D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçõpan Asma Tavan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçõpan Asma Tavan"

Transkript

1 D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçõpan Asma Tavan Knauf TC/UA Klips Knauf UA Profil Nonius Askõ Üst Parça + Nonius UA Askõ Maşasõ Askõ (bağlantõ gereci) Aralõğõ Taşõyõcõ Profil Aks Aralõğõ Alçõpan Kaplama Knauf TU Profil Knauf Fugagips, Uniflott veya Readygips Derz Dolgu + Derz Bandõ D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Asma Tavan istemi, ana taşõyõcõ UA proþ lleri ve ara (Alçõpan) taşõyõcõ Knauf ArtÞ x Tavan C ProÞ llerinden oluşturulmaktadõr. Ana taşõyõcõ UA ProÞ ller tavana Nonius üst parça askõ çubuğu ve kendi için özel olarak hazõrlanmõş Nonius UA askõ maşalarõ ile tespit edilirler. Ara taşõyõcõ proþ ller ana taşõyõcõlara tek parçadan oluşan özel UA/TC klipsler ile bağlanõr.

2 Yapõ Bileşenleri Flex Alçõpan (FX) Düzgün yüzeyli, esnek ve haþ f Alçõpan çeşididir. uya Dayanõklõ Alçõpan (WR) Her türlü õslak hacim ve nemli ortamda kullanõlabilen, su iticilik özelliği kazandõrõlmõş düzgün yüzeyli haþ f Alçõpan çeşididir. Yangõna Dayanõklõ Alçõpan (FR) Yangõna dayanõm süresi arttõrõlmõş, cam elyaf katkõlõ, düzgün yüzeyli haþ f Alçõpan çeşididir. u ve Yangõna Dayanõklõ Alçõpan (WR+FR) Yangõna dayanõm süresi arttõrõlmõş ve su iticilik özelliği kazandõrõlmõş, düzgün yüzeyli, haþ f Alçõpan çeşididir. ArtÞx Tavan U ProÞlleri Alçõpan Asma Tavan istemlerinde, çerçeveyi oluşturan; agraß õ duvar giydirme sistemlerinde zemin ve tavanda kullanõlan proþ ldir. Knauf UA ProÞlleri Alçõpan Bölme Duvar yapõmõnda, kapõpencere dikey kenarlarõnda ve Aquapanel cephe uygulamalarõnda kullanõlan, et kalõnlõğõ yüksek, taşõyõcõ proþ ldir. ArtÞx Tavan C ProÞlleri Alçõpan Asma Tavan istemlerinde ana ve tali taşõyõcõ; agraß õ duvar giydirme sistemlerinde ana taşõyõcõ olarak kullanõlan proþ ldir. Çelik Dübel Askõ sisteminin (agraf) mevcut döşemeye tespit edilmesinde kullanõlõr. azbeton Dübeli Alçõpan istemlerinde, konstrüksiyonun gazbeton yüzeylere tespit edilmesinde kullanõlan dübeldir. Boşluklu Dübel Alçõpan istemlerinde, konstrüksiyonun beton, tuğla, gazbeton, briket vb. yüzeylere tespit edilmesinde kullanõlan dübeldir. Plastik Dübel M8 Alçõpan istemlerinde, konstrüksiyonun beton, tuğla, briket vb. yüzeylere tespit edilmesinde kullanõlan dübeldir. YHB Vida Alçõpan istemlerinde, konstrüksiyonun zemine ve duvara tespit edilmesinde kullanõlan yivli havşa başlõ vidadõr. ivri Uçlu Vida (U) Alçõpanlarõn metal konstrüksiyona vidalanmasõnda kullanõlõr. Agraf Metal konstrüksiyonu tavana monte etmek için kullanõlõr. Artform Nonius Askõ Üst Parça Eğrisel asma tavan sistemlerini tavana bağlayan askõ elemanõdõr.

3 UA ProÞlleri için Nonius Askõ Çerçeve Elemanõ Nonius üst parça ile Tavan C ProÞ lleri birbirine bağlayan parçadõr. UA ProÞlleri için Çiftli Klips Tavan UA ve tali Tavan C ProÞ lleri tek aşamada birbirine bağlayan elemandõr. Knauf Nonius Bağlantõ Teli Nonius üst parça ve Nonius askõ çerçeve elemanõnõ birbirine bağlayan teldir. Knauf Derz Bandõ Alçõpanlarõn derz yerlerine Knauf Fugagips derz dolgu alçõsõ çekilmeden önce yapõştõrõlõr. Knauf Kağõt Derz Bandõ Alçõpanlarõn birleşim derzlerinde kullanõlan kağõt derz bandõdõr. Kurt Kağõt Derz Bandõ Alçõpanlarõn birleşim derzlerinde kullanõlan, çatlamalara karşõ yüksek direnç gösteren kağõt derz bandõdõr. Kenar Ayõrõcõ Bant Bölme duvarlarõn, diğer duvar ve tavanlarla olan birleşimlerinde çatlamalarõn oluşmasõnõ önlemek amacõyla kullanõlan banttõr. Knauf Fugagips Alçõpanlarõn birleşme yerlerindeki derzlerin doldurulmasõnda kullanõlõr. Alçõpan yüzeylerde eksiz bir görünüm sağlar. Unißott Alçõpanlarõn birleşim yerlerindeki derzlerin doldurulmasõnda kullanõlan esnek derz dolgu alçõsõdõr. Readygips Macun İnce taneli, esnek, derz dolgu ve yüzey perdahlama işlemi için kullanõlan macundur. Knauf atengips Yüzeyi cam gibi parlak bir hale getirerek plastik, yağlõ boya veya duvar kağõdõ için uygun bir zemin oluşturur.

4 Performans Bilgileri D116 Yük õnõfõna öre Konstrüksiyon Aks Aralõklarõ Belirleme Tablosu Ask! / ba"lant! gereci aral!"! Ana pro$l aks aral!"! Ta#!y!c! pro$l aks aral!"! Askõ Çubuk, Ana Taşõyõcõ ve Alçõpan Taşõyõcõ TC Profil Aks Aralõğõ Ana profil aks aralõğõ c Askõ aralõklarõ Yük sõnõfõ kn/m 2 Azami 0. Azami 0.30 Azami 0.50 a Taşõyõcõ profil aks aralõğõ mm b Alçõpan kalõnlõğõna göre ) ) ) Tek kat 18 mm veya 20 mm Alçõpanlarda

5 Yangõn Emniyeti Alt Konstrüksiyon Yalıtım Malzemesi Kalõnlõk Yoğunluk Tavan ara bölümünde mineral yün yalıtım Kalõnlõk Yoğunluk mm kg/m 3 mm kg/m 3 D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Tavan Yang"na Dayan"kl" 2x Alç"pan FR/ uygun Herkül * Alç"pan *3 HRK F90 2x20 *25+18 Foto D11 detay kataloğu sayfa 4 FireResistant Boards KF, A2 18 2x x mineral Mineral wool yün (60) mineral (30) wool + (60) (3 mineral Mineral wool yün + (60) mineral (30) wool 0 mm wide (60) (3 Ana taşõyõcõ üzerinde on carrying 0 channel mm wide mm genişlikte on carrying chann

6 Kaba Tavan I, II, III ile birlikte Yangõna Dayanõklõ Alt Tavanlar Putreller ve I, II, III yapõ tarzõnda betonarme tavanlar, alt tavanlõ Knauf istemi DIN e göre kaba tavan yap! tarz! Knauf istem Konstr. Tavan ara Alç!pan Alt Konstrüksiyon mineral yün bölümünde kal!nl!"! ta#!y!c! pro$l yal!t!m aks aral!klar! Kaba tavanlar bkz. sayfa 18 Yangın mukavemeti sınıfı* D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Tavan mm mm Asgari ask!ya alma yüksekli"i Alt Konstrüksiyon Kaba tavan Üst konstrüksiyon kaplama a mm Knauf Yang!na Dayan!kl! Alç!pan FR Belge *5 25 (2x) 25 (2x) 0 (2x, te ) *5 F90 F *6 Knauf Fireboard A F *5 F90 Not Ask! (ba"lant! gereçleri) aral!klar! + ana ve ara ta#!y!c! pro$l aks aral!klar! ilgili sistemden yük s!n!'ar!na göre belirlenir. * Yang"n mukavemet s"n"f" yal"t"m tabakas"na ba#l" olarak tayin edilir. Yap" malzemesi s"n"f" A=örn. A, yap" malzemesi s"n"f" B1 =örn. AB, yal"t"m tabakas"z =örn. A DIN ye uygun mineral yün yal!t!m tabakas! DIN ye göre yap! malzemesi s!n!f! A erime noktas!&1000 C Kal!nl!k&50 mm,brüt yo"unluk& kg/m³ Yap! malzemesi s!n!f! A *5) Ref. Knauf Plattendecken Detailblatt D11 *6) DIN 41024, Bölüm 6.5.5, Tab.99 5

7 es Yalõtõmõ TEKNİK DETAYLAR

8 Teknik Detaylar Duvar Birleşimi Duvar Birleşimi Nonius üst parça Nonius UA Çerçeve Elemanõ Bağlantõ elemanõ UA Çiftli Klips Nonius üst parça Nonius UA Çerçeve Elemanõ Bağlantõ elemanõ Ana Taşõyõcõ UA Profil Ana Taşõyõcõ UA Profil Tavan U profil Derz Dolgusu + Ayõrõcõ Bant Montaj Dübeli ve YHB vida Alçõpan taşõyõcõ Tavan C profil Alçõpan U Alçõpan vidasõ Uygulama alternatiflerine göre uygun aralõklarla sabitlenmiş Tavan U profil Derz Dolgusu + Ayõrõcõ Bant Birleşim Derzi (Pahlõ Kenar) Birleşim Derzi (Küt Kenar) Çelik Dübel Nonius üst parça Çelik Dübel Nonius üst parça Bağlantõ elemanõ Nonius UA Çerçeve Elemanõ UA Çiftli Klips Ana Taşõyõcõ UA Profil UA Çiftli Klips Nonius UA Çerçeve Elemanõ Bağlantõ elemanõ Tavan C profil Ana Taşõyõcõ UA Profil Alçõpan U Alçõpan vidasõ Derz Dolgusu + Derz Bandõ Tavan C profil Alçõpan U Alçõpan vidasõ Derz Dolgusu + Derz Bandõ Tavan U Profil ile Ana taşõyõcõ UA Profillerin boylarõnõn uzatõlmasõ Ana Taşõyõcõ UA Profil Tavan U profil Mercimek başlõ vida (Matkap uçlu) Alçõpan taşõyõcõ Tavan C profil

9 Malzeme arþyat Tablosu D 116 Asma Tavan istem Bileşenleri 0.8 UA PROFİL x50x2.0mm NONIU UA AKI MAŞAI TC/ UA TEK PARÇA KLİP Malzeme sarfiyatõ 10 m x 10 m = 100 m 2 alana göre belirlenmiştir. Uygulama Alanõ: Askõ çubuk aralõklarõ 2 mm, ana taşõyõcõ 1000 mm, tali taşõyõcõ mm

D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan

D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan Klips Ana taşıyıcı TC profil Askı çubuğu Alçıpan kaplama Ara taşıyıcı TC profil Agraf Knauf Fugagips veya Unifltt derz dolgu alçısı TU profil D112 Metal

Detaylı

W112 Bölme Duvar. DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Alçıpan Kaplama

W112 Bölme Duvar. DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Alçıpan Kaplama W112 Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Alçıpan Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir. Taban DU

Detaylı

W111 Bölme Duvar. DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Alçıpan Kaplama

W111 Bölme Duvar. DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Alçıpan Kaplama W111 Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Alçıpan Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir. Taban DU

Detaylı

Askı çubuklarının yerleri duvardan 10 cm açıktan başlamak üzere* 85 cm de bir işaretlenir çelik dübeller yardımı ile monte edilir.

Askı çubuklarının yerleri duvardan 10 cm açıktan başlamak üzere* 85 cm de bir işaretlenir çelik dübeller yardımı ile monte edilir. Ölçüm ve İşaretleme: Mimari plana uygun tavan kotu, hortum terazisi, lazer gibi yöntemlerle alınır. Tavan U (TU) profilinin alt kotu çırpı ipi ile duvara çepeçevre işaretlenir. Askı çubuklarının yerleri

Detaylı

alçı levha Uygulama Kitapçığı LAFARGE DALSAN

alçı levha Uygulama Kitapçığı LAFARGE DALSAN alçı levha Uygulama Kitapçığı LAFARGE DALSAN GİRİŞ Bu kitapçık, mimar, mühendis ve diğer teknik kişiler ile yüklenici, iş sahipleri ve son kulanıcılara alçı levha Bölme Duvar, Giydirme Duvar ve Asma Tavan

Detaylı

Kuru Duvar Sistemleri Dış Cephe Sistem Kitabı

Kuru Duvar Sistemleri Dış Cephe Sistem Kitabı Kuru Duvar Sistemleri Dış Cephe Sistem Kitabı www.boardex.com.tr, Dalsan Alçı A.Ş. nin tescilli markasıdır. Kuru Duvar Sistemleri CEKETLEME Tek İskeletli Çift İskeletli Omega Ceket Omega CeketMAX Performans

Detaylı

çağdaş ve teknolojik bir yapı malzemesi haline getiriyoruz

çağdaş ve teknolojik bir yapı malzemesi haline getiriyoruz çağdaş ve teknolojik bir yapı malzemesi haline getiriyoruz Doğanın asırlar öncesinden kalan hediyesini işleyerek Tüm ürünlerli ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için, lütfen Lafarge Dalsan Ürün Föyleri

Detaylı

ASMA TAVAN VE ALÇI LEVHA SİSTEM PROFİLLERİ

ASMA TAVAN VE ALÇI LEVHA SİSTEM PROFİLLERİ ASMA TAVAN VE ALÇI LEVHA SİSTEM PROFİLLERİ BÖLME DUVAR PROFİLLERİ ASMA TAVAN PROFİLLERİ TAŞIYICI KONSTRÜKSİYON PROFİLLERİ ALÇI LEVHA DEKORASYON PROFİLLERİ PROFİL SİSTEMLERİ PROTEKTOR A GENEL BAKIŞ Yaratıcılığın

Detaylı

VİDA VE DÜBELLER ALLEV ALLEV ALLEV. borazan. vida 25. borazan. vida 38. borazan. vida 45

VİDA VE DÜBELLER ALLEV ALLEV ALLEV. borazan. vida 25. borazan. vida 38. borazan. vida 45 VİDA VE DÜBELLER borazan vida 25 Alçı levhaları, 0,50-0,70 mm arasındaki kalınlıklardaki galvanizli profillere sabitlemede kullanılır. 25 mm uzunluğunda sivri uçlu vidadır. Vida Boyu Adet / Kutu Adet /

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

T Taşıyıcılı Modüler Asma Tavan

T Taşıyıcılı Modüler Asma Tavan T Taşıyıcılı Modüler Asma Tavan Askı çubuk aralığı 1200 mm Panel 600 mm 600 mm Modüler Asma Tavan Sistemleri; tavandan geçen her türlü tesisatı gizlemek; aydınlatma armatürleri, yangın detektörleri gibi

Detaylı

Yenilikçi Yangın Koruma Sistemleri

Yenilikçi Yangın Koruma Sistemleri Innovative Fire-Protection Systems Kablo ve boru yalıtımı Oluk bandı uygulamaları Türkiye baskısı - türkçe İçindekiler İçindekiler... 1 Önsöz... 2 İnternet sitesi... 3 Yalıtım Sisteminin Avantajları...

Detaylı

YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R HAF FT R. YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M.

YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R HAF FT R. YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M. YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M.K (TSEN ISO 8990) SU VE NEMDEN ETK LENMEZ (TSEN 520) ÇEVRE DOSTUDUR %100 do al, Ekolojiktir

Detaylı

ÇATI ŞİLTESİ. Uygulama

ÇATI ŞİLTESİ. Uygulama ÇATI ŞİLTESİ Ses Yalıtımı Yangın Güvenliği Isı Yalıtımı 300, 350 ve 400 olmak üzere üç ayrı özellikte üretilen camyünü çatı şiltesi, kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerinde, kullanılan çatı aralarında

Detaylı

DIŞ CEPHE SİSTEMLERİ. Döşemeye Oturan Sistemler. Tek Profilli Sistem

DIŞ CEPHE SİSTEMLERİ. Döşemeye Oturan Sistemler. Tek Profilli Sistem DIŞ CEPHE SİSTEMLERİ Döşemeye Oturan Sistemler Tek Profilli Sistem TEK PROFİLLİ SİSTEM Ses Yalıtım Bandı DU DC Yalıtım Malzemesi PVC Başlangıç Profili DU Ses Yalıtım Bandı Tek İskeletli Sistem; teknik

Detaylı

Kullanım kılavuzu ve uygulama kitapçığı

Kullanım kılavuzu ve uygulama kitapçığı Kullanım kılavuzu ve uygulama kitapçığı İçindekiler 1. Giriş 4 1.1 Çimentolu yonga levha 6 1.2 Malzemenin özellikleri 7 1.3 Betopan ve Plus grubu* levhaların teknik özellikleri 9 2. Ürünlerimiz 10 2.1

Detaylı

Duvar, Zemin, Prefabrik ve Çeşitli Kullanım Alanları İçin Teknik Bilgi, Detay Ve Montaj Kılavuzu

Duvar, Zemin, Prefabrik ve Çeşitli Kullanım Alanları İçin Teknik Bilgi, Detay Ve Montaj Kılavuzu Duvar, Zemin, Prefabrik ve Çeşitli Kullanım Alanları İçin Teknik Bilgi, Detay Ve Montaj Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 6 1.1 Dünyada ve Türkiye de Çimentolu Yonga Levhanın Tarihçesi ve Gelişimi 7 1.2 Malzeme

Detaylı

Schlüter -KERDI-BOARD Döşeme zemini, yapı plakası, kombine yalıtım

Schlüter -KERDI-BOARD Döşeme zemini, yapı plakası, kombine yalıtım Profİl İle İnovasyon Döşeme zemini, yapı plakası, kombine yalıtım Evrensel fayans döşeme zemini Noktayı koymak! İster mozaik, ister büyük boyutta fayans olsun, mükemmel fayans döşeme işlemi için önemli

Detaylı

Tepe Betopan Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Bilgi, Detay ve Montaj Kılavuzu

Tepe Betopan Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Bilgi, Detay ve Montaj Kılavuzu Tepe Betopan Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Bilgi, Detay ve Montaj Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 6 1.1 Dünyada ve Türkiye de Çimentolu Yonga Levhanın Tarihçesi ve Gelişimi 7 1.2 Malzeme Özellikleri

Detaylı

ÜRÜN LİSTESİ. building systems for a better life

ÜRÜN LİSTESİ. building systems for a better life LİSTESİ A R A L I K 2 0 1 2 building systems for a better life İÇİNDEKİLER SÜRME ESASLI SU YALITIM MALZEMELERİ 2 KULLANIMA HAZIR HARÇLAR 4 SERAMİK YAPIŞTIRICILARI VE DERZ DOLGU MALZEMELERİ 5 THERMETICS

Detaylı

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr Mühendislik 2015 HAKKIMIZDA Firmamız SKS MÜHENDİSLİK tavan sistemleri, duvar kaplama ve zemin döşeme sistemleri,izalasyon malzemeleri,alüminyum doğrama ve pvc doğrama olmak üzere 4 ana grupta 40 ayrı

Detaylı

UYGULAMA EL KİTABI. www.nuhyapi.com.tr

UYGULAMA EL KİTABI. www.nuhyapi.com.tr UYGULAMA EL KİTABI www.nuhyapi.com.tr UYGULAMA EL KİTABI İçindekiler 1. GAZBETONUN AVANTAJLARI 5 2. NAKLİYE VE DEPOLAMA 6 3. DUVAR ÖRME EL ALETLERİ 7 3.1. TESTERE 7 3.2. GÖNYE 7 3.3. MALA 7 3.4. RENDE

Detaylı

Yalıtımın En Dogal Hali

Yalıtımın En Dogal Hali Yalıtımın En Dogal Hali İçindekiler sayfa Yalıtım hakkında 3 Neden DragonBoard? 6 DragonBoard un özellikleri 7 DragonBoard Sistemleri 9 Yükseltilmiş Zemin Sistemi 20 Diğer ürünler 21 DragonBoard teknik

Detaylı

Yapı Kimyasalları. www.stroton.com

Yapı Kimyasalları. www.stroton.com Yapı Kimyasalları www.stroton.com İÇİNDEKİLER 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 016 017 018 022 024 026 028 030 031 032 034 036-039 040-043 046 047 048 050 052 054 056 057 058 059 060

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP)

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) ZEMİN KAT VE NORMAL KATLAR I. SALON İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) Döşeme : Tesviye tabakası (27.581) + Şap (27.583) + Laminant parke (Özel 16)+Koridor birleşimlerine metal kot profili Duvar

Detaylı

PASİF YANGIN DURDURUCU SİSTEMLER ÜRÜN BİLGİLERİ

PASİF YANGIN DURDURUCU SİSTEMLER ÜRÜN BİLGİLERİ PASİF YANGIN DURDURUCU SİSTEMLER ÜRÜN BİLGİLERİ Yangın Durdurucu Sistemler Uygulama Alanları Uygulama Alanları j j j Yapılarda pasif yangın durdurucu ürünlerin genel kullanım yerleri soldaki resimde gösterilmiştir.

Detaylı

Yapı Kimyasalları Ürün Kataloğu

Yapı Kimyasalları Ürün Kataloğu Yapı Kimyasalları Ürün Kataloğu İÇİNDEKİLER Seramik Yapıştırıcıları ve Derz Dolgular SELİX-FİX 100 SELİX-FİX 110 SELİX-FİX 150 SELİX-FİX 170 SELİX-DERZ 300 SELİX-DERZ 330 SELİX-DERZ 350... 6... 7... 8...

Detaylı

Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri

Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri NevPanel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde 15.000 m 2 toplam alan ve 9.250 m 2 kapalı alanda kurulmuş olan 2.250.000 m 2 /yıl üretim kapasitesine

Detaylı

TRUVA İNŞAAT. www.truvainsaat.com

TRUVA İNŞAAT. www.truvainsaat.com TRUVA İNŞAAT TRUVA İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ Hakkımızda 2010 yılından beri Yapı Sektöründe faaliyet gösteren Truva yapı modern mimarinin gerekliliği olan mekansal çözümleri ve uygulama yöntemlerini en kaliteli

Detaylı

MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ

MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ ÖBF-MĠ-1: Alüminyum merdiven korkuluğu yapılması 3 Ģeritli Üst Küpeşteler 50x3 mm kalınlığında, dikme boruları 35x3 mm kanallı ve kapaklı,

Detaylı