merkez kazım karabekir cad. depo ivedik organize san.böl. altuntop ifl merkezi öz ifl san. sit sk. no:20 ostim / ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "merkez kazım karabekir cad. depo ivedik organize san.böl. altuntop ifl merkezi öz ifl san. sit. 739. sk. no:20 ostim / ankara"

Transkript

1 merkez kazım karabekir cad. altuntop ifl merkezi no:87/94 iskitler / ankara t: (pbx) f: depo ivedik organize san.böl. öz ifl san. sit sk. no:20 ostim / ankara t: f: w w w. m k p a n e l. c o m. t r w w w. m k p a n e l. c o m. t r

2 tavan

3 hakkımızda Yirmi yılı aflkın bir tecrübe ve birikimin nihayetinde 2002 yılında; MK PANEL L M TED A LE fi RKET adıyla kuruldu. MK PANEL L M TED fi RKET ; uzman kadrosuyla, yılların tecrübe ve bilgi birikimleriyle; Yönetim, Satıfl ve Pazarlama, Satınalma, Finans, Teknik, Uygulama, Kalite ve Kontrol Departmanları ile kurumsal yapı ve sistemini oluflturup YAPI UZMANI sloganını aldı. Kuruldu u günden itibaren çok de erli iflbirlikleri ile çok önemli projelere; ana dört kaleminde, satıfl veya anahtar teslim hizmetleri ile imzasını attı. Kurumsallı a, kaliteye ve Ar-Ge'ye verdi i önemle, gerek satıfl sonrası hizmetinde; gerek de anahtar teslimi taahhütlerinde, müflterilerini memnun etti. YAPI UZMANI, kaliteli hizmet anlayıflı ve empati felsefesiyle, günden güne sa lam temeller üzerinde büyüyerek piyasada güvenilir bir kurum olup; kıymetli bir vizyon edindi. lke ve de erlerimizle, vizyonumuza ulaflma yolculu una, inanarak devam etmekteyiz. Satıfl ve Pazarlama Müdürü Satıfl ve Pazarlama Temsilcileri fiantiye Koordinatörleri Uzman fiemas fiirket Müdürü Genel Koordinatör Tafleronlar Satınalma Müdürü Satınalma Temsilcisi Ofis Koordinatörü Ofis Asistanı Sekreter Muhasebe Müdürü Ustalar htiyaç Sorumlular Saha Depo fiantiyeler Fabrikalar

4 misyonumuz Kurum olarak ülke menfaatlerini düflünerek katkıda bulunmak. Uzman kadromuzun gerekli titizli inde, ilericili inde ve motivasyonda teflvi i kesmemek. Kaliteden taviz vermeksizin, teknolojik ve modern çözümler sunmak. Do ru stratejiyle, do ruluktan flaflmayarak ilerlemek. Arafltırmaktan ve ö renmekten vazgeçmemek. Verimlilik ilkelerimizi ve sorumluluklarımızı gündemimizden düflürmemek. Yaflam kalitemiz için, zamanla yarıflarak; verimli i maksimumda tutmak. Taahhütlerimizdeki performansımızı baflarıyla ilerletirken heyecan duymak. ARGE Kurum düflünce ve çabaları : En iyi hayat ve kaliteli yaflamımızın baflında; istek ve beklentileri do ru ve etik flekilde anlayıp; yöneterek karflılamak gelir. Hâl bu iken; ülke ekonomisine ve toplum menfaatine verimli katkılarda bulunmak üzere; bu onurlu ve uzun yıllarda ar-ge olarak; yaratıcı ve faydalı düflüncelerimizi, farklılıklarımızı, de iflimlerimizi, yatırımlarımızı, teknolojilerimizi, baflarılarımızı, bilgilerimizi, kalitemizi, hizmetlerimizi, yönetim, sistem, faaliyet ve taahhütlerimizi; çalıflmalarımızı tamamen müflteri gözünden onurla sunarak, daha da çok gelifltirece iz. Mevcut kalitemizin her zaman üstüne çıkmak. Uzmanlık alanlarımızı artırmak. Sektörümüzde 1 inci olmak. Sistemimizi sürekli iyilefltirmek. Müflterilerimizin gelecekteki istek ve beklentilerini öngörerek, gerçekleflmesi için çalıflmaya bafllamak. Gerekli de iflimleri gerçeklefltirerek öncü olmak. Yatırımlarımızı daha da artırarak, hizmet ve müflteri potansiyelimizi sürekli gelifltirmek. De erlerimize sahip çıkmak. Yurtiçinde oldu u gibi yurtdıflında da prestijli bir marka olmak. vizyonumuz

5 de erlerimiz Öncelikle, insan sa lı ını, güvenli ini ve çevre korumasını sa lamak. Hayat kalitemizi sürekli arttırmak. Baflarılı olmak. tibarımıza, dürüstlü ümüze ve erdemlerimize sahip çıkmak. Hep en iyisini, daha iyisini yapmak. Bilgilerimizi çekinmeden paylaflarak; verimli olmak. Sözümüzün eri olmak. Saygı ve saygınlı ımızı yükseltmek. Kalite ve maliyet açısından rekabetçi olmak. flimizden, hobimiz kadar zevk almak. Kadromuzdaki çalıflanlarımızın mevcut de erini artırmak. Sürekli arafltırmak, arafltırdıkça ö renmek. srafı önlemek. Zamanımızın önemini yitirmemek. Olabildi ince fleffaf olmak. Teknolojiyi her alanda ve en do ru kullanmak. Sosyal sorumluluklarımızın bilincinde olmak. Bireysel ve Kurumsal geliflmeleri bırakmayarak, e itimci olmak. Ahlakımızla asla yıkıcı olmayıp, hep yapıcı olmak. ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ Kurumumuz; marka ve kalite anlayıflını ciddiyetle benimseyerek; her biri kalemlerinde lider olan çözüm ortaklarıyla çalıflmayı mevcut kılarak, bunu prensip edinmifltir. Kurumumuz, müflterilerinin tüm istek ve flartlarını kolaylıkla ve uluslararası yüksek kaliteyle karflılayacak standarttadır. Yaflamımız için kalitenin her yerde ve en iyisi olması gereklili ini savunarak; her birey ve kurum üzerinde bu farkındalı ı yaratmak ve/veya korumak. Ne pahasına olursa olsun, kalitemizden ödün vermemek. Beklentilerin daha da üstüne çıkmak. Yurtiçindeki kalite yönetim sistemimizi yurtdıflında da kurmak. fl ahlakı ve meslek ilkelerini daimi kılmak. Dünyadaki kalıcı eserlere katkıda bulunmak. Yurtiçinde oldu u gibi yurtdıflında da tanınan ve güvenilen bir marka olmak. kalite politikamız

6 tek kat trapezler Trapez Levhalar farklı iklim koflullarından etkilenmeden uzun yıllar dayanıklılı ını koruyan, alüminyum veya galvaniz sacdan boyalı veya boyasız olarak, kullanım yerine, amacına ve farklı aflık aralıklarına göre de iflik kalınlık ve formlarda üretilebilir. membran asfalt flingıl Bardoline yüksek kaliteli okside bitümden, örgüsüz cam elyaf donatılı olarak üretilen ve üzeri çeflitli renklerde granüle mineral kaplanan flingıl tipi bir çatı kaplama malzemesidir. kepli kenetli sistem Kenet sistemin konstrüksiyona montaj flekli, bu sisteme ismini veren; estetik, uzun ömürlü ve garantili kaplama sistemini sunmasını sa layan unsurdur. klasik kenetli sistem 25 den fazla e ime sahip çatılar için bir model teflkil etmektedir. Çift kenet sistemle kıyaslandı ında, fabrikasyon kesitlerin kenet bükümleri nispeten daha kolaydır, zira klasik kenet sistem sadece tek bir bükümle oluflturulur. aydınlatma sistemleri BDL sistem, 4 duvarlı yapısı ile yüksek ıflık geçirgenli i, mükemmel termal yalıtım ve rüzgar, kar yüklerine karflı dayanıklılık aranan her çeflit e imli veya düz çatı ıflıklıkları için en uygun çözümü sa lar.

7 sandviç panel Sandviç Panel, ortada ısı yalıtım amaçlı dolgu malzemesi (Poliüretan, Taflyünü) ile her iki yüzünde metal trapez levha olan çatı, cephe ve so uk oda malzemesidir. Sıva, boya gibi kaplamalara gerek kalmaksızın, su ve ısı yalıtımı sa layarak, binaların dıfl kabu unu estetik bir flekilde oluflturur. cephe sistemleri

8 alç pan asma tavan Bir skandinav kuruluflu olan Danoline, modüler alç asma tavan, dünyan n en büyük üreticilerindendir. Do al bir malzeme olan alç, geçirildi i ifllemler sonucu kazand pek çok benzersiz avantaj sayesinde, ideal bir yap malzemesi haline gelmektedir. Panel sistemlerine uygulanan dört farkl perforasyon seçene i ile üstün bir akustik performans ve estetik görünüm sunar. metal asma tavan Integra tile Clip-in Expanded Hook-on Norma grids taflyünü asma tavan Armstrong Owa AMF Expanded sistemler; mimarlara farkl tasar m seçenekleri sunar. Farkl tafl y c sistemler ile tam entegrasyon sa lar ve herhangi bir sökme aparat gerekmeksizin iterek kolayca monte edilebilir. Dünyanın bir çok ülkesinde yer alan fabrikaları ile tafl yünü pazarına yön veren Armstrong genifl ürün, tasarım ve renk çeflitlili iyle,uygulama kolaylılı ı, kalite ve estetik kavramlarını bir arada sunuyor. lamel FMX-1 Cins: Alüminyum Alternatifler: mm panel Perforasyon:Düz veya Ø1.8perfore Renk: Standart Ral9002 Boyalı bant veya Ral seçenekleri Tasıyıcı Sistem: Özel tırnaklı çelik taflıyıcı Kalite:TSE FMX-2 Cins: Alüminyum Alternatifler: mm panel Perforasyon:Düz veya Ø1.8perfor e Renk: Standart Ral9002 Boyalı bant veya Ral seçenekleri Tasıyıcı Sistem: Özel tırnaklı çelik taflıyıcı Kalite:TSE gergi asma tavan Tectend gergi tavanın pürüzsüzlü ü ve homojenli i kaliteyi yeniden flekillendirmeye ve kalıcı dekorasyonlara imkan tanır. tavan sistemleri

9 alçıpan bölme duvar Bölme duvarlar binan n hareketine uyum sa layan hafif sistemlerdir, bu nedenle özellikle deprem bölgelerindeki yap lar için ideal ve ekonomik çözümler sunar. camlı bölme duvar Bölme duvar ünitelerinde kullanılan ürünler arasında yer alan Cam Bölme Duvar estetik ve zarafetin sembolü olan camı kullanarak, temiz ve montaja hazır olarak üretilir. Kullanımı açısından; temizli i ve jaluzi montajı gibi ifllemleri ortadan kaldırır, zamandan tasarruf sa lar. duvar sistemleri

10

Mavi ve Yeflilin Kesiflti i Nokta Carpe Diem

Mavi ve Yeflilin Kesiflti i Nokta Carpe Diem Y l:1 Say :1 Ocak-fiubat-Mart-Nisan Lafarge Dalsan Ücretsiz Yay n d r. Lafarge Dalsan dan Firesini De erlendiren lk Tesis Yüksek Kalite ve Konforda Selenium Twins Mavi ve Yeflilin Kesiflti i Nokta Carpe Diem

Detaylı

YAPI S STEMLER. aksayapisistemleri.com

YAPI S STEMLER. aksayapisistemleri.com aksayapisistemleri.com Aksa Yapı kurucuları sektöre 1989 da girmiş, 12 yıllık bilgi, birikim ve deneyimlerini değerlendirerek 2001 yılında Aksa Yapı sistemlerini kurmuşlardır. Aksa Yapı, kuruluşundan günümüze

Detaylı

YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI

YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI ÇER K YÖNETIM KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI KISACA AKBANK VE TARIHSEL GEL fi M V ZYON, M SYON 2009 YILINDA AKBANK'IN ALDI I ÖDÜLLER ÜRÜN VE H ZMETLER M Z KURUMSAL YÖNET M NSAN KAYNAKLARI ÇEVRE AKBANK'TA TOPLUMSAL

Detaylı

Global e Bak fl. Kilometre Tafllar. Baflkan n Mesaj. Genel Müdür Mesaj. 20. Yıl. Vizyon ve Misyon. Strateji ve Temel De erler. Yönetim Kurulu Üyeleri

Global e Bak fl. Kilometre Tafllar. Baflkan n Mesaj. Genel Müdür Mesaj. 20. Yıl. Vizyon ve Misyon. Strateji ve Temel De erler. Yönetim Kurulu Üyeleri 2 0 1 0 F A A L Y E T R A P O R U 1 Global e Bak fl 2 Kilometre Tafllar 3 Baflkan n Mesaj 5 Genel Müdür Mesaj 6 20. Yıl 9 Vizyon ve Misyon 10 Strateji ve Temel De erler 11 Yönetim Kurulu Üyeleri 13 Üst

Detaylı

Y l:1 Say :3 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2010. Lafarge Dalsan Ücretsiz Yay n d r. ALLEV beyazı 4x4 Ustalar n Be enisini Toplad

Y l:1 Say :3 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2010. Lafarge Dalsan Ücretsiz Yay n d r. ALLEV beyazı 4x4 Ustalar n Be enisini Toplad Y l:1 Say :3 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2010 Lafarge Dalsan Ücretsiz Yay n d r. ALLEV beyazı 4x4 Ustalar n Be enisini Toplad Baflyaz Nicolas de Magnienville Genel Müdür Yardımcısı Bu bafları için benim hissetti

Detaylı

Çevre teknolojilerinde güvenilir orta ınız

Çevre teknolojilerinde güvenilir orta ınız Çevre teknolojilerinde güvenilir orta ınız Vizyon Vizyonumuz, do anın korunmasına yardımcı olmak ve çevre bilinci uyandırmaktır. Misyon Misyonumuz, çevre projelerinde üstün kaliteli, güvenilir ve uygun

Detaylı

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri ç i n d e k i l e r 1 2007 Faaliyet Raporu 65 127 147 179 48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri Üye Hizmetleri Faaliyetleri ve Genel Bilgiler S kça Sorulan Sorular Vak f Duyurular SAH

Detaylı

FER TEKNİK KATALOG 1

FER TEKNİK KATALOG 1 1 FER TEKNİK KATALOG HAKKIMIZDA: FER TEKNİK; 15 yıllık sektörel deneyimle ve tecrübeyle, zamanında istenilen miktarda,en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün ve montaj uygulama idealini kurumsal kültür olarak

Detaylı

MASALLAR D YARI KAPADOKYA

MASALLAR D YARI KAPADOKYA MASALLAR D YARI KAPADOKYA POZ T F ELEKTR K mtiyaz Sahibi BPM Halkla liflkiler Tanıtım Ltd. fiti. adına M. Bülent Güven Sorumlu Yazı flleri Müdürü Çetin Erdo an Editör Alper Tuncer Yayın Kurulu fierife

Detaylı

Siemens IT Solutions and Services. Finans Sektörüne Yönelik Hizmetler. www.siemens.com.tr/it-solutions

Siemens IT Solutions and Services. Finans Sektörüne Yönelik Hizmetler. www.siemens.com.tr/it-solutions Siemens IT Solutions and Services Finans Sektörüne Yönelik Hizmetler www.siemens.com.tr/it-solutions Finans sektörü nasıl dönüflüyor? Geçti imiz 10 yıl, finans sektöründe bir çok satın alma ve birleflmeye

Detaylı

www.sinuscelik.com.tr www.sinuscelik.com www.itscelik.com

www.sinuscelik.com.tr www.sinuscelik.com www.itscelik.com www.sinuscelik.com.tr www.sinuscelik.com www.itscelik.com WEB SİTELERİMİZ www.sinuscelik.com.tr www.itsgrup.com.tr www.itsyapi.com.tr www.sinuscelik.com www.itscelik.com www.panelasesuar.com www.sandivicpanel.com

Detaylı

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Referanslar S. 52-88

İÇİNDEKİLER. Referanslar S. 52-88 İÇİNDEKİLER Hakkımızda S. 4-5 Misyon-Vizyon-Değerler S. 6-7 İş Sağlığı, Güvenlik ve Çevre Politikası S. 8 Kalite Belgeleri S. 9-10 Fabrika - Üretim S. 11 Pencere Teknolojisi S. 12 Tasarım Seçenekleri Renk

Detaylı

Alüminyum Cephe Bisam la Yeniden Tanımlanıyor...

Alüminyum Cephe Bisam la Yeniden Tanımlanıyor... Alüminyum Cephe Bisam la Yeniden Tanımlanıyor... NTC Tower İTO, 2009 5. Başarılı Kobi Yarışması Teknoloji ve İnovasyon Birincilik Ödülü İÇİNDEKİLER Hakkımızda 05 Prensiplerimiz 07 Tekliften Montaja Süreç

Detaylı

bozkayayapi.com Bilgi deneyimle birleşiyor, çözüm oluyor! BOZKAYA YAPI Tel: 0216 365 78 90 pbx 0216 365 78 92 (fax)

bozkayayapi.com Bilgi deneyimle birleşiyor, çözüm oluyor! BOZKAYA YAPI Tel: 0216 365 78 90 pbx 0216 365 78 92 (fax) Katalog Tasarım : www.mustafagul.com Bilgi deneyimle birleşiyor, çözüm oluyor! BOZKAYA YAPI Adres: DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DES SANAYİ SİTESİ 1. CADDE C-3 BLOK NO:2 YUKARI DUDULLU İSTANBUL Tel:

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005 Türkiye nin bankas Faaliyet Raporu 2005 Daima iyi bir ifl orta... Ekonomiye katma de er üretiyor, iflinizde size destek oluyoruz... Daima size en yak n... htiyac n z olan her an ve her yerde size hizmet

Detaylı

HAKKIMIZDA. Misyonumuz : Yapı sektöründe kaliteden ödün vermeden müşteri odaklı, güvenilir ve yenilikçi ürün, hizmet ve çözümleri sunmaktır.

HAKKIMIZDA. Misyonumuz : Yapı sektöründe kaliteden ödün vermeden müşteri odaklı, güvenilir ve yenilikçi ürün, hizmet ve çözümleri sunmaktır. www.kargenyapi.com HAKKIMIZDA 20 yılı aşkın deneyime ve sektör tecrübesine sahip ortakların deneyim, bilgi ve birikimlerini birleştirmek amacı ile tek çatı altında toplanarak kurduğu Kargen Yapı ; gelişime

Detaylı

İNDEKS 04 10 18 32 3

İNDEKS 04 10 18 32 3 İNDEKS 04 10 18 32 3 HAKKIMIZDA Bedük Grup temellerini Pvc sektöründe Egesu Ltd. Şti ile 2000 yılında montaj bayii olarak attı. Genç,dinamik yöneticileri, çalışan personelin azim ve gayretiyle kısa sürede

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

Ç NDEK LER İÇİNDEKİLER

Ç NDEK LER İÇİNDEKİLER Ç NDEK LER İÇİNDEKİLER Ray n Dünü Bugünü Ray Sigorta Yönetim Kurulu Baflkan Yaz s Ray Sigorta Genel Müdürü Yaz s Teknik Sonuçlar En Son Geliflmeler Hasar Bölümünde Geliflmeler Sektörde Ray Sigorta Ortaklar

Detaylı

Yenikan, Yeni bir heyecan. Hakkımızda Vizyonumuz Hizmetlerimiz Destek Hizmetlerimiz Referanslarımız

Yenikan, Yeni bir heyecan. Hakkımızda Vizyonumuz Hizmetlerimiz Destek Hizmetlerimiz Referanslarımız Yenikan, Yeni bir heyecan Hakkımızda Vizyonumuz Hizmetlerimiz Destek Hizmetlerimiz Referanslarımız Yenikan, Yeni bir heyecan 2004 yılında ASTECH Bilgisayar Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri firması adıyla

Detaylı

ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2007 Say : 19

ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2007 Say : 19 ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2007 Say : 19 l STANBUL l ADANA l ANKARA l ANTALYA l BURSA l DEN ZL l D YARBAKIR l ERZURUM l GAZ ANTEP l ZM R l ZM T l KAYSER l MERS N l SAMSUN l TEK RDA

Detaylı

Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U

Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U KALEL, çevreyolundaki yeni yerinde hizmetinizde... Çatı kaplama, mantolama, ısı ve su yalıtımı sorunlarınızda en kaliteli ürünleri, en ekonomik biçimde hizmetinize sunuyoruz.

Detaylı

TRUVA İNŞAAT. www.truvainsaat.com

TRUVA İNŞAAT. www.truvainsaat.com TRUVA İNŞAAT TRUVA İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ Hakkımızda 2010 yılından beri Yapı Sektöründe faaliyet gösteren Truva yapı modern mimarinin gerekliliği olan mekansal çözümleri ve uygulama yöntemlerini en kaliteli

Detaylı

Akıllı Çelik Yapılar. APEC ÜRETİM TESİSLERİ - 1 Amiral Cad. No:453 / A Karamürsel Kocaeli TÜRKİYE Tel: +90 262 452 90 00, Fax: +90 262 454 30 10

Akıllı Çelik Yapılar. APEC ÜRETİM TESİSLERİ - 1 Amiral Cad. No:453 / A Karamürsel Kocaeli TÜRKİYE Tel: +90 262 452 90 00, Fax: +90 262 454 30 10 APEC MERKEZ OFİS - SATIŞ & PAZARLAMA Mahir iz Cad. No:13 A blok Kat:3 34662 Altunizade - Üsküdar İstanbul TÜRKİYE Tel: +90 216 474 68 00, Fax: +90 216 474 62 12 Akıllı Çelik Yapılar APEC ÜRETİM TESİSLERİ

Detaylı

85. Yılımızı Kutluyoruz!

85. Yılımızı Kutluyoruz! S AY I 37 MAYIS 2012 anada Truva Kiremit Çatı ve Cephe Dünyası Türkiye nin bir Numaralı Kiremidi 1927 den beri... Sistemleri 85. Yılımızı Kutluyoruz! 1927 yılında Eskişehir'de temelleri atılan,günümüzde

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

Microsoft fl Çözümleri

Microsoft fl Çözümleri Microsoft fl Çözümleri SharePoint Server 2010 Dynamics CRM Özel Yaz l m Gelifltirme Mobil Çözümler Bilgi Birikim Sistemleri, Microsoft'un müflterileri için haz rlad platform uygulamalar n kullanarak, uçtan

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı