ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE TEFTİŞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE TEFTİŞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE TEFTİŞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ANKARA İLİ İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL ÖZERKLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tuncer FİDAN Ankara Şubat, 2007

2 II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, Bu çalışma Jürimiz tarafından Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan Prof. Dr. İnayet Aydın. Üye (Danışman) Yrd. Doç. Dr. Şakir Çınkır.. Üye Yrd. Doç. Dr. Ömay Çokluk Bökeoğlu.. Onay Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım../../ 2007 Prof. Dr. Meral Uysal Enstitü Müdürü II

3 III ÖNSÖZ Özerklik demokratik yönetimin bir özelliğidir. Demokrasi ve yönetimin özerkliği arasında yakın bir ilişki bulunur. Demokratik bir okulda yönetici ve öğretmenler özgürlük alanlarının bilincinde olur ve işgörenlerin özgürlük alanları da kendi inisiyatifleri ile kararlar alabildikleri özerklik alanlarını oluşturur. Eğitim yöneticileri ve öğretmenler için özerklik önemli bir gereksinimdir. Özerklik eğitim işgörenleri için işini daha çok benimseme, daha iyi performans anlamına gelir. Özerklik okul yöneticileri ve öğretmenlerin okul bağlılığı düzeylerini yükseltebilir. İlköğretim okulu yöneticilerinin inisiyatif kullanma alışkanlıklarının belirlenmesi, öğretmenlere tanıdıkları özerklik miktarının ortaya çıkarılması, mevcut durum içinde özerklik önündeki engeller hakkındaki görüşleri ve okulların örgütsel özerklik miktarının arttırılmasına ilişkin önerilerinin tespit edilmesi de önceden bu konu hakkında yapılan çalışmaları tamamlayıcı bir nitelikte olmasından dolayı son derece önemlidir. İlköğretim okulu yöneticilerinin örgütsel özerkliğe ilişkin görüş ve önerilerini betimlemeyi amaçlayan bu araştırma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın problemi, amacı ve önemi tartışılmış, araştırmanın sınırlılıklarına ve araştırmada kullanılan tanımlara yer verilmiştir. İkinci bölümde araştırmanın kuramsal temelleri bulunmaktadır. Araştırmanın üçüncü bölümünde araştırmanın yöntemine, dördüncü bölümde ise araştırmadan elde edilen bulgu ve yorumlara yer verilmiştir. Beşinci bölümde ise araştırmanın sonuçları ve önerileri bulunmaktadır. Araştırmanın başlangıcından bitimine kadar ilgi ve desteğini gördüğüm tez danışmanın Prof. Dr. İnayet Aydın ve Yrd. Doç. Dr. Şakir Çınkır a, araştırmanın önemli bir kısmında bilgilerine başvurduğum, ilgi ve yardımlarını içtenlikle gösteren hocam Prof. Dr. Ali Balcı ve Prof. Dr. Koen Verhoest e, Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi müdürü Sönmez Çelik e, arkadaşlarım Rıza III

4 IV Öktem ve Murat Altındağ a, manevi destekleri ile hep yanımda olan, tüm sevgi ve özverilerini gösteren aileme en içten teşekkürlerimi sunarım. Ankara, Şubat 2007 Tuncer FİDAN IV

5 V ÖZET İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL ÖZERKLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ Fidan, Tuncer Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Şakir Çınkır Şubat, 2007, 133+XIII Sayfa Bu araştırma, İlköğretim okulu yöneticilerinin örgütsel özerkliğe ilişkin görüş ve önerilerini saptamayı amaçlamaktadır. Tarama modelindeki araştırmanın evrenini Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 542 resmi ilköğretim okulunda görevli 1400 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırma örnekleminde 356 okul yöneticisi bulunmaktadır. Araştırma kapsamında 377 okul yöneticisine ulaşılmıştır. Verilerin toplanması aşamasında örgütsel özerkliğe ilişkin alanyazın taranmış, ilgili kavramlar incelenmiş ve bunlar birer soru ifadesine dönüştürülerek anket maddeleri oluşturulmuştur. Anket maddeleri oluşturulurken uzman görüşüne başvurulmuştur. Elde edilen veriler SPSS programında çözümlenmiştir. Kamu ilköğretim okullarında görevli okul yöneticilerinin kişisel bilgilerinin çözümlenmesi için yüzde ve frekans, yönetsel özerklik, mali özerklik, öğretimsel özerklik, örgüt içi özerklik, örgütsel özerkliği kısıtlayan etkenler ve örgütsel özerkliği arttırıcı öneriler ile ilgili görüşler ile ilgili yanıtların aritmetik ortalama ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Örgütsel özerkliğe ilişkin görüşlerin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği t-testi ile, yaş, mesleki kıdem, mezun olduğu kurum ve okul büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile sınanmıştır. V

6 VI Araştırma sonuçlarına göre ilköğretim okulu yöneticilerinin örgütsel özerkliğin yönetsel özerklik boyutuna ilişkin görüşlerinde yaş ve kıdem değişkenlerine göre farklılık bulunmaktadır. Mali özerklik boyutunda ise yöneticilerin görüşlerinde farklılık bulunmamaktadır. Öğretimsel özerklik boyutunda ise kadın yöneticiler erkek yöneticilere göre daha özerk bir tutum sergilemektedir. Okul büyüklüğü değişkenine göre de yöneticilerin öğretimsel özerkliğe ilişkin görüşlerinde anlamlı bir fark bulunmaktadır. Okul yöneticileri yönetsel ve mali konularda inisiyatif kullandıklarını ifade ederken, öğretimsel konularda büyük ölçüde eğitim programı ve mevzuata bağlı kalmayı tercih etmektedir. Örgüt içi özerklik boyutunda okul yöneticileri öğretmenlere inisiyatif tanıma eğilimindedir. Örgüt içi özerklik boyutunda yöneticilerin görüşlerinde cinsiyet, yaş, kıdem, eğitim durumu ve okul büyüklüğü değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Örgütsel özerkliği kısıtlayan etkenler boyutunda yöneticilerin görüşlerinde cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre farklılıklar bulunmaktadır. İlköğretim okulu yöneticilerinin örgütsel özerkliği arttırıcı öneriler boyutuna ilişkin önerilerinde cinsiyet, yaş, kıdem ve okul büyüklüğü değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. VI

7 VII ABSTRACT THE OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS IN ANKARA PROVINCE IN RELATION TO ORGANISATIONAL AUTONOMY Fidan, Tuncer Master, Department of Educational Sciences Thesis Supervisor: Asst. Prof. Dr. Şakir Çınkır February 2007, 133+XIII Pages This research aimed to find out the opinions and the suggestions of primary school administrators related to organisational autonomy. This is a descriptive survey and the reasearch population consisted of 1400 school administrators who were working in 542 state run basic education schools in the area of Metropolitan Municipality of Ankara (Altındağ, Mamak, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut, Gölbaşı and Sincan). Research sample composed of 356 school administrators. During the course 377 school administrators were reached. At the phase of gathering data, literature, related to organisational autonomy, has been reviewed, related aspects have been examined and questionnaire items have been constituted by transforming these reviews into question sentences. While questionnaire items were being constituted, experts opinions have been called upon. When analysing the data, the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) was used. With regard to personal information of school administrators frequencies and percent were given. The arithmetic mean and standart deviation was found related to managerial autonomy, financial autonomy, internal organisational autonomy, factors decreasing organisational VII

8 VIII autonomy and suggestions about increasing organisational autonomy. In order to find out whether or not the opinions of school administrators related to organisational autonomy differs in terms of their sex, the t-test was used. The Variance analysis (ANOVA) was used in order to find out whether or not the opinions of school administrators related to organisational autonomy differs in terms of their age, educational qualification, professional experience and the size of the school in which they work currently. According to the results of the research, the opinions of the school adminisrators related to managerial autonomy dimension of organisational autonomy differ in terms of their age and professional experience. There is no difference in the opinions of school administrators related to financial autonomy dimension. In the instructional autonomy dimension, female administrators tend to be more autonomous than male administrators. In addition to this there is a significant difference in the opinions of school administrators in terms of school size. While the school administrators tend to use initiative on managerial and financial matters, they tend to obey the regulations and the curriculum about instructional matters. The opinions of school administrators related to the work autonomy of teachers differ in terms of sex, age, professional experience, education and school size variables. In relation to the reasons decreasing organisational autonomy, the administrators opinions differ in terms of sex and age. The opinions of administrators in relation with suggestions about increasing organisational autonomy of schools differ in terms of sex, age, professional experience and school size. VIII

9 IX İÇİNDEKİLER Sayfa JÜRİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI.....II ÖNSÖZ III ÖZET V SUMMARY VII İÇİNDEKİLER IX TABLOLAR LİSTESİ XI BÖLÜM I GİRİŞ Problem... 1 Amaç....6 Araştırmanın Önemi Araştırmanın Sınırlılıkları Tanımlar BÖLÜM II KURAMSAL TEMELLER Özerklik Örgütsel Özerklik İşgören Özerkliği...17 Örgüt Özerkliği...21 Örgütsel Özerkliğin Boyutları Yönetsel Özerklik...27 Politika Özerkliği...32 IX

10 X Yapısal Özerklik...34 Mali Özerklik...34 Yasal Özerklik...37 Müdahale Özerkliği...37 Öğretimsel Özerklik...38 Merkezden Yönetim, Yerinden Yönetim ve Özerklik Özerkliği Kısıtlayan Etkenler...52 Özerklik ve Kontrol...52 BÖLÜM III YÖNTEM Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama aracının Geliştirilmesi...60 Verilerin Çözümlenmesi...69 BÖLÜM IV BULGULAR VE YORUM...70 Yönetsel Özerklik Boyutuna İlişkin Bulgular ve Yorumlar Mali Özerklik boyutuna İlişkin Bulgular ve Yorumlar...75 Öğretimsel Özerklik Boyutuna İlişkin Bulgular ve Yorumlar...80 Örgüt İçi Özerklik Boyutuna İlişkin Bulgu ve Yorumlar...85 Örgütsel Özerkliği Kısıtlayan Etkenler Boyutuna İlişkin Bulgu ve Yorumlar...91 Örgütsel Özerkliği Arttırıcı Öneriler Boyutuna İlişkin Bulgu ve Yorumlar...96 X

11 XI BÖLÜM V SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA EKLER Ek 1: Ön uygulama yapılan ilköğretim okulları ve yönetici sayıları Ek 2: Yönetsel Özerklik Boyutuna ait frekans ve yüzde değerleri Ek 3: Mali Özerklik boyutuna ait frekans ve yüzde değerleri Ek 4: Öğretimsel Özerklik Boyutuna ait frekans ve yüzde değerleri Ek 5: Örgüt İçi Özerklik Boyutuna ait frekans ve yüzde değerleri Ek 6: Örgütsel Özerkliği Kısıtlayan Etkenler Boyutuna ait yüzde ve frekans değerleri..127 Ek 7: Örgütsel Özerkliği Arttırıcı Öneriler Boyutuna ait yüzde ve frekans değerleri Ek 8: Anket Ek 9: İzin Formu TABLOLAR LİSTESİ Tablo Sayfa 1. Ankara Merkez İlçelerindeki İlköğretim Okulu, Müdür ve Müdür Yardımcısı Sayıları Örneklem Büyüklüğünün İlçelere Göre Dağılımı Araştırmaya Katılan Kişiler İle İlgili Bilgiler Ön Uygulama Yapılan İlköğretim Okulu Ve Yönetici Sayıları Yönetsel Özerklik Alt Ölçeğinde Yer Alan Maddelerin Faktör Yük Değerleri ve Madde Analizi Sonuçları Mali Özerklik Alt Ölçeğinde Yer Alan Maddelerin Faktör Yük Değerleri ve Madde Analizi Sonuçları Öğretimsel Özerklik Alt Ölçeğinde Yer Alan Maddelerin Faktör Yük Değerleri ve Madde Analizi Sonuçları Örgüt İçi Özerklik (İş Özerkliği) Alt Ölçeğinde Yer Alan Maddelerin Faktör Yük Değerleri ve Madde Analizi Sonuçları Özerkliği Kısıtlayan Etkenler Alt Ölçeğinde Yer Alan Maddelerin Faktör Yük Değerleri ve Madde Analizi Sonuçları Özerkliği Özerkliği Arttırıcı Öneriler Alt Ölçeğinde Yer Alan Maddelerin Faktör XI

12 XII Yük Değerleri ve Madde Analizi Sonuçları Değerlendirme Aralıkları Yöneticilerin Yönetsel Özerkliğe İlişkin İfadelerinin Ortalama, Standart Sapma ve Sıra Değerleri Yöneticilerin Yönetsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerinin Cinsiyete Göre T-testi Sonuçları Yaş Değişkenine Göre Yöneticilerin Yönetsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilikteki Kıdeme Göre Yöneticilerin Yönetsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Eğitim Durumuna Göre Yöneticilerin Yönetsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Okul Büyüklüğüne Göre Yöneticilerin Yönetsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilerin Mali Özerkliğe İlişkin İfadelerinin Ortalama, Standart Sapma ve Sıra Değerleri Yöneticilerin Mali Özerkliğe İlişkin Görüşlerinin Cinsiyete Göre T-testi Sonuçları Yaş Değişkenine Göre Yöneticilerin Mali Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilikteki Kıdeme Göre Yöneticilerin Mali Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Eğitim Durumuna Göre Yöneticilerin Mali Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Okul Büyüklüğüne Göre Yöneticilerin Mali Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilerin Öğretimsel Özerkliğe İlişkin İfadelerinin Ortalama, Standart Sapma ve Sıra Değerleri Yöneticilerin Öğretimsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerinin Cinsiyete Göre T-testi Sonuçları Yaş Değişkenine Göre Yöneticilerin Öğretimsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilikteki Kıdeme Göre Yöneticilerin Öğretimsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Eğitim Durumuna Göre Yöneticilerin Öğretimsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Okul Büyüklüğüne Göre Yöneticilerin Öğretimsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait XII

13 XIII Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilerin Örgüt İçi Özerkliğe İlişkin İfadelerinin Ortalama, Standart Sapma ve Sıra Değerleri Yöneticilerin Örgüt İçi Özerkliğe İlişkin Görüşlerinin Cinsiyete Göre T-testi Sonuçları Yaş Değişkenine Göre Yöneticilerin Örgüt İçi Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilikteki Kıdeme Göre Yöneticilerin Örgüt İçi Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Eğitim Durumuna Göre Yöneticilerin Örgüt İçi Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Okul Büyüklüğüne Göre Yöneticilerin Örgüt İçi Özerkliğe İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Kısıtlayan Etkenlere İlişkin İfadelerinin Ortalama, Standart Sapma ve Sıra Değerleri Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Kısıtlayan Etkenlere İlişkin Görüşlerinin Cinsiyete Göre T-testi Sonuçları Yaş Değişkenine Göre Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Kısıtlayan Etkenlere İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilikteki Kıdeme Göre Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Kısıtlayan Etkenlere İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Eğitim Durumuna Göre Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Kısıtlayan Etkenlere İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Okul Büyüklüğüne Göre Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Kısıtlayan Etkenlere İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Arttırıcı Önerilerine İlişkin İfadelerinin Ortalama, Standart Sapma ve Sıra Değerleri Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Arttırıcı Önerilere İlişkin Görüşlerinin Cinsiyete Göre T-testi Sonuçları Yaş Değişkenine Göre Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Arttırıcı Önerilere İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Yöneticilikteki Kıdeme Göre Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Arttırıcı Önerilere İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Eğitim Durumuna Göre Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Arttırıcı Önerilere İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Okul Büyüklüğüne Göre Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Arttırıcı Önerilere İlişkin Görüşlerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları XIII

14 XIV 48. Ön Uygulama Yapılan İlköğretim Okulları Yöneticilerin Yönetsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Yöneticilerin Mali Özerkliğe İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Yöneticilerin Öğretimsel Özerkliğe İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Yöneticilerin Örgüt İçi Özerkliğe İlişkin Görüşlerinin Dağılım Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Kısıtlayan Etkenlere İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Yöneticilerin Örgütsel Özerkliği Arttırıcı Önerilere İlişkin Görüşlerinin Dağılımı XIV

15 1 BÖLÜM I GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problem durumu açıklanmış; araştırmanın amacı, önemi, sınırlıkları ve tanımlar verilmiştir. Problem Modern demokratik devletlerin etkili bir şekilde işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli koşullardan bazıları eğitim ile ilgilidir. Modern devlette yurttaşlar kendilerinin ve devletin varlığını sürdürmeli; bu amaç doğrultusunda da kamu kurumlarının işleyişine katılmalı ve bu kurumların ilişkilerini yönlendirmede katkı sahibi olmalıdır. Yine modern devletin yurttaşları, demokratik devletin toplumsal yararlarının ayrım gözetmeksizin bütün yurttaşlara dağıtılmasını sağlamakla yükümlüdür (Aspin, 2000, 248). Yurttaşların tüm bu konulardaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri ise yüksek nitelikte bir eğitim süreci ile mümkündür. Bireysel özerklik ve yurttaşların demokratik süreçlere dahil olması, devlet ile yurttaşları arasındaki ilişki modelinin her iki tarafın da çıkarlarını gözetecek ve yurttaşların özgürlük çemberlerini daraltmayacak şekilde tanımlanması ile mümkün olabilir. Devlet ve yurttaşlar arasındaki ilişki modelinin tanımını toplumsal, siyasal ve ekonomik değişmeleri göz ardı ederek yapmak mümkün değildir. 20. yy a özgü Fordist üretim kalıpları, bireysel eğilimleri göz ardı eden ve daha çok yakın pazarlar için büyük çapta üretim yapan örgütlerin doğmasına yol açmıştır. Artan küresel rekabet yenileşme ve yenileme maliyetlerinin çok büyük olduğu Fordist üretim kalıplarının zayıflamasına yol açmıştır. Yerel taleplere daha kısa sürede yanıt verebilen esnek üretim kalıpları ise post- Fordist dönemin en önemli özelliğini oluşturmaktadır. Yeni dönemde kollektif tüketimin yerini bireysel tüketim almakta ve bireylerin kendileri ile ilgili kararları yine en iyi kendilerinin alabileceği varsayımı ile kamuya ait bazı alanlar bireylerin inisiyatifine terkedilmektedir (Whitty, 2000, 89).

16 li yıllardan itibaren eğitim politikaları üzerinde önemli bir ağırlığa sahip olan neo-liberal politikalara göre toplumsal ilişkiler, bireylerin kendi gereksinimleri ve ilgileri hakkında en iyi yargılara sahip olduklarını savunan tüketici üstünlüğü ilkesi yolu ile çözümlenebilir. Piyasa süreçlerinin eğitime uyarlanması biraz da seçme özgürlüğünün iyi olduğu yönündeki bir kanıdan kaynaklanmaktadır. Bunun yanında, rekabetin daha nitelikli hizmet üretimine yol açacağı ve sonuçta da ekonominin refah üretme gizilgücünü geliştireceği inancı da önemli bir rol oynamaktadır (Whitty, 2000, 87). Ekonomik bağlamda, piyasa politikaları kamu hizmetlerinin tamamen özelleştirilmesi olarak görülmemiş, ancak kamu kurumlarının özel sektör kuruluşlarına benzer şekilde etkinlik göstermesini ve ailelerin eğitimle ilgili konularda karar alma alışkanlıklarını diğer tüketim harcamaları konusundaki karar alma alışkanlıklarına benzetmelerini gerektirmiştir. Piyasa politikalarının kamu hizmetlerine, özellikle de eğitim hizmetlerine, uyarlanması kamu kurumlarının işleyişleri ile ilgili sorunlara yol açmıştır. Kamu kurumlarının bürokrasi adı verilen daha büyük bir sistem içinde yer almaları, bu kurumların tamamen özel sektör örgütleri şeklinde etkinlik göstermelerinin önündeki en büyük engeli oluşturabilir (Bridges, 2000, 257). Okullar üzerindeki bürokratik kontrol özerklik önündeki en büyük engeli teşkil etmektedir. Bürokratik kontrol, kuruluş içinde oluşturulan ve yürürlüğe konan kurallar, politikalar, yetke sıradizini, yazılı evraklar, ödüllendirme sistemleri ve diğer resmi ve biçimsel mekanizmalarla çalışanların davranışlarını etkilemektir (Eren, 2003, 342). Okulların daha büyük bürokratik mekanizmanın parçası olmasının yöneticilerin kendi inisiyatifleri ile karar almasını engelleyen başlıca bağımlılık (heteronomi) nedeni olduğu söylenebilir. Bu engelin aşılması ise kamu kurumlarına, etkili bir şekilde etkinlik göstermelerine izin verecek ölçüde, özerklik tanınması ile mümkün olabilir. Özerklik, terim olarak, görevlerini yerine getirmesine izin verecek ve diğer kişi ve gruplardan farklı kimliğini korumaya yetecek şekilde bir kişi veya gruba bağımsızlık verilmesidir. Yönetim hukukunda özerklik, bir kanun ile

17 3 herhangi bir örgüte veya kuruluşa kendi kendini yönetme hakkının tanınmasıdır (Kalabalık, 1999, 10). Bu tanıma göre özerkliğin, kamu kurum ve kuruluşlarının üstlendikleri hizmetleri kendi inisiyatififlerinde düzenleyebilmeleri olduğu söylenebilir. Özerklik demokratik toplumlarda, insan hak ve hürriyetlerinin korunmasında ve hizmetlerin siyasi etkiden uzak eşit bir şekilde dağıtılmsında kamu kuruluşları için temel unsur sayılmaktadır. Özerklik merkezi yönetimin ve bürokratik yapının sakıncalarını giderebilir. Yetkilerin merkezi yönetimde toplanması ve kararların en üst seviyede merkez tarafından alınması yürütmeyi geciktirebilir ve hizmetleri aksatabilir. Tortop a (1991, 18-19) göre bir örgütün özerk olabilmesi için bazı özellikleri taşıması gerekmektedir. Özerk örgütler, karar alma ve aldıkları kararları uygulama hakkına sahiptirler. Karar alacak makamlar hiç bir baskı olmaksızın karar organlarını oluşturabilirler. Karar alma özgürlüğünün gerçekleşmesi karar organlarının serbestçe oluşumuna bağlıdır. Özerklik için yalnız özerk örgütlerin serbestçe oluşturdukları veya seçtikleri organlar tarafından karar alma hakkına sahip olmaları yeterli değildir. Bu örgütlerin mali özerkliğe de yani harcamalarında da merkezi yönetimin baskısı olmaksızın harcama yapmaya yetkili olmaları gerekir. Örgütsel boyutta eğitim kurumlarının özerkliği okul yöneticilerinin inisiyatif kullanma eğilimlerine göre incelenebilir. Özerkliğin tanımı, okulların özellikleri ve okul yöneticilerinin inisiyatif kullanma alanlarına dayanarak özerkliğin alt boyutları da aşağıdaki gibi sıralanabilir (Brady ve diğerleri, 1990, 1220; Evans ve Fischer,1992, 1169; Giritli, 1991, 31; Haller ve Strike, 1986, 44; Lai-ngok, 2004, 64; Oates, 1998, 301; Verhoest ve diğerleri, 2004, 109; Yoon ve Thye, 2002, 101) : Yönetsel Özerklik Mali Özerklik Öğretimsel Özerklik Örgüt İçi Özerklik (İş Özerkliği)

18 4 Yönetsel özerklik (Yönetsel özerklik). Yönetsel özerklik mali, insan ve diğer kaynakların kullanımında karar yetkisine sahip olmaktır (Verhoest ve diğerleri, 2004, 109). Yönetsel özerklik okul örgütüne uyarlandığı takdirde okul yöneticisinin işgören kaynağının yönetimi ve mali konularda v.b. konularda önemli kararlar alabilmesi şeklinde tanımlanabilir. Okul yöneticilerinin karar verme düzeyi yönetsel özerklik düzeyini belirler. Yönetsel özerkliği sadece okul yöneticisinin karar verebilmesine bağlamak sakıncalıdır. Örgütler özerk olduğu halde örgüt üyeleri özerk olmayabilir. Özerklik ve demokrasi iç içe geçmiş ve bir birleri için ön şart haline gelmiş kavramlardır. Özerklik demokratik toplumun bir özelliğidir (Indabawa, 2000, 193). Örgütlerin yönetim organlarının oluşma ve çalışma şekilleri de yönetsel özerklik açısından önem arz eder (Tortop, 1991, 23). Okul yöneticisinin okul işgörenlerince oluşturulan kurulların kararlarına saygı göstermesi ve uygulaması yönetsel özerkliği ne derecede kavradığını gösterir. Mali özerklik. Harcamalarını tayin etmek yetkisine ve bütçe özerkliğine sahip örgütler mali açıdan özerktir (Giritli, 1991, 31). Eğitim yönetimi bürokrasisi içinde ilk görünüşte okullar mali özerkliği olmayan örgütler olarak gözükseler de müdürler kendi inisiyatifleri ile bir çok konuda özerk karar verebilmektedir. Okul yöneticileri yarı zamanlı sözleşmeli öğretmenlerin görevine son verebilmekte ve hizmetli istihdam edebilmektedir. Dünya genelinde okulların yerel yönetimlere devredilmesi süreci ve kaynak yaratmaya zorlanmaları neticesinde okullar merkez örgütünün bilgisi dışında mali kaynaklar yaratabilmektedir (Lai-ngok, 2004, 64; Ahmad ve diğerleri, 2005, 1-2; King ve diğerleri, 1996, 5). Öğretimsel özerklik. Okulların kendi eğitimsel amaçlarını belirleyebilmesi ve eğitim programı ile ilgili konularda seçim ve esneklik hakkına sahip olması da öğretimsel özerklik boyutunda değerlendirilebilir. Eğitim programı ile ilgili esneklik ders kitaplarına da yansır (Lai-ngok, 2004, 65). Okulların belirli düzeyde öğretimsel özerkliğe sahip olduğu söylenebilir. Okulların etkinlik gösterdikleri bölgelere göre eğitim programında esneklik gösterebildikleri, program dahilindeki bazı konulara daha çok zaman

19 5 ayırabildikleri ve öğretmenlerin eğitim programında öğrencilerin durumuna göre değişiklik yapabildikleri bilinmektedir. Örgüt İçi Özerklik (İş Özerkliği). Özerklik işgörenlerin örgütsel amaçları belirleme ve örgütün etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için örgütü yapılandırma yeteneğine sahip olması şeklinde tanımlanabilir. Özerklik işörenlerin işleri ile ilgili kararlara dahil olma derecesidir (Yoon ve Thye, 2002, 101). Özerkliğin işgören devamsızlıklarında azalma, yüksek düzeyde motivasyon ve iş tatmini ile ilgili olduğu görülmüştür. Yüksek düzeyde uzmanlığa sahip işgörenler daha fazla özerklik talep etmektedir. Okul yöneticilerinin okul içinde işgörenlere inisiyatif tanıyabilmesi okul içi örgütsel özerkliğin belirleyicileri arasındadır. Öğretmenlere daha fazla özerklik tanıyan okullar öğretmenlerde daha fazla saygı uyandırmakta ve daha fazla örgütsel adanmışlık sağlamaktadır. Yüksek düzeyde özerklik işgörenlerde sahiplenme duygusu yaratarak iş tatminini arttırmaktadır (Dee ve diğerleri, 2006, ; Wang ve Netemeyer, 2002, 218). Okulların örgütsel özerkliğinin arttırılması ve yerinden yönetim politikaları arasında bir ilişki kurmak mümkündür. Son on yılda eğitimde yerinden yönetim politikalarının güncel ekonomi politikaları ile aynı bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini savunulmaktadır. Okullara daha fazla yetki devredilmesi ve okula dayalı yönetim anlayışının öne çıkarılması minimalist devlet kavramı ile ilgilidir. Yani devlet; karar alma yetkisini yerel yönetimlere ve özel sektöre devrederek toplumsal yükümlülükleri ile ilgili harcamaları azaltma ve kendi işlevlerini sınırlandırma çabasındadır (Lai-ngok, 2004, 58). Lai-ngok (2004, s. 58) okul özerkliğini eğitimsel amaçlar, personel, kaynak tahsisi, eğitim programı, finansman ve öğrenci kabulu ile ilgili konularda okulların esnekliğe sahip olması şeklinde tanımlamaktadır. Yetki devri uygulamasının eğitimde, kaçınılmaz olarak bu konularda okul özerkliğini genişleteceği varsayılmaktadır. Okul seviyesinde alınan kararlar öğrenci ihtiyaçlarını daha çok göz önüne alır nitelikte olacaktır. Ayrıca, okul seviyesinde karar alma mekanizmalarının etkinleşmesi değişen yerel gereksinimlere ve yeni piyasa taleplerine okul örgütünün daha hızlı tepki vermesini sağlayabilir.

20 6 Türkiye de zorunlu eğitim ve temel eğitim yaşları çakışmaktadır. Yurttaşlar zorunlu eğitimlerini temel eğitim kurumları olan ilköğretim kurumlarında tamamlamaktadır. Zorunlu eğitim devletin iyi yurttaş gereksinimini karşılamak için zorunlu kıldığı eğitim süresidir (Gürkan, 1993, 44). İlköğretim okullarının yurttaşlık eğitiminin verildiği ilk kademe eğitim kurumları olmalarından dolayı devlet-yurttaş ilişkisi ve bu iki kişilik arasındaki etkileşim alanına örnek teşkil etmeleri gerektiği söylenebilir. Yerinden yönetim politikaları neticesinde, yerel yönetimlere ilk sırada devredilen eğitim örgütleri ilköğretim okullarıdır (Eskeland ve Filmer, 2002, 9; King ve diğerleri, 1996, 4). Yerel yönetimlerin, bölgelerindeki temel eğitim gereksinimini merkezi yönetime nazaran daha iyi kavrayabileceği varsayımı bu gelişmenin nedenleri arasında sayılabilir. Bunun yanı sıra, ilköğretim okullarının yerinden yönetim politikaları sonucu özerklik düzeylerinin artması, bu okulların etkinlikte bulundukları bölge şartlarına uyum sağlama becerilerini arttırabilir. Genel yerinden yönetim eğiliminin yol açtığı sonuçlardan ilk sırada etkilenmesi beklenen ilköğretim okulu yöneticilerinin halihazırdaki özerklik durumlarını ve özerklik politikalarını algılama ve değerlendirme şekilleri önem kazanmaktadır. Yetersiz ödenekler ve yetkilerini aşan sorumluluklar okul yöneticilerini yönetmeliklerde yazılı olmayan davranışlara itebilir ve özerklik alanlarını genişletebilir. Örgütsel özerklik ve eğitim örgütleri ile ilgili özerklik boyutları hakkında ilköğretim okulu yöneticilerinin düşünceleri, nasıl bir beklenti içinde oldukları ve bu konudaki önerileri öne çıkan konular arasında yer almaktadır. Bu araştırmanın problemi yönetsel özerklik, mali özerklik, öğretimsel özerklik ve örgüt içi özerklik boyutlarında Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilköğretim okullarında görevli yöneticilerin örgütsel özerkliğe ilişkin görüş ve önerilerinin neler olduğudur. Araştırmanın Amacı Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan ilköğretim okullarında görevli yöneticilerin yaş, cinsiyet, kıdem, mezun oldukları kurum ve

21 7 okul büyüklüğü durumlarına göre örgütsel özerkliğe ilişkin görüşlerinin saptanmasıdır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır. İlköğretim okulu yöneticilerinin örgütsel özerkliğin; 1. Yönetsel özerklik boyutuna, 2. Mali özerklik boyutuna, 3. Öğretimsel özerklik boyutuna, 4. Örgüt içi özerklik boyutuna ilişkin görüşleri nelerdir? 5. Örgütsel özerkliği kısıtlayan etkenlere ilişkin görüşleri nelerdir? 6. Örgütsel özerkliği arttırıcı önerileri nelerdir? 7. İlköğretim okulu yöneticilerinin yukarıdaki görüş ve önerileri cinsiyetlerine yaşlarına, yöneticilikteki kıdemlerine, mezun oldukları kuruma ve okul büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? Araştırmanın Önemi Araştırma sonucunda dünya gündemini her gün daha fazla işgal eden yerelleşme politikaları ve bu politikaların eğitimdeki yansıması olan özerklik ile ilgili eğitim yöneticilerinin bakış açısı saptanmıştır. Örgütsel özerkliğin yanında örgütsel özerkliğin alt boyutları olan yönetsel özerklik, mali özerklik, öğretimsel özerklik ve örgüt içi özerklik konularında eğitim yöneticilerinin görüşleri saptanmıştır. Yerelleşme ve yerel örgütlere daha fazla özerklik tanınması eğilimi ekonomideki gelişmelere paralel olarak eğitim örgütlerine de yansımaktadır. Eğitim örgütlerine belli oranda özerklik tanınması özellikle dünyada 1990 lı yıllarda gerçekleştirilen reformlarla hız kazanmıştır. Bu bağlamda yapılacak bu çalışmadan elde edilecek sonuçların ilköğretim okulu yöneticilerinin gelecekteki olası yerelleşme uygulamaları için hazırlıklı olup olmadıklarının; daha fazla özerklik ve yetki talebinde bulunup

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI YÖNETİCİ-LİDER FARKI VE LİDERLİĞİN YÖNETİMDEKİ ÖNEMİ Ahmet VERAL (Rapor) Eskişehir, 2011 1. LİDER Genel bir kavram olarak ele alındığında lider, bir grubun hedef oluşturma ve bu hedeflere ulaşma ve ilerleme

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 İKY ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ Giriş İKY Örgüt İçindeki Yeri İKY Organizasyon Yapısı İKY Çalışma İlkeleri İKY İşlevleri 2 İşletmelerin en büyük kaynağı, ne hammadde, ne malzeme ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I...

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I... İÇİNDEKİLER JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii TABLOLAR LİSTESİ.....viii BÖLÜM I...1 GİRİŞ...1 1.1.Problem Durumu...1 1.2.Problem Cümlesi...3 1.3.Alt

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri Eğitim insanların mükemmelleştirilmesidir (Kant). İyi yaşama imkanı sunan etkinliklerin tümüdür (Spencer). Fizik ik ve sosyal faktörlarin insan üzerinde meydana getirdiği tesirlerdir (Durkheim). Bireyin

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 1.GİRİŞ Varyans İstatistik Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından hazırlanan bu çalışmanın ilgi odağı 29.03.2009 tarihinde yapılacak yerel seçim için Ankara ili seçim sonuçlarının istatistiksel

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Ders No : 0020060027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06. 2009 EĞİTİM İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.2009 ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ İÇİNDEKİLER Bölüm I GİRİŞ A. EĞİTİMDE TANIŞMA - İLK VE SON HAFTALAR...1 B. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ...5 1. ÖĞRETMENLİK VE ÖNEMİ...5 a. Öğretmenliğin Kısa Tarihçesi...5 b. Mesleğin Önemi...8 c. Pedagojik Sevgi...10

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında Çalışanların Hakları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...1 I. Konunun Önemi...1 II. Çalışan Kavramının

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Canlılar hayatta kalmak için güdülenmişlerdir İnsan hayatta kalabilmek

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Süleyman SÜRÜL Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Trabzon 2013 Nelerden Bahsedeceğiz *Rehberlik Nedir? *Rehberlikte Hizmet Alanları *Mesleki

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 10. DERS İKY - Teknik (Fonksiyonel) Kapsamı 6. Fonksiyon: KARİYER YÖNETİMİ (DEVAMI) Kariyer Aşamaları (4 Adet)

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Sistem Analizi ve. Tasarımı. Mustafa COŞAR

Sistem Analizi ve. Tasarımı. Mustafa COŞAR Sistem Analizi ve 1 Tasarımı 2013 Mustafa COŞAR Sunum Planı Genel Kavramlar 2 Sistem Genel Sistem Teorisi Sistemin Öğeleri Bilgi Sistemleri Sistem Analizi Sistem Geliştirme Hayat Döngüsü Sistem Analizi

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri

MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri Ofis İnsanı Tipleri http://www.youtube.com/watch?v=3ob-kacgfok ÖRGÜT YAPISI Örgüt yapısı bir örgütte görevlerin biçimsel olarak nasıl bölüneceğini, sınıflanacağını,

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI

İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI Vizyon: Farklı disiplinlerden gelen katılımcılara yönetim sanatının temel ilkeleri ve çağdaş bilgi birikiminin esaslarını vererek ulusal ve uluslararası işletmelerde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com KOÇLUK HİZMETLERİMİZ Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com Gelişim Koçluğu Gelişim Koçluğu, bireyin isteği doğrultusunda, mevcut durumundan arzu ettiği duruma gerçekçi hedeflerle ulaşmasını sağlayan

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülecek Tıpta

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ Tutum Tutum bir kişinin diğer bir kişi, bir olay veya çevresi ile ilgili olarak negatif veya pozitif tavırdır. Tutum Tutumlar değerler gibi sosyal ve duygusal inşalardır

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNDE SORU YAZARLARININ SORU HAZIRLAMADA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNDE SORU YAZARLARININ SORU HAZIRLAMADA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNDE SORU YAZARLARININ SORU HAZIRLAMADA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Nejdet KARADAĞ, Anadolu Üniversitesi, nkaradag@anadolu.edu.tr ÖZET Ölçme ve değerlendirme, her türlü

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN KARARA KATILMA DURUMLARI VE İSTEKLERİ İLE MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ *

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN KARARA KATILMA DURUMLARI VE İSTEKLERİ İLE MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN KARARA KATILMA DURUMLARI VE İSTEKLERİ İLE MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * Mehmet ÖZDOĞRU ** Bahri AYDIN *** ÖZET Bu araştırmanın amacı ilköğretim okullarında çalışan

Detaylı

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir]

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Danimarka Halk Okulları İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Folkeskole Danimarka daki devlete bağlı olan ilköğretim ve ortaokul sistemidir. Bir yıl hazırlık sınıfı ile

Detaylı

YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA KURSLARI. Okul Müdürlüğü I. Kademe S.N FAALİYETLERİN ADI Süre

YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA KURSLARI. Okul Müdürlüğü I. Kademe S.N FAALİYETLERİN ADI Süre Okul Müdürlüğü I. Kademe 1 Öğretim Liderliği a. Kavramsal Çerçeve b. Liderlik Kuramları c. Lider Özellikleri d. Liderliğin Güç Kaynakları e. Öğretimsel Liderlik ve Özellikleri 2 Vizyon ve Strateji Geliştirme

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı