Özgürlükler, demokratik devletin temelidir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özgürlükler, demokratik devletin temelidir"

Transkript

1 DY D GÜ O F DLD asýrganýn vurduðu adada imam yardým çaðrýsý yapý HLÂIZLIÐ ÞI ÇI GÖVZ HB YF 3 new York þehrinin beþ ilçesinden birisi olan yaklaþýk 500 bin nüfuslu aen Island ýn andy süper kasýrgasýndan en fazla ekilenen yerleþim birimi olduðu, ancak olaydan iki gün sonra anlaþýldý. da da bulunan rnavu Camiinin imamý Zulkarni Vardar Cuma hubesinde yardým çaðrýsý yapý. vleri yerinden söken, arabalarý savurup aan ve önüne kaýðý herþeyi sürükleyen kasýrga burada 19 kiþinin ölümüne yol açý. HB YF 5 + G Ç H B V i YIL: 43 YI: Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â DI 4 I 2012 PZ/ 1 L ni as ya.com.r Özgürlükler, demokraik devlein emelidir HÜYL DO DVL Z VZ n lmanya dale Bakaný abine Leuheusser-chnarrenberger, modern demok ra si nin öz gür i ra dey le müm kün ol du ðu nu be lir e rek, ''Ço ðul cu luk, a - zýn lýk la rýn ko run ma sý, i fa de öz gür lü ðü, op lan ma ve yü rü yüþ yap ma öz gür lü - ðü, din öz gür lü ðü de mok ra ik dev le e za rar ver mez. Bun la rý ka bul e mek güç - süz lük de ðil, güç lü de mok ra ik dev le in e me li ni o luþ u rur'' de di. ÜOCU ZHY IILLI Baðýþ: aüko B ye direniyor n ai Halim Paþa Yalýsý nda düzenlenen B Yolunda Genç leiþimciler Yarýþmasý ödül örenine kaýlan vrupa Birliði Bakaný gemen Baðýþ, B konusunda saükocu zihniyein direncinin hep birlike kýrýlmasý gerekiðini vurgulayarak, bunun ileiþimle mümkün olabileceðini söyledi. HB YF 7 D HLI DÐ ÇÐI YPI çlýk grevleri için arabulucu heye nçlýk grevlerinin 52. gününde, Prof. Dr. ehme Bekâroðlu, Prof. Dr. Gen cay Gür soy, vu ka ez ban Ha e mi, b ra him Be il ve ür ki ye v ru pa ar ma Par la men o su þ baþ ka ný Jo os La gen dijk bir a ra ya ge le rek he ye kur mak i çin ça lýþ ma baþ la ý. Ça lýþ ma lar la bü - ün si vil op lum ör gü le ri nin bi ra ra ya ge i ril me si plan la ný yor. 7 D LY DL BI CHBG, HÜYL DVL Z VYCÐ BL, ÖZGÜLÜL GÜÇLÜ DO DVL L OLUÞUU DD. ÖZGÜLÜL BUL Y DVL GÜÇÜZDÜ nl man Ba kan, na ya sa re for mu çok ö nem li dir. Çün kü de mok ra si, op lu mu ge liþ i ren bir sü reç ir. e mel hak ve öz gür lük ler de mok ra si i çin çok ö nem li dir. o dern bir de mok ra si de dev le in gü cü a na ya sa dan gel mek e dir. o dern de - mok ra si öz gür i ra de i le müm kün dür. Dev le in gü cü va an da þýn dan gel mek e - dir. Bu öz gür lük le ri ka bul e me yen dev le güç süz bir dev le ir de di. 7 D 28 Þuba ýn akörleri sorgulanmalý nski millevekili kýn Birdal, 28 Þuba ý diðer darbelerden ayýran özelliðinin silâhlý ve silâhsýz güçleri olduðunu belirerek, Gazee paronlarý, köþe yazarlarý, iþ adamlarý ve örgüleri ile uluslar arasý boyuu süreçle iliþkilendirilmeli. 28 Þuba sürecinde rol oynayan her kesim sorgulanmalý dedi. HB YF 6 D on ba har-2012 dö ne mi em sil ci ler op lan ýsý, s an bul-gü neþ li de ki mer kez e sis le ri miz - em sil ci le ri miz op lan dý de ger çek leþ i ril di. eþ ri ya ve ders ha ne faaliye le ri nin e le a lýn dý ðý op lan ý da, a çý lýþ ko nuþ - ma sý ga ze e miz im i yaz sa hi bi eh me u lu lar a ra fýn dan ya pýl dý. Ye ni s ya ed ya Grup Ge nel ü dürü e cep aþ cý ise mü es se se miz fa a li ye le ri hak kýn da bil gi ve re rek, ge le cek dö ne me i liþ kin plan ve he def le ri miz ü ze rin de dur du. Birden fazla gündemi olan op lan - ý da em sil ci le ri miz i sa le-i ur e ði im hizme le ri ni gö rüþ ü ler. Yo ðun bir ka ý lým la ger çek le þen op lan ý ve rim li gö rüþ me ve mü za ke re le re sah ne ol du. I UDD ÂLI YIZ 12 BY OUÞU 8 FOOÐF: H Y Yeni sya ya konuþan üslüman ardeþler Baþkan Yardýmcýsý Zeki Bani uþeyd, yöneimdeki sýkýnýnýn en büyük sebebinin seçim sisemi olduðunu söyledi. HL DG Ürdün kansýz deðiþim isiyor nür dün de re form is e yen halk, yö ne i - min Ya i çin de bu lun du ðu nuz du ru mu ka bul e der si niz ya da u ri ye li le rin düþ - ü ðü du ru ma dü þer si niz söz le riy le eh - di e dil dik le ri ni be lir i yor. H U ÖYL HB YF 5 ÞILI ÞH 1 gün önce annesinden helâllik isemiþ ndiyarbakýr ýn Lice ilçesindeki çaýþmada þehi olan jandarma er dem Ödemiþ in cenazesi, ilopi ilçesinde defnedildi. Þehidin önceki gün annesini arayarak helâllik isediði, 2 gün sonra da izne geleceðini söylediði öðrenildi. YF 6 D BO-H' Öksüz cami aleme kavuþu nbos na-her sek i o luþ u ran i ki si ya sî ya pý - dan bi ri o lan Bos na ýrp Cum hu ri ye nin baþ ken i Ban ya Lu ka da res o ras yon ça lýþ - ma la rý de vam e den, þeh rin sem bol le rin - den o lan a ri hî Fer ha Pa þa Ca mi inin mi na - re si ne a lem yer leþ i ril di. YF 5 LGÇ B UYGUL Yolsuzluk yapanlar için övbe hesabý n ýsýr Cumhurbaþkaný uhammed ursî, yolsuzluk yapýp piþman olanlarýn gasp eiði haklarý n iadesi için banka hesabý açýldýðýný söyledi. YF 5

2 2 4 I 2012 PZ LÂH + Â Y abbinize yalvararak ve gizlice duâ edin. Þüphesiz ki O haddini aþanlarý sevmez. raf ûresi: 55 / Â ye -i e ri me e â li H D Dör þey rþýn alýndaki hazineden indirilmiþir: Faiha, Âyee'l-ürsî, Bakara ûresinin son iki âyei [Âmene'r-rasûlü] ve evser ûresi. Câ mi ü s-a ðîr, o: 527 / Ha di s-i Þe rif e â li Baý medeniyei, semâvî kanunlara kulak vermeli Haýralar; onlarý bize abbimiz yaþaýðý için deðerlidir a ya ev de baþ lar dý. H edeniye-i hâzýra-i garbiye, semavî kanun-u esasîlere muhalif olarak hareke eiði için seyyiaý hasenaýna, haâlarý, zararlarý, faydalarýna râcih geldi. edeniyeeki maksud-u hakikî olan isiraha-i umumiye ve saade-i haya-ý dünyeviye bozuldu. İ kin ci su al: en es ki den þark a ki be de vî a þâ ir - de se ya ha e i ðin va ki, on la rý me de ni ye ve e rak ki ya a çok eþ vik e di yor dun. e den kýrk se ne ye ya kýn dýr me de ni ye-i hâ zý ra dan mim siz di ye rek ha ya-ý iç i ma i ye den çe kil din, in - zi va ya so kul dun? l ce vap: e de ni ye-i hâ zý ra-i gar bi ye, se ma vî ka nun-u e sa sî le re mu ha lif o la rak ha re ke e i ði i çin sey yi a ý ha se na ý na, ha â la rý, za rar la rý, fay da la rý na râ cih gel di. e de ni ye e ki mak sud-u ha ki kî o lan is i ra ha-i u mu mi ye ve sa a de-i ha ya-ý dün ye vî ye bo zul du. k i sa, ka na a ye ri ne is raf ve se fa he; ve sa y ve hiz me ye ri ne em bel lik ve is i ra ha mey li ga le be çal dý ðýn dan, bi ça re be þe ri hem ga ye fa kir, hem ga ye em bel ey le di. e ma vî ur ân ýn ka nun-u e sa sî si, n san i çin an cak ça lýþ ý ðý nýn kar þý lý ðý var dýr. (ecm û re - si, 53:39.) Yi yin, i çin, fa ka is raf e me yin. ( râf û re si, 7:31.) fer man-ý e sa sî siy le, be þe rin sa a de-i ha ya i ye si, ik i sa ve sa ye gay re e ol du ðu nu ve o nun la be þe rin ha vas, a vâm a ba ka sý bir bi riy le ba rý þa bi lir di ye i sâ le-i ur bu e sa sý i za ha bi na en, ký sa bir i ki nük e söy le ye ce ðim: Bi rin ci si: Be de vî lik e be þer üç dör þe ye muh aç o lu yor du. O üç dör hâ câ ý ný e da rik e me yen, on a de e an cak i ki siy di. Þim di ki garp me de ni ye-i zâ li me-i hâ zý ra sý, su-i is i mâ lâ ve is ra fa ve he ve sa ý eh yiç ve ha vâ ic-i gayrý za ru ri ye yi, za ru rî hâ ca lar hük mü ne ge i rip gö re nek ve ir ya ki lik ci he iy le, þim di ki o me de nî in sa nýn am muh aç ol du ðu dör hâ câ ý ye ri ne, yir mi þe ye bu za man da muh aç o lu yor. O yir mi hâ câ ý am he lâl bir arz da e da rik e de cek, yir mi den an cak i ki si o la bi lir; on se ki zi muh aç hük mün de ka lýr. De mek, bu me de ni ye-i hâ zý ra in sa ný çok fa kir e di yor. O ih i yaç ci he in de be þe ri zul me, baþ ka ha ram ka zan ma ya sevk e miþ. Bi ça re a vâm ve ha vas a ba ka sý ný da i ma mü ba re ze ye eþ vik e miþ. ur ân ýn ka nunu e sa sî si o lan vü cub-u ze kâ, hur me-i ri ba va sý a sýy la a vâ mýn ha vas sa kar þý i a a i ni ve ha vas sýn a vâ ma kar þý þef ka i ni e min e den o kud sî ka nu nu bý ra kýp bur ju va la rý zul me, fu ka ra la rý is ya na sevk e me ye mec bur e miþ. s i ra ha-i be þe ri ye yi zîr ü ze ber e i. (...) l hâ sýl: e de ni ye-i gar bi ye-i hâ zý ra, se ma vî din le ri am din le me di ði i çin, be þe ri hem fa kir e dip ih i ya ca ý zi ya de leþ ir miþ. k i sa ve ka na a e sa sý ný bo zup is raf ve hýrs ve a ma hý zi ya de leþ ir me ye, zu lüm ve ha ra ma yol aç mýþ. Hem be þe ri ve sa i-i se fa he e eþ vik e mek le, o bi ça re muh aç be þe ri am em bel li ðe a mýþ, sa y ve a me lin þev ki ni ký rý yor. He ve sa a, se fa he e sevk e dip öm rü nü fay da sýz za yi e di yor. mir dað Lâ hi ka sý, s. 334 LÛ G Ç: aþâir: þireler. avâm: ýradan biri, fakir halk abakasý. garp: Baý. hâcâ: hiyaçlar. hasenâ: yilikler, sevaplar. havâic-i gayr-ý zaruriye: Zarurî olmayan ihiyaçlar. havas: arife ve yaþayýþça üsün olan, üs abaka. hurme-i riba: Faizin haram olmasý. isiraha-i umumiye: Genel isiraha. kanun-u esasî: emel kanun. maksud-u hakikî: Hakikî kasedilen. medeniye-i hâzýra: Þimdiki medeniye, hazýr medeniye. medeniye-i hâzýra-i garbiye: Þimdiki Baý medeniyei. medeniye-i zâlime-i hâzýra: Þimdiki zalim medeniye. mübareze: Çekiþme, kavga. râcih: Üsün gelme. saade-i haya-ý dünyevîye: Dünya hayaýnýn mululuðu. sa y: Çalýþma, gayre. seyyiâ: öülükler, günahlar. ehyiç: Heyecana geirme. erakkiya: lerlemeler, geliþmeler. zîr ü zeber: Paramparça. l üs, karmakarýþýk, darmadaðýnýk. o kak a de vam e der, ma hal le de a mam la nýr dý. Yol la rýn kra lý pay on lar dý. o or lu a raç da az dý. ra ki bu la sýn er de e e! Þim di dak ka ba þý a ra ba la rýn o zu du ma na ka ý ðý bu so kak lar dan sa ba hýn en er ken sa a le rin de Ha san m ca nýn ka a na bey gi ri nin çek i ði a ra ba sý ge çer di. em le ke in den ge ir di ði o muh e þem a. Püs kül lü oy nak la rý var dý. Ye le le ri ne gü zel di Bir o ya na, bir bu ya na sav ru lur du. ü se ge rek yok. Ya ra ý lýþ an gü zel di. e ko nu þur du a ca ba o a la Ha san m ca? e rak e de rim hep. em le ke in den, Bal kan lar dan göç e der ken be ra be rin de ge ir di ði, sa yý sýz ma ce ra lar ya þa dý ðý o a la ne ler ko nu þur du a ca ba? ý sa me sa fe de ol sa, bi zi a ra ba sý na a lýp gez dir me yi u nu maz dý. Her ke se bir þey ler ver mek, a ma mu la ka ver mek, e lin de bir þey yok sa, hiç ol maz sa e bes süm e mek, il lâ a ma il lâ kar þý lýk sýz bir þey ler ver mek ar zu suy la do luy du bu in san lar. l ginç ir. Bu gün yi ne bu so kak lar, ya ni bi zim ma hal le, yi ne ay ný ru hu a þý yan ay ný in san lar la do lu. v ler çok de ðiþ me di. Bah çe ler de öy le. k i sa ve ka na a hâ kim. Yol lar her ne ka dar el den geç miþ ol sa da, hâ lâ ö zel li ði ni yi ir me miþ me kân lar bun lar. ýb le is i ka me i bir o lan la rýn, ha ya la rý da bir bi ri ne ben zi yor, gö nül le ri de bir o lu yor. *** a ý cý lar, bi zim mu fak ca mý nýn he men ö nün de me kân u ar lar dý. Üç yol að zýy dý o ra sý. Ho roz þe ke riy le, ha fif pem be ye ça lan mu hal le bi siy le, al lý gül lü süy le, rah me li Hü se yin m ca sa mak an çok, o ca me kân lý ab la sýy la â de a sev gi da ðý ýr dý san ki. e hik me se e li miz de ki pa ra da ye er di bir þey ler al ma ya. Be re ke var dý. Be re ke in ha sý var dý. De dik ya, bir þey le rin yok lu ðu nu hiç, a ma hiç fark e me den bü yü dük. Bu gü nün ni me bol lu ðun da, her ni me in ko lay lýk la bu lun du ðu ve ev le re a þýn dý ðý bir or am da þim di bu nu an la mak ve an la mak ger çek en zor. Ha ý ra lar ha ya ý mý zýn dâ ve siz mi sa fir le ri. ma hoþ lan dý ðý mýz mi sa fir ler on lar. Bir gün ge lir, hiç um ma dý ðý nýz bir an da ka pý ný zý ça lar lar iþ e. Bu ha ý ra lar yu ma ðýn da bir u cu o la cak. Baþ la yan bi e cek ve da i re a mam la na cak. O gün le ri gör me mek, yâd e me mek ve o gün ler den ders al ma dan ya þa mak ol mu yor. Ol mu yor. O gün le rin ru hu nu ne film ler an la a bi lir, ne ro man lar, ne de su lu zýr lak di zi ler n sa nýn, in sa na bir ba kýþ la, in ce a yar bir ses o nuy la ve bir ya ka rýþ la söy le di ði o de rin mâ nâ yý hiçbir þey an la a maz. a ý cý la rýn ses le ri ne de yan sý mýþ ý bu ha va, bu mâ nâ... Ger çek en ih i ya cý o lan in san lar dý on lar. Bi zim mi nik el le ri miz le u za ý ðý mýz üç ku ruþ, on la rýn ha ya ýn da çok ö nem liy di. Çok an la ma sak da his se der dik. Bir bi ri mi ze sa de ce bir þey ler ver mez, ha ya ý mý zýn çark la rý ný bir bi ri ne bað lý o la rak sür dü rür dük. Ço cuk lu ðu mun o ilk sa ý cý sý, is mi ni am ha ýr la ya ma dý ðým o Pa muk De de, her ne ka dar du ru þu ve yü rü yü þü i le be ni kor ku sa da, be yaz pem be ka rý þý mý ku ra bi ye le riy le ak lým dan hiç çýk ma ya cak Gü zel lik, be yaz lýk, e miz lik, sa de lik, mer ha me, þef ka, ih lâs ve l lah i çin yap mak, l lah i çin ol mak, l lah i çin ya þa mak Bi ze bun lar dý on lar dan ka lan mi ras. ü lü mý sýr sa an Himme m ca Üç e ker lek li bi sik le i nin ü ze rin de, sim si yah bir ka zan Hem e pey de bü yük çe ev sim mev sim de ði þir di sa ýk la rý. Bir ba kar sý nýz, a ra ba do lu su kar puz la çý ka gel miþ, bir ba kar sý nýz ay vay la gel miþ Ba zen el ma, ba zen de nar sa ar dý. ma bi le si niz ki mu la ka u cuz ve rir di. U cu za a lýr, u cu za sa ar dý. ü rüm den ka za nýr dý. Gür bir se si var dý. Ça bu cak gi mez. Bek ler de bek ler Yaþ lý sý var dýr, gen ci var dýr, ko - L GÜDÜZLP se lim gun du ma il.com þa ný var dýr, ko þa ma ya ný var dýr. De mek o nun i çin bek ler miþ or da. er den bi le cek sin o za man? Yaþ la nýn ca an lý yor in san kö þe ba þýn da sa ý cý la rýn ni çin din len dik le ri ni, eð leþ ik le ri ni i þi ar ka da þýn dan bi li nir; ar ka da þý ný i yi seç. der di bü yük le ri miz. r ka daþ lýk çok ö nem liy di bi zim i çin. Ço cuk luk ar ka daþ la rý, in sa nýn ru hu na a pay rý bir pen ce re a çý yor. n ne ba ba dan ve o kul dan son ra ne öð re ni yor sa in san, on lar la be ra ber öð re ni yor. o nu þa rak mý, an la þa rak mý, bu nu pek bi le mi yo rum. ma e miz ruh lu bir ar ka da þýn ha ya a u u ðu bir ý þýk, gü neþ ka dar ay dýn la ý yor dün ya yý. e ve rim ço cuk luk ar ka daþ la rý ný. Can dan dýr lar. Çý kar bil mez, men fa a bil mez, e miz yüz lü, e miz ruh lu dur lar. vi mi zin ar ka pen ce re sin den u za yýp gi den bah çe ye doð ru bak ý ðým da, sa yý sýz dos ve ar ka daþ si lu e le ri ge çi yor gö zü mün ö nün den. op oy na yan, bir a ðaç an di ðe ri ne ko þuþ u ran, ke le bek av la yan ço cuk luk ar ka daþ la rým 1967 zel ze le si ni ya þa mýþ, bir kýs mý da ya kýn la rý ný þe hi ver miþ a i le ler a hal le cek bu bah çe de ça dýr lar da op lan dý ðý mýz o hen gâ me yi, o do lu nay lý ge ce yi, ka vak a ðaç la rý nýn hý þýr ý la rý a ra sýn dan yük se len a yý, her an ye ni bir dep rem le sal lan ma yý, i re me yi, kork ma yý be ra ber ya - karar bulmuyorsa, haýralar dahi Haýralar bile gelip O'na dayanmýyorsa, O'ndan bir ýþýk almýyorsa, O'nda bir anýlmaya deðmez. Haýralar, yaþadýðýmýz için deðil; onlarý bize abbimiz yaþaýðý ve haýrlaýðý için deðerlidir. Bu güzelliklere geç kalmýþ bir þükür duygusu, bir þükran hissi kaplýyorsa içimizi, o günleri haýrlamak da deðerlidir. þa dýk. l lah ý de vam lý ha ýr la ma yý on lar dan öð ren dik. O bir a ra da ya þa dý ðý mýz in san lar dan öð ren dik ur ân o ku ma yý ve ce ma a le na maz kýl ma yý. çi miz de ki o duy gu lar, on la rýn sa mi mî du â la rýy la a çýl dý. ðaç la rý da bir in san gi bi dü þü nü rüm, öy le gö rü rüm. On la rý da du â la rým da u nu mam. Yol lar, ha ý ra la rý mý zý ya þa dý ðý mýz, a cý la rý mý zý, se vinç le ri mi zi bir lik e pay laþ ý ðý mýz yaþ lý çý nar a ðaç la rýy la do lu. o ka ðý mý zýn ba þýn da ki çý nar a ða cýn dan â þeh rin mer ke zi ne doð ru yü rü dü ðü müz yol la rýn her i ki ya nýn da ki çý nar a ðaç la rý Ge lir ken gi der ken göz kýrp ý ðý mýz, dal la rý na a sýl dý ðý mýz, yap rak la rý ný kok la dý ðý mýz a sýl ha ýr la maz ki in san? Ba ba sýy la, ar ka daþ la rýy la, genç lik sev da la rýy la yü re ði nin ya nýp u uþ u ðu o gün ler de, yü rü yüp geç i ði o yol lar da þa hi o lan gü neþ le ri, ay la rý, yýl dýz la rý, bu lu la rý, mev sim le ri ve da hi a ðaç la rý, çý nar la rý na sýl ha ýr la maz ki in san? an ki her þey yer li ye rin de du ru yor. Ha ni þa i rin de di ði gi bi: ör fez de ki dal gýn su ya bir bak, gö re cek sin Geç miþ ge ce ler den bi ri dur mak a de rin de eh ap, i ri gül ler ve se nin en gü zel ak sin Vel hâ sýl o rü ya du ru yor yer li ye rin de Yah ya e mâl Be ya lý Bir fark la ki, on lar bir rü ya de ðil di be nim i çin ve o ka dar da de rin de de ðil ler sa ný rým. ma yer li ye rin de du ru yor lar iþ e, ha fý zam da mu e na ve müs es na bir yer de. Ha ýr la mak is e di ði niz de par ma ðý nýz la bil gi sa ya rý ný za do kun du ðu nuz o za rif ha re ke gi bi, bir ýk la may la, ha ý ra la rý nýz bir bi ri ne bað la nýp hu zu ru nu za ge li yor lar iþ e ç i çe ha ý ra lar ku u su nu o luþ u ru yor lar. Za ma nýn i çin de ya þa yan in sa na, me kân da bu lu þan ruh la ra, l lah ýn bu da ay rý bir he di ye si dir. Gü zel ha ý ra lar bi rik i ren, gü zel a ný lar ha ýr lý yor. Gü zel a ný lar da ya rýn la ra gü zel ba sa mak lar eþ kil e di yor. Ço cuk lu ðu mun o en gü zel a ný la rýn dan bi ri de, çok sev di ðim bir ço cuk i çin pa ra bi rik ir mek i. Þim di o ço cuk a vu ka ol du, ço luk ço cuk sa hi bi ol du. O gü zel yüz lü ço cu ðun e lin den u up bak ka la gö ü rüp þe ker al sýn, mey ve al sýn, lo kum al sýn di ye ay lar ca pa ra bi rik ir dim. Çok faz la bir þey de is e mez di ya, ol sun, o na a ða bey lik yap mak be ni mu lu e di yor du. en di mi o nun ya nýn da da ha a ðýr baþ lý ve da ha ol gun his se di yor dum. n la þý lan o ki, in san in sa na muh aç. ma in san, her þey den ön ce l lah a muh aç. c zi ni, fak rý ný, ne var sa her þe yi ni O'n dan bi le ne ne mu lu Ha ý ra lar bi le ge lip O' na da yan mý yor sa, O'n dan bir ý þýk al mý yor sa, O'n da bir ka rar bul mu yor sa, ha ý ra lar da hi a nýl ma ya deð mez. Ha ý ra lar, ya þa dý ðý mýz i çin de ðil; on la rý bi ze ab bi miz ya þa ý ðý ve ha ýr la ý ðý i çin de ðer li dir. Bu gü zel lik le re geç kal mýþ bir þü kür duy gu su, bir þük ran his si kap lý yor sa i çi mi zi, o gün le ri ha ýr la mak da de ðer li dir. *** Be di üz za man Haz re le ri nin de yýl lar son ra bir a le be si ne söy le di ði bir ha ý ra ha fý zam da can lan dý k lým da kal dý ðý ka da rýy la, Bar la da bu lun du ðu sý ra da, mi sa fir o la rak kal dý ðý o da nýn pen ce re si nin di bin de ki çý nar a ða cý na ba ka rak me â len söy le di ði o söz gi bi: ek sen se ne ön ce, i ki ya þýn day ken, an ne min di zi di bin de e vi mi zin pen ce re sin den a ðaç la ra ba kar ken his se i ðim o duy gu nun ay ný sý ný þim di ya þý yo rum. Bu man za ra la rý yü zer si ne ma ya de ðiþ mem. Ha ya ýn ken di si bir o kul o lun ca, her â ný da bir ders o lu yor. Ha ý ra lar da o ders le rin sa ýr baþ larý dýr san ki, say fa la rý dýr bel ki de. ab bim, gü zel þey ler ya þa ma yý, ya þa dýk la rý mý zý, ha ýr la dýk la rý mý zý þük ran his le riy le an ma yý ve ab bi mi ze geç kal mýþ bu þü kür bor cu mu zu ka pa ma yý cüm le mi ze na sip e sin in þa al lah. Geç kal mýþ bir þü kür du â sý o la rak ab bim, ver di ðin her ni me i çin son su za ka dar hamd ol sun. Do lu do lu þü kür ler ol sun Hiç boþ luk kal ma sýn. Ha ya ýn her â ný ný kap la yan ha va gi bi, ruh gi bi, rah me in gi bi, do lu do lu þük ran his le riy le ve þü kür duy gu la rýy la kap lan mýþ o la rak a mam lan sýn öm rün bu gü zel ma vi say fa sý da in þa al lah... ab bi mi ze son suz hamd, fen di miz e son suz (asm) sa lâ-u se lâm ol sun

3 + HB 4 I 2012 PZ 3 Ye ni s ya Ga ze e ci lik a ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk a na yi ve i ca re.þ. a dý na im i yaz sa hi bi Ya zý þ le ri ü dü rü (o rum lu) us a fa DÖ Ü L s ih ba ra Þe fi us a fa GÖ por di ö rü rol DO YU Ha ber ü dü rü e cep BOZ DÐ er kez:gül ba har Cd., Gü nay k., o: 4 Gü neþ li s an bul el: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) i ap sa ýþ fax: (0212) Ga ze e da ðý ým: e le fax (0212) lân- ek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal a dir k., ur þ ha ný, o: 1/2, s an bul. el: (0212) L C L - Ð: eþ ru i ye Cad. li bey p. o: 29/24, el: (312) , , Fax: L Y: Zep pe lin r. 25, h len, el: , Fax: C L C L - Ð: v ni fen di ok., o: 13, Lef ko þa. el: Bas ký: Ye ni s ya a ba a cý lýk Da ðý ým: Do ðan Da ðý ým a. ve Paz..Þ. n ka ra em sil ci si eh me U LU L eh me Ge nel ü dür ek lam o or di na ö rü e cep Þ CI e su ÇO B Ge nel Ya yýn ü dü rü â zým GÜ LÇ YÜZ Ya yýn o or di na ö rü b dul lah ÇI BÞ Gör sel Yö ne men: b ra him ÖZ D B bo ne ve Da ðý ým o or di na ö rü: dem Z Ye ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ ir. Ya yýn ü rü: Yay gýn sü re li I ngellilere kurs deseði Z V L Hic rî: 20 Zilhicce 1433 u mî: 22 eþrinievvel 1428 l ler da na n ka ra n al ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an ep Is par a m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Ya sý l ler s an bul z mir as a mo nu ay se ri on ya am sun Þan lý ur fa rab zon Van Zon gul dak Lef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Ya sý Ü Y Þ U U U 3 Y Ç D, GL L, HÜ Ü LÜ V HÜ Ü LÜ L H B L YO U CIY L 91 L Î Ð U U DÜ Z L Y C. ÜY þ urumu (ÞU) en gel li, hü küm lü ve es ki hü küm lü le rin re ha bi li as yo nu a ma cýy la 91 mes le kî e ði im kur su dü zen le ye cek. Her yýl 3 ay a ray la dü zen le nen en gel li ve es ki hü küm lü ça lýþ ýr ma yan iþ ve ren ler den ce za o la rak ke si len pa ra la rý kul lan ma ya ye ki li ko mis yon, bu yýl ki dör dün cü op lan ý sý ný ger çek leþ ir di. op lan ý da, ö zür lü, hü küm lü ve es ki hü küm lü le re yö ne lik dü zen len me si plan la nan kurs lar ka ra ra bað lan dý. o mis yon da, en gel li va - Ye ni YÖ as la ðý a çýk la ný yor YÖ Baþ kan Ve ki li Prof. Dr. Þa ban Ça lýþ, YÖ ün ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý ko nu sun da ki as lak me ni ni Pa zar e si gü nü ka mu o yuy la pay la þa ca ðýz de di. Ça lýþ, ð rý b ra him Çe çen Ü ni ver si e si nin e ze ha Çe çen on fe rans a lo nu nda dü zen le nen a ka de mik yýl a çý lýþ ö re nin de yap ý ðý ko nuþ ma da, dün ya nýn de ðiþ i ði ni be lir e rek, De ði þim kar þý sýn da si zin de de ðiþ me niz ge re kir dedi. Bu de ði þim i çin de YÖ ün ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý ko nu sun da ki as lak me ni ni ya rýn ka mu o yuy la pay la þa cak la rý ný an la an Ça lýþ, þun la rý kay de i: Bu nu de ðer len dir me ni zi, dü þün ce le ri ni zi bi zim le pay laþ ma ný zý is i yo ruz. ü reç na sýl a mam la nýr þim di den bi le mi yo rum. ma ö nü müz de ki 1 a yý þöy le plan la dýk. Ge len ve dik ka e a lýn ma sý ge re ken a lep le ri a sým a yý i i ba rýy la me ne ek le me yi dü þü nü yo ruz. Ge re kir se me in den çý kar ma lar yap ma sý ve son ra sýn da hü kü me e arz e me yi dü þü nü yo ruz. u la ka gö rüþ le ri ni zi i le me ye ça lý þýn. að rý / a a Der sha ne ci ler Din çer i le gö rüþ ü LLî ði im Ba ka ný (B) Ö mer Din çer in ÖZ-D-B, GÜ V D ve Ö D yö ne i ci le riy le gö rüþ ü ðü bil di ril di. ÖZ-D-B, GÜ V D ve Ö - D den or ak ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, der nek yö ne i ci le rin den o lu þan he ye in, ön cek gün Ba kan Din çer i zi ya re e i ði be lir il di. Der nek em sil ci le ri nin gö rüþ me de, Din çer e ür ki ye de ki ders ha ne ci lik, ö zel ders ha ne le re du yu lan ih i yaç, ders ha ne le rin e ði im sis e mi ne ka ký la rý ko nu sun da bil gi ver di ði ve ders ha ne le rin yok lu ðun da ya þa na bi le cek ler den du yu lan kay gý la rý i le i ði i fa de e dil di. Ba kan Din çer e ders ha ne ler den da ha e ki li na sýl ya rar la ný la bi le ce ði ne i liþ kin ö ne ri le rin yer al dý ðý ra por su nul du ðu be lir i len a çýk la ma da, Ba kan Dinçer in ko nuy la il gi li ça lýþ ma la rýn sür dü rül dü ðü nü, ku rum la rý ve ça lý þan la rý mað dur e de cek bir yol iz len me ye ce ði ni ve her kes i çin ya rar lý o la cak bir ça lýþ ma ya pa cak la rý ný be liriði kaydedildi. an ka ra / a a Her öð ren ci nin bir fi da ný o la cak ars l il lî ði im ü dür lü ðü nce uy gu la na cak 75 Bin Fi dan, 75 Bin Can pro je si i le 3 yýl lýk za man zar fýn da 75 bin fi dan op rak la bu luþ u ru la cak. Böy le ce 75 bin öð ren ci ye sa hip ars a her bir öð ren ci nin bir fi da ný o la cak. l il lî ði im ü dü rü Yýl dý rým l kýþ, pro je nin a sým a yý i i ba riy le yü rür lü ðe gir di ði ni ve böy le lik le o kul bah çe le ri nin ya ný sý ra ars ýn ha ya bu la ca ðý ný söy le di. Pro je hak kýn da a çýk la ma lar da bu lu nan l kýþ, a ðaç la rýn a bi a a, þeh re ve yer leþ ke le re o lan fay da la rý ný dik ka e a la rak böy le bir pro je yi ha zýr la dýk la rý ný be lir i. l kýþ, ars a or man lýk a lan ve a ðaç sa yý sý çok az olduðunu belirerek, a ðaç lan ma o ra ný ný ar ýr mak i çin böyle bir çalýþma yapýklarýný söyledi. ars /ci han an daþ la ra mes lek öð re mek a ma cýy la 60, hü küm lü ve es ki hü küm lü le re yö ne lik i se 31 kur sun a çýl ma sý na ka rar ve ril di. 91 mes le kî e ði im kur su i çin yak la þýk 3 mil yon 6 yüz bin L bü çe ay rý la ca ðý be lir il di. n gel li le re yö ne lik dü zen le ne cek kurs lar a ra sýn da, saç ba kým ve ya pý mý mes le kî e ði i mi, bil gi sa yar ba kým ve þan li ur fa nin da a ra la rýn da bu lun du ðu 13 i lin bü yük þe hir ol ma sýy la il gi li ka nun a sa rý sý nýn B ye su nul ma sý nýn ar dýn dan Þan lý ur fa da bü yük þe hir ol ma he ye ca ný ya þa ný yor. Þan lý ur fa nýn bü yük þe hir ol ma sýy la il gi li de ðer len dir me de bu lu nan Þan lý ur fa Be le di ye Baþ ka ný h me þ ref Fa ký ba ba, Þan lý ur fa hem nü fu suy la hem ge liþ miþ li ði i le bü yük þe hir ol ma yý hak e den bir ken ir de di. Þan lý ur fa da bun dan son ra da ha plan lý da ha prog ram lý i ma rý nýn da ha düz gün o la ca ðý ný be lir en Fa ký ba ba, þöy le ko nuþ u: Bun dan son ra da ha ge liþ miþ bir ken o la ca ðýz. Biz gö re ve gel di ði miz de ba zý o na rý mý, mu ha se be yar dým cý sý mes le kî e ði i mi, ev eks il ü rün le ri ha zýr la ma e ði i mi, web a sa rý mý, ka si yer ye iþ ir me e ði i mi, ah þap ço cuk o yun cak la rý a öl ye si, yüz de 80 is ih dam a ah hü lü kay nak çý mes le kî e ði i mi, yüz de 80 is ih dam a ah hü lü o o bo ya ma e ði i mi bu lu nu yor. Hü küm lü ve es ki hü küm lü ler i çin i se ken di i þi ni kur ma ve gi - ma hal le le ri miz köy dü. O köy ler ar ýk þe hir ol du. Bu ya sa i le ve ve ri len ye ki ler i le mev cu köy ler þe hir ha li ne ge i ri le cek. Þe hir ha li ne ge i ril me se de þe hir de ki haya ve þar lar ne i se o þar lar ar ýk köy le ri mi ze gi de cek. dý bel ki yi ne köy o la rak ka la cak, a ma Þan lý ur fa mer kez ma hal le le ri ne hiz me a lý yor sa on lar da o hiz me i a la cak. ri þim ci lik pro je le riy le za yýf a kým e si sa çý lý ðý, kay nak çý lýk kur su, düz di kiþ ma ki ne ci kur su, bil gi sa yar kul la ným kur su, ku a för lük, saç ba ký mý ve ya pý mý, fork lif o pe ra ör lü ðü, ah þap is ke le mon a jý a lan la rýn da kurs lar dü zen le ne cek. Ce za Pa ra la rý o mis yo nu ka ra rýy la Þ U a ra fýn dan ger çek leþ i ri len kurs lar da en gel li, hü küm lü ve es ki hü küm lü le rin re ha bi li e e di le rek op lu ma ka zan dý rýl ma sý he def le ni yor. an ka ra / a a ürkiye Büyük ille eclisi çiþleri omisyonu'nda kabul edilen asarýya göre büyükþehir olacak 13 arasýnda Þanlýurfa da bulunuyor. Þan lý ur fa da bü yük þe hir he ye ca ný H HD ÇÇ BUL Ye þlay Ce mi ye i ar din Þu be si Baþ ka ný Lü fü Gün lü oð lu, Ben ce ah lâk za bý a ku ru mu nu fa a li ye e ge çir mek e fay da var. Bu genç le ri bu yol dan a lý koy ma da fay da var. Biz bu genç le rin as la ah sil gör me le ri ne kar þý de ði liz de di. ar din ve ý zýl e pe de ki ba zý si vil op lum ku ru luþ la rý nýn em sil ci le ri, Ye þi lay Ce mi ye i ar din Þu be si Baþ ka ný Lü fü Gün lü oð lu nu zi ya re e i. Gün lü oð lu, bu ra da yap ý ðý a çýk la ma da, si vil op lum ör gü le ri nin ö nem li bir kýs mý nýn Ye þi lay Ce mi ye i ne des ek ver mek a ma cýy la ken di si ni zi ya re e i ði ni be lir i. Ye þi lay Ce mi ye i o la rak bir e ði im ku ru mu na kar þý ol ma la rý nýn söz ko nu su ol ma dý ðý ný i fa de e den Gün lü oð lu Ce mi ye in her za man za rar lý a lýþ kan lýk la rýn ö nü nü ý ka mak i çin gay re gös er me ye de vam e de ce ði ni ak ar dý. Gün lü oð lu, söz le ri ne þöy le de vam e i: Ye þi lay ýn öy le bir gö re vi var. Baþ ka il ler de bu h me þ ref Fa ký ba ba gün de me gel me di ði ve ilk de fa ar din de öy le o lum suz bir ha di se ye i þa re e i ði miz i çin þid de li bir ep ki al dýk. ma ben bu nu gu rur la söy lü yo rum. l dý ðý mýz ep ki le rin bü yük bir bö lü mü al kýþ la na cak ep ki ler di, o lum lu ep ki ler di. Ye ki li le ri miz is er se bu ko nu da ed bir a la bi lir. Ba zý la rý na gö re bu gay ri meþ rû bir iþ de ðil ma a le sef. a nu nî bir iþ yap ýk la rý ný dü þü nü yor lar. ma i þin bir de ör fî, ah lâ kî bir bo yu u var. De ðer ler i nan lar bo yu u var. Bun lar çok ö nem li, hal ký mý zý di rek i l - PYGB DYI YÜ L Þ Ü DÜ C Þan lý ur fa nýn ca zi be mer ke zi ha li ne gel me si nin yö ne i me bað lý ol du ðu nu vur gu la yan Fa ký ba ba, Þan lý ur fa nýn ca zi be mer ke zi ha li ne gel me me si i çin hiç bir ne den yok. Ye er ki i yi yö ne il sin. l lah her þe yi ver miþ bi ze. Biz Ur fa mer kez de bu nu ba þar dýk. ma i na ný yo rum ki bü ün il çe le ri, köy le ri i le Þan lý ur fa gi ri þin den çý ký þý na ka dar ür ki ye nin ör nek bir þeh ri o la bi lir. Þan lý ur fa her yö nüy le yük se li þi ni sür dü re cek. di ye ko nuþ u. h lâksýzlýða karþý çýkmak görevimiz gi len di ren þey ler. Ben ce ah lâk za bý a ku ru mu nu fa a li ye e ge çir mek e fay da var. Bu genç le ri bu yol dan a lý koy ma da fay da var. Biz bu genç le rin as la ah sil gör me le ri ne kar þý de ði liz. Ye þi lay ýn ü zü ðün 3. mad de sin de bu ge çi yor. Ye þi lay ýn ay nen al kol gi bi u yuþ u ru cu gi bi di ðer ba ðým lý lýk lar gi bi böy le ah lâk sýz lar la mü ca de le e me gö re vi var dýr. ma i þin ga rip a ra fý þu a na ka dar bu mad de nin iþ le il me yi þi bi zi gün de me o ur u. Ben as la ba na Ye þi lay ýn çiz di ði sý ný rýn dý þý na çýk ý ðý ma i nan mý yo rum. Be nim hak kým da so ruþ ur ma a çýl dý ðý söy le ni yor. Ba na her han gi bir e le fon, ya zý lý bir þey gel me di. Bu hu ku kî bir sü reç ir. Bir ön in ce le me dir. Bu da el be e ki ge nel mer ke zin en a biî hak ký - Lü fü Gün lü oð lu dýr. ar din / a a ir i ni as ya.com.r Ye ni bir hiz me coþ ku su öp rü ya zý la rý mý za ge len yan ký ve ka ký lar de - vam e der ken, bu haf a da us a fa eç kin in me sa jý ný okuyucularýmýzla pay la þa lým: öp rü ru hu i le il gi li o gün le re öz le mi ni zi ve o ru hun bu gün de ol ma sý ge rek i ði ni i fa de e den ya zý la rý ný zý o ku muþ um. Ben de ke sin lik le o ru hun ge rek li li ði ni his se im. ma bir çö züm ö ne ri si hiç ak lý ma gel me miþ i. ur Yol cu su ma il gru bun dan Zü be yir r ge ne kon a ða be ye bir ve si ley le ma il a ýn ca si ze me saj gön der me min da ha uy gun ol du ðu nu i fa de e i. e sa jý ný, o nun af fý na sý ðý na rak pay la þý yo rum: ur yol cu su nda ko nuþ mak an zi ya de, öp rü ru hu i le a lâ ka lý yo rum la rý bek le yen â zým Gü leç yüz a ða be ye ma il a a bi li riz. Zi ra þu an bu i çe rik e yo rum la rý bek li yor. Ha a Fi kir le ri ni zi gön de rin ki bir ne i ce ye bað la ya lým di ye yaz mýþ. Biz de öp rü ru hu nun ar ýk sa de ce ga ze e, der gi v.b. gi bi ba sý lý mev ku e ler le ol ma ya ca ðý ný, si ber â lem de de ol ma mýz ge rek i ði ni an la a lým. öp rü ru hu bi li þim dün ya sý nýn im kân la rý ný kul la na rak yo lu na de vam e me li dir. þ e bu ruh o lu þur sa ge rek sen ez ha ber, ge rek di ðer si e le ri miz ve on li ne ya yýn la rý mýz bir hi za ya gi rer. Bu ma il den yo la çý ka rak di yo rum ki: öp rü e ki bi ne bak ý ðým da ben þu nu gör düm: h las, i sa le-i ur dan â za mî is i fa de ve e kip leþ me... ve, öp rü ru hu ye ni den can la na bi lir. ma bu nun i çin ye ni bir o lu þu ma, ye ni bir sis e me ge rek yok. li miz de ki im kân la rý ve rim li kul la na bil mek bi zi o ru ha gö ü re bi lir. Ba sý lý bir mev ku e ye de ge rek yok ka na a in de yim. n er ne siz ev kal mý yor, mo bil ay gý lar dan bi le in er ne ek sik ol mu yor ar ýk. i ber â lem de vi de o ça lýþ ma la rýy la, ge re kir se o yun lar la, mü zik le ve bir çok þe kil de hiz me e mek müm kün... Genç ve i sa le-i ur u i yi a ný mýþ, on dan â za mî is i fa de yi a maç e din miþ bir e kip du ra ðan lý ða son ve rip, ye ni den bir þah la ný þa, ye ni bir hiz me coþ ku su na u laþ ý ra bi lir ce ma a i mi zi... u ro nur.com, La e ye zel zel.com, ur pos a si.com ve ri sa le a lim ha ber.com ha ke za... üm bu si e ler ken di baþ la rý na hiz me e mek e ler. Gay re li ler de... üm bu si e le rin e kip le ri bir yer de op lan sa or a ya di na mik bir e kip çý kar. De ðer len dir mek lâ zým di ye dü þü nü yo rum. a biî bu a ra da di ðer mü es se se le rin hep si i çin bir lo ko mo if ro lün de o lan ga ze e mi zin ça lý þan la rý de vam lý ken di ni ge liþ ir me li, dün ya ya a yak uy dur ma lý... Ör nek o la rak rek lam de par ma ný na Ga ze e miz le il gi li a ný ý cý rek lam fil mi ve vi de o var mý? di ye so rul du ðun da her za man kul la ný la bi le cek ma er yal le ri a nýn da i le e bil me li... eþ ri ya de par ma ný mýz e-i ca re si e si ku rup müþ e ri le ri ni si e ye bek le mek ye ri ne, her ki ap i çin a ný ý cý vi de o çe ke rek sos yal med ya ya a ýp müþ e ri le ri nin a ya ðý na gi de bil me li... Bil gi iþ lem de par ma ný, di ðer ga ze e le rin si e le rin de ne gi bi ar ý ö zel lik ler var sa, o ku yu cu ya bi zim ga ze e mi zin si e sin de su na bil me li... i sa le-i ur ns i ü sü çok da ha di na mik ol ma lý... Her ge li þen gün de me ga ze e mi zin Lâ hi ka say fa sý ný ad res gös er mek ye ri ne i sa le-i ur dan ko nuy la a lâ ka lý bö lüm le ri þerh e de rek ba sýn a çýk la ma sýn da bu lun ma lý lar da o luþ u ru lan Di ðer Ce ma a ler le r i ba o mis yo nu ek rar ku rul ma lý v.s... Ber ber den ör nek dav ra nýþ n Ir þe hr de bir kah ve ha ne nin u va le in de 20 bin li ra bu lan ber ber, pa ra yý po li se es lim e i. Ye ni ce a hal le si nde ber ber lik ya pan Ha kan r (39), u va le ih i ya cý ný gi der mek i çin dük kâ ný nýn ya nýn da ki kah ve ha ne ye gi i. La va bo nun mus lu ðu na a ký lý pa ra do lu bir po þe bu lan r, du ru mu po li se ha ber ver di. Po lis ler le bir lik e hi Po lis er ke zi ne gi den r, bu ra da po þe i ye ki li le re es lim e ik en son ra ay rýl dý. Po þe e 20 bin li ra ol du ðu es bi e dil di. Da ha son ra pa ra nýn hay van i ca re iy le uð ra þan h san u ra ya a i ol du ðu an la þýl dý. Pa ra yý es lim al dý ðý po lis mer ke zi çý ký þýn da a çýk la ma ya pan u ra, Bir yer den a la ca ðý mý zý al dýk. l dý ðý mýz pa ra yý la va bo da u nu uk. Bir ber ber a ra fýn dan bu lun muþ. l lah on dan ra zý ol sun. Ge ir miþ po lis ar ka daþ la ra e ma ne e miþ. 20 bin li ra pa ra ma ka vuþ u ðum i çin mu lu yum di ye ko nuþ u. ýr þe hir / a a

4 4 4 I 2012 PZ ÜLÜ + H B L Öð ren ci ler, ser gi gez mek i çin ser gi aç ý lar nzy e mek is e dik le ri a kýp a ban cý ü - ze si nde ki () o ne nin Bah çe si ser gi si u la þým mas raf la rý ný kar þý la mak a ma cýy la ser gi a çan Os ma ni ye li öð ren ci le ri a ban cý Hol ding ko nuk e de cek. o nuy la il gi li ya pý lan a çýk la ma ya gö re a ban cý Hol ding, öð ren ci le rin u la þým mas raf la rý ný kar þý la ya rak, reh ber eþ li ðin de ser gi yi gez me le ri ni sað la ya cak. a ban cý Hol ding Yö ne im u ru lu Baþ ka ný Gü ler a ban cý, öð ren ci le rin, o ne nin Bah çe si ser gi si ne duy duk la rý il gi ve bu nun i çin gös er dik le ri gay re in ken di le ri ni çok he ye can lan dýr dý ðý ný kay de i. Gü ler a ban cý, Öð ren ci le ri mi zin ser gi yi gez mek i çin or a ya koy duk la rý gay re i o ku du ðu muz da çok e ki len dik ve biz de on la rýn de ðer li ça ba la rý na des ek ol ma yý is e dik. ü ze miz de öð ren ci le ri mi zi a ðýr la mak i çin sa býr sýz la ný yo ruz i fa de le ri ni kul lan dý. Os ma ni ye de, b dur rah man es ki ner Gü zel a na lar ve por Li se si re sim bö lü mü öð ren ci le ri, Fran sýz es sam Cla u de o ne in s an bul da ki ser gi si ne gi de bil mek i çin, yol mas raf la rý ný kar þý la mak a ma cýy la geç i ði miz gün ler de ser gi aç mýþ ý. Cla u de o ne in hay ran lýk u yan dý ran ab lo la rý nýn yer al dý ðý o ne in Bah çe si ser gi si 6 O cak 2013 e ka dar a çýk ka la cak. sanbul / aa a ý sa na ý baþ þehirdecan bul du nl O gan ýn, ge le nek sel ürk sa na la rýn dan ka ý, min ya ür ve ez hip ör nek le rin den o lu þan ser gi si baþ þehir li le rin be ðe ni si ne su nul du. mel O gan ve a öl ye gru bu öð ren ci le ri nin dü zen le di ði a ý in ya ür ve ez hip er gi si, n ka ra Va kýf ser le ri ü ze si nde a çýl dý. çý lý þa ka ý lan n ka ra Va kýf lar Ge nel ü dür Yar dým cý sý Bur han r soy, ser gi le nen e ser le rin e mek ve göz nu ru ü rü nü ol du ðu nu be lir e rek, lk kez bu ka dar il gi nin ol du ðu, ka la ba lýk bir ser gi a çý yo ruz de di. r soy, mü ze de ilk kez ka ý ser gi si nin sa na se ver le rin be ðe ni si ne su nul ma sý a çý sýn dan da ö nem li ol du ðu nu söy le di. 12 yýl dýr pro fes yo nel o la rak ka ý sa na ý ný ic ra e den mel O gan, öð ren ci le ri nin de ka ký sað la dý ðý ser gi de ka ý ve min ya ür den o lu þan 70 e se re yer ver di. O gan, ka ý sa na ý nýn 16. yüz yýl Os man lý Dev le i nde ez hip en son ra ki en ö nem li sa na ol du ðu nu, an cak son i ki yüz yýl da ba þa rý lý em sil ci si çýk ma dý ðý i çin u nu ul du ðu nu i fa de e i. a ý nýn uy gun de se ni uy gun kâ ðý ve ya çok in cel il miþ de ri den ke si lip baþ ka bir ze mi ne ya pýþ ý rý la rak ya pý lan me þak ka li ve çok dik ka is e yen bir sa na da lý ol du ðu nu söy le yen O gan, ge le nek sel ük sa na la rý na gö nül ver di ði ni vur gu la dý. O gan bu gün 40 ci va rýn da öð ren ci siy le u nu ul ma ya yüz u an bu sa na ýn em sil ci le ri o la rak ha la çok ça lýþ ýk la rý ný ve ürk sa na ý na ye ni e ser ler ka zan dýr ma yý sür dü re cek le ri nin kay de i. n ka ra Va kýf ser le ri ü ze si nde ki a ý, in - ya ür ve ez hip er gi si, 12 a sým 2012 ye ka dar üc re siz o la rak gö rü le bi lir. nkara / aa Pursaklar da ninniler unuulmadý nçoculi gelecekeki sosyal hayaýný þekillendiren ve beþikeki eðiimi olan ninniler, Pursaklar Belediyesi ezake Hanýmevi nde çok sayýda kadýnýn kaýlýmýyla bir kez daha haýrlaýldý. nnelerin çocuklarýný sakinleþirmek ve uyumak için söyledikleri kendine özgü beselerden oluþuna ninniler, çocuklarýn sosyal hayaýný da þekillendirme özelliðine sahip. Çoðu zaman anne ile bebek arasýndaki ileiþimi saðlayan ninniler, ayný zamanda bebeklerin duygularýný fark emesini ve düzenlemesini saðlýyor. Büün bu özellikleri bünyesinde barýndýran ninnilerin önemine dikka çekmek amacýyla Pursaklar Belediyesi ezake Hanýmevi nde düzenlenen ülürümüzde inniler konulu seminerde hanýmlar bir araya geldi. Pursaklar Belediye Baþkaný Osman ayaer in eþi erpil ayaer in de kaýldýðý seminerde külürümüzün bir parçasý olan ninniler anlaýldý. hme erzi / nkara B U L C OL D Ð 1. Ça kýr do ðan, Üs küf lü do ðan. - Hin Ok ya nu su a da la rýn da bu lu nan, gü ver cin bü yük lü ðün de, züm rü ye þi li ka na lý, ke mik le bes le nen ve ü ze rin den geç i ði kim se le re zen gin lik ve mu lu luk ge i re ce ði ne i na ný lan mi o lo jik kuþ. 2. Ço ruh o yun la rýn dan, kay na ðý aþk ve kah ra man lýk o lan, üç en faz la ki þi i le hal ka ha lin de yü rü ü len bir o yun. - Yur du muz dan do ðup Ha zar De ni zi'ne dö kü len a karsu. 3. Þah s ma il'in þi ir le rin de kul lan dý ðý ak ma ad. - Bir þe yi ya pýp yap ma ma ya ka rar ver me gü cü. 4. Be yaz le ke. - r dem. 5. Hic ri ay lar dan do ku zun cu su. - u ma ra nýn ký sa sý. 6. man eden, üs lü man. - rap ça da in cir. 7. çin de ka ý bir mad de e ri il miþ bu lu nan sý vý, mah lül. 8. Ba ý op lum la rýn da gö rü len bir ba yan a dý. - raþ ýr ma ve ü ler er ke zi'nin ký sa sý. 9. Bir le þik rap mir lik le ri'nin baþ þehri. - Yay gýn bir göz ren gi. 10. Os man lý' da a lý nan bir ver gi ü rü. - ð rý i li ne bað lý il çe ler den bi ri YZÎ- IÎ YD DL ÖD OUÞ LY VL VP ÞH, ÞHL, LL, C VÎ LI YD OLUÞUBL. VÎ L, BU OPLI PU HPLD DD. D B Y us a sý, 17. yüz yýl mu a sav výf la rýn dan i ya zî-i ýs rî, do ðup bü yü dü ðü a la ya da a ný lý yor. sýl a dý eh me i ya zi o lan, i ya zi ve ýs rî mah las la rý ný kul la nan de ðer li mu a sav vý fýn ha ya ý, dü þün ce dün ya sý ma sa ya ya ý rýl dý. a la ya Be le di ye si a ra fýn dan ne mon O el de, bu yýl 3 ün cü sü dü zen le nen U lus la ra ra sý i ya zî-i ýs rî em poz yu mu nda, bü yük su fi her yö nüy le e le a lý na rak a ný ý lý yor. Ya þa dý ðý dö ne mi a þan, fark lý kül ür ler den her ke sin bir þey ler bu la bi le ce ði, fi kir le rin den ö ü rü sü rek li çi le çe ken bir din â li mi i çin dü zen le nen sem poz yu ma; a la ya Va li si Va sip Þa hin, Be le di ye Baþ ka ný h me Ça kýr, Yu na nis an ýn Lim ni da sý Be le di ye Baþ kan Ve ki li Di mi ris Bi lo is, ürk a - dýn la rý ül ür Der ne ði (Ü D) s an bul Þu be Baþ ka ný a sav vuf a raþ ýr ma cý sý Ce mal nur ar gu ve bi lim in san la rý ka ýl dý. Ö L H Y B L D H Y B B D G Va li Þa hin, bil gi þö le ni nin a çý lý þýn da yap ý ðý ko nuþ ma da, þe hir le rin kim lik le ri ni; so kak la rýn dan, cad de le rin den al ma dý ðý ný, þe hir le rin kim lik le ri ni op ra ðýn al ýn dan al dý ðý ný be lir i. s ik bal in sa de ce gök ler de de ðil, kök ler de de ol du ðu nu vur gu la yan Þa hin, do la yý sýy la kök le rin a raþ ý rýl ma sý nýn, kök le re ha ki mi ye in is ik ba le de ha ki mi ye i be ra be rin de ge ir di ði ne dik ka çek i. Þe hir le rin, kim lik le ri ni, an cak ma ne vî mi mar lar sa ye sin de o luþ u ra bi le cek le ri ni di le ge i ren Þa hin, ma ne vî mi mar la rýn, bu op rak la rýn a pu sa hip le ri ol du ðu nu i fa de e i. Be le di ye Baþ ka ný Ça kýr da a la ya nýn zen gin bir mi ra sa sa hip, bü yük bir kül ür ve me de ni ye hav za sý i çin de bu lun du ðu nu an la ý. Ba al Ga zi den i ya zî-i ýs rî ye, Der viþ u ham me en ur gu Ö zal a ka dar, bu op rak la rýn bað rýn dan on lar ca bi lim, kül ür ve dev le a da mý nýn çýk ý ðý ný an la an Ça kýr, i lin, me de ni ye in ve kül ü rel do ku nun o luþ ma sýn da ö nem li ro le sa hip ol du ðu nu di le ge ir di. ýs rî nin, ken di sin den son ra ge len bir çok mü e fek ki ri e ki le me si ne rað men ye e rin ce a nýn ma dý ðý ný vur gu la yan Ça - Lo uv re ü ze si nden yapýlan açýklamada, mü ze de ser gi le nen çi ni le rin a ma men ya sal yol lar dan Fran sa ya u laþ ý ðý be lir - i lir ken, ço ðun lu ðu nun da 19. yüz yý lýn son la rýn da sa ýn al ma, ba ðýþ ve mi ras yo lu i le el de e dil di ði nin al ý çi zil di. Lo uv re ü ze si: Çi ni ler ça lýn ý de ðil F I ün lü Lo uv re ü ze si nin s lâm a na la rý Bö lü mü nde ser gi le nen çi ni le rin s an bul da Pi ya le Pa þa Ca mi i nden ça lýn ý ol du ðu i le il gi li id di a lar ü ze ri ne mü ze den a çýk la ma ya pýl dý. çýk la ma da mü ze de ser gi le nen çi ni le rin a ma men ya sal yol lar dan Fran sa ya u laþ ý ðý be lir i lir ken, ço ðun lu ðu nun da 19. yüz yý lýn son la rýn da sa ýn al ma, ba ðýþ ve mi ras yo lu i le el de e dil di ði nin al ý çi zil di. Ça lýn ý ol du ðu id di a e di len se ra mik le rin i se 1889 yý lýn da Fran sýz sa na a rih çi Ger ma in Baps a ra fýn dan sa ýn a lýn dý ðý na vur gu ya pýl dý. ü ze den ya pý lan a çýk la ma da, ser gi le nen çi ni le rin i a de si i le il gi li ken di le ri ne ürk ma kam la rýn dan hiç bir res mî a lep ol ma dý ðý nýn da al ý çi zil di. Böy le bir du ru mun ya þan ma sý du ru mun da i se ür ki ye Pa ris Bü yü kel - alaya Belediye Baþkaný hme Çakýr, bu yýl 3 ün cü sü dü zen le nen U lus la ra ra sý i ya zî-i ýs rî em poz yu mu na kaýlanlara birer birer plâkelerini akdim ei. FOOÐF: ÞF GÜ/ CH çi li ði nin 2. e lim ür be si ne a i çi ni pa no la rýn i a de si is e mi ne Fran sýz ma kam la rý nýn ver di ði o lum suz ce vap ha ýr la ýl dý. U CO nun 14 a sým 1970 a rih li ül ür Var lýk la rý nýn ka nun suz i hal, ih raç ve mül ki ye rans fe ri nin ön len me si ve ya sak lan ma sý i çin a lý na cak ed bir ler le il gi li söz leþ me si ve Fran sa ka nun la rýn ne ol du ðu be lir i lir ken, i a de nin söz ko nu su o la ma ya ca ðý nýn ö ne mi ne vur gu ya pýl dý. Lo uv re ü ze si nde 22 y lül 2012 de a çý lan s lâm a na la rý Bö lü mün de ser gi le nen çi ni le rin ul an I I. e lim in da ma la rýn dan ap an-ý Der ya Pi ya le Pa þa a ra fýn dan 1573 yý lýn da yap ý rý lan ca mi den ça lýn dý ðý id di a e dil miþ i. ül ür ve u rizm Ba kan lý ðý da yap ý ðý in ce le me de bu id di a la rý doð ru la mýþ ý. Pa ris / ci han kýr, faaliyeler le o nu a ný ma ya de vam e de cek le ri ni be lir i. Bü yük mu a sav vý fýn þa ir ve mu a sav výf kav ram la rý na sýð ma ya cak ka dar çok yön lü ol du ðu nu kay de den Ça kýr, O, þi ir le rin de Yu nus la bir lik e ürk çe yi en i yi kul la nan þa ir ol ma sý yö nüy le mil li ye çi le ri, h l-i Bey e o lan en gin mu hab be iy le le vî-bek a þî kar deþ le ri mi zi, a as sup an u zak a sav vuf de rin li ðiy le a sav vuf eh li ni ku cak la yan en gin bir si ne ye sa hip ir. de di. YU I D Þ ÐI Y 1. Ba har ko nu lu di van e de bi ya ý þi i ri. 2. Bir er kek a dý. - Ya nardað püs kür ü sü. 3. Ca hi li ye dö nem le rin de meþ hur bir rap pu u. - Çif çi or ak çý sý. 4. Ba yýn dýr ha le ge i ril miþ, i mar e dil miþ o lan. - lâ hî ý þýk. 5. r ki þi. - Gü ney f ri ka'nýn mil le le r a ra sý plâ ka i þa re i. - s mi an lam lý ke li me. 6. Yi ye cek mas raf la rý or ak la þa kar þý la nan op lan ý. - Çok ol ma yan. 7. nýz ke li me sin de or a. - ar la sý ný rý. - Bes le yen, ye iþ i ren, ver di ði ni me ler le mah lû ka ý ýs lah ve er bi ye e den l lah. 8. Bir þe yin geç i ði ve ya ön ce bu lun du ðu yer de bý rak ý ðý be lir i, ni þan, a lâ me. - su yu na ký zar ýl mýþ ve ya ba ya ek mek ko nu la rak ya pý lan ye mek. 9. Vü cu dun dýþ kýs mýn da ki has a lýk lar la il gi le nen he kim lik ko lu. 10. s ya i le v ru pa ký 'a la rý ný birbi rin den a yý ran dað sý ra sý. - l lah'ýn ba ðýþ la dý ðý mad dî ve ma ne vî lü uf ve ik ram lar. 11. Yer ka bu ðu nun ba zý böl ge le rin de çe þi li iç ve dýþ abiî e ken ler le o lu þan, e ko no mik yön den de ðer a þý yan mi ne ral. Þe hir le rin kim li ði nimâ ne vî mi mar la rý o luþ u rur I Î, L Y D L Y YOL CU LU ÐU IÎ, 15 yýl sür gün de kal dýk an son ra vefa e i ði Lim ni da sý nýn Be le di ye Baþ kan Ve ki li Bi lo is de ýs rî nin a la ya dan Lim ni ye ken di si ni a ný mak i çin bir yol cu luk ger çek leþ ir di ði ni, a da i çin de ýs rî nin ö nem li bir de ðer ol du ðu nu kay de i. Bi lo is, i ya zî-i ýs rî nin a ný la rý ný, e ser le ri ni ge le ce ðe a þý ma ya de vam e de cek le ri ni kay de i. çý lýþ ko nuþ ma la rý nýn ar dýn dan dü zen le nen i ya zî-i ýs rî ve a sav vuf n la yý þý ko nu lu kon fe rans a ko nu þan U lu dað Ü ni ver si e si Öð re im Ü ye si Prof. Dr. ü ley man U lu dað da i ya zî-i ýs rî nin, l lah ýn sev gi li kul la rýn dan ol du ðu nu, a sav vuf a bu ki þi le re ev li ya ve ve li a ným la rý nýn kul la nýl dý ðý ný i fa de e i. a la ya / ci han 7 bin yýl lýk ar din de 6 dil de þi ir okundu D r uk lu Ü ni ver si e si nce dü zen le nen 1.U lus la ra ra sý Þi ir Fes i va li nde rap ça, Fars ça, b ra ni ce, ür çe, ür ya ni ce ve ürk çe ol mak ü ze re 6 dil de þi ir ler o kun du. ar din de bu yýl ilk kez dü zen le nen U lus la ra ra sý Zin ci ri ye Þa ir le ri Bu luþ ma sý faaliye le ri ne ka ýl mak i çin þehre ge len 21 þa ir, ba rýþ çað rý sý yap ý. ür ki ye, u ri ye, ran, I rak, s ra il ve a ci kis an dan ge len þa ir ler, 700 yýl lýk a ri hî Zin ci ri ye ed re se si nde bir a ra ya gel di. Bu ra da bir ko nuþ ma ya pan r uk lu Ü ni ver si e si ek ör Yar dým cý sý Prof. Dr. us a fa Of laz, 1 in ci U lus la ra ra sý Zin ci ri ye Þa ir le ri Bu luþ ma sý kap sa mýn da ar din de op la nan sa na çý ve þa ir le rin rap ça, Fars ça, b ra ni ce, ür çe, ür ya ni ce ve ürk çe dil le rin de þi ir o kun du ðu nu be lir e rek, 7 bin yýl lýk a ri hî geç mi þi bu lu nan ar din de bir il ke im za a ýk la rý ný söy le di. Þa ir Bu luþ ma la rý o or di na ö rü þa ir Cen giz y dýn i se ar din in bin ler ce yýl dan be ri on lar ca me de ni ye e ev sa hip li ði yap ý ðý ný ha ýr la a rak, þi ir le rin en ür ki ye de çok ar din e ya kýþ ý ðý ný söy le di. Þa ir Bu luþ ma la rý na, böl ge de ko nu þu lan bü ün dil ler de u sak e me den, e sir al ma dan bir a ra da u an, bir - leþ i ren an la mý na ge len Zin ci ri ye is mi ni ver dik le ri ni i fa de e den y dýn, þöy le ko nuþ u: Þi i rin ol du ðu yer de sa vaþ ol maz, kan ol maz. Þi i rin ol du ðu yer de ba rýþ ko nu þu lur. Biz ler de bu ra da ba rý þý ko nuþ mak i çin bir a ra ya gel dik. Þa ir ler 6 dil de ba rýþ me sa jý ve re cek, böl ge de ki sa vaþ la rýn bi me si çað rý sý ný ya pa cak. Bir þi i ri e ren nüm e i ði niz de ya da o nun or a ya çýk ma sý i çin bir ka nal ol du ðu nuz da, þi i rin si ze bah þe i ði ul vî bir his var dýr. Bel ki þi ir ya ra la rý mý za he men mer hem ol maz, o nun la ya ra la rý mýz bel ki he men on maz. ma has þi i rin, i yi þi i rin ya yýl dý ðý, her ke sin di lin de, þi i rin ve o nun i yi li ði nin ol du ðu bir dün ya nýn, þim di kin den çok da ha gü zel ve ya þa na sý o la ca ðý mu hak kak ýr de di Ge le nek sel o la rak dü zen le ne cek fes i val de, her yýl, bir þa i rin, þe ref ko nu ðu o la rak a ðýr la na ca ðý ný ve ilk i sim o la rak, þa ir ve ya zar Hil mi Ya vuz un se çil di ði ni kay de den y dýn, ar din in çe þi li a ri hî me kân la rýn da ku ru la cak a öl ye ça lýþ ma la rý, pa nel ve þi ir su num la rý nýn da yer a la ca ðý 1 in ci U lus la ra ra sý Zin ci ri ye Þa ir le ri Bu luþ ma sý na ür ki ye, u ri ye, ran, I rak, s ra il ve a ci kis an dan 21 þa ir ka ý lý yor di ye ko nuþ u. ar din / ci han Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da - r go da bir ses len me ni da sý. 12. Bir çok or ga nik mad de yi e ri mek e kul la ný lan u çu cu, ko lay ca a lev a lýr, e er ko ku sun da bir sý vý. - Os man lý pa di þah la rý nýn ad la rý nýn so nu na ge i ri len un van. DÜÜ BULCI CVBI F F L 2 L Z 3 4 L H I F 5 H L Y L 6 C 7 Y O L 8 G Y L 9 O U 10 P Y

5 + DÜY 4 I 2012 PZ 5 Yol suz luk ya pan lar i çin öv be he sa bý n IsIr Cum hur baþ ka ný u ham med ur sî, yol suz luk ya pýp piþ - man o lan la rýn, gasp e i ði hak la rý i a de e me le ri i çin ban ka he sa bý a - çýl dý ðý ný söy le di. ý sýr hal ký na ses le nen ur sî, Dev ri min he def le ri - nin ger çek leþ me si i çin ül ke de sos yal a da le ger çek leþ me li dir. Yol suz - luk ku ru ul ma lý, hak lar sa hi bi ne i a de e dil me li dir. Yol suz luk ya pýp son ra piþ man o lan lar i çin er kez ban ka sýn da ý sýr ýn Di ri liþ i a dý al ýn da bir ban ka he sa bý aç ýk. Bir þe kil de yol suz lu ða bu laþ ýk an son - ra e miz len mek is e yen ler yap ýk la rý yol suz luk la rý bu ra ya i a de e sin - ler. l lah öv be yi ka bul e der di ye ko nuþ u. ur sî, dev le le ya sal yol lar la ya pý lan ve yol suz luk bu laþ ý rýl ma yan bü ün söz leþ me le re sa - dýk ka lý na ca ðý ný, il gi li ban ka he sa bý nýn geç miþ e yol suz luk ya pan lar i - çin bir fýr sa sun du ðu nu i fa de e i. a hi re / a a üslüman ardeþler Baþkan Yardýmcýsý Zeki Bani uþeyd ile üslüman ardeþler üyesi arihçi uud bu ahfuz (saðda), uluslar arasý oplumun ülkelerinde çözüm isemediðinin alýný çiziyor. DÖ Ü L D Ð Þ YO UZ avi armara Gemisinde de bulunan üslüman ardeþler üyesi, mühendis Wa al kram l-aqa, ýslah aleplerine vrupa ülkelerinin desek olacaklarýný ifade eiklerini ancak sonradan bundan vazgeçiklerini söyledi. Wa al l-aqa, üslüman ardeþler olarak sraejilerinin amamen barýþçýl bir yol üzerine olduðunu belirerek, þunlarý kaydei: Deðiþim için bir damla kanýn dökülmesini kesinlikle isemiyoruz. Bu böyle devam edecek, barýþçýl þekilde. Çünkü böyle bir köü duruma düþmek isemi- yoruz. Böyle bir yönlendirmeyi bir cemiye, grup yapmaz. Wa al kram l-a qa Diðer yerlerde de iþin silâha dökülmesinin sebebi yöneimlerin kendileridir. Yoksa halk, böyle bir þey yapmaz. Bizim iseðimiz ralýn yöneimden amamen düþmesi deðil, bunun sadece deðiþip ýslah edilmesini isiyoruz. ral gisin isemiyoruz. ýsýr ve unus a gördünüz, amamen barýþçýl bir deðiþim oldu. Yemen de silâha baþvurulacakken Yemenliler silâha baþvurmadý. uriye ye oluþuran parçalardan dolayý uriye farklý oldu. ize emin ederim ki Ürdün kesinlikle böyle bir duruma düþmez, silâhla kan dökme nokasýna gelmez. Ürdün uriye gibi olmak isemiyor us ya, in er ne e ço cuk la rý ko ru ya cak n rus Ya da ço cuk la rý in er ne e ki ba zý i çe rik ler den ko ru mak a ma - cýy la hü kü me e in er ne si e le ri ne e ri þi mi en gel le me ye ki si ve ren ya sa yü rür lü ðe gir di. BBC nin ha be ri ne gö re, ya sa ye ki li le re mah ke me ka - ra rý ol mak sý zýn ba zý muhevayý ka ra lis e ye al ma ve si e le re e ri þi mi dur dur ma im kâ ný ve ri yor. Ya sa, us ya Fe de ras yo nu Baþ ka ný Vla di - mir Pu in a ra fýn dan em muz da im za lan mýþ ý. n san hak la rý ör gü le - ri ya sa nýn ül ke de san sü rü ar ý ra ca ðý gö rü þü nü sa vun sa da, ye ki li ler he def le ri nin ço cuk la ra cin sel a ci zi gös e ren, in i har yön em le ri hak - kýn da bil gi ve ren, u yuþ u ru cu kul la ný mý ný eþ vik e den ve por nog ra fi de ço cuk la rý kul la nan si e ler ol du ðu nu be lir i. os ko va / bi a Bos na nýn ök süz ca mi si a le mi ne ka vuþ u n Bos a-her se o luþ u ran i ki si ya sî ya pý dan bi ri o lan Bos na ýrp Cum hu ri ye i nin baþ þeh ri Ban ya Lu ka da res o ras yon ça lýþ ma la rý de vam e den a ri hî Fer ha Pa þa Ca mii nin mi na re si ne a lem yer leþ i ril di. Bos - na da ki sa vaþ ( ) sý ra sýn da Çe nik ler (a þý rý ýrp mil li ye çi si) a ra fýn - dan ah rip e di len ve þeh rin sem bol le rin den o lan ca mi nin mi na re si ne a - lem ko nul ma sýy la ca mi de yü rü ü len ça lýþ ma la rýn son a þa ma sý na ge çil di. Os man lý dö ne min de Bos na an cak Be yi Fer ha Pa þa a dý na i mar i - nan ýn öð ren ci si a ra fýn dan 1579 yý lýn da yap ý rý lan ve klâ sik dö nem Os - man lý mi ma ri si nin ö zel lik le ri ni yan sý an ca mi ve kü üp ha ne, 7 a yýs 1993 a ri hin de Çe nik ler ce yý kýl mýþ, ep ki ler ü ze ri ne a ri hî ca mi ve kü üp - ha ne nin ye ni den ya pýl ma sý i çin ça lýþ ma baþ la ýl mýþ ý. Ban ya Lu ka / a a ç lý ðýn se be bi ma ne vî du yar sýz lýk n Dya log v ras ya Pla for mu (DP) ve zer bay can Bi lim ler ka de mi si k i sa ns i ü sü nün ( B ) or ak la þa dü zen le dik le ri Dün ya da ç lýk Prob le mi ve Çö züm Yol la rý ko nu lu kon fe rans a ko nu þan zer bay can lý mil le ve ki li Ga ni re Pa þa ye va, dün ya nýn be lir li böl ge le rin de ya þa nan aç lýk so run la rý na o lan du yar sýz lý ðýn ma ne vi ya sýz lý ðýn bir ne i ce si ol du ðu nu söy le di. Ga ni re Pa þa - ye va geç i ði miz yaz o ma li ye yap ý ðý se ya ha ve o ra da gör dük le rin den son ra aç lý ðý da ha i yi an la ya bil di ði ni söy le di. o ma li de ürk gö nül lü le rin yap ýk la rý ça lýþ ma lar dan da öv güy le bah se den Pa þa ye va n san lýk a dý na o - ra da ya pý lan la rý gö rün ce mil le im a dý na ürk mil le i a dý na çok se vin - dim de di. Pa þa ye va a ne vî prob lem le ri çöz me den biz in san lýk a dý na is - e di ði miz man za ra yý gö re me ye ce ðiz de di. Ba kü / ci han FO LPL ÞI YÖ FID UY ÖÐ VL HD DLDL BL ÜDÜLÜL, DÐÞ Ç DÖÜL YO. H U ÖYL Ür dü de re form is e yen halk, yö ne i - min Ya i çin de bu lun du ðu nuz du ru mu ka bul e der si niz ya da u ri ye li le rin düþ ü ðü du ru ma dü þer si niz söz le riy le eh di e dil - dik le ri ni be lir i yor. ko no mik re form ve ral 2. b dul - lah ýn ye ki le ri nin sý nýr lan dý rýl ma sý i çin a - na ya sa de ði þik li ði a le bin de bu lu nan bin - ler ce Ür dün lü, ge çen yý lýn O cak a yýn dan bu ya na baþ a baþ þehir m man ol mak ü - ze re ül ke nin çe þi li þe hir le rin de gös e ri ler dü zen li yor. Ür dün lü ler, a na ya sa de ði þik li ði ve an i-de mok ra ik bul duk la rý se çim ya sa a sa rý sý nýn ge ri çe kil me si ni ve a ci len re - form ya pýl ma sý ný a lep e di yor. Gös e ri ci - ler, si ya si ve e ko no mik u u mun de ðiþ me si i çin bir lik ol ma çað rý sýn da bu lu nu yor. Ür dün ra lý 2. b dul lah, kim a yý or a la - rýn da mev cu par la men o yu fes he dip, er ken se çim çað rý sý yap mýþ ý. Ye ni s ya ya ko nu þan üs lü man ar deþ - ler Baþ kan Yar dým cý sý Ze ki Ba ni u þeyd, yö ne im de ki sý kýn ý nýn en bü yük se be bi nin se çim sis e mi ol du ðu nu be lir e rek, 1993 yý - lýn da uy gu lan ma ya baþ la nan mev cu se çim sis e mi nin si ya sî gü ce sa hip gru bu ül ke yö ne - i min den u zak u mak ü ze ri ne ku ru lu ol du - ðu nu söy le di. e çim le re þi ke ka rýþ ý rýl dý ðýn dan ö ü rü ön - ce ki ler de ol du ðu gi bi ye ni se çim ler de de san - dýk ba þý na gi me ye cek le ri ni a çýk la yan u - aen Island'ýn kasýrgadan en fazla ekilenen yer olduðu iki gün sonra anlaþýldý. þeyd, en bü yük sý kýn ý yý 2007 yý lýn da ki se çim - ler de ya þa dýk la rý ný an la ý ve 2012 yýl - la rýn da ki se çim le ri boy ko e ik le ri ni ye ni bir se çim sis e mi ge i ri lin ce ye ka dar, se çim le re gir me me ye ka rar ver dik le ri ni be lir en u - þeyd, Ül ke de is ik rar yok. il le mec li si nin ne za man am o la rak ça lý þa ca ðý ný, hü kü - mein ne za man is ik rar lý bir ça lýþ ma ya pa ca - ðý ný kim se bil mi yor de di. uþeyd, üs lü man ar deþ ler o la rak, bu de ði þim sü re cin de ken di is ek le ri ni i le ik le ri - ni kay de de rek, e çim ka nu nu nun de mok - ra ik ol ma sý ný is i yo ruz. Hiç ol maz sa ger çek a da le e ya kýn ol ma sý ný a lep e di yo ruz. Hü kü - me in par la men o da ço ðun lu ðu sað la yan lar - dan o luþ ma sý ný is i yo ruz. ev cu yö ne im bu is ek le ri mi zi red de i, ge ri çe vir di. Bu yüz - den ül ke de ka rý þýk lýk lar sü rü yor. Biz de bu - nun ü ze ri ne ka rar ver dik yý lýn ba þýn da ol ma - sý muh e mel se çim le ri boy ko e de ce ðiz. e - çim ler de hi le ve þi ke ol du ðu nu bi li yo ruz, bu yüz den san dý ða gi me ye ce ðiz diye konuþu. e form i çin ça lýþ ma la rý na de vam e ik le - ri ni kay de den u þeyd, ül ke de hü küm sü - ren mo nar þik yö ne i min, a lep e ik le ri si - ya si re form la rýn kar þý lan ma sý ko nu sun da ol duk ça ya vaþ dav ran dý ðý ný vur gu la dý. u - þeyd, ra lýn ye ki le ri nin sý nýr lan ma sý ný ve baþ ba ka nýn ral a ra fýn dan a an mak ye ri - ne mil le çe se çil di ði bir sis e min ge i ril me - si ni a lep e ik le ri ni kay de i. Ze ki Ba ni u þeyd, re form a lep le ri ne kar þý yö ne i mi n u ri ye ör ne ði i le kor ku - mak is e di ði vur gu su yap ý ðý ný be lir e rek, ül ke sin de ki de ði þi min kan sýz o la ca ðý na i - nan dý ðý ný kay de i. U LU L I GÜÇ L U Y D ÇÖ ZÜ YO U Y D ya þa nan la rý da de ðer len di ren u þeyd, ür ki ye nin u ri ye so ru nu nu ek ba þý na çö ze me ye ce ði nin a çýk ol du ðu nu i fa de e de rek, u ri ye so ru nunun u lus la r a ra sý bir mev zu ol du ðu ga ye ne. U lus la r a ra sý bir çö zü me ka vuþ u rul ma sý ge re kir, a ma u lus la r a ra sý güç ler bu ra nýn çö zü me ka vuþ ma sý ný is e mi yor lar. u ri ye de bir par ça lan ma ya þan sýn, sa vaþ u za sýn is i yor lar. Ö zel lik le böl ge de ö nem li bir gü cü em sil e den s ra il de çö züm is e mi yor. Çün kü muh e mel bir çö züm de s ra il in is e me dik le ri grup lar ba þa ge le bi lir. s ra il de bu du ru mun de vam e me si ni is i yor ifadelerini kullandý. u ri ye de ya þa nan la rýn sa de ce Be þþar sad ni za mý na ya pýl mýþ bir dev rim de ðil, bü ün böl ge i çin ya pý lan bir dev rim ol du ðu nu ve dün ya yý e ki le di ði ni be lir en u þeyd, u ri ye de Be þþar sad yö ne i mi sa de ce ek ba þý na de ðil, ran, I rak, Hiz bul lah, us ya ve Çin a ra fýn dan des ek le ni yor. ma u ri ye hal ký nýn i ra de si her þe yin ü ze rin de dir. u ri ye hal ký þu a n da dý þa rý dan mü da ha le is e mi yor, des ek is i yor di ye ko nuþ u. U Y Ö ÐY L H D D L YO UZ Ü LÜ ar deþ ler den a rih çi, e bil ga ze e si es ki mü dü rü u ud bu ah fuz da u ri ye nin i çin de bu lun du ðu du ru mun ül ke le rin de si ya si ve ik i sa di ol mak ü ze re i ki e si ri ol du ðu nu be lir e rek, re form a lep le ri ne kar þý mev cu yö ne i mi nin de vam lý u ri ye vur gu su yap ý ðý ný be lir i. De ði þim is e yen Ür dün hal ký ný yö ne i min Ya i çin de bu lun du ðu nuz du ru mu ka bul e der si niz ya da u ri ye li le rin düþ ü ðü du ru ma dü þer si niz söz le riy le eh di e i ði ni vur gu la yan bu ah fuz, Ür dün dev le i nin bun dan ya rar lan ma sý na ve hal ka va him bir man za ra o la rak gös er me si ne se bep ol du di ye ko nuþ u. andy den i ki gün son ra fark e dil di ew York þeh ri nin beþ il çe sin den bi ri si o lan yak la þýk 500 bin nü fus lu a en Is - land ýn andy sü per ka sýr ga sýn dan en faz la e ki le nen yer le þim bi ri mi ol du ðu, an - cak o lay dan i ki gün son ra an la þýl dý. e le viz yon lar dan yük se len yar dým çýð lýk la rý ü ze ri ne böl ge gün de me gel di. da ya hü kü me güç le ri, ý zýl hac gö rev li le ri i le bir çok yar dým ku ru lu þu a kýn e i. da nýn gü ney sa hi li böl ge sin de ki ev le ri ye rin - den sö ken, a ra ba la rý sa vu rup a an ve ö nü ne ka ý ðý her þe yi ka ra da sü rük le yen andy a sýr ga sý, bu ra da 19 can al dý. a en Is land il çe sin de ö zel lik le r na vu nü fu su ol duk ça faz la. r na vu Ca mii i ma mý Zul kar ni Var dar, Bi ze þu a na ka - dar ge len bil gi le re gö re ka sýr ga dan do la yý a da da ya þa yan üs lü man op lum dan bir can kay bý yok, a ma mad dî za rar bir hay li faz la de di. ew York / ci han DIÖY 2. C ÜDÜLÜÐÜ'D (ÞIZI ÇI I LI) 2012/2 IÞ. Oraklýðýn giderilmesi amacýyla saýlmasýna karar verilen aþýnmazýn cinsi, nieliði, kýymei ve önemli özellikleri; 1- PU YDI: sanbul li, aþehir lçesi, Örnek ahallesi, 1469 ada, 24 parselde kain 289 m 2 mikarlý aparmanda 1/10 arsa paylý 4. a 10 nolu meskendir. aþýnmaz mahallen Örnek mahallesi, emerkan Cad. o: 45 (ski no 31) de ki vim siesi olarak isimlendirilen binalý parseldir. ÞIZI HL HZI DUUU: aþehir lçesi, siklal ah da, 24 Parsel nolu aþýnmaz üzerindeki mahallen Örnek ah. emerkan Cad. o: 31'de ki vim iesi D Blok 4. a 10 nolu baðýmsýz bölümüdür. Parsel üzerinde yaklaþýk 30 yýl önce inþa edilmiþ bodrum ka zemin ka dör normal kalý mimarlýk hizmelerine esas III. IIF grubu yapýlardan olan beonarme bir bina vardýr.. Binanýn ka alanlarýnda ikiþer ade baðýmsýz bölüm vardýr. Bahse konu 4. a 10 nolu meskende giriþ holü 2 oda salon, mufak banyo uvale ve balkon mahalleri bulunmaka olup yaklaþýk 80 m 2 alanlýdýr. Binanýn inþasýnda sandar denilen malzemeler kullanýlmýþýr. Baðýmsýz bölümün ýslak zemin döþemeleri seramik salon zemin döþemeleri ahþap zemin döþemeleri pvc esas malzemeleri ile kaplanmýþýr. Binanýn asansör ahsisaý yokur. 4- ÞIZI DÐ: Bulunduðu, sem içindeki yeri, i mar du ru mu, in þa ar zý, ha li ha zýr va zi ye i, bu ci var da ki da i re a lým sa ým ra yiç le ri, kul la ný lan mal ze me ve iþ çi lik ka li e si, bi na nýn yýp ran ma pa yý, kýy me i ne e ki e den üm hu sus lar i le gü nün ik i sa di ko þul la rý da göz ö nün de bu lun du ru la rak a þe hir l çe si, s ik lal (Ör nek 9 ah da, 24 par sel nu ma ra lý a þýn maz da ki 1/10 ar sa pay lý 4 ka 10 no lu mes ke nin op lam de ðe ri nin ,00 L (yü zel li bin) L e de bi le ce ði ka na a i ne varýlmýþýr. drese ebliga yapýlamamasý, eblið imkânsýzlýðý ve adresi apu icil üdürlüðünce bilinmeyen ve dosyamýza bildirilmeyen ilgililere gazeede yayým- lanan ilanýn eblið yerine kaim olmasýna, 5- IÞ ÞLI: Yukarýda yazýlý aþýnmazýn 1. saýþý günü : saa: arasýnda Uzunçayýr cad. C dliyesi 2. cra üdürlüðü Hasanpaþa /adýköy adresinde açýk arýrma sureiyle yapýlacakýr. Bu arýrmada ahmin edilen kýymein % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve saýþ masraflarýný geçmek þarý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok arýranýn aahhüdü baki kalmak þarýyla aþýnmaz günü ayný yerde ve saaler de i kin ci ar ýr ma ya çý ka rý la cak ýr. Bu ar ýr ma da da bu mik ar el de e di le me miþ se, gay ri men kul en çok ar ý ra nýn a ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar ýr ma i la nýn da gös e ri len müd de so nun da en çok ar ý ra na i ha le e di le cek ir. Þu ka dar ki, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy me i nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç han lý o lan a la cak la rýn op la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çev ril me si ve pay laþ ýr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa ýþ a le bi dü þe cek ir. a- rýrmaya iþ i rak e de cek le rin ah min e di len kýy me in % 20'si nis pe in de pey ak çe si (na ki) ve ya bu mik ar ka dar mil li bir ban ka nýn "þar sýz, ke sin ve sü re siz" e mi na mek u bu nu ver me le ri la zým dýr. a ýþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is e di ðin den 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. a pu sa ým har cý sa ýþ be de lin den ö de ne cek, dam ga ver gi si, ah li ye ve es lim mas raf la rý i le DV, a pu a lým har cý a lý cý ya a i ir. el la li ye ve Bi rik miþ Vergiler saýþ bedelinden ödenir. b- poek sahibi ala cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si ak dir de hak la rý a pu si ci li i le sa bi ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. c- haleye kaýlýp da ha son ra i ha le be de li ni ya ýr ma mak su re iy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan üm a lý cý lar ve ke fil le ri ek lif e ik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark an ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca e mer rü fa i zin den mü e sel si len me sul o la cak lar dýr. ha le far ký ve e mer rü fa i zi ve ay rý ca hük me ha ce kal mak sý zýn Da i re miz ce ah sil o lu na cak, bu fark, varsa öncelikle emina bedelinden alýnacakýr. d- Þarname, ilan arihinden iibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup ebliga pul masrafý verildiði akdirde iseyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. e- aýþa iþirak edenlerin þarnameyi görmüþ ve münderecaýný kabul emiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak iseyenlerin 2012/2 IÞ sayýlý dosya numarasý ile üdürlüðümüze baþvurmalarý ile saýþ ilanýnýn eblið edilemeyen alakadarlara eblið yerine kaim olacaðý ilan olunur. 19/10/2012 *(c. f.. 126) *( * ) lgililer abirine irifak hakký sahipleri de dahildir. * Yönemelik Örnek o: 27. B: esmi lanlar

6 6 4 I 2012 PZ HB + Cumhuriye'in bekçiye ihiyacý yok ca ni as ya.com.r De vam e den hak sýz lýk B ir sü re dir B Dar be ve uh ý ra la rý raþ ýr - ma o mis yo nu na ge le rek a çýk la ma ya pan la rýn be yan la rý ný ar ý þý yo ruz. n la ý lan la rýn bir kýs - mý ka mu o yu nun bil di ði ko nu lar, a ma ba zen sür priz a çýk la ma lar la da kar þý la þý yo ruz. 18 i san 1999 ge nel se çim le rin de s an bul dan mil - le ve ki li a da yý o lan ve se çi len er ve a vak çý ya B de sýrf ba þör ü lü ol du ðu i çin ye min e i ril me - miþ i. Ye min e i ril me yin ce de fi i len mil le ve ki li sý fa ý ka za na ma mýþ ý. O gün ler bin yýl sü re cek de ni len meþ hur 28 Þu ba sü re ci nin a lev li gün le riy di. a vak - çý ya sýrf ba þý ör ü lü di ye B de ye min e i ril me di, üs e lik Dý þa rý, dý þa rý em po la rýy la ec lis den ko vul du! e çim ler de mil le ve ki li se çi lip bel ge/maz ba a sý ný da al dý ðý hal de bir ve ki lin böy le bir dav ra ný þa ma ruz kal ma sý, üs e lik bu nun V de ki can lý ya yýn la bü ün dün ya ya iz le i ril me si ka bul e di le bi lir de ðil di. e var ki 28 Þu ba sü re ci de vam e di yor du ve a da le a ra - yan lar dan zi ya de mas la ha çý la rýn sö zü ge çi yor du. b re ve ders al mak i çin o gün le ri ha ýr la mak a fay da var. 19 kim 2012 a ri hin de B Dar be ve uh ý ra - la rý raþ ýr ma o mis yo nu na ge le rek a çýk la ma lar da bu lu nan a vak çý nýn an la ýk la rý bu ba kým dan ö nem li. Ye min ö re ni nin ya pýl dý ðý 2 a yýs 1999 da B de ma ruz kal dý ðý dav ra nýþ la sa de ce ken di si nin gö rev yap ma sý nýn en gel len me di ði ni i fa de e den a - vak çý, ken di si ne oy ve ren seç me nin em sil hak ký nýn da gasp e dil di ði ni söy le miþ. O gün ge nel ku rul da ya - þa nan lar a dý kon ma mýþ bir dar be dir di yen a vak çý, i lâh lý uv ve ler göl ge sin de si lâh sýz DP güç le ri nin B ça ý sý al ýn da a þe ron lu ðu nu üs len di ði bir dar - be dir. 2 a yýs 1999 gü nü mil lî i ra de kýs men yok sa yýl - mýþ ýr. a dýn la rýn üç e i ki si nin baþ la rý nýn ör ü lü ol du - ðu bir ül ke de, em sil mer ke zin de ka dýn ay rým cý lý ðý ya pýl mýþ ýr. Bu a yýp ec li si mi zin ü ze rin de kal mýþ ýr. ec lis bu a yý bý or a dan kal dýr ma lý ve va an da þý mý zýn gö zün de ya ra a lan i i ba rý ný o nar ma lý dýr de miþ. er ve a vak çý, B de ye min e de me me siy le so - nuç la nan sü re ci þöy le an la mýþ: 18 i san da mil le ve - ki li se çil dim. Is an bul da ki Y ye ki li le rin den maz ba - a mý al dým. B ye ge le rek kay dý mý yap ýr dým, ro - ze i mi ak ým, fo oð ra fý mý çek ir dim. O a ra da (Baþ ba kan Bü len) ce vi en Hü sa me in Öz kan va sý a sýy la par i nin i le ri ge len le ri ne bir ek lif ge i ri le rek, Ge nel u rul a gir me mem is en di. ed ya nýn sü rek li a ley hin de ya yýn yap ý ðý ný da i - fa de e den a vak çý, va an daþ lýk an çý ka rýl ma sü re - cin de de hü kü me le med ya nýn BD i le iþ bir li ði yap - ý ðý ný söy le miþ ki bu na her kes þa hi ir. o mis yo na yap ý ðý a çýk la ma lar son ra sýn da ga ze e ci le rin so ru la - rý ný da ce vap lan dý ran a vak çý, Be nim 28 Þu ba ým de vam e di yor de miþ. Ba þör ü sü ya sa ðý nýn ken di siy le baþ la ma dý ðý ný ve ken di siy le de bi me di ði ni de ha ýr la an a vak çý þun - la rý da söy le miþ: Bu ül ke de ka dýn la rýn üç e i ki si baþ - la rý ný ör ü yor lar. Baþ la rý ný i nanç la rý ge re ði ör ük le ri i çin de çe þi li ay rým cý lýk lar la kar þý la þý yor lar. Be nim ki ka mu o yu ö nün de ger çek le þen bir ha di se ol du ðun - dan dik ka çek i. Yok sa be nim mað du ri ye im den çok da ha faz la mað dur o lan ka dýn lar, a i le ler, ço cuk - lar var. ma bir yer ler den bun lar la yüz leþ me ye baþ la - ma mýz ge re ki yor. Bu nun da ö e sin de ba þör ü ya sa ðý - nýn op lum sal ha ya ýn her ka ma nýn dan çýk ma sý i çin þah sým a dý na gay re le ri me de vam e de ce ðim. a vak çý nýn da ha ýr la ý ðý ü ze re ba þör ü lü ler ba - ký mýn dan 28 Þu ba sü re ci de vam e di yor. a mam, ba þör ü sü ü ni ver si e ler de ser bes, a ma ye mez. Ü - ni ver si e de ser bes o lan ba þör ü sü, li se de ni çin ya - sak? Ü ni ver si e de ser bes o la bi len ba þör ü sü ka - mu sal a lan da ni çin ya sak? l köð re im de ni çin ya - sak? ah ke me sa lon la rýn da (a vu ka lar i çin) ni çin ya - sak? i çin, ni çin, ni çin? a vak çý nýn mað dur ol ma sýn da men sup ol du ðu par i si nin de bü yük ka ba ha i var. a a le sef o na sa - hip çýk ma dý lar. On lar sa hip çýk ma dý ðý gi bi di ðer de mok ra si ya se çi ler ve ay dýn lar da ye e ri ka dar sa hip çýk ma dý. a de rin cil ve si, sa hip çýk ma yan lar da be del ö de di... ZY uherem büyüðümüz Hacý evfik kbulu'un hanýmý, cz. Þemseddin kbulu, ekirdað illevekili Ziyaeddin kbulu, Dr. Habib kbulu ve cz. Haice kbulu Doðan'ýn annesi, v. Halil Doðan'ýn kayýnvalidesi dile kbulu'un vefaýný eessürle öðrendik. erhumeye Cenâb-ý Hak'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. Dr. emal ydemir ve ilesi Parisinin ýzýlcahamam daki 19. siþare ve Deðerlendirme oplanýsý nda konuþan Baþbakan ecep ayyip rdoðan, e devlein ne Cumhuriye in bekçiye ihiyacý yokur ne de millein mürebbiyeye, dadýya ihiyacý yokur dedi. BÞB e cep ay yip r do ðan, e dev le in ne Cum hu ri ye in bek çi ye ih i ya cý yok ur ne de mil le in mü reb bi ye ye, da dý ya ih i ya cý yok ur. Bu a ziz mil le, ken di cum hu - ri ye i ni, ken di dev le i ni ko ru ya bi le cek i ra de - ye, gü ce e ve lal lah sa hip ir. Bu güç bu mil le - e ol ma say dý bu gün biz bu ra da ol maz dýk. Ül ke miz de de mok ra ik cum hu ri ye in ko - run ma ya de ðil ya þa ýl ma ya, güç len me ye, güç len di ril me ye ih i ya cý var de di. Baþ ba - kan e cep ay yip r do ðan, P ý zýl ca - ha mam 19. s i þa re ve De ðer len dir me op - lan ý sý nda yap ý ðý ko nuþ ma da, Bü yük be - del ler kar þý lý ðýn da va an yap ý ðý mýz bu ül ke, bu op rak lar ü ze rin de kur du ðu muz son dev - le ür ki ye Cum hu ri ye i, bi zim na mu su - muz dur, o nu ru muz dur, hay si ye i miz dir. im se bi zim bu de ðer le ri mi ze el u za a maz, göz ko ya maz. Bin yýl lýk mü ca de le nin sim ge - si o lan ay yýl dýz lý bay ra ðý mý zýn ren gi, mü rek - kep kýr mý zý sý de ðil, kan kýr mý zý sý dýr de di. r do ðan, ür ki ye de mil le in Cum hu ri - ye i le bir der di, bir a lýp ve re me di ði yok. Cum hur, Cum hu ri ye en mem nun a ma bun la rýn cum hur la, halk la, mil li i ra dey le bir der di var. Ha zým sýz lýk mil le e de ðil mil le i hor gö ren bu an la yýþ a. CHP bu ül ke de san - ki Cum hu ri ye mu ha lif le ri, re jim kar þý la rý var mýþ gi bi kor ku pom pa la ya rak de mok ra si düþ man lý ðý ný giz le me nin ça ba sý i çin de ol - muþ ur. Cum hu ri ye a dý al ýn da ken di ni e li sa yan bir a vuç seç ki nin kon ro lün de ve sa - ye çi bir sis em le mil le in des e ði ne ih i yaç duy ma dan ül ke yi yö ne mek müm kün o la bi - lir a ma de mok ra ik cum hu ri ye e ül ke yi yö - ne mek i çin gü cü nü zü mu la ka mil le en al - mak du ru mun da sý nýz de di. r do ðan, 3 a sým, bu a ziz mil le in si ya se e, yö ne i me el koy ma sý dýr. ö ü gi di þe dur de me siy di. 3 a sým da sa de ce ba zý par i ler ik i dar dan dü þüp, ye ni bir par i ik i da ra gel me di. sa sýn da bü yük bir zih ni ye dev ri mi ger - çek leþ i. Cum hu ru hor gö ren, Cum hu ri ye is is mar cý la rý gi i, cum hu ru ku cak la yan, o - nu bað rý na ba san ger çek Cum hu ri ye çi ler gel di di ye ko nuþ u. n ka ra / a a 28 Þuba a rol oynayan her kesim sorgulanmalý ski millevekili kýn Bir dal, dar be le rin in - san lý ða kar þý iþ len miþ suç ol du ðu nu i fa de ei. ski illevekili ve HD eski Baþkaný kýn Birdal, darbelerin insanlýða karþý iþlenmiþ suç olduðunu belirerek, 28 Þuba sürecinde rol oynayan her kesim sorgulanmalý. 28 Þuba an üm kesimler, ürkiye maðdur olmuþur dedi. il le ve ki li ve n san Hak la rý Der ne ði (HD) es ki Baþ ka ný kýn Bir dal, 28 Þu ba ý di ðer dar be ler den a yý ran ö zel - li ði nin si lâh lý ve si lâh sýz güç le ri ol du - ðu nu be lir e rek, Ga ze e pa ron la rý, kö þe ya zar la rý, i þ a dam la rý ve ör gü le ri i le u lus la r a ra sý bo yu u sü reç le i liþ ki - len di ril me li. 28 Þu ba sü re cin de rol oy na yan her ke sim sor gu lan ma lý de - di. B Dar be ve uh ý ra la rý - raþ ýr ma o mis yo nu 28 Þu ba l o mis yo nu, Bir dal ý din le di. Dar be le - rin in san lý ða kar þý iþ len miþ suç ol du ðu - nu i fa de e den Bir dal, 12 y lül as ke rî dar be sin den son ra 1 yýl a mak Ce - za e vin de kal dý ðý ný, o ra da a ci e - ik in yap ý ðý iþ ken ce ye þahilik e i ði ni, Baþbakan rdoðan, CHP bu ül ke de san ki Cum hu ri ye mu ha lif le ri, re jim kar þý la rý var mýþ gi bi kor ku pom - pa la ya rak de mok ra si düþ man lý ðý ný giz le me nin ça ba sý i çin de ol muþ ur." dedi. FOOÐF:. her ür lü in san lýk dý þý sal dý rý la ra he - def ol duk la rý ný an la ý. Hak kýn da a çý - lan dâ vâ dan be ra e i ði ni, son ra sýn - da 3-4 yýl iþ siz kal dý ðý ný ha ýr la an Bir dal, dar be le re kar þý ne yap mak ge re kir so ru su nun pe þi ne a kýl dýk la rý - ný ve vic dan sa hi bi in san lar la bir a ra ya ge le rek n san Hak la rý Der ne - ði ni kur duk la rý ný be lir i. ü rek li eh di al ýn da ol du ðu nu vur gu la yan Bir dal, vi mi a ra yan me ka nik bir ses öl dü rü le bi le ce ði mi zi söy lü yor du. Ba na ya pý lan sal dý rý dan son ra bu eh di e le fon la rý ke sil di. þi mi kay - be i ðim de e le fo na çý kan ço cuk la rý - ma, an ne le ri ne sö vü yor lar dý. Böy le - si ne a ðýr rav ma lar dan geç ik de di. LÂHLI V LÂHIZ GÜÇL L LYD Y es ki Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Þük rü a ra e - pe, 28 Þu ba ýn bi rin ci de re ce fa i li nin yar gý, i kin ci fa i li nin i se ba sýn ol du ðu nu söy le di. B Dar be ve uh ý ra la rý raþ - ýr ma o mis yo nu bün ye sin de ki 28 Þu ba l o mis yo nu, a ra e pe yi din le di. a ra e pe, 1994 yý lýn da gö re ve baþ la dý ðý - ný, ay se ri de gö rev as ker le ri zi ya re e i ði ni, ken di le riy le çok i yi i liþ ki le ri ol du ðu nu an la ý.s ker le rin ken di si ne pla ke ver di - ði ni be lir en a ra e pe, ma e fah yol ku rul duk an son ra ka de me li o la rak i liþ ki ler so ðu ma ya baþ la dý de di. a ra e pe, 10 a sým da yap ý ðý ve hak kýn da da va a çý lan ko - nuþ ma dan ön ce 9 a sým ak þa mý Gar ni zon o mu a ný a de - in u kul i le ar ýþ ýk la rý ný 10 a sým da söy le dik le ri nin o mu - an a ce vap ol du ðu nu söy le di. a ra e pe, Bu o lay dan bir haf a son ra ay se ri DG yi ka pa ý lar. 28 Þu ba ýn fa il le ri kim dir den se, ba na gö re bi rin ci fa il yar gý dýr. Yar gý a le ol muþ ur de di. a ra e pe, 28 Þu ba a i kin ci de re ce de fa i lin i se ba sýn ol - du ðu nu sa vu na rak, bü ün as ke ri dar be le rin mü e fik le ri ol du ðu nu söy le di. a ra e pe, 28 Þu ba ýn ön le ne bi le ce ði ni i fa de e de rek, bir so ru ü ze ri ne a ra e pe, a biî ki bi zim de ha a mýz var dýr. e çim ya pýl dýk an son ra san dýk an kim han gi par i çý kar sa çýk sýn ik i dar CHP ye ve ril sey di, þim di - ye ka dar ül ke de hiç dar be ol maz dý. CHP dün ya yý, ça ðý i yi o ku sun, ür ki ye yi i yi o ku sun. Bi zi de hep ay ný ik i dar yö - 28 Þuba ý diðer darbelerden ayýran özelliðinin silâhlý ve silâhsýz güçlerinin bulunmasý olduðunu savunan Birdal, Gazee paronlarý, köþe yazarlarý, iþ adamlarý ve örgüleri ile uluslar arasý boyuunun süreçle iliþkilendirilmesi gerekir. 28 Þuba sürecinde rol oynayan her kesim sorgulanmalý. 28 Þuba an üm kesimler, ürkiye maðdur olmuþur. 28 Þuba suçur ve vesayeçi rejimin halka meydan okuyuþudur görüþünü dile geirdi. endisine yapýlan saldýrýdan birinci derecede dönemin Genelkurmay 2. Baþkaný Çevik Bir ile Genelkurmay Genel ekreeri rol Özkasnak ýn sorumlu olduðunu ifade eden Birdal, haklarýnda 3 kez suç duyurusunda bulunduðunu ancak ümünde akipsizlik ve kovuþurmaya gerek olmadýðý cevabýný aldýðýný haýrlaý. nkara / aa P: BZ D HLIIZ OLDU ayseri es ki Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Þük rü a ra e pe. ne me sin. Bi raz güç len sin mu ha le fe de di. a ra e pe, yar - gýy la il gi li bir so ru ü ze ri ne, ev cu du rum dan da pek mem nun de ði liz. d li ye yi kul la na rak kim se bir baþ ka sýn - dan öç al ma sýn kar þý lý ðý ný ver di. n ka ra / a a arhan: aürkçülük de milianlýkla yapýlabilir! n CHP Grup Baþkanvekili mine Ülker arhan, birçok þeyi, ilianca yapýðýný belirerek, Onun bir parçasý hissederek kendimi ve o davanýn uðruna, feda geleneðine inanarak yapým. nnelik de milianlýkla yapýlabilir, aürkçülük de milianlýkla yapýlabilir ve bir yargý baðýmsýzlýðý savaþý da cumhuriye savaþý da milianlýkla yapýlabilir. Buna gerçeken inanýyorum dedi. arhan, CHP Çankaya lçe Örgüü nce düzenlenen, Bir vekil bir fikir konulu söyleyiþe konuþmacý olarak kaýldý. cemi bir siyaseçi olduðunu beliren ve bunu söylediðinde ise kendisine kýzdýklarýný dile geiren arhan, acemiliði kaybememek gerekiðini, her defasýnda ayný heyecaný duyduðunu söyledi. Geçmiþ dönemlerde Yargý baðýmsýzlýðýnýn milianýyým dediðini haýrlaan arhan, þöyle konuþu: ve, ben anneliði de milianca yapým. Ben birçok þeyi milianca yapým. Onun bir parçasý hissederek kendimi ve o davanýn uðruna, feda geleneðine inanarak yapým. nnelik de milianlýkla yapýlabilir, aürkçülük de milianlýkla yapýlabilir. nkara / aa ansu Çiller komisyona 28 Þuba'ı anlaacak. omisyon Çiller ve Büyükaný ý dinleyecek n B Dar be ve uh ý ra la rý raþ ýr ma o mis yo nu öz cü sü d ris Þa hin, es ki baþ ba - kan lar dan an su Çil ler i 7 a sým da, Ge nel - kur may es ki Baþ ka ný Ya þar Bü yü ka ný ý i se 8 a sým da din le ye cek le ri ni bil dir di. Þa hin, ko - nu ya i liþ kin so ru su nu ya ný la dý. Þa hin, Çil ler i 7 a sým Çar þam ba gü nü, Bü yü ka ný ý i se Dol - ma bah çe a ra yý nda 8 a sým Per þem be gü nü din le ye cek le ri ni söy le di. d ris Þa hin, Çil ler in ne re de din le ne ce ði ko nu su nun he nüz ne lik ka zan ma dý ðý ný da i fa de e i. n ka ra / a a Þehi düþmeden annesini arayarak helâllik isedi n DYBI'I Li ce il çe sin de ki ça ýþ ma - da þe hi o lan jan dar ma er dem Ö de miþ in ön - ce ki gün an ne si ni a ra ya rak he lal lik is e di ði, 2 gün son ra da iz ne ge le ce ði ni öð re nil di. Di yar ba kýr- Bin göl ka ra yo lu Ha ni yol ay rý mýn da bu lu nan Du ru Jan dar ma a ra kol o mu an lý ðý ar lý üs böl ge si ne ya pý lan sal dý rý da þe hi o lan jan dar ma er dem Ö de miþ in ce na ze si, dün i lo pi il çe sin - de op ra ða ve ril di. Þýr nak Va li si Vah de in Öz - kan, askerî ve mülkî erkân i le þe hi din ya kýn la rý ve va an daþ larýn kaýldýðý ce na ze namazý l üf ü sü b dul lah ap lan a ra fýn dan ký ldýrýldý. Þe hi din ce na ze si, ür çe a ðý lar ve göz yaþ la rý a ra sýn da Çif lik ö yü me zar lý ðýn da op ra ða ve ril di. Bu sý - ra da þe hi din an ne si Bes na Ö de miþ si nir kri zi ge - çir di. Þe hi din ba ba sý ve kar deþ le ri ni i se Va li Öz - kan e sel li e me ye ça lýþ ý. al dý rý da er Ö de miþ þe - hi ol muþ, 1 i a ðýr 6 as ker ya ra lan mýþ ý. Ça ýþ ma - da 3 P lý ö lü e le ge çi ril miþ i. Þýr nak / a a

7 + HB 4 I 2012 PZ 7 Or du nun 3 e 1 i pro fes yo nel li ðe geç i HBerLer il lî a vun ma Ba ka ný s me Yýl maz, Or du nun pro fes yo nel leþ me si i le il gi li Þu an da or du mu zun 3 e 1 i pro fes yo nel li ðe geç i. Za en bir dö nü þüm sað la ný yor. i vil me mur lar la si lâh lý kuv ve le ri mi zin sa yý sý 702 bin de di. LLî a vun ma Ba ka ný s me Yýl maz, ür ki ye nin, hu ku ka bað lý lýk i çin de e rör le mü ca de le si ni yü rü ü ðü nü be lir e rek, Ha a lar da o lu yor. Bu nu en a za in dir mek is i yo ruz. Bu nun la il gi li ne ge re ki yor sa ya pý la cak, o bos ki, Gül ya zý da da hil de di. Yýl maz, B Plan ve Bü çe o mis yo nu nda ba kan lý ðý nýn 2013 yý lý bü çe si ü ze rin de mil le ve kil le ri nin so ru la rý ný ce va la dý. Or du nun pro fes yo nel leþ me si ge rek i ði yö nün de ki de ðer len dir me le re i liþ kin Yýl maz, Þu an da or du mu zun 3 e 1 i pro fes yo nel li ðe geç i. Za en bir dö nü þüm sað la ný yor. i vil me mur lar la si lâh lý kuv ve le ri mi zin sa yý sý 702 bin kar þý lý ðý ný ver di. Yýl maz, e rör le mü ca de le ya pýl ma dý ðý yö nün de ki e leþ i ri ler ü ze ri ne de Bu mü ca de le de ca ný ný, ka ný ný fe da e den eh me çik le re, gü ven lik güç le ri mi ze bü yük bir hak sýz lýk ya pýl dý ðý ný dü þü nü rüm. Bu ül ke nin bir kýs mýn da bir kon rol yok di yen bi ri de doð ru yu söy le mi yor dur di ye ko nuþ u. ürk i lâh lý uv ve le ri nin, ça ðýn ge rek le ri ne uy gun o la rak bir ya pý lan ma ve Has a ne ler de söz leþ me li yö ne i ci dö ne mi baþ la dý n 663 a yý lý H i le ka mu has a ne bir lik le ri nin hu ku ken ha ya a ge çi ril di. ürk að lýk- en Ge nel Baþ ka ný Ön der ah ve ci, ev cu baþ a bip ve di ðer has a ne yö ne i ci le ri nin gö rev le ri so na er di ril di. r ýk has a ne yö ne i min de ye ni bir dö ne me gi ril di de di. a mu Has a ne Bir lik le rin de op lam 10 Bin 300 ki þi nin gö rev a la ca ðý ný kay de den ah ve ci, Ye ni dö nem de a mu Has a ne Bir lik le ri i le has a ne le rin yö ne im or ga ni zas yo nu nun e pe sin de ki i sim Ge nel ek re er o la cak ýr. Has a ne yö ne i ci le ri ve Baþ kan lar ge nel sek re e re bað lý o la cak lar. üm i da re ci ler söz leþ me li o la cak lar. öz leþ me li ça lýþ ma so run lu bir is ih dam dýr. üm ça lý þan la rýn kad ro lu ol ma sý ge re kir ken, að lýk Ba kan lý ðý nda söz leþ me li yö ne i ci lik e baþ la ý la rak ye ni bir so run da ha or a ya çý ka rýl mýþ ýr dedi. nkara / ecep Gören ç lýk grev le ri i çin he ye ku ru la cak nç LIk grev le ri nin 52. gü nün de ay dýn lar n san Hak la rý Der ne ði nin (HD) çað rý sýnda bir a ra ya ge le rek a ra bu lu lu cu luk ya pa cak bir he ye in o luþ u rul ma sý ça lýþ ma la rý baþ la ý. Prof. Dr. eh me Be ka roð lu, Prof. Dr. Gen cay Gür soy, vu ka ez ban Ha e mi, b ra him Be il ve es ki v ru pa Par la men o su ü ye si ve ür ki ye v ru pa ar ma Par la men o su þ baþ ka ný Jo os La gen dijk in de yer al dý ðý bir grup HD de bir a ra ya gel di. ý sa bir sü re ön ce ku ru lan e mas ve Di ya log Gru bu ve ko nuy la il gi le nen üm si vil op lum ör gü le ri nin bir a ra ya ge i ril me si ve bu grup an da a ra bu lu cu luk ya pa bi le cek kü çük bir he ye o luþ u rul ma sý plan la ný yor. e mas ve Di ya log Gru bu ndan Di yar ba kýr Ba ro su eh me min k ar a, hü kü me ye ki li le rin den m ra lý ya gi dip gi de me ye ce ði so rul muþ o ya nýn da bir ki þi da ha ol ma sý ný a lep e miþ i. n cak k ar a ko nuy la il gi li he nüz bir ce vap gel me di. op lan ý ya aç lýk grev le riy le il gi li fark lý din ler den em sil ci ler le gö rüþ mek i çin s an bul a ge len ur Be le di ye Baþ ka ný b dul lah De mir baþ ve Di ya log Gru bu da ka ýl dý. De mir baþ, Baþ ba kan ýn hiç bir an ne nin göz ya þý nýn ak ma sý ný is e mi yo ruz sö zü nü ha ýr la a rak, ðer ö lüm ler o lur sa he pi mi zin an ne le rin göz le ri nin i çi ne ba ka bi le cek mi yiz? r ýk ev la la rý mý zý öl me sin. s an bul / Ye ni s ya illî avunma Bakaný sme Yýlmaz, ordunun 3'e birinin profesyonelleþiðini açýkladý. re form sü re ci ni her gün ger çek leþ ir di ði ni be lir en Yýl maz, Bir ne hir de i ki kez yý ka nýl maz. i lâh lý kuv ve le ri miz de bu nun far kýn da o la rak, ye ni den ya pý lan ma ger çek leþ i ri yor de di. Yýl maz, si lâh lý kuv ve le rin de ye ni den ya pý lan ma nýn de vam e i ði ni di le ge ir di. Ba kan o la rak bir çok ül ke ye gi i ði ni, bir çok ül ke nin lmanya dale Bakaný Leuheusser-chnarrenberger, sanbul'da "ürk-lman Hukuk liþkileri" konulu konferansa konuþu. Demokraik devlein emeli özgürlüklerdir LY DL BI LUHU-CHBG, ÖZGÜLÜL, DO DVL Z VYCÐ BL, "ÖZGÜLÜL BUL GÜÇÜZLÜ DÐL, GÜÇLÜ DO DVL L OLUÞUU'' DD. L n y da le Ba ka ný a bi ne Le u he us ser-chnar ren ber ger, mo dern de mok ra si nin öz gür i ra dey le müm kün ol du ðu nu be lir e rek, Ço ðul cu luk, a zýn lýk la rýn ko run ma sý, i fa de öz gür lü ðü, op lan ma ve yü rü yüþ yap ma öz gür lü ðü, din öz gür lü ðü de mok ra ik dev le e za rar ver mez. Bun la rý ka bul e mek güç süz lük de ðil, güç lü de mok ra ik dev le in e me li ni o luþ u rur de di. Ba zý zi ya re ler de bu lun mak ü ze re ür ki ye ye ge len Le u he us ser-chnar ren ber ger, s an bul ül ür Ü ni ver si e si a köy Yer leþ ke si nde, ürk-l man Hu kuk liþ ki le ri ko nu lu kon fe rans ver di. l man Ba kan Le u he us ser-chnar ren ber ger, ko nuþ ma sýn da v ru pa n san Hak la rý öz leþ me si nin ö ne mi ne vur gu yap ý. l man Ba kan, v ru pa n san Hak la rý ah ke me si nin ka rar la rý ný i çiþ le ri ne ka rýþ ma o la rak gör me dik le ri ni kay de de - ÖÐ re en Le rn ek gös er ge le ri nin dü þük ol ma sý ve e mek li ol duk la rýn da el le ri ne ge çen pa ra nýn ya rý ya rý ya a zal ma sý dolayýsýyla e mek li li ði hak e miþ 200 bin ci va rýn da ki öð re me nin e mek li ol ma yý dü þün me di ði ni söy le yen De mok ra ði im ci ler en di ka sý (D) Ge nel Baþ ka ný Gür kan v cý, on yýl lar da ö zel lik le e ko no mik sebepler le op lam öð re men sa yý sý nýn 100 de bi ri an cak e mek li sa vun ma ba kan la rý nýn da ür ki ye ye gel di ði ni kay de den Yýl maz, dý þar dan si lâh lý kuv ve le ri nin, o la ða nüs ü bü yük, güç lü gö rün dü ðü nü ve öy le de ol du ðu nu bil dir di. i lâh lý kuv ve le ri nin ku rum sal o la rak çok güç lü ol du ðu nu be lir en Yýl maz, i lâh lý kuv ve le ri nin güç lü ol ma sýn dan o nur duy maz mý sý nýz, gu rur rek, ah ke me, v ru pa da or ak bir ka mu dü ze ni or a ya koy mak ve de ðer le ri or a ya koy mak i çin var dýr de di. ür ki ye i le l man ya a ra sýn da hu kuk sal an lam da pa ra lel lik ol du ðu nu kay de den Le u he us ser-chnar ren ber ger, na ya sa ah ke me si ne bi rey sel baþ vu ru hak ký a nýn ma sý nýn ö ne mi ne i þa re e i. l man Ba kan, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: na ya sa re for mu çok ö nem li dir. Çün kü de mok ra si, op lu mu ge liþ i ren bir sü reç ir. ma þu nu da u nu ma ma lý yýz ki, e mel hak ve öz gür lük ler de mok ra si i çin çok ö nem li dir. o dern bir de mok ra si de dev le in gü cü a na ya sa dan gel mek e dir. o dern de mok ra si öz gür i ra de i le müm kün dür. Dev le in gü cü va an da þýn dan gel mek e dir. Ço ðul cu luk, a zýn lýk la rýn ko run ma sý, i fa de öz gür lü ðü, op lan ma ve yü rü yüþ yap ma öz gür lü ðü, din öz gür lü ðü de mok ra ik dev le e za rar o lu yor. mek li li ði gel miþ öð re men le ri miz bir a kým i yi leþ ir me ve eþ vik ler le ö zen di ri le rek hak e ik le ri, mu lu e mek li lik ha ya ý na ka vuþ u rul ma lý dýr. Bun la rýn ye ri ne a an ma yý bek le yen 230 bin öð re men a da yý a ra sýn dan a a ma ya pý la bi lir ek li fin de bu lun du. es mi is a is ik le re gö re ye ni a a nan öð re men i le e mek li ye ay rý lan öð re men sa yý la rý a ra sýn da yýl lar geç ik çe o ran sal bir çar pýk lýk o luþ ma ya baþ la dý ðý ný söy le yen Gür kan v cý, 2009 yý lýn da 24 bin, 2010 yý lýn da 41 bin, 2011 yý lýn da 62 bin öð re men a an mýþ ýr. Oy sa yýl lar i i ba rý ver mez mi? di ye sor du. Yýl maz, r ci yes Da ðý na ya ký nýz. r ci yes Da ðý nýn di bin de, üs ün de o lan bü yük lü ðü nü an la maz. y rýl dý ðý nýz za man bu dað bü yük, hey be li di yor su nuz. ürk i lâh lý uv ve le ri, böl ge sin de en güç lü o lan bir or du dur de di. ý nýr ö e si o pe ras yon ez ke re si a lý nýp kul la nýl ma dý ðý na yö ne lik de ðer len dir me le re kar þý lýk i se Yýl maz, ge rek i ði za man kul la nýl dý ðý ný, ne re de, ne ge re ki yor sa ya pýl dý ðý ný bil dir di. Ba kan Yýl maz, söz le ri ni, ür ki ye Cum hu ri ye i, mec bur kal ma dýk ça, hiç bir ül ke ye si lâh lý kuv ve le ri ni gön der mez; za ru re le sý nýr lý ol mak ü ze re de di. Ba kan s me Yýl maz, söz le ri ni þöy le sür dür dü: f yon ka ra hi sar da ki pa la may la il gi li o la rak, ka za de ðil, su i kas, iç le rin den bi ri yap mýþ de ni li yor sa, bu ra da ki eh me çik le ri bir bi ri ne dü þür mek, iç le rin den bi ri ni ha in gös er mek o lur. Bu on la ra ya pý la cak en bü yük büh an dýr. Bu nu di ye bil mek i çin mu la ka bil gi ge re kir, o nun la da ye in me yip cum hu ri ye sav cý lý ðý na i le il me si lâ zým ki ger çek or a ya çýk sýn di ye ko nuþ u. n ka ra / a a ver mez. Bun la rý ka bul e mek güç süz lük de ðil, güç lü de mok ra ik dev le in e me li ni o luþ u rur. Bu öz gür lük le ri ka bul e me yen dev le güç süz bir dev le ir. on fe ran sa, l man ya nýn s an bul Baþ kon so lo su Ju a Wol ke, s an bul Baþ sav cý ve kil le ri Fik re e çen ve Ze ke ri ya Öz ün ya ný sý ra a ka de mis yen ve öð ren ci ler ka ýl dý. on fe rans ön ce si ko nu þan s an bul ül ür Ü ni ver si e si ü e vel li He ye Baþ ka ný Dr. Ba har kýn güç Gün ver, Le u he us ser-chnar ren ber ger i a ðýr la mak an o nur duy duk la rý ný be lir e re rek ü ni ver si e o la rak l man ya i le yü rü ük le ri iþ bir li ði nin bü yük ö nem a þý dý ðý ný kay de i. Gün ver, l man ya i le hu kuk e ði i mi ne ka ký sað la ya cak ye ni iþ bir lik le ri ne da i ma a çýk o la ca ðýz di ye ko nuþ u. Hu kuk Fa kül e si De ka ný Prof. Dr. Bah ri Öz ürk i se ürk-l man hu kuk i liþ ki si nin bu gün en üs se vi ye de de vam e i ði ni söy le di. s an bul / a a Ça lý þan öð re men ler e mek li ol mak is e mi yor FH GÖZ i le e mek li ye ay rý lan öð re men sa yý sý i se a zal mak a dýr li yýl la rýn baþ la rýn da e mek li o lan öð re men le rin sa yý sý yýl da 30 bin ci var la rýn da sey re der ken, 2009 yý lýn da 10 bin, 2010 yý lýn da 9 bin 500, 2011 yý lýn da i se 7 bin 600 öð re men e mek li ol muþ ur. Bu nun ne de ni öð re men le rin e mek li ol du ðun da ma aþ la rýn a zal ma sýn dan kay nak lan mak a dýr de di. Gür kan v cý, e mek li li ði gel miþ öð re men le rin, ço cuk la rý nýn ü ni ver si e e ði i mi gör me si, ders ha ne mas raf la rý, sað lýk har ca ma la rý gi bi çe þi li ne den ler le ge çim sý kýn ý sý nýn ar ý ðý ný söy le di. Bakan Günay, rap urizm eþkila Baþkanýný aðýrlarý. u kad des me kân la rý hiç kim se yý ka maz rp Bir li ði u rizm eþ ki lâ ý Baþ ka ný Dr. Ban dar Fa had l-fe ha id, ül ür ve u rizm Ba ka ný r uð rul Gü nay ý ba kan lýk bi na sýn da zi ya re e i. Bu ra da ba sýn l-fe ha id ve Gü nay men sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap lan dýr dý. ül ür ve u rizm Ba ka ný r uð rul Gü nay bir so ru ü ze ri ne, Bi zim i i ka dý mý za gö re hiç bir bi na es cid-i e be vi ye yu kar dan ba ka maz. U ma rýz ye ni ya pý lan bi na lar bu na uy gun o lur de di. rap Bir li ði u rizm eþ ki lâ ý Baþ ka ný Dr. Ban dar Fa had l-fe ha id, es cid-i e be vi yi yýk mak kim se nin had di de ðil dir. u sal me kân la rý yýk mak rap hü kü me i ne gö re kýr mý zý çiz gi dir. Bu yer le ri yýk mak bir ya na ko ru mak i çin hü kü me bir ser ve dö kü yor de di. l-fe ha id, Bur sa ve s an bul il le rin de dip lo ma ik u rizm o fis le ri a çýl ma sý ný a lep e i. Bu a le be sý cak ba kan r uð rul Gü nay bu il le rin ya nýn da a ra de niz de de böy le bir o fi sin a çýl ma sý ge rek i ði ne i þa re e i. Yak la þýk 20 gün ön ce ý sýr ýn baþ þehri a hi re de bir op lan ý yap ýk la rý ný bil di ren Ban dar Fe had l-fe ha id, bu op lan ý da ö nü müz de ki yýl ger çek leþ me si bek le nen ürk- rap u rizm bu luþ ma sý nýn s an bul da ya pýl ma sý ný gün de me a þý dýk la rý ný di le ge ir di. n ka ra / ci han a ü ko B ye di re ni yor v ru p Bir li ði Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci ge men Ba ðýþ, B ko nu sun da sa ü ko cu zih ni ye in di ren ci nin hep bir lik e ký rýl ma sý ge rek i ði ni vur gu la ya rak, bu nun i le i þim le müm kün o la bi le ce ði ni söy le di. Ba ðýþ, a i Ha lim Pa þa Ya lý sý nda dü zen le nen B Yo lun da Genç le i þim ci ler Ya rýþ ma sý ö dül ö re nin de yap ý ðý ko nuþ ma da, 53 yýl dýr B ye ü ye ol ma ya ça lý þan bir ül ke nin baþ mü za ke re ci si o la rak ken di si ne sýk ça ür ki ye nin B ye ü ye li ði nin ö nün de ki en bü yük en ge lin ne ol du ðu nun so rul du ðu nu kay de i. Bu ko nu da ki en bü yük en ge lin ön yar gý lar ol du ðu nu di le ge ir di ði ni ak a ran Ba ðýþ, Ön yar gý la rý a þa bil mek i çin de i le i þi me çok ih i ya cý mýz var. a a le sef ül ke miz de B ye kar þý ön yar gý lar var, v ru pa da da ül ke mi ze kar þý ön yar gý lar var. Bun lar la mü ca de le e de bil mek i çin bil giy le, ger çek ler le, i le i þim im kân la rý ný kul la na rak hep bir lik e ça lýþ ma mýz ge re ki yor di ye ko nuþ u. Ba ðýþ, bu sü reç e ür ki ye nin en bü yük gü cü o lan genç nü fu su nun e ner ji si ni, di na miz mi ni B sü re cin de de ðer len dir mek is e dik le ri ni i fa de e de rek, bu doð rul u da 2013 B Yo lun da Genç le i þim ci ler Ya rýþ ma sý ný bu gün baþ la ýk la rý ný kay de i. Ya rýþ ma da çe þi li ü ni ver si e ler den ö dül al ma ya hak ka za nan öð ren ci le ri eb rik e den Ba ðýþ, ya rýþ ma pro je siy le il gi li bil gi ver di. s an bul Va li si Hü se yin v ni u lu da ça ðýn i le i þim ça ðý ol du ðu nu be lir e rek, B i le il gi li i le i þim ko nu sun da al gý la rý da ha i yi bir nok a ya çe ke bil mek i çin kar þý lýk lý i yi i le i þim köp rü le ri ne ih i yaç du yul du ðu nu vur gu la dý. Bu a ra da, 2013 B Yo lun da Genç le i þim ci ler Ya rýþ ma sý nýn son baþ vu ru a ri hi, 15 ar 2013 o la rak be lir len di. Ya rýþ may la il gi li ay rýn ý lý bil gi ye ad re sin den u la þý la bi lir. s an bul / a a B uherem kardeþimiz usa Cavi Uslu ile Gülay Hanýmefendinin izdivaçlarýný ebrik eder, iki cihan saadei dileriz. ilifke Yeni sya Okuyucularý B uherem kardeþimiz mrah Özbabacan ile yþegül Hanýmefendinin izdivaçlarýný ebrik eder, iki cihan saadei dileriz. ersin Yeni sya Okuyucularý

8 8 4 I 2012 PZ OO + HabeLe Z B I DÖ vz U l I Cin si 1 BD DO L I 1 vu l Y DO l I 1 D O U 1 U O 1 G LZ L 1 I 2012 DÖ vz F F liþ IÞ liþ IÞ oruþurma devam ediyor Cin si DÖ vz F F liþ IÞ liþ IÞ 1 VÇ F GI vç O U D DO L I U vy D I O VÇ O U B Y l J PO Y B P Y DO l Dü 1,7930 Ö C Gü 1,7910 p U O Dü 2,3010 Ö C Gü 2,3060 p l I C. l I I Dü 96,90 Ö C Gü 98,35 p Dü 650 Ö C Gü 660 p aar ile Franchise nlaþmasý sanbul'da imzalandý. a do, yur dý þý ya ý rým la rý na a ar ý da ek le di n a do ý a lar ra sý Lez ze öp rü sü a dý al ýn da yü rü ü ðü yur dý þý ya ý rým la rý na a ar ý da ek le di. a do, s ya Pa si fik böl ge sin de ki ül ke ler ve u u di ra bis an i le yap ý ðý an laþ ma nýn ar dýn dan þim di de a ar i le mas er franc hi se an laþ ma sý im za la dý. a do Yö ne im u ru lu Baþ ka ný eh me a i an bur, ön ce ki gün ger çek leþ i ri len im za ö re nin de yap ý ðý a çýk la ma da, a do mar ka sý ný ve ül ke mi zin eþ siz lez ze le ri ni ay ný coð raf ya da ya þa dý ðý mýz ül ke le re a þý mak a ma cýn da ol duk la rý ný söy le di. n laþ may la a ar a 5,7 mil yon do lar ya ý rým ya pa cak la rý ný be lir en an bur, Or a do ðu pa za rýn da ki ça lýþ ma la rý nýn da de vam e i ði ni bil dir di. a do nun a ar he de fi, ilk 2 yýl da 3 þu be, 5 yýl i çin de de 6 þu be ye u laþ mak. ra lýk a yýn da Du bai þu be si nin a çýl ma sý plan la nýr ken, ya pý lan mas er franc hi se an laþ ma la rý ve bað lý pro o kol ler doð rul u sun da ö nü müz de ki 5 yýl i çin de Or a do ðu da ki a do þu be sa yý sý nýn 48 e çýk ma sý he def le ni yor. s an bul / Ye ni s ya O dan s veç li fir ma la ra s an bul ek no park dâ ve i n s an bul i ca re O da sý ( O) Baþ ka ný u ra Yal çýn aþ, fi nan sal des ek ve hu kuk da nýþ man lý ðý hiz me le riy le s an bul ek no park ýn þir ke ler i çin ca zi be mer ke zi o la bi le ce ði ni söy le di. u ra Yal çýn aþ ve be ra be rin de ki he ye, s veç e ki e mas la rý kap sa mýn da rics son, o ki a ve a ab in yö ne i ci le ri i le bir a ra ya ge le rek, s an bul ek no park ýn a ný ý mý ný yap ý ve s veç li fir ma la rý, ür ki ye ye da ve e i. Yal çýn aþ, da ha son ra ür ki ye nin ock holm Bü yü kel çi li ði nde dü zen le di ði ba sýn op lan ý sýn da, e le fon o pe ra ö rü þir ke ler rics son ve o ki a nýn ya nýn da, u çak mo o ru ü re i min de dün ya da sa yý lý þir ke ler den bi ri o lan a ab ý da s an bul ek no park a gör mek is e dik le ri ni be lir e rek, fi nan sal des ek ve hu kuk da nýþ man lý ðý hiz me le riy le s an bul ek no park ýn bu þir ke ler i çin ca zi be mer ke zi o la bi le ce ði ni kay de i. Ü re i ci fi kir le ri ol du ðu hal de ye er li ser ma ye le ri bu lun ma yan la ra da mad dî des ek i çin fon ku ru la ca ðý ný i fa de e den Yal çýn aþ, s an bul un v ru pa ve Or a Do ðu nun fi nans mer ke zi ol ma yo lun da hýz la i ler ler ken, ay ný za man da s an bul un ek no park i le dün ya nýn sa yý lý ek no lo ji ü re im mer kez le rin den bi ri o la ca ðý ný vur gu la dý. ock holm / a a ürk su ü rün le ri Bal kan lar a a çýl dý n ü k ye nn su ü rün le ri ni a ný mak ve ih ra ca ý ný ar ýr mak a ma cýy la 2012 yý lýn da dün ya nýn dör bir a ra fýn da ki gý da fu ar la rý na ka ý lan u Ü rün le ri a ný ým Gru bu (G) nun son du ra ðý o man ya ol du. G, o man ya ü ze rin den Bal kan ül ke le ri ne ih ra ca ý ný ar ýr mak is i yor. v ru pa Bir li ði nin son ü ye le rin den o lan ve re fah se vi ye si son yýl lar da cid dî ar ýþ gös e ren o man ya ya ür ki ye nin su ü rün le ri ih ra ca ý ný ar ýr mak is e yen G, 31 kim-4 a sým 2012 a ra sýn da dü zen le nen li men a Gý da ve ek no lo ji le ri Fu a rý na in fo san dýy la ka ýl dý. G Yö ne im u ru lu Ü ye si e vinç o puz, 22 ül ke den 400 ün ü ze rin de fir ma nýn ka ýl dý ðý fu ar da yo ðun il gi gör dük le ri ni söy le di. Fu a rý 40 bin den faz la ki þi nin zi ya re e me si nin bek len di ði ni kay de den o puz, o man ya ya yýl lýk 3 mil yon do lar se vi ye sin de o lan su ü rün le ri ih ra ca ý mý zý ar ýr mak is i yo ruz. li men a Gý da ve ek no lo ji le ri Fu a rý i le he de fi miz sa de ce o man ya pa za rý de ðil, üm Bal kan ül ke le ri. de di. ür ki ye nin son 20 yýl da yap ý ðý a ý lým la su ü rün le ri sek ö rün de dün ya ça pýn da bir o yun cu ko nu mu na gel di ði ne i þa re e den o puz, þöy le ko nuþ u: Yýl lýk 170 bin on kül ür ba lý ðý ü re i mi ne u laþ ýk O cak-y lül dö ne min de 326 mil yon 50 bin do lar lýk dö vi zi ür ki ye ye ka zan dýr dýk, yýl so nun da mil yon do lar a ra lý ðýn da bir ih ra ca ra ka mý na u laþ mýþ o la ca ðýz. z mir / ci han GÇÞ OlU uherem kardeþimiz elame rslan'ýn baþarýlý bir ameliya geçirdiðini öðrendik. ardeþimize geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'an acil þifalar dileriz. ardin Yeni sya Okuyucularý B UUU BÞI U LDIICI, 12 B HID ÇIL OUÞUI HÂLÂ DV Ð FD D, 2013'Ü YI LBLCÐ ÖYLD. e ka be u ru mu Baþ ka ný u re in al dý rým cý, 12 ban ka hak kýn da a çý lan so ruþ ur may la il gi li o la rak, Þim di den bu ko nu ya i liþ kin çý kan ha ber le rin hep si spe kü las yon. He nüz or a da ce za yok de di. al dý rým cý, so ru la rý ce vap lar ken, ban ka lar la il gi li so ruþ ur ma nýn 2013 yý lý nýn ar a yýn da a mam la na bi le ce ði ni be lir e rek, n er ken O cak a yý de miþ ik. ma muh e me len Þu ba ve ar an ön ce bi me ye cek di ye ko nuþ u. He nüz or a da ce za yok di yen al dý rým cý, sa de ce ürkiye Finans aýlým Bankasý Genel üdürü düzenlediði basýn oplanýsý ile kaýlým bankacýlýðýnda bir ilk olan Finansör ürününü anýý. ü kye nn ön de ge len ka ý lým ban ka la rýn dan ür ki ye Fi nans, ka ý lým ban ka cý lý ðýn da bir ilk o lan Fi nan sör ü rü nü nü a ný ý. Yý lýn ilk 9 a yý ný de ðer len di ren ür ki ye Fi nans Ge nel ü dü rü Der ya Gü rerk, ür ki ye Fi nans o la rak bu yý lýn ilk 9 a yýn da op la nan fon lar da se ne ba þý na gö re yüz de 13 bü yü me kay de de rek 10,7 mil yar L ye u laþ ýk ve sek ö rü mü ze o ran la çok da ha hýz lý bir bü yü me kay de ik. ul lan dý rý lan fon lar - so ruþ ur ma ra po run da ra por ör le rin gö rüþ le rin den ü re i len de ðer len dir me le rin ol du ðu nu söy le di. a por ör ler a ra fýn dan ha zýr la nan me nin de he nüz a mam lan ma dý ðý na i þa re e den al dý rým cý, mev cu du rum da ek gö rüþ ler ve sa vun ma sü re ci nin de vam e i ði ni vur gu la dý. Þim di den bu ko nu ya i liþ kin çý kan ha ber le rin hep si nin spe kü las yon ol du ðu nu i fa de e den al dý rým cý, þun la rý kay de i: Ce za o la bi lir de ol ma ya bi lir de. He le mik a rý ko nu sun da bir þey söy le mek müm kün da yak la þýk yüz de 19 luk bü yü me sað la ya rak 12,3 mil yar L bü yük lü ðün de bir por fö ye u laþ ýk. ek ö rü mü ze gö re ol duk ça i yi bir per for mans ser gi le dik. Böy le ce sek ö rün ü ze rin de bü yü me he de fi mi zi ra ha lýk la ya ka la mýþ ol duk di ye ko nuþ u. Fi nan sör ü rü nü hak kýn da bil gi ve ren Bi rey sel Ban ka cý lýk an o rum lu Ge nel ü dür Yar dým cý sý e mih l þar da Fi nan sör, di ðer ban ka cý lýk ü rün le ri ne gö re da ha dü þük kâr o ra ný im - e yi doð lu Pa ris e göz doldurdu GI da sek ö rü nün ön cü fir ma la rýn dan e yi doð lu, Pa ris e dü zen le nen ve dün ya nýn en gý da fu ar la rý a ra sýn da yer a lan I L Gý da Fu a rý nda il gi o da ðý ol du. on yýl lar da baþ la ý ðý ih ra ca a a ðýy la ye ni pa zar lar bul ma ya o dak la nan e yi doð lu, 400 e ya kýn ü rün çe þi diy le ka ýl dý ðý fu ar da v ru pa ve Or a do ðu ül ke le ri nin em sil ci le ri ni a ðýr la dý. Fu a rýn ye ni bað lan ý lar bul ma ve ih ra ca o ran la rý ný ar ýr ma ba ký mýn dan çok ve rim li geç i ði ni i fa de e den e yi doð lu Ge nel ü dü rü eh me Gök su, Ge rek Or a do ðu da ge rek se v ru pa ül ke le rin de dü zen le nen he men her fu a ra ka ý lý yo ruz. He de fi miz þu an da 10 ül ke ye yap ý ðý mýz ih ra ca ý 20 ül ke ye çý kar mak di ye ko nuþ u. Fu ar da ku ru lan san dýn da e yi doð lu ve yan mar ka la rý o lan ul an ba cý, ey su ve Ço ko miss ü rün le ri de a ný ýl dý. s an bul / Ye ni s ya. C. Z / BUl 29. C D (ÞIII ÇI I li) 2012/261 l. Örnek o: 25* Dosyamýz alacaklýsýna rehinli bulunan aracýn alima kararý gereðince Bir borçan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, mikar ve deðerleri yazýlý mallar saýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci arýrmanýn 30/11/2012 günü saa 10:00-10:10'da ahramanlaroopark (Hamidiye ah. Cendere Cad. o: 99 âðýhane-sanbul'da yapýlacaðý ve o gün kýymelerinin % 60'ýna isekli bulunmadýðý akirde 05/12/2012 Çarþamba günü ayný yer ve saae 2. arýrmanýn yapýlarak saýlacaðý; Þu kadar ki, arýrma bedelinin malýn ahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve saýþ iseyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn oplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþýrma giderlerini geçmesinin þar olduðu; mahcuzun saýþ bedeli üzerinden %... oranýnda Dv.'nin alýcýya ai olacaðý ve saýþ þarnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði akdirde þarnamenin bir örneðinin iseyene gönderile- bileceði; fazla bilgi almak iseyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 31/10/2012 akdir dilen Deðeri l. dedi Cinsi ,00 1 de 31 Z 4531 Plakalý, 2011 odel, PUGO arka, 2-8 HZ ipli, 10FDBL oor o'lu, VF328HZBY Þasi o'lu, çýklamalý raç, uhdelif yerlerinde çizik olduðu anahar ve ruhsaýolmayan Gri renkli esbi edilen hususlarý ile araç çekici ile geirildiði arihli haciz uanaðýnda esbi edildiði hususlar ile saýlacakýr. ( m.114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu Yönemeliken önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmekedir. B: esmi lanlar de ðil. Þu a na ka dar söy le nen þey le rin he men hep si spe kü las yon. ik ar la il gi li her han gi bir þey e lâf fuz e dil miþ se bu spe kü la if ni e lik e dir. a vun ma la rýn bir kýs mý a lýn dý, þim di bun la ra ek gö rüþ ler gön de ri li yor. Da ha son ra a raf lar dan ü çün cü bir sa vun ma ge le cek. On dan son ra a raf lar e ðer is er ler se ve ya u rul bu yön de bir ka rar a lýr sa a raf lar dan söz lü sa vun ma la rý a la ca ðýz. Da ha son ra mü za ke re e di le cek ve ka rar ve ri le cek. Þu an da sa vun ma sü re ci de vam e di yor. an ka ra / a a ür ki ye Fi nans an kar þek lin de ih i yaç fi nans ma ný kâ ný su nu yor. ü ke i ci, ken di si ne ve ri len Fi nan sör kar ý na bað lý fi nans man li mi i ni, bel li bir sü re bo yun ca ek se fer de ve ya ih i yaç duy du ðu mik ar da kul la na bi li yor. y ný za man da ü ke i ci ler, fi ya in di ri mi a van a jýn dan da ya rar la ný yor di ye ko nuþ u. ar a yük lü bi rey sel kre di le rin, da ha çok ö zel o kul üc re le ri, be yaz eþ ya, mo bil ya ve dü ðün a lýþ ve riþ le ri gi bi har ca ma lar da kul la nýl ma sý bek le ni yor. s an bul / Ye ni s ya OUÞU 2 I 2011' DYIYO B u ru lu, 2 a sým 2011 a rih li op lan ý sýn da k bank, Fi nans Bank, HBC Bank, IG Bank, ürk ko no mi Ban ka sý, ür ki ye Ga ran i Ban ka sý, ür ki ye Halk Ban ka sý, ür ki ye þ Ban ka sý, ür ki ye Va kýf lar Ban ka sý, Ya pý ve re di Ban ka sý ve Zi ra a Ban ka sý i le Ga ran i Ö de me is em le ri Þ i le Ga ran i o nu Fi nans ma ný Da nýþ man lýk Þ un van lý e þeb büs ler hak kýn da so ruþ ur ma a çýl ma sý na ka rar ver miþ i. Ü D Cidde de o fis a ça cak ü l a na yi ci ve þa dam la rý Der ne ði (Ü - D) Ge nel Baþ ka ný a il Ol pak, ký sa sü re de Brük sel ve Cid de o fis le ri ni fa a li ye e ge çir mek is e dik le ri ni söy le di. Olpak, Ü D on ya Þu be si nde 20. yý lý ný dol du ran ü ye ler i le O ilk 1000 de ki ü ye fir ma lar i çin dü zen le nen ö dül ö re ni ne ka ý ldý. i vil op lum ku ru lu þu bi zim kök lü me de ni ye i mi zin çok ö nem li bir a þý di yen Ol pak, en gü zel si vil op lum ku ru lu þu ör ne ði nin va kýf lar ol du ðu nu i fa de e i. Ü - D o la rak dün ya nýn 47 ül ke sin de 123 nok a da fa a li ye gös er dik le ri ni ak a ran Ol pak, þun la rý kay de i: Ye ni ça lýþ ma dö ne mi miz de kü çük i lâ ve ler ya pa rak dün ya da 5 ay rý yer de o fis ler aç ma ya ni ye len dik. y lül a yý i çe ri sin de Ü D ýn Was hing on Þu be si nde per so ne li miz fa a li ye i ne baþ la dý. ý sa sü re i çe ri sin de Brük sel ve Cid de o fis le ri mi zi de fa a li ye e ge çir mek is i yo ruz. kon ya / a a ükeici kredileri 180 milyar lira vdu bankalarýnýn 24 kim iibariyle ükeici kredileri ve bireysel kredi karý kullanýmý arý. erkez Bankasý hafalýk bülenine göre, ükeici kredileri 558,6 milyon lira ararak, 178,9 milyar liradan 179,5 milyar liraya yükseldi. ükeici kredilerinin 76,2 milyar lirasý konu, 7,2 milyar lirasý aþý kredisi ve 96 milyar lirasý da diðer kredilerden oluþu. Bireysel kredi karý kullaným uarý ise 906 milyon lira ararak 66 milyar 384 milyon liraya çýký. redi karý kullaným uarý da 66,3 milyar lira olarak açýklandý. sanbul / aa. C. ÞÖY (UlH HUU H.) IÞ UlUÐUD (GYUl ÇI I li 2012/19 aýþ. aýlmasýna karar verilen aþýnmazlarýn cinsi, adedi, kýymei ve evsafý : 1- ekirdað li, Þarköy lçesi, riklice öyü, Orayol mevkii, 1833 Parsel numarasýnda kayýlý 4.716,00 m 2 mikarlý yer bað vasfýnda olup, üzerinde 30 ade yaþlarýnda sarý çam aðacý, 14 ade yaþlarýnda fýsýk çam aðacý, 14 ade 2-3 yaþlarýnda zeyin, 1 ade 2-3 yaþlarýnda armu, 1 ade 2-3 yaþlarýnda nar, 1 ade 3-4 yaþlarýnda viþne, 2 ade 3-4 yaþlarýnda kiraz, 1 ade 7-8 yaþlarýnda du, 1 ade 3-4 yaþlarýnda ceviz aðacý ile ayrýca arazinin içerisinde ahþapan yapýlmýþ bað evi vardýr. aþýnmazýn oplam deðeri ,00 l.dir. aýþ aai IÞ ÞlI : 1- aýþ Pazaresi günü saa 13.45'den 13.50'ye kadar Þarköy dale arayý l Bodrum kaýn da ar ýr ma sa lo nun da a çýk ar ýr ma su re i i le ya pý la cak ýr. Bu ar ýr ma da ah min e di len kýy me in % 60'ý ný rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa ýþ mas raf la rý ný geç mek þar ý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del i le a lý cý çýk maz i se en çok ar ý ra nýn a ah hü dü ba ki kal mak þar ý i le Per þem be gü nü ay ný yer ve sa a ler de i kin ci ar ýr ma ya çý ka rý la cak ýr. Bu ar ýr ma da da bu mik ar el de e dil me miþ se gay ri men kul en çok ar ý ra nýn a ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar ýr ma i la nýn da gös e ri len müd de so nun da en çok ar ý ra na i ha le e di le cek ir. Þu ka dar ki, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy me i nin % 40'ý ný bul ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ ýr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa ýþ a le bi dü þe cek ir. 2- rýrmaya iþ i rak e de cek le rin ah min e di len kýy me in % 20'si nis pe i i le pey ak çe si ve ya bu mik ar ka dar mil li bir ban ka nýn e mi na mek u bu nu ver me le ri la zým dýr. a ýþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is e di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. a ma De ðer Ver gi si, el la li ye, res mi i ha le pu lu, a pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a i ir. Bi rik miþ ver gi ler sa ýþ be de lin den ö de nir. 3- poek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su si i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çe ri sin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si ak dir de hak la rý a pu si ci li i le sa bi ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- haleye kaýlýp da ha son ra i ha le be de li ni ya ýr ma mak su re i i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan üm a lý cý lar ve ke fil le ri ek lif e ik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark an ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca e mer rü fa i zin den mü e sel si len me sul o la cak lar dýr. ha le far ký ve e mer rü fa i zi ay rý ca hük me ha ce kal mak sý zýn da i re miz ce ah sil o lu na cak bu fark var sa öncelikle emina bedelinden alýnacakýr. 5- Þarname ilan arihinden iibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði akdirde iseyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- aýþa iþirak e den le rin þar na me yi gör müþ ve mün de re ca ý ný ka bul e miþ sa yý la cak la rý, baþ ka bil gi al mak is e yen le rin 2012/19 sa yý lý sa ýþ dos ya sý na ü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (*) l gi li ler a bi ri ne ir i fak hak ký sa hip leri de dahildir. (c ra f..126) B: esmi lanlar

9 + HZILY: Hayreddin kmen BULC 4 I 2012 PZ 9 ÇGL BULC Y kinci bin yýlýn müceddidi Bir mezheb imamý Dahil mareler Usûlüne göre Çubuk Bizmu Bir baþlýk cý su fira Liyum'un sembolü aneler O L U ürk usûlü Öd kesesi Gurbe Hurma, olgun hurma Özel, saf ara, ülke Büyük bacý B'deki binek Uzaklýk imi Davul ale Diri B olay avaþ gemisi veya uçak grubu serler Býrakma Hazar ile aradeniz arasýnda sýradað Oy aþlama cezasý Bir sahabi (... bin sîd) Ced, dede Âfâ Dil ile söyleme, asdik ki yýlda bir yapýlan ekinlik Bir ur'ân harfi ekirdað' da bir ilçe usur anal'ýn sembolü akýs arýþýk renkli Beyaz usya'nýn baþkeni Uyanýklýk rapça'da yüz sayýsý Bir ür vida Yarýþa bölüm öklü deðiþiklik odyum sembolü Dergâh ýz evla mamlar Bir hiap nidasý Japonya' da bir il Biki iðnesi ivil oplum uruluþu (kýsa) Geçim, nafaka ikel'in sembolü uþ, düðme ur'ân'da 24. sûre Bir noa smi bdullah olan yedi sahabi 'daki hayalî vasýa Bir ýrk eydana geirme Çok ince, en rakîk Dudak Ordu'nun bir ilçesi aemaike sabi bir sayý Binada yaay aþýyýcý ühendis ceveli Lire'nin kýsasý adyum sembolü rabzon'- da bir ilçe eþ eeoroloji uzmaný Yegane Hoþ kokulu bir neba Oðullar Ud çalan L YLÞ 3 Harfli: F, BOÞ, U, Þ. 4 Harfli: Y,, VUÇ,, O, B,,, UFUL, IF, UU, ÞV, L, Þ, C,. D Ð Þ L HZ Yan da bazý kelimeler giz li dir. Bun la rý yan dan, üs en, çap raz ve ya er sen a ra ya bi lir si niz.. e si þen harf ler o la bi lir. LL: ÖLÇÜ, HP, F, Z, ÐILI, UZULU, Z, I, G, LO, DI O, Y, B, UIYY,, ÞI, IÞ,, ZL, ULÇ, I, DH, L, H, D, DÖÜ. D HÞ L H F lk ke li me den baþ la yýp her ba sa mak a bir harf de ðiþ i - re rek mâ nâ lý ke li me ler ya - zýn ve son ke li me ye u la þýn. 5 Harfli: OLU, LHF, FG, UD, YI, UU, L, Ç, L, UL, D, CÜ, ZL, L, H, FL, F, D, DD, VHD, UL, YLI, YUUF, I,. Ö L Ç Ü D O F H G Ü Ö D L L O I D U Ç L U O Þ Ð I L I I P D I Ç Z H U O Þ Ö Z H I C F Y Z Y U L Y B I D L U L U Z U F Y Y H UU BULC Z pucundan faydalanarak harf ku u la rý ný üs e ki boþ ka re le - re doð ru yer leþ i rir se niz yan - dan ve üs en mâ nâ lý ke li me - ler bu la cak sý nýz. 9 F OZ BULC Bulmaca parçalarýný üseki karelere doðru olarak yerleþirebilir misiniz? D L U O D O Ç B C Þ D U C H L C C D B U L U Þ B H P O H V L O L Y V D Ç L H I Z Z HYV: ilüeleri görülen hayvanlarý anýdýnýz mý? Þ BUL: oldaki illerimizin neleriyle meþhur olduðunu biliyor musunuz? Biliyorsanýz, illeri saðdaki özelliklerle eþleþirir misiniz? Bir anesini biz göserdik. Haydi kolay gelsin. CVPL: HYV: HD,, ÖD Þ BUL: dana-ebap, Denizli-Horoz, Diyarbakýr-arpuz, Giresun-Fýndýk, Bilis-Ceviz, fyon-aymak, sanbul-camiler, Baman-Perol, ayseri-pasýrma. CVPL: ÇGL: oldan aða: 1- ç- Bi 2- mamýþafii 3- laurka 4- erare-a 5- ýla- ab 6- uab- ap 7- Has- erk- Diken 8- Buka- ksi- ka 9- bla- feler 10- a- Filo- erime 11- akkare- aþe 12- Hisar- insk- e 13- san- ie- Leb 14- ye- ecm- Buon 15- Bienal- a 17- Hayrabolu 18- Haa- e- Od 19- a- iyagi. Yukarýdan þaðýya: 1- - Hay 2- mamý abbani 3- lelusul- sar 4- mara- afkas 5- Çýa- a- krar 6- Þurabe- la- ebaha 7- Bare- eform- Civaa 8- fk- ekke- imme- Ya 9- ana- - i- ur 10- Li- badilei eba- ri 11- Pi- rak- Ulubey 12- iriþ- L- fo 13- ek- eeorolog 14- ane- bna- Udi. UU BULC: oldan: FYYZ, H. Yukarýdan: FH, Z. DÐÞ: D, D, D, D, HD, HÞ, HÞ.

10 10 4 I 2012 PZ PO + HDY' L IILDI B'de Orlando agic formasý giyen milli baskebolcu Hidaye ürkoðlu'nun Denver ugges maçýnda sol elinde kýrýk oluþu. Oyuna ilk 5'e baþlayýp 16 dakika forma giyebilen ürkoðlu, 6 sayý kaydei. us le ra, sa rý-kýr mý zý lý a ký ma rans fer ol ma sý nýn baþ lar da sor gu lan dý ðý ný, an cak ken di si nin ka ra rýn da ya nýl ma dý ðý ný ve doð ru er cih yap ý ðý ný gör dü ðü nü söy le di. FOOÐF:. uslera: ürk olabilirim Ga la a sa ray'ýn U ru gu ay lý ka le ci si Fer nan do us le ra ür ki ye'de mu lu ol du ðu nu be lir e rek, ''Bel - ki 10, 15 se ne da ha ür ki ye'de ka la ca ðým. Bel ki de ürk o la ca ðým. Bu nu kim se bi le mez'' de di. GLY'I U ru gu ay lý ka - le ci si Fer nan do us le ra, sa rý-kýr mý - zý lý a ký ma rans fer ol ma sý nýn baþ lar - da sor gu lan dý ðý ný, an cak ken di si nin ka ra rýn da ya nýl ma dý ðý mý ve doð ru er cih yap ý ðý ný gör dü ðü nü söy le di. us le ra, Ga la a sa ray u lü bü'nün ay lýk res mi ya yýn or ga ný Ga la a sa ray Der gi si'nin ka sým sa yý sýn da yer a lan söy le þi sin de ö nem li a çýk la ma lar da bu lun du. Ga la a sa ray'a rans fe riy le ka ri ye rin de ge ri a dým a ý ðý yö nün de yo rum la rýn ya pýl dý ðý ný be lir en us - le ra, ken di si nin i se ka ra rýn da ya nýl - ma dý ðý ný i fa de e de rek, þun la rý kay - de i: '' al ya'dan son ra ür ki ye'ye gi me min ka ri ye rim i çin ge ri a dým o - lup ol ma dý ðý sor gu lan dý. Ben hiç bir za man öy le dü þün me dim. Ga la a sa - ray be nim gö züm de, sü rek li v ru - pa'da o lan, U F Þam pi yon lar Li - gi'ne ka ý lan, ken di li gin de her za - man þam pi yon luk i çin mü ca de le e - den bir ku lüp ü. O yüz den Ga la a sa - ray'ýn ken di a dý ma ö nem li bir a dým o la ca ðý ný bi le rek ha re ke e im. Bu - ra da ki ilk yý lým da ilk lig þam pi yon lu - ðu mu ya þa dým, se zo nun a ma mý çok ö zel di, be nim ha ya ým da da çok baþ - ka bir yer de du ra cak. FF ü per u pa þam pi yo nu ol duk. Þim di de Þam pi yon lar Li gi'nde oy nu yo rum. Hiç ya nýl ma dý ðý mý, doð ru ka rar ver - di ði mi gö rü yo rum.'' G.Y'D GÖZL DVL LG' ÇVLD: üper Lig'de sanbul Büyükþehir Belediyespor'u 3-1 yenen Galaasaray'da gözler, UF Þampiyonlar Ligi'nde oynanacak CF Cluj maçýna çevrildi. arý-kýrmýzýlýlar, Devler Ligi'nde omanya emsilcisi Cluj ile 7 asým Çarþamba günü deplasmanda oynayacaðý (H) Grubu 4. hafa maçýnýn hazýrlýklarýna ara vermeden baþladý. FOOÐF:. BL D Ü OLCÐI Geç miþ e fu bo lu U ru gu ay'da bý rak - mak is e di ði ni a çýk la dý ðý nýn ha ýr la ýl - ma sý ü ze ri ne 26 ya þýn da ki us le ra, bu - nun la a la ka lý ko nuþ mak i çin er ken ol - du ðu nu kay de de rek, þu i fa de le ri kul lan - dý: ''O za man yap ý ðým rö por aj da fu - bo lu U ru gu ay'da bý rak mak is e di ði mi söy le miþ o la bi li rim a ma bu, sa de ce dü - þün mek ve ha yal e mek i le a la ka lý. Bel ki 10, 15 se ne da ha ür ki ye'de ka la ca - ðým. Bel ki de ürk o la ca ðým. Bu nu kim se bi le mez. ü çük lü ðüm den be ri n gil e re'de oy na ma ha ya lim var dý. Pre mi er Lig, be nim ço cuk lu ðum da en ö nem li lig di. a bi þu an n gil e re se vi - ye si ne yak la þan, za man za man o nu ge - çen lig ler var. Þu an i çin i se, 'ke sin lik le bu nu ya pa ca ðým' di ye mem. Be nim hem ka ri ye rim i çin, hem de in san o la - rak, en bü yük he de fim, bü yü mek.'' BB GB YLÞIYO Ga la a sa ray ek nik Di rek ö rü Fa - ih e rim i le ça lýþ ma yý ''Bü yük bir ay - rý ca lýk'' o la rak ni e len di ren us le ra, e rim'in i na nýl maz ka rak er li ve fu - bo lu ol duk ça i yi bi len bir in san ol du - ðu nu söy le di. De ne yim li ek nik a da - mýn ken di le ri ne sa de ce ek nik di rek - ör o la rak de ðil, ye ri gel di ðin de bir ba ba gi bi yak laþ ý ðý ný vur gu la yan U - ru gu ay lý ka le ci, ''Fa ih e rim, bi zim le bi re bir ko nuþ ma yý çok se ven, bi ze her za man o lum lu yak la þan bi ri. ürk fu bo lu i çin yap ýk la rý or a da. O nun la ça lýþ mak, be nim i çin bü yük bir de ne yim'' de di. a rý-kýr mý zý lý a ký - mýn ka le ci an re nö rü af fa rel'i iz le ye - rek bü yü dü ðü nü ak a ran us le ra, Bre zil ya lý fi le bek çi si i le ça lýþ ma fýr sa ý bul du ðu i çin çok þans lý ol du ðu nu vur - gu la ya rak, þun la rý kay de i: FFL ÇO Y B HOC ''af fa rel, ka ri ye rin de he men he men üm ku pa la rý bu lun du ran na dir ka le ci - ler den bi ri. Ga la a sa ray, a ri hin de bi rer kez U F u pa sý ve U F ü per u pa'yý ka zan dý. Her i ki ba þa rý da da af fa rel'in is mi var. Çok i yi bir ka le ciy - di, ço cuk lu ðum da e le viz yon dan a kip e der dim ken di si ni. Ga la a sa ray'da o - nun la ça lýþ ma fýr sa ý bul dum. n kö ü du rum da bi le ge ri bak ma yan, her za - man ge le ce ði dü þü nen bi ri. Ça lýþ ý ðý ka - le ci yi de bu þe kil de kon san re e de bi len bir an re nör. O yun cu su na duy du ðu gü ve ni his se i re bil me si çok ö nem li. - ra mýz da ki i liþ ki ol duk ça i yi. Za en in san o la rak a pay rý bir ka rak er. O nun la ça - lýþ ý ðým i çin çok þans lý yým.'' Pro fes - yo nel Bas ke bol Li gi (B) a kým la rýn dan Or lan do a gic'e for - ma gi yen mil li bas ke - bol cu Hi da ye ür - koð lu'nun sol e li, ra kip a kým dan n dre I gu o - da la i le gir di ði mü ca - de le sý ra sýn da ký rýl dý. - vin de a ðýr la dý ðý Den - ver ug ges'ý 'luk skor la mað lup e den Or lan do a - gic'e o yu na ilk 5'e baþ la yan ür koð lu, ma çýn ü çün cü çey re - ðin de þans sýz lýk ya þa dý. a kip a kým dan I gu o - da la i le gir di ði i ki li mü - ca de le de sol e lin de ký - rýk o lu þan ür koð lu, ma ça de vam e de me di. il li bas ke bol cu 16 da ki ka oy na ya bil di ði maç a 6 sa yý kay de i, 2 ri ba und al dý ve 1 a - sis yap ý. a gic'i ga li - bi ye e gö ü ren i sim ler, 29 sa yý ve 10 ri ba un la Hidaye, Denver önünde 16 dakikada 6 sayý üreibildi. ''do ub le-do ub le'' ya pan Glen Da vis i le 21 sa yý ü re en JJ e dick ol du. Den ver em sil ci sin de i - se Da ni lo Gal li na ri'nin 23, y Law son'ýn 12 sa yý lýk ça ba sý ye nil gi - nin ö nü ne ge çe me di. Yazýcý'dan eþekkür mesajý BUPO u lü bü Baþ ka ný b - ra him Ya zý cý, 28 kim'de oy na nan rab zons por ma çý nýn ar dýn dan ya þa - dý ðý ra ha sýz lýk son ra sý ken di si ne yö - ne lik il gi ve des e ðe me saj la e þek kür e i.ya zý cý, ku lü bün res mi in er ne si - e sin de yer a lan me sa jýn da þu i fa de le - re yer ver di:''rab zons por-bur sas por mü sa ba ka sý es na sýn da ge çir di ðim ra - ha sýz lýk son ra sý ilk e da vim le il gi le - nen baþ a ku lü bü mü zün sað lýk e ki bi men sup la rý ol mak ü ze re 112 a cil ser - vis ça lý þan la rý na, rab zon a nu ni - ði im ve raþ ýr ma Has a ne si i le a - ra de niz ek nik Ü ni ver si e si Has a ne - si'nde ki üm dok or ve sað lýk e ki bi ne, s an bul Flo ren ce igh in ga le Has a - ne si'nde e da vim i le il gi li sü reç le ri çok has sas bir þe kil de a kip e den üm a ka - de mis yen, dok or ve sað lýk e ki bi ne, iç - en duy gu la rým la bir kez da ha e þek - kür e de rim. Ya ný sý ra, e da vi ol du - ðum has a ne de be ni yal nýz bý rak ma - yan, biz za zi ya re e den, a ra yan, so - ran çe þi li ve si le ler i le ba na geç miþ ol - sun di lek le ri ni i le en yö ne i ci ar ka daþ - la rým ve per so ne li mi ze, ö zel lik le de bü yük a raf a rý mý za, bü yük kü çük ye - di den ye mi þe üm se ven le ri me, dev - le bü yük le ri mi ze, ar ka daþ la rý ma, ka - dim dos la rý ma, bu ra da is mi ni sa ya - ma ya ca ðým ve sað lý ðým i çin du a la rý ný e sir ge me yen her ke se en iç en þük ran duy gu la rý mý arz e di yo rum.'' rabzon ilk peþinde ÜP Lig'de dep las man da e - di cal Park n al yas por i le kar þý la þa - cak o lan rab zons por, bu se zon ilk dep las man ga li bi ye i ni he def li yor. Li gin ilk haf a sýn da ar de mir a - ra büks por i le 1-1 be ra be re ka lan, Ga zi an eps por'a 1-0 mað lup o lan bor do-ma vi li ler, Fe ner bah çe dep - las ma nýn dan gol süz, Be þik aþ dep - las ma nýn dan 1-1'lik be ra ber lik le dön müþ ü. Lig de 4 dep las man ma - çýn da 3 be ra ber lik, 1 ye nil gi a lan bor do-ma vi li ler, form da ra ki bi e - di cal Park n al yas por kar þý sýn dan 3 pu an la ay rý la rak bu se zon ilk dýþ sa ha ga li bi ye i ni al ma ya ça lý þa cak. rab zons por, n al ya dep las ma - nýn da da son 3 se zon dur ga lip ge le - mi yor. n son se zo nun - da 1-0'lýk so nuç la n al yas por'u ye - nen bor do-ma vi li ler, son 3 se zon da 2 be ra ber lik 1 mað lu bi ye al dý se zo nun da 1-1, se zo nun da 0-0'lýk so nuç lar la dö nen a ra de niz e ki bi, ge çen se - zon i se 2-1 kay be miþ i. V'D BUGÜ 01:30 iami Hea - Denver ugges mar por 02:30 an nonio purs - Uah Jazz B V 13:00 nalya BÞB - nadolu fes Lig V 3 14:00 Boluspor - danaspor 3(por) 15:00 Galaasaray Daikin - czacýbaþý Vira V 16:00 Gençlerbirliði -.B. lazýðspor Lig V 16:00 Fiorenina - Cagliari 3(por) 16:30 Bayer Leverkusen - For. Dusseldorf 17:30 rkas - Fenerbahçe Grundig mar por 18:00 Liverpool - ewcasle Unied Lig V 3 18:00 ew York nicks - Philadelphia C Ü 18:30 L1 Werder Bremen - ainz 05 Haber 19:00 L Orduspor - ivasspor Lig V 2 19:00 L Beþikaþ - ersin dman Yurdu Lig V 19: rabzon - aralspor 3(por)

11 + PO 4 I 2012 PZ 11 L 100'D Y F.BHÇ V L 10 V Ü ILI ýra akýmlar Ülke Puan Geçen ay 1. Barcelona spanya leico adrid spanya Universidad Þili Boca Juniors rjanin eal adrid spanya Chelsea ngilere Bayern ünih lmanya Corinhians Brezilya hleic Bilbao spanya wene Hollanda Fenerbahçe ürkiye Bursaspor ürkiye Beþikaþ ürkiye skiþehirspor ürkiye Galaasaray ürkiye rabzonspor ürkiye ivasspor ürkiye arabükspor ürkiye IFFH ''Dün ya nýn n yi Fu bol a kým la rý'' sý ra la ma sý nýn kim a yý de ðer - len dir me sin de ilk 100'e gi ren ek ürk a ký mý yi ne Fe ner bah çe ol du. U LU L I Fu bol a ri hi ve s a is ik le ri Fe de ras yo nu'nun (IFFH) ''Dün ya nýn n yi Fu bol a kým la rý'' e kim a yý de ðer len dir me sin de, ilk 100'e gi ren ek ürk a ký mý, yi ne Fe ner bah çe ol du. IFFH'nin, dün ya da fu bol da i le ri gi miþ ül ke ler de ki spor ya zar la rý ve o o ri e le rin oy la rýy la be lir le di ði, ku lüp le rin u lu sal ve u lus la ra ra sý or ga ni zas yon lar da oy na dý ðý maç lar baz a lý na rak ya pý lan de ðer len dir me de, 1 a sým 2011 i le 31 kim 2012 a rih le ri a ra sýn da ki son bir yýl lýk sü re yi kap sa yan ra por a çýk lan dý. De ðer len dir me de, bir ön ce ki a ya gö re 11 ba sa mak yük se len Fe ner bah çe, 164 pu an la, 56. sý ra dan 45. sý ra ya çýk ý ve ilk 100'de ki ek ürk a ký mý ol ma ö zel li ði ni sür dür dü. a por da, bir ön ce ki a ya gö re 8 arý-laciverliler, 164 puanla 56. sýradan 45. sýraya yükseldi. Bursaspor 120, Beþikaþ 130. sýraya gerilerken, skiþehirspor 141, Galaasaray ise 154. sýraya çýký. rabzonspor 162, ivasspor 332, ardemir arabükspor ise 375. oldu. ba sa mak dü þen Bur sass por 112,5 pu an la 120, 16 ba sa mak ge ri le yen Be þik aþ i se 108 pu an la 130. sý ra da ken di si ne yer bul du. De ðer len dir me de s ki þe hirs por 141, Ga la a sa ray 154. sý ra ya yük se lir ken, rab zons por i se 162. sý ra ya ge ri le di. i vass por 332, ar de mir a ra büks por da 375. ol du. BCLO Y OUDU IFFH'nin ''Dünyanýn n yi Fubol akýmlarý'' deðerlendirmesinde spanyol ekibi Barcelona, 349 puanla zirvedeki yerini korudu. Barcelona, bu ayla birlike 50. kez zirvede yer aldý. rda uran ve mre Belözoðlu'nun formasýný giydiði spanyol emsilcisi leico adrid 290 puanla 2. sýraya yükselirken, Þili'nin Universidad akýmý puanla üçüncü sýrada yer aldý. Fe ner bah çe Ül ker e vin de ko nuk e i ði Yu na nis an'ýn güç lü em sil ci si Pa na hi na i kos'u ye ne rek 2. sýraya yerleþi. vrupa Ligi'nde ürk akýmlarý 3'de 2 yapý G.aray'dan Furkan ldemir, vrupa upasý Yükselen Yýldýz Ödülü ne aday göserildi GLY e di cal Park r kek Bas ke bol a ký mý'nýn genç o yun cu su Fur kan l de mir, v ru pa u pa sý or ga ni zas yo nu a ra fýn dan bu se zon be þin ci si ve ri le cek o lan ''Yük se len Yýl dýz Ö dü lü''ne a day gös e ril di. a rý-kýr mý zý lý ku lüp en ya pý lan a çýk la ma da, geç i ði miz se zon HY v ru pa Li gi Yük se len Yýl dýz Ö dü lü'ne a day gös e ri len genç o yun cu nun, v ru pa u pa sý Yük se len Yýl dýz Ö dü lü'ne 1. sý ra dan a day gös e ril di ði i fa de e dil di. lk kez se zo nun da dü zen le nen ve o dö nem He mo farm for ma sý gi yen Ga la a sa ray e di cal Park lý i lan ac van'ýn da ka zan dý ðý ö dü le a day gös e ri len o yun cu lar þu þe kil de: 1- Fur kan l de mir (Ga la a sa ray P) 2- Bo jan Dubl je vic (Va len ci a Bas ke) 3- i kos Pap pas (Pa ni o ni os) 4- o mas a o ransky (Ca ja sol e vil la) 5- udy Go ber (Cho le Bas ke) 6- er gey a ra sev (ri umph Lyu bersy) 7- i ko la va no vic (Bu duc nos) 8- Da ni el he is (a i op harm Ulm) 9- i im-an der Ve ne (Pri e na i) 10- Vla di mir i ha i lo vic (Bu duc nos Vo li) Ligde ve kupada iyi bir seri yakalayan siyah-beyazlýlar, ersin dmanyurdu karþýsýnda da sahadan 3 puanla ayrýlýp, puan cevelinde üs sýralara yükselmeyi hedefliyor. Beþikaþ, ersin'i konuk ediyor ÜP Lig'in 10. hafa maçýnda bugün ersin dmanyurdu ile karþýlaþacak Beþikaþ'a ek hedef galibiye. Geçen hafayý asýmpaþa galibiyeiyle kapayan siyah-beyazlýlar, ersin dmanyurdu karþýsýnda da sahadan 3 puanla ayrýlýp, puan cevelinde üs sýralara yükselmeyi hedefliyor. Beþikaþ ile ersin dmanyurdu arasýnda BJ nönü adý'nda oynanacak karþýlaþma saa 19.00'da baþlayacak. Barýþ Þimþek'in yöneeceði karþýlaþmanýn yardýmcý hakemliklerini usafa mre yisoy ve smail Þencan yapacak. iyah-beyazlýlarda sakalýklarý süren usafa Pekemek, uhammed Demirci, smail öybaþý ve ehme kgün ile hem saka olan hem de sarý kar cezasý bulunan brahim oraman, ersin dmanyurdu karþýsýnda forma giyemeyecek.beþikaþ, 9 hafa sonunda 12 puanla 10. sýrada yer alýrken, ilk galibiyeini geçen hafa elde eden ersin dmanyurdu ise 8 puanla 16. sýrada bulunuyor. Bu arada, siyah-beyazlýlarda oplam 3 sarý karý bulunan Uður Boral, ersin dmanyurdu karþýsýnda sarý kar görmesi durumunda cezalý duruma düþecek ve 11. hafadaki Bursaspor maçýnda forma giyemeyecek. ivas ligde 33 gündür galibiyee hasre kaldý ýrmýzý-beyazlý ekip, 3 maçlýk galibiye hasreine bugün Orduspor karþýsýnda son vermek isiyor. ÜP Lig'de bu gün dep las man da Or dus por i le kar þý la þa cak i vass por, ra ki bi ni ye ne rek 33 gün lük ga li bi ye has re i ne son ver mek is i yor. Lig de en son 6. haf a da Be þik aþ'ý dep las man da 1-0 ye nen i vass por, bu ma çýn ar dýn dan bu gü ne dek ge çen sü re de lig de yap ý ðý 3 maç a ga li bi ye se vin ci ya þa ya ma dý. Be þik aþ ga li bi ye i nin ar dýn dan e vin de Bur sas por i le 2-2 be ra be re ka lan kýr mý zý-be yaz lý lar, ar dýn dan dep las man da e di cal Park n al yas por'a 4-2 ve iç sa ha da k hi sar Be le di yes por'a 2-1 ye nil di. on 3 maç a ka le sin de 8 gol gö ren i vass por, bu pe ri yo a ra kip fi le le ri i se 5 kez ha va lan dýr dý. Zi ra a ür ki ye u pa sý 3. u run da 3 gün ön ce s an bul Gün gö rens por'u dep las man da 2-0 ye nen Yi ði do lar, ku pa da 4. u ra yük sel me nin mo ra liy le, li gin flaþ e kip le rin den Or dus por'u ya rýn dep las man da ye ne rek 3 maç lýk ga li bi ye has re i ni nok a la mak is i yor. Dördüncü hafa maçlarýnda ürk akýmlarýndan nadolu fes ve Fenerbahçe Ülker galip gelirken, Beþikaþ yenildi. BBOLD v ru pa'nýn ku lüp ler ba zýn da en ö nem li or ga ni zas yo nu o lan HY v ru pa Li gi'nde dör dün cü haf a mü sa ba ka la rý ge ri de ka lýr ken, ürk a kým la rýn dan na do lu fes ve Fe ner bah çe Ül ker ga lip gel di, Be þik aþ i se ye nil di. na do lu fes, s pan ya dep las ma nýn da ilk ya rý sý ný 18 sa yý ge ri de ka pa dý ðý maç a Ca ja La bo ral'ý ye ner ken, (C) Gru bu'nda dör dün cü ma çýn da ü çün cü ga li bi ye i al dý. La ci ver-be yaz lý lar, grup a i kin ci sý ra da ki ye ri ni ko ru du. Fe ner bah çe Ül ker i se e vin de ko nuk e i ði Yu na nis an'ýn güç lü em sil ci si Pa na hi na i kos'u ye ne rek, () Gru bu'nda ki ü çün cü ga li bi ye i ne im za a ý. a rý-la ci ver li ler, al dýk la rý bu ga li bi ye le () Gru bu'nda ay ný pu a na sa hip ol duk la rý li der e al ad rid'in ar dýn dan a ve raj la i kin ci sý ra da yer al dý. BÞÞ C'Y BOYU ÐD Be þik aþ, haf a yý mað lu bi ye le ka pa yan ek ürk a ký mý ol du. i yah-be yaz lý lar, son HY v ru pa Li gi fi na lis i C os ko va kar þý sýn da fark lý skor la mað lu bi ye en kur u la ma dý. s an bul'da ki kar þý laþ ma yý kay be den si yah-be yaz lý lar, bu ye nil gi ye rað men (D) Gru bu'nda ü çün cü sý ra da ki ye ri ni ko ru du. HY v ru pa Li gi'nde dör dün cü haf a maç la rý so nu cun da () Gru bu'nda s pan ya'nýn e al ad rid, (B) Gru bu'nda s ra il'in ac ca bi lec ra, (C) Gru bu'nda Li van ya'nýn Zal gi ris a u nas, (D) Gru bu'nda da s pan ya'nýn Bar ce lo na e gal a kým la rý li der lik kol u ðun da o u ru yor. GUBU akýmlar O G Y P v. 1-eal adrid Fenerbahçe Ülker Panahinaikos himki apooro Canu Union Olimpija C GUBU akýmlar O G Y P v. 1-Zalgiris aunas nadolu fes mporio rmani Olympiakos Caja Laboral Cedevia Zagreb D GUBU akýmlar O G Y P v. 1-Barcelona egal C oskova Beþikaþ Lieuvos yas Brose Baskes Parizan m:s Gazze'ye spor kompleksi GZZ'D Fi lis in Hü kü me i Genç lik ve por Ba ka ný u ham med el ed hun, bir spor e kin li ðin de yap ý ðý ko nuþ ma da, ge le cek haf a a ar'ýn fi nan se e de ce ði 25 mil yon do lar de ðe rin de bir spor komp lek si nin i ha le si nin ger çek leþ i ri le ce ði ni a çýk la dý. ed hun, ''el Ya sin'' a dý ve ri le cek o lan spor komp lek si ningaz ze'nin gü ne yin de 140 bin me re ka re ye in þa e di le ce ði ni be lir i.

12 ars a me an gazý bu lun ma dý CUIOIY, ars an al dý ðý ör nek e gezegenin mik ro bik dü zey de ha ya a el ve riþ li o lup ol ma dý ðý na i liþ kin ça lýþ ma lar da i pu cu sa yý la - bi le cek me an ga zý bulamadý. ra ma ça lýþ ma - la rýnýn sü re ceði bildirildi. Los n ge les / a a Ü VÂ O LU UZ: ÞU BL I LÂ BI Ç D YÜ GÜ DÂ LÂI DÂ I O L C I +4 I 2012 PZ Haliç in sandallarý arih oldu ÖY-ÖÜ ID B ZL YÜZLC YOLCUY HZ V DLL, OOBÜ, VY V VPULI DVY GYL I O DL YÞIYO. 135 DL VDI usafa kapan, bir zamanlar sahilde 135 sandalýn hizme verdiðini anlaýyor. O zamanlar yolcularýn aleplerini yeiþiremeyen usafa kapan þimdilerde yolcu bulamamakan yakýnýyor. Hava iyi olunca iþlerin açýldýðýný söyleyen kapan nosalji yapmak iseyenlerin sandallara bindiðini kaydediyor. usafa kapan iþlerin azalmasýný ise yolcu vapurlarýnýn armasýna baðlýyor. Bir diðer kayýkçý Bayram kapan ise, mesaiye sabah 8 de baþlayýp, akþam 6 da biirdiklerini söylüyor. Bayram kapan da arýk eknolojiye direnemediklerini ve maddî olarak bu iþin kendilerini amin emediðini dile geiriyor. Bir zamanlar yolcu ve yük aþýmacýlýðýnýn önemli araçlarý arýk nosalji için kullanýlýyor. FOOÐF: CH O mn LI dö ne mi nin gü zi de de - niz a þý la rý san dal lar, ar ýk rað be gör mü yor. On lar ca san dal dan ge - ri ye 2 a ne kal dý. Bir za man lar kü - rek ler le, yel ken ler le ça lý þan san - dal lar þim di ler de mo or gü cüy le ha re ke e di yor. ap an lar a þý ma üc re i o la rak ki þi ba þý na 2 li ra a lý - yor. Dol muþ gi bi ça lý þan bu san - dal lar i ki ya da üç yol cu ol ma dan kar þý ya geç mi yor lar. Ha va gü neþ - liy se iþ ler bi raz ol sun a çý lý yor; ka - pa lýy sa mo o ru ça lýþ ý ra mý yor lar bi le. an dal lar ço ðun luk la nos al ji i çin kul la ný lý yor. O o büs ler, ram - vay, va pur, bo ðaz u ru ya pan ek - ne ler, de niz ak si nin ço ðal ma sý san dal cý la rýn iþ le ri ni e pey ce e ki le - miþ. þ ler o ka dar a zal mýþ ki ge ri ye ka lan i ki san dal dan bi ri de sa ý lýk. YL L YÜ ÞI L DI 55 yýl dýr bu i þi yap ý ðý ný söy le - yen us a fa kap an, ka yýk çý la rýn þen þak rak ol du ðu dö nem le re a ýf - a bu lu na rak, Bu san dal lar de - vam lý yol cu a þýr dý. a dý köy e gi - der ler di, ar al a gi der ler di, kü - rek le, yel ken le yük gö ü rür ler di. Bu ra da o el ler var dý, de de le ri miz, am ca la rý mýz bu ra da kal dý lar, lo - kan a lar var dý. öy den ge lin ce mil le bu ra da eð le nir di. e þe gü - zel di, kim se kal ma dý þim di. Ü zü lü - yo rum es ki yi dü þü nün ce. s ki in - san lar bu ra da o u rur lar dý. On la - rýn ko nuþ ma la rý, soh be le ri bam - baþ kay dý. mek li o lan lar kö ye gi - i. Di ðer le ri i se ek ne sa ýn a lýp baþ ka iþ ler yap ma ya baþ la dý þek - lin de ko nu þu yor. s an bul / ci han Deniz havayolu aþýmacýlýðý, güvenli ulaþým saðlýyor. Boz ca a da ya ký þýn da e a bird le u la þý la cak ü k Ye de de niz ha va yo lu a þý ma cý lý ðý ný ha ya - a ge çi ren ilk ha va yo lu o lan e a bird i le o lum suz ha - va þar la rý na rað men gü ven le Boz ca a da ya u laþ mak müm kün. ür ki ye nin ge ký yý la rýn da ha va u la þý mý ya pý la ma yan ö nem li u rizm mer kez le ri ni bir bi ri ne bað la yan e a bird Ha va yol la rý, a na da ya pý mý 19 ki þi lik De Ha vil land DHC-6 win O er i pi de niz u çak la rý i le hiz me ve ri yor. e a bird Ha va yol la rý, s - an bul-boz caa da u çuþ la rý ný þid de li lo do sa rað men bay ram sü re sin ce de de vam e i re rek, Boz ca a da ya ek gü ven li u la þým yo lu ol du. Ha liç en kal kan ve ký - sa sü re de gü ven li u la þým sað la yan e a bird Ha va yol - la rý, kýþ se zo nun da da s an bul Boz ca a da u çuþ la rý na de vam e de cek. s an bul / Ye ni s ya ýrmýzý renkli kapsül, mesajýn çok önemli olduðunu göseriyor. Pos a gü ver ci ni nin es ra ren giz ka lýn ý sý n gl e e de 2. Dün ya a va þý sý ra sýn da ya þa - dý ðý ah min e di len bir pos a gü ver ci ni, a þý ma ya ça - lýþ ý ðý es ra ren giz me saj la bir lik e bu lun du. Þif re çöz - me ko nu sun da uz man n gi liz a rih çi ler, ka lýn ý la rý n gil e re nin gü ne yin de bir e vin ba ca sýn da bul du. Gü ver ci nin, 1944 yý lýn da a zi iþ ga li al ýn da ki Fran - sa dan dö ner ken ba ca ya düþ ü ðü sa ný lý yor. Gü ver cin is ke le iy le bir lik e bu lu nan me sa jýn, bü yük ih i mal le çok giz li muhevasýndan do la yý, a lý þýl ma dýk bir þif re - le me ek ni ðiy le ya zýl dý ðý ný be lir en a rih çi ler, þif re yi çöz mek ü ze re kol la rý sý va dý. O dö nem de di ðer i le i - þim ka nal la rý ý kan dý ðý i çin, iþ gal le il gi li ge liþ me ler gü ver cin ler a ra cý lý ðýy la pay la þý lý yor du. Lon dra / a a

13 8 4 I 2012 PZ + 4 I 2012 PZ l YI: 80 Y Y GZ ÜCZ LÂVD BH YÞ sya ho o.com FOOÐF: LH Ç/ Þ YÜCL Genç ler le ha ya ýn ka li e si ne da ir POZF PC GÇ L L ge çen bay ra mý a ðýr çe ki me al dýk. Ha ya çok hýz lý a kýp gi di yor. Bu nu dur dur mak da müm kün de ðil. Bu, as lýn da ya þa nan lar la his se di len bir þey. Ha ya ýn hý zý, ne ler ya þa dý ðý mýz la a lâ ka lý dýr. a fa, mu lu luk ve ne þe za man la rý çok hýz lý dýr. Der, mu sî be, ke der, has a lýk za man la rý i se geç mek bil mez. De mek, ge çen za man ay ný dýr. On da ya þa nan lar far ký his se i rir. Dur, du rak bil me yen bir gi diþ, ha ya. de a su yun a ký þý gi bi, ses siz ve de rin den bir a kýþ. Hiç bir â ný, di ðer hiç bir â ný na ben ze me yen bir de ðiþ ken lik ler zin ci ri. ma a cý ki, ço ðu za man za man hep ay ný de riz. Oy sa, bu bi zim ba ký þý mýz dýr. Her di li mi fark lý ve zen gin o lan bir de ðiþ ken lik ler sil si le si ni, hep ay ný di ye rek, ruh hâ li mi zin ren gi ne bo ya rýz. O za man, her dem de ði þen man za ra yý his se me yi, fark e me yi ka zan mak lâ zým dýr. Genç ler le ko nu þu yo ruz. On la ra, Za man za man þu hýz lý a kýp gi den film þe ri di ni ya vaþ la a lým. ðýr çe kim ya pa lým. Ha ya ýn, film ler den far ký an cak ya þa nan la rý ya vaþ la ma nýz müm kün dür. Ya ni ya þa ma dan ya vaþ la a maz sý nýz di yo rum. Ge lin, di yo rum genç le re. çin den geç i ði miz bay ra mý bir a ðýr çe ki me a bi u a lým. e ol du bay ram da? Bi ze yan sý yan fark lý bo yu u na sýl dý bay ra mýn? Bi zi e ki le yen en ö nem li ke si in de ne var dý ya þa nan? Ha a Bu nu ya za lým. ü çük bir kâ ðý da bay ram dan bir ke si su na lým di yo rum. l ginç ki, Ya za cak bir þey yok, ne ge rek var böy le iþ le re, za en hep ay ný þey ler di yen bir kaç a ne si ne, Lü fen bir a ra fýn dan baþ la yýn ve an la ýn di yo rum, on lar da ek li fe i - ca be e i ler ve yaz ma ya baþ la dý lar. On la ra, He men yaz ma ya baþ la ma yýn, bi raz ha ya len gi din o ya þa nan la ra ve o ha ý ra la ra do ku nun ve his se din son ra ya zýn di yo rum. Bu ha ki ka en çok fark lý bir þey. On lar ca genç, ön ce bi raz gi mek is e me di ler. op lu hal de ol mak on la rý kor ku u bel ki de. Yi ne on la ra, Lü fen, am ses siz lik ve lü fen gi din o ha ý ra la ra! de dim. Ger çek en ya þa nan ses siz sah ne le re ben de þa þýr dým. On lar ca genç ve hiç bir ses yok. Her kes, bay ram da ya þa dýk la rýn da n e re san. Her ke sin bay ram da ki ruh hâ li san ki bu lun du ðu muz me kâ na gel di. O bay ram da ya þa nan ha ý ra lar bir an da yüz ha la rý na yan sý dý. Bu as lýn da çok gü zel ol du. çin den ge çi len ha ya sah ne le ri ni, â bir ye rin dey se film sah ne le ri ni bir kez da ha gör mek, bir kez da ha o duy gu la rý his se mek an la mý a þý yor du. Do la yý sýy la o sý ra lar da ki ruh hal le ri ni da ha ne, da ha ob jek if gö re bi li yor du. Bu ya pý lan bir a lýþ kan lýk de ði þik li ði i di. pey ce bir za man dýr ya þa ya gel di ði miz, ü ke im op lu mu an la mý i çin de de ðer len di ri len kul lan a, bir ke re lik kul lan bý rak an la yý þý ha ya ýn her a la ný na yan sý ma ya baþ la dý. Ha a bu a lýþ kan lýk sos yal o lay la ra da sýç ra dý. O nun i çin Ya þa yýp geç, bir ke re lik bü ün sah ne ler, a kýl ma gi bi bir a lýþ kan lýk o luþ u. Bun dan dýr ki, ne kul lan dý ðý mýz eþ ya la rýn, ne ya þa nan ha ý ra la rýn bir ka lý cý lý ðý kal dý. Böy le lik le mad dî ve ma ne vî ha ya ý mý za e mas e den her þe ye kar þý bir ve fa sýz lýk o luþ u. e ça yý ný iç i ði miz ku pa, ne bi zi ay lar ca a þý mýþ a yak ka bý, ne du va rý mý zý süs le yen ab lo, ne a yýp la rý mý zý ör en giy si le ri miz hiç bir an lam a þý maz ol du. Ya þa yýp ge çi yo ruz. Oy sa, Yu - nus un ye me ni si, ye le ði; a id ur sî nin kul lan dý ðý ka þý ðý, çor ba a sý hâ lâ ha ý ra la rýy la dip di ri du ru yor. ad de siy le, mâ nâ sýy la an lam a þý yor. Ya þa dýk la rý mý zý ne ka dar ö nem si yo ruz? Bu da ay rý bir ko nu. Ya ni e li miz de bir ö mür ser ma ye miz var, bu nu ne re de, ne uð run da ü ke i ði miz hiç mi ö nem li de ðil? be dî bir ha ya ý ka zan mak ü ze re ve ril miþ ö mür da ki ka la rý mýz, ne re de ge çi yor ve ne i ce sin de ne ka za ný yo ruz, ben ce ö zel lik le bir genç i çin ce va bý ve ril me si ge re ken en ö nem li so ru bu dur. Za en, ce va bý bu lun ma mýþ, e ci yim, e re den ge li yo rum, e re ye gi di yo rum? so ru la rý, ha ya ý da zor laþ ý rý yor. u lu luk, bu so ru la rýn ma kul ve man ýk lý ce vap la rýn da ya ý yor. Bu so ru la rýn ce vap la rý da lâ hî kay nak lar da yer a lý yor. i sa le-i ur, ur ân dan sýr lar i çe ri yor. Ba kýn, bu mu am ma so ru la ra ce vap o lan cüm le le rin ba zý la rý ný a id ur sî, Has a lar i sâ le si nin i çi ne derc e miþ: De mek in san bu dün ya ya yal nýz gü zel ya þa mak ve ra ha la ve sa fa i le ö mür ge çir mek i çin gel me miþ ir. Bel ki a zim bir ser ma ye e lin de bu lu nan in san, bu ra da i ca re i le, e be dî, da i mî bir ha ya ýn sa a de i ne ça lýþ mak i çin gel miþ ir. O nun e li ne ve ri len ser ma ye de ö mür dür. De mek bü ün gün dem, ya þa nan gün le rin, ha ý ra la rýn e be dî ha ya a ka ýk la rý dýr. Ha ya ve ya þa nan lar iþ e bu nok a-i na zar dan e le a lýn mak du ru mun da dýr. Ha ya ýn ve ya þa nan la rýn ka li e si an cak bu a çý dan öl çül me li dir. Genç ler, çok an el le rin de ki kâ ðý la ra ha ý ra la rý dol dur du lar. na nýr mý sý nýz, al dýk la rý kü çük kâ ðý dýn ar ka sý ný da ilk dol du ran lar, ya za cak bir þey yok di yen ler ol du. Ha a i kin ci kâ ðý is e yen ler ön ce lik le, ya za cak bir þey yok e de bi ya ý ya pan lar ol du. n la þý lan ya þa dýk la rý mý zý çok da cid di ye al mý yo ruz, ö nem se mi yo ruz. Ya þa yýp ge çi yo ruz. a bir ye rin dey se, ü ke i yo ruz. a biî ü ke ir ken, ü ke ni yo ruz. ü ke ik le ri miz, ha ya ý mý za renk ka a cak i ken, çe þi ka a cak i ken am er si o lu yor. ü ke ik çe biz de ü ke ni yo ruz. e re de, ne uð run da ü ke ik le ri mi zi sor gu la ma mak ne a cý bir ü ke iþ ir. l be e, ö nem se me di ði miz bir þey den ö nem li bir þey çýk mý yor. Ya ni cid di ye al ma dý ðý mýz bir þey den cid dî so nuç a la mý yo ruz. Ge lin ya þa ya lým, cid dî ya þa ya lým; ha ya ka li e mi zi ar ý ra lým. Her gün ka li e li za man lar ge çi re lim. a li e li bay ram lar, ka li e li ö nem li gün ler, ka li e li ha ý ra lar o luþ u ra lým. e der si niz genç ler? a li e li za man lar, ka li e li ha ý ra lar ö zel lik le genç lik gün le rin de en bü yük ih i yaç ýr. Bu nu da an cak, ya þa dýk la rý mý za du rup bir kez da ha ba ka rak ve de ðer len di re rek u la þa bi li riz. *** Genç le rin kâ ðý la ra yaz dýk la rý ha ý ra lar a pay rý bir gün dem ko nu su. ma öy le il ginç ha ý ra lar var ki. Þim di yüz ler ce kâ ðý var e lim de. On la rý o ku yo rum. Her bi rin de ay rý dün ya lar. Her bi rin de ay rý bir a i le gö rün ü sü. Fo oð raf al bü mü iz ler gi bi on la rý o ku yo rum. Ba zen hü zün le ni yo rum, ba zen de se vinç hâ li ya þý yo rum. s lýn da bi raz da iþ e ha ya bu di yo rum. Bi raz se vinç, bi raz ke der; hep si bu ka dar di yor ve bi i ri yo rum. DOLU U LI hüz nün in sa nýn i çi ni ve dý þý ný sar dý ðý bir za man dýr. am da bu za man. Bir a dý â hir za man, Bir a dý son za man, Bir a dý ih i yar lýk za ma ný, Bir a dý i kin di vak i, Bir a dý da son ba har Hep si nin çý kýþ ka pý sý ay ný. Her hü zün ve ga mýn bir se vinç ve mu lu lu ða dö nüþ ü ðü za man lar... Ve bu nu en i de al an lam da Be di üz za man söy le miþ: O va ki hem güz mev sim-i ha zi na ne si ni ve ih i yar lýk hâ le-i mah zu na ne si ni ve â hir za man mev sim-i e lî mâ ne si ni an dý rýr ve ha ýr la ýr; hem yev mî iþ le rin ne i ce len me si za ma ný, hem o gün de maz har ol du ðu sýh ha ve se lâ me ve ha yýr lý hiz me gi bi ni am-ý lâ hi ye nin bir ye kû nu eþ kil e i ði za ma ný, hem o ko ca gü ne þin u fu le mey le me si i þa re iy le in san mi sa fir bir me mur ve her þey ge çi ci, bî ka rar ol du ðu nu i lân e mek za ma ný dýr. Bir an lam da so nun baþ lan gý cý dýr son ba har yap rak la rý Her ba har dan son ra bir ya zý, her son ba har dan son ra bir ký þý ya þa ya rak gel di in san lýk. Yap rak la rýn ha þin ah ri ba ý, Lo dos rüz gâr la rý nýn deh þe fýr ý na la rý, a na sýz ka lan a ðaç la rýn ga rip hal le ri Hep in sa ný fark lý duy gu la ra gö ü rür. Bir ba har ak þa mý ras la dým si ze mýs ra la rýn dan a lýn, Öm rü mü zün son de mi hüz nü ne, r ýk na sýl ge çer sen geç a va re li ði ne va rýn ca ya ka dar. Ha ya ýn bin bir a cý ve çap ra þýk hal le ri a ra sýn da bo ca la yan in san lýk Bun lar dan ay rý o la rak her þe ye boþ ve rip, in ce iþ le re ka fa yor ma yan bed bah op lu luk Ya ký lan ve yý ký lan de ðer le re al dýr ma dan ge çen fa ni ha ya lar er ha me siz si ma lar on ba ha rýn ver di ði ve be yin le ri zonk la an þey le rin far kýn da ol ma yan lar þ e her þey o son ba har dan son ra u fu le mey le i. ýp ký b ra him ley his se lâ mýn Lâ u hub bi l-â fi lîn ni da la rý gi bi. ay bo lan lar ve ge ri dö nü þü ol ma yan la rý sev me yen ler gi bi. on ba har yap rak la rý bir çok þe yi ses li ve ya ses siz dil len di rir. O nun ses le ri ne ku lak ve rir ken an la rýz bun la rý... Boþ ver mi þim boþ ver mi þim boþ ver mi þim dün ya ya ð la mak is e mi yor san sen de boþ ver dün ya ya di yen le rin a fa kî a výr la rýn dan de ði liz. Gel gi de lim dos a gö nül di yen le rin yo lun dan u hab be þu kâ i na ýn bir se beb-i vü cu du dur di yen le rin yo lun dan His siz, duy gu suz in san la rýn ka ý ve gad dar hal le rin den ið re ni riz. i ce bi kin ve ü mi di ni yi i ren le re ü mi o lu ruz. Bir son ba har za ma ný sr-ý a a de e gi de riz. Ve da e pe le ri ne Hi ra a ða ra sýn da ki o ilk hi a ba Bey ul lah a a vaf e de riz. e rin le mek i çin e di ne yol la rý na dü þe riz Be dir ku yu la rý na, U hud da ki ok çu la rýn gaf le le ri ne Cen ne-i Ba ki de ruh la ra Fa i ha lar o ku ruz. es cid-i e be vî de ki do yum suz o gü zel ko ku yu ci ðer le ri mi ze ka dar çe ke riz. Bu hal ler hep bir son ba har mev si min de ya þan dý. Bu fi rak his le ri ni en çok ye þil ler le iç i çe o lan lar da ha çok an la dý. Boz kýr lar da ha ya hal le ri ni ya þa yan lar faz la his len me di ler. Gün de yüz el li bi ne ya kýn in san ýn e be dî â le me ka na aç ma sý i le öð ren dik son ba ha rý k lý mý zý ba þý mý za al dýk. Her na maz vak i ni bir son za man o la rak bil dik. Zi ra ki Ci han er ve ri (asm): ýl dý ðý nýz na maz la rý ný zý son na maz o la rak ký lý nýz de miþ i Ve bir an ge le cek iþ e o son na ma zý ký la rak e be dî va a ný mý za u la þa ca ðýz. Yok sa mev sim ler bir ký vam ü ze rin de gi der mi i di hiç? Hep si bir mü zi ðin nað me le ri gi bi dir. Zi ra za man iþ e son za man dý. av ru lan her yap rak gi bi, ne re ye gi de ce ði bel li ol ma yan ký rýk dal lar gi bi on ba har en bi ze hâl di lin i le bun la rý söy le din. la ca ðý mýz ders le ri al dýk. Her þe yin ge çi ci ve bî ka rar ol du ðu nu, Bü ün da i mî gü zel lik le rin e be dî â lem de ol du ðu nu Ve son mü ced di di an dýk. iz le re hi ap e di yo rum de miþ i. Þu mu â sýr la rým, var sýn be ni din le me sin ler... Zi ra ben bi li yo rum ki, þu ki a býn me sâ i li ha ki ka o la rak siz de a hak kuk e de cek ir di ye hay ký rý yor du. n gad dar çeh re le re mey dan o ku yor du. a ra si ma lý ve zi fi ri dü þün ce li in san la rýn eh di ve ah di le ri ne beþ pa ra ver me miþ i. O da son za ma nýn sul a ný i di. Ya ni son za ma nýn son ba ha rý e on ca ha di se ler o nu yýl dýr dý, e de o lay la rýn vic dan sýz lý ðý Ve ba þar dý. Bin ler ce in sa ný e be dî sa a de in yol cu su yap ý. Her son ba har yap ra ðý o za man a ze bir ba ha ra in ký lâp e i. Bir son ba ha rý ya þý yo ruz. Ü mi siz li ðin dün ya mý za kýl ka dar e si ri ol ma dan Þahs-ý ma ne vî nin fer di ye, ku bi ye ve gav si ye i ni his se de rek. Bu bir lik e li ðin za man ve me kâ na sýð ma yan a mos fe ri i le. Yýk ma dan, dök me den, al dýr ma dan, yý kýl ma dan... Yok sa mev sim le rin ge lip geç me si, bi zi yo lu muz dan a lý ko ya maz. Bir son ba har za ma ný iþ e böy le ya þan dý. Ha di se le rin mah kû mu ol ma dan, að lûp ol ma dan, Dim dik a yak a du ra rak

14 2 4 + I 2012 PZ + 4 I 2012 PZ 7 Ha re meyn-i Þe ri feyn de nur lu gün ler DOÐ D er do ga nak de Gün lü ğüm den no lar 16 ðus os 2012 Per þem be / U hud 5 ĞUO Bur sa dan s an bul- ur köy de ki ha va a la ný na gi i ðim de ha - va a la ný mes ci din de bir ga ze e ku pü rü gör düm. Üs ad Be di üz za man Haz re le ri - nin fo oð ra fý nýn ya nýn da ki þu baþ lýk dik - ka i mi çek i: Be di üz za man a ma - zan da ge ce le ri u yu maz dý ve a le be le ri ni de sa bah na ma zý na ka dar u yu maz dý. Bu me sa jý al dýk an son ra um re de sa bah na ma zý na ka dar hiç u yu ma dým. Bir gün sa a de baþ la yýp sa a 2.45 e bi en e hec cüd na maz la rýn dan bi rin de son re - kâ a ben sec de de i ken gay ri ih i ya rî u - yu ya kal mý þým. Bir bak ým i mam se lâm ve ri yor. es cid-i e be vî de a ma zan da ge - çir di ðim on i ki gü nün a dý hâ lâ da ma - ðým da. U nu a mý yo rum, u nu mak da is - e mi yo rum. f ar za man la rý hep ay ný yer de av - za nýn ar ka kýs mýn da ki þem si ye le rin al - ýn da, i kin ci di rek le rin ya nýn da ur a - le be le ri nin sof ra sý a çý lý yor du. Yir mi yýl dýr ay ný fe da kâr ve cö mer, yaþ lý, se ve cen, gü ler yüz lü am ca hep ay ný sof ra yý a çý yor - muþ. Ye ni öð ren dim. l lah ra zý ol sun. Ga ze e mi zin ya zar la rýn dan Ha cý i fa Ok yay ve Bur sa lý di ðer a ný dýk a ða bey ve kar deþ le rin de bu lun du ðu bu sof ra ger - çek en san ki bir cen ne ma i de si i di. ur lu ek ke ye gi me yi çok is e di ði - miz hal de bir ür lü gi de mi yor duk. On gün beþ va ki na ma zý nur lu es cid-i e - be vî de kýl mak na sip ol du. Hem de a - ma zan da, el ham dü lil lah. er ver-i â i - na fen di miz (asm), Bir kim se kýrk va - ki na ma zý be nim mes ci dim de ce ma a le ký lar sa, o na l la hu e â lâ ce hen nem de a - zap gör me me si ne bir be ra, be lâ ve â fâ - lar dan mu ha fa za ol ma ya da bir be ra ve mü na fýk lýk an kur ul ma ya da ü çün cü bir be ra ih san e der. bu yu rur. es cid-i e - be vi de 40 va ki a ra lýk sýz na maz kýl mak bu nun i çin ö nem li. (o: 1 kim a rih li ga ze e miz de ki 1950 de ki hac se fe rin de ür ki ye ye il gi ve a lâ ka ad lý ik i bas ya zý yý o ku ma ný zý av si ye e de rim.) e di ne biz den mem nun, biz e di - ne den, el ham dü lil lah. Dün ký zým e le fo - nu nu kay be i mes cid de. Bul mak i çin kýrk a ne a rýk û re si o ku du. O nu bu la - ma dý a ma, l lah da ha i yi si ni na sip e i. e di ne de ders ha ne de a ma za nýn son gün le ri Öz bek pi la vý ik ram e di li yor ders - en son ra. e hec cüd na maz la rýn da bir bu çuk cüz o ku nu yor. e ra vih e bir cüz o - ku nu yor. Ya ni a ma za nýn son on gü nü es cid-i e be vî de e ra vih ve e hec cüd na maz la rýn da 50 say fa ur ân o ku nu yor. ur ân ýn a ma zan da in zal ol ma ya baþ - la ma sý nýn ru hu na uy gun bir du rum. e di ne de ki bu son e hec cüd na ma zýn - dan son ra av za-i u ah ha ra yý l lah e sû lü nü (asm) sa a e se lâm la yýp ve da la þýp, Hin dis an lý üs lü man genç le - rin ik ram e i ði sa hur sof ra sýn da sa hu ru yap ým. Bir çok gö nül lü l lah dos u av - za yý zi ya re e den ler misk sü rü yor lar dý. l lah (cc) on lar dan ra zý ol sun. FOOÐF: H / l lah a þü kür e di ne de sa bah na ma - zý ný kýl ma ya mü e a kip sa a de bin - di ði miz o o büs i le â be de ki Cu ma na - ma zý na ye iþ ik. Beþ va ki e de ce na ze na maz la rý, ha a e ra vi hin bi rin ci on re kâ ýn dan son ra da ký lý ný yor. e hec cüd na ma zý nýn a ka bin de de ce na ze na ma zý kýl dý ðý mýz o lu yor du. e hec cüd na maz la rý ve si le si i le hiç ay rýl - ma dý ðý mýz Ha rem de 2010 a ma zan ý ak lý ma ge li yor. ý zým Ha i ce i le o za - man 36 sa a â be yi erk e me miþ ik. a vaf, sa y, e ra vih, e hec cüd der ken... er mer le rin ü ze ri ne u za nýp ka lý yor duk yor gun luk an. Bu na i lâ ve o la rak mer hum li Ul vi u ru cu nun ha ý ra la rýn dan bir na kil yap mak is i yo rum. Bir a rih e n de noz - ya baþ ba kan la rýn dan bi ri si ken di si ni zi - ya re e gel di ðin de so ru yor. li Bey, bu yýl ür ki ye den hac ca kaç ki þi gel di bi li - yor mu sun? di yor. li Ul vi u ru cu da 150 bin ki þi de yin ce n de noz ya es ki baþ ba ka ný að lý yor se vin cin den. Ve di yor ki: li Bey kar de þim, ben Lo zan n laþ - ma sý nýn sa fa ha ý ný çok i yi bi len bir dip - lo ma ým, bu ra kam Lo zan ýn bi i ði nin i - þa re i dir. O an laþ ma ya gö re hiç kim se nin gel me me si ge re ki yor du. di yor. 16 ðus os gü nü de u yu ma dým sa bah na ma zý na ka dar. a bah na ma zý der si ni de her za man ki gi bi Os man lý a a i nin ö nün de yap ýk. us a fa Ye þil yur ða - bey den ay rý la cak ken Bur sa lý bir a ný dýk ha cý a ða bey, Bu gün Per þem be, hay di U hud a gi de lim, bu gün gi mek sün ne - ir de di. Ben de çok is i yor dum Pey gam - ber fen di mi zin (asm) U hud mu ha re be - sin de sý ðýn dý ðý ka ya la rý, ma ða ra yý gör me yi ve ey yi dü þ-þü he da Hz. Ham za (ra) - fen di miz i le U hud a va þý nda ki ok çu la rýn re i si Hz. b dul lah bn-i Cü beyr in me - zar la rý ný (ra) zi ya re e me yi. ab bim na - sip e i, yü rü ye rek es cid-i e be vî den sa a e U hud a gi ik. Beþ ki lo me re - yi na sýl gi ik an la ma dým. e fek kür ve du - â i le yo lu nun so nu na var mý þýz. Bir U hud sev da lý sý ný da ga li ba oð lu i di e ker lek li san dal ye i le gö ür dü. Bir lik e gi ik. Oð lu kan er i çin de kal mýþ ý. Ha - yýr lý ev lâ iþ e böy le o lur. U hud a Per þem be gün le ri gi der miþ l - lah e sü lü (asm), eh med ða bey de bu nun i çin ýs rar e i. Pey gam be ri mi zin (asm) sý ðýn dý ðý bu ka ya lýk lar da hâ lâ Pey gam be ri mi zin (asm) o gü zel ko ku su 1400 yýl dýr mev cu. f - gan lý bir a i le de zi ya re e gel di, 3-4 yaþ la - rýn da ki ço cuk lar ma ða ra ya gir mek i çin ma þa al lah öy le bir ýr man dý lar ki ka ya la - ra, Hin du kuþ kap lan la rý gi bi. De de le ri ni, ba ba la rý ný bek le me den çýk ý lar. Fe süb ha - nal lah... man l la hým, bu ne Pey gam - ber sev gi si. Hâ zâ min fad li ab bî. Bir þey da ha dik ka i mi çek i. Bu ka - ya la ra gü ver cin ler ge li yor du. Gü ver - cin ler, yu va yap mýþ lar dý. Baþ ka ye re gi mi yor lar dý. Gü ver cin ler le il gi li bir baþ ka es bi im, a ma zan Bay ram na - ma zý ný ký lar ken ol du. ek ke de Zem - zem o wers ýn yan a ra fýn da bir boþ a - ra zi var dý. Ha fif e pem si. Çok bü yük bir gü ver cin op lu lu ðu gel di, na maz bi - in ce ye ka dar kal dý lar. a maz dan son - ra u çup gi i ler. an ki on lar da a ma - zan Bay ram na ma zý ný kýl dý lar. L- U L L IÞ... Bir yu dum çay, bir yu dum ur BYD ÖZOY ÖZYP BUD yak la þýk i ki se ne ön ce a nýþ ým i - sâ le ler le... lk o ku ma ya baþ la dý ðým da an la mý - yor, fa ka çok e ki le ni yor dum... Hiç bir þey an - la ma dan Vay be... de yip, di ðer say fa ya ge - çi yor dum. Ba zen bir say fa yý de fa lar ca o ku - yup, ek ek ke li me le rin an lam la rý ný bu lup; ü - þen me den say fa say fa ya zý yor, son ra on la rý o - ku yor, i yi ce ka rýþ ý rý yor dum or a lý ðý. Pa nik ol - muþ um, sa býr sýz la ný yor dum, bü ün ül li ya ý bi ir mem ge rek i. on ra bir ab lay la a nýþ ým, ders ler var mýþ; ri sa le le ri o ku yup an la an ab la - lar var mýþ, l lah on dan e be den ra zý ol sun, be ni dâ ve e i. Haf a da bir ders le re ka ýl ma ya baþ la dým. Pür dik ka din li yor dum, i çim gi di - yor; kal bim sýz lý yor du... Bu ab la lar ne de gü - zel an la ý yor lar dý... Za man la sa kin leþ me ye baþ la dým. ur lar la be ra ber öð ren di ðim bir kav ra ma a kýl mýþ ým; e va fuk. On la rý gö rüp ya ka la ma ya ve an la ma ya ça lý þý yor dum. Ders ler de vam e di yor du, bü ün he ye ca - ným, hay ran lý ðým ve þaþ kýn lý ðým la... Ders en ge lip an ne me ba ba ma an la ý ðým ilk der si hiç u nu a mý yo rum. lk de fa der se ka ý lan bi ri ol - du ðum dan; ab la lar be nim i çin o gün Bi rin ci öz ü o ku muþ lar dý. Ders en e ve gel dim; Bi - li yor mu su nuz de dim; ðaç lar, çi çek ler, bi ki ler Bis mil lah di yor lar mýþ; a ma on lar ko - nu þa ma dýk la rý i çin ko ku la rýy la, renk le riy le söy lü yor lar mýþ bu nu... Ba bam ce va bý ya pýþ ýr dý: Bo þu na mý bah çe yap ýk biz! Vay be; her kes bi li yor muþ da bir be nim ha be rim yok muþ... Ba bam bað bah çe ye iþ ir - me yi çok se ver, bir an ön ce e mek li o lup mem le ke i ne, Is par a ya gi mek is e yen ler - den... Bi zim a par ma nýn bah çe si ne öy le bir a - lan yap ý ki; Üs a dýn ha pis ha ne yi ders hâ ne ye çe vir me si mi sâ li, ku ru op ra ðýn bað bah çe ye çev ril me si ne ve si le ol du, gö ren hay ran ka lý yor do ma es ler, bi ber ler, pa lý can lar, bak la lar, Is - par a gül le ri, lâ le ler ne ler ne ler... e bu lur sa e ki yor ma þa al lah... Da ha son ra ri sa le le ri o kur ken; an la ma ya baþ la dý ðý mý fark e im el ham dü lil lah... Ders - ler de ki çay lar ve ders ler de her ke sin bir ko nu - yu ay ný an lam da, fa ka fark lý fark lý yo rum la - ma sý, her ke sin soh be e de bil me si ne a çýk bir or a mýn bu lun ma sý, zih ni mi aç mýþ ý san ki... r ýk ki mi gör sem ur lar dan bah se di yor, Bi li yor mu sun böy le böy le ki ap lar var di - yor dum. O dö nem de bir a lýþ ve riþ mer ke zi nin i çin de bu lu nan bir ma ða za da ça lýþ mak ay - dým. Bir gün ça lýþ ý ðým iþ ye rin de; kom þu ma - ða za ça lý þa ný o lan çok sev di ðim kar de þim ü - mey ye ye bah se im i sa le ler den. ü mey ye bi li yor mu sun, i sa le-i ur di - ye bir ki ap var, ha ri ka ya, gör men lâ zým. Be - di üz za man a id ur sî nin... He þu kýr mý zý ki ap lar mý? a a, e ve, ben de ki de kýr mý zý, sen bi li yor muy dun? ve bir kaç kez o ku ma ya ça lýþ ým, a ma hiç bir þey an la ma dým... Ba na da kar ma þýk gel miþ i as lýn da, a ma bir kaç kez de ne yin ce o lu yor, gö zü mü ze, zih - ni mi ze ya ban cý ke li me ler var ya zor ge li yor... o nu nun a ma mý ný o ku yun ca an la þý lý yor, mev zu yu çö zün ce, o ke li me le rin ne de mek ol - du ðu nu çý kar a bi li yor sun, hem al ýn da a çýk la - ma la rý da var, be ra ber çý kýþ a ka rýþ ý ra lým mý bi raz, ne der sin? O lu ur... k þam ol du; çý kýþ sa a i gel di, ma ða za yý ka pa ma dým. ki çay ha zýr la dým, (ab la lar - dan öð ren miþ im, ri sâ le o ku nur ken çay ik ram e di lir di!), Lem a lar ya ným day dý, o - nu da koy dum ma sa ya. Baþ la dýk Ü çün - cü Lem a yý a ne a ne o ku ma ya... O ku - yup bir bi ri miz le is i þâ re yap ýk an son ra, þöy le cüm le ler çý ký yor du biz den; ve dos um ya... an ka, ger çek en kal bi bir ek l lah a bað la mak lâ zým... nan mý yo rum ü mey ye, an la dýn mý ne de mek is e di ði ni? Bu ha ri ka bir þey ya; a me li - ya-ý cer ra hi ye... Vay be... O ra yý bir da ha o ku sa na Bey da sü per di ya... :) lk de fa bi ri siy le baþ ba þa o u rup yap ý ðým ilk ders böy le ol muþ u, ben de þim di fark e im ki; ha ki kâ en ko mik mi þiz:) ma he ye can dan yâ ni... on ra baþ ka ar ka daþ lar la da pay laþ ýk bu der si. Çið dem, er pil, Ha i ce, i ke b la der - ken e pey ka la ba lýk laþ ýk. Öy le çok faz la bir bil gi miz ol ma ma sý na rað men; ha a hiç yok bi le di ye bi li riz ön ce, bi ri miz ur ân o ku yor ve son ra baþ ka bi ri miz i sâ le ler den ras ge le bir yer se çip o ku yor ve ken di a ra mýz da soh - be e di yor duk. Ge nel de i ki gün de bir; bir sa a geç ka pa ý yor dum ma ða za yý, pa ron da se vi - ni yor du ma ða za bir sa a faz la dan a çýk ka lý yor di ye... Ders var mý bu gün? di ye so rar dý hep:) Bir de ar dýn dan þu nu so rar dý: üþ e ri ge li yor mu ba ri o sa a e? :) l lah on dan ra zý ol sun, kar deþ le ri miz le bir yýl bo yun ca o ra da ders yap ma mý za ve - si le ol du... þ e öy le böy le baþ la dý be nim i sa le-i ur ma ce ram... Yir mi bir ya þýn day dým o za man; be ni e pey bir ço cuk laþ ýr mýþ ý. ka bin de; ke li me ha zi - nem ge liþ me ye baþ la mýþ ý, ke li me ler ka li e le þi - yor du me se lâ; sü per ya ye ri ne, a þa al lah, süb hâ nal lah, kan ka ye ri ne kar deþ de - me yi ve Çi çek ler ko nu þa ma dý ðý i çin ko ku sa - la rak Bis mil lah der ye ri ne, li san-ý hâl kav - ra mý ný öð ren dim... i sa le-i ur o ku mak ve da ha i yi an la mak a dý na yap ý ðým i sâ le le ri yaz ma ça lýþ ma la - rý nýn so nu cu o la rak; ben de þah sî o la rak his - se ik le ri mi yaz ma ya baþ la dým. Ya þa dý ðým duy gu sal de ði þim ve ge li þim sü re cin de; sü rek li ko nuþ ma is e ði nin ya ný sý ra, yaz ma ih i ya cý da o luþ u. O ku duk ça do lu yor; dol duk ça ko nu - þup yaz mak is i yor dum, i çi mi dö ker gi bi... ur lar la ha þir ne þir o lun ca Ye ni s ya yla da a nýþ ma mak im kân sýz gi bi bir þey. Ya zý la rý mý hiç a ný ma dý ðým in san la ra gön der dim, on lar da ya yýn la dý lar. Bu hiz me e mü hiþ gay re le ri o lan Ye ni s ya ça lý þan la rý a ða bey le ri me ve ab la la rý ma bu ra dan e þek kür e di yor; ab bi - min hiz me le ri ni da im e me si ni ve on lar dan ra zý ol ma sý ný di li yo rum. Ya zý la rý mý bu ra dan pay laþ ma ma fýr sa ve rip ba na ye ni u fuk lar a - çýl ma sý na ve si le ol du lar... Ders ler ar ma ya ve yaz ma ya baþ la dýk ça san ki ör pü le ni yor dum. i sa le-i ur yu dum yu dum i çi me iþ le ni yor du. Yir mi bir ya þýn da ec rü be siz bir in sa nýn, ha ya a da ir ne gi bi fi - kir le ri o la bi lir ki... He le ki; s lâ mî o la rak ye er li e ði i mi ni a mam la ya ma dan bü yü müþ i se, ha - ya ý an lam sýz, boþ bu lup bu na lým la ra ve ya u - çu rum la ra sü rük le ne bi lir. Dün ya sý ný, genç li ði - ni, yaþ lý lý ðý ný, a hi re i ni çü rü e bi lir. þ e am bu ký rýl ma nok a sýn da a nýþ ý ðým i sa le-i ur ha - ya ý, ha ya ýn an la mý ný, in sa ný, kal bi dan Z ye her þe yi o ka dar gü zel, e ki le yi ci ve a ký cý an la ý yor du ki; in sa ný do na an o bi linç li lik kav ra mý in sa na ken di ni mu lu his se i ri yor du. Has bü nal la hü ve ni me l-ve kîl i ilk öð ren - di ðim de ken di mi çok güç lü his se miþ im. Her öð ren di ðim ye ni bir sýr da â de a bam baþ ka bir in san o lu yor dum. Þu an i sâ le ler le a ný þa lý i ki yýl ol du, hâ lâ ay ný he ye can... Bu sü reç e ev ve - len e se ü rüm ol du. a ni yen; bir sü rü kar de - þim... â li sen; bir yýl ka dar son ra da ev len dim. e va fuk ki; hiç a ný ma dý ðým bi ri na sip ol du, ri sâ le ler le a ný þýk o lan ve o na kar þý ay ný he ye - ca ný a þý yan bi riy di hem de... l lah gön der - miþ i o nu ba na, ur un he di ye si... â bi an; bü ün kâ i na a ve in san la ra ba kýþ a - çým de ðiþ i, ca ný mý ya kan la ra du â e der ken bu lu yor dum ken di mi... Has a la nýn ca þük re me yi, ba þým sý ký þýn ca da Has bü nal la hü ve ni me l-ve kil e sý ðýn ma - yý öð ren dim... ar deþ le ri min i ma ný ný dü þün me yi ve her - ke sin sa de ce ka bir ka pý sý na ka dar be nim le o - la ca ðý ný öð ren dim... Bu yol da, bu ký sa ö mür de bir an bi le gaf le - e dü þe cek lük sü mü zün ol ma dý ðý ný, za ma nýn çok kýy me li ol du ðu nu, a ma ge lin gö rün ki ih - lâs lý bir þe kil de a ni-i Zül ce lâl i e fek kür le bir sa a i bin sa a e çe vi re bil me nin de müm kün ol - du ðu nu öð ren dim... O ku ma lýy dým, o ku du ðu mu an la ma lý ve ya þa ma ya baþ la ma lýy dým... Düþ me mek i çin ek rar ek rar o ku ma lýy dým. Za en ne de miþ i ab bim: Ya ra an ab bi nin a dýy la o ku! O, in sa ný bir a la ka dan (em bri yo dan) ya ra ý. O ku! ab bin son suz ke rem sa hi bi dir. O ab ki ka lem le yaz ma yý öð re i. n sa na bil me di ði þey le ri öð re i. ( lak û re si: 1-5) Ha di þim di bir çay a lýn ken di ni ze; ya a i le - niz le, ya bir ar ka da þý nýz la ya da ek ba þý ný za, a çýn bir ri sâ le o ku yun ve biz le re de du â gön - der me yi u nu ma yýn in þa al lah... ar de þin kar - de þe du â sý mak bûl dür... e lâm ve du â i le...

15 3 4 I 2012 PZ I 2012 PZ 6 nsan kurulur, mevcuda kurulur Bu rak ýn sýr ýn da ur lar var ar ýk Günahlar sel gibi üsüme yaðar urlarla ol, ur günahlarý boðar llerini aç da llah a yalvar nsan kurulur, mevcuda kurulur! man ur ân hizmeinde olursan amaz kýlýp llah a el açarsan Hem urlarý yudum yudum okursan nsan kurulur, mevcuda kurulur! Hücum ediyor günahlar dör koldan Hem günahlar çýkarýr seni yoldan Günahlarý aarsan sen arkana nsan kurulur, mevcuda kurulur Þeyan insanlara verir vesvese urlarla ol uymayasýn þeyana Bu urlar seni göürür ahree nsan kurulur, mevcudâ kurulur! efis ve þeyana uymayasýn sen urlarla kurulur bu âciz insan slâmý yaþarsan, huzurdasýn sen nsan kurulur, mevcuda kurulur! llah, Peygamberden uzak olmasan urun hizmeinde olmaya baksan Dünya hem ahire huzurdasýn sen nsan kurulur, mevcuda kurulur! CLÂL YLÇI YÞ ILIÇ nur be yem ma il.com if ra e di yor sun, ha ya li ha ki ka gö rü yor sun, bi zi de ah kir e di yor sun. hir za man dýr. Gi ik çe da ha fe na la þa cak. O va ki o na kar þý ma bu ki ap a böy le ce vap ver miþ: Her ke se dün ya e rak ki dün ya sý ol sun; yal nýz bi zim i çin mi e den ni dün ya sý dýr? Öy le mi? þ e, ben de si zin le ko nuþ ma ya ca ðým. Þu a ra fa dö nü yo rum; müs ak bel de ki in san lar la ko nu þa ca ðým: y yüz den, â üç yüz se ne den son ra ki yük sek as rýn ar ka sýn da giz len miþ, sa ki a ne be nim sö zü mü din le yen ve bir na zar-ý ha fiyy-i gay bî i le be ni e ma þa e den a id, Ham za, Ö mer, Os man, Yu suf, h med, v.s. si ze hi ap e di yo rum. a rih de ni len ma zi de re le rin den si zin yük sek is ik ba li ni ze u za nan el siz el graf - la si zin le ko nu þu yo rum. e ya pa yým, a ce le e im, kýþ a gel dim. iz in þa al lah cen ne â sâ bir ba har da ge lir si niz. ( mir - dað Lâ hi ka sý-i I, 302. ek up) üj de ler ziz Üs a dým, er sin in ze mi ni ne e ki len o hum lar dan Bu rak lar ye iþ i. r dýn dan ren ler, m re ler, li çi çek le ri v.s. a ça cak ýr in þa al lah. þ e bi zim Bu rak! Bu rak dün ya mý za e sûl-i ib ri ya yý (asm) i ra ca a þý mak la 1400 yýl ön ce gir miþ i. Bu rak hep yük sel me nin ni þa ný ol muþ u ha ya ý mýz da. Ço cuk la rý mý za ad, yük se li þi mi ze mu ra ýr Bu rak. Bi zim de bir bu ra ðý mýz var ar ýk. Bu Bu rak ya þý na ba þý na bak ma dan ur yol cu lu ðu na çýk mýþ ý bir ke re. â i na mes cid-i ke bî rin de ur la rý sev da lý la rý na ka vuþ ur ma ça ba sýn da. Bi zim Bu rak u fak e fek bir ço cuk, bir or a o kul öð ren ci si, ý fýl mý fýl bir þey. O ço cuk ki; a dý Bu rak o la, dâ vâ sý ný ço cuk yaþ a kav ra mýþ o la. Bu rak la dör yýl dýr a ný þý rýz, ha re ke li cev val bir ço cuk. ma bu a ma zan da Hz. ik ad Ca mi-i Þe ri fin de bir i kin di na ma zýn da ras la dým o na. s mi ne ya ra þýr bir e rak ki dey di a de a. O ne va kar, o ne es li mi ye... Gö ren göz, zik ri ya ka la mýþ kalp, hu þu i çin de na maz ký lý yor du. Bu rak i rac day dý a de a. ma a sýl Bu rak, bu lun du ðu sem in (Poz cu-er sin) ders ha ne si nin ki ra vak i nin gel di ði ni ve ek sik le ri ol du ðu nu an la an Ya þar ða be yi ni ol gun bir de li kan lý e da sýn da iz li yor du. o nuþ ma nýn ar dýn dan a ða be ye yak la þý yor, Bu pa ra ne za man ö de ne cek? de yip yar dým e mek is e di ði ni be yan e di yor. man l lah ým, bu ne yü rek, o ne ih lâs, mi nik kalp e e za hür e den bir i man a bi de si o. Dâ vâ sý na i nan mýþ bir genç, dâ vâ sý na i nan mýþ bir ço cuk o. Bu yaþ a o nun i çin en gös e riþ li var lý ðý o lan al ýn kün ye si ni sa a rak ka ýl mak is i yor. Ve bir haf a on gün son ra sö zü nü ye ri ne ge i ri yor Bu rak. Dâ vâ sý nýn kü çük bir bu Be kir i dir o. (ab bim, Bu rak la rýn sa yý sý ný ar ýr sýn) ab bi min kýs me e i ði var lýk an bir kýs mý ný ver mek ko lay, an cak ek va rý o la ný sa mak ya da ver mek an cak bu Be kir le re ya ký þýr dý. Gö zün de, gön lün de dün ya sev da sý ný bi ir miþ ol gun ki þi lik. O genç li ði ni ih i yar lýk la pe kiþ ir miþ bir ol gun Bu rak. Bu rak kar de þim, ar þa ka dar va ra cak yol cu lu ðun da nur lar sa na e ma ne. a na e ma ne i a hib-i Ha ki ki si ne es lim e men ya ra þýr. Ga zan mü ba rek, yo lun ur lar la dol sun Bu rak kar de þim. ur yol da þým u ður lar ol sun. Pa ra lar yok u Hac, kendi rafa ýmýza çýkmakýr HÂY Ü ÐU OLG YILDII H CI L I IZ ku sal op rak lar dan ar ýk ya vaþ ya vaþ mem le ke le ri ne gel me ye baþ la dý lar. O ra da hac i ba de le ri ni ye ri ne ge ir di ler, kur ban la rý ný kes i ler, kal ben ve be de nen a vaf e i ler, ra fa a çýk ý lar, hâ sý lý hac i ba de i nin bü ün ge rek le ri ni ye ri ne ge i re rek mem le ke le ri ne l lah ýn iz niy le dön dü ler. Hac i ba de in de de bü ün i ba de ler de ol du ðu gi bi en ön plan da l lah (cc) rý za sý ný ka zan mak var dýr. Yok sa o ra ya sa de ce Ben bi raz a lýþ ve riþ ya pa yým, ko nu ya kom þu ya, ak ra ba la ra bi raz el bi se ký ya fe a la yým ni ye iy le gi der sek, el be e bu i ba de ol maz, sa de ce o ra la rý gez mek ya da a il yap mak o lur. fen di miz (asm) bu yu ru yor ki: ak bul hac cýn se va bý cen ne en baþ ka bir þey de ðil dir. O hal de hac da da her i ba de e ol du ðu gi bi mak bul bir ih lâs ö nem li dir, ih lâs zin ci ri ni hiç bir za man ye re dü þür me den, kir le me den ya þa mak ge re kir. sa sýn da hac ca gi der ken mem le ke i mi zi erk e mi yo ruz, a sýl o lan mem le ke i mi ze gi di yo ruz. Hac in sa nýn ken di ne, ken di iç dün ya sý na yap ý ðý yol cu luk ur. Hac â be yi a vaf e mek ve ar dýn dan ken di mi zi a vaf e mek ir. en di ra fa ý mý za çýk mak, ken di mu ha se bi mi zi yap mak ýr. Hüsn-ü zan la rý mý zý erk e dip bir ol ma lý, bem be yaz ih ra mý ön ce kap ka ra ol muþ kalp le ri mi ze giy di rip, çý kar ý ðý mýz da i se bem be yaz bir kalp, hiç gü nah iþ len me miþ bir be den i le ha ya ý mý za de vam e me li, ben li ði mi zi zem zem i le yý ka yýp hac dan son ra bir ö mür bo yu i lik le ri mi ze ka dar bu i ba de in bi ze ka zan dýr dýk la rý i le ya þa ma lý yýz. Hac, in sa na her ür lü do na ným la rý sað la yan bir i ba de ir. Hac da in san sa býr, e sa nüd, þü kür gi bi eç hi za lar la do na nýr ve bun la rý Ce nâb-ý l lah ýn e mir ve ya sak la rý na uy gun bir þe kil de ha ya ý nýn her bir ka re si ne ya ya rak ya þa ma lý dýr. Bin ler ce in sa nýn l la hu ek ber ni da la rý ar zý ve se ma va ý sal lar ken, ken di i çi miz de ki ben lik duy gu la rý ný a ýp, biz lik duy gu la rý na ka pýl mak, kol ko la gi rip be ra ber ol mak, sý ký sý ký ya ke ne len mek, mu hab be le zi kir e mek ir. Hiç bir ýrk, din, dil, en ay rý mý yap mak sý zýn, yaþ lý sýy la gen ci i le a de a bir mah þer pro va sý o lan hac ne de gü zel bir i ba de ir. Hac i ba de in de de di ðer i ba de ler de ol du ðu gi bi be den sað lý ðý çok ö nem li dir, o yüz den mad dî a çý dan hâ li vak i ye rin de o lan la rýn bu i ba de i er e le me den bir an ön ce yap ma la rý lâ zým dýr, zi ra yaþ i ler le dik çe hac i ba de in de bir a kým zor luk lar mey da na gel mek e ve yaþ lý in san lar mem le ke le ri ne dön dük le rin de bu i ba de i am an la mýy la ya pa ma dýk la rý ný di le ge ir mek e dir ler. Be di üz za man Haz re le ri þöy le di yor: l la hu ek ber ler le nev-i be þe rin beþ en bi ri si ne, üç yüz mil yon in san la ra bir den l la hu ek ber de dir me si; ko ca kü re-i arz, bü yük lü ðü nis be in de o l la hu ek ber ke li me-i kud si ye si ni se ma va a ki sey ya ra ar ka daþ la rý na i þi i ri yor gi bi, yir mi bin den zi ya de ha cý la rýn ra fa a ve iyd de be ra ber bir den l la hu ek ber de me le ri, e sûli k rem ley his sa lâ ü Ves se lâ mýn bin üç yüz se ne ev vel âl ve sa ha be le riy le söy le di ði ve em re i ði l la hu ek ber ke lâ mý nýn bir ne vi aks-i sa dâ sý o la rak, ru bu bi ye-i lâ hi ye nin ab bü l-rz ve ab bü l-â le mîn a za me-i ün va nýy la kül lî e cel li si ne kar þý ge niþ ve kül lî bir u bû di ye le bir mu ka be le dir di ye a hay yül ve his ve ka na a e im. ( sa-yý u sa, s. 46) Ce nâb-ý l lah a, biz le re böy le bir i ba de i ver di ði i çin, sev dir di ði i çin, son suz ham dü se na lar ol sun. DÞLIYL yap ýk la rý pa ra lý gü nün sý ra sý bu ay o na gel miþ i. i sa fir le ri ni a ðýr la yýp yol cu e ik en son ra yor gun bir hal de kol u ða o ur du. e vinç le pa ra la rý ný e li ne al dý. y lar dýr ku yum cu da gö rüp be ðen di ði bi le zi ði al ma nýn ha ya li ni kur muþ u. þ e o gün gel miþ i. Ya rýn he men gi dip o bi le zi ði a la cak ý. Pa ra la rý çan a sý na bý ra kýr ken ak lý bir an ma hal le le ri ne ya pý lan ca mi ye gi i. Ca mi in þa a ý yýl lar dýr de vam e di yor du. s lýn da ca mi ye ver mek de ne gü zel o lur du. di ye dü þün dü bir an. ma o bi le zi ði al ma yý da ay lar dýr ha yal e miþ i. k lý ca mi ye ver di yor, nef si Bi le zi ði al. a sýl sa ca mi ye yar dým e den ler çok ur di yor du. k lý ve nef si a ra sýn da ka lýn ca Bi raz da ha dü þü nüp son ra ka rar ve re yim di ye rek çan a sý ný pa ra lar la bir lik e kal dýr dý. ra dan bir kaç haf a geç miþ i, a ma pa ra la rý ný kul lan ma ko nu sun da ki ka ra rý hâ lâ ne leþ me miþ i. ef si i le ak lý a ra sýn da bo ca lý yor du. e o lur ne ol maz ka rar ve re ne ka dar pa ra la rý gü ven li bir ye re kal dý ra yým di ye dü þün dü. Çan a yý a çýp pa ra la rý ný al mak i çin e li ni çan a ya u za ý ðýn da pa ra la rýn ye rin de ol ma dý ðý ný gör dü. Çan a yý bo þal ý, bü ün göz le ri ne ek rar ek rar bak ý, a ma pa ra lar yok u. ca ba bir ye re bý ra kýp u nu um mu? di ye ya ak al la rý na, çek me ce le re, cep le ri ne, her ye re de fa lar ca bak ý, a ma pa ra lar yok u. ra mak an yor gun düþ ü, i çi yan dý. Çok ü zül dü. De fa lar ca piþ man ol du. i ye ca mi ye ver me dim? ef si me uy dum. lim de ki ha yýr yap ma fýr sa ý ný ka çýr dým, pa ra la rým kay bol du boþ ye re gi i di ye ha yýf la nýp dur du, a ma fay da yok u. Pa ra la rý ný kay be de li bir kaç ay geç miþ i, a ma pa ra la rý ný kay be me nin a cý sý hâ lâ i çin den çýk ma mýþ ý. n çok da se vap ka zan ma im kâ ný var ken nef si ne u yup bu im kâ ný ka çýr dý ðý na ya ný yor du. h keþ ke pa ra la rý ný bu la bil sey di. r ýk bir an bi le e red dü e mez he men ko þar ca mi in þa a ý na yar dým i çin ve rir di. ma ar ýk fýr sa kaç mýþ ý. Ü zün ü lü ü zün ü lü dü þü nür ken cep e le fo nu çal dý. e le fo nu nu al mak i çin e li ni çan a sý na u za ý ðýn da çan a as a rý nýn sö kül müþ ol du ðu nu fark e i. k lý na ge len þey le göz le ri par la dý bir an. ca ba ak lý na ge len þey o la bi lir miy di? He ye can la ve du ây la e li ni sö kük yer den i çe ri sok u. ve, pa ra lar o ra day dý. s a rýn sö kük ye rin den çý kýp çan a nýn al ý na kay mýþ lar dý. e vinç en dün ya lar o nun ol muþ u. De fa lar ca l lah a þük re i. r ýk bir sa ni ye bi le bek le ye mez di, nef si ge ne o nu ya nýl ma dan yap ma sý ge re ke ni yap ma lýy dý. Hay re, se vinç ve þü kür i çin de ca mi ye gi dip pa ra la rý ver di.

16 4 4 I 2012 PZ I 2012 PZ 5 H Y I V Ö LÜ Ü Â ÇI L I I YL IZ C LÂ Y PI YO Her þey den ön ce, s lâ mi ye i se çiþ hi kâ ye ni zi ürk o ku yu cu la rý i çin bir de fa da ha an la ýr mý sý - nýz? i zi bu er ci he gö ü ren dü þün ce ler ne ler di? me ri ka gi bi bir ül ke de u se vî lik en s lâ ma gi - den yo lu na sýl bul du nuz? ew York a l man-ya hu di men þe li, dör dün cü ne sil bir me ri kan a i le sin den dün ya ya gel dim. i le men sup la rý nýn hiç bi ri, her han gi bir di nin sý ký a kip çi le ri de ðil di. n nem ve ba bam, lâ ik me ri kan ha ya ar zý nýn a kýn ý sý i çin de kal mýþ i nanç lý bi rer Ya hu di i di ler. Ya hu di lik e, men sup la rý ný cez be mek ve mu ha fa za e mek i çin ya pý lan re form e þeb büs le ri nin ba þa rý sýz lý ðý ný ço cuk lu ðun dan be ri gör müþ dik ka li bir göz lem ci o la rak, din de mo der nizm dü þün ce si nin ha a la rý ný ký sa sü re de an la dým. Di ni lâ ik lik le uz laþ ýr ma nýn, za yýf la ma ve mað lû bi ye en baþ ka bir þey ge ir me di ði ne ke sin lik le i nan dým. Ü ni ver si e yýl la rýn da ( ), n gi liz üs lü man u ham med ar ma du ke Pick hall ýn ur ân er cü me si ni in ce le dik en son ra, in san za af la rýy la bo zul ma mýþ ger çek ve saf i ma nýn sa de ce s lâm da ol du ðu na da ha faz la ka na a ge ir dim, i na nan bir in sa na, ha ya ýn ve ö lü mün ma na sý, is i ka me i ve mak sa dý hak kýn da a min kâr ve kap sam lý bir a çýk la ma yý yal nýz ca s lâm ge i ri yor du. Dün ya nýn her ye rin de ki üs lü man genç ler le yo ðun þe kil de ha ber leþ me ye ve n gi liz ce s lâ mî ya yýn la rý o ku ma ya baþ la dým. Ce ma a-i s lâ mî nin ku ru cu su ve li de ri ev lâ nâ ey yid bü 1- lâ el-ev du dî i le ha ber leþ im. O da be ni La hor a gel me ye ve a i le siy le be ra ber o ur ma ya dâ ve e i de bu dâ ve i ka bul e im ve bir yýl son ra bir Ce ma a-i s lâ mî men su bu i le ev le ne rek o nun i kin ci e þi ol dum, ge niþ a i le si i le be ra ber ya þa ma ya baþ la dým. s lâm hak kýn da çok sa yý da n gi liz ce ki ap, ma ka le ve de ne me nin ya za rý yým. y rý ca, s lâ mi ye ve s lâm dün ya sý ü ze ri ne ya zýl mýþ ki ap lar la il gi li ah lil le rim var. Dör ye iþ kin ço cuk sa hi bi yim. v li bir ký zým, bir de o ru num var. Ço cuk la rý mýn ve o run la rý mýn hak ka uy gun bir ha ya ya þa ma la rý ve ye gâ ne is i ka me yo lu o lan s lâ mý a kip e me le ri i çin l lah a duâ e di yo rum. BÜ Ü POB L L Z Ç, U Â V Ü Wes ern Ci vi li sa i on Con dem ned by I self (Ba ý e de ni ye i en di ni He sa ba Çe ki yor) i sim li son e se ri niz de, in san lýğýn en ö nem li ih i ya cý nýn, ek bir l lah a i nan mak ol du ğu nu söy lü yor su nuz. Bu so nu ca na sýl va rý yor su nuz? o dern Ba ý e de ni ye i nin lâ ik lik ve ma er ya liz mi dün ya ça pýn da be nim se me si, mo dern op lu mun bo zul ma sý, de je ne re ol ma sý, çö zül me si ve çök me si de mek ir ki, bu, gü nü mü zün söz de i le ri v ru pa ül ke le rin de ve me ri ka da a çýk ça göz le ne bil mek e dir. o dern op lu mun çö zül me si ve çö kü þü, 70 li ve 80 li yýl lar da çok da ha çar pý cý ve sür a li bir gö rü nüm ka zan mýþ ýr. os yal ha ya a ki kö ü lük le rin e sa sý, fi zik ö e sin de ki mu lak ma ne vî ve lâ hî de ðer le rin red di ne da ya nýr ve bu da am bir ah lâk ka o su nu, a nar þi yi, dav ra nýþ ve ha re ke ler de ob jek if öl çü le rin bu lu na ma yý þý ný ne i ce ver miþ ir. ek ça re, an cak ur ân ve ün ne e i na na rak u la þý la bi le cek o lan e be dî ger çe ðe da ya lý mu lak ma ne vî de ðer le ri a kip e mek ir. öz de ge liþ miþ Ba ý da göz le nen 1 I 2012 D VF D, ÜHD YZ V DÜÞÜÜ Y CL L ÖPÜ DG I-1986 YIID YPILIÞ B ÖPOJ Gerçek ve saf imanýn sadece slâm da olduðuna kanaa geirdim Üniversie yýllarýmda, insan zaaflarýyla bozulmamýþ gerçek ve saf imanýn sadece slâm da olduðuna daha fazla kanaa geirdim. nanan bir insana, hayaýn ve ölümün manasý, isikamei ve maksadý hakkýnda aminkâr ve kapsamlý bir açýklamayý yalnýzca slâm geiriyordu. gay ri in sa nî, ma ki na laþ mýþ ve yýr ý cý op lum, a e izm ve lâ ik li ðe da ya lý dýr. os yal dü ze nin çö zül me si ve çök me si kar þý sýn da ek ça re, ev hi di ve Hz. Pey gam be rin (asm) ir þad la rý ný a kip e mek ir. ev hi din ya ný sý ra, ha þir i nan cý ü ze rin de de ýs rar la du ru yor su nuz. e den? hi re e i nan mak sý zýn üs lü man ol mak müm kün de ðil dir. ur ân ve ha dis e baþ an so na, ö lüm den son ra ki ha ya a ve in sa nýn bu ha ya a ki dav ra nýþ la rý na e be dî mü kâ fa ve ya ce za ve ril mek ü ze re l lah ýn ya pa ca ðý mu ha ke me ye a ýf a bu lu nu lur. h lâk ka nun la rý nýn ar dýn da ki e mel kuv ve bu dur. hi re e i na nan lar la ö lü mü bir son o la rak ka bul e den le rin ha ya a ba ký þý ve ya þa yý þý a ma men fark lý dýr ve uz laþ ý rýl ma sý im kân sýz dýr. He sap gü nü ne, son suz ha ya a ki mü kâ fa ve ce za ya ke sin bir ka na a le i nan mak, in sa nýn dav ra nýþ la rý ný, ha re ke le ri ni ve gün lük ha ya ý ný be lir le yen ah lâk ka nun la rý nýn ar dýn da ki ger çek güç ür. ÇÐ DÞ DÜ Y I U HÎ H LI ÐI, LÂ HÎ D Ð L YO U LU ÐU Gü nü müz de in san lýğýn kar þý kar þý ya ol du ğu bel li baþ lý en e lek ü el ve ru hî prob lem ler ne ler - dir? s lâm bun la ra ne gi bi çö züm ler ge i ri yor? Çað daþ dün ya nýn en ö nem li ru hî has a lý ðý, dav ra nýþ ve ha re ke le ri mi zi da yan dý ra bi le ce ði miz ob jek if, mu lak, fi zik ö e si ma ne vî ve lâ hî de ðer le rin mev cu ol ma yý þý dýr. Bu da a nar þi yi, ah lâk ka o su nu, ob jek if dav ra nýþ ve ha ya öl çü le ri nin ol ma yý þý ný ne i ce ver mek e dir. Bu nun so nu cu da ka nun suz bir zu lüm ve za yýf la rýn in saf sýz ca sö mü rül me si ol mak a dýr. s lâ mi ye, ur ân ve ün ne e sý ký bir þe kil de bað lan mak i se, bü ün bu prob lem le rin ce va bý ný ge ir mek e; in sa nýn, so nu cu ne o lur sa ol sun, zevk duy du ðu her þe yi ya pa bi le ce ði ni dü þü nen a e is ler kar þý sýn da e sir li bir pan ze hir sun mak a dýr. Dar win in ev rim e o ri - siy le zir ve ye u la þan bi lim dev ri mi nin, ge liþ me kav - ra mý ný i lim kav ra mýy la denk gö ren bir an la yý þa e - mel eþ kil e i ği ni söy lü - yor su nuz. Bu an la yýþ ne gi - bi so nuç lar do ğur du? s lâ - mî dü þün ce a çý sýn dan bu so nuç la rý de ğer len di rir mi si niz? l er na if o la rak in san lý ða na sýl bir ge liþ me ve bi lim kav ra mý su na bi li - riz? Ge liþ me dog ma sý, a e izm ve ma er ya liz me da ya lý bir ef sa ne dir. Ge liþ me, bü ün ha ya ýn bað lý ol du ðu a biî ve be þe rî çev - re nin kir le il me si ni ve sür a le ah ri bi ni ne i ce ve ren bir fa a li ye e ve ri len yan lýþ bir i sim dir. a na yi leþ me ve e ko no mik bü yü me i le denk leþ i ri len kal kýn ma, dün ya nýn a biî kay nak la rý nýn ve ser ve i nin, va him þe kil de yað ma e dil me sin den ve hýz la ah ri bin den baþ ka bir þey de ðil dir. ðer ký sa sü re de kon rol al ý na a lýn maz sa, ge ze ge ni mi zi ya þa na maz hâ le ge i re cek ir. i raf e me li yiz ki, bu gün kü ek no lo jik ve il mî ge liþ me le rin baþ la dý ðý on ye din ci yüz yýl da ve ha a ö ne sans ýn söz de hü ma niz mi nin or a ya çýk ý ðý da ha ön ce sin de, deh þe ve ri ci bir ha a ya pýl dý. ek no lo ji ca na va rý ný dur dur mak ve konrol al ý na al mak i çin fer dî o la rak ya pa bi le ce ði miz çok az þey var dýr; a ma mey da na ge len za rar la rý a mir e mek i çin doð ru yol da a ý la cak ilk a dým, bü yük bir yan lýþ lýk ya pýl dý ðý ný a çýk ça i i raf e mek ir. Bi lim, ek no lo ji ve e ko no mik bü yü me nin gü nü müz de ki is i ka me i, in sa nýn in san lý ðýn dan bi raz da ha u zak laþ ý rýl ma sý ve ha ya ý mâ nâ lý, i i bar lý, gü zel, i yi ve ya þan ma ya de ðer ký lan her þe yin ah ri bi yö nün de dir. s lâm kül ü rü nün zir ve de ol du ðu za man lar da ge li þen a bi a bi lim le ri, mâ nâ ve de ðer an la yý þýn dan as la ay rýl ma mýþ lar dý ve ka rak er, he def ler, i de al ler yö nüy le, bu gün bil di ði miz bi lim den kök lü bir þe kil de fark lý i di ler. n la ma mýz ve i i raf e me miz ge re kir ki, ge liþ me hiç bir ger çek e me li bu lun ma yan bir ca na var ve yan lýþ bir ef sa ne dir. Ya pýl ma sý ge re ken þey, s lâm bi li mi nin sa de ce mo dern bi lim le rin ön cü sü o la rak de ðil, ay ný za man da bi zi bu da la lý ðý mýz dan kur a ra bi le cek ye gâ ne al er na if o la rak da in ce len me si dir. DV C D Ð Þ L LÂ Z V YO s lâm dün ya sý nýn en e lek ü el ve ru hî prob lem - le ri ne ler dir? Bun lar na sýl a þý la bi lir? s lâ mî u ya - nýþ ha re ke le ri ni bu nok a dan na sýl de ğer len di ri - yor su nuz? Bu ha re ke ler i çin de i sa le-i ur un fonk si yo nu ve a yý rý cý va sýf la rý ne ler dir? s lâm dün ya sý na em per ya liz min, sö mür ge ci li ðin ve þim di ler de de ye ni sö mür ge ci li ðin ha kim ol ma sý dolayýsýyla, Ba ý da ki her þey Do ðu ya ak ý ve Do ðu Ba ý ya bir mo del ve i de al na za rýy la bak ý. üs lü man Do ðu nun en dik ka siz göz lem ci ler i çin bi le a þi kâr o lan e zi ci prob le mi, Ba ý lý o lan her þe yin dü þün ce siz ce ve ge li þi gü zel bir þe kil de ak li e dil me si dir. Bu an cak, çok sa yý da üs lü ma nýn, ken di me de ni ye le ri nin ve ma ne vî mi ras la rý nýn pa ha bi çil mez de ðe ri ni ve çað daþ pop kül ü rü nün bomboþ mâ nâ sýz lý ðý kar þý sýn da ki sý nýr sýz üs ün lü ðü nü ye ni den keþ fe me siy le a þý la bi lir. Bir s lâm dev ri mi nin ge rek li li ði ü ze rin de ýs rar e den u ya nýþ ha re ke le ri nin ak si ne o la rak, bu sa ýr la rýn ya za rý, dev rim ci de ði þik li ðin s lâ ma za rar lý o la ca ðý ka na a in de dir. a mir, e da vi, ye ni le me e rim le ri nin çok da ha uy gun o la ca ðý ný dü þün mek e dir. Â L- U H Ü Ü LÜ ÐÜ i sa le-i ur ha re ke i nin üs ün lü ðü, u ya nýþ çý üs lü man si ya sî grup la rý na men sup a day la rýn di ðer po li i ka cý lar gi bi se çim le re ka ýl dýk la rý yer ler de bu lu nan di ðer u ya nýþ ha re ke le rin den fark lý o la rak, si ya sî fa a li ye le re a þý rý ö nem ver mek en ka çýn ma sýn da dýr. s lâ mî u ya nýþ i çin gay re gös e ren ler, po li i ka cý la rýn çok çok üs ün de ol ma lý ve on lar la ay ný se vi ye ye, a þa ðý ve ba ya ðý bir se vi ye ye düþ mek en ka çýn ma lý dýr lar. s lâ mý, ça ðýn an la yý þý ý þý ğýn da, in san lý ğa as lî hü vi ye iy le su na bil mek i çin ne ler ya pýl ma sý ge re - ki yor? Bu hu sus a ki en gel ler ne ler dir? Bun lar na - sýl a þý la bi lir? s lâm yal nýz ca e o rik yö nüy le de ðil, ay ný za man da, s lâm dün ya sý nýn Ba ý nýn em per ya lis hâ ki mi ye i ne gir me si ne ka dar, a rih e ba þa rý lý ol muþ am bir me de ni ye o la rak da ak dim e dil me li dir. e za þe ri a ýn, ya ni s lâm hu ku ku nun si ya sî, e ko no mik ve sos yal cep he le ri nin ak di miy le ka lýn ma ma lý; s lâ mýn ruh, fel se fe ve sa n'a mi ra sý nýn Ba ý lý gay ri müs lim le re uy gun bir þe kil de ak di mi de ih mal e dil me me li dir. s lâm, mo da o lan izm ler le ben zer li ði ve uz laþ ma sý bu lun ma yan am ve bo zul ma mýþ þek li i çin de ak dim e dil me li dir. y rý ca, bu ak dim, za af ve mað lû bi ye en kay nak la nan mo der nizm ve ben zer lik iz le rin den a rýn dý rýl mýþ bir þe kil de ol ma lý dýr. s lâm bir kud re ve ü mi var lýk po zis yo nu i çin de ak dim e dil me li dir. Bir ki a bý ný zýn s lâ mýn Çað daþ Ön cü le ri a - dýy la ürk çe ye çev ril di ği ni ve er cü me de çok cid dî ha a lar, ah rif ler ya pýl dý ğý ný bi li yor mu su - nuz? (Bun la rýn bir kýs mý na der gi mi zin ar [öp rü-1986] sa yý sýn da yer ve re rek ep ki mi zi di le ge ir miþ ik). Bü yük bir so rum suz luk ör ne ği o la - rak gör dü ğü müz bu dav ra ný þý siz na sýl de ğer len - di ri yor su nuz? Bu er cü me yi göz den ge çir dim ve as lý nýn ya rý dan ço ðu nun çý ka rýl mýþ ol du ðu nu fark e im. e se lâ, n gi liz ce as lýn da, ev lâ nâ ev du dî ve Ce ma a-i s lâ mî bö lü mü çok de ay lý i di, 100 say fa dan faz la yer u u yor du; a ma er cü me de bu bö lüm, ko nu nun ye e rin ce an la ýl ma sý çok güç o lan 3-4 say fa ya in di ril miþ. e za, ki a býn so nuç bö lüm le ri a ma men çý ka rýl mýþ. s lâ mî u ya nýþ ha re ke le ri hak kýn da ki di ðer ma ka le ler de bu lu nan o ri ji nal ik i bas lar ya çok a zal ýl mýþ ve ya bü ü nüy le a lan mýþ. Bu nun la be ra ber, bu ki ap bü ün nok san la rý ve yan lýþ lýk la rýy la be ra ber, ar ýk ya yýn lan mýþ ve o lan ol muþ ur. Bu cür mü ir i kâb e den ya yýn cý ya kar þý za man ve e ner ji har ca yýp u zun mah ke me sa fa ha ý aç mak an zi ya de, ay ný za man ve e ner ji nin, di ðer ki ap ve bro þür le ri min ürk çe ye çev ri lip mev cu er cü me de ya pý lan yan lýþ lýk lar dan ka çý ný la rak gü zel bir dü zen i çin de ya yý ný yo lun da sar fe dil me si ge re kir. (ü lâ ka: â zým Gü leç yüz, öp rü, a sým-1986) Y C L D? 1934 yýlýnda ew York a argare arcus olarak dünyaya geldi. Yahudi asýllý bir lman ailenin çocuðuydu. ew York Üniversiesi nde san'a öðrenimi yapan Cemile, ngilizce ur ân mealini ve Yahudi asýllý iken üslüman olan uhammed sad ýn oad o ecca (ekke ye Giden Yol) ve Islam a he Crossroads (Yollarýn yrýlýþ okasýnda slâm) kiaplarýný okudukan ve ew York aki bazý mühedî merikalýlarla emasa geçiken sonra, slâmiyei kabul ei den bugüne [vefaýna kadar] Pakisan da yaþayan Cemile, Pakisan daki Cemaa-i slâmî nin önde gelenlerinden uhammed Yusuf Han la evli ve dör çocuk annesi. (öprü, ar-1986 sayýsýndan...)

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Baþka din mensuplarýyla dosluk K Â Z I G Ü Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S SYF 12 D lkolsüz bira eikeiyle kandýrýyorlar u l man ya nýn ön de ge len ü ke i ci yi ko ru ma ku ru luþ la rýn dan Fo od wach pi ya sa

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR 64 I O CU ZI n16 da B 500 Þ BD DBC Fransa nýn en büyük camisi ibadee açýldý nhb F 16 D IP BDÜZZ VD HZI n9 da vlilikler arý, boþanmalar azaldý efre filminin yapýmcýsý uuklandý eni öðremen aamasý olmayacak

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR G ÇK H B V i SF HF SOU BULCSI SF 13 IL: 43 S I: 15.315 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 6 K 2012 CUS/ 1 L www.ye ni as ya.com.r Suriye geleceke de FOOÐF: komþumuz olacak Þ I BULK KOUKOÐLU: SU GLCK KOÞUUZ,

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Y Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 2 V LI, POGI CLI YYILYC ÞLIUF BÜZZ PL BUGÜ YPILIYO n Ha be ri say fa 6 da "YÜZYILI BY CHI" H- ÞF HILI Z Y, ÇO YÞ u me ri kan Be yin Cer rah la rý Bir li ðince Yüz yý lýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI l il bayram namazý vakileri Diyane þleri Baþkanlýðý urban Bayramý namazý saalerini açýkladý. Namaz, yarýn sabah nkara da 7.04, sanbul da 7.23, zmir de 7.24 de kýlýnacak. uh B 3 Gazeemizde bayramlaþma Her

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. i rac: Za man ve me kân üs ü bir o lay /nsü KÖS SF 5 i rac, ikinci bir Kadir Gecesi hükmündedir /ns SF 2 D i rac Gecesi/ n SIK SF 2 D uhun huzuru, kalbin süruru olan manevî yükselme sembolü: i rac /nj

Detaylı

ATEÝZME ÝSYAN DÝNE DÖNÜÞ

ATEÝZME ÝSYAN DÝNE DÖNÜÞ SiyahMaviKýrmýzýSarý Ankara da coþkulu karþýlama Ha be ri say fa 6 da 64 yýl sonra Kasamonu da Ha be ri say fa 15 e GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 41 SA YI: 14.576 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR OZ Her köülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve oplumu nasýl ahrip eiðini bru Olur sordu, uzmanlar cevapladý. PZTS S PSOOG V UI ÇOCUÐUUZ OU IÞTI I? OUI ÇISII ÜZ 1 HFT GÇT V ÇOCUÐUUZ H OU UU SÐIOS

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hacý adaylarýna kesinisiz saðlýk hizmei Diyane þleri Baþkanlýðýnýn mukaddes opraklarda 7 gün 24 saa ücresiz olarak sunduðu saðlýk hizmeleri, hacý adaylarýnýn yüzünü güldürüyor. n HB F 16 D obel Barýþ Ödülü,

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Suriye deki iç savaþ ihracatýmýzý vurdu

Suriye deki iç savaþ ihracatýmýzý vurdu DZD Y Ye ni ba lýk av se zo nu a çý lýr ken, Zon gul dak a ba lýk çý lar, gýr gýr av de rin li ði nin 18 me re den 24 me re ye çý kar ýl ma sý ný pro es o e mek a ma cýy la de ni ze a çýl - ma dý. Zon

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ÝÞÇÝ TAKSÝM SINAVINDA

ÝÞÇÝ TAKSÝM SINAVINDA SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝGARADA RESÝMLÝ UYARI GÜNLERÝ BAÞLIYOR Ha be ri say fa 16 da TÜRKÝYE DE DÝYABET RÝSKÝ ARTIYOR Ha be ri say fa 15 e KÜTÜPHANEYE GÝDENLERÝN SAYISI DÜÞTÜ TEKNOLOJÝ, KÝTABA OLAN ÝLGÝYÝ

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

Y1 AÐUSTOS 2010 PAZAR. n AL MAN YA NIN 12 mil yon dan faz la

Y1 AÐUSTOS 2010 PAZAR. n AL MAN YA NIN 12 mil yon dan faz la SiyahMaviKýrmýzýSarý Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Y Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R Y1 AÐUSTOS 2010 PAZAR Dernek baþkaný,

Detaylı