Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ve Hizmet Sunumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ve Hizmet Sunumu"

Transkript

1 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yavını-No: 338 Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Yayını-No: 23 Yerel Yönetimler Reformunu Destekleme Programı Kitap Dizisi/5 Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ve Hizmet Sunumu Editör Tayfun Çınar Haziran 2007

2 TODAİE Yayın No; 338 YYAEM Yayın No: 23 ISBN: Basım, Haziran 2007 Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ve Hizmet Sunumu Yayına Hazırlayan: Tayfun Çınar , Tü rkiye v e O rta D oğu A m m e İdaresi Enstitüsü Bu kitabın bülün haklan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne aittir. Yayınevinin yaalı izni olmaksızın, kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik veya fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve dağıtımı yapılamaz. Yazılann içeriğinden ve özgünlüğünden yazarlan sommiudur. K apak Tasarım ı Şahin Özcan D izgi Züifuye Gürüniü Baskı ve Cilt Sanyıidız Basımevi Kağıt Ambalaj Gıda Paz. Tic. San. Ltd. Şti: Garsan Sanayi Sitesi 654.Sokak No: 66 Ergazi-Badkent/Ankara Tel: Türkiye ve Orta Doğu A m m e İdaresi Enstitüsü 85. Cddde N o: ö, Yücctepe / A N K AR A Tel: Faks: E-posta: to d a to d a ie.a o v.tr (JRL: w w w.todaie.q ov.tr

3 içindekiler Ayşegül Sabuktay Sunuş...1 Tayfun Çınar Kitap Hakkında... 3 Neşe Songür Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim...5 Ertan Erüz Yerel Yönetimlerde Performans Değerlendirme Murat Kuduksaman Çok-Yıllık Yatırım Planlaması, Mali İnceleme, Mali Analiz, Fizibilite ve Proje Hazırlama, Yatırım Programına Giriş İçin Gerekli Usul ve Kriterler Murat Gürsoy Proje Geliştirme ve Uygulama Hayrettin Güngör Mahalli İdarelerde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Uygulaması ve Harcama Süreci Cevdet Sökmen Yerel Yönetimlerin İktisadi Teşebbüsleri Süleyman Elban Belediyelerde Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri D izin...195

4

5 Sunuş Bu kitap, Yerel Yönetimler Reformuna Destek Programı nm bir ü- rünü. Programın hazırlandığı 2001 yılında başlığı, Yerel Yönetimler Reformu Programı'ydı. Reform Programı, Avrupa Birliği nin yasama sürecine müdahil olmak ve yerel yönetimler alanında yapılacak yasa değişikliklerini yönlendirme çabasının aracıydı. Programın hazırlık çalışmalannda yasa taslağı hazırlama sürecinde doğrudan yabancı uzmanlann çalıştırılması öngörülmüştü. Ancak TBMM, Avrupa Birliği nin doğrudan konuya müdahil olmasının kurumsal aracı olacak bu Programın başlamasından önce yerel yönetimlerle ilgili yeni yasaları çıkardı ve TBMM nin, Cumhurbaşkanlığı nın ve Anayasa Mahkemesi nin çalışmalarıyla biçimlenen Yerel Yönetimler Reformu kısmen gerçekleştirilmiş oldu. Avrupa Birliği, "yerel yönetimler reformunun hazırlanmasında doğrudan yer alamadık, uygulanmasına destek olalım anlayışı ile Programın kapsamını reformun kamu yönetimine benimsetilmesine ve İçişleri Bakanlığı nın örgütsel yapısının reformu uygulamaya uygun hale getirilmesinin desteklenmesine odaklanacak şekilde değiştirdi. MEDA fonundan desteklenen Program, reformun eğitim ve eğitim malzemesi sağlayarak desteklenmesi işinde TODAİE Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi nin bu alandaki kapasitesini kullanmayı ve bu kapasiteyi geliştirmeyi amaçlamıştı. Yerel yönetimlerin hukuka uygun iş görmesini, gerekli eğitimi sağlayarak desteklemek TODAİE Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi nin de amaçlarından birisi. Böylece, TODAİE, yeni yasalann benimsenmesini eğitim vererek desteklemek isteyen Avrupa Birliği ile aynı amaçta birleşmiş oldu. Yerel Yönetimler Reformuna Destek Programı kapsamında 2006 yılında Avrupa Biriiği ile TODAİE arasında imzalanan bir sözleşme ile bu ortak amaç çerçevesinde Yerel Yönetimler Reformuna Destek Programı Kitap Dizisinin hazırlanması öngörüldü. TODAİE nin amaçları arasında hem kamu yönetimi alanında uygulamayı desteklemek hem de akademik bilgi üretmek olduğu için akademik bilgi üretimi süreci ile uygulamayı destekleme süreci her iki alanda da çalışan akademisyenler açısından çelişldli sonuçlar üretebiliyor. Bu kitabın yazarlannın tamamının yerel yönetimler reformunu desteklemeyi amaçladığını söyleyemeyiz, akademik bilgi üreterek reformu eleştirenler hiç de az değil. Ancak reform yasa metinlerinde ifade edildikten sonra uygulamacılar açısından yasaya uygun iş yapmanın" vazgeçilmez uğrağı olmak zorunda. Yerel yönetimler reformunu eleştiren birisi olarak bu sürecin içinde yer almam da İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği nin işbirliği ile kotardığı Yerel Yönetimler Reformu Programı'nm TODAİE ile ilişkili hale gelmesi ve bu işle görev

6 2 Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ue Hizmet Sunumu lendirilmemle başladı. Yerel Yönetimler Reformuna Destek Programı Kitap Dizisi TODAİE Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi nin yerel yönetimlerin yasalara uygun çalışmasını destekleme çabası ile Avrupa Birliği nin yerel yönetimler reformunu desteklemesi çabasının somut ürünüdür. Ayşegül Sabuktay* Dr., Türkiye ve Orta D oğu A m m e İdaresi Enstitüsü.

7 Kitap Hakkında Yerel Yönetimler Reformuna Destek Programı Kitap Dizisinin Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ue Hizmet StM^umu başlıklı beşinci kitabı yedi yazı içermektedir. Kitabın Meşe Songür tarafından hazırlanmış bulunan ilk yazısı Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim başlığını taşımaktadır. Yazıda stratejik yönetimin kavramsal çerçevesi ve özellikleri ele alınarak dünyada ve Türkiye de kamu sektöründe stratejik yönetim uygulamaları gözden geçirilmektedir. Yazının izleyen bölümünde Türkiye de kamu sektöründe stratejik yönetim süreci ve aşamaları örneklerle ayrıntılı ve somut bir biçimde incelenmiştir. Ertan Erüz tarafından hazırlanan Yerel Yönetimlerde Performans Değerlendirme" başlıklı ikinci yazıda performans değerlendirmesi kavramı çeşitli boyutlarıyla incelendikten sonra, mevzuat çerçevesinde Türkiye de yerel yönetimlerde performans değerlendirilmesine odaklanılmaktadır. Yazıda ayrıca etkili bir performans değerlendirilmesi yapılabilmesinin kilit konulanndan olan performans ölçümü üzerinde durulmuştur. Murat Kutluksaman tarafından hazırlanmış bulunan Çok Yıllık Yatırım Planlaması, Mali İnceleme, Mali Analiz, Fizibilite ve Proje Hazırlama, Yatınm Programına Giriş îçin Gerekli üsul ve Kriterler" başlıklı yazıda kamu yönetimlerinin yatırım planlaması ve hizmet sunumunda son yıllarda daha da önemli hale gelen proje, yatınm, yatırım projesi, kamu yatırım projesi, proje döngüsü, proje analizi, kamu yatırım programı ve süreci gibi konular ele alınarak ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Kitabın Murat Gürsoy tarafından kaleme alınan dördüncü yazısı Proje Geliştirme ve Uygulama başlığını taşımaktadır. Yazıda somut ve uygulamaya dönük örneklerle yerel yönetimlerde proje geliştirme ve uygulama konusu işlenmiştir. Kitabın beşinci yazısı Yerel Yönetimlerde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Uygulaması ve Harcama Süreci başlığını taşımaktadır. Hayrettin Güngör tarafından hazırlanan yazıda ülkemizde 78 yıl süreyle uygulanmış bulunan 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu yerine çıkarılan 5018 sayılı Kanunun getirdiği yenilikler ve uygulaması üzerinde durularak yerel yönetimlerde harcama sürecinin değişmesi irdelenmektedir. Bu kapsamda harcama sürecinde yer alan görevlilerin durumları da İncelenmektedir. Cevdet Sökmen in kaleme aldığı Yerel Yönetimlerin İktisadi Teşebbüsleri adlı yazı da yerel yönetimlerde hizmet sunumunun önemli konulanndan birini oluşturmaktadır. Bu yazıda belediye şirketleri ve işletmeleri son düzenlemeler de göz önünde tutularak irdelenmektedir. Kitabın son yazısı Belediyelerde Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri" başlığını taşımaktadır. Süleyman Elban tarafından hazırlanan bu yazıda imtiyaz sözleşmelerinin kavramsal ve hukuksal çerçevesi ortaya konulduktan

8 4 Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ue Hizmet Sunumu sonra belediyelerde ve büyükşehirlerde imtiyaz devri, tahkim uygulamaları, yap-işlet-devret modeli anlatılmaktadır. Tayfun Çınar* Dr., Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi.

9 Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim Neşe Songür* Yaşadığımız yüzyılda başta ekonomi ve teknoloji olmak üzere her a- landa yaşanan hızlı değişimler özel işletmelerle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarını da etkilemektedir. Devletten ve kamu yönetiminden beklentiler farklılaşmakta, vatandaşlar sunuları hizmetlerin zamanında, kaliteli ve hızlı olarak sunulmasını istemektedirler. Kamu yönetimi bir yandan varolan yönetsel ve finansal sorunlarıyla uğraşırken diğer yandan değişen koşullara uyum sağlamak zorunda kalmaktadır. Değişim kaçınılmaz olduğuna göre, kamu kurumlan değişimle başa çıkmayı, bir başka ifade ile değişimi yönetmeyi öğrenmelidirler. Değişimi yönetmede kullanılabilecek yaklaşımlardan biri de stratejik yönetim dir. Kamu kurumlan sürekli değişen toplumsal beklentilere cevap vermek için ellerindeki kıt kajflnaklan etkili ve verimli biçimde kullanmak zorundadırlar. İşte bu noktada stratejik yönetim, kıt kaynaklarla çalışmak zorunda olan kamu kurumlannın nereye gideceklerini belirieyerek daha rasyonel kararlar almalarında yardımcı olacak bir araç olarak değerlendirilebilinir. 1. Stratejik Yönetimin Kavramsal Çerçevesi Strateji, TDK Sözlüğünde önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol" ve bir ulusun veya uluslar topluluğunun, banş ve savaşta benimsenen politikalara destek vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı biçiminde tanımlanmaktadır. Kelimenin kökenine bakılacak olursa, kimi kaynaklarda Latince yol, çizgi veya nehir yatağı anlamındaki stratum dan geldiği söylenmektedir (Eren, 2002: 1). Kimi kaynaklarda ise, eski Yunan generallerinden Strategos un bilgi ve sanatını belirmek için kullanıldığı ifade edilmektedir (Dinçer, 2003: 16). Kelimenin eski Yunanca ordu anlamındaki stratos ve yönetme, yön verme, gütme anlamındaki ago kelimelerinin birleştirilmesiyle oluştuğu da belirtilmektedir (Aktan, 1999: 5). Kelimenin kökeni konusunda anlaşmazlık olmasına rağmen, tüm tanımlamalann benzer anlamlar taşıdığı söylenebilir. Bu da yön göstermeyle ilgilidir. Strateji kavramı yüzyıllar boyunca askeri bir kavram olarak kullanılmıştır. Askeri strateji, bir savaşta ordulann girişecekleri harekat ve faaliyetlerin tasarlanması ve yönetilmesi sanatıdır. Burada amaç mevcut kaynaklan ' Doç. Dr., Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü.

10 6 Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması oe Hizmet Sunumu en etkili ve ekonomik biçimde kullanarak (en az kayıp, gider ve zararla) zafere ulaşmaktır (ülgen ve Mirze, 2004: 33). Strateji kavramının işletme ve yönetim alanında kullanılmaya başlanması 20. yüzyılın ikinci yarısını bulmuştur. Strateji kavramının buradaki anlamının daha iyi anlaşılabilmesi, için aşağıda farklı bakış açılarıyla yapılmış çeşitli strateji tanımlarına yer verilmiştir. Strateji, planlama ufku uzun kararlar dizisidir. Strateji, örgütün nereye ve nasıl gitmesinin istendiğine karar vermektir. Strateji, gelecekteki planlanan gelişmelerin ışığı altında, bugünkü kararlann kalitesini artırmaktır. Strateji, örgütün iç kaynakları ve kabiliyetleriyle dış çevrenin fırsat ve tehditleri arasında uyum sağlayacak faaliyetlerdir. Strateji, örgütün hangi işi yaptığını veya yapmak istediğini, ne tür bir örgüt olduğunu veya olmak istediğini tanımlayan amaç, hedef ve görevlerin tümü ve bunları gerçekleştirmek için gerekli yöntemlere verilen addır. Tanımlardan, stratejinin işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri düzenleyen ve rakiplerine üstünlük sağlayabilmek amacıyla kajmaklarını harekete geçiren bir anlam taşıdığı bir başka ifade ile askeri anlamdaki stratejiden farklı olmadığı söylenebilir. Tüm örgütü bir strateji çerçevesinde bütünleştiren kapsamlı bir yaklaşım olarak 1960 lardan beri özel sektörde kullanılan (Denhardt ve Vinzant, 2000: 493) stratejik yönetim, bir örgütün amaçlanna ulaşmasını sağlayacak karşılıklı işlevsel karartan alma, uygulama ve değeriendirme sanatı ve bilimi olarak kabul edilmekte ve tanımlanmaktadır (David, 1997: 4). Stratejik yönetim; örgütün dış çevresiyle olan ilişkilerinin düzenlenmesi ve yönünün belirlenmesi için yapılacak faaliyetlerin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi süreci olarak da tanımlanmaktadır (Dinçer, 2003: 35). Kısaca stratejik yönetim, işletmenin dış çevresi ile ilgili inceleme ve analizleri kapsar ve uzun vadede örgütün ne olacağıyla ilgili soruları cevaplandınr. Diğer bir deyişle stratejik yönetim, örgütün bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Bu nedenle örgütün amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemlerin beliriemesini gerektirir.

11 Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim 1 Stratejik planlama ve stratejik yönetim kavramlannın yönetim bilimi içerisinde gelişmesinde öncülük yapan bilim insanlarının başında Ansoff gelmektedir. Ansoff örgütsel performansın artırılmasında stratejik yönetimin çok önemli rol oynadığına inanmaktadır. Ansoff un geliştirdiği stratejik haşan paradigması beş unsurdan oluşmaktadır (Aktan, 2000; 11): Bütün örgütler için geçerli evrensel bir başarı formülasyonu bulunmamaktadır.» Örgütün dış ve iç çevresinin analizi, başanlı stratejiler oluşturmak için son derece önem taşımaktadır. Örgütte strateji optimizasyonu için oluşturulan stratejilerin, örgütün dış ve iç çevresine uyumlu olması gerekir. Örgütte strateji optimizasyonu için yönetimin de etkin olması gerekir. Yönetimde yetkinlik için lider ve yöneticilerin organizasyonun sosyolojik, psikolojik, siyasal ve antropolojik çevresini tanımalan şarttır. Sayılan beş unsura dayanarak Ansoffun stratejik yönetime bakış a- çısı şöyle özetlenebilir. Örgütlerin çevreye uyumlu stratejiler geliştirmelerinde iç ve dış çevrenin analizi oldukça önemlidir. Ancak, stratejik yönetim yaklaşımıyla başarı elde edebilmede yönetimin etkinliği ile liderin analiz yeteneği ve vizyonu en önemli koşullar arasında sayılmaktadır. Tüm bu gerekliliklere karşın bütün örgütler için geçerii, başanlı olmayı sağlayacak bir yöntemin de henüz bulunmadığı gözden kaçırılmamalıdır. Stratejik yönetimi daha bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmek için kapsadığı faaliyetleri incelemek yararlı olacaktır. Golembiev^ski (2000: 290) stratejik yönetimin kapsamının aşağıdaki faaliyetlerden oluştuğunu söylemektedir.». Örgütün bilgi işleme kapasitesi ile güçlü ve zayıf yanlarını belirleyebilme yeteneğini mükemmelleştirme, Örgütle ilgili politik, sosyal, ekonomik ve teknolojik çevre koşullannın mevcut ve gelecekteki yapısını inceleme ve değeriendirme yeteneğini geliştirme, Kültür, iletişim, güçlü ve zayıf yanlar gibi örgüt içi özelliklere o- daklanarak örgütsel inceleme yi gerçekleştirme, «Çevreye ilişkin fırsat ve tehditler ile örgütsel özellikleri dikkate a- larak stratejik karar verme süreci yardımıyla amaçlan belirleme.

12 8 Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ve Hizmet Sunumu Amaçlara ulaşmayı sağlayacak faaliyet seçeneklerini değerlendirme, Stratejik kararları belirleme, Plan, politika ve prosedürlere hayat veren örgütsel kültüre özel dikkat göstererek stratejik kararların uygulanmasını organize etme,» Stratejik kararlann uygulama sonuçlarını değeriendirme. Stratejik yönetimin kapsadığı yukanda sayılan faaliyetler bir bütün olarak incelendiğinde stratejik yönetimi, kurumlan değişime yönlendiren, pek çok kavram, felsefe, yaklaşım, düşünce ve teknikleri uygulama süreci olarak değerlendirmek olasıdır. Bu noktada açıkça söylemek gerekir ki, stratejik yönetim stratejik plandan ibaret değildir. Stratejik yönetim pek çok kaynakta görüldüğü üzere stratejik planla aynı anlama da gelmemektedir. Stratejik planlama, stratejik yönetim sürecinin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Bu aşamanın çıktısı da. stratejik plandır. Kısaca, stratejik planlar stratejik yönetimin uygulama aracıdırlar. Ancak, nasıl kalkınma planı hazırlamakla kalkınma sağlanamıyorsa, stratejik plan hazıriamakla da örgütün başarılı olacağı garanti edilemez. Burada önemli olan stratejik yönetimin kapsamlı ve bitmeyen bir süreç olarak algılanmasıdır. 2. Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik yönetim genel yönetimin bir parçasıdır bu nedenle, genel yönetimin sahip olduğu tüm özellikleri gösterir. Ancak bunlardan farklı olarak stratejik yönetimin aşağıda sayılan kendine özgü bazı özellikleri de bulunmaktadır (Bircan, 2002: 14; DPT, 2006: 7; Eren, 2002: 49) o Stratejik yönetim; kapsadığı zaman süresi, ihtiyaç duyduğu verilerin niteliği ve sayısı ile organizasyon seviyesi açısından farklıdır.» Stratejik yönetim; şu anda alınacak kararların geleceği ile ilgilidir. «Örgüt açısından bir mikro planlama modelidir. «Yarına sahip olabilmek için bugün ne yapılması gerektiğine karar vermektir.» Örgütün iç ve dış çevresini değeriendirmesine olanak sağlar.» Örgütün veya kurumun 5, 10 ve daha fazla yıl sonra nerede olmak istediğinin açıkça belirienmesidir.

13 Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim 9 B Örgüt hedeflerinin tümüne birden ulaşmaya çalışan ve devamlılık gösteren bir süreçtir. Örgüte işgücü maliyeti tasarrufu sağlar. Örgüt veya kurumun performansını etkiler. Gelecek için yönlendirme sürecidir. Stratejik kararlan verme aracıdır. Girdilere değil sonuçlara odaklıdır. Riskleri azaltma yoludur. Yazılı uzun vadeli planlar geliştirme aracıdır. Kaliteli yönetimin aracıdır. Değişimin planlanmasıdır. Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder. Bu açıdan gerçekçidir. Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur. Katılımcı bir yaklaşımdır. Bir şablon değildir, esnektir. Rutin işler yerine geleceğe odaklı olması nedeniyle, günü kurtarmaya yönelik değildir. Salt bir belge değildir, süreçtir. 3. Stratejik Yönetim Süreci Literatürde yer alan kaynaklar incelendiğinde stratejik yönetim sürecinin üç temel aşamadan oluştuğu söylenebilir. Bunlar; a Stratejilerin oluşturulması, Stratejilerin uygulanması ve Stratejilerin gözden geçirilerek denetiminin yapılmasıdır. Strateji oluşturma aşaması; misyon geliştirme, dış çevredeki fırsat ve tehditler ile örgütün güçlü ve zayıf yanlannı belirleme, uzun dönemli a- maçlar saptama, alternatif stratejiler geliştirme ve izlenecek stratejileri seçme faaliyetlerini kapsar (Wechsler ve Berry, 2000: 658). Strateji uygulama aşarnası; yıllık amaçlann ve izlenecek politikalann belirienmesi, çalışanlann motive edilmesi ve stratejilerin uygulanabilmesi için kaynak tahsisinin yapılması faaliyetlerini kapsar. Strateji destekli kültür geliştirme, etkili bir örgütsel yapı oluşturma, bütçe hazıriama, bilgi sistemleri

14 10 Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ve Hizmet Sunumu geliştirme ve kullanma ile örgütsel performansla personel ödemeleri arasında ilişki kurma bu aşamada yapılacak en önemli faaliyetler arasındadır (David, 1997: 5). Stratejilerin gözden geçirilmesi ve denetimi aşaması; bu son a- şamada üç temel stratejik değerlendirme faaliyeti gerçekleştirilir. Mevcut stratejilere temel olan iç ve dış faktörlerin gözden geçirilmesi, Performans ölçümü ve Düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi. Stratejilerin gözden geçirilmesi temel bir gerekliliktir. Çünkü bugünün başansı yannın başarısını garantilemez. Başarı her zaman yeni ve farklı sorunlar yaratır (David, 1997: 5). Konu ile ilgili kaynaklarda, temelde bu üç aşamaya dayanan ancak, aşamalan daha detaylı olarak gösteren pek çok stratejik yönetim süreci modeli bulunmaktadır. Thompson ve StrickIand (1995: 10) stratejik yönetimde örgütün teş temel görevinin bulunduğunu söylemektedir. Bunlar: «Stratejik vizyon ve misyonun oluşturulması,» Amaçlann belirlenmesi, Amaçları gerçekleştirecek stratejik planın hazırlanması, Stratejik planın uygulanması, Stratejik plan sonuçlarının gözden geçirilmesidir. değerlendirilmesi ve gelişmelerin Wright, Pringle ve Kroll (1992, 244) stratejik yönetim sürecinin aşağıdaki beş aşamadan oluştuğunu ifade etmektedirier: İç ve dış çevre analizi, Misyon, amaç ve hedeflerin belirlenmesi, Strateji oluşturma, Strateji uygulama ve» Stratejik kontrol. Bryson ve Roering in (1988: 996) bir çizim ile anlattıklan stratejik yönetim süreci aşağıdald on aşamadan oluşmaktadır. Modelin ilk sekiz a- şaması strateji oluşturma, son iki aşaması ise, strateji uygulama aşamasıdır.

15 Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim 11 Stratejik yönetime başlangıç kararı (planlanaanın planlanması), Görevler, Misyon ve değerlerin belirlenmesi, Dış analiz (fırsat ve tehditler), İç analiz (güçlü ve zayıf yanlar), Stratejik ilkeler, Stratejiler, Örgütün gelecekteki durumunun tanımı (başarı vizyonu), Aksiyonlar, Sonuçlar. Kemp in (aktaran Aktan, 1999: 23) önerdiği stratejik yönetim süreci modeli ise altı aşamadan oluşmaktadır.» Program dizaynı, Dış çevre analizi, Stratejik hedeflerin belirienmesi,» Örgüt analizi (iç analiz), Örgütün güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, Alisyon bildirisinin oluşturulması, «Amaçlann belirlenmesi, Aksiyon planının geliştirilmesi, Programın uygulanması, Gözden geçirme ve değerlendirme. DPT nin kamu idareleri için hazıriadığı stratejik planlama kılavuzunda (2006: 5) ise, stratejik yönetim süreci dört temel soru kapsamında aşamalandırılmaktadır. 1. Neredeyiz? Durum analizi. 2. Nereye gitmek istiyoruz? «Misyon ve ilkeler Vizyon Amaçlar ve hedefler 3. Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?

16 12 Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ve Hizmet Sunumu o Stratejiler Faaliyetler ve projeler 4. Başarımızı nasıl izler ve değerlendiririz? İzleme «Performans ölçme ve değerlendirme. Buraya kadar üzerinde durulan stratejik yönetim süreci modelleri incelendiğinde, birbirinden çok farklı olmadıkları, hepsinde strateji geliştirme, uygulama ve kontrol olmak üzere üç temel aşamanın mutlaka yer aldığı görülrriektedir. Sonuç olarak, strateji geliştirme olarak da adlandırılan stratejik planlama sürecinin; örgütün zayıf ve güçlü yönlerinin belirlenmesi, çevredeki fırsat ve tehditlerin analiz edilmesi ve bu şartlar altında örgütün nereye gideceğine karar verilmesi ve buraya ulaşmak için gerekli amaç, hedef ve stratejilerin oluşturulmasından ibaret olduğu söylenebilir. Stratejik planların uygulanması ve elde edilen sonuçlann değerlendirilmesiyle stratejik yönetim süreci tamamlanmaktadır. 4. Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim Stratejik yönetimin özel sektör işletmelerinde başarılı sonuçlar vermesi üzerine kamu sektörünün içinde bulunduğu sorunlar da dikkate alınarak, yöntemin kamuda uygulanabilirliği son yıllarda tüm dünyada yoğun biçimde tartışılmaktadır. Özellikle yerel yönetimlerdeki başarılı uygulama örneklerine dayanarak kimi yazariar stratejik yönetimin kamu sektöründe başarıyla uygulanabileceğini savunurken kimileri de tersini savunmaktadırlar. Kısaca literatürde stratejik yönetimin kamu kurumlannda uygulanabilirliğiyle ilgili fikir birliği bulunmadığı söylenebilir (Denhardt ve Vinzant, 2003: 493). Stratejik yönetimin kamu kurumlan ve kar amacı gütmeyen örgütlere; iletişim ve katılımcılığı kolaylaştırma, farklı görüş ve değerieri uzlaştırma, akılcılığı geliştirme, analitik kararlar verme ve başarıyla uygulama konularında yardımcı olması nedeniyle önemli bir yönetim aracı olduğu ifade edilmektedir (Kissler vd., 1998: 353). Ayrıca stratejik yönetim sürecinin sonuca odaklı olma, iç ve dış çevre İle ilişkili olarak amaç-hedef belirleme ve örgütsel etkililik ile verimliliği artırma özellikleri nedeniyle de kamu kurumlan için yararii olabilecek sistematik bir süreç olduğu savunulmaktadır. Stratejik yönetim uygulamalarının Türk kamu sektörü için de aşağıdaki faydalan sağlayabileceği söylenmektedir (Bingöl, 2005; DPT, 2006: 1): e Kurumların bütçe hazıriama ve uygulama sürecinde mali disiplini sağlama.

17 Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim 13 o Kıt kaynaklarını stratejik önceliklere göre dağıtarak etkili kullanma,» Kaynakların etkili kullanılıp kullanılmadığını izleme, Plan, program, bütçe ilişkisi ve bağlantısını kurma,» Kurumlann politika belirleme ve maliyetlendirme kapasitesini güçlendirme, «Orta-uzun vadeli ve somut amaç-hedeflere dayalı yönetim anlayışı ve bütçelemeyi geliştirme,» Sonuçlara ve performansa odaklanma, a o Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunu hayata geçirme, Kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine olan duyarlılığı artırma. Kısaca; stratejik yönetim yaklaşımının kamu kurumlan bazında liderlik anlayışıyla ve katılımcılığın sağlanmasıyla uygulanması sonucunda; o o Stratejik düşünmeyi öğrenme, Örgütsel öğrenmeyi sağlama, Katılımcılık ve uzlaşma kültürünü geliştirme,» Düzenli veri toplama ve analiz etme alışkanlığı edinme,» Örgütsel iletişimi artırma, o Sürekli gelişme ve hizmet kalitesini artırma anlayışına sahip olma, o İç ve dış çevrenin değişen koşullannı izleme ve değerlendirme a- lışkanlığı kazanma, o Çalışanlann motivasyonunu artırma gibi olumlu etkileri olabileceği söylenebilir. Zaten stratejik yönetimin son 25 yıldır ABD, İngiltere, Fransa, Kanada, İrlanda, İsveç, Güney Afrika, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi pek çok ülkede kamu kurum ve kuruluşlannda uygulandığı ve başarılı sayılabilecek sonuçlar alındığı da bilinmektedir Dünyada Bazı ülkelerde Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim üygulamaları Kamu sektöründe stratejik yönetim yaklaşımını uygulayan ülkelerin başında ABD gelmektedir. ABD de ülusal Performans Değerlendirmesi (National Performance Review) adı altında kamu yönetiminde etkililik ve ve-

18 14 Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ue Hizmet Sunumu rimliliği artırma çalışmaları 13 Mart 1993 de başlatılmıştır. Çalışmanın en önemli bulgulanndan biri, kamu yönetiminde performans ve sonuçlara yeteri kadar dikkat edilmemesiydi. Bu sorunu çözmeye yönelik olarak aynı yıl Kamu Performansı ve Sonuçlan Kanunu (Government Performance and Results Act) çıkanlmıştır. Kanunun üç anahtar faktörü bulunmaktadır. Bunlar(White, 2002); Beş yıllık stratejik planlar,» Yıllık faaliyet planlan ve Yıllık performans raporlandır. Kanuna göre stratejik planlann; kurumun misyon cümlesini, sonuca odaklı olarak belirlenmiş amaç ve hedeflerini, bunlara nasıl ulaşılacağını, amaç ve hedeflerle performans arasındaki ilişkiyi, amaç ve hedeflere ulaşmada etkili olan anahtar faktörleri, amaç ve hedeflerin nasıl gözden geçirilerek değerlendirileceğini gösteren programı kapsaması beklenmektedir. Beş yıllık stratejik planlar, kamu kurumlarını uzun süreli planlama yöntemine uyum sağlama fırsatı ile yıllık bütçe süreçlerinin ötesinde misyon ve amaçlannı değeriendirme olanağı sağlar. Kurumlar stratejik planlarını, plandan etkilenecek tüm taraflaria paylaşmak zorundadıriar (Radin, 1998: 308). Kanunun ikinci anahtar faktörü yıllık faaliyet planlandır. Kanun bu planlarda; faaliyetlerie ulaşılmaya çalışılan performans düzeyi olarak adlandırılan performans hedeflerinin, amaçlaria ilişkilendirilmiş ölçülebilir hedeflerin, uygulama için gerekli olan her çeşit kaynağın (kişisel yetenek, teknoloji vb.), çıktılan ölçmek için kullanılacak performans kriterierinin, ölçülen değerierin geçeriiliğinin nasıl kanıtlanacağının belirienmesini istemektedir (Radin, 1998: 308). Kamu Performansı ve Sonuçlan Kanununun (GPRA) üçüncü faktörü olan yıllık performans raporian, her faaliyetin gerçekleşen sonucu ile plandaki performans sonuçlannın yıllık bazda karşılaştırıldığı raporiardır. Bu raporlarda kurumlann performans hedeflerine niçin ulaşamadıklannı açıklamaları da istenmektedir. Kanunun en önemli faktörü olan performans raporian ilk kez 2000 yılında yayınlanmıştır. Çok az sayıda kamu kurumu iyi denilebilecek performans raporu yayınlayınca kongre ve medyanın konuya olan ilgisi artmıştır. Mercatus adlı bir sivil toplum kuruluşu kamu kurumlannın yıllık performans raporiarının eleştirisini aşağıdaki üç kritere göre yayınlamaya başlamıştır. Şeffaflık, «Kamu yararı.

19 Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim 15 «Programlan geliştirmede kullanılan performans, verilerinin uygulanmasında liderlik düzeyi (White, 2002). Kamu Mükemmellik Konseyi Kamu Performans Projeleri Başkanı White (2002) ABD de federal ve eyalet düzeyi ile yerel yönetimlerde uygulanan stratejik yönetim yaklaşımı deneyiminden çıkarılacak dersleri beş başlıkta özetlemektedir: 1. Stratejik planlama ve performans bütçeleme aşağıda belirtilen birbirleriyle ilişkili çeşitli faktörlerden oluşan bir bütündür. Amaçların belirlenmesi, «Sonuçlann ölçülmesi, Programlann oluşturulmasında ve kaynak dağılım kararlannda performans kriterlerinin kullanılması, a Sonuçlann değerlendirilmesi, Performans verileriyle kararlan doğrulama, Kamuya duyulan güveni artırma. 2. Stratejik planlama ve performans bütçelemeyi nasıl uygulayacağız? Burada rahatlıkla söylenebilir ki tüm ülkeler için geçerii tek bir mükemmel sistem yoktur. 3. Düzenli olarak performansa ilişkin veri toplamak güç ve maliyetlidir. Ancak etkili ve geliştirilebilir bir sistem için şarttır. 4. Performans verileri alınan kararın sadece bir parçasıdır. 5. Daha doğru kararlar almak ve kararları daha etkili biçimde doğrulamak için performans verilerinin kullanımında artış sağlanmalıdır. Kamu yönetiminde stratejik planlama ve performans bütçeleme yaklaşımını uygulayan ülkelerden biri de Fransa dır. Fransa da stratejik planlama ve performans bütçelemeye geçiş çalışmaları kapsamında 2001 yılında hedeflere dayalı bir program bütçe yapısı öngören Kamu Mali Kanunu (LOLF) yürüriüğe girmiştir. LOLF yeni bir fınansal çerçeve, yeni bir bütçe süreci ve yeni bir örgüt kültürü kısaca, yeni bir performans yönetim sistemi getirmiştir (Brossard, 2005). Yeni bütçe sistemi; misyon, program ve faaliyet olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır (Inglebert, 2005). Misyon: Bir kamu politikasıdır. Program: Bu politikanın bakanlık içindeki karşılığıdır.

20 16 Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ue Hizmet Sunumu o Faaliyetler: Programın uygulanması için operasyonel araçları o- luşturan alt programlardır. Kurumlann bütçeleri belirledikleri programlara göre verilmektedir (Leroy, 2005). Örneğin; Fransız İçişleri Bakanlığı bu sisteme ilişkin olarak 50 amaç ve 81 gösterge belirlemiştir. Program yöneticileri amaçlara ulaşmak ve gösterge sonuçlarına göre hesap vermekle sorumludurlar (Apan, 2005: 7). Sonuçlara dayalı yönetim olarak adlandırılan bu yapı Şekil l deki gibi işlemektedir. Şekil 1: Sonuçlara Dayalı Yönetim Kaynak; (Brossard, 2005). Sonuç göstergeleri Performans göstergeleri belirlenirken farklı bakış açılan temel alınarak çeşitlilik sağlanmaktadır. Faaliyetlere ilişkin olarak üç tip performans göstergesi belirlenmektedir (Brossard, 2005). Bu göstergeler şunlardır; «Vatandaş için : sosyal ve ekonomik etkililik, Kullanıcı için : sunulan hizmetlerin kalitesi, o Vergi mükellefi için : verimlilik dönemini kapsayan LOLF tam olarak 2006 yılında uygulanmaya başlamıştır. İlk uygulamalar sonucunda en büyük zorluğun değişim korkusu olduğu belirlenmiştir. Bu korkunun nedenleri olarak ise a- şağıdaki dört nokta belirlenmiştir (Inglebert, 2005). o a Reformu anlama güçtür düşüncesi, Reform çok karmaşıktır; bu konu ile ilgili uzmanların işidir; bu nedenle işe karışmayalım düşüncesi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 6 A. GİRİŞ 7 STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM 14

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 6 A. GİRİŞ 7 STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM 14 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 6 A. GİRİŞ 7 STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM 14 A. GİRİŞ 15 B. KAMU KURUMLARINDA VE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLANLAMANIN YASAL DAYANAKLARI 19 1. T.C. 1982 ANAYASASI 21 2. AB

Detaylı

www.bumko.gov.tr Görüş ve Değerlendirmeniz için:

www.bumko.gov.tr Görüş ve Değerlendirmeniz için: Görüş ve Değerlendirmeniz için: Ertan ERÜZ Daire Başkanı eeruz@bumko.gov.tr 415 14 25 Hakan DİLMEN Devlet Bütçe Uzmanı hakan@bumko.gov.tr 415 15 22 Salim DEMİRHAN Devlet Bütçe Uzmanı salim@bumko.gov.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı İÇİNDEKİLER Güngören Belediyesi TABLO LİSTESİ... 14 ŞEKİL LİSTESİ... 16 HARİTA LİSTESİ... 16 GRAFİK LİSTESİ... 16 KISALTMALAR... 17 KAVRAMLAR... 18 TAKDİM... 21 YÖNETİCİ ÖZETİ... 22 1. STRATEJİK YÖNETİM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı 6.1. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ... 37 6.1.1. GÜNGÖREN İN TARİHÇESİ... 38 6.1.2. İLÇENİN KONUMU...

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı 6.1. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ... 37 6.1.1. GÜNGÖREN İN TARİHÇESİ... 38 6.1.2. İLÇENİN KONUMU... İÇİNDEKİLER Güngören Belediyesi TABLO LİSTESİ...14 ŞEKİL LİSTESİ...16 HARİTA LİSTESİ...16 GRAFİK LİSTESİ...16 KISALTMALAR...17 KAVRAMLAR...18 TAKDİM...21 YÖNETİCİ ÖZETİ...22 1. STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK

Detaylı

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı Yayın ve Basım Şube Müdürlüğü ANKARA-2009 DPT YAYINLARI

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Arzu ALİKADIOĞULLARI Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE STRATEJİK PLANLAMA: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE STRATEJİK PLANLAMA: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 16, 2012 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 8, No. 16, 2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE STRATEJİK PLANLAMA: KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu

Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu H. Kitapçı ve Ö. Erdoğan, Cilt: 2, Sayı: 1, ss. 39-61, Bahar 2012 Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu Hakan KİTAPÇI Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi kitapci@gyte.edu.tr

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

T.C. BURSA L ÖZEL DARES STRATEJ K PLAN 2010-2014

T.C. BURSA L ÖZEL DARES STRATEJ K PLAN 2010-2014 T.C. BURSA L ÖZEL DARES STRATEJ K - 24 8 T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 5 BİR BAKIŞTA 1. İdari ve Mali İşlerin Geliştirilmesi 1.1. Kurumumuzun Sahip Olduğu Mevcut Kaynakların (İnsan, Para, Malzeme, vb.) En

Detaylı

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK B U R S A T E K N İ K Ü N İ V E R S İ T E S İ BİR BAKIŞTA

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi H. CANPOLAT İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi Hasan CANPOLAT* Özet Dünyada birçok ülkede kamu yönetimini etkileyen YKİ (Yeni Kamu İşletmeciliği) anlayışı 1980

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

STRATEJİK PLANLARIN İZLENEBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BALANCED SCORECARD MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı

STRATEJİK PLANLARIN İZLENEBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BALANCED SCORECARD MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı STRATEJİK PLANLARIN İZLENEBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BALANCED SCORECARD MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Ali Mercan AYDIN Daire Başkanı Ankara 2009

Detaylı

Hesap lütfen! Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi. Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil

Hesap lütfen! Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi. Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi Hesap lütfen! Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil 73 67 10 Doç. Dr. Recai Akyel KAMU HARCAMALARINDA SAYIŞTAY DENETİMİ 20 Dr. Yılmaz ARGÜDEN KAMU

Detaylı

Cemalettin ÇOĞURCU * Özet. Abstract

Cemalettin ÇOĞURCU * Özet. Abstract Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde Sosyal Yardım Politikalarına Yönelik Gerçekleştirilen Projeler Özet Kamu hizmetlerinin daha etkin hale gelebilmesi

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Aziz KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 2 İnş.Müh. Hasan ARSLAN ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI 3 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yönetim alanında hızlı

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

MALİYE BAKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI MALİYE BAKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Ankara, 2010 2 İçindekiler GİİRİİŞŞ...5 TEMEL UNSSURLAR...6 Terimler...6 İç Kontrolün Tarihçesi...7 İç Kontrol Felsefesi...8 AB VE İİÇ KONTROL

Detaylı

Hayırlı olsun. Yolumuz yolunuz açık olsun. En derin saygılarımla. Av. Osman BAYDEMİR Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı

Hayırlı olsun. Yolumuz yolunuz açık olsun. En derin saygılarımla. Av. Osman BAYDEMİR Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı SUNUŞ Bir kentin, hem de Diyarbakır gibi birçok medeniyetin beşiği zengin bir kültürel varlığa sahip bir kentin geleceğini planlamak heyecan verici olduğu kadar ağır bir sorumluluk da gerektirir. Diyarbakır

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLAN

2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014 2015 2016 2017 2018 20 016 2015 2017 2014 2018 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014-2018 STRATEJİK PLANI 2013 ANKARA 2014-2018 STRATEJİK PLANI 1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

MEB 2010-2014 STRATEJİK PLANI

MEB 2010-2014 STRATEJİK PLANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MEB 2010-2014 STRATEJİK PLANI Ankara 2009 iii SUNUŞ Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal

Detaylı