ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA"

Transkript

1 İstabul Tcaret Üverstes Fe Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: Güz 01 s ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Cası KAYA 1, Oza KOCADAĞLI Gelş: Kabul: ÖZET Bu çalışmada Markowtz (195) ortalama varyas, Sharpe (1964) ı tek deks ve Koo ve Yamazak (1991) ortalama mutlak sapma modeller temel ala ve pazarı eğlme göre beta katsayısı kısıtlarıı çere ye br portföy seçm prosedürü öerlmştr. Uygulama bölümüde, öerle prosedür yardımıyla İMKB 30 da şlem göre hsse seetler Eylül Ekm 011 döemdek kapaış fyatları kullaılarak optmal portföyler belrlemştr. Buu ç, lk olarak Markowtz (195) model yardımıyla etk sıır belrleerek, yatırımcıları rske karşı tutumlarıa göre terch edeblecekler alteratf portföyler saptamıştır. Daha sora, etk sıır yardımıyla belrlee getr düzeyde, Markowtz (195) ve Koo ve Yamazak (1991) modellere, pazarı eğlm göz öüde buludurularak beta katsayıları le lgl kısıtlar eklemştr. So olarak, öerle prosedür le elde edle portföyler performasları, geleeksel portföy seçm modeller yardımıyla elde edleler performasları le lgl portföyler test döemde sağladıkları getr oralarıa göre karşılaştırılmıştır. Aahtar Kelmeler: Portföy optmzasyou, kuadratk programlama, etk sıır, Elto-Gruber model, beta katsayısı, Koo-Yamazak portföy seçm model. PORTFOLIO SELECTION MODEL WITH EFFICIENT FRONTIER AND BETA COEFFICIENT CONSTRAINTS AND ITS APPLICATION ABSTRACT I ths study, a ovel portfolo selecto procedure s proposed, whch s based o Markowtz (195) s mea-varace, Sharpe (1964) s sgle dex ad Koo ad Yamazak (1991) s mea absolute devato model, ad cludes beta coeffcet costrats accordg to the market tred. I applcato secto, the optmal portfolos are determed by meas of the proposed procedure usg the closed prces of the stocks operated ISE30 September October 011. Therefore, frstly the alteratve portfolos are determed for vestors havg dfferet atttudes agast rsk usg effcet froter evaluated va Markowtz (195) model. After that, the beta coeffcet costrats are added to Markowtz (195) ad Koo ad Yamazak (1991) models accordg to Market tred. Lastly, the performaces of portfolos obtaed by the proposed procedure are compared wth oes of tradtoal portfolo models accordg to portfolo returs the test perod. Keywords: Portfolo optmzato, quadratc programmg, effcet froter, Elto-Gruber model, beta coeffcet, Koo -Yamazak portfolo selecto model. 1 Mmar Sa G.S.Ü., Fe Edebyat Fakültes, İstatstk Bölümü, Mmar Sa G.S.Ü., Fe Edebyat Fakültes, İstatstk Bölümü, 19

2 Cası KAYA, Oza KOCADAĞLI 1. GİRİŞ Yatırımcıları tasarruf brkmler sermaye pyasalarıda kullamaya başlamaları le brlkte portföy yöetm tekk ve modellere duyula lg ve htyaç artmıştır. Portföy yöetm, yatırımcıı eldek foları mevcut mekul kıymet alteratfler arasıda, belrl br rsk düzeyde e fazla getry veya belrl br getr düzeyde e az rsk sağlayacak şeklde paylaştırmasıdır. Yatırım ortamı belrszlk çerdğde portföy oluşturularak rsk dağıtılablr. Portföy seçm problem, getr maksmze ve rsk mmze edlerek portföyde hag varlıklara ve hag oralarda yer verleceğ belrlemesdr. Optmal portföyü oluşturulmasıda ve yöetlmesde kullaılmak üzere çeştl yaklaşımlar gelştrlmştr. Geleeksel portföy teors, tüm yumurtaları ayı sepete koulmaması presbde hareketle portföydek mekul kıymet çeşd arttıkça portföyü rsk azalacağıı savumaktadır. Moder portföy teors temel Markowtz (195) gelştrdğ ortalama varyas model oluşturmaktadır. Bu model, her br mekul kıymet çft arasıdak lşky dkkate alarak br optmzasyo şlem gerçekleştrmektedr. Markowtz (195), portföyü rsk getrler stadart sapması le ölçmüş ve etk portföy seçm matematksel olarak, hedeflee getr düzeyde portföy varyasıı mmzasyou şeklde br kuadratk programlama problem olarak fade etmştr. Bu model le yatırımcı e yüksek beklee getr ve e düşük rsk düzey göstere etk sıır üzerde ked rske karşı tutumua, br dğer fadeyle fayda foksyoua göre br portföy bleşm oluşturablmektedr (Kaya, 01). Mekul kıymet sayısıdak artışı, optmal portföyler beklee getrs ve varyasıı belrlemesde ede olduğu zorluklar Sharpe (1964) ı gelştrdğ tek deks model le aşılmaya çalışılmıştır. Bu modelde rsk ve getr arasıda e y degey sağlaya portföyü buluması ç Elto ve Gruber (1995) br portföy seçm yötem gelştrmşlerdr. Koo ve Yamazak (1991) se ortalama varyas model zorluklarıı yaı sıra yatırımcıları çoğuu rsk ölçümüde stadart sapmayı kabullemekte zorladığıı dda etmş ve L rsk foksyou (varyas) 1 yere L rsk foksyouu (mutlak sapma) öermşlerdr. Güümüzde de yukarıda değle modeller temel ala brçok çalışma mevcuttur. Öreğ, Küçükkocaoğlu (004), portföyü sstematk olmaya rsk hesaplamak ç beta katsayılarıı kullamış; Ata (005), Markowtz (195) kuadratk programlama model kullaarak İMKB 100 edeks le eşt getr düzeyde daha düşük rske sahp ve İMKB 100 edeks le eşt rsk düzeyde ola fakat daha yüksek getrl portföyler oluşturmuş; Kocadağlı ve Cemre (006), bulaık getr ve rsk foksyolarıyla Koo ve Yamazak (1991) model bulaıklaştırmış; Fag ve arkadaşları (006) le Bozdağ ve Türe (008), lkdteye lşk üyelk foksyou oluşturarak bulaık doğrusal programlama model le yatırımcı deeymler portföy modele aktarılmasıı amaçlamış; Kocadağlı ve Cemre (010), pazarı tred göz öüde buludurarak Sermaye Varlıklarıı 0

3 İstabul Tcaret Üverstes Fe Blmler Dergs Güz 01 Fyatladırma Model (SVMF) le uyumlu br beta üyelk foksyou oluşturmuş ve bu foksyo yardımıyla modele pazarı hassasyet çere br kısıt eklemştr.. PORTFÖY ANALİZİ.1. Portföy Seçm Problem Fasal pyasalarda yatırımcıları yatırım yapablecekler çok sayıda fasal varlık bulumaktadır. Brçok seçeekle karşı karşıya kala yatırımcılar portföylerde hag mekul kıymetlere ve hag oralarda yer vereceklere karar vermeye çalışırlar. Bu problem portföy seçm problem olarak taımlaır (Alexader, Sharpe ve Baley, 000). Model amacı, belrlee adet varlıkta elde edleblecek mümkü portföyler kümes çde yatırımı beklee getrs le rsk arasıda e y degey sağlayacak optmal portföyü bulmaktır (Karaş, 1987; Köse, 001)... Portföyü Getrs Getr, br yatırımda belrl br döem çde yapıla yatırıma karşılık elde edle gelr göstermektedr (Kara, 001). R e c c p p (1) p c Burada; R, c hsse seed getr oraı; p, c hsse seed döem e başıdak değer ve p, c hsse seed döem soudak değerdr. Portföy çdek mekul kıymetler yatırım döem soudak getrler belrsz olduğuda portföyü getrs de kes olarak blemez. Bu durumda, getr br rastlatı değşke olarak kabul edleblr. Fasal varlıkları gelecekte de geçmştek performaslarıı sergleyecekler varsayılarak, geçmştek ortalama getr, gelecektek beklee getr olarak kabul edlr. Getr foksyouu geel hal aşağıda verlmştr: R p 1 R x x 1 x x 1 0 x 1 R x R x x 1... R x () (3) (4) Burada; R p, portföyü getrs ve ağırlığıdır. x, c hsse seed portföy çdek 1

4 Cası KAYA, Oza KOCADAĞLI.3. Rsk Kavramı Geel alamda rsk, gelecekte arzu edlmeye br olay ve etk ortaya çıkma olasılığı olmakla beraber, fasal varlık yatırımlarıda yatırımı beklee getrde daha az br getr sağlama durumu olarak taımlaablr (Brgham, 1996). Rsk, hsse seed yatırımlarıda portföy getrs değşkelğ, başka br deyşle kayıp (zarar) olasılığı olarak yorumlaır. Dolayısıyla yatırımı kaltes belrleye br etmedr. Geel olarak yatırımcıları rskte kaçıdıklarıı söylemekle brlkte yatırımcıları rsk alma derecelere göre; rskte kaçıa, rske karşı kayıtsız kala ve rsk seve yatırımcı olmak üzere üç gruba ayırablrz (Bolak, 1991). Rskte kaçıa yatırımcılar ç getr düzeydek aşırı artış, fayda foksyouda gderek azala br memuyet yaratmaktadır. Bu edele bu tür yatırımcılar daha fazla rsk almak stemezler (azala maral fayda). Rske karşı kayıtsız kala yatırımcılar sadece getrye göre karar verrler (sabt maral fayda). Rsk seve yatırımcılar ç se daha fazla getr sağlayacağı fayda da gderek artmaktadır. Bu edele bu tür yatırımcılar yüksek rskl portföyler terch ederler (arta maral fayda). Portföy teorse göre, portföye grecek hsse seed sayısı arttıkça, portföy rskde düşme görülür. Bua portföy etks der. Rsk kayakları geel olarak pyasadak bütü varlıkları etkleye sstematk rsk kayakları ve yalızca söz kousu varlığı ked özellklerde ler gele sstematk olmaya rsk kayakları olarak k başlık altıda toplaablr. Pyasadak mekul kıymetler heps, farklı oralarda olmakla brlkte, geelde sstematk rskte ayı doğrultuda etkler. Bu edele, mekul kıymetler arasıda çeştledrme yapılarak sstematk rsk ortada kaldırılması mümkü değldr. Sstematk olmaya rsk; br şrkete veya sektöre özgü ola, çeştledrme yoluyla elme edleble, dağıtılable ya da azaltılable rsk türüdür. Öeml haleler almak veya kaybetmek, yöetm değşklğ, reklam kampayaları, tüketc terchlerdek değşmler, başarısız yatırım kararları, rakp şletmeler ye ürüler gb frmaya özel koular bu rsk başlıca edelerdr (Kaya, 01). Portföyü kapsadığı mekul kıymet sayısıı arttırarak yapıla çeştledrme yalı çeştledrme olarak adladırılır. Acak; portföy brbrde farklı edüstrlere lşk, farklı türlerdek mekul kıymetler çerdğ ölçüde çeştledrme etklğ başarılı olacaktır. Buula brlkte, çeştledrmede portföye 15-0 de fazla hsse seed almaı rsk drgemeye br katkısı olmamaktadır (Bolak, 1991). Rsk hesaplamasıda kullaıla temel ölçüler, ortalamada sapma ve varyastır. Portföy seçmde rsk, hsse seetler getrler arasıdak kovaryasla belrleeblr. Kovaryas, değşkeler arasıdak doğrusal lşk yöüü ortaya koya sayısal br ölçüttür. Bua göre adet varlıkta oluşa portföyü rsk aşağıda verle formül yardımıyla buluur: p 1 x x x Cov (5) 1

5 İstabul Tcaret Üverstes Fe Blmler Dergs Güz 01, c hsse seed getrler varyası, Burada; p, portföyü rsk; se ve c hsse seetler getrler arasıdak kovaryastır. Cov Rsk le lşkledrleblecek br dğer kavram ola beta katsayısı, pazar deksdek br brmlk değşm, herhag br mekul kıymet üzerde yarattığı sstematk değşkelğ br ölçüsüdür. Dğer br fadeyle, hsse seed getrs pazarı getrse ola duyarlılığıdır (Kolb ve Rodrguez, 1996). Bu katsayı aşağıdak eştlkte gösterldğ gb hsse seed getrs pazar getrse göre kovaryası le pazarı varyasıı bölümü le buluablr: Cov( R, Rm ) / ( Rm ) (6) Pazarı betası 1 olarak kabul edlrse, arta pazarlarda br portföyü betasıı 1 de büyük olması portföyü pazarda daha fazla getr sağlayacağı, azala pazarlarda se daha fazla kaybettreceğ alamıa gelmektedr. Pazarı betasıı 1 de küçük olması se yukarıdak durumu tam ters fade etmektedr. Portföyü 1 e eşt olması se, portföyü pazarla ayı yöde hareket edeceğ göstermektedr. Acak Sermaye Varlıkları Fyatlama Modele göre beklee getr le sstematk rsk arasıda poztf br korelasyo söz kousu olduğuda, portföy betasıı 1 de büyük olması rsk arttırmaktadır. Terse, arta br pazarda portföy betasıı 1 de küçük olması se daha az rsk ve pazarda daha az br getr alamı taşımaktadır. Negatf beta değerler se portföyü pazarla ters yöde hareket ettğ br gösterges kabul edlmektedr (Kocadağlı ve Cemre, 010). Bell br varlığı toplam portföy rske ola katkısı, o varlığa özgü beta yardımıyla ölçülebldğ gb, çeştledrlmş portföy seçeekler rskler de betalar le karşılaştırılablr. Bell döemlerde, geellkle de br aylık döemde bell br hsse seed getrsdek değşme pazar deks getrsdek değşmeyle karşılaştırılmasıı grafksel gösterm karakterstk doğrusuu çzleblmes sağlar. Br portföyü performas düzey etkleye faktörler üç grup altıda toplamak mümküdür. Bular; portföy ç hedeflee rsk düzey, hsse seed pyasasıı performas düzey ve portföy yöetcs becer düzeydr. Performas değerleme ölçütlerde e çok ble ve uygulama alaıa sahp olalar Sharp, Treyor ve Jese ölçütlerdr. Bularda Sharpe ölçütü stadart sapmayı, Treyor ve Jese ölçütler se sstematk rsk (beta katsayısıı) esas almaktadır. Sharpe (1964), portföy performasıı değerledrrke sermaye pyasası doğrusuu esas almıştır ve or rsksz getr ola portföyü, sermaye pyasası doğrusuu eğme eşt olduğuu savumaktadır. Sharpe ölçütüü değer, portföyü beklee değer ve rsksz faz oraı arasıdak fark olarak taımlaa rsk prm portföyü stadart sapmasıa bölümesyle hesaplaır. 3

6 Cası KAYA, Oza KOCADAĞLI 3. PORTFÖY TEORİLERİ Portföy yöetmde kabul edle k temel yaklaşım söz kousudur. Geleeksel portföy yaklaşımı ve moder portföy yöetm yaklaşımı olarak adladırıla bu k yaklaşım türüü temelde çeştledrme yolu le rskler azaltarak getry maksmum kılmak yatmaktadır Geleeksel Portföy Yaklaşımı 1950 l yıllara kadar kabul göre ve varlıklar arasıdak lşky gözetmede rasgele seçle mekul kıymetler portföye dahl edlmese dayalı, bast çeştledrme düşücesyle hareket ede br yaklaşımdır. Brde fazla varlığa yatırım yapılması görüsüe dayadığı ç bütü yumurtaları ayı sepete koulmaması olarak da taımlaablr (Evas ve Archer, 1968). Portföyü oluştura varlıkları sayısı e kadar fazla olursa rsk o kadar azaltılacağıı ler sürer. Bua karşılık aşırı çeştledrmede kayaklaa; portföyde taşıdığı rske göre gerekl getry sağlayamaya mekul kıymetlere de yer verlmes, portföy yöetm güçlüğü, çok sayıda mekul kıymet le lgl blg edme malyetl olması ve şlem gderler yüksek olması gb brtakım dezavataları bulumaktadır. 3.. Moder Portföy Yöetm Yaklaşımı 1950 l yıllarda sora ortaya çıka ve varlıklar arasıdak lşkler göz öüe alarak portföy oluşturmaya dayaa br yaklaşımdır. Markowtz (195), 195 yılıda yayımlaa Portfolo Selecto adlı makales le ortalama varyas model ortaya koymuş ve moder portföy teors temeller atmıştır. Moder portföy kuramıı varsayımları aşağıdak gb sıralaablr: Br portföyü rsk, portföyü oluştura varlıkları rskde daha az olableceğ gb bell koşullarda portföyü sstematk olmaya rsk sıfıra düşürmek mümküdür. Yatırımcılar, ayı getr düzeyde ola portföylerde daha az rske sahp olaları, ayı rsk düzeyde olalarda da daha fazla getrye sahp olaları terch ederler. Dolayısıyla bazı portföyler dğerlere göre daha üstüdür. Bu durum üstülük lkes olarak adladırılmıştır. Getrler olasılık dağılımı ormaldr. Yatırımcılar rskte kaçıa breylerdr. Markowtz (195) portföy seçm problem ç aşağıdak kuadratk model oluşturmuştur: T Zm x Qx (7) xr E(R) (8) x 1 (9) x 0, = 1,,..., (10) 4

7 İstabul Tcaret Üverstes Fe Blmler Dergs Güz 01 Yukarıda verle kuadratk portföy modelde Z amaç foksyouu mmze ede vektör etk portföye karşılık gelmektedr. Burada, x, c hsse seede yapıla yatırım oraıı, Q se hsse seed getrlerde oluşturula kovaryas matrs göstermektedr. Bu model yardımıyla, farklı getr düzeylerde optmal portföyler ve portföy çde hag hsse seede e orada yatırım yapılacağı belrleeblmektedr Tek İdeks Model Etk sıırı hesaplaablmes ç gerekl ola verler, hsse seetler beklee getrler, varyasları ve getrler arasıdak korelasyo katsayılarıdır. Portföydek hsse seed sayısı arttıkça hesaplama şlem zorlaşmaktadır. Çeştl hsse seetler getrler ortak lşkl oldukları tek faktöre bağlama varsayımıda hareketle, Sharpe (1964) tarafıda gelştrle modelde, hsse seetler getrler arasıdak korelasyo yere her br hsse seed getrs pyasa ortalama getrs veya pyasa deks le ola beta katsayıları kullaılmaktadır. Bu modelde her br hsse seed getrs aşağıdak regresyo doğrusu le hesaplaır: R R, = 1,,, (11) m Burada; R, c hsse seed getrs; seed pazarı durağa olduğu durumdak getrs; katsayısı ve, hata değşkedr. R m, pazarı getrs;, c hsse, c hsse seed beta Sharpe (1964) ı tek deks modelde, rsk ve getr arasıda e y degey sağlaya portföyü bulmak ç Elto ve Gruber (1995), portföy seçm yötem gelştrmşlerdr. Bu yötemde hsse seetler performaslarıa göre sıralamakta ve bu sıralamada her br hsse seed betaya göre fazla getrler vere aşağıdak dekste yararlaılmaktadır: R R f Burada R, c hsse seed ortalama getrse; R f se rsksz fasal varlığı getrse karşılık gelmektedr. * Yüksek oralı hsse seetlerde kaçıı portföye alıacağı se br C kesm * oktası yardımıyla buluur. C kesm oktasıı buluablmes ç her br hsse seed aşağıdak formül yardımıyla C değerler hesaplamalıdır: m 1 1 f m 1 C (13) R R (1) 5

8 Cası KAYA, Oza KOCADAĞLI Burada; m, pazar deks varyası ve, sstematk olmaya rsk göstermektedr. C değerler buludukta sora, bu değerler her br hsse seed ç getr fazlası oraları le karşılaştırılır. R R f değer C değerde büyük ola hsse seetler portföye alıır. Portföye alıa so hsse seed C değer kesm oktasıı verr. Portföye grecek hsse seetler belrlemesde sora, bu seetler portföy çdek paylarıı tespt edlmes aşamasıa geçlr. Bu aşamada öcelkle hsse seetler her br ç aşağıda formülü verle Z değerler hesaplamalıdır. Burada c hsse seed portföy çdek payı, değer Z değerler toplamıa bölümesyle buluur: R Rf * Z C (14) Z x (15) k 1 Z Portföyü varyasıı hesaplaablmes ç se aşağıdak formül kullaılır: p 1 x m x (16) 1 Böylece, çok sayıda varlık performaslarıa göre değerledrlerek, e y rsk-getr deges sağlaya portföylerde br elde edlmş olur Koo - Yamazak Doğrusal Programlama Model Koo ve Yamazak (1991), Markowtz (195) portföy optmzasyo model kuadratk programlama gerektrdğ, kuadratk programlamaı se kovaryas matrsler oluşturulmasıdak zorluklar edeyle büyük ölçekl portföylere uygulamasıı zor olduğuu dda etmşler ve alteratf olarak br doğrusal programlama model öermşlerdr. Söz kousu k model brbrler le bezerlklere karşı, rsk foksyou kousuda brbrlerde ayrılmıştır. Koo ve Yamazak (1991), ortalama varyas model zorluklarıı yaı sıra yatırımcıları çoğuu rsk ölçümüde stadart sapmayı kabullemekte zorladığıı dda etmş ve rsk ölçütü olarak stadart sapma yere ortalamada mutlak sapmayı öermşlerdr. Koo ve Yamazak (1991) portföy optmzasyou kousuda gelştrdkler doğrusal programlama model aşağıdak gbdr (Kocadağlı ve Cemre, 010): * C Z 6

9 İstabul Tcaret Üverstes Fe Blmler Dergs Güz 01 T M Z y / T (17) t1 yt a tx 1 yt a tx r x r M t M x u, = 1,,, () y t 0, t = 1,,, T (3) Burada; T, celee döem sayısı; t, T döem çdek herhag br t. döem;, beklee getr oraı; r,. hsse seed T döemdek ortalama getr oraı; r t,. hsse seed t. döemde gerçekleşe getr oraı; x,. hsse seed toplam yatırım çdek payı; (18) (19) (0) (1) u,. hsse seede yapıla yatırımı üst sıırı; M 0, toplam yatırım mktarı; M0, beklee getr mktarı; y t, yardımcı değşke ve a t,. hsse seed t. döem ve ortalama getrs arasıdak farktır ( a t r r ). Modeldek amaç foksyou beklee getrde sapma olarak taımlaa rsk mmze etmek ç kullaılmaktadır. Modelde kısıtlar doğrusal deklemlerde oluşmaktadır. (18) ve (19) kısıtları, hsse seetler ortalamada mutlak sapmalarıı mmze etmek ç kullaıla y a x 0 t 1 t t eştszlğdek mutlak değer açılması soucu ortaya çıkmaktadır. Koo ve Yamazak (1991) model etklk sıırıı her br oktasıı belrleeblmes ç model e fazla T kısıt çermeldr. Amaç foksyou ve (18) eştszlğde elde edle T kısıt yardımıyla belrl br beklee getr sevyesde a r r katsayısı poztf ola hsse seetlerde e küçük olaları belrler. (19) eştszlğde elde edle T kısıt yardımıyla se, a r r katsayısı e az sıfıra eşt hsse seetler belrleerek t t egatf sapmalı hsse seetler elme edlr (Kocadağlı ve Cemre, 010). (0) kısıtı yardımı le ortalama getr oraı beklee getrye eşt veya bu değerde büyük ola portföyler belrleeblr. (1) kısıtı se toplam yatırım mktarıdır. So olarak, x ve y ler çözüm tekğ gereğ sıfır veya sıfırda büyük olmalıdır. t t t 7

10 Cası KAYA, Oza KOCADAĞLI 4. PORTFÖY SEÇİMİNİN ADIMLARI Bu çalışmada, belrl br getr düzeyde portföyü rsk mmze etmekle beraber pazarı lglele peryottak eğlm de göz öüde buludura br prosedür öerlmektedr. Bu prosedüre göre etk portföyler oluşturulması ç aşağıdak adımlar takp edlmştr: 1. Markowtz (195) model farklı getr düzeylerde çöz,. Etk portföyler belrle, 3. Hsse seetler betalarıı hesapla, 4. Pazarı eğlm ve beta katsayılarıa göre portföye alıacak hsse seetler yatırım payları le lgl kısıtlar oluştur, 5. Bu kısıtları Markowtz (195) ve Koo ve Yamazak (1991) modellere ekle, 6. Markowtz (195) ve Koo ve Yamazak (1991) modeller ç beklee getr düzey etk sıır le belrlee getr olarak al. Burada, pazarı betası 1 olarak kabul edlrse, pazarı eğlme göre Markowtz (195) ve Koo ve Yamazak (1991) modellere aşağıdak kısıtlar ekleeblr (Kocadağlı ve Cemre, 010): Pazarda artış eğlm var ve dalgalamalar az se, betası 1 de büyük ola hsse seetler portföydek ağırlıklarıı arttır. Pazarda artış eğlm var ve dalgalamalar mevcut se, portföye alıacak hsse seetler betalarıı ağırlıklı ortalamasıı 1 e eştle. Pazarda düşüş eğlm var se betası egatf veya 1 de küçük ola hsse seetler portföydek ağırlıklarıı arttır. Pazarı eğlm göz öüde buludurularak yukarıdak strateler yardımıyla belrl br beklee getr düzeyde rsk mmze ederek etk portföyler oluşturmak mümküdür. 5. UYGULAMA Bu bölümde Markowtz (195), Sharpe (1964) ve Koo ve Yamazak (1991) modeller kullaılarak, e y rsk-getr degese sahp ola optmal portföyler oluşturulmuştur. İşlemler İMKB 30 da yer ala hsse seetler Eylül 011-Ekm 011 döemler gülük kapaış fyatlarıda hareketle Mcrosoft Excel programı çersde yer ala Çözücü eklets kullaılarak yapılmıştır. Yötemler uygulaablmes ç İMKB 30 da yer ala hsse seetler ve edeks gülük getrler (1) deklem kullaılarak hesaplamıştır. 8

11 İstabul Tcaret Üverstes Fe Blmler Dergs Güz 01 Portföye grecek etk hsse seed sayısıı belrlemek ç Elto-Gruber (1995) yöteme başvurulmuştur. Modelde kullaıla hsse seetler beta katsayıları kapaış fyatları baz alıarak ve MATLAB programı kullaılarak hesaplamıştır. R Daha sora hsse seetler R f oraları bulumuştur. Sharpe oraı olarak fade edle bu ora, her brm rske düşe getry hesaplamaya yaramaktadır. Özellkle yüksek getr beklele hsse seetler ayı zamada çok yüksek rske sahp olduğu durumlarda hag hsse seed terch edleceğ kararıı vermede etkl br araçtır. Böylece hsse seetler etklk sıraları ve hag hsse seetler portföye alıacağı tespt edleblr. Bu çalışmada rsksz varlık kullaılmadığı ç R değer sıfır olacaktır. İMKB 30 deks varyası f olarak bulumuştur. Her br hsse seed C değer (13) deklem yardımıyla hesaplamıştır. Hesaplaa C değerler, her br hsse seed ç hesaplaa Sharpe oraı le karşılaştırılmıştır. alımıştır. Portföye alıa so hsse seed R s C de büyük ola 4 hsse seed portföye C değer * C kesm oktasıdır (0.0039). Portföye grecek hsse seetler belrlemesde sora, bu seetler portföy çdek payları (14) ve (15) formüller çözülerek tespt edlmştr. Hsse Seed Tablo 1. Elto ve Gruber Yötem le Elde Edle Souçlar R TKFEN TCELL TUPRS AKSA ARCLK TOPLAM Tablo 1 de görüldüğü üzere; brc etk hsse seed TKFEN ( R 1 = , 1 = , = , = , 3 1 R = ), kc etk hsse seed TCELL ( R = , = ) ve üçücü etk hsse seed TUPRS ( R 3 = , 3 = ) tır. () ve (16) formüller kullaılarak portföyü getrs ; varyası ve stadart sapması olarak elde edlmştr. Sharpe (1964) model le bulua bu souçlarda sora Markowtz (195) ortalama varyas optmzasyouyla her br beklee getrye karşılık gele rsk hesaplaarak getr-rsk koordatlarıı oluşturduğu etk sıır tespt edlmş ve C Z x 9

12 Cası KAYA, Oza KOCADAĞLI İMKB 30 edeksde yer ala hsse seetlerde farklı beklee getr ve rsk düzeylerde belrlee etk sıırı üzerde yer ala optmal portföyler elde edlmştr. Markowtz (195) modelde, korelasyo katsayıları le portföy rsk arasıda doğrusal br lşk söz kousu olduğu ç portföy çeştledrmes yaparke, hsse seetler arasıdak korelasyo katsayılarıı dkkate alıması gerekmektedr. Kuadratk term ç gerekl ola kovaryas matrs hesaplamış ve Markowtz (195) model %0.14 beklee getr düzeyde çözülmes le amaç foksyou değer olarak hesaplamış, portföye alıacak hsse seed sayısı 9 olarak belrlemş, modele gre hsse seetler ve ağırlıkları Tablo de gösterlmştr. Tablo : Markowtz Model Belrledğ Yatırım Payları DOHOL BIMAS KOZAA KOZAL KRDMD PETKM TCELL TKFEN TTKOM Etk sıırı belrlemek ç yatırımcıları rsk terchlere göre seçeblecekler 7 adet portföy Tablo 3 te verlmştr. Elde edle portföyler tamamı etk sıırı üzerde olduğuda, mümkü ola dğer portföylerle karşılaştırıldıklarıda ayı rsk düzeyde daha yüksek getr, ayı getr düzeyde daha düşük rsk verdkler söyleeblr. Tablo 3: Etk Sıırı Oluştura Portföyler Hsse Seed Portföy No AKSA DOHOL BIMAS KOZAL KRDMD PETKM TCELL TKFEN TUPRS Hedeflee Getr Amaç Foksyou Etk sıırı oluştura portföyler arasıda br terch söz kousu olduğuda; amaç foksyoudak br brmlk artışa karşılık elde edle getr mktarları karşılaştırılarak karar verleblr. Etk portföyler getr ve rsklerdek artışı göstere Şekl 1 celedğde; %0.4 hedeflee getr düzeye kadar portföyü rskde kabul edleblr br artış gözlemlerke; getr düzey arttırılmaya devam edldğde eğm azalmakta ya; katlaıla rsk düzeye karşılık getrde daha düşük br artış sağlamaktadır. Bu sebeple model %0.4 hedeflee getr düzeyde çözülmes öerlmektedr. 30

13 Hedeflee Getr İstabul Tcaret Üverstes Fe Blmler Dergs Güz Amaç Foksyou Şekl 1. Hedeflee Getr Düzeylere göre Amaç Foksyou Değerler Sorak aşamada, Koo ve Yamazak (1991) Markowtz (195) modele alteratf olarak öerdğ doğrusal programlama modelde faydalaarak portföy optmzasyou yapılmıştır. Modeldek amaç foksyou, beklee getrde sapma olarak fade edle rsk mmze etmek ç kullaılmaktadır. Getr oraları le ortalama getr oraı arasıdak farklarda elde edle matrs kullaılarak, belrl br getr düzeyde yardımcı değşkeler mmze edlmesyle, rsk de lgl kısıtlar yardımıyla mmze edlmş olmaktadır. Model %0.14 beklee getr düzeyde çözülmesyle amaç foksyou değer olarak bulumuş olup portföye grmese karar verle 1 hsse seed ve portföy çdek ağırlıkları Tablo 4 te verlmştr. Tablo 4: Koo - Yamazak Model Belrledğ Yatırım Payları AKENR ASYAB BIMAS IHLAS KOZAA KOZAL KRDMD PETKM SISE SNGYO TCELL THYAO Koo ve Yamazak (1991) model, Markowtz (195) etk sıırı le belrlee getr (%0.4) düzeyde çözülmesyle amaç foksyou değer olarak bulumuş, portföye grmese karar verle hsse seetler ve portföy çersdek oraları Tablo 5 te suulmuştur: Tablo 5. Koo - Yamazak Model Etk Sıır Kullaılarak Çözülmes le Belrlee Yatırım Payları TCELL TKFEN TUPRS Bu çalışmada baz alıa döemde Şekl de görüldüğü üzere belrl gülerde pazarda cdd düşüşler gözledğde ve pazarı so döemlerdek eğlm egatf yöde olduğuda betası 1 de küçük ola hsse seetler portföydek 31

14 Edeks Cası KAYA, Oza KOCADAĞLI ağırlıklarıı yüksek tutulması uygudur. Bua göre, deemeler soucuda modelde betası 1 de küçük ola hsse seetler oraı 0.9 ve betası 1 de büyük olalarık de 0.1 olarak belrlemştr. Böylece, Markowtz (195) ve Koo ve Yamazak (1991) modellere aşağıdak kısıtlar eklemştr: 1 x 0.9 x (4) (5) Seaslar Şekl. Seaslara göre Edeks Değerler Markowtz (195) ve Koo ve Yamazak (1991) modeller (4) ve (5) kısıtları ekleerek çözülmes le oluşturula portföyler Tablo 6 ve Tabo 7 de verlmş, amaç foksyou değerler sırasıyla ve olarak hesaplamıştır. Tablo 6. Markowtz Model Beta Katsayısı Kısıtı Ekleerek Çözülmes le Belrlee Yatırım Payları EKGYO TCELL TKFEN TUPRS Tablo 7. Koo - Yamazak Model Beta Katsayısı Kısıtı Ekleerek Çözülmes le Belrlee Yatırım Payları EKGYO TCELL TKFEN TUPRS So olarak; modeller beklee getr düzeyde, etk sıır kullaılarak belrlee getr düzeyde ve beta katsayıları le lgl kısıtlar ekleerek çözülmes le seçle 3

15 İstabul Tcaret Üverstes Fe Blmler Dergs Güz 01 portföyler Kasım 011 ayıda test edlmes le elde edle souçlar Tablo 8 de verlmştr: Tablo 8. Seçle Portföyler Test Edlmes Portföyü Getrs Kullaıla Model Beklee Getr kıstlı Beta kısıtlı Etk Sıır Markowtz Kuadratk Programlama Model Koo - Yamazak Doğrusal Programlama Model Sharpe Tek İdeks Model SONUÇ VE ÖNERİLER Bu çalışmada portföy seçm problem ç öerle Markowtz (195), Sharpe (1964) ve Koo ve Yamazak (1991) modeller celemştr. E y rsk-getr deges sağlaya portföyler seçmey amaçlaya bu modellerde Markowtz (195) modelde, hsse seetler getrler arasıdak kovaryas dkkate alıarak br portföy oluşturulması amaçlaırke; Sharpe (1964) modelde, hsse seetler getrler le deks getrs arasıdak lşky fade etmek ç kullaıla regresyo deklemlerde faydalaılır. Koo ve Yamazak (1991) modelde se rsk ölçütü olarak ortalamada mutlak sapma kullaılır. Sharpe (1964) ı tek deks model çözümü ç Elto ve Gruber (1995) yötem yardımıyla 4 hsse seed etk olduğu tespt edlmş ve portföyü getrs , varyası se olarak hesaplamıştır (Tablo 1). Daha sora Markowtz (195) model ortalama beklee getr düzeyde çözülmüş olup 9 hsse seed portföye grmese karar verlmş ve amaç foksyou değer olarak bulumuştur (Tablo ). Markowtz (195) model farklı getr düzeylerde çözülmesyle (Tablo 3) etk sıır belrleerek farklı yatırımcı tplere htap edeblecek alteratf portföyler oluşturulmuştur. Kuadratk programlama le oluşturula getry arttırmak üzere kurulu ola alteratf searyolar getrdek artışa paralel olarak üstlele rsk de arttırmıştır. Amaç foksyoudak br brmlk artış soucu elde edle getrler karşılaştırılarak hedeflee getr düzey (%0.4) ola 6 umaralı portföyü seçlmes öerlmştr. Br sorak aşamada, Koo ve Yamazak (1991) tarafıda kuadratk programlamaya alteratf olarak öerle doğrusal programlama model beklee getr (%0.14) düzeyde çözülmes le 1 hsse seed portföye grmese karar verlmş ve amaç foksyouu değer olarak bulumuştur. Söz kousu model etk sıır kullaılarak belrlee %0.4 getr düzeyde çözülmesyle 3 hsse seed portföye grmese karar verlmş ve amaç foksyou değer olarak bulumuştur. So olarak, celee döemde pazarda cdd düşüşler gözledğde ve pazarı so döemlerdek eğlm egatf yöde olduğuda Markowtz (195) ve Koo ve Yamazak (1991) modellere betası 1 de küçük ola hsse seetler portföydek ağırlıklarıı yüksek tutulmasıı sağlayacak kısıtlar eklemştr. Her k model etk sıır kullaılarak belrlee getr düzeyde 33

16 Cası KAYA, Oza KOCADAĞLI çözülmes le ayı 4 hsse seed portföye alımasıa karar verlmş ve brbre çok yakı yatırım oraları belrlemştr. Tablo 8 de görüldüğü gb seçle portföyler Kasım 01 döemde test edlmes soucu, Markowtz (195) ve Koo ve Yamazak (1991) modeller beklee getr düzeyde çözülmes le oluşturula portföyler yaklaşık %4 oraıda zarara sebep olurke, söz kousu modeller etk sıır kullaılarak belrlee getr düzeyde çözülmes le oluşturula portföyler le yaklaşık % oraıda kâr elde edlmektedr. Bezer şeklde; beta katsayısıı modele eklemes le %1 oraıda kâr elde edlmes mümkü olmaktadır. Yapıla aalzler etcesde, ortalama getr hedefleye muhafazakâr br yatırımcı zarar edeblrke, pazarı eğlm ve etk portföyler göz öüde buludurarak portföy seçm yapa yatırımcıı kâr etmes mümkü olduğu soucua varılmıştır. KAYNAKÇA Alexader, G.J., Sharpe W.F. Ve Baley J.V., (000), Fudametals of Ivestmets, Prtce Hall, New York. Ata, M., (005), Karesel Programlama le Portföy Optmzasyou, VII. Ulusal Ekoometr ve İstatstk Sempozyumu, İstabul Üverstes, İstabul. Bolak, M., (1991), Sermaye Pyasası Mekul Kıymetler ve Portföy Aalz, Beta Yayıları, İstabul. Bozdağ N.ve Türe H., (008), Bulaık Doğrusal Programlama ve İMKB Üzere Br Uygulama, Gaz Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, 10/1, Brgham, E. F., (1996), Fudametals of Facal Maagemets, The Dryde Press, New York. Elto, E.J. Ve Gruber M.J., (1995), Moder Portfolo Theory ad Ivestmet Aalyss, Wley, New York. Evas, J. Ve Archer S.H., (1968), Dversfcato ad Reducto of Dsperso, A Emprcal Aalyss, Joural of Face, 3, Fag Y., La K.K. Ve Wag S.Y., (006), Portfolo Rebalacg Model wth Trasacto Costs Based o Fuzzy Decso Theory, Europea Joural of Operatoal Research, Elsever, 175, Kara, B., (001), Yatırım Aalz ve Portföy Yöetm, Gaz Ktabev, Akara. Karaş, G., (1987), Sermaye Pyasası Aalzler, Sermaye Pyasası Kurulu Yayıları, Akara. Kaya, C., (01), Doğrusal Olmaya Programlama le Portföy Aalz, Yüksek Lsas Tez, Mmar Sa Güzel Saatlar Üverstes Fe Blmler Esttüsü, İstabul. Kocadağlı, O. ve Cemre, N. (006) Bulaık Matematksel Programlama le Portföy Aalz, Yöeylem Araştırması ve Edüstr Mühedslğ 6. Ulusal Kogres (YA/EM 006) Bldrler ktabı, Kocael. 34

17 İstabul Tcaret Üverstes Fe Blmler Dergs Güz 01 Kocadağlı, O. Ve Cemre, N. (010), Portföy Optmzasyouda SVFM le Bulaık Doğrusal Olmaya Model Yaklaşımı, İstabul Üverstes İşletme Fakültes Dergs, 39 (), Kolb, R.W. Ve Rodrguez R.J., (1996), Facal Maagemet, Blackwell Publshers, Cambrdge. Koo H. Ve Yamakaz, H., (1991), Mea Absolute Devato Portfolo Optmzato Model ad Its Applcato to Tokyo Stock Market, Maagemet Scece, 37, Köse, E., (001), Doğrusal Olmaya Programlama Yötemlerde Kuadratk Programlama le İMKB 30 da Portföy Oluşturma Uygulaması, Yüksek Lsas Tez, Marmara Üverstes Sosyal Blmler Esttüsü, İstabul. Küçükkocaoğlu, G., (004), Alfa, Beta, Stadart Hata ve Portföy Seçm, Muhasebe ve Deetme Bakış, 13. Markowtz, H., (195), Portfolo Selecto, The Joural of Face, 7, Sharpe, F.W. (1964), Captal Asset Prces, A Theory of Market, Equlbrum Uder Codtos of Rsk, The Joural of Face, 19,

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI FEN DEGİSİ (E-DEGİ). 8, 3() 9-9 EGESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KAELE VE EN KÜÇÜK MEDYAN KAELE YÖNTEMLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI Özlem GÜÜNLÜ ALMA, Özgül VUPA Dokuz Eylül Üverstes, Fe-Edebyat Fakültes,

Detaylı

GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kiracı

GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kiracı GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALAI Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kracı Özet Bu çalışaı aacı Fasal Varlıkları Fyatlaa Model (Captal Asset Prcg Model) Beta katsayısıı hesaplarke yaygı olarak kulladığı sırada e küçük kareler

Detaylı

Orkun COŞKUNTUNCEL a Mersin Üniversitesi

Orkun COŞKUNTUNCEL a Mersin Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğtm Blmler Educatoal Sceces: Theory & Practce - 3(4) 39-58 03 Eğtm Daışmalığı ve Araştırmaları İletşm Hzmetler Tc. Ltd. Şt. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 0.738/estp.03.4.867 Sosyal Blmlerde

Detaylı

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2 Matematk olarak ormal dağılım foksyou f ( ) ep ( ) Şeklde fade edlr. Burada μ artmetk ortalama, σ se stadart sapma değer gösterr ve dağılım foksyou N(μ, σ) otasyou le gösterlr. Bu deklem geometrk görütüsü

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ A Uygulamalı Blmler ve Mühedslk ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A Appled Sceces ad Egeerg Clt/Vol.: 3-Sayı/No: : 5-63 (202 ARAŞTIRMA

Detaylı

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA İstabul Tcaret Üverstes Fe Bller Dergs Yıl:7 Sayı:4 Güz 2008/2 s.5-34 BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE

Detaylı

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma Kocael Üerstes Sosyal Blmler Esttüsü Dergs (4) 27 / 2 : 5-77 Açık Artırma Teors Üzere Br Çalışma Şeket Alper Koç Özet: Bu çalışmada haleler üzere teork r araştırma yapılacaktır. Belrl arsayımlar altıda

Detaylı

TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ

TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ Clt 2, Sayı 2, 2010 ISSN: 1309-8020 (Ole) TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ Ahmet AYDIN Balıkesr Üverstes Badırma İ.İ.B.F. Kampüsü, Çaakkale Yolu 2.Km. Badırma/Balıkesr E-posta: ahmetayd10@gmal.com

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities Savua Bller Dergs Kası 0 Clt 0 Sayı -7. Brlk Hava Savua Öcelkler Tespte Bulaık Br Yaklaşı Mehet Kabak Öz Hava savua desteğ belrlees proble savua ssteler verllğde öel br etkye sahp ve karaşık br koudur.

Detaylı

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2 Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu N.Alptek, E.Şıkla Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu Nes ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI Hall İbrahm KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ *

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * H.Ü. Đktsad ve Đdar Blmler Fakültes Dergs, Clt 28, Sayı 2, 2010, s. 47-69 NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * Öz Burak GÜNALP

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE

PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE Dlek PELTL Temmuz 2007 DENZL PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE Pamukkale Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ

KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ Eoometr ve İstatst Sayı:5 0-4 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ Arzdar KİRACI* Özet Gücel yazıda,

Detaylı