KOOPERATİFLER HUKUKU İÇİNDEKİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOOPERATİFLER HUKUKU İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 KOOPERATİFLER HUKUKU İÇİNDEKİLER 1) Y23HDEsas : 2011/2221Karar : 2011/1355Tarih : EKSİK HASIM KOOPERATİFLER HUKUKU SAVUNMA HAKKININ KIITLANMASI ÜYELİĞİN DEVRİ ÜYELİĞİN TESPİTİ TALEBİ Dava, üyeliğin tespitine ilişkindir. Hisse, tarihsiz devir sözleşmesiyle dava dışı Y. Ş.`e, Y. Ş. tarafından da noter hisse devir sözleşmesi ile İ T`a devredilmiştir. Devredilen şahıslar Y. Ş. ve İ. T. aleyhine dava açılması hususunda mahkemece, davacı tarafa makul bir süre verilmesi, süresinde dava açılması halinde dosyalar birleştirilerek delillerin birlikte toplanıp değerlendirilmesinden sonra karar verilmesi gerekir.wn 2) Y23HDEsas : 2011/2250Karar : 2011/1357Tarih : BİR AYLIK SÜRE KOOPERATİFLER HUKUKU RESEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR SORUMLULUK DAVASI (Eski Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Açılan Sorumluluk Davası) USULİ EKSİKLİKLER (Dava Şartı Olamayan Sonradan Giderilebilecek Usuli Eksiklikler) 1163 Sa.Ka.98 TTK.341 HMK.115 TTK m.341/1`de öngörülen bir aylık dava açma sürenin geçirilmesi dava hakkını düşürmez. Eski yönetim kurulu üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davasının görülebilmesi genel kurulun karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılması prosedürüne bağlıdır. Bu usuli eksiklikler dava şartı olmayıp tamamlanabilir. Bu yönteme uyulmaması davanın hemen reddini gerektirmez. Bu usuli eksikliklerin giderilmesi gerekli olup, bu hususlar üzerinde mahkemece re`sen durulmalıdır. Noksan olan usuli işlemler tamamlandıktan sonra davaya devam edilmesi, verilen süre içinde eksiklikler tamamlanmaz ise 1

2 dava usul yönünden reddedilmelidir.wn 3) Y23HDEsas : 2011/872Karar : 2011/1316Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/1084Karar : 2011/1317Tarih : EL ATMANIN ÖNLENMESİ ECRİMİSİL KOOPERATİFLER HUKUKU TAHSİSDava, davacıya kooperatif ortaklık payına istinaden tahsis edilen konuta davalının vaki el atmasının önlenmesi ve ecri misil istemine ilişkindir. Tahsis genel kurul kararına dayanmıyorsa veya yapılan tahsis sonraki genel kurullarda, genel kurulun bilgisine sunulmamışsa geçerli tahsisten söz edilemez. Davalı vekili, yerin genel kurul kararı ile müvekkiline tahsis edildiğini savunmuştur. Bu yön üzerinde durularak, genel kurulca tüm ortakları kapsar şekilde tahsis yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa yerin kime isabet ettiği üzerinde durulmamıştır. Davacının yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği, getirmemiş ise borç miktarı belirlenmeden karar verilmesi de doğru görülmemiştir.wn ALACAK DAVASI ELATMANIN ÖNLENMESİ KOOPERATİFLER HUKUKU MADDİ TAZMİNAT TALEBİ MUARAZANIN GİDERİLMESİ TAHSİSİN İPTALİ TALEBİ TESPİT TALEBİ (Konut Yerinin Aidiyeti)Özellikle davacının ticaret sicilindeki adresine yapılan tebligatın tanınmaması nedeniyle bila ikmal iade edilmesine, davacının davalı üst birlikçe yapılan ikinci tebligatın sahteliğini iddia ve ispat edememiş olmasına, davacının arsa tahsisi için para yatırdıktan sonra dava tarihine kadar uzun süre sessiz kalarak istemde bulunmamasına göre, davacının, davalılar SSEKYKB ve SSBKYK`ne yönelik tüm temyiz itirazları yerinde değildir. Dava, davacıya tahsis edildiği halde, tahsis kararına aykırı şekilde davalı olan diğer kooperatife tahsis edilen arsanın davalı adına tahsisinin iptali ve arsa tahsisi karşılığı davalı SSÇKYK`ne ödendiği halde üst birliğe aktarılmayan paranın istirdadı istemine ilişkindir. Davalı SS.Ç K`ne yönelik alacak istemi reddedilmiştir. Fakat inceleme, tarafların defterleri üzerinde yapılmış, davacı vekilince 2

3 5) Y23HDEsas : 2011/1509Karar : 2011/1336Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/1950Karar : 2011/1319Tarih : ibraz edilen çek fotokopileri ile altındaki imzanın kime ait olduğu incelenmemiştir. Davacının ibraz ettiği belge aslı getirtildikten sonra belgede imzası bulunan kişinin SS. Ç K`ni temsile yetkili kişi olup olmadığının üzerinde durulması gerekir.wn AİDAT ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ İTİRAZIN İPTALİ KOOPERATİFLER HUKUKU ORTAKLIKTAN İSTİFA 1163 Sa.Ka.13 Noter aracılığı ile yapılan istifa bildirimin kooperatifçe kabulü gerekli değildir. Davalının istifa iradesi `de kooperatife ulaştığına göre bu tarihten sonraki döneme ait kooperatif aidat borçlarından sorumlu tutulamaz. Borçların istifadan önce veya sonraki döneme ait olduğu hususları davacıya etraflıca açıklattırılmalıdır. İstifadan önceki döneme ait ise kooperatif üyesi olan davalı sorumludur.wn AİDAT ALACAĞI FERAGAT İTİRAZIN İPTALİ KOOPERATİFLER HUKUKU TASFİYE KURULU YÖNETİM KURULU 1163 Sa.Ka.55 TTK.219 Aidat toplama, kooperatif adına dava açma ve davadan feragat yetkileri yönetim kuruluna aittir. Kesinleşen yargı kararıyla kooperatifte tasfiye kurulu yanında yönetim kurulunun da görev yapması kabul edilmiştir. Aidat toplama, dava açma ve davadan feragat yetkileri yönetim kuruluna aittir. Davadan feragat eden kişilerin yönetim kuruluna seçildikleri anlaşılmaktadır. Feragat tartışılmadan hüküm kurulması hatalıdır.wn 3

4 7) Y23HDEsas : 2011/864Karar : 2011/1231Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/892Karar : 2011/1233Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/1449Karar : 2011/1239Tarih : ALACAK DAVASI ARSA SAHİPLERİNE ÖDEME BORÇ VERME İDDİASI (Davacıların Kooperatife Borç Verdikleri İddiası) KOOPERATİFLER HUKUKUDava, davacıların davalı kooperatife borç verdiği iddiasına dayalı alacak istemidir. Dosya içerisindeki ve tarihli genel kurul kararları ve makbuzlardan, davalı kooperatif yönetim kurulu üyeleri olan davacıların, davalı kooperatiften peşin bedelle bağımsız bölüm aldıkları, bu bağımsız bölümlerin üçüncü kişiye satışından elde edilen gelirle dava dışı arsa sahiplerine makbuz karşılığı ödeme yaptıkları, yine davacılar aleyhine ceza davası açıldığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, yeniden bilirkişi heyeti oluşturularak, anılan genel kurul tutanakları, makbuzlar ve ceza dosyası çerçevesinde inceleme yaptırılıp, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.wn BEKLETİCİ MESELE BEKLETİCİ SORUN GENEL KURUL KARARI (Kararın İptali Talebi) İPTAL TALEBİ (İhraç Kararının İptali Talebi) KOOPERATİFLER HUKUKUDava, kooperatif ortaklığından ihraç kararın iptali istemine ilişkindir. Aidat ve ara ödemeleri içeren genel kurul kararlarının iptali istenmiştir. Bu genel kurul kararının iptali halinde acının parasal yükümlülük miktarı değişebilir. Anılan genel kurul kararının iptaline ilişkin davada verilecek karar beklenerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekir.wn İPTAL TALEBİ (İhraç Kararının İptali Talebi) KOOPERATİFLER HUKUKU TESPİT TALEBİ (Üyeliğin Tespiti Talebi) TMK.2 Dava, ihraç kararının iptali ve üyeliğinin tespiti talebidir. Ortak uzun süre kooperatife uğramamış, aidat borcunu takip etmemiş ise üyeliğinin sona erdiğini zımnen kabul etmiş sayılır. Böyle bir davacının açtığı dava iyiniyet kuralına aykırı düşer. Somut olayda aidat ödeme 4

5 10) Y23HDEsas : 2011/1455Karar : 2011/1240Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/1497Karar : 2011/1247Tarih : yükümlülüğü bulunan davacıya 2001, 2002 ve 2003 yılında genel kurul kararı uyarınca borç tahakkuk ettirildiği mahkemece kabul edildiğine göre, davacının davasının TMK m.2`ye uygun düşüp düşmediği değerlendirilerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekir.wn İPTAL TALEBİ (İhraç Kararının İptali Talebi) KOOPERATİFLER HUKUKU TESPİT TALEBİ (Üyeliğin Tespiti Talebi) 1163 Sa.Ka.16 Davacı vekili, müvekkilinden zorla istifa dilekçesi alındığını, müvekkilinin aynı gün ortaklık hissesi kaybolacağı düşüncesiyle ödemede bulunduğunu, Cumhuriyet Başsavcılığı`na ve Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü`ne şikayetlerde bulunduğunu, yönetim kurulunun anılan dilekçeye dayanarak müvekkilinin ortaklığına son verdiğini, kooperatifin bu tarihten sonra müvekkilinden aidat tahsil ettiğini ileri sürerek, çıkarma kararının iptalini talep etmiştir. Mahkeme davanın kabulüne, üyelikten çıkarma kararının iptaline karar verilmiştir. Karar yeterli incelemeye dayanmamaktadır. Davacı, istifa dilekçesi ile ilgili iddiaları üzerinde yeterince durulmamıştır. Ayrıca ihraç kararının kesinleşmesine kadar ödeme yükümlülüğü devam edeceğinden kesinleşmeye kadar yapılan ödemelerin ihraç kararının geri alındığı anlamına geldiğinin kabulü doğru değildir. Kesinleşmeden sonraki ödemeler ancak zımni üyeliğin tesisine yönelik olarak yorumlanabilir.wn AİDAT BORCU İSPAT YÜKÜ İTİRAZIN İPTALİ DAVASI KOOPERATİFLER HUKUKU KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İİK.67 İtirazın iptali davasının reddi halinde kötüniyet tazminatına hükmedilmesi için alacaklının kötüniyetli olduğu kanıtlanmalıdır. Bu konuda 5

6 12) Y23HDEsas : 2011/1510Karar : 2011/1242Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/1590Karar : 2011/1246Tarih : isbat yükü borçludadır. Somut olayda alacaklının kötüniyeti ile ilgili bir delil olmadığı halde kötüniyet tazminatına hükmedilmesi doğru değildir. Asıl alacak bölümüne takip tarihinden itibaren faiz yürütülebilir. BK m.104/3`e aykırı olarak faize faiz yürütülmesi sonucunu doğuracak şekilde karar verilmesi doğru değildir.wn ALT YAPI VE YÖNETİM GİDERLERİ İPTAL TALEBİ (İhraç Kararının İptali Talebi) KOOPERATİFLER HUKUKU PEŞİN ORTAKLIK (Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği) ÜYELİK AİDATI 1163 Sa.Ka.23, 27 Davacı vekili, ihraç kararının yetkisiz kişilerce alındığını ileri sürerek, ihraç kararının iptalini talep etmiştir. Davacının, kooperatifin ortağı olarak, aidat ve şerefiye miktarları ile gecikme faiz oranını bilmesi gerektiğine göre ayrıca açıklamaya gerek yoktur. Bilirkişiye inceleme yaptırılarak davacı hakkında peşin ortaklık konusunda genel kurulca bir karar verilip verilmediği ihraç kararına dayanak ihtarnamelerde gösterilen borcun, üyelik aidatına mı, alt yapı veya genel yönetim giderlerine mi ilişkin olduğu ihtarnamelerde istenilen borcun gerçek borcu yansıtıp yansıtmadığı konusunda rapor alınarak, peşin ortaklık mevcut ise davacının genel idare ve alt yapı giderlerinden borcu bulunup bulunmadığı, peşin ortaklık mevcut değil ise inşaat finansman giderleri dahil tüm aidat borcu tesbit edilerek, buna göre ihracın yerinde olup olmadığı değerlendirilmelidir.wn BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Kooperatifler Hukukunda) GENEL KURUL KARARI (Genel Kurul Kararının İptali) KOOPRATİFLER HUKUKU HMK.266, 273 Davacı, genel kurul kararlarının iptalini 6

7 14) Y23HDEsas : 2011/1601Karar : 2011/1260Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/16Karar : 2011/1112Tarih : istemiştir. Davanın reddine karar verilmiştir. Mahkemece; uyuşmazlığın kooperatif anasözleşmesi, iptali istenen genel kurul tutanağı, kooperatife ait defterler, kayıt ve belgeler ile ekleri ve 1163 sayılı Yasa hükümleri ile birlikte incelenerek çözümlenebileceği hususu gözardı edilerek incelemeye ilişkin ara kararında bilirkişinin kooperatif kayıtları üzerinde hangi hususları inceleyeceği ve hangi soruları cevaplayacağı da ayrıntılı olarak açıklanmadan eksik inceleme ve yanılgılı gerekçeye dayalı hüküm kurulması doğru değildir.wn ALACAK DAVASI (Kooperatife ödenen paranın tahsili talebi) GÖREV İTİRAZI KOOPRATİFLER HUKUKU YETKİ İTİRAZI HMK.114, 115, 116, 117 Davacı, davalı kooperatifin üyesi olduğunu, ödemeyi tamamladığını buna rağmen konut teslimi yapılmadığını, istifa ettiğini, istifasının işleme konulmadığını ileri sürerek kooperatife ödediği paranın faiziyle davalılardan tahsilini istemiştir. Davalı kooperatif vekili yetki itirazında bulunmuştur. Davalı Banka vekili, görev itirazında bulunmuştur.mahkemenin görevsizliğine ve yetkisizliğine karar verilmiştir. Görev ve yetki itirazı birlikte söz konusu olduğu takdirde önce görev itirazının incelenmesi gerekir. Yetki itirazı ancak görevli mahkemede incelenir. Yetkisizliği de kapsar şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.wn ECRİMİSİL KOOPERATİFLER HUKUKU TAZMİNAT (Konut Tesliminin Mümkün Olmadığı Zamanlar) TAZMİNAT HESAPLAMA YÖNTEMİDava, konut teslimi, olmazsa tazminat ve ecrimisil istemine ilişkindir. Davacı kooperatif ortağı olduğu halde kendisine konut tahsis olanağı bulunmadığı için tazminat talep hakkına sahiptir. Bu tür davalarda içtihatlarla istikrar kazanan tazminat hesaplama yöntemi uygulanmalıdır. Davacı, kendisine 7

8 16) Y23HDEsas : 2011/122Karar : 2011/1111Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/215Karar : 2011/1109Tarih : teslim edilen konutun maliki olan şahsa ecrimisil ödemek zorunda kaldığını ileri sürerek mahrum kalınan kira veya ecrimisil bedeli karşılığı 1.000,00 TL`nın tahsilini talep etmiştir. Mahkemece kabulüne karar verilen bu alacağın kaynağının üçüncü kişiye ödenmek zorunda kalınan ecrimisil olduğu belirtildiği halde; üçüncü kişiye ecrimisil ödenmesi ile ilgili Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi dosyası gözardı edilerek ve kesinleşmesi beklenmeden ve ecrimisilin yasal şartlarının oluşup oluşmadığı da irdelenmeden hüküm kurulması da çelişkili olmuştur.wn KESİN YETKİ KOOPERATİFLER HUKUKU YETKİLİ MAHKEME TMK.51 HUMK.17 HMK.14 Kooperatif ile üyeleri arasındaki davalar, kooperatifin ikametgahı addolunan yer mahkemesinde görülür. Bu yetki kuralı kamu düzenine ilişkin kesin yetki kuralıdır. Hükmi şahsın ikametgahı, anasözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça muamelelerinin yürütüldüğü yerdir. Yetki itirazının kabulüyle dosyanın yetkili Ankara Ticaret Mahkemesine gönderilmesi gerekir.wn KİRA KAYBI (Kira Kaybının Giderilmesi İstemi) KOOPERATİFLER HUKUKU KONUT (Konutun Zamanında ve Tam Olarak Teslim Edilmemiş Olması) TAZMİNAT TALEBİ (Eksik İmalat Sebebiyle)Dava, süresinde ve tüm imalatları tamamlanmış şekilde konut teslim edilmediği iddiasıyla konutun teslimi, eksik imalat nedeniyle tazminat ve kira kaybının giderilmesi istemidir. Bozma kararında belirtildiği üzere, davacıya teslim edilmesi gereken konutun ve emsallerinin incelenerek durumlarının tespit edilmesi inşaat uzmanlık alanını ilgilendirir. Kooperatif kayıt ve defterleri, ve önceki genel kurul kararları, kooperatif anasözleşmesi ve davacıya teslim edilmesi gereken konut ile diğer konutların bilirkişi kuruluna incelettirilerek, özellikle konutların durumu, davacı ile aynı durumda olan kişilere konutların ne zaman ve hangi şartlarda teslim 8

9 18) Y23HDEsas : 2011/1068Karar : 2011/1108Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/1459Karar : 2011/1137Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/286Karar : 2011/1099Tarih : edildiği, belirlenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.wn KESİN YETKİ KOOPERATİFLER HUKUKU TAPU İPTAL VE TESCİL TALEBİ YETKİLİ MAHKEME HUMK.14 Davacı vekili, davalının yükümlülüklerden kurtulmak amacıyla kooperatif üyeliğinden istifa ettiğini ancak konuttan yararlanmaya devam ettiğini, istifa eden ortağın ortaklık sıfatı ile kazandığı hakları iade etmesi gerektiğini ileri sürerek bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tescilini istemiştir. Kooperatif ile ortakları arasındaki davaların kooperatifin merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür. Bu yetki, kamu düzenine ilişkin ve kesindir. Yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesi gerekir.wn KOOPERATİFLER HUKUKU TEMERRÜT (Üyenin Temerrüde Düşmesinin Koşulları) TESPİT (Üyeliğin ve Dairenin Davacıya Aidiyetinin Tespiti Talebi) 1163 Sa.Ka.16, 27 Ortağa bildirilen borç miktarı ortağın kooperatife girişi ve sonrasındaki durumlara göre kişisel ve gerçek borç miktarını yansıtmalıdır. Aksi halde ortak temerrüde düşürülmüş olmaz. Mahkemece davacının kooperatife giriş tarihinden itibaren tüm genel kurul kararları getirtilerek, kooperatif kayıt ve belgeleri üzerinde inceleme yapılarak ihtarnamelerin davacının gerçek ve kişisel borç miktarını yansıtıp yansıtmadığını belirleyen rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.wn İTİRAZIN İPTALİ DAVASI KOOPERATİFLER HUKUKU KÖTÜNİYET TAZMİNATI TAPU MASRAFLARIDavacı vekili, itirazın iptali ile icra inkar tazminatı talep etmiştir. Davalı vekili, müvekkilinin kooperatif üyesi olmadığını, kooperatifin kararı ile daireyi satın aldığını, tapu masraflarını Tapu Sicil Müdürlüğüne ödemeye 9

10 21) Y23HDEsas : 2011/290Karar : 2011/1065Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/858Karar : 2011/1068Tarih : hazır olduğunu belirterek davacının kötüniyet tazminatına mahkum edilmesini istemiştir. Söz konusu genel kurul kararı iptal edilmediğine göre tüm kooperatif ortaklarını bağlar. Alacağın gerçek miktarının belirlenebilmesi bakımından gerektiğinde konusunda uzman bilirkişi heyetinden rapor alınarak oluşacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekir.wn KOOPERATİFLER HUKUKU SORUMLULUK DAVASI USULİ EKSİKLİK (Sonradan Tamamlanabilen) YÖNETİM KURULU ÜYESİ HUMK.39, Sa.Ka.98 TTK.341 HMK.115 Dava, davacı kooperatifin eski yönetim kurulu üyesi olan davalılara karşı açılmış sorumluluk davasıdır. Böyle bir davanın için genel kurulca karar alınmalı ve dava denetçiler tarafından açılmalıdır. Ancak açıklanan koşullar dava şartı olmayıp sonradan tamamlanabilir. Açılan davaya muvafakat verilmesine ilişkin bir genel kurul kararı ibrazına ve davanın gelindiği aşamada görevde olan denetçilerin davayı açan vekile vekaletname vermesine olanak tanımak gerekir. Verilen süre içerisinde bu koşullar yerine getirilemez ise davanın usul yönünden reddedilmesi gerekir.wn İHRAÇ KARARININ İPTALİ KOOPERATİFLER HUKUKU TERDİTLİ TALEP ÜYELİĞİN TESPİTİ ÜYELİK İLİŞKİSİ (Üyelik İlişkisinin Zımnen Kabulü) 1163 Sa.Ka.16 Dava, üyelik tespitine ve varsa ihraç kararının iptaline ilişkindir. Mahkemece davacının terditli istemlerinden ilki olan üyelik tespiti istemi üzerinde değerlendirme yapılmadan ikinci isteme geçirilerek ihraç kararının iptali istemi incelenmiştir. Davacının bilirkişi raporuna itirazları üzerinde durulmadan hüküm kurulması isabetli değildir. Bozma neden ve şekline göre, ihraç kararının iptali isteminin reddine yönelik 10

11 23) Y23HDEsas : 2011/1459Karar : 2011/1137Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/1466Karar : 2011/1131Tarih : diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.wn KOOPERATİFLER HUKUKU TEMERRÜT (Üyenin Temerrüde Düşmesinin Koşulları) TESPİT (Üyeliğin ve Dairenin Davacıya Aidiyetinin Tespiti Talebi) 1163 Sa.Ka.16, 27 Ortağa bildirilen borç miktarı ortağın kooperatife girişi ve sonrasındaki durumlara göre kişisel ve gerçek borç miktarını yansıtmalıdır. Aksi halde ortak temerrüde düşürülmüş olmaz. Mahkemece davacının kooperatife giriş tarihinden itibaren tüm genel kurul kararları getirtilerek, kooperatif kayıt ve belgeleri üzerinde inceleme yapılarak ihtarnamelerin davacının gerçek ve kişisel borç miktarını yansıtıp yansıtmadığını belirleyen rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.wn BİRİNCİ İHTARNAME (Birinci İhtarnamenin Usulsüz Olması) KOOPERATİFLER HUKUKU ORTAKLIKTAN ÇIKARMA (Genel Kurul Kararının İptali Talebi)Dava, ortaklıktan çıkarma ile ilgili genel kurul kararının iptali istemidir. Bozma ilamından sonra alınan tarihli bilirkişi raporunda birinci ihtarnamede gösterilen 1.250,00 TL ve ek aidat gecikme faizi 900,00 TL`nin birinci ihtardan önce ödendiği belirtilmiştir. Dolayısıyla ikinci ihtarnamede hesaplar doğru olsa dahi birinci ihtarname usulsüz olduğundan bu ihtarnamelere dayalı olarak davacının kooperatif üyeliğinden ihracına karar verilmesi doğru değildir. Toplanan tüm delil ve belgeler karşında davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.wn 25) Y23HDEsas : 2011/286Karar : 2011/1099Tarih : İTİRAZIN İPTALİ DAVASI KOOPERATİFLER HUKUKU KÖTÜNİYET TAZMİNATI TAPU MASRAFLARIDavacı vekili, itirazın iptali ile icra inkar tazminatı talep etmiştir. Davalı 11

12 26) Y23HDEsas : 2011/290Karar : 2011/1065Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/858Karar : 2011/1068Tarih : vekili, müvekkilinin kooperatif üyesi olmadığını, kooperatifin kararı ile daireyi satın aldığını, tapu masraflarını Tapu Sicil Müdürlüğüne ödemeye hazır olduğunu belirterek davacının kötüniyet tazminatına mahkum edilmesini istemiştir. Söz konusu genel kurul kararı iptal edilmediğine göre tüm kooperatif ortaklarını bağlar. Alacağın gerçek miktarının belirlenebilmesi bakımından gerektiğinde konusunda uzman bilirkişi heyetinden rapor alınarak oluşacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekir.wn KOOPERATİFLER HUKUKU SORUMLULUK DAVASI USULİ EKSİKLİK (Sonradan Tamamlanabilen) YÖNETİM KURULU ÜYESİ HUMK.39, Sa.Ka.98 TTK.341 HMK.115 Dava, davacı kooperatifin eski yönetim kurulu üyesi olan davalılara karşı açılmış sorumluluk davasıdır. Böyle bir davanın için genel kurulca karar alınmalı ve dava denetçiler tarafından açılmalıdır. Ancak açıklanan koşullar dava şartı olmayıp sonradan tamamlanabilir. Açılan davaya muvafakat verilmesine ilişkin bir genel kurul kararı ibrazına ve davanın gelindiği aşamada görevde olan denetçilerin davayı açan vekile vekaletname vermesine olanak tanımak gerekir. Verilen süre içerisinde bu koşullar yerine getirilemez ise davanın usul yönünden reddedilmesi gerekir.wn İHRAÇ KARARININ İPTALİ KOOPERATİFLER HUKUKU TERDİTLİ TALEP ÜYELİĞİN TESPİTİ ÜYELİK İLİŞKİSİ (Üyelik İlişkisinin Zımnen Kabulü) 1163 Sa.Ka.16 Dava, üyelik tespitine ve varsa ihraç kararının iptaline ilişkindir. Mahkemece davacının terditli istemlerinden ilki olan üyelik tespiti istemi üzerinde değerlendirme yapılmadan ikinci 12

13 28) Y23HDEsas : 2011/1312Karar : 2011/1053Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/1441Karar : 2011/1009Tarih : isteme geçirilerek ihraç kararının iptali istemi incelenmiştir. Davacının bilirkişi raporuna itirazları üzerinde durulmadan hüküm kurulması isabetli değildir. Bozma neden ve şekline göre, ihraç kararının iptali isteminin reddine yönelik diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.wn GENEL KURUL KARARI GEREKÇELİ KARAR (Kısa Karara Aykırı Olması) KOOPERATİFLER HUKUKU MENFİ TESPİT DAVASI HUMK.388, 389 HMK.298 Kısa kararda faizin tahsiline karar verildiği belirtildiği halde, gerekçeli kararda alacağa faiz yürütüldüğü belirtilmemiştir. Gerekçeli kararın kısa karara uygun olarak yazılmamış olması hükmün bozulmasını gerektirir.wn GENEL KURUL KARARI HUZUR HAKKI KOOPERATİFLER HUKUKU MUTLAK BUTLAN İDDİASI 1163 Sa.Ka.42 Davacılar, davalı kooperatifin ortağıdır. Davacılar vekili, genel kurul toplantısında emanet komisyonu üyesi olarak seçilenlere inşaat maliyetinin %13 oranında huzur hakkı ödenmesinin kararlaştırıldığını, anılan kararın mutlak butlanla batıl olduğunun tespitini talep etmiştir. Genel kurul toplantısında, "yapılacak inşaatların emanet usulü ile yapılması ve emanet komisyonu üyelerine inşaat maliyetinin %13`ü oranında huzur hakkı ödenmesine" dair karar alınmıştır. Kooperatifler Yasası m.42/7 ve kooperatif ana sözleşmesi m.23/10, genel kurulun "imalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yöntemini kararlaştırmak" görev ve yetkisine sahip olduğunu belirtmektedir. Yaklaşık 8 yıl sonra iptali istenen genel kurul kararı yasaya aykırı bir işlem yapılmasına izin verdiği şeklinde yorumlanamaz. Kararın batıl olduğunun tesbitine dair davanın reddedilmelidir.wn 13

14 30) Y23HDEsas : 2011/871Karar : 2011/1147Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/1068Karar : 2011/1108Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/1459Karar : 2011/1137Tarih : ELATMANIN ÖNLENMESİ TALEBİ KAYYIM (Konutun Kayyıma Teslimi Talebi) KOOPERATİFLER HUKUKUDava, davacılara tahsis edilen dairelere diğer davalıların el atmasının önlenmesi ve konutların kayyıma teslimi isteğidir. Önceden konut dağıtımının genel kurul kararına dayanması gerekir. Genel kurul kararı bulunmuyorsa tahsisin sonraki genel kurulda benimsenmesi gerekir. Yönetim kurulu, genel kurul kararı olmaksızın daire tahsis edemez. İddia ve savunmalarla ilgili gerekirse mahallinde keşif yapılarak konusunda uzman bilirkişi veya bilirkişi kurulundan rapor alınmalıdir. Diğer yandan, davacılar vekili müvekkili Z.Ü`nün A6 Blok 18 nolu daire için ortak olduğunu, proje değişikliği sonucu A3 Blok 18 nolu dairenin verildiğini belirtmiş ve A3 Blok 18 nolu daireye yönelik dava açmıştır. Dairelerin hangi esaslara göre numaralandığı, dairelerin numara ve projelerinde değişiklik yapılıp yapılmadığı, A3 Blok 18 numaralı dairenin davacıya tahsis edilip edilmediği kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmeden, A 6 Blok 18 numaralı dairenin davacıya tahsis edildiğinin kabulü doğru görülmemiştir.wn KESİN YETKİ KOOPERATİFLER HUKUKU TAPU İPTAL VE TESCİL TALEBİ YETKİLİ MAHKEME HUMK.14 Davacı vekili, davalının yükümlülüklerden kurtulmak amacıyla kooperatif üyeliğinden istifa ettiğini ancak konuttan yararlanmaya devam ettiğini, istifa eden ortağın ortaklık sıfatı ile kazandığı hakları iade etmesi gerektiğini ileri sürerek bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tescilini istemiştir. Kooperatif ile ortakları arasındaki davaların kooperatifin merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür. Bu yetki, kamu düzenine ilişkin ve kesindir. Yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesi gerekir.wn KOOPERATİFLER HUKUKU TEMERRÜT (Üyenin Temerrüde Düşmesinin 14

15 33) Y23HDEsas : 2011/1466Karar : 2011/1131Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/286Karar : 2011/1099Tarih : Koşulları) TESPİT (Üyeliğin ve Dairenin Davacıya Aidiyetinin Tespiti Talebi) 1163 Sa.Ka.16, 27 Ortağa bildirilen borç miktarı ortağın kooperatife girişi ve sonrasındaki durumlara göre kişisel ve gerçek borç miktarını yansıtmalıdır. Aksi halde ortak temerrüde düşürülmüş olmaz. Mahkemece davacının kooperatife giriş tarihinden itibaren tüm genel kurul kararları getirtilerek, kooperatif kayıt ve belgeleri üzerinde inceleme yapılarak ihtarnamelerin davacının gerçek ve kişisel borç miktarını yansıtıp yansıtmadığını belirleyen rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.wn BİRİNCİ İHTARNAME (Birinci İhtarnamenin Usulsüz Olması) KOOPERATİFLER HUKUKU ORTAKLIKTAN ÇIKARMA (Genel Kurul Kararının İptali Talebi)Dava, ortaklıktan çıkarma ile ilgili genel kurul kararının iptali istemidir. Bozma ilamından sonra alınan tarihli bilirkişi raporunda birinci ihtarnamede gösterilen 1.250,00 TL ve ek aidat gecikme faizi 900,00 TL`nin birinci ihtardan önce ödendiği belirtilmiştir. Dolayısıyla ikinci ihtarnamede hesaplar doğru olsa dahi birinci ihtarname usulsüz olduğundan bu ihtarnamelere dayalı olarak davacının kooperatif üyeliğinden ihracına karar verilmesi doğru değildir. Toplanan tüm delil ve belgeler karşında davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.wn İTİRAZIN İPTALİ DAVASI KOOPERATİFLER HUKUKU KÖTÜNİYET TAZMİNATI TAPU MASRAFLARIDavacı vekili, itirazın iptali ile icra inkar tazminatı talep etmiştir. Davalı vekili, müvekkilinin kooperatif üyesi olmadığını, kooperatifin kararı ile daireyi satın aldığını, tapu masraflarını Tapu Sicil Müdürlüğüne ödemeye hazır olduğunu belirterek davacının kötüniyet tazminatına mahkum edilmesini istemiştir. Söz konusu genel kurul kararı iptal edilmediğine göre tüm kooperatif ortaklarını bağlar. Alacağın gerçek miktarının belirlenebilmesi bakımından gerektiğinde konusunda uzman bilirkişi heyetinden rapor alınarak oluşacak sonuç 15

16 dairesinde bir karar verilmesi gerekir.wn 35) Y23HDEsas : 2011/290Karar : 2011/1065Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/858Karar : 2011/1068Tarih : KOOPERATİFLER HUKUKU SORUMLULUK DAVASI USULİ EKSİKLİK (Sonradan Tamamlanabilen) YÖNETİM KURULU ÜYESİ HUMK.39, Sa.Ka.98 TTK.341 HMK.115 Dava, davacı kooperatifin eski yönetim kurulu üyesi olan davalılara karşı açılmış sorumluluk davasıdır. Böyle bir davanın için genel kurulca karar alınmalı ve dava denetçiler tarafından açılmalıdır. Ancak açıklanan koşullar dava şartı olmayıp sonradan tamamlanabilir. Açılan davaya muvafakat verilmesine ilişkin bir genel kurul kararı ibrazına ve davanın gelindiği aşamada görevde olan denetçilerin davayı açan vekile vekaletname vermesine olanak tanımak gerekir. Verilen süre içerisinde bu koşullar yerine getirilemez ise davanın usul yönünden reddedilmesi gerekir.wn İHRAÇ KARARININ İPTALİ KOOPERATİFLER HUKUKU TERDİTLİ TALEP ÜYELİĞİN TESPİTİ ÜYELİK İLİŞKİSİ (Üyelik İlişkisinin Zımnen Kabulü) 1163 Sa.Ka.16 Dava, üyelik tespitine ve varsa ihraç kararının iptaline ilişkindir. Mahkemece davacının terditli istemlerinden ilki olan üyelik tespiti istemi üzerinde değerlendirme yapılmadan ikinci isteme geçirilerek ihraç kararının iptali istemi incelenmiştir. Davacının bilirkişi raporuna itirazları üzerinde durulmadan hüküm kurulması isabetli değildir. Bozma neden ve şekline göre, ihraç kararının iptali isteminin reddine yönelik diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.wn 16

17 37) Y23HDEsas : 2011/1568Karar : 2011/1046Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/928Karar : 2011/242Tarih : ) Y23HDEsas : 2011/48Karar : 2011/2Tarih : DAİRE (Projeye Aykırı Daire) GEREKÇELİ KARAR (Kısa Karara Aykırı Olması) KOOPERATİFLER HUKUKU TAZMİNAT (Maddi ve Manevi Tazminat Talebi) HUMK.294, 298, 381, 388, An.141 Somut olayda, kısa kararda manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiş olmasına karşın, gerekçeli kararda manevi tazminat talebi ile ilgili bir karar verilmemiş olup, kısa ve gerekçeli karar arasında farklılık ve çelişki yaratılmıştır. Yeni bir kısa ve buna uygun gerekçeli karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.wn AİDATLAR (Aidatların İadesi Talebi) İTİRAZIN İPTALİ KOOPERATİFLER HUKUKU ÜYELİKTEN ÇIKARMA 1163 Sa.Ka.15, 17 Dava, davalı kooperatif üyeliğinden çıkarılmasına karar verilen davacının yaptığı ödentilerin iadesi için başlattığı icra takibine vaki itirazının iptali istemidir. Yalnızca davacının ihracının kesinleştiği 2007 yılının bilançosuna göre belirlenecek masraflardan davacı payına düşen kısmın mahsubu gerekir.davacının yerine yeni ortak alınmış ise o tarihte, aksi halde mahkeme kararındaki gibi `de davalı temerrüde düşmüş olur. Bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.wn İHRAÇ KARARI (İhraç Kararının İptali Talebi) KOOPERATİFLER HUKUKU 1163 Sa.Ka.98 TTK.330 Davacı vekili, müvekkilinin ihraç kararının iptalini istemiştir. Mahkemece, davacının yönetim kurulu kararı ile ihracına karar verildiği, sonra ihraç kararının genel kurulda görüşülerek yönetim kuruluna yetki verildiği, bu kararla ihraç 17

18 40) YHGKEsas : 2011/13-287Karar : 2011/374Tarih : kararının onandığı, genel kurul kararı davacıya tebliğ edilmediğinden davanın 3 aylık hak düşürücü süre geçirilmeden açıldığı, öte yandan, davacıya `de tebliğ edilen ikinci ihtarnamede bir ay yerine 30 gün verilmekle KK`nuna muhalefet edildiği gerekçesiyle dava kabul edilmiştir. Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle davacının ihracına dair kararın iki yönetim kurulu imzası ile alınması nedeniyle bu kararın KK`nun yollaması ile TTK uyarınca yok hükmünde olduğunun kabulünün gerekmesine göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.wn KOOPERATİF ÜYELİĞİNE KABUL DAVASI ( Görev - Davaların Birleştirilmesi - Merci Tayini Kararı ) MÜTEAHHİTTEN ALINAN DAİRENİN TESLİMİ DAVASI ( Kooperatif Üyeliğinin tesbiti Davası İli Birleştirilmesi ) MERCİ TAYİNİ KARARI ( Mahkemeyi Bağlayıcılığı ) HUMK.25, 45 BK.358 Merci tayini kararının ve direnme kararının tarihleri dikkate alındığında merci tayini kararının direnme kararından önce verildiği, ortada Tüketici Mahkemesinin görevli olduğuna dair bağlayıcı bir merci kararı bulunduğu, direnme kararının gerekçesinin hukuksal dayanağının, merci tayini kararı karşısında değerini yitirdiği açıktır. Oluşan bu durum karşısında; merci kararı dikkate alınarak kooperatife üye kaydına ilişkin isteme yönelik davanın da tüketici mahkemesinde bakılması zorunludur. Diğer taraftan, her iki davanın aynı sebepten doğması ve biri hakkında verilecek kararın diğerini de etkileyecek olması dikkate alındığında da aralarında bağ bulunduğundan, birleştirilerek görülmeleri gerektiğinde de 18

19 duraksama bulunmamaktadır. 41) YHGKEsas : 2011/11-139Karar : 2011/235Tarih : ) YHGKEsas : 2011/16-10Karar : 2011/179Tarih : Hal böyle olunca, mahkemece yapılacak iş; başlangıçta birlikte açılan, ancak tefrik edilip, kesinleşen merci tayini kararına konu olmakla Tüketici Mahkemesinde bakılacağı hususu kesinleşen dava ile eldeki davanın birleştirilerek yargılama yapılması, olmalıdır.fk KOOPERATİFTEN AİDAT BORCU ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE İHRAÇ ( Borcun Usulüne Uygun Tebliğ ile Talebi Şartı ) AİDAT BORCUNUN USULÜNE UYGUN TEBLİĞİ ŞARTI ( Kooperatiften İhraç Yönünden ) KOOPERATİFTEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ ( Aidat Borcunun Usulüne Uygun Talep Edilmemesi ) 1163 Sa.Ka.16, Sa.Ka.21 Kooperatiften ihraç kararının iptali istemine ilişkin davasında: Davacı yanın, ihtarların usulsüz olduğu yönündeki iddiası, ihtarların tebliğine ilişkin PTT de bulunan tebligat parçaları istenmeden ve usulsüzlük tebliğ iddiası irdelenmeden hüküm oluşturulması isabetsizdir.fk KOOPERATİFE AİDAT BORCU OLAN ORTAĞIN TAHSİS TALEBİ KOOPERATİFİN BÜTÜN ORTAKLARINA KONUT TESLİM ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 1163 Sa.Ka.16, 23, 27 Aidat borcunu ödemeyen ortağın açtığı; kooperatif konutunun aynen teslimi, olmazsa bedelinin tazmini istemine ilişkin davada: Kooperatifin aidat alacağının bulunması, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu`nun 16 ve 27. maddesi uyarınca ihraç prosedürü uygulanmadıkça, kooperatifin kuruluş amacı olan konut teslimi yükümlüğünü ortadan kaldırmaz. Kooperatifin alacağını ayrıca tahsil etmesi her zaman mümkündür. Buna göre mahkemece, 19

20 43) YHGKEsas : 2010/11-312Karar : 2010/338Tarih : davadaki iddianın bu ilkelere göre değerlendirilmesi gereklidir.fk KOOPERATİFE AİDAT BORCU OLMADIĞININ TESBİTİ ( Kesin Hüküm ) KESİN HÜKÜM ( Menfi Tesbit / İtirazın İptali Davaları ) MENFİ TESBİT DAVASI ( İtirazın İptali Davası ile Kesin Hüküm ) 1163 Sa.Ka. HUMK.237 Öte yandan, taraflar arasında önceden görülüp kesinleşen itirazın iptali davasında hükme bağlanan 2003, 2004 ve 2005 yıllarına ait aidat borcu içerisinde, davalı Kooperatifin başkasının arsası üzerine yaptığı çevre düzenleme masraflarının da bulunduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, davacının görülmekte olan davada ileri sürdüğü çevre düzenleme masraflarına ilişkin talebinin, kesinleşen itirazın iptali davasının konusu olan aidat borcu kapsamında yer aldığı kuşkusuzdur. Bu durum karşısında; Yerel Mahkemenin, Kooperatif ortağı olan davacının, davalı tarafından doğrudan doğruya ortakların zararına neden olunduğu iddiasını içeren tazminat istemi bulunmadığına ilişkin direnme gerekçesi yerinde olduğu gibi; çevre düzenlemesinden kaynaklanan masrafları da kapsayan aidat borcu nedeniyle önceden görülüp kesinleşen itirazın iptali davasının tarafları, konusu ve sebebinin görülmekte olan dava ile aynı olması karşısında, kesin hüküm nedeniyle davanın reddine karar verilmiş olması da doğrudur.fk 44) Y11HDEsas : 2010/6223Karar : 2010/6914Tarih : KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Üyeliğin Sürmesi Şartı ) 1163 Sa.Ka.53 Genel kurul kararlarının iptalini isteme hakkı olanlardan biri de, kooperatif üyeleri olup; bu sıfatın, yargılama süresince devam etmesi gerekmektedir.fk 20

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T. 20.1.2016 TEDBİR NAFAKASI İSTEMİ (Tarafların Gerçekleşen Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Günün Ekonomik Koşullarına Göre Takdir Edilen Nafaka

Detaylı

İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI

İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI ÖZET: Likit bir alacaktan söz edilebilmesi için alacağın gerçek miktarının bedeli ve sabit olması veya borçlu tarafından alacağın tüm

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Talih UYAR* * Avukat. Bilindiği gibi, yapılan icra takiplerinde, alacaklı,

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/2890) Karar Tarihi: 16/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu Vekili

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF Aşağıdaki Satırları 5 defa klavye ile 5 defa da sanal klavye ile yazalım. 5 defa üst üste doğru olacak şekilde yazamıyorsak 3 defa klavye ile 3 defa

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7983 Karar No. 2012/27098 Tarihi: 03.12.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinde, işçinin tatil gününden

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

AVUKAT YASİN GİRGİN

AVUKAT YASİN GİRGİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2009/352 Karar Numarası: 2009/348 Karar Tarihi: 15.07.2009 MAHKEMESİ : Ankara 4. Aile Mahkemesi TARİHİ : 13/02/2009 NUMARASI : 2008/1266-2009/138 Taraflar arasındaki

Detaylı

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - Uzun süreli kiralama, ariyet ve rehin gibi hallerde aracı elinde bulunduran işleten sayılır. Aracı işleten ise, kusursuz sorumluluk kurallarına göre zarardan sorumludur. Finansal

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/26985 Karar No. 2015/24025 Tarihi: 03.07.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 İŞE İADE SONRASI İŞÇİNİN İŞE

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI I- TEMEL İLKELER Yasa hükümleri çerçevesinde oluşturulan Yargıtay kararlarıyla, asgari ücretlerin uygulanma koşulları belirlenmiş ve bazı ilkeler ortaya

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/821 Karar No. 2010/30728 Tarihi: 26.10.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/32 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 MUACCELİYET TEMERRÜD İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA ALACAĞININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/8261 Karar No. 2009/30509 Tarihi: 05.11.2009 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 KIDEM TAZMİNATI KISMİ ÖDEME İŞÇİLİK ALACAKLARININ KISMİ ÖDEN-

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/21899 Karar No. 2016/1357 Tarihi: 08.02.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACA- ĞININ

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 * YEMİN TEKLİFİ HAKKININ HATIRLATILMASI (Ancak İspat Yükü Kendisine Düşen Tarafın Yemin Deliline Başvuru Hakkının Varlığı İle Mümkün

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10115 Karar No. 2012/9215 Tarihi: 20.03.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI Özet : Yolcunun ölümü halinde, bir can ve meblâğ sigortası türü olan

Detaylı

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K.

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K. T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/14-612 Karar: 2013/1297 Karar Tarihi: 11.09.2013 KONU: TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - DAVACIYA DAVAYI MİRASÇILARA YÖNELTME İMKANI TANINMADIĞI - MİRASÇILARIN TESPİTİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41,63

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41,63 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/2900 Karar No. 2013/7458 Tarihi: 24.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41,63 FAZLA ÇALIŞMAYI İŞÇİNİN KANITLAMAK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 SGK/19

İlgili Kanun / Madde 5510 SGK/19 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/15860 Karar No. 2011/67 Tarihi: 17.01.2001 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 5510 SGK/19 SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNİN ARTMASI HALİNDE HER ZAMAN FARK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2014/19-674 KARAR NO : 2016/76 DAVACI : vekili Av. Umut Çağatayhan Koksal DAVALI : vekili Av. Taraflar arasındaki menfi tespit davasından dolayı yapılan yargılama

Detaylı

EŞLER ARASINDA MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASI ( Zamanaşımı Def`i Yönünden ) ZAMANAŞIMI DEF`İNİN İLERİ SÜRÜLMESİ ŞEKİL VE SÜRESİ

EŞLER ARASINDA MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASI ( Zamanaşımı Def`i Yönünden ) ZAMANAŞIMI DEF`İNİN İLERİ SÜRÜLMESİ ŞEKİL VE SÜRESİ YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas : 2013/8-132 Karar : 2013/1389 Tarih : 25.09.2013 EŞLER ARASINDA MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASI ( Zamanaşımı Def`i Yönünden ) ZAMANAŞIMI DEF`İNİN İLERİ SÜRÜLMESİ ŞEKİL

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/ S.İşK/78. T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu. Esas No. 2008/21-53 Karar No. 2008/107 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/ S.İşK/78. T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu. Esas No. 2008/21-53 Karar No. 2008/107 Tarihi: T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No. 2008/21-53 Karar No. 2008/107 Tarihi: 06.02.2008 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/41 4857 S.İşK/78 İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZ HALE GELEN İŞÇİ MADDİ MANEVİ

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

SİGORTACIYA KARŞI DAVALARDA FAİZ BAŞLANGICI

SİGORTACIYA KARŞI DAVALARDA FAİZ BAŞLANGICI SİGORTACIYA KARŞI DAVALARDA FAİZ BAŞLANGICI Sigortacıya, gerekli belgelerle başvurulmuş olup da, sekiz gün içinde ödeme yapılmamışsa, temerrüt gerçekleşeceğinden, faiz başlangıcı temerrüt tarihi olacaktır.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/27000 Karar No. 2010/19572 Tarihi: 21.06.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 YILLIK İZİN HAKKI İŞ SÖZLEŞMESİNİN YILLIK İZİN ÜCRETLERİ ÖDENEREK SONA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31285 Karar No. 2012/3117 Tarihi: 13.02.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI ÖZETİ:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /29

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /29 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/12378 Karar No. 2016/19443 Tarihi: 27.06.2016 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /29 TOPLU İŞTEN ÇIKARTMAYA İLİŞKİN YASAL PROSEDÜRE UYULMAMASININ FESHİ GEÇERSİZ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/27282 Karar No. 2016/8861 Tarihi: 11.04.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59 İMZASIZ BORDROLARDA FAZLA

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. T.C 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2012/8788 KARAR NO: 2012/13834 KARAR TARİHİ:30.05.2012 >İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI >İŞTİRAK NAFAKASININ YARDIM NAFAKASINA DÖNÜŞMESİ >YOKSULLUĞA DÜŞEBİLECEK ALTSOY

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ OBJEKTİF DEĞER ARTIŞ ORANI VEKALET ÜCRETİ

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ OBJEKTİF DEĞER ARTIŞ ORANI VEKALET ÜCRETİ Hukuk Genel Kurulu 2015/2178 E., 2016/805 K. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ OBJEKTİF DEĞER ARTIŞ ORANI VEKALET ÜCRETİ o KAMULAŞTIRMA KANUNU (2942) Geçici Madde 6 o KAMULAŞTIRMA KANUNU

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14 KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI MUACCELLİYET TEMERRÜT

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş ŞİKÂYET EDİLEN İDARE : 1 Sosyal Güvenlik Kurumu(Re'sen) 2 İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Çiğli

Detaylı

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 16.2.2006 E. 2005/10998 K. 2006/1271

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 16.2.2006 E. 2005/10998 K. 2006/1271 T. 16.2.2006 E. 2005/10998 K. 2006/1271 İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİNDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI BEKLETİCİ SORUN - ÖNEL VERİLMESİ ÖZET: Davacıya işveren ve Sosyal Sigortalar Kurumunu hasım göstermek suretiyle

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /10 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/15500 Karar No. 2014/16186 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /10 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/15500 Karar No. 2014/16186 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /10 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/15500 Karar No. 2014/16186 Tarihi: 09.06.2014 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İÇİN OBJEKTİF VE CİDDİ NEDENLERİN BULUN- MASININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/26162 Karar No. 2015/14624 Tarihi: 09.09.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 İŞÇİNİN YAZILI OLURU ALINMADAN

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2007/30406 Karar No. 2008/34836 Tarihi: 22.12.2008 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/21 430 İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMA İSTEMİNDE SAMİMİ OLMASININ GEREKMESİ İŞE BAŞLAMA İSTEMİNİ

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2015/ Karar Numarası: 2016/769 Karar Tarihi:

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2015/ Karar Numarası: 2016/769 Karar Tarihi: YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2015/18-2143 Karar Numarası: 2016/769 Karar Tarihi: 08.06.2016 Özeti: Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları Anayasa Mahkemesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/96

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/96 T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No. 2011/21-402 Karar No. 2011/472 Tarihi: 06.07.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/96 YAŞLILIK AYLIĞI TALEP TARİHİNDE TAM AYLIĞI HAK ETMEMİŞ OLMAK

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

* TAZMİNATIN YABANCI PARANIN FİİLİ ÖDEME GÜNÜNDEKİ KUR ÜZERİNDEN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

* TAZMİNATIN YABANCI PARANIN FİİLİ ÖDEME GÜNÜNDEKİ KUR ÜZERİNDEN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas : 2006/4-238 Karar : 2009/493 Tarih : 11.11.2009 * HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT DAVASI * ZARARIN YABANCI PARA ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞMESİ * TAZMİNATIN YABANCI

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

FERAGAT DOĞMAMIŞ BİR HAKTAN VAZGEÇİLEMEYECEĞİ HAKKINDA YARGITAY KARARLARI YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ T E.1997/4264 K.

FERAGAT DOĞMAMIŞ BİR HAKTAN VAZGEÇİLEMEYECEĞİ HAKKINDA YARGITAY KARARLARI YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ T E.1997/4264 K. FERAGAT DOĞMAMIŞ BİR HAKTAN VAZGEÇİLEMEYECEĞİ HAKKINDA YARGITAY KARARLARI YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ T. 14.10.1997 E.1997/4264 K.1997/7002 DOĞMAMIŞ HAKTAN PEŞİNEN VAZGEÇİLEMEZ VE FERAGAT OLARAK NİTELENDİRİLEMEZ

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU Av. Merve GÜRKAN **KARAR İNCELEMESİ I. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI İstanbul 1. Fikri ve

Detaylı

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; -5- I- İİK nun 128/a maddesine göre 2 yıl geçmedikçe yeniden kıymet taktiri istenemez ise de, hacizli taşınmaz üzerine sonradan konulan haczin yeni bir haciz olup, bu yeni haciz nedeniyle, İİK nun 128/II

Detaylı

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi. Karar Tarihi: 18.06.2013

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi. Karar Tarihi: 18.06.2013 Esas No: 2013/13792 Karar No: 2013/16661 Karar Tarihi: 18.06.2013 ALACAK DAVASI - DAVALI BANKA TARAFINDAN YENİDEN YAPILANDIRMA KOMİSYONUNUN TARAFLARCA İMZALANAN SÖZLEŞME İÇERİĞİNE UYGUN OLARAK TAHSİL EDİLDİĞİ

Detaylı

HD T. E: 9010, K: (www.e-uyar.com)

HD T. E: 9010, K: (www.e-uyar.com) -4- I- Haciz, satılarak paraya çevrilmesi zorunlu mala değil, bankalardaki hak ve alacaklar üzerine konulmuş olup, İİK'nun 106. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre borçlunun üçüncü kişi bankadaki alacağı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13364)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13364) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13364) Karar Tarihi: 5/1/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucular

Detaylı