Basın Toplantısından Yansımalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Basın Toplantısından Yansımalar"

Transkript

1 Tarihli Basın Toplantısından Yansımalar

2 GüVEN Platformu Bas n Toplant s tarihinde Ortaköy Feriye Lokantası Feyyaz Tokar Toplantı Salonu nda gerçekleflen ve toplumda venöz tromboembolizm konusunda fark ndal k yaratmay amaçlayan bas n toplant s GüVEN Platformu üyelerinin büyük k sm n n ve sosyal ile medikal bas n mensuplar n n kat l m yla verimli bir flekilde gerçeklefltirildi. GüVEN Platformu ve venöz tromboembolizmin önemi hem ulusal televizyon kanallar nda, hem sosyal medyada hem de medikal medyada yer buldu. GüVEN Platformundan toplant ya kat lan üyeler Prof. Dr. Faik Alt ntafl, Prof. Dr. Kürflat Bozkurt, Prof. Dr. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Bülent Erdemli, Prof. Dr. Birsen nce, Dr. Kamil Kaynak, Prof. Dr. Mehmet Kurto lu, Prof. Dr. Hakan Kültürsay, Prof. Dr. Nil Molinas Mandel, Prof. Dr. Gül Öngen, Prof. Dr. Zeki Öngen, Prof. Dr. Turgut Ulutin idi.

3 Bas n toplant s na yer veren televizyon kanallar : tarihinde saat 07:00'da CNN Türk'te Güne Merhaba program tarihinde saat 07:45'te Kanal D'de rfan De irmenci ile Günayd n program Bas n toplant s na yer veren internet siteleri: Hürriyet, , Milliyet, , Diyanet Haberler, , html Anadolu Ajans, , -karsionlemler Akflam Gazetesi, , NTVMSNBC, , Haberler.com, , Zaman Gazetesi, , Medimagazin, , Hürriyet, , Pudra.com,

4 Bas n toplant s na yer veren gazeteler: Hürriyet, , Hayat Kurtaran K lavuz Milliyet, , P ht Atmas na Ba l Ölümlere 'Dur' Denecek Vatan, 22.11,2011, GüVEN Platformu P ht Atmas na Ba l Ölümlere 'Dur' Diyor lke, , Her Gün Bir Uçak Dolusu nsan Ölüyor Akflam, , P ht n n Çaresi Hareket Zaman, Zaman Ankara, Zaman Antalya, , P ht Atmas Ölüme Götürebiliyor Sözcü, , P ht Atmas na Karfl Hareketli Yaflay n K rm z Beyaz, , P ht Atmas Önlenebilir Baflkent Gazetesi, , P ht Atmas na Karfl Önlemler K lavuzu Haz rland Ordu Güncel, , Uçak Yolculu u Öldürebilir! Hür Ses, , P ht Atmas na Ba l Ölümlere Dur Ege Telgraf, , Hareketsiz Kalmak Ölüme Yol Açabilir Haber Ekspres, , P ht Atmas Ölüme Götürebiliyor Ayr nt l Haber, , P ht Atmas Önlenebilir Dokuz Sütun, , P ht Atmas na Ba l Ölümler Önlenebilir Medimagazin, Venöz Tromboembolizme Karfl GüVen Platformu Medikal Plus, 1,12,2011. GüVen Platformu P ht Atmas na Ba l Ölümlere Dur Diyor. Milliyet / Cadde, , Ölümlere Dur Deyin. Medikal Trend, Aral k. VTE Fark ndal Yetersiz Formsante, Uzun Yolculuklardaki Risk: P ht Atmas

5 Televizyon Programlar Tarih: Kanal: Kanal D Program n smi: rfan De irmenci le Günayd n Konu: Uzun Süre Hareketsiz Kalmakla Ortaya Ç kan P ht Atmas Ölüme Neden Oluyor. Röportaj: Prof. Dr. Mehmet Kurto lu Saat: 07:44:59 Süre: 00:03:39 Kanal D'de sabah kufla nda yay nlanan, rfan De irmenci ile Güne Merhaba adl programda p ht atmas hastal n n nedenleri, riskleri, nas l korunulaca na iliflkin bilgiler verildi. Yay n band nda 22 Kas m sal günü GüVEN Platformu'nun gerçeklefltirdi i bas n toplant s ndan görüntüler yer ald. Ayr ca platformun kurucu üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Kurto lu ile yap lan bir röportaj yay nland.

6 Tarih: Kanal: CNN Türk Program n smi: Güne Merhaba Konu: P ht Atmas na Karfl Önlemler. En Önemli Nedenlerinden Biri Hareketsizlik. Türkiye'deki 16 T p Derne i GüVEN Platformu Ad Alt nda Bir Araya Geldi. Saat: 06:54:24 Süre: 00:01:42 CNN TÜRK'te sabah kufla nda yay nlanan Güne Merhaba adl programda, t ptaki ad venöz tromboemboli olan p ht atmas n n nedenleri, riskleri ve nas l korunaca na iliflkin bilgi verildi. GüVEN Platformu oluflumunun, konu ile ilgili toplumu bilgilendirme çal flmalar na örnek olarak gerçeklefltirdi i bas n toplant s ndan söz edildi.

7 nternet Siteleri HÜRR YET PORTAL Tarih: PIHTI ATMASI'NA BA LI ÖLÜMLERE SON Dünyada ölüm nedenleri aras nda üçüncü s rada yer alan P ht Atmas 'na dikkat çekecek ilk k lavuz, GüVEN Platformu taraf ndan haz rland. Türkiye'de ilk kez 16 uzmanl k derne inin katk lar yla bir araya gelen GüVEN Platformu'nun, P ht Atmas na (venöz tromboembolizm) karfl al nacak önlemleri aç klamak, hasta ve hekim fark ndal n artt rmak amac yla düzenledi i bas n toplant s saat 10.00'da Feriye Lokantas 'nda yap lacak. Yay nlad k lavuzla P ht Atmas na ba l ölümlere "dur" demeyi hedefleyen GüVEN Platformu, toplant da bu hastal ktan korunmak için de önerilerde bulunacak. "P ht atmas ndan" korunman n yollar n n anlat laca toplant da, hastal ktan korunman n, ortaya ç kt ktan sonra tedavi edilmesinden çok daha kolay oldu unu belirten uzmanlar, sanofi-aventis'in katk lar yla haz rlanan k lavuzda yer alan bilgilerden de k sa örnekler verecek. "P ht atmas n n (Venöz tromboembolizm - VTE) en önemli tehlikesi, p ht n n damar duvar ndan kopup kan ak m yla kalbe ve oradan da akci ere ulafl p akci er damar n t kamas d r." Hastal ktan korunma yollar : Önerilerden baz lar flunlar; Uzun süre hareketsiz kal nacaksa bald r kaslar n n çal flt r lmas. Mümkün olan yerlerde, aral klarla kalk l p biraz dolafl lmas. Yatak istirahatlar nda p ht oluflumunu engellemek için hareket edilmesi. Gerekti inde yaflam tarz nda de ifliklikler yap lmas. Kilo verilmesi. Sigaran n b rak lmas

8 Dünyada ölüm nedenleri aras nda 3. s rada yer alan P ht Atmas 'na dikkat çekecek ilk k lavuz, GüVEN Platformu taraf ndan haz rland. Türkiye'de ilk kez 16 uzmanl k derne inin katk lar yla bir araya gelen GüVEN Platformu'nun, P ht Atmas 'na (venöz tromboembolizm) karfl al nacak önlemleri aç klamak, hasta ve hekim fark ndal n artt rmak amac yla düzenledi i bas n toplant s bugün saat 10.00'da Feriye Lokantas 'nda yap lacak. Yay mlad k lavuzla P ht Atmas 'na ba l ölümlere "dur" demeyi hedefleyen GüVEN Platformu, toplant da bu hastal ktan korunmak için de önerilerde bulunacak. P ht Atmas 'ndan korunman n yollar n n anlat laca toplant da, hastal ktan korunman n, ortaya ç kt ktan sonra tedavi edilmesinden çok daha kolay oldu unu belirten uzmanlar, sanofi-aventis'in katk lar yla haz rlanan k lavuzda yer alan bilgilerden de k sa örnekler verecek. GÜNDEM.M LL YET Tarih: 'DUR' DENECEK D YANET HABERLER Tarih: PIHTI ATMASINA KARfiI ÖNLEMLER KILAVUZU GüVEN Platformunu oluflturan 16 dernek taraf ndan, ölüme neden olan p ht atmas na (venöz tromboemboli) karfl önlemlerin yer ald bir k lavuz haz rland. Yap lan aç klamaya göre, sanofi-aventis'in katk lar yla gerçeklefltirilen k lavuz, GüVEN Platformunu oluflturan 16 dernekten Prof. Dr. Faik Alt ntafl, Prof. Dr. Kürflat Bozkurt, Prof. Dr. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Hakan Kültürsay, Prof. Dr. Bülent Erdemli, Prof. Dr. Mehmet Kurto lu, Prof. Dr. Birsen nce, Prof. Dr. Kamil Kaynak, Prof. Dr. Gül Öngen, Prof. Dr. Zeki Öngen, Prof. Dr. Turgut Ulutin'in kat ld bir toplant yla tan t ld. Tüm yafl gruplar nda görülebilen p ht atmas n n farkl nedenlerle ortaya ç kabilirken, uzun süre hareketsiz kalma, uçak seyahatleri, otobüs ve otomobil seyahatleri ya da uzun süre internet bafl nda vakit geçirmek bu hastal a yol açan nedenler aras nda yer al yor. Hastal n, yatarak tedavi olan hastalarda, cerrahi operasyon geçiren kiflilerde görülme olas l da oldukça yüksek. P ht atmas ndan korunman n yollar n n yer ald k lavuzda, uzun süre hareketsiz kal nacaksa bald r kaslar n n çal flt r lmas,

9 mümkün olan yerlerde, aral klarla kalk l p biraz dolafl lmas, yatak istirahatlar nda p ht oluflumunu engellemek için hareket edilmesi, gerekti inde yaflam tarz nda de ifliklikler yap lmas, kilo verilmesi ve sigaran n b rak lmas gibi öneriler dikkat çekti. Bu arada, özellikle diz veya kalça eklem ameliyat olanlar, büyük yaralanma geçirenler, kalp yetersizli i veya a r solunum hastal olan kifliler ve yo un bak mda yatarak tedavi gören hastalarda p ht atma riski çok yüksek ve bu kiflilere kan p ht laflmas n engelleyici tedavi uygulanmas n n gerekti ine de iflaret edildi. Öte yandan, p ht atmas dünyada ölüm nedenleri aras nda üçüncü s rada yer al yor. ANADOLU AJANSI Tarih: PIHTI ATMASI ÖNLENEB L R olum-nedeni-pihti-atmasina-karsi-onlemler 16 t p derne i üyelerinin oluflturdu u GüVEN Platformu taraf ndan, ölüme neden olan p ht atmas na karfl önlemlerin yer ald bir k lavuz haz rland. Yap lan aç klamaya göre, sanofi-aventis'in katk lar yla gerçeklefltirilen k lavuzda tüm yafl gruplar nda görülebilen p ht atmas n n farkl nedenlerle ortaya ç kabilirken, uzun süre hareketsiz kalma, uçak seyahatleri, otobüs ve otomobil seyahatleri ya da uzun süre internet bafl nda vakit geçirmek bu hastal a yol açan nedenler aras nda yer al yor. Hastal n, yatarak tedavi olan hastalarda, cerrahi operasyon geçiren kiflilerde görülme olas l da oldukça yüksek. P ht atmas ndan korunman n yollar n n yer ald k lavuzda, uzun süre hareketsiz kal nacaksa bald r kaslar n n çal flt r lmas, mümkün olan yerlerde, aral klarla kalk l p biraz dolafl lmas, yatak istirahatlar nda p ht oluflumunu engellemek için hareket edilmesi, gerekti inde yaflam tarz nda de ifliklikler yap lmas, kilo verilmesi ve sigaran n b rak lmas gibi öneriler dikkat çekti. AKfiAM GAZETES Tarih: UZUN SEYAHATLER ÖLDÜRÜYOR! Tüm yafl gruplar nda görülebilen P ht Atmas (venöz tromboemboli), farkl nedenlerle ortaya ç kabiliyor. Uzun süre hareketsizlik, örne in uçak seyahatleri, otobüs ve otomobil seyahatleri ya da uzun süre internet bafl nda vakit geçirmek bu hastal a yol açan nedenler aras nda yer al yor. Öte yandan hareketsiz kalmaya ba l olarak da ortaya

10 ç kabilen hastal n, yatarak tedavi olan hastalarda veya cerrahi operasyon geçiren kiflilerde görülme olas l oldukça yüksek. Avrupa ve Amerika'da; hekimlerin ve toplumun fark ndal n art rmak amac yla bu konuyla ilgili yaz lm fl k lavuzlar bulunuyor. Türkiye'de ise hekimlerin ve hastalar n ölümcül P ht Atmas na karfl fark ndal n art racak ve konuya dikkat çekecek ilk k lavuz, sanofi-aventis'in koflulsuz destekledi i ve 16 ilgili t p derne i üyelerinin oluflturdu u GüVEN Platformu taraf ndan haz rland. GüVEN Platformunu oluflturan 16 dernekten Prof. Dr. Faik Alt ntafl, Prof. Dr. Kürflat Bozkurt, Prof. Dr. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Hakan Kültürsay, Prof. Dr. Bülent Erdemli, Prof. Dr. Mehmet Kurto lu, Prof. Dr. Birsen nce, Prof. Dr. Kamil Kaynak, Prof. Dr. Gül Öngen, Prof. Dr. Zeki Öngen, Prof.Dr.Turgut Ulutin'in konuflmac olarak kat ld klar bir toplant ile tan t lan K lavuz, Sa l k Bakanl 'n n deste ini ald ve Türkiye'deki hekimlere ulaflt r lacak. "P ht atmas ndan" korunman n yollar n n anlat ld toplant da, hastal ktan (VTE) korunman n, hastal k ortaya ç kt ktan sonra tedavi edilmesinden çok daha kolay oldu unu belirten uzmanlar, sanofi-aventis'in katk lar yla haz rlanan k lavuzda yer alan bilgilerden de k sa örnekler verdi. Toplant da, hastal ktan korunmak için de flu önerilerde bulunuldu: Uzun süre hareketsiz kal nacaksa bald r kaslar n n çal flt rmas Mümkün olan yerlerde, aral klarla kalk l p biraz dolafl lmas Yatak istirahatlar nda p ht oluflumunu engellemek için hareket edilmesi Gerekti inde yaflam tarz nda de ifliklikler yap lmas Kilo verilmesi Sigaran n b rak lmas P ht atmas riski, hastanede yatan hastalarda; normal nüfusa oranla 10 kat daha fazla! Toplardamarda p ht olufltu u zaman, kan ak m k smen ya da tamamen bloke olur ve bu bölgede a r, k zar kl k ve flifllik meydana gelir. Bu olay, vücuttaki derin bir toplardamarda oldu u zaman derin ven trombozu (DVT) ad n al r. Derin ven trombozunun en önemli tehlikesi, p ht n n damar duvar ndan kopup kan ak m yla kalbe ve oradan da akci ere ulafl p akci er damar n t kamas d r. Bu duruma pulmoner embolizm (PE) denir. Yap lan testler ve otopsi çal flmalar; VTE riskinin herhangi bir nedenle hastanede yatan hastalarda, normal nüfusa oranla yaklafl k

11 10 kat daha fazla oldu unu ortaya koymufltur. Ayr ca hastane ölümlerinin %10'dan fazlas n n PE nedeni ile oldu u bilinmektedir. P ht atmas (Venöz tromboembolizm - VTE) özellikle önemli ameliyat geçiren, a r t bbi hastal olan ve uzun süreyle yatan hastalarda oluflan bacak toplardamarlar nda p ht oluflmas (derin ven trombozu), baz hastalarda oluflan bu p ht n n akci er atar damarlar na gitmesi ve t kamas (akci er embolisi) flekliyle oluflur. Toplardamarlarda p ht oluflumu her yafl grubunda meydana gelebilece i gibi ileri yafl gruplar nda görülme s kl daha da art yor. Özellikle 60 yafl üzeri her 100 kiflinden birinde venöz tromboemboli görülebiliyor. VTE Önlenebilir Bir Hastal kt r. P ht atmas (Venöz tromboembolizm), riskini yüksek oranda yaflayanlara verilen koruyucu tedavi ile hastal k engellenebilir, geliflmifl ülkelerde bu konuda yaz lm fl k lavuzlar bulunmaktad r. Hekimler ve hastalar bu k lavuzlarla fark ndal klar n art rarak ölümle sonuçlanabilecek olan bu durumu engelleyebilmektedir. Sanofi-aventis'in koflulsuz deste iyle Türkiye'de ilk kez 16 uzmanl k derne inin katk lar yla bir araya gelen GüVEN Platformu, P ht Atmas (Venöz tromboembolizm) riskine karfl gerek toplumsal gerekse hekim fark ndal n artt rmak, bununla ilgili al nacak önlemler konusunda standardizasyon oluflturmak amac yla; genel cerrahi, gö üs hastal klar, hematoloji, iç hastal klar, kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, onkoloji, ortopedi, nöroloji, t bbi biyoloji bilim dallar nda görevli, bu alanda deneyimli ve çeflitli üniversitelerde çal flmalar n yürüten akademisyenler taraf ndan gönüllülük esas yla oluflturuldu. Diz veya kalça eklem ameliyatlar riski art r yor. Özellikle diz veya kalça eklem ameliyat yap lanlar; büyük yaralanma geçirenler; kalp yetersizli i veya a r solunum hastal olan kifliler ve yo un bak mda yatarak tedavi gören hastalarda VTE riski çok yüksek ve bu kiflilere kan p ht laflmas n engelleyici tedavi uygulanmas gerekmektedir. Koruyucu tedavi ise, doktorun; VTE riskini de erlendirmesi ve bu duruma uygun tedavinin seçilmesiyle gerçekleflebiliyor. Baz durumlarda bacaklara bas nç uygulayan çorap giyilmesi önerilirken, ço u hastaya, cilt alt na enjekte edilen ilaçlar uygulanarak tam koruma sa lanmaktad r. Bu ilaçlar, cerrahi giriflim yap lan hastalarda ameliyattan önce uygulanmaya bafllan yor. Gerekti inde ise tedaviye, ameliyattan sonra 3 haftaya

12 NTVMSNBC Tarih: B R UÇAK DOLUSU NSAN BU NEDENLE ÖLÜYOR 16 t p derne inin oluflturdu u GüVEN Platformu yay nlad k lavuzla, dünyada üçüncü ölüm nedeni olan p ht atmas na ba l ölümlere "dur" diyecek. Tüm yafl gruplar nda görülebilen p ht atmas, yani venöz tromboemboli, farkl nedenlerle ortaya ç kabiliyor. Uzun süre hareketsizlik, örne in uçak, otobüs ve otomobil seyahatleri ya da uzun süre internet bafl nda vakit geçirmek bu hastal a yol açan nedenler aras nda yer al yor. Hastal n, yatarak tedavi olan hastalarda veya cerrahi operasyon geçiren kiflilerde görülme oran da bir hayli yüksek. Avrupa ve Amerika'da hekimlerin ve toplumun fark ndal n art rmak amac yla konuyla ilgili k lavuzlar bulunuyor. Türkiye'de ise hekimlerin ve hastalar n ölümcül p ht atmas na karfl fark ndal n art racak ve konuya dikkat çekecek ilk k lavuz, sanofi-aventis'in koflulsuz destekledi i ve 16 ilgili t p derne i üyelerinin oluflturdu u GüVEN Platformu taraf ndan haz rland. GüVEN Platformu'nu oluflturan derneklerden Prof. Dr. Faik Alt ntafl, Prof. Dr. Kürflat Bozkurt, Prof. Dr. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Hakan Kültürsay, Prof. Dr. Bülent Erdemli, Prof. Dr. Mehmet Kurto lu, Prof. Dr. Birsen nce, Prof. Dr. Kamil Kaynak, Prof. Dr. Gül Öngen, Prof. Dr. Zeki Öngen, Prof. Dr. Turgut Ulutin'in konuflmac olarak kat ld klar bir toplant ile tan t lan k lavuz, Sa l k Bakanl 'n n deste ini ald ve Türkiye'deki hekimlere ulaflt r lacak. Her gün bir uçak dolusu insan n p ht atmas nedeniyle hayat n kaybetti ini vurgulayan ve hastal ktan korunman n, hastal k ortaya ç kt ktan sonra tedavi edilmesinden çok daha kolay oldu unu belirten uzmanlar, k lavuzda yer alan bilgilerden k sa örnekler verdi. Uzmanlar n dikkat çekti i korunma önerilerinin baz lar flöyle: Uzun süre hareketsiz kal nacaksa bald r kaslar n çal flt rmak Mümkün olan yerlerde, aral klarla kalk l p biraz dolafl lmak Yatak istirahatlar nda p ht oluflumunu engellemek için hareket etmek Gerekti inde yaflam tarz nda de ifliklikler yapmak Kilo vermek Sigaray b rakmak.

13 R SK, HASTANEDE YATAN HASTALARDA DAHA FAZLA: Hastal k, özellikle önemli ameliyat geçiren, a r t bbi hastal olan ve uzun süre yatan hastalarda bacak toplardamarlar nda p ht oluflmas ve bu p ht n n akci er atar damarlar na giderek oray t kamas yla olufluyor. Toplardamarlarda p ht oluflumu her yafl grubunda meydana gelebilece i gibi ileri yafl gruplar nda görülme s kl daha da art yor. Özellikle 60 yafl üzeri her 100 kiflinden birinde venöz tromboemboli görülebiliyor. D Z VEYA KALÇA AMEL YATLARI R SK ARTIRIYOR: Özellikle diz veya kalça eklem ameliyat olanlar, büyük yaralanma geçirenler, kalp yetersizli i veya a r solunum hastal olan kifliler ve yo un bak mda yatarak tedavi gören hastalarda risk çok yüksek ve bunlara kan p ht laflmas n engelleyici tedavi uygulanmas gerekiyor. Baz durumlarda bacaklara bas nç uygulayan çorap giyilmesi önerilirken, baz hastalara cilt alt na enjekte edilen ilaçlar verilerek koruma sa lan yor. Bu ilaçlar, cerrahi giriflim yap lan hastalarda ameliyattan önce uygulanmaya bafllan yor. Tedaviye, ameliyattan sonra 3 haftaya kadar uzayan sürelerle devam edilebiliyor. HABERLER.COM Tarih: PIHTI ATMASINA BA LI ÖLÜMLERE "DUR" Her gün, bir uçak dolusu insan; p ht atmas nedeniyle hayat n kaybediyor. Sanofiaventis'in koflulsuz deste iyle Türkiye'de ilk kez 16 uzmanl k derne inin katk lar yla bir araya gelen GüVEN Platformu, dünyada ölüm nedenleri aras nda üçüncü s rada yer alan P ht Atmas na (venöz tromboembolizm) karfl al nacak önlemleri aç klamak, hasta ve hekim fark ndal n artt rmak amac yla bir toplant düzenledi. Sa l k Bakanl 'n n da deste ini alan GüVEN Platformu, yay nlad k lavuzla P ht Atmas na ba l ölümlere "dur" diyecek! Tüm yafl gruplar nda görülebilen P ht Atmas (venöz tromboemboli), farkl nedenlerle ortaya ç kabiliyor. Uzun süre hareketsizlik, örne in uçak seyahatleri, otobüs ve otomobil seyahatleri ya da uzun süre internet bafl nda vakit geçirmek bu hastal a yol açan nedenler aras nda yer al yor. Öte yandan hareketsiz kalmaya ba l olarak da ortaya ç kabilen hastal n, yatarak tedavi olan hastalarda veya cerrahi operasyon geçiren kiflilerde görülme olas l oldukça yüksek. Avrupa ve Amerika'da; hekimlerin ve toplumun fark ndal n art rmak amac yla bu konuyla ilgili yaz lm fl k lavuzlar bulunuyor. Türkiye'de ise hekimlerin ve hastalar n ölümcül P ht Atmas na karfl fark ndal n art racak ve konuya dikkat çekecek ilk k lavuz, sanofi-aventis'in koflulsuz destekledi i ve 16 ilgili t p derne i üyelerinin oluflturdu u

14 GüVEN Platformu taraf ndan haz rland. GüVEN Platformunu oluflturan 16 dernekten Prof. Dr. Faik Alt ntafl, Prof. Dr. Kürflat Bozkurt, Prof. Dr. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Hakan Kültürsay, Prof. Dr. Bülent Erdemli, Prof. Dr. Mehmet Kurto lu, Prof. Dr. Birsen nce, Prof. Dr. Kamil Kaynak, Prof. Dr. Gül Öngen, Prof. Dr. Zeki Öngen, Prof. Dr.Turgut Ulutin'in konuflmac olarak kat ld klar bir toplant ile tan t lan K lavuz, Sa l k Bakanl 'n n deste ini ald ve Türkiye'deki hekimlere ulaflt r lacak. "P ht atmas ndan" korunman n yollar n n anlat ld toplant da, hastal ktan (VTE) korunman n, hastal k ortaya ç kt ktan sonra tedavi edilmesinden çok daha kolay oldu unu belirten uzmanlar, sanofi-aventis'in katk lar yla haz rlanan k lavuzda yer alan bilgilerden de k sa örnekler verdi. Toplant da, hastal ktan korunmak için de flu önerilerde bulunuldu. Uzun süre hareketsiz kal nacaksa bald r kaslar n n çal flt rmas Mümkün olan yerlerde, aral klarla kalk l p biraz dolafl lmas Yatak istirahatlar nda p ht oluflumunu engellemek için hareket edilmesi Gerekti inde yaflam tarz nda de ifliklikler yap lmas Kilo verilmesi Sigaran n b rak lmas P ht atmas riski, hastanede yatan hastalarda; normal nüfusa oranla 10 kat daha fazla! Toplardamarda p ht olufltu u zaman, kan ak m k smen ya da tamamen bloke olur ve bu bölgede a r, k zar kl k ve flifllik meydana gelir. Bu olay, vücuttaki derin bir toplardamarda oldu u zaman derin ven trombozu (DVT) ad n al r. Derin ven trombozunun en önemli tehlikesi, p ht n n damar duvar ndan kopup kan ak m yla kalbe ve oradan da akci ere ulafl p akci er damar n t kamas d r. Bu duruma pulmoner embolizm (PE) denir. Yap lan testler ve otopsi çal flmalar; VTE riskinin herhangi bir nedenle hastanede yatan hastalarda, normal nüfusa oranla yaklafl k 10 kat daha fazla oldu unu ortaya koymufltur. Ayr ca hastane ölümlerinin %10'dan fazlas n n PE nedeni ile oldu u bilinmektedir. P ht atmas (Venöz tromboembolizm - VTE) özellikle önemli ameliyat geçiren, a r t bbi hastal olan ve uzun süreyle yatan hastalarda oluflan bacak toplardamarlar nda p ht oluflmas (derin ven trombozu), baz hastalarda oluflan bu p ht n n akci er atar damarlar na gitmesi ve t kamas (akci er embolisi) flekliyle oluflur.

15 Toplardamarlarda p ht oluflumu her yafl grubunda meydana gelebilece i gibi ileri yafl gruplar nda görülme s kl daha da art yor. Özellikle 60 yafl üzeri her 100 kiflinden birinde venöz tromboemboli görülebiliyor. VTE Önlenebilir Bir Hastal kt r! P ht atmas (Venöz tromboembolizm), riskini yüksek oranda yaflayanlara verilen koruyucu tedavi ile hastal k engellenebilir, geliflmifl ülkelerde bu konuda yaz lm fl k lavuzlar bulunmaktad r. Hekimler ve hastalar bu k lavuzlarla fark ndal klar n art rarak ölümle sonuçlanabilecek olan bu durumu engelleyebilmektedir. Sanofi-aventis'in koflulsuz deste iyle Türkiye'de ilk kez 16 uzmanl k derne inin katk lar yla bir araya gelen GüVEN Platformu, P ht Atmas (Venöz tromboembolizm) riskine karfl gerek toplumsal gerekse hekim fark ndal n artt rmak, bununla ilgili al nacak önlemler konusunda standardizasyon oluflturmak amac yla; genel cerrahi, gö üs hastal klar, hematoloji, iç hastal klar, kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, onkoloji, ortopedi, nöroloji, t bbi biyoloji bilim dallar nda görevli, bu alanda deneyimli ve çeflitli üniversitelerde çal flmalar n yürüten akademisyenler taraf ndan gönüllülük esas yla oluflturuldu. Diz veya kalça eklem ameliyatlar riski art r yor! Özellikle diz veya kalça eklem ameliyat yap lanlar; büyük yaralanma geçirenler; kalp yetersizli i veya a r solunum hastal olan kifliler ve yo un bak mda yatarak tedavi gören hastalarda VTE riski çok yüksek ve bu kiflilere kan p ht laflmas n engelleyici tedavi uygulanmas gerekmektedir. Koruyucu tedavi ise, doktorun; VTE riskini de erlendirmesi ve bu duruma uygun tedavinin seçilmesiyle gerçekleflebiliyor. Baz durumlarda bacaklara bas nç uygulayan çorap giyilmesi önerilirken, ço u hastaya, cilt alt na enjekte edilen ilaçlar uygulanarak tam koruma sa lanmaktad r. Bu ilaçlar, cerrahi giriflim yap lan hastalarda ameliyattan önce uygulanmaya bafllan yor. Gerekti inde ise tedaviye, ameliyattan sonra 3 haftaya kadar uzayan sürelerle devam ediliyor. ZAMAN GAZETES Tarih: A LE SA LIK PIHTI ATMASI, ÖLÜME GÖTÜREB L YOR

16 Tüm yafl gruplar nda görülebilen p ht atmas (venöz tromboemboli), farkl nedenlerle ortaya ç kabiliyor. Uzun süre hareketsizlik, uçak seyahatleri, otobüs ve otomobil seyahatleri ya da uzun süre internet bafl nda vakit geçirmek, bu hastal a yol açan nedenler aras nda yer al yor. Sanofi-aventis'in deste iyle Türkiye'de 16 uzmanl k derne inin katk lar yla bir araya gelen GüVEN Platformu, dünyada ölüm nedenleri aras nda üçüncü s rada yer alan p ht atmas na karfl vatandafllar uyard. Platform taraf ndan haz rlanan k lavuzda flu önerilere yer verildi: Uzun süre hareketsiz kal nacaksa bald r kaslar çal flt r lmal, yatak istirahatlar nda p ht oluflumunu engellemek için hareket edilmeli, gerekti inde yaflam tarz nda de ifliklikler yap lmal, kilo verilmeli. MED MAGAZ N Tarih: GüVEN PLATFORMU Venöz tromboembolizme karfl al nacak önlemler konusunda bir standardizasyon oluflturmak amac yla genel cerrahi, gö üs cerrahisi, gö üs hastal klar, hematoloji, iç hastal klar, kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, onkoloji, ortopedi, nöroloji, t bbi biyoloji bilim dallar nda görevli, bu alanda deneyimli ve çeflitli üniversitelerde çal flmalar n yürüten akademisyen gönüllülerden oluflan ba ms z sivil toplum kuruluflu GüVEN Platformu, Sa l k Bakanl n n da deste iyle çal flmalar na devam ediyor. Önemli bir halk sa l problemi olan venöz tromboembolizm riskine karfl düzenlenen bas n toplant s na Prof. Dr. Faik Alt ntafl, Prof. Dr. Kürflat Bozkurt, Prof. Dr. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Bülent Erdemli, Prof. Dr. Birsen nce, Prof. Dr. Kamil Kaynak, Prof. Dr. Mehmet Kurto lu, Prof. Dr. Nil Molinas Mandel, Prof. Dr. Gül Öngen, Prof. Dr. Zeki Öngen ve Prof. Dr. Turgut Ulutin kat ld. Belirli hastalarda, örne in; büyük ortopedi ameliyatlar geçirenlerde (eklem protezleri, kalça k r ), kanser hastalar nda ve onkolojik cerrahide, felçlilerde, a r solunum ve kalp hastal klar nda venöz tromboemboli oluflma riski daha yüksek. Ayr ca, uzun yolculuklarda sürekli hareketsiz flekilde oturulmas da, bacak damarlar nda venöz tromboemboliye neden olabiliyor. Bu nedenle uluslararas yolculuklarda saat bafllar nda hareket edilmesi önerilmekte. Ayn durum, otobüs ve araba ile yap lan yolculuklar için de geçerli. Hastal k veya ameliyat nedeniyle hareketsiz kalan hastalar n mümkün oldu unca h zl flekilde hareket ettirilmesi, koruyucu çorap veya bas nçl ayak pompas ile bacak damarlar n n desteklenmesi önemli, yine ayn flekilde, gereken hastalara kan p ht laflmas n engelleyen ilaçlarla koruyucu tedavi yap lmas gerekiyor.

17 Bas n toplant s nda konuflan Prof. Dr. Faik Alt ntafl, venöz tromboembolizmin önemli bir halk sa l sorunu oldu unu belirtirken, hekimlere yönelik olarak, "Bu konun birinci aya hekimlerdir. Hekimler bu konuyu bilmeli, hastalar nda önlem almal d rlar. Örne in; kalça protezi olacak bir kifli risk alt ndad r. Doktor bunun önlemini almazsa ven t kan kl olur ve mortalite riski artar. Uzman hekimlerimize bu konuyu anlatmal y z. Ortopedi ve Travmatoloji Kongrelerinde biz bunu ana konu olarak ele al yoruz. Türkiye'de yap lan istatistiklerde bundan 10 y l önce ortopedistlerin sadece yüzde 10'u konu hakk nda bilgi sahibi iken, flu anda kongrelerde yap lan bilgilendirme sonucunda bu oran yüzde 80'lere ulaflm flt r. Sadece ortopedi hastalar n n de il, kanser hastalar n n, gebelerin, do um kontrol ilac kullanan hastalar n da risk alt nda oldu unu bilerek, doktorlar n hastalar n korumak için önlem almalar gerekmektedir. Her branfl kendi içerisinde bu e itimleri yapmaktad r. Bu konuda Türkiye'de hekimler aras nda fark ndal k giderek artmaktad r." diye konufltu. GüVEN Platformu ad na, Medimagazin'e aç klamada bulunan Prof. Dr. Muzaffer Demir ise venöz tromboembolizmin hem önlenebilir hem de öldürebilir bir hastal k oldu unu belirterek, mortalitenin azalt lmas na yönelik önlem al nmas n n çok önemli oldu unu vurgulad. Dâhili ve cerrahi branfllardaki hekimlerin bu konuda dikkatli olmalar gerekti inin alt n çizen Prof. Dr. Demir "Özellikle hastaneye yat r lan hastalar n tedaviye bafllanmadan önce venöz tromboembolizm için risk de erlendirmesi yap lmal ve buna göre önlem al nmal d r. Ülkemizde ya da dünyada bu yap l yor mu? Asl nda hay r. Yurt d fl nda ve ülkemizde yap lan çal flmalara bak ld nda, cerrahi hasta grubunun ortalama yüzde 40' nda, dâhili hastalar n ise ancak yüzde 20'sinde önlem al n yor. Hekimlerimizin branfllar ne olursa olsun, bu riskler, bu konuda fark ndal n artt r lmas n ve önlem al nmas n gerektiriyor" dedi. GüVEN Platformu'nun yapt ulusal kongreler baz nda ve çok merkezli araflt rmalarla, Türkiye'de her branflta ne kadar risk de erlendirmesi yap ld konusunda çal flmalar oldu unu söyleyen Prof. Dr. Demir "Ne kadar önlem al n yor, bunu gösterip, daha sonra bu çal flmaya kat lan merkezlerin e itimlerini yap p, belirli bir zaman dilimi sonras tekrar ba ms z kifliler taraf ndan hekimlerin ve hastalar n de erlendirilmesi çal flmas yap l yor. Bu çal flmalarla, iki y ll k bir süre içerisinde, ülkemizde yüzde 20 olan dâhili hastalar n ve yüzde 40 civar ndaki cerrahi hastalar n risk de erlendirmesini yüzde 60'lara ç karmay hedefliyoruz." diye konufltu. GüVEN PLATFORMU GüVEN Platformu, Türkiye'de venöz tromboembolinin engellenmesi ve gerek hekimlerde gerekse toplumda bu konudaki bilincin art r lmas amac yla, bu konuda önde gelen

18 bilim insanlar taraf ndan 16 t pta uzmanl k derne inin deste i ile oluflturuldu y l nda çal flmalara bafllayan GüVEN Platformu, venöz tromboembolinin engellenmesi için uygulanacak önlemleri içeren bir k lavuz yay mlad ve yaklafl k 20 bin adet k lavuz hekimlere da t ld. Ayr ca konu, çeflitli bilimsel toplant larda gündeme getirildi. HÜRR YET GAZETES Tarih: HAREKETS Z SEYAHAT PIHTI ATTIRIYOR - MESUDE ERfiAN Uzun süre hareketsiz kal nan otobüs, tren veya uçak yolculu u t bbi ad venöz tromboembolizm olan p ht atma sorununa yol açabiliyor. Biliniyor ki bald r kaslar uzun süre hareketsiz kald zaman, toplardamar içinde p ht oluflabiliyor. flte bu ciddiye al nmas gereken bir durum. Basitçe venöz tromboembolizmin ne oldu unu anlatmaya çal flay m. Toplardamarlar (ven) vücut dokular ndaki kan toplay p, kalp ve akci ere ulaflt r r. Venöz tromboembolizmse, toplardamarlarda kan p ht s (trombüs) oluflmas demek. Toplardamarda p ht oluflmas önemli. Çünkü p ht yla kan ak m k smen veya tamamen bloke oluyor. Bazen bu olay vücuttaki derin toplardamarda gelifliyor ve derin ven trombozu ad n al yor. Derin ven trombozunun en önemli tehlikesi, p ht n n damar duvar ndan kopup kan ak m yla kalbe oradan da akci ere ulaflarak akci er damar n t kamas. Akci er damar n t kad nda pulmoner embolizm deniyor. SEYAHATLERDE HAREKET ED N! Hareketsiz kalmak venöz tromboembolizmi art ran önemli faktörlerden biri. Darac k uçak, otobüs koridorlar nda "Kalk n, s k s k yürüyün demek zor. Ama saatler süren otobüs, otomobil yolculuklar nda molalarda araçtan inip, kafede oturmay n. K sa da olsa birkaç dakika yürüyün. Asl nda sadece molalarda de il, oturdu unuz yerde de baz basit egzersizlerle bacaklar n z çal flt rabilirsiniz. Ayr ca seyahat öncesinden bafllayarak, yol boyunca bol s v almak, alkolden uzak durmak, doktora dan flarak aspirin içmek, dar, s kan giysiler yerine olabildi ince rahat olanlar tercih etmek gibi küçük önlemler de alman z mümkün. R SKLER HANG DURUMDA ARTAR Venöz tromboembolizm riskini art ran baflka faktörler de var. Kan p ht laflmas yla ilgili hastal klar, uzun süren yatak istirahat, kazalar ve cerrahi giriflimler, gebelik ve lohusal k,

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz Tromboembolizm 35 Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz tromboembolizm s k görülen, toplum sa l n tehdit eden bir sorundur. Cerrahlar kanamay kontrol ettikleri gibi

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan

Yönetim Kurulu Baflkan Sevgili Osmano lu Dostlar, Dergimizin yeni say s nda da birlikte olman n mutlulu unu yafl yoruz. Dergimizin özelli i hem sizleri güncel t bbi bilgilerden haberdar etmek ayn zamanda da Türk T bb na aktüel

Detaylı

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7 AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR Aile Eğitim Serisi : 7 ANKARA 2007 T.C. BAfiBAKANLIK A LE VE SOSYAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Genel Yay n No : 128 Seri : E itim Serisi ISBN : 975-19-3889-9

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan ülkelerdeki üye iflveren ve sanayi teflkilatlar na yönelik

Detaylı

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman )

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman ) Y l n en güzel renkli günlerini yafl yoruz sonbahar aylar nda. Osmano lu Hastanesi olarak yaz aylar nda durmak bir yana SGK anlaflmas n n Osmano lu sizin ve ailenizin Hastanesi, çünkü eskiden kendileri

Detaylı

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER Ç NDEK LER www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Tüm sa l k mesleklerinde oldu u gibi diflhekimli inde de reklam sa l k mevzuat taraf ndan yasaklanm flt r. Oda Haberleri..................................18

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları Ocak-fiubat-Mart 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 39 Türk Kalp Vakfı kalp dostu Dimes i öneriyor Tanıdık Bir Yüz Çetin Yıldırımakın Kuşburnu Mucizesi 100 gr ı bir sandık portakala eşdeğer!

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S 1 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor ISSN: 1303-9784 Ç NDEK LER TDBD / 82 10 Türk Diflhekimleri Birli i ve Diflhekimleri Odalar Yönetim ve Üye Takip Program SDE ve ak ll kart (manyetik kart) programlar n n yaz l m nda sona yaklafl l yor.

Detaylı

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i *

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 132-137 Editöre Mektup Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Say n Editör, "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak", rahmetli U ur Mumcu

Detaylı

aktuel Literatür ün Ekidir, Ayr ca Sat lamaz J NEKOLOJ

aktuel Literatür ün Ekidir, Ayr ca Sat lamaz J NEKOLOJ aktuel Literatür ün Ekidir, Ayr ca Sat lamaz YIL: 16 SAYI: 186 Haziran 2009 8. Türk Alman Jinekoloji Kongresi 8. Avrupa ç Hastal klar Kongresi PCV 13 le lgili Veriler Aç kland 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik

Detaylı

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman )

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman ) Yeni Say, Yeni Ümitler... Hayat hergün yeniden bafll yor. nsan sa l na ve mutlulu una hizmet edebilmek amac yla çal flmak çok anlaml bizim için. Hergün yeni at l mlar yapmak, daha ileriye gitmek için u

Detaylı

K s rl k. bak larak, testislerin yerinde olup olmad, boyutlar, sperm kanallar, skrotum (torba) içinde genifllemifl damarlar n varl (varikosel)

K s rl k. bak larak, testislerin yerinde olup olmad, boyutlar, sperm kanallar, skrotum (torba) içinde genifllemifl damarlar n varl (varikosel) K s rl k Evli çiftlerin, korunma olmaks z n gebe kalma oran, her ay için %20 kabul ediliyor. Çiftlerin %85 i ilk y l, %93 ü ise ikinci y l sonuna kadar gebe kal yor. Herhangi bir korunma yöntemi olmaks

Detaylı

Aktüalite. Duyurular m z. Üniversite S nav nda Anne Babalar n Tutumu Dr. Gülseren Buday c o lu 65. Kabil Büyükelçisi Smokin Restoran & Bar

Aktüalite. Duyurular m z. Üniversite S nav nda Anne Babalar n Tutumu Dr. Gülseren Buday c o lu 65. Kabil Büyükelçisi Smokin Restoran & Bar indeks 2 N D E K S 7 Usta Kalem Serdar Turgut 72 8 Metifl Holding A.fi. Yön. Kurulu Baflkan Yard. Ayfle Sevgör Sever 72 20 Ça m z n Hastal : Bel ve Boyun A r lar Prof. Dr. Reyhan Çeliker 79 12 Aktüalite

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

Sahte dişhekimlerine örtülü af

Sahte dişhekimlerine örtülü af iki ayda bir yay nlan r OCAK/fiUBAT 2008 Say : 118 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r Ocak/fiubat 2008 Say : 118 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi SMOK Anadolu yakas irtibat bürosu

Detaylı

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu TRK Travma ve Resüsitasyon Kursu Travma ve Resüsitasyon Kursu Bu kitap, Merck Sharp Dohme laçlar Ltd. fiti. taraf ndan, Türk t bb na bir katk olarak sa lanm flt r. Bu kitab n içindekiler tamamen yazarlar

Detaylı

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak

Detaylı

Kad n-erkek Farkl l klar

Kad n-erkek Farkl l klar ERKEK SA LI I EK M 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : Doç. Dr. Ferda fienel - Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi erkek sa Günümüzde erkekler kad nlara göre az nl kta ve dünya nüfusunun %48 ini oluflturuyorlar.

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l fiubat 2008 www.siemens.com.tr S ra dijital hastanelerde Ac badem Grubu Baflkan Mehmet Ali Ayd nlar, yeni yat r mlar nda dijital hastane

Detaylı

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar PHARMETIC Y l: 2 Say : 6 Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. Meme Kanseri Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan

Detaylı

T ürkiye de bir süredir ilginç korkular ortaya ç kt, bu korkulardan

T ürkiye de bir süredir ilginç korkular ortaya ç kt, bu korkulardan araflt rma Türkiye h zla fleriat devletine do ru giderken Güneydo u ve Do u Kürtlere peflkefl çekiliyor. Kürtlerden kalan yerleri de zaten srail alarak su kaynaklar m z ele geçirdi. Akdeniz fleridini de

Detaylı

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ 11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ www.aileicisiddeteson.com Ç NDEK LER Hep Birlikte, Bir Kez Daha Aile çi fiiddete Son! 1 Konferans Hakk nda Genel Bilgiler 2 Program Ak fl 4 Konuflmac lar ve Sunumlar 12 Atölye

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2008) 29, 2276-2315 doi:10.1093/eurheartj/ehn310 ESC KLVUZLR kut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu vrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) kut Pulmoner Emboli Tan ve Tedavisi Görev

Detaylı