BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü"

Transkript

1

2

3 BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k. Elinizde tuttu unuz ve okumaya haz rland n z Üçö ün Dergisi bizden ve sektörden geliflmeler sunarak, kendimizi ve kendinizi gelifltirmeye yard mc olacakt r. Dergimiz 2 ayda bir yenilenen yüzü ile sizlere sunulacakt r. Bizleri, firmam z ve eme i geçen tüm arkadafllar m z dönem dönem sizlere tan tarak background da sizlere do ru, kaliteli hizmet ad na yap lan tüm çal flmalar sergilenecektir. Dergimizin içerisinde bizden haberler, sektördeki güncel olaylarla ilgili bilgiler, kültür, sanat yaz lar, aflç, gurme röportajlar ve çeflitli konulara de inen köfle yaz lar yer alacakt r. Zorlu geçen yay na haz rlama sürecinden sonra aran zday z ve art k bizde var z. Hofl geldin ÜÇÖ ÜN Uzun y llar sana Sorumlu Yaz flleri Müdürlü ü yapmak dile iyle Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

4 3 Ö ÜN / SAYI:1 index 3 Ö ÜN Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Emine Di dem Do an ÜÇ Ö ÜN ÜN LEZZET USTALARINDAN: CHEF ÜNAL KAYA Genel Yay n Yönetmeni Alpay Erüs Editör Sinan Demir Reklam ve Halkla liflkiler Müdürü Günefl Balaban Grafik Tasar m Ferhat Gedik ÜÇ Ö ÜN K TELL SOO RESTAURANT INDA GÜNDE B N K fi YE H ZMET VER YORUZ Bask - Cilt Mart Matbaac l k Sanatlar Mart Plaza, Merkez Mh. Ceylan Sk. No.24 Nurtepe- ST (0212) pbx 06 Perpa fl Merkezi B Blok Kat13 No Okmeydan - stanbul Tel : (0212) Fax : (0212) SÜREL YEREL YAYIN 3 Ö ÜN Dergisi iki ayda bir yay nlan r. Dergideki yaz lar ve görseller izin al nmaks z n kullan lamaz. lanlar n sorumluluklar ilan sahiplerine aittir. 08 ÜÇ Ö ÜN UN CERA FUARI NDA KRAMLARIYLA TAM NOT ALDI ULUSLARARASI STANBUL GASTRONOM FEST VAL NDE PROFESYONEL AfiÇILAR VE GASTRONOM SEVERLER BULUfiTU GASTRONOM DÜNYASININ VAZGEÇ LMEZLER NDEN B R : ÜM T SEV NÇ STANBUL S LUETLER : DOLMABAHÇE SARAYI

5

6 ÜÇÖ ÜN ÜN H KÂYES TÜKET C L KTEN, ÜRET C L E G DEN YOL Beflir Do an Genel Müdür 1966 y l nda Yozgat tan Ankara ya gelerek özel sektörde göreve bafllad m.1975 y l nda Emekli Sand - nda,1980 y l nda TPAO da, y llar aras nda ise Devlet Planlama Teflkilat nda geçici süreyle görev ald ktan sonra 1992 y l nda emekli oldum. Emeklilikten sonra önümde iki seçenek vard ; ya köfleme çekilip devletin vermifl oldu u emekli maafl yla geçinecek ya da bir ifle at l p çal flacakt m. Akrabalar m n tavsiyesi üzerine tebdil-i mekânda hay r vard r diyerek stanbul a yerlefltik. Bostanc da bir market iflletmeye bafllad m.1995 y l nda marketi devrederek sayg duydu um ve de er verdi im kiflilerin deste iyle özel bir flirkette flletme Müdürü olarak göreve bafllad m y l nda büyüklerimle istiflare ederek toplu yemek sektöründe yer almaya karar verdik. Geçmiflten beri ticarete karfl hobim vard r, memurluk dönemlerimde herkes y ll k izne giderdi ben ise Yozgat tan k fll k yiyecek getirip toptanc l k yapard m y l n n Mart ay nda start vererek ilk çakma çakt k ve 300 kifliye yemek hizmetine bafllad k. lk kadromuz ben dahil 5 kifliydi. Yapt m z ifli çok sevdik, heyecanl ve bir o kadar hevesliydik. Bir ifli yaparken önce iflini seveceksin, kendine güveneceksin ve dürüst olacaks n. Bu hevesimiz ve heyecan m zla devam ettik ve büyüdükçe büyüdük. Hepimiz canla baflla çal fl yorduk. Sabah saat gibi hale gider, kalite ve fiyat kontrollerini yaparak sat n alma yapard m. Patatesi tarlas ndan, Ni de veya Nevflehir den temin eder, Eylül, Ekim aylar nda ise Yozgat tan so- an, fasulye, nohut, kabak, bulgur al rd m. Ald - m z mahsuller hem kaliteli hem de ucuz olurdu. Bu al flveriflten köylümüz de biz de memnun kal rd k. Bir mal al rken kazanacaks n derler, bende bu fikri benimsiyor, tüketiciyken üretici olman n gururunu yafl yorum. Butik bir mutfakta bafllayan yemek hizmetimiz bu günlere kadar devam etti. ÜÇÖ ÜN A.fi. olarak müflteri say m z 35 bin, personel say m z ise 550 ye ulaflt. Deneyimli kadromuzla birlikte stanbul Anadolu ve Avrupa yakas nda air-o-steam teknolji ile donat lm fl olan her biri 20 bin kapasiteli 2 fabrika ve Bilecik ile Bursa da bulunan butik mutfaklar m zla birlikte hijyenik koflullarda hizmet verdi imiz 4 modern üretim yerine sahibiz. Dileyen müflterilerimize yerinde üretim veya tafl ma yemek hizmetlerini de 35 servis arac m zla güvenli ve sa l kl bir flekilde sa lamaktay z. Yemek yemenin en önemli ihtiyaçlar m zdan biri oldu unu iyi bildi imizden, yemek yemeyi zevke dönüfltürmeyi kendimize misyon edindik. kitelli ve MKB ( stanbul Menkul K ymetler Borsas ) da SOO ad nda iki restaurant açt k. Ayn zamanda toplu yemekte yakalad m z baflar y ziyafet organizasyonlar nda da kan tlam fl olup, Türkiye nin önde gelen büyük kurulufllar n n organizasyonlar na imza att k. Olumlu ve gelece e yönelik hedeflerimizle birlikte sa l kl bir flekilde daha da büyümekte kararl y z. 04

7

8 7. Uluslararas stanbul Gastronomi Festivali, Dünya ve Türk Mutfa n n profesyonel aflç lar n ve gastronomi severleri TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezinde buluflturdu 2010 y l n n Avrupa Kültür Baflkenti seçilen stanbul da, Mart 2009 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen 7. Uluslararas stanbul Gastronomi Festivalinde 15 ülkeden 1684 aflç çeflitli branfllarda madalya almak için yar flt. Üç Ö ün ad na pasta dal nda yar flmaya kat lan Cemalettin Ayd n Merit Ödülüne lay k görüldü. 06

9 Pasta dal nda yar flmaya kat lan Cemalettin Ayd n, yapt Oduncu Pastas ile Merit Ödülüne lay k görüldü. Üç Ö ün Genel Müdür Yard mc s fiahin lgen, Aflç lar Derne ini ziyaret ederek Baflkan Ahmet Yavuz ve dernek üyeleriyle sohbet etti Mart tarihleri aras nda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçeklefltirilen 7. stanbul Uluslararas Gastronomi Festivalinde 15 ülkeden 1684 aflç çeflitli dallarda madalya almak için yar flt. 4 gün boyunca çeflitli branfllarda hünerlerini sergileyen Türk ve yabanc aflç lar, yapt klar birbirinden güzel yemeklerle ödül almak için yar flt. Üç Ö ün Haz r Yemek ve Ziyafet Hizmetleri ad na Pasta Dal nda yar flmaya kat lan Cemalettin Ayd n yapt oduncu pastas yla Merit Ödülüne lay k görüldü. Fuar ziyaret eden Üç Ö ün Haz r Yemek ve Ziyafet Hizmetleri Genel Müdür Yard mc s fiahin lgen, firma ve dernek stantlar n ziyaret ederek yetkililerden bilgi ald. Yar flman n yap ld Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi nde bronz, gümüfl ve merit alanlara ödülleri verildi. Daha sonra Kaya Ramada Oteli nde coflku içinde yap lan törende alt n alanlar madalyalar na kavufltular. Tören öncesi yap lan ikramlardan sonra aflç lar müzi in eflli inde gönüllerince e lendiler. Yar flmada Y l n Alt n fiefi, Y l n Genç fiefi ve Y l n Alt n Pasta fiefi kategorilerinde ödüle de er çal flma bulunmad için ödül verilemedi i aç kland. Ayr ca, yar flmada dünyada ilk kez yap lan Engelli Aflç lar Yar flmas na kat lan 9 engelli aflç ya ödüller verildi. 07

10 Üç Ö ün Unicera Fuar nda ziyaretçilere ve kat l mc lara çeflitli ikramlarda bulundu 1-5 Nisan tarihleri aras nda TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen 21. Unicera Uluslararas Seramik ve Banyo Fuar nda, sektörün öncü firmalar ndan Seranit in stand nda ikramlarda bulunan Üç Ö ün tam not ald. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 1-5 Nisan tarihleri aras nda yap lan 21. Unicera Uluslararas Seramik ve Banyo Fuar nda Üç Ö ün ün ikramlar büyük be eni toplad. Küresel ekonomik krize ra men oldukça hareketli geçen fuara yerli ve yabanc 3 yüzün üzerinde marka kat ld. Befl gün süren fuar 20 binin üzerinde kifli ziyaret etti. Befl gün süresince ziyaretçilere ve kat l mc lara birbirinden leziz ikramlar sunarak be eni toplayan Üç Ö ün, kaliteli ve güvenli hizmetleriyle yemek sektörünün ilk s ralar nda yer al yor. 08

11 09

12 KAL TE YÖNET M SÜREÇLER Canan Ça lar Kalite Yönetim Direktörü G da Mühendisi Üçö ün Kalite Yönetim Departman n n ISO Kalite Yönetim Standard, ISO G da Güvenli i Standard, ISO Çevre Yönetim Standartlar, ISO flçi Sa l ve Güvenli i Standard dahil tüm kalite standartlar kapsam nda yürüttü ü faaliyetler sonucunda süreçlerimizin detayl kontrolü ve her ifllemin kay t alt na al nmas sa lanmaktad r. flletmemizde mal kabul süreci ile bafllay p yemek servisi süreci ile sonlanan tüm sat n alma, üretim, sat fl-pazarlama, sat fl sonras faaliyetleri kalite sistemlerine dahil edilmifltir. Tüm departmanlar kendi süreçlerini, standartlar bünyesinde yürütmekte ve bu faaliyetlerin uygunlu u Kalite Yönetim Departman taraf ndan periyodik olarak denetlenmektedir. Kalite Yönetim Departman bünyesinde bulunan G - da Mühendislerimizden ve G da Teknikerlerimizden oluflan teknik kadromuz üretim sürecinin tüm aflamalar n kontrol alt nda tuttuklar gibi iflletmemizde bulunan laboratuarlar m zda personel el, alet-ekipman yüzey, üretim ve depo ortam hava hijyen ölçümleri yap l r ve sonuçlar de erlendirerek gerekli uygulamalar gerçeklefltirirler. Kalite Yönetim Departman için en önemli konulardan birisi tedarikçi denetimleridir. Kaliteli üretimin en büyük koflulu olan kaliteli hammadde tedari i için gerekli prosedürler ve flartnameler oluflturulmufltur. Sat n Alma Departman ile potansiyel tedarikçilere yap lan ani ziyaretlerde üretim ve depolama koflullar denetlenerek tespit edilen eksiklikler ve gerekli iyilefltirmeler kendilerine raporlan r ve belli bir süre geçtikten sonra yap lan ikinci denetimde eksiklikler giderilmifl ise Onayl Tedarikçi Listemize dahil edilirler. yilefltirmeler yap lmam fl ise tedarikçi firma hiçbir flekilde Onayl Tedarikçi Listemize al nmaz ve kesinlikle çal fl lmaz. Göstermifl oldu umuz hassasiyet sonucunda birçok tedarikçi firmam zda ciddi anlamda iyilefltirmeler yapt r lm fl ve kaliteli hizmet anlay fl kendilerine de aktar lm flt r. Uygun tedarikçilerden al nan hammaddelerin kabul aflamas nda da ürün s cakl k, araç içi s cakl k, tat, görüntü..vb kontroller yap l p onay verildikten sonra hammaddeler depolar m za al n r. Depolar m zdaki tüm ürünlerin etiketleme metodu ile izlenebilirli i sa lanmakta ve ürünler etiketlerinde ki mevcut bilgiler dahilinde üretime al nmaktad rlar. Hammaddelerin üretim süreci içerisinde tüm kontrolleri yap ld ktan sonra üretilen yemekler G da Mühendislerimiz taraf ndan uygunluk onay verilerek termoboxlara yüklenir ve hijyenik araçlar m zla müflterilerimize ulaflt r l r.yap lan tüm bu kontroller d - fl nda anlaflmal oldu umuz akredite bir laboratuar, her ay periyodik olarak yemek, su, personel el, ekipman yüzey ve hava numuneleri al p laboratuarlar nda mikrobiyolojik analizler yapar ve sonuçlar n firmam za gönderirler. Tüm bu sonuçlar müflterilerimiz ile paylafl r z ki bu da fleffaf bir hizmet anlay fl - na sahip oldu umuzun en büyük kan t d r. Tüm iflletmelerimiz periyodik olarak kemirgen ve haflerelere karfl profesyonel bir firma taraf ndan ilaçlanmakta, mevcut durum firma taraf ndan bizlere raporlanmaktad r. Yürütmekte oldu umuz ISO Çevre Yönetim Sistemi gere i at k ya lar m z lisansl firma taraf ndan kay tl flekilde toplanarak biyodizel yap m nda kullan lmaktad r. At k ka t, plastik, metal..vb maddeler lisanl firma taraf ndan toplanarak geri dönüflüme gönderilmektedir. At k piller için iflletmemizde bulunan at k pil kutular ile at lan piller belediyelere teslim edilmektedir. At k sular m z süzülmekte ve kanalizasyon d fl nda ayr bir at k su sistemi ile uzaklaflt r lmaktad r. ISO Standartlar gere i tüm kadromuzun sa l kl bir ortamda çal flabilmesi ad na gerekli önlemleri almak ve kontrolleri yapmak yine Kalite Yönetim Departman n n sorumluluklar aras ndad r. Personelimizin sa l k durumlar n n izlenebilmesi ad na yap - lan periyodik portör muayenelerinin yan s ra Hepatit-B testi de kontrol sistemimize dahildir. flletmemizde Hepatit-B tafl y c s oldu u tespit edilen personel ile çal flmama ve mevcut personelimize zorunlu Hepatit-B afl s yapt rma konusunda son derece kararl bir yönetim uygulanmaktad r. Kalite Yönetim Departman n n en önem verdi i konu e itim konusudur. Tüm süreçlerin sa l kl ve kaliteli yürütülmesi bu süreçlerde görev alan personelimizin bilinçli çal flmas ile gerçekleflebilir. Personelimize bu bilinci afl lamak için Kiflisel Hijyen Kurallar, Genel Hijyen Kurallar, Depolama Süreçleri, Üretim Süreçleri, Çevre Koruma Bilinci, Müflteri Memnuniyeti, fl Sa l ve Güvenli i gibi hizmetimizin her aflamas n içeren konularda e itim verilmektedir. Kalite Yönetim Departman olarak en büyük amac - m z, tüm Kalite Sistemlerini en etkin ve do ru flekilde yürütmektir. Kaliteli hizmet anlay fl m z n sonucu olarak tedarikçilerden müflterilerimize kadar hizmet zincirinin her halkas ayn bilinç ile hizmet verir ve hizmet al r ise gurur duyaca m z baflar l noktalara hep birlikte gelmifl oluruz. 10

13

14 kitelli Organize Sanayi Sitesinde yer alan Soo Restaurant da günde bin kifliye hizmet veriyoruz K sa bir süre önce aç lmas na ra men müflterilerin büyük be enisini kazanan kitelli Soo Restaurant, günlük binin üzerinde kifliye hizmet veriyor. 12

15 Üç Ö ün ün 2008 y l nda kitelli de açm fl oldu- u Soo Restaurant kuruluflundan k sa bir süre geçmesine ra men, tecrübeli kadrosu ve hijyenik koflullarda yapt üretimle müflterilerin be enisini kazand. Günlük binin üzerinde kifliye yemek hizmeti veren Soo Restaurant, 30 çal flan yla iç mekan nda 5 yüz, bahçesinde ise yüz kifliye ayn anda hizmet veriyor. Restaurant n d fl ndaki yerlere de servis yap lan mekanda, istekleriniz en geç 30 dakika içerisinde kap n za kadar getiriliyor. Genifl menüsüyle, çorbadan sulu yemeklere, kebaplar ndan tatl ya kadar birçok çeflidiyle hizmet veren restaurant ta, kendi evinizde gibi rahat etmeniz için her fley düflünülmüfl. 13

16 SOO RESTAURANT IN 2. fiubes YLE MKB KOMPLEKS ÇER S NDE H ZMET VERMEYE BAfiLADIK Mart ay nda stanbul Menkul K ymetler Borsas nda aç lan Soo Restaurant ta tecrübeli ekibimiz ile hijyen koflullar içerisinde Borsa çal flanlar n n hizmetindeyiz. Üç Ö ün, stanbul Menkul K ymetler Borsas kompleksi içinde açm fl oldu u Soo Restaurant ile borsa çal flanlar ve misafirlerine hizmet vermeye bafllad. 16 Martta hizmete giren restorantta kahvalt ve ö le yeme- inin yan s ra s cak ve so uk içeceklerle tatl -tuzlu kurabiye, kanepe gibi aperatif yiyeceklerde misafirlere sunuluyor. Mart ay ndan itibaren MKB kompleksi içinde hizmet vermeye bafllayan 3 Ö ün, bugüne kadar edindi i tecrübelerini deneyimli ekibiyle ve hijyen koflullar içerisinde Borsa çal flanlar n n be enisine sunmaya bafllad. 25 kiflilik tecrübeli ekibiyle hizmet verdiklerini ifade eden Restaurant n Proje Müdürü Cemil Koç, günlük 15 çeflit s cak yemek, 10 çeflit zeytinya l, 10 çeflit tatl, 10 çeflit salata n n yan s ra a la carte mutfa ndaki çeflitleriyle müflterilerini a rlad klar - n söyledi. Soo Restaurant ta 250 kiflilik kapal salonu ve 70 kiflilik bahçede hizmet verdiklerini belirten Cemil Bey, Kahvalt - da 250, ö le yeme inde 400 kifliye hizmet veriyoruz. Ayr ca çay saatlerinde tuzlu-tatl kurabiye, kanepe gibi aperatif yiyeceklerle 200, günde yaklafl k olarak kifliye hizmet veriyoruz diyor. Kalite ve hijyenden taviz vermeden hizmet sunan Üç Ö ün, stanbul un Anadolu ve Avrupa yakas ndaki en son teknoloji ile donat lm fl olan ve her biri 20 bin kapasiteli 2 fabrikas ve Bursa ile Bilecik te bulunan butik mutfaklar nda müflterilerinin ihtiyac olan tüm yemek ve catering hizmetlerini profesyonel bir flekilde karfl lamaktad r. Tafl ma yeme- in yan s ra dileyen müflterilerine kendi mutfaklar nda yemek hizmeti veren Üç Ö ün, mutfak kurulumlar nda da müflterilerinin çözüm orta olmaktad r. 14

17 15

18 Geleneksel Üç Ö ün Futbol Turnuvas nda büyük çekiflme yafland Oturanlar: sa Topçu, U ur Ifl k, Ali Ifl k, Oktay Evsen Ayaktakiler: Murat Durgun, Engin Ifl k Her y l 15 Nisan - 15 Eylül tarihleri aras nda departmanlar aras düzenlenen Üç Ö ün Futbol Turnuvas nda ilk maç 15 Nisan Çarflamba günü oynand. Mavi ve K rm z tak mlara ayr - lan Üç Ö ün çal flanlar sahada dostça bir mücadele sergilediler. Karfl laflmay sa Topçu, U ur Ifl k, Ali Ifl k, Oktay Evsen, Murat Durgun ve Engin Ifl ktan oluflan Mavi tak m kazand. Yakup Baflbo a, Taner Ayvat, Serhat Günefl, Murat Dizi, Taner Akkufl ve smail Omay dan oluflan k rm z tak m sahadan yenik ayr lman n üzüntüsünü yaflad. Karfl laflman n hakemli ini ise Ünal Kaya yapt. Oturanlar: Yakup Baflbo a, Taner Ayvat, Serhat Günefl, Murat Dizi Ayaktakiler: Taner Akkufl, smail Omay, Ünal Kaya 16

19 Üç Ö ün çal flanlar Müflteri liflkilerinde Mükemmeliyeti Yakalamak konulu e itim ald NDUS Dan flmanl k taraf ndan Nisan tarihleri aras nda Üç Ö ün çal flanlar na Müflteri liflkilerinde Mükemmeliyeti Yakalamak konulu e itim verildi. Üç Ö ün çal flanlar Nisan tarihleri aras nda düzenlenen seminerlerde Müflteri liflkilerinde Mükemmeliyeti Yakalamak konulu e itim ald. NDUS Dan flmanl a ba l uzman e itmenler taraf ndan verilen seminere çal flanlar yo un bir ilgi gösterdi. YSAD YÖNET M KURULU SANAY ODASI VE L TARIM MÜDÜRLÜ Ü NÜ Z YARET ETT stanbul Yemek Sanayicileri Derne i Yönetim Kurulu üyeleri, Sanayi Odas n ve l Tar m Müdürlü ünü ziyaret ederek sektörün s k nt lar n dile getirdi ve çözüm önerileri sundu. Yemek sanayicilerinin yaflad s k nt lara istinaden stanbul Yemek Sanayicileri Derne i ( YSAD) Yönetim Kurulu taraf ndan Sanayi Odas Baflkan Tan k Küçük ve l Tar m Müdürü Ahmet Kavak makam nda ziyaret edildi. Yap lan ziyarette YSAD Üyeleri sektörün s k nt - lar n dile getirerek, yetkililere çözüm önerileri sundu. YSAD üyelerinin Sanayi Odas ve l Tar m Müdürlü ü ziyaretinde Üç Ö ün Genel Müdür Yard mc s fiahin lgen de yer ald. 17

20 KALB N SEV KIRMIZI G Y KAMPANYASI KALP SA LI I Ç N YOLA ÇIKIYOR Türk Kardiyoloji Derne i (TKD) taraf ndan Becel sponsorlu unda bafllat lan Kalbini Sev K rm z Giy kampanyas flimdi de kalp sa l bilinci oluflturmak için yola ç k yor. Kalp hastal klar - n n önlenebilir oldu unu vurgulamak ve k rm z giyerek sevdiklerimizi uyarmak amac yla bafllat lan kampanyayla, flehir flehir dolaflarak kalp sa l bilinci oluflturulacak ve 10 y ll k kalp hastal klar riskini belirleyen bir ölçüm yap lacak. Dünyada her gün 120 uçak dolusu insan, Türkiye de ise her 2,5 dakikada 1 kifli kalp-damar hastal klar ndan yaflam n yitiriyor. Oysa erken önlem al nd nda hastal klar ndan %80 oran nda korunmak mümkün. Kalp sa l bilinci oluflturmak ve toplumsal fark ndal k yaratmak amac yla bafllat lan Kalbini Sev K rm z Giy kampanyas sa l kl kalpler için flehir flehir dolaflmaya haz rlan yor. Dolafl lan illerde Türk Kardiyoloji Derne i uzmanlar kalp-damar sa l yla ilgili bilgiler verecek, kalp-damar hastal klar ndan nas l korunabilece i, beslenme ve yaflam tarz nda yap labilecek de ifliklileri anlatacak. Kalp hastal klar risk ölçümü ise 10 y ll k kalp-damar hastal klar na yakalanma riskini ölçecek. KEND N Z KORUMANIZ ÇOK DO AL Geleneksel lezzetleri farkl aromalarla harmanlayarak yeni tatlar yaratan Do adan, flimdi de hlamuru ayvan n eflsiz lezzetiyle buluflturdu. Sizi so uk k fl günlerinin vazgeçilmezi hlamuru bir de ayvan n doyumsuz lezzetiyle tatmaya davet ediyoruz. Farkl tatlar bir araya getirerek benzersiz çaylar üreten Do adan, flimdi de Do adan Ayval Ihlamur u tüketicilerin be enisine sunuyor. Bitki ve meyve çaylar n n vazgeçilmez ismi Do adan n bu yeni tad, geleneksel olarak di er bitkilerle birlikte kar flt r larak kullan lan hlamurun özellikle k fl aylar n n vazgeçilmez meyvesi ayvayla lezzetlendirilmesiyle ortaya ç kt. KNORR DÜNYA SOSLARI UN LEVER FOODSOLUT ONS LE TÜRK YE DE Profesyonel mutfaklarda yarat c menüler oluflturmaya odaklanan Unilever Foodsolutions (UFS), flimdi dünyan n dört bir yan ndan en özel soslar usta fleflerin arac l - yla tüketicilerin damak zevkine sunuyor. Knorr markas yla Salsa, Fajita Barbekü, Cajun, Arrabbiata ve Tatl - ekfli sosu Türkiye ye getiren UFS, enfes dokunufllar yla profesyonel mutfaklarda tad na doyulmaz anlar yaflatmaya haz rlan yor. Ev d fl g da sektörünü, leziz markalar n n yan s ra s cak müflteri iliflkileriyle canland ran Unilever Foodsolutions, her zevke hitap eden Knorr dünya soslar n n özgün lezzetiyle mutfaklar k p r k p r ve farkl seçeneklerle tan flt r yor. Mutfak profesyonellerinin hayat na lezzet ve kolayl k katan Knorr soslar, yepyeni dünya tatlar n lezzetli sofralara tafl yor. 18

21 BU TOPRAKLARIN TADI: DOYUM P R NÇ Ald n z pirincin kalitesine güven duyman z, essiz ve do al lezzeti yaflaman z için bu topraklar n size bir arma an var: Doyum Pirinç. Türkiye deki çeltik ekim alanlar n n % 70 sahip olan Marmara Bölgesi nin ekim alanlar Güney Marmara ve Trakya Bölgesi nde bulunmaktad r. Trakya n n bereketli topraklar nda yetiflen % 100 yerli ürünler Yelkenci Doyum markas ile Hologram güvencesi alt nda tüketicilerin be enisine sunuldu. Türkiye deki Pirinç Tüketiminin % 30 u ithalat ile karfl lanmaktad r. Yelkenci G da, yerli üretime destek vermek amac ile Trakya Bölgesinde sözleflmeli çiftçilerle çeltik ekimi yapmaya bafllad. Yelkenci G da n n Trakya Bölgesi ndeki anlaflmal çiftçilere ektirdi i çeltikler, Yelkenci G da n n entegre tesislerinde son sistem teknoloji ile kalite standard her koflulda yüksek tutularak, do all bozulmadan pirinç haline getirilmektedir. RAV KA ZEYT NYA I, AMER KA DA 20 M LYON K fi YE ULAfiACAK Ravika, ABD ile bugüne kadarki en büyük hacimli zeytinya anlaflmas na imza att. ABD nin do u eyaletlerinden Teksas a kadar 80 noktada sat fla sunulmaya bafllanan Ravika, Amerika ya y ll k 500 bin litre zeytinya ihraç edecek. Türk zeytinya n dünyaya tan tmak için elçi gibi çal flan Ravika, yapt yo un tan t m aktiviteleriyle birlikte gitti i her ülkeden baflar - l sonuçlar almaya devam ediyor. Ravika n n son olarak Amerika Birleflik Devletleri nde yapt anlaflmayla ihracat yapt ülke say s 18 e ulaflt. Ravika, y ll k ton tüketim ile dünyadaki en büyük zeytinya pazar olan Amerika n n toplam zeytinya ihtiyac n n yaklafl k yüzde 10 unu karfl lamay hedefliyor. Amerika ile bu büyüklükte anlaflma yapan ilk Türk markas olma özelli ini de tafl yan Ravika, böylece Türk zeytinya n n da global pazardaki iddias n n da alt n bir kez daha çizmifl oldu. 19

22 TEREYA INI KISKANDIRAN LEZZET: SANA TEREYA MOULINEX M KRODALGA FIRIN LE EKME N Z DE YAPMANIN KEYF N ÇIKARIN Hayat n z kolaylaflt ran ürünlerin üreticisi Moulinex, mikrodalga f r n, konveksiyon f r n, ekmek yapma makinesi ve zgara özelliklerini bir arada sunan Cook n Bread ile mutfakta fark yarat yor. Mutfaktaki çözüm orta n z Moulinex in yeni ürünü Cook n Bread; tek bir üründe dört farkl piflirme seçene ini birlefltirerek h zl geçen modern yaflam içinde lezzetten vazgeçmeden mutfakta geçirilen süreyi k salt yor. Cook n Bread; konveksiyon f r n n özellikleri ve mikrodalga f r n ile pratik yemek piflirme konforunun yan s ra evde ekmek piflirme ve zgara yapma keyfini de birarada sunuyor. Tad na doyum olmayan Sana lezzetini tereya lezzeti ile buluflturan yeni Sana Tereya Tad nda, yemek saatlerini keyifli bir flölene dönüfltürecek. Türkiye nin vazgeçilmez tad Sana n n yeni ürünü Sana Tereya Tad nda, pilavlara, makarnalara, kahvalt lara ve çocuklar n beslenme çantalar na keyif katacak. Y llard r mutfaklar n lezzet s rr haline gelen ve tamamen bitkisel ya lardan üretilen Sana ailesinin en yeni üyesi Sana Tereya Tad nda, tereya- ile yap lan yemeklerin tad n aratmayacak. ki farkl seçenekle piyasaya sürülecek olan yeni Sana Tereya Tad nda, kase versiyonuyla 250 g ve 500 g, paket versiyonuyla ise 250 g fleklinde raflardaki yerini ald. ÜNLÜ TALYAN fief MATTEO BERT, CHEF INN E KONUK OLDU Kaliteli ve lider markalar yla ev d fl g da sektörüne canl l k getiren Unilever Foodsolutions (UFS), mutfak profesyonellerinin deneyimlerini paylaflt CHEF INN de talyan lezzet ustas Matteo Berti yi konuk etti. talya n n Parma kentinde yer alan dünyan n en prestijli okulu ALMA da talyan Mutfa Uzman fief E itimi üzerine e itmenlik yapan Matteo Berti, ALMA-Mutfak Sanatlar Akademisi iflbirli iyle Unilever Foodsolutions Aflç l k Program ö rencilerine ders vermek için stanbul a geldi. talyan Lezzetlerinin Ustas Türk fieflerle Bulufluyor adl söylefliye kat lan Berti, Türk meslektafllar na talyan mutfa n n dayand ilkeler, yak n dönemdeki tarihsel geliflimi, talyan mutfa nda kilometre tafllar ve ünlü flefleri, günümüz talyan fieflerinin trendlere yaklafl m ve uygulamalar, talya'da flefler ve mesleki yap lanmalar hakk nda bilgiler verdi. Mutfak profesyonellerinin buluflma noktas CHEF INN de gerçekleflen söylefliye, catering, otel, restoran iflletmelerinin executive flefleri büyük ilgi gösterdi. 20

23 NOKSAN MÜKEMMELL KTE YETK NL K 5 YILDIZ ONAY BELGES N ALDI Türkiye Kalite Derne i (KalDer) taraf ndan bu y l 16 nc s düzenlenen Ulusal Kalite ödülleri sahiplerini buldu. Verilen ödüllerin d fl nda Mükemmellik Aflamalar Program na kat - lan baflar l kurulufllar da belgelerini ald. Avrupa Kalite Yönetim Vakf taraf ndan gelifltirilen Mükemmellik Aflamalar program, mükemmellik yolculu una bafllam fl kurulufllara cesaret vermek, kurulufllar n hangi aflamada olduklar n göstermek ve her seviyedeki kuruluflun tan nmas amac yla oluflturuldu. Türkiye deki belgelendirme de Avrupa Kalite Yönetim Vakf ad na KalDer taraf ndan yap lmakta. KalDer de erlendiricilerin baflvuru doküman n incelemelerinin ard ndan Ekim de gerçekleflen saha ziyaretinde yap lan de erlendirme sonunda, Mükemmellikte Yetkinlikte en yüksek puan aral na tekabül eden 5 y ld z almaya hak kazanm flt r. Mükemmellikte Yetkinlik Onay Belgesini 26 Kas m 2008 tarihinde stanbul Lütfi K rdar Uluslararas Kongre ve Sergi Saray nda gerçeklefltirilen 17. Ulusal Kalite Kongresi nde Yönetim Kurulu Baflkan Vehbi Varl k teslim ald. ÖZAY-CAMBRO DAN MUTFA INIZA RENKL BASKETLER Y kama, tafl ma ve saklama ifllevini ayn ürünle yapabilmenize imkan veren Özay-Cambro basketleri hijyenik ve fl k tasar mlar yla otellerin, restaurantlar n ve cafelerin tüm mutfaklar için ideal çözüm orta olmaya devam ediyor. Yüksek dayan ml polipropilen esasl NSF belgeli basketler, kapal sistem bulafl k y - kama ifllemi sayesinde mutfa n z mükemmel temizli e ve hijyene ulaflt r yor. Basket içerisinde y kanan bardaklar servis aflamas na kadar hijyenik olarak depolan yor. Üst üste dizilebilme özellikleri ve 10 çeflit rengiyle envanterlerinizi kolay yapabilmenizi sa l yor. Çok rahat tafl nabilen basketlerle sa l kl ve mükemmel bir depolama sistemi yarat l yor. Düzenli ve hijyenik mutfaklarda aflç lar n z n yemek yapma keyfini sa layarak motivasyonlar n artt r yor. Bardaklar ve tabaklar temiz muhafaza edildi i için, mutfaklar n bulafl k y kama süresini ve maliyetini düflürerek zamandan ve insan gücünden tasarruf sa l yor. 21

24 BAfiARILI fi RKETLER N TEMEL N, BAfiARILI ÇALIfiANLAR OLUfiTURUR fiahin lgen Genel Müdür Yrd y l nda kurulan ve sektörde hizmet vermeye bafllayan ÜÇÖ ÜN her yeni kurulan flirketin yaflad gibi, kendi bulundu u sektördeki aray fllar içerisinde sektörde tutunma faaliyetlerinin devam n sa lamak ad na ve ticari beklentileri do rultusunda bir tak m çal flmalar yapm flt r. ÜÇÖ ÜN kendi sektöründe baflar l olabilmek, sektöründe farkl l k yaratabilmek ve sektöre de de- er katabilmek ad na çok ciddi yat r mlar yapm fl, sektöre yön veren baflar l bir firma haline gelmifltir. Bu baflar n n anahtar ; en küçük iflleri bile yapmak ama onlar hemen yapma arzumuz olmufltur. Baflar l olmak için yaln zca sonuç de il süreçte çok önemlidir. Karars zl k ve cesaretsizlik flirketlerin geliflimini engeller. fiirketlerin geliflimini engelleyen di er faktör ise felakete odaklanmakt r. Biz flunu biliyoruz ki her sorunun bir çözümü vard r. Biz çözümsüz gibi görünen problemleri bak fl aç m z de ifltirerek farkl bir bak fl aç s yla çözüme kavuflturmaya çal fl r z. Baflar l flirketlerin temelini baflar l çal flanlar oluflturur. Yetenekli çal flanlar n ilgisini çekmek ve onlar elde tutman n önemi her geçen gün artmaktad r. K yas ya rekabet ortam n n hüküm sürdü ü sektörümüzde farkl l k yaratmak için sahip oldu- umuz en önemli de er çal flanlar m zd r. fiirketimizde K birimimiz çal flanlar m z n e itimini ve geliflimini planlad gibi kariyer hedeflerine katk da bulunmak, verimliliklerini artt rmak ve mutlu çal flanlar oluflturmak için ciddi bütçeler harcamaktad r. Çünkü personele verilen e itimlerin geri dönüflü çok yüksek olmaktad r. Toplu yemek sektörü yemek ve hizmeti bir arada tutan farkl bir yiyecek-içecek organizasyonudur. Sektörde hizmet veren bir firman n, müflterilerinin yemek hizmeti sat n al rken var oldu unu ümit etti i ve bu esnada ihtiyaç duyaca tüm beklentilerini karfl layabilmek, insan sa l n ön planda tutabilmek (güvenli g da) ayr ca müflteri memnuniyetini sa layabilmek için en tepe yöneticisinden, iflçisine, tedarikçisine, iyi bir otomasyona ve en önemlisi güçlü bir kalite yönetim sistemine sahip olmas gerekir. Sektördeki faaliyetleri takip etmek, rakiplerimizle bir arada olmak ve onlarla birlikte sektörde yiyecek- içecek hizmetlerinin ve bu hizmetleri sat n alan firmalar n ihtiyaçlar n en iyi flekilde karfl layabilmek ad na üyesi oldu umuz stanbul Yemek Sanayicileri Derne i ( YSAD) nin yönetim kurulunda e itim komisyonu içerisinde ÜÇÖ ÜN olarak dönemi aras nda görev ald k. Bu dönem içerisinde, sektörün e itim ihtiyaçlar n belirlemek, araflt rma komisyonunun anketleri için veri haz rlamak, belirlenen e itim ihtiyaçlar do rultusunda e itim programlar haz rlamak, yurt içi ve yurt d fl e itim fonlar na yönelik projeler haz rlayarak kaynak yaratmak, üye firmalar n g da mühendislerinden oluflan teknik komiteyi yap land rmak ad na çal flmalara bafllad k. Ç kartm fl oldu umuz derginin ilk say s nda sektöre katk sa layan bu sektörün içerisinde bulunan çal flanlar, tedarikçiler, ekipman üreticileri ve bu sektöre yön veren, de erli yiyecek içecek hizmeti sat n alanlar bundan sonraki say lar m zda da sizlerle birlikte olmaktan dolay k vanç duyar sayg ve sevgilerimi sunar m. 22

25

26 nflaat, enerji, tekstil, finans, telekomünikasyon ve medya alanlar nda faaliyet gösteren Çal k Holding, genifl bir müflteri kitlesine hizmet sunuyor Ülkemizin köklü kurulufllar ndan biri olan Çal k Holding, bugün farkl ülkelerdeki ifl giriflimleri ile 20 bin kifliye istihdam olana sa lamaktad r diyen dari fller Müdürü Cüneyt Soytürk ile toplu yemek, d flardan yemek hizmeti alma, Türk Mutfa ve aflç lar üzerine söylefltik. Kendinizi tan t r m s n z? 1972 stanbul do umluyum. Evli ve 3 çocuk babas y m.7 y ld r Çal k Holding de çal fl yorum, 2 y ld r da Çal k Holding dari fller Müdürü olarak görev yap yorum. Firman z n kurulufl ve geliflim süreci hakk nda bilgi verir misiniz? 1930 y l ndan bu yana Türkiye de faaliyet gösteren ve 1990 l y llardan itibaren inflaat, enerji, tekstil, finans, telekomünikasyon ve medya alanlar nda faaliyet gösteren Çal k Holding, ifltirak flirketleri ile çokuluslu flirketlerden bireylere kadar çeflitlilik gösteren genifl bir müflteri kitlesine katma de eri yüksek, dünya kalitesinde mal ve hizmetler sunmaktad r. Çal k Holding farkl ülkelerdeki ifl giriflimleri ile kifliye istihdam olana sa lamaktad r. Holding, çevre bilinci yüksek ve toplumsal de erlere sayg l, kurumsal sosyal sorumlulu unun gerektirdi i biçimde çal flan, faaliyet alanlar n n farkl co rafya ve sektörlere yayg nlaflt r lmas esas na dayanan, h zl ve etkin büyüme modeli ile tüm sosyal paydafllar na daha fazla katma de er üretmeye odakl bir flirketler grubudur. Çal k Holding, çal flanlar ve yaflatt de- erleri ile bir bütündür. Grubun en baflta gelen sorumlulu u, vizyon ve misyonuna uygun hareket ederek tüm paydafllar için de er üretmek, davran fl ve ilkeleriyle sayg n ve örnek bir kurumsal vatandafl olmakt r. Baflarma azmi, dürüstlük ve fleffafl k, müflteri memnuniyeti ve topluma katk Çal k Holding in temel de erleri ve kurumsal stratejisinin itici güçleridir. Çal k Holding olarak gerçeklefltirdi iniz sosyal projelerden bahseder misiniz? Ürün ve hizmetleriyle oldu u kadar, yaratt do rudan ve dolayl istihdam olanaklar, yat r mlar, mal ve hizmet tedari i ve ödedi i vergilerle de tüm toplum için de- er üreten Çal k Grubu, gerçeklefltirdi i çevre, toplum ve sosyal sorumluluk projeleri ile de genifl anlamda tüm toplum için faaliyette bulundu unu somut olarak ortaya koymaktad r. Topluma geri verme ilkesi Çal k Holding'in kurumsal sorumlulu- unun temel çerçevesini oluflturmaktad r. Bu ilkeden hareketle, Çal k Grubu, sanat, spor ve e itim alanlar ndaki farkl faaliyetlere do rudan veya dolayl destek olmaktad r. Çal k Grubu nun topluma ve çal flanlar na karfl olan sayg s n ifade eden sosyal sorumluluklar n yerine getirirken kulland en önemli araçlardan biri sponsorluk ve çeflitli yard m çal flmalar d r. Grubun bu alandaki temel faaliyetlerinden baz lar n, Atatürk'ün Yalova Köflkü (Yürüyen Köflk) restorasyonu, fianl urfa da gerçeklefltirilen Elim Sende projesi, Malatya da yap lan Mahmut Çal k E itim Kompleksi, burs ve e itim imkanlar fleklinde s ralayabiliriz. 24

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı