TÜRK TELEKOM ELDEN GÝDÝYOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TELEKOM ELDEN GÝDÝYOR"

Transkript

1 Muhittin KARAHAN Elektrik Mühendisi TÜRK TELEKOM ELDEN GÝDÝYOR Bu dönemde dünyadaki küreselleþme liberalizm rüzgarý Türkiyeyi de etkisi altýna almaya baþlamýþ ve Özal hükümeti ile TELETAÞ ýn büyük bir payýný satarak özelleþtirmiþtir. Bu durumu ünlü ekonomist Aslan Baþerkafaoðlu þöyle deðerlendirmiþtir: Ne satmasý! Satma bir deðerdir. Bunlar satmayý da beceremedi. Yabancýlara peþkeþ çektiler. Türk, Türkiye, Türk Devleti, Türk Askeri, Türk Hava Yollarý, Türk Kalp Vakfý, Türkiye Petrolleri, Türk Mühendis Mimar Odalarý Birliði, Türk Telekom... vs. Yazýmýzýn konusu Türk Telekom olunca, ister istemez biraz gerilere gitmek yani kuruluþundan bugüne kadarki geliþmeleri özet olarak yazmak gerekiyor yýlýnda Samuel Mors tarafýndan icat edilen Elektrikli Telgraf Sistemi, aradan 10 yýl gibi bir süre geçtikten sonra Ýstanbul a getirip zamanýn padiþahý Sultan Abdülaziz in huzurunada icadýnýn tanýtýmýný yaptýðýnda padiþah bu icadý çok beðenir ve hükümranlýk alaný içerisinde kullanmak ister. Bunun için de Fransýz Frangý pay ödeyerek kullaným hakkýný satýn alýr. Beþ yýl gibi bir sürede yani 1855 yýlýndan 1890 yýlýna kadar Ýmparatorluðun önemli merkezleri ile ecnebi ülkeleri arasýnda telgraf haberleþme þebekesi kurulur. Geniþ Ýmparatorluk alanýnda kurulan bu sistemin her þeyini dýþardan almanýn pahalýya geldiði o zaman dahi görülmüþtür. Baþta Telgraf Makinesi olmak üzere diðer donaným cihazlarýný üretmenin arayýþý ierisine girilmiþ ve bunun için 1867 yýlýnda Ýstanbul da PTT nin kurduðu fabrikada, o gün için en çaðdaþ Elektromekanik Telgraf Makinesini üreterek kullanýma vermiþtir. Ancak AR-GE çalýþmalarý yeteri kadar olmadýðýndan sistemlerde uyumsuzluklar ve yetersizlikler baþ göstermiþ ve böylece üretimine son verilmiþtir. Ýmparatorluðun durumuna gelince savaþlar, yenilgiler, antlaþmalar derken imparatorluðun Telgraf ve Telefon þebekesinin kurulmasý ve iþletiminin imtiyazý Fransýz ve Ýngiliz Þirketlerinin eline geçiyor. Bu durum Kurtuluþ Savaþý sonuna kadar sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1925 senesinde bu þirketleri millileþtirerek 406 sayýlý Telgraf ve Telefon yasasý çýkartarak bu hizmetlerin yürütülmesinde PTT Genel Müdürlüðü nü görevlendirir. PTT, 1965 yýlýna kadar ülkenin haberleþme hizmetlerini yürütmenin yaný sýra hem teknik personel yetiþtirmeyi hem de yerli üretime geçmeyi amaçlar yýlýnda PTT-ARLA nýn temeli atýlýyor ve böylece artýk, Türkiye kendi Haberleþme Sistemlerini üretebilecek hatta yurtdýþýna bile ihraç edebilecek imkanlara kavuþuyor. Bu arada geliþmiþ ülkelerde ise Analog Teknolojiye dayalý haberleþme sistemleri yavaþ yavaþ terk edilerek yerine Dijital Teknolojiye geçiþ baþlar. Bunun sonucunda PTT-ARLA da ITT-BELL þirketiyle patent antlaþmasý yaparak TELETAÞ ünvanýný alýr. TELETAÞ artýk uluslararasý bir þirket olup dört yüzü aþan AR-GE ci ve çoðu mühendis ve teknisyen üç bin personele sahiptir. Bu kuruluþ ülkenin haberleþmesine ait sistemleri üretip PTT ye vermenin yaný sýra yurt dýþýna mühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü 79

2 da anaptar teslimi hizmetler de vermekteydi. Bu dönemlerde PTT büyük yatýrýmlara girerek hem teknolojisini yeniliyor hem de artan talepleri (telefon, teleks, data, özel hatlar...) rahatlýkla karþýlayabiliyordu. Artýk bir telefon hattý almak için yýllarca sýra beklemek gerekmiyordu. Yine bu dönemde dünyadaki küreselleþme liberalizm rüzgarý Türkiyeyi de etkisi altýna almaya baþlamýþ ve Özal hükümeti ile TELETAÞ ýn büyük bir payýný satarak özelleþtirmiþtir. Bu durumu ünlü ekonomist Aslan Baþerkafaoðlu þöyle deðerlendirmiþtir: Ne satmasý! Satma bir deðerdir. Bunlar satmayý da beceremedi. Yabancýlara peþkeþ çektiler. Eh! Þimdi de bu hükümet Türk Telekom u Aslan Baþerkafaoðlu nun dediði gibi uluslararasý tekellere peþkeþ çekme hazýrlýklarýný tamamlamýþ olduðunu EMO, KESK, HABER-SEN in genel merkezlerinde 12 Mayýs 2004 günkü basýn bildirisiyle ortaya çýkmaktadýr. Biz de bahsedilen basýn bildirisindeki görüþlere katýlýyor ve bu bildirgeyi sizlere bir kez daha dikkatlerinize sunmak istiyorum. HÜKÜMET, TÜRK TELEKOM U (TT) ULUSLA- RARASI TEKELLERE SATMAK ÝÇÝN HER YOLU DENÝYOR. Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým tarihinde yaptýðý basýn toplantýsýnda, Türk Telekom özelleþtirmesi kapsamýnda yabancý sermaye açýsýndan olumsuz olan tüm sýnýrlamalarýn ortadan kaldýrýlarak satýþýn kolaylaþtýrýlacaðýný belirtmiþti. Bu çerçevede hükümetçe hazýrlanan yasa tasarýsý Bakanlar Kurulu tarafýndan imzalanarak meclise sevkedilmiþtir. Son ana kadar büyük gizlilik içerisinde hazýrlanan bu yasa tasarýsý incelendiðinde kurum ve ülke kaynaklarýnýn uluslararasý tekellere devredilmek istendiði, anayasa hükümlerinin zorlandýðý, çalýþanlarýn da iþ güvenliðinin yok edildiði görülmektedir yýlýnda 209 sayýlý KHK ile baþlayan ve hukuka aykýrýlýklarý nedeniyle defalarca Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edilen yasa deðiþikliklerine bir yenisi daha ekleniyor. Yine deðiþen birþey yok! Daha önce anayasaya aykýrý görülen düzenlemelere dönülüyor. TT nin özelleþtirilmesindeki hukuki sürecin uzun ve mücadele içeren bir tarzda tamamlanmýþ olmasýnýn altýnda özelleþtirme programýný yürüten kiþi ve kurumlarýn anayasa hükümlerine, ülkenin stratejik hedeflerini ve kamu yararýný gözardý ederek, sermaye kesimi ve uluslararasý kimi kuruluþlarýn isteklerini tek ölçüt olarak almalarý yatmaktadýr. Adeta mevcut yasal düzenlemeler, mahkeme kararlarý ve tüm resmi belge ve raporlar yok sayýlmaktadýr. AKP iktidarý da ayný 80 mühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü

3 yolda devam etmeye kararlý görülmektedir. Kanun tasarýsýnda aþaðýdaki hususlar ve aykýrýlýklar görülmektedir: 1- Hükümet eliyle uluslararasý tekel oluþturuluyor. Tasarýda yapýlan deðiþiklikle imtiyazlý hisse tarifinin içi boþaltýlarak, devlete ait olan bir kýsým söz ve onay haklarýndan vazgeçilmektedir. Böylece TT yi alacak olan uluslararasý þirketlere tekel olma hakký tanýnmaktadýr. 23 Mayýs 2001 tarihinde yapýlan düzenlemeyle getirilen Altýn Hisse formülü düzenlenen biçimiyle dahi TT nin yönetim ve denetiminin kamunun elinden çýkmasýný engellemeye yetmekteydi. TT doðal tekel konumunda ve ve stratejik öneme sahip bir kuruluþtur. Bu kurum görmüþ olduðu iþlevin bizzat kendisi stratejik ve hizmetten yararlananlar için temel hak ve hühürriyetlerin kullanýmýna yönelik bir içeriðe sahiptir. Dolayýsýyla TT nin Genel Kurulu nda alýnacak bazý kararlarýn stratejik olduðu deðerlendirmesiyle yetinilerek kamu erkinin yalnýzca bunlara müdahalesinin öngörülmesi kamusal denetim için yeterli görülmez. Diðer yandan Altýn Hisse nin daha önce Teletaþ örneðinde de görüldüðü gibi zaman içerisinde hiçbir iþlevi olmayan bir Teneke Hisse konumuna dönüþmesi mümkündür. Eski haliyle bile yetersiz olan kamusal denetim yetkisi, tasarýyla daraltýlarak TT nin tekel olmasýndan kaynaklý sakýncalara iliþkin olarak kaldýrýlmaktadýr. Aslýnda kamu tekeli yerine özel tekeli yaratmak hedeflenmektedir. Bu düzenleme Anayasa nýn devlete yüklediði tekelleþme ve kartelleþmeye karþý önlem alma göreviyle çeliþmektedir. 2- TT nin yabancýlarýn eline geçmesi Anayasa ya aykýrýdýr. Anayasa Mahkemesi, defalarca TT nin dolaylý yollardan bile olsa yabancýlarýn eline geçmesinin Anayasaya açýkça aykýrý olduðu kararýna varmýþtýr. Yabancý veya tüzel kiþiere satýlabilecek hisse oraný %50 nin üzerine çýkarýlmaktadýr. TT nin yönetim ve denetiminde söz sahibi olma yabancý gerçek ve tüzel kiþilere yasaklanmýþken deðiþikliklerle bu yasak kaldýrýlmaktadýr. Böylece TT nin uluslararasý tekellerin eline tam anlamýyla geçmesinin önü açýlmaktadýr. Yukarýda özetlenen daha önceki yasal düzenlemelere karþý, Anayasa Mahkemesi, defalarca TT nin dolaylý yollardan bile olsa yabancýlarýn eline geçmesinin Anayasaya açýkça aykýrý olduðu kararýna varmýþtýr. Anayasa Mahkemesi nin kararlarýnda dayandýðý anayasa maddeleri halen olduðu gibi yürürlüktedir. Bu anayasaya aykýrýlýk durumu, TT yi özelleþtirmek için giriþimde bulunan bütün iktidarlar gibi AKP ikdirarýnýn da bilmesi gereken bir durumdur. Ancak TT yi özelleþtirmek isteyen her iktidar ýsrarla kurumu yabancýlara satýlacak þekilde özel yasalar çýkartmaktadýr. 3- TT yok pahasýna satýlmak isteniyor. Türk Telekom un satýþ bedelini kuruma talip olan yabancý ve tüzel kiþiler pazarlýk usuluyle belirleyecektir. Böylece Telekom, Bakanlar Kurulu nun yetkisi dahilinde fiyat tesbiti yapýlmadan, yapýlsa bile deðerinin alýcýlar tarafýndan belirlenceði bir fiyata satýlabilecektir. Bilindiði gibi, TT nin 1997 yýlýnda yapýlmýþ olan tesbite göre deðeri 10 milyar dolardýr yýlýnda yeni bir deðer tesbiti yapýlmaksýzýn ihaleye çýkýldýðýnda bu deðerin kimine göre 2-3 milyar dolar düþtüðü, kimine göre ise hatta 40 milyar dolarýn üzerine çýktýðý þeklinde tartýþmalar yapýlmýþtýr. Ayný tartýþmalar bugün de sürmektedir. TT, yýllarý arasýnda 22 milyar dolar gelir elde etmiþ, bunun 11 milyar dolarý hazineye gelir olarak gitmiþtir Kurumlar Vergisi sýralamasýnda da birinci olmuþ ve tam 900 trilyor 128 milyar TL kurumlar vergisi ödemiþtir. Bu rakamlar da gözönüne alýndýðýnda, Cumhuriyetin ilk yýllarýndan beri tüm ülke vatandaþlarýnýn alýnteri ve özkaynaklarýyla kurulu bugünkü hale getirilen TT nin deðerinin düþük göstemühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü 81

4 rilmek istendiði anlaþýlmaktadýr. Ýktidar, yeni düzenlemeyle TT yi satmak bir yana yok pahasýna elden çýkarmak izlenimi vermektedir. 4- Çalýþanlarýn iþ güvencesi yok ediliyor TT Yönetim Kurulu nun yetkileri artýrýlarak, kurum ve personel üzerinde sýnýrsýz yetkiler verilmekte, kurum satýlamaz ise kadrolaþmanýn önü açýlmaktadýr. Tasarýya göre, TT de özelleþtirme gerçekleþmese dahi, personelin tasfiyesi öngörülmekte, asil ve sürekli kadrolar daðýtýlmaktadýr. TT özelleþtirilene kadar ya da özelleþtirilmediði takdirde kimler tarafýndan yönetileceði ve bu yöneticilerin yasal güvencelerinin neler olacaðý muðlaklýk taþýmaktadýr. Bu durum anayasaya ve idari sisteme açýkça aykýrýlýk teþkil etmektedir. Soruyoruz: TT nin özelleþtirilmesiyle verimliliðin artacaðý, rekabet sonucu fiyatlarýn ucuzlayacaðý kalitenin artacaðý, teknolojinin ilerleyeceði palavradýr. Verimliliðin mülkiyetle iliþkisi yoktur. Ýþletmedeki beceriði ve iyi yönetimle kamu iþletmeleri büyük kar saðlayabilmektedirler. Devletin kurumu temsil, sevk ve idare etme sorumluluðu verdiði asli ve sürekli personeli de baþka kurum ve kuruluþlara gönderince, TT hisseleri %50 üzerinde satýlsa dahi geriye kalan kamu payýný kim temsil edecektir? Her iktidar döneminde devletin kamu kurum ve kuruluþlarý özelleþtirme kapsamýna alýnmaktadýr. Bu dönemde de devletin küçültülmesi, kamuyu yeniden yapýlandýrma adýna birçok kurum ve kuruluþun kapatýlmasýný hedefleyen Kamu Yönetimi Temel Kanunu gündemdedir. Özelleþtirme kapsamýnda olmayan kamu kurum ve kuruluþlarýna gönderilmesi düþünülen personel nereye yerleþtirilecektir? Bankamatik memuru mu yapýlacak? TT de çalýþmak isteyen personelden kurumda çalýþacaklarý belirleme yetkisine sahip Türk Telekom Yönetim Kurulu nun personel seçimindeki kriterleri neler olacaktýr? Ve kaç kiþi istihdam etmeyi düþünmektedirler? TT de kamu payý %50 nin altýna düþmese dahi Türk Telekom Yönetim Kurulu nca belirlenen istihdam fazlasý personel baþka kurumlara gönderildikten sonra neden boþalan kadro ve pozisyonlara iþ mevzuatýna tabi atama yapma yetkisi verilmektedir? Þu an çalýþanlar iþinden edilerek yeni kadolaþma için ortam yaratýlmak mý isteniyor? 5- Telsimi ve diðer imtiyazlý þirketlerin yabancýlarýn eline geçmesinin önü açýlýyor. 82 Tasarýda Bankacýlýk Kanunu nda da düzenleme yapýlarak Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu na (TMSF) devredilen imtiyazlý þirketlerin tamamýnýn yabancýlara satýþýnýn önü açýlmaktadýr. Bunun için Telsim in TMSF tarafýndan yönetildiði düþünülürse acaba Telsim yabancýlara mý satýlmak istenmektedir? sorusu akla gelmektedir. Üstelik yapýlan bu tasarruflardan dolayý fon yöneticilerinin hiçbir þahsi sorumluluk sahibi olmayacakmühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü

5 larý esasý getirilmektedir. Fona devredilsin ya da devredilmesin, kimi kamu hizmetlerinin imtiyazlý þirketlerce görülmesi durumunda bu þirketlerin çoðunluk hisselerinin yabancýlarýn eline geçmesi Anayasa ya aykýrýlýk taþýmaktadýr. Ayný þekilde Telsim in de yabancýlarýn eline geçmesi mevcut hukuksal düzenlemelere göre olanaklý deðildir. Yasa deðiþikliðine sýkýþtýrýlan bir hükümle fona devredilen imtiyazlý þirketlerin aynen TT de olduðu gibi yabancýlara devrinin önü açýlmakta, giderek tüm imtiyazlý þirketlerin yabancýlarýn eline geçmesinin ilk adýmlarý atýlmaktadýr. Anayasa Mahkemesi Baþkaný, Anayasa dan yana taraf olmalýdýr. Gündemdeki yasa tasarýsýnýn bu þekilde yasalaþmasý halinde Anayasa Mahkemesi nin önüne gitme ihtimali son derece yüksektir. Tam bu konularýn tartýþýldýðý bir ortamda halen görevde olan Anayasa Mahkemesi Baþkaný Mustafa Bumin in 3 Mayýs 2004 yapmýþ olduðu açýklamalarý büyük bir talihsizlik olarak deðerlendiriyoruz. Bumin, açýklamasýnda daha önceki TT ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararlarýnýn yanlýþ olduðunu, bu nedenle TT nin daha düþük bir deðerden özelleþtirileceðini söylemektedir. Bu deðerlendirme, sayýn Bumin in þahsi görüþleri olup, bizce gerçekleri yansýtmamaktadýr. Asýl önemlisi, kendi önüne gelme ihtimali bulunan bir konuda adeta bir yürütme organý mensubu gibi kamuoyu oluþturmaya yönelik olarak görülebilecek açýklamalar yapmasý, bir yargý mensubunun yansýzlýk ilkesiyle de uyuþmamaktadýr. Bu durum son günlerde Anayasa Mahkemesi nin siyasallaþtýrýlmak istendiði endiþelerini artýrýcý bir rol oynamýþtýr. Türk Telekom masallarý ve gerçekleri TT nin satýþýnýn verimlilik ve fiyatlarýn ucuzlamasýyla bir ilgisi yoktur. Kurum neoliberal küreselleþme politikalarý gereði, IMF ve DB talimatlarý uyarýnca ne pahasýna olursa olsun özelleþtirilmek istenmektediir. TT nin özelleþtirilmesiyle verimliliðin artacaðý, rekabet sonucu fiyatlarýn ucuzlayacaðý kalitenin artacaðý, teknolojinin ilerleyeceði palavradýr. Verimliliðin mülkiyetle iliþkisi yoktur. Ýþletmedeki beceriði ve iyi yönetimle kamu iþletmeleri büyük kar saðlayabilmektedirler. Dünyada doðal tekel konumuna sahip hiçbir kamu hizmeti kuruluþu özelleþtirildikten sonra fiyatlar ucuzlamamýþtýr. Özel sektörün esas amacý sadece kardýr. Kurum içerisinde teknoloji, kamu tarafýndan geliþtirilmiþ AR- GE çalýþmalarýna devlet kaynak ayýrmýþtýr. Hiçbir yabancý tekel yerli teknolojimizi geliþtirmez. Rekabet falan olmayacaktýr, yapýlmak istenen kamu eliyle özel tekel yaratmaktýr. TT nin deðerinin düþtüðü, özelleþtirmenin engellenmesi yüzünden ucuza gideceði deðerlendirmeleri özellikle yapýlmaktadýr. Yukarýdaki bölümlerde verdiðimiz rakamlar, altýn yumurtlayan tavuk olarak nitelendirilen kurumun deðerini ve karlýlýðýný göstermektedir. Türk Telekom satýlmamalýdýr! Türk Telekom, kamu hizmeti veren diðer kurumlar gibi hepimizin emeði, alýnteri ve özkaynaklarýmýzla uzun yýllar süren bir çalýþmayla bugünlere getirilmiþtir. Kurum, kimsenin ve hiçbir iktidarýn babasýnýn malý deðildir. Yýllarca, TT nin kötü yönetildiði, zarar ettiði, mutlaka özelleþtirilmesi gerektiði aldatmacalarýyla kamuoyuna tek yönlü propaganda yapýlmýþ, kurumun özelleþtirilmesine karþý çýkanlar, Dinazor olarak mühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü 83

6 Kurumun daha da iyi iþlemesi, siyasi iktidarlarýn baskýsýndan-arpalýk zihniyetinden kurtulmsný örgüt içinden yerleþmiþ, kamu hizmetini benimsemiþ ve yöneticiler eliyle yönetilmesi ve sektörde örgütlü uzman meslek kuruluþlarý, üniversiteler ve sendikalarla iþ birliði içinde olmasýyla mümkündür. Durum böyle iken ve AKP hükümeti IMF ve DB talimatlarýný yerine geterirken ana muhalefet görevini yürüten CHP, konuyla ilgili olaak yaptýðýmýz randevu talebine henüz cevap bile vermemiþtir. Elektrik Mühendisleri Odasý ve Haber-Sen, TT nin özelleþtirilmesi Yabancý sermayenin önündeki tüm engellerin kaldýrýlmasý hedefi ve çalýþanlar üzerindeki iþsizlik tehdidine karþý mücadele etmeye devam edecektir. Sektörde örgütlü tüm sendika ve DKÖ leri mücadelemize destek vermeye çaðýrýyoruz. Þurasý kesinlikle bilinmelidir ki, ülkenin milli varlýklarýný yabancýlra peþkeþ çekenler gelecekte adalet önünde hesap verecekleri gibi ad konulan milli varlýklarýmýzýn geri alýmýnda da hiçbir tereddüt göstermeyeceðiz. Yeter ki, o bilince ulaþalým. nitelendirilmiþtir. Yurttaþlara ucuz ve kesintisiz iletiþim hizmeti saðlayan, strtatejik öneme sahip, yerli teknolojinin geliþmesine büyük katkýlar yapmýþ, çok sayýda mühendis ve teknik eleman yetiþtirmiþ bir kurumun geleceði karartýlmak istenmektedir. Kamu alanýnýn yok edilmesi, yoksullarýn daha yoksul olmasýna yol açmakta, insanlýk ve vatandaþlýk hakký olan bu hizmetlerden yararlanamamalarýna neden olmaktadýr. Ucuz ve kaliteli iletiþim herkesin hakkýdýr ve TT nin özelleþtirilmesi hem tek tek vatandaþlar arasý hem de bölgeler arasý eþitsizliði artýracaktýr. Sürekli bilgi çaðý internet, bilgiye ulaþmaktan bahsedilmektedir. Zaten çok sýnýrlý olan internete eriþim oraný, özelleþtirme sonucu daha da düþecektir ve sayýsal eþitsizlik büyüyecektir. Tüm geliþmiþ ülkeler iyi ticarete ve internet üzerinden hizmet vermeye hazýrlanýrken, ülkemizin telekominikasyon altyapýsý yerli ve yabancý tekellere gümüþ tepside sunulmaktadýr. 84 mühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÖZELLEÞTÝRME VE TEKEL

ÖZELLEÞTÝRME VE TEKEL Tülay ÖZERMAN TEKGIDA-ÝÞ Sendikasý Uzmaný ÖZELLEÞTÝRME VE TEKEL Ýçki sektörünün özelleþtirilmesine raðmen tarýmsal sektör açýsýndan çok önemli bir kesime hitap eden tütün ve tütün mamulleri sektörü, çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE ELEKTRÝK PÝYASASI ÝÇÝN ÖZELLEÞTÝRME ÖNERÝLERÝ TÜSÝAD ENERJÝ STRATEJÝSÝ DÝZÝSÝ - 3 MAYIS 2008 TÜSÝAD Yayýn No: :T/2008-05/460 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) kamu politikaları tasarımı sürecine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu ve Aralık 2004 te

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni TMMOB den haziran 2005/sayý 85 TMMOB tarafýndan sekreteryalýðý yürütülen ve

mmo bülteni TMMOB den haziran 2005/sayý 85 TMMOB tarafýndan sekreteryalýðý yürütülen ve 20. YILINDA TÜRKÝYE'DE ÖZELLEÞTÝRME GERÇEÐÝ SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ TMMOB tarafýndan sekreteryalýðý yürütülen ve TÜRK-ÝÞ, HAK-ÝÞ, DÝSK, KESK, TTB, KÝGEM tarafýndan düzenlenen "20. Yýlýnda Türkiye'de

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ Þerafettin GÜLER * GÝRÝÞ Çalýþma hayatýna egemen olan parametreler deðiþtikçe iþçi iþveren iliþkileri

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunda Parlamento (Meclis) Kararlarýnýn Yargýsal Denetimi Sorunu 1. Giriþ Yrd. Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoðullarý * Parlamento sözcüðü, Fransýzca da konuþmak anlamýna gelen parler fiilinden

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Dünya Su Forumu ve TÝcarileþen Su

Dünya Su Forumu ve TÝcarileþen Su Dünya Su Forumu ve TÝcarileþen Su TMMOB JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI Yönetim Kurulu Haberiniz var mý? Suyumuza da göz diktiler! Küreselleþme-yeni dünya düzeni adý altýnda emperyalizmin sýnýrsýz ve pervasýz

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 HAZIRLADIÐI YASA TASARILARI KABUL EDÝLEMEZ ÞEKÝLDEDÝR. BÝZ SAÐLIKTA ve SOSYAL GÜVENLÝKTE GERÇEK REFORM ÝSTÝYORUZ.

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 HAZIRLADIÐI YASA TASARILARI KABUL EDÝLEMEZ ÞEKÝLDEDÝR. BÝZ SAÐLIKTA ve SOSYAL GÜVENLÝKTE GERÇEK REFORM ÝSTÝYORUZ. SÝYASAL ÝKTÝDARIN "SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI" SÖZÜ ÝLE HAZIRLADIÐI YASA TASARILARI KABUL EDÝLEMEZ ÞEKÝLDEDÝR. BÝZ SAÐLIKTA ve SOSYAL GÜVENLÝKTE GERÇEK REFORM ÝSTÝYORUZ. 2 Þubat 2005 Saðlýk hizmetinden

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

'20. Yüzyýlýn Emperyalizme Karþý Direniþ Sembollerinden Filistin Halkýnýn Unutulmaz Önderi Yaser Arafat'ý Saygýyla Selamlýyoruz'

'20. Yüzyýlýn Emperyalizme Karþý Direniþ Sembollerinden Filistin Halkýnýn Unutulmaz Önderi Yaser Arafat'ý Saygýyla Selamlýyoruz' '20. Yüzyýlýn Emperyalizme Karþý Direniþ Sembollerinden Filistin Halkýnýn Unutulmaz Önderi Yaser Arafat'ý Saygýyla Selamlýyoruz' 12.11.2004 Oda Yönetim Kurulu, Yaser Arafat'ýn ölümü dolayýsýyla bir basýn

Detaylı

Parlamento Hukuku Açýsýndan Baþkanlýk Divaný nýn Konumu, Görevleri ve Yetkileri 1. Giriþ Hamit Eþen * Demokratik temsil esasýna dayanan yönetim biçimlerinin ilk akla getirdiði kurum, özgür ve adil seçimlerle

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI TMH DEVLET ÝHALE YASASI DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR Ýlhan ADÝLOÐLU - Ýnþaat Yüksek Mühendisi 02.06.1934 tarihinde yürürlüðe giren 2490 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu uzun bir uygulama döneminden sonra 08.09.1983

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

Bölüm 1. Yalýn Altý Sigma'nýn Temelleri

Bölüm 1. Yalýn Altý Sigma'nýn Temelleri Bölüm 1 Yalýn Altý Sigma'nýn Temelleri 16 Alt Bölüm 1 - Yalýn Altý Sigma'nýn Dört Anahtarý Alt Bölüm 1 Yalýn Altý Sigma'nýn Dört Anahtarý Bank One, çoðu eyalette þubeleri olan ulusal bir þirkettir. Ulusal

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

KRÝZÝN ASIL NEDENÝ, DOÐAL KAYNAKLARI KULLANAMAMAK 1

KRÝZÝN ASIL NEDENÝ, DOÐAL KAYNAKLARI KULLANAMAMAK 1 KRÝZÝN ASIL NEDENÝ, DOÐAL KAYNAKLARI KULLANAMAMAK 1 Dr. Caner Zanbak 2 Toplumu ilgilendiren konularda bireylerin düþündüklerini açýkça ifade edebilmesi demokrasinin temel ilkelerinden birisidir. Ülkede

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÝÞÇÝNÝN KÝÞÝLÝÐÝNÝN KORUNMASINA YÖNELÝK DÜZENLEMELER ve BORÇLAR KANUNU TASARISININ KONUYLA ÝLGÝLÝ MADDELERÝNÝN DEÐERLENDÝRMESÝ

ÝÞÇÝNÝN KÝÞÝLÝÐÝNÝN KORUNMASINA YÖNELÝK DÜZENLEMELER ve BORÇLAR KANUNU TASARISININ KONUYLA ÝLGÝLÝ MADDELERÝNÝN DEÐERLENDÝRMESÝ ÝÞÇÝNÝN KÝÞÝLÝÐÝNÝN KORUNMASINA YÖNELÝK DÜZENLEMELER ve BORÇLAR KANUNU TASARISININ KONUYLA ÝLGÝLÝ MADDELERÝNÝN DEÐERLENDÝRMESÝ Dr. Ýbrahim AYDINLI * I- Genel Anlamda Ýnsan Haklarý ve/veya Kiþilik Haklarý;

Detaylı

WORLD ENERGY OUTLOOK 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki

Detaylı

mmo bülteni TMMOB den þubat 2006/sayý 93 T.C. Bu durumda üst hukuk normuna aykýrý olmayan edilemeyeceði gerekçesiyle davanýn reddi gerektiði

mmo bülteni TMMOB den þubat 2006/sayý 93 T.C. Bu durumda üst hukuk normuna aykýrý olmayan edilemeyeceði gerekçesiyle davanýn reddi gerektiði YARGIDAN TMMOB GENEL KURUL DELEGELÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN KARAR ÇIKTI Danýþtaya TMMOB delege sistemine iliþkin açýlan davada "TMMOB Genel Kurul Delegeliði" ne iliþkin karar çýktý. T.C. DANIÞTAY SEKÝZÝNCi DAÝRE Esas

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

IMF nin Dayattýðý Yasal Düzenlemeler Sempozyumu 1

IMF nin Dayattýðý Yasal Düzenlemeler Sempozyumu 1 IMF nin Dayattýðý Yasal Düzenlemeler Sempozyumu 1 KAYA GÜVENÇ (TMMOB Baþkaný)- Sempozyumumuzun ilk oturumu Kamu Ekonomisi ve Mali Sektörle Ýlgili Düzenlemeler baþlýðý altýnda. Sayýn Prof. Dr. Korkut Boratav,

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TÜRK VERGÝ HUKUKUNDA YORUM VE ÝSPAT PANELÝ DEÐERLENDÝRME RAPORU 24 KASIM 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ - II Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı