T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI"

Transkript

1 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI ŞANLIURFA 2009

2 1. YAPI İŞLETMESİYLE İLGİLİ TEMEL TANIMLAR Yapı İşletmesi: İnsanların yararı için yapılan bir işte, iş gücü ve malzemeyi kontrol etme sanatıdır. Yapı işletmesi, bir işin optimum sürede ve minimum maliyet ile bitirilebilmesi için gerekli yöntemleri inceleyen bir bilim dalıdır. Yapı ve Şantiye: Yeraltında, üzerinde veya su içerisinde inşa edilmiş sürekli veya geçici özelliğe sahip hareketli veya sabit olabilen her türlü tesise Yapı denir. Her ne büyüklükte olursa olsun yapılar doğadaki malzeme ve insan fikrinin birleştirilmesiyle inşa edilir. Her yapının inşaat sahasına ise Şantiye adı verilmektedir. Yapı Malzemesi: Bir yapının inşası için kullanılan her türlü nesneye Yapı malzemesi denir. İşçi: Bir hizmet akdine dayalı olarak bir başkasının yararı için; bedenini, kafasını ve el becerisini kullanarak çalışan kişilere İşçi denir. İdare (İşveren) : Bir yapının inşa edilmesinde işçileri ve ilgili ekipmanı belirli bir ücret karşılığında veya ihale yoluyla çalıştıran Gerçek veya Tüzel kişiye İşveren adı verilir. Tüzel kişiliğe sahip işveren kuruluşlara İdare denilmektedir. Gerçek Kişi: Medeni kanuna göre, tüm medeni haklardan istifade eden ve kanunlar çerçevesinde haklara ve borçlara sahip olan her vatandaş Gerçek Kişi dir. Tüzel Kişi: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için bağımsız bir varlık halinde teşkilatlanmış hak ve fiil ehliyetine sahip şahıs veya mal topluluğuna denir. İhale Usulü İş Belirli kanun, yönetmelik veya sözleşmeler çerçevesinde gerçek veya tüzel bir kişinin bir işi, başka bir gerçek veya tüzel kişiye yaptırmasına denir. Emanet Usulü İş Bir iş, işverenin kendi idaresi altında bulunan her türlü işçi, malzeme ve araçları kullanarak yapılıyorsa Emanet Usulü İş adını alır. Müteahhit (Yüklenici): İdarenin ihale yolu ile yaptırdığı her hangi bir işi sözleşme ve eklerine uygun olarak, bizzat kendisi veya taşeronlara yaptıran gerçek veya tüzel kişiliğe sahip kişi veya kuruluşlardır. Taşeron: Bir işin tamamını veya bir kısmını müteahhitten almak suretiyle sözleşmesine uygun olarak yapıp tekrar müteahhide teslim eden gerçek veya tüzel kişiliğe sahip kişi veya kuruluşlardır. 1

3 Sözleşme: Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmadır. Ön Proje: Belirli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre gerekli arazi ve zemin şartları araştırılmadan hali hazır haritalar üzerinden alınan bilgiler ışığında çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dikkate alınarak hazırlanan projedir. Bu projeler genelde plan, kesit, görünüş ve birkaç çözüm önerisini içermektedir. Kesin Proje: Uygulanacak projenin yapılacağı arazi ve zemin şartlarının, yapı elemanlarının ve inşaatta kullanılacak araç ve gereçlerin tam olarak belirlendiği onaylı projedir. Uygulama Projesi: Yapının kabul edilip onaylanan Kesin projesi üzerinden uygulamada karşılaşılan tüm aksaklıkların giderildiği hesap, çizim ve detayların tamamının yapıldığı projedir. 2

4 2. İDARELERİN TEKNİK VE YÖNETİM TEŞKİLATLARI Devlet eliyle yapılan yapı işleri; A) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Yapı İşleri Bölge Müdürlükleri, Karayolları Bölge Müdürlükleri, İl Bayındırlık Müdürlükleri, B) Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, C) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlükleri, D) Sanayi Bakanlığı, E) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Diğer bakanlık ve kuruluşlardaki inşaat işlerini yürüten daire başkanlıkları ve şube müdürlükleri vardır. Özel sektörde ise bu sektöre bağlı İnşaat Müdürlükleri vardır Yapı İşleri Müdürlükleri Bu müdürlüklerin yönetim ve elemanları; a) İnşaat Müdürü ve Yardımcıları, b) Teknik Büro, c)kontrol Amirliği, d) Kontrol Şefliği ve e) Hesap İşleri Müdürlüğü olmak üzere 5 kısımdan teşkil edilmiştir. a) İnşaat Müdürü ve Yardımcıları Bağlı bulundukları Bakanlık ve Genel Müdürlüklerle yapılacak işler konusunda karara varmak, alınan bu kararlara paralel olarak yapılacak işler için emrindeki büroları, uzmanlık alanlarına göre görevlendirmek ve bütün büroların koordineli halde çalışmalarını sağlamak. b) Teknik Büro Bu büroda her uzmanlık alanı için ayrı bir Büro Şefi ve teşkilatın büyüklüğüne bağlı olarak Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen ve Teknik Ressamlar görev almaktadır. Teknik Büroya bağlı Mimari, Statik, Tesisat, Keşif ve Metraj Büroları vardır. Mimari Büro Arazi, şehircilik konuları için etüd yapma ve mimari projeleri hazırlayıp maketleriyle birlikte detay projelerini hazırlama görevleri vardır. 3

5 Statik Büro Yapılacak yapıya etkiyecek tüm yüklemeler altında betonarme hesaplarını ve projelerini hazırlar. Tesisat Bürosu Sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, asansör ve elektrik tesisatı işlerine ait proje ve hesapları hazırlar. Keşif ve Metraj Bürosu Yapının tahmini keşif, yaklaşık metraj, birinci keşif özeti, özel ve fenni şartnameler ile birlikte sözleşme taslağının hazırlanması ve ihale evraklarının düzenlenip ihaleye hazır hale getirilmesi görevleri vardır. c) Kontrol Amirliği Bu bölümde her uzmanlık dalı için mimar, mühendis ve bir kontrol amiri bulunur. Bu büro müteahhit ve şantiyeyle ilgili işlerle uğraşır. Bunlar: a) İşlerin ihaleye çıkarılması, b) müteahhitlerle sözleşme yapılması, c) müteahhitlere ait hak edişlerin tetkik ve vize edilmesi, ödettirilmesi, d) bu bölüme bağlı olarak şantiyelerde çalışan kontrol şeflikleri ile sürekli irtibat halinde bulunarak onların görevlerini dağıtmak ve denetlemek, e) kullanılacak malzemelerin kontrolünü yapmak, f) iş programlarının gerçeklenme durumunu kontrol etmek, gecikme varsa sebeplerini araştırıp çözüm yollarını üretmek, g) idare eliyle alınacak malzemenin seçimine yardımcı olmak, h) geçici ve kesin kabul heyetlerini teşkil etmek ve kabulleri yaptırmak, k) müteahhitlerle anlaşmazlıklar çıkması halinde teknik konularda hakemlik etmek gibi işler bu bölümün görevleridir. d) Kontrol Şefliği Şantiyede veya şantiyeye çok yakın bir yerde çalışan bu teşkilat, ya kontrol amirine veya doğrudan İnşaat Müdürüne bağlı olarak çalışır. Kadro olarak bir kontrol şefi, işin önemine göre kontrol şef yardımcısı, yine işin büyüklüğüne bağlı olarak birkaç kısım mühendisi, tesisat ve elektrik mühendisleri, yeteri kadar Sürveyan, sekreter ve odacıdan teşkil edilmiştir. Sürveyanlar görevlendirildikleri şantiyede; inşaat, tesisat ve her türlü yapım işinin istenen teknik şartnamelere uygunluğunu denetler ve eksiklik olması halinde kontrol şefine bildirir. e) Hesap İşleri Müdürlüğü Bu bölümde hesap işleri müdürü, işlerin büyüklüğüne göre bir veya birkaç muhasebe şefi, ambar şefi, personel şefi ve bu şefliklere bağlı memurlardan teşkil edilir. Bu kısmın görevi yapılacak yapıyla ilgili alım-satım işleri, hesap defterlerinin tutulması, müteahhitlerin hak ediş raporlarının incelenmesi ve hesaplarının tutulması, personele ait sigorta, ücret gibi mali işlerin yapılmasını sağlamak Müteahhidin Teknik ve İdari Teşkilatı a) Müteahhit Firma veya Kişi, b) Şantiye Şefliği ve c) Muhasebe Teşkilatı olmak üzere 3 kısımdan oluşturulur. 4

6 a) Müteahhit Firma veya Kişi: Müteahhit; bir veya birkaç kişiden kurulu bir firma veya şirket olabilir. Yüklendiği işin hacmine, önemine göre teknik ve idari bir kadroyla işi yürütür. Kendisi mühendis veya mimar gibi bilgi ve tecrübeye sahip olan müteahhitler işin hacmine bağlı olarak şantiye şefliği görevini yapabilir. Ancak işin hacmi büyükse, teknik bir kadroyla işin yapılması için gerekli malzeme, ustabaşı, usta, kalfa ve işçileri temin eder. Hak edişlerin takibini, iş programının uygulama başarısını ve emrinde çalışan işçilerin her türlü emniyetini sağlamakla yükümlüdür. İnşaat mahallinde olabilecek her türlü kazadan birinci dereceden sorumludur. b) Şantiye Şefliği: Müteahhit adına, müteahhidin yüklendiği işin teknik olarak uygulanmasını ve işlerin idaresini sağlar. İşin büyüklüğüne bağlı olarak teknik kadrosu içerisinde, yeteri kadar inşaat mühendisi, mimar, makine ve elektrik mühendisleri ve uzmanlık alanlarına göre yeteri kadar sürveyan bulundurur. Kontrol şefliğiyle sürekli irtibat halinde olup tatbik edilecek projenin tüm detaylarını inceler uygunluğunu kontrol eder. Malzeme, işçilik durumunu, iş programını, şantiyenin kuruluşunu tespit eder. İşlerin teknik olarak uygulanmasını sürveyanlar vasıtasıyla sürekli kontrol eder ve gerekirse bizzat kendisi işin detayını usta, kalfa veya işçilere tarif eder. İşe başlarken, şantiyenin, işçi barakalarının, malzeme ambarlarının yerleri, yolların giriş çıkışları, bekçi kulübesinin yerini tespit eder. Tahta perde, veya tel örgü ile inşaat sınırının çevrilmesi, inşaata ait elektrik, su vb. işlerin planlı bir şekilde hazırlanmasını sağlar. c) Muhasebe Teşkilatı: Yüklenilmiş olan iş için gerekli bütün malzemenin alımı, işyerine taşınması, hesapların kontrolü ve temini, işçi sağlanması, işçilerin sigortası ve inşaata ait her türlü vergi işlerinin takibi konularıyla uğraşır. Bu kısmın kadrosunda, yine işin büyüklüğüne bağlı olarak bir muhasebeci, veznedar, alımsatım ve ambar memuru, gece ve gündüz bekçileri ve işçilerin yemek ihtiyaçları için aşçı ve yamakları vardır. 5

7 3. ARSA SEÇİMİ VE PROJE 3.1 Arsa Seçimi Gerek resmi gerekse özel sektörün ihtiyaç görünen herhangi bir yapıya karar vermesi sırasında bu yapıya uygun bir arsa teminine uğraşılır. Anlaşılacağı üzere yapının oturacağı araziye Arsa adı verilmektedir. Arsa seçimi önemli bir iştir. Zira her yapı gelişigüzel bir yerde yapılamaz yapılsa dahi istenen faydayı sağlamaz. Arsa seçiminde dikkat edilecek hususları şöyle sıralaya biliriz; Arsanın jeolojik yapısı: Arazide kayma yüzeylerinin, düşünülen temel sistemine zeminin yeteri dayanımda olup olmadığı incelenmeli, sıvılaşma risk faktörleri araştırılmalı ve yeraltı su seviyesi belirlenmelidir. Bu tetkikler neticesinde zemin yeterli özelliklere sahip değilse o arsa üzerine bina inşa edilmemelidir. Seçilen arsa üzerine yapının inşa edilme zorunluluğu var ise zemin iyileştirilmeli ve yapı bu güçlendirilmiş zemin üzerine inşa edilmelidir. Bu durum bina maliyetini oldukça arttıracağı için fayda-maliyet ilişkisi gözden geçirilmelidir. Fabrika inşa edilecek alanlarda hammaddenin fabrikadan uzaklığı ve yolların durumu seçilecek arsayı etkileyen önemli faktörlerdir. Aynı zamanda elektrik, su ve üretilen malzemenin pazarlanacağı mesafelerin yakın olması üretimin ucuzlamasına fayda sağlayacağından önemlidir. Eğlence binaları, mağaza, kütüphane ve otel gibi binalar halkın yoğun olduğu ve rahatça ulaşabilecekleri mesafelerde olan arsalar üzerinde seçilmelidir. Askeri tesisler, hava alanları, deniz üsleri gibi çok özel yapılar için savunma açısından güvenli olan arsalar seçilmelidir. Binanın inşa edileceği arsanın seçimini etkileyen diğer faktörler; hava şartları, yağmur, sel, rüzgâr, kar ve deprem gibi doğa olaylarının etkime derecesidir Projelerin Düzenlenmesi Yapılmasına karar verilip yeri beğenilerek arsası temin edilmiş bir yapının projelerinin hazırlanmasına geçilir. Proje için, ilgili kişiler tarafından bir ihtiyaç planı belirtilir ve bu ihtiyaca göre projede bulunacak mahaller belirlenir. Bu mahallerin ne gibi malzemelerle üretileceği ve ne miktar ödenekle yapılacağı proje mühendisi ve mimarına bildirilir. Proje mimarı, verilen bilgiler yardımıyla etüdlerini hazırlar ve uygun proje önerisini belirler. Bu proje önerisinin avan (ön) projesi hazırlanır. Kesin ve detay projeler ise mimari büro tarafından veya ihale usulü ile müteahhide veya başka proje bürolarına çizdirilip idareye onaylatılır. Mimari Kesin ve detay projeler hazırlandıktan sonra Statik büro projesi hazırlanan yapının tüm yükleme durumlarını dikkate alıp betonarme projelerini hazırlar veya ihale yoluyla proje bürolarına hazırlatıp idareye onaylatır. Tesisat projesi için mimari projenin bir kopyası Tesisat bürosuna teslim edilir ve tesisat proje ve detayları hazırlanır veya ihale yoluyla hazırlatılıp idareye onaylatılır. 6

8 3.3. Proje Dosyalarında Bulunması Gereken Paftalar Bina türü yapıların cinsine bağlı olarak değişebilen proje dosyalarında genelde şu paftalar bulunmaktadır; Mimari Proje Dosyasında: Ölçek: Genel Vaziyet Planı 1/200 Bodrum Kat Planı 1/50, 1/100 Zemin Kat Planı 1/50, 1/100 Normal Kat Planı 1/50, 1/100 Çatı Katı Planı 1/50, 1/100 Dört Cephe Görünüşü 1/50, 1/100 İki Kesit (en, boy) 1/50, 1/100 Sistem Detayı 1/20, 1/10, 1/5 Kapı, Pencere, Çatı ve merdiven gibi detaylar 1/10, 1/5 Betonarme Proje Dosyasında: Ölçek: Hesaplar Temel Aplikasyon Planı 1/50, 1/100 Temel Kirişleri Açılım Planları 1/20 Bodrum Kat Kalıp Planı 1/50, 1/100 Zemin Kat Kalıp Planı 1/50, 1/100 Normal Kat Kalıp Planı 1/50, 1/100 Çatı Katı Kalıp Planı 1/50, 1/100 Kolon Aplikasyon Planı 1/50, 1/100 Kolon Yatay Düşey Enkesit Planları 1/20 Kiriş Detayları 1/20 Kolon-Kiriş Birleşim Bölgesi Detayları 1/20 Merdiven Detayları 1/20 Tesisat Proje Dosyasında: Hesaplar, Pis su şebeke planı, Temiz su şebeke planları ve tevzi şemaları, Kolon şeması, Kalorifer tesisatı kolon şeması Kazan dairesi planı, Kazan planı, Yakıt tankları planı, İnsibat deposu planı, Eğer varsa hidrofor ve havagazı iletim planları. Elektrik Proje Dosyasında: Her kat için, lamba, priz, anahtar, buvat, sayaç, tablo vb. sorti ve şebekeyi gösterir planlar, İhtiyaca göre televizyon, paratoner şemaları, Dış aydınlatma ve Trafo planı. Asansör Tesisatı Mevcut ise; Bu tesisata ait planlar Asansör Tesisat proje dosyasına konur. Bu dosyalar hazırlandıktan sonra tümü Keşif ve Metraj Bölümüne teslim edilir. 7

9 4. İNŞAAT METRAJ VE KEŞİF İŞLEMLERİ 4.1. Tahmini Bedel Bir yapının arsa dahil veya hariç gerçeğe yakın olarak tahmini bedellerini bazı pratik formüllerle hesaplamak mümkündür. Bu pratik formüller zamana bağlı olarak değişken olabilirler. Bir bölge içerisinde bir veya birkaç yapının kesin inşa maliyetleri çıkarılıp tüm inşaat alanına oranlanmasıyla o yapının 1m 2 maliyet bedeli çıkarılabilir. Bu bedellerin ortalaması alındığında o bölgeye ait 1m 2 lik ortalama inşaat bedeli elde edilmiş olur. ÖRNEK-4.1: Bir semtte 2006 yılında inşaatı tamamlanmış 5 ayrı konut vardır. Binaların malzeme ve üretim karakterleri ortalama olarak bir birbirlerine yakındır. Bu binalara ait özellikler aşağıda verildiğine göre bu binaların ortalama 1m 2 inşaat bedelini hesaplayınız. Kat Adedi Bir Katın Alanı Toplam İnşaat Alanı Kesin İnşaat Maliyeti (m 2 ) (YTL) ÇÖZÜM-4.1: Toplam İnşaat Alanı (m 2 ) Kesin İnşaat Maliyeti (YTL) , , , , ,490 TOPLAM 1634,623 Bina İnşaatının 1m 2 Maliyeti (YTL/m 2 ) Ortalama Bina İnşaatının 1m 2 Bedeli =1634,623/5=326,925 YTL/m 2 Eğer binanın arsa sahibinin hissesine % 35 verilmişse binanın ortalama 1 m 2 bina maliyeti ise; 326,925*1.35=441,348 YTL/m 2 olmaktadır. Böylece o bölgede inşa edilmesi planlan bir binanın 190 m 2 lik bir dairesinin maliyeti ise; ,120 YTL olmaktadır Metraj ve Keşif Hazırlanması Metraj Bir yapıyı meydana getirecek elemanların ve malzemelerin m, m 2, m 3, kg ve adet gibi birimlerle miktarlarının tespit edilmesi işlemine Metraj adı verilir. 8

10 Birinci keşfe esas teşkil edecek olan ilk metrajda hassas bir hesap yapılmaz ve hesapların çoğunluğu yaklaşıktır. Örneğin, betonarme projesi hazırlanmamış bir binanın yaklaşık olarak demir miktarı 1m 3 beton için kg arasında kabul edilip 1. keşfe esas demir ağırlığı olarak hesaba katılabilir. Her idarenin kendine göre ölçü tarzı olup bu şartnameye göre hesaplar yapılmaktadır Keşif: Bir yapının mimari, betonarme ve tesisat projeleri üzerinden maliyetinin ne kadar olacağının belirlenmesine keşif adı verilir a. I. Keşif Yapıya başlamadan önce yapının ön veya kesin projeleri üzerinden yapılan keşfe denir. Proje üzerinden hesaplandığı için yaklaşıktır b. II. Keşif İnşaatı tamamlanmış bir yapının kesin maliyetinin ne kadar olduğunun belirlendiği keşfe denir. Bu keşif yapının uygulama projeleri ve yapım sırasında tutulmuş ataşman ve tutanaklar üzerinden yapıldığı için kesinlik bildirir ve değişmez Yapı Keşiflerinin Hazırlanması Bir yapının keşfi genelde; Yapının metrajının yapılması, Birim fiyatların seçilerek projeleri üzerine yazılması, Keşif özetlerinin hazırlanması, olmak üzere 3 aşamada hazırlanır Metraj ve Keşif Düzenlenmesinde Önemli Noktalar Ölçü ve rakamların yazımına ve kullanılışlarına önem gösterilmelidir. Özellikle nokta ve virgül boyutlarının kullanılması önem arz etmektedir. Gereksiz boyut ve tekrarlamalardan kaçınılmalıdır. Benzer kısımlar aynı renk kalemlerle işaretlenmeli veya numara verilmelidir. Gereksiz iç boyutlamalarından mümkün olduğu kadar kaçınılmalı gerekiyorsa ölçü çizgileri dışarıya yazılmalıdır. Açıklamalar anlaşılabilir şekilde yazılmalıdır. Yapı bölümlerinin fazladan veya noksan yazılmamalarına özen gösterilmelidir Birim Fiyat Tarifleri, Fenni Şartname ve Birim Fiyat Analizi Yapılacak olan bir imalata ait malzeme, işçilik, her türlü araç, ekipman ve müteahhitlik kârı dahil olmak üzere birim maliyetinin belirtildiği tariflere Birim Fiyat Tarifi denir. Bu tarifler birçok devlet kuruluşu için Fenni Şartname başlığı altında verilmekte olup isimleri de poz numaralarıyla belirtilmektedir (Örneğin, Bayındırlık Bakanlığı Fenni Şartnamesi; İller 9

11 Bankası; Devlet Su İşleri; Vakıflar Genel Müdürlüğü; Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları, Karayolları Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri vs.). Birim fiyat tariflerinin malzeme, işçilik, ekipman ve müteahhitlik kârının sayısal olarak detaylarının belirtildiği analizlere Birim Fiyat Analizi denir. Bu analizler her geçen yıl ülkenin bulunduğu mali durum, yeni makine ve aletlerin ortaya çıkmasıyla değiştirilebilir. Bu nedenle birim fiyat analizlerinin detaylarında Birim fiyat rayiçleri belirtilir. Bu rayiçler üzerinden her sene için yeni değerlerde Birim Fiyat Analizlerinin birim maliyetleri değiştirilerek yeni değerler belirlenir. ÖRNEK 4.2 Bayındırlık bakanlığı fenni şartnamesine ait bazı birim fiyat tarif ve analizleri; 200 Dozlu Demirsiz Beton (Birim Fiyat No:16.002) m³ elenmiş kum (Poz. No:...), m³ elenmiş çakıl (Poz. No:...), m³ su (Poz. No:...) ve 200 Kg. çimentonun el ya da betoniyer ile karıştırılması, sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuk ve sıcaktan korunması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m³ 200 dozlu demirsiz beton fiyatı: Ö L Ç Ü: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır (Birimi m 3 tür). Birim Fiyat Analizi Rayiç No Tanımı Birimi Miktarı BETONCU USTASI SA DÜZ İŞÇİ (İNŞAAT İŞÇİSİ) SA DÜZ İŞÇİ (İNŞAAT İŞÇİSİ) SA /B ÇAKIL (08.003) M /B KUM Tuvenan,elenmiş,yıkanmış)(08.003) M PORTLAND ÇİMENTOSU (Torbalı) TN SU M SU M BETONİYER'İN BİR SAATLİK ÜCRETİ (250 LT) SA VİBRATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA yılı için bedeli: YTL/m 3 tür. 10

12 ÖRNEK Dozlu Hafif Agrega Betonu (Demirsiz Beton) (Birim Fiyat No: /1) Büyüklerin kırılarak en iri tanesi 30 mm, enküçük tanesi 3 mm olacak şekilde elenmiş ve yabancı maddelerden temizlenmiş (1.100 m 3 ) curuf, 200 kg. çimento, ortalama (0.100 m3) su ile betonun yapılması, yerine serilip sıkıştırılması, tesviye ve tanzimi, gereği kadar sulanması, soğuk ve sıcaktan korunması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m dozlu curuf betonu fiyatı : Ö L Ç Ü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Birimi m 3 tür). Birim Fiyat Analizi Rayiç No Tanımı Birimi Miktarı BETONCU USTASI SA DÜZ İŞÇİ (İNŞAAT İŞÇİSİ) SA DÜZ İŞÇİ (İNŞAAT İŞÇİSİ) SA PORTLAND ÇİMENTOSU (Torbalı) TN SU M SU M HAFİF AGREGA (ELENMİŞ) M BETONİYER'İN BİR SAATLİK ÜCRETİ (250 LT) SA VİBRATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA yılı için bedeli: YTL/m 3 tür. Genelde bir yapı inşaatına ait pozlar aşağıda sunulmuştur. El ile Yapılan Toprak Kazı İşleri Poz No Açıklama El ile Toprak Kazısı El ile Yumuşak Küskü Kazısı /2 El ile Her derinlikte Yumuşak ve Sert Toprağın Dar Derin Kazısı /2 El ile Her derinlikte Yumuşak ve Sert Küskü Dar Derin Kazısı Poz No Kalıp İşleri Açıklama Seri kalıp, kapı, lento ve pencere lentolarında kullanılır Not: Bazı durumlarda dış duvarlardaki kapı ve pencere üzerinde bulunan lentolar tuğla duvar hatılıyla beraber döküldüğü görülmektedir. Betonarme Kalıbı; tavanlarda (döşeme-tabliye), saçaklarda, tuğla duvar üstü hatıllarında, açıktan geçen kiriş veya hatıllarda, su basman hatıllarında temelde duvar altı sömellerinde, tretuar kenarlarında kullanılır. Kalıp iskelesi; gerekli beton kalıpların uygulandığı hacimlerde (tavanlarda-döşeme, tabliyesaçaklar gibi) kullanılır İş iskelesi, dış sıva işlerinde kullanılmaktadır. 11

13 Beton İşleri Poz No Açıklama dozlu demirsiz beton; Temelde Duvar altı sömeli altında 5 cm kalınlığında uygulanmaktadır. Demirli B160 betonu, temelde, duvar altı sömeli, subasman hatılı, kapı pencere lento betonlarında, tuğla duvar üstü hatılı, tavan (tabliye) saçak betonlarında kullanılır /1 Not: poz numaralı 250 dozlu demirli beton Poz no: dozlu demirli beton toplam (m3) leri ve metraj cetvelleri Demirli (B160) betonu /1) olarak değiştirilmiştir. 200 dozlu demirsiz beton; tretuar taban döşeme betonları, odalar, koridorlarda, PVC plastik karo, karo mozaik, ahşap parke kaplanacak alanların dolgu betonlarında kullanılır. Tesviye betonu (3 cm kalınlığında), Taban döşeme betonları, taban döşeme betonları, odalar, koridorlarda, PVC plastik karo, karo mozaik, ahşap parke kaplanacak alanların yüzeylerinde kullanılır. Mala perdahlı kendinden şap (2 cm kalınlığında); tretuar taban döşeme betonları, odalar, koridorlarda, PVC plastik karo, karo mozaik, ahşap parke kaplanacak alanların dolgu betonları üst yüzeylerinde kullanılır. Poz No Duvar İşleri Açıklama 200 Dozlu çimento harçlı moloz taş duvar, temelde duvar altı sömeli üzerindeki uygulamalarda kullanılır. Taş duvar yüzü derzi, tretuvar üstü ile su basman hatılı arasında 40 cm görünen taş duvar yüzü üzerine uygulanır. 200 Dozlu çimento harçlı harman tuğlasından duvar; 1 tuğla (20 cm) kalınlığında, taşıyıcı duvarlarda ise m 3 olarak hesaplanır. Not: Tuğla cinslerine ve boyutlarına göre duvar kalınlıkları değişebilir. Dolu veya düşey delikli, yatay delikli modüler blok fabrika tuğlası gibi. 250 Dozlu çimento harçlı yarım tuğla duvar; yarım tuğla 10 cm kalınlığında, taşıyıcı olmayan ince bölme duvarlarda ise m 2 cinsinden hesaplanır. Duvar Kaplamaları Poz No Açıklama Düz sıva; İç duvarlarda kullanılır ve kireç-çimento harçlıdır Plastik badana; Misafir odası, yatak, oturma ve çocuk odası duvarlarında kullanılır Renkli kireç badana; Mutfak, antre ve hol duvarlarında kullanılır Beyaz kireç badana; Bütün hacmin tavanlarında ve WC duvarlarında kullanılır. Karo fayans kaplama; Mutfak, WC takılı duvarlarda döşeme kaplamasından itibaren 1.50 m yüksekliğe, tezgah üzerine ve tezgah üstü duvarlarında 0.60 m yüksekliğinde ve banyolarda tavana kadar yapılması durumlarında kullanılır Ahşap süpürgelik; Misafir, oturma ve yatak odalarında kullanılır Ahşap cilası; Ahşap süpürgeliklerin üzerinde (misafir, oturma ve yatak odalarında) kullanılır Karo mozaik süpürgelik; Karo mozaik döşeme kaplaması yapılan yerlerde (antre, hol ve mutfak) kullanılır Tavan sıvası; Tavanlarda (döşeme-tabliye) ve saçak altında (çimento ve kireç harçlı) kullanılır. Serpme, çarpma sıva; Dış duvarlardaki sıva, çimento ve kireç harçlı olarak kullanılır Not: Bazı uygulamalarda malzemesine göre çeşitlilik olabilir (püskürtme (spritz) sıva, renkli mermer sıva, vb.) 12

14 Poz No Poz No Döşeme Kaplamaları Açıklama Blokaj (15 cm); yapıda bulunan bütün dolgu betonlarının altında, tretuar, giriş sahanlığında, misafir, oturma ve yatak odaları, mutfak, hol, antre, WC ve banyoda kullanılır. Tesviye betonu; (3 cm); yapıda bulunan dolgu betonlarının üzerine, misafir, oturma ve yatak odaları, mutfak, hol, antre, WC ve banyoda kullanılır. Mala perdahlı kendinden şap (2 cm); Giriş sahanlığı, tretuar, misafir, oturma ve yatak odaları, P.V.C. karo plastik ve ahşap parke kaplanan yüzeylerde kullanılır. P.V.C plastik karo (1.6 mm) marley; yatak odalarında kullanılır. Not: Malzeme cinsine ve kalınlığına (2 cm kalınlık ) göre değişebilir. Ahşap parke ( cm); misafir odasında kullanılır. Not: Değişik tip uygulaması olabilir, 1.sınıf, 2. sınıf ve 3.sınıf olmak üzere meşe veya kayın ağaç cinsi olabilir. Karo mozaik döşeme, (2.5 cm) ve altına yerleştirilen harcıyla birlikte (2.5 cm); hol, antre ve mutfaklarda kullanılır. Düz mozaik döşeme (2.5 cm); süpürgelikleri dahil, 3 cm tesviye betonu üzerine, banyoda, WC de kullanılır. Çatı İşleri Açıklama Ahşap oturtma çatı; kalıp ve iskelede kullanılmış çam kerestesinden olup cm kalınlığa sahiptir. Ayrıca, kiremit altı kaplaması olarak kullanılır. Not: Değişik tipleri ve uygulama tipleri olabilir, çatı örtüsünün altı çıtalı, lata ve tahta kaplı olması gibi Marsilya tipi kiremitle çatı örtüsü; yatay alan üzerinden m 2 olarak hesaplanır Not: Değişik tipte uygulaması olabilir, çatı örtüsü, çinko, bakır, galvanizli, düz veya oluklu sac, asbest elyaflı, oluklu veya düz levha (etermit gibi), bitkisel elyaflı, bitümlü oluklu veya düz levha (ondilin gibi), bunlar meyilli yüzeyler ölçülerek m 2 olarak hesaplanır. (Sebebi ise levhalar halinde olduklarından kaynaklanmaktadır) Tahta kaplama çatı pervazı; çatı kenarı pervazı olarak hesaplanmaktadır Ahşap yağlı boyası, çatı saçak pervazı üzerine uygulanır /1 Tip 154 olarak geçmektedir 5 cm kalınlığında cam yünü ile ısı tecridinin yapılması; gezilmeyen çatı Minhalarında ısı izolasyonu için betonarme tavanın üzerine serbest olarak serilmesi Marsilya tipi mahya kiremidi; iki eğimli kısmın kesişim kısmına harçla birlikte (Poz No: ) yerleştirilmektedir. Çinko İşleri Poz No Açıklama no.lu çinkodan φ 130 mm yağmur oluğu yapılması no.lu çinkodan φ 100 mm düşey yağmur borusu yapılması Çinko baca kenarı; 12 no.lu çinkodan 50 cm genişlikte baca kenarının dört tarafı çevrilecek Baca temizleme kutusu; 12 no.lu çinkodan içeride bulunan bacalar için kullanılır Soba deliği ağızlığı ve kapakları için kullanılır. 12 no.lu çinkodan, içeride bulunan bacalar için kullanılır Toprak İşleri Binanın yerleştirileceği alanda, temel kazısı yapılmadan önce harita mühendisi, topoğraf veya şantiye mühendisi tarafından önce plankote hazırlanır. Binanın çevresiyle tesviye eğrileriyle birlikte 1/200 veya 1/500 ölçekli haritası hazırlanır. Plankote, binanın projesine uygun bir şekilde yapılması ve temel uygulama sırasında çıkarılacak hafriyatın miktarının belirlenmesi açısından önemlidir. 13

15 Plankotesi yapılan bina çevresinde belirli aralıklarda boyuna kesitler alınır. Kesim noktalarının kotları, enine kesit yardımıyla okunur. Boyuna her kesitin alanı alan formülüne göre ve hacmi ise alanlardan faydalanılarak hesaplanmaktadır El ile Yapılan Serbest Özel Kazılar Kazı veya temel tatbikat projesi çevresinin tabii zeminle kesiştiği en alçak noktadan geçen sıfır düzleminin veya mümkün olan noktadan taşıtların ortalama %20 meyilli bir rampadan inip çıkabildiği ve yükleme yapabildiği kazılardır. Ayrıca, yüzeyin veya taban genişliği 1 m den fazla şerit şeklinde kazılarda yeteri kadar sık en kesitler alınır. Her türlü kazı hafriyatının el veya kürekle 4.00 m mesafeye kadar atılması veya taşıtlara yükletilmesi suretiyle yapılan kazılardır El ile Yapılan Derin (Geniş ve Dar) Kazılar Serbest kazılar ve Özel kazılar olarak tarif edilen kazılar dışında kalan işler için kullanılmaktadır. Bu tür kazılarda, toprak kürek, çıkrık ve benzeri el araçlarıyla aşağıdan yukarıya atılarak veya çıkarılarak yapılmaktadır. Geniş derin kazılar Taban genişliği 1 m den daha fazla olan kazılardır. Dar derin kazılar Taban genişliği 1.00 ve daha az olan kazılardır Özel Kazılar Tünel, galeri, su altında basınçlı keson, 8.00 m den derin kuyu ve benzeri kazılardır. Şekil 4.1. El ile yapılan serbest, derin ve özel kazılar. 14

16 4.7. Zeminler Batak ve Balçık Zeminler Su muhtevası yüksek olan ve genelde bu suyu bünyesinden bırakmak istemeyen zeminlerdir Toprak Zeminler Yumuşak Toprak Bel küreği veya kürekle kazılabilen gevşek ve bitkisel toprak, gevşek kum vb. zeminler Sert Toprak Kazmanın sivri ucu ve ara sıra küskü, kama ve tokmak ile kazılan toprak, kumlu kil gevşek kil, killi kum, çakıllı ve toprakla birlikte atılabilen zeminlerdir Küskülük Zeminler Yumuşak Küskülük Zeminler Kazmanın sivri ucu ve ara sıra küskü, kama ile yapılan kazılardır. Kazılan toprak, sert kil, yumuşak marn, şist, taşlaşmış marn Sert Küskülük Zeminler Kazmanın sivri ucu, küskü, kama, tokmak ve kırıcı tabancayla kazılan çürük veya çatlamış kaya, çürük ve yumuşak grave, şist, taşlaşmış marn, taşlaşmış kil, m 3 büyüklükte parçalanıp el ile atılabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler Kaya Zeminler Yumuşak Kaya Küskü, kırıcı tabanca veya patlayıcı madde kullanılarak kazılan tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, şist, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0.4 m 3 den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler. Sert Kaya Patlayıcı madde kullanılarak atılan, kırıcı tabanca ile parçalanıp sökülen kalın tabaka ve kitle halinde sert kayalar, kalker, andezit, trakit, parçalara ayrılmamış serpantin, betonlaşmış konglomera, bazalt tüfleri, mermer, 0.40 m 3 den büyük aynı cins blok taşlar vb. zeminler Çok Sert Kaya Fazla miktarda patlayıcı madde kullanılarak atılan, kırıcı tabanca ile parçalanıp sökülen ayrışmamış granit, bazalt, porfir, kuvars, 0.4 m 3 den büyük aynı cins blok taşlar vb. zeminler. 15

17 Şekil 4.2. Çeşitli zemin tiplerinin proje üzerinde gösterilişi Tablo 4.1.Proje Kesitinde Ölçülen Kazının Zemin Cinslerine Göre Birim Hacim Ağırlıkları Kazının zemin cinsi kn/m 3 Yumuşak Toprak 15.7 Sert Toprak 17.7 Yumuşak Küskülük 19.6 Sert Küskülük 21.6 Yumuşak Kaya 23.5 Sert Kaya 25.5 Çok Sert Kaya 27.7 ÖRNEK 4.4 Şekilde verilen örnek üzerinde kazı klas tayin tutanağı tutulmuş ve kazı alanının % 80 inin sert toprak olduğu % 20 sinin ise yumuşak küskülük olduğu belirlenmiştir. Bu değerlere göre El İle Sert Küskülük Kazılması ve El İle Sert Toprak Kazılması poz numaraları kullanarak ilgili hacimleri hesaplayınız. Poz No El İle Sert Küskülük Kazılması Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 m ye kadar atılması, depo veya imlaya serilmesi veya imalat inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan Minhaların doldurulması ve bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhitlik kârı ve genel giderler dahil (Taşımalar, sulama, sıkıştırma bedelleri hariç) 1 m 3 fiyatı: 2006 yılı için YTL ÖLÇÜ : Proje üzerinden kazının hacmi hesaplanır. Not: Kazı miktarı toplamı m 3 ü aştığı zaman aşan miktar ne olursa olsun Makine ile Kazı Birim Fiyatı ödenir. Poz No El İle Sert Toprak Kazılması Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 m ye kadar atılması, depo veya imlâya serilmesi veya imalât inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan Minhaların doldurulması ve bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, âlet ve edevat giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, (Taşımalar, sulama, sıkıştırma bedelleri hariç) 1 m 3 fiyatı : 2006 yılı için 7.76 YTL ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. 16

18 PLAN KOTE A B C D E F , , ,1 1, , A B C D E F 2,5 4,7 1,9 4,2 2,5 15,8 BOYUNA KESİTLER ( ) , , , , , S , , , , , S S , , , , S 4 S 5 2,5 4,7 1,9 4,2 2, , , , , ,5 S 6 Şekil 4.3 Plankote ve Boyuna kesitler. 17

19 4.8. Taşıma Formülleri Bir malzemenin fabrika alanından şantiye sahasına taşınması için kullanılan bazı eşitliklere Taşıma Formülleri adı verilmektedir. Aşağıda kullanılan bazı taşıma formülleri verilmiştir Motorlu Taşıtlarla Olan Taşımalar Poz No: Taşıma mesafeleri Brükner eğrisi üzerinden ölçülen her cins kazı malzemesinin..m mesafeye taşınması. K F = 0,0023 (TL/Ton) M bu formülasyonda K, Her cins ve tonajdan motorlu araç için her sene yeniden yayınlanan taşıma katsayısı, M ise m cinsinden mesafeyi göstermektedir. Poz.No: : Taşıma mesafesi, taşıma yolu üzerinden (ortalama olarak) ölçülen eğimi % 10 olan her cins kaplamalı yol için M < 10 km ye kadar olan taşımalar F = K (M K) (TL/Ton) M > 10 km ye kadar olan taşımalar F = K( M ) K (TL/Ton) birinci formül m için ikincisi ise km için geliştirilmiştir. Bu iki formülün uygulanması sırasında; 1. Taşıma yollarının özellikleri 2. Taşımanın kötü iklim şartlarına rastlaması 3. Taşımanın o bölgeye ticari nakliyenin zor olduğu mevsimlerde olması durumlarına göre bir taşıma katsayısı (A) belirlenir. Bu katsayının kullanılması için idare tarafından onay alınması gerekmektedir. A katsayısı arasında bir katsayı olarak tespit edilir. Eğer belirtilmemişse A katsayısı için, 18

20 0.25 A = 1+ (b + d + 2(c + e) + 3.f ) M eşitliği kullanılmaktadır. Buradaki formülde; b c d e f M : % (dahil) eğime kadar her cins kaplamalı yol uzunluğu (m) : % 15 den büyük eğime sahip her cins kaplamalı yol uzunluğu (m) : % 10 (dahil) eğime kadar ham yol uzunluğu (m) : % eğim arası ham yol uzunluğu (m) : % 15 den daha fazla eğime sahip ham yol uzunluğu (m) : Taşıma yolunun toplam uzunluğu (m) El arabası, Hayvan Sırtı ve Hayvanla Çekilen Taşıtlarla Yapılan Taşımalar El arabası ile yapılan taşımalar (Poz No ) 1 ton yükün M metre mesafeye taşınması F = k M (TL/TON) k M : Düz işçinin bir saatlik ücreti TL : Taşıma mesafesi 100 m (dahil) ye kadar Hayvan sırtında yapılan taşımalar (Poz No ) 1 ton yükün M metre mesafeye taşınması F = k(0.002m ) (TL/TON) k : rayiç listesindeki Poz : Üç at veya katır ve bir sürücü veya beş eşek ve bir sürücü gündeliğidir. Hayvanla çekilen taşıtlarla yapılan taşımalar (Poz No ) 1 ton yükün M metre mesafeye taşınması F = k( m + 0.3) (TL/TON) k: rayiç listesindeki Poz : Her cins hayvanla çekilen arabalar için taşıma katsayısıdır. Yukarıdaki çeşitli taşıtlarla yapılacak taşımalara ait taşıma formülleri 1 ton yükün (doldurma, boşaltma hariç) taşıma fiyatlarını vermektedir. 19

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No 1 2 Poz No İmalatın Cinsi Birim Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI

YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI T. C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYIN NO: TA 97 002 İÖ YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2005-31.12.

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2005-31.12. Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2005-31.12.2005) Mart 2006 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU

Detaylı

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Ders Planı Yolun Tarihçesi YOL İNŞAATLARINDA ŞANTİYE YÖNETİMİ Karayollarında Kullanılan Terimler Yol

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa 1 El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) m³ 0,008717 * Güzelyalı İ.Ö.O nun projesinde belirtildiği gibi anasınıfı

Detaylı

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri)

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 1 1 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm (10 cm dahil) beher ağaç için Teknik Tarifi: Kazı alanı içine

Detaylı

AHMET YÜKSEL KARAHAN İNŞ.YÜK.MÜH.

AHMET YÜKSEL KARAHAN İNŞ.YÜK.MÜH. AHMET YÜKSEL KARAHAN İNŞ.YÜK.MÜH. Şehir içi kazılarında kazı yapanların yan binaya karşı sorumlulukları ve yan binaların bu çerçevede sorumlulukları; 4708 sayılı Yapı Denetimi kanunu ve yönetmeliklerinde

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-06) ZEYİLNAME NO: 3

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-06) ZEYİLNAME NO: 3 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME Yapısal Peyzaj Uygulaması yapılacak olan alan Türkiye Barolar Birliği Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri arka kısımdır. Yaklaşık büyüklüğü 3.80m2 dir. Proje Hizmet Binası ve Sosyal

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ - 2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI

T.C MALİYE BAKANLIĞI T.C MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAŞEHİR HİZMET BİNASI VE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATAKÖY HİZMET BİNALARINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE

Detaylı

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ EK-3 FORM - 1 PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ Denetimi Üstlenilecek İş İl / İlçe : İlgili İdare : Pafta/Ada/Parsel No : Yapı Adresi : Yapı Sahibi : Yapı Sahibinin Adresi : Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belge No

Detaylı

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ 06.11.2012 I BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMAÇ MADDE 1.01 :AMAÇ 2 II. BÖLÜM KAPSAM VE YASAL DAYANAK MADDE 2.01 : KAPSAM.

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2014 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme

Detaylı

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÇORLU BELEDİYESİ ATAKENT TİCARET MERKEZİ, KONFERANS SALONU VE KONUT YAPIMI İŞİNE AİT UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANMASI VE YAPILMASI PLANLANAN YAPIM İŞİNE AİT İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2013 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme

Detaylı

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ R. G. Tarihi: 02.11.1985 R. G. No: 18916 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1-3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış

Detaylı

Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları

Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI MIMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri destekleyen yazılı

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI. (Ocak 2009)

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI. (Ocak 2009) TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI (Ocak 2009) (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL

19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL İş, Girne Belediyesi Bayındırlık ve İmar Bölümü yetkililerinin kontrolünde K.K.T.C. Bayındırlık ve

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı