BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü"

Transkript

1

2

3 BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k. Elinizde tuttu unuz ve okumaya haz rland n z Üçö ün Dergisi bizden ve sektörden geliflmeler sunarak, kendimizi ve kendinizi gelifltirmeye yard mc olacakt r. Dergimiz 2 ayda bir yenilenen yüzü ile sizlere sunulacakt r. Bizleri, firmam z ve eme i geçen tüm arkadafllar m z dönem dönem sizlere tan tarak background da sizlere do ru, kaliteli hizmet ad na yap lan tüm çal flmalar sergilenecektir. Dergimizin içerisinde bizden haberler, sektördeki güncel olaylarla ilgili bilgiler, kültür, sanat yaz lar, aflç, gurme röportajlar ve çeflitli konulara de inen köfle yaz lar yer alacakt r. Zorlu geçen yay na haz rlama sürecinden sonra aran zday z ve art k bizde var z. Hofl geldin ÜÇÖ ÜN Uzun y llar sana Sorumlu Yaz flleri Müdürlü ü yapmak dile iyle Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

4 3 Ö ÜN / SAYI:1 index 3 Ö ÜN Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Emine Di dem Do an ÜÇ Ö ÜN ÜN LEZZET USTALARINDAN: CHEF ÜNAL KAYA Genel Yay n Yönetmeni Alpay Erüs Editör Sinan Demir Reklam ve Halkla liflkiler Müdürü Günefl Balaban Grafik Tasar m Ferhat Gedik ÜÇ Ö ÜN K TELL SOO RESTAURANT INDA GÜNDE B N K fi YE H ZMET VER YORUZ Bask - Cilt Mart Matbaac l k Sanatlar Mart Plaza, Merkez Mh. Ceylan Sk. No.24 Nurtepe- ST (0212) pbx 06 Perpa fl Merkezi B Blok Kat13 No Okmeydan - stanbul Tel : (0212) Fax : (0212) SÜREL YEREL YAYIN 3 Ö ÜN Dergisi iki ayda bir yay nlan r. Dergideki yaz lar ve görseller izin al nmaks z n kullan lamaz. lanlar n sorumluluklar ilan sahiplerine aittir. 08 ÜÇ Ö ÜN UN CERA FUARI NDA KRAMLARIYLA TAM NOT ALDI ULUSLARARASI STANBUL GASTRONOM FEST VAL NDE PROFESYONEL AfiÇILAR VE GASTRONOM SEVERLER BULUfiTU GASTRONOM DÜNYASININ VAZGEÇ LMEZLER NDEN B R : ÜM T SEV NÇ STANBUL S LUETLER : DOLMABAHÇE SARAYI

5

6 ÜÇÖ ÜN ÜN H KÂYES TÜKET C L KTEN, ÜRET C L E G DEN YOL Beflir Do an Genel Müdür 1966 y l nda Yozgat tan Ankara ya gelerek özel sektörde göreve bafllad m.1975 y l nda Emekli Sand - nda,1980 y l nda TPAO da, y llar aras nda ise Devlet Planlama Teflkilat nda geçici süreyle görev ald ktan sonra 1992 y l nda emekli oldum. Emeklilikten sonra önümde iki seçenek vard ; ya köfleme çekilip devletin vermifl oldu u emekli maafl yla geçinecek ya da bir ifle at l p çal flacakt m. Akrabalar m n tavsiyesi üzerine tebdil-i mekânda hay r vard r diyerek stanbul a yerlefltik. Bostanc da bir market iflletmeye bafllad m.1995 y l nda marketi devrederek sayg duydu um ve de er verdi im kiflilerin deste iyle özel bir flirkette flletme Müdürü olarak göreve bafllad m y l nda büyüklerimle istiflare ederek toplu yemek sektöründe yer almaya karar verdik. Geçmiflten beri ticarete karfl hobim vard r, memurluk dönemlerimde herkes y ll k izne giderdi ben ise Yozgat tan k fll k yiyecek getirip toptanc l k yapard m y l n n Mart ay nda start vererek ilk çakma çakt k ve 300 kifliye yemek hizmetine bafllad k. lk kadromuz ben dahil 5 kifliydi. Yapt m z ifli çok sevdik, heyecanl ve bir o kadar hevesliydik. Bir ifli yaparken önce iflini seveceksin, kendine güveneceksin ve dürüst olacaks n. Bu hevesimiz ve heyecan m zla devam ettik ve büyüdükçe büyüdük. Hepimiz canla baflla çal fl yorduk. Sabah saat gibi hale gider, kalite ve fiyat kontrollerini yaparak sat n alma yapard m. Patatesi tarlas ndan, Ni de veya Nevflehir den temin eder, Eylül, Ekim aylar nda ise Yozgat tan so- an, fasulye, nohut, kabak, bulgur al rd m. Ald - m z mahsuller hem kaliteli hem de ucuz olurdu. Bu al flveriflten köylümüz de biz de memnun kal rd k. Bir mal al rken kazanacaks n derler, bende bu fikri benimsiyor, tüketiciyken üretici olman n gururunu yafl yorum. Butik bir mutfakta bafllayan yemek hizmetimiz bu günlere kadar devam etti. ÜÇÖ ÜN A.fi. olarak müflteri say m z 35 bin, personel say m z ise 550 ye ulaflt. Deneyimli kadromuzla birlikte stanbul Anadolu ve Avrupa yakas nda air-o-steam teknolji ile donat lm fl olan her biri 20 bin kapasiteli 2 fabrika ve Bilecik ile Bursa da bulunan butik mutfaklar m zla birlikte hijyenik koflullarda hizmet verdi imiz 4 modern üretim yerine sahibiz. Dileyen müflterilerimize yerinde üretim veya tafl ma yemek hizmetlerini de 35 servis arac m zla güvenli ve sa l kl bir flekilde sa lamaktay z. Yemek yemenin en önemli ihtiyaçlar m zdan biri oldu unu iyi bildi imizden, yemek yemeyi zevke dönüfltürmeyi kendimize misyon edindik. kitelli ve MKB ( stanbul Menkul K ymetler Borsas ) da SOO ad nda iki restaurant açt k. Ayn zamanda toplu yemekte yakalad m z baflar y ziyafet organizasyonlar nda da kan tlam fl olup, Türkiye nin önde gelen büyük kurulufllar n n organizasyonlar na imza att k. Olumlu ve gelece e yönelik hedeflerimizle birlikte sa l kl bir flekilde daha da büyümekte kararl y z. 04

7

8 7. Uluslararas stanbul Gastronomi Festivali, Dünya ve Türk Mutfa n n profesyonel aflç lar n ve gastronomi severleri TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezinde buluflturdu 2010 y l n n Avrupa Kültür Baflkenti seçilen stanbul da, Mart 2009 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen 7. Uluslararas stanbul Gastronomi Festivalinde 15 ülkeden 1684 aflç çeflitli branfllarda madalya almak için yar flt. Üç Ö ün ad na pasta dal nda yar flmaya kat lan Cemalettin Ayd n Merit Ödülüne lay k görüldü. 06

9 Pasta dal nda yar flmaya kat lan Cemalettin Ayd n, yapt Oduncu Pastas ile Merit Ödülüne lay k görüldü. Üç Ö ün Genel Müdür Yard mc s fiahin lgen, Aflç lar Derne ini ziyaret ederek Baflkan Ahmet Yavuz ve dernek üyeleriyle sohbet etti Mart tarihleri aras nda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçeklefltirilen 7. stanbul Uluslararas Gastronomi Festivalinde 15 ülkeden 1684 aflç çeflitli dallarda madalya almak için yar flt. 4 gün boyunca çeflitli branfllarda hünerlerini sergileyen Türk ve yabanc aflç lar, yapt klar birbirinden güzel yemeklerle ödül almak için yar flt. Üç Ö ün Haz r Yemek ve Ziyafet Hizmetleri ad na Pasta Dal nda yar flmaya kat lan Cemalettin Ayd n yapt oduncu pastas yla Merit Ödülüne lay k görüldü. Fuar ziyaret eden Üç Ö ün Haz r Yemek ve Ziyafet Hizmetleri Genel Müdür Yard mc s fiahin lgen, firma ve dernek stantlar n ziyaret ederek yetkililerden bilgi ald. Yar flman n yap ld Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi nde bronz, gümüfl ve merit alanlara ödülleri verildi. Daha sonra Kaya Ramada Oteli nde coflku içinde yap lan törende alt n alanlar madalyalar na kavufltular. Tören öncesi yap lan ikramlardan sonra aflç lar müzi in eflli inde gönüllerince e lendiler. Yar flmada Y l n Alt n fiefi, Y l n Genç fiefi ve Y l n Alt n Pasta fiefi kategorilerinde ödüle de er çal flma bulunmad için ödül verilemedi i aç kland. Ayr ca, yar flmada dünyada ilk kez yap lan Engelli Aflç lar Yar flmas na kat lan 9 engelli aflç ya ödüller verildi. 07

10 Üç Ö ün Unicera Fuar nda ziyaretçilere ve kat l mc lara çeflitli ikramlarda bulundu 1-5 Nisan tarihleri aras nda TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen 21. Unicera Uluslararas Seramik ve Banyo Fuar nda, sektörün öncü firmalar ndan Seranit in stand nda ikramlarda bulunan Üç Ö ün tam not ald. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 1-5 Nisan tarihleri aras nda yap lan 21. Unicera Uluslararas Seramik ve Banyo Fuar nda Üç Ö ün ün ikramlar büyük be eni toplad. Küresel ekonomik krize ra men oldukça hareketli geçen fuara yerli ve yabanc 3 yüzün üzerinde marka kat ld. Befl gün süren fuar 20 binin üzerinde kifli ziyaret etti. Befl gün süresince ziyaretçilere ve kat l mc lara birbirinden leziz ikramlar sunarak be eni toplayan Üç Ö ün, kaliteli ve güvenli hizmetleriyle yemek sektörünün ilk s ralar nda yer al yor. 08

11 09

12 KAL TE YÖNET M SÜREÇLER Canan Ça lar Kalite Yönetim Direktörü G da Mühendisi Üçö ün Kalite Yönetim Departman n n ISO Kalite Yönetim Standard, ISO G da Güvenli i Standard, ISO Çevre Yönetim Standartlar, ISO flçi Sa l ve Güvenli i Standard dahil tüm kalite standartlar kapsam nda yürüttü ü faaliyetler sonucunda süreçlerimizin detayl kontrolü ve her ifllemin kay t alt na al nmas sa lanmaktad r. flletmemizde mal kabul süreci ile bafllay p yemek servisi süreci ile sonlanan tüm sat n alma, üretim, sat fl-pazarlama, sat fl sonras faaliyetleri kalite sistemlerine dahil edilmifltir. Tüm departmanlar kendi süreçlerini, standartlar bünyesinde yürütmekte ve bu faaliyetlerin uygunlu u Kalite Yönetim Departman taraf ndan periyodik olarak denetlenmektedir. Kalite Yönetim Departman bünyesinde bulunan G - da Mühendislerimizden ve G da Teknikerlerimizden oluflan teknik kadromuz üretim sürecinin tüm aflamalar n kontrol alt nda tuttuklar gibi iflletmemizde bulunan laboratuarlar m zda personel el, alet-ekipman yüzey, üretim ve depo ortam hava hijyen ölçümleri yap l r ve sonuçlar de erlendirerek gerekli uygulamalar gerçeklefltirirler. Kalite Yönetim Departman için en önemli konulardan birisi tedarikçi denetimleridir. Kaliteli üretimin en büyük koflulu olan kaliteli hammadde tedari i için gerekli prosedürler ve flartnameler oluflturulmufltur. Sat n Alma Departman ile potansiyel tedarikçilere yap lan ani ziyaretlerde üretim ve depolama koflullar denetlenerek tespit edilen eksiklikler ve gerekli iyilefltirmeler kendilerine raporlan r ve belli bir süre geçtikten sonra yap lan ikinci denetimde eksiklikler giderilmifl ise Onayl Tedarikçi Listemize dahil edilirler. yilefltirmeler yap lmam fl ise tedarikçi firma hiçbir flekilde Onayl Tedarikçi Listemize al nmaz ve kesinlikle çal fl lmaz. Göstermifl oldu umuz hassasiyet sonucunda birçok tedarikçi firmam zda ciddi anlamda iyilefltirmeler yapt r lm fl ve kaliteli hizmet anlay fl kendilerine de aktar lm flt r. Uygun tedarikçilerden al nan hammaddelerin kabul aflamas nda da ürün s cakl k, araç içi s cakl k, tat, görüntü..vb kontroller yap l p onay verildikten sonra hammaddeler depolar m za al n r. Depolar m zdaki tüm ürünlerin etiketleme metodu ile izlenebilirli i sa lanmakta ve ürünler etiketlerinde ki mevcut bilgiler dahilinde üretime al nmaktad rlar. Hammaddelerin üretim süreci içerisinde tüm kontrolleri yap ld ktan sonra üretilen yemekler G da Mühendislerimiz taraf ndan uygunluk onay verilerek termoboxlara yüklenir ve hijyenik araçlar m zla müflterilerimize ulaflt r l r.yap lan tüm bu kontroller d - fl nda anlaflmal oldu umuz akredite bir laboratuar, her ay periyodik olarak yemek, su, personel el, ekipman yüzey ve hava numuneleri al p laboratuarlar nda mikrobiyolojik analizler yapar ve sonuçlar n firmam za gönderirler. Tüm bu sonuçlar müflterilerimiz ile paylafl r z ki bu da fleffaf bir hizmet anlay fl - na sahip oldu umuzun en büyük kan t d r. Tüm iflletmelerimiz periyodik olarak kemirgen ve haflerelere karfl profesyonel bir firma taraf ndan ilaçlanmakta, mevcut durum firma taraf ndan bizlere raporlanmaktad r. Yürütmekte oldu umuz ISO Çevre Yönetim Sistemi gere i at k ya lar m z lisansl firma taraf ndan kay tl flekilde toplanarak biyodizel yap m nda kullan lmaktad r. At k ka t, plastik, metal..vb maddeler lisanl firma taraf ndan toplanarak geri dönüflüme gönderilmektedir. At k piller için iflletmemizde bulunan at k pil kutular ile at lan piller belediyelere teslim edilmektedir. At k sular m z süzülmekte ve kanalizasyon d fl nda ayr bir at k su sistemi ile uzaklaflt r lmaktad r. ISO Standartlar gere i tüm kadromuzun sa l kl bir ortamda çal flabilmesi ad na gerekli önlemleri almak ve kontrolleri yapmak yine Kalite Yönetim Departman n n sorumluluklar aras ndad r. Personelimizin sa l k durumlar n n izlenebilmesi ad na yap - lan periyodik portör muayenelerinin yan s ra Hepatit-B testi de kontrol sistemimize dahildir. flletmemizde Hepatit-B tafl y c s oldu u tespit edilen personel ile çal flmama ve mevcut personelimize zorunlu Hepatit-B afl s yapt rma konusunda son derece kararl bir yönetim uygulanmaktad r. Kalite Yönetim Departman n n en önem verdi i konu e itim konusudur. Tüm süreçlerin sa l kl ve kaliteli yürütülmesi bu süreçlerde görev alan personelimizin bilinçli çal flmas ile gerçekleflebilir. Personelimize bu bilinci afl lamak için Kiflisel Hijyen Kurallar, Genel Hijyen Kurallar, Depolama Süreçleri, Üretim Süreçleri, Çevre Koruma Bilinci, Müflteri Memnuniyeti, fl Sa l ve Güvenli i gibi hizmetimizin her aflamas n içeren konularda e itim verilmektedir. Kalite Yönetim Departman olarak en büyük amac - m z, tüm Kalite Sistemlerini en etkin ve do ru flekilde yürütmektir. Kaliteli hizmet anlay fl m z n sonucu olarak tedarikçilerden müflterilerimize kadar hizmet zincirinin her halkas ayn bilinç ile hizmet verir ve hizmet al r ise gurur duyaca m z baflar l noktalara hep birlikte gelmifl oluruz. 10

13

14 kitelli Organize Sanayi Sitesinde yer alan Soo Restaurant da günde bin kifliye hizmet veriyoruz K sa bir süre önce aç lmas na ra men müflterilerin büyük be enisini kazanan kitelli Soo Restaurant, günlük binin üzerinde kifliye hizmet veriyor. 12

15 Üç Ö ün ün 2008 y l nda kitelli de açm fl oldu- u Soo Restaurant kuruluflundan k sa bir süre geçmesine ra men, tecrübeli kadrosu ve hijyenik koflullarda yapt üretimle müflterilerin be enisini kazand. Günlük binin üzerinde kifliye yemek hizmeti veren Soo Restaurant, 30 çal flan yla iç mekan nda 5 yüz, bahçesinde ise yüz kifliye ayn anda hizmet veriyor. Restaurant n d fl ndaki yerlere de servis yap lan mekanda, istekleriniz en geç 30 dakika içerisinde kap n za kadar getiriliyor. Genifl menüsüyle, çorbadan sulu yemeklere, kebaplar ndan tatl ya kadar birçok çeflidiyle hizmet veren restaurant ta, kendi evinizde gibi rahat etmeniz için her fley düflünülmüfl. 13

16 SOO RESTAURANT IN 2. fiubes YLE MKB KOMPLEKS ÇER S NDE H ZMET VERMEYE BAfiLADIK Mart ay nda stanbul Menkul K ymetler Borsas nda aç lan Soo Restaurant ta tecrübeli ekibimiz ile hijyen koflullar içerisinde Borsa çal flanlar n n hizmetindeyiz. Üç Ö ün, stanbul Menkul K ymetler Borsas kompleksi içinde açm fl oldu u Soo Restaurant ile borsa çal flanlar ve misafirlerine hizmet vermeye bafllad. 16 Martta hizmete giren restorantta kahvalt ve ö le yeme- inin yan s ra s cak ve so uk içeceklerle tatl -tuzlu kurabiye, kanepe gibi aperatif yiyeceklerde misafirlere sunuluyor. Mart ay ndan itibaren MKB kompleksi içinde hizmet vermeye bafllayan 3 Ö ün, bugüne kadar edindi i tecrübelerini deneyimli ekibiyle ve hijyen koflullar içerisinde Borsa çal flanlar n n be enisine sunmaya bafllad. 25 kiflilik tecrübeli ekibiyle hizmet verdiklerini ifade eden Restaurant n Proje Müdürü Cemil Koç, günlük 15 çeflit s cak yemek, 10 çeflit zeytinya l, 10 çeflit tatl, 10 çeflit salata n n yan s ra a la carte mutfa ndaki çeflitleriyle müflterilerini a rlad klar - n söyledi. Soo Restaurant ta 250 kiflilik kapal salonu ve 70 kiflilik bahçede hizmet verdiklerini belirten Cemil Bey, Kahvalt - da 250, ö le yeme inde 400 kifliye hizmet veriyoruz. Ayr ca çay saatlerinde tuzlu-tatl kurabiye, kanepe gibi aperatif yiyeceklerle 200, günde yaklafl k olarak kifliye hizmet veriyoruz diyor. Kalite ve hijyenden taviz vermeden hizmet sunan Üç Ö ün, stanbul un Anadolu ve Avrupa yakas ndaki en son teknoloji ile donat lm fl olan ve her biri 20 bin kapasiteli 2 fabrikas ve Bursa ile Bilecik te bulunan butik mutfaklar nda müflterilerinin ihtiyac olan tüm yemek ve catering hizmetlerini profesyonel bir flekilde karfl lamaktad r. Tafl ma yeme- in yan s ra dileyen müflterilerine kendi mutfaklar nda yemek hizmeti veren Üç Ö ün, mutfak kurulumlar nda da müflterilerinin çözüm orta olmaktad r. 14

17 15

18 Geleneksel Üç Ö ün Futbol Turnuvas nda büyük çekiflme yafland Oturanlar: sa Topçu, U ur Ifl k, Ali Ifl k, Oktay Evsen Ayaktakiler: Murat Durgun, Engin Ifl k Her y l 15 Nisan - 15 Eylül tarihleri aras nda departmanlar aras düzenlenen Üç Ö ün Futbol Turnuvas nda ilk maç 15 Nisan Çarflamba günü oynand. Mavi ve K rm z tak mlara ayr - lan Üç Ö ün çal flanlar sahada dostça bir mücadele sergilediler. Karfl laflmay sa Topçu, U ur Ifl k, Ali Ifl k, Oktay Evsen, Murat Durgun ve Engin Ifl ktan oluflan Mavi tak m kazand. Yakup Baflbo a, Taner Ayvat, Serhat Günefl, Murat Dizi, Taner Akkufl ve smail Omay dan oluflan k rm z tak m sahadan yenik ayr lman n üzüntüsünü yaflad. Karfl laflman n hakemli ini ise Ünal Kaya yapt. Oturanlar: Yakup Baflbo a, Taner Ayvat, Serhat Günefl, Murat Dizi Ayaktakiler: Taner Akkufl, smail Omay, Ünal Kaya 16

19 Üç Ö ün çal flanlar Müflteri liflkilerinde Mükemmeliyeti Yakalamak konulu e itim ald NDUS Dan flmanl k taraf ndan Nisan tarihleri aras nda Üç Ö ün çal flanlar na Müflteri liflkilerinde Mükemmeliyeti Yakalamak konulu e itim verildi. Üç Ö ün çal flanlar Nisan tarihleri aras nda düzenlenen seminerlerde Müflteri liflkilerinde Mükemmeliyeti Yakalamak konulu e itim ald. NDUS Dan flmanl a ba l uzman e itmenler taraf ndan verilen seminere çal flanlar yo un bir ilgi gösterdi. YSAD YÖNET M KURULU SANAY ODASI VE L TARIM MÜDÜRLÜ Ü NÜ Z YARET ETT stanbul Yemek Sanayicileri Derne i Yönetim Kurulu üyeleri, Sanayi Odas n ve l Tar m Müdürlü ünü ziyaret ederek sektörün s k nt lar n dile getirdi ve çözüm önerileri sundu. Yemek sanayicilerinin yaflad s k nt lara istinaden stanbul Yemek Sanayicileri Derne i ( YSAD) Yönetim Kurulu taraf ndan Sanayi Odas Baflkan Tan k Küçük ve l Tar m Müdürü Ahmet Kavak makam nda ziyaret edildi. Yap lan ziyarette YSAD Üyeleri sektörün s k nt - lar n dile getirerek, yetkililere çözüm önerileri sundu. YSAD üyelerinin Sanayi Odas ve l Tar m Müdürlü ü ziyaretinde Üç Ö ün Genel Müdür Yard mc s fiahin lgen de yer ald. 17

20 KALB N SEV KIRMIZI G Y KAMPANYASI KALP SA LI I Ç N YOLA ÇIKIYOR Türk Kardiyoloji Derne i (TKD) taraf ndan Becel sponsorlu unda bafllat lan Kalbini Sev K rm z Giy kampanyas flimdi de kalp sa l bilinci oluflturmak için yola ç k yor. Kalp hastal klar - n n önlenebilir oldu unu vurgulamak ve k rm z giyerek sevdiklerimizi uyarmak amac yla bafllat lan kampanyayla, flehir flehir dolaflarak kalp sa l bilinci oluflturulacak ve 10 y ll k kalp hastal klar riskini belirleyen bir ölçüm yap lacak. Dünyada her gün 120 uçak dolusu insan, Türkiye de ise her 2,5 dakikada 1 kifli kalp-damar hastal klar ndan yaflam n yitiriyor. Oysa erken önlem al nd nda hastal klar ndan %80 oran nda korunmak mümkün. Kalp sa l bilinci oluflturmak ve toplumsal fark ndal k yaratmak amac yla bafllat lan Kalbini Sev K rm z Giy kampanyas sa l kl kalpler için flehir flehir dolaflmaya haz rlan yor. Dolafl lan illerde Türk Kardiyoloji Derne i uzmanlar kalp-damar sa l yla ilgili bilgiler verecek, kalp-damar hastal klar ndan nas l korunabilece i, beslenme ve yaflam tarz nda yap labilecek de ifliklileri anlatacak. Kalp hastal klar risk ölçümü ise 10 y ll k kalp-damar hastal klar na yakalanma riskini ölçecek. KEND N Z KORUMANIZ ÇOK DO AL Geleneksel lezzetleri farkl aromalarla harmanlayarak yeni tatlar yaratan Do adan, flimdi de hlamuru ayvan n eflsiz lezzetiyle buluflturdu. Sizi so uk k fl günlerinin vazgeçilmezi hlamuru bir de ayvan n doyumsuz lezzetiyle tatmaya davet ediyoruz. Farkl tatlar bir araya getirerek benzersiz çaylar üreten Do adan, flimdi de Do adan Ayval Ihlamur u tüketicilerin be enisine sunuyor. Bitki ve meyve çaylar n n vazgeçilmez ismi Do adan n bu yeni tad, geleneksel olarak di er bitkilerle birlikte kar flt r larak kullan lan hlamurun özellikle k fl aylar n n vazgeçilmez meyvesi ayvayla lezzetlendirilmesiyle ortaya ç kt. KNORR DÜNYA SOSLARI UN LEVER FOODSOLUT ONS LE TÜRK YE DE Profesyonel mutfaklarda yarat c menüler oluflturmaya odaklanan Unilever Foodsolutions (UFS), flimdi dünyan n dört bir yan ndan en özel soslar usta fleflerin arac l - yla tüketicilerin damak zevkine sunuyor. Knorr markas yla Salsa, Fajita Barbekü, Cajun, Arrabbiata ve Tatl - ekfli sosu Türkiye ye getiren UFS, enfes dokunufllar yla profesyonel mutfaklarda tad na doyulmaz anlar yaflatmaya haz rlan yor. Ev d fl g da sektörünü, leziz markalar n n yan s ra s cak müflteri iliflkileriyle canland ran Unilever Foodsolutions, her zevke hitap eden Knorr dünya soslar n n özgün lezzetiyle mutfaklar k p r k p r ve farkl seçeneklerle tan flt r yor. Mutfak profesyonellerinin hayat na lezzet ve kolayl k katan Knorr soslar, yepyeni dünya tatlar n lezzetli sofralara tafl yor. 18

21 BU TOPRAKLARIN TADI: DOYUM P R NÇ Ald n z pirincin kalitesine güven duyman z, essiz ve do al lezzeti yaflaman z için bu topraklar n size bir arma an var: Doyum Pirinç. Türkiye deki çeltik ekim alanlar n n % 70 sahip olan Marmara Bölgesi nin ekim alanlar Güney Marmara ve Trakya Bölgesi nde bulunmaktad r. Trakya n n bereketli topraklar nda yetiflen % 100 yerli ürünler Yelkenci Doyum markas ile Hologram güvencesi alt nda tüketicilerin be enisine sunuldu. Türkiye deki Pirinç Tüketiminin % 30 u ithalat ile karfl lanmaktad r. Yelkenci G da, yerli üretime destek vermek amac ile Trakya Bölgesinde sözleflmeli çiftçilerle çeltik ekimi yapmaya bafllad. Yelkenci G da n n Trakya Bölgesi ndeki anlaflmal çiftçilere ektirdi i çeltikler, Yelkenci G da n n entegre tesislerinde son sistem teknoloji ile kalite standard her koflulda yüksek tutularak, do all bozulmadan pirinç haline getirilmektedir. RAV KA ZEYT NYA I, AMER KA DA 20 M LYON K fi YE ULAfiACAK Ravika, ABD ile bugüne kadarki en büyük hacimli zeytinya anlaflmas na imza att. ABD nin do u eyaletlerinden Teksas a kadar 80 noktada sat fla sunulmaya bafllanan Ravika, Amerika ya y ll k 500 bin litre zeytinya ihraç edecek. Türk zeytinya n dünyaya tan tmak için elçi gibi çal flan Ravika, yapt yo un tan t m aktiviteleriyle birlikte gitti i her ülkeden baflar - l sonuçlar almaya devam ediyor. Ravika n n son olarak Amerika Birleflik Devletleri nde yapt anlaflmayla ihracat yapt ülke say s 18 e ulaflt. Ravika, y ll k ton tüketim ile dünyadaki en büyük zeytinya pazar olan Amerika n n toplam zeytinya ihtiyac n n yaklafl k yüzde 10 unu karfl lamay hedefliyor. Amerika ile bu büyüklükte anlaflma yapan ilk Türk markas olma özelli ini de tafl yan Ravika, böylece Türk zeytinya n n da global pazardaki iddias n n da alt n bir kez daha çizmifl oldu. 19

22 TEREYA INI KISKANDIRAN LEZZET: SANA TEREYA MOULINEX M KRODALGA FIRIN LE EKME N Z DE YAPMANIN KEYF N ÇIKARIN Hayat n z kolaylaflt ran ürünlerin üreticisi Moulinex, mikrodalga f r n, konveksiyon f r n, ekmek yapma makinesi ve zgara özelliklerini bir arada sunan Cook n Bread ile mutfakta fark yarat yor. Mutfaktaki çözüm orta n z Moulinex in yeni ürünü Cook n Bread; tek bir üründe dört farkl piflirme seçene ini birlefltirerek h zl geçen modern yaflam içinde lezzetten vazgeçmeden mutfakta geçirilen süreyi k salt yor. Cook n Bread; konveksiyon f r n n özellikleri ve mikrodalga f r n ile pratik yemek piflirme konforunun yan s ra evde ekmek piflirme ve zgara yapma keyfini de birarada sunuyor. Tad na doyum olmayan Sana lezzetini tereya lezzeti ile buluflturan yeni Sana Tereya Tad nda, yemek saatlerini keyifli bir flölene dönüfltürecek. Türkiye nin vazgeçilmez tad Sana n n yeni ürünü Sana Tereya Tad nda, pilavlara, makarnalara, kahvalt lara ve çocuklar n beslenme çantalar na keyif katacak. Y llard r mutfaklar n lezzet s rr haline gelen ve tamamen bitkisel ya lardan üretilen Sana ailesinin en yeni üyesi Sana Tereya Tad nda, tereya- ile yap lan yemeklerin tad n aratmayacak. ki farkl seçenekle piyasaya sürülecek olan yeni Sana Tereya Tad nda, kase versiyonuyla 250 g ve 500 g, paket versiyonuyla ise 250 g fleklinde raflardaki yerini ald. ÜNLÜ TALYAN fief MATTEO BERT, CHEF INN E KONUK OLDU Kaliteli ve lider markalar yla ev d fl g da sektörüne canl l k getiren Unilever Foodsolutions (UFS), mutfak profesyonellerinin deneyimlerini paylaflt CHEF INN de talyan lezzet ustas Matteo Berti yi konuk etti. talya n n Parma kentinde yer alan dünyan n en prestijli okulu ALMA da talyan Mutfa Uzman fief E itimi üzerine e itmenlik yapan Matteo Berti, ALMA-Mutfak Sanatlar Akademisi iflbirli iyle Unilever Foodsolutions Aflç l k Program ö rencilerine ders vermek için stanbul a geldi. talyan Lezzetlerinin Ustas Türk fieflerle Bulufluyor adl söylefliye kat lan Berti, Türk meslektafllar na talyan mutfa n n dayand ilkeler, yak n dönemdeki tarihsel geliflimi, talyan mutfa nda kilometre tafllar ve ünlü flefleri, günümüz talyan fieflerinin trendlere yaklafl m ve uygulamalar, talya'da flefler ve mesleki yap lanmalar hakk nda bilgiler verdi. Mutfak profesyonellerinin buluflma noktas CHEF INN de gerçekleflen söylefliye, catering, otel, restoran iflletmelerinin executive flefleri büyük ilgi gösterdi. 20

23 NOKSAN MÜKEMMELL KTE YETK NL K 5 YILDIZ ONAY BELGES N ALDI Türkiye Kalite Derne i (KalDer) taraf ndan bu y l 16 nc s düzenlenen Ulusal Kalite ödülleri sahiplerini buldu. Verilen ödüllerin d fl nda Mükemmellik Aflamalar Program na kat - lan baflar l kurulufllar da belgelerini ald. Avrupa Kalite Yönetim Vakf taraf ndan gelifltirilen Mükemmellik Aflamalar program, mükemmellik yolculu una bafllam fl kurulufllara cesaret vermek, kurulufllar n hangi aflamada olduklar n göstermek ve her seviyedeki kuruluflun tan nmas amac yla oluflturuldu. Türkiye deki belgelendirme de Avrupa Kalite Yönetim Vakf ad na KalDer taraf ndan yap lmakta. KalDer de erlendiricilerin baflvuru doküman n incelemelerinin ard ndan Ekim de gerçekleflen saha ziyaretinde yap lan de erlendirme sonunda, Mükemmellikte Yetkinlikte en yüksek puan aral na tekabül eden 5 y ld z almaya hak kazanm flt r. Mükemmellikte Yetkinlik Onay Belgesini 26 Kas m 2008 tarihinde stanbul Lütfi K rdar Uluslararas Kongre ve Sergi Saray nda gerçeklefltirilen 17. Ulusal Kalite Kongresi nde Yönetim Kurulu Baflkan Vehbi Varl k teslim ald. ÖZAY-CAMBRO DAN MUTFA INIZA RENKL BASKETLER Y kama, tafl ma ve saklama ifllevini ayn ürünle yapabilmenize imkan veren Özay-Cambro basketleri hijyenik ve fl k tasar mlar yla otellerin, restaurantlar n ve cafelerin tüm mutfaklar için ideal çözüm orta olmaya devam ediyor. Yüksek dayan ml polipropilen esasl NSF belgeli basketler, kapal sistem bulafl k y - kama ifllemi sayesinde mutfa n z mükemmel temizli e ve hijyene ulaflt r yor. Basket içerisinde y kanan bardaklar servis aflamas na kadar hijyenik olarak depolan yor. Üst üste dizilebilme özellikleri ve 10 çeflit rengiyle envanterlerinizi kolay yapabilmenizi sa l yor. Çok rahat tafl nabilen basketlerle sa l kl ve mükemmel bir depolama sistemi yarat l yor. Düzenli ve hijyenik mutfaklarda aflç lar n z n yemek yapma keyfini sa layarak motivasyonlar n artt r yor. Bardaklar ve tabaklar temiz muhafaza edildi i için, mutfaklar n bulafl k y kama süresini ve maliyetini düflürerek zamandan ve insan gücünden tasarruf sa l yor. 21

24 BAfiARILI fi RKETLER N TEMEL N, BAfiARILI ÇALIfiANLAR OLUfiTURUR fiahin lgen Genel Müdür Yrd y l nda kurulan ve sektörde hizmet vermeye bafllayan ÜÇÖ ÜN her yeni kurulan flirketin yaflad gibi, kendi bulundu u sektördeki aray fllar içerisinde sektörde tutunma faaliyetlerinin devam n sa lamak ad na ve ticari beklentileri do rultusunda bir tak m çal flmalar yapm flt r. ÜÇÖ ÜN kendi sektöründe baflar l olabilmek, sektöründe farkl l k yaratabilmek ve sektöre de de- er katabilmek ad na çok ciddi yat r mlar yapm fl, sektöre yön veren baflar l bir firma haline gelmifltir. Bu baflar n n anahtar ; en küçük iflleri bile yapmak ama onlar hemen yapma arzumuz olmufltur. Baflar l olmak için yaln zca sonuç de il süreçte çok önemlidir. Karars zl k ve cesaretsizlik flirketlerin geliflimini engeller. fiirketlerin geliflimini engelleyen di er faktör ise felakete odaklanmakt r. Biz flunu biliyoruz ki her sorunun bir çözümü vard r. Biz çözümsüz gibi görünen problemleri bak fl aç m z de ifltirerek farkl bir bak fl aç s yla çözüme kavuflturmaya çal fl r z. Baflar l flirketlerin temelini baflar l çal flanlar oluflturur. Yetenekli çal flanlar n ilgisini çekmek ve onlar elde tutman n önemi her geçen gün artmaktad r. K yas ya rekabet ortam n n hüküm sürdü ü sektörümüzde farkl l k yaratmak için sahip oldu- umuz en önemli de er çal flanlar m zd r. fiirketimizde K birimimiz çal flanlar m z n e itimini ve geliflimini planlad gibi kariyer hedeflerine katk da bulunmak, verimliliklerini artt rmak ve mutlu çal flanlar oluflturmak için ciddi bütçeler harcamaktad r. Çünkü personele verilen e itimlerin geri dönüflü çok yüksek olmaktad r. Toplu yemek sektörü yemek ve hizmeti bir arada tutan farkl bir yiyecek-içecek organizasyonudur. Sektörde hizmet veren bir firman n, müflterilerinin yemek hizmeti sat n al rken var oldu unu ümit etti i ve bu esnada ihtiyaç duyaca tüm beklentilerini karfl layabilmek, insan sa l n ön planda tutabilmek (güvenli g da) ayr ca müflteri memnuniyetini sa layabilmek için en tepe yöneticisinden, iflçisine, tedarikçisine, iyi bir otomasyona ve en önemlisi güçlü bir kalite yönetim sistemine sahip olmas gerekir. Sektördeki faaliyetleri takip etmek, rakiplerimizle bir arada olmak ve onlarla birlikte sektörde yiyecek- içecek hizmetlerinin ve bu hizmetleri sat n alan firmalar n ihtiyaçlar n en iyi flekilde karfl layabilmek ad na üyesi oldu umuz stanbul Yemek Sanayicileri Derne i ( YSAD) nin yönetim kurulunda e itim komisyonu içerisinde ÜÇÖ ÜN olarak dönemi aras nda görev ald k. Bu dönem içerisinde, sektörün e itim ihtiyaçlar n belirlemek, araflt rma komisyonunun anketleri için veri haz rlamak, belirlenen e itim ihtiyaçlar do rultusunda e itim programlar haz rlamak, yurt içi ve yurt d fl e itim fonlar na yönelik projeler haz rlayarak kaynak yaratmak, üye firmalar n g da mühendislerinden oluflan teknik komiteyi yap land rmak ad na çal flmalara bafllad k. Ç kartm fl oldu umuz derginin ilk say s nda sektöre katk sa layan bu sektörün içerisinde bulunan çal flanlar, tedarikçiler, ekipman üreticileri ve bu sektöre yön veren, de erli yiyecek içecek hizmeti sat n alanlar bundan sonraki say lar m zda da sizlerle birlikte olmaktan dolay k vanç duyar sayg ve sevgilerimi sunar m. 22

25

26 nflaat, enerji, tekstil, finans, telekomünikasyon ve medya alanlar nda faaliyet gösteren Çal k Holding, genifl bir müflteri kitlesine hizmet sunuyor Ülkemizin köklü kurulufllar ndan biri olan Çal k Holding, bugün farkl ülkelerdeki ifl giriflimleri ile 20 bin kifliye istihdam olana sa lamaktad r diyen dari fller Müdürü Cüneyt Soytürk ile toplu yemek, d flardan yemek hizmeti alma, Türk Mutfa ve aflç lar üzerine söylefltik. Kendinizi tan t r m s n z? 1972 stanbul do umluyum. Evli ve 3 çocuk babas y m.7 y ld r Çal k Holding de çal fl yorum, 2 y ld r da Çal k Holding dari fller Müdürü olarak görev yap yorum. Firman z n kurulufl ve geliflim süreci hakk nda bilgi verir misiniz? 1930 y l ndan bu yana Türkiye de faaliyet gösteren ve 1990 l y llardan itibaren inflaat, enerji, tekstil, finans, telekomünikasyon ve medya alanlar nda faaliyet gösteren Çal k Holding, ifltirak flirketleri ile çokuluslu flirketlerden bireylere kadar çeflitlilik gösteren genifl bir müflteri kitlesine katma de eri yüksek, dünya kalitesinde mal ve hizmetler sunmaktad r. Çal k Holding farkl ülkelerdeki ifl giriflimleri ile kifliye istihdam olana sa lamaktad r. Holding, çevre bilinci yüksek ve toplumsal de erlere sayg l, kurumsal sosyal sorumlulu unun gerektirdi i biçimde çal flan, faaliyet alanlar n n farkl co rafya ve sektörlere yayg nlaflt r lmas esas na dayanan, h zl ve etkin büyüme modeli ile tüm sosyal paydafllar na daha fazla katma de er üretmeye odakl bir flirketler grubudur. Çal k Holding, çal flanlar ve yaflatt de- erleri ile bir bütündür. Grubun en baflta gelen sorumlulu u, vizyon ve misyonuna uygun hareket ederek tüm paydafllar için de er üretmek, davran fl ve ilkeleriyle sayg n ve örnek bir kurumsal vatandafl olmakt r. Baflarma azmi, dürüstlük ve fleffafl k, müflteri memnuniyeti ve topluma katk Çal k Holding in temel de erleri ve kurumsal stratejisinin itici güçleridir. Çal k Holding olarak gerçeklefltirdi iniz sosyal projelerden bahseder misiniz? Ürün ve hizmetleriyle oldu u kadar, yaratt do rudan ve dolayl istihdam olanaklar, yat r mlar, mal ve hizmet tedari i ve ödedi i vergilerle de tüm toplum için de- er üreten Çal k Grubu, gerçeklefltirdi i çevre, toplum ve sosyal sorumluluk projeleri ile de genifl anlamda tüm toplum için faaliyette bulundu unu somut olarak ortaya koymaktad r. Topluma geri verme ilkesi Çal k Holding'in kurumsal sorumlulu- unun temel çerçevesini oluflturmaktad r. Bu ilkeden hareketle, Çal k Grubu, sanat, spor ve e itim alanlar ndaki farkl faaliyetlere do rudan veya dolayl destek olmaktad r. Çal k Grubu nun topluma ve çal flanlar na karfl olan sayg s n ifade eden sosyal sorumluluklar n yerine getirirken kulland en önemli araçlardan biri sponsorluk ve çeflitli yard m çal flmalar d r. Grubun bu alandaki temel faaliyetlerinden baz lar n, Atatürk'ün Yalova Köflkü (Yürüyen Köflk) restorasyonu, fianl urfa da gerçeklefltirilen Elim Sende projesi, Malatya da yap lan Mahmut Çal k E itim Kompleksi, burs ve e itim imkanlar fleklinde s ralayabiliriz. 24

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Misyon ve Vizyon. Kaliteli, hijyenik, lezzetli ve sağlıklı ürünler üreterek ve sunarak güvenilir ve aranan bir marka olmak.

Misyon ve Vizyon. Kaliteli, hijyenik, lezzetli ve sağlıklı ürünler üreterek ve sunarak güvenilir ve aranan bir marka olmak. Sağlıkla, lezzetle Sağlıkla, lezzetle 02 SENIOR BANQUET Misyon ve Vizyon Kaliteli, hijyenik, lezzetli ve sağlıklı ürünler üreterek ve sunarak güvenilir ve aranan bir marka olmak. Üst seviyede bir kalite

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

KUPA G da ve Temizlik Ürünleri Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited fiirketi

KUPA G da ve Temizlik Ürünleri Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited fiirketi KUPA G da ve Temizlik Ürünleri Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited fiirketi Milangaz Caddesi No:71 Kartal/ stanbul Tel: (0216) 387 48 00 (Pbx) Fax:(0216) 389 22 55-387 80 05 www.kupagida.com e-mail:

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MUTFAK ÜRETİM PROSEDÜRÜ

MUTFAK ÜRETİM PROSEDÜRÜ 2.11.2011 1. AMAÇ YAŞMAK HOTEL de misafir ve personele yönelik tüm yiyecek üretimini ve servisini açıklamaktır. 2.KAPSAM YAŞMAK HOTEL de tüm yiyecek üretimini yapan mutfakları kapsar.. TANIMLAR Üretim

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. Modern Türkiye nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır.

DERS İÇERİKLERİ. Modern Türkiye nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır. DERS İÇERİKLERİ Birinci Dönem ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0) 2 (ECTS:2) Modern Türkiye nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır. TUR101 Türk Dili

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

Pizza! Geliflen Pizza Pazar

Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza bütün dünyada gittikçe tercih edilen bir yiyecek olmaktad r. ABD de y lda kifli bafl na 11 kg pizza tüketilmektedir. Günde yap lan pizza miktar ise 4000 dekar aflmaktad

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ.

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 BU DAY, UN ve SEKTÖRÜMÜZ. Ülkemizdeki bu day ve un sektörümüz y ldan y la geliflim göstermektedir. Ülkemizin bu day yetifltirilme elveriflligi, un fabrikalar m z n teknolojik

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Bu küçük s payölçerin ard nda; 58 y ll k deneyim, 4.000 in üzerinde çal flan ve %100 müflteri memnuniyeti var! Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem Is Giderleri Paylafl m Hizmetleri

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı