ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE TEFTİŞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE TEFTİŞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE TEFTİŞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ANKARA İLİ İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL ÖZERKLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tuncer FİDAN Ankara Şubat, 2007

2 II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, Bu çalışma Jürimiz tarafından Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan Prof. Dr. İnayet Aydın. Üye (Danışman) Yrd. Doç. Dr. Şakir Çınkır.. Üye Yrd. Doç. Dr. Ömay Çokluk Bökeoğlu.. Onay Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım../../ 2007 Prof. Dr. Meral Uysal Enstitü Müdürü II

3 III ÖNSÖZ Özerklik demokratik yönetimin bir özelliğidir. Demokrasi ve yönetimin özerkliği arasında yakın bir ilişki bulunur. Demokratik bir okulda yönetici ve öğretmenler özgürlük alanlarının bilincinde olur ve işgörenlerin özgürlük alanları da kendi inisiyatifleri ile kararlar alabildikleri özerklik alanlarını oluşturur. Eğitim yöneticileri ve öğretmenler için özerklik önemli bir gereksinimdir. Özerklik eğitim işgörenleri için işini daha çok benimseme, daha iyi performans anlamına gelir. Özerklik okul yöneticileri ve öğretmenlerin okul bağlılığı düzeylerini yükseltebilir. İlköğretim okulu yöneticilerinin inisiyatif kullanma alışkanlıklarının belirlenmesi, öğretmenlere tanıdıkları özerklik miktarının ortaya çıkarılması, mevcut durum içinde özerklik önündeki engeller hakkındaki görüşleri ve okulların örgütsel özerklik miktarının arttırılmasına ilişkin önerilerinin tespit edilmesi de önceden bu konu hakkında yapılan çalışmaları tamamlayıcı bir nitelikte olmasından dolayı son derece önemlidir. İlköğretim okulu yöneticilerinin örgütsel özerkliğe ilişkin görüş ve önerilerini betimlemeyi amaçlayan bu araştırma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın problemi, amacı ve önemi tartışılmış, araştırmanın sınırlılıklarına ve araştırmada kullanılan tanımlara yer verilmiştir. İkinci bölümde araştırmanın kuramsal temelleri bulunmaktadır. Araştırmanın üçüncü bölümünde araştırmanın yöntemine, dördüncü bölümde ise araştırmadan elde edilen bulgu ve yorumlara yer verilmiştir. Beşinci bölümde ise araştırmanın sonuçları ve önerileri bulunmaktadır. Araştırmanın başlangıcından bitimine kadar ilgi ve desteğini gördüğüm tez danışmanın Prof. Dr. İnayet Aydın ve Yrd. Doç. Dr. Şakir Çınkır a, araştırmanın önemli bir kısmında bilgilerine başvurduğum, ilgi ve yardımlarını içtenlikle gösteren hocam Prof. Dr. Ali Balcı ve Prof. Dr. Koen Verhoest e, Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi müdürü Sönmez Çelik e, arkadaşlarım Rıza III

4 IV Öktem ve Murat Altındağ a, manevi destekleri ile hep yanımda olan, tüm sevgi ve özverilerini gösteren aileme en içten teşekkürlerimi sunarım. Ankara, Şubat 2007 Tuncer FİDAN IV

5 V ÖZET İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL ÖZERKLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ Fidan, Tuncer Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Şakir Çınkır Şubat, 2007, 133+XIII Sayfa Bu araştırma, İlköğretim okulu yöneticilerinin örgütsel özerkliğe ilişkin görüş ve önerilerini saptamayı amaçlamaktadır. Tarama modelindeki araştırmanın evrenini Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 542 resmi ilköğretim okulunda görevli 1400 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırma örnekleminde 356 okul yöneticisi bulunmaktadır. Araştırma kapsamında 377 okul yöneticisine ulaşılmıştır. Verilerin toplanması aşamasında örgütsel özerkliğe ilişkin alanyazın taranmış, ilgili kavramlar incelenmiş ve bunlar birer soru ifadesine dönüştürülerek anket maddeleri oluşturulmuştur. Anket maddeleri oluşturulurken uzman görüşüne başvurulmuştur. Elde edilen veriler SPSS programında çözümlenmiştir. Kamu ilköğretim okullarında görevli okul yöneticilerinin kişisel bilgilerinin çözümlenmesi için yüzde ve frekans, yönetsel özerklik, mali özerklik, öğretimsel özerklik, örgüt içi özerklik, örgütsel özerkliği kısıtlayan etkenler ve örgütsel özerkliği arttırıcı öneriler ile ilgili görüşler ile ilgili yanıtların aritmetik ortalama ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Örgütsel özerkliğe ilişkin görüşlerin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği t-testi ile, yaş, mesleki kıdem, mezun olduğu kurum ve okul büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile sınanmıştır. V

6 VI Araştırma sonuçlarına göre ilköğretim okulu yöneticilerinin örgütsel özerkliğin yönetsel özerklik boyutuna ilişkin görüşlerinde yaş ve kıdem değişkenlerine göre farklılık bulunmaktadır. Mali özerklik boyutunda ise yöneticilerin görüşlerinde farklılık bulunmamaktadır. Öğretimsel özerklik boyutunda ise kadın yöneticiler erkek yöneticilere göre daha özerk bir tutum sergilemektedir. Okul büyüklüğü değişkenine göre de yöneticilerin öğretimsel özerkliğe ilişkin görüşlerinde anlamlı bir fark bulunmaktadır. Okul yöneticileri yönetsel ve mali konularda inisiyatif kullandıklarını ifade ederken, öğretimsel konularda büyük ölçüde eğitim programı ve mevzuata bağlı kalmayı tercih etmektedir. Örgüt içi özerklik boyutunda okul yöneticileri öğretmenlere inisiyatif tanıma eğilimindedir. Örgüt içi özerklik boyutunda yöneticilerin görüşlerinde cinsiyet, yaş, kıdem, eğitim durumu ve okul büyüklüğü değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Örgütsel özerkliği kısıtlayan etkenler boyutunda yöneticilerin görüşlerinde cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre farklılıklar bulunmaktadır. İlköğretim okulu yöneticilerinin örgütsel özerkliği arttırıcı öneriler boyutuna ilişkin önerilerinde cinsiyet, yaş, kıdem ve okul büyüklüğü değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. VI

7 VII ABSTRACT THE OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS IN ANKARA PROVINCE IN RELATION TO ORGANISATIONAL AUTONOMY Fidan, Tuncer Master, Department of Educational Sciences Thesis Supervisor: Asst. Prof. Dr. Şakir Çınkır February 2007, 133+XIII Pages This research aimed to find out the opinions and the suggestions of primary school administrators related to organisational autonomy. This is a descriptive survey and the reasearch population consisted of 1400 school administrators who were working in 542 state run basic education schools in the area of Metropolitan Municipality of Ankara (Altındağ, Mamak, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut, Gölbaşı and Sincan). Research sample composed of 356 school administrators. During the course 377 school administrators were reached. At the phase of gathering data, literature, related to organisational autonomy, has been reviewed, related aspects have been examined and questionnaire items have been constituted by transforming these reviews into question sentences. While questionnaire items were being constituted, experts opinions have been called upon. When analysing the data, the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) was used. With regard to personal information of school administrators frequencies and percent were given. The arithmetic mean and standart deviation was found related to managerial autonomy, financial autonomy, internal organisational autonomy, factors decreasing organisational VII

8 VIII autonomy and suggestions about increasing organisational autonomy. In order to find out whether or not the opinions of school administrators related to organisational autonomy differs in terms of their sex, the t-test was used. The Variance analysis (ANOVA) was used in order to find out whether or not the opinions of school administrators related to organisational autonomy differs in terms of their age, educational qualification, professional experience and the size of the school in which they work currently. According to the results of the research, the opinions of the school adminisrators related to managerial autonomy dimension of organisational autonomy differ in terms of their age and professional experience. There is no difference in the opinions of school administrators related to financial autonomy dimension. In the instructional autonomy dimension, female administrators tend to be more autonomous than male administrators. In addition to this there is a significant difference in the opinions of school administrators in terms of school size. While the school administrators tend to use initiative on managerial and financial matters, they tend to obey the regulations and the curriculum about instructional matters. The opinions of school administrators related to the work autonomy of teachers differ in terms of sex, age, professional experience, education and school size variables. In relation to the reasons decreasing organisational autonomy, the administrators opinions differ in terms of sex and age. The opinions of administrators in relation with suggestions about increasing organisational autonomy of schools differ in terms of sex, age, professional experience and school size. VIII

9 IX İÇİNDEKİLER Sayfa JÜRİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI.....II ÖNSÖZ III ÖZET V SUMMARY VII İÇİNDEKİLER IX TABLOLAR LİSTESİ XI BÖLÜM I GİRİŞ Problem... 1 Amaç....6 Araştırmanın Önemi Araştırmanın Sınırlılıkları Tanımlar BÖLÜM II KURAMSAL TEMELLER Özerklik Örgütsel Özerklik İşgören Özerkliği...17 Örgüt Özerkliği...21 Örgütsel Özerkliğin Boyutları Yönetsel Özerklik...27 Politika Özerkliği...32 IX

10 X Yapısal Özerklik...34 Mali Özerklik...34 Yasal Özerklik...37 Müdahale Özerkliği...37 Öğretimsel Özerklik...38 Merkezden Yönetim, Yerinden Yönetim ve Özerklik Özerkliği Kısıtlayan Etkenler...52 Özerklik ve Kontrol...52 BÖLÜM III YÖNTEM Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama aracının Geliştirilmesi...60 Verilerin Çözümlenmesi...69 BÖLÜM IV BULGULAR VE YORUM...70 Yönetsel Özerklik Boyutuna İlişkin Bulgular ve Yorumlar Mali Özerklik boyutuna İlişkin Bulgular ve Yorumlar...75 Öğretimsel Özerklik Boyutuna İlişkin Bulgular ve Yorumlar...80 Örgüt İçi Özerklik Boyutuna İlişkin Bulgu ve Yorumlar...85 Örgütsel Özerkliği Kısıtlayan Etkenler Boyutuna İlişkin Bulgu ve Yorumlar...91 Örgütsel Özerkliği Arttırıcı Öneriler Boyutuna İlişkin Bulgu ve Yorumlar...96 X

11 XI BÖLÜM V SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA EKLER Ek 1: Ön uygulama yapılan ilköğretim okulları ve yönetici sayıları Ek 2: Yönetsel Özerklik Boyutuna ait frekans ve yüzde değerleri Ek 3: Mali Özerklik boyutuna ait frekans ve yüzde değerleri Ek 4: Öğretimsel Özerklik Boyutuna ait frekans ve yüzde değerleri Ek 5: Örgüt İçi Özerklik Boyutuna ait frekans ve yüzde değerleri Ek 6: Örgütsel Özerkliği Kısıtlayan Etkenler Boyutuna ait yüzde ve frekans değerleri..127 Ek 7: Örgütsel Özerkliği Arttırıcı Öneriler Boyutuna ait yüzde ve frekans değerleri Ek 8: Anket Ek 9: İzin Formu TABLOLAR LİSTESİ Tablo Sayfa 1. Ankara Merkez İlçelerindeki İlköğretim Okulu, Müdür ve Müdür Yardımcısı Sayıları Örneklem Büyüklüğünün İlçelere Göre Dağılımı Araştırmaya Katılan Kişiler İle İlgili Bilgiler Ön Uygulama Yapılan İlköğretim Okulu Ve Yönetici Sayıları Yönetsel Özerklik Alt Ölçeğinde Yer Alan Maddelerin Faktör Yük Değerleri ve Madde Analizi Sonuçları Mali Özerklik Alt Ölçeğinde Yer Alan Maddelerin Faktör Yük Değerleri ve Madde Analizi Sonuçları Öğretimsel Özerklik Alt Ölçeğinde Yer Alan Maddelerin Faktör Yük Değerleri ve Madde Analizi Sonuçları Örgüt İçi Özerklik (İş Özerkliği) Alt Ölçeğinde Yer Alan Maddelerin Faktör Yük Değerleri ve Madde Analizi Sonuçları Özerkliği Kısıtlayan Etkenler Alt Ölçeğinde Yer Alan Maddelerin Faktör Yük Değerleri ve Madde Analizi Sonuçları Özerkliği Özerkliği Arttırıcı Öneriler Alt Ölçeğinde Yer Alan Maddelerin Faktör XI

12 XII Yük Değerleri ve Madde Analizi Sonuçları Değerlendirme Aralıkları Yöneticilerin Yönetsel Özerkliğe İlişkin İfadelerinin Ortalama, Standart Sapma ve Sıra Değerleri Yöneticilerin Yönetsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerinin Cinsiyete Göre T-testi Sonuçları Yaş Değişkenine Göre Yöneticilerin Yönetsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilikteki Kıdeme Göre Yöneticilerin Yönetsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Eğitim Durumuna Göre Yöneticilerin Yönetsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Okul Büyüklüğüne Göre Yöneticilerin Yönetsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilerin Mali Özerkliğe İlişkin İfadelerinin Ortalama, Standart Sapma ve Sıra Değerleri Yöneticilerin Mali Özerkliğe İlişkin Görüşlerinin Cinsiyete Göre T-testi Sonuçları Yaş Değişkenine Göre Yöneticilerin Mali Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilikteki Kıdeme Göre Yöneticilerin Mali Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Eğitim Durumuna Göre Yöneticilerin Mali Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Okul Büyüklüğüne Göre Yöneticilerin Mali Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilerin Öğretimsel Özerkliğe İlişkin İfadelerinin Ortalama, Standart Sapma ve Sıra Değerleri Yöneticilerin Öğretimsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerinin Cinsiyete Göre T-testi Sonuçları Yaş Değişkenine Göre Yöneticilerin Öğretimsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilikteki Kıdeme Göre Yöneticilerin Öğretimsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Eğitim Durumuna Göre Yöneticilerin Öğretimsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Okul Büyüklüğüne Göre Yöneticilerin Öğretimsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait XII

13 XIII Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilerin Örgüt İçi Özerkliğe İlişkin İfadelerinin Ortalama, Standart Sapma ve Sıra Değerleri Yöneticilerin Örgüt İçi Özerkliğe İlişkin Görüşlerinin Cinsiyete Göre T-testi Sonuçları Yaş Değişkenine Göre Yöneticilerin Örgüt İçi Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilikteki Kıdeme Göre Yöneticilerin Örgüt İçi Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Eğitim Durumuna Göre Yöneticilerin Örgüt İçi Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Okul Büyüklüğüne Göre Yöneticilerin Örgüt İçi Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Kısıtlayan Etkenlere İlişkin İfadelerinin Ortalama, Standart Sapma ve Sıra Değerleri Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Kısıtlayan Etkenlere İlişkin Görüşlerinin Cinsiyete Göre T-testi Sonuçları Yaş Değişkenine Göre Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Kısıtlayan Etkenlere İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilikteki Kıdeme Göre Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Kısıtlayan Etkenlere İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Eğitim Durumuna Göre Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Kısıtlayan Etkenlere İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Okul Büyüklüğüne Göre Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Kısıtlayan Etkenlere İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Arttırıcı Önerilerine İlişkin İfadelerinin Ortalama, Standart Sapma ve Sıra Değerleri Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Arttırıcı Önerilere İlişkin Görüşlerinin Cinsiyete Göre T-testi Sonuçları Yaş Değişkenine Göre Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Arttırıcı Önerilere İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilikteki Kıdeme Göre Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Arttırıcı Önerilere İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Eğitim Durumuna Göre Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Arttırıcı Önerilere İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Okul Büyüklüğüne Göre Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Arttırıcı Önerilere İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları XIII

14 XIV 48. Ön Uygulama Yapılan İlköğretim Okulları Yöneticilerin Yönetsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Yöneticilerin Mali Özerkliğe İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Yöneticilerin Öğretimsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Yöneticilerin Örgüt İçi Özerkliğe İlişkin Görüşlerinin Dağılım Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Kısıtlayan Etkenlere İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Arttırıcı Önerilere İlişkin Görüşlerinin Dağılımı XIV

15 1 BÖLÜM I GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problem durumu açıklanmış; araştırmanın amacı, önemi, sınırlıkları ve tanımlar verilmiştir. Problem Modern demokratik devletlerin etkili bir şekilde işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli koşullardan bazıları eğitim ile ilgilidir. Modern devlette yurttaşlar kendilerinin ve devletin varlığını sürdürmeli; bu amaç doğrultusunda da kamu kurumlarının işleyişine katılmalı ve bu kurumların ilişkilerini yönlendirmede katkı sahibi olmalıdır. Yine modern devletin yurttaşları, demokratik devletin toplumsal yararlarının ayrım gözetmeksizin bütün yurttaşlara dağıtılmasını sağlamakla yükümlüdür (Aspin, 2000, 248). Yurttaşların tüm bu konulardaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri ise yüksek nitelikte bir eğitim süreci ile mümkündür. Bireysel özerklik ve yurttaşların demokratik süreçlere dahil olması, devlet ile yurttaşları arasındaki ilişki modelinin her iki tarafın da çıkarlarını gözetecek ve yurttaşların özgürlük çemberlerini daraltmayacak şekilde tanımlanması ile mümkün olabilir. Devlet ve yurttaşlar arasındaki ilişki modelinin tanımını toplumsal, siyasal ve ekonomik değişmeleri göz ardı ederek yapmak mümkün değildir. 20. yy a özgü Fordist üretim kalıpları, bireysel eğilimleri göz ardı eden ve daha çok yakın pazarlar için büyük çapta üretim yapan örgütlerin doğmasına yol açmıştır. Artan küresel rekabet yenileşme ve yenileme maliyetlerinin çok büyük olduğu Fordist üretim kalıplarının zayıflamasına yol açmıştır. Yerel taleplere daha kısa sürede yanıt verebilen esnek üretim kalıpları ise post- Fordist dönemin en önemli özelliğini oluşturmaktadır. Yeni dönemde kollektif tüketimin yerini bireysel tüketim almakta ve bireylerin kendileri ile ilgili kararları yine en iyi kendilerinin alabileceği varsayımı ile kamuya ait bazı alanlar bireylerin inisiyatifine terkedilmektedir (Whitty, 2000, 89).

16 li yıllardan itibaren eğitim politikaları üzerinde önemli bir ağırlığa sahip olan neo-liberal politikalara göre toplumsal ilişkiler, bireylerin kendi gereksinimleri ve ilgileri hakkında en iyi yargılara sahip olduklarını savunan tüketici üstünlüğü ilkesi yolu ile çözümlenebilir. Piyasa süreçlerinin eğitime uyarlanması biraz da seçme özgürlüğünün iyi olduğu yönündeki bir kanıdan kaynaklanmaktadır. Bunun yanında, rekabetin daha nitelikli hizmet üretimine yol açacağı ve sonuçta da ekonominin refah üretme gizilgücünü geliştireceği inancı da önemli bir rol oynamaktadır (Whitty, 2000, 87). Ekonomik bağlamda, piyasa politikaları kamu hizmetlerinin tamamen özelleştirilmesi olarak görülmemiş, ancak kamu kurumlarının özel sektör kuruluşlarına benzer şekilde etkinlik göstermesini ve ailelerin eğitimle ilgili konularda karar alma alışkanlıklarını diğer tüketim harcamaları konusundaki karar alma alışkanlıklarına benzetmelerini gerektirmiştir. Piyasa politikalarının kamu hizmetlerine, özellikle de eğitim hizmetlerine, uyarlanması kamu kurumlarının işleyişleri ile ilgili sorunlara yol açmıştır. Kamu kurumlarının bürokrasi adı verilen daha büyük bir sistem içinde yer almaları, bu kurumların tamamen özel sektör örgütleri şeklinde etkinlik göstermelerinin önündeki en büyük engeli oluşturabilir (Bridges, 2000, 257). Okullar üzerindeki bürokratik kontrol özerklik önündeki en büyük engeli teşkil etmektedir. Bürokratik kontrol, kuruluş içinde oluşturulan ve yürürlüğe konan kurallar, politikalar, yetke sıradizini, yazılı evraklar, ödüllendirme sistemleri ve diğer resmi ve biçimsel mekanizmalarla çalışanların davranışlarını etkilemektir (Eren, 2003, 342). Okulların daha büyük bürokratik mekanizmanın parçası olmasının yöneticilerin kendi inisiyatifleri ile karar almasını engelleyen başlıca bağımlılık (heteronomi) nedeni olduğu söylenebilir. Bu engelin aşılması ise kamu kurumlarına, etkili bir şekilde etkinlik göstermelerine izin verecek ölçüde, özerklik tanınması ile mümkün olabilir. Özerklik, terim olarak, görevlerini yerine getirmesine izin verecek ve diğer kişi ve gruplardan farklı kimliğini korumaya yetecek şekilde bir kişi veya gruba bağımsızlık verilmesidir. Yönetim hukukunda özerklik, bir kanun ile

17 3 herhangi bir örgüte veya kuruluşa kendi kendini yönetme hakkının tanınmasıdır (Kalabalık, 1999, 10). Bu tanıma göre özerkliğin, kamu kurum ve kuruluşlarının üstlendikleri hizmetleri kendi inisiyatififlerinde düzenleyebilmeleri olduğu söylenebilir. Özerklik demokratik toplumlarda, insan hak ve hürriyetlerinin korunmasında ve hizmetlerin siyasi etkiden uzak eşit bir şekilde dağıtılmsında kamu kuruluşları için temel unsur sayılmaktadır. Özerklik merkezi yönetimin ve bürokratik yapının sakıncalarını giderebilir. Yetkilerin merkezi yönetimde toplanması ve kararların en üst seviyede merkez tarafından alınması yürütmeyi geciktirebilir ve hizmetleri aksatabilir. Tortop a (1991, 18-19) göre bir örgütün özerk olabilmesi için bazı özellikleri taşıması gerekmektedir. Özerk örgütler, karar alma ve aldıkları kararları uygulama hakkına sahiptirler. Karar alacak makamlar hiç bir baskı olmaksızın karar organlarını oluşturabilirler. Karar alma özgürlüğünün gerçekleşmesi karar organlarının serbestçe oluşumuna bağlıdır. Özerklik için yalnız özerk örgütlerin serbestçe oluşturdukları veya seçtikleri organlar tarafından karar alma hakkına sahip olmaları yeterli değildir. Bu örgütlerin mali özerkliğe de yani harcamalarında da merkezi yönetimin baskısı olmaksızın harcama yapmaya yetkili olmaları gerekir. Örgütsel boyutta eğitim kurumlarının özerkliği okul yöneticilerinin inisiyatif kullanma eğilimlerine göre incelenebilir. Özerkliğin tanımı, okulların özellikleri ve okul yöneticilerinin inisiyatif kullanma alanlarına dayanarak özerkliğin alt boyutları da aşağıdaki gibi sıralanabilir (Brady ve diğerleri, 1990, 1220; Evans ve Fischer,1992, 1169; Giritli, 1991, 31; Haller ve Strike, 1986, 44; Lai-ngok, 2004, 64; Oates, 1998, 301; Verhoest ve diğerleri, 2004, 109; Yoon ve Thye, 2002, 101) : Yönetsel Özerklik Mali Özerklik Öğretimsel Özerklik Örgüt İçi Özerklik (İş Özerkliği)

18 4 Yönetsel özerklik (Yönetsel özerklik). Yönetsel özerklik mali, insan ve diğer kaynakların kullanımında karar yetkisine sahip olmaktır (Verhoest ve diğerleri, 2004, 109). Yönetsel özerklik okul örgütüne uyarlandığı takdirde okul yöneticisinin işgören kaynağının yönetimi ve mali konularda v.b. konularda önemli kararlar alabilmesi şeklinde tanımlanabilir. Okul yöneticilerinin karar verme düzeyi yönetsel özerklik düzeyini belirler. Yönetsel özerkliği sadece okul yöneticisinin karar verebilmesine bağlamak sakıncalıdır. Örgütler özerk olduğu halde örgüt üyeleri özerk olmayabilir. Özerklik ve demokrasi iç içe geçmiş ve bir birleri için ön şart haline gelmiş kavramlardır. Özerklik demokratik toplumun bir özelliğidir (Indabawa, 2000, 193). Örgütlerin yönetim organlarının oluşma ve çalışma şekilleri de yönetsel özerklik açısından önem arz eder (Tortop, 1991, 23). Okul yöneticisinin okul işgörenlerince oluşturulan kurulların kararlarına saygı göstermesi ve uygulaması yönetsel özerkliği ne derecede kavradığını gösterir. Mali özerklik. Harcamalarını tayin etmek yetkisine ve bütçe özerkliğine sahip örgütler mali açıdan özerktir (Giritli, 1991, 31). Eğitim yönetimi bürokrasisi içinde ilk görünüşte okullar mali özerkliği olmayan örgütler olarak gözükseler de müdürler kendi inisiyatifleri ile bir çok konuda özerk karar verebilmektedir. Okul yöneticileri yarı zamanlı sözleşmeli öğretmenlerin görevine son verebilmekte ve hizmetli istihdam edebilmektedir. Dünya genelinde okulların yerel yönetimlere devredilmesi süreci ve kaynak yaratmaya zorlanmaları neticesinde okullar merkez örgütünün bilgisi dışında mali kaynaklar yaratabilmektedir (Lai-ngok, 2004, 64; Ahmad ve diğerleri, 2005, 1-2; King ve diğerleri, 1996, 5). Öğretimsel özerklik. Okulların kendi eğitimsel amaçlarını belirleyebilmesi ve eğitim programı ile ilgili konularda seçim ve esneklik hakkına sahip olması da öğretimsel özerklik boyutunda değerlendirilebilir. Eğitim programı ile ilgili esneklik ders kitaplarına da yansır (Lai-ngok, 2004, 65). Okulların belirli düzeyde öğretimsel özerkliğe sahip olduğu söylenebilir. Okulların etkinlik gösterdikleri bölgelere göre eğitim programında esneklik gösterebildikleri, program dahilindeki bazı konulara daha çok zaman

19 5 ayırabildikleri ve öğretmenlerin eğitim programında öğrencilerin durumuna göre değişiklik yapabildikleri bilinmektedir. Örgüt İçi Özerklik (İş Özerkliği). Özerklik işgörenlerin örgütsel amaçları belirleme ve örgütün etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için örgütü yapılandırma yeteneğine sahip olması şeklinde tanımlanabilir. Özerklik işörenlerin işleri ile ilgili kararlara dahil olma derecesidir (Yoon ve Thye, 2002, 101). Özerkliğin işgören devamsızlıklarında azalma, yüksek düzeyde motivasyon ve iş tatmini ile ilgili olduğu görülmüştür. Yüksek düzeyde uzmanlığa sahip işgörenler daha fazla özerklik talep etmektedir. Okul yöneticilerinin okul içinde işgörenlere inisiyatif tanıyabilmesi okul içi örgütsel özerkliğin belirleyicileri arasındadır. Öğretmenlere daha fazla özerklik tanıyan okullar öğretmenlerde daha fazla saygı uyandırmakta ve daha fazla örgütsel adanmışlık sağlamaktadır. Yüksek düzeyde özerklik işgörenlerde sahiplenme duygusu yaratarak iş tatminini arttırmaktadır (Dee ve diğerleri, 2006, ; Wang ve Netemeyer, 2002, 218). Okulların örgütsel özerkliğinin arttırılması ve yerinden yönetim politikaları arasında bir ilişki kurmak mümkündür. Son on yılda eğitimde yerinden yönetim politikalarının güncel ekonomi politikaları ile aynı bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini savunulmaktadır. Okullara daha fazla yetki devredilmesi ve okula dayalı yönetim anlayışının öne çıkarılması minimalist devlet kavramı ile ilgilidir. Yani devlet; karar alma yetkisini yerel yönetimlere ve özel sektöre devrederek toplumsal yükümlülükleri ile ilgili harcamaları azaltma ve kendi işlevlerini sınırlandırma çabasındadır (Lai-ngok, 2004, 58). Lai-ngok (2004, s. 58) okul özerkliğini eğitimsel amaçlar, personel, kaynak tahsisi, eğitim programı, finansman ve öğrenci kabulu ile ilgili konularda okulların esnekliğe sahip olması şeklinde tanımlamaktadır. Yetki devri uygulamasının eğitimde, kaçınılmaz olarak bu konularda okul özerkliğini genişleteceği varsayılmaktadır. Okul seviyesinde alınan kararlar öğrenci ihtiyaçlarını daha çok göz önüne alır nitelikte olacaktır. Ayrıca, okul seviyesinde karar alma mekanizmalarının etkinleşmesi değişen yerel gereksinimlere ve yeni piyasa taleplerine okul örgütünün daha hızlı tepki vermesini sağlayabilir.

20 6 Türkiye de zorunlu eğitim ve temel eğitim yaşları çakışmaktadır. Yurttaşlar zorunlu eğitimlerini temel eğitim kurumları olan ilköğretim kurumlarında tamamlamaktadır. Zorunlu eğitim devletin iyi yurttaş gereksinimini karşılamak için zorunlu kıldığı eğitim süresidir (Gürkan, 1993, 44). İlköğretim okullarının yurttaşlık eğitiminin verildiği ilk kademe eğitim kurumları olmalarından dolayı devlet-yurttaş ilişkisi ve bu iki kişilik arasındaki etkileşim alanına örnek teşkil etmeleri gerektiği söylenebilir. Yerinden yönetim politikaları neticesinde, yerel yönetimlere ilk sırada devredilen eğitim örgütleri ilköğretim okullarıdır (Eskeland ve Filmer, 2002, 9; King ve diğerleri, 1996, 4). Yerel yönetimlerin, bölgelerindeki temel eğitim gereksinimini merkezi yönetime nazaran daha iyi kavrayabileceği varsayımı bu gelişmenin nedenleri arasında sayılabilir. Bunun yanı sıra, ilköğretim okullarının yerinden yönetim politikaları sonucu özerklik düzeylerinin artması, bu okulların etkinlikte bulundukları bölge şartlarına uyum sağlama becerilerini arttırabilir. Genel yerinden yönetim eğiliminin yol açtığı sonuçlardan ilk sırada etkilenmesi beklenen ilköğretim okulu yöneticilerinin halihazırdaki özerklik durumlarını ve özerklik politikalarını algılama ve değerlendirme şekilleri önem kazanmaktadır. Yetersiz ödenekler ve yetkilerini aşan sorumluluklar okul yöneticilerini yönetmeliklerde yazılı olmayan davranışlara itebilir ve özerklik alanlarını genişletebilir. Örgütsel özerklik ve eğitim örgütleri ile ilgili özerklik boyutları hakkında ilköğretim okulu yöneticilerinin düşünceleri, nasıl bir beklenti içinde oldukları ve bu konudaki önerileri öne çıkan konular arasında yer almaktadır. Bu araştırmanın problemi yönetsel özerklik, mali özerklik, öğretimsel özerklik ve örgüt içi özerklik boyutlarında Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilköğretim okullarında görevli yöneticilerin örgütsel özerkliğe ilişkin görüş ve önerilerinin neler olduğudur. Araştırmanın Amacı Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan ilköğretim okullarında görevli yöneticilerin yaş, cinsiyet, kıdem, mezun oldukları kurum ve

21 7 okul büyüklüğü durumlarına göre örgütsel özerkliğe ilişkin görüşlerinin saptanmasıdır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır. İlköğretim okulu yöneticilerinin örgütsel özerkliğin; 1. Yönetsel özerklik boyutuna, 2. Mali özerklik boyutuna, 3. Öğretimsel özerklik boyutuna, 4. Örgüt içi özerklik boyutuna ilişkin görüşleri nelerdir? 5. Örgütsel özerkliği kısıtlayan etkenlere ilişkin görüşleri nelerdir? 6. Örgütsel özerkliği arttırıcı önerileri nelerdir? 7. İlköğretim okulu yöneticilerinin yukarıdaki görüş ve önerileri cinsiyetlerine yaşlarına, yöneticilikteki kıdemlerine, mezun oldukları kuruma ve okul büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? Araştırmanın Önemi Araştırma sonucunda dünya gündemini her gün daha fazla işgal eden yerelleşme politikaları ve bu politikaların eğitimdeki yansıması olan özerklik ile ilgili eğitim yöneticilerinin bakış açısı saptanmıştır. Örgütsel özerkliğin yanında örgütsel özerkliğin alt boyutları olan yönetsel özerklik, mali özerklik, öğretimsel özerklik ve örgüt içi özerklik konularında eğitim yöneticilerinin görüşleri saptanmıştır. Yerelleşme ve yerel örgütlere daha fazla özerklik tanınması eğilimi ekonomideki gelişmelere paralel olarak eğitim örgütlerine de yansımaktadır. Eğitim örgütlerine belli oranda özerklik tanınması özellikle dünyada 1990 lı yıllarda gerçekleştirilen reformlarla hız kazanmıştır. Bu bağlamda yapılacak bu çalışmadan elde edilecek sonuçların ilköğretim okulu yöneticilerinin gelecekteki olası yerelleşme uygulamaları için hazırlıklı olup olmadıklarının; daha fazla özerklik ve yetki talebinde bulunup

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

BÖLÜM I Dr.Tufan Aytaç OKUL VİZYONU NEDİR NASIL GELİŞTİRİLİR / 1

BÖLÜM I Dr.Tufan Aytaç OKUL VİZYONU NEDİR NASIL GELİŞTİRİLİR / 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I Dr.Tufan Aytaç OKUL VİZYONU NEDİR NASIL GELİŞTİRİLİR / 1 Vizyon Nedir? / 2 Okul Vizyonu Nedir? / 5 Okul Vizyonu Nasıl Geliştirilir? / 5 Okulun Vizyon İfadesinin Özellikleri Nelerdir?

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA, OKUL AİLE BİRLİĞİ GÖREVLERİNE VERİLEN ÖNEM DERECESİ VE BU GÖREVLERİN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ. Dönem Projesi Önerisi.

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA, OKUL AİLE BİRLİĞİ GÖREVLERİNE VERİLEN ÖNEM DERECESİ VE BU GÖREVLERİN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ. Dönem Projesi Önerisi. T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ, PLANLAMASI ve EKONOMİSİ BİLİM DALI İLKÖĞRETİM OKULLARINDA, OKUL AİLE BİRLİĞİ

Detaylı

GİRİŞ BÖLÜM I DEĞİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN TANIMLARI VE DEĞİŞİM TÜRLERİ Değişim Türleri... 22

GİRİŞ BÖLÜM I DEĞİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN TANIMLARI VE DEĞİŞİM TÜRLERİ Değişim Türleri... 22 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 BÖLÜM I DEĞİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN TANIMLARI VE DEĞİŞİM TÜRLERİ... 11 Değişim Türleri... 22 BÖLÜM II ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN TEMELLERİ... 23 Örgütsel Değişim Süreci ve Doğası... 23

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 İKY ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ Giriş İKY Örgüt İçindeki Yeri İKY Organizasyon Yapısı İKY Çalışma İlkeleri İKY İşlevleri 2 İşletmelerin en büyük kaynağı, ne hammadde, ne malzeme ve

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANAYASA HUKUKU Ders No : 0020060018 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI

BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI Temel Tanım ve Kavramlar... 28 Öğrenme ile İlgili İlkeler... 31 Öğrenme Yaşantılarının Temelleri... 31 Öğrenim Yaşantılarını Planlama ve Yönetme ile İlgili İlkeler...

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I...

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I... İÇİNDEKİLER JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii TABLOLAR LİSTESİ.....viii BÖLÜM I...1 GİRİŞ...1 1.1.Problem Durumu...1 1.2.Problem Cümlesi...3 1.3.Alt

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜNİTE I TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER ÜNİTE I TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER ÜNİTE I TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ... 2 YÖNETİM VE OKUL YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR... 4 Yönetsel egemenlik... 10 Yetke... 10 Yetki... 11 Makam Yetkisi... 11 Kişilik ve Uzmanlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA. iii

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA. iii İÇİNDEKİLER BÖLÜM I Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA ÖNSÖZ... xiii EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI....1 GİRİŞ...2 EĞİTİM... 3 EĞİTİM OLGUSUNUN TARİHSEL EVRİMİ... 4 İlkel Toplumlarda Eğitim... 5

Detaylı

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI YÖNETİCİ-LİDER FARKI VE LİDERLİĞİN YÖNETİMDEKİ ÖNEMİ Ahmet VERAL (Rapor) Eskişehir, 2011 1. LİDER Genel bir kavram olarak ele alındığında lider, bir grubun hedef oluşturma ve bu hedeflere ulaşma ve ilerleme

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Güngör EBCİM tarafından hazırlanan Ortaokulların Temizlik İhtiyaçlarının

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar ilgili ders kitabındaki, 173-220arası

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM. Doç. Dr. Hasan DEMİRTAŞ

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM. Doç. Dr. Hasan DEMİRTAŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM Doç. Dr. Hasan DEMİRTAŞ SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 Eğitim-Okul-Sınıf İlişkisi... 3 Sınıf Nedir?... 5 Sınıfın Yapısal Özellikleri... 6 Yönetim Nedir?... 6 Eğitim Yönetimi... 7

Detaylı

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 1.GİRİŞ Varyans İstatistik Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından hazırlanan bu çalışmanın ilgi odağı 29.03.2009 tarihinde yapılacak yerel seçim için Ankara ili seçim sonuçlarının istatistiksel

Detaylı

BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ

BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ İŞTİRME Araştırma rma SüreciS 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça saptanması

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI ETİK Etik, Latince ethica kelimesinden Batı dillerine geçmiştir. Ahlaksal olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insanın kişisel ve

Detaylı

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri Eğitim insanların mükemmelleştirilmesidir (Kant). İyi yaşama imkanı sunan etkinliklerin tümüdür (Spencer). Fizik ik ve sosyal faktörlarin insan üzerinde meydana getirdiği tesirlerdir (Durkheim). Bireyin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ ÖZET ABSTRACT... iii... v... vii TABLO LİSTESİ... xiii ŞEKİL LİSTESİ... xv 1. Bölüm: GİRİŞ... 1 2. Bölüm: 21. YÜZYILDA EĞİTİM SİSTEMİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE OKUL GELİŞTİRMEYE ETKİLERİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM I PSİKOLOJİK DANIŞMA ETİĞİ İÇİN GENEL ÇERÇEVE. 1. Bölüm: Etiğe Giriş: Temel Kavramlar

İÇİNDEKİLER KISIM I PSİKOLOJİK DANIŞMA ETİĞİ İÇİN GENEL ÇERÇEVE. 1. Bölüm: Etiğe Giriş: Temel Kavramlar İÇİNDEKİLER Birkaç Söz: Kültüre Uyarlanarak Yenilenen ve Geliştirilen Yeni Baskı Üzerine...v Çeviri Editörünün Ön Sözü... xiii Çeviri Editörünün Teşekkürü...xv Ön Söz... xvii Teşekkür... xix KISIM I PSİKOLOJİK

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları İstanbul - 2013 Yayın No : 2918 İşletme-Ekonomi Dizisi : 590 1. Baskı Haziran 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-943 - 8 Copyright

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI VE TEMEL İLKELERİ. Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI VE TEMEL İLKELERİ. Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI VE TEMEL İLKELERİ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA GİRİŞ... 2 EĞİTİM SİSTEMİ... 2 Sistem Nedir?... 2 Sistemin Özellikleri... 3 SİSTEMİ

Detaylı

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İyi ve kötü, yanlış ve doğru kavramlarını tanımlar, Etik bilincini geliştirmeye ve insanları aydınlatmaya

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

4 -Ortak normlar paylasan ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde büyüyen bireyler topluluğu? Cevap: Grup

4 -Ortak normlar paylasan ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde büyüyen bireyler topluluğu? Cevap: Grup 1- Çalışma ilişkilerinin ve endüstriyel demokrasinin başlangıcı kabul edilen tarih? Cevap: 1879 Fransız ihtilalı 2- Amerika da başlayan işçi işveren ilişkilerinde devletin müdahalesi zorunlu kılan ve kısa

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN I. KENDİ KADERİNİ TAYİNİN ANLAMI...5 A. Terim Sorunu...8

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1. Sosyoloji Nedir... 3 2. Sosyolojinin Tanımı ve Konusu... 6 3. Sosyolojinin Temel Kavramları... 9 4. Sosyolojinin Alt Dalları... 14

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Siyaset KAM 429 Her İkisi 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ Metin ÖZ Samsun, 2017 S E Ç İ M S İ S T E M L E R İ N İ N S E Ç M E N İ R A

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI YAZAR HAKKINDA 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI YAZAR HAKKINDA 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR... v KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI... vii YAZAR HAKKINDA... ix 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE 1.1. ÜSTÜN YETENEKLİLİĞE TARİHSEL BAKIŞ...

Detaylı

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İÖ) İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.217 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 216-217 Ders Adı ANAYASA HUKUKU(YILLIK)

Detaylı

DERS PROFİLİ. Asker-Sivil İlişkileri POLS 436 Bahar Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane

DERS PROFİLİ. Asker-Sivil İlişkileri POLS 436 Bahar Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Asker-Sivil İlişkileri POLS 6 Bahar 8 +0+0 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6 Bir Sistem Perspektifi, 8 Rasyonel Sistemler: Bir Makine Modeli,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 KISIM 1 PERSONEL YÖNETİMİNDEN YETKİNLİĞE DAYALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SÜRECİ VE KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR...3 I. İNSAN

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06. 2009 EĞİTİM İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.2009 ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın

Detaylı

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Türkiye de Seçim Türkiye de Seçimler, yargı organlarının yönetim ve denetimi altında yapılmaktadır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin

Detaylı

Eğitim Denetimi. Pervin Hayrullah 1973 yılında İstanbul'da TÜRKİYE-YUNANİSTAN-BULGARİSTAN ÖRNEĞİ

Eğitim Denetimi. Pervin Hayrullah 1973 yılında İstanbul'da TÜRKİYE-YUNANİSTAN-BULGARİSTAN ÖRNEĞİ Eğitim Denetimi TÜRKİYE-YUNANİSTAN-BULGARİSTAN ÖRNEĞİ Pervin Hayrullah 1973 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokulu Sendelli Azınlık Okulunda (Gümülcine) tamamladıktan sonra İstanbul Çamlıca Kız Lisesi'ne

Detaylı

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM EĞİTİM VE YÖNETİM

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM EĞİTİM VE YÖNETİM İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM EĞİTİM VE YÖNETİM Eğitimin Önemi ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 Yönetim Biliminin Gelişim Süreci ----------------------------------------------------------------

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Ders No : 0020060027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII TABLOLAR LİSTESİ... XIX ŞEKİLLER LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Ön yargı Farklılık Tutumlar Korkular Kaygılar Tabular Hoşgörü Tahammül Farklılıklar Hepimiz birbirimizden farklıyız. Aşağıdakileri kabul ettiğimizde

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ 1. YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR... 2 1.1. Yönetimin Anlamı ve Tanımı... 3 1.2. Yönetici Tanımı... 5 1.2.1. Yöneticinin Nitelikleri...

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM 10-14 EKİM (4. ) EKİM 03-07 EKİM (3. ) ÜNİTE 1. İNSAN OLMAK EYLÜL 6-30 EYLÜL (. ) EYLÜL 19-3 EYLÜL (1. ) 016-017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU İLİŞKİLEN Y4.1.1. İnsan olmanın niteliklerini açıklar.

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, DENETİMİ, EKONOMİSİ VE PLANLAMASI ANABİLİM DALI

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, DENETİMİ, EKONOMİSİ VE PLANLAMASI ANABİLİM DALI KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, DENETİMİ, EKONOMİSİ VE PLANLAMASI ANABİLİM DALI TÜRKÇE İLE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

HUKUK VE HUKUK BİLİMİ ÜZERİNE

HUKUK VE HUKUK BİLİMİ ÜZERİNE Prof. Dr. Vecdi ARAL HUKUK VE HUKUK BİLİMİ ÜZERİNE Wenn wir die Menschen behandeln wie sie sind, so machen wir sie schlechter, wenn wir sie behandeln wie sie sein sollten, so machen wir sie zu dem, was

Detaylı

Sistem Analizi ve. Tasarımı. Mustafa COŞAR

Sistem Analizi ve. Tasarımı. Mustafa COŞAR Sistem Analizi ve 1 Tasarımı 2013 Mustafa COŞAR Sunum Planı Genel Kavramlar 2 Sistem Genel Sistem Teorisi Sistemin Öğeleri Bilgi Sistemleri Sistem Analizi Sistem Geliştirme Hayat Döngüsü Sistem Analizi

Detaylı