T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BEġ YILDIZLI OTEL YATAK ODALARININ MEKÂNSAL ANALĠZĠ MANAVGAT ÖRNEĞĠ Ġkbal TUGAY YÜKSEK LĠSANS Mimarlık Anabilim Dalını ġubat 2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır

2 TEZ KABUL VE ONAYI Ġkbal TUGAY tarafından hazırlanan BEġ YILDIZLI OTEL YATAK ODALARININ MEKANSAL ANALĠZĠ, MANAVGAT ÖRNEĞĠ adlı tez çalıģması 08/02/2011 tarihinde aģağıdaki jüri tarafından oy birliği ile Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı nda YÜKSEK LĠSANS olarak kabul edilmiģtir. Jüri Üyeleri BaĢkan Prof. Dr. Ahmet ALKAN DanıĢman Prof. Dr. Ahmet ALKAN Üye Prof. Dr. Ahmet ALKAN Üye Doç. Dr. Mine ULUSOY Üye Yrd.Doç. Dr. Rahmi ERDEM Ġmza Yukarıdaki sonucu onaylarım. Prof. Dr. Bayram SADE FBE Müdürü

3 TEZ BĠLDĠRĠMĠ Bu tezdeki bütün bilgilerin etik davranıģ ve akademik kurallar çerçevesinde elde edildiğini ve tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalıģmada bana ait olmayan her türlü ifade ve bilginin kaynağına eksiksiz atıf yapıldığını bildiririm. DECLARATION PAGE I hereby declare that all information in this document has been obtained and presented in accordance with academic rules and ethical conduct. I also declare that, as required by these rules and conduct, I have fully cited and referenced all material and results that are not original to this work. Ġkbal TUGAY Tarih:

4 ÖZET YÜKSEK LĠSANS BEġ YILDIZLI OTEL YATAK ODALARININ MEKÂNSAL ANALĠZĠ, MANAVGAT ÖRNEĞĠ Ġkbal TUGAY Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı DanıĢman: Prof. Dr. Ahmet ALKAN 2011, 185 Sayfa Jüri Prof. Dr. Ahmet ALKAN Prof. Dr. Ahmet ALKAN Doç. Dr. Mine ULUSOY Yrd. Doç. Dr. Rahmi ERDEM Bu çalıģmada Manavgat sahil Ģeridinde yer alan dört adet beģ yıldızlı otellerin yatak odaları incelenmiģtir. Bu otellere ait yatak odalarının mekân standartları açısından değerlendirmeleri yapılmıģtır. AraĢtırma verileri, amaca uygun olarak hazırlanan ve her yıl yapılan anket sonuçlarına göre değerlendirilmiģtir. Otellerde yer alan oda tipleri incelenmiģtir. Her odaya ait form düzenlenmiģ olup; odaların mekânsal bileģenleri, ince yapı bileģenleri, donatı bileģenleri ve dıģ mekân bağlantısı balkonlar hakkında bilgiler tablolar üzerinde belirtilmiģtir. Ayrıca incelenen otellerin yatak odalarının yerleģim planları çizilmiģ, fotoğrafları çekilmiģtir. Otel yetkilisi ile görüģmeler yapılarak tesis hakkında genel bilgiler verilmiģtir. Grand Artside otel ve Kumköy Beach otel standart ve aile odalarından oluģurken, diğer oteller standart, aile ve suit odalarından oluģmaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda; incelenen otellerin standart odalarında gerek alan gerekse de donatı elemanları açısından estetik değerler dıģında ciddi bir fark bulunmamaktadır. Adayla resort & SPA otel metrekare, Royal Dragon otel metrekare, Grand Artside otel metrekare, Kumköy Beach Resort Otel& SPA otel metrekare olan oda büyüklükleri ile hem ulusal hem de uluslararası alan standartları açısından uygun bulunmuģtur. Anahtar Kelimeler: BeĢ Yıldızlı Otel, Kıyı Otelleri, Yatak Odası, Ġç Mekân Analizi, Ġç Tasarım iv

5 ABSTRACT MS THESIS ANALYSIS OF FIVE STARS HOTEL BEDROOMS, EXAMPLE OF MANAVGAT Ġkbal TUGAY THE GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCE OF SELÇUK UNIVERSITY THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE Advisor: Prof. Dr. Ahmet ALKAN 2011,185 Pages Jury Prof. Dr. Ahmet ALKAN Prof. Dr. Ahmet ALKAN Doç. Dr. Mine ULUSOY Yrd. Doç. Dr. Rahmi ERDEM In this study, four of the five-star hotels in Manavgat coast were bedrooms. These hotels were analyzed in terms of space standards of the bedrooms. The data prepared in accordance with the purpose and the results were evaluated according to a survey every year. Book of the types of rooms are investigated. Each room is arranged by form, the spatial components of the rooms, the fine structure components, equipment components and outdoor access information about the balconies are on the tables. Also reviewed hotels bedrooms are drawn layout plans, photos were taken. The hotel has general information about the facility through interviews with officials. Grand Artside hotel and Kumkoy Beach hotel consists of standard and family rooms, standard hotels, family rooms and suites are composed. As a result of the investigation, examined the standard rooms in hotels and the reinforcing elements both in terms of aesthetic values, there is no serious difference square meters Adayla resort & spa hotel, the Royal Dragon Hotel square meters, the hotel is the Grand Artside square meters, Kumkoy Beach Resort Hotel & Spa hotel room size of square meters space with both national and international standards were appropriate for. Keywords: 5 Stars Hotel, Beach Hotels, Bedroom, Interior Space Analysis, Interior Design. v

6 ÖNSÖZ Bu çalıģmada; turizm amaçlı beģ yıldızlı kıyı otellerinin yatak odalarının araģtırması yapılarak; incelenen otellerin mekân standartları açısından birbiriyle karģılaģtırmalarının yapılması amaçlanmıģtır. Yüksek lisans eğitimim boyunca bana destek olan ve yardımlarıyla yön veren, özveri ile çalıģmalarımı değerlendiren, tez öncesi ve tez oluģumu süreçlerinde, benden desteğini, bilgisini ve yardımlarını esirgemeyen çok değerli tez danıģmanım Prof. Dr. Ahmet Alkan a; Eğitimim boyunca beni bilgileriyle aydınlatan, manevi desteğini esirgemeyen Doç. Dr. Mine Ulusoy a ve Mimarlık Anabilim dalı hocalarıma; Yüksek Lisans eğitimim boyunca değerli katkılarından dolayı arkadaģlarım Mimar Hüseyin Kocaakça ve Mimar Mehtap Yıldız a, Mimarlar Odası Manavgat Temsilciği baģkanı Cumhur Cengiz e ve Mehmet Kara ya; Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerim boyunca her zaman manevi desteğini hissettiğim, tezin oluģumu sürecinde yardımlarıyla hep yanımda olan Avukat Orkun Kaya ya; Hayatımın her aģamasında hep benimle olan ve tez sürecinde de her zaman ki gibi hiçbir desteğini benden esirgemeyen canım kardeģim Murat Oğuz Tugay a; Bana karģı inançlarını hiçbir zaman yitirmeyip beni her yönden destekleyen ve güvenen, onlara çok Ģey borçlu olduğum güzel aileme sonsuz teģekkürler. Ġkbal TUGAY KONYA-2010 vi

7 ĠÇĠNDEKĠLER ÖZET... iv ABSTRACT... v ÖNSÖZ... vi ĠÇĠNDEKĠLER... vii ġekġller LĠSTESĠ... x ÇĠZELGELER LĠSTESĠ... xii RESĠMLER LĠSTESĠ... xiii 1. GĠRĠġ VE KAYNAK ARAġTIRMASI Amaç ve Kapsam Kaynak AraĢtırması ARAġTIRMA YÖNTEMĠ AraĢtırmanın Sınırları Verilerin Elde Edilmesi Anket ve sistematik gözlem yapma Fotoğraflarla belgeleme ve arģivler Ġstatiki değerlendirme TURĠZM KAVRAMINA GENEL BAKIġ Turizmin Tanımı Turizmin Tarihsel GeliĢimi Turizm Tesisi Turizm Olgusunun Dünyadaki ve Türkiye deki Yeri KONAKLAMA TESĠSLERĠ VE OTELLER Konaklama Tesislerinin Genel Nitelikleri Konaklama Tesislerinin Sınıflandırılması Konaklama Yapılarından Oteller ve Otel Tipleri Niteliklerine (konfor standartlarına) göre otel tipleri BEġ YILDIZLI OTEL YATAK ODALARI Otel Yatak Odasının Otel Ġçindeki Yeri ve Önemi Otel Yatak Odası Tipleri Otel Yatak Odası Alan Standartları Otel Yatak Odası Aks ve Boyutsal Tanımlamalar Otel Yatak Odalarının Fiziksel Nitelikleri vii

8 5.6. Otel Yatak Odalarının Mekânsal BileĢenleri Otel Yatak Odalarının Donatı BileĢenleri Mobilyalar MefruĢatlar Islak hacim ekipmanları Aydınlatma Aksesuarlar Otel Yatak Odasında Ġnce Yapı BirleĢenleri Otel Yatak Odalarında Fiziksel Çevre Organizasyonu ve Donatılar Aydınlatma ve elektrik tesisatı Havalandırma Isıtma sistemi Sıhhi tesisat Yangın tesisatı Otel Yatak Odalarında Yalıtım Ses yalıtımı Isı yalıtımı Su ve rutubet yalıtımı Otel Yatak Odasında Yer Alan Eylemler ve Eylem Alanı Boyutları Yatma, oturma ve dinlenme fonksiyonu Giyinme - elbise depolama fonksiyonu Temizlik fonksiyonu Otel Yatak Odalarında Mekân ve Donatı Organizasyonunda Boyutsal Faktörler Ergonomik yaklaģım Antropometrik yaklaģım Kullanıcı boyutları Otel Yatak Odası Planlama Ġlkeleri Otel yatak odası planlamasına etki eden faktörler Otel yatak odası planlanması Donatı elemanlarının planlanması Ġdeal yatak odası ölçütleri ARAġTIRMA ALANINDA SEÇĠLEN OTELLERĠN YATAK ODALARININ ĠNCELENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ AraĢtırma Alanının Genel Özellikleri Adalya Resort & SPA Genel yerleģim ve planlama özellikleri Yatak Odaları Royal Dragon Hotel Genel yerleģim ve planlama özellikleri Yatak Odaları Grand Hotel Artside Genel yerleģim ve planlama özellikleri Yatak odaları Kumköy Beach Resort Hotel & SPA Genel yerleģim ve planlama özellikleri Yatak odaları Değerlendirme viii

9 7. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMĠġ ix

10 ġekġller LĠSTESĠ ġekil 1.1.Problem Strüktürü... 4 ġekil yy. Ġngiliz Han Planı ġekil 4.5.Avlulu Üstü Açık Tip, Antalya Yakınlarındaki Evdir Han Planı ġekil 5.1.Yatak Odası Normal Tip Örnekleri ġekil 5.2.Yatak Odası Suit Tip Örnekleri ġekil 5.3.Otel Yatak Odası Aks Çizelgesi ġekil 5.4.Odanın TaĢıyıcı Sistemlerden EtkileniĢi Durum I ġekil 5.5.Odanın TaĢıyıcı Sistemlerden EtkileniĢi Durum II ġekil 5.6.Odanın TaĢıyıcı Sistemlerden EtkileniĢi Durum III ġekil 5.7.Oda Formları ġekil 5.8.Odanın Mekansal BileĢenleri ġekil 5.9.Yatma Bölümü BiçimleniĢ Tipleri Durum I ġekil 5.10.Yatma Bölümü BiçimleniĢ Tipleri Durum II ġekil 5.11.Oturma-ÇalıĢma Bölümü BiçimleniĢ Tipleri ġekil 5.12.GiriĢ Bölümü BiçimleniĢ Tipleri Durum I ġekil 5.13.GiriĢ Bölümü BiçimleniĢ Tipleri Durum II ġekil 5.14.GiriĢ Bölümü BiçimleniĢ Tipleri Durum III ġekil 5.15.Ayna Önü Aydınlatması ġekil 5.16.Sarkık, Tavana Gömülü Aygıt ve Raf Altlarına YerleĢtirilen IĢık Kaynakları Ġle Yapılan Raf Aydınlatmaları ġekil 5.17.Pencere ġeklinin IĢık Konturuna Etkisi ġekil 5.18.Yatak Odasında Donatı Elemanları Ġle Donatı ĠliĢkisi ġekil 5.19.Yatak ve Kullanıcı Arasındaki Boyutsal ĠliĢki ġekil 5.20.Yataklar Ġçin Gerekli Eylem Alanları ġekil 5.21.Oturma Elemanları ve Kullanıcı Arasındaki Boyutsal ĠliĢki ġekil 5.22.Makyaj ve Yazı Masası Ġle Kullanıcı ĠliĢkisi x

11 ġekil 5.23.Elbise Dolabı ve Kullanıcı Arasındaki Boyutsal ĠliĢki ġekil 5.24.DuĢ-Küvet ve Kullanıcı Arasındaki Boyutsal ĠliĢki ġekil 5.25.Lavabo ve Kullanıcı Arasındaki Boyutsal ĠliĢki ġekil 5.26.Yatak Odası ve Islak Hacim Plan Tipleri ġekil 6.1.Eylül-Ekim 2007 Döneminde Turistlerin Manavgat Bölgesini Seçme Nedenleri ġekil 6.2.Turistlerin Ortalama Manavgat ta Konaklama Süresi ġekil 6.3.Otelin Vaziyet Planı ġekil 6.4.Otelin Konaklama Bölümü, Yatak Odaları ġekil 6.5.Standart Odaların Zemin Kat, Normal Kat Ve Çatı Katındaki Yeri ġekil 6.6.Standart Oda Formları ġekil 6.7.Odaların Koridor Ġle Bağlantısı ġekil 6.8.Standart Odaların Mekansal BileĢenleri ġekil 6.9.Islak Hacim Ekipmanları ġekil 6.10.Suit Odaların Çatı Katındaki Yeri ġekil 6.11.Suit Odaların Koridor Ġle Bağlantısı ġekil 6.12.Suit Odaların Mekansal BileĢenleri ġekil 6.13.Aile Odalarının Çatı Katındaki Yeri ġekil 6.14.Aile Odalarının Koridor Ġle Bağlantısı ġekil 6.15.Aile Odasının Mekansal BileĢenleri ġekil 6.16.Otelin Vaziyet Planı ġekil 6.17.Otelin Konaklama Bölümü, Yatak Odaları ġekil 6.18.Otelin Vaziyet Planı ġekil 6.19.Otelin Konaklama Bölümü, Yatak Odaları xi

12 ÇĠZELGELER LĠSTESĠ Çizelge 3.1.Turizm Tesisinde GerçekleĢen Eylemler Çizelge 5.1.Oda Tip ve Donanımlarının Kullanıcı Niteliklerine Göre DeğiĢimi Çizelge 5.2.Yatak Odası Alt Mekanlarının Alan Standartları Çizelge 5.3.GiriĢ Mekanının Boyutsal Olarak Tanıtılması Çizelge 5.4.Yatak Odası ve Yatak Tipleri Çizelge 5.5.Otel Yatak Odalarında Kullanılabilecek Banyo Tipleri Çizelge 6.1.Standart Odaların DıĢ Mekan Bağlantısı Balkonların Düzeni Çizelge 6.2.Adalya Resort &SPA Hotel, Standart Oda ve BileĢenleri Çizelge 6.3.Suit Odaların DıĢ Mekan Bağlantısı Balkonların Düzeni Çizelge 6.4.Adalya Resort &SPA Hotel, Suit Oda ve BileĢenleri Çizelge 6.5.Adalya Resort &SPA Hotel, Aile Odası ve BileĢenleri Çizelge 6.6.Royal Dragon Hotel, Standart Oda ve BileĢenleri Çizelge 6.7.Royal Dragon Hotel, Aile Odası ve BileĢenleri Çizelge 6.8.Royal Dragon Hotel, Deluks Suit Oda ve BileĢenleri Çizelge 6.9.Royal Dragon Hotel, Dubleks Oda ve BileĢenleri Çizelge 6.10.Grand Hotel Artside, Standart Oda ve BileĢenleri Çizelge 6.11.Grand Hotel Artside, Aile Odası ve BileĢenleri Çizelge 6.12.Kumköy Beach Resort Hotel, Standart Oda ve BileĢenleri Çizelge 6.13.Kumköy Beach Resort Hotel, Aile Oda ve BileĢenleri Çizelge 7.1.Kumköy Beach Resort Hotel, Aile Oda ve BileĢenleri Çizelge 7.2.Kumköy Beach Resort Hotel, Aile Oda ve BileĢenleri xii

13 RESĠMLER LĠSTESĠ Resim 4.1.Antik Yunan da Konaklama Yapısı Resim 4.2.Orta Çağ a Ait Bir Handa Yatak Hacimleri Resim 4.3.Tremont House GörünüĢ Resim 4.4.Tremont House Planı Resim 4.5. Ġstanbul Pera Palas Oteli,Modern Anlamdaki Ġlk Otel Resim 4.6.Albena Club Otel -Assos Resim 4.7.Diplomat Hotel Klimalı Yatak Odası -Marmaris Resim 4.8.Aspendos Otel DıĢ Mekan, Alanya Resim 4.9.Newport Otel Resepsiyonu, Lobi -Ġstanbul Resim 4.10.Eden Beach Otel Yatak OdasıAssos Resim 4.11.Club Xanthos Hotel Teras-Kalkan Resim 4.12.Patara Prince Otel Yatak Odası GörünüĢ-Antalya Resim 4.13.Armada Otel Teras Bar-Ġstanbul Resim 4.14.Çırağan Palace Kempinski Hotel Bahçe -Ġstanbul Resim 4.15.BeĢ Yıldızlı Otellerde Hamam Örnekleri Resim 4.16.Swiss Hotel Yatak Odası -Ġstanbul Resim 4.17.Grand Cevahir Hotel Kapalı Havuz -Ġstanbul Resim 4.18.BeĢ Yıldızlı Otellerde Balo Salonu Örnekler Resim 4.19.Alp PaĢa Butik Otel GörünüĢ -Antalya Resim 5.1.Yatak Odası Mekanları Resim 5.2.Otel Islak Hacimleri Resim 5.3.BaĢ Ucu Aydınlatma Örnekleri Resim 5.4.Banyo Aydınlatması Resim 5.5.Islak Hacim Örnekleri Resim 6.1.Manavgat ın Ülke Ġçindeki Yeri Resim 6.2.Manavgat ın KomĢu Ġllerle Bağlantısı xiii

14 Resim 6.3.Manavgat ve Beldeleri Kıyı Haritası Resim 6.4.Otelin Konumu Resim 6.5.Adalya Resort & SPA Otel Genel Görünüm Resim 6.6.Standart Oda Yatma Bölümü Resim 6.7.Standart Oda Oturma-ÇalıĢma Bölümü Resim 6.8.Standart Oda GiriĢ Bölümü Resim 6.9.Standart Oda Dolap- Bavulluk Resim 6.10.Standart Oda Depolama Bölümü Resim 6.11.Standart Oda Yıkanma-Temizlenme Bölümü Resim 6.12.Standart Oda Doğal Aydınlatma Resim 6.13.Direk Deniz Manzaralı Standart Oda Balkon Manzarası Resim 6.14.Yandan Deniz Manzaralı Standart Oda Balkon Manzarası Resim Suit Oda Yatma Bölümü Resim 6.16.Suit Oda Oturma Bölümü Resim 6.17.Standart Oda ÇalıĢma Bölümü Resim 6.18.Suit Oda Depolama Bölümü Resim 6.18.Suit Oda Yıkanma ve Temizlenme Bölümü Resim 6.20.Direk Deniz Manzaralı Suit Oda Balkon-Bahçe Manzarası Resim 6.21.Aile Odaları Yatma Bölümleri Resim 6.22.Aile Odaları ÇalıĢma Bölümü Resim 6.23.Aile Odaları GiriĢ ve Depolama Bölümü Resim 6.24.Otelin Konumu Resim 6.25.Royal Dragon Otel Genel Görünüm Resim 6.26.Otelin Konumu Resim 6.27.Grand Artside Hotel Genel Görünüm Resim 6.28.Otelin Konumu Resim 6.29.Kumköy Beach Resort Hotel Genel Görünüm xiv

15 Resim 6.30.Kumköy Beach Resort Hotel Göl Evlerinden Görünüm xv

16 1 1. GĠRĠġ VE KAYNAK ARAġTIRMASI Ġnsanlar tarihin her döneminde değiģik sebeplerden dolayı seyahat etmiģlerdir ve bu seyahat her geçen gün geliģerek ve artarak devam etmektedir. Bu seyahat esnasında insanlar canlarını ve mallarını korumak için güvenli mekânları kullanmak ihtiyacı hissetmiģlerdir. Bu ihtiyaç barınak vb. gibi konaklama türlerinin oluģmasını sağlamıģtır. Ġlkel koģullardaki turizm hareketi, bireyin alıģtığı ortamdan ayrılarak belli bir süre için baģka bir mekânda barınmalarına yardımcı olur. Ġnsanlar ilk zamanlardan beri dini, askeri ve ticari gezilerden dolayı konaklama ihtiyacı duymuģlardır. Bu seyahatler tekil ve gruplar halinde gerçekleģmiģtir. Bu ihtiyaçları karģılamak için, ilk zamanlarda devletler konaklama tesislerini yapmıģlardır. Konaklama yapıları; hanlar kervansaraylarla baģlayan geliģim süreci sonunda bugün, çok çeģitli ve kapsamlı yapılar haline dönüģmüģtür. Hanlar ve kervansaraylarla baģlayan geliģim süreci sonunda, çok çeģitli ve kapsamlı kullanım amaçları barındıran yapılar halini alan konaklama tesislerinin dünyada ve ülkemizde de gün geçtikçe önemi artmaktadır. Ticari bilincin geliģmesi, nüfusun artması ve konaklama yapılarının birer merkez haline gelmesi ile bu yapıların Ģehirlerde yoğunlaģmasına yol açmıģtır. Buralarda insanlar para karģılığı kalmıģlardır. Daha sonra, sosyal, ekonomik ve teknolojik geliģmeler sonucunda konaklama yapılarında değiģiklikler meydana gelmiģtir. Bir yapı türü olarak konaklama tesisi, dıģ dünyanın asimilasyonu yani bir anlamda evcilleģmesini temsil etmektedir. Konaklama tesisinin öncelikli iģlevi, kiģinin kendisine ait olmayan bir dünya ile geçiciliği önceden kabul edilmiģ bir aidiyet iliģkisi kurmasına yardımcı olmaktadır. Bugünün ortamında konaklama tesisleri, hizmet sundukları toplumsal kesime ve hizmet niteliklerine göre mimari tipolojilerine ve dillerine yansıyan farklılıklar barındırmaktadır. Turizm yapılarının en önemli bölümünü konaklama tesisleri oluģturmaktadır. 19.yüzyıldan itibaren mekânsal olarak çeģitlilik kazanan bu tesisler barındırdığı hizmet ve mekânlara göre sınıflandırılmaktadır. GeliĢen teknoloji, nüfus artıģı, uluslararası iliģkilerin artması, kısaca insan ufkunun geniģlemesi farklı toplumları ve değerleri tanıma merakını doğurmuģ, bununla birlikte konaklama tesisleri, yalnız gece konaklanacak mekânlar olmaktan çıkmıģtır. Belirli bir kesime hitap eden tesislere sahip bir ülke, turizmde kalkınma konusunda ancak belli bir yere kadar gelebilir. Bu nedenle konaklama tesisleri her tarz ve kültüre hitap edebilir.

17 2 Konaklama tesisi tasarımında hedeflenen; ziyaretçilere kendi fantezilerini ve saplantılarını projelendirebilecekleri ortamların sunulmasıdır. Konaklama tesisi; bir sahne, bir film seti, ziyaretçilerin kendi hayallerini oynayabilecekleri ve kendileri hakkında çok Ģey öğrenecekleri bir mekân haline gelmektedir. Fransız tasarımcı Philippe Starck otel tasarımındaki bu değiģimin önce gelen temsilcisidir lerin sonunda kendi iç mekânlarının sahne seti gibi yenilemesiyle, bunu alıntıları ve sürprizleri kullanarak birleģtirmesiyle, bunları misafirlerin oyun gibi keģfettikleri ve baģardıkları heyecanlı sahne değiģiklikleri gibi düzenlemesiyle ilktir ve iģte o zamandan beri bunu yükselen bir moda virtüözlüğü içinde yapmaktadır. Bunu yapmakla bilgi çağının seçkin tüketicilerinin ihtiyaç ve isteklerini önceden sezinlemeye çalıģmaktadır (Altun,2006). Otelciliğin geliģimi, insanların tatil ihtiyaç ve beklentilerinin geliģimine paralel olarak seyretmiģ ve bu durum turizm ürünleri sayılarının yanı sıra, çeģitlerinin de artmasına sebep olmuģtur. Bunlar tatil köyleri, tatil otelleri, iģ otelleri, SPA otelleri, temalı oteller, tasarım oteller, butik oteller, art oteller, resort oteller, apart oteller vb. gibi farklı tasarım anlayıģlarına ve/veya sundukları hizmete göre sınıflandırılmıģ tesislerdir. Doğru planlanmıģ turizm bölgeleri yaratmak, ancak o bölgenin sahip olduğu doğal yapıya, kültüre ve en önemlisi orada yaģayan halkın değerlerine sadık kalarak yapılan tasarımlarla mümkün olmaktadır. Türkiye de modern anlamda ilk otelcilik ise 1892 yılında, Wagonlit tarafından getirilen misafirlerin ağırlanması için yaptırılan Pera Palas Oteli dir. 120 oda ve 200 yataklı bu tesis ve 1914 yılında yapılan Tokatlıyan Oteli, Avrupa ve Ortadoğu nun o dönemdeki en lüks otelleri olarak bilinmekteydi. Modern Türk Turizminin baģlamasına öncülük eden ve Türkiye de açılan ilk zincir otel halkası olan Hilton Oteli ise 1955 yılında açılmıģtır (Altun, 2006). 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren kitle turizmi hızla yaygınlaģmıģ, turist profili değiģmiģ, turistin talep ve beklentileri artmıģ ve toplumda tüketim kültürü egemen hale gelmiģtir (Altun, 2006). Hess e göre, turizm sektöründe eğilim, farklı imajlar ve hayal dünyaları sunma yönünde değiģmekte ve yatırımcılar insanları nasıl mutlu eder, nasıl tekrar gelmelerini sağlarız? sorusunun cevabını aramaktadır. Günümüzde konaklama tesisleri; sosyal, kültürel ve ekonomik geliģmeler sonucu, sadece ödeme karģılığında seyahat edenlere yatak ve yemek hizmeti sunan bir yapı olmaktan çok toplantı salonları, masaj odaları, havuz sinema veya gece kulübü

18 3 formunda rahatlama ve dinlenme mekânları ile beklentilerin karģılanmasını amaçlayan tesisler haline gelmiģtir (Öktem, 2007). Teknolojinin geliģmesi, insanların hizmet sektöründen beklentilerinin artması sonucu çok daha geniģ kapsamlı kompleksler olan konaklama yapıları birbirinden farklı beklentilere cevap verme özelliğine sahiptir. Bu beklentilerin oluģmasında önemli yere sahip olan mekânların birbirleri arasındaki fonksiyon sürekliliğine ve organizasyonlarına önem verilmesi gerekli görülmektedir. Ġnsanların yoğun ve uzun süreli seyahat etmeleri nedeniyle otel yatak odaları geliģerek belirli standartlara ulaģmıģtır. Bu yaklaģım, konaklama tesisleri arasında sınıflandırma ihtiyacını ortaya çıkarmıģtır. Turizm tesisleri arasında en önemli kısmı oluģturan otel kavramı, dünyada çeģitlerine göre, ülkemizde ise Turizm Bakanlığı nca belirtilen Ģartlar çerçevesinde niteliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Bir otel mekânı düzenlenirken, o mekânı kimlerin kullanacağı, kullanıcıların mekândan neler beklediği önem kazanmaktadır. Bu, mekânlar, kullanıcıların sayısına, eylemlerine, kültürel iliģkilerine ve her bireyin sahip olduğu kimliğe ve kültürel temele bağlı parametrelerin etkisiyle meydana getirilmektedir. Mimar ve iç mimarların, insanlar arasındaki farklılıkların ortalamasını alması ve toplum değerlerine önem verme zorunluluğunda olması otel tasarımlarını etkilemektedir (Öktem,2007). Algılanan mekânlar hakkındaki düģünme tarzı, davranıģların oluģumunda hareket noktasını belirlemekte; algının kiģilere göre farklılaģmasında kiģi, çevre ve algılanan nesne özellikleri etken olmaktadır. Tasarımcının mekân için kullanıcı psikolojisini bilinçli bir biçimde etkileyebilmesi, mekân kurgusunu oluģturan renk, doku, biçim, ölçü-oran gibi fiziksel özelliklerle ısı, ıģık, ses, koku gibi diğer etkenleri bilmesi ve tüm bu tasarım öğelerinin kullanıcı üzerindeki psikolojik etkilerini anlayabilmesi gerekmektedir (Öktem,2007). 1.1.Amaç ve Kapsam Uluslararası yapılan gezilerde, bir ülke hakkında ilk izlenimi veren unsur; konaklama tesisleridir. Bu yüzden kültürel ve sembolik içerikleri tasarım sürecinde ciddi bir biçimde ele alınmalıdır. Türkiye deki turizm geliģmeleri, konumu ve iklimsel özellikleri açısından, özellikle büyük Ģehirlerde ihtiyaçlar dâhilinde, dünyadaki geliģmelere paralel olarak değiģim ve geliģim göstermiģtir.

19 4 Antalya da turizmin geliģmeye baģladığı 1973 yılından itibaren günümüze geçen 32 yılda tüm dünyada ve Türkiye de turizm anlayıģı, turist davranıģı, turist profili değiģtiği gibi; dünyanın siyasal, ekonomik ve sosyal düzeni de değiģmiģtir. Daha önce de belirtildiği gibi tatil amaçlı konaklama tesisleri de, tüketim kültürünün ön plana çıktığı bu süreçte hızla değiģmiģ ve farklılaģmıģtır. Antalya da geliģmeye baģlayan turizm hareketi ile birlikte, tatil amaçlı konaklama tesisi yatırımları ivme kazanmıģ, 2000 li yıllara gelindiğinde yatırım halindeki tesisler ile birlikte toplam yatak sayısına ulaģmıģtır. Bu süreçte Antalya ya gelen turist profili de çok değiģmiģ, talep ve beklentileri artmıģtır (Altun,2006). GeliĢen teknoloji, ulaģım mesafesini kısaltmıģ ve globalleģen dünyada insanların yer değiģtirme olanaklarını artırmıģtır. Bu durum, otellerin dinamik bir süreç içinde geliģmelerini sağlayarak, daha konforlu mekânlar dizisi haline gelmesine neden olmuģtur. Bu nedenle, sürekli değiģim içerisinde olan bu yapıların tüm unsurlarının kullanıcı gereksinimleri doğrultusundaki değiģimlerin belirlenmesi gerekir. Bu değiģimlerin belli aralıklarla araģtırılıp, kontrol edilmesi müģteri memnuniyeti ile doğrudan iliģkilidir. Bu nedenle, oluģan bu değiģimin etkisi altında olan otel yatak odalarının belli periyodik aralıklarla araģtırılmasında yarar vardır. Bu araģtırmanın kısaca özeti ġekil 1.1 de yar alan problem strüktürü ile açıklanmıģtır. ġekil 1.1: Problem strüktürü

20 5 Bu amaçlar doğrultusunda yapılacak olan bu çalıģmada; gelen turist profili, sayısı ve Antalya nın turizm potansiyeli açısından ikinci büyük ilçesi olan Manavgat taki beģ yıldızlı otellerin yatak odaları incelenmiģtir. Tezin giriģ bölümü ile birlikte; çalıģmanın önemi ve amacı, kapsamı belirtilmiģ ve ayrıca kaynak araģtırması yapılarak literatür özeti verilmiģtir. Ġkinci bölümde; tezin hazırlanmasında kullanılan materyal ve yönteme değinilmiģtir. Üçüncü bölümde; turizm kavramına genel bir bakıģ yapılarak, turizm olgusunun dünyadaki ve Türkiye deki yeri belirtilmiģ, turizm tesisleri ve bu tesislerin genel nitelikleri açıklanmıģtır. Dördüncü bölümde; konaklama tesisleri ve oteller baģlığı altında konaklama tesisleri ve oteller anlatılmıģ, geçmiģten günümüze konaklama tesislerinin geçirdiği evreler hakkında bilgiler verilmiģtir. BeĢinci bölümde; otel yatak odalarının planlama ilkeleri, genel özellikleri, otel yatak odasının otel içindeki önemine değinilmiģtir. Altıncı bölümde; araģtırma alanında seçilen otellerin genel özelliklerine değinilmiģ, yatak oda tipleri ve mekânsal özellikleri açısından incelemeleri yapılmıģ ve değerlendirilmiģtir. Yedinci bölümde; incelenen otellerin yatak odalarının incelenmesi yapılmıģ, oteller arasındaki ortak ve farklı yönler değerlendirilmiģ ve olması gerekenler belirtilmiģtir Kaynak AraĢtırması Bayazıt (1979), otel yatak odalarının tasarımlarının sistemli bir biçimde yapılması ve bu konudaki eksiklerin ve yanlıģların giderilmesi için bir araģtırma yapmıģ ve öneriler de bulunmuģtur. Eralp (1983), genel turizm ilkelerini açıklamıģtır. Aslanapa (1993), konaklama yapılarının tarihi geliģim ele alınmıģtır. Gerez (1994), otel iç mekân sistemini genelden özele doğru incelemiģ, yatak odaları mekânlarının yatak katlarındaki ĢekilleniĢ biçimlerini araģtırmıģtır. Ġstanbul daki lüks Ģehir otelleri yatak odalarında ne gibi farklılıklar içerdiğini araģtırmıģ ve tespit etmiģtir.

21 6 Yıldırım (1995), optimum bir yatak odası tasarımı için Ankara nın çeģitli semtlerinden otuz adet orta nitelikli konutun ebeveyn yatak odalarını incelemiģtir. Optimum çözüm için eylemlere yönelik kullanıcı gereksinimlerini, iç mekan düzenlemelerini ve iç donatım elemanlarının nicelik ve nitelik ile depolama sorunlarını tespit etmiģtir. Özhisar (1997), iç mekân tasarımının biçimlenmesinde rol oynayan faktörleri araģtırmıģ ve belirlemiģ, konaklama tesislerindeki yatak odalarının sorunlarını belirlemiģtir. Bu sorunların en aza indirilebilmesi için alınacak önlemlerin neler olduğunu saptamıģtır. Bedük (1998), Ģehir içi otel restoranlarının tasarım prensipleri hakkında geniģ bir incelemeye yer vermiģtir. Bu incelemeler sonunda Ġstanbul daki bazı otellerin restoranları araģtırılarak daha sonra yapılabilecek çalıģmalara kaynak olması amaçlanmıģtır. Ercan (1999), mimari tasarıma yaklaģım konularını ele almıģtır. Tecim (2002) çalıģmasında, farklı niteliklere sahip konaklama tesislerinin iç mekânlarını incelemiģ, analiz çalıģmaları ile iç mekânda oluģan değiģimleri saptamaya çalıģmıģtır. Akoğlan (2004), konaklama tesislerinde yatak katı hizmetlerinin iģletmesinin kriterleri açıklanmıģtır. Tugay (2004), turistik konaklama tesisleri içinde tatil köyleri ve beģ yıldızlı otelleri tüm mekânları içermesi bakımından incelemiģ genel fonksiyon Ģemaları, birim fonksiyon Ģemaları ve yapılara ait teknik değerlendirmeler yapmıģ uluslar arası standartlara uygun çözüm önerileri sunmuģtur. Çağatay (2004), Ankara da bulunan 5 yıldızlı otellerin suit ve normal yatak odası tiplerini incelemiģ, yatak odalarının iç mekân düzenlemesinde ve karakteristik açıdan incelenmiģ etkili bir mekân sistemi oluģturmak için çözüm önerileri sunmuģtur. Can (2004), konaklama tesisi türlerinden turizm iģletme belgeli beģ yıldızlı otel iģletmelerinin nasıl çalıģtığı, tasarım açısından eksikleri ve/veya fazlalıklarının neler olduğu bu tür konaklama tesislerinin tasarım ve uygulamasının iģletmelerini ne Ģekilde etkilediği, genel olarak tanımlar yapılarak, örneklemeler üzerinden gidilerek saptamalar yapılması ve bu saptamaların geliģtirilmesi amaçlanmıģtır. Altun (2005), tatil amaçlı konaklama tesislerinde meydana gelen yenilemeler ve değiģimler analiz edilerek değiģimin gerekçelerinin ve yöneliminin belirlenmesi, mevcut

22 7 yapılaģmanın sebep ve sonuçlarına iliģkin değerlendirmelerin tartıģmaya açılması düģünülmektedir. ġahin (2006), mimari tasarım özelliklerine ve kullanım amaçlarına bağlı olarak uygun nicelik ve nitelik aydınlatma yapılabilmesi için otel yatak odalarının aydınlatma düzenlerini ilkeler doğrultusunda inceleyerek değerlendirmiģtir. Yolcu (2006), konaklama yapılarının tarih sürecinde geçirdiği evreleri inceleyerek, bir otelin ihtiyaç programının hazırlamasındaki evrelerde mimarın gereksinim duyacağı bilgileri belirlemek ve otelin mimari tasarım planlamasının ilkelerini belirlemiģtir. Öktem (2007), otel iç mekânlarının tasarlama kriterleri, tasarlana otelin kimlik oluģturma kriterleri, mekânların kullanıcılar tarafından algılanması için üç otel örneği üzerinde incelemeler yapmıģ ve bu otellerin kullanıcılar üzerinde bıraktığı etkileri araģtırılmıģtır. AraĢtırmanın baģlangıcında temel kaynaklar olarak belirlenen bu çalıģmalara ek olarak, süreç içinde yazılı, görsel ve canlı kaynaklardan yararlanılarak, araģtırmanın gerektirdiği kaynaklara ulaģılmıģtır.

23 8 2.ARAġTIRMA YÖNTEMĠ 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kitle turizmi hızla yaygınlaģmıģtır. Turist profili değiģmiģ, turistin beklentileri ve talepleri artmıģtır. Bu süreçte dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel ve organizasyonel değiģimler yaģanmıģtır. Mimarlık anlayıģı ve mimari eğilimler değiģmiģ, oteller de bu değiģimden etkilenmiģtir. Bu değiģime uyum sağlamak için farklılaģmıģlardır. ĠĢte bu değiģim sürecinde tatil amaçlı kıyı otellerinin yatak odaları incelenmiģtir. ÇalıĢmanın çerçevesini belirleyebilmek için öncelikli olarak, turizm, konaklama tesisi ve otel gibi kavramların tanımları, çeģitleri, vb. konunun kuramsal çerçeveli yazılı kaynaklardan yararlanılarak oluģturulmuģtur. Bu bilgilerin gözlem ve tespite dayalı bilgilerle desteklenerek, yatak odalarının, konaklama yapılarının değiģimine bağlı olarak gösterdiği değiģim ve bu değiģimin dinamikleri belirlenmiģtir. Mevcut durumdan yola çıkarak araģtırma alanında kullanılabilecek ölçütlere ulaģılmaya çalıģılmıģ ve bu ölçütler mevcut otellerin yatak odalarını değerlendirme aģamasında kullanılmıģtır. Bu aynı zamanda araģtırma alanındaki örneklere de ıģık tutmuģtur. Öncelikle literatür araģtırması ile tanım ve kavramlar belirlenmiģtir. Konuya örnek olabilecek resimler, Ģekiller bulunmuģtur. 2.1.AraĢtırmanın Sınırları AraĢtırma kapsamını, Antalya ili Manavgat ilçesinde bulunan beģ yıldızlı otellerinin yatak odaları oluģturmaktadır. Holiday check-inn kapsamında her sene yapılan kullanıcı memnuniyeti anketi ve değerlendirmesi sonucunda dünyadaki en iyi 100 otel sıralamasına giren oteller arasından tesadüfü örneklem yöntemi ile seçilen dört otel üzerinden değerlendirme yapılmıģtır. AraĢtırmada hedeflenen genellemelere ulaģabilmek için bu oteller yeterli görülmüģtür. 2.2.Verilerin Elde Edilmesi Verilerin elde edildiği oteller tesadüfü örneklem yoluyla seçilmiģtir. Örneklem alanı olarak Antalya nın turizm sektörü açısından ikinci büyük ilçesi olan Manavgat seçilmiģtir. Veriler; yapılmıģ anket sonuçları ve sistematik gözlem yapma, iģletmeciyle yüz yüze görüģme, otellerin genel özellikleri hakkında bilgi toplama, otel yatak

24 9 odalarına ait yerleģim planlarının çizimi ve envanterinin çıkarılması, fotoğraflarla belgeleme, kamu kurumlarının ve özel arģivlerinin taranmasıyla elde edilmiģtir Anket ve sistematik gözlem yapma Otellerde yapılan ve uygulanan kullanıcı anketlerin yararlanılarak, bu araģtırmada ihtiyaç duyulan bilgiler elde edilmiģ ve yeni anket hazırlanmamıģtır. ĠĢletmeciyle ve yönetici kiģilerle görüģülerek otel ve yatak odaları hakkında bilgi edinmek üzere bir anket hazırlanmıģ ve bu anket tesislerin karģılaģtırılmasında ve iģletmeci eğilimlerinin belirlenmesinde kullanılmıģtır Fotoğraflarla belgeleme ve arģivler AraĢtırmada, incelenen yatak odalarına ait renk kompozisyonunu belgelemek; donatı elemanlarını ve öğelerini ayrıntılarıyla saptamak, yorumlanması zor olan bölümleri sonradan değerlendirmek ve unutulan eksikleri tamamlamak ve bu amaçları gerçekleģtirmek üzere otel yatak odalarının fotoğrafları çekilmiģtir. Yanı sıra, mevcut belgeler, (proje, rapor, istatiki bilgi vb.) kamu kurumlarının ve özel Ģahısların (mimar, iç mimar vb.) arģivlerinden elde edilerek değerlendirilmiģtir Ġstatiki değerlendirme AraĢtırma sonucunda elde edilen bulguların anlaģılabilmesi ve kolay yorumlanabilmesi, aynı yollarla elde edilen bulgularla karģılaģtırabilmesi için veriler belli kurallara göre özetlenerek sunulmuģtur. Bu sayede ölçme değerlendirme kriterlerinin oluģturulmasına çalıģılmıģtır.

25 10 3.TURĠZM KAVRAMINA GENEL BAKIġ Turizm sözcüğü ilk kez 19. yüzyılda bazı Ġngilizlerin Avrupa ya yaptıkları yolculuklar için kullanılmaya baģlanmıģtır. Ġçinde yaģadığı dünyanın tüm nimetlerinden olabildiğince yararlanmak arzusu, günümüz insanını, üretmek ve tüketmek gibi iki temel faaliyeti en iyi Ģekilde yerine getirmeye itmektedir. Bu olay, XX. yüzyıla özgü modern bir olay olarak görülmesine karģın, yer değiģtirme insanlık tarihi kadar eskidir. Ġnsanlar yüzyıllar boyunca çeģitli neden ve amaçlarla bulundukları yerin dıģındaki baģka bir coğrafi mekana hareket etmiģlerdir. Dinamik bir yapıya sahip olan bu hareket, çeģitli dillerde değiģik kavramlarla ifade edilmektedir. DeğiĢik kavramlardan dolayı oluģan karıģıklık sonucu tek bir terim kullanılmaya baģlanmıģtır. Bu da turizm kavramıdır Turizmin Tanımı Ġnsanlar kendi ülkelerinde veya baģka ülkelerde eğlenmek, dinlenmek ve çeģitli kültürleri tanımak amacıyla seyahat etmekte, bir baģka deyiģle sosyal yaģamlarını belirli bir süre için sürekli yaģadıkları yerden farklı bir yere taģımaktadırlar. Turizm, bu Ģekilde sürekli bir kalıģa dönüģmemek ve geçim sağlayıcı bir uğraģıda bulunmamak koģulu ile kiģinin yolculuk ve konaklamasından doğan olaylardır (Eralp,1983). Turizm, insanların devamlı ikamet ettikleri, çalıģtıkları ve her zaman olağan ihtiyaçlarını karģıladıkları Ģehirlerin dıģına seyahatleri talep ederek ve geçici konaklamalardan doğan olaylar ve iliģkiler bütünüdür (Kozak,2001). Prof. Hunziker ile Prof. Krapf ın birlikte yaptığı turizm tanımı ise genel olarak benimsenen tanımdır. Para kazanma amacına dayanmayan ve devamlı kalış yerine dönmek kaydı ile kişilerin bir yerde konaklamalarından ve bir yere seyahatlerinden doğan olay ve ilişkilerin bütünüdür. (Ürger,1992) Turizmin Tarihsel GeliĢimi Çok eski zamanlardan beri turizmde kararlı bir geliģim gözlenmiģtir. Turizmin geçtiği aģamaları görebilmek için kısaca tarihçesine değinmek gerekir.

26 11 Ġlkçağda Turizm Ġlk çağlarda, kabilelerin yeni ülkeler fethetmek amacı ile yer değiģtirmeleri, zamanla insanlarda yenilik, değiģiklik ve buna bağlı olarak seyahat düģüncesinin ortaya çıkmasına neden olmuģtur (Tecim,2002). Ortaçağda Turizm Ortaçağda turizmde gerilemeler olmuģtur. Her ne kadar yeni ulaģım araçlarının keģfedilmesi ile turizm farklı bir boyut kazansa da haçlı seferlerinin sona ermesiyle birlikte turizm gerilemeye baģlamıģtır. Rönesans ta Turizm Ortaçağda büyük gerilemeler gösteren turizm Rönesans döneminde tekrar aydınlık günlerine kavuģmuģtur. Rönesans ile birlikte gelen yeni turizm anlayıģları insanlar tarafından çabuk benimsenmiģtir. 17.ve 18.Yüzyılda Turizm 17.yüzyılda doğaya duyulan hayranlık yerini insan gücünün hünerine bırakmasından dolayı bir duraklama dönemi geçirmiģtir. Buna rağmen, 18.asırda Rönesans a tekrar dönüģ ve romantizm ile turizm yeniden bir hamle yapmıģtır. 19.Yüzyılda Turizm Hazırlık evresinden kurtulan turizm bu dönemde gerçek turizm hareketleriyle bir turizm devriminin baģlamasına neden olmuģtur. Modern Turizm Güzel sanatlar ve ekonominin de ilerlemesiyle turizm modern bir evreye girmiģtir. UlaĢım sisteminin de geliģmesiyle farklı bir boyut kazanan turizm 17.ve 18.yüzyıldaki küçük iģletmelerin yerine büyük tesislerin oluģmasını sağlamıģtır. 20.Yüzyılda Turizm XX. yüzyılın baģlangıcından günümüze kadar dünya, iki büyük savaģ yaģamıģtır. I. ve II. Dünya SavaĢları toplumların hayatı üzerinde çok yönlü etkiler yapmıģtır. Önce, savaģlar ve savaģ öncesi siyasi gerginliklerin seyahat güvenliğini azaltması, seyahatleri güçleģtirmesi, turizmin önemli Ģartlarından olan serbestlik ve hürriyet havasını ortadan kaldırmıģ ve turizmi olumsuz etkilemiģtir (Toskay,1978). Ancak, I. ve II. Dünya SavaĢının bazı etkileri de turizm olayının savaģ sonrası yıllarda daha hızlı geliģmesi sonucunu doğurmuģtur. I. Dünya SavaĢında motorlu araçlar çok yaygın bir biçimde kullanılmıģtır. SavaĢtan sonra bu araçlar hakkında bilgisi olan geniģ bir kitle, ulaģtırma vasıtası olarak motorlu araçların kullanımının

27 12 yaygınlaģmasında etkili olmuģtur. Aynı Ģekilde, II. Dünya savasında da hava kuvvetleri büyük rol oynamıģtır. SavaĢ sonrası sivil havacılığın hızlı geliģiminde savaģta bu alanda çalıģan teknik elemanların bolluğunun olumlu etkisi görülmüģtür. Esasen, XX. yüzyıl turizmine ulaģtırma açısından damgasını vuran motorlu kara taģıtları ve havayolları olmuģtur (Toskay, 1978). UlaĢım olanaklarının artması, seyahat özgürlüğünün tanınması, ücretli tatil hakkının sağlanması çağdaģ turizm anlayıģını oluģturmuģtur (Çelik,2008) Turizm Tesisi Turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm iģletmesi faaliyetinin yapıldığı tesisleri ve bunların ayrıntıları ile tamamlayıcı unsurlarını ifade eden tesislerdir (Turizm Tesisleri Yönetmeliği,2000). Turizm tesislerinin genel nitelikleri: Turizm Tesislerinin genel nitelikleri, yerleģme özellikleri ile mahallerin düzenlenmesi, genel güvenlik önlemleri ve çevre korunmasına yönelik önlemler olmak üzere üç ayrı bölümde ifade edilmektedir. Buna göre;(can,2004) a) YerleĢme özellikleri ile mahallerin düzenlenmesi Tesisler, yapı ve dekorasyon olarak yöre, çevre ve doğa ile uyumlu, pazarlama ve iģletmenin gereklerini sağlayabilecek Ģekilde öngörülen fonksiyonlara ve ölçülere uygun mekanlarda gerçekleģtirilir. Yapının tamamı belge kapsamında değil ise belge kapsamı dıģındaki kısımların misafiri (müģteriyi) rahatsız etmeyen bir kullanımda olması, görünüģü bozmaması veya belgeli kısımlardan tümüyle ayrılması, kullanıģ biçimiyle amacının belirtilmesi ve ayrı bir giriģinin olması gerekir (Çizelge 3.1). Bahçesi olan tesislerde, bahçeler özenle ve çevrenin doğal yapısıyla uyumlu olarak düzenlenir, yeterince aydınlatılır ve sürekli bakımlar sağlanır. Genel mahallerde, kadın ve erkek için ihtiyacı karģılayacak sayıda tuvalet ve lavabo bulundurulur. Tesisin bütün mekânlarında yeterli doğal veya mekanik havalandırma sağlanır. Yıl boyu açık tesislerle, kıģ aylarında açık tutulan tesisler merkezi sistemle ısıtılır. Yazlık iģletmeler, geçici ve kısmi ihtiyaçlar için elektrikli sistemlerle ısıtılabilir.

28 13 Çizelge 3.1: Turizm tesisinde gerçekleģen eylemler (Lawson,1976) EYLEM BoĢ Zaman Eğlence Kültür Din Toplu Eğlence Kongre Kurumsal Ticaret Ekonomik Tıbbi Sosyal Seyahat ÖRNEK EYLEM Teleskopla güneģi izleme, turistik yerleri gezme Yelkencilik, golf, kayak, tırmanma, ata binme, seyircili oyunlar, sporlar, gösteriler Sanat, tarih, arkeoloji, gösteri meraklılarına Ayinler, haclar, festivaller Tiyatrolar, konser salonları, opera salonları, kumarhaneler, gece kulüpleri Konferanslar, kongreler, cemiyetler, toplantılar Kurumlara, hastanelere, üniversitelere ziyaretçiler ĠĢ ve ticaret seyahatleri, idari toplantılar Tanıtım gösterileri, sergiler, ticari gösteriler Sağlık, diyet, kaplıca ve iyileģme dönemi olanakları Akrabaları ziyaret, arkadaģ toplulukları, kulüpler Güzergâh üzerinde gece yarısı yolculuk talepleri Tesislerde, devamlı ve yeterli basınçta sıcak ve soğuk su bulunur. Su kesilmesi ihtimaline karģılık yeterli kapasitede su deposu ile hidrofor veya pompa bulundurulur. ġehir Ģebekesi haricinde temin edilen sular için otomatik klorlama ve arıtma tesisatı yapılır. DıĢ ve çevre aydınlatmaları, misafirleri (müģterileri) rahatsız etmeyecek ve doğal yaģamın etkilenmesini önleyecek Ģekilde düzenlenir. Toplam kapasitesi 100 yatağın veya 100 kuverin üzerinde olan tesislerde kapasiteye uygun jeneratör bulundurulur (Turizm Tesisleri Yönetmeliği,2000). b) Genel güvenlik önlemleri Kazan dairesi, soğutucu üniteleri, havalandırma ve santral, transformatör ve alçak gerilim dağıtım tablo mahalleri, jeneratör, telefon santral yerleri, yakıt depoları gibi yerlerde müģterilerin ve tesisin güvenliği için gerekli önlemler alınır. Asansörlerde alarm tertibatı ile havalandırma düzeni oluģturulur. Tesislerde yangın ihbar, söndürme tesisat ve donanımı bulunur. Doğal zemine ulaģmak için inilip çıkılan kat merdiveni sayısı ikiden fazla ise yangın anında boģaltmayı kolaylaģtırmak için her kat ile bağlantısı olan ayrıca bir yangın merdiveni yapılır. Yangın merdivenine yatak odalarının içinden veya merdiven sahanlığından çıkıģ verilmez. Yangın merdiveni bina dıģında, açıkta ya da gerekli tecridin sağlanması kaydıyla bina içerisinde olabilir. Bina dıģına irtibatı sağlanmıģ, ihbar söndürme tesisat

29 14 ve donanımı bulunan iki veya daha fazla merdiven varsa, ayrıca yangın merdiveni aranmaz. Doğal zemine doğrudan bağlantısı olmayan katlarda yer alan ve kapasitesi 100 kiģiden fazla olan diskotek, eğlence yeri, çok amaçlı salon gibi kullanımı yoğun olan genel mahallerde acil durumlarda kullanılmak üzere ikinci bir çıkıģ imkanı sağlanır. Tesislerin uygun yerlerinde, uluslararası normlara uygun olarak hazırlanan, elektrik yokluğunda da çıkıģ yollarını gösteren yeterli iģaretler ve alarm tesisatı bulundurulur. Kapalı yangın merdiveni kovalarının aydınlatılmasında kesintisiz güç veya Ģarjlı aydınlatmalar kullanılır. Tatil merkezleri, tatil köyleri, kampingler, günübirlik tesisler, temalı parklar gibi yaygın yerleģim düzenindeki tesislerin açık alanlarda kolayca ulaģılabilecek konumda yangın söndürme vanası ve hortumu bulunur (Can,2004). c) Çevre korunmasına yönelik önlemler Tesisler atıklarının çevreye zarar vermesini önleyecek gerekli önlemleri alırlar. Atık sular ilgili mevzuatta belirtilen parametre ve standartlara uygun olarak arıtılmadan hiçbir Ģekilde açığa, akarsulara, göllere veya denize akıtılamaz. Katı atıklar; akarsular, göller, denizler ve benzeri alıcı ortamlar ile çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine neden olacak yerlere bırakılamaz (Turizm Tesisleri Yönetmeliği, 2000). 3.4.Turizm Olgusunun Dünyadaki ve Türkiye deki Yeri Turizm, son yıllarda gösterdiği geliģim sayesinde gerek dünya ülkelerinde, gerekse Türkiye de, günlük yaģamın büyük bir parçası olmuģ, kazandığı sayısal büyüklük ile de ekonominin vazgeçilmez bir öğesi haline gelmiģtir (Tecim,2002). Sanayinin geliģmesi ile sömürgecilik döneminin bitmesi kaçınılmaz olmuģ ve bununla birlikte çalıģan insanların bir takım haklar kazanmasına sebep olmuģtur. Bu haklar insanların çalıģma düzenlerini bir düzen içinde bulunmasını sağlarken bir yandan da boģ vakitlerin artmasını sağlamıģtır. Zamanla artan nüfus ve yerleģim yerlerinin kalabalıklığı insanların bu boģ vakitlerini değerlendirmelerini tetikleyici bir rol üstlenmiģtir (Ürger,1992). Bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizm kavramı; ekonomik kriz, iģsizlik ve enflasyon gibi olumsuz etkenler karģısında, bunların tam aksine sürekli geliģim göstermektedir.

30 15 Türkiye, coğrafi konum itibariyle benzersiz bir turizm potansiyeline sahiptir. Ancak turizm Türkiye de yıllarından itibaren önem kazanmaya baģlamıģtır.1953,1982 yıllarında turizmde yapılan yasal düzenlemelerle daha da önem kazanmıģtır. Turizm yatırımlarının teģvikiyle birlikte Türkiye, Akdeniz sahillerinin önemli bir turizm merkezine dönüģmüģ ve tatil amaçlı konaklama tesislerinin sayısı hızla artmıģtır (Çelik,2008). Antalya il kültür ve turizm müdürlüğü verilerine göre, ülkemizin en popüler turist çekim merkezlerinden biri durumundaki Antalya ili; ülke çapındaki toplam yatırım belgeli ve iģletme belgeli tesislerin büyük bir kısmına sahiptir. Bu açıdan, Antalya ili Türkiye turizm sektörü açısından en önemli illerden biri konumundadır. Antalya iline bağlı ilçelerin çoğu, iç ve dıģ turizm talebini karģılayacak miktarda ve kalitede konaklama tesislerine sahiptir (MarkalaĢma Yolunda,2007).

31 16 4.KONAKLAMA TESĠSLERĠ VE OTELLER Konaklama sözcüğü geçici süre kalıģ anlamındadır. Konaklama tesisleri, turistik çekicilikleri oluģturan, müģterilerin geceleme yanında, yiyecek, içecek ve kısmen eğlence gereksinimlerini karģılamak, üzere inģa edilen tesislerdir (Kozak,2001). Seyahat etmekte olanlara geçici bir süre için barınma olanağı sağlayan konaklama tesisleri, göçebelikten yerleģmiģ topluma geçilmesinden, yani seyahatin bir yaģam stili değil, zaman zaman ve gerektiğinde baģvurulan bir eylem türü olmasından beri, birçok biçimsel değiģiklik geçirmiģ olmalarına karģın, özde çok değiģmemiģtir (Dinçer,1988). Konaklama amaçlı yapıların ilk olarak ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemekle beraber hanlar, kervansaraylar ve konakların çok eski dönemlerden beri kullanıldığı görülmektedir (ġahin,2006). Konaklama tesislerinin en eskileri dünyanın çeģitli yerlerinde farklı olarak ortaya çıkmaktadır (Bedük,1998). Dünyadaki Konaklama Tesislerinin Tarihi GeliĢimi Ġlk çağlardaki seyahatlerde Sümerler seyahati keģfedenler olarak nitelenebilir. Çünkü onlar; parayı, yazıyı, tekerleği ilk bulanlar olarak kabul edilmektedir. Ġnsanlar seyahatlerinde ulaģım ve konaklama için parayla veya malla ödeme yapmıģlardır. Avrupa da ise Orta Çağ a kadar birtakım yollar haberciler ve tüccarlar tarafından kullanılmıģtır. Fakat bu yollarda otel ya da koruma alanlarının bulunup bulunmadığı bilinmemektedir. Bununla birlikte müsait konaklama yerleri su kenarları olmuģtur. Antik Çağ da insanların niçin konaklama ihtiyacı duydukları Eski Yunan ve Roma kayıtlarında bulunmaktadır. Antik Yunan da misyonerler, din adamları ve seyyahlar seyahat edenlerin büyük bir bölümünü oluģturmuģlardır. Genelde dinlerinde büyük bir öneme sahip olan tapınak gibi kutsal yerlere seyahat ediyorlardı. Bu nedenle de kalacak yerler bu tip alanlarda yer alıyordu. Bu tip yerleģkeler sadece yatak ve bir miktar yiyeceği kapsayan yerlerdi. Ġlk zamanlarda tapınaklara bağlı kiģilerce kurulurken zamanla yerlerini sosyal prestijleri düģük kiģilere bırakmıģlardır. Yunan konaklama yapılarındaki yatma birimleri o zamanın Ģartlarına uygun olarak kalabalık insan gruplarının aynı anda yararlanabileceği yerler olarak yapılmıģtır. Ġnsanlar bir havuz kenarında ya da suyun yanında hem dinleniyor hem de atlarının su ve yemek

32 17 ihtiyaçlarını karģılıyorlardı (Resim 4.1). Ġnsanlar büyük bir mekânda günümüz yatakhane anlayıģında hazırlanmıģ yataklarda yatmaktaydılar (Özhisar,1997). Resim 4.1: Antik Yunan da konaklama yapısı (Aslanapa, 1993) Günümüz otel ve motellerin ilk örneği sayılabilecek Pasting House ların eski Roma döneminde (yaklaģık MÖ 200 MS 500) geliģtiği ve seyahat edenlerin konaklama ihtiyaçlarını karģıladığı, daha sonraki dönemlerde ise seyahat edenlere yer ve içeceğin sağlandığı, Romalı rahipler tarafından idare edilen Roman Hospice ların geliģtiği bilinmektedir (Özhisar,1997). Orta Çağ konaklama yapılarında yatma birimleri yine birçok insanın topluca kalabileceği imkânlar oluģturulmuģtur. Misafirler bu odalarda, yani büyük odada herhangi bir yatakta uyumuģlardır. Yatma hacimleri sadece uyuma amaçlı yapılmıģ baģka konforu olmayan yerlerdi (Resim 4.2). Resim 4.2: Orta çağa ait bir handa yatak hacimleri (Aslanapa, 1993)

33 18 ġekil 4.1: 17.yy. Ġngiliz han planı yüzyılda görünen değiģiklikler Ġngiltere de yer almıģ ve yerleģmelerin kalitesi artmıģtı. Hanlar, standart bir Ģekilde yapılmıģtır. Yapı, evlerin dikdörtgen bir biçimde sıralanmasıyla oluģmuģtur. Han yemek yemek için, hem atlar hem de insanların kalması için gerekli yapılardan ve bölümlerden oluģmuģtur.17.yüzyıl Ġngiliz hanlarında yatma birimlerinin neredeyse tüm yapının yarısını kapladığı görüyoruz (ġekil 4.1.). Yatma hacimleri de iki bölüme ayrılmıģtır. Birincisi özel odalardan oluģan birinci sınıf yatma hacimleri, ikincisi de bir veya iki geniģ odadan oluģan yatma hacimleridir (Özhisar, 1997). 19.yüzyılda artık han yerine otel sözcüğü kullanılmaya baģlanmıģtır.1829 yılında Boston da inģa edilen Tremont House,bugünkü biçimiyle bildiğimiz konaklama endüstrisinin baģlangıcı olmuģtur (Resim 4.3). Bu otel özel tek veya iki kiģilik odalar, bedava sabun, resepsiyonla yatak odaları arasında iliģki kurulan haberleģme sistemi, misafirlerin bavul ve eģyalarını taģıyan hamallar gibi bazı yenilikler getirmiģtir (Resim 4.4). Bu otel o dönemde yapılan oteller için bir model teģkil etmektedir (www.wikipedia.com).

34 19 Resim 4.3: Tremont House görünüģ Resim 4.4: Tremont House planı Anadolu da Konaklama Tesislerinin Tarihsel GeliĢimi Konaklama tesislerinin kökenini hanlarda ve kervansaraylarda aramak gerekir. Han ve kervansarayların ilk örnekleri olarak da ribatlar kabul edilir. Ribat; Ġslam mimarlığında, kara ve deniz sınırlarının önemli noktalarında yer alan, güvenli bir üs niteliğinde yapılan korunaklı yapılara verilen isimdir. Ribatlar askeri amaçlarla kullanılmaktaydı. Ġlk ribatların izleri bazı tarihçi seyyahların notlarına göre VII. yüzyıla rastlamaktadır (Çağatay,2004). Gazneliler ve Karahanlılar ribat olarak tanımladıkları kervansaraylar inģa etmiģlerdir (MaviĢ,1985). Ribat-ı Mahi yıllarında Gazneli Mahmut tarafından yaptırılan ilk ribatlardandır. Bir Karahanlı eseri olan tarihli Ribat-ı Melik, tarihi belli olan Türk kervansaraylarının en eskisidir. Karahanlı ve Gaznelilerin geliģtirdikleri kervansaray mimarisini, Büyük Selçuklular da ele alarak büyük eserler meydana getirmiģlerdir. Büyük Selçukluların en önemli yapılarından biri Ribat-ı ġerif tir. Ġlk Türk ribat ve kervansarayların özellikleri Ģunlardır. Ġlk planlar kare veya kareye yakın merkezli bir avlu etrafında eyvanlar, revaklarla çevirdiği bunların gerisinde de kapalı mekânların yer aldığı bir kütle mimarisi görülür. Bu genel plan Ģeması bütün Türk toplumlarında uygulanmıģtır (Çağatay,2004) Karahanlı kervansaraylarının mimarisi ve planları daha sonra Anadolu Selçuklularının yaptırdığı kervansaraylarda geliģtirilmiģtir (Aslanapa,1993).

35 20 ġekil 4.2: Avlulu üstü açık tip, Antalya yakınlarındaki Evdir Han planı (Aslanapa,1993) Anadolu Selçuklu döneminde yapılan kervansaraylar üç tip olarak incelenmiģtir. Avlulu üstü açık tip, (ġekil 4.2.) Avlusuz üstü örtülü tip, Ġki tipin birleģmesi sonucunda oluģan bir tiptir. Ġki tipin birleģmesi sonucunda oluģan hanlar Ģekil yönünden iki gruba ayrılmaktadırlar. Birinci grup; avlulu bölümle kapalı bölümün iç içe kaynaģmasıyla ve ikinci grupta; avlulu bölümle kapalı bölümün uç uca konulmasıyla oluģmaktadır. Birinci gruba örnek Alara Han ve ikinci gruba örnek olarak da Sultan Han ı gösterebiliriz. Anadolu Selçukluların hüküm sürdükleri bölgelerde ticaret yollarının, Anadolu Ģehirlerine bağlayan ana yollar üzerinde kurdukları mükemmel kervansaraylar sistemine, Osmanlılarda kervansaraylar ile birçok Ģehir hanları ilave etmiģ ve bu düzeni çok geniģ olan ülkede emniyetle yürütmüģlerdir. Plan tipleri yönünde Osmanlı devri hanlarını genel olarak avlusuz kapalı tip, üstü açık avlulu tip, kervansaray ve Ģehir hanları olmak üzere iki ana bölümde toplamak gerekir. ġehir hanları ise, daha geliģmiģ bir plan tarzı gösterir. Genellikle iki katlıdır ve revaklarla çevrili bir avluyu çeviren odalardan meydana gelmiģtir. 4.1.Konaklama Tesislerinin Genel Nitelikleri Konaklama tesislerinin genel nitelikleri; yatak odaları, personel ve mahalleri, bedensel özürlüler için gerekli düzenlemeler, asansör düzenlemesi ve kıģ sporları yapılan tesislerde gerekli düzenlemeler olarak sınıflandırılmaktadır.

36 21 Konaklama Tesislerinde Yatak Odalarına Ait Düzenlemeler Yatak odaları; tefriģ ve dekorasyonu sağlandıktan sonra, rahat kullanım imkanı verebilecek Ģekilde ve banyolu olarak düzenlenir. Tek veya iki kiģilik olarak düzenlenebilen odalara sadece müģterilerin talebi halinde ilave yatak konulabilir. Odalar teknik normlara uygun olarak; yatak, genel aydınlatma ve gece lambası, tuvalet masası ve aynası, bagaj yeri ve elbise dolabı, oturma yeri veya grubu, perde ve halı gibi tesisin tür ve sınıfına uygun malzemelerle tefriģ ve dekore edilir. Güvenlik için müģteri yatak odası kapı arkalarında ayrıca sürgü gibi ilave kilit sistemi düzenlenir. Banyolarda duģ teknesi, küvet gibi suyun yayılımını engelleyici önlemler alınır. Oteller, butik oteller ve tatil köyleri odalarının tümü suit Ģeklinde düzenlenebilir. Diğer asli konaklama tesislerinde ise; apart üniteler dıģındaki oda sayısının yüzde yirmi beģinden fazla sayıda suit oda yapılamaz. Dört ve beģ yıldızlı oteller, butik oteller ile tatil köylerindeki suit odaların tümünde, bir, iki ve üç yıldızlı otellerde ise apart üniteler dıģındaki toplam oda sayısının en fazla yüzde yirmi beģi kadar sayıdaki suit odada içecek ve basit yeme ihtiyacını karģılayabilecek kapsamlı olmayan mutfak niģi düzenlenebilir. Suit odalar, bir adedi oturma bölümü olmak üzere doğal aydınlatmaları bulunan en az iki bölümden oluģur. Süit odaların yatak kapasitelerinin hesabında, banyo alanı dâhil altmıģ metrekareye kadar olanlar iki yataklı, banyo alanı dâhil altmıģ metrekare üzerinde ve birden fazla yatak odası bulunanlar dört yataklı olarak kabul edilir. Oturma bölümlerinin yatak odası Ģeklinde düzenlenmesi halinde; suit odalar, aile odası olarak adlandırılır ve belge kapasitesinde belirtilir, bu durumda mutfak niģi düzenlemesi yapılamaz. Aile odalarında banyo hariç; on metrekareye kadar olan odalar tek, daha büyük olanlar ise iki yataklı olarak düzenlenir. Bodrum katlarda yatak odası yapılamaz. Ancak, eğim dolayısıyla taban döģemesi mevcut arazi seviyesinden aģağı olmayan ve yeterli doğal ıģık alan katlar bu hükmün dıģındadır. Yatak odalarının pencereleri, mutfak, tuvalet gibi müģteriyi rahatsız edebilecek mahallerin bulunduğu aydınlığa açılamaz. Aydınlığın dar kenarı iki metreden, alanı ise altı metrekareden az olmamak kaydı ile toplam oda kapasitesinin yüzde yirmisini aģmayacak sayıda aydınlığa bakan oda yapılabilir.

37 22 Personel ve Mahalleri Turizm tesislerinde eğitimli personel ile hizmet verilmesine özen gösterilir. Yetkili kurum ve kuruluģlardan alınmıģ sertifikaları haiz personel de eğitimli personel kapsamında değerlendirilir. Tesislerde sağlık, güzellik ve bakım, masaj, su sporları, okçuluk, atıcılık, binicilik gibi üniteler bulunması durumunda bu birimlerde sertifikalı personel çalıģtırılır. Asli konaklama tesislerinde kadın ve erkek personel için ayrı soyunma yerleri, dolapları, duģ, tuvalet ve ortak oturma, dinlenme ve yemek ihtiyaçlarını karģılayan bir mahal bulunur. Tesis bünyesinde yatakhane bulunması halinde yeterli doğal havalandırma ve aydınlatma imkânı, doğal havalandırmanın yeterli olmaması durumunda ise mekanik havalandırma desteği bulunur. Yatakhanelerin düzenlenmesinde kiģi baģına dört metrekare alan esas alınır. Pansiyon ve müstakil apart otellerde personel ünitesi yapılması zorunlu değildir. Bedensel Özürlüler Ġçin Düzenlemeler Toplam kapasitesi seksen oda ve üzerinde olan oteller ile tatil köylerinde en az bir oda olmak üzere toplam oda kapasitesinin yüzde biri oranında odada, ayrıca tesis giriģi, genel tuvaletler ile en az bir adet yeme- içme ünitesinde, mola noktaları, temalı parklar ile eğlence merkezlerinde ise kendi türlerinin asgari niteliklerinde belirtilen Ģekilde bedensel özürlülerin kullanımına uygun düzenlemeler yapılır. Bu düzenlemeler, özel iģaretlerle belirtilir. Asansör Düzenlemesi Asansör kullanımı zorunlu olan tesislerde, asansörün ulaģtığı kattan aģağı veya yukarı doğru müģterinin ineceği veya çıkacağı kat sayısı; bir, iki ve üç yıldızlı oteller için en fazla üç, dört yıldızlı oteller için en fazla iki, beģ yıldızlı oteller için ise en fazla bir olması durumunda bu katlar için asansör aranmaksızın müģteri merdiveni kullanımı iģlev ve yöre özellikleri göz önünde bulundurularak kabul edilebilir. Asansörlerde alarm tertibatı ile havalandırma düzeneği bulunur. KıĢ Sporları Yapılan Tesislerde Gerekli Düzenlemeler KıĢ sporları yapılan tesislerde kayak pisti kayak sporuna hizmet verecek Ģekilde hazırlanır ve pistin güvenliği için gerekli önlemler alınır. Tesislerde acil durumlarda hizmet vermek üzere gerekli yardım ekibi ve donanımı bulundurulur.

38 Konaklama Tesislerinin Sınıflandırılması Konaklama tesislerinin sınıflandırılmasındaki amaç, temel hedefi misafirlere yatak sağlamak olan konaklama tesisleri ile sosyal, rekreasyonel v.b. baģka amaçlara destek iģlevi olarak hizmet veren konaklama tesislerinin ayrımını yapabilmektir. Konaklama tesisleri Türk Dil Kurumu, ülkemizde yürürlükte olan 2634 sayılı Turizmi TeĢvik Kanunu (1982) ve Turizm Tesisleri Yönetmeliği (2000) de değiģik biçimlerde sınıflandırılmaktadır (ġahin,2006). Moteller: Yapı, tesisat donanımı, dekorasyon, donatı elemanları ve servis yönlerinden üstün özellikler gösteren, zorunlu olmayan ek hizmetler sağlayan ayrıca lokanta veya kafeteryası bulunan tesisleri birinci sınıf motel, diğerleri ise ikinci sınıf motel olarak sınıflandırılırlar (Özhisar,1997). Tatil köyleri: Tatil köyleri, doğa güzellikleri içinde ya da arkeolojik değerler civarında kurulmuģ rahat bir konaklama yanında çeģitli spor ve eğlence hizmetlerinin de sağlandığı en fazla üç katlı yapılardan oluģan ve en az seksen odalı tesislerdir. Tatil köyleri; birinci sınıf tatil köyleri ve ikinci sınıf tatil köyleri olarak iki grupta sınıflandırılır. Pansiyonlar: Pansiyonlar, konaklama tesisi olarak planlanıp inģa edilmiģ olan, yönetimi basit, müģteriye yeme içme hizmeti veren veya müģterilerin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkanları bulunan en az 5 odalı konaklama tesisleridir (Özhisar,1997). Kampingler: Kampingler; karayolları güzergâhları ve yakın çevrelerinde, deniz, göl, dağ gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle müģterilerin kendi imkanlarıyla geceleme, yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor ihtiyaçlarını karģıladıkları en az on ünitelik tesislerdir (Turizm Tesisleri Yönetmeliği,2000). Apart otel: Apart oteller; belgeli bir otel veya tatil köyü veya turizm kompleksi yatırım veya iģletmesi bütünü içinde yer alabildiği gibi en az on üniteden oluģacak Ģekilde, bir tesis bünyesinde bulunma zorunluluğu olmadan "müstakil apart otel'' adı altında müstakil de düzenlenebilir (Turizm Tesisleri Yönetmeliği,2000). Hosteller: Hosteller; gençlik turizmine cevap verebilecek ve yeme-içme hizmeti veren veya müģterinin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkanı olan en az on odalı tesislerdir. Kapasiteye uygun oturma salonu, yönetici odası, çamaģır yıkama, ütüleme ve kurutma imkanı sağlayan mahalleri içerir (Turizm Tesisleri Yönetmeliği,2000).

39 24 Resim 4.5: Ġstanbul Pera Palas Oteli, modern anlamdaki ilk otel (www.perapalas.com) Oteller: Oteller, asli fonksiyonları müģterilerin konaklama ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında, yeme-içme, spor ve eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen tesislerdir. Oteller; bir, iki, üç, dört, beģ yıldızlı oteller olarak sınıflandırılırlar (Resim 4.5). 4.3.Konaklama Yapılarından Oteller ve Otel Tipleri Oteller; turizm konaklama tesisleri, yönetimiyle olduğu kadar tesis içi donatımıyla da müģterilerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olmalıdır. Yalnız konaklama ihtiyacını değil, dinlenme, beslenme, eğlenme vb. temel ihtiyaçları da karģılayabilmelidir. Bunun yanında, tesisin otel endüstrisinin estetik standartlarına da uyması gerekmektedir. Birbirinden farklı niteliklere sahip oteller arasında ayrım yapabilmek için çeģitli kriterler kullanmak gerekmektedir. Bu nedenle, otelleri aģağıdaki gibi çeģitlerine ayırmak mümkündür; Turizm Tarihi GeliĢime Göre Otel Tipleri (lüks, vasat ve tamamlayıcı konaklama iģletmeleri) Faaliyet Sürelerine Göre Otel Tipleri (tüm yıl boyunca açık olan otelle ve mevsimlik oteller) OluĢumlarına Göre Otel Tipleri (residence oteller, suit oteller, süper lüks oteller, restore edilmiģ oteller, mega oteller, hip oteller)

40 25 Kullanım Amaçlarına Göre Otel Tipleri (dinlenme otelleri, kongre ve konferans amaçlı oteller, toplantı amaçlı oteller, casino amaçlı oteller, SPA oteller, çok amaçlı otel kompleksleri) Kapasitelerine Göre Otel Tipleri ( yatak sayısı, mekan büyüklükleri, sermaye, personel sayısı vb.) YerleĢim Yeri Özelliklerine Göre Otel Tipleri (Ģehir içi otelleri, Ģehir çevresindeki oteller, banliyö oteller, resort oteller) Bulundukları Yere Göre Oteller (kıyı otelleri, dağ otelleri vb.) Bağlı Oldukları UlaĢtırma Araçlarına Göre Otel Tipleri (istasyon otelleri, havaalanı otelleri, liman otelleri, karayolları üzerindeki oteller) Niteliklerine (Konfor Standartlarına)Göre Otel Tipleri (bir, iki, üç, dört, beģ yıldızlı oteller ve butik oteller) Günümüzde oteller için yukarıda verilen biçimlerde kesin sınıflandırmalar yapmak oldukça güçleģmiģtir. Ġki yıldızlı otellerin kimi zaman üç yıldıza sahip oteller gibi, beģ yıldıza sahip otellerin dört yıldızlı oteller gibi hizmet verdiği durumlar olabilmektedir. Ayrıca, sahil kenarında yer alan bir dinlenme otelinde bulunan toplantı salonları ile bu oteller kongre ve toplantı amacı ile de kullanılabilmektedir (ġahin, 2006). Oteller ile ilgili bu sınıflandırılmalar yapılırken, niteliklerine göre otel tiplerinin sahip olması gereken nitelikler belirtilmiģtir Niteliklerine (konfor standartlarına) göre otel tipleri Turizm TeĢvik Kanunu na göre otellerin sınıflandırılması yıldızlandırma sistemine göre yapılmaktadır. Otellerin elinde bulundurduğu ekipman ve donanımlar, sınıflandırma sırasında kriter olarak kabul edilmekte ve buna göre bir yıldızlı, iki yıldızlı, üç yıldızlı, dört yıldızlı, beģ yıldızlı ve özel nitelikli/butik oteller olarak isimlendirilmektedir. Bu isimler, otellerin pazarlama, tanıtım iģlemleri ve ücretlendirme sırasında önem kazanmaktadır Bir yıldızlı oteller Bir yıldızlı oteller, aģağıda belirtilen nitelikleri taģıyan en az 10 oda kapasiteli otellerdir (Turizm Mevzuatı, 1982).

41 26 GiriĢte rüzgârlık, otel kapasitesine uygun düzenlenmiģ resepsiyon, bekleme yerini kapsayan, telefon hizmetinin de verildiği lobi ve vestiyerden oluģan bir kabul holü (sadece yaz sezonu boyunca açık tutulan tesislerde rüzgârlık ve vestiyer Ģartı aranmaz) olmalıdır. Kent içinde oda sayısının % 30`u, kent dıģında % 50`si oranında oturma imkânı sağlayan oturma salonu (yazlık tesislerde bir kısmı açık olabilir) ve salon kapasitesinin en fazla %50 sine hizmet verecek Ģekilde WC ler bulunmalıdır. Kahvaltı ofisi ve bağlantılı kahvaltı salonu (yeterli büyüklükteki oturma salonu veya varsa lokanta bu amaçla kullanılabilir, yazlık tesislerde bu amaçla kullanılan salonun bir kısmı açık olabilir) bulunmalıdır. Lokanta yok ise büfe hizmeti olmalıdır. Genel mahaller ve yatak odaları döģemelerini tamamen kaplayan nitelikli malzemeler (halı, seramik gibi) kullanılmalıdır. Yönetim bölümü bulunmalıdır. MüĢterinin ineceği veya çıkacağı kat sayısının üçten fazla olması halinde otel kapasitesi ile orantılı müģteri asansörü bulunmalıdır. Emanet eģyalar ve ilkyardım malzeme ve gereçleri için dolap bulunmalıdır Ġki yıldızlı oteller Ġki yıldızlı oteller, bir yıldızlı oteller için aranılan özellik ve hizmetlerle birlikte aģağıda belirtilen hizmetleri de veren, en az 20 oda kapasiteli tesislerdir (Turizm Mevzuatı, 1982), (Resim 4.6, Resim 4.7). Oturma salonu ve/veya bağımsız bölümlerde bar düzenlemesi yapılmalıdır. Ġlave bir yönetim odası bulunmalıdır. Ġklim koģullarına göre genel mekânlarda klima sistemi olmalıdır. Telefon santral bölümü olmalı ve odalarda telefon bulunmalıdır. Yatak katlarında kat hizmetleri için ofis ve/veya dolap olmalıdır. Genel mahaller ve yatak odaları döģemelerini tamamen kaplayan nitelikli malzemeler (halı, seramik gibi) kullanılmalıdır. Ġlkyardım malzeme ve gereçleri için dolap bulunmalıdır. Oda sayısının % 25 ine hizmet verebilecek sayıda, Ģifreli veya çift anahtarlı kasa gibi müģteriye emanet hizmeti verilen bir düzenleme olmalıdır.

42 27 Resim 4.6: Albena Club Otel-Assos Resim 4.7: Diplomat Hotel klimalı yatak odası- Marmaris Üç yıldızlı oteller Üç yıldızlı oteller, iki yıldızlı oteller için aranılan özellik ve hizmetlerle birlikte aģağıda belirtilen nitelikleri de taģıyan en az 40 odalı otellerdir (Turizm Mevzuatı, 1982).

43 28 Resim 4.8: Aspendos Otel dıģ mekân-alanya Ana giriģten ayrı servis giriģleri olmalıdır (Resim 4.8), (Resim 4.9). KiĢi baģına l.2 metrekare olmak üzere en az 50 kiģilik çok amaçlı salon ve buna bağlı olarak fuaye kısmı ile WC ler bulunmalıdır. Alakart ve tabldot servisi olan ikinci sınıf lokanta veya kafeterya bulunmalıdır. Resim 4.9: Newport Otel resepsiyon, lobi-ġstanbul Yatak odalarında TV ve müzik yayını yapan tesisat olmalıdır(resim 4.10). Ġklim koģullarına göre odalarda ısıtma ve soğutma tesisatı bulunmalıdır. Banyolarda saç kurutma makinesi olmalıdır. ÇamaĢır yıkama ve ütüleme hizmeti verilmelidir.

44 29 Resim 4.10: Eden Beach Otel yatak odası-assos Dört yıldızlı oteller Dört yıldızlı oteller, üç yıldızlı oteller için aranılan özellik ve hizmetlerle birlikte aģağıda belirtilen nitelikleri de taģıyan en az 80 odalı otellerdir (Turizm Mevzuatı, 1982). Otel kapasitesine uygun servis giriģi, servis asansörü veya merdiveniyle bağlantılı bagaj odası ve telefon kabinleri ile satıģ bölümlerinin bulunduğu kabul holü olmalıdır. MüĢterilerin ineceği veya çıkacağı kat sayısının ikiden fazla olması halinde otelin kapasitesiyle orantılı müģteri asansörleri ve ayrıca servis merdiveni ve/veya asansörü bulunmalıdır. Odalarda kıymetli eģya kasası, mini bar, TV olmalıdır. Her katta kat ofisi düzenlemesi yapılmalı ve servis asansörü ile bağlantılı olmalıdır. Ayrık yerleģim düzenlerinde, hizmetin aksamaması Ģartıyla bu birimin her katta bulunma zorunluluğu yoktur. YerleĢim merkezlerinde 06:00 24:00 saatleri arasında oda servisi yapılmalıdır. Kuru temizleme servisi ile gerektiğinde hizmet verebilecek terzi birimi bulunmalıdır.

45 30 Doktor ve hemģire hizmetinin verildiği ilkyardım araç ve gereçleri bulunan bir revir düzenlenmelidir. Resim 4.11: Club Xanthos Hotel teras- Kalkan Lokanta, özel yemek ve kokteyl salonu bulundurma zorunluluğu olmaksızın, otel kapasitesinin % 50 sine hizmet veren, birinci sınıf mekân olarak düzenlenmelidir (Resim 4.11). Turizm amaçlı satıģ üniteleri planlanmalıdır. Personel sayısının en az % 15 i, konusunda eğitim almıģ kiģiler olmalıdır. Berber ve kuaför salonları düzenlenmelidir. KiĢi baģına en az 1,2 metrekare düģecek Ģekilde en az 100 kiģilik ikinci birçok amaçlı salon ve fuayesi bulunmalıdır. En az 40 metrekare büyüklükte aletli jimnastik, aerobik veya bilardo salonu, alarm sistemi bulunan sauna, Türk hamamı, mini golf, tenis veya voleybol sahası, bowling salonu, go-kart pisti, kayak ve deniz sporları, squash salonu veya benzeri imkânlar sağlayan ünitelerden en az üç adedi bulunmalıdır. Kapalı ve/veya açık yüzme havuzu, KiĢi baģına en az 1,2 metrekare alan düģen, en az 100 kiģilik konferans salonu, fuayesi, salon ile bağlantılı en az iki çalıģma odası, sekreterlik ve simültane tercüme hizmetlerinin verildiği mahaller, Telefon, faks, bilgisayar vb. büro hizmetlerine yönelik çalıģma salonu,

46 31 Resim 4.12: Patara Prince Otel yatak odası görünüģ- Antalya En az 100 kiģi kapasiteli kabare, tiyatro, sinema etkinliklerinin yapılabileceği kapalı salon, KiĢi baģına en az 1,2 metrekare alan düģecek Ģekilde en az 100 kiģilik gece kulübü, diskotek veya benzeri eğlence imkânı veren ayrı bir salon, Pasta ve içki servisi verilen en az 100 kiģilik salon, En az beģ çeģit Türk yemeğinden oluģan bir menünün de sunulduğu ikinci bir lokanta, Kafeterya ve snack bar, ünitelerinden en az üç adedi bulunmalıdır (Resim 4.12), (Resim 4.13).

47 32 Resim 4.13: Armada Otel teras bar-ġstanbul BeĢ yıldızlı oteller BeĢ yıldızlı oteller, yerleģme durumu, yapı, tesisat, donatım, iç mimari uygulama ve hizmet standardı olarak üstün özellikler gösteren, dört yıldızlı oteller için aranılan özellik ve hizmetlerle birlikte aģağıda belirtilen nitelikleri de taģıyan en az 120 odalı otellerdir (Turizm Mevzuatı, 1982). Yukarda dört yıldızlı otellerde istenilen niteliklerin, son sekiz maddesinden en az altısını sağlamalıdır(resim 4.14). ĠĢletmenin kapasitesine uygun büyüklükte yüzme havuzu olmalıdır. Resim 4.14: Çırağan Palace Kempinski Hotel bahçe-ġstanbul

48 33 MüĢterilerin ineceği veya çıkacağı kat sayısının birden fazla olması halinde otelin kapasitesiyle orantılı müģteri asansörleri ve ayrıca servis merdiveni ve/veya asansörü bulunmalıdır. Oda sayısının en az % 20 si kadar park yeri imkânı olan garaj ve/veya üzeri kapalı otoparkı olmalıdır. Uydu ve/veya video yayınları imkânı sağlanmalıdır (Resim 4.15). Self servis olarak çalıģtırılmayan biri alakart, en az 3 ayrı yiyecek ünitesi olmalıdır. Resim 4.15: BeĢ yıldızlı otellerde hamam örnekleri Banyolarda küvet bulunmalı ayrıca acil durumlar için resepsiyonla bağlantılı telefon olmalıdır. Odalar, banyo hariç 20 metrekarenin üzerinde olmalı ve uluslararası standartlara uygun tefriģli düzenlenmelidir (Resim 4.16) Yatak odalarında ses geçirmezlik sağlanmalıdır. Çok amaçlı salonlar ve amaçlarına uygun olarak planlanmıģ en az 3 çalıģma odası ile bağlantılı, sekreter ve simultane tercüme hizmetlerini kapsayan kiģi baģına yan hizmetleri ile birlikte en az 1,5 metrekare alan düģen 1000 kiģilik kongre salonu olmalıdır. 24 saat oda servisi olmalıdır.

49 34 Resim 4.16: Swiss Hotel yatak odası-ġstanbul Resim 4.17: Grand Cevahir Hotel kapalı havuz-ġstanbul Resim 4.18: BeĢ yıldızlı otellerde balo salonu örnekler

50 Özel nitelikli oteller-butik oteller Özel sınıf statüsü almaya hak kazanmıģ otellerin, nitelikleriyle ilgili bir açıklaması yasal bir kaynakta yapılmamıģtır. Ancak, beģ yıldızlı otellerde öngörülen niteliklerin hemen hemen hepsini taģıyan, bulunduğu yer ve konum itibarı ile bu statüde olmaya layık görülen oteller, özel nitelikli oteller Ģeklinde adlandırılır (Resim 4.19). Resim 4.19: Alp PaĢa Butik Otel görünüģ-antalya Yapısal özelliği, mimari tasarımı, tefriģ, dekorasyon ve kullanılan malzemesi yönünden özgünlük arz eden, iģletme ve servis yönünden üstün standart ve yüksek kalitede, deneyimli veya konusunda eğitimli personel ile kiģiye özel hizmet verilen en az on odalı otellerdir (Turizm Tesisleri Yönetmeliği,2000).

51 36 5.BEġ YILDIZLI OTEL YATAK ODALARI 5.1.Otel Yatak Odasının Otel Ġçindeki Yeri ve Önemi Otellerin ana amacı olan konaklama ihtiyacına cevap veren oda mekanı; planlama, programlama ve tasarlama eylemlerine yön veren birimdir. Yatak odası bir otel için en temel birim olduğundan, tasarım kararları alınırken ilk ve en önemli basamağı oda tasarımı oluģturmaktadır. Yatma birimlerinin boyut ve sayıları belli olmadan diğer birimlerin tasarlanması imkânsızdır. Otel yatak odalarının planlanmasında en önemli kısmı yatak odalarının bulunduğu konaklama bölümü oluģturmaktadır. Konaklama süresi ve kullanım bakımından diğer otel tiplerine göre farklı olan tatil amaçlı kıyı otelleri müģteriye kendi evinde olduğu hissini yaģatmalıdır. Konfor bakımından müģteriyi kendi evindeymiģ gibi ağırlarken; diğer yandan da turizmin baģlıca amaçlarından olan kültür öğesini ve özelliklerini müģteriye yansıtmalıdır. Yatak odası, kiralanabilir, kiģiye özel en küçük hacim olarak göz önüne alındığından kullanıcısının istek ve gereksinimlerine cevap verecek nitelikte diğer genel hacim tasarımlarından ayrılır. Kullanıcının beklentilerinin yüksek olması böylesi özel hacimlerde detayların önemini ön plana çıkartır. Bu anlamda tasarımcıların hedef kitlenin ihtiyaçlarını iyi tanımlaması gereklidir (Yolcu,2006). Otel iģletmelerinde müģteri odaları içindeki eģyalar, kullanım amaçları ve oda büyüklüklerine göre farklılaģtırılmıģlardır. Bu farklılık oda fiyatlarını ve gelirlerini belirlemede etkili olduğu gibi yapılacak temizliğin süresini ve kullanılacak eģyaların sayısını ve çeģitliliğini de etkilediğinden kat hizmetleri departmanı açısından önemlidir. Yapılan araģtırmalara göre, ülkeler elde ettikleri toplam turizm gelirlerinin %50 sini konaklama tesislerinden, bunun da %50 sini oda için ödenen meblağdan elde etmektedir ( Tunalı, 2009). MüĢterilerin bir otelden memnun kalmalarında ve iģletmeyi tekrar tercih etmelerindeki en büyük etkenin, otel yatak odalarında yakaladıkları temiz, rahat ve konforlu konaklama olduğu ise tartıģılmaz bir gerçektir. 5.2.Otel Yatak Odası Tipleri Kiralanabilir mekânsal birim kavramıyla birlikte yatak odalarının tasarımının önemi, daha da dikkat çekmektedir. Yatak katı plan tipinin belirlenmesiyle birlikte

52 37 otelin kapasitesine uygun oda sayısı ve her yatak katı için farklı oda gruplarının sayısı belirlenmiģ olacaktır. Otelin mimari konseptine uygun olarak yatak katı planlarının oluģmasıyla birlikte odaların % kaçının hangi tip ve sayıda olacağının da kararı verilmiģ olacaktır. Yatak katı plan tipinin belirlenmesinden sonra çıkacak olan ilk problem ise otel kütlesinin oluģturduğu mimari formdur. Bu forma göre yatak odalarının kimi yerde farklı boyut ve formda olabileceği ortaya çıkmaktadır (ġekil 5.1). Bir otelin hangi standartta olursa olsun, sahip olabileceği yatak odası tiplerinin standartlaģmada ne gibi değiģikliğe uğradıklarını araģtırmak olumlu bir yaklaģım olacaktır. KiĢisel oluģları ile daha da önem kazanan tipik otel yatak odalarında ve suitlerde mekânsal açısından olduğu kadar tasarım açısından da problemler söz konusudur. Ġlk kez kiralanabilir oda kavramının ortaya çıkması 1829 da Boston Tremont House Oteli ile baģlamıģtır. O günlerde yeni baģlayan endüstri sistemi ile kiģisel yatak odası kavramı ve yatak odalarının standartlaģmasında önemli rol oynamıģtır. Daha sonraki yıllarda ise elektrik sistemi, ses düzeni, telefon, asansör, merkezi ısıtma ve su sistemi gibi yeniliklerle birlikte konforlu otel yaģamını ortaya çıkarmıģtır. Bunlarla birlikte servis sistemleri gibi yeniliklerle beraber çamaģırların odalara ulaģtırılması ve kirli çamaģırların bir araya toplanması gibi servisler ve banyoların sırt sırta düzenlenmesi gibi yeniliklerin oluģmasını sağlamıģtır. Odaların farklı açılarla kullanılabilmesi suit oda oluģum kaynağını meydana getirmiģtir. Ġki tek yatağı olan oda twin oda olarak, yatağa dönüģtürülebilen divanı olan ve oturma odası olarak düzenlenen odalar da stüdyo oda olarak adlandırılır. Bu odalar genellikle oturma odası ve yatak odası olarak kullanılmaktadır.

53 ġekil 5.1: Yatak odası normal tip örnekleri (Rutes,1985) 38

54 39 Günümüzde kullanılan suit oda tipleri ve içerdiği donanım listesine göre dörde ayrılmaktadır. Bunlar; mini suit, junior suit, senior suit ve extra suit olarak adlandırılmaktadır (ġekil 5.2). ALT MEKÂNLAR (M) YATMA BÖLÜMÜ:5.25X3.75 GĠRĠġ: 2.70X1.50 I.H.: 2.40X3.20 OTURMA BÖLÜMÜ:.5X5.25 EKĠPMANLAR: Ġki KiĢilik Yatak, Oturma Grubu, Komodin: 0.50x0.50 Tuvalet Masası: 0.40x1.00 ÇalıĢma Masası: 0.70x0.70 Mini bar- TV: 0.40x2.80 Dolap:0.50x2.20 Küvet:1.80x0.80,Klozet, Lavabo ALT MEKÂNLAR (M) STÜDYO BÖLÜMÜ:8X5 GĠRĠġ BÖLÜMÜ:2X2.6 ISLAK HACĠM:2.5X2.5 EKĠPMANLAR: Yatak Olur Kanepe, 6 KiĢilik Yemek Masası, Mini bar:.040x0.40 Dolap:0.50x2.50 DuĢ:0.80X0.80, Klozet, Lavabo ALT MEKÂNLAR (M) YATMA BÖLÜMÜ:4.35X4.40 GĠRĠġ:2.10X2.90 ISLAK HACĠM: 3X3.60 OTURMA BÖLÜMÜ: 7.25X5 EKĠPMANLAR: Kral Yatak: 2x2 Komodin: 0.5x0.50 ÇalıĢma Masası: 0.70x0.70 Mini Bar-TV: 0.40x2.80 Dolap: 0.50x0.50 Küvet: 1.80x0.80 Set Üstü Lavabo: 2.2x0.40 Klozet, ġekil 5.2: Yatak odası suit tip örnekleri (Rutes,1985) Bir salon ve buna bağlı bir ya da daha fazla sayıda yatak odası bulunan konaklama ünitesine suit oda denir. Süit odaların salon kısımlarına parlor denilir. Süit odalar duvarla birbirlerinden ayrılabileceği gibi, paravanlarla da ayrılabilir. Süit odanın salonu yatak odalarından bir paravanla ayrılıyorsa Junior süit olarak adlandırılır. Aralarında koridora geçmeden geçiģ olanağı sağlayan odalara bağlantılı-geçmeli (connection) oda denilir. Bu odaların tamamı yatak odası olarak düzenlenir. Bağlantılı

55 40 odalar ara kapının kapalı tutulması koģuluyla bazen ayrı odalar olarak da müģteriye satılır. Otellerde genellikle odalar iki yataklı olarak düzenlenir fakat ihtiyaca göre ilave yatak konulabilen üç yataklı odalara tripleks oda denilir. Ayrıca birbiriyle bağlantılı üç katlı odalara da tripleks oda denilmektedir. Yatak odası, kiģiye özel en küçük mekân olarak düzenlenmektedir. MüĢterinin istek ve ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olmalıdır. Kullanıcının beğenisi seviyesi yükselmesiyle birlikte detayların daha da önemli olması gerektiği kaçınılmaz bir gerçek olmaktadır. Yatak odalarının kullanıcıya hitap ederken maliyet açısından da değerlendirilmesi gerekmektedir. Buna göre hedef kitlenin özel ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yatak oda sayısının sınırlanması gerekmektedir. Her otel tipinin kullanıcı ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Örneğin; kısa süreli iģ seyahatine çıkanlar için kullanıcının tek kiģilik oda ihtiyacı varken, kongre amaçlı otellerde kullanıcının oda ihtiyacı iki kiģiliktir (Çizelge 5.1). Çizelge 5.1: Oda tip ve donanımlarının kullanıcı niteliklerine göre değiģimi (Rutes,1985) ĠĢ seyahatinde olanlar Kullanıcı Karakterleri Grup Kullanıcılar Yüksek gelir grubu %75 erkek,%25 kadın 2 4 gecelik kalıģ Bireysel Kullanıcılar Yüksek gelir grubu %85 erkek, %15 kadın 1 2 gecelik kalıģ Tatildekiler Orta gelir grubu 1 4 Aileler gecelik kalıģ Çiftler Orta gelir grubu 1 7 gecelik kalıģ Tek KiĢi Orta gelir grubu genç profesyoneller Seyahat Amacı Kongre, toplantı, satıģ ve pazarlama mitingleri, mesleki gruplanmalar ġirket iliģkileri, satıģlar, kongre ve toplantılar Aile seyahatleri, spor, dinlenme Hafta sonu seyahati, tur, kulüp gezileri, alıģveriģ, spor, sosyal faaliyetler Turlar, klüpler, sosyal faaliyetler, alıģveriģ, macera Oda Tip Ve Donatıları Kral dairesi, iki kiģilik iki yataklı oda; giyinme bölümü banyo, çalıģma bölümü oturma mekanı Kral dairesi; duģlu standart banyo; çalıģma bölümü oturma mekanı Ġki kiģilik iki yataklı, kral sofra, ilave yatak; ayrılmıģ banyo; TV ilaveli oturma bölümü Kral dairesi, iki kiģilik iki yataklı, ayrılmıģ banyo; çalıģma bölümü Tek kiģilik yataklı oda; standart banyo; çalıģma bölümü

56 Otel Yatak Odası Alan Standartları Yatak odalarının farklı tipleri için, farkı alt mekanlar söz konusu olduğundan alan standartları da değiģmektedir. Yatak odası tiplerinden en yaygın olarak kullanılanlara göre, içerdikleri iç mekan bölümleri için Çizelge 5.2 de bir takım değerler verilmiģtir. Verilen bu değerler, herhangi bir araç ya da donanım ilavesi halinde, araç boyutları ve gerekli olan sirkülasyon alanı ihtiyacına göre değiģmektedir. Çizelge 5.2: Yatak odası alt mekanlarının alan standartları (Rutes,1985) YATAK ODASI GiriĢ Yatma/Oturma/ Islak Hacim (m2) Toplam Yatak TĠPLERĠ Bölümü ÇalıĢma Bölümü Odası Alanı (m2) (m2) (m2) Twin oda 4 4, , King oda 6 6, , Stüdyolu king oda 5 5, , Lüks oda 6 6, ,5 6 32,5 34,5 Lüks kral dairesi Oturma odası 3 3, , Otel Yatak Odası Aks ve Boyutsal Tanımlamalar Mimari alanda mekan özellikleri içinde sınırlayıcı nitelik olarak sayılabilecek strüktürel aks tanımları, aralığı ve boyutu bir bütün içinde algılamayı destekleyen ve kullanım amacına göre etkisi değiģen önemdedir. Dolaysıyla otel yatak katı için oluģturulması gereken taģıyıcı strüktür Ģeması, oda tiplerinin ortaya çıkmasıyla da belirginleģir. Belli olan kolon yerleri ve aks aralıkları direkt olarak daha alt katlara doğru devam edeceğinden, alt katlardaki genel mekanların da aynı kolon sistemine uyması zorunludur. Ancak yatak katı plan Ģemasını oluģturan oda, banyo, koridor, banyo, oda sıralaması da strüktürel aks sisteminin oluģmasında en büyük etkendir (Çağatay,2004). Banyodaki tesisat bacalarının döģemede oluģturduğu yırtık ve içinden kiriģ geçmesi strüktürel sistemi etkilemektedir. OluĢturulan yatak katı plan Ģemalarında üzerine uygun Ģekilde yerleģtirilen kolonlar strüktürel aks boyutlarını netleģtirmektedir. GeliĢtirilen belli bir strüktürel aks sistemlerini sıralayarak yatak katı plan Ģemaları için bir standart da oluģturmak mümkündür (ġekil 5.3). Bazı yatak katı plan Ģemalarında çok sayıda farklı oda tipine ve oda boyutlarına ihtiyaç duyulmaktadır. OluĢturulan aks sisteminde bir aks yerine iki aks modül olarak seçilirse bu açıklık bir modül olarak ele

57 42 alınmaktadır. Bu modül sayesinde ise bir hacimde dört farklı mekan elde edilebilmektedir. Odanın içerdiği aks sayısı, odanın boyutlarıyla iliģkili bir niteliktir. Ayrıca aks sayısı gibi aks aralığı da değiģkendir. Bu iki değiģken, odanın tasarımını etkilediğinden doğal olarak da odanın diğer alt mekanları da etkilenmektedir.

58 ġekil 5.3: Otel yatak odası aks çizelgesi (Gerez,1994) 43

59 44 Oda taģıyıcı sistem özelliklerini üç grupta incelemek mümkündür; I. Islak hacim, giriģ ve koridorun biri, iki odanın da bir aks modülüne yerleģtirildiği durum (ġekil 5.4), ġekil 5.4: Odanın taģıyıcı sistemlerden etkileniģi durum I (Gerez, 1994) II. Koridorun bir, iki odanın da tüm alt mekanlarıyla bir aks modülüne yerleģtirildiği durum (ġekil 5.5), ġekil 5.5: Odanın taģıyıcı sistemlerden etkileniģi durum II (Gerez, 1994) III. Koridorun bir, tek odanın da alt mekanlarıyla bir aks modülüne yerleģtirildiği durum (ġekil 5.6), ġekil 5.6: Odanın taģıyıcı sistemlerden etkileniģi durum III (Gerez, 1994)

60 45 I ve II tipinde aks, aralıkları, iki oda geniģliğindedir. Aks boyu ise, II de oda derinliğine eģittir. III tipinde ise aks aralık ve boyu, oda derinlik ve geniģliğine eģittir (Çağatay,2004). Odalarda balkon bulunması durumunda ise taģıyıcı sistem aks boyutları değiģebilmektedir. Belirlenen alan standartlarının, aks sistemiyle uygunluğu oda tasarımının iç düzenlemesini etkilemektedir. Bağlantılı oda tipinde banyoların ve donanımlarının düzenlenmesinde aks aralığının uygun olmasının gerekliliği burada önem kazanmaktadır. Sonuç olarak, seçilen yatak katı Ģemalarının, kullanılması istenilen normal ve suit odalarla geliģtirilmesi için; 1. Otel yatak odası modelini oluģturmak konusunda oda tiplerinin hedef kitle özelliklerine göre belirlenmesi, 2. Yatak katına yönelik, diğer katlarında yapılması göz önünde bulundurularak, uygun strüktürel aks sisteminin tanıtılması, 3. Oda tiplerinin temel boyutlarıyla, aks sisteminin uygunlaģtırılması ve yatak odaları setinin oluģturulması, 4. Kat plan Ģeması ile yatak odası setinin uygunlaģtırılması, iģlemlerinin yapılması gerekir Otel Yatak Odalarının Fiziksel Nitelikleri Oda yatak katı sistemi içindeki, tip, alan ve strüktürel yapı gibi niteliklerle tanımlanabilirken, diğer yandan da kata iliģkin fiziksel nitelikleri ile de incelenebilmektedir. Yatak odası tanımını kolaylaģtıran fiziksel niteliklerini; 1. Odanın kattaki yeri, 2.Odanın formu, 3.Odanın tipi 4. Odanın koridor ile bağlantısı oluģturmaktadır. 1.Odanın kattaki yeri: Toplam otel alanının %65 85 ini kaplayan otel katlarının plan tipi tasarımı, fonksiyonel ve kullanıģlı yatak odası birimine ulaģmak için ilk basamaktır

61 46 (Tunalı,2009). Kütle formu, otellerde konaklama eyleminin yer aldığı yatak katları ve katların plan Ģeması biçimleniģinde çok etkilidir. Otel tasarımdaki temel amaç mümkün olduğu kadar çok odanın cepheden ve eğer varsa manzaradan yararlanabilecek Ģekilde konumlandırılmasıdır. Modern otel tasarımında, kütleden dolayı ortaya çıkan pahalı manzaralı oda ve ucuz arka oda ayrımı yerine farklı kütle biçimleniģleri ile mümkün olduğu kadar çok odanın manzaradan yararlandırılmasına çalıģılmaktadır. Koridor kullanımına göre ikiye ayrılan dikdörtgen kütleler, oda akslarının seçiminde verdikleri serbestlik yönünden diğer kütle formlarına göre daha esnek iç mekan tasarımlarına olanak sağlamaktadır. Çift taraflı kullanılan koridorlu dikdörtgensel bir otel kütlesi, tek taraflı kullanılana oranla odabaģına %6-8 daha az alan gerektirdiğinden daha ekonomiktir. Karesel kulelerde köģe odalara ulaģım problem haline gelirken, dairesel kulelerde ise oda aksı değiģken olduğundan tefriģte sorun yaģanmaktadır. Üçgensel kuleler ise üçgen çekirdek formundan dolayı alan kayıplarına sebep olmaktadır. Kütle formunun odanın kattaki yerini dolayısıyla tipini ve büyüklüğünü belirlemedeki rolü yadsınamaz (Rutes,1985). 2.Odanın formu Oda formu, yeterli iç mekan düzenlemesine olanak sağlayacak büyüklüğe sahip olmak zorundadır. Etkili iç mekan tasarımına imkan veren oran ve büyüklük, yatak katı plan Ģeması ve dolayısıyla odanın formu ile doğrudan iliģkilidir. Koridora bakan duvarı kısa, cepheye bakan duvarı uzun olan yamuk oda formu hem manzara ve doğal aydınlatma açısından uygun, hem de iç mekan tasarımı için en ideal olanıdır (ġekil 5.7). Fakat bu oda formu ancak dairesel kat planlarında uygulanabildiği için en sık karģılaģılan oda formu dikdörtgen planlılardır. Oda formunu seçerken, bu formun içerdeki mekânın boyutunu, ölçeğini, oranını etkilediği de unutulmamalıdır (Gerez, 1994). Otellerde oda büyüklüğüne iliģkin sınırlayıcı kurallar olmamakla birlikte tesisin hedef müģteri kitlesi, talep ve gereksinmeleri, arazi verileri ve konaklama amacı oda boyutunun belirlenmesinde etkili olmaktadır. Birçok araģtırmaya konu olan ve bu değiģkenler göz önüne alınarak tasarlanan yatak odaları için ortalama bir oda boyutundan söz etmek mümkün değildir.

62 47 ġekil 5.7: Oda formları (Gerez, 1994) Oda büyüklükleri otellerin konaklama amaçlarına göre karģılaģtırıldığında, Ģehir otellerindeki otel odası boyutunun kıyı otellerindekilere oranla daha küçük olduğu fark edilmiģtir. Kıyı otellerinde geceleme süresinin Ģehir otellerine göre daha uzun süreli olması bu boyutsal geniģlemeleri destekleyecek en önemli etkendir. Ayrıca kıyı otellerindeki müģteri profili nedeniyle odabaģına düģen kullanıcı sayısının fazla olması bu boyutlandırmada göz önünde bulundurulmalıdır. Odanın tipi: Otellerin farklı kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına cevap verebilme zorunluluğu, yatak odası düzenlemelerinin çeģitlenmesine yol açmaktadır. Bu durumda hedef müģteri kitlesi iyi belirlenmeli, spesifik ihtiyaçlar tanımlanmalı ve müģterinin umduğunu bulması sağlanmalıdır. Oda tipleri genel olarak standart oda ve suit oda olarak ikiye ayrılmaktadır. Standart odalar hedef kullanıcı kitlesini geniģ tutabilmek için yatak tipine göre duble, twin, queen, king ve stüdyo oda olarak farklılaģmaktadır. Odanın farklı amaçlarla

63 48 kullanılabilme fikri ise suit oda kavramının kaynağını oluģturmuģtur. Suit oda, bir ya da daha fazla mekanına bağlanan yaģama mekanı olarak tanımlanmıģtır. Bu tür odalar; mutfakçık, yemek odası, toplantı odası gibi çeģitli mekanları da kapsayabilmektedir (Tunalı,2009). Odanın koridor ile bağlantısı: Yatak odası boyutunu, özellikle de giriģ bölümünün çözümünü etkileyen bir baģka nitelik ise koridor-oda bağlantısıdır. BirleĢik oda birimlerinin tek giriģe indirilmesi, oda içi ek hacimlerin oluģumuna sebep olmaktadır. Koridordan odaya yaklaģım, odanın algılanması istenen noktası açısından da önemlidir. Oda-koridor bağlantısı geniģ hacimler yaratıp, iģlevsel yönden yeterli odalar oluģturabilmektedir (Yolcu,2006). Aynı düzen içerisinde devam eden yatak odası giriģlerinin, yatak katında oluģturduğu tek düze görüntüyü kırmak amacı ile yer yer koridora taģırılması, farklı oda giriģlerinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. GiriĢ bölümünde koridorla iliģkisi olarak yapılan bu değiģiklikler odanın tipi ve yatak katındaki yeri ile de ilgilidir. Örneğin; özel suit kullanımına ayrılmıģ üç odanın, otel kullanım amacına göre isimlendirilmesinden öteye giden kapı malzemesinin değiģikliği, kapı dıģında bir zilin konulması ikametgah otellerindeki mülkiyet duygusunun, bu tip otellerde de ortaya çıktığını göstermektedir. Bu durumda odaların özel kullanım amaçlı olup olmadıkları da çoğunlukla koridordan, bu tip farklılıklarla algılanabilmektedir (Çağatay,2004) Otel Yatak Odalarının Mekânsal BileĢenleri Otel yatak odası, aynı anda birden çok insana ve birbirinden çok farklı eylemlere ev sahipliği yapabilmek üzere tasarlanmıģ yapay bir ortamdır. Yatak odasının tasarımında hacmin genel nitelikleri kadar onu oluģturan alt mekânlarında fiziksel nitelikleri de oda birleģimlerini etkiler. Ġnsan için insan eliyle hazırlanan bu birimde mekânsal zonlamaların yapılması kaçınılmazdır. Her alt bölümü meydana getiren mobilya programının sayısı, olası yerlerinin belirlenmesi ve buna bağlı olarak odanın Ģekillenmesinin nasıl bir eğilim gösterdiğinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Otel odası içinde gerçekleģtirilen eylemlere bağlı olarak beģ ayrı bileģene ayrılmaktadır:

64 49 1.Yatma Bölümü 2.Oturma-ÇalıĢma Bölümü 3.GiriĢ Bölümü 4.Depolama Bölümü 5.Yıkanma ve Temizlenme Bölümü (ġekil 5.8). Otel odası tasarımında eylem alanlarının doğru düzenlenmesinin yanında bölümler arasındaki iliģkilerde önemli yer tutar. ġekil 5.8: Odanın mekansal bileģenleri (Rutes,1985) 1.Yatma bölümü: Dinlenme, rahatlama ve uyuma eylemleri, otel odasının birincil öncelikli fonksiyonları olduğundan günün büyük bir bölümüne yayılırlar. Yatma bölümü de bu eylemleri barındırdığından dolayı oda içindeki en merkezi ve geniģ bölümü oluģturmaktadır. Yatma eyleminin yatak odası içinde geçen eylemlerden en uzun oluģu, bu mekânın boyutunu da etkilemektedir. Yatma bölümü, çalıģma ve oturma bölümüyle iliģki içinde olmalıdır. Odanın yatma alt mekânı, alan standartlarının büyük bir kısmını oluģturmaktadır. Diğer alt mekanlarla olan iliģkisi ve fonksiyonu sebebiyle yatma bölümü, içerdiği ekipman sayısı ve tipi yönüyle de temel ifade etmektedir. Yatma bölümünün mobilya

65 50 grupları; hedef kullanıcı profiline göre boyutu ve sayısı değiģen yatak, komodin grubu ve tuvalet masasından oluģmaktadır. Suit yatak odalarında, oturma-çalıģma bölümü yatma bölümünden ayrı olarak tasarlanır. Tek bir ıslak hacmin yer aldığı tipik bir yatak odasında kullanılan mobilyalarla alt mekânlar belirginleģir. Yatma bölümü; ekipmanlarının yerleģtiriģ Ģekillerine göre Ģöyle sınıflandırılmaktadır; I. Yatak ve komodinin oluģturduğu mobilya grubunun, ıslak hacmi izleyen diğer oda ile ortak olan duvarlara yerleģtiriliģi, tuvalet masasının da aynı doğrultuda oluģu (ġekil 5.9), ġekil 5.9: Yatma bölümü biçimleniģ tipleri durum I (Rutes,1985) II. Yatak ve komodinin oluģturduğu mobilya grubunun, ıslak hacmin ortaya bakan duvarlarına yerleģtirilmesi, tuvalet masasının diğer oda ortak duvarında oluģu (ġekil 5.10),

66 51 ġekil 5.10: Yatma bölümü biçimleniģ tipleri durum II (Rutes,1985) Yatma bölümünün bu iki biçimleniģ tipinde odanın normal kullanımda olduğu durumlar düģünülmüģtür. Suit kullanımlarda diğer oda ile ortak olan duvara bağlantı sağlamak amacında kapı açıldığında odanın biçimleniģi durum I de daha farklı olacaktır, bu durum II de tuvalet masasının yeri aynı doğrultuda kalmak Ģartı ile aģağı ve yukarı kayacaktır. Oda tiplerinden dolayı ekipmanların çok amaçlı olarak kullanılması gerekecektir. Örneğin; günümüzde odayı verimli kullanmak amacıyla, tuvalet masasının televizyon ve mini bar ile kombine edildiği tasarımlar sıklıkla görülmektedir. 2.Oturma-çalıĢma bölümü: Otel odasının ikincil öncelikli ihtiyaçlarını oturma ve çalıģma eylemleri oluģturmaktadır. Oturma çalıģma bölümünü, manzara ve doğal aydınlatma açısından en verimli olan odanın dıģ cepheye bakan kısmına yerleģtirmek tasarımdaki ana ilkeyi oluģturmaktadır. Direkt olarak oturma odası olarak kullanılan yatak odası tiplerinde; bu iki bölümün birlikte kısa süreli kullanıģları, oda içerisinde çok belirgin ayrımları gerektirmemektedir. Yatak olabilen kanepelerin bulunduğu yatak odası tiplerinde eylemlerin önem derecesi, çalıģma-oturma-yatma Ģeklinde sıralanmaktadır. Suit oda tiplerinde ise çalıģma eylemlerinin diğer eylemlerden tamamıyla ayrıldığı görülmektedir. Diğer görsel bölünmeler, normal yatak odasında kullanılan araç ve mobilyalarla sağlanmaktadır.

67 52 Standart bit otel odasının oturma ve çalıģma bölümünü, iki adet tek kiģilik koltuk, sehpa televizyon, çalıģma masası, sandalye ve mini bar oluģturur. Koltuk sayısı ve mobilya boyutları standart olmamakla birlikte tasarıma ve kullanıcıya göre artırılıp azaltılabilmektedir. ġekil 5.11: Oturma- çalıģma bölümü biçimleniģ tipleri (Rutes,1985) Yatak grubu durum I deki gibi ortak duvara paralel olarak konumlanırsa; uygulama sırasıyla koltuk sehpa grubu, çalıģma masası ve mini bar-tv Ģeklinde devam etmektedir. Yatak grubu durum II deki gibi ıslak hacim duvarına paralel olarak konumlanırsa; uygulama mini bar- TV, koltuk- sehpa grubu, çalıģma masası Ģeklinde devam etmektedir (ġekil 5.11). 3.GiriĢ bölümü: GiriĢ bölümü bir geçiģ mekânıdır. GiriĢ bölümü, yatak katı koridoru ile oda arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. Otelin yatak katı formuna bağlı olarak koridora uzatılmıģ ya da oda içerisine çekilmiģ olarak konumlandırılan giriģ bölümü, yatma bölümünün koridordan görülmesini engelleyecek biçimde tasarlanmalıdır. Bazı tasarımlarda giriģ bölümü ve yatma bölümü arasında mahremiyet açısından kontrollü bir geçiģe ihtiyaç duyulmaktadır.

68 53 Islak hacim ve dolap alanı ile sınırları belirlenen bu mekân, yatak odasında kapladığı alan ve içerdiği araçlar açısından tasarımına göre değiģmektedir (Çizelge 5.3). Örneğin, depolama ve soyunma bölümünün giriģ mekanına dahil edildiği tasarımlarda, giriģ bölümünün temel mobilyaları dolap ve bavulluk olacaktır. Dolap ve soyunma bölümü de ayrı mekanlar olarak da düģünülebilir, fakat yatma mekanına soyunma, eģyaları yerleģtirme faaliyetlerin katılmaması amacıyla dolap ve soyunma bölümü giriģ mekanına dahil edilir. GiriĢin ĢekilleniĢi koridorla ilgili olduğu kadar, mekan donatılarının yerleģtirilmesiyle de ilgilidir. Çizelge 5.3: GiriĢ mekanını boyutsal olarak tanıtılması (Rutes, 1985) GĠRĠġ MEKÂNI TĠPĠ Alan standardı giriģ mekânı/ yatak odası (m2) Araçlar ve ek alanlar GiriĢ mekanı olmayan yatak odası 0/25 - Yalnız geçiģ amaçlı giriģ 1/24 - GeçiĢ ve ek eylemler amaçlı giriģ 3/22 Ayna ve dolap GeçiĢ ve ek alanlı giriģ 4/21 Ayna, dolap, bavulluk GeçiĢ ve geniģlemiģ ek eylemler amaçlı giriģ 6/20 Dolap, bavulluk, tuvalet masası GeçiĢ ve soyunma amaçlı giriģ 4/21 Ayna, bavulluk, soyunma 4.Depolama bölümü: Otelin kullanım amacı, odanın depolama bölümü tasarımında oldukça etkindir. Kıyı otellerinde ortalama kullanıcı karakterini seyahat süresi 1-7 gece arasında değiģen aileler oluģturmaktadır. Otele minimum üç bavulla gelen bu kullanıcıların, odadaki depolama alanlarının niteliğini ve büyüklüğünü doğrudan etkilemektedir. Kadının gündelik ev iģlerini, erkeğin ise iģ hayatının stresini hatırlamadan mutlu bir hafta geçirmelerini sağlamak için bavulların gözlerinin önünde durmasını engelleyecek bir mekan yaratılmalıdır. Bunun yanında kullanıcıya kendi evindeymiģ gibi bir rahatlık sağlamalıdır. Depolama bölümü ile yapılan araģtırmalarda; depolama alanı olarak sürgü kapaklı dolap kullanımının eģya koyup çıkartma da güçlük çıkarttığı ve dolap içerisinde

69 54 ölü hacimler oluģturduğu belirlenmiģtir. Otel yetkililerinin belirttiği diğer bir özellik ise, kıyı otel müģterilerinin dolabın yanı sıra çekmeceye de ihtiyaç duyduğudur (Tunalı,2009). ġehir oteli müģterileri kongre, seminer, mesleki toplantılar için seyahat ettiklerinden ortalama kalıģ süreleri uzun olmamaktadır. Depolama bölümüne ihtiyaç duymadan hatta eģyalarını bavullardan çıkarmadan seyahatlerini tamamlamaktadırlar. Bu nedenle Ģehir otellerinde kullanılmayan öğeler olan çekmeceler, kıyı otellerinde önemli bir ihtiyaç oluģturmaktadır. Standart bir oda kullanımı için üç farklı tip de dolap yeri olasılığı sıralanabilir. I. GiriĢ kapısının arkasında gömme Ģeklinde (ġekil 5.12), ġekil 5.12: GiriĢ bölümü biçimleniģ tipleri-durum I II. Islak hacmin oda içine bakan duvarlarında gömme Ģeklinde (ġekil 5.13),

70 55 ġekil 5.13: GiriĢ bölümü biçimleniģ tipleri-durum II III. GiriĢ ile ıslak hacim arasında ayrıca bir dolap bölümü oluģturarak, odadan değil dolap bölümünden kullanım sağlayan gömme dolap (ġekil 5.14). ġekil 5.14: GiriĢ bölümü biçimleniģ tipleri-durum III Özel kullanım niteliğindeki suit ve bağlantılı odalarda dolabın kimi zaman giriģ bölümünün bir elemanı değil, yatma bölümünün bir elemanı olduğu görülebilir. Ancak bu tip yatak odası düzenlemelerinde asıl giriģler, tam oda modülü tarafından yapıldığı için, yatak odasındaki dolap özel kullanım niteliğinde olup, gömme zorunluluğundan da kurtarılarak daha serbest düzenlemelere gidilmektedir. Normal kullanımdaki odalarda

71 56 ise dolap, yeri sebebiyle, sadece ıslak hacim duvarı üzerinde iken, yatak odası mobilyası olarak kabul edilir. Bu durumda bagajlığın ayrı olarak tasarlanması ve giriģ mekânında olması doğru olacaktır. Diğer konumlarda bagajlık, giriģ bölümündeki gömme dolap içinde ya da yakınında oluģturulur (Çağatay,2004). 5. Yıkanma ve temizlenme bölümü: Odanın mekânsal bileģenleri arasında en farklı kullanıma hizmet eden yıkanma ve temizlenme bölümü, tesisat Ģaftının koridordan ulaģılabilir olması gerekçesiyle oda giriģinin yakınında bulunmalıdır. Bu teknik ve fonksiyonel zorunluluk oda iç mekân tasarımında büyük bir kısıtlama getirmektedir. Teknik açıdan bu yer seçimi, ıslak hacim mekânının koridora yakınlığını da sağlamaktadır. Islak hacim yerinin tesisat Ģaftlarının koridordan ulaģılabilir olması açısından etkilenmesi gibi, oda içi tasarımının da buna göre Ģekillenmesi söz konusudur. Bu durum otel odalarındaki yıkanma-temizlenme mekânı ile yatma mekânının keskin sınırlar ile ayrılmasına neden olmaktadır. Günümüzde sınırları aģmaya yönelik farklı anlayıģlar ortaya çıkmaktadır. Örneğin, pek çok beģ yıldızlı otel zinciri banyo ile oda arasında görsel iletiģim kurmaya gayret göstermiģtir. Banyo için donanımlar, düģey Ģaft çözümleriyle sıkı iliģkidedir. Bu iliģkide oda yerleģimine banyo giriģinin yatma bölümü içinden olması halinde önem kazanır Otel Yatak Odalarının Donatı BileĢenleri Otel odasının içinde yer alacak mobilya, araç ve aksesuarlara karar vermek iç mekân tasarımının en önemli adımıdır. Bu tasarımda amaç çok değiģken iken, mekanı tanımlayan donatılar daha belirgindirler (Resim 5.1).

72 57 Resim 5.1: Yatak odası tasarımları Ġç mekânı oluģturan donanımlar; mobilyalar mefruģatlar ıslak hacim ekipmanları aydınlatma, aksesuarlar olarak incelenebilir Mobilyalar Yatak odalarında kullanıcı gereksinimlerini karģılayan donatı elemanları; yatak, elbise dolabı ve bavulluk, tuvalet masası, Ģifoniyer, puf, yiyecek içecek depolama birimleri, koltuk, sandalye, orta sehpası, TV-müzik dolabı, çalıģma masası mobilyalarından oluģmaktadır. Bu mobilyaların sahip olması gereken belirli nitelikleri vardır. Bu nitelikler hareketlilik, esneklik ve modülerlik olarak sınırlanabilir. Mobilyanın oda ile uyumunu sağladığı gibi iç mekan tasarımını da etkilemektedir. 1.Hareketlilik: Mobilyaların gerektiğinde itilip çekilebilme, yer değiģtirebilme niteliklerine sahip, kullanım alanlarının baģka eylemlere olanak vermesini sağlayabilir

73 58 olması önerilir. Otel odası mobilyalarının hafif, dinamik ve kolay taģınır olması oda içi değiģimlerde taģıma açısından kolaylık sağlayacaktır. 2.Esneklik: Otel odası kısıtlı alanda birden çok eyleme ev sahipliği yaptığı için bu mekanın mobilyalarının birden çok iģleme hizmet edebilir olması önerilir. Bir kıyı oteli yatak odasındaki kanepenin açılarak çocuk yatağı haline gelmesi veya bir tuvalet masasının ufak bir değiģiklikle çalıģma masası ve etajere dönüģmesi gibi. 3.Modülerlik: ÇeĢitli bileģenlerin eklenmesi ve/veya çıkarılması ile boyutsal olarak değiģen ihtiyaçlara uygun hale gelebilmesi önerilir (Tunalı,2009). Boyut, renk-doku ve Ģekil-stil de mobilya tasarımında önem kazanan diğer bileģenlerdir. Boyut; mobilya ile kullanıcı iliģkisi açısından önemlidir. Mobilyalar ile mekân hacmi arasındaki oran, iç mekân tasarımının temelini oluģturmaktadır. Antropometrik özellikler dikkate alınarak tasarlanmıģ bir ekipman konfor koģullarını sağlamakta, müģteriyi memnun etmektedir. Otel odalarında küçük ebatta kullanılan mobilyalar kullanıcı da ferahlık hissi yarattığı ve müģteriyi memnun ettiği yapılan araģtırmalarda saptanmıģtır. Mobilyalardaki boyutsal sınırlandırmalar, standardizasyon açısından maliyeti etkileyeceği gibi, oda iç hacminin ekonomik ve doğru kullanımını da sağlayacaktır. Renk ve doku uyumu; görsel tatminin kullanıcıya yönelik değerlendirilmesi aģamasında en önemli niteliktir. Renk seçimi ile mimar, mekânların kullanıcı üzerinde yaratacağı psikolojik etkileri kontrol edebilir. Renklerin insan psikolojisine, hacim görünüģlerine etkilerinin ve karakteristik özelliklerinin iyi incelenmesi gerekir. Psikolojik etkiler düģünülerek tasarımcı tarafından açık renkler kullanılırken temizlik açısından iģletmeci tarafından koyu renkler tercih edilmektedir. Tasarımcı açısından hangi mobilya, hangi doku ve renklerin kullanılacağının tespit edilmesi farklı çevrelerden gelen kullanıcılara hitap edebilmesi için büyük önem taģımaktadır. Kıyı otellerinde dikkati çekerek canlı tutan renk ve dokuların, sıcak ortam yaratacak renk ve dokuların tercih edilmemesi önerilmektedir. Yapılan araģtırmalara göre akçaağaç, meģe gibi açık tonlardaki mobilyaların anigra ve ceviz gibi koyu tonlardaki mobilyalara göre daha dinlendirici ve ferah olduğu saptanmıģtır. Tatil amaçlı konaklanan kıyı otellerinde ise açık renkli mobilyaların tercih edilmesi müģteri üzerinde dinlendirici ve ferah bir etki yaratacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Mobilyaların biçim-stil özellikleri otelin sınıfına ve kullanıcı niteliklerine göre önem kazanmaktadır.

74 59 1. Karyola-yatak özellik ve boyutları: Karyolalardaki ortak özellikler Ģunlardır; - Ġki veya tek kiģilik olarak yapılırlar. Ġki tek kiģilik karyolanın yan yana gelmesiyle oluģan düzene ikili ya da çift karyola; iki kiģilik olarak yapılana da çift kiģilik karyola denir. - Karyolada baģ ve ayakucunu kapatan tablalara, baģ tablası ve ayak tablası denir. BaĢucu tablasının yüksekliği cm, ayakucu tablası cm arasında olmalıdır. - Karyolalarda tablaları bağlayan kayıt geniģliği 18+/- 2 cm., kayıtların üst kenarının yerden yüksekliği cm., karyola baģ ucu sandık derinliği 20-30cm., yatak altlığı yüksekliği cm. arasında olmalıdır. - Karyolaların iki tarafına komodin yerine iki raf da konulabilmektedir. Sağlıklı bir uyku ve dinlenmenin en önemli Ģartlarında biri de üzerinde yatılan yatağın özelliklerine bağlıdır. Konforlu bir yatakta bulunması gereken baģlıca özellikler Ģunlardır; - Elastiki ve vücudun anatomik formuna uyacak yapı ve özelliğe sahip, ne çok sert ne de çok yumuģak olmalıdır. - Konforlu bir yatak vücudu terletmemeli ve ya terin rutubetini giderici özelliği bulunmalıdır. - Yatağın üzerindeki kullanıcı yükü kalkınca eski halini alması en önemli konfor özelliklerindendir.

75 60 Yatak boyutlarının oda tiplerinde etkisi vardır (Çizelge 5.4). Çizelge 5.4: Yatak odası ve yatak tipleri Yatak odası tipi Twin Yataklı Oda Tanımlar 2 adet tek kiģilik yatak Yatak boyutları (m) 1x2 Yatak odası tipi Stüdyo Çift KiĢilik Oda Tanımlar 1 adet iki kiģilik yatak Yatak boyutları (m) 1,35x2 ilave yatak Double Yataklı Oda Queen Yataklı Oda King Oda California Tipi King Oda Double Queen Yataklı Oda 2 adet iki kiģilik yatak 1 adet iki kiģilik kraliçe yatak 1 adet iki kiģilik kral yatağı 1 adet iki kiģilik kral yatağı 2 adet iki kiģilik kraliçe yatak 1,35x2 1,5x2 2x2 1,8x2 1,5x2 Stüdyolu Queen Oda Stüdyolu King Oda Lüks Oda Lüks Dairesi Kral Oturma Odası 1 adet iki kiģilik kral yatak 1 adet iki kiģilik kral yatak 1 adet iki kiģilik yatak 1 adet iki kiģilik kral yatak 1 adet kanepe olabilen kral yatak 1,5x2 ilave yatak 2x2 ilave yatak 1,35x2 geniģletilmiģ oturma bölümü 2x2 geniģletilmiģ oturma bölümü 2x2 geniģletilmiģ oturma çalıģma bölümü 2. Komodin özellik ve boyutları: Komodin tek kiģilik karyolalar için 1, çift kiģilik karyolalar için 2 adet olarak düģünülür. Komodinler yatak tablasından bağımsız ve ya bağlı Ģekilde ya da yatağın iki tarafında raf Ģeklinde de düģünülmektedir. Komodin ölçüleri baģ tablası ile iliģkilerine göre farklılık gösterir. Ayrıca bir dolap olarak yapılan komodinlerde yükseklik, yatan bir kimsenin üzerinden kolayca yararlanabilmesi için yatağın üzerine konulan yastığın yerden yüksekliği ile aynı olması istenir. Komodinlerin ortalama ölçüleri; yükseklik cm., geniģlik 40-50cm., derinlik cm. arasında değiģmektedir. Karyoladaki konumuna göre farklılıklar göstermektedir (Çağatay,2004).

76 61 3. Tuvalet masası özellik ve boyutları: Tuvalet aynaları, mobilyanın Ģekline ve konstrüksiyon özelliğine göre çerçeveli, çerçevesiz ve değiģik geometrik Ģekillerde olabilir. Tuvalet aynaları masaya bağlandığı gibi duvara da monte edilebilmektedir. Tuvalet masasının ortalama ölçüleri; yükseklik cm., geniģlik cm., derinlik cm., arasında değiģmektedir. Büyük tuvalet masalarında, iki taraflı dolap ve çekmeceleri arasında genellikle kullanıcının dizinin girerek kullanım kolaylığı sağlaması ve kullanıcının iģi bittikten sonra pufu boģluğa koyması için cm. lik bir boģluk bırakılmalıdır. Tuvalet aynasının yüksekliği oturan kiģinin baģ tuvaletini rahatlıkla yapabileceği Ģekilde düģünülmektedir. Pufta oturan bir kadının göz yüksekliği ortalama 100 cm. dir. Buna 15 cm alın yüksekliği eklenirse ortalama 125 cm olur. Buna göre aynanın üst kenarı yerden en az 125 cm yükseklikte olmalıdır (Çağatay,2004). 4. Puf özellik ve boyutları: Ayaklı veya ayaksız olarak, kare, dikdörtgen ve yuvarlak Ģekillerde tuvalet masasının önüne konulan mobilyadır. Modern stildeki yatak odalarında puf yerine sandalye kullanılmaktadır. Oturma mobilyası olan pufun ortalama ölçüleri; yükseklik; cm., oturma yüzeyi kare olanlar için 40x40-45x45 cm., dikdörtgen olanlar için 32x45 cm., daire olanlar için ise cm. dir. 5. ÇamaĢır dolabı özellik ve boyutları: KırıĢması istenmeyen çamaģırlar için kullanılan bir mobilyadır. Yüksekliği arttıkça çekmecelerin kullanımı zorlaģacağından yan yana iki çekmeceli Ģeklinde ya da çekmece- kapaklı olarak kullanılmaktadır. Ortalama ölçütleri; yükseklik cm., geniģlik cm., derinlik cm., arasında değiģmektedir.

77 62 6. Elbise dolabı ve bavulluk özellik ve boyutları: Yatak odasındaki gereksinimlerden biri olan dolapların büyüklüğü tesisin tipine göre belirlenmektedir. Kısa süreli kalınan tesislerde müģteriler giysilerini asmak için çok az bir alana ihtiyaç duymaktadırlar. MüĢterilerin uzun süreli konaklamaları durumunda ise daha çok depolama alanına ihtiyaç duyulduğundan büyük dolaplar oluģturulmalıdır. Bundan dolayı elbise dolaplarının büyüklüğü müģterinin konaklama süresiyle doğru orantılıdır. Oda Ģeklindeki dolaplarda iyi bir aydınlatma sisteminin olması gerekmektedir. MüĢterinin dolabın içinde ne olduğunu görmesini sağlayacak bir ıģık sisteminin dolabın içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Sürme kapaklı elbise dolaplarının ortalama geniģlikleri; cm., derinlikleri cm., yükseklikleri cm., arasında değiģim göstermektedir. Kapak geniģlikleri cm. arasında, kapak sayısı ise 3 4 arasında olabilmektedir. 7. Koltuk özellik ve boyutları: Kısa süreli dinlenme ihtiyacı karģılayan koltukların ortalama ölçütleri; oturma yüksekliği cm. derinlik cm. toplam ölçüler ise cm. arka eğimi 8-13 cm arasında değiģmektedir. 8. Orta masası/ sehpası özellik ve boyutları: Servis amaçlı kullanılan bu mobilyanın ortalama ölçütleri; yükseklik cm., karele için 50x50 cm., yuvarlak olanlar için ise çap cm. arasındadır. 9. ÇalıĢma masası özellik ve boyutları: Tesisin kullanım amacına göre nitelendirilen bu mobilya tatil amaçlı kıyı otellerinde tuvalet masasının aynı zaman çalıģma masası olarak da kullanılabilme amacına göre konumlanmaktadır.

78 Yiyecek- içecek depolama birimi: Genellikle mini bar olarak nitelendirilen, bir dolap içinde ve çoğunlukla bir tezgâh altına yerleģtirilerek kullanıcının ihtiyaçlarına cevap verecek Ģekilde düzenlenmelidir. Burada amaç kullanıcının oda dıģına çıkmadan yiyecek ve içecek ihtiyacını buradan karģılamasıdır MefruĢatlar Odanın tasarımını görsel ve psikolojik olarak tamamlayan döģemelik, perde, yatak örtüsü, halı, havlu, masa örtüsü ve diğer kumaģlar mefruģat grubunu oluģtururlar (Tunalı,2009). MüĢteriler tarafından çok sık kullanıldığı için bu ürünlerin belirli standartları vardır. Ürünlerin ıģık, yıkanma ve sürtünmeye karģı dayanıklılığını belirleyen haslık değeri kadar kullanım özelliklerini ve görünüm kalitesini arttırmak amacıyla yapılan terbiye (apre) iģlemleri de önemlidir. Kir tutmazlık apresi ürünlerin temiz ve yeni görünmesini, güç tutuģurluk apresi yangın durumunda geç tutuģmasını, anti mikrobik özellikleri ise enfeksiyonların hızlı yayılmamasını sağlar. DöĢemelik olarak kullanılacak ürünün sürtünme ve ıģık haslığı yüksek, dayanıklı bir kumaģ olması önerilmektedir. Görsel olarak bakıldığında ise otellerde kullanılacak döģemelik kumaģ; küçük desenden oluģmalı ve göze çarpmayan renkler tercih edilmelidir. 1.Perdeler: Perdeler ıģığı ve görüntüyü kesme ihtiyacını karģılamanın ötesinde oda tasarımında görsel bir öğe olarak görev yapmaktadır. Otel odalarında perdeler tül ve güneģlik olarak kombine edildiği gibi stor perde olarak da kullanılmaktadır. Otelin kullanım amacına göre belirlenen bu ürünler odanın renk ve uyumu ile de bütünlük sağlamalıdır. Tezgâhta gergin duran desen görüntüsü ile kullanılan halindeki görüntüsü farklı olacağından perdelik kumaģ seçilirken bu hususa dikkat etmek gerekmektedir. Perde kullanımında toz tutmayan, dayanıklı ve bakım zorluğu olmayan kumaģlar seçilmelidir.

79 64 2. Halılar: Halılar yer döģeme malzemesi olarak genelde duvardan duvara döģenmektedir. Odayı geniģ göstermek ve kirli görünmesini engellemek için küçük ve tek düze desenler seçilmelidir. 3. Yatak örtüsü: Yatağın kirlenmesini önlemek amacıyla kullanılan yatak örtüsü görsellik açıdan odanın renk ve dokusuna uyum sağlayacak Ģekilde seçilmelidir. 4. Diğerleri: Otelin temizliği hakkında en önemli ipucunu çarģaf, yastık kılıfları ve havlular vermektedir. Bu nedenle çoğunlukla kaynatmaya dayanıklı olan beyaz renk tercih edilmektedir. ÇarĢaf ve yastık kılıfları en az 300 kez yıkanabilecek dayanımlıkta ve çabuk ütü tutabilecek özellikte olmalıdır. Otel odalarında banyolarda kullanılan havlular, bir veya ikiyüzlü havlu, suyu kolay emme özelliğine sahip kadife ve pamuklu türde olabilmektedir. Suyu kolay emmesi, ıslaklığa karģı dayanıklılığı ve yumuģaklığı nedeni ile pamuk elyafından üretilen havlular en çok tercih edilendir (Tunalı,2009) Islak hacim ekipmanları Otel odası temizlenme-yıkanma mekânındaki standart olarak kabul edilen donatılar iki türde incelenmektedir. 1.Küvet, set üstü lavabo, klozet 2. Küvet, set üstü lavabo, klozet ve bide BeĢ yıldızlı otel odalarının banyolarında küvet boyutundaki jakuziler de standart donanıma katılmaktadır. Fakat müģteriler yıkanma kolaylığı açından duģu tercih etmektedirler. Bu yüzden küvet, duģ, klozet ve lavabodan oluģan tasarımlar gittikçe yaygınlaģmaktadır.

80 65 Banyo mekanına ek bir ekipmanın katılması durumunda, hacmin uğradığı boyutsal değiģikliği görmek adına bir takım standart tanımlar yapılmıģtır (Çizelge 5.5). Çizelge 5.5: Otel yatak odalarında kullanılabilecek banyo tipleri (Yolcu,2006). Banyo tipi araç sayısı Minimum boyut (m2-tesisat Ģaftı hariç) Maksimum boyut (m2) Alan standardı (m2) Küvet,klozet-set üstü lavabo 1.6x x Küvet-bide-lavabo-klozet 1.6x x Jakuzi-duĢ-bide-klozet-set üstü lavabo - 2.5x Banyo mekânlarının, gerekli donanımları alabilecek, nemden arınmıģ, belirli bir hava sirkülasyonu olan kolay temizlenen seramikten yapılmıģ olması otel standartları açısından önemlidir. Banyo mekanında yer alan yardımcı araçlar olarak ayna, saç kurutma makinesi, havluluk, askılık, tuvalet kağıtlığı, çöp kovası, telefon ve sabunluğun lavaboya yakın olması önemli bir detaydır (Resim 5.2). Banyo telefonu küvete veya duģ teknesine en yakın yere monte edilmeli, banyolardaki elektrik prizleri kapaklı olmalıdır. Prizlerin aynaya yakın yerlerde bulunması, sabunluğun lavaboya yakın olması, etajer önünde otel bukletinin bulunması gibi özellikler ise konfor derecesine göre değiģmektedir.

81 66 Resim 5.2: Otel ıslak hacimleri Aydınlatma Gün ıģığının insan sağlığı üzerindeki fizyolojik ve psikolojik etkileri göz önüne alındığında doğal aydınlatmadan mümkün olan azami ölçüde yararlanılması belirlenecek en temel aydınlatma kuralıdır. Görsel konfor koģullarının sağlanabilmesi için her mekânın iģlevine uygun olarak aydınlatma düzeninin kurulabilmesi büyük önem taģımaktadır. Doğru nicelik ve nitelikte aydınlatma düzeninin kurulabilmesi için kullanılacak lamba ve aydınlatma aygıtlarının hem iç mimariyle uyumlu seçilmesi hem de bunların doğru yerleģtirilmeleri gerekmektedir. GüneĢ ıģığının etkisi ile yapılan aydınlatma doğal aydınlatmadır. GüneĢin verdiği aydınlık her mevsim değiģik değerlerdedir. Otel yatak odaları giriģ holü, yatma bölümü, oturma ve çalıģma bölümü ve banyo olmak üzere dört bölümden oluģmaktadır. Giyinme, yatma, oturma, okuma ve yıkanma eylemlerinin gerçekleģtiği bu bölümlerde hem genel hem de bölgesel

82 67 aydınlatma yapılmalıdır. GiriĢ, yatma, yıkanma ve temizlenme bölümlerinde nispeten daha yumuģak ve sıcak bir atmosfer yaratan genel aydınlatma kullanılırken; yatak baģı, ayna önü, dolap içi, yazı masası gibi bölümlerde bölgesel aydınlatma genel aydınlatmaya yardımcı olmaktadır. Genel aydınlatma, hacmin bütününde eģit ölçüde aydınlık düzeyi elde edilmesini sağlarken, bölgesel aydınlatma ise mekân içindeki belirli bir bölgenin kendine özgü gereksinimlerine cevap verecek Ģekilde aydınlatmasından sorumludur. BaĢucu aydınlatması: Odanın diğer bölümlerini kullananları rahatsız etmeyecek Ģekilde okuma ıģığı sağlayan bölgesel aydınlatmadır. Duvardan ıģık bandı veya karyola üzerinde apliklerle yapılabileceği gibi komodinler üzerine konan aygıtlar veya karyola ile birlikte tasarlanmıģ bir aydınlatma düzeni ile de sağlanabilir (Resim 5.3). Resim 5.3: BaĢ ucu aydınlatma örnekleri

83 68 Ayna önü aydınlatması: Ayna önü aydınlatmasındaki en önemli nokta, kiģinin kendini aynada rahatça görebilmesidir. Bu nedenle aydınlatma aygıtları aynayı değil, aynaya bakacak kiģiyi aydınlatacak Ģekilde yerleģtirilmelidir (ġekil 5.15). ġekil 5.15:Ayna önü aydınlatması (ġahin,2006) IĢık kaynaklarından çıkan ıģığın direkt göze gelmemesi ve kamaģma olmaması için ıģık kaynaklarının aynaya bakan doğrultu ile yaklaģık 60 derece açı yapan doğrultu dıģında yer almaları uygundur (ġahin,2006). Dolap Ġçi Aydınlatması: Odadaki genel aydınlık düzeyi yeterli olsa da, depolama alanlarındaki nesnelerin algılanabilmesi için bölgesel aydınlatmadan yararlanmak gerekebilir. Bu durumda dolap içine yönlendirilmiģ dolap dıģında ya da dolap içine yerleģtirilmiģ ıģık kaynakları kullanmak konfor açısından tercih edilmektedir (ġekil 5.16). A B C D E ġekil 5.16: Sarkık, tavana gömülü aygıt ve raf altlarına yerleģtirilen ıģık kaynakları ile yapılan raf aydınlatmaları (ġahin,2006)

84 69 ÇalıĢma Masası Aydınlatması: ÇalıĢma bölümünde özellikle masa baģı çalıģmada kabul edilen yaklaģım, ıģığının sol taraftan olmasıdır. Aksi takdirde kullanıcı gölgesi masa üzerine düģer, gözde bir zorlanma, görüģ netliğinde düģüģ olur. Banyo Aydınlatması: Banyo aydınlatmasında en dikkat edilecek bölgeler, sık kullanılan ayna ve banyo tezgâhı olmalıdır. Banyo gibi ıslak alanlarda neme dayanıklı, gömme veya sıva üstü armatür ve aplikler kullanılması uygundur (Resim 5.4). Resim 5.4: Banyo aydınlatması Aksesuarlar Yatak odalarında çağdaģ bir konfor anlayıģı ile ağırlamakla birlikte bu mekanda bulunduğu ülkenin veya kentin kendine özgü kültürünü, iklimini, değerlerini kısacası deneyimlerini de yansıtmalıdır. Bu nedenle oda aksesuarları içinde en önemli yeri misafire dünyanın neresinde olduğunu hissettiren sanat eserleri almaktadır. Bazı

85 70 otellerde bir duvar resmi veya tablo odaya kültürel kimlik katarken, bazılarında ise ufak objeler bu görevi yerine getirmektedir Otel Yatak Odasında Ġnce Yapı BirleĢenleri Kapı ve pencereler: Yatak odalarında kapı ve pencerelerin seçimi, kullanılan malzemelerin tesisteki masrafların ana kaynağını da oluģturmaktadır. Mekanizmaları basit ve güvenlik açısından tehlike uyandırmamalı, ayrıca kapı ve pencereler yüksek nitelikte malzemelerden yapılmalıdır. Pencereler bir odanın dıģı ile iliģki sağlayan en önemli parçalardır. Yatak odası için gerekli doğal ıģık bu pencerelerden sağlanır. Bir pencereden gün ıģığının geçmesi için iki yöntemi uygulamak gerekir: (ġekil 5.17 ve ġekil 5.18). 1. Pencereyi belirli bir limit içinde yönlendirmek, 2. Bir engelleme yapılmadan güneģin pencereye gelmesini sağlamak. ġekil 5.17: Pencere Ģeklinin ıģık konturuna etkisi Kapılardan yatak odasına giriģ ve çıkıģ kapısı önemli bir olgudur. KilitlenmiĢ kapalı bir kapı müģterinin kendini güvende hissetmesi ve özel yaģantısına saygı gösterilmesini sağlar. Kapının biçimi ve kilidin kalitesi genel dekorla iliģki içinde olmalıdır.

86 71 ġekil 5.18: Yatak odasında donatı elemanları ile donatı iliģkisi (Özhisar, 1997) Duvar kaplamaları: Duvar kaplanmasında boyalar, duvar kâğıtları, ahģap ve ahģap esaslı levhalar, plastik ve metal panolar ile alçı esaslı plakalar ve kumaģ gibi yüzey kaplama gereçleri kullanılmaktadır. Otel yatak odalarında duvar kaplaması seçimi yapılırken müģterinin istek ve ihtiyaçları göz önüne alınarak, odanın hizmet özelliği düģünülerek seçim yapılmalıdır. Duvar kaplaması ile mekan içindeki diğer donatı elemanlarının uyumu kullanıcı açısından önem arz etmektedir. DöĢeme kaplamaları: Bina katlarını ayıran ve üzerine gelen yükleri taģıyarak oturdukları mesnetlere nakleden yatay yapı elemanlarına döģeme kaplamaları denir. Otel yatak odalarında kullanılan döģemeler dekor ve ihtiyaçlara göre belirlenmektedir. Ġklim koģulları, kullanıcının özellikleri, mekan içindeki uyum döģemenin belirlenmesinde söz sahibi olmaktadır. Tavan kaplamaları: Tavan kaplaması gereci olarak ahģap esaslı levhalar, alçı, taģ yünü plakalar, metal ve plastik levhalar vb. gereçler kullanılmaktadır. Amaç mekan içinde uyumun sağlanması ve mekanın gerektiğinde yüksekliğinin ayarlanmasıdır. Otel yatak odalarında genellikle aydınlatmanın tavandan kısmi olarak yapılmasından dolayı içerinin aydınlatılması için açık renkli tavan döģemelerinin kullanılması söz konusudur. Endirekt aydınlatmada tavan kaplamasının özelliği ve önemi büyük bir önem arz etmektedir. Dokusu ve yapısal özelliği aydınlatmayı önemli ölçüde değiģtirmektedir.

87 Otel Yatak Odalarında Fiziksel Çevre Organizasyonu ve Donatılar Aydınlatma ve elektrik tesisatı Yatak odaları ve ıslak hacimlerde kullanıcı, odayı rahat bir Ģekilde kullanmaktadır. Kullanıcı oda içerisindeki faaliyetlerini elli bir aydınlık düzeyinde yapmak zorundadır. Bu aydınlık seviyesi, gündüz gün ıģığı ile sağlanmakta, gün ıģığının yetersiz olduğu ortamlarda veya akģamları ise yapay aydınlatma cihazları ile sağlanmaktadır. Yatak odaları ve ıslak hacimlerde hem aydınlatmanın hem de birtakım elektrikli cihazların çalıģabilmesi için yeterli düzeyde bir elektrik tesisatının bulunması gerekmektedir. Elektrik tesisatının kullanılan elektrik enerjisi akımına göre ikiye ayrılmaktadır. Birincisi kuvvetli akım tesisatı, ikincisi de zayıf akım tesisatlarıdır. Yatak odalarında bu iki tesisat da bulunmaktadır. IĢık kaynakları ve çeģitli cihazların çalıģabilmesi için kuvvetli akım ihtiyacına; telefon yangın gibi haberleģmede kullanılan cihazların çalıģabilmesi için de zayıf akım tesisatına ihtiyaç duyulmaktadır. Otel yatak odalarında kullanılacak olan aydınlatma kontrol sistemi enerji tasarrufu açısından büyük önem taģımaktadır. Son yıllarda bir çok otelde kullanılmaya baģlayan manyetik kartlı aydınlatma kontrol sistemi ile kullanıcının oda da bulunmadığı zamanlarda kendiliğinden kapanmaktadır. Yatak odalarında kartlı sistemler dıģında dimmer kullanılması da elektrik enerjisi tüketimini azaltmaktadır. Banyolarda da hareket sensörleri kullanılarak kullanıcı banyoya girdiğinde aydınlatma sisteminin devreye girmesi sağlanabilmektedir Havalandırma Oturulan, çalıģılan ve uyunan mekânlarda ortam havası kirlenir, ısınır ve nefes almak zorlaģır. Bunun çaresi ise ortamın yeterince havalandırılması gerekmektedir. Yeterli miktarda taze ve temiz hava iki yolla elde edilmektedir. Birincisi doğal havalandırma; ikincisi ise yapay havalandırmadır. Doğal havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanırken; yapay havalandırma ise vantilatörlerle sağlanmaktadır.

88 Isıtma sistemi Konaklama tesisleri ve yatak odalarının ısıtma sistemleri daimi bir merkezden yapılabilmektedir. Ancak son günlerde klima sistemi ile de yatak odalarının ısıtılması sağlanmaktadır Sıhhi tesisat Sağlıkla ilgili temizlik eylemlerinin yapıldığı yerler, donatılar ile bunlara temiz suların getirilmesi, kirlenmiģ suların etrafa yayılıp insanların sağlığına zarar vermeden uzaklaģtırılması için yapılan tesisatlara yapı sıhhi tesisatı denilmektedir. Temizlenmesi kolay kir tutmayan, yağ emmeyen lavabo, klozet, bide, küvet, duģ teknesi gibi donatılar; suyu emmeyen, sızdırmayan ve kolay kırılmayan sağlam borular; suyun kullanılmasını, ayarlanmasını, tamir ve emniyetini sağlayan musluk, batarya gibi donatılar sıhhi tesisat malzemelerini oluģturmaktadır. Suyun temizi kokusuz, istenilen sertlikte, istenilen sıcaklıkta elde edilebilmesi ve istendiği anda kullanıma hazır olması ayrıca kullanılmıģ atık suların insan sağlığına zarar vermeden ortamdan uzaklaģtırılması kullanıcı konforu açısından önemlidir. Konaklama tesislerinde yatak odaları ve banyolar çok sayıda tekrarlandıklarından tesisat açısından önem taģımaktadır. Su tesisatı olan kısımların üst üste gelmesine, boruların bu galerilerden geçmesini sağlayacak boruların bırakılması için yatay boģlukların bırakılmasına dikkat edilmelidir Yangın tesisatı Otel yatak odalarında konforun yanı sıra, kullanıcının güvenliği ve otelin herhangi bir yangın durumunda zarar görmemesi için yangın tesisatına ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer su tesisatlarında olduğu gibi bu tesisatın uygun bacalardan geçmesi sağlanmalıdır. Yangın anında içerdeki yangın koģullarından herhangi birini hissederek sistemi açan yangın ihbar sistemine ihtiyaç vardır.

89 Otel Yatak Odalarında Yalıtım Ses yalıtımı Ġnsan üzerinde fizyolojik ve psikolojik baskı yapan gürültünün uygun olan koģullar seviyesine indirilmesi gerekmektedir. Sesi yansıtan parlak, düz ve cilalı yüzeyler yerine mat, yumuģak ve ses yutan yüzeyler tercih edilmeli ve bunu sağlayacak maddeler seçilmelidir. Otel yatak odalarında mahremiyeti sağlayacak kapılar ve pencereler iyi Ģekilde izole edilmeli ve rahatsızlık verici gürültüler izole edilmelidir. Yatak odalarındaki seslerin birbirine iletilmemesi de konfor açısından önemlidir Isı yalıtımı Farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında ısı transferini azaltmak için yapılan iģleme ısı yalıtımı ve bunu sağlayan malzemelere de ısı yalıtım malzemesi denilmektedir. Bu malzemelerin en temel özellikleri ısı iletim katsayısıdır. Isı iletim katsayısı ISO ve CEN standartlarına göre 0,065W/mK değerinden düģük olan malzemeler olarak tanımlanmıģtır. Isı yalıtımı iç ve dıģ cephelerde düzenli olarak uygulanmalıdır. Yatak odasında tavan, döģeme ve duvar kaplamalarında bu düzene dikkat edilmelidir. Isı yalıtım sorunları olan bitmiģ otel yatak odalarında kapı, pencere ince yapı bileģenlerinin düzenli kullanılması ile düzenli bir ısı yalıtım sağlanmıģ olmaktadır. Otel yatak odalarında ısıtma ve soğutma iģlemleri ne derecede önemli ise yapılan bu iģlemlerden herhangi birisinin uzun süreli kullanıcının konforunu olumlu yönde etkileyecek Ģekilde alması gerekmektedir. Bunu sağlamak için iyi bir ısı yalıtımın yapılması gerekir. Isı yalıtımı sadece kullanıcının lehine gerçekleģen bir olay değildir. ĠĢletme açısından da maliyeti düģürücü bir unsurdur. Kısıtlı olan kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır Su ve rutubet yalıtımı Yapıların uzun ömürlü olabilmesi, sağlıklı konfor koģulları sunabilmesi için güvenli ve doğru korumanın yapılabilmesi için yalıtım oldukça önemlidir. Suyun

90 75 yapılarda sıvı veya gaz halinde bulunması yapının yıpranmasında en önemli nedenlerden biridir. Su, yapıya farklı yollardan girmektedir. Sağlıklı bir sıva yüzeyine boya yerine yapılacak olan doğru cephe kaplaması suyun yağmurla dıģ cepheden içeriye girmesini engellemektedir. Düzenli havalandırmanın yapılması dıģ cephe ve iç cephe arasındaki yüzey sıcaklığından kaynaklanan yoğunlaģmayı bağıl nem oranını düģürerek, yoğunlaģmanın olmasını önleyecektir Otel Yatak Odasında Yer Alan Eylemler ve Eylem Alanı Boyutları Otel yatak odasında yaģayan kullanıcının günlük gereksinimleri için baģlıca eylemler Ģöyle sıralanabilmektedir; a) Yatma eylemi: uyku b) Oturma eylemi: oturma(dinlenme), okuma, müzik dinleme-tv seyretme c) ÇalıĢma eylemi d) Giyinme eylemi: giyinme, depolama e) Soyunma eylemi: soyunma, depolama f) Tuvalet eylemi: günlük cilt bakımı, saç bakımı ve yapımı, depolama Otel yatak odası tasarımında odanın genel nitelikleri kadar, onu oluģturan alt bölümlerinde fiziksel nitelikleri, oda biçimleniģlerini etkileyen temel faktörlerdir. Her alt bölümü meydana getiren ekipman tipinin, sayısının, olası yerlerinin belirlenmesi ve buna bağlı olarak odanın Ģekillenmesinin nasıl bir eğilim gösterdiğinin de ortaya çıkması gerekir. Ancak bu eğilim, diğer özel tipler göz önüne alınmaksızın normal standart otel yatak odası için düģünülmüģ, yatak odası alt mekânlarının biçimleniģleri incelenmiģtir (Çağatay,2004). Otel yatak odalarında yer alan eylemlerin ve aynı anda birbirinden çok farklı eylemlerin yer alması mekânda zorlamalara yol açmaktadır. Kimi zaman bu eylemler birbirlerinden tamamen ayrılırken, kimi zamanda aralarında bir esneklik bulunmaktadır Yatma, oturma ve dinlenme fonksiyonu Uyuma eylemi, insan vücudunun fiziksel ve ruhsal açıdan dinlenmesini sağlayan bir eylemdir. Yatma alanının biçimlendirilmesini oluģturan kullanıcı gereksinimi, yatma

91 76 uyuma eylemi ve bunun için gerekli olan donatı elemanlarıdır. Yatak ile kullanıcı arasındaki yeterli boyutta bir yatakla sağlanmaktadır. Yatakların çevresindeki dolaģım alanları ile oda içindeki diğer donatı elemanlarının iliģkileri biçimlenmeyi etkilemektedir. Yatak odaları çevresindeki gerekli dolaģım alanı yatma uyuma fonksiyonu için gerekli iģlevsel ve boyutsal ölçüleri oluģturur. Kullanıcının yani insanın antropometrik yapısından gelen ölçülerde yatağın ve yatma alanının biçimlendirilmesi için gerekli kullanıcı gereksinimleridir. Tek kiģilik yataklarda dolaģım alanı genellikle iki yatak arası ve uçlarıdır. Çift kiģilik yataklarda ise yatağın üç tarafında dolaģım alanı olması zorunludur (Özhisar,1997) (ġekil 5.19 ve ġekil 5.20). cm A 6.4 B 19.1 C D E 15.2 F G H I J 91.4 K L 99.1 M N ġekil 5.19: Yatak ve kullanıcı arasındaki boyutsal iliģki (Özhisar,1997) Oturma dinlenme fonksiyonu içinde Ģu eylem alanları bulunmaktadır. 1. Oturma sohbet eylem alanı, 2.ÇalıĢma eylem alanı, 3.Bir Ģeyler yeme içme eylem alanı.

92 77 cm A B C 91.4 D ġekil 5.20: Yataklar için gerekli eylem alanları (Özhisar,1997) Oturma sohbet eylem alanı en az iki kiģi için gerekli koltuk veya benzeri donatı elemanlarının bulunduğu kullanıcının dinlenme ihtiyacını karģılayan eylem alanıdır. Bu eylem alanı içinde kullanıcı, sohbet, TV seyri, kitap okuma gibi eylemleri de yapmaktadır. Oturma dinlenme alanında kullanılan koltuk, sandalye gibi donatı elemanlarının büyüklüğü insanın antropometrik yapısıyla yakından ilgilidir. Oturma elemanlarının yerleģiminde, örneğin köģe yerleģiminde dizlerin ve ayakların birbirine çarpmayacak Ģekilde koltuklar arasında yeterli boģlukların olması gerekir. Oturma elemanlarının biçimi ve formu kapladıkları alanların değiģmesine neden olur (Özhisar,1997) (ġekil 5.21).

93 78 cm A B 71.1 C D E 7.5 F G 36 H cm A B C D 71.1 E F ġekil 5.21: Oturma elemanları ve kullanıcı arasındaki boyutsal iliģki (Özhisar,1997) Kıyı otellerinde çalıģma alanı makyaj alanı olarak düzenlenmekte ve gerektiğinde çalıģma masası ihtiyacına cevap verecek Ģekilde oluģturulmaktadır. Yeterli büyüklükte bir masa ve sandalye ile arkasındaki geçiģ koridoru çalıģma alanını oluģturur (ġekil 5.22).

94 79 cm A B C 76.2 D E F G 17.9 H ġekil 5.22: Makyaj ve yazı masası ile kullanıcı iliģkisi (Özhisar,1997) Giyinme - elbise depolama fonksiyonu Kullanıcılar konaklama tesislerinde kaldığı süre boyunca, yanlarında getirdikleri eģyaları bu alan içinde depolamakta ve elbiselerini değiģtirmektedirler. Kullanıcı elbise değiģtirme ve depolama fonksiyonunu gerçekleģtirmek için bir takım donatı elemanlarına ve bir eylem alanına ihtiyaç duyar. Konaklamanın süresine göre de biçimlenen yatak odalarında en önemli bölümü depolama alanı oluģturur. Kadının gündelik ev iģlerini, erkeğin ise iģ hayatının stresini hatırlamadan mutlu bir hafta geçirmelerini sağlamak için bavulların gözlerinin önünde durması engelleyecek bir mekân yaratılmalıdır. Bu tür müģteriler ile yapılan görüģmelerde, depolama alanı olarak sürgü kapaklı dolap kullanımının eģya koyup çıkartma da güçlük çıkarttığı ve dolap içerisinde ölü hacimler oluģturduğu belirlenmiģtir. Otel yetkililerinin belirttiği diğer bir özellik ise, kıyı otel müģterilerinin dolabın yanı sıra çekmeceye de ihtiyaç duyduğudur (ġekil 5.23).

95 80 Otel odalarının olmazsa olmazı bagajlık, gömme dolap içinde bulunabildiği gibi ayrı bir mobilya olarak da tasarlanabilmektedir. cm A B C D E F G H I ġekil 5.23: Elbise dolabı ve kullanıcı arasındaki boyutsal iliģki ( Özhisar,1997) Temizlik fonksiyonu Ġnsanın temel gereksinimlerinden biri de temizlenmedir. Temizlik fonksiyonu, içinde yer alan eylemler alanı için gerekli alanların birleģiminden oluģmaktadır. Yıkanma ve duģ alma eylem alanı; kullanıcının duģ ve banyo teknesinde yıkanırken el ve kollarını rahatça hareket ettirdiği oturarak veya ayakta yıkanabilmesi için gerekli eylem alanıdır. DuĢ teknelerinde cm yükseklikte bataryalar, cm duģ yüksekliği bulunur. Küvetlerde ise batarya yüksekliği cm de duģ yüksekliği cm de olur (ġekil 5.24).

96 81 ġekil 5.24: DuĢ, küvet ve kullanıcı arasındaki boyutsal iliģki (Özhisar,1997) El yüz yıkama bakım eylem alanı; kullanıcının elini yüzünü yıkamak için lavabo baģında elini kolunu rahatça hareket ettirebildiği alandır. Lavabo yüksekliği kadın ve erkek kullanıcılar için 85 cm ile 90 cm arası uygun olmaktadır. Lavabo ile birlikte cm kullanım derinliği yeterli olmaktadır (ġekil 5.25). ġekil 5.25: Lavabo ve kullanıcı arasındaki boyutsal iliģki ( Özhisar,1997) Tuvalet ve temizlik eylem alanı; klozet veya bide ile kullanıcı için gerekli olan kullanım alanından oluģmaktadır (Resim 5.5).

97 82 Resim 5.5: Islak hacim örnekleri Otel Yatak Odalarında Mekân ve Donatı Organizasyonunda Boyutsal Faktörler Ġnsanlar eylemlerini gerçekleģtirebilmek için uygun bir çevreye ihtiyaç duyarlar. Ġnsan özellik ve gereksinimleri doğrultusunda bazı eylemleri yapar ve bu eylemleri gerçekleģtirebilmek için iç donatı elemanları, alet ve makineler kullanır. Ġnsan eylemlerini yaparken kullanacağı donatı elemanları, alet ve makinelerle çalıģabilmesi için aralarında uyumlu bir sistemin olması gerekmektedir. Ġnsan vücudu ile ilgili antropometrik ölçümler bu sistemin geliģtirilmesi için gerekli bilgileri verir. Antropometrik veriler, insanın kullandığı donatı elemanlarının ölçü ve biçimi ile insan çalıģma alanını saptamak için kullanılır. Otel yatak odası eylem alanında kullanıcının fizyolojik ve psikolojik açıdan rahat bir Ģekilde, daha az zaman harcayarak ve daha az yorularak çalıģmalarına imkan sağlayacak bazı düzenlemelerin gerçekleģtirilebilmesi için kullanıcının boyutsal ölçülerinin bilinmesi gerekir (Yıldırım,1995) Ergonomik yaklaģım Ergonomi çalıģma çevresi ve içerdiği tüm sistemleri, insanın psiko-fizyolojik ve sosyo-kültürel tüm kapasite ve limitleriyle uzlaģtırarak üretimsel verimliliğe

98 83 ulaģmayı amaçlayan bir bilimdir. Uygun çalıģma alanı, iģin gerektirdiği koģullar ve iģi yapan kimsenin ihtiyaçlarını karģılayan bir alandır. Uygun çalıģma alanının düzenlenmesinde iģi yapan kimsenin gereksinimlerini dikkate alma konusu, iģi yapan kimse üzerinde minimum zorlamaya neden olacak ve faaliyeti yapmak için minimum güç gerektirecek konuları belirlemektedir (Yıldırım,1995) Antropometrik yaklaģım Antropometri boyut, hareket sınırı, beden biçimleri güç vb. insanın fiziksel özelliklerinin ölçülmesi olarak tanımlanabilir. KullanılıĢ amacına göre antropometrik ölçümlerin üç birimi vardır. 1. Ġnsan vücudunun hacimsel sınır ölçüleri (hacimsel sınırlandırılmıģ konstrüksiyonlar için maksimum ölçüler) 2. Ġnsan vücudunun iģlevsel ölçüleri (hareket fonksiyonları için gerekli olan eklemler arası uzaklık) 3. Rahatlığın dikkate alınması için geometrik ölçümler (Özhisar,1997) Antropometrik yaklaģım iki Ģekilde ele alınmaktadır. Bunlar; statik antropometri dinamik antropometri olarak sınıflandırılır. Statik ve dinamik antropometriden, insanların yaģam ve çalıģma mekânlarının ve bu mekânlarda yerine getirdikleri eylemleri sırasıyla kullandıkları iç donatı elemanlarının tasarımında ve kullanımında yararlanılır. Statik antropometri eylemlerin yapılması sırasında, vücudun ana durumları hakkında boyut verirken, dinamik antropometri fonksiyonel hareketlere ait boyutları bildirir (Çağatay,2004) Kullanıcı boyutları Kullanıcı boyutları, değiģik kültür gruplarının antropometrik ölçülerinde farklılıklar gösterir. En önemli farklılıklar Ģunlardır;

99 84 - Uluslararası farklılıklar, - Bölgeler arası farklılıklar, - Meslek ve kültür grupları arası farklılıklar, - YaĢ farklılıkları, - Cinsiyet farklılıkları dır. Yatak odası ve ıslak hacimlerin biçimlendirilmesinde mekan içinde kullanılan tüm donatı elemanlarının ve mekan gereksinimlerinin kullanıcı ile olan iliģkisinde antropometrik boyutlar çok önemlidir. Ġnsanın statik ve dinamik antropometrisi donatı elemanlarının boyutlarını ve mekân içinde kullanıcı ile birlikte kapladıkları alanın belirlenmesinde yardımcı olur. Kullanıcı ve mekân iliģkisi bakımından kadın ve erkeklerdeki ortalama değerleri bilmek gerekmektedir (Özhisar,1997) Otel Yatak Odası Planlama Ġlkeleri Planlama ilkelerinin oluģturulabilmesi için planlamaya etki eden faktörleri iyi belirlemek gerekmektedir Otel yatak odası planlamasına etki eden faktörler Otel yatak odası planlamasında çeģitli düzeylerde, sosyal, kültürel, ekonomik, ergonomik ve teknolojik faktörler belirleyici rol oynamaktadır. Mekân organizasyonu, kültürel, eğitim, tüketim tarzı, kullanıcılar arasındaki iliģkiler, aile bağları vb. etkili olmaktadır. Kültürel faktörler: Kültürel değer, bir toplumun ilk kuruluģundan gelen tarihsel ürünlerdir. Tarihsel süreç içinde toplumun değiģik etkiler altında kalmasıyla değiģir ve geliģir. Bunun yanında bu değerlerin kiģi üzerindeki etkisi günlük yaģamda görülmekte ve dolaylı olarak mekan organizasyonunu etkilemektedir. Kültürel etki sonucu yaģamımıza giren donatım elemanları ilk baģlarda farklı fonksiyonlarda kullanılarak bir simgesel anlam kazansa da zamanla gerçek fonksiyonunda kullanıldıkça benimsenmiģtir (Çağatay,2004). Kültürü oluģturan inanıģlar, eğitimler, davranıģlar ve teknolojik

100 85 görünümler gibi maddi ve manevi kültür elemanları mekana iliģkin gereksinimi etkilemektedir. Ekonomik faktörler: Yatak odaları turizm ile yakından ilgilidir. Turizm olayına katılan insanların yaģları, meslekleri, sosyo-kültürel özellikleri ve gelir düzeyleri gibi sosyolojik özellikleri bakımından çeģitli sınıflara ayrılabilir. Bu sınıflara göre turizm de lüks, geleneksel ve sosyal turizm olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflara göre turizm nitelendirilmekte ve yatak odalarının biçimlenmesinde rol oynamaktadır (Çağatay,2004). Lüks turizm, gelir düzeyi yüksek insanlar tarafından yapılmaktadır. Konakladıkları tesislerde konfor Ģartlarının en iyi Ģekilde olması gerekmektedir. Geleneksel turizm, çoğunlukla aileler tarafından yapılan turizmdir. Lüks olmayan normalin üzerinde bulunan konaklama tesislerinde konaklamaktadırlar. Sosyal turizm, satın alma gücü zayıf kitlelerin alınan özel tedbirlerle turizme katılımlarının sağlanması ile ortaya çıkan turizm Ģeklidir. Teknolojik faktörler: Yatak odası planlamasında zaman içinde geliģen en önemli etken teknolojik geliģmelerdir. Genel olarak makineleģme ve elektronik çağa geçmenin toplum yaģamına girmesiyle yatak odalarında, donatı elemanları ve aksesuarlarda yeni teknoloji ürünlerinin yer almasının yanı sıra; enerji tür ve destek sistemlerindeki geliģme, buna paralel olarak tekstil-konfeksiyon çeģitliliği ve depolama düzenlerindeki yeni olanaklar, donatı elemanlarında modüler koordinasyon sistemlerindeki geliģmeler, önemli ölçüde yatak odası mekanının planlanmasına ilkesel değiģiklikler getirmiģtir Otel yatak odası planlanması Otel yatak odası planlaması belli bir amaç veya eylemlere yönelik kullanıcı gereksinimleri göz önünde tutularak elveriģli bir planlama yapılmalıdır. Donatı elemanları alanı; depolama alanı, geçiģ sirkülasyon alanı ve eylemler arası iliģkilerin kombinasyonlarının iyi kurulmasında yarar vardır. Böylece yatak odası en uygun standartlara çıkacak Ģekilde planlanabilir.

101 Otel yatak odası tasarımı Tesisin planlanmasında ilk basamağı oluģturan yatak odası; çözüm aģaması ile birlikte devam eden, yatak odasının tasarım ve biçimlendirme aģaması, proje-anlatım ile birlikte form, konstrüksiyon, teknik donatı ve genel olgunun büyük ölçüde çözümlendiği aģamadır. Tasarımcı açısından araģtırma evresi, tasarım biçimlendirme evresi ve proje anlatım evresi çok önemlidir. Bu evrelerin oluģumunda aģağıda belirtilen gereksinimler göz önünde bulundurulmalıdır (ġekil 5.26). ġekil 5.26: Yatak odası ve ıslak hacim plan tipleri ( Özhisar,1997) Teknik gereksinimler: 1.Dayanıklılık ( yapı bileģimi, kirlenme, kırılma, tozlanma vb.), 2. Kazalardan korunma ( elektrik araç ve donanım kazaları, döģemede kayma vb.), 3.Yapı içindeki konumu. Çevre gereksinimleri: 1.Fiziksel ihtiyaçlar Görme (aydınlık, mahremiyet), ĠĢitme ( duyma, mahremiyet), Dokunma, Atmosfer Ģartları ( ısı, nem, toz, koku),

102 87 2.Mekân ihtiyaçları Ölçü (boyut, alan, kullanılan alan), Biçim, Eylem alanlarına ayırma ( yatma, tuvalet, soyunma, giyinme, oturma, depolama, çalıģma, dinlenme) BeĢeri gereksinimler: 1.Eylem gereksinimleri, 2.Sağlık gereksinimleri, Vücut sağlığı Çevre sağlığı 3.Psikolojik gereksinimler Çevre algılama.( renk, doku, kütle, mekan akıģı vb.) 4.Toplumsal gereksinimler, Sağlanması gereken olanaklar, Sağlanması gereken araçlar, Mahremiyet ( mekan iliģkisi, ses gizliliği vb.), Sembolik gereksinimler: Estetik (Özhisar,1997) Donatı elemanlarının planlanması Tasarımda en fazla faydayı sağlamak için kullanıcının bağımlı ve bağımsız özellikleri ve donatı elemanlarının tamamlayıcı özelliklerinin göz önüne alınma zorunluluğu vardır. Kullanıcıların statik-dinamik antropometrik ölçüleri ile donatı elemanlarının biçimsel ve boyutsal özellikleri ortaya çıkartılabilir. Bu özelikler Ģu Ģekilde gruplandırılmaktadır: Bağımsız özellikler: 1.Cinsiyet 2.YaĢ 3.Irk 4.Kültür grubu

103 88 5.Gelir grubu 6.Kullanıcı sayısı Bağımlı özellikler: 1.Antropometrik Statik Dinamik 2.Duyusal Görme ĠĢitme Dokunma Tat alma Koku alma 3.Algısal zihinsel Tanımlayıcı özellikler: 1.Cins 2.Biçimsel özellik 3.Boyutsal özellik 4.Ağırlık 5.Renk 6.Ömür (Özhisar,1997) Ġdeal yatak odası ölçütleri Her projenin sahip olması gereken nitelikler tasarımcının kendine özgüdür. Fakat baģka tasarımlarda altlık oluģturmak ve veri toplamak amacıyla odalar belli standartları taģımalıdırlar. Bu standartlar; Çift kiģilik standart bir oda için; gerekli eylem alanları ve eylem alanı boyutları için odanın geniģliği 320 cm.den, odanın boyu ise 360cm den az olmamalıdır. Bir oturma odası ve yatak odasından oluģan suit odalarda; yatak odası için gerekli alan için odanın geniģliği 320cm.den az olmamalıdır. Ġkili kanepe ve iki adet tekli koltuktan oluģan oturma grubunda ise oda için gerekli olan odanın geniģliği 330cm.den, odanın uzunluğu ise 410cm.den az olmamalıdır.

104 89 Aile odaları için; oturma odası yerine yatak odası düzenlenen oda tipleri aile odası olarak adlandırılır. On metrekarenin üzerinde olan odalar iki yataklı, on metrekarenin altında ise tek yataklı olarak düzenlenir. Yıkanma-temizlenme mekanındaki donanımlar için gerekli alanlar ise; lavabo, klozet ve set üstü lavabodan oluģan ıslak hacmin tesisat Ģaftı hariç boyutları, minimum boyut 1.6mx2.5m, maksimum boyut 1.8mx2.5m olmalıdır.

105 90 6.ARAġTIRMA ALANINDA SEÇĠLEN OTELLERĠN YATAK ODALARININ ĠNCELENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Yirminci yüzyılın yarısında en çok dikkati çeken olaylardan birisi de turizm olayıdır. Ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan önemli fonksiyonlara sahip olan turizm, ülkemiz ekonomisi için de büyük bir ekonomik etkendir. Bacasız sanayi olarak da adlandırılan turizm, her bölgede kendine ait turistik değerleri olan bir olgudur. BeĢ Yıldızlı Otel Yatak Odalarının Mekânsal Analizi, Manavgat Örneği adlı bu çalıģmada Manavgat ta yer alan beģ yıldızlı oteller tesadüfü örneklem yolu ile her yıl yapılan kullanıcı memnuniyeti anket sonuçlarına göre kullanıcı memnuniyeti dalında ödül alan oteller arasından seçilmiģtir. AraĢtırma kapsamında Manavgat ta bulunan beģ yıldızlı oteller arasından 4 otel seçilmiģtir. Manavgat ın beldelerinde yer alan aģağıdaki oteller araģtırma kapsamında ele alınmıģtır. 1. Adalya Resort & SPA Hotel 2. Royal Dragon Hotel 3. Grand Hotel Artside 4. Kumköy Beach Hotel Oteller iki bölümde ele alınmıģtır. Birinci bölümde otelin geneline ait bilgiler verilmiģtir. Ġkinci bölümde ise otel yatak odaları incelenmiģtir. 6.1.AraĢtırma Alanının Genel Özellikleri Türkiye ölçeğinde bakıldığı zaman Manavgat ilçesi yönetsel açıdan içinde yer aldığı Antalya ili Türkiye nin güneyinde Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır. Antalya iline bağlı ilçeler arasında yer alan Manavgat; yüzölçümü ve nüfus sayısı açısından ikinci büyük ilçedir (Resim 6.1). BaĢlıca geçim kaynakları turizm, tarım ve hayvancılıktır. Manavgat ilçesine bağlı dokuz beldenin sahip oldukları modern turizm tesisleri ve kendilerine özgü turizm olanakları ile öne çıktıkları görülmektedir. Manavgat, Antalya ya gelen turistlerin yüzde 30 unun tercih ettiği bir ilçedir (MarkalaĢma Yolunda,2008). Manavgat, 2283 km2 lik yüz ölçümüyle Antalya ilinin ikinci büyük ilçesi konumundadır. Manavgat ġelalesi, Manavgat Irmağı, Sorgun Çamlığı ve Titreyengöl,

106 91 Manavgat Irmağı ve Akdeniz in birleģtiği nokta boğazı ile ünlüdür. Ġlçe merkez nüfusu (2007 sayımı), köyle nüfus toplamı (2007) dır. Bu Ģekilde ilçe nüfusu toplamda (2007) tür. ġehrin 2008 nüfusu ise dir. ġehrin son nüfusu (2010) dir. Manavgat ilçesinde bir merkez ilçe, dokuz belde belediyesi ( Side, Ilıca, Çolaklı, Evrenseki, Sarılar, TaĢağıl, Oymapınar, Gündoğdu, Kızılot), 78 köy ile 19 mahalleden oluģmaktadır. Manavgat ilçesi, Serik ilçesinin 5 km. doğusundan geçen Köprüçayı ndan baģlayıp Alanya ilçesinin 30 km. batısında bulunan Alara Çayı na kadar yaklaģık 55 km. uzunluğunda bir kıyı Ģeridine sahiptir. Akdeniz ikliminin hakim olduğu Manavgat ta yazları kurak ve sıcak, kıģları ise ılık ve yağıģlıdır. Yazları olukça sıcak geçer ve 45 dereceyi geçtiği görülür. Sahil Ģeridinden itibaren, Toroslara kadar uzanan alan, tamamen ziraat alanıdır. DeğiĢik bitkiler, meyveler ve ağaçlarla kaplıdır. Manavgat ın kuruluģ tarihi hakkında kesin bir tarih verilmemekle birlikte köklü bir yerleģim merkezi oluģu yıl öncesine dayandırılmaktadır. Çevresinde bulunan Side ve Selge antik kentleri bu veriyi doğrulamaktadır. Yakın tarihe kadar, Ģimdiki ilçe merkezinin bulunduğu Manavgat Çayı nın civarında iki yakalı bir yer olarak belgelerde görülmektedir. Ġlçenin doğal yapısı kısmen tarıma uygun olup bu bölgelerde tarım geliģmiģtir. Diğer kalan bölgeler orman, fundalık alanlar ve hayvancılığın geliģtiği köyler olarak görülmektedir. Ġlçede sanayi geliģmemiģtir. Bölgenin doğal getirisi olarak turizm ilçenin en önemli gelir kaynağıdır. Turizm bölgenin en önemli iģ kollarından biridir. 55 km.lik sahil Ģeridi ve Manavgat ġelalesi, özel çevre koruma alanları, tatil köyleri ve turizm kompleksleriyle turizm oldukça geliģmiģtir.

107 92 Resim 6.1: Manavgat ın ülke içindeki yeri Manavgat ilçesinin diğer merkezlerle bağlantısı sadece karayolu ile sağlanmaktadır. Manavgat, Antalya ya 70 km uzaklıktadır. Ġlçedeki otobüs firmaları batıda Antalya, doğuda ise Alanya üzerinden diğer il ve ilçelerle ulaģımı sağlar. Antalya havalimanına 52 km uzaklıktadır. Taksiyle, aktarmalı olarak otobüslerle ve bazı havayollarının özel servisleriyle havayoluna ulaģım sağlanır. Manavgat- Ankara arası 466 km., Manavgat- Ġstanbul arası 802 km., Manavgat- Ġzmir arası 524 km., Manavgat- Konya arası ise 231 km. dir (Resim 6.2). Resim 6.2: Manavgat ın komģu illerle bağlantısı

108 93 Resim 6.3: Manavgat ve beldeleri kıyı haritası (MarkalaĢma Yolunda,2007) Manavgat sahil bandında; Titreyengöl, Side, Ilıca, Çolaklı, Evrenseki ve Gündoğdu turizm alanları; Manavgat Kızılağaç köyünde Orman Bakanlığınca tahsis edilen turizm alanı; Evrenseki, Çolaklı, Gündoğdu beldeleri ile Kısalar, Perakende, Denizkaya köylerinin D 400 karayolu ile kıyı arasındaki Özel Çevre Koruma alanında kalan alanlar mevcuttur (Resim 6.3). Side/ Manavgat Turizm ĠĢletmecileri Derneği (TUDER) verilerine göre, Manavgat ilçesinde 543 tesiste toplam yatak kapasitesi bulunmaktadır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2006 yılı verilerine göre; Antalya ilinde konaklayan yerli ve yabancı turist sayısı olarak tespit edilmiģ olup, Manavgat Bölgesi ndeki tesislerde konaklayan yabancı turist sayısı , yerli turist sayısı olmak üzere toplam olarak gerçekleģmiģtir (MarkalaĢma Yolunda,2006). Antalya ilindeki ilçeler arasında hem geceleme, hem ortalama kalıģ süresi, hem de doluluk oranı olarak Manavgat ilk sırada yer almaktadır. Antalya ya gelen turistlerin yaklaģık %30 unun tercih etmekte olduğu Manavgat ilçesinde; konaklama tesislerinin ortalama doluluk oranlarının 2007 yılı verileriyle %36.03, ziyaretçilerin ortalama kalıģ sürelerinin 5.65 gün olarak gerçekleģtiği tespit edilmiģtir (MarkalaĢma Yolunda,2007).

109 yılı temmuz ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriģ yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 ilde Antalya %34,87 lik oranla birinci sırada yer almaktadır. ġekil 6.1:Eylül-Ekim 2007 döneminde turistlerin Manavgat bölgesini seçme nedenleri (MarkalaĢma Yolunda, 2007) Eylül-Ekim 2007 döneminde yapılan anket sonuçlarına göre; ziyaretçilerin seyahatlerinde bu bölgeyi seçmelerinde rol oynayan nedenlerin neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıģtır. Bu amaçla; ankete katılan ziyaretçilerin deniz, güneģ ve kum olarak bilinen klasik tatil turizmine yönelik imkanların, bu bölgenin tercih edilmesinde en fazla rol oynayan unsurlar olduğu tespit edilmiģtir (MarkalaĢma Yolunda,2007) (ġekil 6.1). ġekil 6.2:Turistlerin ortalama Manavgat ta konaklama süreleri (MarkalaĢma yolunda,2007)

110 95 Eylül-Ekim 2007 döneminde yapılan anket sonuçlarına göre; genel ortalama kalıģ süresi gün olarak bulunmuģtur. Katılımcıların %53 ü gün arası konaklama yaparken, %21 i 1 7 gün arası %19 u 8 10 gün arası ve %7 si 15 gün ve üzeri kalıģı tercih etmiģtir (ġekil 6.2). Genel kalıģ süresi tercihinin yaklaģık yarısının gün arasında bulunduğu görülmektedir. Ġki hafta ve üzeri süre ile kalıģ ise en az tercih edilen konaklama Ģeklidir.1 14 gün arası kalıģların toplam içerisindeki payına bakıldığı zaman %93 gibi bir çoğunluk elde edilmektedir (MarkalaĢma Yolunda,2007). Anket sonuçlarına göre konaklama tesislerinin ve konaklamanın önemi burada ortaya çıkmaktadır Adalya Resort & SPA Genel yerleģim ve planlama özellikleri Adalya Resort& SPA; 2009 Mayıs ayında hizmete giren tesis Özbek mimarisinin özelliklerini taģıdığından dolayı temalı otel olarak nitelendirilmektedir. Otel Mimar Alper Erden Engiz tarafından tasarlanmıģtır. Manavgat ın Evrenseki beldesinde yer alan her Ģey dâhil sistemine dayalı beģ yıldızlı bir tesistir(resim 6.4). Manavgat merkeze 12 km., Side merkeze 10km. ve Antalya Havaalanına uzaklığı 65 km. dir. YaklaĢık 7500 m2 lik bir alan üzerine inģa edilmiģ tesis m2lik bir yerleģim alanına sahiptir (ġekil 6.3).Otel konumunun Evrenseki beldesinin sahil Ģeridi üzerinde yer alması, otelin yerleģim sınıflandırılmasında kıyı oteli kategorisinde yer almasına sebep olmaktadır (Resim 6.5).

111 96 Resim 6.4: Otelin konumu ġekil 6.3: Otelin vaziyet planı

112 Resim 6.5. Adalya Resort & SPA Otel genel görünüm 97

113 Yatak Odaları Otelin konaklama bölümü; zemin kat, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat ve çatı katından oluģmaktadır (ġekil 6.4). Ġki odası engelli olmak üzere 190 standart odası, 16 aile odası ve 4 suit odası ile birlikte 210 yatak odası ve 460 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Otelin tüm katlarında standart odalar bulunmaktadır. Zemin katta 32 adet, normal katlarda her katta 44 adet, çatı katında 26 adet standart oda ve çatı katında 4 adet suit oda ve 16 adet aile odası yer almaktadır. ġekil 6.4: Otelin konaklama bölümü, yatak odaları Kıyı kenarında konumlanan otellerde en temel amaç; kütleden dolayı ortaya çıkan ucuz ve pahalı oda kavramı yerine farklı kütle biçimleniģleri ile mümkün olduğu kadar çok odanın manzaradan yararlanmasıdır. Genel konseptte önem verilen müģteri konforunun sağlanması, yatak odalarında da etkisini göstermiģtir. Bu amaç doğrultusunda kullanıcının manzara keyfini rahatça yaģayabilmesi için her odanın manzaradan yararlanması amaçlanmıģ ve kütlenin biçimleniģi bu konsept çerçevesinde yapılmıģtır. Otelin giriģi, servis mekanları ve yangın merdivenleri kuzey yol cephesinde yer almaktadır. Yatak odaları ve fonksiyonel mekanlar ise güney deniz cephesinde yer almaktadır. Katlara ve odalara ulaģım; düģeyde asansör ve merdivenlerle, yatay da ise atrium ve koridorlarla sağlanmaktadır. Her blokta katlar arasında bağlantıyı sağlayan bir asansör ve merdivenden oluģan müģteri servis birimleri bulunmaktadır. Yangın merdiveni aynı zamanda servis merdiveni olarak kullanılmaktadır. Servis/yangın merdiveni, servis asansörü ve kat ofisi her bloğun kuzey cephesinde yer almaktadır.

114 99 Otel yatak katı için oluģturulan strüktür Ģeması oda tiplerinin belirlenmesinde bir etken oluģtururken, yatak katı plan Ģemasını oluģturan oda, banyo, koridor, banyo, oda sıralaması da strüktürel aks sisteminin oluģmasında en büyük etkendir. Odayı oluģturan mekan bileģenlerinin hem iģlevsel hem de statik açıdan önemi için odanın aks ve boyutları önemlidir. Odanın taģıyıcı sistem özellikleri; koridorun bir, iki odanın da tüm alt mekanlarıyla bir aks modülüne yerleģtirildiği durumdan oluģmaktadır. Suit odalar iki aks modülünün birleģmesiyle oluģmaktadır Standart oda Otellerde farklı kullanıcıların yer alması ve farklı ihtiyaçlarına cevap verme zorunluluğu yatak odalarının farklı tiplerde oluģmasına sebep olmaktadır. Kıyı otellerinde kullanıcıların tatil amaçlı konaklama yapması, konaklayan kiģi sayısı ve konaklama sürelerinin farklı olması nedeniyle müģteri kitlesinin hedefleri tam belirlenmelidir. Hedef kütlenin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan ve tesisin iģletmesi açısından da önemli olan odalar genelde standart oda olarak tasarlanmıģtır. Otel bünyesinde iki tanesi engelli odası olmak üzere toplam 190 standart oda yer almaktadır (ġekil 6.5). Ġki bloktan oluģan tesiste standart odalar zemin katta, normal katta ve çatı katında bulunmaktadır. ġekil 6.5: Standart odaların zemin kat, normal kat ve çatı katındaki yeri

115 100 Güney cephede yer alan doğrudan deniz manzaralı odalar, dikdörtgen forma sahiptir. Yan odalarda ise odaların deniz manzarasından yararlanılması için dikdörtgen formlu oda balkon ile 45 derece açı yapacak Ģekilde tasarlanmıģtır (ġekil 6.6). ġekil 6.6: Standart oda formları Yatak odalarının en çok da giriģ bölümünün, çözümünü etkileyen nitelik odanın koridor ile bağlantısıdır. Odanın koridordan algılanması ve odaya yaklaģım odanın algılanması açısından büyük önem taģımaktadır. Oda- koridor bağlantısının geniģ hacimler yaratılarak çözümlenmesi iģlevsel olarak yeterli odaların oluģmasını sağlayacaktır. Aynı düzen içerisinde devam eden yatak odalarının oluģturduğu tek düze görüntüyü kırmak amacı ile banyonun koridora taģırılması farklı oda giriģlerinin oluģmasını sağlamıģtır (ġekil 6.7).

116 101 ġekil 6.7: Odaların koridor ile bağlantısı Odanın Mekansal BileĢenleri: Otel yatak odası aynı anda birden çok insana ve farklı eylemlere ev sahipliği yapacak Ģekilde tasarlanan mekandır. MüĢteri konforu açısından en önemli birimi oluģturan bu mekan insan için insan eliyle tasarlanmıģ ve yapılmıģtır. Yatak odasında gerçekleģen eylemlere göre oda beģ ayrı bölüme ayrılmaktadır. Bu eylemlerin yanı sıra bölümler arasındaki iliģkilerinde önemi büyüktür (ġekil 6.8).

117 102 ġekil 6.8: Standart odaların mekansal bileģenleri Yatma bölümü: Uyuma, dinlenme ve rahatlama eylemlerini barındıran yatma bölümü otel odasının birincil öncelikli fonksiyonunu içermektedir. Bu eylemlerden dolayı odanın büyük bir bölümünü yatma mekanı oluģturmaktadır. Otelin standart odalarında yatma bölümü ekipmanlarının yerleģtirme biçimi; yatak ve komodinin oluģturduğu mobilya grubunun ıslak hacmi izleyen diğer oda ile ortak olan duvarda çözümlenmesidir (Resim 6.6).

118 103 Resim 6.6: Standart oda yatma bölümü Oturma-çalışma bölümü: Otel odasının ikincil öncelikli ihtiyaçlarını oturma ve çalıģma eylemleri oluģturmaktadır. Oturma çalıģma bölümünü, manzara ve doğal aydınlatma açısından en verimli olan odanın dıģ cepheye bakan kısmına yerleģtirmek tasarımdaki ana ilkeyi oluģturduğundan ekipmanların yerleģtiriģ biçimleri bu doğrultuda yapılmıģtır. Yatak grubunun ortak duvara paralel olarak konumlanmasından dolayı; uygulama sırasıyla koltuk-sehpa grubu, çalıģma masası, mini bar ve TV Ģeklinde uygulanmaktadır (Resim 6.7).

119 104 Resim 6.7: Standart oda oturma-çalıģma bölümü Giriş bölümü: GiriĢ bölümü, yatak katı koridoru ile oda arasındaki bağlantıyı sağlayan bir geçiģ mekanıdır. Bu mekanın tasarımındaki en önemli etken yatma bölümünün koridordan görünmesi engelleyecek biçimde oluģturulmasıdır (Resim 6.8). Otelin yatak katı formundan dolayı koridor oda içerisine çekilmiģ olarak konumlandırılmıģ giriģ bölümü tasarlanmıģtır. GiriĢ bölümünün ĢekilleniĢi koridor ile ilgili olduğu kadar, mekan donatılarının yerleģtiriliģleriyle de ilgilidir. GiriĢ kapısı 90 / 220cm ebatlarında odanın dekoruyla uyumlu olacak Ģekilde akçaağaç malzemeden yapılmıģtır. GiriĢ kapısının sol tarafında depolama bölümü için dolap, sağ tarafında ise banyo yer almaktadır. Bavulluk, elbise dolabından ayrı olarak tasarlanmıģ ve makyaj masası, mini bar ve TV ile kombine edilmiģtir. Böylece bavulluk giriģ bölümünden sonra yer almaktadır (Resim 6.9).

120 105 Resim 6.8: Standart oda giriģ bölümü Resim 6.9: Standart oda dolap-bavulluk Depolama bölümü: Otelin kullanımı açısından oldukça önemli bir bölümdür. Konaklayan müģterilerin ortalama kalıģ sürelerine göre Ģekillenmektedir. Kıyı otellerinde ortalama kalıģ süresi 1 7 gece arasında değiģen aileler oluģturduğundan depolama alanlarının büyüklüğünü ve niteliğini doğrudan etkilemektedir.

121 106 Depolama bölümü; gömme dolap Ģeklinde giriģ bölümünde kapının hemen arkasında yer almaktadır. Daha önce yapılan araģtırmalarda; depolama alanı olarak sürgü kapaklı dolapların eģyaları yerleģtirme ve çıkarmada güçlük yarattığından dolayı tercih edilmemesine rağmen sürgü kapakların yer kaplamaması ve giriģ bölümünün kullanımını zorlaģtırmamasından dolayı sürgü kapaklı gömme dolabın kullanımı tercih edilmiģtir (Resim 6.10). Resim 6.10 Standart oda depolama bölümü Yıkanma-temizlenme bölümü: Tesisat Ģaftının koridordan ulaģılabilir olması açısından oda giriģine yakın düzenlenmesi gereken bu mekanın odanın tasarlanmasına büyük bir kısıtlama getirmektedir. Teknik ve fonksiyonellik açısından yapılan bu zorunluluklar yıkanmatemizlenme mekanı ile yatma mekanının keskin sınırlar ile ayrılmasına neden olmaktadır (Resim 6.11). Yıkanma ve temizlenme bölümünün tasarımı; banyo kapısının tam karģısında lavabo, arkasında klozet ve diğer tarafında ise küvet olacak Ģekilde düzenlenmiģtir.

122 107 Resim 6.11: Standart oda yıkanma ve temizlenme bölümü Odanın Donatı BileĢenleri: Otel odasında yer alan eylemlere aracılık eden en önemli araçlar donatı elemanlarıdır. Ġç mekan tasarımının en önemli adımlarını donatı elemanları oluģturmaktadır. Ġç mekanın fonksiyonelliği açısından bölümlerde yer alan donatı bileģenlerini birbiriyle uyum içerisinde olması gerekmektedir. Ergonomik, antropometrik ve iģletmenin ekonomisi açısından büyük önem taģımaktadırlar. Odanın donatı bileģenlerini; mobilyalar, mefruģatlar, ıslak hacim ekipmanları, aydınlatma ve aksesuarlar açısından incelenmektedir.

123 108 Mobilyalar: Yatak odalarında kullanıcı gereksinimi karģılayan mobilyalar; yatak, komodin, elbise dolabı, bavulluk, tuvalet masası, koltuk, sehpa, puf, TV, yiyecek-içecek dolabından oluģmaktadır. Mobilyaların sahip olması gereken modülerlik, esneklik ve hareketlilik niteliklerinden sadece hareketlilik niteliği vardır. Modülerlik açısından da ekleme/çıkarma gibi boyutsal olarak değiģen ihtiyaçlara uygun hale gelen mobilyaların bulunmaması da bu niteliğin bulunmadığını göstermektedir. Odanın iç hacminin doğru kullanılmasındaki en önemli etken hem maliyet hem de standartlar açısından mobilyaların boyutudur. Küçük ebatlarda kullanılan mobilyalar ortamda ferahlık hissi yaratması açısından önemlidir. Oda da eylemleri zorlaģtıran mobilyalar kullanılmamıģ, standartlar açısından uygun mobilyalar kullanılmıģtır. Sıcak ortam oluģmasını engellemek için açık renkler tercih edilmiģtir. Mefruşatlar: Otelin mefruģat grubunu perde, döģemelik, yatak örtüsü, çarģaf, yastık kılıfı havlu oluģturmaktadır. Zeminler laminant kaplama olduğundan dolayı halı kullanılmamıģtır. Perdeler güneģ ıģığını önlemenin yanında görsel bir öğe olarak kullanılmaktadır. GüneĢlik ve tülden oluģan kombinede; tül beyaz renkte, güneģlik ise oda duvar kaplamasında kullanılan duvar boyası ile aynı renkte seçilmiģtir. MüĢteri memnuniyeti ve temizlik açısından beyaz tercih edilen çarģaf ve yastık kılıflarında yatağın kirlenmesini önlemek amacıyla kullanılan yatak örtüsü görsellik açısından odanın renk ve dokusuna uyum sağlamıģtır. GüneĢlik ve duvarda kullanılan koyu renk odadaki diğer mobilyalarla uyum sağlamıģtır. Dekorasyona uygun seçilen yatak örtüsü küçük desenleriyle de göz yormamaktadır. Odanın temizliği açısından en önemli öğeler çarģaf, yastık kılıfları ve havlulardır. Bu öğeler uzun süre yıkanmaya ve kaynatmaya dayanacak özellikte olmalarından dolayı beyaz renktedirler. Havlular suya dayanıklılığı ve yumuģaklığı nedeniyle pamuk elyaftan üretilen ürünlerden tercih edilmiģtir.

124 109 Islak Hacim Ekipmanları: BeĢ yıldızlı otellerde yıkanma kolaylığı açısından duģ tercih edilse de konfor standartları açısından küvet bulunması zorunludur. Bundan dolayı klozet, set üstü lavabo ve küvetlerden oluģan kombineler kullanılmıģtır (ġekil 6.9). ġekil 6.9: Islak hacim ekipmanları Banyo kapısı mekanın tam ortasından içeriye doğru açılacak Ģekilde tasarlanmıģtır. Kapının tam karģısında mermer set üstü lavabo bulunmaktadır. Sabunluk lavaboya yakın olacak Ģekilde konumlandırılmıģ, prizler kapaklı ve lavabonun bulunduğu duvardaki aynaya yakın monte edilmiģtir. Lavabonun üstünde ise otele ait bukletler bulunmaktadır. Kapının sağ tarafında yer alan küvet ise mat camdan yapılmıģ sürgü kapaklardan oluģan bir sistemle kapatılmıģ duģa kabin gibi düzenlenmiģtir. Banyonun hava sirkülasyonu planlama açısından büyük bir önem taģımaktadır fakat cam kapaklarda oluģan buhar, mekanın nem dengesinin kurulmadığı; seçilen malzemelerde bu özelliklerin bulunmadığı belirlenmiģtir. Küvete yakın yerde telefon yerleģtirilmiģtir. Kapının arkasında yer alan klozet ise asma klozet olup temizlik açısından kolaylık sağlaması açısından ve görsel konfor için tercih edilmiģtir. Zeminlerde hava sirkülasyonu ve temizlik açısından kolay temizlenebilen seramik tercih edilmiģtir. Yer döģemesinde siyah-beyaz çapraz döģenen seramikler kullanılmıģtır. Klozetin bulunduğu duvarda ve lavabonun bulunduğu duvarda ise kahve

125 110 tonlarında seramik, diğer duvarlarda ise 10x30 ebatlarında açık tonlarda seramik kaplama kullanılmıģtır. Aydınlatma: Gün ıģığının insan sağlığı üzerindeki etkileri düģünülerek doğal aydınlatmadan olabildiğince yararlanmak amaçlansa da bölgenin bulunduğu iklim koģulları da göz önünde bulundurularak 180/220 cm ebatlarında sürgü kapıdan oluģan bir doğal aydınlatma elemanı kullanılmıģtır (Resim 6.12). Resim 6.12: Standart oda doğal aydınlatma Görsel konfor koģullarına bağlı olarak doğal aydınlatmanın yanında otel odasını oluģturan mekansal bölümlerde yapay aydınlatma da yapılmıģtır. Odanın aydınlatması hem iç mimariye uyumlu hem de bunların doğru yerleģtirilmesi görsel konfor açısından büyük önem taģımaktadır. GiriĢ holü, yatma bölümü, oturma ve çalıģma bölümü ve banyodan oluģan; giyinme, yatma, oturma, okuma ve yıkanma eylemlerinin gerçekleģtiği bu bölümlerde eylemlerin geçekleģebilmesi için hem genel hem de bölgesel aydınlatma yapılması gerekmektedir. 1.Genel aydınlatma (giriģ holü, yatma bölümü, banyo, balkon) 2.Bölgelik aydınlatma (yatak baģucu aydınlatması, ayna önü aydınlatması, oturma birimlerinin aydınlatması, dolap içi aydınlatması )

126 111 Otel yatak odalarında kullanılacak olan aydınlatma kontrol sistemi enerji tasarrufu açısından büyük önem taģımaktadır. Kullanıcının odada bulunmadığı durumlarda lambaların kendiliğinden kapandığı manyetik kartlı (elektronik) aydınlatma kontrol sistemi ile dimmer sistem kullanılmıģtır. GiriĢ holünde içeri girildiğinde hareket sensörleri yardımıyla ıģıklar açılmaktadır. Tavanda tek bir aygıtla yapılan giriģ holü aydınlatması; ilk kurulum gideri olarak yüksek fakat ıģıklılıklarının düģük olması nedeniyle iç mekan aydınlatmalarında kullanılmaya uygun olan halojen lamba ile sağlanmıģtır. Banyo aydınlatması tavanda buhar tutmayan neme dayanıklı gömme armatür ile genel aydınlatması yapılmıģtır. KiĢinin kendisini aynada rahatça görebilmesi açısından aynanın sol tarafında bölgesel aydınlatma da kullanılmıģtır. Yatak odasında genel bir aydınlatma yapılmazken odanın diğer bölümlerinde kullanıcıları rahatsız etmeyecek bölgesel aydınlatmalar yapılmıģtır. BaĢucu aydınlatmasında yatak baģında iki adet duvara monte edilen apliklerle sağlanmıģtır. Mini barla kombine edilen makyaj masasında ise aynanın sol üst tarafında kiģinin kendisini rahatça görmesini sağlayacak Ģekilde duvara monte tek aplik kullanılmıģtır. Giyinme-soyunma eylemlerinin gerçekleģtiği giriģ holünde genel aydınlık düzeyi yeterli olsa da dolap içinde aydınlatma yapılarak bölgesel konfor sağlanmıģtır. Aksesuarlar: Yatak odalarında konfor anlayıģı ile birlikte bulunduğu bölgenin kendine özgü kültürünü, iklim ve değerlerini yansıtan bir tablo veya küçük objelerle odaya kültürel bir kimlik kazandırmak gerekmektedir. Turizmin ana amaçlarından da biri olan farklı kültür ve yerler tanıma isteği, oda da kullanılan tablolar ve objelerle bu amaçları yansıtmamaktadır. Odanın Ġnce Yapı BileĢenleri: Kapı ve pencereler: Odalarda kullanılan kapı ve pencereler hem iģletme hem dekorasyon hem de aydınlatma ve güvenlik açısından en önemli parçalardır. Tesisteki masrafların ana kaynağını oluģturduğu söylenebilir.

127 112 Odalarda kullanılan iç kapılar dekorasyonda kullanılan malzemelerle aynıdır. Oda kapısı basit mekanizmalı olup, güvenlik açısından ise kartlı sistemden oluģmaktadır. Pencere yerine alüminyum sürgü kapılar kullanılmıģtır. Hem görsel açıdan hem de balkonlar ve doğal aydınlatma açısından bu kapılar tercih edilmektedir. Estetik olarak ve zeminde yer kaplamamasından dolayı bu kapılar tercih edilmiģtir. Duvar kaplamaları: Estetik ve görsel açıdan kullanımı kolay olan alçı sıva üzerine boya yapılmıģtır. Ortak duvarlarda koyu renk boyalar tercih edilirken diğer duvarlarda ortamın ferah olmasını sağlamak için açık renk boya kullanılmıģtır. Döşeme kaplamaları: Odayı oluģturan bölümlerde farklı zemin kaplamaları uygulanmıģtır. Mekanda sıcak bir ortam oluģturmak adına yatma bölümünde zemine laminant kaplama uygulanmıģtır. GiriĢ bölümü ve banyolarda ise kolay temizlenebildiğinden dolayı seramik kaplama uygulanmıģtır. GiriĢ bölümünde odadaki mobilyaların rengine uygun olarak açık renkte seramik kaplama yapılmıģtır. Banyoda ise siyah-beyaz seramik kombine edilerek uygulanmıģtır. Tavan kaplamaları: Tavan kaplaması gereci olarak alçı kullanılmıģtır. Mekanın yüksekliğinin ayarlanması için önemli olan tavan kaplaması, mekan içinde uyum sağlaması açısından duvarlarda kullanılan açık renk boyanın alçı üzerine uygulanmasıyla tamamlanmıģtır. Odanın DıĢ Mekan Bağlantısı: AraĢtırma alanının iklim verileri açısından değerlendirildiği zaman fonksiyonel ve kiģisel kullanım alanlarının dıģ çevre bağlantısı büyük önem taģımaktadır. Odaların hem doğal havalandırılması hem de manzara açısından balkonlar mekanı oluģturan bir bölüm olarak ele alınmalıdır. Kullanıcının dıģ mekanla bağlantısını sağlayan balkonlar tüm odalarda bulunmaktadır. Balkonların formları kat planlarında odaların kattaki yerlerine göre değiģmektedir. Yan odalarda yer alan balkonlar deniz manzarasından ve denizin doğal esintisinden yararlanabilmek için 45 derece açı ile yönlendirilmiģtir. Bu balkonlar

128 BALKONLAR 113 oturma eylemine imkan verecek Ģekilde iki sandalye ve yuvarlak masadan oluģan mobilyalarla donatılmıģtır. Bu sayede oturma bölümü hem odanın içerisinde hem de oda dıģında olmak üzere iki Ģekilde düzenlenmiģtir. Balkonların boyutları odaların cephe boyutlarına oda tiplerine göre değiģmesinden dolayı standart odalardaki balkonlar iki farklı tip olarak tasarlanmıģtır (Çizelge 6.1). Balkonlarda alüminyum ve cam korkuluk malzemeleri kullanılmıģtır. Yuvarlak hatların bulunduğu yandan deniz manzaralı balkonlarda parlak paslanmaz çelik görünümlü alüminyum korkuluk, direk deniz manzaralı köģe odalarda ise alüminyum küpeģteli cam korkuluk malzemesi kullanılmıģtır. Zemin kaplamaları ise 33x33 cm ebatlarında fildiģi seramik kaplama malzemesi olarak kullanılmıģtır (Resim 6.13), (Resim 6.14). Çizelge 6.1: Standart odaların dıģ mekan bağlantısı balkonların düzeni STANDART ODALAR FORM ALAN(m2) DONATI VE KATTAKĠ YERĠ 5.20 m2 Ġki adet plastik krem sandalyeler bulunmaktadır. Otelin direk deniz manzaralı odalarıdır. Denize paralel olarak konumlandığından dolayı kütle hareketi ve cephe oyunları ile aynı hizada bulunan odaların balkonları ile alan olarak farklılıklar göstermektedir m2 Ġki adet plastik krem sandalyeler bulunmaktadır. Deniz manzarasından yararlanabilmek için 45 derecelik açı ile konumlandırılmıģ ve odanın dıģ mekan bağlantısını oluģturmuģtur. Cephe düzeni açısından her iki odada bir yuvarlak hat yerine düz hat kullanılmıģtır. Bu formdan kaynaklanan durumdan dolayı balkonlar alan olarak farklılık göstermektedir.

129 114 Resim 6.13: Direk deniz manzaralı standart oda balkon manzarası Resim 6.14: Yandan deniz manzaralı standart oda balkon manzarası Standart odaların mekan bileģenleri, donatı bileģenleri, ince yapı bileģenleri ve dıģ mekan bağlantısı hakkında bilgiler Çizelge 6.2 de belirtilmiģtir.

130 115 Çizelge 6.2: Adalya Resort & SPA Hotel, Standart Oda ve BileĢenleri ADALYA RESORT &SPA HOTEL-STANDART ODA Oda sayısı: 190 Odanın bulunduğu katlar: Zemin Kat, Birinci Kat, Ġkinci Kat, Üçüncü Kat ve Çatı Katı Odanın formu: Dikdörtgen STANDART ODALARIN ZEMĠN KAT, NORMAL KATLAR VE ÇATI KATINDAKĠ YERĠ (A) DĠKDÖRTGEN ODA FORMLARI 1-Yatma Bölümü 2a-Oturma Bölümü 2b-ÇalıĢma Bölümü 3-GiriĢ Bölümü 4-Depolama Bölümü 5-Yıkanma ve Temizlenme Bölümü ALAN DEĞERLERĠ A B KAPALI ALAN (m2) AÇIK ALAN (m2) 4 6 TOPLAM ALAN(m2) Yatma alanı 8 8 Oturma alanı 4 3,5 ÇalıĢma alanı 3 2 GiriĢ alanı 2,80 3 Depolama hacmi 3,5m3 3,5m3 Islak hacim alanı 4,80 4,80 (B)

131 116 Çizelge 6.2 nin devamı; ADALYA RESORT &SPA HOTEL STANDART ODA ODANIN MEKANSAL BĠLEġENLERĠ Yatma Bölümü Yatma bölümü ekipmanlarının yerleģtirme biçimi; yatak ve komodinin oluģturduğu mobilya grubunun ıslak hacmi izleyen diğer oda ile ortak olan duvarda çözümlenmiģtir. Oturma-çalıĢma bölümü Yatak grubunun ortak duvara paralel olarak konumlanmasından dolayı; uygulama sırasıyla koltuk-sehpa grubu, çalıģma masası, mini bar, TV ve bavulluk Ģeklinde uygulanmıģtır. GiriĢ bölümü Koridor oda içerisine çekilmiģ bir giriģ bölümü düzenlenmiģtir. Depolama bölümü GiriĢ kapısının arkasında gömme dolap Ģeklinde düzenlenmiģtir. Yıkanma- temizlenme bölümü Banyo kapısının karģısında set üstü lavabo, kapının arkasında klozet ve diğer tarafta da küvet olacak Ģekilde çözümlenmiģtir. ODANIN DONATI BĠLEġENLERĠ Mobilyalar Çift kiģilik yatak, tek kiģilik yatak, iki adet komodin, tuvalet masası ile çalıģma masası ortak, bavulluk, ayna, duvara bağlı TV, puf, tekli koltuk veya uzanma koltuğu, mini bar, elbise dolabından oluģmaktadır. Mobilyalar da sadece hareketlilik niteliği bulunmaktadır. MefruĢatlar GüneĢlik ve tülden oluģan dekor ile uyumlu kombine, yatak örtüsü, dekor ile uyumlu çizgili koltuk kumaģları Islak hacim ekipmanları Klozet, set üstü lavabo ve üstü mat camla kapatılmıģ sürgü kapaklı küvetten oluģmaktadır. Aydınlatma Doğal aydınlatma için 180/220 ebatların PVC malzemeden oluģan sürgü kapılar kullanılmıģtır. BaĢ ucu aydınlatması duvara bağlı apliklerle, çalıģma bölümü aydınlatması aynanın üstünde duvara bağlı apliklerle sağlanmıģtır. Banyoda hem genel hem de bölgesel aydınlatma yapılmıģtır. GiriĢ bölümünde genel ve depolama bölümünde dolap içi aydınlatma yapılmıģtır. Aksesuarlar Aksesuar olarak sadece tablo kullanılmıģtır. ODANIN ĠNCE YAPI BĠLEġENLERĠ Kapı-pencereler GiriĢ kapısı ve banyo kapısı mobilyalarla aynı olacak Ģekilde açık renk kullanarak yapılmıģtır. Pencere yerine ise alüminyum sürgü kapılar kullanılmıģtır. Duvar kaplamaları Alçı sıva üzerine boya uygulanmıģtır. Ortak duvarlarda koyu renk duvar boyası diğer duvarlarda ise açık renk duvar boyası kullanılmıģtır. Banyolarda ise seramik kaplama uygulanmıģtır. DöĢeme kaplamaları GiriĢ bölümünde, banyolarda ve balkonlarda seramik kaplama, odanın tamamında ise laminant kaplama yapılmıģtır. Tavan kaplamaları Asma tavan uygulanmıģtır. ODANIN DIġ MEKAN BAĞLANTISI Balkonlar Odanın dıģ mekanla bağlantısını sağlayan balkonlar, odaların deniz manzarasını görecek Ģekilde yönlendirilmiģtir. Odaların çoğunluğu yandan deniz manzaralıdır. Zemin seramik kaplama, çelik görünümlü alüminyum korkuluk ve cam korkuluk kullanılmıģtır. Odaların düzenlerine göre balkonların formları değiģmektedir. Ġki sandalye mobilya olarak kullanılmıģtır. ODALARIN FĠZĠKSEL ÇEVRE ORGANĠZASYONU VE DONATILAR Yeterli düzeyde elektrik ve sıhhi tesisat bulunmaktadır. Isıtma sistemi split klimalarla sağlanmıģtır.

132 117 Çizelge 6.2 nin devamı; ADALYA RESORT &SPA HOTEL STANDART ODA GÖRSELLER

133 Suit Oda Suit odalar otelin çatı katı arasında yer almaktadır (ġekil 6.10). Blokların köģe odaları suit oda olarak tasarlanmıģtır. Her blokta 2 adet olmak üzere 4 adet suit oda bulunmaktadır. Binanın strüktür Ģemasından dolayı çatı katı arasında düzenlenen bu odalar iki standart odanın birleģtirilmesiyle oluģmuģtur. Suit odalar blok köģelerinde düzenlendiğinden hem direk deniz manzaralı hem de yandan deniz manzaralıdır. ġekil 6.10: Suit odaların çatı katındaki yeri Blokların köģelerinde yer alan odalar dikdörtgen formda tasarlanmıģtır. Ġki standart oda ve koridorun da odaya dahil edilmesiyle oluģmuģtur. Zemin kat ve normal katlarda düzenlenen standart yatak odalarının giriģ bölümü banyonun koridora taģırılması Ģeklinde düzenlenmiģtir (ġekil 6.11). Fakat suit odaların da bulunduğu çatı katında böyle bir düzenleme yapılmamıģtır. Oda koridor ile doğrudan bağlantılıdır. Blokların köģelerinde bulunan odalara ulaģmak için düzenlenen koridor çatı katında suit odalara dahil edilmiģtir. Bundan dolayı odanın koridor ile bağlantısı doğrudan olmaktadır.

134 119 ġekil 6.11: Suit Odaların koridor ile bağlantısı Odanın Mekansal BileĢenleri: Odalarda gerçekleģen eylemler oda tipine göre farklılık göstermemektedir. Suit odalarda yatma ve oturma eylemleri farklı mekanlarda düzenlenmiģtir (ġekil 6.12). ġekil 6.12: Suit odaların mekansal bileģenleri

135 120 Odanın mekansal bileģenlerini oluģturan; yatma, oturma-çalıģma, giriģ, depolama, yıkanma ve temizlenme bölümleri diğer oda tipleriyle aynıdır. Yatak odasında oturma-çalıģma eylemleri gerçekleģirken; sadece oturma odası olarak düzenlenen salon bölümünde yatma eylemi gerçekleģmemektedir. Yatma bölümü: Otelin suit odalarında yatma bölümü ekipmanlarının yerleģtirme biçimi; yatak ve komodinin oluģturduğu mobilya grubu ıslak hacmi izleyen diğer oda ile ortak olan duvarda çözümlenmiģtir. Bavulluk, makyaj masası, mini bar ve TV den oluģan kombine bir donatı elemanı bulunmaktadır. Koltuk ve orta sehpadan oluģan bir oturma alanı düzenlenmiģtir (Resim 6.15). Resim 6.15: Suit oda yatma bölümü Oturma-Çalışma bölümü: Odanın dıģ cepheye bakan direk deniz manzaralı odasıdır. Oturma grubu yatak odasıyla ortak duvar üzerine yerleģtirilmiģtir. Üçlü kanepe ve tekli koltuktan oluģan oturma grubu, gerektiği zaman tek kiģilik yatak olarak da kullanılmaktadır (Resim 6.16), (Resim 6.17).

136 121 Resim 6.16: Suit oda oturma bölümü Resim 6.17: Suit oda çalıģma bölümü Giriş bölümü: GiriĢ bölümünün oda ile bağlantısı direk koridordan yapılmıģtır. GiriĢ bölümü iki ayrı koridorla odalar arasında bağlantıyı sağlamaktadır. Islak hacim ve depolama bölümünün bulunduğu giriģ mekanı oturma odası ile bağlantılıdır. GiriĢ kapısının tam karģısında yer alan oda ise yatak odasıdır. GiriĢ kapısı 90/220 cm ebatlarında odanın dekoruyla uyumlu olacak Ģekilde akçaağaç malzemeden yapılmıģtır. Depolama bölümü: Depolama bölümü giriģ bölümünün sol tarafında ıslak hacmin tam karģısında yer almaktadır (Resim 6.8). Bavulluğun yatak odasında, mini bar ve TV ile birlikte kombine edilmesinden dolayı elbise dolabı ve bavulluk farklı mekanlarda yer almaktadır. Bundan dolayı eylem alanları ve eylem boyutları göz önüne alındığında donatıların yerleģtiriliģinde sorunlar ortaya çıkmıģtır.

137 122 Resim 6.18: Suit oda depolama bölümü Yıkanma-temizlenme bölümü: Yıkanma ve temizlenme bölümü; tesisat açısından koridor bağlantılı olması gereken bu mekanın, koridor bağlantısı bulunmamaktadır. Teknik ve fonksiyonellik açısından olması gereken bu zorunluluk; suit odaların iki standart ve koridor birleģiminden ve çatı katında yer almasından dolayı koridorla bağlantısı sağlanamamıģtır. Standart odalarda olduğu gibi odaların ıslak hacimleri ve donatıları aynı özelliktedir. Donatı olarak tek fark aynanın formundan kaynaklanmaktadır (Resim 6.19). Resim 6.19: Suit oda yıkanma ve temizlenme bölümü

138 123 Odanın Donatı BileĢenleri: Odaların tiplerine göre farklı düzenlenen donatı elemanları iç mekan tasarımında önemli etkenlerdir. Suit odalarda; yatma ve oturma eylemlerinin hem birbirinden ayrılması hem de odalarda bu eylemlerin gerçekleģtirilebilmesi amaçlanmaktadır. Tatile gelen müģterilerin evlerindeki rahatı hissetmeleri gerekmektedir. Bu nedenle bu odaların düzenleri ve mobilyalar açısından farklılık göstermektedir. Mobilyalar: Yatak odasında bulunan mobilyalar; çift kiģilik yatak, tekli koltuk, orta sehpa, puf, bavulluk, tuvalet masası, mini bar, TV ve aynadan oluģmaktadır. Oturma odasındaki mobilyalar ise; üçlü koltuk ve tekli koltuktan oluģan oturma grubu, orta sehpa, TV, bavulluk, sandalye, mini bar, çalıģma masası ve ayrıca bu odaları kullanan müģterilerin konaklama süresinin uzun olmasından dolayı ihtiyaç duydukları çekmeceler için Ģifoniyer bulunmaktadır. Mobilyaların sahip olması gereken nitelikler açısından incelendiği zaman mobilyalarda hareketlilik ve esneklik nitelikleri bulunmaktadır. Oturma odasında bulunan oturma grubunun ihtiyaca göre yatak olarak kullanılması esneklik niteliği açısından, mobilyaların oda içerisinde rahatça yerlerinin değiģtirilmesi hareketlilik niteliği açısından önem kazanmaktadır. Standart odalarda olduğu gibi mobilyalar açık renkte tasarlanmıģtır. Eylemleri zorlaģtıran mobilyalar yerine standartlar açısından uygun ortamı ferah gösteren mobilyalar tercih edilmiģtir. Odanın çatı katında bulunması da tavan yüksekliğinin alçak olmasına sebep olmaktadır. Bu negatif durum; odaların büyük olması ve donatı elemanlarının küçük ebatlarda kullanılmasıyla ortadan kaldırılmıģtır. Mefruşatlar: Oturma odasının zemininde; oturma-çalıģma ve TV ünitesinden oluģan bölümünde halı kullanılmıģtır. Yatak odasında laminant kullanılmıģtır. MefruĢat grubunu oluģturan; perde, döģemelik, yatak örtüsü, çarģaf, yastık kılıfı ve havlu standart odalardaki mefruģat özellikleriyle aynıdır. Islak hacim ekipmanları: Tesiste bulunan yatak odası tiplerinde ıslak hacim ekipmanları, temizlenme ve yıkanma bölümü elemanları aynıdır. Sadece banyoda kullanılan aynalarda form olarak farklılık bulunmaktadır.

139 124 Aydınlatma: Doğal aydınlatma standart odalardaki gibi cephe bütünlüğünü bozmamak adına aynı ebatlarda yapılan sürgü balkon kapıları ile sağlanmaktadır. Yapay aydınlatma ise hem genel hem de bölgesel olarak yapılmıģtır. Genel olarak aydınlatmalar banyoda ve giriģ holünde, bölgesel aydınlatmalar ise yatak baģlarında, tuvalet masasında, banyo da aynanın yakınında olacak Ģekilde standart odadaki ekipmanların özelliklerinde ve formlarda olacak Ģekilde düzenlenmiģtir. Odanın Ġnce Yapı BileĢenleri: Ġnce yapı elemanlarını oluģturan kapı ve pencereler, duvar kaplamaları, döģeme kaplamaları ve tavan kaplamaları standart odada kullanılan malzemelerle aynı niteliktedir. Oturma odasında duvar kaplaması olarak kolay temizlenebilir, odanın duvar boyası ile uyumlu renkte duvar kâğıdı uygulanmıģtır. DöĢeme kaplaması olarak laminant kaplama üzerine bölgesel olarak halı kaplama uygulanmıģtır. Odanın DıĢ Mekan Bağlantısı: Çatı katında yer alan suit odalarda hem yatak odası hem de oturma odasında balkon bulunmaktadır. Yatak odasında bulunan balkon yandan deniz manzaralıdır (Resim 6.20). Oturma odasında bulunan balkon ise doğrudan deniz manzaralıdır. Çatı katında yer almasından dolayı çatı eğimi parapet olarak kullanılmıģtır. Parlak çelik görünümlü alüminyum küpeģte ile çevrilmiģtir (Çizelge 6.3). Suit odaların mekan bileģenleri, donatı bileģenleri, ince yapı bileģenleri ve dıģ mekan bağlantısı hakkında bilgiler özet olarak Çizelge 6.4 de verilmiģtir.

140 BALKONLAR 125 Çizelge 6.3: Suit odaların dıģ mekan bağlantısı balkonların düzeni SUĠT ODALAR FORM ALAN(m2) DONATI VE KATTAKĠ YERĠ 2.65 m2 (oturma odası) Oturma odasında yer alan balkon direk deniz manzaralıdır. Diğer odaların balkonlarında olduğu gibi 2 adet sandalye bulunmaktadır. 180/220 cm ebatlarında PVC sürgü kapı ile oda ve balkon bağlantısı sağlanmaktadır m2 (yatak odası) Yatak odasında yer alan balkon yandan deniz manzaralıdır. Fiziksel, dekoratif ve donatı olarak tüm özellikleri oturma odasında yer alan balkonla aynı niteliktedir. Resim 6.20: Direk deniz manzaralı suit oda balkon-bahçe manzarası

141 126 Çizelge 6.4: Adalya Resort & SPA Hotel, Suit Oda ve BileĢenleri ADALYA RESORT &SPA HOTEL-SUĠT ODA Oda sayısı: 4 Odanın bulunduğu katlar: Çatı Katı Odanın formu: Dikdörtgen SUĠT ODALARIN ÇATI KATINDAKĠ YERĠ SUĠT ODA 1-Yatma Bölümü 2a-Oturma Bölümü 2b-ÇalıĢma Bölümü 3-GiriĢ Bölümü 4-Depolama Bölümü 5-Yıkanma ve Temizlenme Bölümü ALAN DEĞERLERĠ YATAK ODASI OTURMA ODASI KAPALI ALAN (m2) AÇIK ALAN (m2) 3,25 3,25 TOPLAM ALAN(m2) 60 Yatma alanı 28 22,60 Oturma alanı 3, ÇalıĢma alanı 3 3 GiriĢ alanı 6,50 3,50 Depolama hacmi 3,50 Islak hacim alanı 4,80

142 127 Çizelge 6.4 ün devamı; ADALYA RESORT & SPA HOTEL SUĠT ODA ODANIN MEKANSAL BĠLEġENLERĠ Yatma Bölümü Yatma bölümü çift kiģilik yataktan oluģmaktadır. Islak hacmi izleyen ortak duvar üzerinde çözümlenmiģtir. Oturma-çalıĢma bölümü Yatak odasında tekli koltuk ve orta sehpadan oluģan bir oturma bölümü düzenlenmiģtir. Oturma odasında ise oturma grubundan oluģan gerektiğinde yatak olarak kullanılabilen bir oturma bölümü bulunmaktadır. GiriĢ bölümü Hem yatak odasına hem de oturma odasına geçiģi sağlayan koridorlar bulunmaktadır. Depolama bölümü Depolama bölümü oturma odasına geçiģi sağlayan koridor üzerinde çözümlenmiģtir. Diğer odalarda olduğu gibi ıslak hacmin karģısında yer almaktadır. Yıkanma- temizlenme bölümü Teknik açıdan koridor üzerinden bağlantısı olması gereken ıslak hacmin odanın biçimleniģinden ve çatı katında yer almasından dolayı koridorların kesiģim noktasında yer almaktadır. ODANIN DONATI BĠLEġENLERĠ Mobilyalar Çift kiģilik yatak, komodin, tekli koltuk, puf, çalıģma masası ile ortak makyaj masası, üçlü koltuk, tekli koltuk, sandalye, Ģifoniyer ve elbise dolabından oluģmaktadır. MefruĢatlar Diğer odalarda yer alan mefruģatlarla aynı özelliktedir. Islak hacim ekipmanları Diğer odalarda yer alan ıslak hacim donanımları aynı özelliktedir. Aydınlatma Her odada balkon bulunduğundan dolayı her iki odada genel aydınlatma yapılabilmektedir. Bölgesel aydınlatmalar bölümlere göre aynı malzeme ve donanımlarla sağlanmıģtır. Aksesuarlar Tablo kullanılmıģtır. ODANIN ĠNCE YAPI BĠLEġENLERĠ Kapı-pencereler Ġç ve dıģ kapılar diğer odalardaki ince yapı bileģenleri ile aynı ebat ve özelliktedir. Duvar kaplamaları Oturma odasında çalıģma bölümünde ve oturma bölümünün yer aldığı duvarlarda duvar kâğıdı uygulanmıģtır. Diğer duvarlarda ise boya kullanılmıģtır. DöĢeme kaplamaları Koridorlar seramik kaplama, odalar ise laminant kaplamadır. Oturma odasında bölgesel olarak halı kaplama kullanılmıģtır. Tavan kaplamaları Alçı sıva üzerine boya uygulanmıģtır. ODANIN DIġ MEKAN BAĞLANTISI Balkonlar Blokların köģesinde yer alan suit odalar hem yandan hem de doğrudan deniz manzaralıdır. Yatak odası yandan deniz manzaralı, oturma odası ise doğrudan deniz manzaralıdır. Balkonlar aynı büyüklüktedir. ODALARIN FĠZĠKSEL ÇEVRE ORGANĠZASYONU VE DONATILAR Isıtma-soğutma sistemi split klimalarla sağlanmaktadır.

143 128 Çizelge 6.4 ün devamı; ADALYA RESORT &SPA HOTEL SUĠT ODA GÖRSELLER

144 Aile Odası Aile odaları çatı katında yer almaktadır. Her blokta 8 adet olmak üzere toplam 16 adet aile odası mevcuttur (ġekil 6.13). Standart odalara ek olarak bir çocuk odası bulunmaktadır. Çatı katında atriumun üstü kapatılarak odaların koridora taģmasıyla oluģturulan bu oda tipi standart oda özellikleri ile aynıdır. Otelin bütün aile odaları deniz manzarasından yararlanmaktadır. Çatı katında bulunan aile odaları da yandan deniz manzarasını görebilmektedir. ġekil 6.13: Aile odalarının çatı katındaki yeri Bir yatak odası ve bir çocuk yatak odasından oluģan bu oda tipi diğer odalar gibi dikdörtgen formda tasarlanmıģtır. Aile odaları; en az dört kiģinin konaklayabilmesi açısından önemlidir. Tatil amaçlı otel tiplerinde kullanıcı kitlenin çekirdek aile olarak düģünülmesi açısından önemli olan bu oda tipleri bu otelde çok da tercih edilmemektedir. Odanın giriģ bölümünü etkileyen oda-koridor bağlantısı suit odalarda olduğu gibi direk koridordan bağlanarak sağlanmıģtır (ġekil 6.14).

145 130 ġekil 6.14: Aile odalarının koridor ile bağlantısı Odanın Mekansal BileĢenleri: (ġekil 6.15) ġekil 6.15: Aile odasının mekansal bileģenleri Yatma bölümü: Yatma bölümü hem ebeveyn hem de çocuklar için ayrı tasarlanmıģtır. GiriĢ bölümünden yatma bölümüne geçiģte iki tane tek kiģilik yataktan oluģan bir bölümden geçilmektedir (Resim 6.21).

146 131 Resim 6.21: Aile odaları yatma bölümleri Oturma-Çalışma bölümü: Odada oturma bölümü sadece ebeveyn yatma bölümünde bulunmaktadır. Bir koltuk ve orta sehpadan oluģan oturma bölümü dıģ cephe ile bağlantılı olarak tasarlanmıģtır. ÇalıĢma bölümü ve TV ünitesi her iki yatma bölümünde de bulunmaktadır (Resim 6.22). Resim 6.22: Aile odaları çalıģma bölümü

147 132 Giriş bölümü: GiriĢ bölümü depolama ve ıslak hacimle sınırlandırılmıģ bir mekan olarak tasarlanmıģtır. Standart odalarda bulunan tüm özellikleri taģımaktadır. Odaya giriģ koridordan direk bağlantılıdır (Resim 6.23). Resim 6.23: Aile odaları giriģ ve depolama bölümü Depolama bölümü: Konaklayan kiģi sayısına bakıldığı zaman depolama bölümünün daha fazla olması gerekirken diğer odalarda olduğu gibi standart olarak yapılmıģtır. Her iki yatma bölümünde de mini bar-tv ünitesi bulunmasına rağmen bavulluk sadece ebeveyn yatma bölümünde bulunmaktadır. GiriĢ bölümünde kapının arkasında yer alan dolap ile ebeveyn odasında yer alan bavulluk arasında bağlantının bulunmamasından dolayı depolama bölümü iģlevsel olmamaktadır. Odanın Donatı BileĢenleri: Aile odası tipinde yer alan eylemler incelendiğinde yatma bölümüne aracılık eden donatı elemanlarının farklılık gösterdiği tespit edilmiģtir.

148 133 Aile odalarında bulunan donatılar incelendiğinde; ebeveyn yatak odasında bulunan mobilyalar, çift kiģilik yatak, sehpa, puf, TV, tuvalet masası, yiyecek içecek dolabı, bavulluk ve koltuktan oluģmaktadır. Çocuk yatak odasında ise iki tek kiģilik yatak, iki yatağın ortasında bulunan komodin, çalıģma masası, TV, bavulluk ve koltuktan oluģmaktadır. Depolama, yıkanma ve temizlenme bölümündeki donatılar ise standart oda ve suit odalardaki donatı elemanları ile aynıdır. Kullanılan mefruģat, aksesuar ve ıslak hacim ekipmanları da diğer oda tiplerindeki bileģenlerle aynı özelliktedir. Aydınlatma açısından incelendiği zaman ise çocuk yatak odasında iki yatağın ortasında duvara monte edilmiģ ve çalıģma masasında aynanın yanına duvara monte edilmiģ apliklerle bölgesel aydınlatma yapılmıģtır. Odanın Ġnce Yapı BileĢenleri: Odanın ince bileģenlerini oluģturan kapı ve pencereler, duvar, döģeme ve tavan kaplamaları standart odadaki bileģenlerle aynı özelliği taģımaktadırlar. Aile odalarının mekansal bileģenleri, donatı bileģenleri, ince yapı bileģenleri ve dıģ mekan bağlantısı hakkında bilgiler özet olarak Çizelge 6.5 de belirtilmiģtir.

149 134 Çizelge 6.5: Adalya Resort & SPA Hotel, Aile Odası ve BileĢenleri ADALYA RESORT &SPA HOTEL-AĠLE ODASI Oda sayısı: 16 Odanın bulunduğu katlar: Çatı Katı Odanın formu: Dikdörtgen AĠLE ODALARININ ÇATI KATINDAKĠ YERĠ DĠKDÖRTGEN ODA FORMU 1-Yatma Bölümü 2a-Oturma Bölümü 2b-ÇalıĢma Bölümü 3-GiriĢ Bölümü 4-Depolama Bölümü 5-Yıkanma ve Temizlenme Bölümü ALAN DEĞERLERĠ YATAK ODASI ÇOCUK ODASI KAPALI ALAN (m2) 14 13,40 AÇIK ALAN (m2) 3, TOPLAM ALAN(m2) 42 Yatma alanı 5,80 6,50 Oturma alanı 1, ÇalıĢma alanı 3 3 GiriĢ alanı 2,65 Depolama hacmi 4 Islak hacim alanı 4.80

150 135 Çizelge 6.5 in devamı; ADALYA RESORT &SPA HOTEL-AĠLE ODASI ODANIN MEKANSAL BĠLEġENLERĠ Yatma Bölümü Ġki yatak odasından oluģmaktadır. Yatak odasında çift kiģilik yatak, çocuk odasında iki adet tek kiģilik yatak bulunmaktadır. Ekipmanların duvara yerleģtiriliģ biçimi; ıslak hacmi izleyen diğer oda ile ortak olan duvarda çözümlenmiģtir. Oturma-çalıĢma bölümü Oturma bölümü sadece yatak odasında düzenlemiģtir. Oturma bölümü tekli koltuk ve orta sehpadan oluģmaktadır. ÇalıĢma bölümü mini bar ve TV ünitesinden oluģmakta ve her iki yatak odasında da bulunmaktadır. ÇalıĢma masası ve makyaj masası ortak düzenlenmiģtir. GiriĢ bölümü GiriĢ bölümü koridordan direk bağlantılı çözülmüģtür. Depolama bölümü Depolama bölümü giriģ kapısının arkasında gömme dolap Ģeklinde düzenlenmiģtir. Yıkanma- temizlenme bölümü Banyo kapısının karģısında set üstü lavabo, kapının arkasında klozet ve diğer tarafta da küvet olacak Ģekilde çözümlenmiģtir. ODANIN DONATI BĠLEġENLERĠ Mobilyalar Çift kiģilik yatak, tek kiģilik yatak, komodin, tekli koltuk, orta sehpa, puf, elbise dolabı, duvara bağlı TV, makyaj masası ile ortak çalıģma masası, mini bar, bavulluk bulunmaktadır. MefruĢatlar GüneĢlik ve tül, yatak örtüsü, dekor ile uyumlu çizgili koltuk kumaģları kullanılmıģtır. Islak hacim ekipmanları Klozet, set üstü lavabo ve üstü mat camla kapatılmıģ sürgü kapaklı küvetten oluģmaktadır. Aydınlatma Sadece yatak odasında bulunan 180/220 ebatlarında alüminyum malzemeden oluģan sürgü kapı ile doğal aydınlatma sağlanmaktadır. Genel ve bölgesel aydınlatmalar standart odadaki ile aynıdır. Çocuk odasında bölgesel aydınlatma tek kiģilik yatakla arasında bulunan komodinin üstünde iki yatağın ortasında duvara bağlı aplikle sağlanmıģtır. Aksesuarlar Tablo kullanılmıģtır. ODANIN ĠNCE YAPI BĠLEġENLERĠ Kapı-pencereler Odada iç kapılar ve balkon kapısı standart odadaki ince yapı bileģenleriyle ortak özellikleri taģımaktadır. Duvar kaplamaları Alçı sıva üzerine boya kullanılmıģtır. Ortak duvarlar üzerinde dekor ile uyumlu koyu renk, diğer duvarlarda ise açık renk boya kullanılmıģtır. DöĢeme kaplamaları GiriĢ bölümü, banyoda ve balkonda seramik kaplama, odalarda ise laminant kaplama kullanılmıģtır. Tavan kaplamaları Asma tavan üzerine boya kullanılmıģtır. ODANIN DIġ MEKAN BAĞLANTISI Balkonlar Dikdörtgen formda balkonlar kullanılmıģtır. Odaların hepsi yandan deniz manzaralıdır. ODALARIN FĠZĠKSEL ÇEVRE ORGANĠZASYONU VE DONATILAR Diğer odalarda bulunan tesisat sistemi aynıdır. Isıtma- soğutma sistemi için split klimalar kullanılmıģtır.

151 136 Çizelge 6.5 in devamı; ADALYA RESORT &SPA HOTEL AĠLE ODASI GÖRSELLER Odaların fiziksel çevre organizasyonu ve donatılar: Yatak odaları ve ıslak hacimlerde hem aydınlatmanın hem de birtakım elektrikli cihazların çalıģabilmesi için yeterli düzeyde bir elektrik tesisatının bulunması gerekmektedir. Yatak odalarında ihtiyaç duyulan cihazların çalıģabilmesi için hem kuvvetli akım hem de zayıf akım tesisatı bulunmaktadır. Yatma bölümünde komodinlerin bulunduğu yerde, banyoda, makyaj masası, TV ünitesi ve mini barın kombine edildiği bölümlerde kuvvetli akım tesisatı bulunmaktadır.

152 137 Banyoda ve yatma bölümünde telefonun bulunduğu yerlerde ise zayıf akım tesisatı bulunmaktadır. Yatak odalarında taze ve temiz hava için havalandırma hem doğal hem de yapay yolla elde edilmektedir. 180 cm geniģliğinde 220 cm yüksekliğinde alimünyum sürgü kapılarla odanın doğal havalandırması yapılmaktadır. Yapay havalandırma her odada bulunan split klimalarla sağlanmaktadır. Odaların ısıtma sistemi merkezi bir sistemden yapılmamaktadır. Her odada bulunan split klimalar hem yapay havalandırma için kullanılmakta hem de odanın iklimlendirilmesi ve ısıtma-soğutma sistemi için kullanılmaktadır. Otellerde yatak odaları ve banyolar çok sayıda tekrarlandıklarından tesisat açısından önem taģımaktadır. Su tesisatı olan kısımların üst üste gelmesine, boruların bu galerilerden geçmesini sağlayacak, yatay boģlukların bırakılmasına dikkat edilmelidir. Banyolarda tesisat boruları havalandırma bacalarından geçirilmektedir. Tesisat kolaylığı ve bakımı açısından bu bacaların bağlantısı koridordan sağlanmıģtır. Temizlenmesi kolay kir tutmayan, yağ emmeyen lavabo, klozet, küvet donatıları; suyu emmeyen, sızdırmayan ve kolay kırılmayan sağlam plastik borular; suyun kullanılmasını, ayarlanmasını, tamir ve emniyetini sağlayan musluk, batarya gibi donatılar sıhhi tesisat malzemelerini oluģturmaktadır. Yatak odalarında konforun dıģında kullanıcının güvenliği de önemlidir. Yatma bölümünde düzenlenen yangın tesisatı, odada herhangi bir yangın durumunda tesisatın çalıģmasını sağlayacak Ģekilde düzenlenmiģtir. Her odada giriģ kapısının arkasında, odanın kattaki yeri ve yangın kaçıģ Ģemasının iģlendiği bir yangın kaçıģ planı bulunmaktadır. 6.3.Royal Dragon Hotel Genel yerleģim ve planlama özellikleri 2008 yılı nisan ayında hizmete giren Uzakdoğu mimarisinin özelliklerini taģıyan beģ yıldızlı otel Mimar Alper Erden Engiz tarafından tasarlanmıģtır. Manavgat ın Evrenseki beldesi sahil kenarında yer alan otel her Ģey dâhil sistemiyle hizmet vermektedir. Manavgat merkeze 11 km. ve Antalya Havaalanına 48 km. uzaklıktadır(resim 6.24) m2lik bir alan üzerine inģa edilmiģ m2 lik bir yerleģim alanına sahiptir. Altı bloktan oluģan beģ katlı bir tesistir. Bloklar; lobi ve

153 138 fonksiyonel mekânlarla birbiriyle bağlantılıdır. Bloklar, kıyıya dik ve paralel olacak Ģekilde konumlandırılmıģtır. Amaç en fazla odanın manzaradan yararlanmasıdır (ġekil 6.16). Odaların bazıları kara manzaralıdır. 564 yatak odası bulunan tesiste minimum yatak kapasitesi 1300, maksimum yatak kapasitesi ise 1800 dür (Resim 6.25). Resim 6.24: Otelin konumu ġekil 6.16: Otelin vaziyet planı

154 139 Resim Royal Dragon Otel genel görünüm Yatak Odaları Otelin planlamasındaki temel amaç en fazla odanın deniz manzarasından yararlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda otelin planlaması kıyı Ģeridine dik olacak Ģekilde düzenlenmiģtir. Böylelikle dıģ mekânla bağlantıyı sağlayan balkonlarla, odaların büyük çoğunluğu yandan deniz manzarasına sahiptir. Tesis bünyesinde beģ odası engelli odası olmak üzere 402 standart oda, 33 aile odası, 14 delüks suit odası ve 116 dubleks odası ile birlikte toplam 565 oda bulunmaktadır. Otelin kiģisel alanlarını oluģturan yatak odaları, 1.bodrum kat, zemin kat, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat ve çatı arası katında bulunmaktadır (ġekil 6.17).

155 140 ġekil 6.17 Otelin konaklama bölümü, yatak odaları Katlara ve odalara ulaģım; düģeyde asansör ve merdivenlerle, yatay da ise atrium ve koridorlarla sağlanmaktadır. Her blokta katlar arasında bağlantıyı sağlayan bir asansör ve merdivenden oluģan müģteri servis birimleri bulunmaktadır. Yangın merdiveni aynı zamanda servis merdiveni olarak kullanılmaktadır. Yangın merdiveni aynı zamanda servis merdiveni olarak kullanılmaktadır. Servis merdiveni, asansörü ve kat ofisinden oluģan servis birimleri hem bloklar arasında hem de kuzey cephede bulunmaktadır. Bloklar bodrum kat ve zemin katlarda birbirine koridorlarla bağlantılıdır. Birinci yatak katından itibaren ortada yer alan blok diğer bloklarla bağlantılı değildir. Doğu ve batı cephede yer alan bloklar ise her kırk metrede servis birimleri ile bağlantısı sağlanarak planlanmıģtır. Yatak katları için oluģturulan strüktür Ģeması otelin diğer mekânlarını etkilediği gibi odanın mekânsal bileģenlerini de etkilemektedir. Mekânsal bileģenlerin iģlevsel olarak çözümlenebilmesi için odanın aks ve boyutları önemlidir. Farklı formlarda tasarlanan odaların aks boyutları ve taģıyıcı sistem özellikleri de birbirinden farklıdır. Dikdörtgen formlu odaların taģıyıcı sistem özellikleri; koridorun bir, iki odanın da tüm alt mekânlarıyla bir aks modülüne yerleģtirildiği durumdan oluģmaktadır. Yamuk formlu odaların taģıyıcı sistem özellikleri; koridorun bir tek odanın da alt mekânlarıyla bir aks modülüne yerleģtirildiği durumdan oluģmaktadır. Otelin konaklama bölümünü oluģturan yatak odaları; oda tiplerine göre odanın mekansal bileģenleri, donatı bileģenleri, ince yapı bileģenleri ve dıģ mekan bağlantısı baģlıkları altında incelenmiģtir.

156 Standart oda Standart oda ile ilgili oda sayısı, odanın bulunduğu katlar, odanın formu, odanın plan Ģeması ve alan değerlerine ait bilgiler verilmiģtir. Odanın donatı bileģenleri, mekânsal bileģenleri, ince yapı bileģenleri ve balkonlar hakkında bilgiler ve odaya ait görseller Çizelge 6.6 da belirtilmiģtir.

157 142 Çizelge 6.6: Royal Dragon Hotel, Standart Oda ve BileĢenleri ROYAL DRAGON HOTEL-STANDART ODA Oda sayısı: 402 Odanın bulunduğu katlar: Bodrum Kat, Zemin Kat, Birinci Kat, Ġkinci Kat ve Üçüncü Kat Odanın formu: Dikdörtgen ve yamuk (A) (B) (C) 1-Yatma Bölümü 2a-Oturma Bölümü 2b-ÇalıĢma Bölümü 3-GiriĢ Bölümü 4-Depolama Bölümü 5-Yıkanma ve Temizlenme Bölümü ALAN DEĞERLERĠ A B C KAPALI ALAN (m2) ,80 AÇIK ALAN (m2) 6,5 4 10,90 TOPLAM ALAN(m2) 39, Yatma alanı 8,70 7,80 9,50 Oturma alanı 3,30 3 9,80 ÇalıĢma alanı 3 3 3,60 GiriĢ alanı 3,25 3 4,45 Depolama hacmi 3,85 3,50 2,10 Islak hacim alanı 5 5 5

158 143 Çizelge 6.6 nın devamı; ROYAL DRAGON HOTEL STANDART ODA ODANIN MEKANSAL BĠLEġENLERĠ Yatma Bölümü Tüm odalarda çift kiģilik yatak ve tek kiģilik yataktan oluģan bir yatma bölümü bulunmaktadır. Yatak ve komodinden oluģan yatma bölümü ekipmanlarının yerleģtiriliģ biçimi ıslak hacmi izleyen ortak duvar üzerinde çözümlenmiģtir. Oturma-çalıĢma bölümü Oda formlarından ve alan büyüklüklerinden kaynaklanan farktan dolayı bu bölümün mobilyaları her oda da farklıdır. Tüm odalarda bu bölümün ekipmanlarının yerleģtiriģ biçimleri doğrudan ıģık alabilecek Ģekilde dıģ mekanla bağlantılı çözümlenmiģtir. GiriĢ bölümü GiriĢ bölümü dikdörtgen oda formlarında odanın içerisine doğru çekilerek tasarlanmıģtır. Yamuk oda formunda ise koridordan bağlantı sağlanılmıģtır. Depolama bölümü GiriĢ kapısının arkasında gömme dolap Ģeklinde tasarlanmıģtır. Yıkanma- temizlenme bölümü Tüm odalarda aynı büyüklükte banyo tasarlanmıģtır. Kapının karģısında lavabo, arkasından klozet ve diğer taraf da ise küvet bulunacak Ģekilde tasarlanmıģtır. ODANIN DONATI BĠLEġENLERĠ Mobilyalar Çift kiģilik yatak, tek kiģilik yatak, komodin, makyaj masası ile ortak çalıģma masası, mini bar, TV, orta sehpa, uzanma koltuğu, bavulluk, elbise dolabı ve sandalye odanın mobilyalarını oluģturmaktadır. MefruĢatlar GüneĢlik ve tülden oluģan perde grubu, yatak örtüsü ve duvardan duvara halı kaplaması odanın mefruģatlarını oluģturmaktadır. Islak hacim ekipmanları Islak hacim ekipmanları klozet, küvet ve set üstü lavabodan oluģmaktadır. Küvetin kenarı duģ perdesi ile kapatılmıģtır. Aydınlatma Odanın doğal aydınlatması 200 cm/220 cm ebatlarında alüminyum malzemeden yapılmıģ sürgü kapılarla sağlanmaktadır. Bölgesel ve genel aydınlatmalar; yatma bölümünde bölgesel aydınlatma yatak baģlarında komodinlerle birlikte tasarlanmıģ odanın dekoruyla uyumlu malzemelerden yapılmıģ yatak baģına bağlı apliklerle sağlanmaktadır. Ayna önü aydınlatmaları çalıģma masasında ve banyoda duvara bağlı apliklerle sağlanmaktadır. GiriĢ bölümünde sadece genel aydınlatma yapılmıģtır. Aksesuarlar Tablolar aksesuar olarak kullanılmıģtır. ODANIN ĠNCE YAPI BĠLEġENLERĠ Kapı-pencereler Odanın giriģ ve banyo kapıları, mobilyalarla aynı malzemeden yapılmıģtır. Kapıların üzerinde otelin logosu ejderha iģlemesi bulunmaktadır. Balkon kapısı ise alüminyum malzemeden yapılmıģtır. Duvar kaplamaları Yatak ve komodinin yer aldığı ıslak hacmi izleyen ortak duvar üzerinde dekor ile uyumlu çizgili duvar kâğıdı kullanılmıģtır. Diğer duvarlarda alçı sıva üzerine boya kullanılmıģtır. DöĢeme kaplamaları Duvardan duvara halı kaplanmıģtır. Odanın geniģ görünmesi ve kirli görünmesini engellemek için küçük desenli halı kullanılmıģtır. Tavan kaplamaları Asma tavan üzerine alçı sıva uygulanarak boya uygulanmıģtır. ODANIN DIġ MEKAN BAĞLANTISI Balkonlar Odaların formundan dolayı dıģ mekan bağlantılarının da formları farklıdır. Odaların deniz manzarasından yararlanabilmesi için balkonlar açılı yerleģtirilmiģtir. Zeminler seramik kaplamadır. Balkonlarda ferforje korkuluk kullanılmıģtır. Ġki sandalye ve yuvarlak masa balkonun mobilyalarını oluģturmaktadır. ODALARIN FĠZĠKSEL ÇEVRE ORGANĠZASYONU VE DONATILAR Odalarda sağlık, güvenlik ve ihtiyaçlar için gerekli tesisat düzenleri bulunmaktadır. Odaların ısıtma, soğutma ve havalandırılması için merkezi sistem kullanılmıģtır.

159 144 Çizelge 6.6 nin devamı; ROYAL DRAGON HOTEL STANDART ODA GÖRSELLER

160 Aile odası Aile odası ile ilgili oda sayısı, odanın bulunduğu katlar, odanın formu, odanın plan Ģeması ve alan değerlerine ait bilgiler verilmiģtir. Odanın donatı bileģenleri, mekânsal bileģenleri, ince yapı bileģenleri ve balkonlar hakkında bilgiler ve odaya ait görseller Çizelge 6.7 de belirtilmiģtir.

161 146 Çizelge 6.7: Adalya Resort & SPA Hotel, Suit Oda ve BileĢenleri ROYAL DRAGON HOTEL-AĠLE ODASI Oda sayısı: 33 Odanın bulunduğu katlar: Bodrum Kat, Zemin Kat, Birinci Kat, Ġkinci Kat, Üçüncü Kat Odanın formu: Dikdörtgen 1-Yatma Bölümü 2a-Oturma Bölümü 2b-ÇalıĢma Bölümü 3-GiriĢ Bölümü 4-Depolama Bölümü 5-Yıkanma ve Temizlenme Bölümü ALAN DEĞERLERĠ YATAK ODASI ÇOCUK ODASI KAPALI ALAN (m2) 21 18,30 AÇIK ALAN (m2) 5,25 3,65 TOPLAM ALAN(m2) 60 Yatma alanı 5,30 7 Oturma alanı 3,70 2,80 ÇalıĢma alanı 2,85 2 GiriĢ alanı 4 Depolama hacmi Islak hacim alanı 5

162 147 Çizelge 6.7 nin devamı; ROYAL DRAGON HOTEL AĠLE ODASI ODANIN MEKANSAL BĠLEġENLERĠ Yatma Bölümü Çift kiģilik yatak ve iki tek kiģilik yataklardan oluģan yatma bölümlerinden oluģmaktadır. Ekipmanların yerleģtiriliģ biçimleri ortak duvar üzerinde çözümlenmiģtir. Odaların kattaki yerlerine göre ekipmanların yerleģtiriliģ biçimleri değiģmektedir. Oturma-çalıĢma bölümü Odaların kattaki yerlerine göre her iki yatak odasında da oturma ve çalıģma bölümü bulunmaktadır. GiriĢ bölümü GiriĢ bölümü oda içerisine çekilerek çözülmüģtür. Odaların giriģleri ortak giriģten sağlanmaktadır. Depolama bölümü Depolama bölümü çift kiģilik yatak odasında bulunmaktadır. Islak hacmin oda içine bakan duvarlarında gömme Ģeklinde çözülmüģtür. Yıkanma- temizlenme bölümü GiriĢ bölümünden ulaģılabilen banyo her iki odaya da hizmet etmektedir. Diğer odalarda olduğu gibi ekipmanlar ve alan büyüklükleri aynı özellikleri taģımaktadır. ODANIN DONATI BĠLEġENLERĠ Mobilyalar Çift kiģilik yatak, komodin, koltuk, orta sehpa, elbise dolabı, mini bar, TV, bavulluk, sandalye ve tek kiģilik yataklardan oluģmaktadır. MefruĢatlar Islak hacim ekipmanları Aydınlatma Her iki odada da güneģlik ve tülden oluģan perde takımları bulunmaktadır. Yatak örtüleri ve duvardan duvara halı kaplaması odanın mefruģatlarını oluģturmaktadır. Küvet, klozet ve set üstü lavabo banyo setini oluģturmaktadır. Genel ve bölgesel aydınlatmalar diğer odalardaki özelliklerle aynıdır. Doğal aydınlatma diğer odalardaki gibi sürgü kapılardan sağlanmaktadır. Aksesuarlar Aksesuar olarak tablolar kullanılmıģtır. ODANIN ĠNCE YAPI BĠLEġENLERĠ Kapı-pencereler Ġç ve dıģ kapılar aynı malzeme ve aynı boyutlarda yapılmıģtır. Duvar kaplamaları DöĢeme kaplamaları Yatak ve komodinden oluģan ekipmanların bulunduğu duvarlarda duvar kâğıdı kullanılmıģtır. Diğer duvarlarda alçı sıva üzerine boya uygulanmıģtır. Zeminde duvardan duvara halı kaplaması kullanılmıģtır. Tavan kaplamaları Asma tavan uygulanmıģtır. ODANIN DIġ MEKAN BAĞLANTISI Balkonlar Her iki yatak odasında da balkon bulunmaktadır. Balkonlar katlardaki konumlarına ve cephe özelliklerine göre değiģmektedir. Zeminde seramik kaplama ve ferforje korkuluk kullanılmıģtır. ODALARIN FĠZĠKSEL ÇEVRE ORGANĠZASYONU VE DONATILAR Ġki aksın birleģmesinden oluģan oda tipinde gerekli olan tüm tesisat donanımları bulunmaktadır. Odanın iklimlendirilmesi merkezi bir sistemden sağlanmaktadır. Odalarda oda giriģ kapılarının üstünde ve giriģ bölümünün tavanında yer alan havalandırma tesisatlarından sağlanmaktadır.

163 148 Çizelge 6.7 nin devamı; ROYAL DRAGON HOTEL AĠLE ODASI GÖRSELLER

164 Delüks suit oda Oturma odası ve yatak odasından oluģan suit oda ile ilgili oda sayısı, odanın bulunduğu katlar, odanın formu, odanın plan Ģeması ve alan değerlerine ait bilgiler verilmiģtir. Odanın donatı bileģenleri, mekânsal bileģenleri, ince yapı bileģenleri ve balkonlar hakkında bilgiler ve odaya ait görseller Çizelge 6.8 de belirtilmiģtir.

165 150 Çizelge 6.8: Royal Dragon Hotel, Delüks Suit Oda ve BileĢenleri ROYAL DRAGON HOTEL- DELÜKS SUĠT ODA Oda sayısı: 14 Odanın bulunduğu katlar: Zemin Kat, Birinci Kat, Ġkinci Kat, Üçüncü Kat Odanın formu: Dikdörtgen 1-Yatma Bölümü 2a-Oturma Bölümü 2b-ÇalıĢma Bölümü 3-GiriĢ Bölümü 4-Depolama Bölümü 5-Yıkanma ve Temizlenme Bölümü ALAN DEĞERLERĠ YATAK ODASI OTURMA ODASI KAPALI ALAN (m2) 30,50 20,70 AÇIK ALAN (m2) 5,20 4 TOPLAM ALAN(m2) 87 Yatma alanı 5,20 13,20 Oturma alanı ÇalıĢma alanı GiriĢ alanı 4,60 Depolama hacmi Islak hacim alanı 5,40 4,20 Jakuzi alanı 3,45 ---

166 151 Çizelge 6.8 in devamı; ROYAL DRAGON HOTEL DELÜKS SUĠT ODA ODANIN MEKANSAL BĠLEġENLERĠ Yatma Bölümü Çift kiģilik yatak odası ve oturma odasından oluģmaktadır. Ekipmanlar ıslak hacmi takip eden ortak duvar üzerinde çözümlenmiģtir. Oturma-çalıĢma bölümü Çift kiģilik yatak odasında oturma bölümü düzenlenmemiģtir. Sadece çalıģma bölümü bulunmaktadır. Oturma odasında oturma bölümü ekipmanlarını iki kiģilik koltuk ve iki tane tek kiģilik koltuktan oluģmaktadır. Mobilyalar gerektiğinde yatak olarak düzenlenmektedir. GiriĢ bölümü GiriĢ bölümü doğrudan koridor bağlantılı olarak çözümlenmiģtir. Depolama bölümü Depolama bölümü giriģ bölümünde çözümlenmiģtir. Ortak duvar üzerinde ıslak hacmin karģısında gömme Ģeklinde düzenlenmiģtir. Yıkanma- temizlenme bölümü Hem oturma odasında hem de yatak odasında ıslak hacim çözümlenmiģtir. Ayrıca yatak odasında da jakuzi çözümlenmiģtir. ODANIN DONATI BĠLEġENLERĠ Mobilyalar Çift kiģilik yatak, çalıģma masası ile ortak makyaj masası, oturma grubu, TV ünitesi, jakuzi, sandalye, bavulluk, elbise dolabı, mini bar ve yuvarlak orta sehpa mobilyaları oluģturmaktadır. MefruĢatlar GüneĢlik ve tülden oluģan perde grubu hem yatak hem de oturma odasında bulunmaktadır. Yatak örtüsü diğer odalarda aynıdır. Koltuk minderleri dekor ile uyumlu açık renktedir. Zemin duvardan duvara halı kaplamalıdır, sadece jakuzinin bulunduğu bölüm laminant kaplamadır. Islak hacim ekipmanları Klozet, set üstü lavabo ve duģ teknesi ıslak hacim donanımlarını oluģturmaktadır. Ayrıca oda içerisinde jakuzi düzenlenmiģtir. Aydınlatma Doğal aydınlatma; oturma odasında bir adet sürgü kapı ve yatak odasında bulunan bir adet sürgü kapı ve pencereden sağlanmaktadır. Yapay aydınlatma için diğer odalardan farklı olarak jakuzinin bulunduğu bölümde tavanda ve oturma odasında ise gömme havuz Ģeklinde LED aydınlatma kullanılarak sağlanmıģtır. Aksesuarlar Tablo ve yapay çiçek aksesuar olarak kullanılmıģtır. ODANIN ĠNCE YAPI BĠLEġENLERĠ Kapı-pencereler Odanın ince yapı bileģeni iç ve balkon kapıları alüminyum malzemeden yapılmıģtır. Yatak odasında yer alan pencere ise alüminyum malzemeden boydan cam olarak 200 cm eninde, 220 cm yüksekliğinde tasarlanmıģtır. Duvar kaplamaları Yatak ve komodinden oluģan yatak bölümü ekipmanlarının konumlandığı duvarda duvar kâğıdı uygulanmıģtır. Jakuzinin yer aldığı duvar ise seramik kaplanmıģtır. Diğer duvarlarda ise alçı sıva üzerine açık renk duvar boyası kullanılmıģtır. DöĢeme kaplamaları Duvardan duvara halı kaplanmıģtır. GiriĢ bölümünde seramik kaplama, jakuzinin yer aldığı bölümde ise laminant kaplama uygulanmıģtır. Tavan kaplamaları Asma tavan uygulanmıģtır. ODANIN DIġ MEKAN BAĞLANTISI Balkonlar Hem yatak odasında hem de oturma odasında balkon bulunmaktadır. Balkonların her ikisi de doğrudan deniz manzaralıdır. Zeminde seramik kaplama uygulanmıģtır. Korkuluk olarak ferforje uygulanmıģtır. ODALARIN FĠZĠKSEL ÇEVRE ORGANĠZASYONU VE DONATILAR Odalarda merkezi klima sistemi bulunmaktadır. oda da yer alan jakuzi için gerekli sıhhi tesisat ortak duvar üzerinde yer alan yıkanma-temizlenme bölümünden sağlanmaktadır.

167 152 Çizelge 6.8 in devamı; ROYAL DRAGON HOTEL DELÜKS SUĠT ODA GÖRSELLER

168 Dubleks oda Ġki kattan oluģan dubleks oda ile ilgili oda sayısı, odanın bulunduğu katlar, odanın formu, odanın plan Ģeması ve alan değerlerine ait bilgiler verilmiģtir. Odanın donatı bileģenleri, mekânsal bileģenleri, ince yapı bileģenleri ve balkonlar hakkında bilgiler ve odaya ait görseller Çizelge 6.9 da belirtilmiģtir.

169 154 Çizelge 6.9: Royal Dragon Hotel, Dubleks Oda ve BileĢenleri ROYAL DRAGON HOTEL -DUBLEKS ODA Oda sayısı: 116 Odanın bulunduğu katlar: Çatı Katı Odanın formu: Dikdörtgen ve Yamuk 1-Yatma Bölümü 2a-Oturma Bölümü 2b-ÇalıĢma Bölümü 3-GiriĢ Bölümü 4-Depolama Bölümü 5-Yıkanma ve Temizlenme Bölümü ALAN DEĞERLERĠ DĠKDÖRTGEN FORM YAMUK FORM ALT KAT ÜST KAT ALT KAT ÜST KAT KAPALI ALAN (m2) 31,60 21,20 38,30 21,25 AÇIK ALAN (m2) 4, , TOPLAM ALAN(m2) 36 21, ,25 Yatma alanı 6,80 5,80 6,80 5,80 Oturma alanı , ÇalıĢma alanı 2, , GiriĢ alanı 3, , Depolama hacmi 1,93 1,93 1, Islak hacim alanı 3,80 3,95 4 4

170 155 Çizelge 6.9 un devamı; ROYAL DRAGON HOTEL DUBLEKS ODA ODANIN MEKANSAL BĠLEġENLERĠ Yatma Bölümü Yatma bölümleri çift kiģilik yatak ve iki tek kiģilik yataklardan oluģmaktadır. Alt katta iki tek kiģilik odalar, üst katlarda ise çift kiģilik yatak bulunmaktadır. Yatak ve komodinden oluģan donanımlar ortak duvar üzerinde konumlandırılmıģtır. Oturma-çalıĢma bölümü Sadece alt katta oturma ve çalıģma bölümü düzenlenmiģtir. Alt katta makyaj ve çalıģma masası ortak olarak düzenlenmiģtir. Diğer odalarda olduğu gibi bavulluk, mini bar ve makyaj masasından oluģan bir çalıģma bölümü düzenlenmiģtir. Oturma bölümü ise tek kiģilik koltuk ve yuvarlak orta sehpadan oluģmaktadır. GiriĢ bölümü GiriĢ bölümü doğrudan koridorla bağlantılı çözümlenmiģtir. Merdiven ve ıslak hacim bölümü ile sınırlandırılmıģtır. Depolama bölümü Depolama bölümü ıslak hacmin oda içine bakan duvarlarında gömme Ģeklinde düzenlenmiģtir. Dikdörtgen oda formunda her iki katta da depolama bölümü bulunurken, yamuk oda formunda üst katta depolama bölümü bulunmamaktadır. Yıkanma- temizlenme bölümü Yıkanma ve temizlenme bölümü her katta bulunmaktadır. ODANIN DONATI BĠLEġENLERĠ Mobilyalar Ġki tek kiģilik yatak, çift kiģilik yatak, komodin, tek koltuk, yuvarlak orta sehpa, mini bar, bavulluk ve makyaj masasından oluģan çalıģma masası, TV, elbise dolabı ve konsol mobilya grubunu oluģturmaktadır. MefruĢatlar Duvardan duvara halı, güneģlik ve tülden oluģan perde grubu, yatak örtüsü ve koltukta kullanılan dekor ile uyumlu kumaģlar mefruģatları oluģturmaktadır. Islak hacim ekipmanları DuĢ teknesi, klozet ve set üstü lavabodan oluģan yıkanma-temizlenme bölümü ekipmanları; dikdörtgen oda formunda her iki katta da bulunurken, yamuk oda formunda sadece alt katta bulunmaktadır. Aydınlatma Doğal aydınlatma alt katta alüminyum sürgü kapılarla sağlanırken, üst katta çatı katında yer alan 70 cm çapında yuvarlak pencereden sağlanmaktadır. Bölgesel aydınlatma diğer odalarla aynı özelliktedir. Aksesuarlar Tablo ve ayna aksesuar olarak kullanılmıģtır. ODANIN ĠNCE YAPI BĠLEġENLERĠ Kapı-pencereler Ġçi ve dıģ kapılar diğer oda tipleriyle aynı özelliktedir. Çatı katında yer alan yuvarlak pencere; alüminyum malzemeden üzerinde otelin amblemi olan ejderha desenli sabit cam olarak tasarlanmıģtır. Duvar kaplamaları Duvar kâğıdı ve boya kullanılmıģtır. DöĢeme kaplamaları GiriĢ bölümünde seramik kaplama, diğer bölümlerde ise duvardan duvara halı kaplama kullanılmıģtır. Tavan kaplamaları Asma tavan kullanılmıģtır. ODANIN DIġ MEKAN BAĞLANTISI Balkonlar Çatı saçak hizasından 200cm geri çekilerek çatı terasları odanın kattaki yerine göre deniz ve kara manzaralıdır. Ferforje korkuluk malzemesi kullanılmıģtır. ODALARIN FĠZĠKSEL ÇEVRE ORGANĠZASYONU VE DONATILAR Tüm tesisat sistemleri diğer oda tipleriyle aynı özelliktedir.

171 156 Çizelge 6.9 un devamı; ROYAL DRAGON HOTEL DUBLEKS ODA GÖRSELLER

172 Grand Hotel Artside Genel yerleģim ve planlama özellikleri Grand Hotel Artside; 2005 yılında hizmete giren bir tesistir. Mimar ġadan Öksüz tarafından tasarlanmıģtır. Manavgat ın Evrenseki beldesinde yer alan tesis denize

173 158 mesafeli ikinci bantta yer alan beģ yıldızlı bir oteldir (Resim 6.26). Manavgat merkeze 10 km. Side ye 5 km. ve Antalya havalimanına 60km uzaklıktadır. YaklaĢık metrekarelik bir alan üzerine inģa edilen tesis dört bloktan oluģmaktadır (ġekil 6.18), (Resim 6.27). Resim 6.26: Otelin konumu ġekil 6.18: Otelin vaziyet planı

174 159 Resim 6.27: Grand Artside Hotel genel görünüm Yatak odaları Otelin konaklama bölümü bodrum kat, zemin kat, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat ve çatı katından oluģmaktadır. Ġki odası engelli odası olmak üzere 278 standart odası ve 74 adet aile odası bulunmaktadır. Otelin tüm katlarında standart oda bulunmaktadır. Blokların köģe odaları ise aile odaları olarak düzenlenmiģtir. Aile odaları gerektiğinde grup halinde tatile gelen ailelere de hizmet verecek Ģekilde düzenlenmiģtir. Otelin giriģi güney yol cephesinde yer almaktadır. Servis mekânları ve yangın merdivenleri atrium içerisinde çözümlenmiģtir. Servis merdiveni aynı zamandan yangın merdiveni olarak da kullanılmaktadır. Katlara ulaģım her bloğun içerisinde merdiven ve asansörlerle sağlanmaktadır. Üç blok arasında geçiģi sağlamak için geçiģ köprüleri kullanılmıģtır. Tesisin taģıyıcı sistem özellikleri açısından önemli olan odaların aks sistemleri koridorun bir, tek odanın da alt mekânlarıyla bir aks modülüne yerleģtirildiği sistemlerden oluģmaktadır Standart oda Tesisin oda tiplerinden biri olan standart odalar; odanın formu, sayısı ve katlardaki konumu ile odanın donatı bileģenleri, mekânsal bileģenleri, ince yapı bileģenleri baģlıkları çerçevesinde değerlendirilmiģtir. Görsellerle desteklenerek incelenen standart odalara ait bilgiler Çizelge 6.10 da verilmiģtir.

175 160 Çizelge 6.10: Grand Hotel Artside, Standart Oda ve BileĢenleri GRAND HOTEL ARTSIDE -STANDART ODA Oda sayısı: 278 Odanın bulunduğu katlar: Bodrum Kat, Zemin Kat, Birinci Kat, Ġkinci Kat ve Çatı Katı Odanın formu: Dikdörtgen 1-Yatma Bölümü 2a-Oturma Bölümü 2b-ÇalıĢma Bölümü 3-GiriĢ Bölümü 4-Depolama Bölümü 5-Yıkanma ve Temizlenme Bölümü ALAN DEĞERLERĠ KAPALI ALAN (m2) 32 AÇIK ALAN (m2) 4,30 TOPLAM ALAN(m2) 36 Yatma alanı 7,30 Oturma alanı 4,60 ÇalıĢma alanı 1,30 GiriĢ alanı 2,40 Depolama hacmi 2,25+0,80 Islak hacim alanı 4,75

176 161 Çizelge 6.10 nun devamı; GRAND HOTEL ARTSIDE -STANDART ODA ODANIN MEKANSAL BĠLEġENLERĠ Yatma Bölümü Yatma bölümü çift kiģilik ve tek kiģilik yataktan oluģmaktadır. Komodinler yataklar arasında ve tek kiģilik yatağın uç kısmına konulmuģtur. Yatma bölümü ıslak hacmi takip eden ortak duvar üzerinde yerleģtirilmiģtir. Oturma-çalıĢma bölümü Oturma bölümü dıģ mekanla bağlantılı, doğal aydınlatma alabilecek Ģekilde düzenlenmiģtir. Tekli koltuk ve kare orta sehpadan oluģmaktadır. ÇalıĢma masası yerine sadece makyaj masası düzenlenmiģtir. GiriĢ bölümü GiriĢ bölümü depolama hacmi ve ıslak hacimle sınırlandırılmıģtır. Depolama hacminin yanında mini bar düzenlenmiģtir, mini barın üst kısmı açık raf Ģeklinde depolama bölümü olarak tasarlanmıģtır. Depolama bölümü GiriĢ bölümünde kapının arkasında gömme Ģeklinde tasarlanmıģtır. Sürgü kapaklı olan depolama bölümünün hemen yanında açık raf Ģeklinde dolap düzenlenmiģtir. Yıkanma- temizlenme bölümü Küvet, set üstü lavabo ve klozetten oluģan ıslak hacmin ekipmanları kapının açılıģ yerine göre düzenlenmiģtir. En soldan açılan kapının tam karģısında lavabo, sol taraf da ise sırasıyla klozet ve küvet Ģeklinde düzenlenmiģtir. ODANIN DONATI BĠLEġENLERĠ Mobilyalar Çift kiģilik yatak, tek kiģilik yatak, komodin, tekli koltuk (gerektiğinde yatak olarak kullanılabilen), kare orta sehpa, puf, bavulluk, elbise dolabı, mini bar ve TV mobilyaları oluģturmaktadır. MefruĢatlar MefruĢatlar; duvardan duvara halı kaplama, yatak örtüsü ve güneģlik ve tülden oluģan perde grubundan oluģmaktadır. Islak hacim ekipmanları Islak hacim ekipmanları set üstü lavabo, klozet ve küvetten oluģmaktadır. Aydınlatma Doğal aydınlatma 240 cm eninde ve 240 cm yüksekliğinde sürgü kapı ve 80 cm eninde 140 cm yüksekliğinde pencereden sağlanmaktadır. Bölgesel aydınlatmalar; yatak baģlarında ve makyaj masasında ayna önü aydınlatması olarak düzenlenmiģtir. BaĢucu aydınlatması komodinlerin üzerinde yatak baģına bağlı olarak düzenlenmiģtir. Ayna önü aydınlatması hem banyoda hem de çalıģma bölümünde aynanın her iki tarafında da bulunacak Ģekilde yerleģtirilmiģtir. Aksesuarlar Aksesuar olarak tablo kullanılmıģtır. ODANIN ĠNCE YAPI BĠLEġENLERĠ Kapı-pencereler Ġç kapılar dekor ile uyumlu mobilyalarda kullanılan malzemelerden yapılmıģtır. Pencere ve balkon kapısı ise alüminyum malzemeden yapılmıģtır. Duvar kaplamaları Alçı sıva üzerine kırık beyaz renkte boya uygulanmıģtır. DöĢeme kaplamaları Duvardan duvara halı kaplaması uygulanmıģtır. GiriĢ ve banyo bölümünde ise seramik kaplama kullanılmıģtır. Tavan kaplamaları Tavan alçı sıva üzerine duvarlarla aynı renkte boya ile kaplanmıģtır. Duvar birleģimlerinde kartonpiyer uygulanmıģtır. ODANIN DIġ MEKAN BAĞLANTISI Balkonlar Deniz, havuz ve kara manzaraları balkonlar iki kiģilik plastik sandalyelerle tefriģi yapılmıģtır. Ferforje korkuluk kullanılmıģtır. Zeminde seramik kaplama uygulanmıģtır. Balkonlar cephe boyunca uygulanmamıģtır. ODALARIN FĠZĠKSEL ÇEVRE ORGANĠZASYONU VE DONATILAR Odalarda kullanıcının ihtiyaçlarını karģılayabilecek elektrik tesisatı, sağlık için önemli sıhhi tesisat donanımları ve müģterinin güvenliği için yangın önlemi bulunmaktadır. Kapılarda elektronik kartlı sistem kullanılmıģtır. Odanın iklimlendirilmesi için gerekli olan ısıtma-soğutma sistemi için split klimalar kullanılmıģtır.

177 162 Çizelge 6.10 nun devamı; GRAND HOTEL ARTSIDE -STANDART ODA GÖRSELLER

178 Aile odası belirtilmiģtir. Blokların köģelerinde yer alan aile odalarına ait bilgiler Çizelge 6.11 de Çizelge 6.11: Grand Hotel Artside, Aile Odası ve BileĢenleri GRAND HOTEL ARTSIDE -AĠLE ODASI Oda sayısı: 74 Odanın bulunduğu katlar: Zemin Kat, Birinci Kat ve Ġkinci Kat Odanın formu: 1-Yatma Bölümü 2a-Oturma Bölümü 2b-ÇalıĢma Bölümü 3-GiriĢ Bölümü 4-Depolama Bölümü 5-Yıkanma ve Temizlenme Bölümü ALAN DEĞERLERĠ YATAK ODASI YATAK ODASI YATAK ODASI KAPALI ALAN (m2) 31,20 40, AÇIK ALAN (m2) 4,16 4, TOPLAM ALAN(m2) 35,36 44,66 85,45 Yatma alanı 7,10 5,80+5, Oturma alanı 5 3, ÇalıĢma alanı 1,30 1, GiriĢ alanı 2,40 3, Depolama hacmi 2,25+0,80 1,70+0, Islak hacim alanı 4,75 6,25 ---

179 164 Çizelge 6.11 in devamı; GRAND HOTEL ARTSIDE -AĠLE ODASI ODANIN MEKANSAL BĠLEġENLERĠ Yatma Bölümü KöĢede yer alan odalar grup halinde gelen aileler için tasarlanmıģtır. Gerektiğinde ayrı olarak da kiralanabilmektedir. Çift kiģilik yatak ve komodinden oluģan yatak bölümü ekipmanları ıslak hacmin yer aldığı duvar üzerinde tasarlanmıģtır. Ranzalı yataklar ise doğal aydınlatmadan yararlanabilmek için dıģ mekanla bağlantılı çözülmüģtür. Oda içerisinde yatma bölümü paravanla diğer yatak ve oturma-çalıģma bölümünden ayrılmıģtır. Oturma-çalıĢma bölümü Oturma bölümü çift kiģilik yatak ve ranzalı yatakların arasında kalacak Ģekilde konumlandırılmıģtır. Doğrudan ıģık almamaktadır. Diğer oda tipinde ise dıģ mekanla bağlantılı oturma bölümü düzenlenmiģtir. GiriĢ bölümü GiriĢ bölümü ıslak hacim ve depolama bölümü ile sınırlandırılmıģtır. Depolama bölümü Depolama bölümü giriģ bölümünde gömme dolap Ģeklinde düzenlenmiģtir. Yıkanma- temizlenme bölümü Klozet, küvet ve set üstü lavabolardan oluģan ıslak hacim donanımlarından oluģmaktadır. Ayrıca çocuklar için lavabo ve küçük klozet bulunmaktadır. ODANIN DONATI BĠLEġENLERĠ Mobilyalar Çift kiģilik yatak, tek kiģilik yatak, ranzalı yatak, tekli koltuklar, orta sehpa, makyaj masası, bavulluk, mini bar (üstü açık raflı dolap), elbise dolabı ve komodinlerden oluģmaktadır. MefruĢatlar Yatak örtüsü, tül ve güneģlikten oluģan perde grubu mefruģatları oluģturmaktadır. Islak hacim ekipmanları KöĢede yer alan yıkanma-temizlenme bölümü; klozet, küvet ve iki adet set üstü lavabolardan oluģmaktadır. Lavabolardan biri çocuklar için düzenlenmiģtir. Diğer oda da ise küvet, klozet ve set üstü lavabodan oluģmaktadır. Aydınlatma Doğal aydınlatma kapı ve pencereden sağlanmaktadır. Yapay aydınlatma elemanları standart odalarda yer alan ekipmanlarla aynı özelliktedir. Aksesuarlar Tablolar aksesuar olarak kullanılmıģtır. ODANIN ĠNCE YAPI BĠLEġENLERĠ Kapı-pencereler Sürgü balkon kapısı ve pencereler alüminyum malzemeden yapılmıģtır. Odanın iç kapıları ise dekor ile uyumlu ahģap malzemeden yapılmıģtır. Duvar kaplamaları Duvarlarda alçı sıva üzerine kırık beyaz iç boya uygulanmıģtır. DöĢeme kaplamaları GiriĢ bölümünde seramik kaplama uygulanmıģtır. Odalarda ise laminant kaplama uygulanmıģtır. Tavan kaplamaları Tavanda alçı sıva üzerine boya ve kartonpiyer uygulanmıģtır. ODANIN DIġ MEKÂN BAĞLANTISI Balkonlar Balkonlar tüm odalarda aynı özelliklere sahiptir. Odaların kattaki yerleri göre hem deniz hem havuz hem de kara manzaralıdır. Ġki adet plastik sandalye ve orta sehpadan oluģan tefriģatlar kullanılmıģtır. ODALARIN FĠZĠKSEL ÇEVRE ORGANĠZASYONU VE DONATILAR MüĢterinin konforu için gerekli olan tüm tesisatlar bulunmaktadır. Odaların iklimlendirilmesi split klimalarla sağlanmaktadır.

180 165 Çizelge 6.11 in devamı; GRAND HOTEL ARTSIDE-AĠLE ODASI GÖRSELLER

181 Kumköy Beach Resort Hotel & SPA Genel yerleģim ve planlama özellikleri Mimar ġevket Altındal tarafından tasarlanan tesis 2006 yılında hizmete girmiģtir. Manavgat ın Ilıca beldesinde yer alan tesis Kumköy sahil bandında yer alan modern mimarinin izlerini taģıyan beģ yıldızlı bir tesistir (Resim 6.28). Antik kent Side ye 4km ve Antalya havalimanına 60km uzaklıktadır yılında bir yatak bloğu ilavesi ve göl evleri ile tesis yenilenmiģtir metrekarelik bir yerleģim alanına sahiptir (ġekil 6.19), (Resim 6.29),(Resim 6.30). Resim 6.28: Otelin konumu ġekil 6.19: Otelin vaziyet planı

182 167 Resim 6.29: Kumköy Beach Resort Hotel&SPA genel görünüm Resim 6.30: Kumköy Beach Resort Hotel&SPA göl evlerinden görünüm

183 Yatak odaları Otelin konaklama bölümü; zemin kat, asma kat, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat ve çatı katından oluģmaktadır. Altı adet odası engelli odası olmak üzere 672 standart oda ve 219 aile odası bulunmaktadır. Otelin tüm katlarında standart oda bulunmaktadır yatak kapasitesine sahip tesis özellikle ailelerin konaklaması düģünülerek tasarlanmıģ farklı düzenlemelere sahip aile odalarında oluģmaktadır. Dört farklı tipte aile odası bulunmaktadır. Tesis içerisinde yatak bloklarından ayrı düzenlenen göl evleri üç katlı ve 18 tanesi direk havuz giriģli, dört blok olmak üzere tasarlanmıģtır. Mümkün olduğu kadar çok odanın deniz manzarasından yararlanabilmesi için yatak bloklarından oluģan kütlelerin biçimleniģleri manzaraya doğru tasarlanmıģtır. Otelin giriģi ve servis birimleri kuzey cephede yer almaktadır. Yatak odaları ise güney deniz cephesinde ve göl cephesinde yer almaktadır. Otelin strüktür Ģemasını belirleyen oda tipleri; yatak katı plan Ģemasını oluģturan aks sisteminin oluģmasında en büyük etkendir. Odaların taģıyıcı sistem özellikleri; ıslak hacim, giriģ ve koridorun bir, iki odanın da bir aks modülüne yerleģtirildiği durumdan oluģmaktadır Standart oda Standart odalar ile ilgili gerekli açıklamalar Çizelge 6.12 de belirtilmiģtir.

184 169 Çizelge 6.12: Kumköy Beach Resort Hotel, Standart Oda ve BileĢenleri KUMKÖY BEACH RESORT HOTEL&SPA-STANDART ODA Oda sayısı: 445 Odanın bulunduğu katlar: Zemin Kat, Asma Kat, Birinci Kat, Ġkinci Kat, Üçüncü Kat ve Ç:atı Katı Odanın formu: Dikdörtgen 1-Yatma Bölümü 2a-Oturma Bölümü 2b-ÇalıĢma Bölümü 3-GiriĢ Bölümü 4-Depolama Bölümü 5-Yıkanma ve Temizlenme Bölümü ALAN DEĞERLERĠ YATAK ODASI KAPALI ALAN (m2) 30 AÇIK ALAN (m2) 7,70 TOPLAM ALAN(m2) 37,70 Yatma alanı 8 Oturma alanı 4 ÇalıĢma alanı 3 GiriĢ alanı 1,95 Depolama hacmi 2,56 Islak hacim alanı 3,70

185 170 Çizelge 6.12 nin devamı; KUMKÖY BEACH RESORT HOTEL&SPA -STANDART ODA ODANIN MEKANSAL BĠLEġENLERĠ Yatma Bölümü Odalar üç kiģilik olarak tasarlanmıģtır. Çift kiģilik ve tek kiģilik yataklar bulunmaktadır. Yatak ve komodinden oluģan mobilya grubu ıslak hacmi takip eden ortak duvar üzerinde konumlandırılmıģtır. Oturma-çalıĢma bölümü Oturma bölümü doğal aydınlatmadan yararlanabilmek için dıģ mekanla bağlantılı çözümlenmiģtir. Odanın yatma bölümünün yerleģtiriliģ biçimi çalıģma bölümünün yerleģtiriliģ biçimini etkilemektedir. ÇalıĢma bölümü yatma bölümüne paralel olarak sırasıyla çalıģma masasıyla ortak makyaj masası, TV, mini bar ve bavulluk Ģeklinde düzenlenmiģtir. GiriĢ bölümü GiriĢ bölümü oda içerisine çekilerek düzenlenmiģtir. Depolama hacim ve ıslak hacimle sınırlandırılmıģtır. Depolama bölümü GiriĢ kapısının arkasında gömme dolap Ģeklinde düzenlenmiģtir. Yıkanma- temizlenme bölümü Islak hacim bölümü klozet, set üstü lavabo ve küvetten oluģmaktadır. Kapı hacmin tam ortasında yer almaktadır. Kapının tam karģısında klozet, arkasında küvet( alüminyum sürgü kapaklı) ve diğer tarafta da lavabo bulunmaktadır. ODANIN DONATI BĠLEġENLERĠ Mobilyalar Mobilyalar; çift kiģilik yatak, tek kiģilik yatak, komodin, sandalye, yuvarlak orta sehpa, makyaj masası, mini bar, TV, bavulluk ve elbise dolabından oluģmaktadır. MefruĢatlar MefruĢatlar; yatak örtüsü, güneģlik, tül ve duvardan duvara halı kaplamadan oluģmaktadır. Islak hacim ekipmanları Ekipmanlar; klozet, sürgü kapaklı küvet ve set üstü lavabodan oluģmaktadır. Aydınlatma 200 cm eninde 220 cm yüksekliğinde alüminyum malzemeden yapılmıģ sürgü kapılarla doğal aydınlatmadan yararlanılmaktadır. Banyo ve giriģ bölümünde genel aydınlatma yapılmıģtır. Yatak baģlarında ve ayna önlerinde ise bölgesel aydınlatma yapılmıģtır. Bölgesel aydınlatmada duvara bağlı aplikler kullanılmıģtır. Aksesuarlar Aksesuar olarak tablolar kullanılmıģtır. ODANIN ĠNCE YAPI BĠLEġENLERĠ Kapı-pencereler Balkon kapılarında alüminyum malzeme kullanılırken, iç kapılarda dekor ile uyumlu ahģap malzemeden yapılmıģ kapılar kullanılmıģtır. Duvar kaplamaları Yatma bölümünde ekipmanların yer aldığı ortak duvar üzerinde duvar kâğıdı uygulanmıģtır. Diğer duvarlarda alçı sıva üzerine boya uygulanmıģtır. DöĢeme kaplamaları Yıkanma-temizlenme bölümü hariç odanın diğer bölümlerinde duvardan duvara halı kaplaması yapılmıģtır. Göz yormayan ve kirli göstermemesi için küçük desenli dekor ile uyumlu halı malzemesi seçilmiģtir. Tavan kaplamaları Asma tavan uygulanmıģtır. Alçı sıva üzerine boya uygulanmıģtır. ODANIN DIġ MEKAN BAĞLANTISI Balkonlar DıĢ mekanla bağlantıyı sağlayan balkonlarda iki sandalye ve yuvarlak masa bulunmaktadır. Balkonlar deniz ve kara manzaralıdır. ODALARIN FĠZĠKSEL ÇEVRE ORGANĠZASYONU VE DONATILAR MüĢterilerin kullanımları ve güvenlikleri açısından gerekli olan tüm tesisatlar bulunmaktadır. Isıtmasoğutma sistemi için merkezi klima sistemi kullanılmıģtır.

186 171 Çizelge 6.12 nin devamı; KUMKÖY BEACH RESORT HOTEL&SPA -STANDART ODA GÖRSELLER Aile odaları Farklı tiplerde düzenlenen aile odalarına ait bilgiler Çizelge 6.13 de verilmiģtir.

187 172 Çizelge 6.13: Kumköy Beach Resort Hotel, Aile Oda ve BileĢenleri KUMKÖY BEACH RESORT HOTEL& SPA-AĠLE ODASI Oda sayısı: 219 Odanın bulunduğu katlar: Zemin Kat, Asma Kat, Birinci Kat, Ġkinci Kat, Üçüncü Kat ve Çatı katı Odanın formu: Dikdörtgen A TĠPĠ AĠLE ODASI (56 ADET) B TĠPĠ AĠLE ODASI(22 ADET) C TĠPĠ AĠLE ODASI( 73 ADET) D TĠPĠ AĠLE ODASI(68 ADET) 1-Yatma Bölümü, 2a-Oturma Bölümü, 2b-ÇalıĢma Bölümü, 3-GiriĢ Bölümü, 4-Depolama Bölümü, 5-Yıkanma ve Temizlenme Bölümü ALAN DEĞERLERĠ A TĠPĠ B TĠPĠ C TĠPĠ D TĠPĠ KAPALI ALAN (m2) AÇIK ALAN (m2) 7,70 10,70 10,50 15,25 TOPLAM ALAN(m2) 38,70 58,80 58,70 66,90 Yatma alanı 8 4,70+6,90 6+5,10 6,30+5,15 Oturma alanı ,60 3,80 ÇalıĢma alanı 3 2,80 1+1,07 1,70+1,60 GiriĢ alanı 2,05 2,15 2,25 3,25 Depolama hacmi 2,16 2,10+0,30 1,90+2,16 2,20+1,90 Islak hacim alanı 3,70 35,50+3,70 4,60+3,26 4,20+3,50

DOĞRUDAN TURİZM İŞLETME BELGESİ REHBERİ

DOĞRUDAN TURİZM İŞLETME BELGESİ REHBERİ DOĞRUDAN TURİZM İŞLETME BELGESİ REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvurulacak Merci: Kültür ve Turizm Bakanlığı Raporun Verildiği Kurum: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ANKARA DA KONYA KARAYOLU ÜZERİNDE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET YAPISI Amaç Ankara Yerleşiminin

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Doğrudan Turizm İşletme Belgesi İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Doğrudan Turizm İşletme Belgesi İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Doğrudan Turizm İşletme Belgesi İşlem Basamakları 2013 Ek 4 DOĞRUDAN TURİZM İŞLETME BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvurulacak Merci Raporun Verildiği Kurum

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus )

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) MANTAR, VĠRÜS, KÜF VE BAKTERĠLERĠ YOK EDER, SAĞLIKLI YAġAM ALANLARI OLUġTURUR. % 100 EKOLOJĠK DEZENFEKSĠYONU SAĞLIYOR ve KÖTÜ KOKUKULARA SON VERĠYORUZ

Detaylı

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz.

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Estetik değerlere bağlı ve kullanımı kolay mekanları yaratırken

Detaylı

THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM

THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM GENEL ÖZELLİKLER Ege ve Akdeniz çanağının en güzel koyu Göltürkbükü Cennet Koyu nda iki buçuk kilometre sahil şeridinde Eşsiz güzellikte Akdeniz bitki örtüsü

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 TEMMUZ 2017-31 TEMMUZ 2017 FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde Maya World Belek AKINLAR MAHALLESI DINLER MERKEZI KARSISI, - - KADRIYE-BELEK / ANTALYA, Belek, Belek Bu club resort, çam ormanları ve çok sayıda doğa gösterileri ile bir turist cenneti ve popüler golf

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

YAŞAMAYA BEKLERİZ! 6. KISIM

YAŞAMAYA BEKLERİZ! 6. KISIM YAŞAMAYA BEKLERİZ! Özenli tasarımıyla size özel bir yapı. Arterium 6. Kısım, butik ve modern bir proje. Az sayıda daireden oluşuyor ama büyük bir projenin tüm imkanlarını da sunuyor! Geniş iç mekanları

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

GÜNEŞLİ SU ISITICILARI

GÜNEŞLİ SU ISITICILARI GÜNEŞLİ SU ISITICILARI Amaç: GüneĢli su ısıtıcıları hakkında bilgilendirme. İÇİNDEKİLER GüneĢli Su Isıtıcıları... GüneĢli Su Isıtıcıları Tesisat ġemaları...3 Sıcak Su Gereksiniminin belirlenmesi 4 GüneĢli

Detaylı

Kaya Palazzo Ski Mountain

Kaya Palazzo Ski Mountain Kaya Palazzo Ski Mountain Otel Özelliklerii Genel Bilgi Dünyanın en ünlü kayak merkezlerinden beklediğiniz ne varsa, çok daha fazlası Kartalkaya'da. Lüks butik dağ oteli konseptiyle Aralık 2011'de hizmete

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

Keyifli ve ışıltılı yaşamın kapıları Park Vera ile aralanıyor...

Keyifli ve ışıltılı yaşamın kapıları Park Vera ile aralanıyor... Keyifli ve ışıltılı yaşamın kapıları Park Vera ile aralanıyor... Çocuğundan büyüğüne ailenin tüm fertleri için düşünülmüş kullanılabilir detaylarıyla yüksek yaşam konforu sunabilmek için projenin başından

Detaylı

hayallerin ötesinde ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

hayallerin ötesinde ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. hayallerin ötesinde ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 0424 247 47 66-0532 546 42 38 bilgi@armadaelaziz.com www.armadaelaziz.com Çaydaçıra Mah. Hacı Ali Efendi Sk. No:7 Elazığ g ü z e l y a ş a m a k s a n

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz.

Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz. Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz. 2 Sizlere yakışır bir yaşam alanı sunuyoruz, çünkü sevdiklerinizin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz.

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 MART 2017-31 MART 2017 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM ORGANİZASYONU VE DOLULUK ORANLARI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet

Detaylı

KUŞADASI KARAOVA, HAVUZLU,MANZARALI,MÜSTAKİL SIFIR 4+1 VİLLA Aydın / Kuşadası

KUŞADASI KARAOVA, HAVUZLU,MANZARALI,MÜSTAKİL SIFIR 4+1 VİLLA Aydın / Kuşadası KUŞADASI KARAOVA, HAVUZLU,MANZARALI,MÜSTAKİL SIFIR 4+1 VİLLA Aydın / Kuşadası Satılık - Villa 219,000 235 m2 Aydın / Kuşadası Oda Sayısı : 4 Salon Sayısı : 1 Banyo Sayısı : 2 Yapının Şekli : Triplex Yapının

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI

TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI 0 TURİZM YATIRIMLARI İŞLEM BASAMAKLARI Yatırım Türünü Belirlediniz Mi? Yatırım Yerini Belirlediniz Mi? Turizm Yatırımı Belgesi Başvurusunu Yaptınız Mı? AHİLER

Detaylı

PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ BU DOSYADA ULAġABĠLECEĞĠNĠZ BĠLGĠLER 1. PEYZAJ MĠMARLIĞI NIN TANIMI 2. PEYZAJ MĠMARLIĞI Ġġ OLANAKLARI VE ÇALIġMA

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi

Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi YAZICI GRUP / YAZICI İNŞAAT Yazıcı İnşaat, Hasan Yazıcı nın 1954 yılında Trabzon dan iş hayatına atılmak üzere yaptığı göçle başlamıştır. Başlangıçta taşeron olarak çalıştığı

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

TURİZM YATIRIMLARI REHBERİ

TURİZM YATIRIMLARI REHBERİ TURİZM YATIRIMLARI REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvurulacak Merci: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Raporun Verildiği Kurum: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahiler

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Otel Bilgisi Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Palmiye ağaçları ile çevrili olan Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort deniz kenarında muhteşem bir konuma sahiptir. Otele adım attığınız ilk andan itibaren

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Otel Bilgisi Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Palmiye ağaçları ile çevrili olan Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort deniz kenarında muhteşem bir konuma sahiptir. Otele adım attığınız ilk andan itibaren

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA

ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA Hazırlayan : Y.Müh. Ġsa ĠLĠSU Ġ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi Ġ.Ġlisu 1 Ġnsan iç direnci dokunma gerilimine olduğu kadar,

Detaylı

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI?

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? Erzurum, COĞRAFİ VE İDARİ KÜÇÜLMEYİ EKONOMİK BÜYÜMEYE dönüştürebilir mi? TARTIŞMA ÖNERİSİNİN GEREKÇESİ Kamu hizmetlerinin ülke seviyesinde daha verimli

Detaylı

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR Suyun insan hayatındaki önemi herkesçe bilinen bir konudur. Ġnsan yaģamı açısından oksijenden

Detaylı

KARAYOLU TASARIMI RAPORU Tasarım Esaslarındaki Düzeltmeler ve Değişiklikler

KARAYOLU TASARIMI RAPORU Tasarım Esaslarındaki Düzeltmeler ve Değişiklikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLU ĠYĠLEġTĠRME VE KARAYOLU TASARIMI RAPORU Tasarım Esaslarındaki Düzeltmeler ve Değişiklikler Haziran 2000 Önsöz Trafik Güvenliği Projesi Teknik ġartnamesi doğrultusunda,

Detaylı

SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ?

SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? TÜM BEKLENTİLERİNİZE EN İYİ YANITLARI BULACAĞINIZ PROJE, SULTANBEYLİ EMLAK KONUTLARI;

Detaylı

Modern Çizgiler. Doğa. Biz Sizi Oscar a Layık Gördük. Güvenlik. Modern Çizgile. Konforlu Yaş OSCAR CITY

Modern Çizgiler. Doğa. Biz Sizi Oscar a Layık Gördük. Güvenlik. Modern Çizgile. Konforlu Yaş OSCAR CITY OSCAR CITY Modern Çizgile Konf Biz Sizi Oscar a Layık Gördük Doğa Güvenlik Do Gü Konforlu Yaş Modern Çizgiler D OSCAR CITY r DoğaDoğa ğa venlik am oğa Konforlu Yaşam Güvenlik orlu Yaşam Modern Çizgiler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 SEKTÖR Çocuk geliģimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaģılması

Detaylı

YAŞAM ALANINIZ SİZE ÖZELDİR

YAŞAM ALANINIZ SİZE ÖZELDİR Konutta Altın Çağı YAŞAM ALANINIZ SİZE ÖZELDİR Çağıl İnşaat / Altınbaşak Konutları Çağıl İnşaat 1994 yılında kurulan; çok katlı yapıların tasarımı ve yapımı, yol, sanat yapıları ve köprü yapımında uzmanlaşmış

Detaylı

Gold Wings te tek hayalimiz ailelerin mutlu olacakları eve sahip olmalarının mümkün olduğunu göstermektir.

Gold Wings te tek hayalimiz ailelerin mutlu olacakları eve sahip olmalarının mümkün olduğunu göstermektir. Ankara nın en eski yerleşim yerlerinden Yenimahalle de Gold Wings için Yenimahalle nin simgesi bahçeli-evleri için arsanın 7000 m 2 sini yeşil alana ayırdık. Rahatlığınızı ve mutluluğunuzu en ince ayrıntısına

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

Dora Park mimarinin estetikle buluştuğu, estetiğin konfora dönüştüğü ve her ayrıntının sizler için düşünüldüğü prestiji yüksek bir yaşam projesidir.

Dora Park mimarinin estetikle buluştuğu, estetiğin konfora dönüştüğü ve her ayrıntının sizler için düşünüldüğü prestiji yüksek bir yaşam projesidir. Öztürkler İnşaat olarak, 1987 yılından beri insana ve aileye saygılı, çevreye değer katan prestijli projeler üretmeyi ilke edindik. Modern mimariyle teknolojiyi birleştiren başarılı inşaat işleri gerçekleştirmek

Detaylı

Başkent in en özel caddesinde,

Başkent in en özel caddesinde, Başkent in en özel caddesinde, size özel bir hayat... Şehrin merkezinde ama şehrin gürültüsü ve trafiğinden uzakta yer alan, günlük yaşamınızda ihtiyaç duyabileceğiniz her noktaya yakın mesafede konumlanan,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI...3 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ...4 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Turizm Yatırımları İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Turizm Yatırımları İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Turizm Yatırımları İşlem Basamakları 2013 Ek 4 TURİZM YATIRILARI İŞLEM BASAMAKLARI Başvurulacak Merci Raporun Verildiği Kurum : T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

Detaylı

ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİ PLANLAMA İLKELERİ ve MEKÂNSAL GELİŞİM STRATEJİLERİ

ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİ PLANLAMA İLKELERİ ve MEKÂNSAL GELİŞİM STRATEJİLERİ ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİ PLANLAMA İLKELERİ ve MEKÂNSAL GELİŞİM STRATEJİLERİ Üniversiteler toplumun merkezini oluģturmaktadır. Toplum meselelerinin araģtırıldığı, çözümler üretildiği ve çözümleri üretecek

Detaylı

www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 /elaresort

www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 /elaresort +90 444 1 352 www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort /elaresort Zarafet ve kaliteyle zenginleşen kusursuz bir dünya... L U X U R I S M Luxurism, sadece bir kelime değil; mükemmelliğin heyecan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

Tusan Beach Resort BAYRAKLIDEDE MAH., S/N - 09400 - KUSADASI / AYDIN, Kusadasi, Kusadasi

Tusan Beach Resort BAYRAKLIDEDE MAH., S/N - 09400 - KUSADASI / AYDIN, Kusadasi, Kusadasi Tusan Beach Resort BAYRAKLIDEDE MAH., S/N - 09400 - KUSADASI / AYDIN, Kusadasi, Kusadasi 300 m uzunluğundaki Mavi Bayrak'lı bir kumsalda kurulu olan Tusan Beach Resort, Ege Denizi'nin ışıltılı sularına

Detaylı

Düşlerinizin ötesinde bir gerçek var...

Düşlerinizin ötesinde bir gerçek var... Düşlerinizin ötesinde bir gerçek var... 357 ayrıcalıklı daireden oluşan konut yaşamı, 52 ticari alanı ve cadde üstü yaşamı ile Vaditepe Gölevleri Bahçeşehir in standatlarını, sizin de yaşam kalitenizi

Detaylı

9. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

9. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM Ay Hafta Ders Saati KONULAR KAZANIMLAR 1 3 İnsan, Doğa ve Çevre A.9.1. Doğa ve insan etkileģimini anlamlandırır. A.9.2. Doğa ve insan etkileģimini ortaya koymada coğrafyanın rolünü algılar.

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI MAYIS AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI Mimar MiMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri

Detaylı

Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor...

Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor... Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor... 0392 444 4000 www.northernlandcyprus.com www.facebook.com/northernlandcyprus info@northernlandcyprus.com

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 NİSAN 2017-30 NİSAN 2017 1. SİTE TANITIMI, VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Söğüt Sokak No:2 813

Detaylı

MARKA ŞEHİR ÇALIŞMALARINDA AVRUPA ŞEHİR ŞARTI SÖZLEŞMESİ DİKKATE ALINMALI

MARKA ŞEHİR ÇALIŞMALARINDA AVRUPA ŞEHİR ŞARTI SÖZLEŞMESİ DİKKATE ALINMALI ENER DEN MARKA ŞEHİR AÇIKLAMASI VAHDET NAFİZ AKSU, ERZURUM DA YAPILAN MARKA ŞEHİR TOPLANTISINI DEĞERLENDİRDİ: ENER olarak, Erzurum un Marka Şehir haline gelmesini yeni kalkınma paradigması oluşturulmasıyla

Detaylı

www

www HUZURLU BİR HAYAT EVİNİZDEN BAŞLAR 2 1 7.400 m² alan üzerine ayrık nizam 3 blok toplamda 60 daire şeklinde inşa edilecek olan Hanedan Konakları şehrin gürültüsünden uzak, manzara ve doğayı karşısına alan

Detaylı

Yaşam Standartlarınız Çok Yükseklere Taşınıyor

Yaşam Standartlarınız Çok Yükseklere Taşınıyor www.yesilpark.com.tr YENİLİKLERİN ÖNCÜSÜ YEŞİLPARK HAYATINIZI GÜZELLEŞTİRECEK Sıra Dışı Tasarım, Konfor Ayrıcalık Yeşilpark Modern de Yaşam Standartlarınız Çok Yükseklere Taşınıyor Yepyeni Bir Heyecan

Detaylı

+90 444 1 352 V İ L L A L A R V E S U İ T L E R

+90 444 1 352 V İ L L A L A R V E S U İ T L E R www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 V İ L L A L A R V E S U İ T L E R /elaresort Zarafet ve kaliteyle zenginleşen kusursuz bir dünya... Mükemmellik üzerine kurulu yeni bir kavramla

Detaylı

La Blanche Turgutreis merkezinde, Bodrum a 18 km Milas hava alanına 50 km mesafededir.

La Blanche Turgutreis merkezinde, Bodrum a 18 km Milas hava alanına 50 km mesafededir. KATEGORİ: 5 Yıldızlı bir oteldir.( ULTRA ALL INCLUSIVE ) ADRES: Bahçelievler Cad.No 119 Turgutreis / TELEFON : +90 252 /3820000 FAX:+90 252/3820101 WEB SİTESİ:www.lablanchehotel.com E.MAİL: info@lablanchehotel.com

Detaylı

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI HAZİRAN AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

Biz Biraz Farklı Düşünüyoruz!

Biz Biraz Farklı Düşünüyoruz! Biz Biraz Farklı Düşünüyoruz! "İnsanların zihinlerinin kapılarını aralamayı seviyorum Philippe Starck, dünyanın yaşayan en saygın tasarımcılarından biri. Bu işi yaparak geçirdiği 40 yılda, endüstriyel

Detaylı

Manzara 7/24 için uzun yıllara dayanan tecrübe ve profesyonel bir tasarım ekibini bir araya getirdik. Her detayın üzerinde titizlikle durarak ve en mükemmeli hedefleyerek çalıştık. Manzara 7/24 denize,

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Sahile 1,5 km mesafe Köprüye 3 km mesafe

Sahile 1,5 km mesafe Köprüye 3 km mesafe Sahile 1,5 km mesafe Köprüye 3 km mesafe Beylerbeyi'nin eşsiz tarihi dokusu modern yaşamla buluşması Boğaza karşı, her yere yakın Yaşama hazır, hemen teslim Kaliteli yaşam Mahalle kültürü Her aileye göre

Detaylı

R E Z İ D A N S - O F İ S - Ç A R Ş I

R E Z İ D A N S - O F İ S - Ç A R Ş I REZİDANS-OFİS-ÇARŞI Turgutlu ya Yeni Bir Bakış Açısı Alphard İnşaat A.Ş. ALPHARD REZİDANS Projesini Ege nin yükselen yıldızı Turgutlu da inşa ediyor. Ege ekonomisinin başkent adayı Turgutlu, rahat ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ..

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ.. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ.. İÇİNDEKİLER. ŞEKİLLER VE TABLOLAR LİSTESİ. GİRİŞ.. Birinci Bölüm TURİZME GİRİŞ 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Detaylı

maksimum konfor, maksimum deneyim...

maksimum konfor, maksimum deneyim... maksimum konfor, maksimum deneyim... maksimum konfor, maksimum deneyim... maksimum konfor, maksimum deneyim... Genel Bilgi Koşulsuz misafir memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin başarıyı getirdiğine inanan

Detaylı

TESİS BİLGİLERİ Oda Özellikleri * STANDART ODA SUITE ODA

TESİS BİLGİLERİ Oda Özellikleri * STANDART ODA SUITE ODA GENEL BAKIŞ Değerli Misafirlerimiz, Grand Hotel Ontur eşsiz doğası,temiz denizi ve çevresi, muhteşem Sakız Adası manzarası ile Türkiye nin gözbebeği Çeşme yarımadasında kurulmuş modern otelciliğin tüm

Detaylı

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı Bahar yarıyılı için aģağıda belirtilen sayıda Anabilim Dallarına ve Doktora

Detaylı

KENTİN YENİ ARMASI. YUNUS YUNUSOĞLU NDAN YENİ BİR PROJE

KENTİN YENİ ARMASI.  YUNUS YUNUSOĞLU NDAN YENİ BİR PROJE KENTİN YENİ ARMASI www.yunusoglu.com.tr YUNUS YUNUSOĞLU NDAN YENİ BİR PROJE HER AÇIDAN KUSURSUZ İzmir in en hızlı büyüyen bölgesi Gaziemir de, çok özel bir proje yükseliyor. Site içerisinde, rezidans konseptinde

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

Geleceğe yapılan en huzurlu yatırım...

Geleceğe yapılan en huzurlu yatırım... Geleceğe yapılan en huzurlu yatırım... BAŞARININ ANAHTARI, DÜNYADA OLUP BİTENLERİ ALGILAYIP GÜNÜN İHTİYAÇLARINA UYGUN ÜRÜNLERİ SUNMAKTIR. Pieter C. Vink Sizlerden aldığımız güç ve güvenle, köklü ticaret

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖZET..i. İÇİNDEKİLER...ii. ŞEKİLLERİN LİSTESİ...iv. TABLOLARIN LİSTESİ.. vi. ÖNSÖZ...vii

İÇİNDEKİLER. ÖZET..i. İÇİNDEKİLER...ii. ŞEKİLLERİN LİSTESİ...iv. TABLOLARIN LİSTESİ.. vi. ÖNSÖZ...vii ÖZET Ahşap konstrüksiyonlu gezi tekneleri ve yatların iç mekan tasarımı isimli çalışmanın konusu,kısıtlı ve dar hacimlere sahip, 30 metre boyutlarının altındaki gezi teknelerinin iç mekan biçimlenmesiyle

Detaylı

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI BİRİNCİ HAFTA 2 TURİZM OLAYI VE GELİŞİMİ Turizm kelimesinin Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden türetildiği

Detaylı

Biz Biraz Farklı Düşünüyoruz!

Biz Biraz Farklı Düşünüyoruz! Biz Biraz Farklı Düşünüyoruz! "İnsanların zihinlerinin kapılarını aralamayı seviyorum Philippe Starck, dünyanın yaşayan en saygın tasarımcılarından biri. Bu işi yaparak geçirdiği 40 yılda, endüstriyel

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı

Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı TÜRK RİVİERASI ANTALYA Bergama Kralı II. Attalos akıncılara Gidin bana yeryüzünün cennetini bulun der. Akıncılar kralın bu emriyle

Detaylı

Merve Sun Hotel SULEYMAN DEMIREL BUL. YALI MAH. KUMKOY, - 07600 - MANAVGAT, Side, Side

Merve Sun Hotel SULEYMAN DEMIREL BUL. YALI MAH. KUMKOY, - 07600 - MANAVGAT, Side, Side Merve Sun Hotel SULEYMAN DEMIREL BUL. YALI MAH. KUMKOY, - 07600 - MANAVGAT, Side, Side Uzun bir kumsaldan 500 m uzaklıkta Kumköy'de bulunan otel, tarihi Side kent merkezinden yaklaşık 4 km uzaklıkta. Bu

Detaylı

TERMAL SU NEDİR? Termal sular, sıcaklıkları 20 C nin üzerinde ve mineral yönünden zengin olan doğal kaynak sularıdır.

TERMAL SU NEDİR? Termal sular, sıcaklıkları 20 C nin üzerinde ve mineral yönünden zengin olan doğal kaynak sularıdır. Su olmadan medeniyet olmaz. Tarih boyu kurulan bütün medeniyetler su etrafında şekillenmiştir. Su kemerleri, sarnıçlar, çeşmeler ve hamamlar medeniyetin olmazsa olmaz unsurları haline gelmiştir. Özellikle

Detaylı

RAMADA RESORT LARA 01.04.2013. 0090 242 352 43 33 www.ramadaresortlara.com. sales@ramadaresortlara.com. reservation@ramadaresortlara.

RAMADA RESORT LARA 01.04.2013. 0090 242 352 43 33 www.ramadaresortlara.com. sales@ramadaresortlara.com. reservation@ramadaresortlara. Bölgenin önemli turistik ve tarihi yerleri arasında bulunmamız, hem şehir merkezine hem havaalanına sadece 5 dakika uzaklıkta olmamız bizi en iyi tatil yeri yapıyor. Mavi gökyüzü, benzersiz yeşillik ve

Detaylı

Nasıl bir yaşam süreceğinizi tercihleriniz belirler.

Nasıl bir yaşam süreceğinizi tercihleriniz belirler. Çayyolu nda olduğundan mıdır bilinmez, şehrin en modern ve en keyifli semtlerinden birisindedir. İçinde garip bir felsefe barındırır. Şehirdendir, bizdendir. Hem bu kadar yakın hem de bir o kadar sakindir.

Detaylı

Isparta Kule Koza Evleri Yönetim Kurulu tarihinde Yönetim ofisinde toplanıp aģağıdaki kararı almıģlardır.

Isparta Kule Koza Evleri Yönetim Kurulu tarihinde Yönetim ofisinde toplanıp aģağıdaki kararı almıģlardır. SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 1 OCAK 2017 01 MART 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu

Detaylı

HAYATI ŞİMDİ İSTEDİĞİNİZ GİBİ YAŞAYIN. Remley Land, bir Remley Grup projesidir.

HAYATI ŞİMDİ İSTEDİĞİNİZ GİBİ YAŞAYIN. Remley Land, bir Remley Grup projesidir. HAYATI ŞİMDİ İSTEDİĞİNİZ GİBİ YAŞAYIN Remley Land, bir Remley Grup projesidir. NEDEN REMLEY LAND? 1. Giriş Şehirler gelişiyor, aileniz büyüyor ve zaman değişiyor... Geleceğin mimarı olma vizyonu ile çalışan

Detaylı