelebilece i gibi ileri yafl gruplar nda görülme s kl daha da art yor. Özellikle 60 yafl üzeri her 100 kiflinden birinde venöz tromboemboli görülebiliyor. VTE Önlenebilir Bir Hastal kt r! P ht atmas (Venöz tromboembolizm), riskini yüksek oranda yaflayanlara verilen koruyucu tedavi ile hastal k engellenebilir, geliflmifl ülkelerde bu konuda yaz lm fl k lavuzlar bulunmaktad r. Hekimler ve hastalar bu k lavuzlarla fark ndal klar n art rarak ölümle sonuçlanabilecek olan bu durumu engelleyebilmektedir. Sanofi-aventis'in koflulsuz deste iyle Türkiye'de ilk kez 16 uzmanl k derne inin katk lar yla bir araya gelen GüVEN Platformu, P ht Atmas (Venöz tromboembolizm) riskine karfl gerek toplumsal gerekse hekim fark ndal n artt rmak, bununla ilgili al nacak önlemler konusunda standardizasyon oluflturmak amac yla; genel cerrahi, gö üs hastal klar, hematoloji, iç hastal klar, kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, onkoloji, ortopedi, nöroloji, t bbi biyoloji bilim dallar nda görevli, bu alanda deneyimli ve çeflitli üniversitelerde çal flmalar n yürüten akademisyenler taraf ndan gönüllülük esas yla oluflturuldu. Diz veya kalça eklem ameliyatlar riski art r yor! Özellikle diz veya kalça eklem ameliyat yap lanlar; büyük yaralanma geçirenler; kalp yetersizli i veya a r solunum hastal olan kifliler ve yo un bak mda yatarak tedavi gören hastalarda VTE riski çok yüksek ve bu kiflilere kan p ht laflmas n engelleyici tedavi uygulanmas gerekmektedir. Koruyucu tedavi ise, doktorun; VTE riskini de erlendirmesi ve bu duruma uygun tedavinin seçilmesiyle gerçekleflebiliyor. Baz durumlarda bacaklara bas nç uygulayan çorap giyilmesi önerilirken, ço u hastaya, cilt alt na enjekte edilen ilaçlar uygulanarak tam koruma sa lanmaktad r. Bu ilaçlar, cerrahi giriflim yap lan hastalarda ameliyattan önce uygulanmaya bafllan yor. Gerekti inde ise tedaviye, ameliyattan sonra 3 haftaya kadar uzayan sürelerle devam ediliyor. ZAMAN GAZETES Tarih: A LE SA LIK PIHTI ATMASI, ÖLÜME GÖTÜREB L YOR

16 Tüm yafl gruplar nda görülebilen p ht atmas (venöz tromboemboli), farkl nedenlerle ortaya ç kabiliyor. Uzun süre hareketsizlik, uçak seyahatleri, otobüs ve otomobil seyahatleri ya da uzun süre internet bafl nda vakit geçirmek, bu hastal a yol açan nedenler aras nda yer al yor. Sanofi-aventis'in deste iyle Türkiye'de 16 uzmanl k derne inin katk lar yla bir araya gelen GüVEN Platformu, dünyada ölüm nedenleri aras nda üçüncü s rada yer alan p ht atmas na karfl vatandafllar uyard. Platform taraf ndan haz rlanan k lavuzda flu önerilere yer verildi: Uzun süre hareketsiz kal nacaksa bald r kaslar çal flt r lmal, yatak istirahatlar nda p ht oluflumunu engellemek için hareket edilmeli, gerekti inde yaflam tarz nda de ifliklikler yap lmal, kilo verilmeli. MED MAGAZ N Tarih: GüVEN PLATFORMU Venöz tromboembolizme karfl al nacak önlemler konusunda bir standardizasyon oluflturmak amac yla genel cerrahi, gö üs cerrahisi, gö üs hastal klar, hematoloji, iç hastal klar, kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, onkoloji, ortopedi, nöroloji, t bbi biyoloji bilim dallar nda görevli, bu alanda deneyimli ve çeflitli üniversitelerde çal flmalar n yürüten akademisyen gönüllülerden oluflan ba ms z sivil toplum kuruluflu GüVEN Platformu, Sa l k Bakanl n n da deste iyle çal flmalar na devam ediyor. Önemli bir halk sa l problemi olan venöz tromboembolizm riskine karfl düzenlenen bas n toplant s na Prof. Dr. Faik Alt ntafl, Prof. Dr. Kürflat Bozkurt, Prof. Dr. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Bülent Erdemli, Prof. Dr. Birsen nce, Prof. Dr. Kamil Kaynak, Prof. Dr. Mehmet Kurto lu, Prof. Dr. Nil Molinas Mandel, Prof. Dr. Gül Öngen, Prof. Dr. Zeki Öngen ve Prof. Dr. Turgut Ulutin kat ld. Belirli hastalarda, örne in; büyük ortopedi ameliyatlar geçirenlerde (eklem protezleri, kalça k r ), kanser hastalar nda ve onkolojik cerrahide, felçlilerde, a r solunum ve kalp hastal klar nda venöz tromboemboli oluflma riski daha yüksek. Ayr ca, uzun yolculuklarda sürekli hareketsiz flekilde oturulmas da, bacak damarlar nda venöz tromboemboliye neden olabiliyor. Bu nedenle uluslararas yolculuklarda saat bafllar nda hareket edilmesi önerilmekte. Ayn durum, otobüs ve araba ile yap lan yolculuklar için de geçerli. Hastal k veya ameliyat nedeniyle hareketsiz kalan hastalar n mümkün oldu unca h zl flekilde hareket ettirilmesi, koruyucu çorap veya bas nçl ayak pompas ile bacak damarlar n n desteklenmesi önemli, yine ayn flekilde, gereken hastalara kan p ht laflmas n engelleyen ilaçlarla koruyucu tedavi yap lmas gerekiyor.

17 Bas n toplant s nda konuflan Prof. Dr. Faik Alt ntafl, venöz tromboembolizmin önemli bir halk sa l sorunu oldu unu belirtirken, hekimlere yönelik olarak, "Bu konun birinci aya hekimlerdir. Hekimler bu konuyu bilmeli, hastalar nda önlem almal d rlar. Örne in; kalça protezi olacak bir kifli risk alt ndad r. Doktor bunun önlemini almazsa ven t kan kl olur ve mortalite riski artar. Uzman hekimlerimize bu konuyu anlatmal y z. Ortopedi ve Travmatoloji Kongrelerinde biz bunu ana konu olarak ele al yoruz. Türkiye'de yap lan istatistiklerde bundan 10 y l önce ortopedistlerin sadece yüzde 10'u konu hakk nda bilgi sahibi iken, flu anda kongrelerde yap lan bilgilendirme sonucunda bu oran yüzde 80'lere ulaflm flt r. Sadece ortopedi hastalar n n de il, kanser hastalar n n, gebelerin, do um kontrol ilac kullanan hastalar n da risk alt nda oldu unu bilerek, doktorlar n hastalar n korumak için önlem almalar gerekmektedir. Her branfl kendi içerisinde bu e itimleri yapmaktad r. Bu konuda Türkiye'de hekimler aras nda fark ndal k giderek artmaktad r." diye konufltu. GüVEN Platformu ad na, Medimagazin'e aç klamada bulunan Prof. Dr. Muzaffer Demir ise venöz tromboembolizmin hem önlenebilir hem de öldürebilir bir hastal k oldu unu belirterek, mortalitenin azalt lmas na yönelik önlem al nmas n n çok önemli oldu unu vurgulad. Dâhili ve cerrahi branfllardaki hekimlerin bu konuda dikkatli olmalar gerekti inin alt n çizen Prof. Dr. Demir "Özellikle hastaneye yat r lan hastalar n tedaviye bafllanmadan önce venöz tromboembolizm için risk de erlendirmesi yap lmal ve buna göre önlem al nmal d r. Ülkemizde ya da dünyada bu yap l yor mu? Asl nda hay r. Yurt d fl nda ve ülkemizde yap lan çal flmalara bak ld nda, cerrahi hasta grubunun ortalama yüzde 40' nda, dâhili hastalar n ise ancak yüzde 20'sinde önlem al n yor. Hekimlerimizin branfllar ne olursa olsun, bu riskler, bu konuda fark ndal n artt r lmas n ve önlem al nmas n gerektiriyor" dedi. GüVEN Platformu'nun yapt ulusal kongreler baz nda ve çok merkezli araflt rmalarla, Türkiye'de her branflta ne kadar risk de erlendirmesi yap ld konusunda çal flmalar oldu unu söyleyen Prof. Dr. Demir "Ne kadar önlem al n yor, bunu gösterip, daha sonra bu çal flmaya kat lan merkezlerin e itimlerini yap p, belirli bir zaman dilimi sonras tekrar ba ms z kifliler taraf ndan hekimlerin ve hastalar n de erlendirilmesi çal flmas yap l yor. Bu çal flmalarla, iki y ll k bir süre içerisinde, ülkemizde yüzde 20 olan dâhili hastalar n ve yüzde 40 civar ndaki cerrahi hastalar n risk de erlendirmesini yüzde 60'lara ç karmay hedefliyoruz." diye konufltu. GüVEN PLATFORMU GüVEN Platformu, Türkiye'de venöz tromboembolinin engellenmesi ve gerek hekimlerde gerekse toplumda bu konudaki bilincin art r lmas amac yla, bu konuda önde gelen

18 bilim insanlar taraf ndan 16 t pta uzmanl k derne inin deste i ile oluflturuldu y l nda çal flmalara bafllayan GüVEN Platformu, venöz tromboembolinin engellenmesi için uygulanacak önlemleri içeren bir k lavuz yay mlad ve yaklafl k 20 bin adet k lavuz hekimlere da t ld. Ayr ca konu, çeflitli bilimsel toplant larda gündeme getirildi. HÜRR YET GAZETES Tarih: HAREKETS Z SEYAHAT PIHTI ATTIRIYOR - MESUDE ERfiAN Uzun süre hareketsiz kal nan otobüs, tren veya uçak yolculu u t bbi ad venöz tromboembolizm olan p ht atma sorununa yol açabiliyor. Biliniyor ki bald r kaslar uzun süre hareketsiz kald zaman, toplardamar içinde p ht oluflabiliyor. flte bu ciddiye al nmas gereken bir durum. Basitçe venöz tromboembolizmin ne oldu unu anlatmaya çal flay m. Toplardamarlar (ven) vücut dokular ndaki kan toplay p, kalp ve akci ere ulaflt r r. Venöz tromboembolizmse, toplardamarlarda kan p ht s (trombüs) oluflmas demek. Toplardamarda p ht oluflmas önemli. Çünkü p ht yla kan ak m k smen veya tamamen bloke oluyor. Bazen bu olay vücuttaki derin toplardamarda gelifliyor ve derin ven trombozu ad n al yor. Derin ven trombozunun en önemli tehlikesi, p ht n n damar duvar ndan kopup kan ak m yla kalbe oradan da akci ere ulaflarak akci er damar n t kamas. Akci er damar n t kad nda pulmoner embolizm deniyor. SEYAHATLERDE HAREKET ED N! Hareketsiz kalmak venöz tromboembolizmi art ran önemli faktörlerden biri. Darac k uçak, otobüs koridorlar nda "Kalk n, s k s k yürüyün demek zor. Ama saatler süren otobüs, otomobil yolculuklar nda molalarda araçtan inip, kafede oturmay n. K sa da olsa birkaç dakika yürüyün. Asl nda sadece molalarda de il, oturdu unuz yerde de baz basit egzersizlerle bacaklar n z çal flt rabilirsiniz. Ayr ca seyahat öncesinden bafllayarak, yol boyunca bol s v almak, alkolden uzak durmak, doktora dan flarak aspirin içmek, dar, s kan giysiler yerine olabildi ince rahat olanlar tercih etmek gibi küçük önlemler de alman z mümkün. R SKLER HANG DURUMDA ARTAR Venöz tromboembolizm riskini art ran baflka faktörler de var. Kan p ht laflmas yla ilgili hastal klar, uzun süren yatak istirahat, kazalar ve cerrahi giriflimler, gebelik ve lohusal k,

19 kanser, kalp yetmezli i, do um kontrol haplar ve hormon yerine koyma tedavisi, toplardamar içine yerlefltirilen kalp pili ve kateter, afl r kilolu olmak, sigara da di er risk faktörleri aras nda yer al yor. BUNLARI UNUTMAYIN Derin ven trombozunun belirtileri damar t kan kl n n olufltu u bölgeye göre farkl l k gösteriyor. Bacaklarda oldu u zaman, a r, duyarl l k art fl, fliflme, s art fl, k zar kl k gibi belirtilere yol açar. Ama kan p ht s duvardan ayr l p kalbi geçerek akci er damar na ulaflarak kan ak m n durdurursa, ani gö üs a r s, nefes darl veya h zl solunum, öksürükle kan gelmesi ve bilinç kayb yla seyreder. GüVEN PLATFORMU Türkiye'de ilk kez 16 uzmanl k derne i bir araya gelerek, GüVEN Platformu'nu kurdu. Sa l k Bakanl 'n n da deste ini alan platformun hedefi, p ht atmas riskine karfl toplum ve hekimlerde fark ndal k yaratmak. Platform, genel cerrahi, gö üs hastal klar, hematoloji, iç hastal klar, kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, onkoloji, ortopedi, nöroloji, t bbi biyoloji bilim dallar nda görevli, bu alanda deneyimli akademisyenler taraf ndan gönüllük esas yla oluflturuldu. Pudra.com Tarih: P ht atmas nedir? htm Dünyada ölüm nedenleri aras nda üçüncü s rada yer alan, her gün bir uçak dolusu insan n hayat n kaybetmesine neden olan p ht atmas (Venöz Tromboembolizm-VTE) nedir, nas l tedavi edilir? Yan t Pudra.com'da... Tüm yafl gruplar nda görülebilen P ht Atmas (venöz tromboemboli), farkl nedenlerle ortaya ç kabiliyor. Uzun süre hareketsizlik, örne in uçak seyahatleri, otobüs ve otomobil seyahatleri ya da uzun süre internet bafl nda vakit geçirmek bu hastal a yol açan nedenler aras nda yer al yor. Öte yandan hareketsiz kalmaya ba l olarak da ortaya ç kabilen hastal n, yatarak tedavi olan hastalarda veya cerrahi operasyon geçiren kiflilerde görülme olas l oldukça yüksek.

20 Avrupa ve Amerika'da; hekimlerin ve toplumun fark ndal n art rmak amac yla bu konuyla ilgili yaz lm fl k lavuzlar bulunuyor. Türkiye'de ise hekimlerin ve hastalar n ölümcül p ht atmas na karfl fark ndal n art racak ve konuya dikkat çekecek ilk k lavuz, Sanofi-aventis'in koflulsuz destekledi i ve 16 ilgili t p derne i üyelerinin oluflturdu u Güven Platformu taraf ndan haz rland. Güven Platformunu oluflturan 16 dernekten Prof. Dr. Faik Alt ntafl, Prof. Dr. Kürflat Bozkurt, Prof. Dr. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Hakan Kültürsay, Prof. Dr. Bülent Erdemli, Prof. Dr. Mehmet Kurto lu, Prof. Dr. Birsen nce, Prof. Dr. Kamil Kaynak, Prof. Dr. Gül Öngen, Prof. Dr. Zeki Öngen, Prof. Dr. Turgut Ulutin Sanofi-aventis'in katk lar yla haz rlanan k lavuzda yer alan bilgilerden de k sa örnekler verdi. flte hastal ktan korunmak için uzmanlar n verdi i öneriler: Uzun süre hareketsiz kal nacaksa bald r kaslar n çal flt r n Mümkün olan yerlerde, aral klarla kalk l p biraz dolafl n Yatak istirahatlerinde p ht oluflumunu engellemek için hareket edin Gerekti inde yaflam tarz nda de ifliklikler yap n Kilo verin Sigaray b rak n P ht atmas riski, hastanede yatan hastalarda normal nüfusa oranla 10 kat daha fazla! Toplardamarda p ht olufltu u zaman, kan ak m k smen ya da tamamen bloke olur ve bu bölgede a r, k zar kl k ve flifllik meydana gelir. Bu olay, vücuttaki derin bir toplardamarda oldu u zaman derin ven trombozu (DVT) ad n al r. Derin ven trombozunun en önemli tehlikesi, p ht n n damar duvar ndan kopup kan ak m yla kalbe ve oradan da akci ere ulafl p akci er damar n t kamas d r. Bu duruma pulmoner embolizm (PE) denir. Yap lan testler ve otopsi çal flmalar; VTE riskinin herhangi bir nedenle hastanede yatan hastalarda, normal nüfusa oranla yaklafl k 10 kat daha fazla oldu unu ortaya koydu. Ayr ca hastane ölümlerinin yüzde 10'dan fazlas n n PE nedeni ile oldu u bilinir. P ht atmas (Venöz tromboembolizm - VTE) özellikle önemli ameliyat geçiren, a r t bbi hastal olan ve uzun süreyle yatan hastalarda oluflan bacak toplardamarlar nda p ht oluflmas (derin ven trombozu), baz hastalarda oluflan bu p ht n n akci er atar damarlar na gitmesi ve t kamas (akci er embolisi) flekliyle oluflur. Toplardamarlarda p ht oluflumu her yafl grubunda meydana gelebilece i gibi ileri yafl gruplar nda görülme s kl daha da art yor. Özellikle 60 yafl üzeri her 100 kiflinden birinde venöz tromboemboli görülebiliyor.

Güven Platformu, Pıhtı Atmasına Bağlı Ölümlere DUR Diyor!

Güven Platformu, Pıhtı Atmasına Bağlı Ölümlere DUR Diyor! Her gün, bir uçak dolusu insan; pıhtı atması nedeniyle hayatını kaybediyor. Güven Platformu, Pıhtı Atmasına Bağlı Ölümlere DUR Diyor! Sanofi-aventis in koşulsuz desteğiyle Türkiye de ilk kez 16 uzmanlık

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

AĞIZ İÇİNDEN KİTLE ÇIKARILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

AĞIZ İÇİNDEN KİTLE ÇIKARILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU AĞIZ İÇİNDEN KİTLE ÇIKARILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form, size

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 06.04.2009/75 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklikler

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29 Dünyanın Derdi Depresyon Dünyada 120 milyon kişi depresyonda. 185 ülkenin verilerine göre 2020 yılında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada depresyon olacak. İSTANBUL - Türkiye psikiyatri Derneği'nin

Detaylı

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak.

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. KAPSAM: Tüm ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta ve hasta

Detaylı

ENDOSKOPİK DSR (KAMERA YARDIMIYLA BURUN İÇİNDEN GÖZYAŞI KESESİ AMELİYATI) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

ENDOSKOPİK DSR (KAMERA YARDIMIYLA BURUN İÇİNDEN GÖZYAŞI KESESİ AMELİYATI) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU ENDOSKOPİK DSR (KAMERA YARDIMIYLA BURUN İÇİNDEN GÖZYAŞI KESESİ AMELİYATI) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

STAPEDEKTOMİ/STAPEDOTOMİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

STAPEDEKTOMİ/STAPEDOTOMİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU STAPEDEKTOMİ/STAPEDOTOMİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form, size yapılacak

Detaylı

Çocuk ve Tüberküloz (Verem)

Çocuk ve Tüberküloz (Verem) TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuk ve Tüberküloz (Verem) Pediyatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Türk Toraks Derne i yay n d r Türk Toraks Derne

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır. ESTRIOL Vajinal Krem, 1 mg Vajinal yolla veya haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 gramında 1 mg östriol bulunur. Yardımcı maddeler: Dekalinyum klorür, Parfüm yağı, Dokusat sodyum, Propilen

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

TRAKEOTOMİ (SOLUK BORUSUNA DELİK AÇILMASI) AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

TRAKEOTOMİ (SOLUK BORUSUNA DELİK AÇILMASI) AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU TRAKEOTOMİ (SOLUK BORUSUNA DELİK AÇILMASI) AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Ci C n i s n e s l e l iş i l ş e l v e v bo b z o u z k u l k u l k u l k a l r a r y l y a l a il i g l i g l i i l P i a P r a i r s i s t e t

Ci C n i s n e s l e l iş i l ş e l v e v bo b z o u z k u l k u l k u l k a l r a r y l y a l a il i g l i g l i i l P i a P r a i r s i s t e t Kadınlarda cinsel işlev bozukluğu Parlak buluş! Cinsel işlev bozukluklar yla ilgili Paris te düzenlenen büyük bir toplant ilaç satanlar için milyar dolarl k pazarlar yaratabilecek yeni bir hastal ğ tan

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu (Nefes Borusuna Yabancı Madde Kaçması) Nedir? Nasıl Korunmalı? Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

MASTOİDEKTOMİ-TİMPANOPLASTİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

MASTOİDEKTOMİ-TİMPANOPLASTİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU MASTOİDEKTOMİ-TİMPANOPLASTİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form, size yapılacak

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64 Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Genelgesi 2004 / 64 Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA 03/05/2004 Sayı : B100ACS0140000-9216/1853

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hülya Özlem ŞENER Doğum Tarihi: 01 /02 / 1971 İletişim: Cep 532 6944739 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com hulya.sener@izmir.edu.tr Medeni Durum: Evli / 1

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Dünyada ve Ülkemizde Meslek hastalıkları

Dünyada ve Ülkemizde Meslek hastalıkları Dünyada ve Ülkemizde Meslek hastalıkları Dr. Rana GÜVEN, MSc., PhD. Genel Md. Yrd. Dr. R. Güven 01.11.2012 1 İÇERİK Dünyada ve Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Mevcut Durumu Meslek hastalıklarının

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer İhale Dosyası İhale, sözlük anlamıyla; bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun koşullarda kabul edene bırakma, eksiltme veya arttırma işlemidir Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi

Detaylı

Yaflam. Yaflam iyilefltiren sa l k ve. Yaflam iyilefltiren sa l k ve bak m çözümleri...

Yaflam. Yaflam iyilefltiren sa l k ve. Yaflam iyilefltiren sa l k ve bak m çözümleri... BAKIM MERKEZ efltiren sa l k e Yaflam iyileflt vtiren sa l k ve bak m çözümle Yaflam iyilefltiren sa l k ve bak m çözümleri... Yaflam www.eczacibasisaglik.com.tr iyilefltiren sa l k ve bak m çözümleri...

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. Rehabilitasyonun Tanımı Fizyolojik veya anatomik yetersizliği

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 2014/134 Toplantı Tarihi: 25.02.2014 Salı Toplantı Saati: 16.00 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı