ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, ikâmetgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmak üzere ani usulde bir portföy yönetimi anonim şirketi kurulmuştur. 1. Interbank A.Ş., T.C. Tabiyetinde (Büyükdere Caddesi No: 108/C Esentepe, İSTANBUL adresinde mukim) 2. Cavit Çağlar, T.C. Tabiyetinde (Çekirge Caddesi No: 81 BURSA adresinde mukim) 3. Şükrü Şankaya, T.C. Tabiyetinde (Organize Sanayi Bölgesi Nergis Holding BURSA adresinde mukim) 4. Mustafa Çağlar, T.C. Tabiyetinde (Organize Sanayi Bölgesi, Mavi Cadde Sifaş BURSA adresinde mukim) 5. Şenol Şankaya, T.C. Tabiyetinde (Ankara Yolu Gürsu Kavşağı Yeşim Tekstil BURSA adresinde mukim) 6. Atilla Kamil Köksal, T.C. Tabiyetinde (Bostan Sokak Müstakil Ev No: 37/ Üsküdar İSTANBUL adresinde mukim) 7. Taner San, T.C. Tabiyetinde (Selçuk Sokak No: 10 Daire 1 Bebek İSTANBUL adresinde mukim) 8. Tuncay Kuli, T.C. Tabiyetinde (Refah Şehitleri Caddesi, No: 86 Heybeliada İSTANBUL adresinde mukim) 9. Türkay Fevzi Oktay, T.C. Tabiyetinde (Yasemin Sok. Kent Sitesi A- Blok Daire 17 Gayrettepe İSTANBUL adresinde mukim) ŞİRKETİN ÜNVANI Madde 2- Şirketin ticaret ünvanı Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi dir. Bundan sonraki maddelerde Şirket olarak anılacaktır. Türk Ticaret Kanunu nun 55. Maddesi gereğince Şirketin işletme adı Alkhair Portföy dür. AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin amacı, ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören Sermaye Piyasası araçları ile altın ve diğer kıymetli maddelerden oluşan portföylerin yönetilmesidir. Şirket bu amaç dahilinde: A. Sermaye Piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde yönetilebilir. B. Portföy Yöneticiliği faaliyeti kapsamında yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının portföylerini yönetebilir.

2 C. Portföylerini yönettiği müşterileri adına menkul kıymet alıp satmak için Borsa üyesi aracı kurumlar nezdinde hesap açtırabilir, alım satıma aracılık, repo ve diğer sermaye piyasası ile ilgili sözleşmeleri akdedebilir. ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4- Şirketin Merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesidir. Adresi: Muallim Naci Caddesi, No: 47 Ortaköy İSTANBUL. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bilgi vermek ve Sermaye Piyasası Mevzuatı nda öngörülen koşulları yerine getirmek kaydı ile Türkiye içinde veya dışında şubeler açabilir. ŞİRKETİN SÜRESİ Madde 5- Şirket süresizdir. YAPILAMAYACAK İŞLER Madde 6- Şirket özellikle, a) Acenta veya irtibat bürosu açamaz, b) Doğrudan veya dolaylı olarak kendi nam ve hesabına portföy oluşturamaz, c) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkaramaz, ödünç para verme işlemleri yapamaz ve kredi alamaz, d) Portföy yöneticiliği faaliyeti ve buna ilişkin işlemler dışında hiç bir ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz, gerekli olanın üstünde taşınmaz mal edinemez, e) Bankalar Kanunu nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz, mevduat toplama sonucunu verecek işlemler yapamaz, f) Portföy Yönetim şirketleri dışında başka bir şirkete iştirakte bulunamaz, Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarca belirlenecek diğer faaliyet ilke ve yasaklarına da uyar. GAYRİMENKUL İKTİSABI Madde 7- Şirket, amacı ve konuyla ilgili olmak kaydıyla ve yukarıdaki hüküm dahilinde elde ettiği gayrımenkulleri gerektiğinde satabilir, kiraya verebilir veya kendi ihtiyacı için başka gayrimenkuller kiralayabilir. Edinilen gayrimenkuller üzerinde gerekli olduğunda ipotek tesis edebilir. Şirket alacaklarının tahsili, haklarının ifası için her türlü teminat alabilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir. MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI Madde 8- Şirket, herhangi bir şekilde kendisine çıkar sağlamak üzere yatırımcı portföylerinde bulunan sermaye piyasası araçlarının alımını - satımını yapamaz. HUKUKİ TASARRUFTA BULUNMA Madde 9- Şirket portföyü oluşturan nakit piyasası ve nakit üzerinde, kendisi veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir hukuki tasarrufta bulunamaz. Yatırımcının yazılı bir talimatı olmayan portföye dahil sermaye piyasası araçlarını ve nakdi, portföy yönetimi amacı dışında bir başka şahsa devir veya teslim edemez. ÖNCEDEN SAPTANMIŞ BİR GETİRİ TAAHHÜDÜ YASAĞI

3 Madde 10- Şirket, yatırımcılarına portföyün önceden saptanmış bir getiriyi sağlayacağına dair herhangi bir sözlü veya yazılı garanti veremez, ilan ve reklamlarında bu anlama gelebilecek ifadeler kullanamaz. YATIRIMCIYA AİT VARLIKLAR Madde 11- Şirket, yatırımcılar tarafından kendisine tevdi edilen sermaye piyasası araçlarını ve nakdi kendi nezdinde muhafaza edemez. İMKB Takas Saklama Bankası A.Ş. nde bir saklama hesabı açarak portföy yönetimine konu olan sermaye piyasası araçlarını ve nakdi yatırımcılar itibariyle ayrı ayrı izlenecek şekilde saklar ve nazım hesaplarında yatırımcılar itibariyle ayrı ayrı izler. Şirket, yatırımcının talep etmesi halinde,yatırımcıya ait sermaye piyasası araçları ile nakdi Türkiye de faaliyet gösteren bir bankada yatırımcı adına açılan hesaplarda saklayabilir. Yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemeler saklıdır. SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ Madde 12- Şirket in sermayesi (bir milyon sekizyüzaltmışbin) TL. dir. Bu sermaye herbiri 1(bir) TL değerinde (Bir milyon sekizyüzaltmışbin) paya ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirketin bundan önceki TL lık sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan TL lık (Üçyüzaltmışbin Türk Lirası) sermayenin tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmış olup ortaklara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Arttırım sonrası şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir. Hissedar Hisse Miktarı Hisse Adedi % Alkhair Capital Menkul Değerler A.Ş TL Mehmet Necati Yağcı TL İbrahim Seyfittinoğlu TL Erol Sönmezocak TL Afife Öncü TL TOPLAM TL Nama yazılı hisse senetlerinin devrinin şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi için Sermaye Piyasası Mevzuatı na uyulması, Şirket Yönetim Kurulu nun muvafakati ve pay defterine kaydı gerekir. Yönetim Kurulu, sebep göstermeksizin dahi kayıttan imtina edebilir. Şirket Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli küpürler halinde bastırabilir. YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ Madde 13- Şirketin işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulunun görev süresi en az bir yıldır. Bu sürenin sonunda görevini bitiren üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda, yönetim kurulu ortaklar arasından TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere seçer ve eski üyenin görev süresini tamamlamak üzere ilk genel kurulun onayına sunar.

4 Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME ŞARTLARI Madde 14- Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması ve Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 15- Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Başkan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmazsa, üyeler de res en çağrı yetkisini haiz olurlar. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarıdan fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanmazlar. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ Madde 16- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tespit olunur. ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAM, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ Madde 17- Şirket in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Kimlerin Şirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulunca tespit edilir. GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER Madde 18- Yönetim Kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir Genel Müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel Müdürün yüksek öğrenim görmüş, işletme, finansman, mali analiz, sermaye piyasası ve borsa mevzuatı konusunda yeterli mesleki bilgi ve Sermaye Piyasası mevzuatında aranan tecrübeye sahip olması ve gerekli ahlaki nitelikleri taşıması şarttır. Genel Müdür, Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle yükümlüdür. Genel Müdür, Yönetim Kurulu üyeliği sıfatını taşımamakla birlikte, Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, ancak oy hakkı yoktur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresini aşan süreler için Genel Müdür atanabilir. YÖNETİCİLERE İLİŞKİN ESASLAR Madde 19- Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Müdürler, Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak Şirket le herhangi bir işlem yapamazlar DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ

5 Madde 20- Genel Kurul gerek pay sahipleri arasından, gerek dışarıdan bir yıl için görev yapmak üzere iki denetçi seçer. İlk denetçiler kuruluş genel kurulunca seçilir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu nun maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ Madde 21- Denetçilerin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır. GENEL KURUL TOPLANTILARI Madde 22- Genel Kurul Olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanununun 369. maddesi hükmü gözönüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her pay sahibine bir oy hakkı verir. Genel Kurul toplantılarına davet hakkında Türk Ticaret kanunu nun 355,365,3687 inci madde hükümleri uygulanacaktır. TOPLANTI YERİ Madde 23- Genel Kurul Toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI Madde 24- Gerek Olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. TEMSİLCİ TAYİNİ Madde 25- Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Yönetim Kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ Madde 26- Genel Kurul toplantılarında oylar, vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırmak suretiyle verilir, ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir. İLANLAR Madde 27- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket Merkezi nin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az iki hafta evvel yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 368. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

6 BİLGİ VERME Madde 28- Şirket, yönetici, denetici, portföy yöneticilerinde meydana gelen değişiklikler ile faaliyet şartları ile ilgili organizasyon, mekan, belge ve kayıt sistemindeki değişiklikleri en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu na bildirecektir. HESAP DÖNEMİ Madde 29- Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirket in kesin olarak kurulduğu tarihte başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI Madde 30- Şirketin bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirlerin toplamından,tüm giderler, amortismanlar ve gerekli görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu surette tespit olunan safi kar aşağıda yazılı şekilde ve oranlarda sırasıyla tefrik ve tevzii olunur. YEDEK AKÇE a) Önce karın %5 i kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve Şirket e terettüp eden mali mükellefiyetler düşülür. b) Bakiyeden ödenmiş sermayenin %5 i oranında temettü ayrılarak tüm hissedarlara, Şirket in esas sermayesine mahsuben ödedikleri miktarlar nisbetinde dağıtılır. c) Karın geriye kalan kısmı, Genel Kurul un tespit edeceği şekil ve suretle tefrik ve tevzii edilir. d) Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü saklıdır. Madde 31- Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır. YASA HÜKÜMLERİ Madde 32- Bu esas sözleşmenin halen yürürlükte olan ya da ileride yürürlüğe girecek yasa, tebliğ ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz. Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu nun ilgili hükümleri uygulanır. YETKİLİ MAHKEME Madde 33- Şirket ile ortaklar arasında çıkacak uyuşmazlıklar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme aracılığı ile çözümlenir. PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN İLKELER Madde 34- Şirket; A- Yapılan bir alım satım işleminden dolayı herhangi bir ihraççıdan veya aracı kurumdan lehine komisyon, iskonto ve benzeri menfaat sağlıyorsa, miktarı belirtmek zorunda olmaksızın durumu yatırımcılarına açıklar. B- Yatırımcının yazılı bir direktifi olmadan portföye, rayiç değerinin üstünde Sermaye Piyasası aracı satın alamaz ve portföyden bu değerin altında Sermaye piyasası aracı satamaz, Rayiç bedel borsada işlem gören Sermaye piyasası araçları için borsa fiyatı, borsada işlem görmeyen Sermaye Piyasası araçları için işlem günüde Portföy lehine alımda en düşük satımda en yüksek fiyattır. Şirket Menkul kıymet borsasında işlem görmeyen hisse senetlerini portföyüne alamaz.

7 C- Portföyü oluşturan Sermaye Piyasası araçları ve nakit üzerinde, kendileri veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir hukuki tasarrufta bulunamaz. Yatırımcının yazılı bir talimatı olmadan portföye dahil Sermaye Piyasası araçlarını ve nakdi, Portföy yönetimi amacı dışında bir başka şahsa devir veya teslim edemez, D- Herhangi bir şekilde kendisine çıkar sağlamak üzere yatırımcı portföylerinde bulunan Sermaye Piyasası araçlarının alım satımını yapamaz, yatırımcı hesabına verilecek emirlerde gerekli özen ve basireti gösterir, E- Birden fazla Portföy yönettiğinde objektif iyi niyet kurallarına aykırı olarak portföylerden biri veya birden fazlası lehine, diğerleri aleyhine sonuç verecek işlemlerde bulunmaz, F- Portföy ile ilgili yatırım kararlarını, gerekçe veya belgelere dayandırmak, yatırımcılarının mali durumunu dikkate almak ve sözleşme hükümlerine uygun davranmakla yükümlüdür, G- Yatırımcılarına portföyün önceden saptanmış belirli bir getiriyi sağlayacağına dair herhangi bir sözlü veya yazılı garanti veremez, ilan ve reklamlarında bu anlama gelebilecek ifadeleri kullanamaz. H- Yatırımcı menfaatleri ile kendi menfaatleri arasında çatışma olan durumlarda yatırımcı lehine davranmak zorundadır. I- Portföy yönetimi için başvuruda bulunan yatırımcıların risk getiri tercihlerini belirlemek, bu belirlemelere yönelik yazılı belge düzenlemek, söz konusu belgeleri sözleşme ile birlikte saklamak ve bireysel portföyleri bunlara uygun oluşturmak zorundadır. J- Yönetim, portföylere ilişkin olarak Portföy yöneticiliği dışında kalan faaliyetleri çağrıştıracak isim ve ifadeler kullanamaz, belirli bir Yönetim dönemi va z edilerek önceden ödenen paralarla ortak bir Portföy oluşturamaz ve yönetemez veya tasarruf sahipleri oluşturulmuş bir portföye iştirak ettirilemez ve bu yönde ifadeler içeren ilan ve reklam yapamaz. K- Herhangi bir şekilde yanlarında çalıştırdıkları kişilerin, mutad yatırımcı- Portföy Yönetim Şirketi ilişkisi dışında kurumunu imkanlarından yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına işlem yapmalarına olanak sağlayamaz. DAMGA VERGİSİ Geçici Madde 1- Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi şirketin kesin kuruluşunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir. İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Geçici Madde 2- İlk Yönetim Kurulu üyeleri olarak: 1. Esat Erkuş T.C. Tabiyetinde, Interbank A.Ş. yi temsilen 2. Attila Kamil Köksal T.C. Tabiyetinde, Bostan Sok.No:37 D:2 Kartal/İst adresinde mukim 3. Taner San T.C. Tabiyetinde Selçuk Sok. No: 10 D: 1 Bebek/İst. Adresinde mukim 4. Tuncay Kuli T.C. Tabiyetinde Refah Şehitleri Cad. No: 86 Heybeliada/İst. Adresinde mukim 5. Turkay Fevzi Oktay T.C. Tabiyetinde Yasemin Sok. Kent Sit. A Blok D: 17 G.Tepe/İst. Adresinde mukim seçilmişlerdir. Bunlar doğrudan ilk olağan genel kurula kadar görev yaparlar. Geçiçi Madde 3- İlk Denetçi olarak; İlk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Haluk Civelek T.C. Tabiyetinde, Hızırbay Caddesi Nesrin Sokak Sönmez Apt. No: 15/5 Kadıköy adresinde mukim, ve Mehmet Ali Soysal T.C. tabiyetinde, Ataşehir Gardenya 25 Daire 17 Küçükbakkalköy Kadıköy adresinde mukim.

ERGO PORTFÖY YÖNETĐMĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ ESAS SÖZLEŞMESĐ

ERGO PORTFÖY YÖNETĐMĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ ESAS SÖZLEŞMESĐ ERGO PORTFÖY YÖNETĐMĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ ESAS SÖZLEŞMESĐ KURULUŞ Madde 1: Aşağıda ünvanları, adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda ad ve soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

AK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE 1 - Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri

Detaylı

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu konu ile ilgili

Detaylı

EGELİ & CO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

EGELİ & CO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ EGELİ & CO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda ad ve soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, ünvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasi

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda ad ve soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ( A-TİPİ )

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ( A-TİPİ ) ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ( A-TİPİ ) (Kayıtlı Sermaye Tavanı : 80,000,000,00- TL) (Çıkarılmış Sermaye : 22,268,013,20- TL) KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları

Detaylı

TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, KURULUŞ : ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, soyadları, şirket ünvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI KURULUŞ

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI KURULUŞ KURULUŞ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ani surette kayıtlı sermayeli olarak

Detaylı

CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1: Aşağıda ad ve soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketleri

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adı ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani suretle

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim

Detaylı

ŞİRKETİN SÜRESİ Madde-4 Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

ŞİRKETİN SÜRESİ Madde-4 Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır. KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞIANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde-1 Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, Biskon Yapı Anonim Şirketi'nin gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmesi

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

ARTICLES OF ASSOCIATION OF MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME

ARTICLES OF ASSOCIATION OF MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME ARTICLES OF ASSOCIATION OF MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adı ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı

Detaylı

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1 KURULUŞ Aşağıda adları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani kuruluş esaslarına

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

Esas Sözleşme Sayfa 1

Esas Sözleşme Sayfa 1 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (Değişiklikler dipnotlar ile belirtilmiştir) KURULUŞ MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

KATAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

KATAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KATAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda adları ve soyadları ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K. nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

Esas Sözleşme Sayfa 1

Esas Sözleşme Sayfa 1 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (Değişiklikler dipnotlar ile belirtilmiştir) KURULUŞ MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

TURKISH FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TURKISH FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TURKISH FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 - KURULUŞ: Aşağıda adları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve

Detaylı

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Kuruluş Madde 1. Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye

Detaylı

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir.

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. MADDE: 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani suretle

Detaylı