MODERN PORTFÖY TEORĠSĠ. Hazırlayan: M. Aykut KELECĠOĞLU,Ankara 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MODERN PORTFÖY TEORĠSĠ. Hazırlayan: M. Aykut KELECĠOĞLU,Ankara 2009."

Transkript

1 MODERN PORTFÖY TEORĠSĠ Hazırlayan: M. Aykut KELECĠOĞLU,Ankara PORTFÖYÜN TANIMI Portföy kelime anlamı olarak cüzdan demektir.menkul kıymetler açısından portföy, menkul kıymetlerden oluşan bir topluluğu ifade etmektedir.yapılan bir çok tanımlarda dikkate alınarak genel bir portföy tanımını şu şekilde yapabiliriz. Portföy, belirli amaçları gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların, sahip olduğu,birbirleriyle ilişkisi olan ve kendine öz ölçülebilir nitelikleri olan yeni bir varlıktır. 1 Portföy, riski azaltmak ve üstlenilen riske göre en yüksek getiriyi sağlamak amacı ile en az iki çeşit menkul kıymetten oluşan bir havuzdur. Yukarıdaki portföy tanımı menkul kıymetler açısından yapılmış bir tanımla olup, bunu gayrimenkul gibi duran varlık yatırımlarını da içine alacak şekilde genişletmek mümkünüdür. 2 Bir başka tanıma göre portföy, ağırlıklı olarak hisse senedi, tahvil gibi menkul kıymetler ve türev ürünler gibi çeşitli menkul kıymetlerden oluşan, belirli bir şahıs ve grubun elinde bulunan finansal kıymetlerdir. Yatırım kavramı genel olarak sermaye ve/veya servet birikimini artırma amaçlı gerçekleştirilen her türlü faaliyet olarak ifade edilirken; portföy ise, bu servetin oluşturulma biçimidir. 3 Sermaye Piyasası Kanunu ve portföy yönetimi ile ilgili tebliğlerde portföyün ne olduğu konusunda bir tanıma rastlamıyoruz. Ancak portföyün, portföy yönetiminin konusunu oluşturduğu göz önüne alındığında, Sermaye Piyasası Kanunu açısından söyle bir tanımla yapmak mümkündür. Sermaye Piyasası Kanunu nun 35 ve 37. Maddesinde yatırım fonları düzenlenirken sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer madenler portföyü işletmekten söz edilmektedir. Yine, Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde portföy yöneticiliğinin konusunu sermaye piyasası araçlarının oluşturacağı ifade edilmektedir. Buna göre portföy, işletilmek veya yönetilmek amacıyla bir araya 1 Özgür Demirtaş ve Zülal Güngör, Portföy Yönetimi ve Portföy Seçimine Yönelik Uygulama, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Temmuz 2004, s Metin Kamil Ercan ve Ünsal Ban, Değere Dayalı İşletme Finansı, Finansal Yönetim,4. Baskı,Ankara: Gazi Kitapevi,2008, s Mehmet Civan, Sermaye Piyasası Analizleri ve Portföy Yönetimi, Ankara: Gazi Kitapevi,2007. s

2 getirilen sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer madenleri ifade etmektedir. 4 Portföyü oluşum biçimlerine göre dört gruba ayırmak mümkünüdür Tamamı Tahvillerden OluĢan Portföyler: Bu tür portföyler, riski sevmeyen yatırımcılar tarafından tercih edilen farklı işletmelerin çıkardığı tahviller, devlet tahvilleri ve hazine bonolarından oluşan düşük riskli ve buna bağlı olarak düşük getirili portföylerdir. 1. Tamamı Hisse Senetlerinden OluĢan Portföyler: Bu tür portföylerde yatırım her türlü risk düzeyinde yapılabilir. Diğer portföy türlerinden farkı, sadece hisse senetlerini kapsamasıdır. Ekonominin istikrarlı olduğu dönemler bu tür portföyler başarı gösterirler. 2. Hisse Senedi ve Tahvillerden OluĢan Portföyler: En çok kullanılan portföy türü olan bu portföy, ekonomik gelişmelere göre hisse senedi, tahvil ve türev ürünlerden oluşmaktadır. Böyle bir oluşumla ana paranın hem emniyeti sağlanmakta, hem de karlılığı dikkate alınarak dengeli bir portföy oluşturulmaktadır. 3. Diğer Yatırım Araçlarından OluĢan Portföyler: Hisse senedi ve tahviller dışında, varlığa dayalı menkul kıymetler, finansman bonoları, gelir ortaklığı senetleri, menkul kıymet yatırım fonları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi yatırım araçlarından oluşturulan portföylerdir. 2. PORTFÖY YÖNETĠMĠ Teknik analiz ve temel menkul kıymetler analizi, menkul kıymetlerle tek tek ilgilenmektedir. Menkul kıymet yatırımcılarının pazardaki menkul kıymetlerin fiyatlarını değiştirmede hiçbir etkileri olmamakta, pazarın verim ve riskine uygun hareket etmek pazarın sonuçlarına göre davranmak zorunda kalmaktadırlar. Portföy yönetimi, tek tek menkul kıymetleri inceleyen diğer analiz metotlarını tamamlar niteliktedir. Pazardaki hisse senetlerinin genel ekonomik şartlardan etkilenmeleri farklı yönde ve değişik şiddettedirler. Değişik parametreler menkul kıymetleri de farklı etkilerler. İşte farklı etkilenme durumundaki menkul kıymetlerden bir karışım yaparak çeşitlendirme yoluyla 4 Tülay Karakaş, Portföy Yönetimi Sözleşmesi, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları 2000, s.6. 5 Civan, s

3 risk ve geliri etkileyerek yatırımcının faydasını artırma işlemlerine portföy yönetimi denilmektedir. 6 Portföy Yönetimi, portföyü oluşturmak ve oluşturulan portföylerden hangi menkul kıymetlerin ne zaman çıkarılacağına ve çıkarılan menkul kıymetlerin yerine ne zaman hangi menkul kıymetlerden alınacağına karar vermektir. Ekonomik koşullar zamanla değiştiğinden menkul kıymet yatırımcılarının portföylerinden bazı menkul kıymetleri satıp, yerine yenilerini almaları söz konusu olabilir. Sözü edilen bu işlemin ne zaman, nasıl ve hani menkul kıymetler üzerinde gerçekleştirileceğine karar vermek uzmanlık gerektirmektedir. Portföy yönetimi; yatırımcıların ihtiyaçlarına ve ekonomik koşullara göre portföye çeşitli menkul kıymetleri alarak bunları en uygun biçimde yönetmektir. 7 Portföy yönetimi tesadüfi seçim yöntemi ile hiç bağdaşmamaktadır. Tesadüfi seçim yönetiminde menkul kıymetler hiçbir kurala bağlı olmaksızın seçilmekte iken, portföy yönetiminde menkul kıymetler arasındaki ilişkiler incelenerek ilişkinin yönü ve derecesine göre portföye alınmakta yada portföyden çıkarılmaktadırlar. 8 Portföy yönetimi kavramı üç temel faaliyeti içeren şekilde tanımlanabilir. 1. Varlık tahsisi 2. Önemli varlık sınıflarının değişimi 3. Varlık sınıfındaki menkul kıymetlerin seçimi Portföy yönetiminin en önemli fonksiyonu, risk ve getiri arasında bir ilişki kurmaktır. Ekonomik koşullar altında yatırımcıların temel amacı sahip oldukları varlıkların toplam getirilerini, risk faktörünü dikkate alarak, mümkün olduğunca artırmaktır. Portföy yönetiminde amaç, karar vericinin riske ve getiriye karşı gösterdiği tutum çerçevesinde portföy içine hangi varlıkların hangi oranlarda alınacağına ve zamanla değişen ekonomik koşullara bağlı olarak hangi varlıkların portföyden çıkarılacağına karar vermektir. 6 Ahmet Aksoy ve Cihan Tanrıöven, Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Analizi,3. Baskı, Ankara: Gazi Kitapevi, Mayıs 2007, s Civan, s Aksoy ve Tanrıöven, s

4 Portföy yönetiminde yapılan çalışmalar iki bakımdan incelenir. Bunlardan ilki, portföy sahibinin ve yatırımcıların görevleridir. Portföy sahibi veya yatırımcıların görevleri, portföy yöneticisine belirli zaman aralıklarında yatırımdan amaçlanan kazançları ve kabul edilebilecek risk seviyesini bildirmektir. İkincisi ise, portföy yöneticisinin görevleridir. Portföy yöneticisi, portföy sahibinin veya yatırımcının menkul kıymetlerini, uygun çeşitlendirme ile cazip risk seviyesinde, amaçlanan getiriyi sağlamaktır SĠSTEMATĠK RĠSKĠN ÖLÇÜM MODELLERĠ - PORTÖY TEORĠLERĠ Risk çeşitlerinden sistematik risk, menkul kıymet yatırımlarında getirinin maksimum kılınması açısından yatırımcının ilgisini çekmektedir. Sistematik olmayan riskin ise, portföy oluşturarak çeşitlendirme yoluyla elimine edilebileceği düşünülmektedir. Sistematik olmayan risk, uygun portföyün oluşturulmasıyla yok edilebilir. Ancak uygun portföy bileşimi ile sistematik risk yok edilemez. İşte bu yaklaşımla, menkul kıymet yatırımlarında riskin ölçülmesi ve uygun portföy bileşeninin tespiti için portföy teorileri geliştirilmiştir. Bu teorilerin hepsinde de sistematik olmayan riskin yok edilebileceği düşünüldüğünden, sistematik riskin ölümü hedeflenmiştir. Risk ölçümünde kullanılan portföy teorileri ve modeller şunlardır. 1. Geleneksel Portföy Teorileri 2. Modern Portföy Teorisi 3. İndeks Modelleri 4. Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli 5. Arbitraj Fiyatlama Modeli Geliştirilen bu portföy teorileri, sistematik riski, risk ve getiri arasındaki ilişkiden hareketle ölçmeye çalışmış ve yatırımcının riske karşı davranışına göre uygun portföyün seçileceğini vurgulamıştır Civan, s Figen Ayıkoğlu Zaif,Muhasebe Verilerine Dayalı Risk Ölçümü, Ankara: Gazi Kitapevi,Ocak 2007, s

5 3.1. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI AÇISINDAN RĠSK ÇEġĠTLERĠ Menkul kıymet yatırımlarında risk çeşitleri, beklenen getirinin doğru tahmin edilebilmesi, menkul kıymetlerin seçilmesi ve optimum portföy yapısının oluşturulması açısından ele alınmaktadır. Buna göre, menkul kıymet yatırımları açısından toplam risk, sistematik ve sistematik olmayan risk olarak ikiye ayrılmaktadır. 11 Beklenen getiri ile gerçekleşen getiri arasındaki fark risk olarak adlandırılmaktadır. Bu fark ne kadar büyükse risk o kadar fazla demektir.kuşkusuz bu fark yatırım kararının verilmesinden sonraki koşulların değişmesinden kaynaklanmaktadır. Bu koşulların bir kısmı menkul kıymeti alınan firmaya özgü koşullardır. Yani firmanın yönetim, üretim, pazarlama ve finans gibi temel iş anlayışı, faaliyet yaklaşımları ve stratejilerinden kaynaklanan, dolayısıyla firma tarafından kontrol edilebilen ve firmanın kendi işleyişine ait olan değişimlerin neden olduğu risktir. Riskin bu kısmına sistematik olmayan risk denilir. Değişime neden olan koşulların diğer kısmı ise, firmayı çevreleyen ve firmanın kontrolünde olmayan, faiz ve enflasyon oranlarında, döviz kurlarında, genel ekonomi ve piyasa koşullarındaki değişmeler sonucu ortaya çıkan değişme yada risktir. Riskin bu kısmına sistematik risk adı verilir. Dolayısıyla risk yani beklenen ile gerçekleşen arasındaki fark bir bütün olarak firmanın kontrolünde olan firma içi ve kontrolünde olmayan firma dışı koşullardaki değişimlerin bir sonucudur. Bu bağlamda risk çeşitlerini, kendilerini oluşturan risklerle birlikte aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi sınıflayabiliriz. MENKUL KIYMET YATIRIM ARAÇLARI AÇISINDAN RİSK ÇEŞİTLERİ SİSTEMATİK RİSK - Enflasyon Riski - Piyasa Riski - Faiz Oranı Riski - Ülke Riski - Döviz Kuru Riski - SİSTEMATİK OLMAYAN RİSK - Finansal Risk - Yönetim Riski - Faaliyet (Sektör Riski) 11 Ayıkoğlu Zaif, s.6 5

6 Daha önce ifade edildiği üzere; çalışma konumuz olan Modern Portföy Teorisi sistematik riskin ölçüm modeli olduğu için çalışmamızın bundan sonraki bölümünde sistematik risk üzerinde durulacak, sistematik olmayan riske değinilmeyecektir SĠSTEMATĠK RĠSK 12 Sistematik risk, menkul kıymetlerin fiyatlarını etkileyen, ekonomik ve politik şartlardan kaynaklanan risklerdir. Sistematik riskten her işletme veya menkul kıymet, sistematik riske duyarlılığına bağlı olarak az yada çok etkilemektedir. Bu nedenle bu riskin menkul kıymet yatırımları açısından yok edilmesi mümkün değildir ENFLASYON RĠSKĠ Enflasyon riski, paranın satın alma gücünün kaybına bağlı olarak menku kıymet getirilerinin de azalması durumudur. Yatırımcılar, hem edindikleri menkul kıymetlerin değerlerini korumayı hem de yatırımdan getiri sağlamayı hedeflerler. Ancak, genel fiyat düzeyinin yükseldiği, satın alma gücünün düştüğ ve dolaşımdaki para miktarının arttığı enflasyonist ortamda bu mümkün olmamaktadır. Enflasyon riski her menkul kıymet üzerinde aynı etkiyi yaratmaz. Örneğin; sabit getirili bir yatırım aracı üzerinde enflasyonun etkisi büyüktür ve enflasyon açısından riskli yatırımlardır. Çünkü bu yatırımlarda, enflasyon oranındaki artışa paralel olarak, cari gelirde artış görünmez. Bu da gerçek gelirin azalmasına neden olur. Yine değişken getirili menkul kıymet yatırımlarının enflasyon riskinden etkilenme düzeyleri de farklı olmaktadır FAĠZ ORANI RĠSKĠ Menkul kıymet yatırımları açısından faiz oranı riski, faiz oranlarındaki değişimin menkul kıymet getirileri üzerinde yarattığı etkidir. Faiz oranında artışın menkul kıymetler üzerindeki etkilerini iki kısma ayırabiliriz. - Menkul kıymetin gerçek değerindeki azalış ve - Kaçırılan kazanç (fırsat maliyeti) 12 Ayıkoğlu Zaif, s

7 Faiz oranlarında meydana gelecek artış, sabit getirili borçlanma senetlerinin gerçek değerini düşürecektir. Çünkü sabit getirili tahvillerin bugünkü değeri, piyasa faiz oranı ile iskonto edildiğinde tahvilin gerçek değeri düşecektir PĠYASA RĠSKĠ Piyasa riski, menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasada enflasyon veya faiz oranlarındaki dalgalanma gibi belirli bir ekonomik neden olmaksızın menkul kıymet fiyatlarının değişmesidir. Piyasada işlem gören menkul kıymet fiyatlarında, ülkede seçim yapılması, beklenmeyen bir savaşın çıkması, terör olayları, ülke içi ayaklanmalar, siyasi skandallar, ülke başkanının hastalanması veya ölmesi gibi psikolojik ve spekülatif etkiler değişime neden olabilir. Bu tür etmenlerin neden olduğu riskler piyasa riski olarak tanımlanmaktadır. Piyasa riski, gelişmiş, işlem hacmi yüksek ve etkin sermaye piyasalarının varlığı ile azaltılabilir ÜLKE RĠSKĠ Bir ülkedeki, ekonomik ve siyasi gelişmelerin menkul kıymet fiyatları, işletme kararları ve işletme sonuçları üzerindeki etkisidir. Ülke riski, alınan siyasi kararların ve uygulamaların ülke ekonomisi ve ulusal veya uluslar arası ticaret hacmi üzerine etkisini ifade eder. Ülke riski piyasa riskinin bir parçası olarak da değerlendirilmektedir DÖVĠZ KURU RĠSKĠ Yabancı paranın değerinde yaşanan dalgalanmaların yabancı para cinsinden menkul kıymet fiyatlarında yaratacağı etki döviz kuru riskidir. Özellikle finansal piyasaların küreselleşmesiyle, farklı ülke sermaye piyasası araçlarına yatırım yabancı menkul kıymetlere yatırım mümkün olabilmekte ve bu yatırımlar kur değişiminden etkilenmektedir. Finansal piyasaların küreselleşmesi döviz kuru riskinin sistematik olmayan risk gibi,farklı ülke sermaye piyasası araçlarına yatırım yapma, bir başka ifadeyle çeşitlendirme yoluyla azaltılmasına izin vermektedir. 7

8 SĠSTEMATĠK OLMAYAN RĠSK DÖVĠZ KURU RĠSKĠ Daha önce ifade edildiği gibi işletme riski olarak da adlandırılır.menkul kıymet fiyatlarındaki bireysel, işletmeye veya sektöre özgü değişimleri ifade eder. Çalışma konumuz olan Modern Portföy Teorisi sistematik riskin ölçüm modeli olduğu için çalışmamızın bundan sonraki bölümünde sistematik risk üzerinde durulacak, sistematik olmayan riske daha fazla değinilmeyecektir. 4. KISACA GELENEKSEL PORTFÖY TEORĠSĠ Modern Portföy Teorisi temelde geleneksel portföy teorisinin kimi eksikliklerini gidermek amacıyla geliştirilmiştir. Bu bağlamda çalışma konumuz olan Modern Portföy teorisine geçmeden önce kısaca geleneksel portföy teorisine değinmekte fayda görüyoruz. Geleneksel portföy yaklaşımı,1950 li yıllara kadar yaygın olarak kullanılan bilimsel bir dayanağı olmamasına rağmen, uygulama kolaylığından maksimum fayda sağlanması ve riskin birden fazla riske dağıtılması amaçlanmaktadır. Geleneksel portföy teorisinde değişik sektörlere göre menkul kıymet seçimi ve aşırı çeşitlendirme yapılmaktadır. Geleneksel portföy yaklaşımı, portföye alınacak olan menkul kıymetler arasındaki ilişkileri dikkate almamakta ve menkul kıymet seçiminde sayısal yöntemlere fazla yer vermemektedir. Bu yaklaşıma göre; farklı endüstri gruplarından işletmelerin menkul kıymetlerinden oluşan bir çeşitlendirmeye gidilmesinin olumlu bir etki yapacağı varsayılmaktadır. 13 Klasik portföy teorisi, portföy analizinde yalın çeşitlendirmeye dayanmakta olup, menkul kıymet sayısı ne kadar artırılırsa çeşitlendirmenin o kadar iyi yapıldığı kabul edilmektedir. Geleneksel portföy teorisinde biriyle ilişkisi olmayan endüstrilerdeki menkul kıymetlere birine ağırlık vermemek kaydıyla yatırım yaparak çeşitlendirme yapılabileceği ve menkul kıymet ile portföy riskinin büyük ölçüde düşeceği, portföy riskinin sistematik riske eşit olacağı kabul edilmektedir. Klasik portföy yönetimi seçilecek menkul kıymetler arasındaki ilişkileri dikkate almadan yalın bir çeşitlendirme mantığına dayanmaktadır Civan, s Aksoy ve Tanrıöven, s

9 Geleneksel yaklaşımda portföy getirisi, portföyü oluşturan menkul kıymetlerin temettü ve belli bir dönemdeki değer artışıdır. Bu nedenle, yatırımcıların gelecekteki menkul kıymet getirilerini tahmin etmeleri gerekmektedir. Portföyü oluşturan menkul kıymetlerin getirileri aynı yönde hareket etmeyeceğinden, portföyün riski tek bir menkul kıymetin riskinden daha küçük olacaktır. İşte geleneksel portföy teorisi, bu prensipten hareketle, portföy içindeki menkul kıymet sayısının artması ilkesine dayanmaktadır. 15 Geleneksel portföy teorisine göre amaçlanan bir çok sayıda menkul kıymet çeşitlemesinin yapılması bir çok sakıncaları ortaya çıkarmaktadır. Bu sakıncaları aşağıdaki gibi sıralamak olanaklıdır Oluşturulan portföyde riskine katlanılmaması gereken menkul kıymetler de satın alınabilir. 2. Büyük çapta oluşturulan portföyde, yöneticiler bazı menkul kıymetler hakkında tam bilgiye sahip olmayabilir. 3. Bir çok sayıda menkul kıymet hakkında araştırma yapılması maliyetlerin yükselmesine neden olur. 4. Çok sayıda alım satımın yapılması portföy içinde komisyon giderlerinin artmasına neden olabilir. Subjektif değerlendirmelerle, yatırımcının veya portföy yöneticisinin sezgilerine ve yeteneğine dayalı bu teoride risk ile getiri arasındaki ilişki bilinmekte, menkul kıymetleri aynı veya ters yönde hareket ettikleri gözlemlenmekte ancak bunun ölçülmesi işlemi yapılmamaktadır. Bu ilişki ise, ilk kez Modern Portföy Teorisinin kurucusu olarak bilinen Markowitz tarafından ölçülmüştür MODERN PORTFÖY TEORĠSĠ 5.1. GENEL OLARAK MODERN PORTFÖY TEORĠSĠ Yukarıda belirttiğimiz gibi, geleneksel portföy teorisi menkul kıymet yatırım fonları arasındaki ilişkileri ve aynı zamanda nicel verileri 15 Ercan ve Ban, s Civan, s Ayıkoğlu Zaif, s

10 önemsememesi nedeniyle 20.yy.ın ikinci yarısında yerini matematiksel ve istatiksel yöntemlerden hareket ederek yatırım yapmayı öngören Modern Portföy Teorisi ne bırakmıştır. Kendisine Nobel Ödülü kazandıran makalesi ve makalenin daha detaylı devamı olan kitabıyla Hanry M. Markowitz 1952 yılında Modern Portföy Teorisi nin temelini atmış ve Ortalama Varyans Modeli ni ortaya koymuştur. 18 Modern portföy teorisinin babası olarak da bilinen Hanry Markowitz geleneksel portföy yönetimine başlıca 3 önemli noktada katkıda bulunmuştur. İlki ve en önemli olanı portföy yönetiminde kısımların veya parçaların toplamının bütününe eşit olmadığını ispatlamasıdır. Markowitz, portföy riskinin portföyü oluşturan varlıkların riskinden daha az olabileceğini ve belirli koşullarda portföyün sistematik olmayan riskinin sıfır yapılabileciğini göstermiştir. İkinci katkısı yatırımcıların bazı portföyleri aynı getiriyi sağlamakla birlikte, daha riskli oldukları için, bazı portföyleri de aynı risk düzeyinde olmakla birlikte, daha az getiri sağladıkları için tercih etmeyeceklerini, dolayısıyla bazı portföylerin diğerlerine göre daha üstün olduklarını ve bu durumu üstünlük ilkesi olarak ileri sürmüş olmasıdır. Markowitz e göre portföylerin seçiminde etkin sınır söz konusudur. Bir diğer katkısı ise etkin sınır bir çok hesaplama ile yapılabilmektedir. Markowitz in geliştirdiği bu karmaşık hesaplamalar, öğrencisi William Sharpe tarafından geliştirilerek basit bir şekilde ortaya konmuştur. 19 Modern portföy teorisinin dayandığı temel ilke, getirileri arasında pozitif korelasyon olmayan varlıkların bir araya getirilmesiyle riskin azaltılması ilkesidir. Optimal varlık birleşimine ilişkin temel fikir aşağıdaki şekilde görülebilir. 18 Teymur Naghıyev, Menkul Kıymet Yatırım Fonlarından Oluşan Optimal Portföy Seçimi ve Riske Maruz Değer Yöntemi ile Portföy Riskinin Belirlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstabul,2008, s Ercan ve Ban, s

11 Beklenen Getiri ****** ****** **** ************** Etkin Sınır Standart Sapma Grafikteki her bir nokta, farklı varlıkların farklı ağırlıklarından oluşan olası portföyleri göstermektedir. Bu grafikten çıkarılacak sonuçları aşağıdaki gibi ifade etmek olanaklıdır. 1. Risk düzeyi aynı olan bazı portföyler daha yüksek getiriye sahiptir. 2. Beklenen getiri düzeyi aynı olan portföyler diğerlerine göre daha düşük riske sahiptir. Yatırımcılar çok getiri ve az riski tercih ettiklerinden bazı portföyler diğerlerinden daha iyi durumdadırlar. En iyi portföy ise en düşük riske sahip ve aynı risk düzeyinde en yüksek getiriye sahip olan portföylerdir. Bu portföyler etkin sınır üzerinde yer almaktadırlar. Yatırımcılar eğer rasyonel ise, etkin sınır üzerinde yer alan portföyleri seçerler. Etkin sınırın eğimi yukarılara doğru çıktıkça azalmaktadır. 20 Modern portföy teorisini ortaya koyan Markowitz, belirli bir parayı menkul değerlere yatıran yatırımcının dönem sonunda elde edebileceği parayı bilmesi mümkün değildir diyerek, yatırımcının hisse senedinin geçmişteki performansından yararlanarak bazı tahminlerde bulunabileceğini belirtmiştir Civan,s Volkan Haskılıç, Markowitz Portföy Seçim Modelinin Faeklı Risk Ölçütleriye IMKB da Uygulanması ve Çok Dönemli Portföy Optimizasyonu Üzerine Bir Çalışma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tez Önerisi,Hacette Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Ankara, Temmuz s.1. 11

12 Modern Portföy Teorisinde, portföy seçiminde iki aşama vardır. Birinci aşama, menkul değerin gelecekteki performansı hakkında bilgi edinmek ve tecrübe kazanmaktır. İkinci aşama ise, alınan bilgiler sonucunda portföy seçimi yapılmasıdır.birinci aşamada belirli kurallar vardır. Yatırımcılar gelecekteki gelirlerinin iskonto edilmiş değerlerini maksimize etmeye çalışırlar. Ancak geleceğin belirsiz ve risksiz olması iskonto edilmiş getirinin beklenen getiri olmasını zorunlu kılar. Beklenen getirinin hesaplanmasında risk dikkate alınır. Bu hipotez yatırımcıların bütün fonlarını iskonto edilmiş en büyük değerli menkul kıymete yatırdıklarını kabul eder. Eğer iki veya daha fazla menkul kıymet aynı değere sahip ise bunların kombinasyonu en az diğerleri kadar iyidir. 22 Markowitz in ele aldığı önemli bir nokta da, menkul kıymetlerin göze çarpan bir özelliği olan getiriler arasındaki ilişkidir. Bu teorinin önemli mesajı, varlıkların yalnızca menkul kıymetlerin kendi özeliklerine göre seçilmemeleri gerektiğidir. Bunun yerine, bir yatırımcı her menkul kıymetin diğer menkul kıymetlerle olan karşılıklı hareketlerini de dikkate almalıdır. Birçok ekonomik nicelik gibi, menkul kıymetlerin getirileri de birlikte artıp, azalma eğilimindedir. Bu korelasyon mükemmel değildir. Eğer menkul kıymet getirileri ilişkili değilse, çeşitlendirme riski elimine edebilir. Tüm menkul kıymetlerin getirileri mükemmel bir uyum içinde artıp, azaldığı durumda ise çeşitlendirme riski elimine etmek için bir şey yapamaz. 23 Markowitz, finansal varlık getirileri arasındaki ilişkilerin dikkate alınması ve tam pozitif ilişki içinde bulunmayan varlıkların aynı portföyde birleştirilmesiyle, beklenen getiriden feragat etmeden riskin azaltılabileceğini göstermiştir. Markowitz çeşitlendirmesiyle, varlıklar arasındaki ilişkileri dikkate alınmaksızın yapılacak basit çeşitlendirmeye nazaran, riski daha düşük portföyler elde etmek mümkündür. 24 Modern Portföy teorisi, yatırımcının karşılaştığı riske karşı beklenen getiri olarak tanımlanmaktadır. Markowitz Ortalama Varyans Modeli, bütün yumurtaları aynı sepete koyma deyişine matematiksel bir anlam vermiştir. Modern Portföy yaklaşımına göre yatırımcılar, genellikle tek bir menkul kıymete yatırım yapmamakta, birikimlerini çeşitli menkul kıymetler arasında dağıtmaktadırlar. Bunu yapmadaki amaç ise yatırımcıların tasarruflarını çeşitli 22 Civan,s Filiz Kardiyen, Portföy Optimizasyonunda Ortalama Mutlak Sapma Modeli ve Markowitz Modelinin Kullanımı ve IMKB Verilerine Uygulanması, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.13, 2008,s Mehmet Bolak, Sermaye Piyasası Menkul Kıymetler ve Portföy Analizi, İstanbul: Beta Yayınları, 1991, s

13 menkul kıymetler arasında en uygun şekilde paylaştırarak, belirli karlılık düzeyinde riski en aza indirmek veya belli risk düzeyinde karlılığı en yükseğe çıkaracak şekilde portföy oluşturmaktır. Markowitz, portföy oluştururken portföyde bulunan menkul kıymetlerin belirli risk düzeylerinde beklenen getiri oranın maksimum noktada sağlanacağını araştırmıştır MODERN PORTFÖY TEORĠSĠNĠN VARSAYIMLARI Modern Portföy Teorisi belli varsayımlar altında gerçekleşir Yatırımcılar yatırım kararlarını sadece beklenen getiri ve riske göre verirler 2. Sermaye piyasaları etkindir. Etkin sermaye piyasalarının özellikleri ise aşağıdaki gibidir. - Piyasada çok sayıda katılımcı olup, hiçbiri piyasayı etkileyecek paya sahip değildir - Menkul kıymetlerle ilgili bilgiler düşük maliyetlerle elde edilir. - Piyasada alım satım giderleri düşük, likidite yüksektir - Ekonomik, politik ve sosyal değişiklikler piyasada hızla yayılır - Piyasaların kurumsal yapısı çok gelişmiştir ve düzenlemeler piyasaların istikrarlı çalışmasını sağlar. Etkin piyasalar elde edilen/açıklanan bilgilerin düzeyine göre ve fiyatlara yansımasına göre 3 e ayrılır. a. Zayıf Forma Etkin Piyasa: Geçmiş fiyat hareketlerine ait bütün bilgilerin hisse senedi cari fiyatına yansıdığı piyasadır. b. Yarı Güçlü Formda Etkin Piyasa: Piyasalarla ilgili olmayan bilgilerde dahil olmak üzere kamuya açıklanan bilgilerin anında fiyatlara yansıdığı piyasalardır. 25 Cavan, s Aksoy ve Tanrıöven,s

14 c. Güçlü Formda Etkin Piyasalar: Kamuya açıklanmayan bilgilerde dahil tüm bilgilerin hisse senedi fiyatına yansıdığı piyasalardır. 3. Tüm yatırımcılar aynı risk düzeyinde daha fazla getiriyi, aynı getiri düzeyinde daa düşük riski tercih ederler. 4. Bütün yatırımcılar rasyonel düşünmektedirler. 5. Geçmişteki getirilerin standart sapması riskin tek göstergesi olup, yatırımcıların risk tahmini beklenen getirideki değişmeyle orantılıdır OPTĠMAL PORTFÖY OLUġTURULMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER Modern Portföy Teorisinde optimal portföy oluşturulmasında uygulanan 5 tane yaklaşım söz konusudur Ortalama Varyans Optimizasyonu: Markowitz modeli bu yöntemle uygulamaktadır. Menkul değerler arasındaki ortalama varyans, korelasyon katsayısının hesaplanmasıyla gerçekleşir. 2. Risk Tahmini: Portföyde meydana gelebilecek hataların tespit edilmesi ile portföy optimal hale getirilebilir. 3. Simülasyon: İstatistiki verilere dayanarak bilgisayar programlar ile varlıklar değerledirilir. 4. Kaodratik OptimizasyonProgramı: Belirli matematiksel programlar kullanmak suretiyle portföy riskini ölçmek ve yatırımın toplam getirisini maksimum etmektir. 5. Örnek Kütle Analizi: Belirli bir döneme ilişkin örnek kütle hesaplamalarının yapılmasıdır. 27 Civan, s

15 KAYNAKÇA Aksoy,Ahmet ve Tanrıöven ve Cihan, Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Analizi,3. Baskı, Ankara: Gazi Kitapevi, Mayıs 2007 Bolak,Mehmet, Sermaye Piyasası Menkul Kıymetler ve Portföy Analizi, İstanbul: Beta Yayınları, Civan, Mehmet, Sermaye Piyasası Analizleri ve Portföy Yönetimi, Ankara: Gazi Kitapevi,2007. Demirtaş, Özgür ve Güngör, Zülal, Portföy Yönetimi ve Portföy Seçimine Yönelik Uygulama, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Temmuz 2004, s Ercan, Metin Kamil ve Ban, Ünsal, Değere Dayalı İşletme Finansı, Finansal Yönetim,4. Baskı,Ankara: Gazi Kitapevi,2008, s.188 Haskılıç,Volkan, Markowitz Portföy Seçim Modelinin Faeklı Risk Ölçütleriye IMKB da Uygulanması ve Çok Dönemli Portföy Optimizasyonu Üzerine Bir Çalışma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tez Önerisi,Hacette Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Ankara, Temmuz Karakaş,Tülay, Portföy Yönetimi Sözleşmesi, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları Kardiyen, Filiz, Portföy Optimizasyonunda Ortalama Mutlak Sapma Modeli ve Markowitz Modelinin Kullanımı ve IMKB Verilerine Uygulanması, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.13, Naghıyev, Teymur, Menkul Kıymet Yatırım Fonlarından Oluşan Optimal Portföy Seçimi ve Riske Maruz Değer Yöntemi ile Portföy Riskinin Belirlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstabul,2008. Zaif, Ayıkoğlu,Muhasebe Verilerine Dayalı Risk Ölçümü, Ankara: Gazi Kitapevi,Ocak

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 7 Modern Portföy Teorisi

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 7 Modern Portföy Teorisi Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ders 7 Modern Portföy Teorisi Kurucusu Markowitz dir. 1990 yılında bu çalışmasıyla Nobel Ekonomi ödülünü MertonH. Miller ve William F. Sharpe ilepaylaşmıştır. Modern

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 2

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 2 Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ders 2 PORTFÖY YÖNETİM SÜRECİ 1. Portföy Planlaması Yatırımcının risk, getiri ve vade beklentileri doğrultusunda yatırım ölçütleri belirlenir. Mevcut finansal durum

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

Şekil 2.1. Risk Sınıflandırması Örneği Şekil 2.2. İç ve Dış Kaynaklı Önemli Risk Faktörleri

Şekil 2.1. Risk Sınıflandırması Örneği Şekil 2.2. İç ve Dış Kaynaklı Önemli Risk Faktörleri Şekil 2.1. Risk Sınıflandırması Örneği Şekil 2.2. İç ve Dış Kaynaklı Önemli Risk Faktörleri Şekil. 2.3. Olaylar ve Riskler 2.1.Sistematik Risk Sistematik risk, firmaların sahip oldukları varlıklar üzerindeki

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE NİN 01 OCAK 2017 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A.TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 25.01.1994 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır. Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR İŞ PORTFÖY

Detaylı

Reyting Metodolojisi. Fonmetre Metodoloji Dokümanı Temmuz, 2012. 2012 Milenyum Teknoloji Bilişim Ar-Ge San. Tic. Ltd. Şti.

Reyting Metodolojisi. Fonmetre Metodoloji Dokümanı Temmuz, 2012. 2012 Milenyum Teknoloji Bilişim Ar-Ge San. Tic. Ltd. Şti. Reyting Metodolojisi Fonmetre Metodoloji Dokümanı Temmuz, 2012 İçerik Giriş Tarihçe Kategori Bazında Gruplama Yatırımcı İçin Anlamı Nasıl Çalışır? Teori Beklenen Fayda Teorisi Portföy Performans Ölçümü

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 09.06.2006 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Fon un Yatırım Amacı Portföy

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır. Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi:27/08/2004 YATIRIM VE

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR TACİRLER

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI SERMAYE MALİYETİ Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI İçerik Öz Sermaye Maliyeti İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyetinin Yaygın (Adi) Hisse Senedinin Maliyetinin Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline Göre Özsermaye

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI BİLGİLER

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait (2) ECZACIBAŞI

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz?

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? Bölüm 1 Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? DR. HÜLYA ÜNLÜ 1-2 Sunumlar bilgi amaçlıdır. Tek başına yeterli değildir. Sunumlarda kullanılan Birincil Kaynak Mishkin in Kitabıdır. Finansal

Detaylı

BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU (Tüm tutarlar, Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir.

BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU (Tüm tutarlar, Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir. ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Fon un Yatırım Amacı Portföy

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 5: Portföy Teorisi. Bölüm 3: Optimum Riskli Portföy

15.433 YATIRIM. Ders 5: Portföy Teorisi. Bölüm 3: Optimum Riskli Portföy 15.433 YATIRIM Ders 5: Portföy Teorisi Bölüm 3: Optimum Riskli Portföy Bahar 2003 Giriş Riske maruz kalmanın etkisine karar verdikten sonra, yatırımcının sonraki işi riskli portföyü, r p oluşturmaktır.

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR VAKIF EMEKLİLİK

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakâr Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGM)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakâr Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGM) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakâr Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGM) 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Risk-Getiri İlişkisi ve Portföy Yönetimi I

Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Risk-Getiri İlişkisi ve Portföy Yönetimi I Risk-Getiri İlişkisi ve Portföy Yönetimi I 1 Giriş İşlenecek ana başlıkları sıralarsak: Finansal varlıkların risk ve getirisi Varlık portföylerinin getirisi ve riski 2 Risk ve Getiri Yatırım kararlarının

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ AvivaSa Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu tanıtım formunun A Bölümü nün II, III,IV ve V maddeleri,

Detaylı

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Sistem I. Finansal Sistemin Tanımı... 1 II. Finansal Sistemin Amaçları... 4 III. Finansal Sistemin Amaçları... 4 IV. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme... 5 A. Makroekonomik

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015

Detaylı

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 7 Ocak 2011 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 31/05/2006 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Stratejisi

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Kapital Yatırım

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 31/10/1999 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16/03/1998 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 21/07/1997 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Stratejisi

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GLOBAL MD

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ATA PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE

Detaylı

F12 Piyasa Riskine Karşı Özel Risk Daha önceden belirtildiği gibi çok küçük bir çeşitlendirme bile değişkenlikte önemli oranda azalma sağlamaktadır. F13 Piyasa Riskine Karşı Özel Risk Doğru aynı zamanda,

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 5

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 5 Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ders 5 FİNANSIN TEMEL SORULARI: Riski nasıl tanımlarız ve ölçeriz? Farklı finansal ürünlerin riskleri birbirleri ile nasıl alakalıdır? Riski nasıl fiyatlarız? RİSK

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. 30/12/2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. 30/12/2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 06 Ocak 1995 30/12/2016 tarihi itibariyle

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) portföy işletmeciliği faaliyeti ile iştigal eden bir menkul kıymet yatırım ortaklığıdır. Şirket, 1995 yılında kurulmuş,

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ PERFORMANS SUNUŞ

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 3:

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 3: 1. RİSK VE GETİRİ 1. Risk ve Belirsizlik Kavramları MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 3: Riskin sözlük anlamı, gelecekte beklenmeyen bir durumun ortaya çıkma olasılığı, yaralanma, incinme ve zarara uğrama

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla

Detaylı

TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/11/2004

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI BİLGİLER

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GLOBAL MD PORTFÖY

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. TARAFINDAN

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 30 Eylül 2011Tarihinde Sona Eren Hesap

Detaylı

Yatırım Stratejisi. Buna göre fon portföyü ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerinden ve vadeli mevduattan oluşur.

Yatırım Stratejisi. Buna göre fon portföyü ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerinden ve vadeli mevduattan oluşur. ECZACIBAŞI-UBP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu Fon, katılım fonudur. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 2499 sayılı

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR TACİRLER PORTFÖY

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 31 Aralık 2009 tarihinde

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (Eski adıyla Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Serbest Yatırım Fonu )

ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (Eski adıyla Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Serbest Yatırım Fonu ) ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/11/2010 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş İKİNCİ STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu )

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş İKİNCİ STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) (Eski unvanıyla Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portöfy Yönetimi A.Ş tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanılarak

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM

Detaylı

ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Fon un Halka Arz Tarihi: 4 Eylül 2015 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZE ENDEKSLİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZE ENDEKSLİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZE ENDEKSLİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ING EMEKLİLİK A.Ş. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 5 Nisan 2004 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Fon Toplam Değeri 2.155.647 Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman,

Detaylı

TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 21/06/1995 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 737.510.800 Birim

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Temmuz

Detaylı

1. Temel Finansal Kavramlar. 2. Finansal Analiz ve Planlama. 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi. 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması

1. Temel Finansal Kavramlar. 2. Finansal Analiz ve Planlama. 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi. 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması 1. Temel Finansal Kavramlar 2. Finansal Analiz ve Planlama 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması 5. Girişimcilikte Finansal Destekler 1 6. Alternatif Finansal

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGB)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGB) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGB) 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 30 Haziran 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE

Detaylı

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST FON

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST FON KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST FON 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portföy Birinci Para Piyasası Fonu, para piyasası fonudur. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362

Detaylı

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 27 Nisan 2009

Detaylı

PERFORMANS SUNUŞ RAPORU HAZIRLANMA ESASLARI

PERFORMANS SUNUŞ RAPORU HAZIRLANMA ESASLARI VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. PERFORMANS SUNUŞ RAPORU HAZIRLANMA ESASLARI Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Grup Esnek Emeklilik Yatırım Fonu na ( Fon ) ait Performans Sunuş Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski Unvanıyla ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU)

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski Unvanıyla ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU) NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN HAZIRLANMA ESASLARI NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski Unvanıyla ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 1 OCAK - 31 ARALIK

Detaylı