ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE TEFTİŞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE TEFTİŞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE TEFTİŞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ANKARA İLİ İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL ÖZERKLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tuncer FİDAN Ankara Şubat, 2007

2 II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, Bu çalışma Jürimiz tarafından Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan Prof. Dr. İnayet Aydın. Üye (Danışman) Yrd. Doç. Dr. Şakir Çınkır.. Üye Yrd. Doç. Dr. Ömay Çokluk Bökeoğlu.. Onay Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım../../ 2007 Prof. Dr. Meral Uysal Enstitü Müdürü II

3 III ÖNSÖZ Özerklik demokratik yönetimin bir özelliğidir. Demokrasi ve yönetimin özerkliği arasında yakın bir ilişki bulunur. Demokratik bir okulda yönetici ve öğretmenler özgürlük alanlarının bilincinde olur ve işgörenlerin özgürlük alanları da kendi inisiyatifleri ile kararlar alabildikleri özerklik alanlarını oluşturur. Eğitim yöneticileri ve öğretmenler için özerklik önemli bir gereksinimdir. Özerklik eğitim işgörenleri için işini daha çok benimseme, daha iyi performans anlamına gelir. Özerklik okul yöneticileri ve öğretmenlerin okul bağlılığı düzeylerini yükseltebilir. İlköğretim okulu yöneticilerinin inisiyatif kullanma alışkanlıklarının belirlenmesi, öğretmenlere tanıdıkları özerklik miktarının ortaya çıkarılması, mevcut durum içinde özerklik önündeki engeller hakkındaki görüşleri ve okulların örgütsel özerklik miktarının arttırılmasına ilişkin önerilerinin tespit edilmesi de önceden bu konu hakkında yapılan çalışmaları tamamlayıcı bir nitelikte olmasından dolayı son derece önemlidir. İlköğretim okulu yöneticilerinin örgütsel özerkliğe ilişkin görüş ve önerilerini betimlemeyi amaçlayan bu araştırma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın problemi, amacı ve önemi tartışılmış, araştırmanın sınırlılıklarına ve araştırmada kullanılan tanımlara yer verilmiştir. İkinci bölümde araştırmanın kuramsal temelleri bulunmaktadır. Araştırmanın üçüncü bölümünde araştırmanın yöntemine, dördüncü bölümde ise araştırmadan elde edilen bulgu ve yorumlara yer verilmiştir. Beşinci bölümde ise araştırmanın sonuçları ve önerileri bulunmaktadır. Araştırmanın başlangıcından bitimine kadar ilgi ve desteğini gördüğüm tez danışmanın Prof. Dr. İnayet Aydın ve Yrd. Doç. Dr. Şakir Çınkır a, araştırmanın önemli bir kısmında bilgilerine başvurduğum, ilgi ve yardımlarını içtenlikle gösteren hocam Prof. Dr. Ali Balcı ve Prof. Dr. Koen Verhoest e, Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi müdürü Sönmez Çelik e, arkadaşlarım Rıza III

4 IV Öktem ve Murat Altındağ a, manevi destekleri ile hep yanımda olan, tüm sevgi ve özverilerini gösteren aileme en içten teşekkürlerimi sunarım. Ankara, Şubat 2007 Tuncer FİDAN IV

5 V ÖZET İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL ÖZERKLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ Fidan, Tuncer Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Şakir Çınkır Şubat, 2007, 133+XIII Sayfa Bu araştırma, İlköğretim okulu yöneticilerinin örgütsel özerkliğe ilişkin görüş ve önerilerini saptamayı amaçlamaktadır. Tarama modelindeki araştırmanın evrenini Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 542 resmi ilköğretim okulunda görevli 1400 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırma örnekleminde 356 okul yöneticisi bulunmaktadır. Araştırma kapsamında 377 okul yöneticisine ulaşılmıştır. Verilerin toplanması aşamasında örgütsel özerkliğe ilişkin alanyazın taranmış, ilgili kavramlar incelenmiş ve bunlar birer soru ifadesine dönüştürülerek anket maddeleri oluşturulmuştur. Anket maddeleri oluşturulurken uzman görüşüne başvurulmuştur. Elde edilen veriler SPSS programında çözümlenmiştir. Kamu ilköğretim okullarında görevli okul yöneticilerinin kişisel bilgilerinin çözümlenmesi için yüzde ve frekans, yönetsel özerklik, mali özerklik, öğretimsel özerklik, örgüt içi özerklik, örgütsel özerkliği kısıtlayan etkenler ve örgütsel özerkliği arttırıcı öneriler ile ilgili görüşler ile ilgili yanıtların aritmetik ortalama ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Örgütsel özerkliğe ilişkin görüşlerin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği t-testi ile, yaş, mesleki kıdem, mezun olduğu kurum ve okul büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile sınanmıştır. V

6 VI Araştırma sonuçlarına göre ilköğretim okulu yöneticilerinin örgütsel özerkliğin yönetsel özerklik boyutuna ilişkin görüşlerinde yaş ve kıdem değişkenlerine göre farklılık bulunmaktadır. Mali özerklik boyutunda ise yöneticilerin görüşlerinde farklılık bulunmamaktadır. Öğretimsel özerklik boyutunda ise kadın yöneticiler erkek yöneticilere göre daha özerk bir tutum sergilemektedir. Okul büyüklüğü değişkenine göre de yöneticilerin öğretimsel özerkliğe ilişkin görüşlerinde anlamlı bir fark bulunmaktadır. Okul yöneticileri yönetsel ve mali konularda inisiyatif kullandıklarını ifade ederken, öğretimsel konularda büyük ölçüde eğitim programı ve mevzuata bağlı kalmayı tercih etmektedir. Örgüt içi özerklik boyutunda okul yöneticileri öğretmenlere inisiyatif tanıma eğilimindedir. Örgüt içi özerklik boyutunda yöneticilerin görüşlerinde cinsiyet, yaş, kıdem, eğitim durumu ve okul büyüklüğü değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Örgütsel özerkliği kısıtlayan etkenler boyutunda yöneticilerin görüşlerinde cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre farklılıklar bulunmaktadır. İlköğretim okulu yöneticilerinin örgütsel özerkliği arttırıcı öneriler boyutuna ilişkin önerilerinde cinsiyet, yaş, kıdem ve okul büyüklüğü değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. VI

7 VII ABSTRACT THE OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS IN ANKARA PROVINCE IN RELATION TO ORGANISATIONAL AUTONOMY Fidan, Tuncer Master, Department of Educational Sciences Thesis Supervisor: Asst. Prof. Dr. Şakir Çınkır February 2007, 133+XIII Pages This research aimed to find out the opinions and the suggestions of primary school administrators related to organisational autonomy. This is a descriptive survey and the reasearch population consisted of 1400 school administrators who were working in 542 state run basic education schools in the area of Metropolitan Municipality of Ankara (Altındağ, Mamak, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut, Gölbaşı and Sincan). Research sample composed of 356 school administrators. During the course 377 school administrators were reached. At the phase of gathering data, literature, related to organisational autonomy, has been reviewed, related aspects have been examined and questionnaire items have been constituted by transforming these reviews into question sentences. While questionnaire items were being constituted, experts opinions have been called upon. When analysing the data, the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) was used. With regard to personal information of school administrators frequencies and percent were given. The arithmetic mean and standart deviation was found related to managerial autonomy, financial autonomy, internal organisational autonomy, factors decreasing organisational VII

8 VIII autonomy and suggestions about increasing organisational autonomy. In order to find out whether or not the opinions of school administrators related to organisational autonomy differs in terms of their sex, the t-test was used. The Variance analysis (ANOVA) was used in order to find out whether or not the opinions of school administrators related to organisational autonomy differs in terms of their age, educational qualification, professional experience and the size of the school in which they work currently. According to the results of the research, the opinions of the school adminisrators related to managerial autonomy dimension of organisational autonomy differ in terms of their age and professional experience. There is no difference in the opinions of school administrators related to financial autonomy dimension. In the instructional autonomy dimension, female administrators tend to be more autonomous than male administrators. In addition to this there is a significant difference in the opinions of school administrators in terms of school size. While the school administrators tend to use initiative on managerial and financial matters, they tend to obey the regulations and the curriculum about instructional matters. The opinions of school administrators related to the work autonomy of teachers differ in terms of sex, age, professional experience, education and school size variables. In relation to the reasons decreasing organisational autonomy, the administrators opinions differ in terms of sex and age. The opinions of administrators in relation with suggestions about increasing organisational autonomy of schools differ in terms of sex, age, professional experience and school size. VIII

9 IX İÇİNDEKİLER Sayfa JÜRİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI.....II ÖNSÖZ III ÖZET V SUMMARY VII İÇİNDEKİLER IX TABLOLAR LİSTESİ XI BÖLÜM I GİRİŞ Problem... 1 Amaç....6 Araştırmanın Önemi Araştırmanın Sınırlılıkları Tanımlar BÖLÜM II KURAMSAL TEMELLER Özerklik Örgütsel Özerklik İşgören Özerkliği...17 Örgüt Özerkliği...21 Örgütsel Özerkliğin Boyutları Yönetsel Özerklik...27 Politika Özerkliği...32 IX

10 X Yapısal Özerklik...34 Mali Özerklik...34 Yasal Özerklik...37 Müdahale Özerkliği...37 Öğretimsel Özerklik...38 Merkezden Yönetim, Yerinden Yönetim ve Özerklik Özerkliği Kısıtlayan Etkenler...52 Özerklik ve Kontrol...52 BÖLÜM III YÖNTEM Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama aracının Geliştirilmesi...60 Verilerin Çözümlenmesi...69 BÖLÜM IV BULGULAR VE YORUM...70 Yönetsel Özerklik Boyutuna İlişkin Bulgular ve Yorumlar Mali Özerklik boyutuna İlişkin Bulgular ve Yorumlar...75 Öğretimsel Özerklik Boyutuna İlişkin Bulgular ve Yorumlar...80 Örgüt İçi Özerklik Boyutuna İlişkin Bulgu ve Yorumlar...85 Örgütsel Özerkliği Kısıtlayan Etkenler Boyutuna İlişkin Bulgu ve Yorumlar...91 Örgütsel Özerkliği Arttırıcı Öneriler Boyutuna İlişkin Bulgu ve Yorumlar...96 X

11 XI BÖLÜM V SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA EKLER Ek 1: Ön uygulama yapılan ilköğretim okulları ve yönetici sayıları Ek 2: Yönetsel Özerklik Boyutuna ait frekans ve yüzde değerleri Ek 3: Mali Özerklik boyutuna ait frekans ve yüzde değerleri Ek 4: Öğretimsel Özerklik Boyutuna ait frekans ve yüzde değerleri Ek 5: Örgüt İçi Özerklik Boyutuna ait frekans ve yüzde değerleri Ek 6: Örgütsel Özerkliği Kısıtlayan Etkenler Boyutuna ait yüzde ve frekans değerleri..127 Ek 7: Örgütsel Özerkliği Arttırıcı Öneriler Boyutuna ait yüzde ve frekans değerleri Ek 8: Anket Ek 9: İzin Formu TABLOLAR LİSTESİ Tablo Sayfa 1. Ankara Merkez İlçelerindeki İlköğretim Okulu, Müdür ve Müdür Yardımcısı Sayıları Örneklem Büyüklüğünün İlçelere Göre Dağılımı Araştırmaya Katılan Kişiler İle İlgili Bilgiler Ön Uygulama Yapılan İlköğretim Okulu Ve Yönetici Sayıları Yönetsel Özerklik Alt Ölçeğinde Yer Alan Maddelerin Faktör Yük Değerleri ve Madde Analizi Sonuçları Mali Özerklik Alt Ölçeğinde Yer Alan Maddelerin Faktör Yük Değerleri ve Madde Analizi Sonuçları Öğretimsel Özerklik Alt Ölçeğinde Yer Alan Maddelerin Faktör Yük Değerleri ve Madde Analizi Sonuçları Örgüt İçi Özerklik (İş Özerkliği) Alt Ölçeğinde Yer Alan Maddelerin Faktör Yük Değerleri ve Madde Analizi Sonuçları Özerkliği Kısıtlayan Etkenler Alt Ölçeğinde Yer Alan Maddelerin Faktör Yük Değerleri ve Madde Analizi Sonuçları Özerkliği Özerkliği Arttırıcı Öneriler Alt Ölçeğinde Yer Alan Maddelerin Faktör XI

12 XII Yük Değerleri ve Madde Analizi Sonuçları Değerlendirme Aralıkları Yöneticilerin Yönetsel Özerkliğe İlişkin İfadelerinin Ortalama, Standart Sapma ve Sıra Değerleri Yöneticilerin Yönetsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerinin Cinsiyete Göre T-testi Sonuçları Yaş Değişkenine Göre Yöneticilerin Yönetsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilikteki Kıdeme Göre Yöneticilerin Yönetsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Eğitim Durumuna Göre Yöneticilerin Yönetsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Okul Büyüklüğüne Göre Yöneticilerin Yönetsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilerin Mali Özerkliğe İlişkin İfadelerinin Ortalama, Standart Sapma ve Sıra Değerleri Yöneticilerin Mali Özerkliğe İlişkin Görüşlerinin Cinsiyete Göre T-testi Sonuçları Yaş Değişkenine Göre Yöneticilerin Mali Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilikteki Kıdeme Göre Yöneticilerin Mali Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Eğitim Durumuna Göre Yöneticilerin Mali Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Okul Büyüklüğüne Göre Yöneticilerin Mali Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilerin Öğretimsel Özerkliğe İlişkin İfadelerinin Ortalama, Standart Sapma ve Sıra Değerleri Yöneticilerin Öğretimsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerinin Cinsiyete Göre T-testi Sonuçları Yaş Değişkenine Göre Yöneticilerin Öğretimsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilikteki Kıdeme Göre Yöneticilerin Öğretimsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Eğitim Durumuna Göre Yöneticilerin Öğretimsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Okul Büyüklüğüne Göre Yöneticilerin Öğretimsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait XII

13 XIII Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilerin Örgüt İçi Özerkliğe İlişkin İfadelerinin Ortalama, Standart Sapma ve Sıra Değerleri Yöneticilerin Örgüt İçi Özerkliğe İlişkin Görüşlerinin Cinsiyete Göre T-testi Sonuçları Yaş Değişkenine Göre Yöneticilerin Örgüt İçi Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilikteki Kıdeme Göre Yöneticilerin Örgüt İçi Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Eğitim Durumuna Göre Yöneticilerin Örgüt İçi Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Okul Büyüklüğüne Göre Yöneticilerin Örgüt İçi Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Kısıtlayan Etkenlere İlişkin İfadelerinin Ortalama, Standart Sapma ve Sıra Değerleri Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Kısıtlayan Etkenlere İlişkin Görüşlerinin Cinsiyete Göre T-testi Sonuçları Yaş Değişkenine Göre Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Kısıtlayan Etkenlere İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilikteki Kıdeme Göre Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Kısıtlayan Etkenlere İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Eğitim Durumuna Göre Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Kısıtlayan Etkenlere İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Okul Büyüklüğüne Göre Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Kısıtlayan Etkenlere İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Arttırıcı Önerilerine İlişkin İfadelerinin Ortalama, Standart Sapma ve Sıra Değerleri Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Arttırıcı Önerilere İlişkin Görüşlerinin Cinsiyete Göre T-testi Sonuçları Yaş Değişkenine Göre Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Arttırıcı Önerilere İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilikteki Kıdeme Göre Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Arttırıcı Önerilere İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Eğitim Durumuna Göre Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Arttırıcı Önerilere İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Okul Büyüklüğüne Göre Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Arttırıcı Önerilere İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları XIII

14 XIV 48. Ön Uygulama Yapılan İlköğretim Okulları Yöneticilerin Yönetsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Yöneticilerin Mali Özerkliğe İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Yöneticilerin Öğretimsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Yöneticilerin Örgüt İçi Özerkliğe İlişkin Görüşlerinin Dağılım Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Kısıtlayan Etkenlere İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Arttırıcı Önerilere İlişkin Görüşlerinin Dağılımı XIV

15 1 BÖLÜM I GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problem durumu açıklanmış; araştırmanın amacı, önemi, sınırlıkları ve tanımlar verilmiştir. Problem Modern demokratik devletlerin etkili bir şekilde işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli koşullardan bazıları eğitim ile ilgilidir. Modern devlette yurttaşlar kendilerinin ve devletin varlığını sürdürmeli; bu amaç doğrultusunda da kamu kurumlarının işleyişine katılmalı ve bu kurumların ilişkilerini yönlendirmede katkı sahibi olmalıdır. Yine modern devletin yurttaşları, demokratik devletin toplumsal yararlarının ayrım gözetmeksizin bütün yurttaşlara dağıtılmasını sağlamakla yükümlüdür (Aspin, 2000, 248). Yurttaşların tüm bu konulardaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri ise yüksek nitelikte bir eğitim süreci ile mümkündür. Bireysel özerklik ve yurttaşların demokratik süreçlere dahil olması, devlet ile yurttaşları arasındaki ilişki modelinin her iki tarafın da çıkarlarını gözetecek ve yurttaşların özgürlük çemberlerini daraltmayacak şekilde tanımlanması ile mümkün olabilir. Devlet ve yurttaşlar arasındaki ilişki modelinin tanımını toplumsal, siyasal ve ekonomik değişmeleri göz ardı ederek yapmak mümkün değildir. 20. yy a özgü Fordist üretim kalıpları, bireysel eğilimleri göz ardı eden ve daha çok yakın pazarlar için büyük çapta üretim yapan örgütlerin doğmasına yol açmıştır. Artan küresel rekabet yenileşme ve yenileme maliyetlerinin çok büyük olduğu Fordist üretim kalıplarının zayıflamasına yol açmıştır. Yerel taleplere daha kısa sürede yanıt verebilen esnek üretim kalıpları ise post- Fordist dönemin en önemli özelliğini oluşturmaktadır. Yeni dönemde kollektif tüketimin yerini bireysel tüketim almakta ve bireylerin kendileri ile ilgili kararları yine en iyi kendilerinin alabileceği varsayımı ile kamuya ait bazı alanlar bireylerin inisiyatifine terkedilmektedir (Whitty, 2000, 89).

16 li yıllardan itibaren eğitim politikaları üzerinde önemli bir ağırlığa sahip olan neo-liberal politikalara göre toplumsal ilişkiler, bireylerin kendi gereksinimleri ve ilgileri hakkında en iyi yargılara sahip olduklarını savunan tüketici üstünlüğü ilkesi yolu ile çözümlenebilir. Piyasa süreçlerinin eğitime uyarlanması biraz da seçme özgürlüğünün iyi olduğu yönündeki bir kanıdan kaynaklanmaktadır. Bunun yanında, rekabetin daha nitelikli hizmet üretimine yol açacağı ve sonuçta da ekonominin refah üretme gizilgücünü geliştireceği inancı da önemli bir rol oynamaktadır (Whitty, 2000, 87). Ekonomik bağlamda, piyasa politikaları kamu hizmetlerinin tamamen özelleştirilmesi olarak görülmemiş, ancak kamu kurumlarının özel sektör kuruluşlarına benzer şekilde etkinlik göstermesini ve ailelerin eğitimle ilgili konularda karar alma alışkanlıklarını diğer tüketim harcamaları konusundaki karar alma alışkanlıklarına benzetmelerini gerektirmiştir. Piyasa politikalarının kamu hizmetlerine, özellikle de eğitim hizmetlerine, uyarlanması kamu kurumlarının işleyişleri ile ilgili sorunlara yol açmıştır. Kamu kurumlarının bürokrasi adı verilen daha büyük bir sistem içinde yer almaları, bu kurumların tamamen özel sektör örgütleri şeklinde etkinlik göstermelerinin önündeki en büyük engeli oluşturabilir (Bridges, 2000, 257). Okullar üzerindeki bürokratik kontrol özerklik önündeki en büyük engeli teşkil etmektedir. Bürokratik kontrol, kuruluş içinde oluşturulan ve yürürlüğe konan kurallar, politikalar, yetke sıradizini, yazılı evraklar, ödüllendirme sistemleri ve diğer resmi ve biçimsel mekanizmalarla çalışanların davranışlarını etkilemektir (Eren, 2003, 342). Okulların daha büyük bürokratik mekanizmanın parçası olmasının yöneticilerin kendi inisiyatifleri ile karar almasını engelleyen başlıca bağımlılık (heteronomi) nedeni olduğu söylenebilir. Bu engelin aşılması ise kamu kurumlarına, etkili bir şekilde etkinlik göstermelerine izin verecek ölçüde, özerklik tanınması ile mümkün olabilir. Özerklik, terim olarak, görevlerini yerine getirmesine izin verecek ve diğer kişi ve gruplardan farklı kimliğini korumaya yetecek şekilde bir kişi veya gruba bağımsızlık verilmesidir. Yönetim hukukunda özerklik, bir kanun ile

17 3 herhangi bir örgüte veya kuruluşa kendi kendini yönetme hakkının tanınmasıdır (Kalabalık, 1999, 10). Bu tanıma göre özerkliğin, kamu kurum ve kuruluşlarının üstlendikleri hizmetleri kendi inisiyatififlerinde düzenleyebilmeleri olduğu söylenebilir. Özerklik demokratik toplumlarda, insan hak ve hürriyetlerinin korunmasında ve hizmetlerin siyasi etkiden uzak eşit bir şekilde dağıtılmsında kamu kuruluşları için temel unsur sayılmaktadır. Özerklik merkezi yönetimin ve bürokratik yapının sakıncalarını giderebilir. Yetkilerin merkezi yönetimde toplanması ve kararların en üst seviyede merkez tarafından alınması yürütmeyi geciktirebilir ve hizmetleri aksatabilir. Tortop a (1991, 18-19) göre bir örgütün özerk olabilmesi için bazı özellikleri taşıması gerekmektedir. Özerk örgütler, karar alma ve aldıkları kararları uygulama hakkına sahiptirler. Karar alacak makamlar hiç bir baskı olmaksızın karar organlarını oluşturabilirler. Karar alma özgürlüğünün gerçekleşmesi karar organlarının serbestçe oluşumuna bağlıdır. Özerklik için yalnız özerk örgütlerin serbestçe oluşturdukları veya seçtikleri organlar tarafından karar alma hakkına sahip olmaları yeterli değildir. Bu örgütlerin mali özerkliğe de yani harcamalarında da merkezi yönetimin baskısı olmaksızın harcama yapmaya yetkili olmaları gerekir. Örgütsel boyutta eğitim kurumlarının özerkliği okul yöneticilerinin inisiyatif kullanma eğilimlerine göre incelenebilir. Özerkliğin tanımı, okulların özellikleri ve okul yöneticilerinin inisiyatif kullanma alanlarına dayanarak özerkliğin alt boyutları da aşağıdaki gibi sıralanabilir (Brady ve diğerleri, 1990, 1220; Evans ve Fischer,1992, 1169; Giritli, 1991, 31; Haller ve Strike, 1986, 44; Lai-ngok, 2004, 64; Oates, 1998, 301; Verhoest ve diğerleri, 2004, 109; Yoon ve Thye, 2002, 101) : Yönetsel Özerklik Mali Özerklik Öğretimsel Özerklik Örgüt İçi Özerklik (İş Özerkliği)

18 4 Yönetsel özerklik (Yönetsel özerklik). Yönetsel özerklik mali, insan ve diğer kaynakların kullanımında karar yetkisine sahip olmaktır (Verhoest ve diğerleri, 2004, 109). Yönetsel özerklik okul örgütüne uyarlandığı takdirde okul yöneticisinin işgören kaynağının yönetimi ve mali konularda v.b. konularda önemli kararlar alabilmesi şeklinde tanımlanabilir. Okul yöneticilerinin karar verme düzeyi yönetsel özerklik düzeyini belirler. Yönetsel özerkliği sadece okul yöneticisinin karar verebilmesine bağlamak sakıncalıdır. Örgütler özerk olduğu halde örgüt üyeleri özerk olmayabilir. Özerklik ve demokrasi iç içe geçmiş ve bir birleri için ön şart haline gelmiş kavramlardır. Özerklik demokratik toplumun bir özelliğidir (Indabawa, 2000, 193). Örgütlerin yönetim organlarının oluşma ve çalışma şekilleri de yönetsel özerklik açısından önem arz eder (Tortop, 1991, 23). Okul yöneticisinin okul işgörenlerince oluşturulan kurulların kararlarına saygı göstermesi ve uygulaması yönetsel özerkliği ne derecede kavradığını gösterir. Mali özerklik. Harcamalarını tayin etmek yetkisine ve bütçe özerkliğine sahip örgütler mali açıdan özerktir (Giritli, 1991, 31). Eğitim yönetimi bürokrasisi içinde ilk görünüşte okullar mali özerkliği olmayan örgütler olarak gözükseler de müdürler kendi inisiyatifleri ile bir çok konuda özerk karar verebilmektedir. Okul yöneticileri yarı zamanlı sözleşmeli öğretmenlerin görevine son verebilmekte ve hizmetli istihdam edebilmektedir. Dünya genelinde okulların yerel yönetimlere devredilmesi süreci ve kaynak yaratmaya zorlanmaları neticesinde okullar merkez örgütünün bilgisi dışında mali kaynaklar yaratabilmektedir (Lai-ngok, 2004, 64; Ahmad ve diğerleri, 2005, 1-2; King ve diğerleri, 1996, 5). Öğretimsel özerklik. Okulların kendi eğitimsel amaçlarını belirleyebilmesi ve eğitim programı ile ilgili konularda seçim ve esneklik hakkına sahip olması da öğretimsel özerklik boyutunda değerlendirilebilir. Eğitim programı ile ilgili esneklik ders kitaplarına da yansır (Lai-ngok, 2004, 65). Okulların belirli düzeyde öğretimsel özerkliğe sahip olduğu söylenebilir. Okulların etkinlik gösterdikleri bölgelere göre eğitim programında esneklik gösterebildikleri, program dahilindeki bazı konulara daha çok zaman

19 5 ayırabildikleri ve öğretmenlerin eğitim programında öğrencilerin durumuna göre değişiklik yapabildikleri bilinmektedir. Örgüt İçi Özerklik (İş Özerkliği). Özerklik işgörenlerin örgütsel amaçları belirleme ve örgütün etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için örgütü yapılandırma yeteneğine sahip olması şeklinde tanımlanabilir. Özerklik işörenlerin işleri ile ilgili kararlara dahil olma derecesidir (Yoon ve Thye, 2002, 101). Özerkliğin işgören devamsızlıklarında azalma, yüksek düzeyde motivasyon ve iş tatmini ile ilgili olduğu görülmüştür. Yüksek düzeyde uzmanlığa sahip işgörenler daha fazla özerklik talep etmektedir. Okul yöneticilerinin okul içinde işgörenlere inisiyatif tanıyabilmesi okul içi örgütsel özerkliğin belirleyicileri arasındadır. Öğretmenlere daha fazla özerklik tanıyan okullar öğretmenlerde daha fazla saygı uyandırmakta ve daha fazla örgütsel adanmışlık sağlamaktadır. Yüksek düzeyde özerklik işgörenlerde sahiplenme duygusu yaratarak iş tatminini arttırmaktadır (Dee ve diğerleri, 2006, ; Wang ve Netemeyer, 2002, 218). Okulların örgütsel özerkliğinin arttırılması ve yerinden yönetim politikaları arasında bir ilişki kurmak mümkündür. Son on yılda eğitimde yerinden yönetim politikalarının güncel ekonomi politikaları ile aynı bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini savunulmaktadır. Okullara daha fazla yetki devredilmesi ve okula dayalı yönetim anlayışının öne çıkarılması minimalist devlet kavramı ile ilgilidir. Yani devlet; karar alma yetkisini yerel yönetimlere ve özel sektöre devrederek toplumsal yükümlülükleri ile ilgili harcamaları azaltma ve kendi işlevlerini sınırlandırma çabasındadır (Lai-ngok, 2004, 58). Lai-ngok (2004, s. 58) okul özerkliğini eğitimsel amaçlar, personel, kaynak tahsisi, eğitim programı, finansman ve öğrenci kabulu ile ilgili konularda okulların esnekliğe sahip olması şeklinde tanımlamaktadır. Yetki devri uygulamasının eğitimde, kaçınılmaz olarak bu konularda okul özerkliğini genişleteceği varsayılmaktadır. Okul seviyesinde alınan kararlar öğrenci ihtiyaçlarını daha çok göz önüne alır nitelikte olacaktır. Ayrıca, okul seviyesinde karar alma mekanizmalarının etkinleşmesi değişen yerel gereksinimlere ve yeni piyasa taleplerine okul örgütünün daha hızlı tepki vermesini sağlayabilir.

20 6 Türkiye de zorunlu eğitim ve temel eğitim yaşları çakışmaktadır. Yurttaşlar zorunlu eğitimlerini temel eğitim kurumları olan ilköğretim kurumlarında tamamlamaktadır. Zorunlu eğitim devletin iyi yurttaş gereksinimini karşılamak için zorunlu kıldığı eğitim süresidir (Gürkan, 1993, 44). İlköğretim okullarının yurttaşlık eğitiminin verildiği ilk kademe eğitim kurumları olmalarından dolayı devlet-yurttaş ilişkisi ve bu iki kişilik arasındaki etkileşim alanına örnek teşkil etmeleri gerektiği söylenebilir. Yerinden yönetim politikaları neticesinde, yerel yönetimlere ilk sırada devredilen eğitim örgütleri ilköğretim okullarıdır (Eskeland ve Filmer, 2002, 9; King ve diğerleri, 1996, 4). Yerel yönetimlerin, bölgelerindeki temel eğitim gereksinimini merkezi yönetime nazaran daha iyi kavrayabileceği varsayımı bu gelişmenin nedenleri arasında sayılabilir. Bunun yanı sıra, ilköğretim okullarının yerinden yönetim politikaları sonucu özerklik düzeylerinin artması, bu okulların etkinlikte bulundukları bölge şartlarına uyum sağlama becerilerini arttırabilir. Genel yerinden yönetim eğiliminin yol açtığı sonuçlardan ilk sırada etkilenmesi beklenen ilköğretim okulu yöneticilerinin halihazırdaki özerklik durumlarını ve özerklik politikalarını algılama ve değerlendirme şekilleri önem kazanmaktadır. Yetersiz ödenekler ve yetkilerini aşan sorumluluklar okul yöneticilerini yönetmeliklerde yazılı olmayan davranışlara itebilir ve özerklik alanlarını genişletebilir. Örgütsel özerklik ve eğitim örgütleri ile ilgili özerklik boyutları hakkında ilköğretim okulu yöneticilerinin düşünceleri, nasıl bir beklenti içinde oldukları ve bu konudaki önerileri öne çıkan konular arasında yer almaktadır. Bu araştırmanın problemi yönetsel özerklik, mali özerklik, öğretimsel özerklik ve örgüt içi özerklik boyutlarında Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilköğretim okullarında görevli yöneticilerin örgütsel özerkliğe ilişkin görüş ve önerilerinin neler olduğudur. Araştırmanın Amacı Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan ilköğretim okullarında görevli yöneticilerin yaş, cinsiyet, kıdem, mezun oldukları kurum ve

21 7 okul büyüklüğü durumlarına göre örgütsel özerkliğe ilişkin görüşlerinin saptanmasıdır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır. İlköğretim okulu yöneticilerinin örgütsel özerkliğin; 1. Yönetsel özerklik boyutuna, 2. Mali özerklik boyutuna, 3. Öğretimsel özerklik boyutuna, 4. Örgüt içi özerklik boyutuna ilişkin görüşleri nelerdir? 5. Örgütsel özerkliği kısıtlayan etkenlere ilişkin görüşleri nelerdir? 6. Örgütsel özerkliği arttırıcı önerileri nelerdir? 7. İlköğretim okulu yöneticilerinin yukarıdaki görüş ve önerileri cinsiyetlerine yaşlarına, yöneticilikteki kıdemlerine, mezun oldukları kuruma ve okul büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? Araştırmanın Önemi Araştırma sonucunda dünya gündemini her gün daha fazla işgal eden yerelleşme politikaları ve bu politikaların eğitimdeki yansıması olan özerklik ile ilgili eğitim yöneticilerinin bakış açısı saptanmıştır. Örgütsel özerkliğin yanında örgütsel özerkliğin alt boyutları olan yönetsel özerklik, mali özerklik, öğretimsel özerklik ve örgüt içi özerklik konularında eğitim yöneticilerinin görüşleri saptanmıştır. Yerelleşme ve yerel örgütlere daha fazla özerklik tanınması eğilimi ekonomideki gelişmelere paralel olarak eğitim örgütlerine de yansımaktadır. Eğitim örgütlerine belli oranda özerklik tanınması özellikle dünyada 1990 lı yıllarda gerçekleştirilen reformlarla hız kazanmıştır. Bu bağlamda yapılacak bu çalışmadan elde edilecek sonuçların ilköğretim okulu yöneticilerinin gelecekteki olası yerelleşme uygulamaları için hazırlıklı olup olmadıklarının; daha fazla özerklik ve yetki talebinde bulunup

ÖĞRETMENLERİN ADANMIŞLIK SORUNU: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİNDE BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETMENLERİN ADANMIŞLIK SORUNU: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİNDE BİR ÇALIŞMA T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı ÖĞRETMENLERİN ADANMIŞLIK SORUNU: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİNDE BİR ÇALIŞMA (Yüksek Lisans

Detaylı

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ (İZMİR İLİ ÖRNEĞİ)

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ (İZMİR İLİ ÖRNEĞİ) T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ (İZMİR İLİ ÖRNEĞİ) Bahittin DEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKÇE İŞLETME PROGRAMI DANIŞMAN

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS YÜKSEK LİSANS TEZİ İşletme Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Sedat

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ BİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN GÜÇ TİPİ TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI YAŞAM BOYU ÖĞRENME BİLİM DALI (HALK EĞİTİMİ PROGRAMI)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI YAŞAM BOYU ÖĞRENME BİLİM DALI (HALK EĞİTİMİ PROGRAMI) ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI YAŞAM BOYU ÖĞRENME BİLİM DALI (HALK EĞİTİMİ PROGRAMI) YETİŞKİNLERİN EĞİTİME KATILMA GÜDÜSÜNÜ ETKİLEYEN PSİKOLOJİK

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Haludun KUŞKONMAZ İstanbul, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Cenkan SAĞIR Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI SERAP ESEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi KADIN GİRİŞİMCİLERİN RİSK ALMA EĞİLİMİ VE KENDİNE GÜVEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ZONGULDAK ÖRNEĞİ.

Yüksek Lisans Tezi KADIN GİRİŞİMCİLERİN RİSK ALMA EĞİLİMİ VE KENDİNE GÜVEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ZONGULDAK ÖRNEĞİ. T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi KADIN GİRİŞİMCİLERİN RİSK ALMA EĞİLİMİ VE KENDİNE GÜVEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ZONGULDAK

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ

ÖĞRETMENLERİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ Emir Ayşe UYSAL TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI ÖZEL EĞİTİM ALANINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (ADANA İLİ ÖRNEĞİ)

Detaylı

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞI VE KARAMAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BİLİM DALI ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ

Detaylı

Ömer UYSAL. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI

Ömer UYSAL. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĐLGĐSAYAR ETĐĞĐNE ĐLĐŞKĐN GÖRÜŞLERĐ Ömer UYSAL YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI Eskişehir Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM, DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLAR ÜZERİNE ÖRNEK BİR UYGULAMA

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM, DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLAR ÜZERİNE ÖRNEK BİR UYGULAMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM, DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLAR ÜZERİNE ÖRNEK BİR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi ZEYNEP KOÇ İSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI KARİYER YÖNETİMİNİN ÇALIŞANIN KURUMA BAĞLILIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Sevtap KABADAYI

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: BİR ALAN ÇALIŞMASI

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: BİR ALAN ÇALIŞMASI T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: BİR ALAN ÇALIŞMASI ALİ SAMED ULU YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL 2007 T.C KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE MATEMATİĞE YÖNELİK

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN EĞİTİM AMAÇLI FAALİYETLERİ ( ELAZIĞ İLİ SENDİKA ÖRNEĞİ ) İbrahim ÇANKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ EĞTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI ELAZIĞ

Detaylı

I. TEŞEKKÜR. En derin duygularımla teşekkür ederim. Tuğba KAHRAMAN

I. TEŞEKKÜR. En derin duygularımla teşekkür ederim. Tuğba KAHRAMAN I. TEŞEKKÜR Yüksek Lisans eğitimim ve tezimi hazırladığım süre içinde göstermiş olduğu büyük desteği, özverisi, ilgisi, zamanı, katkıları ve sabrı için Değerli Hocam Danışmanım Yrd. Doç. Dr. Nefise BAHÇECİK

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI i ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ÖZEL VE KAMU HASTANELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERDE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ VE NEDENLERİ

ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERDE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ VE NEDENLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERDE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ VE NEDENLERİ Hazırlayan: Aysun (KARABIYIK) ÖZİPEK Danışman: Yrd.Doç. Dr. Vildan ONUR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Ana Bilim Dalı

T.C. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Ana Bilim Dalı T.C. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Ana Bilim Dalı İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖRGÜTSEL ADANMA İLE ÖRGÜTSEL YURTTAŞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ

Detaylı

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Ramazan SEZER Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı

Detaylı