^UIADOLUDA XIII. - XIV. YÜZYİUN NAKIŞU AHŞAP CAMİLERİNDEN BİR ÖRNEK: BEYŞEHİR KÖŞK KÖYÜ MESCİDİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "^UIADOLUDA XIII. - XIV. YÜZYİUN NAKIŞU AHŞAP CAMİLERİNDEN BİR ÖRNEK: BEYŞEHİR KÖŞK KÖYÜ MESCİDİ"

Transkript

1 ^UIADOLUDA XIII. - XIV. YÜZYİUN NAKIŞU AHŞAP CAMİLERİNDEN BİR ÖRNEK: BEYŞEHİR KÖŞK KÖYÜ MESCİDİ Yılmaz ÖNGE Anadolu Türk-tslâm mimarlık salütmda, ahşap inşaat tekniğinin çok bir geçmişi olduğu malûmdur'. Bugu, bnr geçen yıl. arkeolojik kazılarla modada çıkarılan veya ilgili müessejj^gre yürütülen tescil faaliyeti netiçe- ^nde taslanan yeni eserler de doğrulaittktadır. Di^ yapı çeşitleri arasında, bilhassa cami ve mescitler, ibdethane olank yıq(»imış bulunmanm verdiği avantajla, daha fazla bakım ve onanm görtaâş, neticede daha uzun ömürlü olmuş, hrdır. Bunun için eski ahşap inşaat. tdaüğini, bu gün hemen hemen sadece cami ve mescitlerde tetkik etmek imkânım bulabiliyoruz. Türk-lslâm sanatınm XIII. yy. dan ZIX. yy. a kadar devamlılığını en iyi İşeyebildiğimiz bölgelerden biri de Konya ve havalisini ihtiva eden Orta Anaddu'dur. Ahşap, tavanlı Selçuklu camilerinin en abidevî örneklerinden olan Konya Sahib Ata Camii zamanla eski şeklini kaybettiğinden, onun tesiri altında inşa edildiğini tahmin ettiğimiz Beyşehir Eşrefoğlu Camii, halen ayakta duran bu tip eserlerin en muhteşemidir. XIII.-XIV yy. lann ahşap tavanlı cami ve mescitlerinden bilhassa nakışlı (danlan, hem eski ahşap inşaat tekniği, ni, hem de devirlerinin süsleme sanatmdaki prensip, kompozisyon, motif ve 1. K Oto Dorn. Seldscbukische Holsaulenmo- diaai la Kkinasien. Am der Welt der Utanıisdıen IteıcMlif Ernst KOhnd Berlin 1«7. renklerini birlikte ihtiva etmeleri bakımından daha da önem kazanmaktadırlar. Bilinen nakışlı ahşap cami ve mesman Bey tarafından Beyşehir Eşrefoğlu Kastamonu-Kasaba Köyü Mahmud Bey, Doganhisar Ulu, Erbaa-Fidiköy Ömer Paşa camileri», orijinal hüviyetlerini en fazla muhafaza edebilmiş örneklerdir M. yıllarında Eşrefoğlu Süleyman Bey tarafından Beyşehir'de inşa ettirilen cami, bunların en eski, en büyük ve süslüsüdür. Bu eser, kendinden sonra yapılmış pek çok cami ve mcscid için ilham kaynağı ve örnek olmuştur. Nitekim, 1548 M. tarihinde Abdullah isimli bir zat tarafından yaptırılan Doganhisar Ulu Camii', plân şeması ve nakışlı ahşap tavan detayları bakımından Eşrefoğlu Camiinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak tesir alan eserlerdendir. Aradaki uzak mesafe ve takriben yüz yıla yakm bir zaman farkına lagmen. Kasaba Köy'deki Mahmud B^ Camii (1367 M.) de. ahşap işçiliği nakış kompozisyonları ve süslemede kullanılan renk çeşitliliği ile Eşrefoğlu Camiine şayanı hayret bir benzerlik gösterir. O kadar ki, yapılan yanlış tamirlerle bazı mimar! detayları ve nakışlan kaybolan Eşrefoğlu Camiinin eski halini tecessüm ettirmek için, Mahmud Bey Camiinin orijinalitesi bozulmamış detaylarına bakmak gerekir. 2. Sadi DiUver. BOnyan Ulu Csmii ErbM/Akçaköy (Fidl) SiUhuur Ömer Pa«a CamU. Ut. O. Ed. Fak. Sanal Tarihi Yıllıftı 1M64S. Itt. 196t. }. t. H. Konyalı. Akşehir. Natreddia Hocanın Şehri. tsc s: <03.

2 292 YIUM<İNK Bu yaxunizda, şinküye kadar ium ve sanat âtemine taratılnuş ouua Eşrefo ^u ve Mahmud Bey Camilerine^, yer Yte atıflar yaimorak. mevcut kayıtlan, mimaıt ve tezyin! üzellikleri dolayisiyle XIV. yy. a aidiyetini tahmin ettiğimiz, kuçttk ve mûtevazi bir köy mescidinden, Beyşehir'in Köşk Köyündeki mescitten bahsetmek istiyorum. Bu mesdt, B^şdıir'dea takriben 33 kul mesafede, Bejrşdıir-Kırdli şosesi üzerindeki D^irmcn mevkiinden 7 km. içeridedir. Köye girişte, genişçe bir mezarhğm ortasında bulunan mabede, köylüler, Nasuh Bey Camii admı ve^ n«ktö, hatta mescidin kıble tarafında bir mnarda, baniinin medfun olduğunu söylemektedirier. Mesdd dıştan dışa takriben 13.6&1S.60 m. dmidmda ve kıble istikâmetinde uzanan oldukça muntazam dikdötgen bir plâna sahiptir. Giriş kapısııun açıldığı doğu duvar nnm alt kısım, büyük ebadda kesme taşlardan, fakat itinasız bir şekilde yapümıştur. Bunlann bazıları antik haıabelerden tqı>lanmıştır. Bir kısnumn üzerinde ise diğer, Sdçuklu devri eserlerinde de tesbit ettiğimiz taşçı işaretlori bulunmaktadır. Duvann bu alt kısım yapısına mukabil, üstte yer yer ahşap hatıllaria bağlanmış, yassı moloz taşlardan, çamur harçh, gelişigüzel bir &rgü fl^rülmdctedir. Aym gayrimuntazamlık güney, batı ve kuzey ebelerde de mevcuttur. (Resim: IV) Kareye yakm dikdörtg» şeklindeki giriş kapısı doğu cephesinin kuzey köşesine yakın caank açılmıştır. Bunun yanında, farkh «Niişlikte iki alt pencerenin izi mev cuttur ki, bunlar sonradan moloz taşla doldundarak kapatılmıştır. Bu cephede 4. MtfeMd Akok. Kasttawwu'mm Kınate UyOade Cmâm»» Mahnad Bqr Ckmfl. T.TX BeUeiea Cnc X 1M(. Yutof Kkym. Beytehri kiubcicrl Vc EırcfoVhı Curii «e Tilrbeıi TUrk TlHriM. itarkmiacy* ve Etnolnf. ya DMHUİ. tayı: IV. Isı Y. Mlb. «fjimur AU KatUaa. AiMdoiu BcyUMefiBdc CMBİ ve Mesdtkr. t.t.o. Mim. F«k. İst. I«SS. 5. Prof. Dr. FecMun NttK Uduk. Fuih Devttede KMamn Bylleti VtkıOın PDHM. Vafafte Unum MU. ıhmbio MffriyMi. Aak. USl «: «. yine farkh genişlikte ve biri kapatılmış daniki^üney cephede de bir adet dik. dörtroı şeklinde üst pencere bulunmaktadır. Bımlara camlı basit ahşap doğramalar konulmuştur. Doğu duvarı 1.2S m., diğerieri ise 0.80 m. kalınlıktadır. Bu durum, mescidin geçirdiği eski tamirler neticesinde cephelerin orinnal düzenlerini kaybettiğini göstermektedir. Mabedin üstü. duvarlardan takriben 0.50 m. dışan taşan tavan kirişlemelerinin taşıdığı, moloz taş parapetlerle çevrili toprak dam örtü ile şekillendirilmiştir. Mescidin dm'arları içten çamur harç üzerine kireç badanalıdır m. ile 025 m. arasmda değişen çapta, iki sıra teşkil eden, altı adet yuvarlak kesitli, ahşap sütün, içerisini mihrap aksına paralel Uç şahma ayırmıştır. Sütün akslanna göre orta sahm 432 m., doğu sahm duvara kadar 3.45 m., batı sahm ise 3.58 m. genişliktedir. Evvelce alçı veya çinili bir mihrabm bulunduğu kısım, şimdi bir boşluk halindedir. Mihrabm sağında, yakın tarihlerde yapıldığı anlaşılan, ahşaptan, sade bir. mimber (Resim: VI), sol köşede ise yine benzeri işçilikle yapdmış ahşap bir kürsü bulunmaktadır. Kuzey nihayette, orta ve batı sahmlara isabet eden kısmmda ve ahşap tavam taşıyan sütûn- 1ar ile il&ve desteklere oturtulmuş olan mahfel, yine aynı tarihlerde ve aynı ustalarm elinden çıknuş gibi görünüyor. (Resim: VIII) Mescidin taban döşemesi, ahşap kirişleme üzerine çakılmış enli tahtalarla yapılmıştır. Tavam taşıyan ahşap sütûnlar çeşitli taş kaidelere o- turtulmuştur. Bımlar ahşap döşemenin. altmda Kizlenmiştir SUtûnlann boylan, taş kaidelerin üzerinden, tavan kirişlemesini taşıyan hatıl yastıklarına kadar 4.15 m. dir. Duvarlara oturan ahşap hatıl ve kiriş uçlan zamanla çürüdüğünden, duvarlar da şakuliyetlerini kaybettiklerinden, tamire imkân vermek ve tavanı desteklemek için, sonradan, orta sahm hudutlanduran ahşap hatılların

3 AWDOUW XIII. XIV. YÜZYILIN* NAKIŞLI AHŞAP CAMİLERİNDCN BİR ÖRNEK 293 Hlbaşlanna birer ve doğu duvarlarının u «özune yapışık olarak da aralıklı, üç sütünün taşıdığı bir hatıl ilâve ır. Ahşap tavam taşıyan sütûnlann, şi^o]^ ve Mahmud Bey Camilerinde olduğu gibi. birbirinden farklı stalâktit jfr**»feri göstei-en başlıkları vardır. Bmılann en büyük ve gösterişlileri, mf^np duvarına yakın olanlardır. (Re. IİIB: VI-VII) Stalâktit dilimlerini birlıiri Qxcrine çakma tekniği ile yapılmış «hu bu başlıklann*, alt kısmmda. baş- ı ia çekirdeğini teşkil eden ahşap sütün, sdd2gen bir prizma şeklinde inceltileıek, bir boyun vücuda getirilmiştir. Aym şçyi Eşrefoğlu ve Mahmud Bey (^pıitonndeki sütûnlarda da KÖrmektgjit. (Resim: II. Ill) (Mahmud Bey Cunünde. sütûnlann gövdelerini süsygjea nakışların, evvelce Eşrefoğlu ve Kfi^ Köyü Camilerindeki sütûnlarda da ohıp olmadığım bilemiyoruz.) Baş- Iıkhnn stalâktit dilimleri ve bımlann en Sst sırasmdaki ahşap kaplamalar mkli nakışlar ve yazılarla süslenmiştir. Ahtap hatıllar, Mahmud Bey Camiinde <dduğu ^bi, tek parçalı ve iki ucu basit pırofilli yastık ağaçlan ile bu başlıklara oturmaktadır. (Eşrefoğlu Camiinde benaer şekilde fakat iki çeşit yastık pro. ffli gstübnektedir. Mahmud Bey Ca- «riiııdekiler bunlardan da farklıdır. Eşnfo^ Camiinde yastıklar ve hatıllar yan yana ikişer ağaçtan teşekkül etmiştir. Hatıllann arasmı alttan kapatmak üaeri nakışh, kenarı profilli geniş hunbrîler çıkılmıştır. Mahmud Bey Canünde hatıllar tek olduğu halde, daha xeoffm bir görünüş kazandırmak için, altbunna, ortalan püsküllü, k»ıarlan profilli lambriler konulmuştur.) Hatıllann iki yam nakışlı pervazlarla kaplanmıştır. Sonradan yapılan tamirlerde bo pervazlann bir kısmmın yer değişkinliği anlaşılmaktadır. Burada biri yadiğeri etraflan çerçeveli, yân yana Mimsrt Sanatında Ahfap su- I. öaasya Mecmaau tayı: M. dekoratif kemerciklerden ibaret iki çeşit nakışlı pervaz «örülmektedir. (Resim: VI) Tahminimize göre, Eşrefoğlu ve Mahmud Bey Camilerinin orta sahınlannda benzerlerini gördüğümüz (Resim: II )bu pervazlardan kemerciklerle süslü olanı yerinde kalmıştır. Ancak Eşrefoğlunda daha plâstik olarak oyma levhalar ve çıtalarla teşkil edilmiş bulunan kemercikli pervaz. Köşk Köyü Mescidinde boya ile yapılmıştır. Yazılı pervaz ise muhtemelen yan sahmlann kiriş altı pervazı olarak duvarlarda ve hatıuarm yan sahmlara bakan yüzlerinde dolaşıyordu. (Son onarımda zaten çok eksik bulunan her iki pervaz parçalanna dokunulmamıştır.) (Eşrefoğlu ve Köşk köyü camilerinde pervaz üzerindeki kemercikler sivri olduğu halde, Mahmud Bey Camiinde Bursa kemeri denilen şekilde ve Eşrefoğlunda RÖrülen teknikte yapılmıştır. Resim: III) Yan sahınlann 0.20 m. çapmdaki yuvarlak ahşap kirişleri, hatıllar üzerinden profilli konsollar şeklinde orta sahna taşmaktadırlar. Bu konsollann yüzleri ve vanlan da nakışlıdır'. Benzerlerini Eşrefoğlu ve Mahmud Bey Camilerinde de görüyoruz. (Resim: II-III) (Ancak Mahmud Bey Camiindeki konsollann burunlan, keskin pahlı olan diğerlerinin aksine, yuvarlatılmıştır ve orta sahna daha ihtişamlı bir görünüş kazandırmak için iki kademeli konsol sırası teşkil edilmiştir. (Resim: III) Takriben iki kiriş kahnhgı ara ile yan sahınlann üstüne dizilen tavan kirişlemesinin bu profilli konsollan, orta sahnm kuzey ve güney nihayetindeki duvarlarda da yine aynı hiza ve ara ile dolaşarak, bir nevî stalâktitli sihre görünüşünde bir tavan çerçevesi meydana gctiririer. Hatıllann iç ve dış yüzleri ile kiriş veya konsollann duvarlara girdikleri 7 Bu ahtap mimart <»tuy. MU4» Finn Bey Camlinln son cemaat mahalli tiridinde. Adana Ya( Camii Medresesinde karfir saçak olarak; Ilctn Lâla Mustafa Hfa Camiinin fevkani mahfcl d<s«emesi altında, hatu Aydın Cihanoftlu Cam» gibi bazı camilerin kubto ««eklerinde taflatmı» olarak yafatılmiftır.

4 294 YIUMZ ÖNGC hizalarda, kirişlerin yanlarına, sahınlara doğru meyilli yuvalar açılarak, buralara giyotin şeklinde üstten sürülerek yerleştirilen ahşap levhacıklar konulmuştur. Bunlann üzerleri de nakışhdır. KonsoUarm üstü ise konsol boyu genişliğinde, ince tahtalarla kapatılmış ve bunlann konsol arasına raslayan alt yüzleri nakışlanmıştır. (Resim: IX) Bu tahtamn üstünde ve mihrap istikametinde, daha üstteki kirişlere mesnet teşkil etmek üzere yine küçük ebadda bir hatıl atılmış, bunun orta sahha bakan yüzü, aynı yükseklikte nakışlı bir pervazla süslenmiştir. Bu pervazm üzerinde yan jrana küçük yaprak dilimlerinden ibaret tezyinatı, ahşap sütün başhklannm yastık altı tablasının, pahh kenarlarmda da görüyoruz. (Resim; IX) Orta sahnm tavanını teşkil eden son kiriş sırası, yan kirişler ve bunlann konsol başlanyle aynı hizada olarak tertiplenmiştir. Bu kirişlerin alt uçlan hafifçe yontulup düzlenerek, buralara motifli lambriler veya uçluklar çakılmıştır. Bunlann Üzerleri de nakışlıdır. (Resim: IX) (Malımud Bey Camiinde bunlar sahmlara göre daha farklı şekiller ve desenler gösterirler. (Resim: III) Eşrefoğlu Camiinde bu uçluklar yan sahınlardadır. (Resim: I) Ancak, orta sahnm kirişlemesi, yapılan tamirler sonunda maalesef çok değişmiştir. Evvelce, zemindeki karlığın üstüne isab^ eden ışıklık, bilâhare orta aks istikametinde büyütülürken, orta sahnm tavam da bozulmuştur. Burada eski tavan kaplamasından sadece kuzey tarafta bir parça kalabilmiştir. Bu parçada, tepeleri tavan içine doğru yükselen altı köşeli yıldız piramitlerin tabanlan arasında, aşağıya doğru çıkmtı yapan, eşkenar dörtgen piramitcikler görülmektedir. (Resim: 1) Bunlann üzeri nakışhdır. Bu sistem bize, Selçuklu ustalanmn düz toprak dam örtüsüne uygun olarak, tavan kirişlemesinin sadece üstüne ahşap kaplama koymak suretiyle monoton bir tavan düzenine git. mek istemediklerini, bazan kirişlemenin altına da ikirxi bir kaplama yaparak daha değişik şekiller aradıklarım, hatta kirişleme arasındaki boşluklardan dahi istifade ettiklerini göstermektedir». Eşrefoglu'nun orta şahın tavanına benzeyen bir şekli, yine Mahmud Bey Camiinde, fakat kirişleme üzerine çakılan tavan kaplamasında görüyoruz. (Resim: III) Hatta bu eserde mahfel kirişlemesini taşıyan ahşap hatılın alt yüzü. sathî olmakla beraber aynı kompozisyona sahiptir. Eşrefoglu'nun bu tahripkâr tamiri sırasında orta şahından sökülen yıldızlı bazı tavan parçalarının, Beyşehir'de bir evin ahşap saçağı altında kuuamldıgını da tesbit ettik. Orta sahnm yıldızlı tavan kaplamasından kalmış parçanın yanında, üzeri çıtalarla teşkil edilmiş geometrik bir tezyinatı havi bir başka parça da mevcuttur. Bunun orijinal yeri hakkında tahminde bulunamıyoruz.) Köş Köyü Mescidinde orijinal tavan kaplaması bozulmuş olduğundan, yerine kirişlerin üzerine hasır serilmiş ve bunun üzerine toprak örtülmüştür. (Resim: VI) Yapılan son onanm sırasında bütün tavan elden geçirilirken bu uydurma örtü kaldınimış ve yerine iddiasız bir ahşap kaplama yapılmıştır. Kaplama tahtalarının derzlerine de birer çıta çakılmıştır. (Resim: VII) (Eşrefoğlunda ise bütün tavan kaplaması i. Genel olarak ahfap tavanlı yapılarda, tavan kapbmaunın yerine göre iki durum tesbit edilmektedir. a Tavan kaplaması kiri^lcmenia üstünde olanlar, yahut tavan kirişlemesi altlan»çık olarak gorillenler. Ankara Ahi Şeraftddin, Kasaba Kdy& Mahmud Bey Camileri gibi. b Taran kaplaması kirişlemenin altında olanlar >aimit tavan kirişlemesi alttan gfiruten>iycnler. Ankara Hacı Bayram, Bilecik - Vezirhanı KöpriUU Camileri gibi. Bunlardan ilki, daha eski bîr geleneğe sahiptir «toprak örtulö, az meyilli veya duz dam şekli sebebiyle daha manuktdir. Bilhassa XV, yy. dan itibaren binalarda kiremit vey» kurşun örtulü çalının kullanılmaya başlamasıyle, İkinci gurup uvan kaplamalarının, (dahilde deftişik tezyinat, ahşap kubbe, tonoz veya tekne uvan gibi mimari şekillere imkin vermesi bakımından) daha taû» rağbet görduğu söylenebilir. Birgi'deki Aydınoftlu Mehmed Bey Camiinln. ahşap t«\-anı, bu bakımdan orijinalliil tetkike deter bir eser olmakladır.

5 ANADOCUDA Xl.l. XtV. YUgnUW NAXi%U AHJAP CAMİLERİNDEN BİR ÖRNEK Eştirilmiş olduğundan çıtah taksijjatı hakkında fikrimiz yoktur.) Yakından tetkik edildiği zaman, görülür ki, Eşrefoğlu ve Mahmud Bey (lamilerinde, nakışlar bulundukları yejin yüksekliklerine rağmen (Eşrefoğlunda zeminden orta sahnm kirişlemesi altına kadar takriben 8.70 m., Mahmud Bey Camiinde ise aynı bölmede takriben 8.40 m.) tezhibe benzer itinalı bir işçilikle ve bilhassa Eşrefoğju Camiinde akıl almaz bîr kompozisyon ve renk zenginliği ile tatbik edilıniştir. Bu eserde biribirine benzemeyen binden fazla motif mfevcuttur. Mahmud Bey Camiinin kompozisyonlannda ise tekrarlar dikkati çeker. Bunlara mukabil Köşk Köyü Mescidinde, orta şahında zeminden tavan kaplamasına kadar en fazla yükseklik takriben 5.00 m. dir. Nakış kompozisyonları ufak detay farklariyle fada değişiklik göstermez. İşçilik fazla itinalı, renkler çok çeşitli değildir. Devrinin bıçkı, keser, testere gibi oldukça basit el araçları ile meydana getirilen ahşap mimarî detaylar, bilhassa sütün başlışlan, Eşrefoğlu ve Mahmud Bey Camiindekilere nazaran Köşk Köyü Mescidinde daha zengin ve gösterişlidir. Ne yazık ki bunları süsleyen nakışlardan, tıpkı Eşrefoğlunda olduğu gibi çok az iz kalmıştır. Köşk Köyü Mescidinin orijinal nakışlan hakkında fikir edinmemize en ziyade tavan kilişlemesinde, konsol arası ve üstü levhalan ile hatıl pervazları ve hatıl altı yastıktan yardımcı olmaktadır. Nakış kompozisyonlarmı geometrik geçmeler (Resim: XU), hatayî ve rumîler (Ream: X), bunların kanşımı ile yazılar teşkil etmektedir. Bunlar,devrinin kalem işi tekniğine uygun olarak, düzgün ahşap satıhlann üzerine önce beyaz renkli bir astar boya çekilerek fırça ile konturlan çizilmek, bilâhare muhtelif canh renklerde boyanmak, hatta gölge* '«dirilmek ve nihayet bezir yağı gibi Şeffaf bir madde ile perdahlanmak su- 295 retiyle yapılmışlardır. Kullanılan renkler arasında mercan kırmızı, siyah, beyaz, neftiye çalan koyu yeşil, san ve koyu mavi hakimdir. Vakıflar Genel Müdürlüğünce yıllarında yaptırılan genel onarım sırasında, Köşk Köyü Mescidinin harap ve tehlikeli durumdaki beden duvarları, ahşap tavan askıya alınarak temelden itibaren yenilenmiştir. (Bu yenilemede, giriş cephesiyle birlikte diğer cephelerin de kesme taş kaplanması gibi, ifrata varan bir tutum görülmektedir.) Yapılan definlerle, taban döşemesi çevre zeminine göre çukurda kalan mabedin etrafı açılarak, bir trotuvar yapılmıştır. Eski kapı ve alt pencerelerin yerleri değiştirilmemiş, gerekli yerlerde yeni pencereler açılmışrır. Bunlara ve kapıya basit ahşap doğramalar konulmuştur. Tavanı taşıyan orijinal ahşap sütûnlara ve muhdes desteklere el sürülmemiştir. Sütûnlann kaideleri beton sarmalarla takviye edilmiş, çürümüş ve kırılmış oîan zemin döşemesi ile bunun altındaki ahşap kirişler yenilenmiştir. (Bu esnada, mabedin eski tavan kirişlemesinin bir kısmının sonradan taban kirişlemesi olarak kullanıldığı tesbit edilmiştir.) Eski tamirler sırasında farklı ölçüler ve kaba bir işçilikle yapılan muhdes tavan kirişleri ile çürümüşlerinin yerlerine uygun ebadda yenileri konulmuştur. Mevcut olmayan tavan kaplaması yeniden yapılmıştır. Eski nakışlı tavan kirişlemesinden istifade edilerek yapıldığı anlaşılan muhdes mahfel de, takviye edilerek aynen bırakılmıştır. Toprak dam örtüsü yerine, doğrudan doğruya beden duvarları üzerine oturan, az meyilli, üzeri saç kaplamalı îbir asma çatı vazedilmiştir. (Resim; V) Onarım sırasında mescidin muhtelif yerlerinden çıkartılan nakışlı parçalar, mümkün mertebe uygun yerlerde tekrar kullanılmış, yerinde kalabilen parçalara dokunulmamıştır. Hatta yarım olarak ele geçen nakışlı lambri (üçlük) parçası, mevcut profiline göre bo-

6 296 vasır bir ek parça ile tamamlanmış, eksikleri de bundan örnek alarak yapümıştır. (Resim: IX) Onarımdan sonra YILMAZ ÖNGE yerinde bırakılamıyacak kadar harap nakışlı parçalar Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde muhafazaya alınmıştır.

7 Resim: 1) Eşrefoğlu Süleyman bey camiinde orta sahm (Vakıflar Genel Md. Arşivi) Resim: 2) Eşrefoğlu Süleyman Bey camiinde stalâktitli sütun başlıkları ve tavan kirişlemesi (Vakıflar Genel Md. Arşivi).

8 Resim: 3) Kasaba köyü Mahmut bey camiin orta sahan t a v a n ı ( V a k ı f l a r Genel M d. A r ş i v i )

9 4) Mescidin genel görünüşü (Onanından önce) 5) Mescidin genel görünüşü (Onarımdan sonra)

10 Resim: 6) Stalâktitli sütun başlıklan ve tavan kirişlemesi (Onarımdan önce) L Resim: 7) Stalâktitli sütun başlıkları ve tavan kirişlemesi

11 J II. III Resim: 8) Mahfel tarafma bakıç (Onarımdan sonra) Resim: 9) Onarılan tavan kirişlemesi ve Nakışlı eski parçalar

12 Resim: 10) Resimli Tavan parçalarından s t Resim: 11) Resimli tavan parçaianndan

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA]

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA] Orta Asya'daki ağaç direkli ahşap camilerin Anadolu'daki örnekleri Selçuklu'nun ahşap ustalıkları ile 13.yy dan günümüze ulaşmıştır. Ayakta kalan örnekleri Afyon ve Sivrihisar Ulu Camileri, Ankara Arslanhane

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

KONYA'DA YENI BULUNAN

KONYA'DA YENI BULUNAN KONYA'DA YENI BULUNAN ALÇı SÜSLEMELER Prof.Dr.Ydmaz ONGE j^^^

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Fabrikamız Üretim Müdürlüğü İş Takip Çalışma Ofisi ve Tabanca Ambarı tadilatı işi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER A. YIKIM, SÖKÜM VE ÖRÜM İŞLERİ 1) Planda kesik çizgilerle belirtilen duvar yıkılacaktır.

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALIADA 46 ADA 10 PARSEL SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ TESCİLLİ YAPI RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALI ADA AHŞAP ESKİ ESER RESTORASYON RAPORU İLİ : İstanbul İLÇESİ : Adalar MAHALLESİ : Kınalı Ada CADDESİ

Detaylı

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Bir yapıyı üstünden etkileyen yağmur, kar, rüzgar, sıcak ve soğuk

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR 432 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR DÜKKÂNLAR ANITLAR 433 DÜKKÂN (Sephavan Mh. Dülgerler Sk. No:34) D ükkân, Dülgerler Sokakta, Kapı Camiinin güneyinde yer alır.

Detaylı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti Takvimi Minber: Yükseklik manasına gelmektedir. İlk defa Hz. Peygamber in ayakta yorulmaması ve dayanması için Mescid i Saadet te hurma ağacından bir direk konmuş

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

Birim Fiyat Analizleri

Birim Fiyat Analizleri 1-AHŞAP İMALATLAR A-KARKAS, TAVAN, DÖŞEME VE DUVAR İŞLERİ 3000 AHŞAP KİRİŞLEME VE KARKAS KISIMLARDA DEĞİŞMESİ GEREKLİ ELEMANLARIN SÖKÜLMESİ 01.017 Dülger ustası 1,50 sa x 6,40 TL/sa = 9,60 TL 01.501 Düz

Detaylı

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI)

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) 3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) İstanbul da Bâb-ı Hümâyun ile Ayasofya arasında XVIII. yüzyıla ait büyük meydan çeşmesi ve sebil. Osmanlı dönemi Türk sanatının çeşme mimarisinde meydana

Detaylı

AHŞAP KAPLAMALAR DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. 5. Aşağıdakilerden hangisi ayak ve başlık birleştirme yöntemlerindendir? a. Yabancı çıtalı. b.

AHŞAP KAPLAMALAR DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. 5. Aşağıdakilerden hangisi ayak ve başlık birleştirme yöntemlerindendir? a. Yabancı çıtalı. b. AHŞAP KAPLAMALAR DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi bulundukları yerlere göre uygulanan sütun çeşitlerindendir? a. Taşıyıcı sütun b. Döşeme sütunu c. Tavan sütunu d. Kapı sütunu 2. Aşağıdakilerden

Detaylı

Beylikler,14.yy. başı BEYLİKLER DÖNEMİ

Beylikler,14.yy. başı BEYLİKLER DÖNEMİ BEYLİKLER DÖNEMİ Beylikler,14.yy. başı Sınırlara yerleştirilmiş olan Türkmen beylikleri, Selçuklulardan sonra bağımsızlıklarını kazanarak Anadolu Türk mimarisine canlılık getiren yapıtlar vermişlerdir.

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA

MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA : MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA I j : Şemsi Paşa Camii Boğ az'a karşı Üsküdar iskelesinin solunda kurulmuştur. Cami medrese ile birlikte arsanın düzeni olmayan durumuna uyularak sınırlı boyutlar içinde, büyük

Detaylı

ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI

ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI T.C. TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Temmuz - 2009 GENEL TANIM: ANKARA RADYOEVİ ÇATI ve DIŞ CEPHE TADİLATI

Detaylı

ProfilEx ısı yalıtımı (mantolama) ve sıva uygulamalarında yapıların; pencere, kenar, köşe, yatay veya düşey düzgün boşluklar (fuga) gerektiğinde

ProfilEx ısı yalıtımı (mantolama) ve sıva uygulamalarında yapıların; pencere, kenar, köşe, yatay veya düşey düzgün boşluklar (fuga) gerektiğinde ProfilEx ısı yalıtımı (mantolama) ve sıva uygulamalarında yapıların; pencere, kenar, köşe, yatay veya düşey düzgün boşluklar (fuga) gerektiğinde kullanılan ve sistemi tamamlayan profil çeşitleri markasıdır.

Detaylı

Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik

Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik Prof. Dr. Şerare Yetkin 18. yüzyıl sonu -19. yüzyıl başına tarihlenen bir Yörük halisidir... Düğümler her sırada bir atlamalı olarak değişen argaçlara bağlanmıştır.

Detaylı

ORTAKÖY CAMİSİ 2011-2014 RESTORASYON İŞLERİ. SÖKÜM, TESPİT İŞLERİ ve PROJE İŞLERİ;

ORTAKÖY CAMİSİ 2011-2014 RESTORASYON İŞLERİ. SÖKÜM, TESPİT İŞLERİ ve PROJE İŞLERİ; ORTAKÖY CAMİSİ 2011-2014 RESTORASYON İŞLERİ SÖKÜM, TESPİT İŞLERİ ve PROJE İŞLERİ; Caminin restorasyon çalışmaları mevcut proje ve onaylanan kararların sahadan çıkan araştırma ve verilerle çakıştırılması

Detaylı

Çatı Şekilleri ve Adları: Çatı şekilleri binanın mimari durumu, yörenin iklim durumu ve mimarî tarzına göre değişiklik gösterir. Üzerinde gezilecek

Çatı Şekilleri ve Adları: Çatı şekilleri binanın mimari durumu, yörenin iklim durumu ve mimarî tarzına göre değişiklik gösterir. Üzerinde gezilecek ÇATILAR Binayı üstten gelen kar, yağmur, rüzgâr, sıcak, soğuk gibi dış tesirlere karşı korumak, estetik bir güzellik ve bütünlük kazandırmak amacıyla inşa edilen yapı elemanlarına çatı denir. Çatılar,

Detaylı

ERKEN OSMANLI SANATI. (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz

ERKEN OSMANLI SANATI. (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz ERKEN OSMANLI SANATI (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz Osmanlı mimarisinin erken döneminden günümüze gelen yapıların çoğu dini mimariye bağlıdır. Dönem üsluplarını ve plan gelişmesini

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER TARİHİ YAPININ FOTOĞRAFI Foto no: F01 BÖLGEYE AİT TARİHİ PERVİTİTCH HARİTASI TESCİLLİ YAPI

Detaylı

SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ

SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ (AHEİROPİİTOS KİLİSESİ) Ahiropiitos Kilisesi, Egnatia Caddesinin kuzeyinde Ayasofya Sokağında bulunuyor. M.S. 451 yılında Halkidona da Selanik

Detaylı

OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI

OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI KADER REYHAN 1, BAŞAK İPEKOĞLU 2 ÖZET Osmanlı dönemi mimarisinde malzeme kullanımının; yapının işlevi, büyüklüğü ve inşa edildiği yerleşim yerinin

Detaylı

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ Nadir TOPKARAOGLU-A.Yakup KESlCl TjTjİİj ülliye, Tire llçesi'nin batı ucunda, Turan Mahallesi, Beyler Deresi mevkiinde yeralmaktadır.^- ^ i Külliye; cami,

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

// LPU 40, şimdi C-Kasetli. Seksiyonel Garaj Kapıları

// LPU 40, şimdi C-Kasetli. Seksiyonel Garaj Kapıları // LPU 40, şimdi C-Kasetli Seksiyonel Garaj ları Teknik Bilgi: Baskı 01.05.2007 İçindekiler İçindekiler 2 LTE 40, S-Çizgili, Woodgrain 3 LTE 40, M-Çizgili, Woodgrain 4 LTE 40, S-Kasetli, Woodgrain 5 LTE

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Döşemelerde ısı yalıtımı için

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 241 YAPI BİLGİSİ II Prof.Dr. Nilay COŞGUN Arş.Gör.Dr. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Nurşah SERTER Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL OKBAZ Arş.Gör.

Detaylı

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları ERUH İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 115 3.4. ERUH İLÇESİ 3.4.1. EMİR NASREDDİN KÜLLİYESİ Eruh a bağlı Kavaközü Köyü nde, vadi içindedir. Külliyeyi oluşturan yapıların hiç birisinin üzerinde kim tarafından

Detaylı

ANKARA (KARANLIK) SABUNĐ MESCĐDĐ RAPOR. Aralık 2006. Hazırlayan: Dr. Ümit Özcan Şehir Plancısı

ANKARA (KARANLIK) SABUNĐ MESCĐDĐ RAPOR. Aralık 2006. Hazırlayan: Dr. Ümit Özcan Şehir Plancısı ANKARA (KARANLIK) SABUNĐ MESCĐDĐ RAPOR Aralık 2006 Hazırlayan: Dr. Ümit Özcan Şehir Plancısı ANKARA (KARANLIK) SABUNĐ MESCĐDĐ Ankara da, Altındağ Đlçesi nde, Hamamönü Semti nde, Turan (Sabuni) Mahallesi

Detaylı

Birim Fiyat Analizleri

Birim Fiyat Analizleri 3000 Ahşap kirişleme ve karkas kısımlarda değişmesi gerekli elemanların sökülmesi m² 01.017 Dülger ustası Saat 1,5 10,10 15,15 01.501 Düz işçi Saat 1 7,40 7,4 Kâr ve genel giderler hariç toplam 22,55 Kâr

Detaylı

m 2 19,75 TL elemanların sökülmesi

m 2 19,75 TL elemanların sökülmesi 1- AHŞAP İMALATLAR A-KARKAS, TAVAN, DÖŞEME VE DUVAR İŞLERİ 3000 Ahşap kirişleme ve karkas kısımlarda değişmesi gerekli m 2 19,75 TL elemanların sökülmesi 3001 Duvar kaplaması karkası (dış cephe) m 2 30,41

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Kırlangıç kubbe iç

Detaylı

AKROPOLİS de ONARIM YÖNTEMLERİ Eylül-2011

AKROPOLİS de ONARIM YÖNTEMLERİ Eylül-2011 Bilgi Paylaştıkça Değerlenir AKROPOLİS de ONARIM YÖNTEMLERİ Eylül-2011 Tarihi eserlerin onarım ve güçlendirmesi ile ilgili önemli bilgi ve tecrübe birikimine sahip olan ACIBADEM Restorasyon Mimarlık İnşaat

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ İlk bölümde Orta Asya mimarisinin bazı unsurlarının Anadolu yu etkilediğinden söz etmiştik. Bu etkileşim İran üzerinden Erzurum-Sivas hattından Anadolu nun batısına doğru yayılır.

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA 1 IV.1.1. Basit Kanallarda İksa Şekilleri aşağıda verilen bu iksa türü genellikle derinliği ve akıcılığı az olan ve düşey olarak 1.00-2.00 m. aralıklarla kalasların

Detaylı

ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA

ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA Ulu Cami / Malatya - Battalgazi YAPIM TARİHİ: İlk yapı muhtemelen I. Alaaddin Keykubat döneminde (1224 civarı ) yapılmıştır. Daha sonraları

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

3004 1.Sınıf meşe kerestesi ile cıvata-somun-bulon ve işlenmiş küçük m 3 2.326,95 TL

3004 1.Sınıf meşe kerestesi ile cıvata-somun-bulon ve işlenmiş küçük m 3 2.326,95 TL 1- AHŞAP İMALATLAR A-KARKAS, TAVAN, DÖŞEME VE DUVAR İŞLERİ 3000 Ahşap kirişleme ve karkas kısımlarda değişmesi gerekli elemanların m 2 14,69 TL sökülmesi 3001 Duvar kaplaması karkası (dış cephe) m 2 23,16

Detaylı

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur.

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. 1 2 MİLAS MÜZE MÜDÜRÜ HALUK YALÇINKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞ RAPOR Muğla, Yatağan

Detaylı

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları BAYKAN İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 75 3.3. BAYKAN İLÇESİ 3.3.1. VEYSEL KARANÎ TÜRBESİ Baykan ilçesine bağlı Ziyâret beldesindeki Veysel Karanî Câmii ve Türbesi nin ne zaman ve kimler tarafında

Detaylı

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir.

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir. Konutlarda genellikle beyaz kesme taş, yer yer de bağdadi tekniğinde ahşap kullanılmıştır. Yerli dile 'Sacak' (Köşk) denen çıkmalar ahşap ya da taş konsollara oturan ahşap hatıllarla desteklenir. Orhan

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 SİLOPİ Yeşiltepe Höyüğü... Nuh Nebi Camii ve Medresesi... Şerif Camii...6 Görümlü Camii...7 Mart Şumuni Kilisesi...9 Dedeler Köyü Kilisesi...0 Han Kalıntısı... Tellioğlu Kasrı...

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

Cihat Yılmaz / Dizayner Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü

Cihat Yılmaz / Dizayner Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü SİNAN PAŞA RESTORASYONUNDA KALEMİŞİ İMALATLARIN CAMİİ UYGULANMA SEYRİ Cihat Yılmaz / Dizayner Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü Osmanlı döneminin klasik sürecine ait olsa da göz önünde pek kalmayan yapılarından

Detaylı

KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW. Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I ), Ankara 200 ı.

KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW. Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I ), Ankara 200 ı. KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I 300-1500), Ankara 200 ı. Savaş YILDIRIM. Son yıllardaki Anadolu Türk Mimarisine yönelik araştırmalara bakıldığında

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler 95 Sur içi Camisi Tek Kitapta! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul un tarihsel ve mimari açıdan en zengin bölgesi Sur içini inci gibi süsleyen

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL 868 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL OTEL 869 AUGUSTOS OTELİ K onya İstasyon binasının karşısında bulunan yapı Bağdat demir yolu ile birlikte inşa edilmiştir. Oteli

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN GÖRSEL SANATLAR Mehmet KURTBOĞAN TÜRK SÜSLEME SANATLARI??? NELERDİR? Türk süsleme sanatları a) Tezhip b) Hat c) Ebru ç) Çini d) Minyatür e) Cam bezeme (Vitray) f) Bakırcılık g) Cilt sanatı h)halı sanatı

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

BURDUR- DENGERE KÖYÜ CAMİSİ NİN AHŞAP ÜZERİNE KALEMİŞİ BEZEMELERİ THE ORNAMENTS ON THE WOOD OF THE DENGERE MOSQUE AT BURDUR

BURDUR- DENGERE KÖYÜ CAMİSİ NİN AHŞAP ÜZERİNE KALEMİŞİ BEZEMELERİ THE ORNAMENTS ON THE WOOD OF THE DENGERE MOSQUE AT BURDUR Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 25 Volume: 6 Issue: 25 -Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU Armağanıwww.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BURDUR-

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

TAŞ DUVARLAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TAŞ DUVARLAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TAŞ DUVARLAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TAŞLARIN KULLANIM YERLERİ 1. Kemer, pencere süvesi ve duvar harpuştasında;

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 12 Ekim 2015 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 19 Ekim 2015 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 26 Ekim 2015 Yaprak çizimleri,

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 09.10.2017 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 16.10.2017 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 23.10.2017 Yaprak çizimleri,

Detaylı

TÜRK-İSLAM DEVRİ YAPILARINDA ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞI TAHRİBATI, NEDENLERİ VE ÇARELER

TÜRK-İSLAM DEVRİ YAPILARINDA ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞI TAHRİBATI, NEDENLERİ VE ÇARELER TÜRK-İSLAM DEVRİ YAPILARINDA ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞI TAHRİBATI, NEDENLERİ VE ÇARELER Prof. Dr. Yılmaz ÖNGE Memleketimizdeki eski eser kaçakçılığı, tahribi ve bunlarla ilgili nedenler ve alınması gerekli

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 10.10.2016 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 17.10.2016 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 24.10.2016 Yaprak çizimleri,

Detaylı

TİLLO İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

TİLLO İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları TİLLO İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 43 3.2. TİLLO İLÇESİ 3.2.1. İBRAHİM HAKKI (İSMAİL FAKİRULLAH) TÜRBESİ Tillo merkezde İsmail Fakirullah mezarlığının içerisindedir. Üzerinde kim tarafından ve ne

Detaylı

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ (İSHAK PAŞA CAMİSİ) Selanik Alaca İmaret Camisi Alaca İmaret Camisi Selanik şehir merkezinin kuzey bölümünde bulunmaktadır. Aziz Dimitris

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF (A) GÜZ DÖNEMİ 13 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 20 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Hatai çizimleri,

Detaylı

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1 Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de yer alan doğanın içinde yer alan 0 m² alan üzerinde toplam blok, daire ve dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde Adet + (89,8-0, - 0,90 m²), 0 Adet + (,0 m²), Adet

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

MİMARİ ANITLARIMIZDA BİLİNÇLİ VEYA BİLİNÇSİZ TAHRİBAT

MİMARİ ANITLARIMIZDA BİLİNÇLİ VEYA BİLİNÇSİZ TAHRİBAT MİMARİ ANITLARIMIZDA BİLİNÇLİ VEYA BİLİNÇSİZ TAHRİBAT Rahmi Hüseyin ÜNAL Ülkemizde ayakta kalabilmiş Türk anıtlarını korumak, onarmak için son yıllarda büyük çaba harcandığı bir gerçektir. Fakat bu amaçla

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER. Son cemaat yerindeki kitabe. Beylerbeyi sırtlarından (Gravür)

Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER. Son cemaat yerindeki kitabe. Beylerbeyi sırtlarından (Gravür) Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Son cemaat yerindeki kitabe Beylerbeyi sırtlarından (Gravür) 18 Caminin denizden görünümü. İstanbul da Beylerbeyinde denizden bakılınca, mermer rıhtımı,

Detaylı

De-Kopiyer. İç ve Dış Cephe Dekorasyon Ürünleri

De-Kopiyer. İç ve Dış Cephe Dekorasyon Ürünleri De-Kopiyer İç ve Dış Cephe Dekorasyon Ürünleri www.de-kopiyer.com İnşaat ve dekorasyon sektöründeki 30 yılı aşkın tecrübemizle her zaman kalite, güven ve müşteri memnuniyetini prensip edindik. De-Kopiyer

Detaylı

Karaman Pir Ahmet (Kale) Camii Hakkında

Karaman Pir Ahmet (Kale) Camii Hakkında Karaman Pir Ahmet (Kale) Camii Hakkında i. Ahmet ARSLANOĞLU Mimar K araman Pir Ahmet Camii, Karaman iç l

Detaylı

BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ

BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ 1 BARTAPLAN Modüler Bölme Duvar Sistemi BARTAPLAN Modüler Bölme Duvar Sistemi ithal çelik taşıyıcı dikme profillerine, özel alüminyum klips profilleri ile giydirilen

Detaylı

ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA

ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA alçı levha ile Mevcut duvar yüzeyine, COREX in ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY ANA ÖZELLİKLER Mevcut yapı duvarlarının, son

Detaylı

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma ÇATI ELEMANLARI Dersi Dış mekan içinde yapılan ve daha çok dinlenme ihtiyacını karşılayan yapay çatı elemanları Pergola Kameriye Çardaklar Sığınma ve Korunma Işık ve Gölge Yoğunluğu Yağış durumu Çatı elemanlarının

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası 2012 KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası Konya Karapınar da yapılması planlanan 300 Kişilik Öğrenci yurduna ait genel bilgi ve maliyet çalışması Halil ATLI ESEER İNŞAAT 03.02.2012

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ KASIM 2010 BODRUM KAT B01 Uygulama Projesi (Mevcut Projesinde B01 olarak numaralandırılmıştır.) DÖŞEME : Döşeme üzerinde bulunan tüm

Detaylı

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ 1-YAPININ YERİ VE TANIMI Proje konusu yapı grubu, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sinanağa

Detaylı

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER Bir yapıyı dış etkilere karşı koruyan taşıyıcı sisteme çatı denir. Belirli aralıklarla yerleştirilen çatı makaslarının, yatay taşıyıcı eleman olan aşıklarla birleştirilmesi ile

Detaylı

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER Yapım amacına göre bina sınıflandırması Meskenler-konutlar :Ev,apartman ve villalar Konaklama Binaları: Otel,motel,kamp ve mokamplar Kültür Binaları: Okullar,müzeler,kütüphaneler

Detaylı