KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER I.YARIYIL/GÜZ IKT1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonomi biliminin niteliği ve önemi, Fiyat teorisine giriş: talep, Tam rekabette piyasa dengesi, Arzı ve talebi etkileyen o malın fiyatı dışındaki faktörler, Tüketici teori; faydanın ölçülebilirlik problemi, eş marjinal fayda ilkesi ve farksızlık analizi, Üretici teorisi; üretim fonksiyonu ve azalan verim kanunu, Maliyet analizi: kısa ve uzun dönem maliyetler, Fiyat teorisi: tam rekabet ve aksak rekabet piyasaları, Monopol, Monopolcü rekabet, Oligopol, Bölüşüm teorisi: üretim faktörleri fiyat analizi, Gelir dağılımı politikası, Endüstrileşme, kentleşme ve çevre ekonomisi. ISL1201 MUHASEBE I Muhasebeye giriş, muhasebenin tanımı, fonksiyonları, türleri, temel muhasebe kavramları ve bilanço / gelir tablosu ilkeleri, temel mali tablolar, temel muhasebe eşitliği, muhasebede hesap kavramı ve hesapların açılıp kapatılması, yevmiye ve büyük defter kayıtları, mizan, yardımcı hesap kavramı, muhasebede defter ve belgeler, muhasebe süreci ve bir faaliyet dönemini kapsayan işlemlere ilişkin uygulama, hesap planları, bilanço hesapları: hazır değerler, menkul kıymetler, ticari ve diğer alacaklar grupları, stoklar, KDV hesaplarının açıklanması KAM1201 HUKUKA GİRİŞ Hukuk ile ilgili genel bilgiler; Hukukun tanımı; Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar; Hukukun çeşitli anlamları; Hukukun amacı ve yararı; Çeşitli Hukuk Sistemleri. Hukuk kurallarının özellikleri; Hukuk kurallarının unsurları ve çeşitleri; Hukuk kurallarının yaptırımı ve çeşitleri. Pozitif hukukun kaynakları; Hukukun yazılı kaynakları; Hukukun yazılı olmayan kaynakları. Pozitif hukukun uygulanması; Hukuk kurallarının yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması. Hukuk kuralları arasında çatışma. Pozitif hukukun tasnifi: Kamu hukuku Özel hukuk ayırımı. Kamu hukuku dalları, Özel hukuk dalları. Yargı örgütü ve Türkiye de yargı kolları. Hukukta kişi kavramı; Kişi türleri ve Kişiliğin korunması. Hukukta tüzel kişi kavramı, Çeşitleri, Başlangıcı ve sonu; Ehliyetleri ve ikametgahları. Hukukta hak kavramı, çeşitleri ve hakların kazanılması, kullanılması, kaybedilmesi ve korunması. Hukuki Olaylar, Fiiller ve İşlemler; Haksız filler ve sonuçları; Hukukta sorumluluk kavramı ve türleri. Hukukta Şekil ve Usul; Sebepleri ve kullanılması. KAM1103 SOSYOLOJİ Sosyolojik Perspektif,Sosyolojik Araştırma Yöntemleri,Kültür, Toplum, Birey, Toplum Türleri, Toplumsal Etkileşim ve Günlük Yaşam, Aile, Evlilik ve Kişisel Yaşam, Sapkınlık ve Suç, Etnik Durum ve Irk,Tabakalaşma Ve Sınıf Yapısı, İş ve Ekonomik

2 Yaşam,Devlet, Hükümet ve Politik Güç,Kitle İletişim Araçları ve Popüler Kültür, Din ve Toplum, Eğitim ve Toplum. ULU1103 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Uluslararası İlişkilerin Tanımı ve Tarihi Gelişimi, Uluslararası İlişkilerin Kavramsal Çerçevesi, Uluslararası Politikada Aktör Sorunu, Uluslararası İlişkilerde Teori Sorunu, Uluslararası Politika ve Dış Politikayı Belirleyen Faktörler, Ulusal Güç ve Kapasite Sorunu, Uluslararası Siyasal Sistem, Uluslararası Siyasal Sistemler, XXI. Yüzyıla Kadar ki Dönemde Oluşan Siyasal Sistemler, Karar Verme Süreci ve Dış Politika, Uluslararası İlişkiler ve Devletlerin Dış Politika Seçenekleri, Bağlantısızlık Politikası, Prestij Politikası, Emperyalist Politika ve Statüko Politikası, İttifak Politikaları AIT101 ATATÜRK İ.İ.T. I XVIII. ve XIX. Yüzyıllardaki Dünyadaki Gelişmeler, Aydınlanma Çağı, Birinci ve İkinci Sanayi Devrimleri,Osmanlı Devleti'ni Yeniden Yapılandırma Çabaları,Birinci Dünya Savaşı'na Girerken Osmanlı Devleti, Eğitim, Kültürel ve Sosyal Hayat, Ekonomi, İç Siyaset, Dış İlişkiler,Birinci Dünya Savaşı, 19 Mayıs 1919 tarihine Kadar Mustafa Kemal Paşa'nın Faaliyetleri, Mondros Mütarekesi,Amasya Genelgesi ve Kongreler Dönemi,Misak-ı Milli, İstanbul'un İşgali, 17 Mart 1920 Genelgesi, TBMM'nin Oluşturulması,Sevr Sürecinde Türkiye,İstiklal Savaşı Sürecinde Doğu Politikası, Ermeni Sorunu, Gümrü, Kars ve Moskova Antlaşmaları,TBMM'nin Yapısı, İşleyişi, 1921 Anayasası, Meclise Karşı Tepkiler, Ulusal Ordunun Kurulması ve İstiklal Mahkemeleri,İşgallere Karşı Ulusal Direniş Hareketleri, Kuva-yı Milliye, Urfa-Antep-Maraş Savunmaları, Bursa'nın İşgali ve İşgal Sürecinde Bursa,Mustafa Kemal Paşa ve Batı Cephesindeki AskeriFaaliyetler, Büyük Zafer ve Mudanya Mütarekesi,Saltanatın Kaldırılması, Saltanat Kavramı, Osmanlı Saltanatı, Siyasal Rejimler,Kurtuluş Savaşı Sonrası İç Siyasal Gelişmeler ve Lozan Antlaşması,Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı Süreci İle İlgili Görsel Materyal. TUD101 TÜRK DİLİ I Dil nedir?,dilin Özellikleri.,Dilin Doğuşu,Dil Türleri,Kültür Nedir? Kültürü Oluşturan Öğeler ve Özellikleri.,Kültür ve Medeniyet,Dil Kültür İlişkisi,Dilin Kültür ve Millet Hayatındaki Yeri,Yeryüzündeki Diller,Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri,Lehçe, Şive, Ağız Kavramı,Türk Dilinin Gelişmesinde Lehçe, Şive ve Ağızlar,Türk Dilinin Tarihi Devreleri,Türk Yazı Dilinin Tarihi Devreleri,Türkçe'de Sesler,Türkçe'de Seslerin Sınıflandırılması,Türkçe'de Ses Özelikleri,Türkçe'de Ses Olayları,Türkçe'nin Hece Yapısı,Vurgu,Türkçe'de Yapım Ekleri,Türkçe'de Çekim Ekleri,Türkçe'de Cümle,Türkçe'de Cümle Öğeleri,Yapılarına Göre Cümle Çeşitleri Anlamlarına Göre Cümleler,Yüklemlerine Göre Cümleler Dizilişlerine Göre Cümleler,Noktalama İşaretleri ve Uygulamaları,İmla Kuralları ve Uygulamaları YAD101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I Verb to be (am-is-are), Questions and Negatives, Possessive Adjectives (my-your-hisher), Plural Forms of Nouns, Possessive,s/The family/the Present Simple 1 (he-she-it), Questions and Negatives, The Present Simple 2 (I-you-we-they), Leisure activities (likelove+verbing), Freguency Adverbs, There is-there are, How many? Prepositions of place (in-on-opposite-next to-near-infront of-under), Some-Any/This-That-These-Those,/Can- Can)t,/Past of verb to be (was-were), Could/Countries and languages, The Simple Past Tense 1 (Reguler verbs-lrregular verbs), Time expressions (last-yesterday morning-. Ago)

3 II.YARIYIL/BAHAR IKT1002 İKTİSADA GİRİŞ II Makro ekonominin doğuşu ve makro modeller, Milli geliri belirleyen faktörler, Denge milli gelirin belirlenmesi fiyatlar genel düzeyi, Paranın özellikleri, para çeşitleri ve emisyon rejimleri ve paranın makro ekonomideki rolü, Paranın değeri sorunu: para miktarı ve fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişki ve para politikası araçları, Enflasyon, İstihdam ve işsizlik, Ekonomik hayattaki konjonktürel dalgalanmalar, İstikrar politikaları, Dış ticaret teorisi, Dış ticaret politikası, Dış ödemeler piyasası ve döviz piyasası, Uluslararası para sistemleri, Ekonomik büyüme ve kalkınma KAM1302 ÇEVRE BİLİMLERİ Çevre Sistem ve Toplumsal Etkinlikler, İnsan ve Doğal Çevre İlişkileri, Çevre Sorunları, Çevre Kirlenmesi Sorunu, Ekonomik Büyüme ve Çevre Koruma, Çevre Korumada Alternatif Politika Araçları ve Etkinlik, Çevreci Akım, Siyasal Çevrebilim, Çevre ve Uluslararası İlişkiler, Çevre Politikası, Çevre Politikası Stratejileri, Türkiye de Çevre Politikasını Yönlendiren Temel Yasalar, Çevre Yönetimi ve Amaçları,Çevre Yönetiminin Finansman Kaynakları ve Çevre Yönetimi İle İlgili Örgütlenme.. KAM1106 POLİTİK BİLİM Bir Eğitim Aracı Olarak Politikbilim, Politik Eğitimin İşlevsel Boyutları,Politikbilimin Alanı, Politik"in Doğası, Politik Bağın Dinamizması, Politik'in Değişen Yüzü, Politikbilimin Doğuşu, Politik Toplum Ve Politikleşme, Politik in Görünmeyen Yüzü: Kültürel Temeller,Politik Kültür Teorisi,Politik Kültürel Dönüşüm, Politik in Sembolik İnşası,Politik Etik Ve Politik Kültür,Bir Efsane Olarak Politika. KAM1104 POLİTİK OLAYLAR TARİHİ 1820 ler Avrupası : Milliyetçiliğin Baharı,1830 lu Yıllar : Avrupa da İkinci Büyük Milliyetçi Dalga,Mazzini:Bir 19.Yüzyıl Milliyetçisinin Profili,1848 Avrupası Ve Milliyetçi Akımlar, Kırım Savaşı Ve Milliyetçiliğin Tırmanışı, Kont Cavour Ve İtalyan Birliği, Bismark Ve Alman Birliği, Amerika Birleşik Devletlerinin Bütünleşme Süreçleri, Anti- Semitizm Ve Irkçılığın Yükselişi, Nazizm Ve Faşizmin Yükselişi Ve Milliyetçilik,Modernleşme-Milliyetçilik İlişkisi, Ulus İnşası Ve Milliyetçilik, Bir Hayal Olarak Milliyetçilik, Batı Ve Doğu Milliyetçilikleri. EKO1004 MATEMATİK Temel Matematik Bilgilerinin Gözden Geçirilmesi, Permütasyon ve Kombinasyon, Özdeşlikler ve Denklemler, Eşitsizlikler, Küme Teorisi, Fonksiyonlar ve Fonksiyonel İşlemler, Doğrusal Fonksiyonlar, Doğrusal Fonksiyonların İktisadi Uygulamaları, Doğrusal Olmayan Fonksiyonlar, Diziler ve Seriler, Limit, Türev, Türev Uygulamaları, Türevin İktisat ve İşletme Alanlarında Uygulanması. AIT102 ATATÜRK İ.İ.T. II Cumhuriyet in İlanı ve Cumhuriyetçilik İlkesi,İlkesi1924 Anayasası ve Türkiye Cumhuriyeti nin Anayasalarının Ortak Özellikleri ve Laiklik,İlk Siyasal Partiler ve Siyasal Gelişmeler,Hukuk Devrimi, Şeriat Hukuku ndan Pozitif Hukuk a Geçiş,Eğitim ve Kültür Devrimleri, Milliyetçilik ve İnkılâpçılık İlkeleri,Sosyal Devrimler, Halkçılık İlkesi,Atatürk Döneminde İktisat Politikası, Devletçilik İlkesi, Ekonomik Alandaki Gelişmeler (Bursa Örneği),Atatürk Döneminde Türk Dış Politikası,20. Yüzyılın İlk Yarısında Dünya daki

4 Siyasal, Ekonomik ve Kültürel Gelişmeler,İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye,Çok Partili Döneme Geçiş ve İç Siyasette Gelişmeler,İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Dünya daki Gelişmeler, Uluslararası Örgütler ve Türkiye nin Dünya daki Yeri,Atatürk Dönemi İle İlgili Görsel Materyal. TUD102 TÜRK DİLİ II Kompozisyonla İlgili Genel Bilgiler,Sözlü ve Yazılı Kompozisyon Türleri,Konuyu Seçme ve Sınırlandırma,Konu Hakkında Bilgi Toplama,Kompozisyonda Plan Hazırlama,Kompozisyonda Plan Türleri,Paragraf nedir? Paragrafın Yapısı,Paragraf Türleri,Anlatım ve Üslup,Anlatımda Bulunması Gereken Özellikler,Kompozisyonda Anlatım Şekilleri, Açıklayıcı Anlatım, Tartışmacı Anlatım, Betimleyici Anlatım, Öyküleyici Anlatım,Özet Çıkarma, Not Alma, Alıntı Yapma,Dipnot Koyma, Kaynak Gösterme,Duygu Ağırlıklı Yazılar, Şiir,Olay Ağırlıklı Yazılar, Masal, Fabl, Hikaye, Roman,Tiyatro, Gezi, Anı, Otobiyografi,İnceleme Yazıları, İnceleme, Röportaj, Biyografi,Düşünce Yazıları, Makale, Fıkra, Deneme, Eleştiri,Günlük, Söyleşi, Açıklama, Haber, Mektup, Rapor, Tutanak,Sözlü Anlatım Türleri, Tartışmaya Dayalı Anlatım Türleri, Tartışma, Panel,Forum, Açık Oturum, Münazara,Görüşmeye Dayalı Anlatım, Sempozyum, Mülakat,Konferans, Kongre, Hitabet,Türkçe'de Anlatım Bozuklukları,Türkçe'de Cümle Bozuklukları,Edebiyat Eserlerinin Muhteva Yönünden İncelenmesi,Fikir Eserlerinin Muhteva Yönünden İncelenmesi. YAD102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II The simple Past Tense 2 (Negatives), Time expressions (at seven o clock-on Sundayin 2002), Count-UnCount Nouns (a-some-many-much), I like-i d like, Comparatives- Superlatives, Have got-has got, The Present Continuous Tense, Possessive Pronouns, Who is it? (Describing People) Be Going to, Infinitive of Purpose, Question Forms (When-Where- Who-How-Why ), Adjectives-Adverbs, The Present Perfect Tense (ever-never-yetjust-past participles) The Present Perfect and the Past Simple) III.YARIYIL/GÜZ EKO2207 BETİMSEL İSTATİSTİK İstatistiğe giriş, Verilerin toplanması, Sınıflama ve Gruplama, Seriler ve grafikler, Duyarlı ortalamalar, Duyarlı olmayan ortalamalar, Oranlar, Değişkenlik ölçüleri, Bölünme şekli ölçüleri, Endeksler, Olasılık Teorisi, Rassal Değişkenler Ve Olasılık Bölünmeleri, Kesikli olasılık bölünmeleri, Normal Bölünme. KAM2103 TÜRKİYENİN POLİTİK YAPISI Osmanlı Siyasal Sisteminde Varoluş Mücadelesi:Modernleşme Ve Siyasal Değişim,Tanzimat Ve Batılılaşma, Siyasal Değişme Sürecinin Yapısal Görüntüsü, Türkiye de Çağdaşlaşma Olgusu, Osmanlı Devletinde Laiklik Hareketleri Üzerine, Türkiye de Modern Devletin Oluşumu Ve Kemalizm, Atatürkçülük A Da Türk Aydınlanması,Yönetilenler Ve Yönetim, Yöneten- Yönetilen İlişkileri: Siyasal Temsil Ve Siyasal Örgütler, Türkiye de Dinin Denetim İşlevi, Yönetilenler: Siyasal Katılma Ve Siyasal Kültür,1960 Sonrası Türk Siyasal Hayatına Bir Bakış: Demokrasi Neo- Patrimonyalizm Ve İstikrar, 1980 Sonrası Politik Kültür, 1980 ler Türkiyesi nde Kadın Hareketi. MAL2115 KAMU MALİYESİ Maliye ilminin esasları, Maliye ilminin konusu, tanımı, Maliye ilminde metodoloji, çeşitli yaklaşımlar ve diğer ilim dallarıyla ilişkisi. Kamu ekonomisinin özellikleri ve kamu ekonomisinin işleyişi (siyasal karar alma mekanizması). Kamu harcamaları tanımı, kamu

5 harcamalarına yönelik görüşler. Kamu harcamalarının sınıflandırılması. Kamu harcamalarının etkileri: tam istihdam, fiyat istikrarı, gelir dağılımı üzerine etkileri. Kamu gelirlerinin tanımı ve niteliği, kamu gelirlerinin çeşitleri. Verginin tanımı, unsurları ve amaçları. Vergileme ilkeleri, vergilerin etkileri. Vergilerin sınıflandırılması. Devlet borçlarının niteliği ve borçlanma nedenleri. Devlet borçlarının sınıflandırılması. Bütçe kavramı, özellikleri ve fonksiyonları. Bütçe ilkeleri. Genel olarak mahalli idareler. KAM2404 KAMU YÖNETİMİ Genel Hatlarıyla Kamu Yönetimi Ve Özel Yönetim Ayrımı,Devlet Kavramı Ve Devletin Unsurları,Kamu Yönetiminin Merkezi Ve Yerel Düzeylerdeki Bürokratik Örgütlenme Anlayışı Ve Uygulamaları,Kamu Yararı Ve Kamusal Hizmet Yaklaşımları, Memurluk, Kamu Görevliliği Ve Kamu Hizmeti,Küreselleşmenin Kamu Yönetimine Etkileri; Postmodernizm Ve Kamu Yönetimi İlişkisi,Kamu Yönetiminde Yeni Gelişmeler İle Yeni Teknikler Ve Bunların Uygulanabilirlikleri,Yönetişim Kavramı, yönetimine Kamu Bürokrasisinin Temel Sorunları, Kamu Yönetiminde Etik Sorunlar Ve Yönetsel Yozlaşma,Sivil Toplum Ve Kamusal Alan Etkileşimi, Yeni Kamu İşletmeciliği Ve Yeni Kamu Yönetimi Hareketi,Küreselleşme Sürecinde Modern Ulus Devlet Ve Kamu Yönetimi, Kamu Tercihi Kavramı,E-Devlet Uygulamaları Ve Kamu Yönetimine Etkileri,Türk Kamu Yönetimi nin Anayasal İlkeleri Ve Bugünkü Yapısal Ve İşlevsel Durumu,Genel Değerlendirme Ve Sonuç. AIT201 AIT201 A.İ.İ.T NUTUK Nutuk un Görsel Olarak Tanıtılması I (Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Atatürk Araştırma Merkezi, Cd-1),Nutuk un Görsel Olarak Tanıtılması II (Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Atatürk Araştırma Merkezi, Cd-2),Nutuk ta Milli Kuruluşlar, Mitingler, Milli Tepkiler, Günümüzde Sivil Toplum ve Kişisel Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı,Nutuk ta Manda Meselesi, Günümüzde Küreselleşme ve Ulusal Kimlik Tartışmaları,TBMM nin Açılışı, 20. Yüzyılda Parlamenter Sistemin Evrimi,1921 Anayasası, Günümüzde Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü,Nutuk ta Halife Seçilmesi ve Halifeliğin Kaldırılması, Günümüzde Din ve Devlet İlişkisi,Atatürk ün Kültür Anlayışı, Günümüzde Kültürel Kimlik Tartışmaları,Atatürk ve Güzel Sanatlar,Bir Çağdaşlaşma Modeli Olarak Kemalizm, Günümüzde Modernite- Postmodernite Tartışmaları,Atatürk ün Ekonomi Politikası ve 20. Yüzyılda Ekonomik Düşüncenin ve Politikaların Evrimi,Cumhuriyet Döneminde Bilimsel Gelişmeler, Atatürk ün Üniversite Reformu, Bilgi Çağı ve Türkiye,Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları ve Yerel Tarih Yaklaşımı. IV.YARIYIL/BAHAR KAM 2102 POLİTİK SOSYOLOJİSİ Globalleşme, Globalleşme ve Politik Sosyoloji, Politik Sosyolojinin Tarihsel Arka planı, Politik Kültür, Politik Kültür, İdeoloji, Politik İnanç Sistemi İlişkisi, Politik Kültür ve Dil, Seçkin Politik Kültürü Kitle Kültürü, Yurttaşlık,Yurttaşlık ve Katılımcı Demokrasi,Demokrasi, Yurttaşlık ve Sosyal Hareketler, Ulus Devlet ve Yurttaşlık, Devlet - Sivil Toplum İlişkisi, Politik Toplumun Aracısı Olarak Politik Partiler, Globalleşme ve Politik Değişim. KAM2306 KENT ANALİZİ Kentleşme Ve Temel Özellikleri,Kentleşme Süreci, Kentleşme Politikaları, Kavramsal Olarak Kent Ve Temel Özellikleri, Toplanma Ekonomileri, İşletmelerin En Uygun Yerleşme Yeri Seçimi : Ekonomik Analiz, Kentsel Çevrebilim Kuramları, Stoberg in Kuramsal

6 Çerçevesi, Kentlerin Büyümesini Kent Ölçeğinde Ele Alan Yaklaşımlar, Kentlerin Büyümesini Makro Ölçekte Ele Alan Yaklaşımlar, Optimal Kent Büyüklüğü, Rant Kuramları Ve Kent Toprakları Sorunu, Konut Politikası, Trafik Tıkanıklığı nın Ekonomik Analizi. KAM2112 POLİTİK DÜŞÜNCELER TARİHİ Aristotales Öncesi Yunan Politik Düşüncesi, Aristotales Ve Sonrası,Romanın siyasal düşünceye katkısı,ortaçağlarda Politik Düşünce,Yeniçağ Milli Devlet Ve Mutlak Monarşinin Sorunları,Egemenlik Ve Toplum Sözleşmesi Kuramları,Burjuvazinin Güçlenmesi,Montesquieu Ve Rousseau nun Politik Düşünceleri,Fransız İhtilali Öncesi Politik Düşünce,Yakın Çağ Fransız İhtilalinden Yirminci Yüzyılın Başına Kadar Siyasi Düşüncedeki Gelişme,Yakınçağ. KAM2206 ANAYASA HUKUKU Anayasa Kavramı, Anayasanın Yapılması ve Değiştirilmesi, Anayasanın Üstünlüğü ve Bağlayıcılığı. Devlet ve Devletin Kurucu Unsurları, Kuvvetler Ayrılığı İlkesi, Egemenliğin Kullanılması Bakımından Yönetim Şekilleri. Yapıları Bakımından Devlet Şekilleri, Egemenliğin Kaynağı Bakımından Devlet Şekilleri. Cumhuriyetin Nitelikleri, Başlangıç ve Hukuki Değeri, Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet, Lâik Devlet. Cumhuriyetin Nitelikleri: İnsan Haklarına Saygılı Devlet, Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması, Kötüye Kullanma Yasağı, Kişinin Hakları ve Ödevleri. Cumhuriyetin Nitelikleri: Sosyal Devlet, Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler. Cumhuriyetin Nitelikleri: Demokratik Devlet, Seçim, Seçimin Hukuki Niteliği ve Seçim Sistemleri. Siyasi Partiler, Anayasada Düzenlenen Diğer Siyasi Haklar ve Ödevler. Cumhuriyetin Nitelikleri: Hukuk Devleti, Hukuk Devleti İçin Gerekli Düzenlemeler, Yargı Bağımsızlığı ve Hakim Teminatı, Hakların Korunmasına İlişkin Güvenceler, Suç ve Cezalara İlişkin Diğer Esaslar. Cumhuriyetin Temel Organları: Yasama. Cumhuriyetin Temel Organları: Yasama (Devam), Yürütme (Cumhurbaşkanı). Cumhuriyetin Temel Organları: Yürütme (Bakanlar Kurulu). Cumhuriyetin Temel Organları: Yargı. V.YARIYIL/GÜZ IKT3201 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI Para, fonksiyonları ve paranın geçiş mekanizmaları, Para arzı ve para arzının belirlenmesi, Klasik para teorisi ve para talebi: Mübadele denklemi ve miktar teorisi, Keynesgil para teorisi, Neoklasik para teorisi: Monetarist yaklaşım ve modern miktar teorisi, Para ve değer teorisinin bütünleştirilmesi: Patinkin ve reel ankes etkisi, Parasal denge teorileri, Yeni klasik para teorisi, Reel konjonktür teorisi ve para, Post-keynesgil ve Yeni Keynesgil yaklaşımda para, Faiz teorileri ve faiz oranlarının vade yapısı, Para ve enflasyon, Para politikasının tanımı; amaçları, araçları, göstergeleri ve hedefleri, Para politikasının etkinliği: Keynesgil-Monetarist tartışması ve açık ekonomi mülahazaları. KAM3101 POLİTİK PSİKOLOJİ Politik Psikoloji Nedir? Politik Düşünüşte İnsan (Aristo ya Göre İnsan). Machıavellı ye Göre Politik İnsan. Marx a Göre Politik İnsan. Politik Psikolojinin Doğuşu. Politik Psikolojinin Gelişimi. Politik Psikolojide Bazı Çözümlemeler. Freud un Kişilik Kuramı. Psikanalitik Ekoller. Jung un Kişilik Kuramı. Adler in Kişilik Kuramı. Fromm un Kişilik Kuramı. Benlik Kavramı. Geç Modernlik Ve Psikopatoloji.

7 KAM3203 İDARE HUKUKU İdare Kavramı, İdare Hukuku,İdarî Teşkilata Hâkim Olan Temel İlkeler,.İdarî Teşkilât(Merkezî İdare),İdarî Teşkilât II (Yerinden Yönetim Kuruluşları),Bireysel İşlemler,Düzenleyici İşlemler,İdarî Sözleşmeler,Kamu Hizmeti, Kolluk,Kamu Görevlileri,Kamu Malları,İdarenin Sorumluluğu,İdarenin Denetlenmes. VI.YARIYIL/BAHAR KAM3006 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bilimsel araştırma ve teknolojik gelişmenin önemi. Bilimsel araştırmalarda amaç ve araştırma türleri. Araştırma konusunun seçimi, sınırlandırılması ve geçici plan hazırlanması. Kaynakların araştırılmasında kütüphanelerden yararlanma. Kaynakların bilimsel niteliklerinin belirlenmesi ve okunup değerlendirilmesi. Bilimsel araştırmada kullanılan yazı üslubu ve metin aktarma. Bilimsel araştırmada kaynak gösterme: dipnot verilmesi ve kaynakça hazırlanması. Araştırma metninin bilgisayarda yazılmasında biçimsel kurallar. İnternet ve ülkemizde internete bağlı bilgi merkezleri. Sosyal bilimlerde araştırma yaparken yararlanabileceği internet kaynakları. KAM3104 MODERN POLİTİK AKIMLAR Liberalizm ve Liberal Demokrasi,Komüniteryen Düşünce,Sosyal Demokrasi, Muhafazakarlık,Yeni Muhafazakarlık,Din ve Demokrasi, Piyasa,Kapitalizm ve Demokrasi,Milliyetçilik,Post Liberal ve Yeni Demokrasi Arayışları,Radikal Demokrasi Düşüncesi, Hukuk Devleti ve Demokrasi,Postmodern Politika ve Yeni Sosyal Hareketler,Feminist Düşünce Hareketi. KAM3306 YEREL YÖNETİMLER Yerel Yönetim Kavramı,Türkiye de Yerel Yönetimler,İl Özel Yönetimleri,Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri,Belediye Başkanı, Belediyelerin Kurulması ve Belediyelerle İlgili Özel Durumlar,Köyler,İl, İlçe ve Bucak Yönetimleri,. Mahalle Yönetimleri,AB İle Bütünleşme Sürecinde Yerel Yönetimler,Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler,Yerel Hizmetlerde Özelleştirme, Bilgi Toplumu, Çevre Ve Yerel Yönetim İlişkileri,Türkiye de Yerel Yönetim Geleneği, Kalkınma Planları Ve AB. KAM3111 DEVLET TEORİLERİ Politika Ve Politik İktidar. Politik İktidar Ve Devlet. Politik Antropoloji Açısından Devlet. Devletin Ortaya Çıkışı. İlk Çağ Ve Orta Çağda Devlet. Modern Öncesi Politik Düşünüşte Devlet. Modern Devlet Kavramlaştırması. Hobbes ta Devlet. Bodin de Devlet. Rousseau da Devlet. Devlet Kuramları. Marksist Devlet Kuramı. Hukuk Devleti. Refah Devleti. VII. YARIYIL/GÜZ KAM4003 GÜNCEL KONULAR Araştırma yöntemleri dersinde öğrenilen bilimsel araştırma kurallarına uygun araştırma konusunun seçimi ve sınırlandırılması. Seçilen konunun hazırlık aşamasında danışman hocalar tarafından yönlendirilmesi ve geçici planının ortaya çıkartılması. Konu ile ilgili kaynakların toplanması, okunması ve bilimsel araştırma kurallarına uygun (dipnot, kaynakça ve biçimsel kurallar) hazırlatılması. Hazırlanan güncel konuların öğrenciler tarafından sunulması, tartışılması ve değerlendirilmesi.

8 KAM4301 ÇEVRE POLİTİKASI Çevre Politikasının Ekolojik Temelleri,Çevre Politikasının Ekonomik Temelleri,Çevre Politikasının Siyasal Temelleri,Çevreci Felsefe,Çevre Politikası Yaklaşımları, Sürdürülebilir Kalkınma,Derin Ekoloji,Çevre Politikasının Uygulama Amaçları,Etken Bir Çevre Yönetiminin Asgari Koşulları,Çevresel Ölçüt ve Standartlar,Çevresel Etki Değerlendirilmesi,Türkiye nin Çevre Politikası,Avrupa Birliği ve Çevre Politikası, Gümrük Birliğinin Türk Çevre Politikasına Etkileri.. KAM4109 DEMOKRASİ TEORİLERİ Demokrasi Teorisinde Karşılaşılan Sorunlar,Demokrasiyi Anlamanın Güçlükleri, Eski Yunan Demokrasisi,Çağdaş Demokrasi,Özgürlük,Demokrasi Özgürlük İlişkisi,Eşitlik, Demokrasi- Eşitlik İlişkisi,Liberal Demokrasi,Liberalizmin Tarihsel-Sosyal Arka planı,liberalizmin Politik Felsefi Arka planı,diğer Demokrasiler: Rousseau ve Katılımcı Demokrasi,Diğer Demokrasiler: Marx ın Demokrasi Kavramlaştırması,Diğer Demokrasiler: Marksist Demokrasi Kavramlaştırması. VIII. YARIYIL/BAHAR IKT4302 TÜRKİYE EKONOMİSİ 1923 dönemi Türkiye Ekonomisi; Cumhuriyetin devraldığı sosyoekonomik miras ve ilk on beş yılda kurumsal düzenlemeler ve ekonomik gelişme, Dönemi Türkiye Ekonomisi; İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye Ekonomisi, Savaş sonrası Türkiye de ve dünyada gelişmeler, Döneminde Liberal Kalkınma Modeli, Dönemi; Kalkınma Planları ve Ekonomik gelişme, Ekonomik Bunalım ve 24 Ocak İstikrar Programı, 1980 li yıllarda Ekonomik Serbestleşme Uygulamaları, Özelleştirme Programı,1990 lı yıllarda Türkiye Ekonomisi; 5 Nisan 1994 Kararları ve Kronikleşen Kriz,2000 li Yıllarda Türkiye Ekonomisi: Enflasyonla Mücadele Programı, Kasım 2000, Şubat 2001 Krizleri ve Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı,Türkiye Ekonomisinde Temel Ekonomik Sektörler: Döneminde Tarım Sektörü,Sanayi Sektörü: İthal İkameci Sanayileşmeden İhracata Dönük Sanayileşmeye; İmalat Sanayinin gelişme düzeyi, sorunları, Döneminde Dış Ekonomik Gelişmeler, Dış ekonomik İlişkilerde Serbestleşme; Küreselleşme, AB ile İlişkiler, Döneminde Sermaye Piyasası: Bankacılık Sektörü, Merkez Bankası, Döneminde Kamu Kesimi: Kamu Maliyesi, Kamu Açıkları ve Ekonomik Krizler,Türkiye de Nüfus, İşgücü ve İstihdam Sorunları,Türkiye de Gelir Dağılımı KAM4402 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ Kamu Personel Yönetimi nin Konusu ve Yeni Gelişmeler,Personel Alımı, Yabancı Ülkelerde İşe Alma,Sınıflandırma ve Kariyerleme,Ücret,Yükselme Ve Terfi, Sicil,Memurların Hakları Ve Yükümlülükleri,Memurların Dernek Ve Meslek Kuruluşlarıyla Olan İlişkileri,Memurların Sosyal Güvenliği Ve Emekliliği,Disiplin Ve Disiplin Cezaları,Memurların Eğitimi,Örgüt Psikolojisi Ve İnsan İlişkileri,Türkiye de Personel Reformu. b. Seçimlik Dersler İKİNCİ SINIF SEÇİMLİK DERSLER IKT 2497 DEVLET GİRİŞİMCİLİĞİ VE ÖZELLEŞTİRME Üretim Faktörleri İşletme Teşebbüs Kamu Teşebbüsü, Devlet Girişimciliğinin Ana Nedenleri, Türkiye de Devlet Girişimciliğin Tarihsel Nedenleri, Devlet Girişimciliğinin Sonuçları:

9 KİT ler, KİT lerin GSMH ya Katkısı, KİT lerin Yatırımlara Katkısı, KİT lerin İstihdama Katkısı, KİT lerin Üretime Katkısı, KİT lerin Kuruluş Aşamasındaki Sorunları, KİT lerin Personel Sorunları, KİT lerin Yönetim ve İşletmecilikle İlgili Sorunlar, KİT lerin Finansman Sorunları, KİT lerin Kar ve Zararlarının Analizi, KİT ler ve Özelleştirme. IKT 2401 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ Üretim tarzları tartışması ve Osmanlı devletinin ortaya çıkışı ile başlıca iktisadi kurumların oluşumu, Osmanlı devletinde toprak düzeni ve tımar sistemi, Osmanlı toplumsal yapısında yonca örgütlenmesi, 15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı devletinin dış ticaret ve servet birikimi, Osmanlı devletinde para düzeni, tağşiş politikaları ve enflasyon, Tımar sisteminin yıkılması ve Celali ayaklanmaları, 17. Yüzyılda Ayânın ortaya çıkışı, İntizam ve malikane sistemine geçiş,17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı maliyesi, para ve kredi kurumları ve ekonomik gerilemenin nedenleri ve sonuçları, Tanzimat ve Balta Limanı Anlaşması nın Osmanlı ticari hayatı üzerinde yarattığı sonuçlar, 19.Yüzyılda Osmanlı tarımı, Osmanlı devletinin dış borçlanma sürecine girişi ve Düyun-u Umumiye İdaresi, 19.Yüzyılda Osmanlı para düzeni ve Osmanlı Bankası, Osmanlı döneminden Cumhuriyet Türkiye sine devredilen iktisadi miras. MAL2105 PARAFİSKAL YÜKÜMLÜLÜKLER Parafiskal yükümlülük kavramı, niteliği ve türleri. Parafiskal yükümlülükler ile diğer kamu gelirlerinin karşılaştırılması. Türkiye de parafiskal yükümlülükler ve sosyal güvenlik kurumları. Parafiskal yükümlülüklerin ulusal ekonomi içindeki yeri. Sosyal parafiskal gelirlerin toplam tasarruflar içindeki payı. Parafiskal gelirlerin kamu gelirleri içindeki yeri: Türkiye ve yabancı ülkelerde parafiskal yükümlülüklerin mikro ekonomik etkileri: Gelir dağılımı ve kaynak dağılımı üzerindeki etkileri. Parafiskal yükümlülüklerin makro etkileri: Yansıma koşulları, kalkınma ilişkisi, enflasyon ve ekonomik denge. Parafiskal yükümlülüklerin toplam vergi gelirlerine etkisi. Genel olarak parafiskal gelirlerin kullanım şekilleri. Türkiye de parafiskal gelirlerin kullanılış şekilleri. Türkiye de parafiskal gelirlerin sosyal güvenlik kuruluşlarının finansmanındaki yeri. Türkiye de parafiskal gelirlerin oranı, matrahı ve yükümlülerin toplam nüfus içindeki payları. Türkiye de Sosyal Güvenlik Kurumlarının sorunları ve parafiskal gelirlerle olan ilişkisi. MAL2206 VERGİ HUKUKU Vergi hukukunun anlamı ve konusu; Vergi hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri. Vergi hukukunun dalları, Vergi hukukun kaynakları. Vergi kanunlarının yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması; Vergi hukukunda yorum, Vergilendirme Yetkisi. Vergi hukukunun temel kavram ve kurumları: vergi mükellefi, vergi sorumlusu, vergi sorumluluğu, vergi hukukunda ehliyet, temsil. Verginin konusu, Verginin hukuki sebepleri; Vergiyi doğuran olay, Vergi muafiyet, istisna ve indirimleri, Vergi matrahı ve tarifesi. Vergilendirme süreci: Verginin tarhı; Verginin tebliği; Verginin tahakkuku; Verginin tahsili. Vergi borcunu ortadan kaldıran haller. Vergi hukukunda süreler. Vergi hukukunda zamanaşımı. Mükellefin Ödevleri ve Hakları. Değerleme ve Amortisman. Vergi idaresinin örgütlenmesi; Yoklama, İnceleme, Arama ve Bilgi toplama. Vergi cezalarının niteliği ve çeşitleri; Vergi uyuşmazlıklarının çözümü. Vergi İcra Hukuku: Vergi alacağının geç ödenmesinin sonuçları. Vergi alacağının cebren tahsilatı. Vergi alacağının korunması. CAL 2109 TÜRKİYEDE SOSYAL POLİTİKA Sosyal Politika Olgusu ve Onu Hazırlayan Koşullar, Sosyal Politika Kavramı: Dar ve Geniş Anlamda Sosyal Politika, Devletin Sosyal Niteliğini Geliştiren Etkenler, Sosyal Politika Oluşumunda Sendikaların Rolü ve Sosyal Politikası, Uluslar Arası Çalışma Teşkilatı, Türkiye de Sosyal Politika Oluşumu Ve Özellikleri, Cumhuriyet Öncesi Dönem Meşrutiyet

10 Öncesi Meşrutiyet Dönemi, Cumhuriyet Dönemi Yılları Arası: 1924 Anayasası.Yasaklar ve Tanınan Haklar, Yılları Arası 1961 Anayasası Yasaklar ve Tanınan Haklar, Yeni Dönem 1982 Anayasası Yasaklar ve Tanınan Haklar, Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politika Uygulamaları: İstihdam ve İşsizlik Sorunu, Türkiye de Çalışma İlişkileri ve Çalışma Koşulları, Türkiye de Sosyal Güvenlik Sistemi, Türkiye de Gelir Dağılımı Politikaları ve Eşitlik Politikaları CAL 2301 SOSYAL DÜŞÜNCELER TARİHİ Düşünce Tarihi ve İnsanlığın Gelişimi, Antik Yunan Felsefesi,Roma Felsefesi,Ortaçağ Felsefesi, Doğu Felsefeleri, Rönesans Düşüncesi ve Aydınlanma Felsefesi, Descartes Spinoza, Locke Hume, Kant Hegel, Romantizm Dönemi,19. yüzyıl Avrupa Felsefesi, Karl Marx,Sigmund Freud, Günümüz Toplumlarında Düşünsel Eğilimler CAL 2306 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI Toplumsal Yapı İle İlgili Kavramsal Çerçeve,Osmanlı Toplumsal Yapısı Türk Modernleşmesi,Atatürk İnkılâpları: Toplumsal Ve Gündelik Hayata Etkileri,Tarihi Süreçte Türkiye de Siyaset Ve Bürokrasi,Cumhuriyetten Günümüze Türkiye de Ekonomi Politikaları Ve Toplumsal Yapıya Etkileri,Tarihi Süreçte Türkiye de Kentleşme Ve Toplumsal Yapıya Etkileri,Tarihi Süreçte Türk Eğitim Yapısında Yaşanan Değişimler,Tarihi Süreçte Türk Aile Yapısı,Popüler Kültür Ve Toplumsal Yapıya Etkileri,Türkiye de Gençlik: Sorunlar, Değerler Ve Değişimler,Uluslar Arası İlişkiler Ve Toplumsal Yapıya Etkileri,Bilgi Toplumu Sürecinde Türkiye nin Toplumsal Yapısında Yaşanan Dönüşümler,Küreselleşme Ve Türkiye nin Toplumsal Sorunları ISL2001 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ Turizm işletmeciliğine giriş, Turizm türleri, Turizmin sosyal ve ekonomik etkileri, Turizmin Türk ekonomisindeki yeri, Turizm isletmelerinde üretim, Turizm işletmelerinde finansman, Turizmde finansman yöntemleri, Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi, Turizm pazarlamasında temel kavramlar, Turizmde pazarlama karması: ürün, Turizmde pazarlama karması: fiyatlandırma, Turizmde pazarlama karması: dağıtım, Turizmde pazarlama karması: tutundurma, Turizmde halkla ilişkiler. ISL2201 FİNANS MATEMATİĞİ Faizin Tanımı, Basit Faizin Hesaplanması, İç Faiz Ve Dış Faiz, Basit İskonto, İç İskonto ve Dış İskonto Hesaplamaları ve Eşdeğer Senetler, Bileşik Faiz: Nominal ve Efektif Faiz Oranları, Bileşik İskonto: İç İskonto ve Dış İskonto Hesaplamaları ve Taksitler ve Taksit Türleri, Borç Ödemeleri, Tahvil Değerlemesi, Hisse Senedi Değerlemesi, Sabit Varlıklara Yatırım Kararları ISL2203 ENVANTER BİLÂNÇOSU Muhasebenin gelişimi ve ülkemizde muhasebe uygulamaları ile ilgili yasal düzenlemeler, Muhasebe süreci ve envanter işlemleri, VUK. na göre değerleme ölçüleri, Hazır değerler hesap grubunun envanteri, menkul kıymetlerin değerlemesi ve envanteri, alacakların değerlemesi ve envanter işlemleri, stokların değerlemesi ve envanter işlemleri, Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi, borçların değerlemesi ve envanteri, Özkaynak hesaplarının envanteri, sermaye ve kar yedekleri, karın vergilendirilmesi ve ülkemizde geçici vergi sistemi, Gelir ve Gider hesaplarının envanteri

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL / GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL/ GÜZ DÖNEMİ IKT1003 İKTİSADA GİRİŞ İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadi kanunlar, iktisadın diğer bilim dallarıyla ilişkisi, İhtiyaç,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL UI 101 Uluslararası İlişkiler I Bu ders Uluslararası İlişkiler disiplinine giriş seviyesindedir ve öğrencinin uluslararası politikayı analiz edebileceği

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL 1 İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL ISL 101 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı, sosyal yaşamı düzenleyen kurallar, Türk toplumunda hukukun kaynakları, kamu hukuku

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Fakültesi, 1982-1983 öğretim yılından bu yana uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren açıköğretim sisteminin, 1993 yılında yeniden düzenlenmesiyle kurulmuştur. 2000-2001 öğretim

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL : Ders : ÇLŞ 101- Sosyal Psikoloji (3-0-3) Ders İçeriği

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ MALİYE NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DERS İÇERİKLERİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT VE İKTİSAT (İKİNCİ ÖĞRETİM) BÖLÜMLERİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT VE İKTİSAT (İKİNCİ ÖĞRETİM) BÖLÜMLERİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT VE İKTİSAT (İKİNCİ ÖĞRETİM) BÖLÜMLERİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu İKT 101 İktisada Giriş I İktisat ve iktisadi mesele;

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) II.YARIYIL I.YARIYIL (Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) (2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL : Ders : ÇLŞ 1401 Sosyal Psikolojiye Giriş (3-0-3)

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu ĠġL 101 Genel Muhasebe I Muhasebenin Tanımı ve Önemi,

Detaylı