MODERN PORTFÖY TEORĠSĠ. Hazırlayan: M. Aykut KELECĠOĞLU,Ankara 2009.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MODERN PORTFÖY TEORĠSĠ. Hazırlayan: M. Aykut KELECĠOĞLU,Ankara 2009."

Transkript

1 MODERN PORTFÖY TEORĠSĠ Hazırlayan: M. Aykut KELECĠOĞLU,Ankara PORTFÖYÜN TANIMI Portföy kelime anlamı olarak cüzdan demektir.menkul kıymetler açısından portföy, menkul kıymetlerden oluşan bir topluluğu ifade etmektedir.yapılan bir çok tanımlarda dikkate alınarak genel bir portföy tanımını şu şekilde yapabiliriz. Portföy, belirli amaçları gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların, sahip olduğu,birbirleriyle ilişkisi olan ve kendine öz ölçülebilir nitelikleri olan yeni bir varlıktır. 1 Portföy, riski azaltmak ve üstlenilen riske göre en yüksek getiriyi sağlamak amacı ile en az iki çeşit menkul kıymetten oluşan bir havuzdur. Yukarıdaki portföy tanımı menkul kıymetler açısından yapılmış bir tanımla olup, bunu gayrimenkul gibi duran varlık yatırımlarını da içine alacak şekilde genişletmek mümkünüdür. 2 Bir başka tanıma göre portföy, ağırlıklı olarak hisse senedi, tahvil gibi menkul kıymetler ve türev ürünler gibi çeşitli menkul kıymetlerden oluşan, belirli bir şahıs ve grubun elinde bulunan finansal kıymetlerdir. Yatırım kavramı genel olarak sermaye ve/veya servet birikimini artırma amaçlı gerçekleştirilen her türlü faaliyet olarak ifade edilirken; portföy ise, bu servetin oluşturulma biçimidir. 3 Sermaye Piyasası Kanunu ve portföy yönetimi ile ilgili tebliğlerde portföyün ne olduğu konusunda bir tanıma rastlamıyoruz. Ancak portföyün, portföy yönetiminin konusunu oluşturduğu göz önüne alındığında, Sermaye Piyasası Kanunu açısından söyle bir tanımla yapmak mümkündür. Sermaye Piyasası Kanunu nun 35 ve 37. Maddesinde yatırım fonları düzenlenirken sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer madenler portföyü işletmekten söz edilmektedir. Yine, Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde portföy yöneticiliğinin konusunu sermaye piyasası araçlarının oluşturacağı ifade edilmektedir. Buna göre portföy, işletilmek veya yönetilmek amacıyla bir araya 1 Özgür Demirtaş ve Zülal Güngör, Portföy Yönetimi ve Portföy Seçimine Yönelik Uygulama, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Temmuz 2004, s Metin Kamil Ercan ve Ünsal Ban, Değere Dayalı İşletme Finansı, Finansal Yönetim,4. Baskı,Ankara: Gazi Kitapevi,2008, s Mehmet Civan, Sermaye Piyasası Analizleri ve Portföy Yönetimi, Ankara: Gazi Kitapevi,2007. s

2 getirilen sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer madenleri ifade etmektedir. 4 Portföyü oluşum biçimlerine göre dört gruba ayırmak mümkünüdür Tamamı Tahvillerden OluĢan Portföyler: Bu tür portföyler, riski sevmeyen yatırımcılar tarafından tercih edilen farklı işletmelerin çıkardığı tahviller, devlet tahvilleri ve hazine bonolarından oluşan düşük riskli ve buna bağlı olarak düşük getirili portföylerdir. 1. Tamamı Hisse Senetlerinden OluĢan Portföyler: Bu tür portföylerde yatırım her türlü risk düzeyinde yapılabilir. Diğer portföy türlerinden farkı, sadece hisse senetlerini kapsamasıdır. Ekonominin istikrarlı olduğu dönemler bu tür portföyler başarı gösterirler. 2. Hisse Senedi ve Tahvillerden OluĢan Portföyler: En çok kullanılan portföy türü olan bu portföy, ekonomik gelişmelere göre hisse senedi, tahvil ve türev ürünlerden oluşmaktadır. Böyle bir oluşumla ana paranın hem emniyeti sağlanmakta, hem de karlılığı dikkate alınarak dengeli bir portföy oluşturulmaktadır. 3. Diğer Yatırım Araçlarından OluĢan Portföyler: Hisse senedi ve tahviller dışında, varlığa dayalı menkul kıymetler, finansman bonoları, gelir ortaklığı senetleri, menkul kıymet yatırım fonları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi yatırım araçlarından oluşturulan portföylerdir. 2. PORTFÖY YÖNETĠMĠ Teknik analiz ve temel menkul kıymetler analizi, menkul kıymetlerle tek tek ilgilenmektedir. Menkul kıymet yatırımcılarının pazardaki menkul kıymetlerin fiyatlarını değiştirmede hiçbir etkileri olmamakta, pazarın verim ve riskine uygun hareket etmek pazarın sonuçlarına göre davranmak zorunda kalmaktadırlar. Portföy yönetimi, tek tek menkul kıymetleri inceleyen diğer analiz metotlarını tamamlar niteliktedir. Pazardaki hisse senetlerinin genel ekonomik şartlardan etkilenmeleri farklı yönde ve değişik şiddettedirler. Değişik parametreler menkul kıymetleri de farklı etkilerler. İşte farklı etkilenme durumundaki menkul kıymetlerden bir karışım yaparak çeşitlendirme yoluyla 4 Tülay Karakaş, Portföy Yönetimi Sözleşmesi, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları 2000, s.6. 5 Civan, s

3 risk ve geliri etkileyerek yatırımcının faydasını artırma işlemlerine portföy yönetimi denilmektedir. 6 Portföy Yönetimi, portföyü oluşturmak ve oluşturulan portföylerden hangi menkul kıymetlerin ne zaman çıkarılacağına ve çıkarılan menkul kıymetlerin yerine ne zaman hangi menkul kıymetlerden alınacağına karar vermektir. Ekonomik koşullar zamanla değiştiğinden menkul kıymet yatırımcılarının portföylerinden bazı menkul kıymetleri satıp, yerine yenilerini almaları söz konusu olabilir. Sözü edilen bu işlemin ne zaman, nasıl ve hani menkul kıymetler üzerinde gerçekleştirileceğine karar vermek uzmanlık gerektirmektedir. Portföy yönetimi; yatırımcıların ihtiyaçlarına ve ekonomik koşullara göre portföye çeşitli menkul kıymetleri alarak bunları en uygun biçimde yönetmektir. 7 Portföy yönetimi tesadüfi seçim yöntemi ile hiç bağdaşmamaktadır. Tesadüfi seçim yönetiminde menkul kıymetler hiçbir kurala bağlı olmaksızın seçilmekte iken, portföy yönetiminde menkul kıymetler arasındaki ilişkiler incelenerek ilişkinin yönü ve derecesine göre portföye alınmakta yada portföyden çıkarılmaktadırlar. 8 Portföy yönetimi kavramı üç temel faaliyeti içeren şekilde tanımlanabilir. 1. Varlık tahsisi 2. Önemli varlık sınıflarının değişimi 3. Varlık sınıfındaki menkul kıymetlerin seçimi Portföy yönetiminin en önemli fonksiyonu, risk ve getiri arasında bir ilişki kurmaktır. Ekonomik koşullar altında yatırımcıların temel amacı sahip oldukları varlıkların toplam getirilerini, risk faktörünü dikkate alarak, mümkün olduğunca artırmaktır. Portföy yönetiminde amaç, karar vericinin riske ve getiriye karşı gösterdiği tutum çerçevesinde portföy içine hangi varlıkların hangi oranlarda alınacağına ve zamanla değişen ekonomik koşullara bağlı olarak hangi varlıkların portföyden çıkarılacağına karar vermektir. 6 Ahmet Aksoy ve Cihan Tanrıöven, Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Analizi,3. Baskı, Ankara: Gazi Kitapevi, Mayıs 2007, s Civan, s Aksoy ve Tanrıöven, s

4 Portföy yönetiminde yapılan çalışmalar iki bakımdan incelenir. Bunlardan ilki, portföy sahibinin ve yatırımcıların görevleridir. Portföy sahibi veya yatırımcıların görevleri, portföy yöneticisine belirli zaman aralıklarında yatırımdan amaçlanan kazançları ve kabul edilebilecek risk seviyesini bildirmektir. İkincisi ise, portföy yöneticisinin görevleridir. Portföy yöneticisi, portföy sahibinin veya yatırımcının menkul kıymetlerini, uygun çeşitlendirme ile cazip risk seviyesinde, amaçlanan getiriyi sağlamaktır SĠSTEMATĠK RĠSKĠN ÖLÇÜM MODELLERĠ - PORTÖY TEORĠLERĠ Risk çeşitlerinden sistematik risk, menkul kıymet yatırımlarında getirinin maksimum kılınması açısından yatırımcının ilgisini çekmektedir. Sistematik olmayan riskin ise, portföy oluşturarak çeşitlendirme yoluyla elimine edilebileceği düşünülmektedir. Sistematik olmayan risk, uygun portföyün oluşturulmasıyla yok edilebilir. Ancak uygun portföy bileşimi ile sistematik risk yok edilemez. İşte bu yaklaşımla, menkul kıymet yatırımlarında riskin ölçülmesi ve uygun portföy bileşeninin tespiti için portföy teorileri geliştirilmiştir. Bu teorilerin hepsinde de sistematik olmayan riskin yok edilebileceği düşünüldüğünden, sistematik riskin ölümü hedeflenmiştir. Risk ölçümünde kullanılan portföy teorileri ve modeller şunlardır. 1. Geleneksel Portföy Teorileri 2. Modern Portföy Teorisi 3. İndeks Modelleri 4. Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli 5. Arbitraj Fiyatlama Modeli Geliştirilen bu portföy teorileri, sistematik riski, risk ve getiri arasındaki ilişkiden hareketle ölçmeye çalışmış ve yatırımcının riske karşı davranışına göre uygun portföyün seçileceğini vurgulamıştır Civan, s Figen Ayıkoğlu Zaif,Muhasebe Verilerine Dayalı Risk Ölçümü, Ankara: Gazi Kitapevi,Ocak 2007, s

5 3.1. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI AÇISINDAN RĠSK ÇEġĠTLERĠ Menkul kıymet yatırımlarında risk çeşitleri, beklenen getirinin doğru tahmin edilebilmesi, menkul kıymetlerin seçilmesi ve optimum portföy yapısının oluşturulması açısından ele alınmaktadır. Buna göre, menkul kıymet yatırımları açısından toplam risk, sistematik ve sistematik olmayan risk olarak ikiye ayrılmaktadır. 11 Beklenen getiri ile gerçekleşen getiri arasındaki fark risk olarak adlandırılmaktadır. Bu fark ne kadar büyükse risk o kadar fazla demektir.kuşkusuz bu fark yatırım kararının verilmesinden sonraki koşulların değişmesinden kaynaklanmaktadır. Bu koşulların bir kısmı menkul kıymeti alınan firmaya özgü koşullardır. Yani firmanın yönetim, üretim, pazarlama ve finans gibi temel iş anlayışı, faaliyet yaklaşımları ve stratejilerinden kaynaklanan, dolayısıyla firma tarafından kontrol edilebilen ve firmanın kendi işleyişine ait olan değişimlerin neden olduğu risktir. Riskin bu kısmına sistematik olmayan risk denilir. Değişime neden olan koşulların diğer kısmı ise, firmayı çevreleyen ve firmanın kontrolünde olmayan, faiz ve enflasyon oranlarında, döviz kurlarında, genel ekonomi ve piyasa koşullarındaki değişmeler sonucu ortaya çıkan değişme yada risktir. Riskin bu kısmına sistematik risk adı verilir. Dolayısıyla risk yani beklenen ile gerçekleşen arasındaki fark bir bütün olarak firmanın kontrolünde olan firma içi ve kontrolünde olmayan firma dışı koşullardaki değişimlerin bir sonucudur. Bu bağlamda risk çeşitlerini, kendilerini oluşturan risklerle birlikte aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi sınıflayabiliriz. MENKUL KIYMET YATIRIM ARAÇLARI AÇISINDAN RİSK ÇEŞİTLERİ SİSTEMATİK RİSK - Enflasyon Riski - Piyasa Riski - Faiz Oranı Riski - Ülke Riski - Döviz Kuru Riski - SİSTEMATİK OLMAYAN RİSK - Finansal Risk - Yönetim Riski - Faaliyet (Sektör Riski) 11 Ayıkoğlu Zaif, s.6 5

6 Daha önce ifade edildiği üzere; çalışma konumuz olan Modern Portföy Teorisi sistematik riskin ölçüm modeli olduğu için çalışmamızın bundan sonraki bölümünde sistematik risk üzerinde durulacak, sistematik olmayan riske değinilmeyecektir SĠSTEMATĠK RĠSK 12 Sistematik risk, menkul kıymetlerin fiyatlarını etkileyen, ekonomik ve politik şartlardan kaynaklanan risklerdir. Sistematik riskten her işletme veya menkul kıymet, sistematik riske duyarlılığına bağlı olarak az yada çok etkilemektedir. Bu nedenle bu riskin menkul kıymet yatırımları açısından yok edilmesi mümkün değildir ENFLASYON RĠSKĠ Enflasyon riski, paranın satın alma gücünün kaybına bağlı olarak menku kıymet getirilerinin de azalması durumudur. Yatırımcılar, hem edindikleri menkul kıymetlerin değerlerini korumayı hem de yatırımdan getiri sağlamayı hedeflerler. Ancak, genel fiyat düzeyinin yükseldiği, satın alma gücünün düştüğ ve dolaşımdaki para miktarının arttığı enflasyonist ortamda bu mümkün olmamaktadır. Enflasyon riski her menkul kıymet üzerinde aynı etkiyi yaratmaz. Örneğin; sabit getirili bir yatırım aracı üzerinde enflasyonun etkisi büyüktür ve enflasyon açısından riskli yatırımlardır. Çünkü bu yatırımlarda, enflasyon oranındaki artışa paralel olarak, cari gelirde artış görünmez. Bu da gerçek gelirin azalmasına neden olur. Yine değişken getirili menkul kıymet yatırımlarının enflasyon riskinden etkilenme düzeyleri de farklı olmaktadır FAĠZ ORANI RĠSKĠ Menkul kıymet yatırımları açısından faiz oranı riski, faiz oranlarındaki değişimin menkul kıymet getirileri üzerinde yarattığı etkidir. Faiz oranında artışın menkul kıymetler üzerindeki etkilerini iki kısma ayırabiliriz. - Menkul kıymetin gerçek değerindeki azalış ve - Kaçırılan kazanç (fırsat maliyeti) 12 Ayıkoğlu Zaif, s

7 Faiz oranlarında meydana gelecek artış, sabit getirili borçlanma senetlerinin gerçek değerini düşürecektir. Çünkü sabit getirili tahvillerin bugünkü değeri, piyasa faiz oranı ile iskonto edildiğinde tahvilin gerçek değeri düşecektir PĠYASA RĠSKĠ Piyasa riski, menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasada enflasyon veya faiz oranlarındaki dalgalanma gibi belirli bir ekonomik neden olmaksızın menkul kıymet fiyatlarının değişmesidir. Piyasada işlem gören menkul kıymet fiyatlarında, ülkede seçim yapılması, beklenmeyen bir savaşın çıkması, terör olayları, ülke içi ayaklanmalar, siyasi skandallar, ülke başkanının hastalanması veya ölmesi gibi psikolojik ve spekülatif etkiler değişime neden olabilir. Bu tür etmenlerin neden olduğu riskler piyasa riski olarak tanımlanmaktadır. Piyasa riski, gelişmiş, işlem hacmi yüksek ve etkin sermaye piyasalarının varlığı ile azaltılabilir ÜLKE RĠSKĠ Bir ülkedeki, ekonomik ve siyasi gelişmelerin menkul kıymet fiyatları, işletme kararları ve işletme sonuçları üzerindeki etkisidir. Ülke riski, alınan siyasi kararların ve uygulamaların ülke ekonomisi ve ulusal veya uluslar arası ticaret hacmi üzerine etkisini ifade eder. Ülke riski piyasa riskinin bir parçası olarak da değerlendirilmektedir DÖVĠZ KURU RĠSKĠ Yabancı paranın değerinde yaşanan dalgalanmaların yabancı para cinsinden menkul kıymet fiyatlarında yaratacağı etki döviz kuru riskidir. Özellikle finansal piyasaların küreselleşmesiyle, farklı ülke sermaye piyasası araçlarına yatırım yabancı menkul kıymetlere yatırım mümkün olabilmekte ve bu yatırımlar kur değişiminden etkilenmektedir. Finansal piyasaların küreselleşmesi döviz kuru riskinin sistematik olmayan risk gibi,farklı ülke sermaye piyasası araçlarına yatırım yapma, bir başka ifadeyle çeşitlendirme yoluyla azaltılmasına izin vermektedir. 7

8 SĠSTEMATĠK OLMAYAN RĠSK DÖVĠZ KURU RĠSKĠ Daha önce ifade edildiği gibi işletme riski olarak da adlandırılır.menkul kıymet fiyatlarındaki bireysel, işletmeye veya sektöre özgü değişimleri ifade eder. Çalışma konumuz olan Modern Portföy Teorisi sistematik riskin ölçüm modeli olduğu için çalışmamızın bundan sonraki bölümünde sistematik risk üzerinde durulacak, sistematik olmayan riske daha fazla değinilmeyecektir. 4. KISACA GELENEKSEL PORTFÖY TEORĠSĠ Modern Portföy Teorisi temelde geleneksel portföy teorisinin kimi eksikliklerini gidermek amacıyla geliştirilmiştir. Bu bağlamda çalışma konumuz olan Modern Portföy teorisine geçmeden önce kısaca geleneksel portföy teorisine değinmekte fayda görüyoruz. Geleneksel portföy yaklaşımı,1950 li yıllara kadar yaygın olarak kullanılan bilimsel bir dayanağı olmamasına rağmen, uygulama kolaylığından maksimum fayda sağlanması ve riskin birden fazla riske dağıtılması amaçlanmaktadır. Geleneksel portföy teorisinde değişik sektörlere göre menkul kıymet seçimi ve aşırı çeşitlendirme yapılmaktadır. Geleneksel portföy yaklaşımı, portföye alınacak olan menkul kıymetler arasındaki ilişkileri dikkate almamakta ve menkul kıymet seçiminde sayısal yöntemlere fazla yer vermemektedir. Bu yaklaşıma göre; farklı endüstri gruplarından işletmelerin menkul kıymetlerinden oluşan bir çeşitlendirmeye gidilmesinin olumlu bir etki yapacağı varsayılmaktadır. 13 Klasik portföy teorisi, portföy analizinde yalın çeşitlendirmeye dayanmakta olup, menkul kıymet sayısı ne kadar artırılırsa çeşitlendirmenin o kadar iyi yapıldığı kabul edilmektedir. Geleneksel portföy teorisinde biriyle ilişkisi olmayan endüstrilerdeki menkul kıymetlere birine ağırlık vermemek kaydıyla yatırım yaparak çeşitlendirme yapılabileceği ve menkul kıymet ile portföy riskinin büyük ölçüde düşeceği, portföy riskinin sistematik riske eşit olacağı kabul edilmektedir. Klasik portföy yönetimi seçilecek menkul kıymetler arasındaki ilişkileri dikkate almadan yalın bir çeşitlendirme mantığına dayanmaktadır Civan, s Aksoy ve Tanrıöven, s

9 Geleneksel yaklaşımda portföy getirisi, portföyü oluşturan menkul kıymetlerin temettü ve belli bir dönemdeki değer artışıdır. Bu nedenle, yatırımcıların gelecekteki menkul kıymet getirilerini tahmin etmeleri gerekmektedir. Portföyü oluşturan menkul kıymetlerin getirileri aynı yönde hareket etmeyeceğinden, portföyün riski tek bir menkul kıymetin riskinden daha küçük olacaktır. İşte geleneksel portföy teorisi, bu prensipten hareketle, portföy içindeki menkul kıymet sayısının artması ilkesine dayanmaktadır. 15 Geleneksel portföy teorisine göre amaçlanan bir çok sayıda menkul kıymet çeşitlemesinin yapılması bir çok sakıncaları ortaya çıkarmaktadır. Bu sakıncaları aşağıdaki gibi sıralamak olanaklıdır Oluşturulan portföyde riskine katlanılmaması gereken menkul kıymetler de satın alınabilir. 2. Büyük çapta oluşturulan portföyde, yöneticiler bazı menkul kıymetler hakkında tam bilgiye sahip olmayabilir. 3. Bir çok sayıda menkul kıymet hakkında araştırma yapılması maliyetlerin yükselmesine neden olur. 4. Çok sayıda alım satımın yapılması portföy içinde komisyon giderlerinin artmasına neden olabilir. Subjektif değerlendirmelerle, yatırımcının veya portföy yöneticisinin sezgilerine ve yeteneğine dayalı bu teoride risk ile getiri arasındaki ilişki bilinmekte, menkul kıymetleri aynı veya ters yönde hareket ettikleri gözlemlenmekte ancak bunun ölçülmesi işlemi yapılmamaktadır. Bu ilişki ise, ilk kez Modern Portföy Teorisinin kurucusu olarak bilinen Markowitz tarafından ölçülmüştür MODERN PORTFÖY TEORĠSĠ 5.1. GENEL OLARAK MODERN PORTFÖY TEORĠSĠ Yukarıda belirttiğimiz gibi, geleneksel portföy teorisi menkul kıymet yatırım fonları arasındaki ilişkileri ve aynı zamanda nicel verileri 15 Ercan ve Ban, s Civan, s Ayıkoğlu Zaif, s

10 önemsememesi nedeniyle 20.yy.ın ikinci yarısında yerini matematiksel ve istatiksel yöntemlerden hareket ederek yatırım yapmayı öngören Modern Portföy Teorisi ne bırakmıştır. Kendisine Nobel Ödülü kazandıran makalesi ve makalenin daha detaylı devamı olan kitabıyla Hanry M. Markowitz 1952 yılında Modern Portföy Teorisi nin temelini atmış ve Ortalama Varyans Modeli ni ortaya koymuştur. 18 Modern portföy teorisinin babası olarak da bilinen Hanry Markowitz geleneksel portföy yönetimine başlıca 3 önemli noktada katkıda bulunmuştur. İlki ve en önemli olanı portföy yönetiminde kısımların veya parçaların toplamının bütününe eşit olmadığını ispatlamasıdır. Markowitz, portföy riskinin portföyü oluşturan varlıkların riskinden daha az olabileceğini ve belirli koşullarda portföyün sistematik olmayan riskinin sıfır yapılabileciğini göstermiştir. İkinci katkısı yatırımcıların bazı portföyleri aynı getiriyi sağlamakla birlikte, daha riskli oldukları için, bazı portföyleri de aynı risk düzeyinde olmakla birlikte, daha az getiri sağladıkları için tercih etmeyeceklerini, dolayısıyla bazı portföylerin diğerlerine göre daha üstün olduklarını ve bu durumu üstünlük ilkesi olarak ileri sürmüş olmasıdır. Markowitz e göre portföylerin seçiminde etkin sınır söz konusudur. Bir diğer katkısı ise etkin sınır bir çok hesaplama ile yapılabilmektedir. Markowitz in geliştirdiği bu karmaşık hesaplamalar, öğrencisi William Sharpe tarafından geliştirilerek basit bir şekilde ortaya konmuştur. 19 Modern portföy teorisinin dayandığı temel ilke, getirileri arasında pozitif korelasyon olmayan varlıkların bir araya getirilmesiyle riskin azaltılması ilkesidir. Optimal varlık birleşimine ilişkin temel fikir aşağıdaki şekilde görülebilir. 18 Teymur Naghıyev, Menkul Kıymet Yatırım Fonlarından Oluşan Optimal Portföy Seçimi ve Riske Maruz Değer Yöntemi ile Portföy Riskinin Belirlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstabul,2008, s Ercan ve Ban, s

11 Beklenen Getiri ****** ****** **** ************** Etkin Sınır Standart Sapma Grafikteki her bir nokta, farklı varlıkların farklı ağırlıklarından oluşan olası portföyleri göstermektedir. Bu grafikten çıkarılacak sonuçları aşağıdaki gibi ifade etmek olanaklıdır. 1. Risk düzeyi aynı olan bazı portföyler daha yüksek getiriye sahiptir. 2. Beklenen getiri düzeyi aynı olan portföyler diğerlerine göre daha düşük riske sahiptir. Yatırımcılar çok getiri ve az riski tercih ettiklerinden bazı portföyler diğerlerinden daha iyi durumdadırlar. En iyi portföy ise en düşük riske sahip ve aynı risk düzeyinde en yüksek getiriye sahip olan portföylerdir. Bu portföyler etkin sınır üzerinde yer almaktadırlar. Yatırımcılar eğer rasyonel ise, etkin sınır üzerinde yer alan portföyleri seçerler. Etkin sınırın eğimi yukarılara doğru çıktıkça azalmaktadır. 20 Modern portföy teorisini ortaya koyan Markowitz, belirli bir parayı menkul değerlere yatıran yatırımcının dönem sonunda elde edebileceği parayı bilmesi mümkün değildir diyerek, yatırımcının hisse senedinin geçmişteki performansından yararlanarak bazı tahminlerde bulunabileceğini belirtmiştir Civan,s Volkan Haskılıç, Markowitz Portföy Seçim Modelinin Faeklı Risk Ölçütleriye IMKB da Uygulanması ve Çok Dönemli Portföy Optimizasyonu Üzerine Bir Çalışma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tez Önerisi,Hacette Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Ankara, Temmuz s.1. 11

12 Modern Portföy Teorisinde, portföy seçiminde iki aşama vardır. Birinci aşama, menkul değerin gelecekteki performansı hakkında bilgi edinmek ve tecrübe kazanmaktır. İkinci aşama ise, alınan bilgiler sonucunda portföy seçimi yapılmasıdır.birinci aşamada belirli kurallar vardır. Yatırımcılar gelecekteki gelirlerinin iskonto edilmiş değerlerini maksimize etmeye çalışırlar. Ancak geleceğin belirsiz ve risksiz olması iskonto edilmiş getirinin beklenen getiri olmasını zorunlu kılar. Beklenen getirinin hesaplanmasında risk dikkate alınır. Bu hipotez yatırımcıların bütün fonlarını iskonto edilmiş en büyük değerli menkul kıymete yatırdıklarını kabul eder. Eğer iki veya daha fazla menkul kıymet aynı değere sahip ise bunların kombinasyonu en az diğerleri kadar iyidir. 22 Markowitz in ele aldığı önemli bir nokta da, menkul kıymetlerin göze çarpan bir özelliği olan getiriler arasındaki ilişkidir. Bu teorinin önemli mesajı, varlıkların yalnızca menkul kıymetlerin kendi özeliklerine göre seçilmemeleri gerektiğidir. Bunun yerine, bir yatırımcı her menkul kıymetin diğer menkul kıymetlerle olan karşılıklı hareketlerini de dikkate almalıdır. Birçok ekonomik nicelik gibi, menkul kıymetlerin getirileri de birlikte artıp, azalma eğilimindedir. Bu korelasyon mükemmel değildir. Eğer menkul kıymet getirileri ilişkili değilse, çeşitlendirme riski elimine edebilir. Tüm menkul kıymetlerin getirileri mükemmel bir uyum içinde artıp, azaldığı durumda ise çeşitlendirme riski elimine etmek için bir şey yapamaz. 23 Markowitz, finansal varlık getirileri arasındaki ilişkilerin dikkate alınması ve tam pozitif ilişki içinde bulunmayan varlıkların aynı portföyde birleştirilmesiyle, beklenen getiriden feragat etmeden riskin azaltılabileceğini göstermiştir. Markowitz çeşitlendirmesiyle, varlıklar arasındaki ilişkileri dikkate alınmaksızın yapılacak basit çeşitlendirmeye nazaran, riski daha düşük portföyler elde etmek mümkündür. 24 Modern Portföy teorisi, yatırımcının karşılaştığı riske karşı beklenen getiri olarak tanımlanmaktadır. Markowitz Ortalama Varyans Modeli, bütün yumurtaları aynı sepete koyma deyişine matematiksel bir anlam vermiştir. Modern Portföy yaklaşımına göre yatırımcılar, genellikle tek bir menkul kıymete yatırım yapmamakta, birikimlerini çeşitli menkul kıymetler arasında dağıtmaktadırlar. Bunu yapmadaki amaç ise yatırımcıların tasarruflarını çeşitli 22 Civan,s Filiz Kardiyen, Portföy Optimizasyonunda Ortalama Mutlak Sapma Modeli ve Markowitz Modelinin Kullanımı ve IMKB Verilerine Uygulanması, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.13, 2008,s Mehmet Bolak, Sermaye Piyasası Menkul Kıymetler ve Portföy Analizi, İstanbul: Beta Yayınları, 1991, s

13 menkul kıymetler arasında en uygun şekilde paylaştırarak, belirli karlılık düzeyinde riski en aza indirmek veya belli risk düzeyinde karlılığı en yükseğe çıkaracak şekilde portföy oluşturmaktır. Markowitz, portföy oluştururken portföyde bulunan menkul kıymetlerin belirli risk düzeylerinde beklenen getiri oranın maksimum noktada sağlanacağını araştırmıştır MODERN PORTFÖY TEORĠSĠNĠN VARSAYIMLARI Modern Portföy Teorisi belli varsayımlar altında gerçekleşir Yatırımcılar yatırım kararlarını sadece beklenen getiri ve riske göre verirler 2. Sermaye piyasaları etkindir. Etkin sermaye piyasalarının özellikleri ise aşağıdaki gibidir. - Piyasada çok sayıda katılımcı olup, hiçbiri piyasayı etkileyecek paya sahip değildir - Menkul kıymetlerle ilgili bilgiler düşük maliyetlerle elde edilir. - Piyasada alım satım giderleri düşük, likidite yüksektir - Ekonomik, politik ve sosyal değişiklikler piyasada hızla yayılır - Piyasaların kurumsal yapısı çok gelişmiştir ve düzenlemeler piyasaların istikrarlı çalışmasını sağlar. Etkin piyasalar elde edilen/açıklanan bilgilerin düzeyine göre ve fiyatlara yansımasına göre 3 e ayrılır. a. Zayıf Forma Etkin Piyasa: Geçmiş fiyat hareketlerine ait bütün bilgilerin hisse senedi cari fiyatına yansıdığı piyasadır. b. Yarı Güçlü Formda Etkin Piyasa: Piyasalarla ilgili olmayan bilgilerde dahil olmak üzere kamuya açıklanan bilgilerin anında fiyatlara yansıdığı piyasalardır. 25 Cavan, s Aksoy ve Tanrıöven,s

14 c. Güçlü Formda Etkin Piyasalar: Kamuya açıklanmayan bilgilerde dahil tüm bilgilerin hisse senedi fiyatına yansıdığı piyasalardır. 3. Tüm yatırımcılar aynı risk düzeyinde daha fazla getiriyi, aynı getiri düzeyinde daa düşük riski tercih ederler. 4. Bütün yatırımcılar rasyonel düşünmektedirler. 5. Geçmişteki getirilerin standart sapması riskin tek göstergesi olup, yatırımcıların risk tahmini beklenen getirideki değişmeyle orantılıdır OPTĠMAL PORTFÖY OLUġTURULMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER Modern Portföy Teorisinde optimal portföy oluşturulmasında uygulanan 5 tane yaklaşım söz konusudur Ortalama Varyans Optimizasyonu: Markowitz modeli bu yöntemle uygulamaktadır. Menkul değerler arasındaki ortalama varyans, korelasyon katsayısının hesaplanmasıyla gerçekleşir. 2. Risk Tahmini: Portföyde meydana gelebilecek hataların tespit edilmesi ile portföy optimal hale getirilebilir. 3. Simülasyon: İstatistiki verilere dayanarak bilgisayar programlar ile varlıklar değerledirilir. 4. Kaodratik OptimizasyonProgramı: Belirli matematiksel programlar kullanmak suretiyle portföy riskini ölçmek ve yatırımın toplam getirisini maksimum etmektir. 5. Örnek Kütle Analizi: Belirli bir döneme ilişkin örnek kütle hesaplamalarının yapılmasıdır. 27 Civan, s

15 KAYNAKÇA Aksoy,Ahmet ve Tanrıöven ve Cihan, Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Analizi,3. Baskı, Ankara: Gazi Kitapevi, Mayıs 2007 Bolak,Mehmet, Sermaye Piyasası Menkul Kıymetler ve Portföy Analizi, İstanbul: Beta Yayınları, Civan, Mehmet, Sermaye Piyasası Analizleri ve Portföy Yönetimi, Ankara: Gazi Kitapevi,2007. Demirtaş, Özgür ve Güngör, Zülal, Portföy Yönetimi ve Portföy Seçimine Yönelik Uygulama, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Temmuz 2004, s Ercan, Metin Kamil ve Ban, Ünsal, Değere Dayalı İşletme Finansı, Finansal Yönetim,4. Baskı,Ankara: Gazi Kitapevi,2008, s.188 Haskılıç,Volkan, Markowitz Portföy Seçim Modelinin Faeklı Risk Ölçütleriye IMKB da Uygulanması ve Çok Dönemli Portföy Optimizasyonu Üzerine Bir Çalışma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tez Önerisi,Hacette Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Ankara, Temmuz Karakaş,Tülay, Portföy Yönetimi Sözleşmesi, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları Kardiyen, Filiz, Portföy Optimizasyonunda Ortalama Mutlak Sapma Modeli ve Markowitz Modelinin Kullanımı ve IMKB Verilerine Uygulanması, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.13, Naghıyev, Teymur, Menkul Kıymet Yatırım Fonlarından Oluşan Optimal Portföy Seçimi ve Riske Maruz Değer Yöntemi ile Portföy Riskinin Belirlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstabul,2008. Zaif, Ayıkoğlu,Muhasebe Verilerine Dayalı Risk Ölçümü, Ankara: Gazi Kitapevi,Ocak

OPTİMAL PORTFÖY OLUŞTURULMASINDA BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA

OPTİMAL PORTFÖY OLUŞTURULMASINDA BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ OPTİMAL PORTFÖY OLUŞTURULMASINDA BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA DANIŞMAN Prof.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2852 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1809 PORTFÖY YÖNETİMİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2852 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1809 PORTFÖY YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2852 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1809 PORTFÖY YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Turhan KORKMAZ (Ünite 1, 3, 4, 6, 7, 8) Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 2) Prof.Dr. Güven

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE

Detaylı

PORTFÖY OLUŞTURMADA KURUMSAL YATIRIMCI YAKLAŞIMI

PORTFÖY OLUŞTURMADA KURUMSAL YATIRIMCI YAKLAŞIMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI PORTFÖY OLUŞTURMADA KURUMSAL YATIRIMCI YAKLAŞIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ TURAN KOCABIYIK Tez Danışmanı: YARD. DOÇ. DR. HAYRETTİN

Detaylı

FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASABE-FİNANSMAN BİLİM DALI FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1,5) Yrd.Doç.Dr. Çetin POLAT (Ünite 2,8) Öğr.Gör. Ekrem MERİÇ

Detaylı

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat 7. Bölüm Risk ve Getiri Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Uluslararası portföy yatırımları ile ilgili temel kavramları

Detaylı

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ESNTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Hazırlayan Özgür Himmet

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

1.YATIRIM FONLARININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

1.YATIRIM FONLARININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 1 GİRİŞ Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyi noktasındaki en önemli göstergelerden biri gelişmiş, olgunlaşmış ve güçlenmiş finansal piyasalardır. Bu piyasalar, fon fazlası olan ekonomik birimlerin ellerindeki

Detaylı

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur.

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. Tarih: Ocak 2011 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİMİ VE PORTFÖY SEÇİMİNE YÖNELİK UYGULAMA

PORTFÖY YÖNETİMİ VE PORTFÖY SEÇİMİNE YÖNELİK UYGULAMA HAVACILIK VE UZAY TEKOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2004 CİLT 1 SAYI 4 (103-109) PORTFÖY YÖETİMİ VE PORTFÖY SEÇİMİE YÖELİK UYGULAMA Özgür DEMİRTAŞ 2.HİBM Komutanlığı Uçak Fasbat Müdürlüğü demirtasozgur@yahoo.com

Detaylı

d. Tasfiye Değeri Yöntemi...19

d. Tasfiye Değeri Yöntemi...19 İÇİNDEKİLER Değerleme Yöntemlerinin Gelişimi...2 Şirket Değerlemesinde Kullanılan Analizler...3 Teknik Analiz... 3 Temel Analiz... 3 Modern Yaklaşım...3 Genel Kabul Görmüş Şirket Değerleme Yöntemleri...3

Detaylı

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETMELERDE FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE İMKB İŞLEM GÖREN ÇİMENTO ŞİRKETİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETMELERDE FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE İMKB İŞLEM GÖREN ÇİMENTO ŞİRKETİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETMELERDE FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE İMKB İŞLEM GÖREN ÇİMENTO ŞİRKETİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA Kenan EVİN YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

VADELİ PİYASALARDA RİSKTEN KORUNMA: VOB-İMKB 30 ENDEKS SÖZLEŞMELERİ KULLANIMINA DAYALI KORUNMA ORANI VE KORUNMA ETKİNLİĞİ

VADELİ PİYASALARDA RİSKTEN KORUNMA: VOB-İMKB 30 ENDEKS SÖZLEŞMELERİ KULLANIMINA DAYALI KORUNMA ORANI VE KORUNMA ETKİNLİĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.39-63. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

Türkiye deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri

Türkiye deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2008 / 1 :114-147 Türkiye deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri

Detaylı

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI 2006-2010 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE DEKİ A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Betül

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

*Prof. Dr. Münevver Turanlı, Yrd. Doç. Dr. Ünal Halit Özden, Dr. Dicle Demirhan

*Prof. Dr. Münevver Turanlı, Yrd. Doç. Dr. Ünal Halit Özden, Dr. Dicle Demirhan SEÇİM TARTIŞMALARININ HİSSE SENEDİ PİYASASINA ETKİSİ *Prof. Dr. Münevver Turanlı, Yrd. Doç. Dr. Ünal Halit Özden, Dr. Dicle Demirhan 1.GİRİŞ Risk sözcüğü arzulanan ve/veya planlanan bir "şeyin" gerçekleşmemesi

Detaylı

İMKB de Hisse Senedi Fiyatlarının Gün İçi Yapılarına Dayalı Alternatif Bir Yatırım Stratejisi Önerisi

İMKB de Hisse Senedi Fiyatlarının Gün İçi Yapılarına Dayalı Alternatif Bir Yatırım Stratejisi Önerisi Yrd. Doç. Dr. Fatih Temizel 29 İMKB de Hisse Senedi Fiyatlarının Gün İçi Yapılarına Dayalı Alternatif Bir Yatırım Stratejisi Önerisi Öğr. Gör. Ekrem Meriç Yard. Doç. Dr. Fatih TEMİZEL Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI

YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI İbrahim KUZKUN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 YATIRIMCILARDA

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLAR ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLAR ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLAR ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ BASEL UZLAŞISI ÇERÇEVESİNDE KOBİLERDE KREDİ DERECELENDİRME NOTU UYGULAMASI Hazırlayan N.Serap YOLAŞ VURUR Danışman

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) Doç.Dr. Metin COŞKUN (Ünite 4) Editör Prof.Dr.

Detaylı

Deponuzu Bilinçli Doldurun

Deponuzu Bilinçli Doldurun Deponuzu Bilinçli Doldurun Aracı Kuruluş Varantları A Passion to Perform. İçindekiler Durum 3 Bilgi kazanç demektir Çözüm 4 Deponuzu bilinçli doldurun Başarı Faktörleri 5 Varantlar Günlük yaşamdan bir

Detaylı

Anahtar Kelimeler Yatırımcı Profili, Hisse Senedi, Borsa Yatırımcısı, Portföy Yönetimi.

Anahtar Kelimeler Yatırımcı Profili, Hisse Senedi, Borsa Yatırımcısı, Portföy Yönetimi. Uşak İlindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını Etkileyen Demografik ve Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Analizi (The Profile of Stock Investors in Uşak and Analysis of Demographic

Detaylı

İŞLETMELERDE DÖVİZ FUTURES SÖZLEŞMELER İLE KUR RİSKİ YÖNETİMİ: VOB (VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI) UYGULAMASI

İŞLETMELERDE DÖVİZ FUTURES SÖZLEŞMELER İLE KUR RİSKİ YÖNETİMİ: VOB (VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI) UYGULAMASI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞ-YL-2007-0005 İŞLETMELERDE DÖVİZ FUTURES SÖZLEŞMELER İLE KUR RİSKİ YÖNETİMİ: VOB (VADELİ İŞLEMLER VE

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali Bayrakdaroğlu, Menkul Kıymet Değerlemesi Dersi Ders Notları MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ. Bölüm:1: YATIRIM KARARI SÜRECİ

Yrd. Doç. Dr. Ali Bayrakdaroğlu, Menkul Kıymet Değerlemesi Dersi Ders Notları MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ. Bölüm:1: YATIRIM KARARI SÜRECİ MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ Bölüm:1: YATIRIM KARARI SÜRECİ Günümüz ekonomik koşullarında tasarruf yapmak ve tasarrufları menkul kıymet yatırımlarına yönlendirmek, hem yatırımcıların refahı hem de ekonominin

Detaylı

Basel II Çerçevesinde Operasyonel Risk İçin Sermaye Ayarlaması

Basel II Çerçevesinde Operasyonel Risk İçin Sermaye Ayarlaması T C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PARA, SERMAYE PİYASASI ve FİNANSAL KURUMLAR ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi Basel II Çerçevesinde Operasyonel Risk İçin Sermaye Ayarlaması İlhan ÇİFTÇİ

Detaylı