Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:"

Transkript

1 109. Sayý Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý..

2 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý Mudurnu Bayii Toplantýsý Efsane geri döndü: Pak Piliç in marka hakkýný almasý ile Mudurnu yeniden hayat buluyor Türkiye nin en bilinen markalarýndan biri olan Mudurnu Piliç, bir süre önce Ýlçe Grup tarafýndan satýn alýnmýþtý, 2006 yýlýnda yaþanan kuþ gribi krizi nedeni ile bu sektörde aradýðýný bulamayan Ýlçe Grubu tesisleri ve markayý ayrý ayrý satma kararý aldý. Tesisleri alan Kýlýç Grubu ise markayý satýn almadý. Bir süredir marka arayýþýnda olan Pak Piliç, bu fýrsatý deðerlendirerek Mudurnu markasýnýn tüm haklarýný satýn alarak aradýðý markaya sahip oldu. Mudurnu, Ekim 2007 tarihleri arasýnda da 1. Bayii toplantýsýný Antalya da gerçekleþtirdi.

3 10 içindeyim, kesim iþi ile uðraþmaktayým. son 8 yýldýr Araçlar tenteli olup, soðutucularý yoktu. Pak Tavuk un kuruluþu: Damýzlýk: 1955 yýlýnda Söðütlü Çeþme Kadýköy de (Ýstanbul) modern bir tavuk kesimhanesinin kurulmasý ile baþlýyor yýlýnda Ýstanbul Samandýra da iki tane çiftlik ile bir kuluçkahane yapýlarak damýzlýk sektörüne girildi Kesimhane Kadýköy evlendirme dairesi oldu Büyüyen Ýstanbul da kesimhanenin þehrin içinde kalmasýndan ötürü Ýstanbul Belediyesi kesimhanemizi istimlak etti ve o arsaya bugünkü Kadýköy Evlendirme dairesini inþa etti. Mudurnu 1. Bayii Toplantýsýný Ekim 2007 tarihleri arasýnda Antalya Belek Atlantis Otel de gerçekleþtirdi. Türkiye nin tüm bölgelerinden gelerek ilk defa bir arada bulunan bayiiler, birbirlerini tanýma fýrsatý bulurken Mudurnu Piliç in Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan ve yöneticilerinden de firmanýn bugünkü durumu ve gelecek projeleri hakkýnda da bilgiler aldýlar. Zuhal Daþtan, bayiilerine geçmiþten baþlayarak bugüne ve ileride yapýlacak projelerini þu þekilde anlattý. Yýllarca mali müþavirlik yaptýktan sonra ticarete atýlan babam bilahare Pak Tavuk un kuruluþunda görev alýp bu günlere gelmesi için gece gündüz çalýþmýþtý. Evliyim. Ýki oðlum bir kýzým bir de torunum var. Ýktisadi ve Ticari Ýlimler Akademisinden mezun olduðum 1971 yýlýndan beri baba mesleði olan etlik tavukçuluk sektörünün Amaç: Köylerden tavuk satýn alýp, Ýstanbul a getirip kesip satmak. Sonuç: Köylerden devamlý tavuk toplamak imkansýz olunca þirket faaliyetini askýya alýyor. 1965: Modern piliç üretimi ülkemizde baþlayýnca kesimhane tekrar çalýþmaya, broiler satýn alýp kesmeye baþlýyor ler... Piyasada modern piliç üretimi hýzlanýyor. Pak Tavuk günde 1000 adet piliç kesip Ýstanbul da satýyor. O günlerde ne su ne de hava çilleri var. Böylece bizim piliç kesim iþimiz bir süre için askýya alýnmak zorunda kaldý / 1992 Pak Tavuk, Türkiye nin en kaliteli ve en fazla etlik civcivini üreten firma oldu. Etlik civciv üretiminde liderdik. Ama entegrasyonlar arttýkça bu iþi sadece civciv üreterek devam ettiremeyeceðimizi düþündük. Entegrasyon modasý çok popüler idi. 1 Ocak 1993 Ördekçioðlu kesimhanesinin % 50 sini, Emre Tavuk kesimhanesinin ise % 25 ini satýn aldýk. Kesim adetleri günde er adetten günde toplam adet piliç idi yýlýnda Ýstanbul da doðdum. Rahmetli dedem Ýbrahim Daþtan Bayburt ta doðmuþ, delikanlý iken Ýstanbul a göçmüþ. Rahmetli babam Þaban Daþtan Ýstanbul da 1925 te doðmuþ. 1971

4 12 1. Mudurnu Bayii Toplantýsý 1995 Emre Piliç kesimhanesinin hisselerinin % 25 ini daha alarak % 50 hisse sahibi olduk. 3 Þubat 1999 Ördekçioðlu kesimhanesinin hisselerinin bakiye % 50 sini satýn alarak þirketi bizzat yönetmeye baþladýk. Ördekçioðlunda kesim adet / gün idi. Emre tavukta ise kesim adet / gün idi Kýrklareli nde 2 adet beheri m2 kapalý alana sahip toplam m2 damýzlýk çiftlikleri Lüleburgaz da 3 adet beheri m2 kapalý alana sahip toplam m2 damýzlýk çiftlikleri Edirne de bir adet m2 kapalý alana sahip damýzlýk çiftlikleri Ýzmitte 4 tane beheri m2 kapalý alana sahip m2 kapalý damýzlýk çiftlikleri Ýstanbul Samandýra da yumurta / hafta kapasiteli kuluçkahane Pak Piliç te e çýktý kesim adedi günde Ýzmit te adet yumurta/ hafta kapasiteli kuluçkahane Emre de ise e. Toplam piliç / gün kesime ulaþtýk. 2007: Gebze Dilovasý nda adet piliç / gün kesim kapasiteli kesimhane ve Gebze Pelitlide adet piliç / gün kesim kapasiteli 2. kesimhane Mudurnu markasý satýþa çýktý. Bu bir ikramdý. yem fab- Adapazarý Söðütlü de rikasý Mudurnu piliç markasý satýþa sunulunca müracaat ettik, Cenab ý Allah bize nasip etti. Bu bir ikramdý. Normal þartlarda hiç bir firma markayý tesislerden ayrý satmaz. Ne oldu nasýl oldu ise bu marka bize satýldý. 15 Ekim 2007 Emre Tavuk ortaklarýmýz bu iþe devam etmeme kararý alýnca o kesimhaneyi kiraladýk ve ýslah çalýþmalarý baþlattýk. Emre nin satýþa sunduðu 3 adet damýzlýk çiftliðini satýn alarak civciv üretim kapasitemizi arttýrdýk. Ördekçioðlu nun satýþa sunduðu damýzlýk çiftliði ile kuluçkahanesini de satýn alarak civciv üretim kapasitemizi bir miktar daha arttýrdýk. Pak Piliç Üretimindeki artýþlar: 1999 yýlýnda kesim kapasitemiz adet piliç / gün idi yýlýnda adet piliç / gün 2001 yýlýnda adet piliç / gün 2002 yýlýnda adet piliç / gün 2003 yýlýnda adet piliç / gün 2004 yýlýnda adet piliç / gün 2005 yýlýnda adet piliç / gün (kuþ gribi) 2006 yýlýnda kuþ gribinin etkisiyle üretim ciddi olarak olumsuz etkilen-

5 14 1. Mudurnu Bayii Toplantýsý di. Yýl sonuna doðru toparlanmalar oldu ve yýl ortalamasý adet piliç / gün olarak gerçekleþti yýlýnda þu ana kadar adet piliç / gün kesim yaptýk. Pak Piliçin Üretimdeki hedefleri: Ramazan Bayramýndan bu yana günde adet piliç kesiyoruz. Kasým ayýndan itibaren günde adet piliç keseceðiz Mart ayýndan itibaren de adet piliç / gün kesim hedeflenmektedir yýlýnda nasip olur ise adet piliç günde kesmek üzere çalýþmalarýmýz var. Çalýþan Bordrolu personel sayýmýz: 1067 Bize yardýmcý hizmet veren insan sayýsý: 1438 Yumurta, civciv, yem, personel, canlý piliç, et, ham madde taþýyan araç þoförleri, fason piliç üreten kümesçiler Kuluçkahane Kapasitemiz: adet yumurta hafta adet civciv hafta adet civciv gün. Ancak biz 2008 yýlýnda bu kapasitenin tamamýný kullanmayacaðýz adette durmayý planlýyoruz. Kesim kapasitemiz: = adet piliç saat Ýki vardiya çalýþarak günde adet piliçtir ad/ gün. Ancak biz 2008 de adeti aþmamayý planladýk. Yem Fabrikamýz Ham madde depolama kapasitemiz ton.

6 16 1. Mudurnu Bayii Toplantýsý Yem üretim kapasitemiz 60 ton saat. Günde ortalama 1440 ton piliç yemi üretebiliriz. Bu da günde adet pilici kesebilecek besleme kapasitesi demektir hedefimiz Damýzlýk kapasitemizi arttýrmak. Ýlave çiftlikler yapmak Kuluçkahane kapasitemizi arttýrmak. Ýzmit kuluçkahanesini adet yumurta haftadan iki misline adet yumurta haftaya çýkarmak. Kesim kapasitemizi arttýrmak. Yeni bir kesimhane yapmak. Sakarya 3 organize sanayinde arazi Yepyeni bir kesimhane yapabilmek için 4 yýl önce Sakarya da metrekarelik bir arazi satýn aldýk. Kesimhane inþa edebilmek için gereken ön izinler alýndý. Bu araziye saatte adet x 2 hat monte edilebilecek þekilde yapmayý planlýyoruz. Böylece saatte adet piliç kesecek bir tesis ortaya nasip olur ise çýkacaktýr. Yeni kesimhanede neler yapacaðýz? Parça ürün, Tabaklý ürün, Ýleri iþlenmiþ ürün, Þarküteri, Piþmiþ hazýr tavuklu sebzeli yemekler Ýki ana sloganýmýz var Kendi çocuðuma yedirmeyeceðim bir ürünü üretmem ve satmam. 365 gün 24 saat herkesin denetimine açýðým. Gelin tesislerimizi randevu almadan gezin denetleyin, fotoðraf çekin, film çekin, iþçilerle konuþun, numune alýp analiz edin. Lezzetli piliç Evet yýllardýr lezzetli piliç üretmekteyiz. Bunun için özel yemler yapmakta ve ürünümüzü lezzet ve koku bakýmýndan diðerlerinden farklýlaþtýrmaktayýz. Ýþte bu sebeple Mudurnu lezzetli piliç sloganý ile ürünümüzü duyuruyoruz. Tanýtým Nasip olursa birkaç ay içerisinde ulusal tv lerde ve radyolarda Mudurnu lezzetli piliç tanýtýmý baþlayacaktýr. Akabinde ürünümüzü sattýðýmýz yörelerde yerel tv ve radyolarda reklam kampanyamýzý devam ettirmeyi planlýyoruz de üretim artacak de de ton olarak gerçekleþmesi beklenen piliç eti üretimi 2008 de ton olacaktýr. Zuhal Daþtan ýn sunumunun ardýndan Mudurnu Piliç Satýþ Müdürü Bülent Bilgiç sektör bilgilerine deðinerek konuþmasýna baþladý yýllarý arasýnda, sektörde etlik piliç üreticisi olan ilk 15 firma sýralamasý anlatýldý yýllarý arasýndaki, bütün piliç toptan satýþ fiyatlarý ve deðiþiklik sebepleri irdelendi. Þirketin, bayi politikasýna deðindi. Mudurnu logo ve ambalaj þekillerini gösterdi. Kurumsal kimlik çalýþmalarý anlattý. Satýþ Müdürü Turgay Boyat, satýþ ve bayiilik konusunda bilgiler vererek sipariþlerin iletilmesi, istikrarlý ürün talebi konusuna deðindi, satýþ sirkülerinde belirtilen çalýþma koþullarýna uyulmasýný istedi, ve sevkiyat konularýnda bilgi verdi. Gala gecesinde ise sahne alan sanatçýnýn Mudurnu þapkasý ile þarkýlarýný söylemesi bayiilerin takdirini aldý ve büyük alkýþ topladý, daha sonra ise gerek espirileri gerek Mudurnu Piliç Satýþ Müdürü Turgay Boyat Mudurnu Piliç Satýþ Müdürü Bülent Bilgiç Türk Sanat Müzüiðindeki engin bilgisiyle ünlü sanatçý Mustafa Keser in sahneye gelmesi konuklarý çoþturdu. 1. Mudurnu Tavuk Bayii Toplantýsý böylece tamamlanýrken Mudurnu Piliç in çok yakýnda büyük ataklar yapacaðý sinyalleri alýnmýþ oldu. Ünlü sanatçý Mustafa Keser Gala gecesinde sahne alan sanatçýnýn Mudurnu þapkasý ile þarkýlarýný söylemesi bayiilerden büyük alkýþ almasýna neden oldu.

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

13 2015 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar Devamý arka kapakta ÝÇÝNDEKÝLER Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn ve Ýmtiyaz Sahibi Farba A.Þ. Ahmet BAYRAKTAR Genel Müdür Ayhan GÜRBAY Koordinatör Ýlknur YILMAZ Dergi Yayýn Kurulu Sosyal Etkinlik Komitesi

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

Nereden nereye PROJE TASARIM

Nereden nereye PROJE TASARIM 2EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ içindekiler 3 Nereden nereye Eylül-Ekim 2007 Sayý: 9 Genel Yayýn Koordinatörü ÖMER POLAT Basýn Yayýn Daire Baþkaný YUSUF GENÇ Sorumlu Müdür MEHMET KESEN Arþiv Fotoðraflarý NURDOÐAN

Detaylı

I I S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3

I I S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3 Sayý : 3 2004/3 Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3 EDÝTÖR "Merhaba" TEKNOLOJÝ Geri Dönüþüm Sektörü ve JCB BÝLGÝ Yeni Türk Lirasý SÖYLEÞÝ John Patterson SATÞ SONRAS HÝZMETLER Yýllarca sorunsuz

Detaylı

2013 - XV BANU DOÐU KEÇE Genel Müdür Asistaný Bir fincan kahve içer miyiz? Tüm Maysan Mando dostlarýna merhaba. EDÝTÖR Yeni bir sayýmýzla daha yeniden karþýnýzdayýz. Eminim ki iþ hayatýnýzda her biriniz

Detaylı

Alo Paket 213 32 42. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, erkekliðe adým atan çocuklarý ve ailelerini tebrik etti. * HABERÝ 7 DE

Alo Paket 213 32 42. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, erkekliðe adým atan çocuklarý ve ailelerini tebrik etti. * HABERÝ 7 DE Yanlýþlýkla yolu sattýlar Üyük Köyü sakinlerini saran su endiþesi, taþ ocaðýnýn ruhsat iptali ile sona erdi. ÜYÜK TE MUTLU SON Üyük Köyü sakinlerinin protestolarýna neden olan taþ ocaðýnýn çalýþma ruhsatý

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

Halit Yýldýrým a birincilik ödülü ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

Halit Yýldýrým a birincilik ödülü ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Halit Yýldýrým a birincilik ödülü BIT 2015 Uluslararasý Turizm Fuarý nda Çorum tanýtýmý devam ediyor. Ýtalya Turizm Fuarý nda tanýtým * HABERÝ 2 DE Yaptýðý nesir ve güfte yarýþmalarý ile edebiyat çevrelerinin

Detaylı

Oyuyoruz, terk ediyoruz!

Oyuyoruz, terk ediyoruz! AKDENIZ 26 KASIM 2014 ÇARÞAMBA YIL : 20 Sayý : 6606 GUNCEL Böcek ten öðretmenine vefa ziyareti ATSO nun eðitimci meclis üyesi Çelik: onyaaltý Belediye Baþkaný Muhittin Böcek, Bahtýlý Okulu'nda öðrencisi

Detaylı

ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 * HABERÝ 7 DE * HABERÝ 8 DE. Bu davada sanýk olmak onurdur

ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 * HABERÝ 7 DE * HABERÝ 8 DE. Bu davada sanýk olmak onurdur (.HAK:16) ÝSKENDER LAHMACUN n Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Alo Paket 21 2 42 Belediye bütçesi 249 milyon orum Belediyesi Kasým ayý meclis toplantýsýnda 214 Performans Planý görüþüldü. Belediye'nin

Detaylı

* HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE. Kavþaklar akýllandý, cüzdanlar rahatladý. Çorum

* HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE. Kavþaklar akýllandý, cüzdanlar rahatladý. Çorum Gurbetçilere yatýrým çaðrýsý Tanýtým filmimiz hazýr Baþarýlý iþadamý hemþehrimiz Mustafa Yaðlý, geçtiðimiz pazar günü ATV Avrupa kanalýndaki canlý yayýnda yatýrýmcýlarý Türkiye ye yatýrýma davet etti.

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

ÝSKENDER n LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

ÝSKENDER n LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Çorum Haber Gazetesi nin acý kaybý Meslektaþýmýzý kaybettik Çorum yerel basýnýnýn sevilen simalarýndan, meslektaþýmýz Mustafa Yolyapar (48) geçirdiði kalp krizi sonucu vefat etti. Merhumun cenazesi bugün

Detaylı