KOOPERATİFLER HUKUKU İÇİNDEKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOOPERATİFLER HUKUKU İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 KOOPERATİFLER HUKUKU İÇİNDEKİLER 1) Y23HDEsas : 2011/2221Karar : 2011/1355Tarih : EKSİK HASIM KOOPERATİFLER HUKUKU SAVUNMA HAKKININ KIITLANMASI ÜYELİĞİN DEVRİ ÜYELİĞİN TESPİTİ TALEBİ Dava, üyeliğin tespitine ilişkindir. Hisse, tarihsiz devir sözleşmesiyle dava dışı Y. Ş.`e, Y. Ş. tarafından da noter hisse devir sözleşmesi ile İ T`a devredilmiştir. Devredilen şahıslar Y. Ş. ve İ. T. aleyhine dava açılması hususunda mahkemece, davacı tarafa makul bir süre verilmesi, süresinde dava açılması halinde dosyalar birleştirilerek delillerin birlikte toplanıp değerlendirilmesinden sonra karar verilmesi gerekir.wn 2) Y23HDEsas : 2011/2250Karar : 2011/1357Tarih : BİR AYLIK SÜRE KOOPERATİFLER HUKUKU RESEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR SORUMLULUK DAVASI (Eski Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Açılan Sorumluluk Davası) USULİ EKSİKLİKLER (Dava Şartı Olamayan Sonradan Giderilebilecek Usuli Eksiklikler) 1163 Sa.Ka.98 TTK.341 HMK.115 TTK m.341/1`de öngörülen bir aylık dava açma sürenin geçirilmesi dava hakkını düşürmez. Eski yönetim kurulu üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davasının görülebilmesi genel kurulun karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılması prosedürüne bağlıdır. Bu usuli eksiklikler dava şartı olmayıp tamamlanabilir. Bu yönteme uyulmaması davanın hemen reddini gerektirmez. Bu usuli eksikliklerin giderilmesi gerekli olup, bu hususlar üzerinde mahkemece re`sen durulmalıdır. Noksan olan usuli işlemler tamamlandıktan sonra davaya devam edilmesi, verilen süre içinde eksiklikler tamamlanmaz ise 1

2 dava usul yönünden reddedilmelidir.wn 3) Y23HDEsas : 2011/872Karar : 2011/1316Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/1084Karar : 2011/1317Tarih : EL ATMANIN ÖNLENMESİ ECRİMİSİL KOOPERATİFLER HUKUKU TAHSİSDava, davacıya kooperatif ortaklık payına istinaden tahsis edilen konuta davalının vaki el atmasının önlenmesi ve ecri misil istemine ilişkindir. Tahsis genel kurul kararına dayanmıyorsa veya yapılan tahsis sonraki genel kurullarda, genel kurulun bilgisine sunulmamışsa geçerli tahsisten söz edilemez. Davalı vekili, yerin genel kurul kararı ile müvekkiline tahsis edildiğini savunmuştur. Bu yön üzerinde durularak, genel kurulca tüm ortakları kapsar şekilde tahsis yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa yerin kime isabet ettiği üzerinde durulmamıştır. Davacının yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği, getirmemiş ise borç miktarı belirlenmeden karar verilmesi de doğru görülmemiştir.wn ALACAK DAVASI ELATMANIN ÖNLENMESİ KOOPERATİFLER HUKUKU MADDİ TAZMİNAT TALEBİ MUARAZANIN GİDERİLMESİ TAHSİSİN İPTALİ TALEBİ TESPİT TALEBİ (Konut Yerinin Aidiyeti)Özellikle davacının ticaret sicilindeki adresine yapılan tebligatın tanınmaması nedeniyle bila ikmal iade edilmesine, davacının davalı üst birlikçe yapılan ikinci tebligatın sahteliğini iddia ve ispat edememiş olmasına, davacının arsa tahsisi için para yatırdıktan sonra dava tarihine kadar uzun süre sessiz kalarak istemde bulunmamasına göre, davacının, davalılar SSEKYKB ve SSBKYK`ne yönelik tüm temyiz itirazları yerinde değildir. Dava, davacıya tahsis edildiği halde, tahsis kararına aykırı şekilde davalı olan diğer kooperatife tahsis edilen arsanın davalı adına tahsisinin iptali ve arsa tahsisi karşılığı davalı SSÇKYK`ne ödendiği halde üst birliğe aktarılmayan paranın istirdadı istemine ilişkindir. Davalı SS.Ç K`ne yönelik alacak istemi reddedilmiştir. Fakat inceleme, tarafların defterleri üzerinde yapılmış, davacı vekilince 2

3 5) Y23HDEsas : 2011/1509Karar : 2011/1336Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/1950Karar : 2011/1319Tarih : ibraz edilen çek fotokopileri ile altındaki imzanın kime ait olduğu incelenmemiştir. Davacının ibraz ettiği belge aslı getirtildikten sonra belgede imzası bulunan kişinin SS. Ç K`ni temsile yetkili kişi olup olmadığının üzerinde durulması gerekir.wn AİDAT ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ İTİRAZIN İPTALİ KOOPERATİFLER HUKUKU ORTAKLIKTAN İSTİFA 1163 Sa.Ka.13 Noter aracılığı ile yapılan istifa bildirimin kooperatifçe kabulü gerekli değildir. Davalının istifa iradesi `de kooperatife ulaştığına göre bu tarihten sonraki döneme ait kooperatif aidat borçlarından sorumlu tutulamaz. Borçların istifadan önce veya sonraki döneme ait olduğu hususları davacıya etraflıca açıklattırılmalıdır. İstifadan önceki döneme ait ise kooperatif üyesi olan davalı sorumludur.wn AİDAT ALACAĞI FERAGAT İTİRAZIN İPTALİ KOOPERATİFLER HUKUKU TASFİYE KURULU YÖNETİM KURULU 1163 Sa.Ka.55 TTK.219 Aidat toplama, kooperatif adına dava açma ve davadan feragat yetkileri yönetim kuruluna aittir. Kesinleşen yargı kararıyla kooperatifte tasfiye kurulu yanında yönetim kurulunun da görev yapması kabul edilmiştir. Aidat toplama, dava açma ve davadan feragat yetkileri yönetim kuruluna aittir. Davadan feragat eden kişilerin yönetim kuruluna seçildikleri anlaşılmaktadır. Feragat tartışılmadan hüküm kurulması hatalıdır.wn 3

4 7) Y23HDEsas : 2011/864Karar : 2011/1231Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/892Karar : 2011/1233Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/1449Karar : 2011/1239Tarih : ALACAK DAVASI ARSA SAHİPLERİNE ÖDEME BORÇ VERME İDDİASI (Davacıların Kooperatife Borç Verdikleri İddiası) KOOPERATİFLER HUKUKUDava, davacıların davalı kooperatife borç verdiği iddiasına dayalı alacak istemidir. Dosya içerisindeki ve tarihli genel kurul kararları ve makbuzlardan, davalı kooperatif yönetim kurulu üyeleri olan davacıların, davalı kooperatiften peşin bedelle bağımsız bölüm aldıkları, bu bağımsız bölümlerin üçüncü kişiye satışından elde edilen gelirle dava dışı arsa sahiplerine makbuz karşılığı ödeme yaptıkları, yine davacılar aleyhine ceza davası açıldığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, yeniden bilirkişi heyeti oluşturularak, anılan genel kurul tutanakları, makbuzlar ve ceza dosyası çerçevesinde inceleme yaptırılıp, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.wn BEKLETİCİ MESELE BEKLETİCİ SORUN GENEL KURUL KARARI (Kararın İptali Talebi) İPTAL TALEBİ (İhraç Kararının İptali Talebi) KOOPERATİFLER HUKUKUDava, kooperatif ortaklığından ihraç kararın iptali istemine ilişkindir. Aidat ve ara ödemeleri içeren genel kurul kararlarının iptali istenmiştir. Bu genel kurul kararının iptali halinde acının parasal yükümlülük miktarı değişebilir. Anılan genel kurul kararının iptaline ilişkin davada verilecek karar beklenerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekir.wn İPTAL TALEBİ (İhraç Kararının İptali Talebi) KOOPERATİFLER HUKUKU TESPİT TALEBİ (Üyeliğin Tespiti Talebi) TMK.2 Dava, ihraç kararının iptali ve üyeliğinin tespiti talebidir. Ortak uzun süre kooperatife uğramamış, aidat borcunu takip etmemiş ise üyeliğinin sona erdiğini zımnen kabul etmiş sayılır. Böyle bir davacının açtığı dava iyiniyet kuralına aykırı düşer. Somut olayda aidat ödeme 4

5 10) Y23HDEsas : 2011/1455Karar : 2011/1240Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/1497Karar : 2011/1247Tarih : yükümlülüğü bulunan davacıya 2001, 2002 ve 2003 yılında genel kurul kararı uyarınca borç tahakkuk ettirildiği mahkemece kabul edildiğine göre, davacının davasının TMK m.2`ye uygun düşüp düşmediği değerlendirilerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekir.wn İPTAL TALEBİ (İhraç Kararının İptali Talebi) KOOPERATİFLER HUKUKU TESPİT TALEBİ (Üyeliğin Tespiti Talebi) 1163 Sa.Ka.16 Davacı vekili, müvekkilinden zorla istifa dilekçesi alındığını, müvekkilinin aynı gün ortaklık hissesi kaybolacağı düşüncesiyle ödemede bulunduğunu, Cumhuriyet Başsavcılığı`na ve Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü`ne şikayetlerde bulunduğunu, yönetim kurulunun anılan dilekçeye dayanarak müvekkilinin ortaklığına son verdiğini, kooperatifin bu tarihten sonra müvekkilinden aidat tahsil ettiğini ileri sürerek, çıkarma kararının iptalini talep etmiştir. Mahkeme davanın kabulüne, üyelikten çıkarma kararının iptaline karar verilmiştir. Karar yeterli incelemeye dayanmamaktadır. Davacı, istifa dilekçesi ile ilgili iddiaları üzerinde yeterince durulmamıştır. Ayrıca ihraç kararının kesinleşmesine kadar ödeme yükümlülüğü devam edeceğinden kesinleşmeye kadar yapılan ödemelerin ihraç kararının geri alındığı anlamına geldiğinin kabulü doğru değildir. Kesinleşmeden sonraki ödemeler ancak zımni üyeliğin tesisine yönelik olarak yorumlanabilir.wn AİDAT BORCU İSPAT YÜKÜ İTİRAZIN İPTALİ DAVASI KOOPERATİFLER HUKUKU KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İİK.67 İtirazın iptali davasının reddi halinde kötüniyet tazminatına hükmedilmesi için alacaklının kötüniyetli olduğu kanıtlanmalıdır. Bu konuda 5

6 12) Y23HDEsas : 2011/1510Karar : 2011/1242Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/1590Karar : 2011/1246Tarih : isbat yükü borçludadır. Somut olayda alacaklının kötüniyeti ile ilgili bir delil olmadığı halde kötüniyet tazminatına hükmedilmesi doğru değildir. Asıl alacak bölümüne takip tarihinden itibaren faiz yürütülebilir. BK m.104/3`e aykırı olarak faize faiz yürütülmesi sonucunu doğuracak şekilde karar verilmesi doğru değildir.wn ALT YAPI VE YÖNETİM GİDERLERİ İPTAL TALEBİ (İhraç Kararının İptali Talebi) KOOPERATİFLER HUKUKU PEŞİN ORTAKLIK (Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği) ÜYELİK AİDATI 1163 Sa.Ka.23, 27 Davacı vekili, ihraç kararının yetkisiz kişilerce alındığını ileri sürerek, ihraç kararının iptalini talep etmiştir. Davacının, kooperatifin ortağı olarak, aidat ve şerefiye miktarları ile gecikme faiz oranını bilmesi gerektiğine göre ayrıca açıklamaya gerek yoktur. Bilirkişiye inceleme yaptırılarak davacı hakkında peşin ortaklık konusunda genel kurulca bir karar verilip verilmediği ihraç kararına dayanak ihtarnamelerde gösterilen borcun, üyelik aidatına mı, alt yapı veya genel yönetim giderlerine mi ilişkin olduğu ihtarnamelerde istenilen borcun gerçek borcu yansıtıp yansıtmadığı konusunda rapor alınarak, peşin ortaklık mevcut ise davacının genel idare ve alt yapı giderlerinden borcu bulunup bulunmadığı, peşin ortaklık mevcut değil ise inşaat finansman giderleri dahil tüm aidat borcu tesbit edilerek, buna göre ihracın yerinde olup olmadığı değerlendirilmelidir.wn BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Kooperatifler Hukukunda) GENEL KURUL KARARI (Genel Kurul Kararının İptali) KOOPRATİFLER HUKUKU HMK.266, 273 Davacı, genel kurul kararlarının iptalini 6

7 14) Y23HDEsas : 2011/1601Karar : 2011/1260Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/16Karar : 2011/1112Tarih : istemiştir. Davanın reddine karar verilmiştir. Mahkemece; uyuşmazlığın kooperatif anasözleşmesi, iptali istenen genel kurul tutanağı, kooperatife ait defterler, kayıt ve belgeler ile ekleri ve 1163 sayılı Yasa hükümleri ile birlikte incelenerek çözümlenebileceği hususu gözardı edilerek incelemeye ilişkin ara kararında bilirkişinin kooperatif kayıtları üzerinde hangi hususları inceleyeceği ve hangi soruları cevaplayacağı da ayrıntılı olarak açıklanmadan eksik inceleme ve yanılgılı gerekçeye dayalı hüküm kurulması doğru değildir.wn ALACAK DAVASI (Kooperatife ödenen paranın tahsili talebi) GÖREV İTİRAZI KOOPRATİFLER HUKUKU YETKİ İTİRAZI HMK.114, 115, 116, 117 Davacı, davalı kooperatifin üyesi olduğunu, ödemeyi tamamladığını buna rağmen konut teslimi yapılmadığını, istifa ettiğini, istifasının işleme konulmadığını ileri sürerek kooperatife ödediği paranın faiziyle davalılardan tahsilini istemiştir. Davalı kooperatif vekili yetki itirazında bulunmuştur. Davalı Banka vekili, görev itirazında bulunmuştur.mahkemenin görevsizliğine ve yetkisizliğine karar verilmiştir. Görev ve yetki itirazı birlikte söz konusu olduğu takdirde önce görev itirazının incelenmesi gerekir. Yetki itirazı ancak görevli mahkemede incelenir. Yetkisizliği de kapsar şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.wn ECRİMİSİL KOOPERATİFLER HUKUKU TAZMİNAT (Konut Tesliminin Mümkün Olmadığı Zamanlar) TAZMİNAT HESAPLAMA YÖNTEMİDava, konut teslimi, olmazsa tazminat ve ecrimisil istemine ilişkindir. Davacı kooperatif ortağı olduğu halde kendisine konut tahsis olanağı bulunmadığı için tazminat talep hakkına sahiptir. Bu tür davalarda içtihatlarla istikrar kazanan tazminat hesaplama yöntemi uygulanmalıdır. Davacı, kendisine 7

8 16) Y23HDEsas : 2011/122Karar : 2011/1111Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/215Karar : 2011/1109Tarih : teslim edilen konutun maliki olan şahsa ecrimisil ödemek zorunda kaldığını ileri sürerek mahrum kalınan kira veya ecrimisil bedeli karşılığı 1.000,00 TL`nın tahsilini talep etmiştir. Mahkemece kabulüne karar verilen bu alacağın kaynağının üçüncü kişiye ödenmek zorunda kalınan ecrimisil olduğu belirtildiği halde; üçüncü kişiye ecrimisil ödenmesi ile ilgili Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi dosyası gözardı edilerek ve kesinleşmesi beklenmeden ve ecrimisilin yasal şartlarının oluşup oluşmadığı da irdelenmeden hüküm kurulması da çelişkili olmuştur.wn KESİN YETKİ KOOPERATİFLER HUKUKU YETKİLİ MAHKEME TMK.51 HUMK.17 HMK.14 Kooperatif ile üyeleri arasındaki davalar, kooperatifin ikametgahı addolunan yer mahkemesinde görülür. Bu yetki kuralı kamu düzenine ilişkin kesin yetki kuralıdır. Hükmi şahsın ikametgahı, anasözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça muamelelerinin yürütüldüğü yerdir. Yetki itirazının kabulüyle dosyanın yetkili Ankara Ticaret Mahkemesine gönderilmesi gerekir.wn KİRA KAYBI (Kira Kaybının Giderilmesi İstemi) KOOPERATİFLER HUKUKU KONUT (Konutun Zamanında ve Tam Olarak Teslim Edilmemiş Olması) TAZMİNAT TALEBİ (Eksik İmalat Sebebiyle)Dava, süresinde ve tüm imalatları tamamlanmış şekilde konut teslim edilmediği iddiasıyla konutun teslimi, eksik imalat nedeniyle tazminat ve kira kaybının giderilmesi istemidir. Bozma kararında belirtildiği üzere, davacıya teslim edilmesi gereken konutun ve emsallerinin incelenerek durumlarının tespit edilmesi inşaat uzmanlık alanını ilgilendirir. Kooperatif kayıt ve defterleri, ve önceki genel kurul kararları, kooperatif anasözleşmesi ve davacıya teslim edilmesi gereken konut ile diğer konutların bilirkişi kuruluna incelettirilerek, özellikle konutların durumu, davacı ile aynı durumda olan kişilere konutların ne zaman ve hangi şartlarda teslim 8

9 18) Y23HDEsas : 2011/1068Karar : 2011/1108Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/1459Karar : 2011/1137Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/286Karar : 2011/1099Tarih : edildiği, belirlenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.wn KESİN YETKİ KOOPERATİFLER HUKUKU TAPU İPTAL VE TESCİL TALEBİ YETKİLİ MAHKEME HUMK.14 Davacı vekili, davalının yükümlülüklerden kurtulmak amacıyla kooperatif üyeliğinden istifa ettiğini ancak konuttan yararlanmaya devam ettiğini, istifa eden ortağın ortaklık sıfatı ile kazandığı hakları iade etmesi gerektiğini ileri sürerek bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tescilini istemiştir. Kooperatif ile ortakları arasındaki davaların kooperatifin merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür. Bu yetki, kamu düzenine ilişkin ve kesindir. Yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesi gerekir.wn KOOPERATİFLER HUKUKU TEMERRÜT (Üyenin Temerrüde Düşmesinin Koşulları) TESPİT (Üyeliğin ve Dairenin Davacıya Aidiyetinin Tespiti Talebi) 1163 Sa.Ka.16, 27 Ortağa bildirilen borç miktarı ortağın kooperatife girişi ve sonrasındaki durumlara göre kişisel ve gerçek borç miktarını yansıtmalıdır. Aksi halde ortak temerrüde düşürülmüş olmaz. Mahkemece davacının kooperatife giriş tarihinden itibaren tüm genel kurul kararları getirtilerek, kooperatif kayıt ve belgeleri üzerinde inceleme yapılarak ihtarnamelerin davacının gerçek ve kişisel borç miktarını yansıtıp yansıtmadığını belirleyen rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.wn İTİRAZIN İPTALİ DAVASI KOOPERATİFLER HUKUKU KÖTÜNİYET TAZMİNATI TAPU MASRAFLARIDavacı vekili, itirazın iptali ile icra inkar tazminatı talep etmiştir. Davalı vekili, müvekkilinin kooperatif üyesi olmadığını, kooperatifin kararı ile daireyi satın aldığını, tapu masraflarını Tapu Sicil Müdürlüğüne ödemeye 9

10 21) Y23HDEsas : 2011/290Karar : 2011/1065Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/858Karar : 2011/1068Tarih : hazır olduğunu belirterek davacının kötüniyet tazminatına mahkum edilmesini istemiştir. Söz konusu genel kurul kararı iptal edilmediğine göre tüm kooperatif ortaklarını bağlar. Alacağın gerçek miktarının belirlenebilmesi bakımından gerektiğinde konusunda uzman bilirkişi heyetinden rapor alınarak oluşacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekir.wn KOOPERATİFLER HUKUKU SORUMLULUK DAVASI USULİ EKSİKLİK (Sonradan Tamamlanabilen) YÖNETİM KURULU ÜYESİ HUMK.39, Sa.Ka.98 TTK.341 HMK.115 Dava, davacı kooperatifin eski yönetim kurulu üyesi olan davalılara karşı açılmış sorumluluk davasıdır. Böyle bir davanın için genel kurulca karar alınmalı ve dava denetçiler tarafından açılmalıdır. Ancak açıklanan koşullar dava şartı olmayıp sonradan tamamlanabilir. Açılan davaya muvafakat verilmesine ilişkin bir genel kurul kararı ibrazına ve davanın gelindiği aşamada görevde olan denetçilerin davayı açan vekile vekaletname vermesine olanak tanımak gerekir. Verilen süre içerisinde bu koşullar yerine getirilemez ise davanın usul yönünden reddedilmesi gerekir.wn İHRAÇ KARARININ İPTALİ KOOPERATİFLER HUKUKU TERDİTLİ TALEP ÜYELİĞİN TESPİTİ ÜYELİK İLİŞKİSİ (Üyelik İlişkisinin Zımnen Kabulü) 1163 Sa.Ka.16 Dava, üyelik tespitine ve varsa ihraç kararının iptaline ilişkindir. Mahkemece davacının terditli istemlerinden ilki olan üyelik tespiti istemi üzerinde değerlendirme yapılmadan ikinci isteme geçirilerek ihraç kararının iptali istemi incelenmiştir. Davacının bilirkişi raporuna itirazları üzerinde durulmadan hüküm kurulması isabetli değildir. Bozma neden ve şekline göre, ihraç kararının iptali isteminin reddine yönelik 10

11 23) Y23HDEsas : 2011/1459Karar : 2011/1137Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/1466Karar : 2011/1131Tarih : diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.wn KOOPERATİFLER HUKUKU TEMERRÜT (Üyenin Temerrüde Düşmesinin Koşulları) TESPİT (Üyeliğin ve Dairenin Davacıya Aidiyetinin Tespiti Talebi) 1163 Sa.Ka.16, 27 Ortağa bildirilen borç miktarı ortağın kooperatife girişi ve sonrasındaki durumlara göre kişisel ve gerçek borç miktarını yansıtmalıdır. Aksi halde ortak temerrüde düşürülmüş olmaz. Mahkemece davacının kooperatife giriş tarihinden itibaren tüm genel kurul kararları getirtilerek, kooperatif kayıt ve belgeleri üzerinde inceleme yapılarak ihtarnamelerin davacının gerçek ve kişisel borç miktarını yansıtıp yansıtmadığını belirleyen rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.wn BİRİNCİ İHTARNAME (Birinci İhtarnamenin Usulsüz Olması) KOOPERATİFLER HUKUKU ORTAKLIKTAN ÇIKARMA (Genel Kurul Kararının İptali Talebi)Dava, ortaklıktan çıkarma ile ilgili genel kurul kararının iptali istemidir. Bozma ilamından sonra alınan tarihli bilirkişi raporunda birinci ihtarnamede gösterilen 1.250,00 TL ve ek aidat gecikme faizi 900,00 TL`nin birinci ihtardan önce ödendiği belirtilmiştir. Dolayısıyla ikinci ihtarnamede hesaplar doğru olsa dahi birinci ihtarname usulsüz olduğundan bu ihtarnamelere dayalı olarak davacının kooperatif üyeliğinden ihracına karar verilmesi doğru değildir. Toplanan tüm delil ve belgeler karşında davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.wn 25) Y23HDEsas : 2011/286Karar : 2011/1099Tarih : İTİRAZIN İPTALİ DAVASI KOOPERATİFLER HUKUKU KÖTÜNİYET TAZMİNATI TAPU MASRAFLARIDavacı vekili, itirazın iptali ile icra inkar tazminatı talep etmiştir. Davalı 11

12 26) Y23HDEsas : 2011/290Karar : 2011/1065Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/858Karar : 2011/1068Tarih : vekili, müvekkilinin kooperatif üyesi olmadığını, kooperatifin kararı ile daireyi satın aldığını, tapu masraflarını Tapu Sicil Müdürlüğüne ödemeye hazır olduğunu belirterek davacının kötüniyet tazminatına mahkum edilmesini istemiştir. Söz konusu genel kurul kararı iptal edilmediğine göre tüm kooperatif ortaklarını bağlar. Alacağın gerçek miktarının belirlenebilmesi bakımından gerektiğinde konusunda uzman bilirkişi heyetinden rapor alınarak oluşacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekir.wn KOOPERATİFLER HUKUKU SORUMLULUK DAVASI USULİ EKSİKLİK (Sonradan Tamamlanabilen) YÖNETİM KURULU ÜYESİ HUMK.39, Sa.Ka.98 TTK.341 HMK.115 Dava, davacı kooperatifin eski yönetim kurulu üyesi olan davalılara karşı açılmış sorumluluk davasıdır. Böyle bir davanın için genel kurulca karar alınmalı ve dava denetçiler tarafından açılmalıdır. Ancak açıklanan koşullar dava şartı olmayıp sonradan tamamlanabilir. Açılan davaya muvafakat verilmesine ilişkin bir genel kurul kararı ibrazına ve davanın gelindiği aşamada görevde olan denetçilerin davayı açan vekile vekaletname vermesine olanak tanımak gerekir. Verilen süre içerisinde bu koşullar yerine getirilemez ise davanın usul yönünden reddedilmesi gerekir.wn İHRAÇ KARARININ İPTALİ KOOPERATİFLER HUKUKU TERDİTLİ TALEP ÜYELİĞİN TESPİTİ ÜYELİK İLİŞKİSİ (Üyelik İlişkisinin Zımnen Kabulü) 1163 Sa.Ka.16 Dava, üyelik tespitine ve varsa ihraç kararının iptaline ilişkindir. Mahkemece davacının terditli istemlerinden ilki olan üyelik tespiti istemi üzerinde değerlendirme yapılmadan ikinci 12

13 28) Y23HDEsas : 2011/1312Karar : 2011/1053Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/1441Karar : 2011/1009Tarih : isteme geçirilerek ihraç kararının iptali istemi incelenmiştir. Davacının bilirkişi raporuna itirazları üzerinde durulmadan hüküm kurulması isabetli değildir. Bozma neden ve şekline göre, ihraç kararının iptali isteminin reddine yönelik diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.wn GENEL KURUL KARARI GEREKÇELİ KARAR (Kısa Karara Aykırı Olması) KOOPERATİFLER HUKUKU MENFİ TESPİT DAVASI HUMK.388, 389 HMK.298 Kısa kararda faizin tahsiline karar verildiği belirtildiği halde, gerekçeli kararda alacağa faiz yürütüldüğü belirtilmemiştir. Gerekçeli kararın kısa karara uygun olarak yazılmamış olması hükmün bozulmasını gerektirir.wn GENEL KURUL KARARI HUZUR HAKKI KOOPERATİFLER HUKUKU MUTLAK BUTLAN İDDİASI 1163 Sa.Ka.42 Davacılar, davalı kooperatifin ortağıdır. Davacılar vekili, genel kurul toplantısında emanet komisyonu üyesi olarak seçilenlere inşaat maliyetinin %13 oranında huzur hakkı ödenmesinin kararlaştırıldığını, anılan kararın mutlak butlanla batıl olduğunun tespitini talep etmiştir. Genel kurul toplantısında, "yapılacak inşaatların emanet usulü ile yapılması ve emanet komisyonu üyelerine inşaat maliyetinin %13`ü oranında huzur hakkı ödenmesine" dair karar alınmıştır. Kooperatifler Yasası m.42/7 ve kooperatif ana sözleşmesi m.23/10, genel kurulun "imalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yöntemini kararlaştırmak" görev ve yetkisine sahip olduğunu belirtmektedir. Yaklaşık 8 yıl sonra iptali istenen genel kurul kararı yasaya aykırı bir işlem yapılmasına izin verdiği şeklinde yorumlanamaz. Kararın batıl olduğunun tesbitine dair davanın reddedilmelidir.wn 13

14 30) Y23HDEsas : 2011/871Karar : 2011/1147Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/1068Karar : 2011/1108Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/1459Karar : 2011/1137Tarih : ELATMANIN ÖNLENMESİ TALEBİ KAYYIM (Konutun Kayyıma Teslimi Talebi) KOOPERATİFLER HUKUKUDava, davacılara tahsis edilen dairelere diğer davalıların el atmasının önlenmesi ve konutların kayyıma teslimi isteğidir. Önceden konut dağıtımının genel kurul kararına dayanması gerekir. Genel kurul kararı bulunmuyorsa tahsisin sonraki genel kurulda benimsenmesi gerekir. Yönetim kurulu, genel kurul kararı olmaksızın daire tahsis edemez. İddia ve savunmalarla ilgili gerekirse mahallinde keşif yapılarak konusunda uzman bilirkişi veya bilirkişi kurulundan rapor alınmalıdir. Diğer yandan, davacılar vekili müvekkili Z.Ü`nün A6 Blok 18 nolu daire için ortak olduğunu, proje değişikliği sonucu A3 Blok 18 nolu dairenin verildiğini belirtmiş ve A3 Blok 18 nolu daireye yönelik dava açmıştır. Dairelerin hangi esaslara göre numaralandığı, dairelerin numara ve projelerinde değişiklik yapılıp yapılmadığı, A3 Blok 18 numaralı dairenin davacıya tahsis edilip edilmediği kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmeden, A 6 Blok 18 numaralı dairenin davacıya tahsis edildiğinin kabulü doğru görülmemiştir.wn KESİN YETKİ KOOPERATİFLER HUKUKU TAPU İPTAL VE TESCİL TALEBİ YETKİLİ MAHKEME HUMK.14 Davacı vekili, davalının yükümlülüklerden kurtulmak amacıyla kooperatif üyeliğinden istifa ettiğini ancak konuttan yararlanmaya devam ettiğini, istifa eden ortağın ortaklık sıfatı ile kazandığı hakları iade etmesi gerektiğini ileri sürerek bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tescilini istemiştir. Kooperatif ile ortakları arasındaki davaların kooperatifin merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür. Bu yetki, kamu düzenine ilişkin ve kesindir. Yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesi gerekir.wn KOOPERATİFLER HUKUKU TEMERRÜT (Üyenin Temerrüde Düşmesinin 14

15 33) Y23HDEsas : 2011/1466Karar : 2011/1131Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/286Karar : 2011/1099Tarih : Koşulları) TESPİT (Üyeliğin ve Dairenin Davacıya Aidiyetinin Tespiti Talebi) 1163 Sa.Ka.16, 27 Ortağa bildirilen borç miktarı ortağın kooperatife girişi ve sonrasındaki durumlara göre kişisel ve gerçek borç miktarını yansıtmalıdır. Aksi halde ortak temerrüde düşürülmüş olmaz. Mahkemece davacının kooperatife giriş tarihinden itibaren tüm genel kurul kararları getirtilerek, kooperatif kayıt ve belgeleri üzerinde inceleme yapılarak ihtarnamelerin davacının gerçek ve kişisel borç miktarını yansıtıp yansıtmadığını belirleyen rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.wn BİRİNCİ İHTARNAME (Birinci İhtarnamenin Usulsüz Olması) KOOPERATİFLER HUKUKU ORTAKLIKTAN ÇIKARMA (Genel Kurul Kararının İptali Talebi)Dava, ortaklıktan çıkarma ile ilgili genel kurul kararının iptali istemidir. Bozma ilamından sonra alınan tarihli bilirkişi raporunda birinci ihtarnamede gösterilen 1.250,00 TL ve ek aidat gecikme faizi 900,00 TL`nin birinci ihtardan önce ödendiği belirtilmiştir. Dolayısıyla ikinci ihtarnamede hesaplar doğru olsa dahi birinci ihtarname usulsüz olduğundan bu ihtarnamelere dayalı olarak davacının kooperatif üyeliğinden ihracına karar verilmesi doğru değildir. Toplanan tüm delil ve belgeler karşında davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.wn İTİRAZIN İPTALİ DAVASI KOOPERATİFLER HUKUKU KÖTÜNİYET TAZMİNATI TAPU MASRAFLARIDavacı vekili, itirazın iptali ile icra inkar tazminatı talep etmiştir. Davalı vekili, müvekkilinin kooperatif üyesi olmadığını, kooperatifin kararı ile daireyi satın aldığını, tapu masraflarını Tapu Sicil Müdürlüğüne ödemeye hazır olduğunu belirterek davacının kötüniyet tazminatına mahkum edilmesini istemiştir. Söz konusu genel kurul kararı iptal edilmediğine göre tüm kooperatif ortaklarını bağlar. Alacağın gerçek miktarının belirlenebilmesi bakımından gerektiğinde konusunda uzman bilirkişi heyetinden rapor alınarak oluşacak sonuç 15

16 dairesinde bir karar verilmesi gerekir.wn 35) Y23HDEsas : 2011/290Karar : 2011/1065Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/858Karar : 2011/1068Tarih : KOOPERATİFLER HUKUKU SORUMLULUK DAVASI USULİ EKSİKLİK (Sonradan Tamamlanabilen) YÖNETİM KURULU ÜYESİ HUMK.39, Sa.Ka.98 TTK.341 HMK.115 Dava, davacı kooperatifin eski yönetim kurulu üyesi olan davalılara karşı açılmış sorumluluk davasıdır. Böyle bir davanın için genel kurulca karar alınmalı ve dava denetçiler tarafından açılmalıdır. Ancak açıklanan koşullar dava şartı olmayıp sonradan tamamlanabilir. Açılan davaya muvafakat verilmesine ilişkin bir genel kurul kararı ibrazına ve davanın gelindiği aşamada görevde olan denetçilerin davayı açan vekile vekaletname vermesine olanak tanımak gerekir. Verilen süre içerisinde bu koşullar yerine getirilemez ise davanın usul yönünden reddedilmesi gerekir.wn İHRAÇ KARARININ İPTALİ KOOPERATİFLER HUKUKU TERDİTLİ TALEP ÜYELİĞİN TESPİTİ ÜYELİK İLİŞKİSİ (Üyelik İlişkisinin Zımnen Kabulü) 1163 Sa.Ka.16 Dava, üyelik tespitine ve varsa ihraç kararının iptaline ilişkindir. Mahkemece davacının terditli istemlerinden ilki olan üyelik tespiti istemi üzerinde değerlendirme yapılmadan ikinci isteme geçirilerek ihraç kararının iptali istemi incelenmiştir. Davacının bilirkişi raporuna itirazları üzerinde durulmadan hüküm kurulması isabetli değildir. Bozma neden ve şekline göre, ihraç kararının iptali isteminin reddine yönelik diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.wn 16

17 37) Y23HDEsas : 2011/1568Karar : 2011/1046Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/928Karar : 2011/242Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/48Karar : 2011/2Tarih : DAİRE (Projeye Aykırı Daire) GEREKÇELİ KARAR (Kısa Karara Aykırı Olması) KOOPERATİFLER HUKUKU TAZMİNAT (Maddi ve Manevi Tazminat Talebi) HUMK.294, 298, 381, 388, An.141 Somut olayda, kısa kararda manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiş olmasına karşın, gerekçeli kararda manevi tazminat talebi ile ilgili bir karar verilmemiş olup, kısa ve gerekçeli karar arasında farklılık ve çelişki yaratılmıştır. Yeni bir kısa ve buna uygun gerekçeli karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.wn AİDATLAR (Aidatların İadesi Talebi) İTİRAZIN İPTALİ KOOPERATİFLER HUKUKU ÜYELİKTEN ÇIKARMA 1163 Sa.Ka.15, 17 Dava, davalı kooperatif üyeliğinden çıkarılmasına karar verilen davacının yaptığı ödentilerin iadesi için başlattığı icra takibine vaki itirazının iptali istemidir. Yalnızca davacının ihracının kesinleştiği 2007 yılının bilançosuna göre belirlenecek masraflardan davacı payına düşen kısmın mahsubu gerekir.davacının yerine yeni ortak alınmış ise o tarihte, aksi halde mahkeme kararındaki gibi `de davalı temerrüde düşmüş olur. Bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.wn İHRAÇ KARARI (İhraç Kararının İptali Talebi) KOOPERATİFLER HUKUKU 1163 Sa.Ka.98 TTK.330 Davacı vekili, müvekkilinin ihraç kararının iptalini istemiştir. Mahkemece, davacının yönetim kurulu kararı ile ihracına karar verildiği, sonra ihraç kararının genel kurulda görüşülerek yönetim kuruluna yetki verildiği, bu kararla ihraç 17

18 40) YHGKEsas : 2011/13-287Karar : 2011/374Tarih : kararının onandığı, genel kurul kararı davacıya tebliğ edilmediğinden davanın 3 aylık hak düşürücü süre geçirilmeden açıldığı, öte yandan, davacıya `de tebliğ edilen ikinci ihtarnamede bir ay yerine 30 gün verilmekle KK`nuna muhalefet edildiği gerekçesiyle dava kabul edilmiştir. Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle davacının ihracına dair kararın iki yönetim kurulu imzası ile alınması nedeniyle bu kararın KK`nun yollaması ile TTK uyarınca yok hükmünde olduğunun kabulünün gerekmesine göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.wn KOOPERATİF ÜYELİĞİNE KABUL DAVASI ( Görev - Davaların Birleştirilmesi - Merci Tayini Kararı ) MÜTEAHHİTTEN ALINAN DAİRENİN TESLİMİ DAVASI ( Kooperatif Üyeliğinin tesbiti Davası İli Birleştirilmesi ) MERCİ TAYİNİ KARARI ( Mahkemeyi Bağlayıcılığı ) HUMK.25, 45 BK.358 Merci tayini kararının ve direnme kararının tarihleri dikkate alındığında merci tayini kararının direnme kararından önce verildiği, ortada Tüketici Mahkemesinin görevli olduğuna dair bağlayıcı bir merci kararı bulunduğu, direnme kararının gerekçesinin hukuksal dayanağının, merci tayini kararı karşısında değerini yitirdiği açıktır. Oluşan bu durum karşısında; merci kararı dikkate alınarak kooperatife üye kaydına ilişkin isteme yönelik davanın da tüketici mahkemesinde bakılması zorunludur. Diğer taraftan, her iki davanın aynı sebepten doğması ve biri hakkında verilecek kararın diğerini de etkileyecek olması dikkate alındığında da aralarında bağ bulunduğundan, birleştirilerek görülmeleri gerektiğinde de 18

19 duraksama bulunmamaktadır. 41) YHGKEsas : 2011/11-139Karar : 2011/235Tarih : ) YHGKEsas : 2011/16-10Karar : 2011/179Tarih : Hal böyle olunca, mahkemece yapılacak iş; başlangıçta birlikte açılan, ancak tefrik edilip, kesinleşen merci tayini kararına konu olmakla Tüketici Mahkemesinde bakılacağı hususu kesinleşen dava ile eldeki davanın birleştirilerek yargılama yapılması, olmalıdır.fk KOOPERATİFTEN AİDAT BORCU ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE İHRAÇ ( Borcun Usulüne Uygun Tebliğ ile Talebi Şartı ) AİDAT BORCUNUN USULÜNE UYGUN TEBLİĞİ ŞARTI ( Kooperatiften İhraç Yönünden ) KOOPERATİFTEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ ( Aidat Borcunun Usulüne Uygun Talep Edilmemesi ) 1163 Sa.Ka.16, Sa.Ka.21 Kooperatiften ihraç kararının iptali istemine ilişkin davasında: Davacı yanın, ihtarların usulsüz olduğu yönündeki iddiası, ihtarların tebliğine ilişkin PTT de bulunan tebligat parçaları istenmeden ve usulsüzlük tebliğ iddiası irdelenmeden hüküm oluşturulması isabetsizdir.fk KOOPERATİFE AİDAT BORCU OLAN ORTAĞIN TAHSİS TALEBİ KOOPERATİFİN BÜTÜN ORTAKLARINA KONUT TESLİM ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 1163 Sa.Ka.16, 23, 27 Aidat borcunu ödemeyen ortağın açtığı; kooperatif konutunun aynen teslimi, olmazsa bedelinin tazmini istemine ilişkin davada: Kooperatifin aidat alacağının bulunması, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu`nun 16 ve 27. maddesi uyarınca ihraç prosedürü uygulanmadıkça, kooperatifin kuruluş amacı olan konut teslimi yükümlüğünü ortadan kaldırmaz. Kooperatifin alacağını ayrıca tahsil etmesi her zaman mümkündür. Buna göre mahkemece, 19

20 43) YHGKEsas : 2010/11-312Karar : 2010/338Tarih : davadaki iddianın bu ilkelere göre değerlendirilmesi gereklidir.fk KOOPERATİFE AİDAT BORCU OLMADIĞININ TESBİTİ ( Kesin Hüküm ) KESİN HÜKÜM ( Menfi Tesbit / İtirazın İptali Davaları ) MENFİ TESBİT DAVASI ( İtirazın İptali Davası ile Kesin Hüküm ) 1163 Sa.Ka. HUMK.237 Öte yandan, taraflar arasında önceden görülüp kesinleşen itirazın iptali davasında hükme bağlanan 2003, 2004 ve 2005 yıllarına ait aidat borcu içerisinde, davalı Kooperatifin başkasının arsası üzerine yaptığı çevre düzenleme masraflarının da bulunduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, davacının görülmekte olan davada ileri sürdüğü çevre düzenleme masraflarına ilişkin talebinin, kesinleşen itirazın iptali davasının konusu olan aidat borcu kapsamında yer aldığı kuşkusuzdur. Bu durum karşısında; Yerel Mahkemenin, Kooperatif ortağı olan davacının, davalı tarafından doğrudan doğruya ortakların zararına neden olunduğu iddiasını içeren tazminat istemi bulunmadığına ilişkin direnme gerekçesi yerinde olduğu gibi; çevre düzenlemesinden kaynaklanan masrafları da kapsayan aidat borcu nedeniyle önceden görülüp kesinleşen itirazın iptali davasının tarafları, konusu ve sebebinin görülmekte olan dava ile aynı olması karşısında, kesin hüküm nedeniyle davanın reddine karar verilmiş olması da doğrudur.fk 44) Y11HDEsas : 2010/6223Karar : 2010/6914Tarih : KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Üyeliğin Sürmesi Şartı ) 1163 Sa.Ka.53 Genel kurul kararlarının iptalini isteme hakkı olanlardan biri de, kooperatif üyeleri olup; bu sıfatın, yargılama süresince devam etmesi gerekmektedir.fk 20

İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI

İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI ÖZET: Likit bir alacaktan söz edilebilmesi için alacağın gerçek miktarının bedeli ve sabit olması veya borçlu tarafından alacağın tüm

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Talih UYAR* * Avukat. Bilindiği gibi, yapılan icra takiplerinde, alacaklı,

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - Uzun süreli kiralama, ariyet ve rehin gibi hallerde aracı elinde bulunduran işleten sayılır. Aracı işleten ise, kusursuz sorumluluk kurallarına göre zarardan sorumludur. Finansal

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI I- TEMEL İLKELER Yasa hükümleri çerçevesinde oluşturulan Yargıtay kararlarıyla, asgari ücretlerin uygulanma koşulları belirlenmiş ve bazı ilkeler ortaya

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10115 Karar No. 2012/9215 Tarihi: 20.03.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 * YEMİN TEKLİFİ HAKKININ HATIRLATILMASI (Ancak İspat Yükü Kendisine Düşen Tarafın Yemin Deliline Başvuru Hakkının Varlığı İle Mümkün

Detaylı

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI Özet : Yolcunun ölümü halinde, bir can ve meblâğ sigortası türü olan

Detaylı

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K.

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K. T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/14-612 Karar: 2013/1297 Karar Tarihi: 11.09.2013 KONU: TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - DAVACIYA DAVAYI MİRASÇILARA YÖNELTME İMKANI TANINMADIĞI - MİRASÇILARIN TESPİTİ

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14 KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI MUACCELLİYET TEMERRÜT

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

SİGORTACIYA KARŞI DAVALARDA FAİZ BAŞLANGICI

SİGORTACIYA KARŞI DAVALARDA FAİZ BAŞLANGICI SİGORTACIYA KARŞI DAVALARDA FAİZ BAŞLANGICI Sigortacıya, gerekli belgelerle başvurulmuş olup da, sekiz gün içinde ödeme yapılmamışsa, temerrüt gerçekleşeceğinden, faiz başlangıcı temerrüt tarihi olacaktır.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31285 Karar No. 2012/3117 Tarihi: 13.02.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI ÖZETİ:

Detaylı

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 16.2.2006 E. 2005/10998 K. 2006/1271

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 16.2.2006 E. 2005/10998 K. 2006/1271 T. 16.2.2006 E. 2005/10998 K. 2006/1271 İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİNDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI BEKLETİCİ SORUN - ÖNEL VERİLMESİ ÖZET: Davacıya işveren ve Sosyal Sigortalar Kurumunu hasım göstermek suretiyle

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş ŞİKÂYET EDİLEN İDARE : 1 Sosyal Güvenlik Kurumu(Re'sen) 2 İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Çiğli

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/96

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/96 T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No. 2011/21-402 Karar No. 2011/472 Tarihi: 06.07.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/96 YAŞLILIK AYLIĞI TALEP TARİHİNDE TAM AYLIĞI HAK ETMEMİŞ OLMAK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

* TAZMİNATIN YABANCI PARANIN FİİLİ ÖDEME GÜNÜNDEKİ KUR ÜZERİNDEN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

* TAZMİNATIN YABANCI PARANIN FİİLİ ÖDEME GÜNÜNDEKİ KUR ÜZERİNDEN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas : 2006/4-238 Karar : 2009/493 Tarih : 11.11.2009 * HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT DAVASI * ZARARIN YABANCI PARA ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞMESİ * TAZMİNATIN YABANCI

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU Av. Merve GÜRKAN **KARAR İNCELEMESİ I. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI İstanbul 1. Fikri ve

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. T.C 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2012/8788 KARAR NO: 2012/13834 KARAR TARİHİ:30.05.2012 >İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI >İŞTİRAK NAFAKASININ YARDIM NAFAKASINA DÖNÜŞMESİ >YOKSULLUĞA DÜŞEBİLECEK ALTSOY

Detaylı

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI 1- YASADA ZAMANAŞIMI ÇELİK AHMET ÇELİK 2918 sayılı KTK nun Ortak Hükümler başlıklı Beşinci Bölümünde yer alan 109. maddesinde zamanaşımının uygulanması yönünden dayanışmalı

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

MÜFETTİŞİN ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT

MÜFETTİŞİN ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS: 2014/77 KARAR: 2015/1712 MÜFETTİŞİN ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT Taraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;

Detaylı

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi. Karar Tarihi: 18.06.2013

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi. Karar Tarihi: 18.06.2013 Esas No: 2013/13792 Karar No: 2013/16661 Karar Tarihi: 18.06.2013 ALACAK DAVASI - DAVALI BANKA TARAFINDAN YENİDEN YAPILANDIRMA KOMİSYONUNUN TARAFLARCA İMZALANAN SÖZLEŞME İÇERİĞİNE UYGUN OLARAK TAHSİL EDİLDİĞİ

Detaylı

FERAGAT DOĞMAMIŞ BİR HAKTAN VAZGEÇİLEMEYECEĞİ HAKKINDA YARGITAY KARARLARI YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ T E.1997/4264 K.

FERAGAT DOĞMAMIŞ BİR HAKTAN VAZGEÇİLEMEYECEĞİ HAKKINDA YARGITAY KARARLARI YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ T E.1997/4264 K. FERAGAT DOĞMAMIŞ BİR HAKTAN VAZGEÇİLEMEYECEĞİ HAKKINDA YARGITAY KARARLARI YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ T. 14.10.1997 E.1997/4264 K.1997/7002 DOĞMAMIŞ HAKTAN PEŞİNEN VAZGEÇİLEMEZ VE FERAGAT OLARAK NİTELENDİRİLEMEZ

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI ÖZET: İş güvencesi hükümleri dışında kalarak işveren vekili konumunun tespitinde iki temel ölçüye göre değerlendirme yapılır. Buna göre işletmenin bütününü sevk ve idare

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK 1- Bildirim (ihbar) yükümlülüğü Uygulamada sigorta ettirenin (poliçe sahibinin), kendi sigortacısına karşı dava açması az

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/16369 Karar No. 2014/17666 Tarihi: 02.06.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18 MUVAZAA İŞÇİLİK TEMİNİNİN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ OLRAK KABUL

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2009/12-563, K. 2009/600, T. 30.12.2009

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2009/12-563, K. 2009/600, T. 30.12.2009 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2009/12-563, K. 2009/600, T. 30.12.2009 ÖZÜ : Tebliğ memurunun; belediye tüzel kişiliğini "Belediye Başkanı"nın temsil edeceğini gözeterek, adli işlem niteliği taşıyan takip

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/9712 Karar No. 2014/14518 Tarihi: 05.05.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ KANITLAMAKLA

Detaylı

8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. "İçtihat Metni"

8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. İçtihat Metni 8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. MADEN MADEN İŞLETME RUHSATI VE İZNİ MADEN KANUNU 24. MADDESİ "İçtihat Metni" Özeti : Maden Kanunu nun 24 üncü maddesi uyarınca, işletme projesindeki teknik eksikliklerin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S. SSK/ 79

İlgili Kanun / Madde 506.S. SSK/ 79 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7417 Karar No. 2013/12193 Tarihi: 10.06.2013 İlgili Kanun / Madde 506.S. SSK/ 79 USTA ÖĞRETİCİLER KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA TAM SÜRELİ ÇALIŞMANIN KOŞULLARININ EYLEMLİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/30661 Karar No. 2010/29154 Tarihi: 15.10.2010 TÜZEL KİŞİYE USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMAMASI ÖZETİ: Tebligat

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2013/6189 KARAR NO: 2014/9008Y A R G I T A Y İ L A M I

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2013/6189 KARAR NO: 2014/9008Y A R G I T A Y İ L A M I T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2013/6189 KARAR NO: 2014/9008Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ: İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi TARİHİ: 21/06/2012 NUMARASI: 2010/187-2012/526 DAVACI: Şule Murtezaoğlu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/28927 Karar No. 2012/577 Tarihi: 17.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 NEMA ALACAĞI ZORUNLU TASARRUFLARDAN

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ İŞ KAZASI SONUCUNDA ACI ÇEKTİĞİ VE KENDİ BAKIMINI YAPAMAMASI NEDENİYLE PSİKOLOJİK OLARAK RAHATSIZLIK DUYACAĞI - TARAFLARIN KUSUR ORANLARININ OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİNİN DİKKATE

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

TÜRK MİLLETİ ADINA. 5- MUSTAFA SICAKBAŞ -58267216276Bimeyko Sitesi 233 Ada 14 Parsel Konuç Mevkii

TÜRK MİLLETİ ADINA. 5- MUSTAFA SICAKBAŞ -58267216276Bimeyko Sitesi 233 Ada 14 Parsel Konuç Mevkii TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. DİKİLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO: 2014307 Esas KARAR NO: 2015527 Karar GEREKÇELİ KARAR HAKİM: MUAMMER KOÇ 107640 KATİP: SEÇİL YAĞCI 102948 DAVACI : BİMEYKO TOPLU YAPI YÖNETİMİ

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI

İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI ÖZET: İşçinin il sınırları içinde veya dışında başka bir işyerinde çalıştırılacağını öngören sözleşme hükmü geçerlidir. Ancak, bu yetkinin işveren

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41. T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41. T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41 FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI ÜCRET BORDROLARI FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK ÇALIŞMA

Detaylı

ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ

ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ Haksahibi kız çocukların destekten yararlanma süreleri, evlenmelerinin üstün olasılık içinde bulunduğu yaşa göre belirlenir ki, bu yaş kural olarak köylerde 18,

Detaylı

İLGİLİ MESLEK KURULUŞLARINDAN KAZANÇLARIN SORULACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI

İLGİLİ MESLEK KURULUŞLARINDAN KAZANÇLARIN SORULACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI İLGİLİ MESLEK KURULUŞLARINDAN KAZANÇLARIN SORULACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI Nitelikli işçinin yaptığı iş, kıdemi ve yaşı nazara alınarak ilgili meslek kuruluşlarından ne kadar ücret alabileceği sorulmalıdır.

Detaylı

İKİ SATIR HECELEME ÇALIŞMASI. Her ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı veya idari yargı mahkemesi başkanlığı

İKİ SATIR HECELEME ÇALIŞMASI. Her ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı veya idari yargı mahkemesi başkanlığı İKİ SATIR HECELEME ÇALIŞMASI Her ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı veya idari yargı mahkemesi başkanlığı tarafından, o yerde bulunan bankalara yatırılan her

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510.S.SGK/85 ÖLÇÜMLEME İŞLEMİNİN İPTALİ ASGARİ İŞÇİLİK TUTARI

İlgili Kanun / Madde 5510.S.SGK/85 ÖLÇÜMLEME İŞLEMİNİN İPTALİ ASGARİ İŞÇİLİK TUTARI T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/836 Karar No. 2012/13890 Tarihi: 12.07.2012 İlgili Kanun / Madde 5510.S.SGK/85 ÖLÇÜMLEME İŞLEMİNİN İPTALİ ASGARİ İŞÇİLİK TUTARI ÖZETİ: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /17

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /17 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16407 Karar No. 2014/3724 Tarihi: 13.02.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /17 KÖTÜ NİYET TAZMİNATI MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN PARAYA DEĞERLENDİRİLMESİ OLANAKLI

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/32276 Karar No. 2010/216 Tarihi: 18.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI İŞÇİNİN EMELİLİK

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 554 Esas No. 2010/26391 Karar No. 2010/23205 Tarihi: 13.07.2010 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRETİN HESAPLANMA YÖNTEMİ İŞE İADE DAVASI SONRASI

Detaylı

ESAS NO : 2013/4033 KARAR NO : 2013/7605 Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2013/4033 KARAR NO : 2013/7605 Y A R G I T A Y İ L A M I Daire:13 Tarih:2013 Esas No:2013/4033 Karar No:2013/7605 Kaynak: İlgili Maddeler: İlgili Kavramlar: yapılandırma bedelinin iadesi T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/4033 KARAR NO : 2013/7605

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR

TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Es-Kr No: 2013326 Esas - 2014587 TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO: 2013326 KARAR NO: 2014587 HAKİM: ÖMER

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

Yargıtay Kararları. İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41

Yargıtay Kararları. İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/14673 Karar No. 2011/15021 Tarihi: 23.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 FAZLA ÇALIŞMANIN PUANTAJ KAYITLARINA DAYANMASI FAZLA ÇALIŞMADAN

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:292 12.02.2007 KARAR 30000 metre kareyi geçen yeşil alanların rekreasyon alanlarının, kapalı ve açık spor alanlarının, oyun alanlarının, kooperatifler

Detaylı