CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONELİNDE TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİNİN ÜÇ YILLIK ARAYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONELİNDE TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİNİN ÜÇ YILLIK ARAYLA DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONELİNDE TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİNİN ÜÇ YILLIK ARAYLA DEĞERLENDİRİLMESİ Doç.Dr.Ali Kemal ÖZDEMİR* Uz.Psikolog Deniz ÖZDEMİR** Prof.Dr.Haldun SÜMER** Dt. Erdem KILIÇ* Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÖZTÜRK* ÖZET İşe bağlı gerginliğin daha çok insanlarla yoğun ve devamlı ilişkide bulunan mesleklerde görüldüğü literatürde bildirilmektedir. İşle ilgili gerginlik şartları, devam etmesi halinde mesleki olarak tatminsizliğe ve daha sonra da tükenmişliğe yol açabilir. Böylece işle ilgili gerginlik, işte verimi ve üretimi düşürme, iş doyumunun azalması, işe gecikme yada hiç gelmeme ve sonuçta deneyimli personelin kaybedilmesi gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir. Araştırmamızda, Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi akademik personelinde mesleki tükenmişliği belirlemek amacıyla Maslach Tükenmişlik ölçeği test sonuçları üç yıl arayla değerlendirilmiştir. İlk değerlendirme 1999 yılı Aralık ayında yapılmıştır. İkinci değerlendirme ise 2002 yılı Aralık ayında yapılmıştır. Bu çalışma ile dişhekimliği fakültesinde tükenmişlik değerlerinde üç yıllık sürede değişme olup olmadığını belirlemeyi amaçladık. Araştırmanın istatistiksel olarak değerlendirmeleri sonucunda üç yıllık mesleki tükenmişlik değerlerinde anlamlı bir fark bulunamamıştır. Anahtar Kelimeler: Mesleki tükenmişlik, stres, Maslach Tükenmişlik Ölçeği. ABSTRACT As indicated in the literature, the occupational burn-out is much more seen at the helping professions. Lack of self-satisfaction followed by a burn-out at the work place may be observed when the work stress conditions persist. Such occupational stress can decrease the work production, the work satisfaction and the willingness to follow the regular work schedule, and eventually, it may lead to the loss of performance among the experienced and skilled staff. In our study, we evaluated the MBI (Maslach Burnout Inventory) inputs from the academicians of the Department of Dentistry at Cumhuriyet University in two rounds three years period. The first evaluation was made on September 1999, while the second was on September As a result of the statistical evaluation, no significant difference between he burnout values was found in our study. Key words: Burnout, occupational stress, Maslach Burnout Inventory. GİRİŞ Tükenmişlik terimi ilk olarak 1970 li yılların ortalarında, insanlarla ilişkileri fazla olan mesleklere özgü bir sendromu tanımlamak için kullanılmıştır. 9 Mesleki tükenmişlik, iş hayatına bağlı stresin uzun dönem bir sonucu olarak değerlendirilmektedir ve özellikle doktorlar, dişhekimleri, hemşireler, psikologlar, öğretmenler, avukatlar, çocuk bakıcıları, danışmanlar ve gardiyanlar gibi insanlarla ilişkileri fazla olan mesleklerde görülmektedir. 3,2,4,5,11 Sendrom üç ayrı komponentten oluşmaktadır: 1) duygusal tükenme, çalışanın duygusal yönden kendini aşırı yıpranmış hissetmesi ve bu duygudaki artış; 2) duyarsızlaşma, başkalarına karşı olumsuz ve alaycı tutuma sahip olmak; 3) kişisel başarının azalması, kişinin kendisini işinde olumsuz, başarısız olarak değerlendirmesidir. 4,11,10,8 * Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi **Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 Yapılan çalışmalarda stresle, fiziksel sağlık arasında kuvvetli bir ilişki olduğu geçerlidir ve insanlarda bu ilişkinin sonucu ortaya çıkan birçok semptom belirtilmiştir. 3,14 Tükenmişlik ve stres arasındaki ilişki çok önemlidir. Stres birçok kaynak ve araştırmacı tarafından değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bunlardan faydalı olan bir tanesi stresi, bireyin sıkıntılı ve güç durumunu ve tükenmişliği düz bir skala üzerinde göstermiştir. Bu skalanın başında bireyin kendini iyi hissettiği durum bulunmaktadır. Bu durumun ilerisinde bireyin duygularında bir dengesizlik söz konusudur. Bir ileri safhada ise kişinin fiziksel ve mental sağlığında kayıplar olur ve birey için gelişen olaylar kontrol dışıdır. Skalanın sonunda ise tükenmişlik sendromu vardır. Bunların yanında belli seviyede olan stres insanlar için olumludur ve kişiyi motive eder. 1,12 Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin yaratıcısı Christina Maslach, Susan E. Jackson ve Cary Cherniss ile birlikte, insanlarla ilişkileri fazla olan mesleklerin çalışanlarında görülen tükenmişlik sendromu ile ilgili çalışmalar yapmış ve tükenmişliğin semptomlarını listelemiştir. Bu çalışmaların sonucunda, deneysel olarak onay görmüş ve tükenmişliğin sadece bireyin sağlığını bozan bir durum değil aynı zamanda mesleki etkinliğini de negatif yönde etkileyen bir durum olduğunu gösteren Maslach Tükenmişlik Ölçeğini oluşturmuştur. Ayrıca mesleki tükenmişliğin, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarının azalması olmak üzere üç ayrı maddeden oluştuğunu belirtmiştir. 12 Maslach Tükenmişlik Ölçeği, 1980 lerin başlarında uygulanmaya başladıktan sonra tükenmişliğin değerlendirilmesinde herkes tarafından kabul gören evrensel bir ölçek olmuştur. Dişhekimlerinde görülen tükenmişlik ile ilgili yapılan deneysel çalışmaların sayısı çok fazla değildir. Son zamanlarda dişhekimlerinin fiziksel sağlığının konuyla ilgili bir başlık olduğu söylenmektedir. 3 Dişhekimliği fakültesinde çalışan akademisyenlerin iş yükü hem klinik hem de teorik eğitimi kapsamaktadır. Bu iş yükünün klinik kısmını, öğrencilere mesleki pratiğin öğretilmesi, hastaların muayene ve tedavisi ve hem öğrencilerin hem de hastaların sorumluluğunun taşınması oluşturmaktadır. Klinik çalışma ile ilgili bu stres ve baskı akademisyenin hem eğitimci hem de hekim olarak çalıştığı ikili rolü ile alakalıdır ve bu baskı etik sorumluluklarla daha da artmaktadır. Klinik eğitimdeki bu sorumluluk ve baskı duyguları teorik veya laboratuar eğitimi ile karşılaştırılamaz. Çünkü hasta tedavisi bu sorumlulukta çok büyük yer tutmaktadır. Klinik eğitim ile geçirilen zamanın tükenmişlik ile ilgisi olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Bu sebeplerden dolayı, çalışmamızda dişhekimliği fakültesi akademisyenlerinin tükenmişlik seviyelerini değerlendirmek istedik. Buna ek olarak bu çalışmanın asıl amacı zamanın tükenmişlik üzerine etkisini incelemektir. Bu yüzden çalışma üç yıl ara ile iki kere yapılmıştır. Aynı zamanda çalışmaya katılan akademisyenlerin demografik bilgileri ile tükenmişlik değerleri arasındaki ilişkide araştırılmıştır. MATERYAL VE METOD Bu çalışmanın deneklerini Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi akademisyenleri oluşturmaktadır. Akademisyenlerin tükenmişlik değerlerini belirlemek için üç yıl arayla iki kere deneklere hazırladığımız anketler dağıtılmıştır. İlk çalışma, 43 akademisyen ile birlikte 1999 yılının Aralık ayında; ikinci değerlendirme ise 45 akademisyen ile birlikte 2002 yılının Aralık ayında yapılmıştır. Bu süreç zarfında 6 akademisyen fakülteden ayrılırken, 8 yeni dişhekimi akademik personele katılmıştır. Tükenmişlik değerleri 22 sorudan oluşan Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Türkçe versiyonu ile yapılmıştır. Bu ölçek; dokuz sorudan oluşan duygusal tükenme, beş sorudan oluşan duyarsızlaşma ve sekiz sorudan oluşan kişisel başarı olmak üzere üç alt skaladan oluşmaktadır. Her sorunun yanında, katılımcıların içinde bulundukları duruma göre işaretleyeceği 0 dan (asla), 4 e (her zaman) kadar beş adet seçenek bulunmaktadır. Araştırmacı her sorunun hangi skalaya ait olduğunu bildiği için, her skalaya ait verilen cevapları toplayarak skala değerlerini belirleyebilmektedir. tükenme ve duyarsızlaşma için yüksek skorlar, kişisel başarı için ise düşük skorlar tükenmişliği göstermektedir. Bizim çalışmamızda hazırladığımız anket Maslach Tükenmişlik Ölçeğine ek olarak katılımcıların demografik bilgileri ile ilgili 9 soru daha içermektedir. Böylece katılımcıların demografik bilgileri ile tükenmişlik değerleri arasında olabilecek olası ilişkilerde araştırılmıştır. Bu sorular katılımcının cinsiyeti, medeni durumu, mesleğinde toplam çalışma süresi, aylık gelirinin yeterliliği, akademik unvanı, alkol ve sigara tüketimi, meslek memnuniyeti ve mesleğini ne kadar süre yapmayı düşündüğü ile ilgilidir. 15

3 Bütün bu süreçten sonra elde edilen veriler bilgisayarda SPSS (8.0) programı kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. değerlendirmeye akademik personele yeni katılan 8 kişinin verileri dahil edilmemiştir. Sadece aynı bireylerin, 1999 ve 2002 yıllarında elde edilen verileri karşılaştırılmıştır ve sonuçta araştırma görevlilerinin ve öğretim görevlilerinin verileri arasındaki farklılık anlamsız bulunmuştur (). BULGULAR 1999 ve 2002 yılları Aralık aylarında yapılan iki çalışmada toplam olarak 51 akademisyen çalışmalara dahil olmuştur. Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1996 yılında kurulmuş yeni bir fakülte olduğu için akademik personel sayısı fazla değildir ve çalışmamıza fakültedeki bütün akademik personel katılmıştır. Akademisyenlerin 35 i erkek (%68,4), 16 sı ise bayandır (%31,4) ve 2002 yılları arasında akademik personele katılan 8 dişhekiminin 4 ü erkek, 4 üde bayandır. 51 katılımcının 41 i araştırma görevlisi iken (%80,4), 10 u ise öğretim görevlisidir (%19,6). Tükenmişlik değerlerinin istatistiksel analizi Tablo- 1 de verilmiştir. Bu sonuçlara göre kişisel başarı değerleri hariç, 1999 yılı Aralık ayı tükenmişlik değerleri, 2002 yılı Aralık ayı değerlerinden biraz daha yüksektir. Fakat bu farklılık istatistiksel testlere göre anlamlı değildir (). Benzer olarak akademik personele yeni katılan 8 kişi ile, diğer 43 akademisyenin değerleri istatistiksel olarak karşılaştırıldığında farklılık yine anlamsız bulunmuştur (). Tükenmişlik Değerleri X ± S t Tükenme (1999) 12,91 ± 0,98 Tükenme 12,78 ± 1,17 Kişisel Başarı (1999) 22,54 ± 0,57 Kişisel Başarı 22,78 ± 0,67 (1999) 4,63 ± 0,46 4,44 ± 0,57 t= 0,11 t= 0,43 t= 0,41 Tablo-1: İki Çalışma Sonucunda Elde Edilen Tükenmişlik Değerlerinin Karşılaştırılması Akademik Unvan Araştırma Görevlisi Öğretim Görevlisi Tükenme ,70 ± 1,54 13,00 ± 1,35 22,80 ± 1,51 22,74 ± 0,73 4,40 ± 0,76 4,48 ± 0,64 12,78 ± 1,11 11,66 ± 2,02 22,54 ± 0,56 23,00 ± 1,80 4,75 ± 0,48 4,16 ± 0,94 p= 0,920 p= 0,836 p= 0,829 p= 0,820 p= 0,727 p= 0,803 p>0,005 Tablo-2: Akademisyenlerin Tükenmişlik Değerleri ile Akademik Unvanları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Tablo-3 ve Tablo-4 te bayan ve erkek katılımcıların tükenmişlik değerlerinin istatistiksel test sonuçları görülmektedir. Tablo-3 teki değerlendirmeye, akademik personele yeni katılan 8 dişhekiminin verileri dahil edilmemiş, bu veriler ayrı olarak Tablo-IV te gösterilmiştir. Tablo-3 te de görüldüğü gibi bayan ve erkek dişhekimlerinin 1999 yılı Aralık ayı tükenmişlik değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (). Ancak 2002 yılı Aralık ayı tükenmişlik değerleri arasındaki fark, kişisel başarı sonuçları hariç olmak üzere anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Bu sonuca göre erkek katılımcıların tükenmişlik değerleri, bayan katılımcıların değerlerine göre daha yüksek çıkmıştır. Tablo-4 teki 8 yeni dişhekiminin cinsiyete göre tükenmişlik değerleri karşılaştırıldığında ise aradaki fark anlamsız bulunmuştur (). Tükenme Cinsiyet Bayan 11,83 ± 1,58 9,00 ± 0,67 22,25 ± 0,99 23,40 ± 1,38 4,83 ± 0,58 2,10 ± 0,40 Erkek 13,33 ± 1,51 14,90 ± 1,70 22,71 ± 0,69 22,42 ± 0,88 4,71 ± 0,69 5,61 ± 0,82 p= 0,851 p= 0,049 p= 0,523 p= 0,702 p= 0,582 p= 0,004 p<0,05 p>0,005 p<0,05 Tablo-2 de katılımcıların tükenmişlik değerleri ile akademik unvanları arasındaki ilişki gösterilmiştir. Bu Tablo-3: Akademisyenlerin Tükenmişlik Değerleri ile Cinsiyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 16

4 Cinsiyet Tükenme Bayan 15,50 ± 1,93 21,75 ± 0,75 7,25 ± 0,75 Erkek 9,50 ± 4,83 22,75 ± 2,05 4,00 ± 2,04 P= 0,343 P= 767 P= 0,245 Tablo-4: Akademik Personele Yeni Katılan Bireylerin Cinsiyetleri ile Tükenmişlik Değerleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Diğer demografik verilerde değerlendirmeye alındığında sonuçlar şu şekilde bulunmuştur: 28 dişhekimi (%54,9) mesleğini değiştirmek isterken, 23 dişhekimi (%45,1) mesleğinden memnundur. 35 akademisyen (%68,6) alkol kullanmazken, 15 akademisyen (%29,4) arada sırada alkol almakta ve 1 akademisyende düzenli olarak alkol almaktadır. 30 katılımcı (%58,8) sigara içmezken, 10 katılımcı (%19,6) arada sırada sigara içmekte, 11 katılımcı ise (%21,6) düzenli olarak içmektedir. TARTIŞMA Şu ana kadar yapılan çalışmalarda dişhekimliğinin stresli bir meslek grubu olduğu bildirilmiştir. Bu yüzden tükenmişlik sendromu dişhekimliği için mesleki bir tehlike olarak göz önünde bulundurulmalıdır. 6 Bu çalışmada Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılarak, Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi akademik personelinin üç yıl ara ile iki kere tükenmişlik seviyeleri ölçülmüş ve bu değerlerin katılımcıların demografik bilgileri ile arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu çalışmanın asıl amacı Dişhekimliği Fakültesi akademik personeli için zamanın mesleki tükenmişlik üzerindeki etkisini incelemektir. Fakat 1999 yılı Aralık ayında ve 2002 yılı Aralık ayında yapılan çalışmaların sonuçları arasındaki fark istatistiki açıdan önemsiz bulunmuştur. Sonuçlar akademik personelin, tükenmişlik değerlerinin bu zaman zarfında artmadığını göstermektedir. Bunun dışında, demografik bilgilerle tükenmişlik değerleri arasındaki ilişkiye bakıldığında, cinsiyet haricindeki demografik bilgilerin bu değerler üzerinde etkili olmadığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre, üç yıl zarfında erkek akademisyenler, bayan akademisyenlere göre daha çok tükenmişlerdir (Tablo- III). Sonuçlardan ilginç olan bir tanesi de meslek memnuniyeti ile ilgilidir. Buna göre katılımcıların %54,9 u mesleklerinden memnun olmadıklarını belirtmişlerdir ve dişhekimliği bu bireyler için çok daha stresli bir meslek olmaktadır. Maslach tükenmişlikle ilgili en önemli faktörlerden bir tanesinin, insanlarla ilişkisi fazla olan mesleklerde, yardımcı olan ile yardımı alan kişiler arasındaki sosyal ilişkiden doğan stres olduğunu ve kişiliğinde bu olayda rol oynadığını belirtmiştir. Çalışmalardan elde edilen verilerin çoğunluğuna göre tükenmişlik en iyi meslekle ilgili olarak kişiler arası strese bakıldığında anlaşılabilir. 7 Fiziksel çevre faktörleri ile tükenmişlik arasındaki ilişki daha çok Murtomaa tarafından araştırılmıştır. Bu faktörlerin tükenmişlik gelişim süreci içinde minimal düzeyde öneme sahip olduğu düşünülmüştür. Yinede iş ortamının mümkün olduğu ölçüde iyi şartlarda olması dişhekiminin stresinin azalmasında faydalı olabilir. Aynı zamanda bu olumlu şartlar hastanın anksiyetesini dolayısıyla da dişhekiminin emosyonel yükünü azaltabilir. 7 Pines, Aronson ve Kafry de yaptıkları çalışmalarda pek çok çevresel faktörün tükenmişliğe katkıda bulunduğunu ve meslek yapısının da bu hususta önemli bir faktör olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan çeşitli deneysel çalışmalarda dişhekimleri için meslekle ilgili stres faktörleri şu şekilde sıralanmıştır; hastalarla yaşanan zorluklar, personelle yaşanan problemler, randevu ve zaman baskısı, mali durumlarla ilgili sıkıntılar ve sonuçta hekimin kişisel başarısının azalması ve ağrılarının ortaya çıkması. 13 Dişhekimleri çoğunlukla yüksek anksiyeteyle gelen, sıkıntılı hastalarla uğraştıklarından, tükenmişlik bu stresli mesleğe bir cevap olarak ortaya çıkabilir. Murtomaa, Finlandiyalı dişhekimleri ile yaptığı çalışmasında, tükenmişliğin dişhekimlerinin güzel ve sorunsuz dental tedaviler yapmasını engelleyici bir tehdit olduğu sonucuna varmıştır. Diğer yandan Shelly ve Wong, Amerikan ordusunun dişhekimlerinde yaptıkları çalışmada, tükenmişlik seviyelerini çok yüksek bulmamışlardır. 7 Osborne ve Croucher ın İngiltere de yaptıkları 330 dişhekimini kapsayan çalışmalarında, deneklerin %10,6 sının çok yüksek seviyelerde tükenmişlik değerlerine sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, dişhekimliğinin yüksek seviyelerde strese yol açan bir meslek olduğunu ve bunun sonucunda da tükenmişliğin ortaya çıktığı görüşünü desteklemektedir. 7 17

5 Hollanda da da dişhekimleri arasında görülen tükenmişlik sendromu çalışmalara konu olmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda Hollandalı dişhekimlerinin %13 ü çalışırken yüksek seviyede tükenmişlikten şikayet etmektedirler. 3 Gorter in Hollanda da 735 dişhekimi ile yaptığı çalışmada, dişhekimlerinin %72 sinin sigara kullanmadığı, %12 sinin ara sıra sigara kullandığı ve %16 sının ise düzenli sigara içtiği belirtilmiştir. Bu bulgular Hollanda istatistikleri ile karşılaştırıldığında (Hollanda popülasyonunda 16 yaş ve üstünün %36 sı sigara kullanmaktadır) dişhekimlerinin daha sağlıklı yaşadıkları görülmüştür. 3 Bizim çalışmamızda da Gorter in çalışmasına benzer olarak dişhekimlerinin çoğunluğu (%58,8 i) sigara kullanmamaktadır. Kay ve Scarrot un İngiltere de yaptığı çalışmada alkol tüketimi ile stresli yaşantı arasında kuvvetli bir ilişki olduğu belirtilmiştir. Benzer olarak Gorter in çalışmasında, yüksek tükenmişlik değerlerine sahip dişhekimlerinin, düşük seviyede tükenmişliği olan dişhekimlerine göre daha fazla alkol aldıkları gösterilmiştir. Alkol tüketimi, stresli yaşantının bir belirtisi olduğu için üzerinde durulması gereken bir konudur. 3 Bizim çalışmamızda ise sadece 1 akademisyen (%2), düzenli olarak alkol kullandığı için, alkol faktörü çalışma sonuçları üzerinde çok etkili olmamıştır. Murtomaa ın Finlandiyalı dişhekimleri ile yaptığı çalışmada, tükenmişlik ile mesleki tecrübe arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu çalışmada hem genç dişhekimlerinin, hemde tecrübeli dişhekimlerinin aynı tükenmişlik semptomlarını yaşadıkları belirtilmiştir ve sonuç olarak dişhekimliğinde mesleki tecrübenin, mesleki tükenmişlik insidansına bir etkisi olmadığı söylenmiştir. Benzer olarak bizim çalışmamızda da mesleki tecrübenin, tükenmişlik değerleri üzerine etkisi olmamıştır. 6 KAYNAKLAR 1. Altamirano, C. (2001). S-T-R-E-S-S. Hispanic, 14, 9, Donohoe, E., Nawawi, A., Wilker, L., Schindler, T., Jette, U. D. (1993). Factors Associated With Burnout of Physical Therapists in Massachusetts Rehabilitation Hospitals. Physical Therapy, 73, 11, Gorter, R. C., Eijkman, M. AJ., Hoogstraten, J. (2000). Burnout and Health Among Dutch Dentists, Europen Journal of Oral Science, 108, Hamann, D. L., Gordon, D. G. (2000) Burnout. Music Educators Journal, 87, 3, Huarng, A. S. (2001). Burnout Syndrome Among Information System Professionals. Information Systems Management, 18, 2, Murtomaa, H., Haavio-Mannila, E., Kandolin, I. (1990). Burnout and Its Causes in Finnish Dentists. Community Dental Oral Epidemology, 18, Osborne, D., Croucher, R. (1994). Levels of Burnout in General Dental Practitioners in The South-East of England. British Dental Journal, 177, Ozdemir AK., Ozdemir HD., Coskun A., Cinar Z., 9. Pedrabissi, L., Rolland, J. P. (1997). Stress and Burnout Among Teachers in Italy and France. Journal of Psychology, 127, 5, Schaufeli, W. B., Daamen, J. (1994). Burnout Among Dutch Teachers: An MBI Validity Study. Educational & Psychological Measurement, 54, 3, Schutte, N., Toppinen, S., Kalimo, R., Schaufeli, W. (2000). The Factorial Validity of The Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS) Across Occupational Groups and Nations. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73, 1, Sheesley, D. F., (2001). Burnout and The Academic Teaching Librarian: An Examination of The Problem and Suggested Solutions. Journal of Academic Librarianship, 27, 6, St-yves, A., Freeston, M.H., Godbout, F., Poulin, L., Stamand, C., Verret, M. (1989). Externality and Burnout Among Dentists. Psychological Reports, 65, Talbot, L. A., (2000). Burnout and Humor Usage Among Community College Nursing Faculty Members. Community College Journal of Research & Practice, 24, 5, Yazışma Adresi: Doç. Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR Cumhuriyet Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi ABD, Sivas, Türkiye Tel: /2768 Fax: E-posta: 18

ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt 5, Sayı 1, 2013 ISSN: 1309-8039 (Online)

ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt 5, Sayı 1, 2013 ISSN: 1309-8039 (Online) BANKA ÇALIŞANLARINDA TÜKENMİŞLİK SENDROMU ÜZERİNDE KIRKLARELİ İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Burcu Beste Kasap, Kırklareli Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, bestekasap@kirklareli.edu.tr; Kemal Taysı, Kırklareli Üniversitesi,

Detaylı

İŞE BAĞLI GERGİNLİK İLE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE DUYGUSAL TÜKENMENİN ARACI ROLÜ

İŞE BAĞLI GERGİNLİK İLE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE DUYGUSAL TÜKENMENİN ARACI ROLÜ İŞE BAĞLI GERGİNLİK İLE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE DUYGUSAL TÜKENMENİN ARACI ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Senay Yürür Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Aşkın Keser Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması Sağlık-Sen AR-GE Bürosu Mart 2012 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 15 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir)

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):377-384 Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) [The Job Satisfaction of Physicians

Detaylı

ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ KAYGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ÖRNEK ÇALIŞMA

ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ KAYGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ÖRNEK ÇALIŞMA ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ KAYGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ÖRNEK ÇALIŞMA İbrahim Alpay YILMAZ 1, Sibel DURSUN 2, Elçin GÜNGÖR GÜZELER 3, Kemal PEKTAŞ 4 ÖZET Bu araştırmanın amacı; Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1 556 Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 2: 556-576 1 Nergis Canbulat 2 Zeynep Cihangir Çankaya 3 Öz Geliş Tarihi: 18.11.2014 Kabul Tarihi:15.12.2014 Bu araştırma, evlilikte problem çözme becerisi, evlilik doyumu

Detaylı

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI Mustafa TAŞLIYAN *, Sibel GÖK ** ÖZET Hastaneler sundukları sağlık hizmetlerinin ertelenemez özellikte olması sebebiyle,

Detaylı

Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri

Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 12 Sayı: 4 Ekim 2012 ss. 449-465 Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri Impact

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 591 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA JOB SATISFACTION IN HOSPITALITY ORGANIZATIONS: A CASE STUDY ON THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE YÖNELİMLERİ İLE FONKSİYONEL OLMAYAN

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ VE GENEL İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI

ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ VE GENEL İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, Temmuz-Aralık 2004, ss. 35-59. ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ VE GENEL İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI İsmail BAKAN

Detaylı

Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2007 Cilt: 44 Sayı:511 55 Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma Yasin BOYLU 1 Elbeyi PELİT 2 Evren GÜÇER 3 Özet Her organizasyonda olduğu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI *

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI * İÇSEL PAZARLAMA BAĞLAMINDA, İÇ MÜŞTERİNİN ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN TATMİN OLMA DÜZEYİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI

Detaylı

PİYANO EĞİTİMİNDE SOSYAL DURUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI VALIDITY AND RELIABILITY OF SOCIAL STATUS SCALE IN PIANO EDUCATION

PİYANO EĞİTİMİNDE SOSYAL DURUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI VALIDITY AND RELIABILITY OF SOCIAL STATUS SCALE IN PIANO EDUCATION Sayı 31 Piyano Eğitiminde Sosyal Durum Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması PİYANO EĞİTİMİNDE SOSYAL DURUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI M. Kayhan KURTULDU Yrd. Doç. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞGÖREN İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA FACTORS WHICH AFFECT JOB SATISFACTION IN THE TOURISM

Detaylı

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (1) 2007, 92-107 DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON JOB SATISFACTION:

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(3):239-244 Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri [Satisfaction Level Of Inpatient in an University Hospital] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 439-468 ERGENLERDE BENLİK SAYGISI

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA STRES VE KAMU KESİMİNDE KADIN ÇALIŞANLAR. Erdem CAM ecam@politics.ankara.edu.tr. Özet

ÇALIŞMA YAŞAMINDA STRES VE KAMU KESİMİNDE KADIN ÇALIŞANLAR. Erdem CAM ecam@politics.ankara.edu.tr. Özet Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 2004 ÇALIŞMA YAŞAMINDA STRES VE KAMU KESİMİNDE KADIN ÇALIŞANLAR Erdem CAM ecam@politics.ankara.edu.tr Özet Bu çalışmada, bir devlet dairesindeki kadın

Detaylı

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR**

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR** Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, Bahar: 51-69, 2006, Copyright 2006 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2006) Mersin de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde

Detaylı

İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki

İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 289-308 İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki Bekir

Detaylı

Polislik Mesleğine Yönelik İç-Grup Yanlılığı ve Tutumlar

Polislik Mesleğine Yönelik İç-Grup Yanlılığı ve Tutumlar Türk Psikoloji Yazıları, Haziran 2013, 16 (31), 60-70 Polislik Mesleğine Yönelik İç-Grup Yanlılığı ve Tutumlar Derya Hasta Ankara Üniversitesi Gökhan Arslantürk Polis Akademisi Kayseri Polis Meslek Yüksek

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ STATÜ FARKLILIKLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ. Effects of Statute Differences in Working Area on Organizational Commitment

ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ STATÜ FARKLILIKLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ. Effects of Statute Differences in Working Area on Organizational Commitment ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ STATÜ FARKLILIKLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ Effects of Statute Differences in Working Area on Organizational Commitment Atila KARAHAN ÖZET Çalışanların örgütlerine olan bağlılıklarının

Detaylı

MERT İŞ TATMİNİ ALT BOYUTLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YÖNETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. İbrahim Sani MERT 1 ÖZET

MERT İŞ TATMİNİ ALT BOYUTLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YÖNETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. İbrahim Sani MERT 1 ÖZET İŞ TATMİNİ ALT BOYUTLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YÖNETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İbrahim Sani MERT 1 ÖZET Örgütsel Vatandaşlık Davranışını (ÖVD) etkileyen önemli değişkenlerden

Detaylı

Algılanan Davranışsal Kontrol, Ajzen in Teorisinde Nasıl Konumlanır? Alternatif Model Analizleri *

Algılanan Davranışsal Kontrol, Ajzen in Teorisinde Nasıl Konumlanır? Alternatif Model Analizleri * KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 12 (19): 139-152, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Algılanan Davranışsal Kontrol, Ajzen in Teorisinde Nasıl Konumlanır? Alternatif Model Analizleri * Elif

Detaylı

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420 Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi The Investigation of Variables Predicting the Situation of Drug Addiction in the Families of University Students Fuat Tanhan,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SOSYAL FOBİ GRUP PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ

Detaylı