DERS PLANI ETKĠLĠLĠĞĠNĠN LESSON STUDY ĠLE GELĠġTĠRĠLMESĠ: BĠR AKSĠYON ARAġTIRMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS PLANI ETKĠLĠLĠĞĠNĠN LESSON STUDY ĠLE GELĠġTĠRĠLMESĠ: BĠR AKSĠYON ARAġTIRMASI"

Transkript

1 DERS PLANI ETKĠLĠLĠĞĠNĠN LESSON STUDY ĠLE GELĠġTĠRĠLMESĠ: BĠR AKSĠYON ARAġTIRMASI Adnan BAKĠ 1 Ġsmail ERKAN 2 Enes DEMĠR 3 1 Prof.Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi, OFMAE, Matematik Eğitimi Bölümü 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ġlköğretim Matematik Eğitimi 3 Karadeniz Teknik Üniversitesi, OFMAE, Matematik Eğitimi Bölümü ÖZET Kesir kavramı, ilköğretim yıllarında anlaşılması en zor matematiksel kavramlardan birisidir. Kesir kavramının sağlam temelleri, kesrin değişik anlamlarının gerçek yaşam durumlarından seçilen örneklerle öğrencide somutlaşması ile atılmalıdır. Bu çalışmada ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin kesirler konusunun anlaşılmasında, görselleştirilmesinde ve günlük hayata uygulanmasındaki ki becerilerinin yetersiz olduğu tespit edilmiş ve bu eksikliklerin nasıl giderilebileceği araştırılmıştır. Aksiyon araştırması gereği dersin öğretmeni ve branş öğretmenlerinin ortak hazırladığı bir ders planı ile kesirlerin öğretimindeki sorunun giderilmesi amaçlanmıştır. Yapılan araştırmalar dahilinde ders planı Lesson Study basamakları ile oluşturulmuş olup bu çerçevede bir öğretim yapılmıştır. Öğretimden sonra gözlemci görüşleri alınarak ders planındaki eksiklikler giderilerek dinamik bir süreç oluşturulmuştur. Çalışmanın örneklemini Çayeli Kaptanpaşa YİBO 6.sınıf öğrencilerinden oluşan 10 kişi oluşturmuştur. Elde edilen veriler planı hazırlayan diğer branş öğretmenleri tarafından tam katılımlı gözlem ile toplanmış ve uygulanan dersi olduğu gibi ortaya koymak için betimsel bir analiz yapılmıştır. Betimsel analizde görüşülen ya da gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak için doğrudan alıntılara sık sık yer verilmiştir. Ders İmecesi ile hazırlanan bir plan ile ders konusunun öğretiminin faydalı olabileceği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Lesson Study, Ders İmecesi, Aksiyon Araştırması, Kesirler 1.GĠRĠġ Kesir kavramı, ilkokul yıllarında anlaşılması en zor matematiksel kavramlardan biridir. Yapılan çalışmalar (Behr, Wachsmuth, Post, 1985; Hasemann, 1981; Hart, 1993; Aksu,1997; Booker,1998; Davis, 2003), öğrencilerin her sınıf düzeyinde kesir kavramını anlamakta güçlükleri olduğunu ortaya koymuştur. Bu güçlüklerin temel nedeni, kesirlerin yapısından ve öğretiminden kaynaklanmaktadır (Aksu,1997; Booker,1998). Kesirli sayıların öğretiminde genel yöntem, kurallar yardımı ile öğretme veya gösterip yapma ile öğretmedir. Burada genel olarak yapılan hata, öğrencilerin bu işlemlerde yararlanacağı yeterli altyapıya sahip olmadan, öğrencileri hesaplamalara başlatmaktır (Mack,1990; Aksu,1997). Oysa ki kesir kavramının sağlam temelleri, kesrin değişik anlamlarının öğrencide somutlaşması ile gerçekleşir. İyi bir kesir kavramının gelişimi için gerekli olan bu ön şartlar dizisi yerine getirilerek ve kesir öğrenirken kural öğreterek öğrencilerin karşılarına çıkan görevleri savmak yerine (Temur,2011) gerçek yaşam durumları ve somut araç gereçler kullanarak etkili bir kesir öğretiminin gerçekleştirilmesi hedeflenmelidir. Bu hedeflerin gerçekleşmesinde ise öğretmenin dersin anlatımında kullanılan yöntemler, stratejiler gibi değişkenlerden etkilenen ders planını uygun bir şekilde hazırlamalıdır. Uygun hazırlanan bir ders planı konunun anlatımında öğretmene olumlu etkileri varken, öğrencilerin konuyu anlamasında da olumlu bir etkisi vardır. Bu amaçla hazırlanacak bir ders planında öğretmen konuyu en verimli nasıl öğretebilirim? ve en uygun ders planını nasıl hazırlayabilirim? sorularını atlaması düşünülemez bir hal almaktadır. Buradan hareketle dersin anlatıcısı olan öğretmenin etkili araştırmalar yapması ve bu araştırmalardan elde edilen verilere göre kendine bir plan çizmesi ve bu planı branş arkadaşları ile paylaşıp (MEB,2011) eksiklerin giderilmiş olması gerekmektedir.bunun için araştırmacı olan öğretmenler yeni yaklaşımlar veya teknikler belirlemelidir. Yalnız öğretmenleri etkileyen olumsuz faktörlerden dolayı yenilikleri benimsemek ve uygulamaya koymak genelde kolay olmamaktadir. Bütün bu durumlar ele alındığında Lesson Study tekniğinin bu amaçlara tam olarak hizmet edeceği düşünülebilir. Çünkü Lesson Study nin amacı branş öğretmenlerini bir araya getirerek eksiklerden

2 arındırılmış bir ders planı hazırlayıp en kusursuz ders öğretimini sağlamak ve bu durumu dinamik bir süreç haline getirmektir (Cerbin, Kopp, 2006). ÇalıĢmanın Amacı Bu çalışmanın amacı ilköğretim 6.sınıf öğrencilerinin kesiler konusundaki hedeflenen bilgi ve beceri düzeylerini arttırmak için daha etkili bir ders planının ve öğretim ortamının nasıl sağlanacağını araştırmaktır. Bu süreçte araştırmacı öğretmenlerin bir araya gelerek kusursuz bir plan hazırlama amacı ile yaptığı Lesson Study tekniğinin etkili olup olmadığını belirlemektir. Örneklem Araştırma katılımcılarını, öğretim yılı birinci döneminde A okulunda araştırmacının öğretmeni olduğu sınıftaki toplam 10 öğrenci oluşturmaktadır. Hazırlanan bu ders planı 6.sınıf öğrencileriyle iki ders saati süresince yürütülmüştür. Bu örneklemde maksimum çeşitlik hedeflenmiştir. Maksimum çeşitlilik örneklemesinin kullanılmasındaki amaç, örneklemde çalışılacak probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır (Şimşek ve Yıldırım, 2006). Genelleme kaygısı olmadığından (aksiyon araştırması özelliği) örneklem ile evren aynıdır. 2.ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ Yapılan çalışmada araştırmacının öğretmeni olduğu sınıfta gerçekleştirdiği aksiyon araştırma yöntemidir. Bu yöntemin seçilmesindeki temel gerekçe, bir öğretmenin sınıfındaki eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak için öğretimin özel bir anında ortaya çıkan bir problem için çözüm geliştirmesidir (Çepni,2010). Başka bir deyişle Eğitim öğretimle ilgili problemleri ve yeni teknikleri öğretmenin kendi sınıfında araştırarak çözüm geliştirdiği sürece, aksiyon araştırması denir Ekiz (2003). Öğretimin kalitesini artırmak ve öğrencilerde daha anlamlı öğrenme ürünleri meydana getirmek, günümüzde önde gelen eğitimsel hedeflerdendir. Bunun sağlanmasında öğretmenlere oldukça fazla görevler düşmektedir (Tekin 2008). Genel olarak eğitimde şu görüntü hakimdir; bir taraftan öğretmenlik tecrübesi olmayan yani öğretim anında ortaya çıkan gerçek problemlerle hiç yüzleşmemiş eğitim uzmanların sanal problemler için önerdikleri çözümler, diğer taraftan öğretimin özel bir anında ortaya çıkan probleme, problemin doğasına uygunluğunu araştırmadan hazır çözümler uygulayan öğretmenler bulunmaktadır. Bu yöntemin en büyük faydası öğretmene araştırmacı kimliği kazandırmasıdır. Yani öğretmenin araştırmacı olduğu araştırma yöntemi (Çepni,2010). Bu çalışmada planlanan aksiyon araştırmasında, öğretmen kendi sınıfında kesirler ile ilgili konuları işlerken öğrencilerin kavram yanılgılar tespit etmiş ve öğrencilerin yarım, denklik kavramlarını öğrenirken karşılaştıkları zorlukları not etmiştir;sınıfta gözlemci olarak katılan diğer araştırmacılar gözlem notları almışlar. Yapılan etkinliklerle bu yanılgıların giderilmesinde çözümler geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bu araştırmanın aksiyon araştırması olarak nitelendirmesindeki neden; araştırmanın uygulamacı öğretmen tarafından başlatılıp diğer araştırmacılarla birlikte yürütülmesidir. Bu da aksiyon araştırmasının doğasına uyundur. Aksiyon araştırması literatürde uygulama için araştırma ve uygulamada-uygulamanın araştırılması modelleri olarak ikiye ayrılmıştır (Küçük, 2002; Gabel, 1995 akt. kurnaz). Bu çalışmada Uygulamada/Uygulamanın Araştırılması (Reserach in/of Action) Modeli kullanılmıştır Planlama, uygulama ve yansıtma aşamalarından oluşmaktadır (Çepni, 2010) Yapılan gözlem notları, video çekimleri araştırmanın veri kaynaklarını oluşturmuştur. Öğrencilerin, uygulanan etkinlikler ile ilgili görüşleri çalışmanın diğer verilerini oluşturmuştur. 3.VERĠ ANALĠZĠ Bu çalışmada Lesson Study amacı doğrultusunda veri elde ederken gözlem tekniğinden yararlanmıştır. Gözlemlerden ve etkinlikler boyunca öğrencilerden elde edilen veriler analiz edilirken, bilgiler gruplandırılarak yoruma uygun hale getirilmiş ve mülakatlar aynen aktarılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için nitel analiz seçilmiş ve betimsel veri analizi yapılmıştır. Bu çalışmada asıl amaç

3 incelenen durumu etraflıca tanımlamak ve açıklamak olduğundan betimsel yaklaşım kullanılmıştır (Baki, 2011). Betimsel analizde görüşülen ya da gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak için doğrudan alıntılara sık sık yer verilir.(şimşek, Yıldırım,2006) Kullanılan analizlerde veriler orijinal haliyle aktırılmıştır. 4.ÇALIġMADA YÜRÜTÜLEN AKSĠYON ARAġTIRMASININ TANIMLANMASI Aksiyon araştırmasının gereği olarak aşağıda ki aşamalar sırasıyla gerçekleştirilmiştir. 4.1.Problemin tespiti: Eğitimde sınıf veya okul, araştırma yapılacak olan eğitim durumunu oluşturmaktadır ve araştırma sınıf öğretmeninin uygulamaları ile fikirlerini açıklaması ile başlar(çepni,2011). Bu bağlamda öğretmen sınıf içinde ki önceki deneyimlerinden, gözlemlerinden yararlanarak kesirler konusundaki problem durumlarını tespit etmiş ve bunu araştırmayı yapan arkadaşları ile paylaşmıştır. Problem durumu olarak belirlenen başlık ise Kesirlerin günlük hayatta uygulanması ve görsel hale getirilmesinde ki sıkıntılar olarak belirlendi. 4.2.Plan yapma: Kendimize ; 1)Hangi sınıflar ile çalışacağız? 2)Verileri nasıl ve ne şekilde toplayacağız? 3)Verileri nasıl organize edebiliriz? 4)Çalışmanın toplam süresi ne kadar olmalıdır? (Çepni,2011) gibi soruları sorarak plan aşamasını başlattık ve plan aşaması için literatürü tararken birbirleri ile neredeyse aynı basamaklara sahip olan Aksiyon Araştırmasında Lesson Study çalışmasını tercih ettik. Bu aşamadan sonra amacımız öğrencilerin istenilen becerilerini kazanmalarını sağlayacak bir plan oluşturmaktı. Bir araya gelip herkesin ortak fikrini alarak planda kullanacağımız etkinlikleri belirledik. Not: Etkinliklerin detaylı anlatımı Bulgular ve Yorum kısmındadır. 4.3.Planın Uygulanması: Araştırmacılar olarak uygulama yaparken öğrencilerin verdiği cevapları ve öğretmenin sınıftaki rolünü an ve an kaydettik. Plan uygulamasında not alırken sadece bir karikatürün sınıf seviyesinde olmadığını not ettik. Planın diğer aşamaları uygun olarak tamamlanmıştır. 4.4.Uygulamanın Değerlendirilmesi: Aksiyon araştırmasının bu basamağında bütün araştırmacılar(dersin öğretmeni dahil) bir araya gelerek alınan notlar masaya yatırılmıştır. Bu notların değerlendirilmesini. Seçilen çalışma ve hazırlanan plan öğrencilerin öğrenmesi üzerine etkisi nedir?. Öğrencilerle ilgili kazandığımız yeni deneyimler nelerdir? Yapılan çalışma farklı eğitim durumlarına genellenebilir mi? (Çepni,2011) Gibi soruları kendimize sorarak değerlendirdik. Bu aşamada seçilen çalışmanın ve yöntemin birbirine paralel olduğuna karara verdik. 5.ÇALIŞMANIN(DERS İMECESİ) UYGULANMASI Aksiyon araştırmasında bir innovasyon olarak Lesson Study modeli uygulandı öğretmenlerin bir araya gelerek etkili bir dersi iş birliği içerisinde hazırlama, uygulama ve değerlendirme etkinliği olarak yürütülen Lesson Study modeli bu yönüyle aslında öğretmenlerin bit araya gelerek bir Ders İmecesi gerçekleştirmelerini yansıtmaktadır (Bütün, 2012) Ders İmecesi ardışık 5 basamaktan oluşur Tablo 1; çalışacak öğretmen grubunun bir araya gelmesi ve problem durumunun tespiti, anlatılacak konu planının oluşturulması, dersin anlatımı ve gözlem(diğer öğretmenler tarafından yapılır ve burada önemli olan öğrencilerin düşünceleridir

4 öğretmen gözlem odağı değildir) yapılması, dersten sonra bir araya gelerek işlenen dersin ve alınan notların kritiği, yapılan kritik sonrası alınan kararlarla ilgili yantıcı raporun yazılması. Bu çalışma çerçevesinde nasıl bir uygulama yapıldığı aşağıda sunulmuştur. Tablo 1: Ders imecesi Döngüsü Öğretmenlerin toplanması ve problem durumunun tespiti Değerlendirmenin raporlaģtırılması Ders İmecesi Konu planının oluģturulması Notların değerlendirilmesi Anlatım ve gözlem 5.1.Çalışma yapacak öğretmen grubunun bir araya gelmesi: Branş öğretmenleri kesirler konusunun anlatımını daha etkili bir hale getirmek ve plan hazırlamakiçin bir araya geldikten sonra şu sorular üzerine yoğunlaşmıştırlar; Kesirleri günlük yaşantıları ile bağdaştırma becerilerini nasıl geliştirebiliriz? Kesirleri görsel olarak ifade etme becerilerini nasıl geliştirebiliriz? 5.2.Dersi planlama aşaması: Konuya kesirlerin günlük hayattaki kullanım alanları nelerdir? Kesir demek size neyi çağrıştırıyor? Kesirlerde hangi işlemleri yapabiliriz?, Bazı karikatürler kullanılarak günlük hayat ile bağdaştırma yapabilir miyiz? gibi sorularla girerek öğrencilerin ön bilgilerini tespit etmek istemişlerdir. Daha sonra kesir kavramının öğrenciler tarafından görsel hale getirilmesi için uygulanabilir ve her öğrencinin katılımını sağlayacak şekilde bazı mataryeller bulmuşlardır. Son olarak da yine kesirlerin görselleştirilmesi için animasyon programları kullanımı ortak fikir olarak alınmış ve plan bu şekilde oluşturulmuştur. 5.3.Dersin anlatımı ve gözlem aşaması: Bu bölümde oluşturulan plan çerçevesinde ders işlenmiştir ve geri kalan öğretmenler derste öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar ve planın işleyişi üzerine yoğunlaşmıştır. Öğrencilerin verdiği cevaplar,planda ortaya çıkan kusurlar ve planın durumu gözlemci öğretmenler tarafından not alınmıştır. 5.4.Gözlem sonuçlarının tartışılması: Gözlem sonucunda ortaya çıkan notlar sonrasında 1 karikatür haricide kullanılan bütün etkinlikler öğrenci becerilerini olumlu yönde etkilemiştir. Çalışmaya katılan öğretmenler tarafından alınan ortak kararla bu karikatür plandan çıkarılmıştır.

5 5.5.Yapılan kritik sonrası yansıtıcı raporun yazılması: Yapılan tartışma sonrasında plandan çıkarılan bir karikatür haricinde diğer etkinlikler amacına ulaştığı için hazırlanan plan etkin bir plan olarak kabul edilmiştir ve raporlaştırılmıştır. 6.BULGULAR VE YORUM Bu çalışmada, önceki kısımlarda açıklanan araştırma süreci takip edilmiş ve kesirlerde yapılan hataların giderilmesi için düzenlen etkinlikler çerçevesinde ders yürütülmüştür. Etkinliklerin anlaşılma düzeyini arttırmak için somut örneklerle öğrenciler cesaretlendirilmiştir. Bütün öğrencilerin etkinliklere katılımı sağlanmıştır. Bu sayede sınıfta ortak bir katılım ve tartışma ortamı oluşmuş, öğrencilerin verdikleri cevaplar ve yaptıkları hatalar sınıfça tartışılabilmiştir. Öğrenciler arasındaki iletişim gelişmiş ve öğrenciler birbirlerinin cevaplarından da cesaret alarak doğru cevaplar ve örnekler vermişlerdir. Bu durum öğrenciler arasında öğrenmeyi daha da zenginleştirmiştir. Öğretmenin sürekli öğrencileri teşvik etmesi ve dönütler vererek yanıtlarını pekiştirmesi uygulanan etkinliklerinin amacına ulaşmasına katı sağlamıştır. Yapılan etkinliklerle öğrencilerin çok sık yaptıkları hatalar fark ettirilmiş ve bu yanılgılar giderilmiştir. Araştırmacılar (öğretmen ve diğer gözlemciler) dersin zengin materyallerle desteklenmesi sonucunda öğrencilerin dikkatlerinin sürekli canlı olduğunu gözlemlediler. Ayrıca öğrencilerin yapılan etkinliklere çok fazla ilgi gösterdiklerini gözlemlediler. 1. Etkinlik : Bu etkinlik Ders İmecesi planlanma aģamasında Kesirler konusunun somutlaģtırmaya yönelik olarak hazırlandı Öğretmen: Kesirlerle günlük hayatta nerelerde karģılaģırız, nerelerde olduğuna dair örnek verebilir misiniz? sınıfın genelinde gelen cevaplar etkinliğin amaçları doğrultusunda doğru olarak verilmiģtir. A10 : markette bir şeyler alırken yarın kilo(1/2) diyebiliriz öğrenci kesir tanımına uygun cevap vermektedir. A4: yemek pişirirken bu kesirleri kullanabiliriz A8 : kek yaparken 1/3 kilo un diyebiliriz. Ö: peki hangi meslekler kesirleri kullanırlar A1 : öğretmenim mesela marangoz Ö: nasıl A1 : bir buçuk metre tahta der Ö: doğru başka A5: bakkal Benzer Ģekillerde diğer öğrenciler de günlük hayattan örnekler vererek kesirlerin her yerde olabileceğini fark ettiler. Etkinlik 2: Bir kare üzerinde 13 farklı Ģekilde yarım bulma: (bu etkinlik Baki nin Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi kitabındaki etkinlikten esinlenerek tasarlanmıştır) Bu etkinlikteki amaç öğrencilerin bir Ģeklin belirlerken düģtükleri yanılgılardan kurtarmaktır. Önce öğrencilere 8 parçaya bölünmüģ kare verildi daha sonra bu karenin yarısını oluģturacak Ģekilde karalamaları istendi böylece öğrencilerin bir kareyi oluģturan parçalardan her seferinde farklı parçaları karalayarak yarım bulmayı amaçlandı. Öğrenciler etkinlik sırasında ilk baģta bildikleri yollardan yan yana olan parçaları karladılar daha sonraki

6 durumlarda çapraz parçaları karaladılar. Bu etkinlikte öğretmen ile öğrenciler arasında aģağıdaki diyaloglar orijinal Ģekli ile aktarılmıģtır. Sayfalarımızı o az önce yaptığımızın arka sayfasını açalım. 13 farklı yoldan yarımı bulma. Şimdi sizden elinizdeki kurşun kalemle yapmanızı istiyorum. A5:karalayalım mı öğretmenim Ö: evet yarısını Tarayın sonra başka bir şekilde bunun yarısını tarayın A1: öğretmenim şu şekilde olur mu? Ö: nasıl olabilir mi gel göster. Evet aynen öyle(öğrencinin etkinlik kağıdındaki şekle bakarak.bu kadar mı buldun biraz daha uğraşalım bakalım. Bir uğraş sen yine.. herkes yerinde bir uğraşsın. Öğretmen sınıfta dolaģarak bütün öğrencilerin çalıģalarını kontrol edip ve yapılan hataları tespit etmektedir Ö: Evet çok güzel A4: bitti Ö: Ayşegül sen ne yaptın. Aferin sana ya A2:benimkide bitti. Bütün sınıfın etkinliğe katılımı sağlandı. Sonra öğrencilerden teker teker tahtaya çıkıp farklı yollardan karaladıkları parçaları göstermeleri istendi böylece bütün sınıf 8 parçaya bölünmüģ bir karenin 13 farklı yoldan yarım yapılabileceğini görmüģ oldu. Ö: çocuklar kim gelip yapmak ister. Bir tane örnek. Ayşegül bu yarım mı?. Bunun yarım olduğunu nerden anladın? A8: öğretmenim bunu buraya getirdim (yan yana olmayan iki parçanın aslında eģit parçalar olduğunu ve bundan dolayı parçaları üst üste taģıya bileceğini gösteriyor) Ö: ha taşıdın onu oraya ne oldu onun yarısı kadar oldu tamam. Ö: tamam Ahmetçiğim Ö: bunun yarısı olduğunu nasıl anladın emine A7: çünkü öğretmenim birbirlerine eşit. A1: öğretmenim mesela bu üçgen değil mi. Bunun bu tarafını bu tarafa getirirsek öğretmenim bunun bu tarafını da bu tarafa getirirsek eşit olur. Ö: ha anladım senin dediğini. Şunu diyorsun şunun şu tarafını buraya getirelim diyorsun bunun bu tarafını da buraya getirelim diyorsun. A4: eşit olur. Ö: o zaman yarım olur diyorsun. A : evet A2: şöyle de yapabiliriz öğretmenim. Ö:söyle ozan göster al sen de kırmızıyla göster. A2:öğretmenim önce kaç parçaya bölündüğünü buluruz eşit olması için yarısının olması lazım 8 in yarısı o zaman böyle eşit olabilir. (Ģekil üzerinde gösteriyor.) Ö: ne yaptın 4 parçayı diyorsun ki yani 8 parçanın 4 ünü alması lazım ki eşit olsun evet doğru. Bu etkinlik Ders Ġmecesi inde planlanan amaca göre çok baģarılı oldu. Öğrencilerin tamamı etkinliğe katılarak doğru sonuç buldular her öğrenci en az bir kere tahtaya kalkarak yaptığı iģlemleri sınıfla paylaģtırdı. Etkinlik sonunda öğretmen (araģtırmacı) problem ile ilgili çözümün ne kadar geliģtirildiğini anlamak için öğrencilerle bir değerlendirme yaptı. Ö: Peki biz ne öğrendik. A1: bir şeyi yarımlamayı Ö: Yasin söyle bakalım. A2: öğretmenim karenin yarısını bulmayı. A6: bi şeyi yarıya bölmeyi

7 Ö: Ayşenur sen söyle bakalım. A4:öğretmenim karenin çeşitlerce yarım yarım yapabileceğimi öğrendim. Ö: evet Serkan A3:karelerin içindeki kesirleri öğrendik olabilir mi? Ö: olabilir tabi neden olmasın. Sonuçta karenin içinde ½ yi görmeyi öğrendik Şu anda. Yarısı neydi ½ oluyordu başka asiye A8: karenin kaç eşit parçaya bölünebilineceğini öğrendik. Ö: onu bir öncekinde, ha yok. Ceyda sen de söyle kızım. A5: karenin kaç tane şeklinin olduğunu öğrendik. AraĢtırmacı etkinlik sonucunda amacına ulaģmıģtır. Etkinlik 3 : Bilgisayar animasyonu ile yapılan bu etkinlikte amaç öğrencilere kesirlerde denklik kavramını kavratmak ve öğrencilerin sık sık yaptıkları hataların önüne geçmek. Ayrıca öğrencilere kesirlerde geniģletmenin kavratılması da hedeflenmiģtir. Öğretmen (araģtırmacı) animasyonu baģladıktan sonra öğrencilere, yapılan etkinliği kısaca tanıtıp amacını belirtir daha sonra bütün sınıfın etkinliğe katılımını sağlamak amacıyla uygun ortam hazırlanır. Etkinlik boyunca oluģan durumlar olduğu bibi aktarılmıģtır. Ö: şimdi çocuklar küçük bir oyun oynayacağız. Oyun gibi bir şey bu. Çok eğlenceli ama bu oyunu oynarken ki kuralımız bir arkadaş kalkacak söyleyecek diğer arkadaş müdahale etmesin burada tamam mı? Çünkü bu heyecanlı bir oyun hemen seri bir şekilde parmak kaldıracaksınız. Hemen başlayacağız bir oyunu anlatalım öncelikle, burada profesör deney yapıyor.(tahatya yansıtılmış etkinliği gösteriyor) Şunları görüyorsunuz değil mi. biz ne yapacağız biliyor musunuz? Burada ne var. A10 : terazi Ö: iki kısmı da eşit olan miktarı koyup dengelemeye çalışıyoruz.(şekil ve sayı) Oyuna geçiyoruz. Yavaş yavaş parmak kaldırın. neyle neyi eşlemem gerektiğini söyleyin bana söyle Ayşegül A3:öğretmenim ½ ile yanındakini öğretmenim. Ö: şunu,bakalım tamam. Başka. Çabuk çabuk hareketli söyle Serkan A2: yok öğretmenim Ö: şekilleri iyi görelim A7: öğretmenin şu en alttaki Ö: şekli görüyor musunuz? Şeyma A5:1/2 ve ½ yi(taralı şekil ve kesir kısmı) Ö. Sayı ile mi yapalım o da olur ama şekille yapsak daha iyi olur. Bence A8: bir sayı bir şekil mi? Ö: söyle ozan A3: hocam şey orada bir ½ var onu koyabiliriz birde üstteki onu koyabiliriz. Ö: evet emine A5: 1/9 ile üçgeni Ö: burada ne var? A4: 9 parçaya bölmüş birini almış Ö:tamam Ö: gel Fatma şunları bir görelim. şu şekilleri bir görelim. buldun mu? Fatma bakim mi arkama? A9: 8/9 yok Ö:8/9 hangisi burada? Hangisi A9: şu öğretmenim

8 Ö: şekil ile sayıları eşleştireceğiz bakalım. Bulana * (sınıfta uygulanan bir yarıģma; öğretmen her tahtaya kalkan öğrencisine bir * veriyor dönemin sonunda en fazla * toplayan öğrenci ödülü alacak) veriyorum. A3: ben buldum Ö: bulduysan parmak kaldır A5.öğretmenim buldum. A7: öğretmenim onu biraz daha yakınlaştırır mısınız? A1: öğretmenim onunla onun yanındaki. Ö: evet sen mi buldun Yasin? A: 2 /18 genişleterek buldum öğretmenim. çünkü öğretmenim orda 9 var 2 ile çarptım 18 8 i 2 ile çarptım 16 ı Ö: süper A3:öğretmenim bir tane de ben söyleyebilir miyim Ö: 8/9 u diyor arkadaşımız bunu genişletebiliyorduk. 8*2 16, 9*2 18. Ozan çikolatayı hak etti. (öğretmen teģvik amaçlı öğrencilerine pekiģtireçler veriyor.) Etkinlik sonunda diğer araģtırmacıların da gözlem notlarına dayanılarak etkinliğin istenilen amaca ulaģtığını söylenebilir. Yapılan değerlendirmelerde üç aģama da oluģan etkinliğin ilk seviyesinde (basit birinci seviye) bütün sınıf katılmıģ ve doğru cevap vermiģlerdir. ikinci aģamasında (geniģletmeyi de içeren 2.seviye) sınıfın genelinde doğru cevaplar gelmiģ (9/10), üçüncü aģamasında ise biraz daha Ģekiller karmaģık olarak verilmiģ ve daha çok geniģletme kavramına yöneliktir. Ġlk baģta sınıftan birkaç öğrenci doğru cevabı bulmuģlar ( Ozan, Yasin ) daha sonra etkinliği anlamaya baģlayan öğrenciler doğru Ģekilleri seçebilmiģlerdir. 7.SONUÇVE ÖNERİLER Yapılan bu çalışmada Aksiyon Araştırma yöntemi kullanıldığından Ders İmecesi tekniği ile hazırlanan planın diğer klasik yollarla hazırlanan planlarla karşılaştırılması yapılmamıştır. Bu çalışma klasik plan hazırlayan öğretmenlere, araştırmacılara ancak bir farkındalık sağlamak amacı ile yapılmıştır. Çalışmada 6. Sınıf öğrencilerinde kesirler konusundaki eksiklikleri tespit edilmiş ve bu problem durumları Aksiyon Araştırması ile ele alınmıştır. Uygulamacıların araştırmaları sonucunda bulunan Ders İmecesi tekniği ile de hazırlanan bir uygulamanın öğrencilerdeki bu eksiklikleri gidermesindeki katkısı araştırılmıştır ve problem durumuna çözüm yolları aranmıştır. Bulunan sonuçlar ise şu yöndedir; 6.sınıf öğrencileri kesirler konusunda genel olarak görsel hale getirme ve günlük hayatta kullanma gibi becerilerden yoksundur. Bu nedenle öğrencilerde bu beceri eksikliğini normal düzeye çıkarmak her öğretmenin amacı olmalıdır ilkesinden yola çıkıldı ve bir araştırmanın uygulaması yaparak ortaya bir plan koyuldu ve sonuç olarak görüldü ki birkaç branş öğretmeninin bir araya gelerek oluşturduğu plan kusur bakımından oldukça yoksundur. Bu bağlamda söylenebilir ki: yapılan çalışma ile öğrencilerde beklenen beceri düzeyine ulaşılmış ve tekniğin amaçlarından olan hataları en aza indirgemeye yaklaşılmıştır ayrıca buradan hareketle aksiyon araştırması yapmak ve uygulamak öğretmenlerin hedeflerine ulaşmada çokça kullanılması gereken bir yöntemdir dinilebilir. Çalışmanın bilginin yapılandırılması sürecine ve kavram düzeyinde bireysel öğrenmenin amaçlandığı günümüz öğrenme anlayışına katkı sağlayabileceği düşünülebilir (Baki, 2004). Başka bir deyişle çalışmada uygulanan araştırma yöntemi ve uygulama sonucunda öğrencilerde beceri düzeylerinin geliştiği ve tespit edilen problem durumu ortadan kaldırılmıştır denilebilir. Bu bağlamda öneri olarak şunları sunabiliriz: ülkemizde bulunun zümre sistemine benzer olan bu tekniği okuyucukların bu şekilde geliştirmesi önerilebilir. Ayrıca öğretmenlerin bir araya gelip oluşturduğu bir plan tekil olarak oluşturduğundan kusur olarak oldukça geridedir bir başka deyişle hedefe ulaşmak için daha etkili bir araçtır. Bu bağlamda öğretmenlerin araştırma yapması, araştırmaların sonucu bir araya gelip bir plan oluşturmaları ve bunları meslektaşları ile paylaşmaları kendilerini sonuca götürmede

9 oldukça etkili olacaktır. Bu durumda öğretmenlerin Aksiyon Araştırması yöntemini ve yeni teknikleri kullanmaları ve bunu uygulamaları meslektaşları ile paylaşmaları önerilebilir. KAYNAKLAR Aksu,M. (1997). Student Performance in dealing with fractions. The Journal of Educational Research, 90(6), Albayrak, M. (2000). İlköğretimde Matematik ve Öğretimi. 2. baskı, Ankara. Baki.A. (2006). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Geliştirilmiş 4. Basım. Ankara. Baki,A. ve Karakuş,F. İlköğretim 8. Sınıf Matematik Öğretim Programı ve Ders Kitaplarının Fraktal Geometri Konusu Kapsamında Değerlendirilmesi. İlköğretim Online Baki,A. ve Güneş,G.(2011). Dördüncü Sınıf Matematik Dersi Öğretim Proramının Uygulamasından Yansımalar. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi (H. U. Joumal of Education). 41, Baki.A., Mandacı.Ş. ve Türkdoğan.A. Süreç Değerlendirmesinde Elde Edilen Kavraml Yanılgılarının Test Geliştirme Çalışmasında Kullanılması. Electronic Journal of Social Sciences. ISSN, Bezuk, N.S.& Bieck, M. (1993). Current research on rational numbers and common fractions:summary and implications for teachers. In D.T. Owens (Ed.), Research ideas for the classroom-middle grades mathematics New York: Macmillan. Bütün. M.(2012). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Uygulanan Zenginleştirilmiş Program Sürecinde Matematiği Öğretme Bilgilerinin Gelişimi. Yayımlanmamış Doktora Tezi KTÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Cerbin, W. & Kopp, B. (2006). Lesson Study Template. Retrieved March 28, 2006 from the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching Knowledge Media Laboratory Web site: Çepni,S.(2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Geliştirilmiş 5.baskı Trabzon. Ekiz. D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş: nitel, nicel ve eleştirel kuram metodolojileri. Ankara:Anı Yayıncılık. Kocaoğlu,T. ve Yenilmez,K. (2010). Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesir Problemlerinde Yaptıkları Hatalar Ve Kavram Yanılgıları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 14, Mack,N.K. (1990). Learning Fraction With Understanding, Building On İnformal Knowledge. Journal for Research in Mathematics Education, 21, Orhun,(2007). Kesir İşlemlerinde Formal Aritmetik Ve Görselleştirme Arasındaki Bilişsel Boşluk. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(14),

10 Ülgen, G. (2001). Kavram geliştirme kuramlar ve uygulamalar, 3. Baskı, Ankara: Pegema Yayıncılık. Tekin,S. (2008).Kimya Laboratuarının Etkililiğinin Aksiyon AraştırmasıYaklaşımıyla Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt:16.No:2.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması WINTER Template Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması Doç.Dr.Serhat ODLUYURT Arş.Gör. Melih ÇATTIK Anadolu Üniversitesi Engelliler

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

VAN HIELE GEOMETRİ ANLAMA DÜZEYLERİ

VAN HIELE GEOMETRİ ANLAMA DÜZEYLERİ VAN HIELE GEOMETRİ ANLAMA DÜZEYLERİ Van Hiele teorisi, 1957 de, iki matematik eğitimcisi olan Pier M. Van Hiele ve eşi Dina van Hiele-Gelfod tarafından Ultrehct üniversitesindeki doktora çalışmaları sırasında

Detaylı

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar.

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik

Detaylı

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal *Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel performans düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak eğitim amaçları ve hizmetleri plânlanır,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ İÇİNDEKİLER Önsöz.III Bölüm I: MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ 11 1.1. Matematiğin Tanımına Çeşitli Yaklaşımlar 12 1.2.Matematik Öğrenmenin Amaçları 13 1.3.Matematik ile Diğer Öğrenme Alanlarının

Detaylı

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2009 TÜRKİYE FORMU OKULU 1 Proje grubu Projenin Zaman Yönetimi Projenin Konusu Projenin Amaçları Neden Böyle Bir Proje? Projenin Uygulama Süreçleri Proje Uygulandıktan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Asım ARI 1 Zehra Sümeyye GÖKLER 2 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Bilimsel Araştırma Yöntemi Dersin Kodu BİL30 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 4 Haftalık

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Hangi onluğa daha yakın dan limite doğru

Hangi onluğa daha yakın dan limite doğru Aldemir, S. (004). Hangi onluğa daha yakın dan limite doğru, İlköğretim-Online, 3(), 4-47, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Hangi onluğa daha yakın dan limite doğru Salih ALDEMİR salihaldemir65@mynet.com

Detaylı

1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA

1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA 1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA Araştırmacı kişi ya da kurumlar birinci el veri elde etye yönelik araştırma yapmaya karar verdiklerinde çoğu zaman araştırma yapacağı grubun tüm

Detaylı

LEGOLİNO. HEDEF-1 Legolino oyununu tanıma

LEGOLİNO. HEDEF-1 Legolino oyununu tanıma LEGOLİNO HEDEF-1 Legolino oyununu tanıma 1-1 Oyunla ilgili dikkatini toplar. 1-2 Anlatılanları dikkatle dinler. 1-3 Parçaları kendisinin çıkarıp tekrar toplaması gerektiğini bilir. 1-4 Uygulama kutusunu

Detaylı

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI FEN VE TEKNOLOJİ Anabilim Eğitim Kurumalarında Fen ve Teknoloji dersi, sınıf öğretmenleri ve Fen Bilgisi Branş öğretmenlerinin işbirliği ile hazırlanan

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ. Demet CENGİZ

OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ. Demet CENGİZ OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Demet CENGİZ AMAÇ Bu çalışmanın genel amacı, Uşak ilindeki ilköğretim okullarında ve liselerde genel olarak bilişim teknolojilerinin

Detaylı

Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni. www.eba.gov.tr

Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni. www.eba.gov.tr Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni SUNU İÇERİĞİ EBA (Eğitim Bilişim Ağı)nedir? Neden EBA? EBA da neler var? EBA yı kimler kullanabilir? EBA ya nasıl giriş yapılır? EBA da çevrimiçi neler yapılabilir?

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

Detaylı

Müh. Salim İMAMOĞLU. Çalışmalarımıza Başlarken dayanak noktası olarak aşağıdaki başlıklardan ilham aldık.

Müh. Salim İMAMOĞLU. Çalışmalarımıza Başlarken dayanak noktası olarak aşağıdaki başlıklardan ilham aldık. Müh. Salim İMAMOĞLU Çalışmalarımıza Başlarken dayanak noktası olarak aşağıdaki başlıklardan ilham aldık. A-İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin madde 26 sı der ki : "Herkesin eğitim hakkı vardır. Eğitim

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Görüntü ve Ses İşleme (SGT 424) Ders Detayları

Görüntü ve Ses İşleme (SGT 424) Ders Detayları Görüntü ve Ses İşleme (SGT 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Görüntü ve Ses İşleme SGT 424 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Görüş ve Uygulamaları

Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Görüş ve Uygulamaları Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Görüş ve Uygulamaları Dr. Ahmet KURNAZ ahkurnaz@hotmail.com & Cüneyt TÜYBEK & Ümit S. TAŞKESEN ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırma ile sınıf öğretmenlerinin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Eğitim Bilimine Giriş MB

DERS BİLGİLERİ. Eğitim Bilimine Giriş MB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Eğitim Bilimine Giriş MB101 1 3+0 3 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

TRABZON EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER 2016 BAŞVURU FORMU

TRABZON EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER 2016 BAŞVURU FORMU TRABZON EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER 2016 BAŞVURU FORMU Bölüm A EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER 2016 TRABZON İLÇE ÇALIŞMA ADI AKÇAABAT HAYÂL TAŞLARI-YAZILAN MASALLARA TAŞLARLA GÖRSEL HAZIRLAMA ÇALIŞMASI FATMA GÜL OKUTAN

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE DİĞER DERSLERE YÖNELİK TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE DİĞER DERSLERE YÖNELİK TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI ÖZET 1 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE DİĞER DERSLERE YÖNELİK TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI Neslihan PEÇEN Gülşen KAVAK Güler DURMUŞ Melek YILDIRIM ÖZET Bu araştırmada

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

Örnek ÇalıĢma 1 ÖĞRENME ġekġllerġne VE SEVĠYELERĠNE GÖRE FARKLILAġTIRILMIġ EĞĠTĠM Sevgi DENĠZ Güzin Dinçkök Ġlköğretim Okulu, Sınıf Öğretmeni Özet:

Örnek ÇalıĢma 1 ÖĞRENME ġekġllerġne VE SEVĠYELERĠNE GÖRE FARKLILAġTIRILMIġ EĞĠTĠM Sevgi DENĠZ Güzin Dinçkök Ġlköğretim Okulu, Sınıf Öğretmeni Özet: Örnek ÇalıĢma 1 ÖĞRENME ġekġllerġne VE SEVĠYELERĠNE GÖRE FARKLILAġTIRILMIġ EĞĠTĠM Sevgi DENĠZ Güzin Dinçkök Ġlköğretim Okulu, Sınıf Öğretmeni Özet:Eğitim sistemimizin oldukça büyük ve geniş bir müfredata

Detaylı

Örneklem. Yöntemleri FBED511 Eğitim Bilimlerinde Temel Araştırma Yöntemleri 1. Evren & Örneklem. Evren. Örneklem ve örnekleme

Örneklem. Yöntemleri FBED511 Eğitim Bilimlerinde Temel Araştırma Yöntemleri 1. Evren & Örneklem. Evren. Örneklem ve örnekleme Yöntemleri & EBE Z Eğitimde Araştırma Yöntemleri (Fraenkel & Wallen, 1990), araştırma sonuçlarının genelleneceği (geçerli olacağı) büyük grup. Hedef evren, araştırmacının ulaşmak istediği, ancak ulaşması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ. (Fen ve Teknoloji - Fizik, Kimya, Biyoloji - ve Matematik) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ. (Fen ve Teknoloji - Fizik, Kimya, Biyoloji - ve Matematik) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (Fen ve Teknoloji - Fizik, Kimya, Biyoloji - ve Matematik) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI YİBO-5 ÇALIŞTAY 2011-1 GRUP ORİJİN PROJE ADI DEFİNE AVCISI PROJE EKİBİ Hikmet

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ Kodu Adı T U AKTS Ders Türü ĐME 500* Seminer 0 2 6 Zorunlu ĐME 501 Eğitimde

Detaylı

Sınıf Yönetimi etkinlikleri

Sınıf Yönetimi etkinlikleri Sınıf Yönetimi etkinlikleri http://meb-itec-moocakademi.weebly.com/uygulama.html Toplam katılım etkinlikleri Aşağıdaki uygulamayı kendi alanınızda rahatlıkla yapabilirsiniz İngilizce dersi sadece model

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu? CEVAP 1 Dünya genelindeki ortalama eğitim süresi 11-12 yıl veya daha üzerindedir. Türkiye de

Detaylı

5. HAFTA PFS109 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME. Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER. yeser@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi

5. HAFTA PFS109 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME. Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER. yeser@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi 5. HAFTA PFS109 Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER yeser@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ, PROGRAM GELİŞTİRMEDE ÇALIŞMA GRUPLARI VE ÇALIŞMA

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder. www.bolikesir.edu.tr www. net. balikesir. edu.tr EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.org 1. ULUSAL EĞİTİM b ild ir i ö z e tle ri lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA İÇİNDEKİLER 4.

Detaylı

"YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA YARIŞMA ŞARTNAMESİ "YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ GİRİŞ Sevgili Öğretmenimiz, Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı geliştirmelerine katkı sağlamak için, Millî Eğitim

Detaylı

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Oyun Teorisi KAM 425 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ 311 PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ Rahşan BAŞÇİFTÇİ, Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu, Selçuklu/KONYA, rahsan.basciftci@hotmail.com Özet Bu

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

PROJE ADI ÇOK FONKSİYONLU KOORDİNAT SİSTEMİ

PROJE ADI ÇOK FONKSİYONLU KOORDİNAT SİSTEMİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜBİTAK- BİDEB YİBO-4 Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı 2010 PROJE ADI ÇOK FONKSİYONLU KOORDİNAT SİSTEMİ

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İlknur GÜVEN, Ayla GÜRDAL Marmara Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D., İSTANBUL ÖZET: Bu araştırmada ortaöğretim

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Dinamik Geometri Yazılımlarından Cabri ile Yansıma ve Öteleme Hareketlerinin Öğretimi

Dinamik Geometri Yazılımlarından Cabri ile Yansıma ve Öteleme Hareketlerinin Öğretimi Dinamik Geometri Yazılımlarından Cabri ile Yansıma ve Öteleme Hareketlerinin Öğretimi Suphi Önder BÜTÜNER KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi Đlköğretim Bölümü Doktora Öğrencisi, Akçaabat Atatürk Đlköğretim Okulu

Detaylı

Öğretim Uygulaması. Dört Kefeli Cebir Terazisi Somut Materyali Yardımı ile Tamsayılar Konusunun Öğretimi 1

Öğretim Uygulaması. Dört Kefeli Cebir Terazisi Somut Materyali Yardımı ile Tamsayılar Konusunun Öğretimi 1 Elementary Education Online, 13(1), ou:17-26, 2014. İlköğretim Online, 13(1), tp:17-26, 2014. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Öğretim Uygulaması Dört Kefeli Cebir Terazisi Somut Materyali Yardımı

Detaylı

TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ İnci MORGİL, Ayhan YILMAZ, Özge ÖZYALÇIN Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Bölümü,

Detaylı

İMÖ 3804 MATEMATİK ÖĞRETİMİ-II

İMÖ 3804 MATEMATİK ÖĞRETİMİ-II İMÖ 3804 MATEMATİK ÖĞRETİMİ-II Öğretim Üyesi Ofis Telefon E-mail Ders Saati Danışma Saatleri Yrd.Doç.Dr. Evrim Erbilgin Eğitim Fak. 308 0 252 211 3114 erbilgine@mu.edu.tr Çarşamba17:30-20:20 Perşembe13:30-15:30,

Detaylı

Yılmaz Mutlu 1

Yılmaz Mutlu 1 05.03.2013 Yılmaz Mutlu 1 Gerçekçi Matematik Eğitimi; ilk olarak 1970 li yıllarda Hans Freudenthal ve meslektaşları tarafından Hollanda daki Freudenthal Enstitüsü'nde geliştirilen ve tanıtılan, matematik

Detaylı

C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI

C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012)

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) 3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA PROJE NEDİR? Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

Dijital Okuryazarlık ve Okul Yöneticileri. Esra ERGÜL SÖNMEZ Handan ÜSTÜN GÜL

Dijital Okuryazarlık ve Okul Yöneticileri. Esra ERGÜL SÖNMEZ Handan ÜSTÜN GÜL Dijital Okuryazarlık ve Okul Yöneticileri Esra ERGÜL SÖNMEZ Handan ÜSTÜN GÜL Giriş Teknoloji hızla gelişirken, yeni teknolojilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde ne oranda ve nasıl kullanılacağı önemli

Detaylı

EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) Sosyal Eğitim Platformu. Hazırlayan Caner YACAN

EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) Sosyal Eğitim Platformu. Hazırlayan Caner YACAN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) Sosyal Eğitim Platformu Hazırlayan Caner YACAN Değineceklerimiz: EBA Nedir? EBA nın Amacı Nedir? EBA yı Önemli Kılan Özellikleri Nelerdir? Niçin EBA yı Kullanmalıyız? EBA da Neler

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

TÜRKİYE DE EV ZİYARETLERİ (HOME VISITING) VE BENZERİ HİZMETLER

TÜRKİYE DE EV ZİYARETLERİ (HOME VISITING) VE BENZERİ HİZMETLER TÜRKİYE DE EV ZİYARETLERİ (HOME VISITING) VE BENZERİ HİZMETLER Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN Arş. Gör. Seçil ÇELİK Arş. Gör. Gözde TOMRİS Anadolu Üniversitesi Erken Özel Eğitim Hizmetleri Erken Özel Eğitim

Detaylı

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi LLP Leonardo da Vinci Project SCOGATT Serious Computer Games as a Teaching Tool Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi Uyarlama, hazırlama ve transfer İÇİNDEKİLER TERİMLER GİRİŞ: MODÜL ÇERÇEVESİ

Detaylı

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ (24 Mart 9 Mayıs 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 24 Mart 9 Mayıs 2014 tarihleri arasında işlediğimiz beşinci

Detaylı