EKONOMİ BAKANLIĞI İLE... BANKASI ARASINDA FAİZ DESTEĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN PROTOKOL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKONOMİ BAKANLIĞI İLE... BANKASI ARASINDA FAİZ DESTEĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN PROTOKOL"

Transkript

1 EKONOMİ BAKANLIĞI İLE... BANKASI ARASINDA FAİZ DESTEĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN PROTOKOL Taraflar Madde 1- Bu protokol İnönü Bulvarı No: 36/ANKARA adresinde mukim EKONOMİ BAKANLIĞI ile... adresinde mukim... arasında imzalanmıştır. Tanım Madde 2- Bu protokolde yer alan; a) Banka :...nı, b) Faiz desteği : Bakanlıkça ödenecek faiz miktarını, c) Karar : 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararını, ç) Bakanlık : Ekonomi Bakanlığını, d) Teşvik belgesi : Faiz desteği içeren yatırım teşvik belgesini, ifade eder. Amaç ve Kapsam Madde 3- Bu protokol, Karar uyarınca, bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar, stratejik yatırımlar ve araştırma-geliştirme yatırımları ile çevre yatırımlarının finansman maliyetlerinin düşürülmesi için Bankanın kendi kaynaklarından veya dış kaynaklardan kullandıracağı teşvik belgesinde kayıtlı yatırım harcamalarına yönelik en az 1 yıl vadeli yatırım kredilerinde; Bakanlığın üstleneceği faiz desteği tutarına ilişkin olarak Bakanlık ve Banka tarafından yapılacak işlemlere ilişkin genel esasları belirlemek için düzenlenmiştir. Kredinin Kapsamı Madde 4- Bakanlık tarafından teşvik belgesine bağlanan ve destek unsurları arasında faiz desteği yer alan yatırımlar için; Banka kaynağından veya aracılık edilerek sağlanan dış kaynaklardan bankaca yatırım kredisi kullandırılabilir. Faiz desteği uygulamasına esas olacak kredi miktarı, sabit yatırım tutarının % 70 ini geçemez. Faiz desteği uygulanacak krediler asgari 6 ay anapara ödemesiz olup, faiz geri ödemeleri üçer veya altışar aylık dönemler halinde yapılır. Faiz Desteği Ödeme Başlangıç Tarihi ve Süresi Madde 5- Faiz desteği, kredinin ilk geri ödemesinin (ödemesiz dönem faizi) yapılması ile başlar. Faiz desteği içeren teşvik belgesi kapsamı yatırımın finansmanı için açılan kredi, birden fazla itfa planı çerçevesinde kullandırılabilir. Faiz desteği, her halükârda ilk itfa planına göre kullanım tarihinden itibaren azami beş yıl süreyle uygulanır. Faiz Desteği Miktarı Madde 6- Bakanlıkça üstlenilecek faiz desteği miktarı, her bir itfa planı için ödenecek faiz oranının; a) Üçüncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde üç puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı, b) Dördüncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde dört puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı, c) Beşinci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı, ç) Altıncı bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı, Finansal İşler Dairesi 1

2 d) Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek stratejik yatırımlar, Ar- Ge yatırımları ve çevre yatırımları için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanıdır. Ancak, aracı kurumların uyguladıkları faiz oranları, bölgelere göre belirlenen faiz desteği puanının altına düştüğünde, aracı kurumun uyguladığı oran dikkate alınır. Teşvik belgesi bazında uygulanacak faiz desteği miktarı; üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı bölgelerde sırasıyla beşyüzbin, altıyüzbin, yediyüzbin ve dokuzyüzbin Türk Lirasını, Ar- Ge ve çevre yatırımlarında beşyüzbin Türk Lirasını ve stratejik yatırımlarda ise 01/01/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını geçemez. Döviz kredisi veya dövize endeksli kredi kullandırılması halinde, Bakanlıkça faiz tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınarak işlem yapılır. Önceki Kararlar Çerçevesinde Düzenlenen Teşvik Belgelerine İlişkin Uygulama Madde 7- Bu Karar yayımlanmadan önce yürürlükte bulunan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki 2006/10921 sayılı Karar uyarınca düzenlenen teşvik belgeleri ile 2009/15199 sayılı Karar uyarınca düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında kullanılan kredilerde, teşvik belgesinin düzenlenmesine mesnet teşkil eden Kararlarda belirtilen pay, süre ve azami destek miktarını aşmamak kaydıyla faiz desteği uygulanabilir. 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar uyarınca 01/01/2012 tarihinden sonraki müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında kullanılan krediler için, talep edilmesi halinde bölgelere göre 2012/3305 sayılı Karar ile belirlenen faiz desteği miktarı ile payları uygulanabilir. Kredi Başvurusu ve Kredi Talebinin Değerlendirilmesi Madde 8- Faiz desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar yatırım süresi içerisinde teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek harcamalar için kredi kullanmak amacıyla Bankaya müracaat ederler. Kredi başvuruları Banka tarafından; genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, Bankanın kendi iç mevzuatı ve kredi politikası doğrultusunda proje bazında değerlendirilir. Kredi kullandırıldıktan sonra yatırımcı talebine istinaden Bakanlıktan faiz desteği talebinde bulunulabilir. Faiz desteği; a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kullandırılan veya kamu kaynaklarından sübvanse edilen krediler, b) Teşvik belgesi düzenlenmeden önce kullandırılan krediler, c) Kullanılmış makine ve teçhizat, ç) Teşvik belgesinde kayıtlı yatırıma başlama tarihinden önce gerçekleştirilen yatırım harcamaları, d) Yatırım süresi bitmiş teşvik belgesi kapsamında ilk kez yapılacak talepler, e) 2006/10921 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar uyarınca düzenlenen teşvik belgeleri kapsamına 20/08/2009 tarihinden sonra ilave edilen yatırım harcamaları, için uygulanmaz. İtfa Planı Madde 9- İtfa planı, kullandırılan kredi miktarı, anapara ve faiz geri ödeme tutarları ile Bakanlıktan talep edilecek faiz desteği miktarlarını içerecek şekilde Ek-1 de belirtilen formatta düzenlenir. İtfa tarihleri Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının yirmibirini izleyen ilk iş gününe rastlayacak şekilde belirlenir. Protokolün yürürlüğe girmesini müteakip, faiz desteğine konu yatırım için kullandırılan kredilere ilişkin faiz desteği uygulaması, itfa planının Bakanlığa gönderilmesiyle başlar. Ancak, Finansal İşler Dairesi 2

3 itfa planı bildirimi vadesine bir aydan az süre kalmış krediler için faiz desteği ödemesi bir sonraki dönem yapılır. Teşvik belgesi kapsamında faiz desteğinden yararlandırılarak kullandırılan kredinin, dilimler halinde kullandırılması durumunda toplam kredi, azami süre ve azami faiz desteği miktarını geçmemek üzere her bir dilim için yukarıda belirtilen dönemlere bağlı kalmak kaydıyla farklı itfa planları hazırlanabilir. Faiz Desteği Talebi Madde 10- Bankaca proje bazında değerlendirme yapılarak uygun görülen yatırımlar için kullandırılan kredilere ilişkin Ek-4/A veya 4/B de belirtilen şekilde hesaplanan faiz desteği talepleri Ek-2 de yer alan Faiz Desteği Talep Çizelgesi ile yatırımcı adına Banka Genel Müdürlüğünce Bakanlığa (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) iletilir. Kredi Kullandırımı Madde 11- Banka, kendi uygulamaları ve düzenlemeleri doğrultusunda yatırım seviyesine/hakedişe göre krediyi bir defada veya dilimler halinde kullandırabilir. Kredi kullandırılmasına ilişkin belgelerin saklanması, gerekli durumlarda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ibraz edilmesi sorumluluğu Bankacılık Kanunu kapsamında Bankaya aittir. İtfa Planındaki Değişiklikler Madde 12- Kredi borcunun, vadesinden önce kapatılmak istenmesi, faiz desteğine esas kredi miktarındaki artış, vade içerisinde kısmi ödeme yapılması ile daha önceki ödemelerde herhangi bir aksaklık olmaması ve beş yıllık süreyi aşmamak koşuluyla vade uzatımı gibi itfa planı değişikliklerinin Bankaca da uygun görülmesi halinde, gerekçeleriyle birlikte yeni itfa planı Bakanlığa gönderilir. Ekonomik gelişmelere bağlı olarak faiz desteği puan ve miktarında değişikliğe gidilebilir. Yeniden belirlenen destek puan ve miktarı yeni açılacak kredilere uygulanır. Bakiyesi bulunan eski kredilere ilişkin uygulama şartları ise Bakanlar Kurulu veya Ekonomi Bakanı tarafından belirlenir. Faiz Desteği Aktarımı Madde 13- Yatırımcı tarafından anapara taksiti ile faizin tamamının vadesinde yatırıldığına dair Bankaca onaylı Ek-2 de yer alan liste, vadeyi takip eden 5 iş günü içerisinde Banka Genel Müdürlüğünce Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yatırımcının muaccel olmuş vergi ve/veya sigorta prim borcu bulunması halinde ilgili kuruma, borcu yoksa takip eden ayın son iş gününe kadar faiz desteği yatırımcı adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aracılığı ile Banka Genel Müdürlüğüne aktarılır ve Bankaya faiz desteği ödemesine ilişkin liste gönderilir. Faiz desteği, aktarımın gerçekleştiği günü takip eden ilk iş günü yatırımcının kredi kullandığı şubedeki mevduat hesabına yatırılmak zorundadır. Yatırımcının Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcunun veya tahsilat dairelerine vergi borcunun bulunması halinde faiz desteği ödemesi yapılmaz. Faizin İtfa Planında Belirtilen Tarihte Ödenmemesi Madde 14- Kullandırılan kredinin anapara ve faizin itfa planında belirtilen tarihte ödenmemesi halinde bu durum Bankaca Bakanlığa bildirilir ve Bakanlıkça faiz desteği ödemeleri durdurulur. Yatırımcılar tarafından vadesinde ödenmeyen, ancak kredinin donuk alacak olarak nitelendirilmeden önceki süre içerisinde tahsil edilen kısmına ilişkin olarak Bakanlıktan faiz desteği talebinde bulunulamaz. Bu süre içerisinde işleyen faiz ile diğer masraflar Bankaca yatırımcıdan tahsil edilir. Yatırımcının kredi geri ödeme yükümlülüklerini, kredinin donuk alacak olarak nitelendirilmeden önceki süre içerisinde yerine getirdiğinin Bakanlığa bildirilmesi durumunda, Finansal İşler Dairesi 3

4 faiz desteği başlangıçta öngörülen ödeme tarihlerinde herhangi bir uzatmaya gidilmeksizin bildirimi takip eden dönemler için tekrar başlatılır. Kredi geri ödemesine ait yükümlülüklerin ikinci defa yerine getirilmemesi halinde faiz desteği uygulamasına bir daha başlanmamak üzere son verilir. Birden fazla itfa planı bulunan kredilerde, itfa planlarının herhangi birindeki aksaklıklardan kaynaklanan uygulamalar tüm itfa planlarına uygulanır. Kredilerin Temerrüt Hali Madde 15- Banka, anapara veya faizin yatırımcı tarafından vadesinde yatırılmayıp, donuk alacak haline gelen kredi için Bakanlıktan hiçbir şekilde faiz desteği talebinde bulunamaz. Yatırımın Devri Madde 16- Teşvik belgesi kapsamı yatırımın başka bir yatırımcıya devredilmesi durumunda, devralan yatırımcının teşvik belgesinde faiz desteğinin öngörülmüş olması ve krediyi veren Bankaca da uygun görülmesi halinde, eski itfa planındaki vade ve azami faiz desteği miktarı değiştirilmeksizin bakiye kredi için düzenlenecek yeni itfa planına göre faiz desteği ödemesi yeni yatırımcıya yapılır. Aksi takdirde, faiz desteği uygulaması durdurulur. Yatırımcının ve Bankanın Sorumluluğu Madde 17- Yatırımcı, Bankaya sunmuş olduğu bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumlu olup, kullandığı kredinin, kredi taksidi, faiz desteği tutarı dahil tüm faizi ve vadesinde yatırılmayan (kredi anapara taksidi, faiz) ödemelerden kaynaklanan gecikme faizi ile diğer masrafları ödemekle yükümlüdür. Banka, kredilerin teşvik belgesi kapsamı yatırım için kullandırılmasıyla yükümlü olup, Bakanlıkça istenen veri ve bilgileri yazı ekinde iletmekten ve Bakanlığa sunmuş olduğu bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludur. Ek-1 ve Ek-2 yer alan bilgiler hem resmi yazı hem de online olarak excel formatında, Ek-3 de yer alan bilgileri ise sadece online olarak, her bilgi alanı ; işareti ile bölünmüş şekilde txt formatında Bakanlığa gönderilir. Kredinin amacına uygun olarak kullanılmadığı hususunda tereddüt olması halinde, Banka kendi elemanları aracılığıyla tespit yapabileceği gibi yatırımcıdan Yeminli Mali Müşavir Raporu da isteyebilir. Bu kontroller sonucu kredinin amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde bu durum Bakanlığa bildirilir ve o güne kadar ödenen faiz desteği miktarı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yatırımcıdan Bakanlıkça tahsil edilir. Bankaca, Karar ve protokolde belirlenen şartların dışında kredi kullandırılması, kredinin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesine karşın Bakanlığa bildirilmemesi ve/veya faiz ödemesi ile ilgili yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi halinde, Bakanlıkça ödenen faiz desteği tutarına Bankanın bu kapsamdaki krediye uyguladığı faiz oranı uygulanmak suretiyle Bankaca tespit edilecek meblağın Bakanlığın bu yöndeki tebligatını takiben beş iş günü içerisinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Muhasebe Biriminin no lu hesabına Banka tarafından yatırılır. Aksi takdirde söz konusu meblağ Bakanlıkça Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek talimata istinaden Bankanın karşılık hesabından virman yapılmak veya diğer hukuki yollar kullanılmak suretiyle tahsil edilir. Protokoldeki Değişiklikler ve Yetkili Mahkemeler Madde 18- Taraflar, bu protokolün uygulanmasında karşılaşılabilecek sorunları karşılıklı iyi niyet esasına dayanarak çözümlemeyi ve gerektiğinde karşılıklı mutabakatla protokolde değişiklik ve ekler yapmayı kabul ederler. Taraflar arasında bu protokol nedeniyle doğacak her türlü ihtilaf halinde Ankara Mahkemeleri yetkilidir. Finansal İşler Dairesi 4

5 Taraflardan birinin herhangi bir sebeple protokolü feshetmesi halinde, Bankaca, faiz desteği yararlanma süresi sona erene kadar Ek-2 de yer alan Faiz Desteği Talep Çizelgesi ile yatırımcılar adına faiz desteği talebine devam edilir. Adresler Madde 19- Bu protokolün uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligatlar için tarafların yukarıda yazılı adresleri yasal ikametgah olarak belirlenmiştir. Bakanlık ve Banka bu adreslerdeki değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, Tebligat Kanunu hükümleri geçerli olacaktır. girer. Yürürlük Tarihi Madde 20- İki nüsha olarak hazırlanan işbu protokol imza tarihinden itibaren yürürlüğe İmza tarihi:.../.../201.. Ekonomi Bakanlığı İbrahim USLU Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü... Bankası Genel Müdürlüğü Finansal İşler Dairesi 5

Yatırım Teşvikleri (II)

Yatırım Teşvikleri (II) Yatırım Teşvikleri (II) Geçen haftaki yazımızda 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Batman Teşvik Sistemi kaspamında 6.Bölge de yer almaktadır. Teşvik Sistemi ve Destek Unsurları Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

Detaylı

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 2002/1)...Error! Bookmark

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) 28.07.2009 Tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazete Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı,

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Tarih: 28 Temmuz 2009 Sayı: 27302 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) 28 Temmuz 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27302 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Numarası: 08.12.2006/26370 Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 28/08/2006

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 212/335 Bakanlar Kurulu; 19.6.212 tarih ve 232 sayılı R.G. Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

TEBLİĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1)

TEBLİĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1) 20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28329 TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ in amacı, 15/6/2012

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yatırım Teşvik Belgesi 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ ADIM ADIM UYGULAMA REHBERİ TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2013 i ii İÇİNDEKİLER KATMA

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 19.07.2012 Konu: Yeni Teşvik Paketi hk. SİRKÜLER NO: 2012/25 Yeni teşvik sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi 19 Haziran 2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmî

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

YÖNETMELİK. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Nisan 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26482 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE GELİRLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ İLE TAHSİLAT KARŞILIĞI ÖNGÖRÜLEN ÖDENEĞİN KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK (19.03.2009

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası: KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredi Tutarı Vade (Ay) Para Cinsi (TL, USD, EUR vb.) Ödeme Planı

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını,

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. 4749 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DIġ FĠNANSMAN SAĞLANMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. 4749 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DIġ FĠNANSMAN SAĞLANMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK 25 Aralık 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29216 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK 4749 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DIġ FĠNANSMAN SAĞLANMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 43/2014 İstanbul, 03.06.2014 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu AÇIKLAMALAR: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması ile

Detaylı

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.01.2013 Sayı: 2013/26 Ref: 4/26. Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.01.2013 Sayı: 2013/26 Ref: 4/26. Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.01.2013 Sayı: 2013/26 Ref: 4/26 Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR Bilindiği üzere, 6327 sayılı kanun ile 4632 sayılı kanuna eklenen

Detaylı