DocuMate 262. kullan m k lavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DocuMate 262. kullan m k lavuzu"

Transkript

1 DocuMate 262 taray c kullan m k lavuzu

2 DocuMate 262 taray c kullan m k lavuzu

3 Telif Hakk 2004 Visioneer, Inc. Telif haklar yasalar nca izin verilen durumlar n haricinde, önceden yaz l izin almaks z n yap lan ço altma, adaptasyon veya tercümeler yasakt r. Xerox, dijital X, Xerox Corporation' n Amerika Birleflik Devletleri ve/veya di er ülkelerde tescilli markalar d r ve lisansl olarak kullan lmaktad r. DocuMate, Xerox Corporation' n lisansl olarak kullan lan ticari markas d r. Bu yay nda ad geçen tüm di er Xerox ürün adlar ve ürün numaralar Xerox Corporation' n ticari markalar d r. Visioneer marka ad ve logosu Visioneer, Inc.'in tescilli markalar d r. PaperPort marka ad ve logosu ScanSoft, Inc.'in tescilli markalar d r. Microsoft, Microsoft Corporation' n ABD de tescilli ticari markas d r. Windows, Microsoft Corporation' n ticari markas d r. TextBridge, ScanSoft, Inc.'in tescilli markas d r. ZyINDEX, ZyLAB International, Inc.'in tescilli markas d r. ZyINDEX araç kiti k s mlar, Telif Hakk , ZyLAB International, Inc. Tüm Haklar Sakl d r. Burada adlar geçen di er ürünler ilgili flirketlerin ticari markalar olabilirler. Bilgiler önceden haber verilmeksizin de ifltirilebilir ve Visioneer aç s ndan bir sorumluluk teflkil etmezler. Tan mlanan yaz l m bir lisans sözleflmesi kapsam nda sunulmaktad r. Yaz l m, ancak bu sözleflmenin flartlar uyar nca kullan labilir veya kopyalanabilir. Lisans sözleflmesinde aç kça izin verilmedi i sürece yaz l m n herhangi bir ortama kopyalanmas yasalara ayk r d r. Lisans sahibinin kiflisel kullan m ve lisans sözleflmesinde aç kça izin verilen amaçlar haricinde, Visioneer'in aç kça ifade edilmifl yaz l izni olmadan, bu doküman n hiçbir k sm herhangi bir flekilde ya da fotokopi, ses kay d veya bilgi depolama ve geri ça rma sistemleri dahil olmak üzere, herhangi bir elektronik veya mekanik araçla ço alt lamaz veya iletilemez ya da baflka bir dile çevrilemez. Parti Numaras : S n rland r lm fl Haklar Kullan m, ço altma veya üçüncü taraflara verme, Teknik Veri ve Bilgisayar Yaz l m Haklar FAR14 Maddesinin (c)(1)(ii) sözleflme alt maddesinde belirlenmifl s n rland rmalara tabidir. Bu ürünle taranan materyal telif haklar yasalar gibi devlet yasalar nca veya baflka düzenlemeler taraf ndan korunuyor olabilir. Bu tür yasalara ve düzenlemelere uyulmas konusundaki tüm sorumluluk müflteriye aittir.

4 çindekiler çindekiler Hoflgeldiniz Kurulum Tarama Kutunun çeri i...1 Xerox DocuMate 262 Taray c...2 htiyac n z Olanlar...3 Dokümantasyon...3 Ad m 1: Taray c y Kurun...4 Ad m 2: Yaz l m Yükleyin...6 Ad m 3: Taray c y Ba lay n ve Aç n...9 Ad m 4: USB Kablosunu Ba lay n...10 Taray c n z Kaydedin...12 Dokümanlar n Yüklenmesi ve Taranmas...13 Tarama Öncesinde Tarama Ayar n n Kontrol Edilmesi...15 One Touch Tufl Panelinden Tarama...16 One Touch Tufl Panelinin Kullan lmas...17 Taray c n zdaki Varsay lan One Touch Ayarlar...19 Baflka Yaz l mdan Tarama...19 One Touch Tufllar n n Yap land r lmas...20 One Touch Özellikler Penceresi Hakk nda...20 Bir Tufl için Yeni Ayar Seçilmesi...23 Hedef Uygulama Özelliklerinin Ayarlanmas...24 Sayfa Biçimi Seçeneklerinin Seçilmesi...31 Bir One Touch Tuflunun Yeniden Adland r lmas...34 Bir Tufl için Seçeneklerin Seçilmesi...35 Yeni bir Tarama Yap land rmas n n Oluflturulmas...38 Tarama Yap land rmalar n n Düzenlenmesi veya Silinmesi...44 Tarama Öncesi Yap land rma...45 Optik Karakter Tan mlama (OCR) ile Tarama...46 Aranabilir PDF (spdf) veya Normal PDF (npdf) ile Tarama ve Metin Arama...53 CD ye Tarama ve Yazd rma...55 Event Forwarding ile Tarama...56 Taranan Dokümanlar n zdan HTML Web Sayfas Oluflturma...58 Taranan Dokümanlar n Kaydedilmek Üzere letilmesi...60 Donan m n Kontrol Edilmesi ve Lamba Güç Tasarrufunun Ayarlanmas...62 DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu III

5 çindekiler Tarama Dokümanlar n Yüklenmesi ve Taranmas...13 Tarama Öncesinde Tarama Ayar n n Kontrol Edilmesi...15 PaperPort Yaz l m ndan Tarama Temel Arayüz veya Geliflmifl Arayüzden Tarama...65 Temel Arayüzden Tarama...69 Geliflmifl Arayüzden Tarama...72 Görüntünün Geliflmifl Arayüzle Ayarlanmas...74 Parlakl k ve Kontrast Ayar n n Yap lmas...77 Gamma, Doygunluk ve Renk Tonu Ayar n n Yap lmas...78 Girifl Boyutunun Ayarlanmas...78 Yeni bir Geliflmifl Arayüz Profilinin Oluflturulmas...81 Windows Image Acquisition ile Tarama...83 ISIS Arayüzüyle Tarama...87 ISIS Tarama Ayarlar n n Yap lmas...89 Di er Uygulamalarda ISIS ten Tarama...92 Bak m Otomatik Doküman Besleyicinin Temizlenmesi...93 Ka t S k flmalar n n Temizlenmesi...94 ADF Ped Düzeninin De ifltirilmesi...95 Sorun Giderme...96 Durum Göstergesi Sorun Giderme Kodlar...97 Taray c n z n Kald r lmas...99 Ad m 1: Taray c ve One Touch Yaz l m n n Kald r lmas...99 Ad m 2: PaperPort Yaz l m n n Kald r lmas Xerox DocuMate 262 Taray c Teknik Özellikleri Xerox DocuMate 262 Taray c Parça Listesi Bildirimler ABD de Yasak Olanlar Kanada da Yasak Olanlar ABD için Federal letiflim Komisyonu (FCC) Bildirimi ABD için Energy Star Bildirimi ABD için Ürünün Geri Dönüflümü ve mhas Dizin IV DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu

6 Hofl Geldiniz Yeni Xerox DocuMate 262 taray c n z renkli veya siyah/beyaz, tek veya çift yüzlü dokümanlar h zl bir flekilde tarayabilir ve görüntülerini bilgisayar n za aktarabilir. Kutunun çeri i Devam etmeden önce kutunun içeri ini kontrol edin. Kutudaki parçalar eksik veya hasarl ysa taray c y sat n ald n z yere baflvurun. DocuMate 262 Taray c Ka t K lavuzu Ç k fl Tablas USB Kablosu Elektrik Kablosu Güç Kayna Yedek ADF Pedi Iki CD Disk 1 ve Disk 2 Kullan m K lavuzu Tufl Etiketi H zl Kurulum K lavuzu Teknik Destek Kart DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu 1

7 Hofl Geldiniz Xerox DocuMate 262 Taray c Ka t K lavuzu LED Numaras Var fl Yeri Seçici tuflu Simplex tuflu Duplex tuflu Durum göstergesi Ç k fl tablas ADF kapak açma dü mesi Açma/kapama dü mesi Elektrik girifli USB ba lant noktas Ka t K lavuzu - Ka tlar sabit tutar. Ka d n geniflli ine uygun olarak ayarlan r. LED Numaras - Simplex ve Duplex tarama tufllar için seçili tarama ayar n gösterir. Tarama ayarlar aras nda çözünürlük, dosya tipi, parlakl k, renkli veya siyah/beyaz, var fl yeri, vb. bulunur. Var fl Yeri Seçici tuflu - Simplex ve Duplex tufllar için tarama ayar seçer. Bu tufla basarak dokuz ayar aras nda gezinebilirsiniz. Simplex tuflu - Tek yüzlü dokümanlar taramak için bu tufla bas n. Duplex tuflu - Çift yüzlü dokümanlar taramak için bu tufla bas n. Durum Göstergesi - Taray c n n durumunu gösterir. H zl yan p sönen yeflil fl k taray c n n haz rland n gösterir. Sürekli yanan yeflil fl k taray c n n taramaya haz r oldu unu gösterir. Daha ayr nt l bilgi için Sorun Giderme k sm na bak n. Ç k fl tablas - Otomatik doküman besleyiciden (ADF) tarand ktan sonra dokümanlar tutar. ADF kapak açma dü mesi ADF nin üzerindeki kapa açar. Açma/Kapama Dü mesi - Taray c y açar ve kapat r. Elektrik Girifli - Elektrik kablosunu taray c ya ba lar. Üniversal Seri Yol (USB) ba lant noktas - Taray c y bilgisayara ba lar. 2 DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu

8 Hofl Geldiniz htiyac n z Olanlar Afla daki özelliklere sahip IBM uyumlu bir Pentium PC: CD-ROM sürücü Kullan labilir bir Universal Seri Yol (USB) ba lant noktas Pentium II (veya üstü) veya eflde er bir ifllemci Microsoft Windows iflletim sistemi: 2000 (Service Pack 4), ME veya XP (Service Pack 1 ve 2) Dahili bellekte (RAM) kullan labilir megabyte (MB): Windows 2000 veya ME için 128 MB Windows XP için 256 MB Minimum 200 MB bofl sabit disk alan Bir VGA Monitör Monitörünüz için tavsiye edilen ayarlar High Color (16 bit) veya True Color (24 bit veya 32 bit) gibi mümkün oldu unca fazla renk sa layan ayarlard r. Çözünürlü ü en az 800 x 600 piksel olarak ayarlay n. Monitörünüzün renklerini ve çözünürlü ünü ayarlamak için Windows Control Panel i (Denetim Masas ) açarak Display (Görüntü) seçene ini çift t klay n ve burada Settings (Ayarlar) sekmesini seçin. Dokümantasyon Taray c n z afla daki belgelerle birlikte teslim edilir: H zl Kurulum K lavuzu - k salt lm fl kurulum talimatlar. DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu - Kurulum CD si üzerinde; kurulum, tarama, yap land rma ve bak m hakk nda ayr nt l bilgi içerir. ScanSoft PaperPort Kullan m K lavuzu - Kurulum CD si üzerinde; özellikler ve yap land rma hakk nda ayr nt l bilgi içerir. Online Yard m - taray c n n yap land r lmas, Basic Interface, Advanced Interface ve PaperPort yaz l m uygulamalar için. DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu 3

9 Kurulum Kurulum Kurulum h zl ve dört ad mdan oluflan bir ifllemdir: 1. Taray c y kurun. 2. Yaz l m yükleyin 3. Taray c y elektri e ba lay n ve aç n 4. USB kablosunu bilgisayar n za ba lay n Ad m 1: Taray c y Kurun Taray c y kurmak için: 1. Taray c n n üst ve alt k sm nda bulunan ambalaj bantlar n n hepsini ç kar n. 2. Koruyucu köpü ü dikkatlice ADF kapak açma dü mesinden ç kar n, ard ndan dü meye basarak otomatik doküman besleyici kapa n aç n. ADF Kapak Açma Dü mesi 3. Doküman besleyicinin içine girmifl olabilecek köpük parçalar n dikkatlice ç kar n ve kapa kapat n. 4 DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu

10 Kurulum 4. Ka t k lavuzunun slotlar n taray c üzerindeki yuvalar na yerlefltirin ve yerine oturana kadar afla kayd r n. 5. Ç k fl tablas n n her iki yan nda bulunan pinleri taray c n n deliklerine yerlefltirin. 6. Ç k fl tablas n tam olarak aç n. Ç k fl tablas n n uzant s n açarak tablay en aç k haline getirin. 7. Ad m 2: Yaz l m Yükleyin k sm na geçin. DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu 5

11 Kurulum Ad m 2: Yaz l m Yükleyin NOT: Yaz l m taray c n zla birlikte verilen iki CD de bulunmaktad r. lk olarak Disk 1 i yükledi inizden emin olun. Yaz l m yüklemek için: 1. Microsoft Windows u bafllat n ve baflka hiçbir uygulaman n çal flmad ndan emin olun. 2. Disk 1 i bilgisayar n z n CD-ROM sürücüsüne yerlefltirin. CD otomatik olarak aç l r. NOT: CD otomatik olarak bafllamazsa afla dakileri kontrol edin: Disk 1 i yerlefltirdi inizden emin olun. CD sürücü kapa n n tam olarak kapal oldu undan emin olun. Windows Explorer (Windows Gezgini) aç n ve CD-ROM sürücünüzün simgesini çift t klay n. CD üzerindeki dosya listesinden START32.EXE adl dosyay çift t klay n. 3. Kurulum menüsünde Install Products (Ürünleri Yükle) seçene ini seçin. 6 DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu

12 Kurulum 4. Scansoft PaperPort, Scan Driver ve OmniPage Pro 12 kutular n iflaretleyin. NOT: OmniPage Pro 12 yaz l m, kurulum için gereklidir. Taray c n za genifl Optik Karakter Tan mlama (OCR) özelliklerinin yan s ra spdf olarak bilinen aranabilir PDF dosyalar için özel bir biçim sa lar. 5. Baflka yaz l m yüklemek isterseniz bu yaz l mlar n kutular n da iflaretleyin. Kofax VRS yaz l m n yüklerseniz, afla daki ileti ile karfl laflabilirsiniz. Bu iletiyi dikkate almay n ve OK seçene ini t klay n. Xerox DocuMate 262 taray c n z yükledi nizde, Kofax VRS sertifikal ISIS sürücünüz de do ru bir flekilde yüklenir. Install Now (fiimdi Yükle) seçene ini t klay n. 6. PaperPort 9.0 Welcome (Hoflgeldiniz) penceresinde Next ( leri) seçene ini t klay n. PaperPort 9.0 yaz l m yüklendi inde önceden yüklenmifl PaperPort sürümlerini kald r r ve tüm PaperPort dosyalar n z korunarak PaperPort 9.0 sürümü kurulur. 7. Licence Agreement (Lisans Sözleflmesi) penceresinde ScanSoft lisans sözleflmesini okuyun. fiartlar kabul ediyorsan z I accept the terms in the license agreement (Lisans sözleflmesindeki flartlar kabul ediyorum) seçene ini seçtikten sonra Next ( leri) dü mesini t klay n. DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu 7

13 Kurulum 8. Customer Information (Müflteri Bilgisi) penceresinde ayarl de erleri kabul edin veya yeni bilgiler girin ve Next ( leri) dü mesini t klay n. 9. Setup Type (Kurulum Tipi) penceresinde Next ( leri) dü mesini t klay n. 10. Install (Yükle) dü mesini t klayarak yüklemeyi bafllat n. 11. Product Registration (Ürün Kayd ) penceresinde afla dakilerden birini gerçeklefltirin: Register online (Online kay t) ve OK (Tamam) seçeneklerini t klayarak kay t talimatlar n takip edin. Print registration form (Kay t formunu yazd r) ve OK (Tamam) seçeneklerini t klad ktan sonra talimatlar takip ederek kay t formunu doldurun ve yazd r n. Remind me in 7 days (7 gün sonra hat rlat) ve OK (Tamam) seçeneklerini t klay n. 12. Bilgisayar n z yeniden bafllatman z isteyen bir mesaj aç l rsa Restart (Yeniden bafllat) dü mesini t klayarak bilgisayar n z yeniden bafllat n. 13. Installshield Wizard Completed (Installshield Sihirbaz Tamamland ) penceresinde Finish (Son) dü mesini t klay n. 14. One Touch 4.0 Setup Wizard (Yükleme Sihirbaz ) penceresindeki Welcome (Hoflgeldiniz) ekran nda Next ( leri) dü mesini t klay n. 15. Xerox Licence Agreement (Xerox Lisans Sözleflmesi) penceresinde lisans sözleflmesini okuyun. fiartlar kabul ediyorsan z I Agree (Kabul Ediyorum) seçene ini seçip Next ( leri) dü mesini t klay n. 16. Confirm Installation (Kurulumu Onayla) penceresinde Next ( leri) dü mesini t klay n. 17. Complete the installation by connecting your hardware (Donan m n z ba layarak yüklemeyi tamamlay n) penceresi görüntülendiginde DURUN. Henüz OK (Tamam) dü mesini TIKLAMAYIN. Pencereyi aç k b rakarak bir sonraki Ad m 3: Taray c y Ba lay n ve Aç n k sm na geçin. 8 DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu

14 Kurulum Ad m 3: Taray c y Ba lay n ve Aç n Güç kayna n ve elektrik kablosunu ba lad ktan sonra taray c y aç n. DocuMate 262 taray c n z ba lamak için: 1. Güç kayna n taray c n n üzerindeki elektrik ba lant noktas na tak n. NOT: Sadece taray c n zla birlikte verilen güç kayna n (Sino-American taraf ndan üretilen SA60-24) kullan n. Baflka tip bir güç kayna ba laman z taray c n za zarar verebilir ve garantiyi geçersiz k labilir. 2. Elektrik kablosunu güç kayna na ve duvar prizine tak n. 3. Taray c n n arkas nda elektrik ba lant noktas n n solunda bulunan açma/kapama dü mesini aç n. Durum göstergesi yan p sönmeye bafllayarak taray c ya elektrik ulaflt n gösterir. Bir sonraki Ad m 4: USB Kablosunu Ba lay n k sm na geçin. DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu 9

15 Kurulum Ad m 4: USB Kablosunu Ba lay n DocuMate 262 taray c kullan l r durumdaki herhangi bir USB ba lant noktas na ba lanabilir. USB ba lant noktalar n n yerleri için bilgisayar n z n kullan m k lavuzuna bak n. NOT: Taray c y bilgisayar n z çal fl r durumdayken bilgisayara ba layabilirsiniz. Bilgisayar n z kapatman z gerekmez. 1. USB kablosunu taray c üzerindeki USB ba lant noktas na, ard ndan da bilgisayar üzerindeki bir USB ba lant noktas na tak n. Ba lant noktalar, USB sembolüyle belirtilmifltir. Taray c y, bilgisayar n klavyesindeki bir USB ba lant noktas na veya bir USB paylaflt r c ya da ba layabilirsiniz. USB paylaflt r c kullan yorsan z, paylaflt r c n n elektrik prizine ba l durumda kendi güç kayna bulunmal d r. NOT: Yaz l m yüklemediyseniz USB kablosunu bilgisayardan ç kar n ve yaz l m flimdi yükleyin. Yaz l m n yüklemesi tamamland nda, taray c n z ba laman z isteyen bir mesaj görüntülenecektir. Windows XP kullan yorsan z ve USB kablosunu bir USB 1.1 ba lant noktas na takt ysan z, A HI-SPEED USB device is plugged into a non-hi-speed USB hub (Bir HI-SPEED USB cihaz, HI- SPEED olmayan bir USB paylaflt r c ya tak lm flt r) iletisinin bulundu u bir bilgi balonu aç labilir. USB kablosunu bir USB 2.0 ba lant noktas na (varsa) tak n ya da iletiyi dikkate almay n. Taray c y USB 1.1 ba lant noktas nda ba l olarak b rak rsan z, USB 2.0 ba lant noktas yla dakikada 33 sayfa ve dakikada 66 görüntü olan tarama h z ndan biraz daha yavafl tarayabilir. 10 DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu

16 Kurulum Bilgisayar n z USB ba lant noktas na bir taray c n n ba land g tespit edecek ve taray c y çal flt rmak için uygun yaz l m yükleyecektir. 2. Yaz l m n yüklenmesi tamamland nda Complete the installation by connecting your hardware (Donan m ba layarak yüklemeyi tamamlay n) penceresine geri dönün ve OK (Tamam) dü mesini t klayarak kurulumu tamamlay n. Dilerseniz More (Devam) dü mesini t klayarak One Touch Tufl Paneline eriflim ve bu panelde gezinme hakk ndaki genel bilgileri görebilirsiniz. Ek bilgileri okuduktan sonra OK (Tamam) dü mesini t klay n. Taray c ile bilgisayar do ru flekilde iletiflim halindeyken taray c n n durum göstergesi yeflil renkte yanar. 3. Installation Complete (Yükleme Tamamland ) penceresinde Close (Kapat) dü mesini t klay n. 4. Kurulum tamamland ktan sonra bilgisayar n z yeniden bafllat n. 5. CD den yüklenmek üzere baflka yaz l mlar da seçtiyseniz, CD yi CD sürücüsünün içinde b rak n ve di er yaz l mlar da yüklendikten sonra bilgisayar n z yeniden bafllat n. CD yi CD sürücüsünden ç kard ysan z ve baflka yaz l m yüklemek istiyorsan z, CD yi sürücüye tekrar yerlefltirin. Yaz l m yüklemenin yan s ra CD den Kullan m K lavuzlar n da görüntüleyebilir ve yazd rabilirsiniz. DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu 11

17 Kurulum Taray c n z Kaydedin Taray c n z kaydetmeniz çok önemlidir, çünkü ücretsiz telefon destek hizmetimize eriflmenizi sa lar. Ayr ca, kay t yapt n zda, taray c n z n yaz l m güncellemelerini de ücretsiz yapabilirsiniz. Taray c n z kaydetmek için: 1. Ekran n sa alt köflesinde bulunan Windows Sistem Tepsisindeki One Touch simgesini sa t klay n. One Touch Simgesi 2. Aç lan menüden, Check for Online Updates (Online Güncellemeleri Kontrol Et) seçene ini seçin. 3. Ekrandaki talimatlar takip edin ve taray c n z n seri numaras ile e- posta adresinizi girerek taray c n z kaydedin. NOT: Geçerli bir e-posta adresi girmeniz gereklidir. Seri numaras taray c n n alt taraf nda yer almaktad r. Seri Numaras Kayd tamamlad n zda Kay t Kimliginizi (RegID) içeren bir e-posta iletisi alacaks n z. Kay t Kimliginiz çok önemlidir, çünkü ücretsiz telefon deste i almak veya online güncellemeleri kontrol etmek için kullanman z gerekecek. 4. Ihtiyac n z oldu unda bulabilmeniz için Kay t Kimliginizi afla ya not edin: RegID: 12 DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu

18 Tarama Tarama Simplex veya Duplex tufluna bast n zda doküman z LED numaras taraf ndan belirtilen tarama ayarlar yla taran r. Taranan görüntü, bilgisayar n zda Hedef Uygulama olarak bilinen bir yaz l m uygulamas na gönderilir. Dokümanlar n Yüklenmesi ve Taranmas 1. Ç k fl tablas n n tam olarak aç k oldu undan emin olun ve ka t k lavuzunu ka d n boyutuna göre ayarlay n. NOT: Dokümanlar otomatik doküman besleyiciye yüklemeden önce dokümanlar üzerindeki tel z mba veya atafllar ç kar n. Tel z mba ve atafllar besleme mekanizmas na zarar verebilir. 2. Dokümanlar, sayfa bafllar ilk önce girecek flekilde otomatik doküman besleyiciye yerlefltirin. Simplex (tek yüzlü) taramalar için dokümanlar bas l yüzleri afla bakacak flekilde yerlefltirin. Duplex (çift yüzlü) taramalar için dokümanlar istedi iniz flekilde yerlefltirebilirsiniz, her iki yüzü de taranacakt r. DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu 13

19 Tarama 3. stediginiz tarama ayar n kulland n zdan emin olmak için LED numaras n kontrol edin. Yeni bir tarama ayar seçmek isterseniz Var fl Yeri Seçici tufluna bas n. Seçili tarama ayar. Ayarlar kontrol etmek için sayfa 15 teki Tarama Öncesinde Tarama Ayar n n Kontrol Edilmesi k sm na bak n. Tarama ayarlar nda istedi iniz ayar bulana kadar gezinmek için Var fl Yeri Seçici tufluna bas n. 4. Tek yüzlü bir doküman taramak için Simplex tufluna bas n. Çift yüzlü bir doküman taramak için Duplex tufluna bas n. Hedef Uygulamada bir tarama yürütme penceresi aç l r ve ard ndan taranan görüntünün bir küçük resmi görüntülenir. Afla daki duplex (çift yüzlü) tarama örne inde Hedef Uygulama, PaperPort masaüstüdür ve iki sayfa üst üste yerlefltirilmifltir. ptal tuflu Duraklat tuflu Taramay iptal etmek için Cancel ( ptal) dü mesini t klay n. Taramay geçici olarak durdurmak için Pause (Duraklat) dü mesini t klay n. Dü me, Resume (Devam) dü mesine dönüflecektir. Taramaya devam etmek için bu dü meyi t klay n. 14 DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu

20 Tarama Tarama Öncesinde Tarama Ayar n n Kontrol Edilmesi 1. Tarama öncesinde tarama ayar n kontrol etmek için Simplex veya Duplex dü mesine bas n, dü meyi bas l tutun ve sonra b rak n. Seçilen LED numaras n n ayar n görmek için tufllardan birini bas l tutun ve sonra b rak n Seçilen ayar n aç klamas yla birlikte One Touch Tufl Paneli görüntülenir. Afla da, 6 numaral ayar n aç klamas örnek olarak verilmifltir. Bu numara, taray c üzerindeki LED numaras na karfl l k gelir. Simge bu ayar için Hedef Uygulamay gösterir. Ayar için belirlenmifl olan ad. Doküman n z Numara 6 ayar ndaki bu ayarlarla taranacakt r. Tarama öncesinde tarama seçeneklerini de ifltirmek isterseniz, bu ayar için olan One Touch Properties (Özellikler) penceresi de görüntülenir. Bu pencereyi kullanarak Hedef Uygulamalar, dosya biçimlerini, vb. ni yeniden ayarlayabilirsiniz. Ayarlar de ifltirmek için sayfa 20 de One Touch Tufllar n n Yap land r lmas k sm na bak n. 2. One Touch Tufl Paneli ile Properties (Özellikler) pencerelerindeki kapatma kutular n t klayarak pencereleri kapat n. DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu 15

21 Tarama One Touch Tufl Panelinden Tarama One Touch Simgesi Ekran üzerinde bulunan One Touch Tufl Panelinden tarayabilirsiniz. 1. Ka t k lavuzunu ka d n geniflli ine göre ayarlay n ve dokümanlar, sayfa bafllar ilk olarak girecek flekilde otomatik doküman besleyiciye yükleyin. Simplex (tek yüzlü) taramalarda dokümanlar bas l yüzleri afla bakacak flekilde yerlefltirin. Duplex (çift yüzlü) taramalarda her iki taraf taranaca ndan dokümanlar bas l yüzleri afla da veya yukar da olarak yerlefltirin. 2. Ekran n sa alt köflesinde bulunan Windows Sistem Tepsisindeki One Touch simgesini t klay n. One Touch Tufl Paneli görüntülenir ve ekran üzerindeki ilk befl tarama tuflunu gösterir. Dokuz ayar n tümü aras nda gezinmek için oklar kullan n. Tarama için kullanmak istedi iniz tuflu t klay n. 9 tufl aras nda gezinmek için bu oklar t klay n. Tarama öncesinde tarama seçeneklerini de ifltirebilmeniz için Properties (Özellikler) penceresi de görüntülenir. 3. Ekran üzerinde (taray c üzerinde degil) tarama için kullanmak istedi iniz tuflu t klay n. Örne in, dokümanlar PDF e dönüfltüren tufl 2 ile taramak isterseniz buray t klay n. Ya da taranan doküman bofl bir e- posta iletisine ekleyen tufl 4 ile taramak isterseniz buray t klay n. NOT: Taray c n zda dokuz adet fabrika ayarl One Touch yap land rmas bulunur. Kendi tarama ihtiyaçlar n za göre dü meleri yeniden ayarlayabilir ve yeniden adland rabilirsiniz. Taray c taramaya bafllar. Ard ndan taranan görüntüler Hedef Uygulamada Simplex veya Duplex tarama tufllar yla tarad n z flekilleriyle gösterilir. 16 DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu

22 Tarama One Touch Tufl Panelinin Kullan lmas One Touch Tufl Paneli ayn zamanda taray c n z için ekranda görüntülenen kontrol setinizdir. One Touch Tufl Paneli taray c ve ayarlar hakk nda bilgi görüntüler. 1. One Touch Tufl Panelini açmak için One Touch simgesini t klay n. Bu tufl ekran n sa alt köflesinde bulunan Windows Sistem Tepsisindedir. One Touch Tufl Paneli ekran üzeri tarama tufllar n gösteren Tufl Görünümüyle aç l r. The Button View 2. Panelden taramak için, tarama için kullanmak istedi iniz simgeyi t klay n. 3. Bir tufl hakk ndaki ayr nt lar görmek için, üzerinde sa t klay n. lgili tuflun Properties (Özellikler) penceresi de görüntülenir. Ayr nt l Görünüm veya Özellikler Penceresindeki ayr nt lar n görmek için tuflu sa t klay n. ki görünümden herhangi birindeki simgeyi t klad n zda taray c, tufl ayarlar n kullanarak taramay bafllat r. Ayr nt l Görünüm 4. Dokuz tufl aras nda gezinmek için panelin sa taraf nda yer alan oklar t klay n. Dokuz tufl aras nda gezinmek için bu oklar t klay n. DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu 17

23 Tarama 5. Panelin üç görünümü aras nda gezinmek için panelin üst taraf ndaki yeflil oklar t klay n. Panelin üç görünümü aras nda gezinmek için bu oklar t klay n. Tufl Görünümü Donan m Görünümü Ayr nt l Görünüm Tufl Görünümü ana taray c kontrol panelinizdir. Dokuz tuflun tümünü görmek ve taramak için bu görünümü kullan n. Ayr nt l Görünüm bir tufl için olan geçerli tarama ayarlar n gösterir. Donan m Görünümü bilgisayar n za ba l durumdaki taray c lar n z gösterir. Properties (Özellikler) penceresi aç k degilse, açmak için Ayr nt l Görünüm veya Tufl Görünümünde simgeyi sa t klay n. Donan m Görünümü veya Ayr nt l Görünümden Tufl Görünümüne geri dönmek için yeflil oku t klay n. Donan m simgesini t klayarak da Tufl Görünümüne geri dönebilirsiniz. 6. One Touch Tufl Panelini kapatmak için, panel üzerindeki kapatma dü mesini t klay n. One Touch Tufl Panelindeki Adlar ve Simgeler Hakk nda PDF, e-posta veya Faks gibi tufl adlar bir tuflla ilgili orjinal fabrika ayar n gösterir. Örne in, e-posta tuflu, dokümanlar taramak ve hemen Microsoft Outlook Express te yeni bir e-posta iletisine eklemek üzere ayarlanm flt r. Ancak bir tuflun ad n, Hedef Uygulamaya ve di er özelliklerini de ifltirebilirsiniz. Yukar daki örnekte tufl 5 te gösterildi i gibi, bir tuflun üzerinde soru iflareti bulunmas, ilk fabrika ayarlar için uygun bir yaz l m n bilgisayar n zda bulunmad anlam na gelir (yukar daki örnekte Faks yaz l m yoktur). Bu durumda ad ve Hedef Uygulamay de ifltirmek isteyebilirsiniz. Örne in, aç k renkli kalemle elle yap lan çizimler gibi silik görüntüleri olan çok doküman tar yorsan z tuflun ad n Sketches (Çizimler) ve Hedef Uygulamay da Microsoft Paint veya baflka bir çizim program olarak de ifltirebilirsiniz. One Touch Tufl Panelindeki tufllar n ayarlar n de ifltirmek için sayfa 20 de One Touch Tufllar n n Yap land r lmas k sm na bak n. 18 DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu

24 Tarama Taray c n zdaki lk One Touch Ayarlar Baflka Yaz l mdan Tarama Taray c n z ald g n zda ayarlar, dokümanlar e-posta veya faks gibi çeflitli temel görevler için taramak, ard ndan da taranan görüntüyü önceden seçilmifl uygun bir Hedef Uygulamaya göndermek üzere önceden yap land r lm flt r. Afla daki tablo bu varsay lan fabrika ayarlar n gösterir. Bu ayarlardan herhangi birini de ifltirebilirsiniz. Var fl Önceden Tufl Ad Uygulamas Yap land r lm fl Ayarlar 1 Scan PaperPort 200dpi de Siyah&Beyaz Duplex 8.5 x 11 sayfa Parlakl k %50 2 PDF PaperPort 200dpi de Siyah&Beyaz Duplex 8.5 x 11 sayfa Parlakl k %50 Kontrast %50 3 Print Yaz c 300dpi de Siyah&Beyaz Simplex 8.5 x 14 sayfa Parlakl k %50 4 Microsoft 200dpi de Siyah&Beyaz Simplex Outlook 8.5 x 11 sayfa (ek olarak) Parlakl k %50 Kontrast %50 5 Fax Faks 200dpi de Siyah&Beyaz Simplex Uygulamas 8.5 x 11 sayfa Parlakl k %50 6 OCR Microsoft 300dpi de Siyah&Beyaz Duplex Word 8.5 x 11 sayfa Parlakl k %50 7 Archive Kaydedilmek 300dpi de Siyah&Beyaz Simplex Üzere Iletim 8.5 x 11 sayfa Parlakl k %50 8 Custom Microsoft 100dpi de Renkli Simplex Paint 6 x 4 foto raf boyutu Parlakl k %50 Kontrast %50 9 Paint Microsoft 300dpi de Renkli Simplex Paint 8.5 x 11 sayfa Parlakl k %50 Kontrast %50 Taray c tufllar ve One Touch Tufl Panelinden taraman n yan s ra PaperPort veya baflka yaz l m uygulamalar ndan da do rudan tarayabilirsiniz. Ayr nt lar için PaperPort Yaz l m ndan Tarama, Windows Image Acquisition ile Tarama ve ISIS Arayüzüyle Tarama k s mlar na bak n. DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu 19

25 Tarama One Touch Tufllar n n Yap land r lmas Her One Touch tufl yap land rmas, Hedef Uygulama, Tarama Yap land rmas ve Belge Biçimi nden oluflur. Bir tufl için bu üç ayar, One Touch Properties (Özellikler) penceresinde belirlersiniz. One Touch Properties (Özellikler) penceresini açmak için: 1. One Touch simgesini t klay n. Bu tufl ekran n sa alt köflesinde bulunan Windows Sistem Tepsisi ndedir. 2. One Touch Tufl Paneli üzerindeki bir tuflu sa t klay n. HATIRLATMA: Unutmay n, One Touch Tufl Paneli üzerinde bir tuflu sol t klad n zda taray c taramaya bafllar. Sa t klad n zda ise One Touch Properties (Özellikler) penceresi aç l r. lgili tuflun One Touch Properties (Özellikler) penceresi aç l r. Bir tuflu (örne in tufl 2 yi) sa t klad n zda bu tufl için Properties (Özellikler) penceresi aç l r. One Touch Properties (Özellikler) penceresi ayn zamanda taray c üzerindeki Simplex veya Duplex tuflunu bas l tutup b rakt n zda da aç l r. One Touch Özellikler Penceresi Hakk nda One Touch Properties (Özellikler) penceresi, tufllar için yeni ayarlar seçebileceginiz yerdir. One Touch Özellikler penceresinde ayr ca CD ye tarama, metni taray p do rudan bir HTML web sayfas na dönüfltürme ve taranan görüntüyü düzenleyebileceginiz metin haline çeviren optik karakter tan mlama (OCR) ile tarama gibi özel tarama özellikleri de bulunur. 20 DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu

26 Tarama NOT: One Touch Özellikler penceresinde (ve di er One Touch pencere ve iletiflim kutular nda) bulunan baz özellikler gri renktedir ve seçilemezler. Gri renkte gösterilen seçenekler DocuMate 262 taray c n z için uygun degildir. Örne in, afla daki flekilde, Use Document Feeder (Doküman Besleyiciyi Kullan) seçene i iflaretlenmifl ve gri olarak gösterilmifltir, çünkü DocuMate 262 bir ADF taray c d r ve doküman besleyiciyi her zaman kullan r; dolay s yla ayr ca seçmenize gerek yoktur. One Touch uygulamas n baflka Xerox taray c larla kullan rsan z gri olan seçenekler gerekti inde etkin hale gelir. Afla daki örnek One Touch penceresi Tufl 2 için olan ayarlar gösteriyor. Bu tufl Color Document (Renkli Doküman) adl tarama yap land rmas yla taramak ve ard ndan taranan görüntüyü görüntüleyecek ScanSoft PaperPort yaz l m n açmak üzere ayarlanm flt r. Format and Page(s) (Biçim ve Sayfa(lar)) seçene i PDF görüntü biçiminde taramak üzere ayarlanm flt r. Tufl numaras ve ad. Hedef Uygulamas. Tarama bittikten sonra aç lan uygulamad r. Seçenekleri seçmek için t klay n. Taranan doküman görüntülerinin dosya biçimi. Seçili tuflla (bu örnekte tufl 2 ile) tararken taray c n n kulland ayarlar. Properties (Özellikler) penceresindeki ayarlar flunlard r: Select Destination (Var fl Yeri Seç) - seçilen tuflta taranan görüntüleri görüntülemek üzere aç labilen uygulamalar n listesi. Seçilebilen uygulamalar listesini yap land rmak istedi inizde iletiflim kutusunun üst k sm ndaki Options (Seçenekler) sekmesini t klay n ve istedi iniz seçene i seçin. Daha fazla bilgi için sayfa 35 teki Bir Tufl için Seçeneklerin Seçilmesi k sm na bak n. DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu 21

27 Tarama Select Configuration (Yap land rma Seç)- seçilen tuflta seçilebilen tarama yap land rmalar n n listesi. Yap land rma ayarlar flunlard r: tarama modu, çözünürlük (dpi), sayfa boyutu, parlakl k, renk doygunlugu, tonu ve gamma. Seçilen bir tarama yap land rmas n n ayar n görmek istedi inizde simgesini t klay n. Ayr nt l bilgiyi kapatmak için simgeyi tekrar t klay n. Ayarlar n görüntülemek için seçilen bir yap land rman n simgesini t klay n. Her bir tarama yap land rmas n n yan nda yer alan simgeler tarama modunu gösterir: Renkli Siyah/Beyaz Gri Tonlama Tarama Öncesinde Yap land r NOT: Taramadan önce tarama modunu manuel olarak ayarlamak isterseniz Tarama Öncesinde Yap land r seçene ini kullan n. Bunun için sayfa 45 teki Tarama Öncesi Yap land rma k sm na bak n. Seçilen yap land rma hakk nda daha ayr nt l bilgileri görmek için Edit (Düzenle) dü mesini t klayabilir veya yap land rmay çift t klayabilirsiniz. Select Format and Page(s) (Biçim ve Sayfa(lar) Seç) - seçilen tuflta taranan görüntü için dosya biçimi seti. Biçimler, seçti iniz hedef uygulamaya ba l d r. Bu örnek PaperPort Masaüstü için geçerli olan biçimleri gösterir. Tufl adlar dosya tiplerini belirtir. Biçimler hakk nda daha fazla bilgi için sayfa 31 de Sayfa Biçimi Seçeneklerinin Seçilmesi k sm na bak n. Options (Seçenekler) sekmesi - taranan görüntü için seçilen hedef uygulamaya iliflkin seçenekleri sunan bir pencere görüntüler. 22 DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

7600 TARAYICI KULLANIM KILAVUZU

7600 TARAYICI KULLANIM KILAVUZU 7600 TARAYICI KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler Kutunun İçeriği... 3 İhtiyacınız Olanlar... 5 Kurulum... 6 Tarama Yapma... 16 One Touch Kullanarak Tarama Yapma... 17 Birden Fazla Sayfa Taramak İçin... 33

Detaylı

İhtiyacınız Olanlar. IBM uyumlu Pentium 4 PC veya aşağıdakilerle eşdeğer:

İhtiyacınız Olanlar. IBM uyumlu Pentium 4 PC veya aşağıdakilerle eşdeğer: KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler HOŞGELDİNİZ... 3 Kutunun İçeriği... 4 İhtiyacınız Olanlar... 5 Kurulum... 6 Tarayıcınızla Mümkün Olan Ekstra Uygulamalar... 16 Tarama... 19 Tarama Konfigürasyonlarını Silme

Detaylı

DocuMate 520. tarayıcı. kurulum kılavuzu

DocuMate 520. tarayıcı. kurulum kılavuzu DocuMate 520 tarayıcı kurulum kılavuzu Telif Hakkı 2003 Visioneer, Inc. Telif hakları yasalarınca izin verildiği şeklinin haricinde, önceden yazılı izin almaksızın yapılan çoğaltma, adaptasyon veya tercümeler

Detaylı

DocuMate 510. tarayıcı. kurulum kılavuzu

DocuMate 510. tarayıcı. kurulum kılavuzu DocuMate 510 tarayıcı kurulum kılavuzu Telif Hakkı 2003 Visioneer, Inc. Telif hakları yasalarınca izin verildiği şeklinin haricinde, önceden yazılı izin almaksızın yapılan çoğaltma, adaptasyon veya tercümeler

Detaylı

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR?

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? SAYI 5 TEMEL B LG LER D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? WINDOWS YARDIM DOSYALARI YARDIMA HT YACINIZ OLDU UNDA LK BAKILACAK

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu çindekiler 7 HDS Gen2 Dokunmatik ekran ve tufllar 8 HDS Gen2 Dokunmatik girifl ekran 9 Temel ifllemler 9 Güç tuflu 9 lk çal flt rma 9 Dokunmatik ekran n kullan lmas 10

Detaylı

Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse. ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r.

Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse. ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r. YEN KASA TASARIMI TEMEL B LG LER YEN KASA TASARIMI Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r. Görünümleri ço unlukla

Detaylı

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r :

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r : EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE ΩUyar : r : Önsöz Navico bu ürünü sürekli gelifltirdi inden dolay, k lavuzun bu bask s na yans t lmayabilecek de ifliklikleri istedi imiz zaman yapma hakk m z sakl tutuyoruz.

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU STAC IHLAMUR YILDIZ CAD. KEŞŞAF SOK. NO:4/12 BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL: (212) 259 7971 FAKS: (212) 259 7993 e-posta: radikal@radikaltr.com www.radikaltr.com STAC (STUDIO TELEPHONE ACCESS

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

4800/2400 Serisi. Kurulum ve kullanım. kılavuzu

4800/2400 Serisi. Kurulum ve kullanım. kılavuzu 4800/2400 Serisi Kurulum ve kullanım kılavuzu Telif Hakkı 2003, Visioneer. Tüm Hakları Saklıdır. Talep edilen telif hakları koruması, stil, şablon, simge, ekran görüntüleri, görünüm v.b. gibi ekranda görüntülenen

Detaylı

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? SAYI 52 TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK. BAZI ÖNEML

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER

SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2503 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1474 SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER Yazarlar Ö r.gör. Melike TAfiÇIO LU (Ünite 1, 5, 7, 8) Ö r.gör. Cemalettin YILDIZ (Ünite

Detaylı

>>> SAYI 51 51. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYAR AKSESUARLARI. B LG SAYARINIZ Ç N EK ÜRÜNLER. MS OFFICE XP. OFFICE SER S N N SON SÜRÜMÜ.

>>> SAYI 51 51. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYAR AKSESUARLARI. B LG SAYARINIZ Ç N EK ÜRÜNLER. MS OFFICE XP. OFFICE SER S N N SON SÜRÜMÜ. SAYI 51 TEMEL B LG LER B LG SAYAR AKSESUARLARI. B LG SAYARINIZ Ç N EK ÜRÜNLER. WINDOWS MS OFFICE XP. OFFICE SER S N N SON SÜRÜMÜ. PROJELER DOSYA PAYLAfiIMI AYARLARI. NETWORK TE VER PAYLAfiIMI. TABLOLARI

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI.

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. SAYI 29 TEMEL B LG LER B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? WINDOWS YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. PROJELER B Ç M fiablonlari FARKLI DÖKÜMAN KALIPLARI NASIL

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

1.PENCEREELEMANLARI VE

1.PENCEREELEMANLARI VE Ö RENMEFAAL YET 1 Ö RENMEFAAL YET -1 AMAÇ Gerekli atölye ortam ile gerekli materyaller sa land nda ekran görüntü düzenlemesini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Bir bilgisayar sistemine elektronik tablolama

Detaylı

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR.

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. SAYI 42 TEMEL B LG LER KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. WINDOWS ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. PROJELER B RDEN FAZLA BELGE LE ÇALIfiMAK. WORD LE ÇALIfiMANIN

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

>>> SAYI 45 46. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi.

>>> SAYI 45 46. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi. SAYI 45 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi. WINDOWS ANT -V RÜS YAZILIMLARI B LG SAYARINIZI SALDIRILARA KARfiI NASIL KORUYAB L RS N Z? PROJELER D SK BOYUTUNUN

Detaylı

Aç k Dergi Sistemleri (ADS): Aç k Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yay mlama Sistemi

Aç k Dergi Sistemleri (ADS): Aç k Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yay mlama Sistemi Görüfl / Viewpoint www.yuksekogretim.org Aç k Dergi Sistemleri (ADS): Aç k Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yay mlama Sistemi Open Journal Systems (OJS): a system of open source software for journal management

Detaylı