DocuMate 262. kullan m k lavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DocuMate 262. kullan m k lavuzu"

Transkript

1 DocuMate 262 taray c kullan m k lavuzu

2 DocuMate 262 taray c kullan m k lavuzu

3 Telif Hakk 2004 Visioneer, Inc. Telif haklar yasalar nca izin verilen durumlar n haricinde, önceden yaz l izin almaks z n yap lan ço altma, adaptasyon veya tercümeler yasakt r. Xerox, dijital X, Xerox Corporation' n Amerika Birleflik Devletleri ve/veya di er ülkelerde tescilli markalar d r ve lisansl olarak kullan lmaktad r. DocuMate, Xerox Corporation' n lisansl olarak kullan lan ticari markas d r. Bu yay nda ad geçen tüm di er Xerox ürün adlar ve ürün numaralar Xerox Corporation' n ticari markalar d r. Visioneer marka ad ve logosu Visioneer, Inc.'in tescilli markalar d r. PaperPort marka ad ve logosu ScanSoft, Inc.'in tescilli markalar d r. Microsoft, Microsoft Corporation' n ABD de tescilli ticari markas d r. Windows, Microsoft Corporation' n ticari markas d r. TextBridge, ScanSoft, Inc.'in tescilli markas d r. ZyINDEX, ZyLAB International, Inc.'in tescilli markas d r. ZyINDEX araç kiti k s mlar, Telif Hakk , ZyLAB International, Inc. Tüm Haklar Sakl d r. Burada adlar geçen di er ürünler ilgili flirketlerin ticari markalar olabilirler. Bilgiler önceden haber verilmeksizin de ifltirilebilir ve Visioneer aç s ndan bir sorumluluk teflkil etmezler. Tan mlanan yaz l m bir lisans sözleflmesi kapsam nda sunulmaktad r. Yaz l m, ancak bu sözleflmenin flartlar uyar nca kullan labilir veya kopyalanabilir. Lisans sözleflmesinde aç kça izin verilmedi i sürece yaz l m n herhangi bir ortama kopyalanmas yasalara ayk r d r. Lisans sahibinin kiflisel kullan m ve lisans sözleflmesinde aç kça izin verilen amaçlar haricinde, Visioneer'in aç kça ifade edilmifl yaz l izni olmadan, bu doküman n hiçbir k sm herhangi bir flekilde ya da fotokopi, ses kay d veya bilgi depolama ve geri ça rma sistemleri dahil olmak üzere, herhangi bir elektronik veya mekanik araçla ço alt lamaz veya iletilemez ya da baflka bir dile çevrilemez. Parti Numaras : S n rland r lm fl Haklar Kullan m, ço altma veya üçüncü taraflara verme, Teknik Veri ve Bilgisayar Yaz l m Haklar FAR14 Maddesinin (c)(1)(ii) sözleflme alt maddesinde belirlenmifl s n rland rmalara tabidir. Bu ürünle taranan materyal telif haklar yasalar gibi devlet yasalar nca veya baflka düzenlemeler taraf ndan korunuyor olabilir. Bu tür yasalara ve düzenlemelere uyulmas konusundaki tüm sorumluluk müflteriye aittir.

4 çindekiler çindekiler Hoflgeldiniz Kurulum Tarama Kutunun çeri i...1 Xerox DocuMate 262 Taray c...2 htiyac n z Olanlar...3 Dokümantasyon...3 Ad m 1: Taray c y Kurun...4 Ad m 2: Yaz l m Yükleyin...6 Ad m 3: Taray c y Ba lay n ve Aç n...9 Ad m 4: USB Kablosunu Ba lay n...10 Taray c n z Kaydedin...12 Dokümanlar n Yüklenmesi ve Taranmas...13 Tarama Öncesinde Tarama Ayar n n Kontrol Edilmesi...15 One Touch Tufl Panelinden Tarama...16 One Touch Tufl Panelinin Kullan lmas...17 Taray c n zdaki Varsay lan One Touch Ayarlar...19 Baflka Yaz l mdan Tarama...19 One Touch Tufllar n n Yap land r lmas...20 One Touch Özellikler Penceresi Hakk nda...20 Bir Tufl için Yeni Ayar Seçilmesi...23 Hedef Uygulama Özelliklerinin Ayarlanmas...24 Sayfa Biçimi Seçeneklerinin Seçilmesi...31 Bir One Touch Tuflunun Yeniden Adland r lmas...34 Bir Tufl için Seçeneklerin Seçilmesi...35 Yeni bir Tarama Yap land rmas n n Oluflturulmas...38 Tarama Yap land rmalar n n Düzenlenmesi veya Silinmesi...44 Tarama Öncesi Yap land rma...45 Optik Karakter Tan mlama (OCR) ile Tarama...46 Aranabilir PDF (spdf) veya Normal PDF (npdf) ile Tarama ve Metin Arama...53 CD ye Tarama ve Yazd rma...55 Event Forwarding ile Tarama...56 Taranan Dokümanlar n zdan HTML Web Sayfas Oluflturma...58 Taranan Dokümanlar n Kaydedilmek Üzere letilmesi...60 Donan m n Kontrol Edilmesi ve Lamba Güç Tasarrufunun Ayarlanmas...62 DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu III

5 çindekiler Tarama Dokümanlar n Yüklenmesi ve Taranmas...13 Tarama Öncesinde Tarama Ayar n n Kontrol Edilmesi...15 PaperPort Yaz l m ndan Tarama Temel Arayüz veya Geliflmifl Arayüzden Tarama...65 Temel Arayüzden Tarama...69 Geliflmifl Arayüzden Tarama...72 Görüntünün Geliflmifl Arayüzle Ayarlanmas...74 Parlakl k ve Kontrast Ayar n n Yap lmas...77 Gamma, Doygunluk ve Renk Tonu Ayar n n Yap lmas...78 Girifl Boyutunun Ayarlanmas...78 Yeni bir Geliflmifl Arayüz Profilinin Oluflturulmas...81 Windows Image Acquisition ile Tarama...83 ISIS Arayüzüyle Tarama...87 ISIS Tarama Ayarlar n n Yap lmas...89 Di er Uygulamalarda ISIS ten Tarama...92 Bak m Otomatik Doküman Besleyicinin Temizlenmesi...93 Ka t S k flmalar n n Temizlenmesi...94 ADF Ped Düzeninin De ifltirilmesi...95 Sorun Giderme...96 Durum Göstergesi Sorun Giderme Kodlar...97 Taray c n z n Kald r lmas...99 Ad m 1: Taray c ve One Touch Yaz l m n n Kald r lmas...99 Ad m 2: PaperPort Yaz l m n n Kald r lmas Xerox DocuMate 262 Taray c Teknik Özellikleri Xerox DocuMate 262 Taray c Parça Listesi Bildirimler ABD de Yasak Olanlar Kanada da Yasak Olanlar ABD için Federal letiflim Komisyonu (FCC) Bildirimi ABD için Energy Star Bildirimi ABD için Ürünün Geri Dönüflümü ve mhas Dizin IV DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu

6 Hofl Geldiniz Yeni Xerox DocuMate 262 taray c n z renkli veya siyah/beyaz, tek veya çift yüzlü dokümanlar h zl bir flekilde tarayabilir ve görüntülerini bilgisayar n za aktarabilir. Kutunun çeri i Devam etmeden önce kutunun içeri ini kontrol edin. Kutudaki parçalar eksik veya hasarl ysa taray c y sat n ald n z yere baflvurun. DocuMate 262 Taray c Ka t K lavuzu Ç k fl Tablas USB Kablosu Elektrik Kablosu Güç Kayna Yedek ADF Pedi Iki CD Disk 1 ve Disk 2 Kullan m K lavuzu Tufl Etiketi H zl Kurulum K lavuzu Teknik Destek Kart DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu 1

7 Hofl Geldiniz Xerox DocuMate 262 Taray c Ka t K lavuzu LED Numaras Var fl Yeri Seçici tuflu Simplex tuflu Duplex tuflu Durum göstergesi Ç k fl tablas ADF kapak açma dü mesi Açma/kapama dü mesi Elektrik girifli USB ba lant noktas Ka t K lavuzu - Ka tlar sabit tutar. Ka d n geniflli ine uygun olarak ayarlan r. LED Numaras - Simplex ve Duplex tarama tufllar için seçili tarama ayar n gösterir. Tarama ayarlar aras nda çözünürlük, dosya tipi, parlakl k, renkli veya siyah/beyaz, var fl yeri, vb. bulunur. Var fl Yeri Seçici tuflu - Simplex ve Duplex tufllar için tarama ayar seçer. Bu tufla basarak dokuz ayar aras nda gezinebilirsiniz. Simplex tuflu - Tek yüzlü dokümanlar taramak için bu tufla bas n. Duplex tuflu - Çift yüzlü dokümanlar taramak için bu tufla bas n. Durum Göstergesi - Taray c n n durumunu gösterir. H zl yan p sönen yeflil fl k taray c n n haz rland n gösterir. Sürekli yanan yeflil fl k taray c n n taramaya haz r oldu unu gösterir. Daha ayr nt l bilgi için Sorun Giderme k sm na bak n. Ç k fl tablas - Otomatik doküman besleyiciden (ADF) tarand ktan sonra dokümanlar tutar. ADF kapak açma dü mesi ADF nin üzerindeki kapa açar. Açma/Kapama Dü mesi - Taray c y açar ve kapat r. Elektrik Girifli - Elektrik kablosunu taray c ya ba lar. Üniversal Seri Yol (USB) ba lant noktas - Taray c y bilgisayara ba lar. 2 DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu

8 Hofl Geldiniz htiyac n z Olanlar Afla daki özelliklere sahip IBM uyumlu bir Pentium PC: CD-ROM sürücü Kullan labilir bir Universal Seri Yol (USB) ba lant noktas Pentium II (veya üstü) veya eflde er bir ifllemci Microsoft Windows iflletim sistemi: 2000 (Service Pack 4), ME veya XP (Service Pack 1 ve 2) Dahili bellekte (RAM) kullan labilir megabyte (MB): Windows 2000 veya ME için 128 MB Windows XP için 256 MB Minimum 200 MB bofl sabit disk alan Bir VGA Monitör Monitörünüz için tavsiye edilen ayarlar High Color (16 bit) veya True Color (24 bit veya 32 bit) gibi mümkün oldu unca fazla renk sa layan ayarlard r. Çözünürlü ü en az 800 x 600 piksel olarak ayarlay n. Monitörünüzün renklerini ve çözünürlü ünü ayarlamak için Windows Control Panel i (Denetim Masas ) açarak Display (Görüntü) seçene ini çift t klay n ve burada Settings (Ayarlar) sekmesini seçin. Dokümantasyon Taray c n z afla daki belgelerle birlikte teslim edilir: H zl Kurulum K lavuzu - k salt lm fl kurulum talimatlar. DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu - Kurulum CD si üzerinde; kurulum, tarama, yap land rma ve bak m hakk nda ayr nt l bilgi içerir. ScanSoft PaperPort Kullan m K lavuzu - Kurulum CD si üzerinde; özellikler ve yap land rma hakk nda ayr nt l bilgi içerir. Online Yard m - taray c n n yap land r lmas, Basic Interface, Advanced Interface ve PaperPort yaz l m uygulamalar için. DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu 3

9 Kurulum Kurulum Kurulum h zl ve dört ad mdan oluflan bir ifllemdir: 1. Taray c y kurun. 2. Yaz l m yükleyin 3. Taray c y elektri e ba lay n ve aç n 4. USB kablosunu bilgisayar n za ba lay n Ad m 1: Taray c y Kurun Taray c y kurmak için: 1. Taray c n n üst ve alt k sm nda bulunan ambalaj bantlar n n hepsini ç kar n. 2. Koruyucu köpü ü dikkatlice ADF kapak açma dü mesinden ç kar n, ard ndan dü meye basarak otomatik doküman besleyici kapa n aç n. ADF Kapak Açma Dü mesi 3. Doküman besleyicinin içine girmifl olabilecek köpük parçalar n dikkatlice ç kar n ve kapa kapat n. 4 DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu

10 Kurulum 4. Ka t k lavuzunun slotlar n taray c üzerindeki yuvalar na yerlefltirin ve yerine oturana kadar afla kayd r n. 5. Ç k fl tablas n n her iki yan nda bulunan pinleri taray c n n deliklerine yerlefltirin. 6. Ç k fl tablas n tam olarak aç n. Ç k fl tablas n n uzant s n açarak tablay en aç k haline getirin. 7. Ad m 2: Yaz l m Yükleyin k sm na geçin. DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu 5

11 Kurulum Ad m 2: Yaz l m Yükleyin NOT: Yaz l m taray c n zla birlikte verilen iki CD de bulunmaktad r. lk olarak Disk 1 i yükledi inizden emin olun. Yaz l m yüklemek için: 1. Microsoft Windows u bafllat n ve baflka hiçbir uygulaman n çal flmad ndan emin olun. 2. Disk 1 i bilgisayar n z n CD-ROM sürücüsüne yerlefltirin. CD otomatik olarak aç l r. NOT: CD otomatik olarak bafllamazsa afla dakileri kontrol edin: Disk 1 i yerlefltirdi inizden emin olun. CD sürücü kapa n n tam olarak kapal oldu undan emin olun. Windows Explorer (Windows Gezgini) aç n ve CD-ROM sürücünüzün simgesini çift t klay n. CD üzerindeki dosya listesinden START32.EXE adl dosyay çift t klay n. 3. Kurulum menüsünde Install Products (Ürünleri Yükle) seçene ini seçin. 6 DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu

12 Kurulum 4. Scansoft PaperPort, Scan Driver ve OmniPage Pro 12 kutular n iflaretleyin. NOT: OmniPage Pro 12 yaz l m, kurulum için gereklidir. Taray c n za genifl Optik Karakter Tan mlama (OCR) özelliklerinin yan s ra spdf olarak bilinen aranabilir PDF dosyalar için özel bir biçim sa lar. 5. Baflka yaz l m yüklemek isterseniz bu yaz l mlar n kutular n da iflaretleyin. Kofax VRS yaz l m n yüklerseniz, afla daki ileti ile karfl laflabilirsiniz. Bu iletiyi dikkate almay n ve OK seçene ini t klay n. Xerox DocuMate 262 taray c n z yükledi nizde, Kofax VRS sertifikal ISIS sürücünüz de do ru bir flekilde yüklenir. Install Now (fiimdi Yükle) seçene ini t klay n. 6. PaperPort 9.0 Welcome (Hoflgeldiniz) penceresinde Next ( leri) seçene ini t klay n. PaperPort 9.0 yaz l m yüklendi inde önceden yüklenmifl PaperPort sürümlerini kald r r ve tüm PaperPort dosyalar n z korunarak PaperPort 9.0 sürümü kurulur. 7. Licence Agreement (Lisans Sözleflmesi) penceresinde ScanSoft lisans sözleflmesini okuyun. fiartlar kabul ediyorsan z I accept the terms in the license agreement (Lisans sözleflmesindeki flartlar kabul ediyorum) seçene ini seçtikten sonra Next ( leri) dü mesini t klay n. DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu 7

13 Kurulum 8. Customer Information (Müflteri Bilgisi) penceresinde ayarl de erleri kabul edin veya yeni bilgiler girin ve Next ( leri) dü mesini t klay n. 9. Setup Type (Kurulum Tipi) penceresinde Next ( leri) dü mesini t klay n. 10. Install (Yükle) dü mesini t klayarak yüklemeyi bafllat n. 11. Product Registration (Ürün Kayd ) penceresinde afla dakilerden birini gerçeklefltirin: Register online (Online kay t) ve OK (Tamam) seçeneklerini t klayarak kay t talimatlar n takip edin. Print registration form (Kay t formunu yazd r) ve OK (Tamam) seçeneklerini t klad ktan sonra talimatlar takip ederek kay t formunu doldurun ve yazd r n. Remind me in 7 days (7 gün sonra hat rlat) ve OK (Tamam) seçeneklerini t klay n. 12. Bilgisayar n z yeniden bafllatman z isteyen bir mesaj aç l rsa Restart (Yeniden bafllat) dü mesini t klayarak bilgisayar n z yeniden bafllat n. 13. Installshield Wizard Completed (Installshield Sihirbaz Tamamland ) penceresinde Finish (Son) dü mesini t klay n. 14. One Touch 4.0 Setup Wizard (Yükleme Sihirbaz ) penceresindeki Welcome (Hoflgeldiniz) ekran nda Next ( leri) dü mesini t klay n. 15. Xerox Licence Agreement (Xerox Lisans Sözleflmesi) penceresinde lisans sözleflmesini okuyun. fiartlar kabul ediyorsan z I Agree (Kabul Ediyorum) seçene ini seçip Next ( leri) dü mesini t klay n. 16. Confirm Installation (Kurulumu Onayla) penceresinde Next ( leri) dü mesini t klay n. 17. Complete the installation by connecting your hardware (Donan m n z ba layarak yüklemeyi tamamlay n) penceresi görüntülendiginde DURUN. Henüz OK (Tamam) dü mesini TIKLAMAYIN. Pencereyi aç k b rakarak bir sonraki Ad m 3: Taray c y Ba lay n ve Aç n k sm na geçin. 8 DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu

14 Kurulum Ad m 3: Taray c y Ba lay n ve Aç n Güç kayna n ve elektrik kablosunu ba lad ktan sonra taray c y aç n. DocuMate 262 taray c n z ba lamak için: 1. Güç kayna n taray c n n üzerindeki elektrik ba lant noktas na tak n. NOT: Sadece taray c n zla birlikte verilen güç kayna n (Sino-American taraf ndan üretilen SA60-24) kullan n. Baflka tip bir güç kayna ba laman z taray c n za zarar verebilir ve garantiyi geçersiz k labilir. 2. Elektrik kablosunu güç kayna na ve duvar prizine tak n. 3. Taray c n n arkas nda elektrik ba lant noktas n n solunda bulunan açma/kapama dü mesini aç n. Durum göstergesi yan p sönmeye bafllayarak taray c ya elektrik ulaflt n gösterir. Bir sonraki Ad m 4: USB Kablosunu Ba lay n k sm na geçin. DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu 9

15 Kurulum Ad m 4: USB Kablosunu Ba lay n DocuMate 262 taray c kullan l r durumdaki herhangi bir USB ba lant noktas na ba lanabilir. USB ba lant noktalar n n yerleri için bilgisayar n z n kullan m k lavuzuna bak n. NOT: Taray c y bilgisayar n z çal fl r durumdayken bilgisayara ba layabilirsiniz. Bilgisayar n z kapatman z gerekmez. 1. USB kablosunu taray c üzerindeki USB ba lant noktas na, ard ndan da bilgisayar üzerindeki bir USB ba lant noktas na tak n. Ba lant noktalar, USB sembolüyle belirtilmifltir. Taray c y, bilgisayar n klavyesindeki bir USB ba lant noktas na veya bir USB paylaflt r c ya da ba layabilirsiniz. USB paylaflt r c kullan yorsan z, paylaflt r c n n elektrik prizine ba l durumda kendi güç kayna bulunmal d r. NOT: Yaz l m yüklemediyseniz USB kablosunu bilgisayardan ç kar n ve yaz l m flimdi yükleyin. Yaz l m n yüklemesi tamamland nda, taray c n z ba laman z isteyen bir mesaj görüntülenecektir. Windows XP kullan yorsan z ve USB kablosunu bir USB 1.1 ba lant noktas na takt ysan z, A HI-SPEED USB device is plugged into a non-hi-speed USB hub (Bir HI-SPEED USB cihaz, HI- SPEED olmayan bir USB paylaflt r c ya tak lm flt r) iletisinin bulundu u bir bilgi balonu aç labilir. USB kablosunu bir USB 2.0 ba lant noktas na (varsa) tak n ya da iletiyi dikkate almay n. Taray c y USB 1.1 ba lant noktas nda ba l olarak b rak rsan z, USB 2.0 ba lant noktas yla dakikada 33 sayfa ve dakikada 66 görüntü olan tarama h z ndan biraz daha yavafl tarayabilir. 10 DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu

16 Kurulum Bilgisayar n z USB ba lant noktas na bir taray c n n ba land g tespit edecek ve taray c y çal flt rmak için uygun yaz l m yükleyecektir. 2. Yaz l m n yüklenmesi tamamland nda Complete the installation by connecting your hardware (Donan m ba layarak yüklemeyi tamamlay n) penceresine geri dönün ve OK (Tamam) dü mesini t klayarak kurulumu tamamlay n. Dilerseniz More (Devam) dü mesini t klayarak One Touch Tufl Paneline eriflim ve bu panelde gezinme hakk ndaki genel bilgileri görebilirsiniz. Ek bilgileri okuduktan sonra OK (Tamam) dü mesini t klay n. Taray c ile bilgisayar do ru flekilde iletiflim halindeyken taray c n n durum göstergesi yeflil renkte yanar. 3. Installation Complete (Yükleme Tamamland ) penceresinde Close (Kapat) dü mesini t klay n. 4. Kurulum tamamland ktan sonra bilgisayar n z yeniden bafllat n. 5. CD den yüklenmek üzere baflka yaz l mlar da seçtiyseniz, CD yi CD sürücüsünün içinde b rak n ve di er yaz l mlar da yüklendikten sonra bilgisayar n z yeniden bafllat n. CD yi CD sürücüsünden ç kard ysan z ve baflka yaz l m yüklemek istiyorsan z, CD yi sürücüye tekrar yerlefltirin. Yaz l m yüklemenin yan s ra CD den Kullan m K lavuzlar n da görüntüleyebilir ve yazd rabilirsiniz. DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu 11

17 Kurulum Taray c n z Kaydedin Taray c n z kaydetmeniz çok önemlidir, çünkü ücretsiz telefon destek hizmetimize eriflmenizi sa lar. Ayr ca, kay t yapt n zda, taray c n z n yaz l m güncellemelerini de ücretsiz yapabilirsiniz. Taray c n z kaydetmek için: 1. Ekran n sa alt köflesinde bulunan Windows Sistem Tepsisindeki One Touch simgesini sa t klay n. One Touch Simgesi 2. Aç lan menüden, Check for Online Updates (Online Güncellemeleri Kontrol Et) seçene ini seçin. 3. Ekrandaki talimatlar takip edin ve taray c n z n seri numaras ile e- posta adresinizi girerek taray c n z kaydedin. NOT: Geçerli bir e-posta adresi girmeniz gereklidir. Seri numaras taray c n n alt taraf nda yer almaktad r. Seri Numaras Kayd tamamlad n zda Kay t Kimliginizi (RegID) içeren bir e-posta iletisi alacaks n z. Kay t Kimliginiz çok önemlidir, çünkü ücretsiz telefon deste i almak veya online güncellemeleri kontrol etmek için kullanman z gerekecek. 4. Ihtiyac n z oldu unda bulabilmeniz için Kay t Kimliginizi afla ya not edin: RegID: 12 DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu

18 Tarama Tarama Simplex veya Duplex tufluna bast n zda doküman z LED numaras taraf ndan belirtilen tarama ayarlar yla taran r. Taranan görüntü, bilgisayar n zda Hedef Uygulama olarak bilinen bir yaz l m uygulamas na gönderilir. Dokümanlar n Yüklenmesi ve Taranmas 1. Ç k fl tablas n n tam olarak aç k oldu undan emin olun ve ka t k lavuzunu ka d n boyutuna göre ayarlay n. NOT: Dokümanlar otomatik doküman besleyiciye yüklemeden önce dokümanlar üzerindeki tel z mba veya atafllar ç kar n. Tel z mba ve atafllar besleme mekanizmas na zarar verebilir. 2. Dokümanlar, sayfa bafllar ilk önce girecek flekilde otomatik doküman besleyiciye yerlefltirin. Simplex (tek yüzlü) taramalar için dokümanlar bas l yüzleri afla bakacak flekilde yerlefltirin. Duplex (çift yüzlü) taramalar için dokümanlar istedi iniz flekilde yerlefltirebilirsiniz, her iki yüzü de taranacakt r. DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu 13

19 Tarama 3. stediginiz tarama ayar n kulland n zdan emin olmak için LED numaras n kontrol edin. Yeni bir tarama ayar seçmek isterseniz Var fl Yeri Seçici tufluna bas n. Seçili tarama ayar. Ayarlar kontrol etmek için sayfa 15 teki Tarama Öncesinde Tarama Ayar n n Kontrol Edilmesi k sm na bak n. Tarama ayarlar nda istedi iniz ayar bulana kadar gezinmek için Var fl Yeri Seçici tufluna bas n. 4. Tek yüzlü bir doküman taramak için Simplex tufluna bas n. Çift yüzlü bir doküman taramak için Duplex tufluna bas n. Hedef Uygulamada bir tarama yürütme penceresi aç l r ve ard ndan taranan görüntünün bir küçük resmi görüntülenir. Afla daki duplex (çift yüzlü) tarama örne inde Hedef Uygulama, PaperPort masaüstüdür ve iki sayfa üst üste yerlefltirilmifltir. ptal tuflu Duraklat tuflu Taramay iptal etmek için Cancel ( ptal) dü mesini t klay n. Taramay geçici olarak durdurmak için Pause (Duraklat) dü mesini t klay n. Dü me, Resume (Devam) dü mesine dönüflecektir. Taramaya devam etmek için bu dü meyi t klay n. 14 DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu

20 Tarama Tarama Öncesinde Tarama Ayar n n Kontrol Edilmesi 1. Tarama öncesinde tarama ayar n kontrol etmek için Simplex veya Duplex dü mesine bas n, dü meyi bas l tutun ve sonra b rak n. Seçilen LED numaras n n ayar n görmek için tufllardan birini bas l tutun ve sonra b rak n Seçilen ayar n aç klamas yla birlikte One Touch Tufl Paneli görüntülenir. Afla da, 6 numaral ayar n aç klamas örnek olarak verilmifltir. Bu numara, taray c üzerindeki LED numaras na karfl l k gelir. Simge bu ayar için Hedef Uygulamay gösterir. Ayar için belirlenmifl olan ad. Doküman n z Numara 6 ayar ndaki bu ayarlarla taranacakt r. Tarama öncesinde tarama seçeneklerini de ifltirmek isterseniz, bu ayar için olan One Touch Properties (Özellikler) penceresi de görüntülenir. Bu pencereyi kullanarak Hedef Uygulamalar, dosya biçimlerini, vb. ni yeniden ayarlayabilirsiniz. Ayarlar de ifltirmek için sayfa 20 de One Touch Tufllar n n Yap land r lmas k sm na bak n. 2. One Touch Tufl Paneli ile Properties (Özellikler) pencerelerindeki kapatma kutular n t klayarak pencereleri kapat n. DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu 15

21 Tarama One Touch Tufl Panelinden Tarama One Touch Simgesi Ekran üzerinde bulunan One Touch Tufl Panelinden tarayabilirsiniz. 1. Ka t k lavuzunu ka d n geniflli ine göre ayarlay n ve dokümanlar, sayfa bafllar ilk olarak girecek flekilde otomatik doküman besleyiciye yükleyin. Simplex (tek yüzlü) taramalarda dokümanlar bas l yüzleri afla bakacak flekilde yerlefltirin. Duplex (çift yüzlü) taramalarda her iki taraf taranaca ndan dokümanlar bas l yüzleri afla da veya yukar da olarak yerlefltirin. 2. Ekran n sa alt köflesinde bulunan Windows Sistem Tepsisindeki One Touch simgesini t klay n. One Touch Tufl Paneli görüntülenir ve ekran üzerindeki ilk befl tarama tuflunu gösterir. Dokuz ayar n tümü aras nda gezinmek için oklar kullan n. Tarama için kullanmak istedi iniz tuflu t klay n. 9 tufl aras nda gezinmek için bu oklar t klay n. Tarama öncesinde tarama seçeneklerini de ifltirebilmeniz için Properties (Özellikler) penceresi de görüntülenir. 3. Ekran üzerinde (taray c üzerinde degil) tarama için kullanmak istedi iniz tuflu t klay n. Örne in, dokümanlar PDF e dönüfltüren tufl 2 ile taramak isterseniz buray t klay n. Ya da taranan doküman bofl bir e- posta iletisine ekleyen tufl 4 ile taramak isterseniz buray t klay n. NOT: Taray c n zda dokuz adet fabrika ayarl One Touch yap land rmas bulunur. Kendi tarama ihtiyaçlar n za göre dü meleri yeniden ayarlayabilir ve yeniden adland rabilirsiniz. Taray c taramaya bafllar. Ard ndan taranan görüntüler Hedef Uygulamada Simplex veya Duplex tarama tufllar yla tarad n z flekilleriyle gösterilir. 16 DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu

22 Tarama One Touch Tufl Panelinin Kullan lmas One Touch Tufl Paneli ayn zamanda taray c n z için ekranda görüntülenen kontrol setinizdir. One Touch Tufl Paneli taray c ve ayarlar hakk nda bilgi görüntüler. 1. One Touch Tufl Panelini açmak için One Touch simgesini t klay n. Bu tufl ekran n sa alt köflesinde bulunan Windows Sistem Tepsisindedir. One Touch Tufl Paneli ekran üzeri tarama tufllar n gösteren Tufl Görünümüyle aç l r. The Button View 2. Panelden taramak için, tarama için kullanmak istedi iniz simgeyi t klay n. 3. Bir tufl hakk ndaki ayr nt lar görmek için, üzerinde sa t klay n. lgili tuflun Properties (Özellikler) penceresi de görüntülenir. Ayr nt l Görünüm veya Özellikler Penceresindeki ayr nt lar n görmek için tuflu sa t klay n. ki görünümden herhangi birindeki simgeyi t klad n zda taray c, tufl ayarlar n kullanarak taramay bafllat r. Ayr nt l Görünüm 4. Dokuz tufl aras nda gezinmek için panelin sa taraf nda yer alan oklar t klay n. Dokuz tufl aras nda gezinmek için bu oklar t klay n. DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu 17

23 Tarama 5. Panelin üç görünümü aras nda gezinmek için panelin üst taraf ndaki yeflil oklar t klay n. Panelin üç görünümü aras nda gezinmek için bu oklar t klay n. Tufl Görünümü Donan m Görünümü Ayr nt l Görünüm Tufl Görünümü ana taray c kontrol panelinizdir. Dokuz tuflun tümünü görmek ve taramak için bu görünümü kullan n. Ayr nt l Görünüm bir tufl için olan geçerli tarama ayarlar n gösterir. Donan m Görünümü bilgisayar n za ba l durumdaki taray c lar n z gösterir. Properties (Özellikler) penceresi aç k degilse, açmak için Ayr nt l Görünüm veya Tufl Görünümünde simgeyi sa t klay n. Donan m Görünümü veya Ayr nt l Görünümden Tufl Görünümüne geri dönmek için yeflil oku t klay n. Donan m simgesini t klayarak da Tufl Görünümüne geri dönebilirsiniz. 6. One Touch Tufl Panelini kapatmak için, panel üzerindeki kapatma dü mesini t klay n. One Touch Tufl Panelindeki Adlar ve Simgeler Hakk nda PDF, e-posta veya Faks gibi tufl adlar bir tuflla ilgili orjinal fabrika ayar n gösterir. Örne in, e-posta tuflu, dokümanlar taramak ve hemen Microsoft Outlook Express te yeni bir e-posta iletisine eklemek üzere ayarlanm flt r. Ancak bir tuflun ad n, Hedef Uygulamaya ve di er özelliklerini de ifltirebilirsiniz. Yukar daki örnekte tufl 5 te gösterildi i gibi, bir tuflun üzerinde soru iflareti bulunmas, ilk fabrika ayarlar için uygun bir yaz l m n bilgisayar n zda bulunmad anlam na gelir (yukar daki örnekte Faks yaz l m yoktur). Bu durumda ad ve Hedef Uygulamay de ifltirmek isteyebilirsiniz. Örne in, aç k renkli kalemle elle yap lan çizimler gibi silik görüntüleri olan çok doküman tar yorsan z tuflun ad n Sketches (Çizimler) ve Hedef Uygulamay da Microsoft Paint veya baflka bir çizim program olarak de ifltirebilirsiniz. One Touch Tufl Panelindeki tufllar n ayarlar n de ifltirmek için sayfa 20 de One Touch Tufllar n n Yap land r lmas k sm na bak n. 18 DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu

24 Tarama Taray c n zdaki lk One Touch Ayarlar Baflka Yaz l mdan Tarama Taray c n z ald g n zda ayarlar, dokümanlar e-posta veya faks gibi çeflitli temel görevler için taramak, ard ndan da taranan görüntüyü önceden seçilmifl uygun bir Hedef Uygulamaya göndermek üzere önceden yap land r lm flt r. Afla daki tablo bu varsay lan fabrika ayarlar n gösterir. Bu ayarlardan herhangi birini de ifltirebilirsiniz. Var fl Önceden Tufl Ad Uygulamas Yap land r lm fl Ayarlar 1 Scan PaperPort 200dpi de Siyah&Beyaz Duplex 8.5 x 11 sayfa Parlakl k %50 2 PDF PaperPort 200dpi de Siyah&Beyaz Duplex 8.5 x 11 sayfa Parlakl k %50 Kontrast %50 3 Print Yaz c 300dpi de Siyah&Beyaz Simplex 8.5 x 14 sayfa Parlakl k %50 4 Microsoft 200dpi de Siyah&Beyaz Simplex Outlook 8.5 x 11 sayfa (ek olarak) Parlakl k %50 Kontrast %50 5 Fax Faks 200dpi de Siyah&Beyaz Simplex Uygulamas 8.5 x 11 sayfa Parlakl k %50 6 OCR Microsoft 300dpi de Siyah&Beyaz Duplex Word 8.5 x 11 sayfa Parlakl k %50 7 Archive Kaydedilmek 300dpi de Siyah&Beyaz Simplex Üzere Iletim 8.5 x 11 sayfa Parlakl k %50 8 Custom Microsoft 100dpi de Renkli Simplex Paint 6 x 4 foto raf boyutu Parlakl k %50 Kontrast %50 9 Paint Microsoft 300dpi de Renkli Simplex Paint 8.5 x 11 sayfa Parlakl k %50 Kontrast %50 Taray c tufllar ve One Touch Tufl Panelinden taraman n yan s ra PaperPort veya baflka yaz l m uygulamalar ndan da do rudan tarayabilirsiniz. Ayr nt lar için PaperPort Yaz l m ndan Tarama, Windows Image Acquisition ile Tarama ve ISIS Arayüzüyle Tarama k s mlar na bak n. DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu 19

25 Tarama One Touch Tufllar n n Yap land r lmas Her One Touch tufl yap land rmas, Hedef Uygulama, Tarama Yap land rmas ve Belge Biçimi nden oluflur. Bir tufl için bu üç ayar, One Touch Properties (Özellikler) penceresinde belirlersiniz. One Touch Properties (Özellikler) penceresini açmak için: 1. One Touch simgesini t klay n. Bu tufl ekran n sa alt köflesinde bulunan Windows Sistem Tepsisi ndedir. 2. One Touch Tufl Paneli üzerindeki bir tuflu sa t klay n. HATIRLATMA: Unutmay n, One Touch Tufl Paneli üzerinde bir tuflu sol t klad n zda taray c taramaya bafllar. Sa t klad n zda ise One Touch Properties (Özellikler) penceresi aç l r. lgili tuflun One Touch Properties (Özellikler) penceresi aç l r. Bir tuflu (örne in tufl 2 yi) sa t klad n zda bu tufl için Properties (Özellikler) penceresi aç l r. One Touch Properties (Özellikler) penceresi ayn zamanda taray c üzerindeki Simplex veya Duplex tuflunu bas l tutup b rakt n zda da aç l r. One Touch Özellikler Penceresi Hakk nda One Touch Properties (Özellikler) penceresi, tufllar için yeni ayarlar seçebileceginiz yerdir. One Touch Özellikler penceresinde ayr ca CD ye tarama, metni taray p do rudan bir HTML web sayfas na dönüfltürme ve taranan görüntüyü düzenleyebileceginiz metin haline çeviren optik karakter tan mlama (OCR) ile tarama gibi özel tarama özellikleri de bulunur. 20 DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu

26 Tarama NOT: One Touch Özellikler penceresinde (ve di er One Touch pencere ve iletiflim kutular nda) bulunan baz özellikler gri renktedir ve seçilemezler. Gri renkte gösterilen seçenekler DocuMate 262 taray c n z için uygun degildir. Örne in, afla daki flekilde, Use Document Feeder (Doküman Besleyiciyi Kullan) seçene i iflaretlenmifl ve gri olarak gösterilmifltir, çünkü DocuMate 262 bir ADF taray c d r ve doküman besleyiciyi her zaman kullan r; dolay s yla ayr ca seçmenize gerek yoktur. One Touch uygulamas n baflka Xerox taray c larla kullan rsan z gri olan seçenekler gerekti inde etkin hale gelir. Afla daki örnek One Touch penceresi Tufl 2 için olan ayarlar gösteriyor. Bu tufl Color Document (Renkli Doküman) adl tarama yap land rmas yla taramak ve ard ndan taranan görüntüyü görüntüleyecek ScanSoft PaperPort yaz l m n açmak üzere ayarlanm flt r. Format and Page(s) (Biçim ve Sayfa(lar)) seçene i PDF görüntü biçiminde taramak üzere ayarlanm flt r. Tufl numaras ve ad. Hedef Uygulamas. Tarama bittikten sonra aç lan uygulamad r. Seçenekleri seçmek için t klay n. Taranan doküman görüntülerinin dosya biçimi. Seçili tuflla (bu örnekte tufl 2 ile) tararken taray c n n kulland ayarlar. Properties (Özellikler) penceresindeki ayarlar flunlard r: Select Destination (Var fl Yeri Seç) - seçilen tuflta taranan görüntüleri görüntülemek üzere aç labilen uygulamalar n listesi. Seçilebilen uygulamalar listesini yap land rmak istedi inizde iletiflim kutusunun üst k sm ndaki Options (Seçenekler) sekmesini t klay n ve istedi iniz seçene i seçin. Daha fazla bilgi için sayfa 35 teki Bir Tufl için Seçeneklerin Seçilmesi k sm na bak n. DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu 21

27 Tarama Select Configuration (Yap land rma Seç)- seçilen tuflta seçilebilen tarama yap land rmalar n n listesi. Yap land rma ayarlar flunlard r: tarama modu, çözünürlük (dpi), sayfa boyutu, parlakl k, renk doygunlugu, tonu ve gamma. Seçilen bir tarama yap land rmas n n ayar n görmek istedi inizde simgesini t klay n. Ayr nt l bilgiyi kapatmak için simgeyi tekrar t klay n. Ayarlar n görüntülemek için seçilen bir yap land rman n simgesini t klay n. Her bir tarama yap land rmas n n yan nda yer alan simgeler tarama modunu gösterir: Renkli Siyah/Beyaz Gri Tonlama Tarama Öncesinde Yap land r NOT: Taramadan önce tarama modunu manuel olarak ayarlamak isterseniz Tarama Öncesinde Yap land r seçene ini kullan n. Bunun için sayfa 45 teki Tarama Öncesi Yap land rma k sm na bak n. Seçilen yap land rma hakk nda daha ayr nt l bilgileri görmek için Edit (Düzenle) dü mesini t klayabilir veya yap land rmay çift t klayabilirsiniz. Select Format and Page(s) (Biçim ve Sayfa(lar) Seç) - seçilen tuflta taranan görüntü için dosya biçimi seti. Biçimler, seçti iniz hedef uygulamaya ba l d r. Bu örnek PaperPort Masaüstü için geçerli olan biçimleri gösterir. Tufl adlar dosya tiplerini belirtir. Biçimler hakk nda daha fazla bilgi için sayfa 31 de Sayfa Biçimi Seçeneklerinin Seçilmesi k sm na bak n. Options (Seçenekler) sekmesi - taranan görüntü için seçilen hedef uygulamaya iliflkin seçenekleri sunan bir pencere görüntüler. 22 DocuMate 262 Taray c Kullan m K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

DocuMate 252. tarayıcı. kullanım kılavuzu

DocuMate 252. tarayıcı. kullanım kılavuzu DocuMate 252 tarayıcı kullanım kılavuzu Telif Hakkı 2004 Visioneer, Inc. Telif hakları yasalarınca izin verildiği şeklinin haricinde, önceden yazılı izin almaksızın yapılan çoğaltma, adaptasyon veya tercümeler

Detaylı

DocuMate 632. kullan m k lavuzu

DocuMate 632. kullan m k lavuzu DocuMate 632 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 632 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2007 XEROX Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço alt m, uyarlama ve

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

DocuMate 272. kullan m k lavuzu

DocuMate 272. kullan m k lavuzu DocuMate 272 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 272 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2005, Visioneer Inc e aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

FB1000N Doküman Tarayıcı

FB1000N Doküman Tarayıcı English FB1000N Doküman Tarayıcı Kullanım Kılavuzu Ticari Markalar Microsoft, Microsoft Corporation ın Amerika Birleşik Devletleri tescilli ticari markasıdır. Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

StructureMap (Yap Haritas )

StructureMap (Yap Haritas ) StructureMap (Yap Haritas ) HDS Gen 2 Ek i Yap Haritas, SideScan (Yan Tarama) sonar sinyallerini haritan n üstünde görüntülemenizi sa layarak teknenizin altındaki ve yan ndaki dip yap s n n bir kufl bak

Detaylı

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları LMS PC aracı ACS420 LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı Kurlum ve çalıştırma talimatları 1 İçindekiler 1. ACS420 programının kurulumu.. 3 2. OCI430 ara yüzün sürücü kurulumu.. 7 OCI430

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

DocuMate 752 tarayıcı Kullanım Kılavuzu

DocuMate 752 tarayıcı Kullanım Kılavuzu DocuMate 752 tarayıcı Kullanım Kılavuzu 1 DocuMate 752 tarayıcı Kullanım Kılavuzu 2 Telif Hakkı 2007 XEROX Telif hakkı yasaları altında izin verilenler dışında, bu kılavuzun önceden yazılı izin alınmaksızın

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma Message Broadcasting Message Broadcasting, bir EasyMP Monitor eklentisidir. Yöneticiler eklentiyi kullanarak ağ üzerindeki bir veya daha fazla projektöre ya da tüm projektörlere mesaj veya duyuru gönderebilirler.

Detaylı

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler WeldEYE Kurulum Kılavuzu İçindekiler Giriş... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kurulum... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sistem/Ortam gerekleri... 3 Yazılımın kurulması... 3 Kamera sürücüsünün kurulumu...

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin Xerox QR Code Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03999 QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin QR (Quick Response) Code Uygulamasını şu uygulamalarla birlikte kullanınız:

Detaylı

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu Sürücü Gönder Yönetici Kılavuzu Ocak 2013 www.lexmark.com Genel Bakış 2 Genel Bakış Sürücü Gönder, belirli bir yazıcı modelinin yazıcı sürücüsünü almanızı sağlar. Uygulama, size yükleme talimatlarını ve

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

KWorld PlusTV Analog USB Stick

KWorld PlusTV Analog USB Stick KWorld PlusTV Analog USB Stick PlusTV Analog USB Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.5 Bölüm 1 : PlusTV Analog USB Stick Donanım Kurulumu Kurulum...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2

Detaylı

PROFESSIONAL DEVELOPMENT COLLECTION GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

PROFESSIONAL DEVELOPMENT COLLECTION GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ PROFESSIONAL DEVELOPMENT COLLECTION 1 KAPSAM Profesyonel eğitmenler e ve araştırmac rmacılar için i in tasarlanmış ıştır. Eğitim ve ilişkili disiplinlerden 350 si hakemli dergi olmak üzere yaklaşı şık

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA Kullanımı ( İşletmenlik ) Kursu Yıllık Planı Kurs Gün Hafta Ders Saati 1 1 4 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 6 2 4 7 2 4 8 2 4 KONULAR 1. Temel Bilgiler a. Donanım yazılım bilişim teknolojisi b. Bilgi ve iletişim

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Ecofont Yazılım Kullanıcı Rehberi

Ecofont Yazılım Kullanıcı Rehberi Ecofont Yazılım Kullanıcı Rehberi Ecofont Yazılım, baskılarınızı yaparken %50 ye, ve hatta resimsiz yazdırma seçeneğini kullandığınızda çok daha fazlasına varan tasarruf yapmanızı sağlar. Sadece tek bir

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

7600 TARAYICI KULLANIM KILAVUZU

7600 TARAYICI KULLANIM KILAVUZU 7600 TARAYICI KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler Kutunun İçeriği... 3 İhtiyacınız Olanlar... 5 Kurulum... 6 Tarama Yapma... 16 One Touch Kullanarak Tarama Yapma... 17 Birden Fazla Sayfa Taramak İçin... 33

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler KWorld PlusTV DVB-S USB PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV DVB-S USB Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

Yeni Ebrary Arayüzü Kullan lavuzu

Yeni Ebrary Arayüzü Kullan lavuzu Yeni Ebrary Arayüzü Kullan lavuzu KAPSAM E-kitap say : 48406 Kapsad koleksiyon say : 16 koleksiyon (Antropoloji ve Sosyoloji, letme ve Ekonomi, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, E itim, Mühendislik ve

Detaylı

İhtiyacınız Olanlar. IBM uyumlu Pentium 4 PC veya aşağıdakilerle eşdeğer:

İhtiyacınız Olanlar. IBM uyumlu Pentium 4 PC veya aşağıdakilerle eşdeğer: KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler HOŞGELDİNİZ... 3 Kutunun İçeriği... 4 İhtiyacınız Olanlar... 5 Kurulum... 6 Tarayıcınızla Mümkün Olan Ekstra Uygulamalar... 16 Tarama... 19 Tarama Konfigürasyonlarını Silme

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1 Çevrimiçi paylaşım 3.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

KWorld. PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler

KWorld. PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler KWorld PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid PCI Kartın Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm 2 : PlusTV

Detaylı

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr Capture Pro Yazılımı Başvuru Kılavuzu A-61640_tr Kodak Capture Pro Yazılımı'na Başlarken Bu kılavuz, kısa sürede başlamak için, Kodak Capture Pro Yazılımı'nın yüklenmesi ve başlatılmasına yönelik basit

Detaylı

MSSQL Server 2000 Kurulumu

MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu ile ilgili işlem adımları Kurulum hazırlıkları : SQL Server 2000 in sistem ihtiyaçları gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki tablo bu ürünün standart donanım

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

HP Color LaserJet CM3530 MFP Serisi Analog Fax Accessory 500 Send Fax Sürücüsü Kılavuzu

HP Color LaserJet CM3530 MFP Serisi Analog Fax Accessory 500 Send Fax Sürücüsü Kılavuzu HP Color LaserJet CM3530 MFP Serisi Analog Fax Accessory 500 Send Fax Sürücüsü Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

USB 2.0 DAN HDMI A VİDEO ADAPTÖRÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-70851

USB 2.0 DAN HDMI A VİDEO ADAPTÖRÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-70851 USB 2.0 DAN HDMI A VİDEO ADAPTÖRÜ Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-70851 1. Sürücüyü Yükleme İkaz: Verilen sürücüyü bağlamadan adaptörü bilgisayarınıza BAĞLAMAYIN. Verilen CD yi disk sürücünüze yerleştirin ve

Detaylı

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu! LED ler Arama Görünümü Dü"mesi LED leri Sürekli ye!il Yava! yan p sönen ye!il H zl yan p sönen ye!il Sürekli k rm z Arama görünümü, ba!l

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

ROUNDCUBE. ROUNDCUBE GİRİŞ ve ÇIKIŞ. Roundcube Nedir? Roundcube Kullanımı İçin Gerekenler

ROUNDCUBE. ROUNDCUBE GİRİŞ ve ÇIKIŞ. Roundcube Nedir? Roundcube Kullanımı İçin Gerekenler ROUNDCUBE Roundcube Nedir? Sunucu üzerinde yer alan e-postalarınıza web üzerinden ulaşarak e-posta işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz, Türkçe menüler ile işlem yapabileceğiniz yeni bir uygulamadır.

Detaylı

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Resmi Model: Z01G Resmi Tip: Z01G001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

MD-3100 USB ADSL MODEM A B C D. Bilgisayarı açın Kurulum CD-ROM unu takın AÇIK. 2 Sürücüyü kurun. 3 Hiçbir işlem gerekmiyor 4

MD-3100 USB ADSL MODEM A B C D. Bilgisayarı açın Kurulum CD-ROM unu takın AÇIK. 2 Sürücüyü kurun. 3 Hiçbir işlem gerekmiyor 4 MD-300 USB ADSL MODEM Ürün bilgileri A. Güç göstergesi (açık: USB ve PC bağlantısı açık / kapalı: bağlantı yok veya PC kapalı B. ADSL LINK göstergesi (yanıp sönüyor: ADSL hattı aranıyor / sürekli yanıyor:

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU A-) DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 1-) Cihazınızın panelinden Sistem Yöneticisi menüsünden ağ ayarlarınızın yapılandırılmış olması gerekmektedir. Kurulumu yapan

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu Hakkında Memeo Backup Premium, karmaşık dijital dünya için basit bir yedekleme çözümüdür. Memeo Backup Premium değerli ve önem verdiğiniz belgelerinizi otomatik olarak yedekleyerek, istediğiniz zaman dosyalarınızı

Detaylı

NSS RTM2.5 için Ek. WIFI-1 ünitesinin montaj ve kablo ba lant s ayr WIFI-1 Montaj K lavuzunda aç klanm flt r. NSS RTM2.5 için Ek

NSS RTM2.5 için Ek. WIFI-1 ünitesinin montaj ve kablo ba lant s ayr WIFI-1 Montaj K lavuzunda aç klanm flt r. NSS RTM2.5 için Ek NSS RTM2.5 için Ek Bu ek, NSS kullan m k lavuzunda veya di er dokümanlarda bulunmayan, NSS RTM2.5 sw yükseltme sürümünde yer alan yeni özellikleri içerir: Kablosuz kullan m Ekran görüntüsünü yakalama Birden

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri TM Bu belge, IBM System Storage EXN4000 depolama genişletme birimine ilişkin kuruluş ve ayar yönergelerini içerir. EXN4000 ürününe ilişkin ek bilgileri

Detaylı

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır.

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır. 78 Türkçe Hızlı Yükleme Kılavuzu Bu yükleme kılavuzu GW-7100U ve yazılımının yüklenmesinde size yol gösterecektir. Kablosuz ağ bağlantınızı kurmak için, aşağıdaki işlemleri sırayla uygulayın. 1. Yükleme

Detaylı

AutoCAD 2011 Kurulumu

AutoCAD 2011 Kurulumu AutoCAD 2011 Kurulumu AutoCAD Installation Wizard Kurulum için AutoCAD 2011 DVD sini sürücüye yerleştirdiğinizde, DVD-ROM un içeriğinin okunduğunu belirten Setup Initialization penceresinden sonra, karşınıza

Detaylı

DocuMate 520. tarayıcı. kurulum kılavuzu

DocuMate 520. tarayıcı. kurulum kılavuzu DocuMate 520 tarayıcı kurulum kılavuzu Telif Hakkı 2003 Visioneer, Inc. Telif hakları yasalarınca izin verildiği şeklinin haricinde, önceden yazılı izin almaksızın yapılan çoğaltma, adaptasyon veya tercümeler

Detaylı

HP Officejet 4630 e-all-in-one serisi

HP Officejet 4630 e-all-in-one serisi HP Officejet 4630 e-all-in-one serisi İçindekiler 1 HP Officejet 4630 e-all-in-one serisi Yardımı... 1 2 HP Officejet 4630 serisi ürününü tanıma... 3 Yazıcı parçaları... 4 Kontrol paneli ve durum ışıkları...

Detaylı

Doküman camı seçeneği

Doküman camı seçeneği Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopyalama Yapma Hizmetler Ana Sayfası İş Durumu Dokunmatik Ekran Başlat Tümünü Temizle Dur. Dokümanlarınızı doküman besleyici giriş kasetine yüzleri yukarı bakacak şekilde

Detaylı

AV320E2+ Doküman Tarayıcı

AV320E2+ Doküman Tarayıcı Türkçe AV320E2+ Doküman Tarayıcı Avision Inc. 1. Giriş Aşağıdaki şekil, paketin içinde bulunan malzemeleri göstermektedir. Lütfen kontrol listenizdeki tüm parçaları kontrol ediniz. Tüm parçalar paketin

Detaylı

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım)

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) 1.Adım: Gmail üzerinden e-posta hesabınıza herhangi bir tarayıcıdan http://mail.maltepe.edu.tr linkine tıklayıp daha önceden kullandığınız e-posta hesabınızı

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi Web Yönetimi Birimi Drupal Kullanım Kılavuzu KONULAR 1. Kullanıcı Girişi Yapma 2. Ana Menüyü Düzenleme 3. Site Logosunu Düzenleme 4. Yeni Sayfa Ekleme / Düzenleme

Detaylı

MICROCHIP USB 2.0 PIC PROGRAMLAYICI

MICROCHIP USB 2.0 PIC PROGRAMLAYICI MICROCHIP USB 2.0 PIC PROGRAMLAYICI PIC programlama hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yeni nesil USB Programlayıcı ile PIC'lerinizi birkaç adımda kolayca programlayın. İleriki sayfalarda programlayıcınızı

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu MacBook Pro nuza Hoş Geldiniz Hadi başlayalım. Mac inizi başlatmak için açma/kapama düğmesine basın. Ayarlama Yardımcısı, düzgün ve sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlamanızı sağlamak

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Detaylı

Almanya Mail Hesabı ile Outlook Kurulumu

Almanya Mail Hesabı ile Outlook Kurulumu Almanya Mail Hesabı ile Outlook Kurulumu Table of Contents Başlamadan Önce Okuyunuz:... 2 Yedekleme:... 2 Kişilerin yedeklenmesi:... 2 Mail Hesaplarının Kurulumu:... 3 Almanya Hesabımı Kurulumu:... 3 Tuv-

Detaylı

İçindekiler. Giriş... 1. Kanuni Uyarılar... 3. IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5. Sistem Gereksinimleri... 5. Kurulum... 5. Etkinleştirme...

İçindekiler. Giriş... 1. Kanuni Uyarılar... 3. IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5. Sistem Gereksinimleri... 5. Kurulum... 5. Etkinleştirme... Kullanım Kılavuzu İçindekiler Giriş... 1 ÖNEMLİ NOTLAR... 1 Kanuni Uyarılar... 3 IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5 Sistem Gereksinimleri... 5 Kurulum... 5 Etkinleştirme... 7 Otomatik Güncelleme...

Detaylı

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Baskı 1

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Baskı 1 Nokia Nseries PC Suite 2.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune,

Detaylı

40 lik IDE sinyal kablosu

40 lik IDE sinyal kablosu Bafllang ç H zl Kurulum K lavuzu, ana kart n z n performans n artt rarak daha h zl çal flmas n sa layacakt r. H zl Kurulum K lavuzu nu kullan rken Kullan c K lavuzu nda yer alan H zl Referans Kart na bak

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Kayd rma ve Gezinme Ça!r görünümleri ve özellikler aras nda geçi" yapmak için, Phone ekran n n sa! üst taraf ndaki Features dü!mesini veya Phone

Detaylı

SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu

SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu İçindekiler 1. SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu... 2 2. E-posta Bildirimi Alma... 2 3. Belgeyi İmzalama... 3 4. Diğer Seçenekler... 4 4.1 Sonra bitir... 4 4.2 Yazdır,

Detaylı

İçindekiler. Bu Hızlı Kullanım Kılavuzu, IRIScan TM Mouse Executive 2 ile çalışmaya başlamanıza yardımcı olur.

İçindekiler. Bu Hızlı Kullanım Kılavuzu, IRIScan TM Mouse Executive 2 ile çalışmaya başlamanıza yardımcı olur. Bu Hızlı Kullanım Kılavuzu, IRIScan TM Mouse Executive 2 ile çalışmaya başlamanıza yardımcı olur. Bu kılavuzdaki tanımlarda Windows 7 ve Mac OS X Mountain Lion işletim sistemleri baz alınmıştır. Bu tarayıcı

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

HIZLI BAşVURU KILAVUZU

HIZLI BAşVURU KILAVUZU HIZLI BAşVURU KILAVUZU Windows Vista için İçindekiler Bölüm 1: Sistem Gereksinimleri...1 Bölüm 2:...2 Yerel Yazdırma Yazılımını Yükleme... 2 Ağdan Yazdırma Yazılımını Yükleme... 5 Bölüm 3: WIA Sürücüsünü

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

EBYS FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

EBYS FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ EBYS FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ e-imza KURULUM AŞAMALARI AKİS Akıllı KART'da yer alan Nitelikli Elektronik Sertifikanın yüklü olduğu çipli parça işaretliyerlerinden

Detaylı

DS150E Kullanıcı El Kitabı. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS

DS150E Kullanıcı El Kitabı. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS DS150E Kullanıcı El Kitabı 1 Ana bileşen...3 Kurulum talimatları...5 Bluetooth Ayarları...26 Arıza Teşhis Programı...39 Dosya...41 Ayarlar...43 Belgeler...51 Yardım...53 OBD İletişimi...56 Yazdır ve Kaydet...66

Detaylı