alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN"

Transkript

1 alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN

2 Firmam z bünyesinde üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinde süreklili i sa lamak, müflterilerimizin beklentilerini eksiksiz ve tam zaman nda karfl lamak, iliflkide oldu umuz kurumlar n yan s ra tüm topluma karfl üstlendi imiz sorumluluklar yerine getirmek amac yla Mart 2002 de bafllat lan Kalite Yönetim Sistemi kurma çal flmalar, 8 ay gibi k sa bir sürede yo un bir çaba ve özverinin sonucunda tamamlanarak, 15 Kas m 2002 tarihi itibari ile AQA (American Quality Assesors) kurumundan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi al nmas yla sonuçlanm flt r. Çal flmalar, belge almaktan ziyade kalite sistemi kurma felsefesini, firman n tüm birimlerine benimsetme do rultusunda yürütülmüfltür. Kalite Yönetim Sistemi ni k sa bir sürede kuran ve etkinlefltiren Lafarge Dalsan, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi ile sektör liderli i iddias n artan bir inanç ve heyecan ile sürdürmektedir. alç ve alç levha sistemleri

3 G R fi Bu kitapç k, alç levha Bölme Duvar, Giydirme Duvar ve Asma Tavan sistemlerinin uygulama esaslar n teknik adamlara, yüklenicilere, ifl sahiplerine ve son kulan c lara anlatmak üzere haz rlanm flt r. Bölme Duvar, Giydirme Duvar ve Asma Tavan uygulamalar n n anlat ld ilk dört bölümde, söz konusu sistemlerin tan m, kullan m alanlar ve ana özellikleri belirtilmifltir. Daha sonra sistemlerin, ana flemalar, kullan lan yard mc malzemeler, kesit ve detaylar gösterilmifltir. Performans tablolar nda, sistemlerin mekanik dayan mlar, ses yal t m de erleri ve yang n dayan mlar belirtilmifl, kullan c lar n gereksinimlerini karfl layacak sistem ve detay çözümleri sunulmufltur. Analiz tablolar 1 m 2 sistem uygulamas için gereken malzeme miktarlar n fireler dahil vermekte ve uygulamac lar için sa l kl ve güvenilir bir hesap yöntemi sunmaktad r. lk dört bölüm, uygulama ad mlar n gösterir çizim ve aç klamalarla alç levha sistemleri hakk nda herhangi bir bilgiye sahip olmayan kiflilerin dahi, rahatl kla anlayaca bir ak fl izlemekte ve uygulama resimleri ile tamamlanmaktad r. Beflinci bölümde alç levha uygulamalar sonras yap lacak Bitirme flleri, Alt nc bölümde ise Sabitleme flleri anlat lmaktad r. Uygulama kitapç, alç levha sistemlerinde kullan lan tüm malzemelerin teknik özelliklerinin ve ambalajlar n n belirtildi i Ekler bölümü ile sona ermektedir. Lafarge Dalsan, bu kitapç kla alç levha sistem uygulamalar n basit ve anlafl l r biçimde kullan c lar n bilgisine sunmay hedeflemifltir. Farkl uygulama seçeneklerini ve bunlara iliflkin teknik performans ve analiz tablolar n ise Teknik Kitapç m zda bulabilirsiniz.

4

5 ALLEV alç levha Ç NDEK LER BÖLME DUVAR METAL SKELETL 10 G YD RME DUVAR METAL SKELETL G YD RME DUVAR YAPIfiTIRMA ASMA TAVAN Ç FT SKELETL 25 4 B T RME filer 5 8 SAB TLEME filer 9 41 EKLER

6

7 BÖLME DUVAR METAL SKELETL GENEL TANIM TANIM Metal iskeletin her iki yüzüne ALLEV alç levhan n vidalanmas ile oluflturulan tafl y c olmayan Bölme Duvar KULLANIM ALANI n Konutlar n Ofis ve yönetim binalar n fl ve al flverifl merkezleri n Oteller n Hastaneler n Sinema ve tiyatro salonlar n Onar m ve yenileme iflleri ANA ÖZELL KLER n Metal iskeletin her iki yüzüne ALLEV alç levha kaplanarak elde edilen duvar bofllu undan her türlü tesisat geçirilebilir. n n n Bu duvar bofllu una, ses ya da s yal t m malzemesi yerlefltirilebilir. Is ve ses yal t m özelliklerinin yan s ra yang n dayan m na sahiptir. Birçok uygulamas olan basit bir sistemdir.

8 BÖLME DUVAR METAL SKELETL ANA fiema ALLEV alç levha ALLEV derz band ALLEV DU profili DERZTEK derz dolgu alç s ALLEV DC profili Lavabo deste i ALLEV köfle profili (köfle band ) Takviye parças YARDIMCI MALZEMELER ALLEV DU-50 profili L= - 4 m ALLEV DU-75 profili L= - 4 m ALLEV DU-100 profili L= - 4 m ALLEV DC-50 profili L= 2,60-2,70-2,80 - m ALLEV DC-75 profili L= 2,70-2, m ALLEV DC-100 profili L= - 4 m ALLEV ses yal t m band ALLEV dübel-vida (pul bafll ) ALLEV borazan vida 25 ALLEV derz band Ses köprülerini engellemek için DU profilerini döfleme ve tavana sabitlemek için Alç levhalar galvanizli profillere sabitlemek için ALLEV derzleri için DERZTEK derz dolgu alç s ALLEV derz dolgular için ALLEV delikli köfle profili Alç levha bölme duvar köfleleri için 4

9 BÖLME DUVAR METAL SKELETL KES T ve DETAYLAR ALLEV alç levha ALLEV DU profili ALLEV DC profili ALLEV ses yal t m band ALLEV dübel-vida 10 ALLEV borazan vida 25 ALLEV derz band DERZTEK derz dolgu alç s Yal t m malzemesi 10 ALLEV delikli köfle profili T B RLEfi M DETAYI KÖfiE B RLEfi M DETAYI ÇEL K KAPI KASASI DETAYI AHfiAP KAPI KASASI DETAYI 5

10 BÖLME DUVAR METAL SKELETL TEKN K ÖZELL KLER PERFORMANS BÖLME DUVAR T P BD75 / 50 BD105 / 75 BD10 / 100 PROF L KALINLI I 0,50 0,60 0,50 0,60 0,50 0,60 AKS ARALI I (cm) MAKS MUM YÜKSEKL K (m) TEK C-Profil [ 2,60,10 2,90 2,75,00,0,65,45,80,85 4,25 4,05 4,45 Ç FT C-Profil ][,45,25,60,90 4,0 4,05 4,50 4,60 5,10 4,80 5,0 ALLEV adet tip ve kal nl k 2 adet PK 12,5 2 adet PK 15 2 adet PK 15 A IRLIK (kg/m 2 ) 22 SES YALITIMI (db) (R w +C) Mineral Yünsüz Mineral Yünlü YANGIN DAYANIMI (dakika) 9 F F F0 1 2 BOYUTLAR BÖLME DUVAR Bölme duvar geniflli i G Profil geniflli i g ALLEV kal nl k k BD75 / ,5 g G BD105 / k BD10 / Camyünü duvar paneli - 50 mm Camyünü duvar paneli - 75 mm Camyünü duvar paneli mm 6

11 BÖLME DUVAR METAL SKELETL MALZEME ANAL Z 2,50 m YÜKSEKL KTE 1 m 2 BÖLME DUVAR Ç N Boflluklar düflülmemifltir. % 5 fire hesaba kat lm flt r. MALZEME ADI TEK PROF L [ (2) 60 M KTAR (1) Ç FT PROF L ] [ ALLEV alç levha ALLEV DU profili 2,10 m 2 0,90 m ALLEV DC profili 2,0 m,60 m,80 m 5,50 m ALLEV ses yal t m band ALLEV dübel-vida () 1 m 2 adet ALLEV borazan vida adet 0 adet 5 adet 45 adet ALLEV derz band DERZTEK derz dolgu alç s SATENTEK saten perdah alç s Yal t m malzemesi ( ste e ba l ) ALLEV delikli köfle profili (köfle band ) m 0,800 kg her 1 mm kal nl k için 1 kg/m 2 1,05 m 2 (tavan yüksekli i) x (köfle say s ) na göre de iflir (1) Miktarlar yaklafl kt r. (2) 60 ALLEV DC profilleri aks aral klar n n 60 cm oldu unu belirtmektedir. () ALLEV DU profilini döfleme ve tavana tutturmak için 8 lik plastik dübel, 22x45 pul bafll vida kullan l r. 7

12 BÖLME DUVAR METAL SKELETL UYGULAMA h h-1 1 BÖLME DUVARININ KONUMU Bölme duvar n n konumu belirlenir. U-profilinin sabitlenece i hat ç rp ipiyle döflemeye iflaretlenir. Döflemedeki çizgi flakul kullan larak tavana tafl n r ve ç rp ipiyle tavana iflaretlenir. 2 PROF LLER N HAZIRLANMASI Yap lacak bölme duvar n uzunlu u belirlenir ve U-profilleri bu uzunlu a göre kesilir. Takma aflamas nda kolayl k sa lamak için C-profilleri tavan yüksekli inden 1 cm k sa kesilir. SES YALITIM BANDININ YAPIfiTIRILMASI Sabitleme öncesi, U-profillerinin ve yan duvarlara tutturulacak C-profillerinin alt na ses yal t m band yap flt r l r. 60 cm 60 ya da 40 cm 4 Aks aral klar 60 cm kabul edilerek C - profillerinin say s hesaplan r. Seramik, mermer vb. malzemelerle kaplanacak mutfak ve slak hacim duvar uygulamalar nda, aks aral 40 cm olmal d r. 5 PROF LLER N SAB TLENMES U-profilleri, döfleme ve tavana dübel+pul bafll vida kullan larak elektrikli tornavidayla ya da çivi tabancas yla sabitlenir. Vida aral klar 60 cm olmal d r. 6 lk C-profili duvara sabitlenir. Di er C- profilleri, 60 cm aral klarla U-profillerinin aras na döndürülerek tak l r. Alç levha kaplama aflamas nda gerekecek k smi kayd rmalar olanakl k lmak için C-profilleri U-profillerine sabitlenmez. h - 1 cm 7 ALÇI LEVHALARIN KES M Alç levhan n ön yüzündeki karton, mastar kullan larak maket b ça ile kesilir. Maket b ça, kartonu tamam ile kesip alç yüzeye de melidir. 8 Kesilen yüzey üstte kalacak flekilde, alç levha kesim yerinden el darbesiyle k r l r. Alç levha ters çevrilerek, arka karton ba lant s maket b ça ile kesilir. 8 9 Alç levhalar, tavan yüksekli inden 1 cm k sa kesilerek kaplamaya haz r hale getirilir. Alç levha, levha takozu ile kald r l r ve sabitlenir. Alt k s m levha parçalar yla beslenir.

13 UYGULAMA 0 cm 0 cm 1 cm 10 ALÇI LEVHA KAPLAMA 11 Alç levhan n üst kenar tavana olabildi ince yanaflt r l r. Alç levha nemlenmesin diye alt kenar ile döfleme aras nda 1 cm boflluk b rak l r. Kaplamaya bir yüzden 1 tam levha ile bafllan r. Alç levhalar, C-profillerin kanatlar n ortalamal d r. Alç levhalar, U ve C-profillerine 25 mm lik borazan vidalarla sabitlenir. 12 V DALAMA Vida aral klar en fazla 0 cm ve flafl rtmal olmal d r. Alç levha ortalar na denk gelen C-profillere vidalama yap lmaz. Vidalar alç levha kenarlar na 1 cm den daha yak n olmamal d r. 1 Alç levhalar, C-profillerine afla dan yukar ya do ru vidalan r. Vida bafllar, levha yüzeyi ile s f rlanmal ancak kartonu delip çekirde e girmemelidir. 14 U ve C-profillerinin çak flt alt ve üst k s mlarda vidalama V fleklinde yap lmal d r. Vida uçlar profilin arkas ndan 1 cm e yak n ç kmal d r. 15 TES SAT filer Bu aflamada, duvar bofllu unda yer alacak tesisat iflleri bitirilir. Elektrik kablolar ve temiz su borular, C-profili üzerinde bulunan deliklerden geçirilir. 0 cm 0 cm 16 YALITIM MALZEMES N N DÖfiENMES kinci yüzün kaplamas na bafllamadan yal t m malzemeleri, C-profillerinin aras na s k flt r larak döflenir. 17 BÖLME DUVARIN TAMAMLANMASI kinci yüzün kaplamas na yar m levha ile bafllan r. Böylelikle karfl l kl yüzlerdeki derzler flafl rt lm fl olur. Alç levhalar, kenarlar boyunca 25 mm lik borazan vidalarla sabitlenir. Bu yüzde, alç levha ortalar na denk gelen C-profillere vidalama eksiksiz olarak yap l r. lk yüze dönülür ve alç levha ortas na denk gelen C-profillerin vidalamas tamamlan r. 9

14 BÖLME DUVAR METAL SKELETL UYGULAMA cm Kap bofllu u 18 KÖfiE B RLEfi M Duvar köflelerinin konumlar belirlenirken, birleflim noktas ndaki alç levha kal nl dikkate al nmal d r. C-profilinin aç kta kalmas n önlemek için, alç levha gösterilen biçimde kaplan r. 19 T-B RLEfi M Duvar T-birleflimlerinde, C-profili yap flt r c (silikon vb.) kullan larak ya da vidalanarak alç levhaya sabitlenir. 20 KAPI BOfiLUKLARI Kap bofllu unun her iki yan na denk gelen U-profillerin kanatlar, U-profiller yukar do ru cm dönecek flekilde kesilir ve dik aç yla katlan r. Lento 21 Kap bofllu unun her iki yan na denk gelen C-profilleri, yukar do ru katlanm fl U-profilleri ile tavana sabitlenmifl U-profiline vidalan r. 22 TAKV YE PARÇASI Tak lacak kap lar n a rl na göre, C-profili içine ek bir C-profili ya da ahflap takviye parças yerlefltirilebilir. 2 KAPI LENTOSU Lentonun uzunlu u, kap geniflli ine en az 0 cm eklenerek bulunur. U-profilinin kanatlar yukar do ru cm dönecek flekilde kesilir ve dik aç yla katlan r. Lento, C-profillerine vidalan r. Lento ile tavan aras na gerekiyorsa ek C-profiller tak l r. Döfleme ve tavana DU profillerini sabitlemeyi, Vitrifiyelerin sabitlenece i takviye profillerini bölme duvar içine önceden yerlefltirmeyi, Köflelerde, köfle profili ya da köfle band kullanmay, Islak hacimlerde, DU profillerinin alt na plastik nem koruyucu sermeyi, UNUTMAYIN!!! 24 KAPI KASASI-BÖLME DUVAR T-B RLEfi M Bölme duvar n içine, alç levha kaplama yap lmadan önce kap kasas na dik bir C-profili yerlefltirilir. 25 K KAPI KASASI - BÖLME DUVARI B RLEfi M Bölme duvar n tafl ma kapasitesini ve sars lmalara karfl dayan m artt rmak amac yla ek bir C-profili ile takviye edilir. 10

15 G YD RME DUVAR METAL SKELETL GENEL TANIM TANIM Metal iskelet üzerine ALLEV alç levhan n vidalanmas ile oluflturulan tek yüz Giydirme Duvar KULLANIM ALANI n Konutlar n Oteller n Hastaneler n Sinema ve tiyatro salonlar n Konservatuar ve kay t stüdyolar n Ses ve s yal t m istenen ortamlar ANA ÖZELL KLER n Yap duvarlar ndan tamamen ayr bir duvar yüzeyi elde edilir. n Yap duvar ile giydirme duvar aras ndaki bofllu a, s ve ses yal t m malzemeleri yerlefltirilebilir. Bu durumda, s ve ses yal t m nda etkili bir art fl sa lan r. n Yatay ses iletiminin fliddetini azalt r. n Betonarme, çelik ve ahflap yap elemanlar n n yang n dayan m n art r r. n Nemlenme yapan mevcut yap duvarlar n kaplamak için en uygun çözümdür. 11

16 G YD RME DUVAR METAL SKELETL ANA fiema ALLEV TU profili ALLEV alç levha <h ALLEV derz band ALLEV TC profili <h ALLEV agraf DERZTEK derz dolgu alç s ALLEV TU profili YARDIMCI MALZEMELER ALLEV TU profili L= m ALLEV TC profili L= m ALLEV ses yal t m band Ses köprülerini engellemek için ALLEV dübel-vida ALLEV agraf DU profilini döfleme ve tavana tutturmak için L kanat = cm ALLEV borazan vida 25 ALLEV borazan vida 8 Alç levhalar galvanizli profile sabitlemek için ALLEV derz band ALLEV derzleri için DERZTEK derz dolgu alç s ALLEV delikli köfle profili ALLEV derz dolgular için Alç levha bölme duvar köfleleri için 12

17 G YD RME DUVAR METAL SKELETL KES T ve DETAYLAR ALLEV alç levha ALLEV TU profili ALLEV TC profili ALLEV ses yal t m band ALLEV dübel-vida ALLEV agraf ALLEV borazan vida 25 ALLEV derz band DERZTEK derz dolgu alç s Yal t m malzemesi ALLEV delikli köfle profili KÖfiE B RLEfi M DETAYI 10 1

18 G YD RME DUVAR METAL SKELETL TEKN K ÖZELL KLER G YD RME DUVAR T P MEKAN K PERFORMANS PROF L BOYUTU A IRLIK kg/m 2 YANGIN DAYANIMI (dakika) h Agraflar aras en fazla mesafe TEK ALÇI LEVHA Ç FT ALÇI LEVHA GD - C60 27x60x27 11 F15 1,25 m 1,40 m <h <h 14

19 G YD RME DUVAR METAL SKELETL MALZEME ANAL Z MALZEME ADI 2,50 m YÜKSEKL KTE 1 m 2 G YD RME DUVAR Ç N Boflluklar düflülmemifltir. % 5 fire hesaba kat lm flt r. M KTAR (1) TEK ALÇI LEVHA Ç FT ALÇI LEVHA ALLEV alç levha ALLEV TU profili ALLEV TC profili ALLEV ses yal t m band ALLEV dübel-vida ALLEV agraf (2) 1,05 m 2 2,10 m 2 0,90 m 2,0 m 1 m 2 adet 1 adet ALLEV borazan vida 25 ALLEV borazan vida 8 12 adet - adet 12 adet ALLEV derz band DERZTEK derz dolgu alç s SATENTEK saten perdah alç s Yal t m malzemesi ( ste e ba l ) ALLEV delikli köfle profili (köfle band ) 1,5 m 0,400 kg her 1 mm kal nl k için 1 kg/m 2 1,05 m 2 (tavan yüksekli i) x (köfle say s ) na göre de iflir (1) Miktarlar yaklafl kt r. (2) ALLEV TU profilini döfleme ve tavana tutturmak için 8 lik plastik dübel, 22x45 pul bafll vida kullan l r. 15

20 G YD RME DUVAR METAL SKELETL UYGULAMA h h-1 cm 1 G YD RME DUVARININ KONUMU Giydirme duvar n n konumu belirlenir. U-profilinin sabitlenece i hat, alç levhan n kal nl göz önünde tutularak ç rp ipiyle döflemeye iflaretlenir ve flakul kullan larak tavana tafl n r. Sabitleme hatt, ç rp ipiyle tavana iflaretlenir. 2 PROF LLER N HAZIRLANMASI Yap lacak giydirme duvar n uzunlu u belirlenir ve U-profilleri bu uzunlu a göre kesilir. Takma aflamas nda kolayl k sa lamak için C-profilleri tavan yüksekli inden 1 cm k sa kesilir. Sabitleme öncesi, U-profillerinin alt na ses yal t m band yap flt r l r. 60 cm 60 cm 4 Aks aral klar 60 cm kabul edilerek C- profillerinin say s hesaplan r. Seramik, mermer vb. malzemelerle kaplanacak mutfak ve slak hacim duvar uygulamalar nda, aks aral 40 cm olmal d r. 5 U-PROF LLER N N SAB TLENMES U-profilleri, döfleme ve tavana dübel+vida+pul kullan larak matkapla ya da çivi tabancas yla sabitlenir. Vida aral klar 60 cm olmal d r. 6 AGRAFLARIN SAB TLENMES Giydirme duvar yla yap duvar aras ndaki uzakl a göre seçilen uzunlukta agraflar, dübel ve vida kullan larak duvara sabitlenir. Uzun agraflar, kanatlar iki yana do ru k vr larak istenilen uzakl a göre ayarlan r. 5 cm <h <h <h <h <h <h mastar 7 Agraf aral klar sayfa 14 deki Mekanik Performans Tablosuna göre belirlenmelidir. U-profilinin tavana sabitlenememesi durumunda,tavandan 5 cm afla ya bir s ra agraf sabitlenmelidir. 8 C-PROF LLER N N SAB TLENMES C-profilleri 60 cm arayla, döflemedeki U- profilinin içine e ik bir biçimde oturtulur. C-profili agraf n iki kanad aras na yerlefltirilir. Üst k sm tavandaki U-profilinin içine geçirdikten sonra do rultulur. 9 C-profilinin yatay ve düfley terazisi kontrol edilir. Agraflar, C-profillerine 25 mm lik borazan vidalarla sabitlenir. 16

21 UYGULAMA 10 TES SAT filer VE YALITIM Bu aflamada, duvar bofllu unda yer alacak tesisat iflleri bitirilir. Yal t m malzemeleri, C-profillerinin aras na s k flt r larak döflenir. 11 ALÇI LEVHALARIN KES M Alç levhan n ön yüzündeki karton, mastar kullan larak maket b ça ile kesilir. Maket b ça, kartonu tamam ile kesip alç yüzeye de melidir. 12 Kesilen yüzey üstte kalacak flekilde, Alç levha kesim yerinden el darbesiyle k r l r. Alç levha ters çevrilerek, arka karton ba lant s maket b ça ile kesilir. 1 ALÇI LEVHA KAPLAMA Alç levhalar, tavan yüksekli inden 1 cm k sa kesilerek kaplamaya haz r hale getirilir. Alç levha, levha takozu ile kald r l r ve sabitlenir. Alt k sm levha parçalar yla beslenir. 14 Alç levhan n üst kenar tavana olabildi ince yanaflt r l r. Alç levha nemlenmesin diye alt kenar ile döfleme aras nda ise 1 cm boflluk b rak l r. Alç levhalar, C-profillerin kanatlar n ortalamal d r. Sabitleme, U ve C-profilleri alç levha kenarlar boyunca 25 mm lik borazan vidalarla yap l r. 0 cm 15 V DALAMA Vida aral klar en fazla 0 cm ve flafl rtmal olmal d r. Vidalar alç levha kenarlar na 1 cm den daha yak n olmamal d r. 16 Alç levhalar, C-profillere afla dan yukar ya do ru vidalan r. Vida bafllar, alç levha yüzeyine gömülmeli, ancak kartonun zedelenmemesine dikkat edilmelidir. 17 U ve C-profillerinin çak flt alt ve üst k s mlarda vidalama V fleklinde yap lmal d r. Giydirme duvar, çift katmanl yap lacaksa, ilk kat alç levhalar 60 cm aral klarla vidalan r. 17

22 G YD RME DUVAR METAL SKELETL UYGULAMA 60 cm Cantoneira 0x5 18 PENCERE KASALARI Pencere kasas n n çevresine U-profilleri yerlefltirilir. 19 Pencerenin alt nda ve üstünde kalan duvar boflluklar na 60 cm aral klarla C- profilleri yerlefltirilir. 20 KÖfiE B RLEfi M DETAYI Duvar köfle birleflimleri flekilde gösterildi i gibi yap l r. Döfleme ve tavana TU profillerini sabitlemeyi, Köflelerde, köfle profili ya da köfle band kullanmay, Islak hacimlerde, TU profillerinin alt na plastik nem koruyucu sermeyi, UNUTMAYIN!!! 18

23 G YD RME DUVAR YAPIfiTIRMA GENEL TANIM TANIM ALLEV alç levha ya da yal t ml kompozit levhalar n, mevcut yap duvar yüzeyleri üzerine do rudan yap flt r lmas yla oluflturulan Giydirme Duvar KULLANIM ALANI n Konutlar n fl ve al flverifl merkezleri n Oteller n Is yal t m istenen her türlü ortam n Onar m ve yenileme iflleri ANA ÖZELL KLER n D fl cepheye bakan duvarlar n iç yüzlerinin, s yal t m amaçl kaplanmas nda en uygun çözümdür. n Mevcut duvarlar s vamak yerine, ALLEV alç levha ile kaplama olana sa lar. n Uygulanmas son derece kolay oldu undan, inflaatlarda yap m h z n art r r. n Bitmifl yüzey kalitesi ve esteti i son derece yüksektir. 19

24 G YD RME DUVAR YAPIfiTIRMA ANA fiema Yal t ml kompozit levha (EPS + ALLEV) ADERTEK yap flt rma alç s ALLEV derz band DERZTEK derz dolgu alç s ALLEV köfle profili (köfle band ) YARDIMCI MALZEMELER ADERTEK yap flt rma alç s ALLEV alç levha ya da yal t ml kompozit levhalar, tu la, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. yüzeylere yap flt rmak için ALLEV derz band ALLEV derzleri için SARF YAT MALZEME ANAL Z ADERTEK yap flt rma alç s sarfiyat YÜZEY T P M KTAR (kg/m 2 ) 2,50 m YÜKSEKL KTE 1 m 2 G YD RME DUVAR Ç N Boflluklar düflülmemifltir. %5 fire hesaba kat lm flt r. MALZEME ADI M KTAR Brüt beton üzeri 1,5-2,0 ALLEV alç levha 1,05 m 2 nce s va üzeri 1,5-2,0 ADERTEK yap flt rma alç s SARF YAT tablosuna bak n z Kaba s va üzeri 2,0-2,5 ALLEV derz band 1,5 m Gazbeton üzeri 2,5-,0 DERZTEK derz dolgu alç s 0,400 kg Tu la üzeri (1),0-4,0 (1) Tu la iflçili inin kalitesine göre, sarfiyat 5 kg/m 2 ye kadar ç kabilir. SATENTEK saten perdah alç s ALLEV köfle profili (köfle band ) her 1 mm kal nl k için 1 kg/m 2 (tavan yüksekli i) x (köfle say s na) na göre de iflir 20

25 G YD RME DUVAR YAPIfiTIRMA KES T ve DETAYLAR ALLEV alç levha ADERTEK yap flt rma alç s ALLEV derz band DERZTEK derz dolgu alç s KÖfiE B RLEfi M DETAYI ISLAK HAC M DETAYI YALITIMLI KOMPOZ T LEVHALAR EPS + ALLEV alç levha XPS + ALLEV alç levha Mineral Yün + ALLEV alç levha 21

26 G YD RME DUVAR YAPIfiTIRMA UYGULAMA 2 cm 1 G YD RME DUVARININ KONUMU Giydirme duvar n n konumu belirlenir. ADERTEK öbeklerinin kal nl göz önünde tutularak giydirme duvar n n bitifl hatt ç rp ipiyle döflemeye iflaretlenir. 2 Döflemedeki hat flakul kullan larak tavana tafl n r. Giydirme duvar n n bitifl hatt ç rp ipiyle tavana iflaretlenir. ISLAK HAC MLER Islak hacimlerde alç levha ya da kompozit levhalar n döflemeyle temas etmemesi için boyu 2 cm k salt l r. 4 D KKAT!... Harç suyunun temizli i ve s cakl ile ADERTEK in kar flt r laca kap ve aletlerin temizli ine dikkat edilmelidir. Aksi taktirde ADERTEK in kullanma ve donma süreleri önemli ölçüde k salabilir. 5 ADERTEK N HAZIRLANMASI Temiz bir kaba su konulur. ADERTEK, su yüzeyini örtecek flekilde sepelenir. Birkaç dakika beklenir. 6 Harç uygulama için homojen k vama gelinceye kadar kar flt r l r. Kar flt rma sonras harç kullan ma haz rd r. Harc n kullan m süresi yaklafl k 45 dakika, donma süresi yaklafl k 80 dakikad r. 120 cm 40 cm 7 LEVHALARIN KES LMES Alç levhan n ön yüzündeki karton, mastar kullan larak maket b ça ile kesilir. Maket b ça, kartonu tamam ile kesip alç yüzeye de melidir. Kesilen yüzey üstte kalacak flekilde, Alç levha kesim yerinden el darbesiyle k r l r. 8 Alç levha ters çevrilerek, arka karton ba lant s maket b ça ile kesilir. Alç levhalar tavan yüksekli inden 1 cm k sa kesilerek kaplamaya haz r hale getirilir. Kompozit panellerin kesiminde ince uçlu testere kullan labilir. 9 ADERTEK LE ÖBEKLEME YAPILMASI ADERTEK yap flt r c harc, levha eni do rultusunda en az 4 öbek olacak flekilde, boyu do rultusunda 40 ar cm arayla levha arkas na uygulan r. 22

27 UYGULAMA 120 cm 120 cm 0 cm 0 cm 10 Mineral yünlere, öbekleme yap lmadan dakika önce 0 cm arayla fleritler halinde ADERTEK sürülebilir. 11 Daha sonra ADERTEK yap flt rma harc, panel eni do rultusunda en az 4 öbek olacak flekilde, boyu do rultusunda 40 ar cm arayla panel arkas na uygulan r. 12 YAPIfiTIRMA flgücünün yetersiz oldu u durumlarda, levhalar a rlaflt rmamak için, yap flt r c harc duvar yüzeyine de uygulanabilir. 1 YERLEfiT RME Levhalar n alt levha parçalar yla beslenir. Levhalar, tavanla aralar nda boflluk kalmayacak flekilde ve döfleme ile tavandaki ç rp izine göre yerlefltirilir. 14 Levhalar, mastar kullan larak duvara bast r l r. Bu ifllem s ras nda levhalar n ç rp izine göre konumu ve terazisi kontrol edilmelidir. 15 SES YALITIMI BANDI Gerekti i durumlarda, kompozit levha ile döfleme aras na ses yal t m band yap flt r l r. ADERTEK ile kar flt raca n z suyun temizli ine ve s cakl na dikkat etmeyi, ADERTEK i kar flt raca n z kap ve aletlerin temizli ine önem vermeyi, Yukar daki uyar lar n göz önüne al nmamas durumunda ADERTEK in kullanma süresinin k salaca n, Köflelerde, köfle profili ya da köfle band kullanmay, UNUTMAYIN!!! 16 ÜST ÜSTE YERLEfiT RME Tavan yüksekli inin levha boyundan fazla olmas durumunda, levhalar n birleflme noktas na tahta bir takviye yerlefltirilir. Takviye çivi ya da vidayla duvar tutturulur. Levhalar takviyeye borazan vidayla sabitlenir. 17 KÖfiE B RLEfi M DETAYI Duvar köfle birleflimleri flekilde gösterildi i gibi yap l r. 2

28 G YD RME DUVAR YAPIfiTIRMA UYGULAMA RESM Oturdu um yerden hayatta ayr lmam 24

29 ASMA TAVAN Ç FT SKELETL GENEL TANIM TANIM Mevcut döflemeye ask sistemiyle tutturulmufl metal iskelet üzerine ALLEV alç levhan n vidalanmas ile oluflturulan Asma Tavan KULLANIM ALANI n Konutlar n Ofis ve yönetim binalar n fl ve al flverifl merkezleri n Oteller n Hastaneler n Sinema ve tiyatro salonlar n Konservatuarlar ve kay t stüdyolar n Sanayi yap lar n Ses ve s yal t m istenen ortamlar n Onar m ve Yenileme iflleri ANA ÖZELL KLER n Betonarme, asmolen, ahflap, çelik gibi mevcut her türlü döflemenin alt na uygulanabilir. n Düz ya da e imli tüm çat larda s ve ses yal t m yapma olana sa lar. n Tavan tipine göre, yap iskeleti ve üst döflemenin yang n direncini artt r r. n Çat makaslar aras ndaki yüksek aks aral klar n geçmek için en uygun sistemlerden biridir. n Esnek bir sistem oldu undan, bina duvar ve tavanlar n n büzülme-genleflme hareketlerine kolayl kla uyum gösterir. Çatlama yapmaz. 25

30 ASMA TAVAN Ç FT SKELETL ANA fiema ALLEV TC profili (ANA-profil) ALLEV çelik dübel ALLEV TC profili (TAL -profil) ALLEV TU profili DERZTEK derz dolgu alç s ALLEV derz band YARDIMCI MALZEMELER ALLEV TU profili L= m ALLEV TC profili L= m ALLEV ekleme parças ALLEV dübel-vida ALLEV çelik dübel ALLEV borazan vida 25 ALLEV ask çubu u TC profillerini birbirine eklemek için TU profillerini duvara sabitlemek için Vida, kovan, L-demir ve somundan oluflur. ALLEV i TAL -profillere sabitlemek için Ask maflalar n tafl mak için T C ALLEV ask maflas ANA-profilleri tafl mak için ALLEV klips TAL -profilleri ANA-profillere sabitlemek için ALLEV derz band ALLEV derzleri için DERZTEK derz dolgu alç s ALLEV derz dolgular için 26

31 ASMA TAVAN Ç FT SKELETL KES T ve DETAYLAR ALLEV alç levha ALLEV TU profili a b ALLEV TC profili (ANA-profil) ALLEV TC profili (TAL -profil) ALLEV ekleme parças ALLEV dübel-vida ALLEV çelik dübel ALLEV ask çubu u ALLEV ask maflas ALLEV klips ALLEV borazan vida 25 ALLEV derz band DERZTEK derz dolgu alç s 27

32 ASMA TAVAN Ç FT SKELETL TEKN K ÖZELL KLER SINIR DE ERLER ASMA TAVAN T P C-PROF L T P ASKI ÇUBU U AKS ARALI I (cm) ANA-PROF L TAL -PROF L Çift skeletli 27x60x cm cm 50 cm 28

33 ASMA TAVAN Ç FT SKELETL MALZEME ANAL Z MALZEME ADI ALLEV alç levha ALLEV TU profili ALLEV TC profili ALLEV ekleme parças ALLEV dübel-vida (2) ALLEV çelik dübel ALLEV ask çubu u ALLEV ask maflas ALLEV klips ALLEV borazan vida 25 ALLEV derz band 1 m 2 ASMA TAVAN Ç N % 5 fire hesaba kat lm flt r. M KTAR 1,05 m 2 0,90 m,50 m 0,6 adet 1 adet 2 adet 1,6 adet 1,6 adet 4,7 adet 16 adet 1,8 m (1) DERZTEK derz dolgu alç s SATENTEK saten perdah alç s Yal t m malzemesi ( ste e ba l ) ALLEV köfle profili (köfle band ) 0,400 kg her 1 mm kal nl k için 1 kg/m 2 1,05 m 2 tavan detay na göre de iflir (1) Miktarlar yaklafl kt r. (2) ALLEV TU profilini duvara tutturmak için 8 lik plastik dübel, 22x45 pul bafll vida kullan l r. 29

34 10 cm ASMA TAVAN Ç FT SKELETL UYGULAMA 10 cm 60 cm 1 ASMA TAVAN KOTUNUN BEL RLENMES stenilen asma tavan bitifl kotuna göre alç levha kal nl da göz önüne al narak, tavan U-profillerinin alt kotu duvar yüzeyine iflaretlenir. Bu kot di er duvarlara tafl n r ve sabitleme hatt ç rp ipi yard m yla tüm duvarlar üzerine çizilir. 2 U-PROF LLER N N SAB TLENMES Tavan U-profilleri, bu çizginin üzerine matkap kullan larak dübel-vida-pul ile sabitlenir. Vida aral klar 60 cm olmal d r. ASKI ÇUBUKLARININ KONUMU Uygulamaya bafllanacak köfledeki ask çubu unun her iki duvara uzakl, 10 cm olmal d r. Ask çubuklar, ANA-profilleri (üst C-profilleri) tafl yaca için, ANA-profilin, odan n hangi duvar na paralel olaca belirlenmelidir. a b 90 cm 90 cm cm 4 ÇEL K DÜBEL YERLER Yukar daki çizimde, ANA-profiller odan n uzun duvar na (a-eksenine) paralel düflünülmüfltür. a-ekseni do rultusunda en fazla 90 cm aral klarla, çelik dübel yerleri iflaretlenir. Di er ANA-profil eksenleri cm aral klarla, ç rp ipi yard m yla tavana çizilir. Çizilen ANA-profil eksenleri üzerine, aral klar en fazla 90 cm olacak flekilde çelik dübel yerleri iflaretlenir. 5 ASKI ÇUBUKLARININ KONUMU Ask çubuklar n n konumlar belirlenirken tavan ile asma tavan aras nda yer alan ya da uygulama tamamlanmadan yap lacak elektrik, ses, iklimlendirme, havaland rma ve yang n önleme tesisatlar n n konumlar göz önüne al nmal d r. h-8 max. h-4 min. h 6 EK ASKI ÇUBUKLARI Ask çubuklar ve ANA-profillerin söz konusu tesisatlarla çak flmamas için, gereken yerlerde ek ask çubu u kullan l r ya da ask çubuklar ve profiller s n r de erler aras nda kayd r l r. 7 ÇEL K DÜBELLER N SAB TLENMES Belirlenen yerler matkapla delinir. Çelik dübeller çekiçle deliklere çak l r ve altlar nda bulunan somun yard m yla s k l r. 0 8 ASKI ÇUBUKLARININ BOYU Kullan lacak ask çubu u say s belirlenir. Ask çubuklar, tavan ile U-profili alt kotu aras nda kalan mesafeden en az 4-5 cm, en fazla 7-8 cm k sa kesilir. Kesim profil ya da demir makas yla yap l r.

35 UYGULAMA 9 Di er bir seçenekte ask çubuklar kesilmez. Bu durumda, ask maflalar ve ANAprofiller tak ld ktan ve teraziye al nd ktan sonra yukar ya do ru k vr l r. 10 ASKI ÇUBUKLARININ TAKILMASI Ask çubuklar çelik dübeller üzerindeki L-demirin içinden geçirilerek as l r. 11 ASKI MAfiALARININ TAKILMASI Ask maflalar C-profillerinin rahatça geçmesini sa layacak flekilde ayn yöne bakmal d r. Ask maflalar n n yaylar na bas l r ve ask çubuklar yay üzerinde bulunan deliklerden geçirilir. 12 ANA - PROF LLER N TAKILMASI T-ask maflas kullan l yorsa, ANA-profiller mafla difllerinden geçirilerek tak l r. C-ask maflas kullan l yorsa, ANA-profil maflaya yaklaflt r l r ve mafla ANA-profili kilitleyene kadar döndürülür. 1 EKLEME PARÇASI ANA-profillerin ek yerlerinde ekleme parças kullan l r. 14 EK YERLER Birbirine komflu ANA-profil eksenlerinin ek yerleri flafl rt lmal d r. 50 cm 50 cm 50 cm < 10 cm < 10 cm 15 TAL - PROF LLER N ARALIKLARI TAL -profil aral klar 50 cm olmal d r. 16 TAL - PROF LLER N KONUMU lk TAL -profilin mevcut ya da giydirme duvara uzakl 10 cm olmal d r. 17 TAL - PROF LLER N SAB TLENMES TAL -profiller (alt C-profiller), ANA-profillere dik do rultuda tavan U-profillerinin içine geçirilir. TAL -profiller ANA-profillere, kesiflme noktalar nda iki adet klips kullan larak sabitlenir. 1

36 ASMA TAVAN Ç FT SKELETL UYGULAMA EKLEME PARÇASI TAL -profillerin yerlerinde ekleme parças kullan l r. 19 ASKI LEVHALARIN KES M Alç levhan n ön yüzündeki karton, mastar kullan larak maket b ça ile kesilir. Maket b ça, kartonu tamam ile kesip alç yüzeye de melidir. 20 Kesilen yüzey üstte kalacak flekilde, Alç levha kesim yerinden el darbesiyle k r l r. Alç levha ters çevrilerek, arka karton ba lant s maket b ça ile kesilir. 21 YALITIM MALZEMES Asma tavanda yal t m yap lmas öngörülmüflse, yal t m malzemeleri alç levha kaplanmadan önce profillerin üzerine yerlefltirilir. 22 ALÇI LEVHA KAPLAMA Duvarlar birbirine dikse, alç levha TAL -profillere dik aç yapacak flekilde duvar köflesine yanaflt r l r. Alç levhan n k sa kenarlar TAL -profillerin kanatlar n ortalamal d r. Alç levhalar, profil eksenleri do rultusunda TAL -profillere 25 mm lik borazan vidalarla sabitlenir. 1 2 Duvarlar birbirine dik de ilse, flekilde görüldü ü gibi 1 ve 2 nolu alç levhalar verevlemesine kesilir ve duvarla bitiflecek flekilde vidalan r. Alç levhan n k sa kenarlar TAL -profillerin kanatlar n ortalamal d r. Alç levhalar, profil eksenleri do rultusunda TAL -profillere 25 mm lik borazan vidalarla sabitlenir. 24 V DALAMA Vida aral klar en fazla 0 cm olmal d r. Vida bafllar, alç levha yüzeyine gömülmeli, ancak kartonun zedelenmemesine dikkat edilmelidir. 2

alçı levha Uygulama Kitapçığı LAFARGE DALSAN

alçı levha Uygulama Kitapçığı LAFARGE DALSAN alçı levha Uygulama Kitapçığı LAFARGE DALSAN GİRİŞ Bu kitapçık, mimar, mühendis ve diğer teknik kişiler ile yüklenici, iş sahipleri ve son kulanıcılara alçı levha Bölme Duvar, Giydirme Duvar ve Asma Tavan

Detaylı

PANELTON EL K TABI AÇIKLAMA Bu kitap, Panelton Boflluklu Döfleme ve Duvar Elemanlar n n: Tasar mc ya, Uygulamac ya ve Kullan c ya sa layaca kolayl klar ve olanaklar tan tmak amac yla haz rlanm flt r. Birleflimlerle

Detaylı

çağdaş ve teknolojik bir yapı malzemesi haline getiriyoruz

çağdaş ve teknolojik bir yapı malzemesi haline getiriyoruz çağdaş ve teknolojik bir yapı malzemesi haline getiriyoruz Doğanın asırlar öncesinden kalan hediyesini işleyerek Tüm ürünlerli ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için, lütfen Lafarge Dalsan Ürün Föyleri

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R HAF FT R. YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M.

YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R HAF FT R. YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M. YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M.K (TSEN ISO 8990) SU VE NEMDEN ETK LENMEZ (TSEN 520) ÇEVRE DOSTUDUR %100 do al, Ekolojiktir

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

yota yap sal olmayan tehlikelerin azalt lmas el kitab

yota yap sal olmayan tehlikelerin azalt lmas el kitab yota yap sal olmayan tehlikelerin azalt lmas el kitab Yap sal Olmayan Tehlikelerin Azalt lmas El Kitab Türkiye K z lay Derne i ne ve American Red Cross a, bu e itimin de erine inanarak gelifltirilmesine

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar PU Köpükler PU Köpük * Kap ve pencere kasalar n n duvara sabitlenmesinde * Boflluklar n doldurulmas nda * S cak-so uk su borular n n kaplanarak izolasyonunda * Banyo

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Site Yaflam Rehberi www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Ç NDEK LER S TE VE KONUTLARLA LG L GENEL B LG LER...4 GAYR MENKULÜN ALIM-SATIMINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR...4 KAT MÜLK YET VE KAT RT FAKI...5

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması İMO 01 / 2005 BÖLÜM 4 41 4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması 4.1. Kapsam Bu bölümde, çeliklerin EN 288 standard na göre

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

Taban ve Duvar yap s. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz

Taban ve Duvar yap s. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz Taban ve Duvar yap s Sizin konforunuz, bizim misyonumuz WTH Tabandan s tma ve so utma WTH n n tabandan s tma sistemleri günümüz inflaat flekli ve çeflitli iklim koflullar na uygun flekilde tasarlanm flt

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER SARITAfi TEKN K YAYIN NO: 1 2. BASKI Yay ma Haz rlayan Prof.Dr. Ahmet ARAN, Mehmet Ali TEMEL Tasar m/uygulama Göze Reklam Ltd. Bask Acar Matbaac l k A.fi. stanbul, A ustos

Detaylı

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri İMO - 01 / 2005 EK 1 E 1-1 Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri E1.1. Kayna a Uygun Tasar m Kaynak dikiflleri afla daki durumlarda çentik etkisi yarat r: a) Kesit yüksekli ince uygun olmayan gerilme

Detaylı

B NA Ç TEM Z SU S STEMLER TEKN K KATALOG

B NA Ç TEM Z SU S STEMLER TEKN K KATALOG B NA Ç TEM Z SU S STEMLER TEKN K KATALOG Defterdar Mah. Otakç lar Cad. No:62 Eyüp / STANBUL Tel.: +90 22 67 77 30 (pbx) Faks: +90 22 67 77 3 Handels GmbH Elektrastraße 3 9 Münih / ALMANYA Tel.: +9 9 999

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı