T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 DOKÜMAN NO: İŞM.ÇY.01 TARİH: SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönetmelik Körfez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır. Kapsam MADDE 2 Bu yönetmelik İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün bütün iş ve işlemlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Belediye : Körfez Belediyesini, b) Başkan : Körfez Belediye Başkanını, c) Başkan Yardımcısı : Körfez Belediye Başkan Yardımcılarını, d) Müdür : Körfez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürünü, e) Müdürlük : Körfez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü, f) Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Kalem ve Arşiv Bürosu, İmar Ruhsat Şefliği ve Harita Şefliğini, g) Personel : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde fiilen çalışan personeli, h) Meclis : Körfez Belediyesi Meclisini ifade eder. Teşkilat MADDE 5 - İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat ve bağlılık Müdürlük organizasyon yapısı aşağıda belirtilen şekildedir. a) Müdür b) Kalem ve Arşiv Bürosu

2 DOKÜMAN NO: İŞM.ÇY.01 TARİH: SAYFA NO: 2 REVİZYON NO: 00 c) İmar Ruhsat Şefliği d) Harita Şefliği Bağlılık MADDE 6 Müdürlük, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür. Müdürlüğün Görevleri MADDE 7 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev Yetki ve Sorumluluk a) 1/1000 ölçekli ve tasdikli uygulama imar planlarına göre; müracaat eden vatandaşların parsellerine imar durumu tanzim etmek. b) İmar Kanununun 26.Maddesine göre Resmi Kurum ve Kuruluşların imar taleplerini tetkik etmek ve imar durumu tanzim etmek. c) Resmi ve Özel Kurumların imar durumu, inşaat ve istikamet rölevesine uygun hazırladıkları vaziyet planlarını tasdik etmek. d) Avan projeyi onaylamak. e) Mimari ve statik tadilat projelerini tasdik etmek. f) Projesi tasdik edilmiş ancak iki yıl içinde ruhsatı alınmamış yapıların projelerini temdit etmek. g) Mahkemelerden gelen bilirkişi raporlarına ek olarak imara uygunluk açısından veya ruhsata bağlanabilir açısından bilgi vermek. h) Proje tasdiki ve raporlar için mahallen tetkik yapmak. ı) Eski binalarını yıkıp yerine yeni bina yapmak isteyenlere gerekli evrakların tanzimi halinde yıkım ruhsatı vermek. i) İmar Kanununun 32. ve 42. mad. ile ilişikleri kesilmiş mevcut yapılara yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre ruhsat, ilave kat ruhsatı, tadilat ruhsatı ve onarım ruhsatı vermek. j) Yapı ruhsatı almak için gelen elektrik ve makine projelerini kontrol etmek ve onaylamak.

3 DOKÜMAN NO: İŞM.ÇY.01 TARİH: SAYFA NO: 3 REVİZYON NO: 00 k) Belediyedeki diğer müdürlüklerin imar yönünden bilgi isteyen yazıları hazırlamak. l) 2942 sayılı kamulaştırma yasasının ilgili maddeleri doğrultusunda yeşil alan, park ve yolda kalan parselleri bir program doğrultusunda kamulaştırmak. m) 3194 Sayılı İmar Kanununun 16.Maddesine göre tevhit-ifraz dosyalarını encümene havale etmek. n) 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesine göre uygulamaları yapmak. o) Hisseli parsellerin müstakile dönüştürülmesi işlerini yapmak, ö) Vatandaşların talepleri doğrultusunda inşaat istikamet, kot kesit, kontur-gabari işlerini yapmak. p) Diğer müdürlük ve kurumların yer tespiti, aplikasyon, revizyon v.b. çalışmalarını yapmak. r) Vizeleri düzenlenen inşaatların hak edişlerini kontrol ederek, ödenmesi için ilgili müdürlüğe göndermek. s) Müteahhitlerin ve Yapı Denetim firmalarının sicillerinin tutulması. ş) Üst yönetimi tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek. Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu MADDE 8 a) Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek. b) Müdürlüğün üst yöneticisi olarak, Müdürlüğünün her türlü teknik/idari işlerinin kanun, yönetmelik, talimat, bildiri ve genelgeler doğrultusunda en iyi şekilde sevk ve idare edilmesini sağlamak. c) Müdürlük yönetiminde tam yetkili olarak kendine bağlı personelin yetişmesini ve başarılı olmasını sağlamak. d) Diğer Müdürlüklerle gerekli koordinasyonu sağlamak. e) Yasalar çerçevesinde, Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak. f) İşyerinin emniyetini sağlayıcı tedbirleri almak veya aldırmak. g) Yasalar doğrultusunda, birimin harcama yetkilisidir. h) Görev ve yetkilerini gereği gibi yerine getirilmesinden, Başkan veya bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

4 DOKÜMAN NO: İŞM.ÇY.01 TARİH: SAYFA NO: 4 REVİZYON NO: 00 İmar - Ruhsat Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu MADDE 9 a) Resmi ve Özel Kurumların imar durumu, inşaat ve istikamet rölevesine uygun hazırladıkları vaziyet planlarını tasdik etmek. b) Avan projeyi onaylamak. c) Mimari, statik, tesisat ve elektrik tadilat projelerini tasdik etmek. d) Projesi tasdik edilmiş ancak iki yıl içinde ruhsatı alınmamış yapıların projelerini temdit etmek. e) Mahkemelerden gelen bilirkişi raporlarına ek olarak imara uygunluk açısından veya ruhsata bağlanabilir açısından bilgi vermek. f) Proje tasdiki ve raporlar için mahallen tetkik yapmak. g) Eski binalarını yıkıp yerine yeni bina yapmak isteyenlere gerekli evrakların tanzimi halinde yıkım ruhsatı vermek. h) İmar Kanununun 32. ve 42. mad. ile ilişikleri kesilmiş mevcut yapılara yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre ruhsat, ilave kat ruhsatı, tadilat ruhsatı ve onarım ruhsatı vermek. ı) Yapı ruhsatı almak için gelen mimari, statik, elektrik ve tesisat projelerini kontrol etmek ve onaylamak. i) Belediyedeki diğer müdürlüklerin imar yönünden bilgi isteyen yazıları hazırlamak. j) Müteahhitlerin ve Yapı Denetim firmalarının sicillerinin tutulması. k) Müdürün vereceği görev alanı ile ilgili benzeri işleri yapmak. Harita Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu MADDE 10 a) 2942 sayılı kamulaştırma yasasının ilgili maddeleri doğrultusunda yeşil alan, park ve yolda kalan parselleri bir program doğrultusunda kamulaştırmak. b) 3194 Sayılı İmar Kanununun 16.Maddesine göre tevhit-ifraz dosyalarını encümene havale etmek. c) 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre uygulamaları yapmak. d) Hisseli parsellerin müstakile dönüştürülmesi işlerini yapmak,

5 DOKÜMAN NO: İŞM.ÇY.01 TARİH: SAYFA NO: 5 REVİZYON NO: 00 e) Vatandaşların talepleri doğrultusunda inşaat istikamet, kot kesit, kontur-gabari işlerini yapmak. f) Diğer müdürlük ve kurumların yer tespiti, aplikasyon, revizyon v.b. çalışmalarını yapmak. g) Belediyedeki diğer müdürlüklerin Harita ve imar uygulama yönünden bilgi isteyen yazıları hazırlamak h) Müdürün vereceği görev alanı ile ilgili benzeri işleri yapmak. ı) 1/1000 ölçekli ve tasdikli uygulama imar planlarına göre; müracaat eden vatandaşların parsellerine imar durumu tanzim etmek. i) İmar Kanununun 26.Maddesine göre Resmi Kurum ve Kuruluşların imar taleplerini tetkik etmek ve imar durumu tanzim etmek. Kalem ve Arşiv Bürosu Görev, Yetki ve Sorumluluğu MADDE 11 a) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden geçerek müdürlüğe gelen evrakları kayda almak. b) Kayda alınan evrakları varsa arşiv evveliyatı ile birleştirerek havalesi yapıldıktan sonra ilgili kişiye iletmek, veya tebliğini yapmak. c) Yapı Ruhsatı, Yıkım Ruhsatı, Geçici inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni ile ilgili evraklar tamamlandıktan sonra belgeleri düzenleyip imzalara sunup, onaylandıktan sonra çıkışının yapılmasını sağlamak ve ilgililerine vermek. d) Proje müelliflerince sunulan projelerin tescillerinin yapılmasını sağlayarak, onaya sunulmasını sağlamak. e) Diğer müdürlükler ve Belediyemiz dışındaki kurumlarla olan yazışmaların düzenlenmesini takip etmek, kayıtlarını tutmak, ilgili kurumlara ulaştırmak üzere ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek. f) Tüm evrakların düzenlenmesi, dosyalanması ve arşivlenmesini sağlamak. g) Müdürün vereceği görev alanı ile ilgili benzeri işleri yapmak. Şeflerin-Büro Sorumlularının Görev, Yetki ve Sorumluluğu MADDE 12- a) Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapar veya yaptırır.

6 DOKÜMAN NO: İŞM.ÇY.01 TARİH: SAYFA NO: 6 REVİZYON NO: 00 b) İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını vaktinde bitirilmesini sağlar. c) Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev verir ve sonuçlarını alır. d) Personelin durumunu takip ve kontrol ederek denetim altında bulundurur. e) İş yerinin emniyetini sağlayıcı tedbirler alır veya aldırır. f) Şefliğinden ayrılacak veya görev yeri değişecek olan personelin zimmetinde bulunan iş ve evrakları müşterek bir zabıt ile teslimini sağlar. g) Şefliğine gelen evrakı ilgili personele direktif vererek yaptırır, takip eder, evrakın gerekli sürede çıkışını sağlar. h) Personelin devamı ve mesai durumlarını kontrol eder. ı) Şef resmi yazıların hazırlanmasını, genelge esaslarına göre tanzim ederek veya ettirerek işleme koyar. i) Müdür tarafından verilen görevleri müdür adına yürütür. j) Şefliğine ait iş ve işlemlerden müdüre karşı sorumludur. Teknik Personelin Görev, Yetki ve Sorumluluğu MADDE 13 a) Müdürlüğün Görev ve sorumluluğu dahilindeki teknik işleri yapmak ve takip etmekle yetkili ve sorumludur. b) Ayrıca şeflerin verdiği görevleri yapmakla sorumludur. Arşiv Memurunun Görev, Yetki ve Sorumluluğu MADDE 14 a) Müdürlüğe giren ve çıkan tüm evrakların işlem dosyalarını tanzim eder ve muhafazasını sağlar. b) Şeflikteki diğer işlerle ilgili şefin vereceği görevleri yerine getirmek. Kalem Personelinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu MADDE 15 a) Müdürlüğe giren tüm evrakları kayda almak. varsa evveliyatıyla birleştirmek üzere arşive göndermek. İşlemi bitmiş olan evrakın çıkışını yapmak. zimmet karşılığı vatandaşa veya ilgili birime teslim etmek.

7 DOKÜMAN NO: İŞM.ÇY.01 TARİH: SAYFA NO: 7 REVİZYON NO: 00 b) Büro raportörleri, şefler ve müdür tarafından verilen yazıları resmi yazışmalara ait yönerge esaslarında geciktirmeden hatasız olarak yazmak. c) Şeflikteki diğer işlerle ilgili şefin vereceği görevleri yerine getirmek. Görevlerin İcrası MADDE 16 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Görev ve Hizmetlerin İcrası a) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülen işler, Müdürlüğe gelen yazılı talep ile başlar. Bu talepler talep sahibi özel/tüzel kişi tarafından belediyenin Genel evrak Servisine gelir. Buradan ilgili başkan yardımcısına gönderilir ve ilgili Başkan Yardımcısı tarafından İmar Müdürlüğü ne havale edilir. b) İmar Müdürlüğü ne gelen talep, öncelikle Müdür e verilir. Müdür tarafından işleme konulması onayı verilir ve ardından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kalemi nde kayda geçirilir. c) İmar kaleminden ilgili şefliğe gönderilir. Şef tarafından Şefliğin kalemine gönderilir ve burada da kayda alınır. d) Şeflik kaleminde kayda alınan evrak tekrar şefe gelir ve şef tarafından ilgili personele gönderilir. e) İlgili personel işin nevine göre, yürürlükteki mevzuata ve aşağıda belirtilen ilgili iş talimatı doğrultusunda işlemi gerçekleştirir. - İskân Verme İş Talimatı - Tevhid - İfraz ve Benzeri İş ve İşlemler İş Talimatı - Aplikasyon İş Talimatı - Plankote Durumu İş Talimatı - İmar Durumu İş Talimatı - Ruhsat İşlemleri İş Talimatı f) Gerçekleştirilen işlem belgesi, gerçekleştiren personel tarafından imzalanır ve şefe gönderilir. g) Şef tarafından paraflanan evrak-dosya müdüre gönderilir ve müdür tarafından paraflanıp, ilgili başkan yardımcısına gönderilir.

8 DOKÜMAN NO: İŞM.ÇY.01 TARİH: SAYFA NO: 8 REVİZYON NO: 00 h) Başkan yardımcısı tarafından imzalanan evrak İmar Kaleminde Giden Evrak olarak kaydedildikten sonra, bir nüshası arşivlenir ve bir nüshası Yazı İşleri Müdürlüğü nde Genel Evrak a gönderilir. ı) Genel Evrak tan talep sahibine teslim edilir. Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği MADDE 17- BEŞİNCİ BÖLÜM İşbirliği ve Koordinasyon a) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır. b) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir. c) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder. d) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği uhdelerinde bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz. e) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir. Diğer Birim, Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon MADDE 18 a) Müdürlük, belediyenin diğer müdürlükleri ile doğrudan yazışma yapar. müdürlükler hukuken eşit statüde olduğu için yazışmalarda arz edilir. b) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; ilgili personel, Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı, Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. c) Talep edilen demirbaş ve tüketim malzemelerinin kayıt edilmesi, saklanması ve stok durumlarının takibinden müdürlük sorumludur.

9 DOKÜMAN NO: İŞM.ÇY.01 TARİH: SAYFA NO: 9 REVİZYON NO: 00 ALTINCI BÖLÜM Evraklarla İlgili İşlemler ve Dosyalama Gelen ve Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem MADDE 19 a) Müdürlüğe gelen ve giden evrak kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. b) Müdürlüğe gelen ve giden evrak süreli ise, geciktirilmeden süresi içinde cevaplanması müdür tarafından sağlanır. Dosyalama MADDE 20 a) Müdürlüklerle yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek (konusu ile ilgili olarak, varsa eski yazılarında bulunup birleştirilerek) standart dosya planına göre saklanır. b) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. c) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman bulunup çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur. Yürürlük YEDİNCİ BÖLÜM Yürürlük Yürürlük Tarihi ve Yetkili Makam MADDE 21 a) Bu yönetmelik, Körfez Belediye Meclisince kabulü ve yayım tarihinde yürürlüğe girer. b) Bu yönetmelik Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısını,

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ

T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ Bu yönetmeliğin amacı, Hal Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Bu Yönetmelik

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ ĐMZA YETKĐLERĐ YÖNERGESĐ

KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ ĐMZA YETKĐLERĐ YÖNERGESĐ KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ ĐMZA YETKĐLERĐ YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- AMAÇ Bu Yönergenin amacı, Kırklareli Đl Özel Đdaresi nde Vali adına imzaya yetkili makamları belirlemek, verilen yetkileri

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Toroslar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER MADDE: 1 MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: MADDE 6: AMAÇ : Kentin ve kentsel çevrenin daha iyi bir görünüm almasına yardımcı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve bağlı birimlerin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER MADDE: 1 MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: AMAÇ : Özel Kalem Müdürlüğü: Başkanlık Makamıyla belde halkı, sivil toplum örgütleri,

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı