KİRA SÖZLEŞMESİ GENEL ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİRA SÖZLEŞMESİ GENEL ŞARTNAMESİ -------------------------"

Transkript

1 KİRA SÖZLEŞMESİ GENEL ŞARTNAMESİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARI. MADDE-1- Bu Kira sözleşmesi, bir tarafta Adalar Belediyesi İşletme Müdürlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İşletmeci olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Taraflara İlişkin Bilgiler: MADDE İdarenin Adresi : Altınordu Cad. No:21 Büyükada Adalar / İstanbul Tel No : Faks No : adresi : 2.2. İşletmecinin Adı :. İşletmecinin Tebligata esas adresi :. Tel No Fax No adresi :. :. :. 2.3 Her iki taraf, belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri, usulüne uygun olarak karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 2.4 Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içerisinde yapmak kaydıyla posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

2 MADDE 3- İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı : 3.1. İşin Adı : Adalar İlçesi Genelindeki Halk Plajlarının İşletilmesi, Belediyeye Ait Karavan Büfe,Yeme İçme Amaçlı Demonte Yapılar, Diğer Hizmet Üniteleri ile Temizlik, Sağlık ve Cankurtaran Hizmetleri verilmesi işidir İşin Yapılma Yeri : Büyükada, Heybeliada, Burgazadası, Kınalıada 3.3. İşin, Niteliği, Türü ve Miktarı : Büyükada: Ayanikola Mevkii, Heybeliada: Çam Limanı Mevkii, İSKİ Önü Halk Plajı Mevkii, Burgazadası: 6 Numara Ve Çamakya Mevkii, Kınalıada: Teos, Jarden, Ayazma, Kumluk, İskele Yanı Ve Karakol Önü Mevkiindeki plajların halka açık plaj olarak düzenlenmesi ile kıyılarda ve plajlarda bulunan Belediyemize ait karavan büfe, yeme içme amaçlı demonte (geçici) yapılar ve diğer hizmet üniteleri ile temizlik, güvenlik, sağlık ve cankurtaran hizmetleri işi ile Büyükada'da Atatürk Meydanı ile Lunapark'ta, Heybeliada, Burgazadası ve Kınalıada da meydanlardaki fayton-karavan tipi turizm ofisi ve hediyelik eşya satış ünitelerinin işletilmesidir İşe BaşlamaTarihi : 01/5/2012 tarihinde iş başı yapılacak olup, kira süresi bu tarihten itibaren 5 (beş) aydır. Bu süre taraflarca varılacak mutabakat doğrultusunda 2(iki) yıl süre ile uzatılabilir. MADDE 4- Yukarıda belirtilen hizmetler, 17/04/2012 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 14:00 de yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. MADDE 5- İhale, Adalar Belediyesi nde, 10/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51(g) maddesi hükümleri çerçevesinde Pazarlık usulü ile yapılacaktır. MADDE 6- Geçici (demonte) yapıların kira süresi ve 3.3 maddesindeki söz konusu plajların işletilmesi, yıl içi sezonluk 5 (beş) ay olarak kabul edilmiş olup işe başlama ve bitirme süreci içerisinde 3 sezonluk kira ve ödenmesi sadece bu sezondaki aylar için geçerli olacaktır. MADDE 7- Geçici (demonte) yapıların, fayton tipi büfe ile karavan tipi ünitelerin tahmin edilen bedeli, sezonluk ,00 (ikiyüzbeşbin)tl olup, ekli listede yer almaktadır. İhalede bedel artırımı bu bedelin 3 sezonluk kira bedeli toplamı üzerinden yapılacaktır Ayrıca sunulan tüm hizmetlerden; (deniz sporları ve aktiviteleri, jet ski, su kayağı, su paraşütü, şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, kano, vs. ile restoran, kafeterya, büfe, ve benzeri işletmelerden) elde edilecek gelirler ile, düzenlenecek konser, vb. etkinliklerden elde edilecek gayrisafı hasılanın tüm vergiler ve resmi harçlar vb. düşüldükten sonra kalan matrahından % 17 (yüzde onyedi)si, Nakdi sponsorlukta, tüm vergi, resmi harçlar, vb. düşüldükten sonra kalan sponsorluk tutarının %30'u (yüzde otuzu) kira bedeli dışında ayrıca Belediyeye ödenecektir. MADDE 8- a) İhale bedeli üzerinden %3 (yüzde üç) oranında geçici teminat miktarı TL dır. (altıbinyüzelli-tl) b)kesinleşen İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınır.

3 MADDE 9-5 aylık kira bedeli ihale bedeli olup, aylıklar halinde ertesi ayın 7 (yedi)sine kadar ödenir. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır. MADDE 10- İhaleye Katılabilecekler ve İhalede İstenilecek Belgeler ile Yeterlilik Şartları İstekliler, yukarıda açıklanan Kiralama Süresini, Kiralama Bedelini ve varsa diğer tekliflerini gösteren imzalı, kaşeli yazılı beyanlarını içeren belgeleri kapalı zarf şeklinde hazırlayarak, aşağıda maddede veya maddede istenen belgelerle birlikte ihale günü ve saati olan Salı günü, saat 14.00'a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edeceklerdir. Gerçek Kişilerden İstenecek Belgeler -1- a yılına ait Kanuni ikametgah belgesi ve tebligata esas olacak adres beyanı, b- Nüfus cüzdanın aslı veya noter tasdikli sureti, c- Noter onaylı İmza sirküleri. d- Temsil durumunda noter onaylı vekaletname ile vekalet edene ait imza sirküleri, e- Ortak girişimciler, 2886 sayılı D.İ.K. nda belirtilen şartlara haiz noter tasdikli iş ortaklığı \veya konsorsiyum (noterden tasdikli Konsorsiyum Teşekkül ettirdiklerine dair beyan ve taahhüt ve yetki belgesi) belgesini vereceklerdir. f- İstekliler ihale tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olan vergi ve sigorta borcu olmadığına dair belgeleri ve bağlı bulunduğu mesleki kuruluşlardan alacağı ticari faaliyetine devam ettiğine dair belgeleri ibraz etmek zorundadırlar. g- İstekliler. İhale Şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini içeren imzalı beyan ekinde, şartnamenin her sayfasını okuyup, imzalayarak vermek zorundadırlar, İstekliler, işbu ihale konusu yerlere giderek, yerinde tetkik ettim, ayrıntılı inceledim, gördüm beyanını içeren imzalı yer gördü belgesini ibraz etmek zorundadırlar. Tüzel Kişilerden İstenecek Belgeler a- Tüzel kişiliğin ortak ve faaliyet alanlarını gösteren ticaret sicil gazetesi. b- Noter onaylı imza sirküleri ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge. c- Temsil durumunda, noter onaylı vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküleri. (Tüzel kişiler ve ortak girişimler adına iştirak edecek firma temsilcileri temsil belgesi sureti ile birlikte; Nüfus Cüzdanı onaylı suretleri ile beraber ad-soyad ve/veya Tic.Unvanı bildireceklerdir.) d- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. e- Ortak girişimciler 2886 sayılı D.İ.K. da belirtilen şartlara haiz noter tasdikli iş ortaklığı ve\veya konsorsiyum (noterden tasdikli Konsorsiyum Teşekkül ettirdiklerine dair beyan ve taahhüt ve yetki belgesini) belgesini vereceklerdir.

4 f- İstekliler, İhale Şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini içeren imzalı beyan ekinde, şartnamenin her sayfasını okuyup, imzalayarak vermek zorundadırlar. g- İstekliler, işbu ihale konusu yerleri giderek yerinde tetkik ettim, ayrıntılı olarak inceledim, gördüm." Beyanını içeren imzalı yer gördü belgesini ibraz etmek zorundadırlar. MADDE 11- İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve ayrıca hizmet sektöründe de faaliyet gösteriyor olmak şarttır. MADDE 12- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. MADDE 13- İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş iş günü içinde, ihaleyi alana veya vekiline imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7. (yedinci) gün kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır Sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde müşteri, kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek ve sözleşmenin notere tescili gereken hallerde notere tescil ettirmek, ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir. İdare, aynı süre içerisinde geçici yapıları kiralayana mahallinde düzenlenecek tutanakla şartnamede belirtilen niteliğe göre teslim eder. Tutanakta, geçici yapılar bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler değerleri itibari ile gösterilir, teslim tutanağı ilgili memur ve kiracı tarafından imzalanır. Kira sözleşmesinin süresi, söz konusu plajların boşaltılarak hafriyat artıklarından temizlenmiş ve fayton büfelerin mahallerinde teslim edilmesi ile birlikte mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar. MADDE 14- Kiracı, sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz. MADDE 15- Kiraya verilen yer bina ise, kiracı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımını yapmak, arsa veya arazi ise, değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak zorunda olup, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı Belediyeye ödemek zorundadır. MADDE 16- Kiracı bu hakkının tamamını devredemez, tamamına ortak alamaz, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez, amacı dışında kullanamaz. MADDE 17- Kira sözleşmesi sona erdiğinde kiraya verilen yer ile tüm demirbaşlar kiracı tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmadan geçici yapılar, kiraya veren idare yetkilisine bir tutanakla teslim edilir. Bu

5 tutanakta; kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat veya üzerindeki muhdesat ile dikili şeylerin de tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhdesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya bedeli muhasebe birimine yatırılır. MADDE 18- Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde geçici yapılar idareye teslim edilmezse noksan olan geçici yapıların bedeli kullanım süresi dikkate alınarak İdareye ödenecektir. MADDE 19- Bu şartname, Belediyenin belirleyeceği özel şartlarla birlikte sözleşmenin ekini teşkil eder. MADDE 20- Gerektiğinde ihtilafların hal merci Adalar Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. II-ÖZEL ŞARTLAR MADDE 21- GEÇİCİ YAPILARIN TESLİMİ Geçici yapılar, sözleşme süresi sonunda sağlam ve işler durumda Adalar Belediyesi ne teslim edilecektir. Kiracı bu teslim keyfiyeti ile ilgili olarak herhangi bir hak, tazminat ve bedel talebinde bulunmayacaktır. Gerek sözleşme süresi içinde, gerek sözleşme süresi sonunda söz konusu yerler üzerinde Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ile İmar Kanunu ve projesine uygun olarak yapılan geçici yapılardan kullanılmayacak durumda olanlar ile onarımı kabil olmayanlar, Adalar Belediyesi nin talep etmesi halinde kiracı tarafından yıkılacak ve yer temizlenecektir. MADDE 22- GEÇİCİ YAPILARIN İŞLETİLMESİ a) Geçici yapılar, kiracı tarafından yapılacak, yaptırılacak, düzenlenecek, işletilecek ve/veya işlettirilecektir. b) Kiracı tarafından alımına karar verilen demirbaş harcamaları idarece onaylanacak ve fatura tutarı, elde edilecek gelirlerden Haziran,Temmuz ve Ağustos aylarının 30 unda üç eşit taksitte düşülecektir. Ayrıca Demirbaşlar, sözleşmenin sonunda İdareye bedelsiz bırakılacaktır. c) Her adadaki meydanlarda turizm ofisi ve hediyelik eşya satışı için büyük 5 adet karavan büfe konulacaktır. Bunlardan kira ücreti alınmayacaktır. Satışlardan elde edilecek net gelirin (tüm vergiler, SSK, resmi harçlar vb. düşüldükten sonra kalan matrahtan, KDV hariç) % 50 si İdareye verilecektir. Bu meblağlar her ayın 7 sine kadar idare hesabına aktarılacaktır. d) Hizmetlerden (deniz sporları ve aktiviteleri, şezlong, şemsiye, jet ski, su kayağı, su paraşütü, deniz bisikleti, kano, vs. ile restoran, kafeterya, büfe, ve benzeri işletmelerden, düzenlenecek konserlerden vb.) elde edilecek gayrisafi hasılanın (tüm vergiler, SSK, resmi harçlar vb. düşüldükten sonra kalan matrahtan, KDV hariç) % 17'i (yüzde onyedi) izleyen ayın 7. gününe kadar Belediye'ye ödenecektir. e) Taraflar, işletmenin gelirlerini artırmak için restoran, sinema, konser organizasyonu, deniz sporları organizasyonu, kafeterya, büfe, ve deniz üzerinde kıyıya bağlantılı veya bağlantısız ahşap platform yapılması vb. gibi projeleri yasal mevzuata uygun biçimde hayata geçirebileceklerdir. f) Kiracı, söz konusu olan geçici yapılarda üçüncü şahıslarla alt kira sözleşmeleri tanzim ve imza edebilir.

6 g) Kiracı daha iyi hizmet vermek amacıyla sponsor ve yatırımcı anlaşmaları veya sözleşmeleri yapabilir. Sağlanan nakdi sponsorluk veya yatırımlarda tutarın( tüm vergileri,ssk, resmi harçlar vb. düşüldükten sonra kalan matrahtan, KDV hariç) %30 u (yüzde otuz) belediyeye ertesi ayın 7 sine kadar ödenecektir. Tüketim malzemeleri dışında ayni sponsorlukla sağlanan demirbaşlar, sözleşmenin sonunda İdareye bedelsiz bırakılacaktır. h) Kiracı, pazarlama ve satış kolaylığı ve müşteri memnuniyeti sağlanması bakımından, bankalar ve finans kuruluşları ile kartlı ve kartsız ödeme sistemleri, temassız ödeme sistemleri oluşturulması, geliştirilmesi ve kullanılması için sözleşmeler akdedebilir. ı) İkametgahı Adalar olan Ada Bonus Kart sahiplerinden: sağlık, cankurtaran, temizlik, güvenlik, kabin kullanımı bedeli adı altında ücret alınmayacaktır. Diğer Ada Kart sahiplerine sunulan hizmetlerde % 20 indirim yapılacaktır. j) Kiracı, sunduğu Hizmetler için (deniz sporları ve aktiviteleri. şezlong, şemsiye, jet ski, su kayağı, su paraşütü, deniz bisikleti, kano. vs. ile restoran, kafeterya, büfe, ve benzeri işletmelerden, düzenlenecek konserlerden vb.) Belediyece onaylanmış fiyat tarifesini herkes tarafından kolayca görünebilecek bir yerde bulundurmakla yükümlüdür. k) Hizmetlerin kaliteli ve sağlıklı sunulması için çalıştırılacak kişiler öncelik olarak Adalar'da ikamet eden ve gerekli yeterliliğe sahip olan kişilerden seçilmelidir. l)adalar daki plajlarda; cankurtaran, sağlık, temizlik, güvenlik, kabin kullanımı, bakım vb. tüm hizmetleri kapsayan,hizmetlerden yararlananlardan, hizmet bedeli olarak 5 (beş) TL. girişte tahsil edilecek olup bu ücret belediyeye ait olacak ve kiracıya bu ücretten herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. MADDE 23- GELİRİN TESPİTİ VE ÖDENMESİ Gayrisafi hasılanın tespiti. Kiracı tarafından tutulan muhasebe kayıtları üzerinden ve banka ekstrelerinden idare temsilcisi ile birlikte oluşturulacak görevliler tarafından yapılacaktır. Tüm ödemeler ertesi ayın 7. gününe kadar İdare'ye ödenir. MADDE 24 İŞLETMECİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ a) İşletmeci her plajda, Belediye ile sağlanacak mutabakat doğrultusunda yeteri kadar cankurtaran istihdam edecektir. b) Acil durumlarda müdahale ve hizmet aracı olarak her adada en az 1(bir) adet Zodyak tipi motorlu bot bulundurulacaktır. c) Kiracı, Büyükada, Heybeliada, Burgazadası ve Kınalıada'da birer adet hemşire veya sağlık personeli istihdam edecektir. d) Her plaja yeteri kadar şezlong, şemsiye, soyunma kabini koyacaktır. e) Plajlardaki fayton büfelerin işletilmesini sağlayacaktır. f) Plajlarda çalışan personelin Sigortaları yapılacaktır.

7 e) ALL-Risk ve Mali mesuliyet sigortası yaptırılacaktır. f) Plajlarda çalışan personelin giyimi, Adalar Belediyesinin onayladığı kıyafetlerden oluşacak olup personelin temizliği ve genel görüntüsüne özen gösterilecektir. g) Personelin çoğunluğunun Adalı gençlerden oluşması sağlanacaktır. h) Plajların iç temizliğini yapacak ve hijyeni sağlayacaktır. I) Plaj personeli günü birlik gelen misafirlere hizmette ve saygıda kusur etmeyeceklerdir. Misafirlerin Plajlardan hoşnut olmalarını sağlayacaktır. j) Plaj personelinin sabıka ve sağlık kayıtlarının temiz olmasına dikkat edilecektir. k) İdarenin istemediği, ahlak kurallarına ve genel adabı muaşerete uymayan personel derhal değiştirilecektir. l) İşletme Yetkilisi Plajları devamlı takip edecek, gelir ve giderlerin günlük takipleri yapılacak ve düzenin İdarenin istediği koşullarda yürütülmesini takip edecektir. m) Plaj personelinin maaşları düzenli olarak zamanında ödenecek ve bordroları idareye verilecektir. n) Plajların büfelerinde satışları yapılacak gıda malzemelerinin Genel Gıda Tüzüğüne uygun 1. Sınıf markalı ürünlerden oluşması sağlanacaktır. Ürünler son kullanma tarihleri sürekli kontrol edilerek raflara konulacak, eski tarihli ürünler raflarda bulundurulmayacaktır. MADDE 25- İDARENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ a) Belediye, iskeleye uzak plajlara kolaylıkla ulaşabilmeleri için iskele ve plaj arasında gidiş dönüş deniz ulaşımını kiracı ile birlikte sağlayacaktır b)tüm Plajlar, sınırları belli edilecek şekilde panolar, seperatörlerle sınırlandırılıp ana giriş oluşturulacaktır. c)plaj çevre düzenlemesi tamamlanacaktır. d)plajlara giden yol güzergahlarında yönlendirme levhaları konulacaktır. e)her plajda Adalar Belediyesi Halk Plajı levhaları, pankartları asılacaktır. f)tam Güvenlik-MOBESE ve yeteri kadar güvenlik personeli sağlanacaktır. g)plajların güvenliği için Belediye Güvenlik Personeli ve Zabıta birimleri tarafından devamlı kontrol edilerek sağlanacaktır. h)her plaja elektrik ve su sağlanacaktır. I)Duşlar ve WC ler için atık su drenajının yapılması sağlanacaktır. j)plajlar için fayton büfeler ve meydanlar için Büyük fayton büfeler verilecektir.

8 k)sağlık Acil durumları için gerekli Kara, Deniz ve Hava Ambulansı sağlanacaktır. sistemlerinden yararlanılması l)plajlardan periyodik deniz suyu örnekleri alınacak ve sonuçları görünür yerlerdeki panolarda ilan edilecek ve Belediye anonsları ile halk bilgilendirilecektir. Plajlara Mavi Bayrak asılması için gereği yapılacaktır. m)plaj ve çevresi için periyodik ilaçlama yapacaktır. n)motorların yanaşması için gerekli iskelelerin yapılması veya mevcutların kullanılır hale getirilmesi sağlanacaktır. MADDE 26- ÇEVREYİ KORUMA VE SAĞLIK Kiracı, sözleşme süresince çevre kirliliğine ilişkin önlemleri almak ve bu konudaki mevzuata titizlikle uymak zorundadır. Çevre düzeni ile temizliği bizzat Belediye tarafından denetlenecek ve İşletmecinin işlettiği plajlara 3. Şahıslar tarafından yapılacak tecavüzler (şezlong açmalar, büfe kurmalar ve benzeri gayri resmi faaliyetler) Zabıta tarafından kontrol edilerek zamanında engellenecektir. MADDE 27- ŞARTLAR a)geçici yapıların, Adalar Belediyesi nce belirlenen amaçların dışında kullanılması ve genişletilmesi yasaktır. b)geçici yapıların projeleri yasal koşullara uygun olarak hazırlanıp İdareye onaylattırılarak yapılabilecektir. c)söz konusu yerler hakkında, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile bu Kanun'un uygulanmasına dair yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. MADDE 28-UYGULAMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER a)kiracı, İdare tarafından uygun görülen amblemi ve ismi kullanmak zorundadır. b)kiracı, sahada her türlü mal ve can güvenliğini sağlamakla yükümlü olup, gerekli tedbirleri almak zorundadır. Tüm hukuki, mali ve cezai sorumluluk kiracıya aittir. Güvenlik elemanı idare tarafından sağlanacaktır. Diğer tüm personele ilişkin maaş ve yasal yükümlülükler kiracıya aittir. c)kiracı, yapılacak hizmetlerde görevlendirilen personelin, görevli olduğunu belirten işaret ve tanıtıcı kıyafetlerle çalıştırılması esastır. d)geçici yapılarda fonksiyonların yetersizliğinden doğabilecek sorunların giderilmesinde İdare ve Kiracı birlikte çözüm üretir. Giderler kiracıya aittir. e)kiracı, İdarenin belirlediği levhalarda isim, şekil, içerik, renk vb değişikliklerde bulunamaz. f) Kiracı, tüm satışlarında, yasal mevzuata uygun olarak yazar kasa kullanma zorunluluğundadır.

9 MADDE 29- İşletmelerin tamamının sürekli kontrolü için idare tarafından, idare içinden bir kişi veya bir komisyon görevlendirilecektir. Kiracı, denetimle görevlendirilenlere her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Kiracı, kiraladığı yerlerde vergi mevzuatına uygun olarak fatura veya fış kesmek ile yükümlüdür. Maliye Bakanlığının görevlendirdiği vergi teftiş elemanlarının verdiği her türlü usulsüzlüklerden İdare sorumlu değildir. 29 Maddeden ibaret olan bu Kira Sözleşmesi Genel Şartnamesi ndeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir. Müşterinin (Tüzel kişiliklerde yetkili temsilcinin) Adı, soyadı : Tebligat adresi : İmza tarihi : İmzası :

İlgili Birim: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı.

İlgili Birim: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. İşin Adı: Adıyaman Meslek Yüksekokulu Binasında bulunan 160 m² lik Kantinin öğrencilerimize ve çalışan personelimiz hizmet vermek üzere 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi. İlgili Birim: Sağlık, Kültür ve

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 31 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28101 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 24 3 Eylül 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27338 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Teklif Verilmesine İlişkin Şartname, 2. Standart Form, 3. Sözleşme

Detaylı

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME BİRİNCİ BÖLÜM İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ

YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ TMMOB Orman Mühendisleri Odası ve Türkiye Ormancılar Derneği ( Sözleşme metninde KİRALAYANLAR olarak anılacak veya OMO ve TOD kısaltmaları ile ifade edilecek) ile

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014 20132014 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması

Detaylı

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ Yöneticiler ve Sistem Kullanıcıları için EKİM 2013 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kaynak Geliştirme Daire

Detaylı

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ l. KONU 1.1. M.K.E. Hurda İşletmesi Müdürlüğü nce; ANKARA Hurda İşletmesi Merkezi, KIRIKKALE Hurda Müdürlüğü, Aliağa/İZMİR Hurda Müdürlüğü, Seymen/İZMİT

Detaylı

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (AKİB) tarafından Mareşal Çakmak Cad. Nadide Apt. No:38 Zemin Kat İskenderun/HATAY

Detaylı

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati:

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati: ANTALYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ 2012 YILI KURSİYERLERİ UYGULAMA GEZİSİ HİZMETİ ALIMI İŞİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi binasının Yapısal Güçlendirme inşaat

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, î 13 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Üniversitemiz Meslek Yüksek Okulu na satın alınacak olan 19 kalem Otomotiv laboratuarı cihazları ve malzemeleri alımı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

DEDAŞ. Belgenin aslını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. den temin edebilirsiniz. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ. Belgenin aslını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. den temin edebilirsiniz. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ, AG-YG (OG) DAĞITIM HATLARI YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı