Özgürlükler, demokratik devletin temelidir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özgürlükler, demokratik devletin temelidir"

Transkript

1 DY D GÜ O F DLD asýrganýn vurduðu adada imam yardým çaðrýsý yapý HLÂIZLIÐ ÞI ÇI GÖVZ HB YF 3 new York þehrinin beþ ilçesinden birisi olan yaklaþýk 500 bin nüfuslu aen Island ýn andy süper kasýrgasýndan en fazla ekilenen yerleþim birimi olduðu, ancak olaydan iki gün sonra anlaþýldý. da da bulunan rnavu Camiinin imamý Zulkarni Vardar Cuma hubesinde yardým çaðrýsý yapý. vleri yerinden söken, arabalarý savurup aan ve önüne kaýðý herþeyi sürükleyen kasýrga burada 19 kiþinin ölümüne yol açý. HB YF 5 + G Ç H B V i YIL: 43 YI: Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â DI 4 I 2012 PZ/ 1 L ni as ya.com.r Özgürlükler, demokraik devlein emelidir HÜYL DO DVL Z VZ n lmanya dale Bakaný abine Leuheusser-chnarrenberger, modern demok ra si nin öz gür i ra dey le müm kün ol du ðu nu be lir e rek, ''Ço ðul cu luk, a - zýn lýk la rýn ko run ma sý, i fa de öz gür lü ðü, op lan ma ve yü rü yüþ yap ma öz gür lü - ðü, din öz gür lü ðü de mok ra ik dev le e za rar ver mez. Bun la rý ka bul e mek güç - süz lük de ðil, güç lü de mok ra ik dev le in e me li ni o luþ u rur'' de di. ÜOCU ZHY IILLI Baðýþ: aüko B ye direniyor n ai Halim Paþa Yalýsý nda düzenlenen B Yolunda Genç leiþimciler Yarýþmasý ödül örenine kaýlan vrupa Birliði Bakaný gemen Baðýþ, B konusunda saükocu zihniyein direncinin hep birlike kýrýlmasý gerekiðini vurgulayarak, bunun ileiþimle mümkün olabileceðini söyledi. HB YF 7 D HLI DÐ ÇÐI YPI çlýk grevleri için arabulucu heye nçlýk grevlerinin 52. gününde, Prof. Dr. ehme Bekâroðlu, Prof. Dr. Gen cay Gür soy, vu ka ez ban Ha e mi, b ra him Be il ve ür ki ye v ru pa ar ma Par la men o su þ baþ ka ný Jo os La gen dijk bir a ra ya ge le rek he ye kur mak i çin ça lýþ ma baþ la ý. Ça lýþ ma lar la bü - ün si vil op lum ör gü le ri nin bi ra ra ya ge i ril me si plan la ný yor. 7 D LY DL BI CHBG, HÜYL DVL Z VYCÐ BL, ÖZGÜLÜL GÜÇLÜ DO DVL L OLUÞUU DD. ÖZGÜLÜL BUL Y DVL GÜÇÜZDÜ nl man Ba kan, na ya sa re for mu çok ö nem li dir. Çün kü de mok ra si, op lu mu ge liþ i ren bir sü reç ir. e mel hak ve öz gür lük ler de mok ra si i çin çok ö nem li dir. o dern bir de mok ra si de dev le in gü cü a na ya sa dan gel mek e dir. o dern de - mok ra si öz gür i ra de i le müm kün dür. Dev le in gü cü va an da þýn dan gel mek e - dir. Bu öz gür lük le ri ka bul e me yen dev le güç süz bir dev le ir de di. 7 D 28 Þuba ýn akörleri sorgulanmalý nski millevekili kýn Birdal, 28 Þuba ý diðer darbelerden ayýran özelliðinin silâhlý ve silâhsýz güçleri olduðunu belirerek, Gazee paronlarý, köþe yazarlarý, iþ adamlarý ve örgüleri ile uluslar arasý boyuu süreçle iliþkilendirilmeli. 28 Þuba sürecinde rol oynayan her kesim sorgulanmalý dedi. HB YF 6 D on ba har-2012 dö ne mi em sil ci ler op lan ýsý, s an bul-gü neþ li de ki mer kez e sis le ri miz - em sil ci le ri miz op lan dý de ger çek leþ i ril di. eþ ri ya ve ders ha ne faaliye le ri nin e le a lýn dý ðý op lan ý da, a çý lýþ ko nuþ - ma sý ga ze e miz im i yaz sa hi bi eh me u lu lar a ra fýn dan ya pýl dý. Ye ni s ya ed ya Grup Ge nel ü dürü e cep aþ cý ise mü es se se miz fa a li ye le ri hak kýn da bil gi ve re rek, ge le cek dö ne me i liþ kin plan ve he def le ri miz ü ze rin de dur du. Birden fazla gündemi olan op lan - ý da em sil ci le ri miz i sa le-i ur e ði im hizme le ri ni gö rüþ ü ler. Yo ðun bir ka ý lým la ger çek le þen op lan ý ve rim li gö rüþ me ve mü za ke re le re sah ne ol du. I UDD ÂLI YIZ 12 BY OUÞU 8 FOOÐF: H Y Yeni sya ya konuþan üslüman ardeþler Baþkan Yardýmcýsý Zeki Bani uþeyd, yöneimdeki sýkýnýnýn en büyük sebebinin seçim sisemi olduðunu söyledi. HL DG Ürdün kansýz deðiþim isiyor nür dün de re form is e yen halk, yö ne i - min Ya i çin de bu lun du ðu nuz du ru mu ka bul e der si niz ya da u ri ye li le rin düþ - ü ðü du ru ma dü þer si niz söz le riy le eh - di e dil dik le ri ni be lir i yor. H U ÖYL HB YF 5 ÞILI ÞH 1 gün önce annesinden helâllik isemiþ ndiyarbakýr ýn Lice ilçesindeki çaýþmada þehi olan jandarma er dem Ödemiþ in cenazesi, ilopi ilçesinde defnedildi. Þehidin önceki gün annesini arayarak helâllik isediði, 2 gün sonra da izne geleceðini söylediði öðrenildi. YF 6 D BO-H' Öksüz cami aleme kavuþu nbos na-her sek i o luþ u ran i ki si ya sî ya pý - dan bi ri o lan Bos na ýrp Cum hu ri ye nin baþ ken i Ban ya Lu ka da res o ras yon ça lýþ - ma la rý de vam e den, þeh rin sem bol le rin - den o lan a ri hî Fer ha Pa þa Ca mi inin mi na - re si ne a lem yer leþ i ril di. YF 5 LGÇ B UYGUL Yolsuzluk yapanlar için övbe hesabý n ýsýr Cumhurbaþkaný uhammed ursî, yolsuzluk yapýp piþman olanlarýn gasp eiði haklarý n iadesi için banka hesabý açýldýðýný söyledi. YF 5

2 2 4 I 2012 PZ LÂH + Â Y abbinize yalvararak ve gizlice duâ edin. Þüphesiz ki O haddini aþanlarý sevmez. raf ûresi: 55 / Â ye -i e ri me e â li H D Dör þey rþýn alýndaki hazineden indirilmiþir: Faiha, Âyee'l-ürsî, Bakara ûresinin son iki âyei [Âmene'r-rasûlü] ve evser ûresi. Câ mi ü s-a ðîr, o: 527 / Ha di s-i Þe rif e â li Baý medeniyei, semâvî kanunlara kulak vermeli Haýralar; onlarý bize abbimiz yaþaýðý için deðerlidir a ya ev de baþ lar dý. H edeniye-i hâzýra-i garbiye, semavî kanun-u esasîlere muhalif olarak hareke eiði için seyyiaý hasenaýna, haâlarý, zararlarý, faydalarýna râcih geldi. edeniyeeki maksud-u hakikî olan isiraha-i umumiye ve saade-i haya-ý dünyeviye bozuldu. İ kin ci su al: en es ki den þark a ki be de vî a þâ ir - de se ya ha e i ðin va ki, on la rý me de ni ye ve e rak ki ya a çok eþ vik e di yor dun. e den kýrk se ne ye ya kýn dýr me de ni ye-i hâ zý ra dan mim siz di ye rek ha ya-ý iç i ma i ye den çe kil din, in - zi va ya so kul dun? l ce vap: e de ni ye-i hâ zý ra-i gar bi ye, se ma vî ka nun-u e sa sî le re mu ha lif o la rak ha re ke e i ði i çin sey yi a ý ha se na ý na, ha â la rý, za rar la rý, fay da la rý na râ cih gel di. e de ni ye e ki mak sud-u ha ki kî o lan is i ra ha-i u mu mi ye ve sa a de-i ha ya-ý dün ye vî ye bo zul du. k i sa, ka na a ye ri ne is raf ve se fa he; ve sa y ve hiz me ye ri ne em bel lik ve is i ra ha mey li ga le be çal dý ðýn dan, bi ça re be þe ri hem ga ye fa kir, hem ga ye em bel ey le di. e ma vî ur ân ýn ka nun-u e sa sî si, n san i çin an cak ça lýþ ý ðý nýn kar þý lý ðý var dýr. (ecm û re - si, 53:39.) Yi yin, i çin, fa ka is raf e me yin. ( râf û re si, 7:31.) fer man-ý e sa sî siy le, be þe rin sa a de-i ha ya i ye si, ik i sa ve sa ye gay re e ol du ðu nu ve o nun la be þe rin ha vas, a vâm a ba ka sý bir bi riy le ba rý þa bi lir di ye i sâ le-i ur bu e sa sý i za ha bi na en, ký sa bir i ki nük e söy le ye ce ðim: Bi rin ci si: Be de vî lik e be þer üç dör þe ye muh aç o lu yor du. O üç dör hâ câ ý ný e da rik e me yen, on a de e an cak i ki siy di. Þim di ki garp me de ni ye-i zâ li me-i hâ zý ra sý, su-i is i mâ lâ ve is ra fa ve he ve sa ý eh yiç ve ha vâ ic-i gayrý za ru ri ye yi, za ru rî hâ ca lar hük mü ne ge i rip gö re nek ve ir ya ki lik ci he iy le, þim di ki o me de nî in sa nýn am muh aç ol du ðu dör hâ câ ý ye ri ne, yir mi þe ye bu za man da muh aç o lu yor. O yir mi hâ câ ý am he lâl bir arz da e da rik e de cek, yir mi den an cak i ki si o la bi lir; on se ki zi muh aç hük mün de ka lýr. De mek, bu me de ni ye-i hâ zý ra in sa ný çok fa kir e di yor. O ih i yaç ci he in de be þe ri zul me, baþ ka ha ram ka zan ma ya sevk e miþ. Bi ça re a vâm ve ha vas a ba ka sý ný da i ma mü ba re ze ye eþ vik e miþ. ur ân ýn ka nunu e sa sî si o lan vü cub-u ze kâ, hur me-i ri ba va sý a sýy la a vâ mýn ha vas sa kar þý i a a i ni ve ha vas sýn a vâ ma kar þý þef ka i ni e min e den o kud sî ka nu nu bý ra kýp bur ju va la rý zul me, fu ka ra la rý is ya na sevk e me ye mec bur e miþ. s i ra ha-i be þe ri ye yi zîr ü ze ber e i. (...) l hâ sýl: e de ni ye-i gar bi ye-i hâ zý ra, se ma vî din le ri am din le me di ði i çin, be þe ri hem fa kir e dip ih i ya ca ý zi ya de leþ ir miþ. k i sa ve ka na a e sa sý ný bo zup is raf ve hýrs ve a ma hý zi ya de leþ ir me ye, zu lüm ve ha ra ma yol aç mýþ. Hem be þe ri ve sa i-i se fa he e eþ vik e mek le, o bi ça re muh aç be þe ri am em bel li ðe a mýþ, sa y ve a me lin þev ki ni ký rý yor. He ve sa a, se fa he e sevk e dip öm rü nü fay da sýz za yi e di yor. mir dað Lâ hi ka sý, s. 334 LÛ G Ç: aþâir: þireler. avâm: ýradan biri, fakir halk abakasý. garp: Baý. hâcâ: hiyaçlar. hasenâ: yilikler, sevaplar. havâic-i gayr-ý zaruriye: Zarurî olmayan ihiyaçlar. havas: arife ve yaþayýþça üsün olan, üs abaka. hurme-i riba: Faizin haram olmasý. isiraha-i umumiye: Genel isiraha. kanun-u esasî: emel kanun. maksud-u hakikî: Hakikî kasedilen. medeniye-i hâzýra: Þimdiki medeniye, hazýr medeniye. medeniye-i hâzýra-i garbiye: Þimdiki Baý medeniyei. medeniye-i zâlime-i hâzýra: Þimdiki zalim medeniye. mübareze: Çekiþme, kavga. râcih: Üsün gelme. saade-i haya-ý dünyevîye: Dünya hayaýnýn mululuðu. sa y: Çalýþma, gayre. seyyiâ: öülükler, günahlar. ehyiç: Heyecana geirme. erakkiya: lerlemeler, geliþmeler. zîr ü zeber: Paramparça. l üs, karmakarýþýk, darmadaðýnýk. o kak a de vam e der, ma hal le de a mam la nýr dý. Yol la rýn kra lý pay on lar dý. o or lu a raç da az dý. ra ki bu la sýn er de e e! Þim di dak ka ba þý a ra ba la rýn o zu du ma na ka ý ðý bu so kak lar dan sa ba hýn en er ken sa a le rin de Ha san m ca nýn ka a na bey gi ri nin çek i ði a ra ba sý ge çer di. em le ke in den ge ir di ði o muh e þem a. Püs kül lü oy nak la rý var dý. Ye le le ri ne gü zel di Bir o ya na, bir bu ya na sav ru lur du. ü se ge rek yok. Ya ra ý lýþ an gü zel di. e ko nu þur du a ca ba o a la Ha san m ca? e rak e de rim hep. em le ke in den, Bal kan lar dan göç e der ken be ra be rin de ge ir di ði, sa yý sýz ma ce ra lar ya þa dý ðý o a la ne ler ko nu þur du a ca ba? ý sa me sa fe de ol sa, bi zi a ra ba sý na a lýp gez dir me yi u nu maz dý. Her ke se bir þey ler ver mek, a ma mu la ka ver mek, e lin de bir þey yok sa, hiç ol maz sa e bes süm e mek, il lâ a ma il lâ kar þý lýk sýz bir þey ler ver mek ar zu suy la do luy du bu in san lar. l ginç ir. Bu gün yi ne bu so kak lar, ya ni bi zim ma hal le, yi ne ay ný ru hu a þý yan ay ný in san lar la do lu. v ler çok de ðiþ me di. Bah çe ler de öy le. k i sa ve ka na a hâ kim. Yol lar her ne ka dar el den geç miþ ol sa da, hâ lâ ö zel li ði ni yi ir me miþ me kân lar bun lar. ýb le is i ka me i bir o lan la rýn, ha ya la rý da bir bi ri ne ben zi yor, gö nül le ri de bir o lu yor. *** a ý cý lar, bi zim mu fak ca mý nýn he men ö nün de me kân u ar lar dý. Üç yol að zýy dý o ra sý. Ho roz þe ke riy le, ha fif pem be ye ça lan mu hal le bi siy le, al lý gül lü süy le, rah me li Hü se yin m ca sa mak an çok, o ca me kân lý ab la sýy la â de a sev gi da ðý ýr dý san ki. e hik me se e li miz de ki pa ra da ye er di bir þey ler al ma ya. Be re ke var dý. Be re ke in ha sý var dý. De dik ya, bir þey le rin yok lu ðu nu hiç, a ma hiç fark e me den bü yü dük. Bu gü nün ni me bol lu ðun da, her ni me in ko lay lýk la bu lun du ðu ve ev le re a þýn dý ðý bir or am da þim di bu nu an la mak ve an la mak ger çek en zor. Ha ý ra lar ha ya ý mý zýn dâ ve siz mi sa fir le ri. ma hoþ lan dý ðý mýz mi sa fir ler on lar. Bir gün ge lir, hiç um ma dý ðý nýz bir an da ka pý ný zý ça lar lar iþ e. Bu ha ý ra lar yu ma ðýn da bir u cu o la cak. Baþ la yan bi e cek ve da i re a mam la na cak. O gün le ri gör me mek, yâd e me mek ve o gün ler den ders al ma dan ya þa mak ol mu yor. Ol mu yor. O gün le rin ru hu nu ne film ler an la a bi lir, ne ro man lar, ne de su lu zýr lak di zi ler n sa nýn, in sa na bir ba kýþ la, in ce a yar bir ses o nuy la ve bir ya ka rýþ la söy le di ði o de rin mâ nâ yý hiçbir þey an la a maz. a ý cý la rýn ses le ri ne de yan sý mýþ ý bu ha va, bu mâ nâ... Ger çek en ih i ya cý o lan in san lar dý on lar. Bi zim mi nik el le ri miz le u za ý ðý mýz üç ku ruþ, on la rýn ha ya ýn da çok ö nem liy di. Çok an la ma sak da his se der dik. Bir bi ri mi ze sa de ce bir þey ler ver mez, ha ya ý mý zýn çark la rý ný bir bi ri ne bað lý o la rak sür dü rür dük. Ço cuk lu ðu mun o ilk sa ý cý sý, is mi ni am ha ýr la ya ma dý ðým o Pa muk De de, her ne ka dar du ru þu ve yü rü yü þü i le be ni kor ku sa da, be yaz pem be ka rý þý mý ku ra bi ye le riy le ak lým dan hiç çýk ma ya cak Gü zel lik, be yaz lýk, e miz lik, sa de lik, mer ha me, þef ka, ih lâs ve l lah i çin yap mak, l lah i çin ol mak, l lah i çin ya þa mak Bi ze bun lar dý on lar dan ka lan mi ras. ü lü mý sýr sa an Himme m ca Üç e ker lek li bi sik le i nin ü ze rin de, sim si yah bir ka zan Hem e pey de bü yük çe ev sim mev sim de ði þir di sa ýk la rý. Bir ba kar sý nýz, a ra ba do lu su kar puz la çý ka gel miþ, bir ba kar sý nýz ay vay la gel miþ Ba zen el ma, ba zen de nar sa ar dý. ma bi le si niz ki mu la ka u cuz ve rir di. U cu za a lýr, u cu za sa ar dý. ü rüm den ka za nýr dý. Gür bir se si var dý. Ça bu cak gi mez. Bek ler de bek ler Yaþ lý sý var dýr, gen ci var dýr, ko - L GÜDÜZLP se lim gun du ma il.com þa ný var dýr, ko þa ma ya ný var dýr. De mek o nun i çin bek ler miþ or da. er den bi le cek sin o za man? Yaþ la nýn ca an lý yor in san kö þe ba þýn da sa ý cý la rýn ni çin din len dik le ri ni, eð leþ ik le ri ni i þi ar ka da þýn dan bi li nir; ar ka da þý ný i yi seç. der di bü yük le ri miz. r ka daþ lýk çok ö nem liy di bi zim i çin. Ço cuk luk ar ka daþ la rý, in sa nýn ru hu na a pay rý bir pen ce re a çý yor. n ne ba ba dan ve o kul dan son ra ne öð re ni yor sa in san, on lar la be ra ber öð re ni yor. o nu þa rak mý, an la þa rak mý, bu nu pek bi le mi yo rum. ma e miz ruh lu bir ar ka da þýn ha ya a u u ðu bir ý þýk, gü neþ ka dar ay dýn la ý yor dün ya yý. e ve rim ço cuk luk ar ka daþ la rý ný. Can dan dýr lar. Çý kar bil mez, men fa a bil mez, e miz yüz lü, e miz ruh lu dur lar. vi mi zin ar ka pen ce re sin den u za yýp gi den bah çe ye doð ru bak ý ðým da, sa yý sýz dos ve ar ka daþ si lu e le ri ge çi yor gö zü mün ö nün den. op oy na yan, bir a ðaç an di ðe ri ne ko þuþ u ran, ke le bek av la yan ço cuk luk ar ka daþ la rým 1967 zel ze le si ni ya þa mýþ, bir kýs mý da ya kýn la rý ný þe hi ver miþ a i le ler a hal le cek bu bah çe de ça dýr lar da op lan dý ðý mýz o hen gâ me yi, o do lu nay lý ge ce yi, ka vak a ðaç la rý nýn hý þýr ý la rý a ra sýn dan yük se len a yý, her an ye ni bir dep rem le sal lan ma yý, i re me yi, kork ma yý be ra ber ya - karar bulmuyorsa, haýralar dahi Haýralar bile gelip O'na dayanmýyorsa, O'ndan bir ýþýk almýyorsa, O'nda bir anýlmaya deðmez. Haýralar, yaþadýðýmýz için deðil; onlarý bize abbimiz yaþaýðý ve haýrlaýðý için deðerlidir. Bu güzelliklere geç kalmýþ bir þükür duygusu, bir þükran hissi kaplýyorsa içimizi, o günleri haýrlamak da deðerlidir. þa dýk. l lah ý de vam lý ha ýr la ma yý on lar dan öð ren dik. O bir a ra da ya þa dý ðý mýz in san lar dan öð ren dik ur ân o ku ma yý ve ce ma a le na maz kýl ma yý. çi miz de ki o duy gu lar, on la rýn sa mi mî du â la rýy la a çýl dý. ðaç la rý da bir in san gi bi dü þü nü rüm, öy le gö rü rüm. On la rý da du â la rým da u nu mam. Yol lar, ha ý ra la rý mý zý ya þa dý ðý mýz, a cý la rý mý zý, se vinç le ri mi zi bir lik e pay laþ ý ðý mýz yaþ lý çý nar a ðaç la rýy la do lu. o ka ðý mý zýn ba þýn da ki çý nar a ða cýn dan â þeh rin mer ke zi ne doð ru yü rü dü ðü müz yol la rýn her i ki ya nýn da ki çý nar a ðaç la rý Ge lir ken gi der ken göz kýrp ý ðý mýz, dal la rý na a sýl dý ðý mýz, yap rak la rý ný kok la dý ðý mýz a sýl ha ýr la maz ki in san? Ba ba sýy la, ar ka daþ la rýy la, genç lik sev da la rýy la yü re ði nin ya nýp u uþ u ðu o gün ler de, yü rü yüp geç i ði o yol lar da þa hi o lan gü neþ le ri, ay la rý, yýl dýz la rý, bu lu la rý, mev sim le ri ve da hi a ðaç la rý, çý nar la rý na sýl ha ýr la maz ki in san? an ki her þey yer li ye rin de du ru yor. Ha ni þa i rin de di ði gi bi: ör fez de ki dal gýn su ya bir bak, gö re cek sin Geç miþ ge ce ler den bi ri dur mak a de rin de eh ap, i ri gül ler ve se nin en gü zel ak sin Vel hâ sýl o rü ya du ru yor yer li ye rin de Yah ya e mâl Be ya lý Bir fark la ki, on lar bir rü ya de ðil di be nim i çin ve o ka dar da de rin de de ðil ler sa ný rým. ma yer li ye rin de du ru yor lar iþ e, ha fý zam da mu e na ve müs es na bir yer de. Ha ýr la mak is e di ði niz de par ma ðý nýz la bil gi sa ya rý ný za do kun du ðu nuz o za rif ha re ke gi bi, bir ýk la may la, ha ý ra la rý nýz bir bi ri ne bað la nýp hu zu ru nu za ge li yor lar iþ e ç i çe ha ý ra lar ku u su nu o luþ u ru yor lar. Za ma nýn i çin de ya þa yan in sa na, me kân da bu lu þan ruh la ra, l lah ýn bu da ay rý bir he di ye si dir. Gü zel ha ý ra lar bi rik i ren, gü zel a ný lar ha ýr lý yor. Gü zel a ný lar da ya rýn la ra gü zel ba sa mak lar eþ kil e di yor. Ço cuk lu ðu mun o en gü zel a ný la rýn dan bi ri de, çok sev di ðim bir ço cuk i çin pa ra bi rik ir mek i. Þim di o ço cuk a vu ka ol du, ço luk ço cuk sa hi bi ol du. O gü zel yüz lü ço cu ðun e lin den u up bak ka la gö ü rüp þe ker al sýn, mey ve al sýn, lo kum al sýn di ye ay lar ca pa ra bi rik ir dim. Çok faz la bir þey de is e mez di ya, ol sun, o na a ða bey lik yap mak be ni mu lu e di yor du. en di mi o nun ya nýn da da ha a ðýr baþ lý ve da ha ol gun his se di yor dum. n la þý lan o ki, in san in sa na muh aç. ma in san, her þey den ön ce l lah a muh aç. c zi ni, fak rý ný, ne var sa her þe yi ni O'n dan bi le ne ne mu lu Ha ý ra lar bi le ge lip O' na da yan mý yor sa, O'n dan bir ý þýk al mý yor sa, O'n da bir ka rar bul mu yor sa, ha ý ra lar da hi a nýl ma ya deð mez. Ha ý ra lar, ya þa dý ðý mýz i çin de ðil; on la rý bi ze ab bi miz ya þa ý ðý ve ha ýr la ý ðý i çin de ðer li dir. Bu gü zel lik le re geç kal mýþ bir þü kür duy gu su, bir þük ran his si kap lý yor sa i çi mi zi, o gün le ri ha ýr la mak da de ðer li dir. *** Be di üz za man Haz re le ri nin de yýl lar son ra bir a le be si ne söy le di ði bir ha ý ra ha fý zam da can lan dý k lým da kal dý ðý ka da rýy la, Bar la da bu lun du ðu sý ra da, mi sa fir o la rak kal dý ðý o da nýn pen ce re si nin di bin de ki çý nar a ða cý na ba ka rak me â len söy le di ði o söz gi bi: ek sen se ne ön ce, i ki ya þýn day ken, an ne min di zi di bin de e vi mi zin pen ce re sin den a ðaç la ra ba kar ken his se i ðim o duy gu nun ay ný sý ný þim di ya þý yo rum. Bu man za ra la rý yü zer si ne ma ya de ðiþ mem. Ha ya ýn ken di si bir o kul o lun ca, her â ný da bir ders o lu yor. Ha ý ra lar da o ders le rin sa ýr baþ larý dýr san ki, say fa la rý dýr bel ki de. ab bim, gü zel þey ler ya þa ma yý, ya þa dýk la rý mý zý, ha ýr la dýk la rý mý zý þük ran his le riy le an ma yý ve ab bi mi ze geç kal mýþ bu þü kür bor cu mu zu ka pa ma yý cüm le mi ze na sip e sin in þa al lah. Geç kal mýþ bir þü kür du â sý o la rak ab bim, ver di ðin her ni me i çin son su za ka dar hamd ol sun. Do lu do lu þü kür ler ol sun Hiç boþ luk kal ma sýn. Ha ya ýn her â ný ný kap la yan ha va gi bi, ruh gi bi, rah me in gi bi, do lu do lu þük ran his le riy le ve þü kür duy gu la rýy la kap lan mýþ o la rak a mam lan sýn öm rün bu gü zel ma vi say fa sý da in þa al lah... ab bi mi ze son suz hamd, fen di miz e son suz (asm) sa lâ-u se lâm ol sun

3 + HB 4 I 2012 PZ 3 Ye ni s ya Ga ze e ci lik a ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk a na yi ve i ca re.þ. a dý na im i yaz sa hi bi Ya zý þ le ri ü dü rü (o rum lu) us a fa DÖ Ü L s ih ba ra Þe fi us a fa GÖ por di ö rü rol DO YU Ha ber ü dü rü e cep BOZ DÐ er kez:gül ba har Cd., Gü nay k., o: 4 Gü neþ li s an bul el: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) i ap sa ýþ fax: (0212) Ga ze e da ðý ým: e le fax (0212) lân- ek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal a dir k., ur þ ha ný, o: 1/2, s an bul. el: (0212) L C L - Ð: eþ ru i ye Cad. li bey p. o: 29/24, el: (312) , , Fax: L Y: Zep pe lin r. 25, h len, el: , Fax: C L C L - Ð: v ni fen di ok., o: 13, Lef ko þa. el: Bas ký: Ye ni s ya a ba a cý lýk Da ðý ým: Do ðan Da ðý ým a. ve Paz..Þ. n ka ra em sil ci si eh me U LU L eh me Ge nel ü dür ek lam o or di na ö rü e cep Þ CI e su ÇO B Ge nel Ya yýn ü dü rü â zým GÜ LÇ YÜZ Ya yýn o or di na ö rü b dul lah ÇI BÞ Gör sel Yö ne men: b ra him ÖZ D B bo ne ve Da ðý ým o or di na ö rü: dem Z Ye ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ ir. Ya yýn ü rü: Yay gýn sü re li I ngellilere kurs deseði Z V L Hic rî: 20 Zilhicce 1433 u mî: 22 eþrinievvel 1428 l ler da na n ka ra n al ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an ep Is par a m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Ya sý l ler s an bul z mir as a mo nu ay se ri on ya am sun Þan lý ur fa rab zon Van Zon gul dak Lef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Ya sý Ü Y Þ U U U 3 Y Ç D, GL L, HÜ Ü LÜ V HÜ Ü LÜ L H B L YO U CIY L 91 L Î Ð U U DÜ Z L Y C. ÜY þ urumu (ÞU) en gel li, hü küm lü ve es ki hü küm lü le rin re ha bi li as yo nu a ma cýy la 91 mes le kî e ði im kur su dü zen le ye cek. Her yýl 3 ay a ray la dü zen le nen en gel li ve es ki hü küm lü ça lýþ ýr ma yan iþ ve ren ler den ce za o la rak ke si len pa ra la rý kul lan ma ya ye ki li ko mis yon, bu yýl ki dör dün cü op lan ý sý ný ger çek leþ ir di. op lan ý da, ö zür lü, hü küm lü ve es ki hü küm lü le re yö ne lik dü zen len me si plan la nan kurs lar ka ra ra bað lan dý. o mis yon da, en gel li va - Ye ni YÖ as la ðý a çýk la ný yor YÖ Baþ kan Ve ki li Prof. Dr. Þa ban Ça lýþ, YÖ ün ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý ko nu sun da ki as lak me ni ni Pa zar e si gü nü ka mu o yuy la pay la þa ca ðýz de di. Ça lýþ, ð rý b ra him Çe çen Ü ni ver si e si nin e ze ha Çe çen on fe rans a lo nu nda dü zen le nen a ka de mik yýl a çý lýþ ö re nin de yap ý ðý ko nuþ ma da, dün ya nýn de ðiþ i ði ni be lir e rek, De ði þim kar þý sýn da si zin de de ðiþ me niz ge re kir dedi. Bu de ði þim i çin de YÖ ün ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý ko nu sun da ki as lak me ni ni ya rýn ka mu o yuy la pay la þa cak la rý ný an la an Ça lýþ, þun la rý kay de i: Bu nu de ðer len dir me ni zi, dü þün ce le ri ni zi bi zim le pay laþ ma ný zý is i yo ruz. ü reç na sýl a mam la nýr þim di den bi le mi yo rum. ma ö nü müz de ki 1 a yý þöy le plan la dýk. Ge len ve dik ka e a lýn ma sý ge re ken a lep le ri a sým a yý i i ba rýy la me ne ek le me yi dü þü nü yo ruz. Ge re kir se me in den çý kar ma lar yap ma sý ve son ra sýn da hü kü me e arz e me yi dü þü nü yo ruz. u la ka gö rüþ le ri ni zi i le me ye ça lý þýn. að rý / a a Der sha ne ci ler Din çer i le gö rüþ ü LLî ði im Ba ka ný (B) Ö mer Din çer in ÖZ-D-B, GÜ V D ve Ö D yö ne i ci le riy le gö rüþ ü ðü bil di ril di. ÖZ-D-B, GÜ V D ve Ö - D den or ak ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, der nek yö ne i ci le rin den o lu þan he ye in, ön cek gün Ba kan Din çer i zi ya re e i ði be lir il di. Der nek em sil ci le ri nin gö rüþ me de, Din çer e ür ki ye de ki ders ha ne ci lik, ö zel ders ha ne le re du yu lan ih i yaç, ders ha ne le rin e ði im sis e mi ne ka ký la rý ko nu sun da bil gi ver di ði ve ders ha ne le rin yok lu ðun da ya þa na bi le cek ler den du yu lan kay gý la rý i le i ði i fa de e dil di. Ba kan Din çer e ders ha ne ler den da ha e ki li na sýl ya rar la ný la bi le ce ði ne i liþ kin ö ne ri le rin yer al dý ðý ra por su nul du ðu be lir i len a çýk la ma da, Ba kan Dinçer in ko nuy la il gi li ça lýþ ma la rýn sür dü rül dü ðü nü, ku rum la rý ve ça lý þan la rý mað dur e de cek bir yol iz len me ye ce ði ni ve her kes i çin ya rar lý o la cak bir ça lýþ ma ya pa cak la rý ný be liriði kaydedildi. an ka ra / a a Her öð ren ci nin bir fi da ný o la cak ars l il lî ði im ü dür lü ðü nce uy gu la na cak 75 Bin Fi dan, 75 Bin Can pro je si i le 3 yýl lýk za man zar fýn da 75 bin fi dan op rak la bu luþ u ru la cak. Böy le ce 75 bin öð ren ci ye sa hip ars a her bir öð ren ci nin bir fi da ný o la cak. l il lî ði im ü dü rü Yýl dý rým l kýþ, pro je nin a sým a yý i i ba riy le yü rür lü ðe gir di ði ni ve böy le lik le o kul bah çe le ri nin ya ný sý ra ars ýn ha ya bu la ca ðý ný söy le di. Pro je hak kýn da a çýk la ma lar da bu lu nan l kýþ, a ðaç la rýn a bi a a, þeh re ve yer leþ ke le re o lan fay da la rý ný dik ka e a la rak böy le bir pro je yi ha zýr la dýk la rý ný be lir i. l kýþ, ars a or man lýk a lan ve a ðaç sa yý sý çok az olduðunu belirerek, a ðaç lan ma o ra ný ný ar ýr mak i çin böyle bir çalýþma yapýklarýný söyledi. ars /ci han an daþ la ra mes lek öð re mek a ma cýy la 60, hü küm lü ve es ki hü küm lü le re yö ne lik i se 31 kur sun a çýl ma sý na ka rar ve ril di. 91 mes le kî e ði im kur su i çin yak la þýk 3 mil yon 6 yüz bin L bü çe ay rý la ca ðý be lir il di. n gel li le re yö ne lik dü zen le ne cek kurs lar a ra sýn da, saç ba kým ve ya pý mý mes le kî e ði i mi, bil gi sa yar ba kým ve þan li ur fa nin da a ra la rýn da bu lun du ðu 13 i lin bü yük þe hir ol ma sýy la il gi li ka nun a sa rý sý nýn B ye su nul ma sý nýn ar dýn dan Þan lý ur fa da bü yük þe hir ol ma he ye ca ný ya þa ný yor. Þan lý ur fa nýn bü yük þe hir ol ma sýy la il gi li de ðer len dir me de bu lu nan Þan lý ur fa Be le di ye Baþ ka ný h me þ ref Fa ký ba ba, Þan lý ur fa hem nü fu suy la hem ge liþ miþ li ði i le bü yük þe hir ol ma yý hak e den bir ken ir de di. Þan lý ur fa da bun dan son ra da ha plan lý da ha prog ram lý i ma rý nýn da ha düz gün o la ca ðý ný be lir en Fa ký ba ba, þöy le ko nuþ u: Bun dan son ra da ha ge liþ miþ bir ken o la ca ðýz. Biz gö re ve gel di ði miz de ba zý o na rý mý, mu ha se be yar dým cý sý mes le kî e ði i mi, ev eks il ü rün le ri ha zýr la ma e ði i mi, web a sa rý mý, ka si yer ye iþ ir me e ði i mi, ah þap ço cuk o yun cak la rý a öl ye si, yüz de 80 is ih dam a ah hü lü kay nak çý mes le kî e ði i mi, yüz de 80 is ih dam a ah hü lü o o bo ya ma e ði i mi bu lu nu yor. Hü küm lü ve es ki hü küm lü ler i çin i se ken di i þi ni kur ma ve gi - ma hal le le ri miz köy dü. O köy ler ar ýk þe hir ol du. Bu ya sa i le ve ve ri len ye ki ler i le mev cu köy ler þe hir ha li ne ge i ri le cek. Þe hir ha li ne ge i ril me se de þe hir de ki haya ve þar lar ne i se o þar lar ar ýk köy le ri mi ze gi de cek. dý bel ki yi ne köy o la rak ka la cak, a ma Þan lý ur fa mer kez ma hal le le ri ne hiz me a lý yor sa on lar da o hiz me i a la cak. ri þim ci lik pro je le riy le za yýf a kým e si sa çý lý ðý, kay nak çý lýk kur su, düz di kiþ ma ki ne ci kur su, bil gi sa yar kul la ným kur su, ku a för lük, saç ba ký mý ve ya pý mý, fork lif o pe ra ör lü ðü, ah þap is ke le mon a jý a lan la rýn da kurs lar dü zen le ne cek. Ce za Pa ra la rý o mis yo nu ka ra rýy la Þ U a ra fýn dan ger çek leþ i ri len kurs lar da en gel li, hü küm lü ve es ki hü küm lü le rin re ha bi li e e di le rek op lu ma ka zan dý rýl ma sý he def le ni yor. an ka ra / a a ürkiye Büyük ille eclisi çiþleri omisyonu'nda kabul edilen asarýya göre büyükþehir olacak 13 arasýnda Þanlýurfa da bulunuyor. Þan lý ur fa da bü yük þe hir he ye ca ný H HD ÇÇ BUL Ye þlay Ce mi ye i ar din Þu be si Baþ ka ný Lü fü Gün lü oð lu, Ben ce ah lâk za bý a ku ru mu nu fa a li ye e ge çir mek e fay da var. Bu genç le ri bu yol dan a lý koy ma da fay da var. Biz bu genç le rin as la ah sil gör me le ri ne kar þý de ði liz de di. ar din ve ý zýl e pe de ki ba zý si vil op lum ku ru luþ la rý nýn em sil ci le ri, Ye þi lay Ce mi ye i ar din Þu be si Baþ ka ný Lü fü Gün lü oð lu nu zi ya re e i. Gün lü oð lu, bu ra da yap ý ðý a çýk la ma da, si vil op lum ör gü le ri nin ö nem li bir kýs mý nýn Ye þi lay Ce mi ye i ne des ek ver mek a ma cýy la ken di si ni zi ya re e i ði ni be lir i. Ye þi lay Ce mi ye i o la rak bir e ði im ku ru mu na kar þý ol ma la rý nýn söz ko nu su ol ma dý ðý ný i fa de e den Gün lü oð lu Ce mi ye in her za man za rar lý a lýþ kan lýk la rýn ö nü nü ý ka mak i çin gay re gös er me ye de vam e de ce ði ni ak ar dý. Gün lü oð lu, söz le ri ne þöy le de vam e i: Ye þi lay ýn öy le bir gö re vi var. Baþ ka il ler de bu h me þ ref Fa ký ba ba gün de me gel me di ði ve ilk de fa ar din de öy le o lum suz bir ha di se ye i þa re e i ði miz i çin þid de li bir ep ki al dýk. ma ben bu nu gu rur la söy lü yo rum. l dý ðý mýz ep ki le rin bü yük bir bö lü mü al kýþ la na cak ep ki ler di, o lum lu ep ki ler di. Ye ki li le ri miz is er se bu ko nu da ed bir a la bi lir. Ba zý la rý na gö re bu gay ri meþ rû bir iþ de ðil ma a le sef. a nu nî bir iþ yap ýk la rý ný dü þü nü yor lar. ma i þin bir de ör fî, ah lâ kî bir bo yu u var. De ðer ler i nan lar bo yu u var. Bun lar çok ö nem li, hal ký mý zý di rek i l - PYGB DYI YÜ L Þ Ü DÜ C Þan lý ur fa nýn ca zi be mer ke zi ha li ne gel me si nin yö ne i me bað lý ol du ðu nu vur gu la yan Fa ký ba ba, Þan lý ur fa nýn ca zi be mer ke zi ha li ne gel me me si i çin hiç bir ne den yok. Ye er ki i yi yö ne il sin. l lah her þe yi ver miþ bi ze. Biz Ur fa mer kez de bu nu ba þar dýk. ma i na ný yo rum ki bü ün il çe le ri, köy le ri i le Þan lý ur fa gi ri þin den çý ký þý na ka dar ür ki ye nin ör nek bir þeh ri o la bi lir. Þan lý ur fa her yö nüy le yük se li þi ni sür dü re cek. di ye ko nuþ u. h lâksýzlýða karþý çýkmak görevimiz gi len di ren þey ler. Ben ce ah lâk za bý a ku ru mu nu fa a li ye e ge çir mek e fay da var. Bu genç le ri bu yol dan a lý koy ma da fay da var. Biz bu genç le rin as la ah sil gör me le ri ne kar þý de ði liz. Ye þi lay ýn ü zü ðün 3. mad de sin de bu ge çi yor. Ye þi lay ýn ay nen al kol gi bi u yuþ u ru cu gi bi di ðer ba ðým lý lýk lar gi bi böy le ah lâk sýz lar la mü ca de le e me gö re vi var dýr. ma i þin ga rip a ra fý þu a na ka dar bu mad de nin iþ le il me yi þi bi zi gün de me o ur u. Ben as la ba na Ye þi lay ýn çiz di ði sý ný rýn dý þý na çýk ý ðý ma i nan mý yo rum. Be nim hak kým da so ruþ ur ma a çýl dý ðý söy le ni yor. Ba na her han gi bir e le fon, ya zý lý bir þey gel me di. Bu hu ku kî bir sü reç ir. Bir ön in ce le me dir. Bu da el be e ki ge nel mer ke zin en a biî hak ký - Lü fü Gün lü oð lu dýr. ar din / a a ir i ni as ya.com.r Ye ni bir hiz me coþ ku su öp rü ya zý la rý mý za ge len yan ký ve ka ký lar de - vam e der ken, bu haf a da us a fa eç kin in me sa jý ný okuyucularýmýzla pay la þa lým: öp rü ru hu i le il gi li o gün le re öz le mi ni zi ve o ru hun bu gün de ol ma sý ge rek i ði ni i fa de e den ya zý la rý ný zý o ku muþ um. Ben de ke sin lik le o ru hun ge rek li li ði ni his se im. ma bir çö züm ö ne ri si hiç ak lý ma gel me miþ i. ur Yol cu su ma il gru bun dan Zü be yir r ge ne kon a ða be ye bir ve si ley le ma il a ýn ca si ze me saj gön der me min da ha uy gun ol du ðu nu i fa de e i. e sa jý ný, o nun af fý na sý ðý na rak pay la þý yo rum: ur yol cu su nda ko nuþ mak an zi ya de, öp rü ru hu i le a lâ ka lý yo rum la rý bek le yen â zým Gü leç yüz a ða be ye ma il a a bi li riz. Zi ra þu an bu i çe rik e yo rum la rý bek li yor. Ha a Fi kir le ri ni zi gön de rin ki bir ne i ce ye bað la ya lým di ye yaz mýþ. Biz de öp rü ru hu nun ar ýk sa de ce ga ze e, der gi v.b. gi bi ba sý lý mev ku e ler le ol ma ya ca ðý ný, si ber â lem de de ol ma mýz ge rek i ði ni an la a lým. öp rü ru hu bi li þim dün ya sý nýn im kân la rý ný kul la na rak yo lu na de vam e me li dir. þ e bu ruh o lu þur sa ge rek sen ez ha ber, ge rek di ðer si e le ri miz ve on li ne ya yýn la rý mýz bir hi za ya gi rer. Bu ma il den yo la çý ka rak di yo rum ki: öp rü e ki bi ne bak ý ðým da ben þu nu gör düm: h las, i sa le-i ur dan â za mî is i fa de ve e kip leþ me... ve, öp rü ru hu ye ni den can la na bi lir. ma bu nun i çin ye ni bir o lu þu ma, ye ni bir sis e me ge rek yok. li miz de ki im kân la rý ve rim li kul la na bil mek bi zi o ru ha gö ü re bi lir. Ba sý lý bir mev ku e ye de ge rek yok ka na a in de yim. n er ne siz ev kal mý yor, mo bil ay gý lar dan bi le in er ne ek sik ol mu yor ar ýk. i ber â lem de vi de o ça lýþ ma la rýy la, ge re kir se o yun lar la, mü zik le ve bir çok þe kil de hiz me e mek müm kün... Genç ve i sa le-i ur u i yi a ný mýþ, on dan â za mî is i fa de yi a maç e din miþ bir e kip du ra ðan lý ða son ve rip, ye ni den bir þah la ný þa, ye ni bir hiz me coþ ku su na u laþ ý ra bi lir ce ma a i mi zi... u ro nur.com, La e ye zel zel.com, ur pos a si.com ve ri sa le a lim ha ber.com ha ke za... üm bu si e ler ken di baþ la rý na hiz me e mek e ler. Gay re li ler de... üm bu si e le rin e kip le ri bir yer de op lan sa or a ya di na mik bir e kip çý kar. De ðer len dir mek lâ zým di ye dü þü nü yo rum. a biî bu a ra da di ðer mü es se se le rin hep si i çin bir lo ko mo if ro lün de o lan ga ze e mi zin ça lý þan la rý de vam lý ken di ni ge liþ ir me li, dün ya ya a yak uy dur ma lý... Ör nek o la rak rek lam de par ma ný na Ga ze e miz le il gi li a ný ý cý rek lam fil mi ve vi de o var mý? di ye so rul du ðun da her za man kul la ný la bi le cek ma er yal le ri a nýn da i le e bil me li... eþ ri ya de par ma ný mýz e-i ca re si e si ku rup müþ e ri le ri ni si e ye bek le mek ye ri ne, her ki ap i çin a ný ý cý vi de o çe ke rek sos yal med ya ya a ýp müþ e ri le ri nin a ya ðý na gi de bil me li... Bil gi iþ lem de par ma ný, di ðer ga ze e le rin si e le rin de ne gi bi ar ý ö zel lik ler var sa, o ku yu cu ya bi zim ga ze e mi zin si e sin de su na bil me li... i sa le-i ur ns i ü sü çok da ha di na mik ol ma lý... Her ge li þen gün de me ga ze e mi zin Lâ hi ka say fa sý ný ad res gös er mek ye ri ne i sa le-i ur dan ko nuy la a lâ ka lý bö lüm le ri þerh e de rek ba sýn a çýk la ma sýn da bu lun ma lý lar da o luþ u ru lan Di ðer Ce ma a ler le r i ba o mis yo nu ek rar ku rul ma lý v.s... Ber ber den ör nek dav ra nýþ n Ir þe hr de bir kah ve ha ne nin u va le in de 20 bin li ra bu lan ber ber, pa ra yý po li se es lim e i. Ye ni ce a hal le si nde ber ber lik ya pan Ha kan r (39), u va le ih i ya cý ný gi der mek i çin dük kâ ný nýn ya nýn da ki kah ve ha ne ye gi i. La va bo nun mus lu ðu na a ký lý pa ra do lu bir po þe bu lan r, du ru mu po li se ha ber ver di. Po lis ler le bir lik e hi Po lis er ke zi ne gi den r, bu ra da po þe i ye ki li le re es lim e ik en son ra ay rýl dý. Po þe e 20 bin li ra ol du ðu es bi e dil di. Da ha son ra pa ra nýn hay van i ca re iy le uð ra þan h san u ra ya a i ol du ðu an la þýl dý. Pa ra yý es lim al dý ðý po lis mer ke zi çý ký þýn da a çýk la ma ya pan u ra, Bir yer den a la ca ðý mý zý al dýk. l dý ðý mýz pa ra yý la va bo da u nu uk. Bir ber ber a ra fýn dan bu lun muþ. l lah on dan ra zý ol sun. Ge ir miþ po lis ar ka daþ la ra e ma ne e miþ. 20 bin li ra pa ra ma ka vuþ u ðum i çin mu lu yum di ye ko nuþ u. ýr þe hir / a a

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÇOCUÐUN GELÝÞÝMÝ YAKINDAN TAKÝP EDÝLÝYOR ÖZÜRLÜ ÇOCUÐU OLAN AÝLELERE ÜCRETSÝZ EÐÝTÝM Ha be ri say fa 3 e BOÞANMAYA SEBEP OLUYOR EVLÝLÝÐE ÝNTERNET TEHDÝDÝ Ha be ri say fa 15 e YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Soðuklar stoktaki kömürleri de tüketti u6 fganistan da çýð faciasý: 47 kiþi öldü edyada þiddet, eskiye göre çok arttý u7 u8 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 1078 TL u10 n büyük hayali hafýz olmakmýþ ICIC

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET GR ÇK TN H BR V RiR Cuma günü eni sya ile birlikte ücretsiz IL: 43 S I: 15.234 S NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 17 TMMUZ 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Baskýlara raðmen ÝLÝM V ÝBDT

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Türkiye yi çölleþmeden kurtaracak proje u10 DA MAZÝMÝZE HAKARET EDEN 1057 SAYILI KANUN HÂLÂ YÜRÜRLÜKTE uya zar Os man Ön deþ, ha len yü rür lük te o lan 1057 Sa yý lý Ka nunun ne ol du ðu nu a çýk lar

Detaylı

AYAZDA SABAHLIYORLAR

AYAZDA SABAHLIYORLAR G ÇK TN H B V i Y BKLYÝNÝZ... YIL: 42 S YI: 14.976 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 KSIM 2011 SLI / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr VÝ YIKILN V GLÝNÝYL 2 TOUNU YLNN KDIN: Dünya 3 günlük deðil,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý 49 BÝN KÝÞÝYE BÝR KÜTÜPHANE, 122 KÝÞÝYE BÝR KAHVEHANE HABERÝ SAYFA 10 DA ÞAMPÝYON BUGÜN BELLÝ OLUYOR HABERÝ SAYFA 14 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ELÝF ENSTÝSÜ ilâvemizi bugün bayinizden

Detaylı

YTataristan daki kutlamalara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet

YTataristan daki kutlamalara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Ýslâma giriþin 1123. yýl coþkusu Tataristan ýn Ýslâma giriþinin 1123 üncü yýldönümü etkinliklerle kutlandý. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, ülkenin Kadim Bulgar þehrindeki kutlama etkinliðine

Detaylı