6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU NUN ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU NUN ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ"

Transkript

1 I YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU NUN ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Bitirme Projesi Ezgi BALI Bölüm: ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği DanıĢman Yrd. Doç. Dr. Mehtap CĠVĠR Bitirme Tarihi (ARALIK, 2013)

2 II Özgünlük Bildirisi 1. Bu çalıģmada, baģka kaynaklardan yapılan tüm alıntıların, ilgili kaynaklar referans gösterilerek açıkça belirtildiğini, 2. Alıntılar dıģındaki bölümlerin, özellikle projenin ana konusunu oluģturan teorik çalıģmaların ve yazılım/donanımın benim tarafımdan yapıldığını 3. AraĢtırma ve/veya anket çalıģmaları için etik kurul onay yazısı alındığını bildiririm. Ġstanbul, Aralık 2014 Ezgi BALI

3 III 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU NUN ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÖZET ĠĢçi sağlığı ve iģ güvenliği ülkemizdeki inģaat sektörü için son yıllarda önem kazanan bir konudur. Bunun en önemli nedeni ülkemizin Avrupa birliğine giriģ çabası ve inģaat sektörünün gün geçtikçe daha fazla sayıda uluslararası yükümlülüklere girerek yabancı firmalarla iģ birliği yapmasıdır. Bu nedenle iģçi sağlığı ve iģ güvenliği konusundaki ilgili standart ve yönetmeliklerimizi geliģmiģ ülkeler seviyesine çıkartmamız zorunludur.bu bitirme ödevinde Türkiye inģaat sektörünün Ģu an iģçi sağlığı ve iģ güvenliği açısından bulunduğu durum, yürürlükte olan yönetmelikler, ilgili kurumlar ve yapılan uygulamalar incelenecektir. Ayrıca gelecekte bu konuda neler yapılması gerektiği, geliģmiģ ülkelerdeki örnek uygulamalarla anlatılarak, ülkemizle kıyaslama fırsatı sunulacaktır. Anahtar sözcükler : ĠĢçi sağlığı, ĠĢ güvenliği, ĠnĢaat sektörü, ĠĢ güvenliği mevzuatı, ĠĢ güvenliği yönetim sistemleri

4 IV 6331 OF THE OCCUPATĠONAL HEALTH AND SAFETY LAW ĠN THE CONSTRUCTĠON SECTOR ASSESSMENT SUMMARY The significance of occupational safety and health topic has increased for construction industry in Turkey over the last few years due to our efforts to join European Union and the increasing demand to sign contracts with international companies to initiate construction work. In order to accomplish these objectives, the occupational safety and health regulation and standards in Turkey must be elevated to the level of developed countries. This final homework discusses the current state of occupational safety and health in Turkey by addressing regulations, related institutions and applied practices. In addition, comparisons are being made with developed countries safety and health systems for future considerations. Key Words : Occupational Safety and Health, Construction Industry, Safety and Health Legislation, Safety and Health Management Systems

5 V ĠÇĠNDEKĠLER 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU NUN ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ V Özgünlük Bildirisi. V ÖZET 5 SUMMARY... 5 GĠRĠġ...1 BÖLÜM 1.ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU NUN DEVLET AÇISINDAN DEĞER- LENDĠRĠLMESĠ SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNE GENEL BAKIġ ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KO- NUSUNDA DEVLETĠN SORUMLULUĞU ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE UYGUNLANMASINA YÖNELĠK OLUġTURULAN MEVZUATLAR TEġKĠLATLANMA REHBERLĠK VE DANIġMANLIK MEVZUATIN UYGULANMASINI DENETĠM ĠNġAAT SEKTÖRÜNE AĠT ĠSTATĠSTĠKSEL BĠLGĠLER SUNMAK VE YAYINLAR SUNMAK TELEVĠZYON VE RADYO YAYIN ZORUNLULUĞU 31 BÖLÜM:2 ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠġVEREN AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU NUN ĠġVERENE GETĠRDĠKLERĠ TEHLĠKE SINIFININ BELĠRLENMESĠ ĠġVERENĠN TEHLĠKE SINIFINA GÖRE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVEN- LĠĞĠ HĠZMETLERĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANI GÖREVLENDĠLMESĠ ĠġYERĠ HEKĠMĠ GÖREVLENDĠRĠLMESĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULUN UN OLUġTURULMASI KURULUN OLUġMU KURULUN GÖREVLERĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ RĠSK DEĞERLENDĠRME EKĠBĠ RĠSKLERĠN BELĠRLENMESĠ VE KONTROLLERĠ RĠSK ANALĠZĠ NĠN DÖKÜMANTASYONU ACĠL DURUM PLANLARININ HAZIRLANMASI ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE ACĠL DURUMLAR GÖREVLENDĠRĠLECEK ÇALIġANLARIN BELĠRLENMESĠ ACĠL DURUM PROSEDÜRÜ NÜN DÖKÜMANTASYONU..46

6 TATBĠKATLAR ÇALIġANLARIN EĞĠTĠMĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠ EĞĠTĠM SÜRELERĠ EĞĠTĠM VEREN KURULUġLAR EĞĠTĠMLERĠN BELGELENDĠRĠLMESĠ EĞĠTĠM KONULARI ÇALIġANLARIN SAĞLIK GÖZETĠMĠ ÇALIġANLARIN GÖRÜġLERĠNĠN ALINMASI Ġġ KAZALARININ VE MESLEK HASTALIKLARININ BĠLDĠRĠMĠ SAHA DENETĠMĠ ĠġVEREN TARAFINDAN SAHADA UYGULA-TILMASININ GER- EKTĠĞĠ ÇALIġMALAR 56 3.BÖLÜM 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNUN ÇALIġANLAR AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ FAALĠYETLERĠNE AKTĠF KATILIMI ÇALIġANLARIN MESLEKĠ YETERLĠLĠK BELGE ALMA ZORUN- LULUĞU ÇALIġANLARIN KĠġĠSEL KORUYUCU DONANIM KULLANMA ÇALIġMAKTAN KAÇINMA HAKKI ĠġĠN DURDURULMASI HALĠNDE ĠġSĠZ KALAN ÇALIġANLARA ÜCRET ÖDENMESĠ BAĞIMLILIK YAPAN MADDELERĠ KULLANMA YASAĞI...66 BÖLÜM: 4 TARTIġMA VE SONUÇ.67 KAYNAKLAR

7 1 GĠRĠġ 6331 sayılı iģ sağlığı ve güvenliği kanunu 30 Haziran 2012 yılında yayınlanmıģ 1 Ocak 2013 yılı itibariyle hayatımıza girmiģtir.kademeli olarak uygulanılacak olan kanun iģ yeri tehlike sınıfı tebliğ ile yayınlamıģ olan çok tehlikeli ve tehlikeli sınıflarındaki iģyerlerinin, elli kiģi ve üstü çalıģan iģ yerleri için iģ güvenliği uzmanı,iģyeri hekimi ve diğer sağlık personeli hizmeti öncelikle almalıdır.kanun ikinci aģaması elli ve altı çok tehlikeli ve tehlik sınıflarda bulunan iģyerleri için 1 Ocak 2014 itibari ile hizmet alma zorunluluğu getirilmiģtir. Kanun çıkarılma amacı ülkemizde ve dünyada artan iģ kazaları ve meslek hastalıkların önüne geçmek istenilmektedir.yaģanılan kazalar ve hastalıklar devlet,iģçi ve iģverene artan bir yük getirmektedir.bunun önüne geçmek için çıkarılmıģ olan kanunun bir çok yasal zorunluluğuda beraberinde de getirmektedir.kanuna yasal zorunluluk olarak bakılmamalıdır yılında resmi kayıtlarına göre iģ kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 744 çalıģan hayatını kaybetti. ĠĢ kazaları nedeniyle gün iģ göremezlik geliri ödendi. Bunun anlamı yaklaģık 1.6 milyon gün üretim yapılmadı ve bu günler için üretim yapılmadan ücret ödendi. Sanırım bu sonuçlara bakanlar konunun vahametini anlamıģlardır. Sorun hem insani olarak hem de ekonomik olarak çok büyük bir sorun olduğu görülmektedir. ĠnĢaat sektörü iģ yeri tehlike sınıfında belirtilen tebliğde çok tehlikeli sınıfta belirlenmiģtir.yapılan araģtırmalar sonucu en fazla ölümlü iģ kazası inģaat sektöründe yaģanmaktadır.ġnģaat sektörü içerisinde birçok tehlike belirlenmiģtir.devletin çıkarmıģ olduğu kanun,yönetmelik ve tebliğlerle ölüm ile sonuçlanan iģ kazalarına sebep olan nedenlerin önüne geçilmek istenilmektedir.nitekim yapılan istatislikler sonucu 2007 ile 2013 yılı karģılaģtırıldığında inģaat sektöründe iģ kazaları ve ölümle sonuçlanan kazalar % 0,02 oranında azaldığı görülmektedir sayılı iģ sağlığı ve güvenliği kanunu ĠnĢaat sektöründe de bir çok yenilikler getirmiģtir. Her çalıģan,iģ sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak, iģyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalıģma ortamları oluģturulacak, Kuralcı bir yaklaģım yerine önleyici yaklaģım esas alındı, iģ yerlerinde iģ güvenliği uzmanı, iģyeri hekimi gibi uzman personel görev yapacak,ġģ kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına önceden risk değerlendirmesi yapılacak. ÇalıĢanlar belli aralıklarla sağlık gözetiminden geçirilecek, ĠĢ kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve güncel hale getirilecek, ĠĢ yerlerinde acil durum planları hazırlanacak, ĠĢveren tüm çalıģanlarını, iģ sağlığı ve güvenliği ile çalıģma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirecek, Büyük Endüstriyel kaza riski taģıyan iģyerleri, güvenlik raporu ve kaza önleme politika belgesi olmadan iģe baģlayamayacak,kanun uygulanmasını kolaylaģtırmak için, etkin idari yaptırım uygulanacaktır.bu bağlamda inģaat sektöründe 6331 sayılı ĠĢ sağlığı ve güvenliği kanun devlet,iģveren ve iģçi açısından değerlendirilmesi iģlenecektir.

8 2 BÖLÜM 1.ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU NUN DEVLET AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNE GENEL BAKIġ ĠĢ sağlığı ve güvenliği konusu ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı.kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalıģanlar kanun kapsamına alındı.kuralcı bir yaklaģım yerine önleyici yaklaģım esas alındı.ġģyerleri, yapılan iģin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor. Bütün iģyerlerinde iģ güvenliği uzmanı, iģyeri hekimi gibi uzman personel görev yapacak. ĠĢverenler ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alabilecek.devlet, 10 dan az çalıģanı olan iģletmelerin iģ sağlığı ve güvenliği hizmetleri giderlerini destekleyecek.ġģ kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına önceden risk değerlendirmesi yapılacak.çalıģanlar belli aralıklarla sağlık gözetiminden geçirilecek.ġģ kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve güncel hale getirilecek.elli ve daha fazla çalıģanın bulunduğu tüm iģyerlerinde, iģ sağlığı ve güvenliği kurulu oluģturulacak.ġģyerlerinde acil durum planları hazırlanacak. ĠĢveren tüm çalıģanlarını, iģ sağlığı ve güvenliği ile çalıģma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirecek.çalıģanlar iģyerlerindeki iģ sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine aktif katılım sağlayacak.çalıģan, ciddi ve yakın tehlikeyle karģı karģıya kaldığında çalıģmaktan kaçınma hakkını kullanabilecek.birden fazla iģverenin olduğu yerlerde, iģ sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyon sağlanacak.hayati tehlike durumunda iģyerlerinin tamamında veya bir bölümünde iģ durdurulabilecek.kanunun bazı hükümleri aģamalı olarak hayata geçirilerek yeni durumlara uyum kolaylaģacak.büyük endüstriyel kaza riski taģıyan iģyerleri, güvenlik raporu ve kaza önleme politika belgesi olmadan iģe baģlayamayacak.kanununun uygulanmasını kolaylaģtırmak için, etkin idari yaptırım uygulanacak. Kanun Çıkarılma Gerekliliği Görünür Maliyetler Sürekli iģ göremezlik ve ölüm nedeniyle katma değer kaybı Üretim durması kaynaklı katma değer kaybı Sürekli iģ göremezlik ve ölüm geliri ödemeleri ĠĢ kazası ve meslek hastalığı için yapılan tedavi hizmetleri Geçici iģ göremezlik katma değer kaybı oluģturmaktadır ve toplam: TL Görünmeyen Maliyetler Kaza esnasında iģçilerin iģi bırakması, Doktor, araç getirilmesi ve/veya kazalının taģınması, Kaza mahallinin tekrar çalıģır konuma getirilmesi v.b. nedenlerle oluģan maliyetlerdir. ĠĢ Kazası ve Meslek Hastalıkları Toplam Gideri: TL

9 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Gelen Tanımlar Bakanlık: ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, ÇalıĢan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel iģyerlerinde istihdam edilen gerçek kiģiyi, ÇalıĢan temsilcisi: ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalıģmalara katılma, çalıģmaları izleme, tedbir alınmasınıisteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalıģanları temsil etmeye yetkili çalıģanı, Destek elemanı: Asli görevinin yanında iģ sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiģ uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kiģiyi, Eğitim kurumu: ĠĢ güvenliği uzmanı, iģyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluģlarını, üniversiteleri ve Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösterenģirketler tarafından kurulan müesseseleri, Genç çalıģan: OnbeĢ yaģını bitirmiģ ancak onsekiz yaģını doldurmamıģ çalıģanı, ĠĢ güvenliği uzmanı: ĠĢ sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiģ, iģgüvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı, ĠĢ kazası: ĠĢyerinde veya iģin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olayı, ĠĢveren: ÇalıĢan istihdam eden gerçek veya tüzel kiģi yahut tüzel kiģiliği olmayan kurum ve kuruluģları, ĠĢyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalıģanın birlikte örgütlendiği, iģverenin iģyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen iģyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu, ĠĢyeri hekimi: ĠĢ sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiģ, iģyeri hekimliği belgesine sahip hekimi, ĠĢyeri sağlık ve güvenlik birimi: ĠĢyerinde iģ sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi, Konsey: Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyini, Kurul: ĠĢ sağlığı ve güvenliği kurulunu, Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı,

10 4 Ortak sağlık ve güvenlik birimi: Kamu kurum ve kuruluģları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren Ģirketler tarafından, iģyerlerine iģ sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi, Önleme: ĠĢyerinde yürütülen iģlerin bütün safhalarında iģ sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü, Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da baģka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini, Risk değerlendirmesi: ĠĢyerinde var olan ya da dıģarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüģmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaģtırılması amacıyla yapılması gerekli çalıģmaları, Tehlike: ĠĢyerinde var olan ya da dıģarıdan gelebilecek, çalıģanı veya iģyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, Tehlike sınıfı: ĠĢ sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan iģin özelliği, iģin her safhasında kullanılan veya ortayaçıkan maddeler, iģ ekipmanı, üretim yöntem ve Ģekilleri, çalıģma ortam ve Ģartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak iģyeri için belirlenen tehlike grubunu, Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi ve kimyager unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iģ sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını, ĠĢyeri hemģiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı HemĢirelik Kanununa göre hemģirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iģ sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiģ iģyeri hemģireliği belgesine sahip hemģire/sağlık memurunu,ifade eder.

11 ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA DEVLETĠN SORUMLULUĞU ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği konusunda gerek mevzuatın oluģturulmasında gerekse mevzuat uygulamalarının izlenmesi ve denetlenmesinde çok sayıda Bakanlık ile çeģitli Kamu Kurum ve KuruluĢlarının görevi bulunmaktadır. Ancak, ĠĢ sağlığı ve güvenliği konusunda, mevzuat oluģturma ve denetim baģta olmak üzere, ağırlıklı görev ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI tarafından yürütülmektedir. 1.MEVZUAT OLUġTURMAK 2.TEġKĠLATLANMA 3.REHBERLĠK VE DANIġMANLIK 4.MEVZUATIN UYGULANMASINI DENETLEMEK 5.ĠSTATĠSTĠKSEL BĠLGĠLER SUNMAK VE YAYINLAR SUNMAK ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE UYGUNLANMASINA YÖNELĠK OLUġTURULAN MEVZUATLAR Mevzuat OluĢturmak ÇalıĢanların ve toplumun güvenlik ve sağlığı, iģin ve üretimin sağlıklı ve güvenli bir Ģekilde yürütülmesi amacıyla devlet ĠĢ Sağlığı ve güvenliği alanında gerekli mevzuatı oluģturur. Mevzuat Anayasa Kanun Uluslar arası sözleşmeler tüzük yönetmelk tebliğler ve standartlardan oluşmuştur. YAPI ĠġLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ Bu Yönetmeliğin amacı, yapı iģlerinde alınacak asgari iģ sağlığı ve güvenliği Ģartlarını belirlemektir. Dayanak olarak 6331 sayılı iģ sağlığı ve güvenliği kanun yanı sıra Avrupa Birliğinin 24/6/1992 tarihli ve 92/57/EEC sayılı Konsey Direktifine parallel hazırlanmıģtır.

12 6 EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Bu Yönetmeliğin amacı, ekranlı araçlarla çalıģmalarda alınacak asgari sağlık ve güvenlikönlemlerine iliģkin usul ve esasları belirlemektir. ELLE TAġIMA ĠġLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Bu Yönetmeliğin amacı; elle taģıma iģlerinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden, çalıģanların korunmasını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir. GEÇĠCĠ VEYA BELĠRLĠ SÜRELĠ ĠġLERDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Bu Yönetmeliğin amacı, geçici veya belirli süreli iģ sözleģmesi ile çalıģanların sağlık ve güvenlikleri bakımından iģyerindeki diğer çalıģanlarla aynı düzeyde korunmalarını sağlamaktır. KĠġĠSEL KORUYUCU DONANIMLARIN ĠġYERLERĠNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iģ organizasyonu veya çalıģma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda kullanılacak kiģisel koruyucu donanımların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esasları belirlemektir. SAĞLIK VE GÜVENLĠK ĠġARETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerlerinde kullanılacak sağlık ve güvenlik iģaretlerinin uygulanması ile ilgili asgari gereklilikleri belirlemektir. TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK Bu Yönetmeliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iģlerde çalıģanların mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. TOZLA MÜCADELE YÖNETMELĠĞĠ Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla iģ sağlığı ve güvenliği yönünden tozla mücadele etmek ve bu iģlerde çalıģanların tozun etkilerinden korunmalarını sağlamak için alınması gerekli tedbirlere dair usul ve esasları belirlemektir.

13 7 ÇALIġANLARIN GÜRÜLTÜ ĠLE ĠLGĠLĠ RĠSKLERDEN KORUNMALARINA DAĠR YÖNETMELĠK Bu Yönetmeliğin amacı, çalıģanların gürültüye maruz kalmaları sonucu oluģabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle iģitme ile ilgili risklerden korunmaları için asgari gereklilikleri belirlemektir. ÇALIġANLARIN TĠTREġĠMLE ĠLGĠLĠ RĠSKLERDEN KORUNMALARINA DAĠR YÖNETMELĠK Bu Yönetmeliğin amacı, çalıģanların mekanik titreģime maruz kalmaları sonucu oluģabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Ġġ EKĠPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ġartlari YÖNETMELĠĞĠ Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerinde iģ ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari Ģartları belirlemektir. Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iģ güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıģma usul ve esaslarını düzenlemektir. Ġġ HĠJYENĠ ÖLÇÜM, TEST VE ANALĠZĠ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalıģma ortamındaki kiģisel maruziyetlere veya çalıģma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iģ hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak özel veya kamuya ait kurum ve kuruluģ laboratuvarlarının yetkilendirilmesine iliģkin usul ve esasları düzenlemektir Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak iģyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluģu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıģma usul ve esaslarını düzenlemektir.

14 8 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Bu Yönetmeliğin amacı, iģ sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalıģmalarda bulunmak üzere iģ sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi iģyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluģumu, görev ve yetkileri, çalıģma usul ve esaslarıile birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve iģbirliği yöntemlerini belirlemektir. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerlerinde iģ sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bu Yönetmeliğin amacı, iģyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik Ģartlarını belirlemektir. ĠġYERLERĠNDE ACĠL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalıģmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalıģanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. ĠġYERĠ HEKĠMĠ VE DĠĞER SAĞLIK PERSONELĠNĠN GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iģyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıģma usul ve esaslarınıdüzenlemektir. ĠġYERLERĠNDE ĠġĠN DURDURULMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Bu Yönetmeliğin amacı; iģyerindeki bina ve eklentilerde, çalıģma yöntem ve Ģekillerinde veya iģ ekipmanlarında çalıģanlar için hayati tehlike oluģturan bir husus tespit edildiğinde veya çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı iģleri ile tehlikeli kimyasallarla çalıģılan iģlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği iģyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamıģ olması durumlarında iģyerinin bir bölümünde ya da tamamında bu tehlike giderilinceye kadar iģin durdurulması ile bu Yönetmeliğe göre durdurma kararı uygulanmıģ iģyerinde çalıģmaya tekrar baģlanmasına izin verilmesinin usul ve esaslarını belirlemektir

15 9 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN ĠġYERĠ TEHLĠKE SINIFLARI TEBLĠĞĠ 6331 sayılı yasanın 6, 7, 8. maddelerinin yürürlüğü, iģ sağlığı ve güvenliği yönünden hekimin ne kadar süre ile istihdam edileceği, iģ güvenliği uzmanının ne kadar süre ile istihdam edileceği gibi konular iģyerinin tehlike sınıfının belirlenmesini gerekli kılıyor.yasa nın 9. maddesi tehlike sınıfları ile ilgili olarak tebliğ çıkartılacağını belirtir.ġnģaat sektörü tehlike sınıflarına gore ağır ve tehlikeli iģler olarak belirtilmiģtir TEġKĠLATLANMA TeĢkilatlanma Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyi ( MADDE 21) Ülke genelinde iģ sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Konsey kurulmuģtur. Üyeleri; Bakanlık ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, ÇalıĢma Genel Müdürü, ĠĢ TeftiĢ Kurulu BaĢkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığından bir genel müdür. Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve ġehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kalkınma, Millî Eğitim ile Sağlık bakanlıklarından ilgili birer genel müdür. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığından bir yürütme kurulu üyesi, Devlet Personel BaĢkanlığından bir baģkan yardımcısı. ĠĢveren, iģçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluģlarının en fazla üyeye sahip ilk üçünden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan, Türk Tabipleri Birliğinden, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi. Ġhtiyaç duyulması hâlinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen, iģ sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluģlardan en fazla iki temsilci. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği konusunda mevzuatın oluģturulması, uygulamalarının izlenmesi ve denetlenmesinde çok sayıda Bakanlık ile çeģitli Kamu Kurum ve KuruluĢlarının görevi bulunmaktadır. Ancak, ĠSG konusunda, mevzuat oluģturma ve denetim baģta olmak üzere, ağırlıklı görev ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI tarafından yürütülmektedir.

16 REHBERLĠK VE DANIġMANLIK Rehberlik ve DanıĢmanlık ĠĢ sağlığı ve güvenliği alanında, gerçek ve tüzel kiģilerin talepleri doğrultusunda ĠSGGM (ĠSGÜM) ve ÇASGEM danıģmanlık ve rehberlik hizmetlerini sunmaktadır MEVZUATIN UYGULANMASINI DENETĠM ÇalıĢma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dıģı teftiģ, inceleme, soruģturma yapmak, gerekli önlemleri almak veya aldırmak, Uluslararası sözleģmeler çerçevesinde iģ yerlerinde uygulamaları incelemek ve izlemek, ÇalıĢma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izlemek amacıyla ĠĢ TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı hizmet sunmaktadır sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması izlenmesi ve teftiģi, iģ sağlığı ve güvenliği yönünden teftiģ yapmaya yetkili Bakanlık iģ müfettiģlerince yapılır.bu Kanun kapsamında yapılacak teftiģ ve incelemelerde, 4857 sayılı Kanunun 92, 93, 96, 97 ve 107 nci maddeleri uygulanır.4857 sayılı Kanunun 92. maddesi uyarınca, Devlet, çalıģma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiģ eder. Denetim eksikliği nedeniyle zarar meydana gelirse tazminat söz konusu olabilecektir. ĠĢyerlerinde yapılan iģ sağlığı ve güvenliği teftiģleri sonucunda iģverenin iģçi sağlığı ve iģ güvenliğiyle ilgili tedbirleri almadığının tespiti halinde iģ kanununun ceza hükümleri uyarınca iģverene idari para cezası uygulanılır. Ġdari para cezalarının miktarları yerine getirilmeyen tedbirin niteliğine, alınmayan tedbirin alınmama süresine ve her sene belirlenen artıģ oranlarına göre değiģiklik göstermektedir. Uygulanması istenilen idari para cezasına iģveren 7 gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edebilir. ÇağdaĢ devletin bir diğer asli görevi de Ģüphesiz denetimdir. Denetimsiz olarak bir kuralın uygulanabilirliğini savunmak söz konusu olamayacağına göre, iģyerlerinin iģçi sağlığı ve iģ güvenliği açısından sürekli olarak denetlenmesi gerekmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi bu görev, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ĠĢ MüfettiĢleri tarafından yerine getirilmektedir. ĠĢ yaģamının teknik yönden denetimi, ĠĢ Yasasının 89. Maddesi ve 81 Sayılı Uluslararası sözleģmeye göre yürürlüğe konulmuģ bulunan ĠĢ TeftiĢ Kuruluna bağlı Devlet adına denetime yetkili Teknik ĠĢ MüfettiĢlerince yerine getirilmektedir. Devlet denetleme görevini iki aģamada yerine getirmektedir:

17 11 ĠĢyerindeki ÇalıĢmanın BaĢlamasından önceki Denetim Yasa koyucu bazı önemli durumlarda iģyerlerinin faaliyete geçmeye baģlamasından önce denetlenmeye baģlanmasını gerekli görerek bunların Kurma Ġzni almasını hüküm altına almıģtır. Bu gibi iģyerleri faaliyete geçmeden önce, iģyerleri ile ilgili bilgileri devletin denetimine sunarak, iģyeri projelerinin mevzuata uygunluğunun onayını isterler. Bu aģamada yapılan denetimlerde getirilen öneriler doğrultusunda yapılacak değiģikliklerle tehlikelerin önüne geçildiği gibi, daha sonradan yapılmak zorunluluğunda kalınacak olan değiģikliklerin getireceği maliyetler ortadan kaldırılmıģ olur. Bu izni alıp iģyerini kurmaya baģlayan iģveren, iģyerinin kurulmasını tamamladıktan sonra, iģletmeye baģlamadan önce tekrar iģyerinin kontrol edilmesini ve kendisine ĠĢletme Belgesi verilmesini istemek zorundadır. ĠĢyerinin Faaliyete Geçmesinden Sonra Yapılan Programlı Denetimler Devlet adına denetim yapan müfettiģler bu denetim tipinde; üretime geçilmiģ olan iģyerlerinde alınmıģ olan önlemlerin devam edip etmediği hususları ile kuruluģ öncesi denetimden geçme zorunluluğu bulunmayan iģyerlerindeki durumları kontrol etmektedirler. MüfettiĢler, bu denetimler sırasında iģçiler için yaģamsal bir yakın tehlike bulunmayan noksanlıklar tespit ettikleri takdirde bir defaya mahsus olmak üzere giderilmesi için uygun bir süre verebildikleri gibi ceza da uygulayabilirler. Ancak tespit edilen noksanlıkların bir sonraki kontrol teftiģte yapılmamıģ olması halinde kesin olarak ceza uygularlar. Bu noksanlıkların yapılmamasının devam etmesi halinde ceza takip eden her bir ay için katlı olarak uygulanır. Cezalar Ġdari Para Cezası niteliğinde olup, itiraz hakkı mevcuttur. Süresi 1 haftadır. Dava Sulh Ceza Mahkemesine açılır mahkemenin verdiği karar kesin olup itiraz hakkı yoktur. MüfettiĢlerin çalıģanlar için yaģamsal yakın tehlike arz eden noksanlıklar ve durumlar görmesi halinde ise; bu iģyerlerinde iģi durdurma veya iģyerini kapatma yetkileri de bulunmaktadır. Ġdari Yaptırımlar ĠĢyerlerinde yapılan iģ sağlığı ve güvenliği teftiģleri sonucunda iģverenin iģçi sağlığı ve iģ güvenliğiyle ilgili tedbirleri almadığının tespiti halinde iģ kanununun ceza hükümleri uyarınca iģverene idari para cezası uygulanılır. Ġdari para cezalarının miktarları yerine getirilmeyen tedbirin niteliğine, alınmayan tedbirin alınmama süresine ve her sene belirlenen artıģ oranlarına göre değiģiklik göstermektedir (Tablo 1, 2). Uygulanması istenilen idari para cezasına iģveren 7 gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edebilir.

18 12 Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre HesaplanmıĢ 6331 Sayılı ĠSG Kanunu ndaki Ġdari Para Cezaları Tablo 1: 6331 Sayılı ĠSG Kanunu ndaki Ġdari Para Cezaları 2014 YILINDA UYGU- LANACAK CE- ZA MĠKTARI (TL) MADDE 4 - ĠĢverenin genel yükümlülüğü MADDE 6 - ĠĢ sağlığı ve güvenliği hizmetleri Ceza Maddesi 26/1-a 26/1-a 26/1-b 26/1-b 2013 Mikta r Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 4/1-a ĠĢ sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değiģen Ģartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileģtirilmesi için çalıģmalar yapmamak /1-b ĠĢyerinde alınan iģ sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek /1-a ĠĢ güvenliği uzmanı çalıģtırmamak /1-a ĠĢyeri hekimi çalıģtırmamak /1-a Diğer sağlık personeli çalıģtırmamak (Yeniden Değerleme Oranı % 3,93) Açıklamalar Türk Lirası / her yükümlülük için Türk Lirası / her yükümlülük için Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde) Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde) Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde) 6/1-b ĠSG hizmetleri için görevlendirdikleri kiģi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluģların Türk Lirası

19 13 MADDE 8 - ĠĢyeri hekimleri ve iģ güvenliği uzmanları MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araģtırma MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 26/1-b 26/1-b 26/1-b 26/1-c 26/1-c 26/1-ç 26/1-ç 26/1-d görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araçgereç-mekân sağlamamak. 6/1-c ĠSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak Türk Lirası 6/1-ç Görevlendirdikleri kiģi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluģlar tarafından iģ sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek /1-d Görevlendirilen kiģileri, hizmet alınan kuruluģları, baģka iģyerlerinden gelen çalıģanları ve bunların iģverenlerini ĠSG riskleri konusunda Türk Lirası / her tedbir için bilgilendirmemek Türk Lirası 8/1 ĠĢ güvenliği uzmanlarının ve iģyeri hekimlerinin Türk Lirası / hak ve uzman ve yetkilerini hekim için kısıtlamak ayrı ayrı 8/6.ĠĢyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak. 10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. 10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araģtırmaları yapmamak Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç Türk Lirası Türk Lirası Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde) Türk Lirası Türk Lirası / her yükümlülük için Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)

20 14 MADDE 12 - Tahliye MADDE 14 - ĠĢ kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi MADDE 15 - Sağlık gözetimi 26/1-d 26/1-e 26/1-e 26/1-e 26/1-f 26/1-f sağlamamak, acil durumlarda iģyeri dıģındaki kuruluģla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalıģanların iģi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dı- Ģındaki çalıģanlardan iģlerine devam etmelerini istemek. Müdahalede bulunan çalıģanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak /1 ĠĢ kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iģ kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek /2.ĠĢ kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iģ günü içinde SGK'ya bild- Türk Lirası / her yükümlülük için Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde) Türk Lirası / her yükümlülük için irmemek Türk Lirası 14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iģ kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi Türk Lirası 15/1 ÇalıĢanlara sağlık gözetimi yaptırmamak /2 ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iģyerlerinde çalıģacaklar için sağlık raporu almamak Türk Lirası / her çalıģan için Türk Lirası / her çalıģan için

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları 1 Kanun Maddesi Ceza Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2012 Miktar

Detaylı

Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil

Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları Kanun Maddesi Ceza Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2013 Miktar

Detaylı

6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmamak. 5.601

6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmamak. 5.601 Kanun Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2014 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) Açıklamalar MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri MADDE 8 - İşyeri

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları 2015 YILINDA UYGULANACAK Kanun Maddesi Ceza Maddesi Kanun Maddesinde Sözü

Detaylı

10 dan Az ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri 10-49 ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri. AZ TEHLĠKELĠ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLĠKELĠ (%50 artırılarak)

10 dan Az ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri 10-49 ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri. AZ TEHLĠKELĠ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLĠKELĠ (%50 artırılarak) 6645 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ĠLE BI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ĠLE 6331 SAYILI ĠSG KANUNUNDAKĠ ĠDARĠ PARA CEZALARININ TEHLĠKE SINIFI VE ÇALIġAN

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) (Yeniden nde Sözü Edilen Fiil 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri Açıklamalar 4/1-a MADDE

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı 10-49 Çalışanı Olan 50-+ Çalışanı Olan Açıklamalar 4/1-a MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %3,83) Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen

Detaylı

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak)

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 6331 SAYILI İSG KANUNUNDAKİ İDARİ PARA CEZALARININ TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri Açıklamalar 4/1-a MADDE

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 4/1-a MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü 26/1-a İş güvenliğiyle ilgili tedbir almamak,

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) (Yeniden nde Sözü Edilen 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri

Detaylı

Duyuru : 2013/15 21.03.2013. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2013/15 21.03.2013. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2013/15 21.03.2013 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 6331 Sayılı Kanuna Göre İşverenlere Yönelik Yükümlülükler, 6331 Sayılı İsg Kanunu ndaki İdari Para Cezaları Hakkında Açıklama

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 4/1-a MADDE 4 - İşverenin

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 4/1-a MADDE 4 - İşverenin

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri

Detaylı

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri Çalışanı Olan İşyerleri AZ TEHLİKELİ ÇOK TEHLİKELİ TEHLİKELİ

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri Çalışanı Olan İşyerleri AZ TEHLİKELİ ÇOK TEHLİKELİ TEHLİKELİ nde 4/1-a MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü 26/1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI nde Sözü 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 4/1-a İş güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu

Detaylı

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak)

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 6331 SAYILI İSG KANUNUNDAKİ İDARİ PARA CEZALARININ TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN

Detaylı

SAYI: 2015/10 Ankara, 12.01.2015 KONU: 6331 S. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları (01.01.2015 Tarihinden İtibaren)

SAYI: 2015/10 Ankara, 12.01.2015 KONU: 6331 S. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları (01.01.2015 Tarihinden İtibaren) 1 SAYI: 2015/10 Ankara, 12.01.2015 KONU: 6331 S. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları (01.01.2015 Tarihinden İtibaren) 6331 S. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MEVZUATI

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MEVZUATI Sirküler Tarihi : 21/09/2013 Sirküler No : 2013 / 58 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MEVZUATI KONU: 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ĠDARĠ PARA CEZALARI VE UYGULANMASI ĠġVERENĠN GENEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri Açıklamalar 4/1-a MADDE

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 4/1-a MADDE 4 - İşverenin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.01.2016 Sayı: 2016/016 Ref: 4/016

SİRKÜLER İstanbul, 11.01.2016 Sayı: 2016/016 Ref: 4/016 SİRKÜLER İstanbul, 11.01.2016 Sayı: 2016/016 Ref: 4/016 Konu: 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI Olan 4/1-a MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü 26/1-a İş güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli

Detaylı

AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) TEHLİKELİ (%25 artırılarak)

AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 6331 SAYILI İSG KANUNUNDAKİ İDARİ PARA CEZALARININ TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çalışan Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişidir. Çalışan Temsilcisi İş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ĠDARĠ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) Yükümlülüğü Getiren Madde MADDE 4 İşverenin

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 4/1-a MADDE 4 - İşverenin

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri Açıklamalar

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 1. GİRİŞ Daha önce İş Kanununda düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili hususlar bu kere 30.06.2012 Tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış

Detaylı

- Kamu kurumları ile 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra (30.06.

- Kamu kurumları ile 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra (30.06. S İ R K Ü L E R R A P O R Sirküler Tarihi : 14.02.2013 Sirküler No : 2013-05 Konu : İş Sağliği Ve Güvenliği Kanunu İle Yürürlüğe Giren Hükümler Ve Yaptirimlari Hakkında Sirküler Bilindiği üzere 30.06.2012

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU TAKVİMİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU TAKVİMİ MADDE NO 10 10/1 10/4 11 11 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU TAKVİMİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU TAKVİMİ KANUN MADDESİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ AZ İŞYERİ 1 İŞYERLERİ ÇOK İŞYERLERİ

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013)

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) Yükümlülüğü Getiren Madde Ceza Maddesi Yerine Getirilmeyen Yükümlülük Uygulanacak İdari Para Cezası

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI MADDE 4 Yükümlülüğü Getiren Madde Ceza Maddesi Yerine Getirilmeyen Yükümlülük İşverenin genel yükümlülüğü 4/1-a 26/1-a

Detaylı

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR Yeni iģ sağlığı ve güvenliği konusundaki yasalar iģverenlere birçok yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI Yükümlülük Maddesi Ceza Maddesi 4/1-a 26/1-a 4/1-b 26/1-a 6/1-a 6/1-b 6/1-c 6/1-ç 6/1-d Yerine Getirilmeyen

Detaylı

Gökhan KOLCU Bilgisayar Mühendisi Satış Yönetmeni

Gökhan KOLCU Bilgisayar Mühendisi Satış Yönetmeni Gökhan KOLCU Bilgisayar Mühendisi Satış Yönetmeni İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUN SÜRECİ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kabul Tarihi: 20 Haziran 2012 RG. Yayım Tarihi: 30 Haziran 2012 6331- İSG

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA YER VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ 2016 YILINDA UYGULANACAK TUTARLARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA YER VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ 2016 YILINDA UYGULANACAK TUTARLARI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA YER VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ 2016 YILINDA UYGULANACAK TUTARLARI 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nda yer verilen muhtelif idari para cezalarının

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak İdari Para Cezaları

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak İdari Para Cezaları 331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak İdari Para Cezaları Kanun Mad. 4 /1- /1-c Ceza mad. a Fiil 331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak İdari Para Cezaları

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İş Kanunu:

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ CEZALAR HAZIRLAYAN KORAY ERDEN 400514109

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ CEZALAR HAZIRLAYAN KORAY ERDEN 400514109 YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ CEZALAR HAZIRLAYAN KORAY ERDEN 400514109 6331 SAYILI KANUN 2012 yılında kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan

Detaylı

6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ve KANUNUN GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER. Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör

6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ve KANUNUN GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER. Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ve KANUNUN GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör 6331 Sayılı Kanun Kapsamı 6331 sayılı ĠĢ sağlığı ve Güvenliği Kanun kapsamı; Bu

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerlerinde iģ sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HOŞGELDİNİZ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 24.10.2013 İÇERİK İSG Açısından Devletin Sorumlulukları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşverenlerin Yükümlülükleri

Detaylı

Doç. Dr. Pir Ali KAYA

Doç. Dr. Pir Ali KAYA 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nda İşverenin Yükümlülükleri Doç. Dr. Pir Ali KAYA Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 1 I. 6331 Sayılı Kanuna Göre İşverenin

Detaylı

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASBESTLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK mad men VE season GÜVENLĠK 6 episode 10 ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Aslıcan GÜLER İSG Uzman

Detaylı

Az Tehlikeli 2.466 2.466 3.699 2.603 2.603 3.905. Tehlikeli 3.082 3.699 4.932 3.253 3.905 5.207. Çok Tehlikeli 3.699 4.932 7.398 3.905 5.207 7.

Az Tehlikeli 2.466 2.466 3.699 2.603 2.603 3.905. Tehlikeli 3.082 3.699 4.932 3.253 3.905 5.207. Çok Tehlikeli 3.699 4.932 7.398 3.905 5.207 7. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI Son Düzenleme: 25.12.2015 Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 30.12.2012 01.01.2013 YDO=%7,80 01.01.2014 YDO=%3,93 01.01.2015

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) www.ilkmak.com Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 01.01.201 23.0.2015 (//2015 tarihli ve 665 sayılı kanun) 10-9 /1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu 2.000 2.156 2.20 Az Tehlikeli 3.699 Tehlikeli 3.082 3.699.932 Çok Tehlikeli

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İş Kanunu: 3008 sayılı, 1936 931 sayılı, 1967 1475 sayılı, 1971

Detaylı

Dr.Yücel BENDER ĠĢyeri Hekimi

Dr.Yücel BENDER ĠĢyeri Hekimi Dr.Yücel BENDER ĠĢyeri Hekimi Yasal gereklilikleri karģılamak için, Yükümlülüklerin yerine getirildiğini kanıtlamak için, Erken tanı ve potansiyel problemlerin tespiti için, Ġzlenebilirlik sağlamak için,

Detaylı

ĠÇERĠK. 1. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YAKLAġIMI. 2. Ġġ TEFTĠġĠ SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU VE GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER. 4.

ĠÇERĠK. 1. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YAKLAġIMI. 2. Ġġ TEFTĠġĠ SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU VE GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER. 4. ĠÇERĠK 1. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YAKLAġIMI 2. Ġġ TEFTĠġĠ 3. 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU VE GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER 4. GÖRÜġLER 1. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YAKLAġIMI 1. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģ sağlığı

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SA İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SA İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2017 tarihinden itibaren) Sıra No. Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 2013 % 7,80) 2014 % 3,93)

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2014 tarihinden itibaren) 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İSG. Uzm. Ahmet ASLANCAN Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı 1 İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6331 KANUNUNDAKİ TANIMLAR-1

Detaylı

İŞ KAZALARI VE İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİ

İŞ KAZALARI VE İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİ İŞ KAZALARI VE İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu Ocak 2014 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı Ahi Evran Üniversitesi birimlerinde çalışan tüm personelin, alt işverenlerin, hizmet alımı yöntemi ile çalışanların, stajyer ve öğrenci statüsünde çalışanların

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR OCAK 2014 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ:

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: 12 39 Slayt 1/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: Kazaların önlenmesinde, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımız, görevlerimiz ve yetkilerimiz hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme 2016 Güz

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

İŞ VE SGK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER

İŞ VE SGK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER İŞ VE SGK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER Asgari Ücretin Net Hesabı Ve İşverene Maliyeti 01.01.2016-31.12.2016 ASGARİ ÜCRET 1647,00 SSK PRİMİ % 14 230,58 İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 16,47 GELİR VERGİSİ %15 86,46

Detaylı

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER Yasal dayanaklar 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa

Detaylı

EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ. Çevre & ĠĢ Güvenliği

EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ. Çevre & ĠĢ Güvenliği EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ Çevre & ĠĢ Güvenliği MEVZUATIN ADI : AĞIR VE TEHLĠKELĠ ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAK ĠġÇĠLERĠN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR TEBLĠĞĠN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ R. G. TARĠHĠ

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

OCAK 2013 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

OCAK 2013 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ OCAK 2013 20 Haziran 2012 de kabul edildi. 30 Haziran tarih, 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin

Detaylı

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU NA GÖRE KAYITLAR- KURUM HEKĠMLĠĞĠNDE ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ ĠĢçi Sağlığı

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ KANUNLAR

ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ KANUNLAR ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ KANUNLAR 4857 SAYILI İŞ KANUNU 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TANIMLAR Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR Son torba yasanın yayınlanması ile birlikte 6331 sayılı İSGK bazı maddeleri yeniden revize ediliyor. **İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ

Detaylı

Dr. Resul KURT SGK E. BAġMÜFETTĠġĠ Ġġ VE SOSYAL GÜVENLĠK MÜġAVĠRĠ info@resulkurt.com Twitter/resulkurt34

Dr. Resul KURT SGK E. BAġMÜFETTĠġĠ Ġġ VE SOSYAL GÜVENLĠK MÜġAVĠRĠ info@resulkurt.com Twitter/resulkurt34 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YASASI VE ĠġLETMELERĠ ETKĠLERĠ Dr. Resul KURT SGK E. BAġMÜFETTĠġĠ Ġġ VE SOSYAL GÜVENLĠK MÜġAVĠRĠ info@resulkurt.com Twitter/resulkurt34 10.05.2013 www.resulkurt.com

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU İsmail GERİM Genel Müdür Yardımcısı 07 Mayıs 2013, İZMİR İSG Verileri ve Maliyetleri

Detaylı

ODAK KALİTE, Çevre, İş Güvenliği ve Risk Yönetimi Danışmanlık Hiz. Ltd. Sti

ODAK KALİTE, Çevre, İş Güvenliği ve Risk Yönetimi Danışmanlık Hiz. Ltd. Sti ODAK KALİTE, Çevre, İş Güvenliği ve Risk Yönetimi Danışmanlık Hiz. Ltd. Sti MADDE 4 (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

6331 30.06.2012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

6331 30.06.2012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; İş Sağlığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması 1936 yılında çıkarılmış olan 3008 sayılı ilk İş Kanunu, 1971 yılında yürürlüğe giren 1457 sayılı kanun, 2003 yılında çıkarılan 4857

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU TASARISI TASLAĞI

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU TASARISI TASLAĞI İZMİR TABİP ODASI İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOMİSYONU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU TASARISI TASLAĞI SON VERSĠYON 24 Ekim 2011 MADDELERE GÖRE DEĞERLENDĠRME RAPORU- 2 Maddeler: Yürürlükten kaldırılan

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU H A K K I N D A G E N E L D E Ğ E R L E N D İ R M E Dr. Özkan Kaan KARADAĞ (MD) ĠĢ Sağlığı Bilim Uzmanı (MSc) Kamu Yönetimi Bilim Uzmanı (MSc) Ġstanbul Meslek

Detaylı

Dr.Yücel BENDER ĠĢyeri Hekimi

Dr.Yücel BENDER ĠĢyeri Hekimi Dr.Yücel BENDER ĠĢyeri Hekimi Ġzlenebilirlik sağlamak için, Yasal gereklilikleri karģılamak için, Erken tanı ve potansiyel problemlerin tespiti için, Yükümlülüklerin yerine getirildiğini kanıtlamak için,

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk,

Detaylı

ĠĢ Güvenliği ve Mühendislik Etiği -1-

ĠĢ Güvenliği ve Mühendislik Etiği -1- ĠĢ Güvenliği ve Mühendislik Fatih ALĠBEYOĞLU Rahim Aytuğ ÖZER -1- İş Sağlığı ve Mühendislik 2 Ders Ġçeriği ĠĢ sağlığı ve Güvenliği tanımları ĠSG nin Dünya daki Tarihsel GeliĢimi Türkiye de ĠSGnin tarihsel

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER FİHRİST 1) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2) 6331 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN İSTİSNALAR 3) KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 4) İŞVERENİN KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı