alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN"

Transkript

1 alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN

2 Firmam z bünyesinde üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinde süreklili i sa lamak, müflterilerimizin beklentilerini eksiksiz ve tam zaman nda karfl lamak, iliflkide oldu umuz kurumlar n yan s ra tüm topluma karfl üstlendi imiz sorumluluklar yerine getirmek amac yla Mart 2002 de bafllat lan Kalite Yönetim Sistemi kurma çal flmalar, 8 ay gibi k sa bir sürede yo un bir çaba ve özverinin sonucunda tamamlanarak, 15 Kas m 2002 tarihi itibari ile AQA (American Quality Assesors) kurumundan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi al nmas yla sonuçlanm flt r. Çal flmalar, belge almaktan ziyade kalite sistemi kurma felsefesini, firman n tüm birimlerine benimsetme do rultusunda yürütülmüfltür. Kalite Yönetim Sistemi ni k sa bir sürede kuran ve etkinlefltiren Lafarge Dalsan, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi ile sektör liderli i iddias n artan bir inanç ve heyecan ile sürdürmektedir. alç ve alç levha sistemleri

3 G R fi Bu kitapç k, alç levha Bölme Duvar, Giydirme Duvar ve Asma Tavan sistemlerinin uygulama esaslar n teknik adamlara, yüklenicilere, ifl sahiplerine ve son kulan c lara anlatmak üzere haz rlanm flt r. Bölme Duvar, Giydirme Duvar ve Asma Tavan uygulamalar n n anlat ld ilk dört bölümde, söz konusu sistemlerin tan m, kullan m alanlar ve ana özellikleri belirtilmifltir. Daha sonra sistemlerin, ana flemalar, kullan lan yard mc malzemeler, kesit ve detaylar gösterilmifltir. Performans tablolar nda, sistemlerin mekanik dayan mlar, ses yal t m de erleri ve yang n dayan mlar belirtilmifl, kullan c lar n gereksinimlerini karfl layacak sistem ve detay çözümleri sunulmufltur. Analiz tablolar 1 m 2 sistem uygulamas için gereken malzeme miktarlar n fireler dahil vermekte ve uygulamac lar için sa l kl ve güvenilir bir hesap yöntemi sunmaktad r. lk dört bölüm, uygulama ad mlar n gösterir çizim ve aç klamalarla alç levha sistemleri hakk nda herhangi bir bilgiye sahip olmayan kiflilerin dahi, rahatl kla anlayaca bir ak fl izlemekte ve uygulama resimleri ile tamamlanmaktad r. Beflinci bölümde alç levha uygulamalar sonras yap lacak Bitirme flleri, Alt nc bölümde ise Sabitleme flleri anlat lmaktad r. Uygulama kitapç, alç levha sistemlerinde kullan lan tüm malzemelerin teknik özelliklerinin ve ambalajlar n n belirtildi i Ekler bölümü ile sona ermektedir. Lafarge Dalsan, bu kitapç kla alç levha sistem uygulamalar n basit ve anlafl l r biçimde kullan c lar n bilgisine sunmay hedeflemifltir. Farkl uygulama seçeneklerini ve bunlara iliflkin teknik performans ve analiz tablolar n ise Teknik Kitapç m zda bulabilirsiniz.

4

5 ALLEV alç levha Ç NDEK LER BÖLME DUVAR METAL SKELETL 10 G YD RME DUVAR METAL SKELETL G YD RME DUVAR YAPIfiTIRMA ASMA TAVAN Ç FT SKELETL 25 4 B T RME filer 5 8 SAB TLEME filer 9 41 EKLER

6

7 BÖLME DUVAR METAL SKELETL GENEL TANIM TANIM Metal iskeletin her iki yüzüne ALLEV alç levhan n vidalanmas ile oluflturulan tafl y c olmayan Bölme Duvar KULLANIM ALANI n Konutlar n Ofis ve yönetim binalar n fl ve al flverifl merkezleri n Oteller n Hastaneler n Sinema ve tiyatro salonlar n Onar m ve yenileme iflleri ANA ÖZELL KLER n Metal iskeletin her iki yüzüne ALLEV alç levha kaplanarak elde edilen duvar bofllu undan her türlü tesisat geçirilebilir. n n n Bu duvar bofllu una, ses ya da s yal t m malzemesi yerlefltirilebilir. Is ve ses yal t m özelliklerinin yan s ra yang n dayan m na sahiptir. Birçok uygulamas olan basit bir sistemdir.

8 BÖLME DUVAR METAL SKELETL ANA fiema ALLEV alç levha ALLEV derz band ALLEV DU profili DERZTEK derz dolgu alç s ALLEV DC profili Lavabo deste i ALLEV köfle profili (köfle band ) Takviye parças YARDIMCI MALZEMELER ALLEV DU-50 profili L= - 4 m ALLEV DU-75 profili L= - 4 m ALLEV DU-100 profili L= - 4 m ALLEV DC-50 profili L= 2,60-2,70-2,80 - m ALLEV DC-75 profili L= 2,70-2, m ALLEV DC-100 profili L= - 4 m ALLEV ses yal t m band ALLEV dübel-vida (pul bafll ) ALLEV borazan vida 25 ALLEV derz band Ses köprülerini engellemek için DU profilerini döfleme ve tavana sabitlemek için Alç levhalar galvanizli profillere sabitlemek için ALLEV derzleri için DERZTEK derz dolgu alç s ALLEV derz dolgular için ALLEV delikli köfle profili Alç levha bölme duvar köfleleri için 4

9 BÖLME DUVAR METAL SKELETL KES T ve DETAYLAR ALLEV alç levha ALLEV DU profili ALLEV DC profili ALLEV ses yal t m band ALLEV dübel-vida 10 ALLEV borazan vida 25 ALLEV derz band DERZTEK derz dolgu alç s Yal t m malzemesi 10 ALLEV delikli köfle profili T B RLEfi M DETAYI KÖfiE B RLEfi M DETAYI ÇEL K KAPI KASASI DETAYI AHfiAP KAPI KASASI DETAYI 5

10 BÖLME DUVAR METAL SKELETL TEKN K ÖZELL KLER PERFORMANS BÖLME DUVAR T P BD75 / 50 BD105 / 75 BD10 / 100 PROF L KALINLI I 0,50 0,60 0,50 0,60 0,50 0,60 AKS ARALI I (cm) MAKS MUM YÜKSEKL K (m) TEK C-Profil [ 2,60,10 2,90 2,75,00,0,65,45,80,85 4,25 4,05 4,45 Ç FT C-Profil ][,45,25,60,90 4,0 4,05 4,50 4,60 5,10 4,80 5,0 ALLEV adet tip ve kal nl k 2 adet PK 12,5 2 adet PK 15 2 adet PK 15 A IRLIK (kg/m 2 ) 22 SES YALITIMI (db) (R w +C) Mineral Yünsüz Mineral Yünlü YANGIN DAYANIMI (dakika) 9 F F F0 1 2 BOYUTLAR BÖLME DUVAR Bölme duvar geniflli i G Profil geniflli i g ALLEV kal nl k k BD75 / ,5 g G BD105 / k BD10 / Camyünü duvar paneli - 50 mm Camyünü duvar paneli - 75 mm Camyünü duvar paneli mm 6

11 BÖLME DUVAR METAL SKELETL MALZEME ANAL Z 2,50 m YÜKSEKL KTE 1 m 2 BÖLME DUVAR Ç N Boflluklar düflülmemifltir. % 5 fire hesaba kat lm flt r. MALZEME ADI TEK PROF L [ (2) 60 M KTAR (1) Ç FT PROF L ] [ ALLEV alç levha ALLEV DU profili 2,10 m 2 0,90 m ALLEV DC profili 2,0 m,60 m,80 m 5,50 m ALLEV ses yal t m band ALLEV dübel-vida () 1 m 2 adet ALLEV borazan vida adet 0 adet 5 adet 45 adet ALLEV derz band DERZTEK derz dolgu alç s SATENTEK saten perdah alç s Yal t m malzemesi ( ste e ba l ) ALLEV delikli köfle profili (köfle band ) m 0,800 kg her 1 mm kal nl k için 1 kg/m 2 1,05 m 2 (tavan yüksekli i) x (köfle say s ) na göre de iflir (1) Miktarlar yaklafl kt r. (2) 60 ALLEV DC profilleri aks aral klar n n 60 cm oldu unu belirtmektedir. () ALLEV DU profilini döfleme ve tavana tutturmak için 8 lik plastik dübel, 22x45 pul bafll vida kullan l r. 7

12 BÖLME DUVAR METAL SKELETL UYGULAMA h h-1 1 BÖLME DUVARININ KONUMU Bölme duvar n n konumu belirlenir. U-profilinin sabitlenece i hat ç rp ipiyle döflemeye iflaretlenir. Döflemedeki çizgi flakul kullan larak tavana tafl n r ve ç rp ipiyle tavana iflaretlenir. 2 PROF LLER N HAZIRLANMASI Yap lacak bölme duvar n uzunlu u belirlenir ve U-profilleri bu uzunlu a göre kesilir. Takma aflamas nda kolayl k sa lamak için C-profilleri tavan yüksekli inden 1 cm k sa kesilir. SES YALITIM BANDININ YAPIfiTIRILMASI Sabitleme öncesi, U-profillerinin ve yan duvarlara tutturulacak C-profillerinin alt na ses yal t m band yap flt r l r. 60 cm 60 ya da 40 cm 4 Aks aral klar 60 cm kabul edilerek C - profillerinin say s hesaplan r. Seramik, mermer vb. malzemelerle kaplanacak mutfak ve slak hacim duvar uygulamalar nda, aks aral 40 cm olmal d r. 5 PROF LLER N SAB TLENMES U-profilleri, döfleme ve tavana dübel+pul bafll vida kullan larak elektrikli tornavidayla ya da çivi tabancas yla sabitlenir. Vida aral klar 60 cm olmal d r. 6 lk C-profili duvara sabitlenir. Di er C- profilleri, 60 cm aral klarla U-profillerinin aras na döndürülerek tak l r. Alç levha kaplama aflamas nda gerekecek k smi kayd rmalar olanakl k lmak için C-profilleri U-profillerine sabitlenmez. h - 1 cm 7 ALÇI LEVHALARIN KES M Alç levhan n ön yüzündeki karton, mastar kullan larak maket b ça ile kesilir. Maket b ça, kartonu tamam ile kesip alç yüzeye de melidir. 8 Kesilen yüzey üstte kalacak flekilde, alç levha kesim yerinden el darbesiyle k r l r. Alç levha ters çevrilerek, arka karton ba lant s maket b ça ile kesilir. 8 9 Alç levhalar, tavan yüksekli inden 1 cm k sa kesilerek kaplamaya haz r hale getirilir. Alç levha, levha takozu ile kald r l r ve sabitlenir. Alt k s m levha parçalar yla beslenir.

13 UYGULAMA 0 cm 0 cm 1 cm 10 ALÇI LEVHA KAPLAMA 11 Alç levhan n üst kenar tavana olabildi ince yanaflt r l r. Alç levha nemlenmesin diye alt kenar ile döfleme aras nda 1 cm boflluk b rak l r. Kaplamaya bir yüzden 1 tam levha ile bafllan r. Alç levhalar, C-profillerin kanatlar n ortalamal d r. Alç levhalar, U ve C-profillerine 25 mm lik borazan vidalarla sabitlenir. 12 V DALAMA Vida aral klar en fazla 0 cm ve flafl rtmal olmal d r. Alç levha ortalar na denk gelen C-profillere vidalama yap lmaz. Vidalar alç levha kenarlar na 1 cm den daha yak n olmamal d r. 1 Alç levhalar, C-profillerine afla dan yukar ya do ru vidalan r. Vida bafllar, levha yüzeyi ile s f rlanmal ancak kartonu delip çekirde e girmemelidir. 14 U ve C-profillerinin çak flt alt ve üst k s mlarda vidalama V fleklinde yap lmal d r. Vida uçlar profilin arkas ndan 1 cm e yak n ç kmal d r. 15 TES SAT filer Bu aflamada, duvar bofllu unda yer alacak tesisat iflleri bitirilir. Elektrik kablolar ve temiz su borular, C-profili üzerinde bulunan deliklerden geçirilir. 0 cm 0 cm 16 YALITIM MALZEMES N N DÖfiENMES kinci yüzün kaplamas na bafllamadan yal t m malzemeleri, C-profillerinin aras na s k flt r larak döflenir. 17 BÖLME DUVARIN TAMAMLANMASI kinci yüzün kaplamas na yar m levha ile bafllan r. Böylelikle karfl l kl yüzlerdeki derzler flafl rt lm fl olur. Alç levhalar, kenarlar boyunca 25 mm lik borazan vidalarla sabitlenir. Bu yüzde, alç levha ortalar na denk gelen C-profillere vidalama eksiksiz olarak yap l r. lk yüze dönülür ve alç levha ortas na denk gelen C-profillerin vidalamas tamamlan r. 9

14 BÖLME DUVAR METAL SKELETL UYGULAMA cm Kap bofllu u 18 KÖfiE B RLEfi M Duvar köflelerinin konumlar belirlenirken, birleflim noktas ndaki alç levha kal nl dikkate al nmal d r. C-profilinin aç kta kalmas n önlemek için, alç levha gösterilen biçimde kaplan r. 19 T-B RLEfi M Duvar T-birleflimlerinde, C-profili yap flt r c (silikon vb.) kullan larak ya da vidalanarak alç levhaya sabitlenir. 20 KAPI BOfiLUKLARI Kap bofllu unun her iki yan na denk gelen U-profillerin kanatlar, U-profiller yukar do ru cm dönecek flekilde kesilir ve dik aç yla katlan r. Lento 21 Kap bofllu unun her iki yan na denk gelen C-profilleri, yukar do ru katlanm fl U-profilleri ile tavana sabitlenmifl U-profiline vidalan r. 22 TAKV YE PARÇASI Tak lacak kap lar n a rl na göre, C-profili içine ek bir C-profili ya da ahflap takviye parças yerlefltirilebilir. 2 KAPI LENTOSU Lentonun uzunlu u, kap geniflli ine en az 0 cm eklenerek bulunur. U-profilinin kanatlar yukar do ru cm dönecek flekilde kesilir ve dik aç yla katlan r. Lento, C-profillerine vidalan r. Lento ile tavan aras na gerekiyorsa ek C-profiller tak l r. Döfleme ve tavana DU profillerini sabitlemeyi, Vitrifiyelerin sabitlenece i takviye profillerini bölme duvar içine önceden yerlefltirmeyi, Köflelerde, köfle profili ya da köfle band kullanmay, Islak hacimlerde, DU profillerinin alt na plastik nem koruyucu sermeyi, UNUTMAYIN!!! 24 KAPI KASASI-BÖLME DUVAR T-B RLEfi M Bölme duvar n içine, alç levha kaplama yap lmadan önce kap kasas na dik bir C-profili yerlefltirilir. 25 K KAPI KASASI - BÖLME DUVARI B RLEfi M Bölme duvar n tafl ma kapasitesini ve sars lmalara karfl dayan m artt rmak amac yla ek bir C-profili ile takviye edilir. 10

15 G YD RME DUVAR METAL SKELETL GENEL TANIM TANIM Metal iskelet üzerine ALLEV alç levhan n vidalanmas ile oluflturulan tek yüz Giydirme Duvar KULLANIM ALANI n Konutlar n Oteller n Hastaneler n Sinema ve tiyatro salonlar n Konservatuar ve kay t stüdyolar n Ses ve s yal t m istenen ortamlar ANA ÖZELL KLER n Yap duvarlar ndan tamamen ayr bir duvar yüzeyi elde edilir. n Yap duvar ile giydirme duvar aras ndaki bofllu a, s ve ses yal t m malzemeleri yerlefltirilebilir. Bu durumda, s ve ses yal t m nda etkili bir art fl sa lan r. n Yatay ses iletiminin fliddetini azalt r. n Betonarme, çelik ve ahflap yap elemanlar n n yang n dayan m n art r r. n Nemlenme yapan mevcut yap duvarlar n kaplamak için en uygun çözümdür. 11

16 G YD RME DUVAR METAL SKELETL ANA fiema ALLEV TU profili ALLEV alç levha <h ALLEV derz band ALLEV TC profili <h ALLEV agraf DERZTEK derz dolgu alç s ALLEV TU profili YARDIMCI MALZEMELER ALLEV TU profili L= m ALLEV TC profili L= m ALLEV ses yal t m band Ses köprülerini engellemek için ALLEV dübel-vida ALLEV agraf DU profilini döfleme ve tavana tutturmak için L kanat = cm ALLEV borazan vida 25 ALLEV borazan vida 8 Alç levhalar galvanizli profile sabitlemek için ALLEV derz band ALLEV derzleri için DERZTEK derz dolgu alç s ALLEV delikli köfle profili ALLEV derz dolgular için Alç levha bölme duvar köfleleri için 12

17 G YD RME DUVAR METAL SKELETL KES T ve DETAYLAR ALLEV alç levha ALLEV TU profili ALLEV TC profili ALLEV ses yal t m band ALLEV dübel-vida ALLEV agraf ALLEV borazan vida 25 ALLEV derz band DERZTEK derz dolgu alç s Yal t m malzemesi ALLEV delikli köfle profili KÖfiE B RLEfi M DETAYI 10 1

18 G YD RME DUVAR METAL SKELETL TEKN K ÖZELL KLER G YD RME DUVAR T P MEKAN K PERFORMANS PROF L BOYUTU A IRLIK kg/m 2 YANGIN DAYANIMI (dakika) h Agraflar aras en fazla mesafe TEK ALÇI LEVHA Ç FT ALÇI LEVHA GD - C60 27x60x27 11 F15 1,25 m 1,40 m <h <h 14

19 G YD RME DUVAR METAL SKELETL MALZEME ANAL Z MALZEME ADI 2,50 m YÜKSEKL KTE 1 m 2 G YD RME DUVAR Ç N Boflluklar düflülmemifltir. % 5 fire hesaba kat lm flt r. M KTAR (1) TEK ALÇI LEVHA Ç FT ALÇI LEVHA ALLEV alç levha ALLEV TU profili ALLEV TC profili ALLEV ses yal t m band ALLEV dübel-vida ALLEV agraf (2) 1,05 m 2 2,10 m 2 0,90 m 2,0 m 1 m 2 adet 1 adet ALLEV borazan vida 25 ALLEV borazan vida 8 12 adet - adet 12 adet ALLEV derz band DERZTEK derz dolgu alç s SATENTEK saten perdah alç s Yal t m malzemesi ( ste e ba l ) ALLEV delikli köfle profili (köfle band ) 1,5 m 0,400 kg her 1 mm kal nl k için 1 kg/m 2 1,05 m 2 (tavan yüksekli i) x (köfle say s ) na göre de iflir (1) Miktarlar yaklafl kt r. (2) ALLEV TU profilini döfleme ve tavana tutturmak için 8 lik plastik dübel, 22x45 pul bafll vida kullan l r. 15

20 G YD RME DUVAR METAL SKELETL UYGULAMA h h-1 cm 1 G YD RME DUVARININ KONUMU Giydirme duvar n n konumu belirlenir. U-profilinin sabitlenece i hat, alç levhan n kal nl göz önünde tutularak ç rp ipiyle döflemeye iflaretlenir ve flakul kullan larak tavana tafl n r. Sabitleme hatt, ç rp ipiyle tavana iflaretlenir. 2 PROF LLER N HAZIRLANMASI Yap lacak giydirme duvar n uzunlu u belirlenir ve U-profilleri bu uzunlu a göre kesilir. Takma aflamas nda kolayl k sa lamak için C-profilleri tavan yüksekli inden 1 cm k sa kesilir. Sabitleme öncesi, U-profillerinin alt na ses yal t m band yap flt r l r. 60 cm 60 cm 4 Aks aral klar 60 cm kabul edilerek C- profillerinin say s hesaplan r. Seramik, mermer vb. malzemelerle kaplanacak mutfak ve slak hacim duvar uygulamalar nda, aks aral 40 cm olmal d r. 5 U-PROF LLER N N SAB TLENMES U-profilleri, döfleme ve tavana dübel+vida+pul kullan larak matkapla ya da çivi tabancas yla sabitlenir. Vida aral klar 60 cm olmal d r. 6 AGRAFLARIN SAB TLENMES Giydirme duvar yla yap duvar aras ndaki uzakl a göre seçilen uzunlukta agraflar, dübel ve vida kullan larak duvara sabitlenir. Uzun agraflar, kanatlar iki yana do ru k vr larak istenilen uzakl a göre ayarlan r. 5 cm <h <h <h <h <h <h mastar 7 Agraf aral klar sayfa 14 deki Mekanik Performans Tablosuna göre belirlenmelidir. U-profilinin tavana sabitlenememesi durumunda,tavandan 5 cm afla ya bir s ra agraf sabitlenmelidir. 8 C-PROF LLER N N SAB TLENMES C-profilleri 60 cm arayla, döflemedeki U- profilinin içine e ik bir biçimde oturtulur. C-profili agraf n iki kanad aras na yerlefltirilir. Üst k sm tavandaki U-profilinin içine geçirdikten sonra do rultulur. 9 C-profilinin yatay ve düfley terazisi kontrol edilir. Agraflar, C-profillerine 25 mm lik borazan vidalarla sabitlenir. 16

21 UYGULAMA 10 TES SAT filer VE YALITIM Bu aflamada, duvar bofllu unda yer alacak tesisat iflleri bitirilir. Yal t m malzemeleri, C-profillerinin aras na s k flt r larak döflenir. 11 ALÇI LEVHALARIN KES M Alç levhan n ön yüzündeki karton, mastar kullan larak maket b ça ile kesilir. Maket b ça, kartonu tamam ile kesip alç yüzeye de melidir. 12 Kesilen yüzey üstte kalacak flekilde, Alç levha kesim yerinden el darbesiyle k r l r. Alç levha ters çevrilerek, arka karton ba lant s maket b ça ile kesilir. 1 ALÇI LEVHA KAPLAMA Alç levhalar, tavan yüksekli inden 1 cm k sa kesilerek kaplamaya haz r hale getirilir. Alç levha, levha takozu ile kald r l r ve sabitlenir. Alt k sm levha parçalar yla beslenir. 14 Alç levhan n üst kenar tavana olabildi ince yanaflt r l r. Alç levha nemlenmesin diye alt kenar ile döfleme aras nda ise 1 cm boflluk b rak l r. Alç levhalar, C-profillerin kanatlar n ortalamal d r. Sabitleme, U ve C-profilleri alç levha kenarlar boyunca 25 mm lik borazan vidalarla yap l r. 0 cm 15 V DALAMA Vida aral klar en fazla 0 cm ve flafl rtmal olmal d r. Vidalar alç levha kenarlar na 1 cm den daha yak n olmamal d r. 16 Alç levhalar, C-profillere afla dan yukar ya do ru vidalan r. Vida bafllar, alç levha yüzeyine gömülmeli, ancak kartonun zedelenmemesine dikkat edilmelidir. 17 U ve C-profillerinin çak flt alt ve üst k s mlarda vidalama V fleklinde yap lmal d r. Giydirme duvar, çift katmanl yap lacaksa, ilk kat alç levhalar 60 cm aral klarla vidalan r. 17

22 G YD RME DUVAR METAL SKELETL UYGULAMA 60 cm Cantoneira 0x5 18 PENCERE KASALARI Pencere kasas n n çevresine U-profilleri yerlefltirilir. 19 Pencerenin alt nda ve üstünde kalan duvar boflluklar na 60 cm aral klarla C- profilleri yerlefltirilir. 20 KÖfiE B RLEfi M DETAYI Duvar köfle birleflimleri flekilde gösterildi i gibi yap l r. Döfleme ve tavana TU profillerini sabitlemeyi, Köflelerde, köfle profili ya da köfle band kullanmay, Islak hacimlerde, TU profillerinin alt na plastik nem koruyucu sermeyi, UNUTMAYIN!!! 18

23 G YD RME DUVAR YAPIfiTIRMA GENEL TANIM TANIM ALLEV alç levha ya da yal t ml kompozit levhalar n, mevcut yap duvar yüzeyleri üzerine do rudan yap flt r lmas yla oluflturulan Giydirme Duvar KULLANIM ALANI n Konutlar n fl ve al flverifl merkezleri n Oteller n Is yal t m istenen her türlü ortam n Onar m ve yenileme iflleri ANA ÖZELL KLER n D fl cepheye bakan duvarlar n iç yüzlerinin, s yal t m amaçl kaplanmas nda en uygun çözümdür. n Mevcut duvarlar s vamak yerine, ALLEV alç levha ile kaplama olana sa lar. n Uygulanmas son derece kolay oldu undan, inflaatlarda yap m h z n art r r. n Bitmifl yüzey kalitesi ve esteti i son derece yüksektir. 19

24 G YD RME DUVAR YAPIfiTIRMA ANA fiema Yal t ml kompozit levha (EPS + ALLEV) ADERTEK yap flt rma alç s ALLEV derz band DERZTEK derz dolgu alç s ALLEV köfle profili (köfle band ) YARDIMCI MALZEMELER ADERTEK yap flt rma alç s ALLEV alç levha ya da yal t ml kompozit levhalar, tu la, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. yüzeylere yap flt rmak için ALLEV derz band ALLEV derzleri için SARF YAT MALZEME ANAL Z ADERTEK yap flt rma alç s sarfiyat YÜZEY T P M KTAR (kg/m 2 ) 2,50 m YÜKSEKL KTE 1 m 2 G YD RME DUVAR Ç N Boflluklar düflülmemifltir. %5 fire hesaba kat lm flt r. MALZEME ADI M KTAR Brüt beton üzeri 1,5-2,0 ALLEV alç levha 1,05 m 2 nce s va üzeri 1,5-2,0 ADERTEK yap flt rma alç s SARF YAT tablosuna bak n z Kaba s va üzeri 2,0-2,5 ALLEV derz band 1,5 m Gazbeton üzeri 2,5-,0 DERZTEK derz dolgu alç s 0,400 kg Tu la üzeri (1),0-4,0 (1) Tu la iflçili inin kalitesine göre, sarfiyat 5 kg/m 2 ye kadar ç kabilir. SATENTEK saten perdah alç s ALLEV köfle profili (köfle band ) her 1 mm kal nl k için 1 kg/m 2 (tavan yüksekli i) x (köfle say s na) na göre de iflir 20

25 G YD RME DUVAR YAPIfiTIRMA KES T ve DETAYLAR ALLEV alç levha ADERTEK yap flt rma alç s ALLEV derz band DERZTEK derz dolgu alç s KÖfiE B RLEfi M DETAYI ISLAK HAC M DETAYI YALITIMLI KOMPOZ T LEVHALAR EPS + ALLEV alç levha XPS + ALLEV alç levha Mineral Yün + ALLEV alç levha 21

26 G YD RME DUVAR YAPIfiTIRMA UYGULAMA 2 cm 1 G YD RME DUVARININ KONUMU Giydirme duvar n n konumu belirlenir. ADERTEK öbeklerinin kal nl göz önünde tutularak giydirme duvar n n bitifl hatt ç rp ipiyle döflemeye iflaretlenir. 2 Döflemedeki hat flakul kullan larak tavana tafl n r. Giydirme duvar n n bitifl hatt ç rp ipiyle tavana iflaretlenir. ISLAK HAC MLER Islak hacimlerde alç levha ya da kompozit levhalar n döflemeyle temas etmemesi için boyu 2 cm k salt l r. 4 D KKAT!... Harç suyunun temizli i ve s cakl ile ADERTEK in kar flt r laca kap ve aletlerin temizli ine dikkat edilmelidir. Aksi taktirde ADERTEK in kullanma ve donma süreleri önemli ölçüde k salabilir. 5 ADERTEK N HAZIRLANMASI Temiz bir kaba su konulur. ADERTEK, su yüzeyini örtecek flekilde sepelenir. Birkaç dakika beklenir. 6 Harç uygulama için homojen k vama gelinceye kadar kar flt r l r. Kar flt rma sonras harç kullan ma haz rd r. Harc n kullan m süresi yaklafl k 45 dakika, donma süresi yaklafl k 80 dakikad r. 120 cm 40 cm 7 LEVHALARIN KES LMES Alç levhan n ön yüzündeki karton, mastar kullan larak maket b ça ile kesilir. Maket b ça, kartonu tamam ile kesip alç yüzeye de melidir. Kesilen yüzey üstte kalacak flekilde, Alç levha kesim yerinden el darbesiyle k r l r. 8 Alç levha ters çevrilerek, arka karton ba lant s maket b ça ile kesilir. Alç levhalar tavan yüksekli inden 1 cm k sa kesilerek kaplamaya haz r hale getirilir. Kompozit panellerin kesiminde ince uçlu testere kullan labilir. 9 ADERTEK LE ÖBEKLEME YAPILMASI ADERTEK yap flt r c harc, levha eni do rultusunda en az 4 öbek olacak flekilde, boyu do rultusunda 40 ar cm arayla levha arkas na uygulan r. 22

27 UYGULAMA 120 cm 120 cm 0 cm 0 cm 10 Mineral yünlere, öbekleme yap lmadan dakika önce 0 cm arayla fleritler halinde ADERTEK sürülebilir. 11 Daha sonra ADERTEK yap flt rma harc, panel eni do rultusunda en az 4 öbek olacak flekilde, boyu do rultusunda 40 ar cm arayla panel arkas na uygulan r. 12 YAPIfiTIRMA flgücünün yetersiz oldu u durumlarda, levhalar a rlaflt rmamak için, yap flt r c harc duvar yüzeyine de uygulanabilir. 1 YERLEfiT RME Levhalar n alt levha parçalar yla beslenir. Levhalar, tavanla aralar nda boflluk kalmayacak flekilde ve döfleme ile tavandaki ç rp izine göre yerlefltirilir. 14 Levhalar, mastar kullan larak duvara bast r l r. Bu ifllem s ras nda levhalar n ç rp izine göre konumu ve terazisi kontrol edilmelidir. 15 SES YALITIMI BANDI Gerekti i durumlarda, kompozit levha ile döfleme aras na ses yal t m band yap flt r l r. ADERTEK ile kar flt raca n z suyun temizli ine ve s cakl na dikkat etmeyi, ADERTEK i kar flt raca n z kap ve aletlerin temizli ine önem vermeyi, Yukar daki uyar lar n göz önüne al nmamas durumunda ADERTEK in kullanma süresinin k salaca n, Köflelerde, köfle profili ya da köfle band kullanmay, UNUTMAYIN!!! 16 ÜST ÜSTE YERLEfiT RME Tavan yüksekli inin levha boyundan fazla olmas durumunda, levhalar n birleflme noktas na tahta bir takviye yerlefltirilir. Takviye çivi ya da vidayla duvar tutturulur. Levhalar takviyeye borazan vidayla sabitlenir. 17 KÖfiE B RLEfi M DETAYI Duvar köfle birleflimleri flekilde gösterildi i gibi yap l r. 2

28 G YD RME DUVAR YAPIfiTIRMA UYGULAMA RESM Oturdu um yerden hayatta ayr lmam 24

29 ASMA TAVAN Ç FT SKELETL GENEL TANIM TANIM Mevcut döflemeye ask sistemiyle tutturulmufl metal iskelet üzerine ALLEV alç levhan n vidalanmas ile oluflturulan Asma Tavan KULLANIM ALANI n Konutlar n Ofis ve yönetim binalar n fl ve al flverifl merkezleri n Oteller n Hastaneler n Sinema ve tiyatro salonlar n Konservatuarlar ve kay t stüdyolar n Sanayi yap lar n Ses ve s yal t m istenen ortamlar n Onar m ve Yenileme iflleri ANA ÖZELL KLER n Betonarme, asmolen, ahflap, çelik gibi mevcut her türlü döflemenin alt na uygulanabilir. n Düz ya da e imli tüm çat larda s ve ses yal t m yapma olana sa lar. n Tavan tipine göre, yap iskeleti ve üst döflemenin yang n direncini artt r r. n Çat makaslar aras ndaki yüksek aks aral klar n geçmek için en uygun sistemlerden biridir. n Esnek bir sistem oldu undan, bina duvar ve tavanlar n n büzülme-genleflme hareketlerine kolayl kla uyum gösterir. Çatlama yapmaz. 25

30 ASMA TAVAN Ç FT SKELETL ANA fiema ALLEV TC profili (ANA-profil) ALLEV çelik dübel ALLEV TC profili (TAL -profil) ALLEV TU profili DERZTEK derz dolgu alç s ALLEV derz band YARDIMCI MALZEMELER ALLEV TU profili L= m ALLEV TC profili L= m ALLEV ekleme parças ALLEV dübel-vida ALLEV çelik dübel ALLEV borazan vida 25 ALLEV ask çubu u TC profillerini birbirine eklemek için TU profillerini duvara sabitlemek için Vida, kovan, L-demir ve somundan oluflur. ALLEV i TAL -profillere sabitlemek için Ask maflalar n tafl mak için T C ALLEV ask maflas ANA-profilleri tafl mak için ALLEV klips TAL -profilleri ANA-profillere sabitlemek için ALLEV derz band ALLEV derzleri için DERZTEK derz dolgu alç s ALLEV derz dolgular için 26

31 ASMA TAVAN Ç FT SKELETL KES T ve DETAYLAR ALLEV alç levha ALLEV TU profili a b ALLEV TC profili (ANA-profil) ALLEV TC profili (TAL -profil) ALLEV ekleme parças ALLEV dübel-vida ALLEV çelik dübel ALLEV ask çubu u ALLEV ask maflas ALLEV klips ALLEV borazan vida 25 ALLEV derz band DERZTEK derz dolgu alç s 27

32 ASMA TAVAN Ç FT SKELETL TEKN K ÖZELL KLER SINIR DE ERLER ASMA TAVAN T P C-PROF L T P ASKI ÇUBU U AKS ARALI I (cm) ANA-PROF L TAL -PROF L Çift skeletli 27x60x cm cm 50 cm 28

33 ASMA TAVAN Ç FT SKELETL MALZEME ANAL Z MALZEME ADI ALLEV alç levha ALLEV TU profili ALLEV TC profili ALLEV ekleme parças ALLEV dübel-vida (2) ALLEV çelik dübel ALLEV ask çubu u ALLEV ask maflas ALLEV klips ALLEV borazan vida 25 ALLEV derz band 1 m 2 ASMA TAVAN Ç N % 5 fire hesaba kat lm flt r. M KTAR 1,05 m 2 0,90 m,50 m 0,6 adet 1 adet 2 adet 1,6 adet 1,6 adet 4,7 adet 16 adet 1,8 m (1) DERZTEK derz dolgu alç s SATENTEK saten perdah alç s Yal t m malzemesi ( ste e ba l ) ALLEV köfle profili (köfle band ) 0,400 kg her 1 mm kal nl k için 1 kg/m 2 1,05 m 2 tavan detay na göre de iflir (1) Miktarlar yaklafl kt r. (2) ALLEV TU profilini duvara tutturmak için 8 lik plastik dübel, 22x45 pul bafll vida kullan l r. 29

34 10 cm ASMA TAVAN Ç FT SKELETL UYGULAMA 10 cm 60 cm 1 ASMA TAVAN KOTUNUN BEL RLENMES stenilen asma tavan bitifl kotuna göre alç levha kal nl da göz önüne al narak, tavan U-profillerinin alt kotu duvar yüzeyine iflaretlenir. Bu kot di er duvarlara tafl n r ve sabitleme hatt ç rp ipi yard m yla tüm duvarlar üzerine çizilir. 2 U-PROF LLER N N SAB TLENMES Tavan U-profilleri, bu çizginin üzerine matkap kullan larak dübel-vida-pul ile sabitlenir. Vida aral klar 60 cm olmal d r. ASKI ÇUBUKLARININ KONUMU Uygulamaya bafllanacak köfledeki ask çubu unun her iki duvara uzakl, 10 cm olmal d r. Ask çubuklar, ANA-profilleri (üst C-profilleri) tafl yaca için, ANA-profilin, odan n hangi duvar na paralel olaca belirlenmelidir. a b 90 cm 90 cm cm 4 ÇEL K DÜBEL YERLER Yukar daki çizimde, ANA-profiller odan n uzun duvar na (a-eksenine) paralel düflünülmüfltür. a-ekseni do rultusunda en fazla 90 cm aral klarla, çelik dübel yerleri iflaretlenir. Di er ANA-profil eksenleri cm aral klarla, ç rp ipi yard m yla tavana çizilir. Çizilen ANA-profil eksenleri üzerine, aral klar en fazla 90 cm olacak flekilde çelik dübel yerleri iflaretlenir. 5 ASKI ÇUBUKLARININ KONUMU Ask çubuklar n n konumlar belirlenirken tavan ile asma tavan aras nda yer alan ya da uygulama tamamlanmadan yap lacak elektrik, ses, iklimlendirme, havaland rma ve yang n önleme tesisatlar n n konumlar göz önüne al nmal d r. h-8 max. h-4 min. h 6 EK ASKI ÇUBUKLARI Ask çubuklar ve ANA-profillerin söz konusu tesisatlarla çak flmamas için, gereken yerlerde ek ask çubu u kullan l r ya da ask çubuklar ve profiller s n r de erler aras nda kayd r l r. 7 ÇEL K DÜBELLER N SAB TLENMES Belirlenen yerler matkapla delinir. Çelik dübeller çekiçle deliklere çak l r ve altlar nda bulunan somun yard m yla s k l r. 0 8 ASKI ÇUBUKLARININ BOYU Kullan lacak ask çubu u say s belirlenir. Ask çubuklar, tavan ile U-profili alt kotu aras nda kalan mesafeden en az 4-5 cm, en fazla 7-8 cm k sa kesilir. Kesim profil ya da demir makas yla yap l r.

35 UYGULAMA 9 Di er bir seçenekte ask çubuklar kesilmez. Bu durumda, ask maflalar ve ANAprofiller tak ld ktan ve teraziye al nd ktan sonra yukar ya do ru k vr l r. 10 ASKI ÇUBUKLARININ TAKILMASI Ask çubuklar çelik dübeller üzerindeki L-demirin içinden geçirilerek as l r. 11 ASKI MAfiALARININ TAKILMASI Ask maflalar C-profillerinin rahatça geçmesini sa layacak flekilde ayn yöne bakmal d r. Ask maflalar n n yaylar na bas l r ve ask çubuklar yay üzerinde bulunan deliklerden geçirilir. 12 ANA - PROF LLER N TAKILMASI T-ask maflas kullan l yorsa, ANA-profiller mafla difllerinden geçirilerek tak l r. C-ask maflas kullan l yorsa, ANA-profil maflaya yaklaflt r l r ve mafla ANA-profili kilitleyene kadar döndürülür. 1 EKLEME PARÇASI ANA-profillerin ek yerlerinde ekleme parças kullan l r. 14 EK YERLER Birbirine komflu ANA-profil eksenlerinin ek yerleri flafl rt lmal d r. 50 cm 50 cm 50 cm < 10 cm < 10 cm 15 TAL - PROF LLER N ARALIKLARI TAL -profil aral klar 50 cm olmal d r. 16 TAL - PROF LLER N KONUMU lk TAL -profilin mevcut ya da giydirme duvara uzakl 10 cm olmal d r. 17 TAL - PROF LLER N SAB TLENMES TAL -profiller (alt C-profiller), ANA-profillere dik do rultuda tavan U-profillerinin içine geçirilir. TAL -profiller ANA-profillere, kesiflme noktalar nda iki adet klips kullan larak sabitlenir. 1

36 ASMA TAVAN Ç FT SKELETL UYGULAMA EKLEME PARÇASI TAL -profillerin yerlerinde ekleme parças kullan l r. 19 ASKI LEVHALARIN KES M Alç levhan n ön yüzündeki karton, mastar kullan larak maket b ça ile kesilir. Maket b ça, kartonu tamam ile kesip alç yüzeye de melidir. 20 Kesilen yüzey üstte kalacak flekilde, Alç levha kesim yerinden el darbesiyle k r l r. Alç levha ters çevrilerek, arka karton ba lant s maket b ça ile kesilir. 21 YALITIM MALZEMES Asma tavanda yal t m yap lmas öngörülmüflse, yal t m malzemeleri alç levha kaplanmadan önce profillerin üzerine yerlefltirilir. 22 ALÇI LEVHA KAPLAMA Duvarlar birbirine dikse, alç levha TAL -profillere dik aç yapacak flekilde duvar köflesine yanaflt r l r. Alç levhan n k sa kenarlar TAL -profillerin kanatlar n ortalamal d r. Alç levhalar, profil eksenleri do rultusunda TAL -profillere 25 mm lik borazan vidalarla sabitlenir. 1 2 Duvarlar birbirine dik de ilse, flekilde görüldü ü gibi 1 ve 2 nolu alç levhalar verevlemesine kesilir ve duvarla bitiflecek flekilde vidalan r. Alç levhan n k sa kenarlar TAL -profillerin kanatlar n ortalamal d r. Alç levhalar, profil eksenleri do rultusunda TAL -profillere 25 mm lik borazan vidalarla sabitlenir. 24 V DALAMA Vida aral klar en fazla 0 cm olmal d r. Vida bafllar, alç levha yüzeyine gömülmeli, ancak kartonun zedelenmemesine dikkat edilmelidir. 2

VİDA VE DÜBELLER ALLEV ALLEV ALLEV. borazan. vida 25. borazan. vida 38. borazan. vida 45

VİDA VE DÜBELLER ALLEV ALLEV ALLEV. borazan. vida 25. borazan. vida 38. borazan. vida 45 VİDA VE DÜBELLER borazan vida 25 Alçı levhaları, 0,50-0,70 mm arasındaki kalınlıklardaki galvanizli profillere sabitlemede kullanılır. 25 mm uzunluğunda sivri uçlu vidadır. Vida Boyu Adet / Kutu Adet /

Detaylı

TEK İSKELETLİ - ÇİFT KAT ALÇI LEVHA İK 12,5 mm

TEK İSKELETLİ - ÇİFT KAT ALÇI LEVHA İK 12,5 mm TEK İSKELETLİ - ÇİFT KAT ALÇI LEVHA İK 12,5 mm İK 12,5 ve alçı levha ile, Metal bir iskeletin her iki yüzüne çift kat COREX in vidalanması ile oluşturulan taşıyıcı olmayan Bölme Duvar BD100/50 BD125/75

Detaylı

TEK İSKELETLİ - ASİMETRİK KAT ALÇI LEVHA KAPLAMA

TEK İSKELETLİ - ASİMETRİK KAT ALÇI LEVHA KAPLAMA TEK İSKELETLİ - ASİMETRİK KAT ALÇI LEVHA KAPLAMA İK 12,5 ve alçı levha ile, Metal bir iskeletin iki yüzüne farklı sayılarda COREX in vidalanması ile oluşturulan taşıyıcı olmayan Bölme Duvar BD88/50 BD113/75

Detaylı

TEK İSKELETLİ - TEK KAT ALÇI LEVHA İK 12,5-15 mm

TEK İSKELETLİ - TEK KAT ALÇI LEVHA İK 12,5-15 mm TEK İSKELETLİ - TEK KAT ALÇI LEVHA İK 12,5-15 mm İK 12,5 ve İK 15 mm alçı levha ile, Metal bir iskeletin her iki yüzüne tek kat COREX in vidalanması ile oluşturulan taşıyıcı olmayan bölme duvar BD 75 /

Detaylı

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA Yalıtımlı kompozit levhalar ile Mevcut duvar yüzeyine, Yalıtımlı Kompozit Levhaların ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY-KL

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

METAL İSKELETLİ DUVAR PROFİLLERİ İLE

METAL İSKELETLİ DUVAR PROFİLLERİ İLE METAL İSKELETLİ DUVAR PROFİLLERİ İLE alçı levha ile Duvar profilleri kullanılarak oluşturulan metal iskeletin bir yüzüne COREX lerin vidalanması ile oluşturulan Giydirme Duvar GDMDC50 ANA ÖZELLİKLER Mevcut

Detaylı

METAL İSKELETLİ - TAVAN PROFİLLERİ İLE

METAL İSKELETLİ - TAVAN PROFİLLERİ İLE METAL İSKELETLİ TAVAN PROFİLLERİ İLE alçı levha ile Tavan profilleri kullanılarak oluşturulan metal iskeletin bir yüzüne COREX in vidalanması ile oluşturulan Giydirme Duvar GDMTC60 ANA ÖZELLİKLER Mevcut

Detaylı

ÇİFT İSKELETLİ (BAĞLANTILI)-ÇİFT KAT ALÇI LEVHA

ÇİFT İSKELETLİ (BAĞLANTILI)-ÇİFT KAT ALÇI LEVHA ÇİFT İSKELETLİ (BAĞLANTILI)-ÇİFT KAT ALÇI LEVHA ve mm alçı levha ile Bir bağlantı elemanı ile birbirine tutturulmuş iki ayrı metal iskeletin birer yüzüne çift kat COREX in vidalanması ile oluşturulan taşıyıcı

Detaylı

GİRİŞ. Bu kitapçık, mimar, mühendis ve diğer teknik kişiler ile yüklenici, iş

GİRİŞ. Bu kitapçık, mimar, mühendis ve diğer teknik kişiler ile yüklenici, iş GİRİŞ Bu kitapçık, mimar, mühendis ve diğer teknik kişiler ile yüklenici, iş sahipleri ve son kulanıcılara alçı levha Bölme Duvar, Giydirme Duvar ve Asma Tavan sistemlerinin uygulama esaslarıyla ilgili

Detaylı

alçı levha Uygulama Kitapçığı LAFARGE DALSAN

alçı levha Uygulama Kitapçığı LAFARGE DALSAN alçı levha Uygulama Kitapçığı LAFARGE DALSAN GİRİŞ Bu kitapçık, mimar, mühendis ve diğer teknik kişiler ile yüklenici, iş sahipleri ve son kulanıcılara alçı levha Bölme Duvar, Giydirme Duvar ve Asma Tavan

Detaylı

D131 Askı Sisteminden Bağımsız Tavan

D131 Askı Sisteminden Bağımsız Tavan D131 Askı Sisteminden Bağımsız Tavan D131 askı sisteminden bağımsız tavan sistemleri, tesisatın yoğun olarak uygulandığı tavanlarda, herhangi bir askı sistemi kullanmadan; konstrüksiyonun sadece yan duvarlara

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

RÖNTGEN ODASI BÖLME DUVARLARI

RÖNTGEN ODASI BÖLME DUVARLARI RÖNTGEN ODASI BÖLME DUVARLARI İK 12,5 mm alçı levha ile Metal iskeletin ışınıma maruz kalan yüzüne kurşun levha ve COREX lerin sabitlenmesi, diğer yüzüne ise çift kat alçı levhanın vidalanması ile oluşturulan

Detaylı

ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA

ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA alçı levha ile Mevcut duvar yüzeyine, COREX in ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY ANA ÖZELLİKLER Mevcut yapı duvarlarının, son

Detaylı

Alsecco D fl ve ç Cephe S valar

Alsecco D fl ve ç Cephe S valar Alsecco D fl ve ç Cephe S valar Ürün Bilgileri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. Haz r S va ED1 Haz r S va-ed1 Mineral esasl duvarlar için hafif d fl cephe s vas Kullan m Alanlar DIN 18550 MG Plc

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan

D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan Klips Ana taşıyıcı TC profil Askı çubuğu Alçıpan kaplama Ara taşıyıcı TC profil Agraf Knauf Fugagips veya Unifltt derz dolgu alçısı TU profil D112 Metal

Detaylı

AGRAFLI TEK İSKELETLİ ANA ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI. Asma Tavan / kg/m 2. Ses yalıtımını artırır. 20 cm. Yangın dayanımını artırır.

AGRAFLI TEK İSKELETLİ ANA ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI. Asma Tavan / kg/m 2. Ses yalıtımını artırır. 20 cm. Yangın dayanımını artırır. AGRAFLI TEK İSKELETLİ alçı levha ile Mevcut döşemeye agraf ile tutturulmuş metal iskelet üzerine COREX in vidalanması ile oluşturulan Asma Tavan AT-AG / Tİ ANA ÖZELLİKLER Esnek bir sistem olduğundan, bina

Detaylı

ADERTEK GENEL TANIM. KULLANIM ALANI İç Mekanlarda ANA ÖZELLİKLER. Yapıştırma Alçısı. n Konutlar. n Ofis ve yönetim binaları

ADERTEK GENEL TANIM. KULLANIM ALANI İç Mekanlarda ANA ÖZELLİKLER. Yapıştırma Alçısı. n Konutlar. n Ofis ve yönetim binaları ADERTEK Yapıştırma Alçısı GENEL TANIM TANIM ALLEV alçı levha, EPS (genleştirilmiş polistren), XPS (haddelenmiş polistren), mineral yünler (camyünü, taşyünü) ve yalıtımlı kompozit levhaları; tuğla, beton,

Detaylı

ALAT 60 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ ALAT. Aysist Asma Tavan Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

ALAT 60 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ ALAT. Aysist Asma Tavan Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ ALAT 60 Aysist Asma Tavan Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Bölme Duvar Sistemleri ALAT Asma Tavan 60 Koridor Sistemi Ses Yalıtım Bandı

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli)

W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli) W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli) Knauf DU Profili Knauf DU Profiller tavana dübel+vida ile monte edilir. Knauf DC Profili Knauf TC Profiller tavan ve taban DU Profillere geçirilir. Alçıpan

Detaylı

COREX YARDIMCI MALZEMELERi

COREX YARDIMCI MALZEMELERi L BRAKET SOMUN CİVATA SETİ (KDP L75) Kapı Destek Profillerinin taban ve tavanda mevcut döşemeye sabitlenmesinde kullanılan L 75 brakettir. Her bir kutu 50 adet KDP L50 braket, 100 adet somun-pul-civata

Detaylı

Tavan. 4 Kenarı Pahlı COREX

Tavan. 4 Kenarı Pahlı COREX Tavan 4 Kenarı Pahlı COREX Tavan 4 Kenarı Pahlı COREX Teknik Özellikler Asma Tavan Uygulamaları Bölme Duvar Uygulamaları Derz Dolgu İşlemi Teknik Özellikler 2 3 6 6 7 4 Kenarı Pahlı COREX İzsiz birleşim

Detaylı

ASKI SİSTEMLİ ÇİFT İSKELETLİ

ASKI SİSTEMLİ ÇİFT İSKELETLİ ASKI SİSTEMLİ ÇİFT İSKELETLİ alçı levha ile Mevcut döşemeye askı sistemi ile tutturulmuş metal iskelet üzerine COREX in vidalanması ile oluşturulan Asma Tavan AT-AS / Çİ ANA ÖZELLİKLER Esnek bir sistem

Detaylı

Teknik Dosya Üretim Standartları

Teknik Dosya Üretim Standartları Teknik Dosya Üretim Standartları MAY 2015 İçindekiler 1. 0 sayfa no Sistem profilleri Sistem aksesuarları Ana profiller Yardımcı profiller 1.1 1.2 1.3 1.5 Aksesuarlar 1.6 Kepenk sistemi ile ilgili önemli

Detaylı

D113 Metal Alt Konstrüksiyonlu Eşit Seviyeli Alçıpan Asma Tavan

D113 Metal Alt Konstrüksiyonlu Eşit Seviyeli Alçıpan Asma Tavan D113 Metal Alt Konstrüksiyonlu Eşit Seviyeli Alçıpan Asma Tavan Knauf Artfix Ara Taşıyıcı TC Profil Askı Çubuğu Knauf Artfix Ana Taşıyıcı TC Profil Taşıyıcı Profil Aks Aralığı Knauf Artfix Agraf Knauf

Detaylı

1 TP 12 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

1 TP 12 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ TP Aysist Bölme Duvar Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet TP Tek Profil Tek Kat Aypan Çift Kat Aypan Ses

Detaylı

COREX YARDIMCI MALZEMELERi

COREX YARDIMCI MALZEMELERi L BRAKET SOMUN CİVATA SETİ (KDP L75) Kapı Destek Profillerinin taban ve tavanda mevcut döşemeye sabitlenmesinde kullanılan L 75 brakettir. Her bir kutu 50 adet KDP L50 braket, 100 adet somun-pul-civata

Detaylı

D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan Klips

D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan Klips D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan Klips D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Asma Tavan Sistemleri, ana ve ara (www.teknikayapi.com Alçıpan ) Tavan C Profi llerinden oluşturulmaktadır. Ana taşıyıcı

Detaylı

İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ

İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ Herkese Kazandırır BEYAZ COREX, iç mekanlarda bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan standart alçı levhadır. Ürün Kodu Uzunluk Ağırlık Ambalaj Ankara

Detaylı

K 214 Fireboard Metal Alt Konstrüksiyonlu Asma Tavan

K 214 Fireboard Metal Alt Konstrüksiyonlu Asma Tavan K 214 Fireboard Metal Alt Konstrüksiyonlu Asma Tavan Klips Ana Taşıyıcı TC Profil Askı Çubuğu Askı (bağlantı gereci) Aralığı Kaplama Taşıyıcı Profil Aks Aralığı Agraf Ara Taşıyıcı TC Profil Ana Profil

Detaylı

1 CP 11 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

1 CP 11 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ CP Aysist Bölme Duvar Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet CP Çift Profil Tek Kat Aypan Tek Kat Aypan Ses

Detaylı

W152 Diamant Bölme Duvar

W152 Diamant Bölme Duvar W152 Diamant Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profiller, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Diamant Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir.

Detaylı

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri:

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: Kalesinterflex Kompozit Cephe Kaplamas Görünen yüzeyi 500 x 3000 x 3 mm ve alt ebatlar olan Kalesinterflex, arka yüzeyi fiber elyaf file ve özel epoksi reçine ile lamine

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi. Çok katlı binalarda performansı yüksek, pratik çözümler sunar. Düşük Karbon Salımı 13

Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi. Çok katlı binalarda performansı yüksek, pratik çözümler sunar. Düşük Karbon Salımı 13 Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi Çok katlı binalarda performansı yüksek, pratik çözümler sunar. Düşük Karbon Salımı 13 Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi sistemi, betonarme ve çelik yapılarda, Tek iskeletli

Detaylı

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar Giydirme Sisteminde Metal Konstrüksiyon, Duvar U (DU) ve sadece 75mm ve 100mm Duvar U ve Duvar C profiller

Detaylı

D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan

D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Asma Tavan Knauf TC/UA Klips Knauf UA Profil Nonius Askı Üst Parça + Nonius UA Askı Maşası Askı (bağlantı gereci) Aralığı Taşıyıcı Profil Aks Aralığı Kaplama Knauf TU Profil

Detaylı

İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ

İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ Herkese Kazandırır BEYAZ COREX, iç mekanlarda bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan standart alçı levhadır. Uzunluk Ağırlık Ambalaj Ankara Gebze

Detaylı

W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli)

W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli) W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli) Knauf DU Profili Knauf DU Profiller tavana dübel+vida ile monte edilir. Knauf DC Profili Knauf TC Profiller tavan ve taban DU Profillere geçirilir. Alçıpan

Detaylı

Askı çubuklarının yerleri duvardan 10 cm açıktan başlamak üzere* 85 cm de bir işaretlenir çelik dübeller yardımı ile monte edilir.

Askı çubuklarının yerleri duvardan 10 cm açıktan başlamak üzere* 85 cm de bir işaretlenir çelik dübeller yardımı ile monte edilir. Ölçüm ve İşaretleme: Mimari plana uygun tavan kotu, hortum terazisi, lazer gibi yöntemlerle alınır. Tavan U (TU) profilinin alt kotu çırpı ipi ile duvara çepeçevre işaretlenir. Askı çubuklarının yerleri

Detaylı

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite MANTO ZOPOR PLUS (10 de) 0,030 0,039 Is iletkenlik de erine ba l olarak zocam zopor ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Güneflin mor ötesi fl nlar na (UV) karfl hassast r. Do rudan günefl

Detaylı

SATENTEK GENEL TANIM TANIM KULLANIM ALANI ANA ÖZELLİKLER. Saten Perdah Alçısı. İç Mekanlarda

SATENTEK GENEL TANIM TANIM KULLANIM ALANI ANA ÖZELLİKLER. Saten Perdah Alçısı. İç Mekanlarda GENEL TANIM TANIM Yüksek yapışma özelliğine sahip, boya altı son kat perdah alçısıdır. KULLANIM ALANI İç Mekanlarda n Konutlar n Ofis ve yönetim binaları n İş ve alışveriş merkezleri n Oteller n Hastaneler

Detaylı

K219 Askı Sisteminden Bağımsız Fireboard Tavan

K219 Askı Sisteminden Bağımsız Fireboard Tavan K219 Askı Sisteminden Bağımsız Fireboard Tavan K219 askı sisteminden bağımsız Fireboard tavan sistemleri, tesisatın yoğun olarak uygulandığı tavanlarda, herhangi bir askı sistemi kullanmadan; konstrüksiyonun

Detaylı

W118 Bölme Duvar. W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5mm sac levha

W118 Bölme Duvar. W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5mm sac levha W118 Bölme Duvar W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5 sac levha W118 WK3 _ Her iki yüzünde üç kat Diamant ve çift kat 0,5 sac levha Tek dikmeli 5075/100 duvar Duvar C veya M Profili

Detaylı

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Duvar Giydirme Sisteminde, Metal Konstrüksiyon tavan U (TU) ve tavan C (TC) profillerden oluşturulur. Duvarın şakülünde ve terazisinde

Detaylı

ALLEV aksesuar 25 Ocak 2012

ALLEV aksesuar 25 Ocak 2012 aksesuar Ürün Kodu Uzunluk klips 210.KL.000.500 7,5 cm 500 adet / kutu 42, 00 TL / kutu aský maþasý T 210.MT.000.500 11,5 cm 500 adet / kutu 181, 00 TL / kutu ekleme parçasý 210.EP.000.500 9,0 cm 500 adet

Detaylı

D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan

D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Asma Tavan Sistemi, ana taşıyıcı UA profi lleri ve ara (Alçıpan) taşıyıcı Tavan C Profi llerinden oluşturulmaktadı r. Ana

Detaylı

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ VitrA Therm ile d fl cephelerde s tma ve so utma maliyetlerini %40-60 azaltan, uzun ömürlü, çevreci ve dekoratif çözümler sa lan yor. VitrA

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

TEK İSKELETLİ DIŞ CEPHE SİSTEMİ

TEK İSKELETLİ DIŞ CEPHE SİSTEMİ TEK İSKELETLİ DIŞ CEPHE SİSTEMİ Tek İskeletli dış cephe sistemi, daha hızlı imalat istenilen, az katlı (2-3 kat gibi) betonarme veya çelik binalarda, dış cephe duvar sistemlerinde kullanılır. Isı yalıtımında

Detaylı

CeketMAX Dış Cephe Sistemi

CeketMAX Dış Cephe Sistemi Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. sistemi, en üst seviyede yalıtım isteyen, A enerji sınıfı, bina tasarlamak, pasif ev tasarımlarında nitelikli yalıtıma sahip dış duvar uygulamalarında

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ. 25 Ocak 2012. Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler

FÝYAT LÝSTESÝ. 25 Ocak 2012. Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler FÝYAT LÝSTESÝ Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler ÝÇÝNDEKÝLER YAPI ALÇILARI alçý levhalar Dýþ cephe levhalarý Dýþ cephe levhalarý

Detaylı

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri İMO - 01 / 2005 EK 1 E 1-1 Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri E1.1. Kayna a Uygun Tasar m Kaynak dikiflleri afla daki durumlarda çentik etkisi yarat r: a) Kesit yüksekli ince uygun olmayan gerilme

Detaylı

HZ Z Ankraj Tespit Sistemleri

HZ Z Ankraj Tespit Sistemleri HZ Z Ankraj espit Sistemleri an t m Direkt montaj ; beton duvarlara dübel ile noktasal tespit. ndirekt montaj: profil sistemine civatalar ile montaj. Üç boyutta ayarlanabilir. H zl ve kolay tespit. Yatay

Detaylı

CEKETLEME yüzeyi, her türlü uygulama için aranan, şakülünde düzgün bir yüzeydir.

CEKETLEME yüzeyi, her türlü uygulama için aranan, şakülünde düzgün bir yüzeydir. CEKETLEME SİSTEMİ CEKETLEME, mevcut binaların dış cephelerinde, sistemin oluşturduğu boşluğa düşük yoğunluklu mineral yünler kullanarak etkili ısı yalıtımı yapılmasını sağlar. Özelikle A veya B enerji

Detaylı

Zemin Uygulamalar. / Yap flt rma Uygulamalar

Zemin Uygulamalar. / Yap flt rma Uygulamalar Genel uygulama Kaplama Yüzeyinin Haz rlanmas Yüzeyde, sa lam ve düzgün bir yüzey elde etmek için en az 250-300 dozlu (Konutlar n iç mekanlar nda) ortalama 2-6 cm kal nl nda tesviye betonu olmal d r. Tesviye

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

STANDARTLAR. Bu Kitapta, atıfta bulunulan Standartlardan:

STANDARTLAR. Bu Kitapta, atıfta bulunulan Standartlardan: Teknik Kitap 1 2. GİRİŞ Teknolojik gelişmelere koşut olarak her geçen gün çeşitlenen yapı malzemeleri arasında yer alan alçı levha, ülkemiz yapı sektörüne ABD de patentinin alındığı 1894 ten yaklaşık 100

Detaylı

W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi

W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Knauf TU Profili Knauf TU Profiller tavana dübel+vida ile monte edilir. i ler agraflara sabitlenerek tavan ve taban U Profillere geçirilir. Alçıpan Kaplama Alçıpan knauf

Detaylı

YALITIM CAMI ÜN TELER

YALITIM CAMI ÜN TELER 1) GENEL TEKN K ÖZELL KLER ) Yal t m cam üniteleri, iki veya daha çok say da cam plakan n aralar nda kuru hava veya argon, kripton, xsenon gibi a r gazlar bar nd racak flekilde fabrika flartlar nda bir

Detaylı

W112 Bölme Duvar. DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Alçıpan Kaplama

W112 Bölme Duvar. DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Alçıpan Kaplama W112 Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Alçıpan Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir. Taban DU

Detaylı

Ceket Omega Dış Cephe Sistemi. Emsalden kazandırır. Düşük Karbon Salımı 25

Ceket Omega Dış Cephe Sistemi. Emsalden kazandırır. Düşük Karbon Salımı 25 Ceket Omega Dış Cephe Sistemi Emsalden kazandırır. Düşük Karbon Salımı 25 Ceket Omega Dış Cephe Sistemi Ceket Omega dış cephe sistemi, nitelikli yalıtıma sahip dış duvar tasarımlarında kullanılan dış cephe

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

ÇİFT İSKELETLİ DIŞ CEPHE SİSTEMİ

ÇİFT İSKELETLİ DIŞ CEPHE SİSTEMİ ÇİFT İSKELETLİ DIŞ CEPHE SİSTEMİ Çift İskeletli dış cephe sistemi, betonarme ve çelik yapılarda, Tek iskeletli dış cephe sistemine göre ısı yalıtımı ve ses performansı açısından daha nitelikli dış cephe

Detaylı

Omega Dış Cephe Sistemi. İskelesiz kuru duvar çözümü sunar. Düşük Karbon Salımı 19

Omega Dış Cephe Sistemi. İskelesiz kuru duvar çözümü sunar. Düşük Karbon Salımı 19 Omega Dış Cephe Sistemi İskelesiz kuru duvar çözümü sunar. Düşük 19 Omega Dış Cephe Sistemi Üst katlarında beton imalatı devam eden yapılarda, iskele kurmadan içeriden dış cephe duvar imalatına başlanmasını

Detaylı

Agraflı Duvar Giydirme Sistemi

Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Agraflı Duvar Giydirme Sistemi TU Profili TU Profiller tavana dübel+vida ile monte edilir. TC Profili TC Profiller agraflara sabitlenerek tavan ve taban U Profillere geçirilir. Alçıpan Kaplama Alçıpan

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.81 1.563-934/ 08/02/2016 K onu : T eklife D avet K urum um uzun ihtiyacı olan (2) kalem A L Ç IPA N V E PV C İLE B Ö L M E, K A PI Y A PIL M A S I

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

K131 Safeboard Bölme Duvar

K131 Safeboard Bölme Duvar K131 Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profiller, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Taban DU Profili Duvar U Profili arka yüzüne yapıştırılarak tabana monte edilir. Alçıpan Kaplama Derz ve Dolgu

Detaylı

OMEGA DIŞ CEPHE SİSTEMİ

OMEGA DIŞ CEPHE SİSTEMİ OMEGA DIŞ CEPHE SİSTEMİ Üst katlarında beton imalatı devam eden yapılarda, iskele kurmadan içeriden dış cephe duvar imalatına başlanmasını sağlar. İskele dış cephede yalıtım uygulamasına başlanacağı zaman

Detaylı

KARTEK GENEL TANIM TANIM KULLANIM ALANI ANA ÖZELLİKLER. Kartonpiyer Alçısı. İç Mekanlarda

KARTEK GENEL TANIM TANIM KULLANIM ALANI ANA ÖZELLİKLER. Kartonpiyer Alçısı. İç Mekanlarda KARTEK Kartonpiyer Alçısı GENEL TANIM TANIM Kartonpiyer, göbek, aplik ve heykel gibi dekoratif malzemelerin yapımında kullanılan yapı alçısıdır. KULLANIM ALANI İç Mekanlarda n Konutlar n Ofis ve yönetim

Detaylı

CeketMAX Dış Cephe Sistemi. Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. Düşük Karbon Salımı 31

CeketMAX Dış Cephe Sistemi. Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. Düşük Karbon Salımı 31 CeketMAX Dış Cephe i Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. Düşük Karbon Salımı 31 CeketMAX Dış Cephe i sistemi, en üst seviyede yalıtım isteyen, A enerji sınıfı, binaların ve pasif ev tasarımlarında

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK4) Sıra No: 148 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 16 1 2 2 5 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) Okul Sıraları ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM *Sınıf Masası

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

W362 Vidipan Bölme Duvar

W362 Vidipan Bölme Duvar W362 Vidipan Bölme Duvar DC Profili Knauf Artfix Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Vidipan Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALÇI LEVHA İLE KAPLAMA 582YIM154

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALÇI LEVHA İLE KAPLAMA 582YIM154 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALÇI LEVHA İLE KAPLAMA 582YIM154 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

W361 Vidipan Bölme Duvar

W361 Vidipan Bölme Duvar W361 Vidipan Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Vidipan Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir. Taban

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

CEKET OMEGA DIŞ CEPHE SİSTEMİ

CEKET OMEGA DIŞ CEPHE SİSTEMİ CEKET OMEGA DIŞ CEPHE SİSTEMİ Ceket Omega dış cephe sistemi, nitelikli yalıtıma sahip dış duvar tasarımlarında kullanılan dış cephe sistemidir. Binanın, betonarme karkasında işçilik hataları ile ortaya

Detaylı

W345 Vidipan Ses Duvarı

W345 Vidipan Ses Duvarı W345 Vidipan Ses Duvarı Çift dikmeli 75/100 mm duvar M Profili ve her iki tarafta 12,5mm kalınlığında üç kat Vidipan kullanılarak oluşturulan, içinde Profil genişliğine göre 40mm kalınlığında üç kat yalıtım

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

Dış Cephe Kaplama Levhası Sistem Kitapçığı. www.boardex.com.tr

Dış Cephe Kaplama Levhası Sistem Kitapçığı. www.boardex.com.tr Dış Cephe Kaplama Levhası Sistem Kitapçığı www.boardex.com.tr Kuru Duvar Sistemleri CEKETLEME Tek İskeletli Çift İskeletli Omega Ceket Omega CeketMAX Sistem Ürünleri Performans Tablosu Uyarılar 2 5 8 12

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

W116 Bölme Duvar. Islak hacimlerde sıhhı tesisatların kolaylıkla yerleştirilmesi için kullanılan tesisat duvarıdır.

W116 Bölme Duvar. Islak hacimlerde sıhhı tesisatların kolaylıkla yerleştirilmesi için kullanılan tesisat duvarıdır. W116 Bölme Duvar W116 Knauf Tesisat Duvarı Sistemleri, taşıyıcı olmayan bölme duvarlarda güvenirliği, hızlı ve ekonomik olması sebebiyle tercih edilir, içinden su borusu, gider tesisatı geçen bölme duvar

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ ÇATILAR Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara "ÇATI" denilmektedir. Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atelye,

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı