Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : KYD Aylõk Bülten Eylül Eylül ayõ içerisinde, sonucu merakla beklenen birçok gelişme sonuçlanmõş oldu. Öncelikle muhtemel A.B.D yardõmõ konusunun olumlu sonuçlanmasõ piyasalarda mevcut belirsizliklerden birini ortadan kaldõrdõ. Ayrõca, Ağustos ayõ enflasyon rakamlarõ ve diğer veriler doğrultusunda iyice geri çekilen faizler yine piyasalarda istikrarõ artõrõrken, borçlarõn çevrilmesi açõsõndan endişelerin büyük bir bölümünü, en azõndan şu dönemde, ortadan kaldõrdõ. Tabii diğer bir önemli gelişme de, düşen faiz ve olumlu makroekonomik verilerin devam etmesi sonucu, yaklaşõk iki yõldõr yükselme şansõ bulamayan borsanõn yükselme trendine geçmiş olmasõ. Ayrõca sanayi üretimi, iç piyasada toparlanma ve ihracat sayesinde büyümeye devam ediyor. TL nin dolar karşõsõnda güçlenme eğilimi devam etmesine rağmen, toplam ihracat miktarõ, hõzõ azalsa da, artmaya devam ediyor. Ancak, kurlardaki bu dengesizlik, ithalat miktarõnõn çok daha hõzlõ bir şekilde artmasõna yol açtõğõ için dõş ticaret dengesi olumsuz yönde etkileniyor. İç piyasada ise mevcut olumlu hava devam etmekte, çünkü zaten artmõş olan sanayi üretimi yine iç taleple desteklenmeye devam ediyor. Faizlerdeki gerileme, uzun süredir ertelenmiş olan iç talebi daha da tetikleyebilir. Eylül ayõnda yine motorlu taşõtlar ve beyaz eşyadaki ihracat miktarõ büyümeye devam ederken, TL nin güçlenmesi sonucu birçok lüks malõn ithalatõ artmõştõr. Eylül ayõnda açõklanan bütçe rakamlarõ yine olumsuz bir tablo çizerken, buradaki en olumsuz faktör, gelirlerdeki gerilemeden çok harcamalardaki artõş oldu. Alõnan tüm önlemlere ve durdurulan yatõrõm harcamalarõna rağmen bu yõlõn ilk yedi ayõnda temel harcamalar bir önceki yõla göre % 9 büyüdü. Ayrõca sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn yapõsal sorunlarõ da bütçe harcamalarõnõ artõrmaya devam ediyor. Bir defaya mahsus olarak alõnan tedbirler yardõmõyla bütçe gelirleri artarken, harcamalarda yaşanan olumsuz tablo sonucunda, yõl sonu bütçe rakamlarõnõn hedeflenen seviyelerde tutturulmasõ konusu belirsizliğini koruyor. Yatõrõm Fonlarõ Eylül ayõnda da B tipi Tahvil ve Bono fonlarõ ve B tipi Değişken fonlar, yõlbaşõndan bugüne kadar olan getiriler açõsõndan değerlendirildiğinde, en

2 fazla getiriyi sağlayan fonlarõn başõnda gelmektedir. Eylül ayõ sonu verilerine göre, tüm A tipi fonlar arasõnda yõlbaşõndan itibaren getiri oranlarõna bakõldõğõnda en yüksek getiri oranõ % ve tüm B tipi fonlar arasõnda yõlbaşõndan itibaren getiri oranlarõna bakõldõğõnda en yüksek getiri oranõ ise % olarak gerçekleşti. Eylül ayõnda, uzun bir durgunluk döneminde sonra yükselen borsa, A tipi fonlarõn getirilerini, aylar sonra tekrar B tipi fon getirilerinin üzerine çõkardõ. Haziran ayõndan beri gerçekleşen veriler incelendiğinde B tipi fon endeksinde aylõk getiri oranõnda ilk kez bir azalma göze çarparken, A Tipi fon endeksinde ise aylõk getiri oranõ son dört aydõr artõş eğilimini devam ettiriyor. Eylül ayõ itibariyle yabancõ menkul kõymetlere yatõrõm yapan B tipi fonlarõn çoğu yõlbaşõndan Eylül sonuna kadar olan getirilerinde halen eksi bölgede bulunuyorlar. Eylül 2003 verileri itibariyle Fon toplam değer büyüklükleri açõsõndan karşõlaştõrõldõğõnda, A tipi fonlar arasõnda Değişken fonlar en büyük paya sahip bulunuyor. B tipi fonlar arasõnda ise Likit fonlar ilk sõrada yer alõrken onlarõ Tahvil ve Bono fonlarõ izliyor. 31 Ağustos 2003 tarihi itibariyle A tipi fonlarõn portföy dağõlõmõ şu şekildedir; % 58 hisse senedi, % 23 ters repo, % 19 hazine bonosu ve devlet tahvili. Aynõ tarihte B tipi fonlarõn portföy yapõsõ ise şu şekilde gerçekleşmektedir; % 40 ters repo, % 60 hazine bonosu ve devlet tahvili. KYD Fon Endeksleri 30 Eylül 2003 itibariyle KYD A Tipi Fon Endeks Getirileri : Günlük Haftalõk Aylõk 3 Aylõk 6 Aylõk Yõllõk Yõlbaşõndan Beri % % % % % % % Eylül 2003 itibariyle KYD B Tipi Fon Endeks Getirileri : Günlük Haftalõk Aylõk 3 Aylõk 6 Aylõk Yõllõk Yõlbaşõndan Beri % 0.03 % 0.38 % 2.33 % 7.73 % % % KYD DİBS Endeksleri 29 Eylül 2003 itibariyle KYD DİBS Tüm Endeks Getirileri : Günlük Haftalõk Aylõk Yõlbaşõndan Beri % 0.12 % 0.45 % 4.04 % 46.56

3 Eylül ayõ sonundaki verilerle, tüm A ve B tipi fonlarõn toplam net varlõk değeri TL olarak 16,296,419,897 (Milyon) TL ve Dolar bazõnda 11, (Milyon) USD olarak gerçekleşmiştir. KYD A ve B Tipi Fon Endekslerinde bulunan fonlarõn toplam sayõsõ şu an itibariyle 242 dir. KYD Eurobond Endeksleri KYD Türk Eurobond Endeksleri 2003 yõlõ başõndan beri olan değerleri yansõtmaktadõrlar. 29 Eylül 2003 tarihi itibariyle KYD Eurobond Endekslerindeki durum aşağõda özetlenmektedir: Eurobond Endeksleri (29/09/2003 itibariyle) 31 Aralõk 2002 = 100 Değer Günlük Değ. Haftalõk Değ. Aylõk Değ. Yõlbaşõ Değ. USD USD-TL EUR EUR-TL KYD Endeks Grafikleri Yatõrõm Ortaklõklarõ 31 Ağustos 2003 tarihi itibariyle toplam 22 adet A tipi menkul kõymet yatõrõm ortaklõğõ mevcuttur. Aynõ tarihte bu yatõrõm ortaklõklarõnõn toplam portföy değeri 159,4 trilyon TL dir. Öte yandan, yatõrõm ortaklõklarõnõn aynõ tarih itibariyle toplam piyasa kapitalizasyonu ( değeri ) ise 89,4 trilyon TL dir. Yatõrõm ortaklõklarõ halen iskontolu bir seviyede bulunmaktadõrlar. Yatõrõm ortaklõklarõnõn portföylerinin toplam olarak çeşitli varlõklara yaptõğõ yatõrõm dağõlõmõ da şu orandadõr; % 48 hisse senetleri, % 12 ters repo ve % 40 hazine bonosu ve devlet tahvili.

4 KYD den Reuters ile yapõlan görüşmeler sonucunda, KYD endekslerinin Reuters tarafõndan yayõnlanmasõ konusunda anlaşmaya varõldõ. Ayrõca, KYD bültenlerini yayõnlamakta olan Bloomberg de, kõsa bir süre sonra ilk aşamada KYD endekslerini, daha sonrasõnda da KYD veritabanõnda mevcut olan bütün yatõrõm fonlarõna ait verileri yayõnlamayõ planlamaktadõr. Global Yatõrõm Piyasalarõndan Yüksek Halka Açõklõk Oranõ ve Kurumsal Yatõrõmcõlar Gelişmiş ülkelerin hisse senedi piyasalarõnõn, gelişmekte olan ülkelerinkinden en önemli farklarõndan biri, gelişmiş ülke borsalarõndaki yüksek ortalama halka açõklõk oranlarõ ve hisse senedi sahiplerinin genel dağõlõm yapõsõdõr. Genel olarak bu iki faktör, gelişmiş ülke borsalarõnõn hem derinleşmesine, hem de daha istikrarlõ olmasõna büyük oranda katkõda bulunmaktadõrlar. Tabi borsalarõn gelişmesine katkõda bulunan hukuki düzenlemeleri de göz ardõ etmemek gerekir. Gelişmekte olan ülkelerdeki yapõ ise genelde, daha düşük seviyelerdeki halka açõk oranlarõ ve şirketin kurucusu olan ailenin veya şahõslarõn yönetim ve şirket sahipliğindeki büyük payõ ve ağõrlõğõ ile kendini göstermektedir. Hisse senedi piyasalarõnõn gelişmesine büyük katkõsõ olan kurumsal yatõrõmcõlarõnõn önemi ise, kuşkusuz gelişmiş ülkelerin borsa yapõlarõnda çok daha etkin bir şekilde ortaya çõkmaktadõr. Bunun başlõca sebebi de, yüksek halka açõklõk oranlarõnõn sağladõğõ büyük orandaki likiditenin, kurumsal yatõrõmcõlar yolu ile, bireysel yatõrõmcõlara sunulabilmesidir. Bu durumu daha iyi anlamak için, kurumsallaşma açõsõndan en gelişmiş piyasa sayõlabilecek olan A.B.D. piyasasõna kõsaca bakmakta fayda vardõr. A.B.D. hisse senedi piyasasõnda ortalama halka açõklõk oranõ yaklaşõk 90 % lar civarõndadõr. Ayrõca bu yüksek halka açõklõk oranõnõn büyük bir bölümünde kurumsal yatõrõmcõlar yer almaktadõrlar. Piyasa değerine göre A.B.D. de ki en büyük şirketlerden bazõlarõ ve bunlarõn ortalama halka açõklõk oranlarõ yaklaşõk olarak aşağõda belirtilmektedir; Şirket Adõ Halka açõklõk oranõ General Electric : 99 % Microsoft Corp. : 83 % Wal-Mart Stores : 61 % Pfizer : 99 %

5 AOL Time Warner : 96 % SBC Communications: 99 % Verizon Communications: 99 % Coca-Cola Co. : 87 % Procter & Gamble Co. : 99 % Berkshire Hathaway : 60 % Abbott Laboratories : 99 % Tablodan görüleceği üzere, bu şirketlerle beraber, diğer yüzlerce A.B.D. şirketi de bunlara benzer yüksek oranlarda halka açõlmõşlardõr. Ayrõca bu şirketlerde, yönetim kadrosuna ait olan en fazla % payõndaki hisseler dõşõndaki paylarõn çoğu kurumsal yatõrõmcõlarõn ellerinde bulunmaktadõr. Örneğin, General Electric şirketinin hisselerinin % 10 luk payõndan fazlasõ Barclay s Global Investors, Fidelity Management & Research, State Street Global Advisers gibi kurumsal yatõrõmcõlara aittir ve onlarõ da Vanguard, Northern Trust gibi yüzlerce yatõrõm fonu şirketi izlemektedir. Ayrõca, bu fon şirketlerinden arta kalan belli orandaki hisseler de, bu büyük şirketlerin ESOP ( Çalõşanlarõn şirket hissesine sahip olmasõ ) ve benzeri planlar için ayrõlmõş durumdadõrlar. Aynõ şekilde bir örnek daha vermek gerekirse eğer, Microsoft şirketinin hisselerinin de yine % 10 luk payõndan fazlasõ, Fidelity, BGI, State Street Global Advisers tarafõndan tutulurken, Vanguard, Alliance ve diğer birçok yatõrõm fonu şirketi de geri kalan hisselerin çok büyük bölümünü ellerinde tutmaktadõrlar. İşte, kurumsal yatõrõmcõlarõn bu özelliği, onlarõn hem prestijini artõrmaktadõr hem de, hisselerin uzun dönemli bir perspektif açõsõndan değerlendirilmesini mümkün kõlmaktadõr. Zira, bu şekilde yüksek oranda ve piyasa değerindeki hisseleri kõsa dönemli stratejilerle alõp satmak hem yatõrõm fonlarõnõn kendisine zarar verebilir hem de piyasalarda istikrarsõzlõğa sebep olabilir. Durumu yatõrõm fonlarõ açõsõndan incelediğimizde yine oldukça ilginç sonuçlar ortaya çõkmaktadõr. Örneğin; A.B.D. deki en büyük kurumsal yatõrõmcõlardan biri olan Fidelity Management & Research şirketi, tek başõna, Microsoft, Citigroup, General Electric, Pfizer, Merck, Johnson & Johnson ve daha birçok dev Amerikan şirketlerinin hisselerinin % 8 ile % 2 oranlarõndaki paylarõnõ elinde tutmaktadõr. Bu oranlar bu şirketlerin piyasa değerleri ile değerlendirildiğinde ortaya oldukça büyük yatõrõmlar çõkmaktadõr. Aynõ şekilde, yine dev yatõrõm fonu şirketlerinden Putnam Investment Management şirketi de aynõ dev firmalarõn hisselerini elinde bulundurmaktadõr. Bu özel yatõrõm fonu şirketleri yanõnda ayrõca, bazõ özel tasarruf ve emeklilik planlarõ ile yerel yönetimlere ait emeklilik fonlarõ da benzer durumdadõrlar.

6 A.B.D örneğindeki yapõlarõn benzeri diğer gelişmiş ülke piyasalarõnda da mevcuttur. Türkiye gibi gelişmekte ülkelerin piyasalarõnda en çok ihtiyaç duyulan borsada derinlik ve istikrar, yatõrõm fonlarõ ve diğer kurumsal yatõrõmcõlar sayesinde sağlanabilir. Bunlarõn yanõnda, bu kurumsal yatõrõmcõlar birlik olabildikleri sürece, ellerinde bulundurduklarõ hisseler nerdeyse çoğunluk hissesi şekline dönüşmektedir. Bu aşamada, kurumsal iyi yönetim, hesap verilebilirlik, şeffaflõk gibi olgular kolayca hayata geçirilebilir. Görüldüğü üzere, hisse senedi piyasalarõnda kurumsal yatõrõmcõlarõn daha önemli roller üstlenmesi hem bireysel yatõrõmcõlarõn haklarõnõ koruyacak hem de borsalarõn genelinde istikrar sağlayarak, şirketlere de yardõmcõ olabilecektir. Bu yöndeki çalõşmalardaki ilk şart şirketlerin daha fazla orandaki hisselerini halka açmaya yanaşmalarõdõr. Bu hisselerin de yatõrõm fonlarõ ve diğer kurumsal yatõrõmcõlar tarafõndan uzun dönemli yatõrõm aracõ olarak alõnmasõ yine önemli bir adõm olacaktõr. Ülkemizde halka açõklõk oranlarõ arttõğõ oranda, kurumsal yatõrõmcõlar da şirket hisseleri üzerinde daha fazla ağõrlõklarõnõ gösterme fõrsatõ bulabilirler. Zaten, yatõrõm fonlarõnõn müşterileri sonuçta yine bireysel yatõrõmcõlar olduğu için, kurumsal yatõrõmcõlarõn ellerinde ne kadar fazla şirket hissesi bulunursa sonuçta bunlarõn sahibi yine bireysel yatõrõmcõdõr, yani halktõr. Ve bu sistem sayesinde şirketlerin sahibi de sonuçta halk olmaktadõr. Kõsacasõ, kurumsal yatõrõmcõlarõn etkin olarak işleyebildiği bir ortamda, eğer şirketler büyük oranlarda halka açõlmaya cesaret edebilirlerse, sonuçta bu şirketlerin sahipliği zamanla halkõn eline geçebilecektir ve şirketlerin daha etkin ve verimli çalõşmasõnõ beraberinde getirecektir. Uzun dönemde bu model hem piyasalarda istikrar sağlayacak hem de ekonominin uzun dönemli kaynak bulmasõnõ mümkün kõlacaktõr. Ayrõca, bu şekilde işleyen bir piyasada, hisse senedi yanõnda, özel sektör tahvillerinin de yer almasõ, büyüme için kilit rolde olan finansman sorununun çözümüne önemli bir katkõ sağlayabilir. Hisselerin büyük çoğunluğu kurumsal yatõrõmcõlar vasõtasõ ile halkõn elinde bulunacağõ bu durumda, şirketlere finansman sağlamak amacõyla çõkarõlan özel sektör tahvillerine daha güvenle bakõlacağõ, en azõndan, paranõn daha verimli kullanõlacağõ düşünülebilir. Sonuçta, finansman için parayõ veren ve sonra da yatõrõmlardan sağlanan kazançtan faydalanan yine bireysel yatõrõmcõnõn kendisi olacaktõr.

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir?

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? YATIRIMCI REHBERİ o o o o o o o Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? VOB da ne alõnõp satõlõr? VOB da nasõl işlem yapõlõr? VOB da niçin yatõrõm yapõlõr? VOB un hukuki çerçevesi nedir? VOB da işlem

Detaylı

9 Nisan 2007 A R A Ş T I R M A

9 Nisan 2007 A R A Ş T I R M A 9 Nisan 2007 A R A Ş T I R M A IMKB100 endeksi yõl başõndan bugüne YTL bazõnda %17, ABD dolarõ bazõnda ise %22 oranõnda artarak 45,889 değerine ulaşmõştõr. Her ne kadar Türkiye de 16 Nisan da başlayacak

Detaylı

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA AĞUSTOS 2002 (Yüksek Planlama Kurulu nun 14 Ağustos 2002 tarih ve 2002/76 sayõlõ Kararõyla kabul edilmiştir) 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi

Detaylı

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ Yüksek Lisans Tezi Özlem Menekşe Rumelili Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 200 ISBN 975 9 2727-7 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn TÜRKİYE DE İÇ BORÇ SORUNU VE İÇ BORÇLARIN SINIRLANDIRILMASI * Ferhat Başkan ÖZGEN GİRİŞ İç borçlanma ile ilgili yazõlanlara ve bu konuda yetkililerin görüşlerine bakõldõğõnda, Türkiye de iç borç sorununun

Detaylı

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU Haziran 1995 ( Yayõn No: TÜSİAD T / 95, 6 180 ) ÖNSOZ TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve işadamlarõ Derneği) kurulduğu 1971 yõlõndan bu yana Türkiye'nin

Detaylı

Yeni bir finansman aracõ olarak barten'õn, diğer finansman teknikleri ile karşõlaştõrõlmasõ

Yeni bir finansman aracõ olarak barten'õn, diğer finansman teknikleri ile karşõlaştõrõlmasõ Yeni bir finansman aracõ olarak barten'õn, diğer finansman teknikleri ile karşõlaştõrõlmasõ MEHMET ERKAN Hesap Uzmanõ Mehmet Erkan, 1970 yõlõnda Şanlõurfa'da doğdu. Orta öğrenimini Şanlõurfa'ta tamamladõktan

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlarõ İÇİNDEKİLER Sayfa Bağõmsõz İnceleme Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3-4 Konsolide Gelir

Detaylı

LEXUS VE ZEYTİN AĞACI

LEXUS VE ZEYTİN AĞACI LEXUS VE ZEYTİN AĞACI LEXUS VE ZEYTİN AĞACI GİRİŞ Tayland hükümeti 8 Aralõk 1997 sabahõ, ülkenin en büyük 58 finans kuruluşundan 56 sõnõ kapatma kararõ aldõğõnõ açõkladõ. Bu özel bankalar, Tayland para

Detaylı

Şirket Raporu. 21 Mart 2008. Sibel Alpsal alpsala@tskb.com.tr (212) 334 53 65 TSKB ARAŞTIRMA

Şirket Raporu. 21 Mart 2008. Sibel Alpsal alpsala@tskb.com.tr (212) 334 53 65 TSKB ARAŞTIRMA Şirket Raporu 21 Mart 2008 Sibel Alpsal alpsala@tskb.com.tr (212) 334 53 65 ÜLKER BİSKÜVİ AL Hisse kodu ULKER Son fiyat 2.96 TL & $2.39 İMKB-100 & $/YTL 39,719 & 1.2379 Hisse sayõsõ (adet) 268,600,000

Detaylı

GÜN BATIMI. Dünyanõn en büyük en zengin ekonomilerinin geleceğinin önünü tõkayan devasa bir

GÜN BATIMI. Dünyanõn en büyük en zengin ekonomilerinin geleceğinin önünü tõkayan devasa bir GÜN BATIMI GÜN BATIMI Dünyanõn en büyük en zengin ekonomilerinin geleceğinin önünü tõkayan devasa bir buzdağõ var: Global yaşlanma. Bu buzdağõnõn görünen kõsmõnda yaşlõ sayõsõnõn olağanüstü oranda artmasõ

Detaylı

YENİ KAPİTALİZM DÜNYADA REKABETİN DEĞİŞEN BOYUTU

YENİ KAPİTALİZM DÜNYADA REKABETİN DEĞİŞEN BOYUTU YENİ KAPİTALİZM DÜNYADA REKABETİN DEĞİŞEN BOYUTU YENİ KAPİTALİZM DÜNYADA REKABETİN DEĞİŞEN BOYUTU 2000 yõlõnõn Kasõm ayõnda Türkiye de ne oldu? 14 aydõr her ay biraz daha iyiye giden (faizler %36, aylõk

Detaylı

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2559 ÖİK: 575 ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun

Detaylı

SICAK PARA VE DIŞ BORÇ

SICAK PARA VE DIŞ BORÇ SICAK PARA VE DIŞ BORÇ SICAK PARA VE DIŞ BORÇ Bu kitap sõcak ve evsiz para hakkõndadõr. Bu kitap aynõ zamanda kriz boyutlarõna ulaşmõş dõş borçlar hakkõndadõr. Ve bu kitap ikisi arasõndaki ilişkiyi irdelemektedir.

Detaylı

TÜRK YE SERMAYE P YASASI

TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI Sermaye piyasası fon arz ve talep edenlerin şeffaflık ve güven içinde buluştuğu bir platformdur. Küçük tasarruflarla büyük yatırımlar finanse edilebilmekte,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2560 ÖİK: 576 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

Doğrudan. Kararlarõnda Politik Risk Unsuru. Prof. Dr. Mustafa EMİR Arş. Gör. Ahmet KURTARAN Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü

Doğrudan. Kararlarõnda Politik Risk Unsuru. Prof. Dr. Mustafa EMİR Arş. Gör. Ahmet KURTARAN Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü Doğrudan Yabancõ Yatõrõm Kararlarõnda Politik Risk Unsuru Prof. Dr. Mustafa EMİR Arş. Gör. Ahmet KURTARAN Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü Özet Bu çalõşmanõn amacõ, doğrudan yabancõ yatõrõm

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler dolaşõmlarõ Şubat 1999 - Ankara Önsöz 1998 yõlõnõn başõndan buyana belirli aralõklarla küreselleşmenin mevcut

Detaylı

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU TEKNOLOJİ RAPORU TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU Başta 9. Cumhurbaşkanõmõz Sn. Demirel ve duayen işadamõmõz Sn. Sabancõ olmak üzere pek çok kişi tarafõndan, Türkiye de iyimser olmamõzõ gerektiren

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2586-0 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz.

Detaylı

Araştõrmalar, yazõlõ planlarla hareket eden şirketlerin savruk kararlarla

Araştõrmalar, yazõlõ planlarla hareket eden şirketlerin savruk kararlarla EYLÜL 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 3! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 5! Veri Tabanlarõ 6! Süreli Yayõnlar 7! Seçilmiş Makaleler 8! Seçilmiş

Detaylı

SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ

SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ Hakan AKSOY * İsmail SAĞLAM ÖZET Bu çalõşma, İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ nõn (İMKB) zayõf formda etkin olmadõğõnõ gösteren yeni

Detaylı

üçüncü değerlendirme raporu

üçüncü değerlendirme raporu Avrupa nõn Çevre sorunlarõ: üçüncü değerlendirme raporu Özet Avrupa Çevre Ajansi Mizanpaj: Brandenborg a/s Yasal uyarõ Bu yayõnõn içeriği Avrupa Komisyonu ya da diğer Avrupa Topluluklarõ kurumlarõnõn resmi

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

ulusal-100 endeksi 2008

ulusal-100 endeksi 2008 Büyük Düşüşün Ardõndan ulusal-100 endeksi Bölge/Ülke 2008 Performansõ EM Asya -21,2% EM Doğu Avrupa -13,4% EM Latin Amerika -3,8% BRIC -20,4% EM Ortalamasõ -16,1% Türkiye -34,6% ABD -13,0% Almanya -17,1%

Detaylı

FON BÜLTENİ GENEL KİTLEYE YÖNELİK BÜLTEN

FON BÜLTENİ GENEL KİTLEYE YÖNELİK BÜLTEN FON BÜLTENİ Değerli Katılımcımız Geleceğinizin güvencesi Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yatırım aracı seçenekleri olan emeklilik yatırım fonlarımızın performansı ve içeriği ile ilgili bilgiler bu bültende

Detaylı

2014 2. Çeyrek FON BÜLTENİ. yarını bugün belirler

2014 2. Çeyrek FON BÜLTENİ. yarını bugün belirler 2014 2. Çeyrek FON BÜLTENİ yarını bugün belirler Ekonomik Görünüm Yılın ilk çeyreğinde dünya ekonomisi, Euro Bölgesi ve Japon ekonomilerindeki toparlanmayla beklentilerin sınırlı seviyede üzerinde büyürken,

Detaylı