KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ (KBÜİK) ANA TÜZÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ (KBÜİK) ANA TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ (KBÜİK) ANA TÜZÜĞÜ GENEL HÜKÜMLER KULÜBÜN ADI, MERKEZİ ve KURULUŞU MADDE 1. Kulübün adı Karabük Üniversitesi İşletme Kulübü ve kısa adı KBÜİK dir. Karabük Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi uyarınca Kulüp Denetleme Kurulu nun denetiminde çalışmak üzere, Karabük Üniversitesi, MERKEZ Kampusu KARABÜK adresinde kurulmuştur. KULÜBÜN AMACI VE ÇALIŞMALARI: MADDE 2. Kulübümüz, üniversite gençliğine yönelik eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmak, üniversite içinde ve dışında, üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmak, kamuoyunda benimsenmesine ve tanınmasına yardımcı olmak, Ek-1 de verilen vizyon ve misyonu üstlenmek amacıyla oluşturulmuş bir kulüptür. Bu amacı gerçekleştirmek için şu çalışmalar yapılır: 1-Eğitimler Mesleki Gelişim; Temel Bilgisayar Eğitimleri, Yabancı Dil, Özel Paket Programlar (SPSS, LKS vb). İşletme konuları hakkında kurs vb. faaliyetler Bireysel Gelişim; Güzel konuşma, NLP, Hızlı Okuma, Etik Davranma vb 2-Seminer, Panel ve Konferanslar;

2 Üniversite geneline hitap eden eğitim, kültür ve sosyal içerikli konularda güncel ve popüler kişi veya gruplar ve ayrıca işletme bölümü mezunları davet edilmesi Kariyer Eğitimi Seminerleri İnsan Kaynakları Eğitimi Seminerleri Pazarlama Eğitimi Seminerleri Mezun Sohbetleri 3-Süreli Yayın a. Karabük Üniversitesi İşletme Kulübü Dergisi (Periyodik) b. Pano Yayın (Periyodik) c. İnternet Web Sayfası d. İnternet Forum Sitesi 4-Organizasyonlar ve Geziler Üniversite geneli için piknik ve benzeri açık hava organizasyonları yapmak. b. Fabrika Gezileri c. Fuar katılımları d. Özel sektör ve kamu sektörü kuruluşlarının katılımıyla kariyer günleri düzenlemek. 5-Üyelere Özel Eğitim ve Kültür Faaliyetleri Sadece Karabük Üniversitesi İşletme Kulübü (KBÜİK) üyelerinin yararlanabileceği eğitim, kültür ve sosyal içerikli faaliyetler yapmak. KULÜBE ÜYE OLMA HAKLARI VE GÖREVLERİ MADDE 3. Karabük Üniversitesi öğrencisi olan herkes üniversite bünyesinde kurulan kulüplere üye olabilir. Üye olmak için kulüp tüzüğünü kabul eden bir dilekçe ile Kulüp Yönetim Kuruluna başvurur, yönetim kurulu kararı ile genel üyeliğe kabul edilir. Genel üyelik için ücret alınmamaktadır. Bir öğrenci birden fazla kulübe üye olabilir, ancak birden fazla Yönetim ve Denetleme Kurulunda yer alamaz. Disiplin cezası alan öğrenciler üye olamazlar. Üyeler, Kulüp Yönetim Kurulu tarafından saptanmış olan Kulüp üyelik ödentisini üye olduğu ay sonuna kadar ödemek zorundadır.

3 MADDE 4.Karabük Üniversitesi İşletme Kulübü ne (KBÜİK) üyelik 2 farklı şekilde tanımlanmaktadır. Bunlar; genel üyelik ve özel üyelik şeklinde ifade edilebilir. Genel üyelik madde 3 te belirtilen şekliyle gerçekleşmektedir. Özel üyelik ise genel üyeler arasından kulüp çalışmalarına katkıda bulunan, kendini kişisel ve mesleki anlamda geliştirmiş ve bunu belgelerle kanıtlayan (sertifika, eğitim belgesi vb.), daha önce kültürel ve sanatsal faaliyetlerde aktif görev almış kimseler arasından seçilen kişilerden oluşur. Karabük Üniversitesi İşletme Kulübü sekretaryası tarafından kulüp yönetim kuruluna teklif edilen kişiler kulüp yönetim kurulunun olur kararı ile özel üyeliğe alınırlar. Ayrıca kulüp yönetim kurulu başkanı uygun gördüğü kişileri özel üyeliğe alma hakkına sahiptir. Özel üyeliğe girişte üyelerden kulüp yönetim kurulunun uygun gördüğü miktarda giriş aidatı alınır. ONURSAL (FAHRİ) ÜYELİK MADDE 5. KBÜ öğretim elemanları ve diğer personeli, mezunları, üniversiteden ayrılmış öğretim elemanları, üniversite ve kulübe önemli katkıları olanlar Kulüp Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olabilirler. Onursal üyeler kulüp organlarında görev alamaz ve oy kullanamazlar. Bunun dışında kulüp etkinliklerinde görev alabilirler. ÜYELİKTEN AYRILMA ve ÇIKARILMA MADDE 6. Kulüpten ayrılmak isteyenler Yönetim Kuruluna dilekçe ile başvurular ve varsa borçlarını öderler. Yönetim Kurulunun bu konuda alacağı karar ile üyelerin kulüple ilişkileri kesilir. Öğrenci üyelerin öğrencilikle ilişkilerinin kesilmesi kulüp üyeliğini kendiliğinden sona erdirir. MADDE 7. Kulüp yıllık ödentisini üye olduğu ay sonuna kadar vermeyenler, tüzüğe uymayanlar ve kulüp çalışmalarının yürütülmesini zorlaştıranlar Yönetim Kurulu nun gerekçeli önerisi ile üyelikten çıkarılabilirler. Ödenti borcunu yerine getirmeyenler Genel Kurul da oy kullanamazlar. Kulüp üyeliğini sürdürmesinde sakınca görülenlerin ve disiplin cezası alanların üyelikleri Yönetim Kurulu nun alacağı kararla sona erer. MADDE 8. Kulüpten ayrılan ve çıkarılanlar kulüp çalışmaları ve varlığı üzerinde hak ileri süremezler. B. KULÜBÜN ORGANLARI MADDE 9. Öğrenci Kulüplerinin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu. Danışmandır. GENEL KURUL

4 MADDE 10. Kulübün özel üyelerinden oluşan genel kurul her yıl derslerin başladığı ay sonuna kadar toplanır. Geçerli bir nedenin gösterilmesi halinde Karabük Üniversitesi Rektörlük Makamı onayı ile en fazla bir aya kadar erteleme yapabilir. Genel Kurul toplantısının yukarıda belirtilen sürelerde yapılmaması halinde kulüp çalışmasına İlgili birimin önerisi üzerine son verilebilir. Bu şekilde kurul tarafından çalışmasına son verilen kulüp yöneticilerinin daha sonra başka bir kulüp kuruculuğu için girişimciler kurulu listesinde bulunmasına veya başka bir kulübün organlarında görev almasına engel olma hususunda Karabük Üniversitesi Rektörlük Makamı nın takdir yetkisi bulunmaktadır. Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri ve saati en geç 5 gün önce Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ne yazı ile bildirilir ve Üniversite içinde üyelerin görebileceği yerlere duyuru asılır. Bu bildirim ve duyuruda, çoğunluk sağlanmaması durumunda ikinci toplantının yeri ve zamanı da belirtilir. Kulüpler Genel Kurul toplantısında kulüp organlarına seçilen üyelerin listesini toplantı tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde yazılı olarak bildirir. Genel kurulda yalnızca özel üyeler oy kullanabilirler. Kulübün kurulduğu ilk yıl bu kural uygulanmaz. MADDE 11. Genel Kurul; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya Karabük Üniversitesi nin ilgili biriminin gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerin 1/3 nün yazılı başvurusu üzerine ve ayrıca Yönetim Kurulu üye sayısı 4 ün altına düştüğünde olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü toplantı çağrısı bir ay içinde Yönetim Kurulu nca yerine getiremezse Genel Kurulu, üniversitenin ilgili birimi toplar. MADDE 12. Genel Kurul da toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa iki hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak Genel Kurul katılacak üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulu asıl üyeleri sayısı toplamının iki katından az olamaz. MADDE 13. Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, Yönetim Kurulu nca düzenlenmiş listeleri imzalayarak toplantı yerine girerler. Çoğunluğun sağlandığı tutanakla saptanır. Bir başkan ve iki üye ile divan kurulu oluşturulur. Her üye sadece kendi adına bir oy kullanabilir. Yetkili kurulların seçimi gizli oy ve açık sayım ile kararların alınması açık oylama ile yapılır. Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak Genel Kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin 1/3 nün görüşülmesini istediği konular oylama sonucu ele alınır. MADDE 14. Genel Kurulun baslıca görev ve yetkileri kulüp organlarının seçilmesi, Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi ve oylanması,

5 gerektiği takdirde tüzüğün değiştirilmesi, bütçenin onaylanması, giriş ve üyelik ödentisinin belirlenmesi, gerekirse kolların kurulması, ana hatlarıyla çalışmaların programlanması ve Yönetim Kuruluna görev verilmesidir. YÖNETİM KURULU MADDE 15. Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen 5 üyeden oluşur. Ayrıca 3 yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev paylaşımı yaparak kendi içinden başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve sayman seçer. MADDE 16. Yönetim Kurulu en az dört üye ile toplanır. Toplantılara kulüp başkanı, onun katılamaması halinde ise başkan yardımcısı başkanlık eder. Yedek üyeler de toplantılara katılabilir. Ancak oy hakları yoktur. Kararlar oyçokluğu ile alınır. Oyların eşit sayıda çıkması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Geçerli özrü olmaksızın üst üste üç kere toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmış sayılır ve yerine ilk yedek üye alınır. Yönetim kurulu üye sayısı dördün altına düşerse olağanüstü genel kurul yapılarak seçimler yenilenir. MADDE 17. Kulübün temsili başkan, başkan yardımcısı veya yönetim kurulunun görevlendireceği üye veya üyelerce yapılır. Yönetim kurulu genel kurul kararlarını uygular, kulüp tüzüğünde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda kararlar alır ve yürütür. Çalışma raporu ve bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunar. Kol başkanlarını belirler, çalışmalarını denetler ve yazılı rapor verilmesini isteyebilir. Kulübün geliri ve giderlerinden, demirbaş eşyalardan ve tüm çalışmalarından genel kurula ve Karabük Üniversitesi Rektörlük Makamı na karsı sorumludur. MADDE 18. Yönetim Kurulu, danışman tarafından onaylanmış olan geçmiş yıla ait faaliyet raporu ve mali bilanço ile gelecek yıla ait faaliyet programı ve bütçe taslağı her yıl Haziran ayının ilk yarısı içinde Karabük Üniversitesi Rektörlük Makamı na sunmak zorundadır. Yönetim Kurulu her toplantıda tutanak düzenler, ilgili birim tarafından istendiği zaman ibraz eder. MADDE 19. Yönetim kurulu, kulüp sekreteryasının özel üyeliğe geçiş için önerdiği kişileri özel üyeliğe almak için karar alır. Ayrıca Özel üyeliğe geçiş kurallarını belirler. Özel üyeliğe geçiş kurallarını belirlerken bu kurallar Karabük Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi dışına çıkamaz. MADDE 20. Yönetim Kurulu; Kulüp üyelerinin 2/3 çoğunluğunun oylarıyla görevden alınabilir. DENETLEME KURULU MADDE 21. Denetleme Kurulu; Genel kurulca kulüp üyeleri arasından seçilen 3 asıl ve 1 yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu kendi içinden bir başkan seçer.

6 Denetleme kurulu kulübün gelir ve giderlerini, tutulması zorunlu defterlerini, demirbaş eşyanın durumunu inceler ve Yönetim Kurulunun çalışmalarını denetler. Hazırladığı raporları yazılı olarak Genel Kurula ve Karabük Üniversitesi nin ilgi birimine o yılın öğretim yılı sonunda sunar. MADDE 22. Denetleme Kurulu başkanının çağrısı üzerine toplanır. Geçerli özrü olmaksızın üst üste toplantıya katılmayan üye denetleme kurulundan ayrılmış sayılır. Yerine ilk yedek üye alınır. KULÜPLERARASI KURUL ÜYELİĞİ MADDE 23. Kulüplerarası kurulun üyeleri kulüp başkanlarından oluşur. Kulüp başkanının bulunmadığı durumda kulüp başkan yardımcısı temsil eder. Kurul ayda bir en az bir kez toplanır. Ayrıca üyelerin 1/3 ünün çağrısı ile toplanabilir. Kulüplerarası kurul başkanı kulüplerin kuruluş tarihi sıralamasına göre, dönüşümlü olarak ve bir yıllık süre ile görev yapar. Başkan üyeler arasından bir başkan yardımcısı belirler. Kulüplerarası kurulun görev ve yükümlülüklerini yerine getirmesinden kulüplerarası kurul başkanı sorumludur. Kulüplerarası kurulun görevleri: Kulüplerin ortaklasa gerçekleştirecekleri faaliyetlerde koordinasyonu sağlamaktır. MALİ HÜKÜMLER MADDE 24. Kulübün ana amacı tüzüğünde belirtmiş olduğu faaliyet alanlarında üyelerine hizmet vermek ve olanak sağlamaktır. Kulüpler bu doğrultudaki giderlerini karşılamak amacıyla gelir getiren faaliyetlerde bulunabilirler. Kulüp yönetim kurulu her yılın Nisan ayı sonuna kadar, öngördüğü faaliyetlerin nitelik ve dökümünü bir faaliyet programı olarak ve bu programla ilişkili öngörülen gelir ve giderleri bir bütçe taslağı seklinde Karabük Üniversitesi nin ilgili birimine teslim eder. Bu program ve bütçe taslağında esas, giderlerin kulüp faaliyet alanı ile tutarlılık göstermesi ve gelirlerin ise, öngörülen giderleri karşılamak amacına yönelik olmasıdır. Aynı ay içinde gerçekleştirilen faaliyetlerin dökümü ve bunların mali bilançosu Üniversite Strateji Daire Başkanlığı ndan alınmış olan harcama belgelerinin kopyaları ile birlikte aynı şekilde ilgili birime teslim edilmek zorundadır. İlgili birim bu taslak ve raporları inceler. KULÜBÜN GELİRLERİ MADDE 25. Kulübün gelirleri şunlardır: a. Genel kurulca, koordinasyon kurulunun belirlemiş olduğu kulüp üyelik ödentisinin üst sınırından daha fazla olmamak üzere saptanan üyelik ödentisi, b. Genel kurulca belirlenen üyeliğe giriş ödentisi,

7 c. Kişi ve kuruluşlar tarafından yapılan yardım ve bağışlar, d. Kulübün düzenleyeceği gösteri, yarışma, sergi, toplantı, temsil, konser ve yayın faaliyetlerinden elde edilecek gelirler. e. Her yıl Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bütçesinin ilgili harcama kalemine konulacak ödenek. Bu ödeneğin hangi kulüplere ne oranda sarf edileceği konusunda Karabük Üniversitesi Rektörlük Makamı yetkilidir. MADDE 26. Kulüp gelirleri Karabük Üniversitesi Rektörlüğü nün uygun gördüğü bir bankada kulüp adına olan hesapta ilgili yasa gereğince bütçelendirilmek üzere toplanmaktadır. 25. maddenin (a ve b) bendinde toplanan belgeler alındı belgesi ile toplanır. Belgeler Rektörlükçe verilir. Belgelerden ve gelir-gider defterlerinden sayman ve yönetim kurulu sorumludur. KULÜBÜN GİDERLERİ MADDE 27. Kulübün giderleri şunlardır. a. Kulüp çalışmalarının gerektirdiği demirbaşların alımı. Alınan demirbaşlar kulüp demirbaş defterine kaydedilir. b. Kulüp çalışmalarının gerektirdiği tüketim malzemesi alımı. c. Kulüp çalışmalarının yürütülmesi ve ilgili ulaşım ve organizasyon giderleri. d. Kulüp çalışmalarında kullanılan alet, araç, malzeme vb. eşyanın bakım ve onarım giderleri. e. Çalışmaların gerektirdiği, Kulüp giderleri kulübün amacına uygun olmalı ve fatura, makbuz veya tutanak ile belgelendirmelidir. EVRAK VE DEFTERLER MADDE 28. Aşağıdaki belge ve defterlerin her kulüpte bulundurulması ve Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Yönetim Kurulu istediğinde ibraz edilmesi zorunludur.

T.C GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TĠYATRO KULÜBÜ ANA TÜZÜĞÜ

T.C GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TĠYATRO KULÜBÜ ANA TÜZÜĞÜ T.C GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TĠYATRO KULÜBÜ ANA TÜZÜĞÜ Kulübün Adı: Tiyatro Kulübü dür Gedik Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uygun olarak İlgili Rektör Yardımcısı

Detaylı

Madde 4. Kulüpler; amaç ve çalışmalarını saptarken aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurmak zorundadır.

Madde 4. Kulüpler; amaç ve çalışmalarını saptarken aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurmak zorundadır. Amaç Madde 1. Bu tüzüğün amacı, Işık Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı sosyal, kültürel, sportif çalışmalar yapabilmeleri; ilgilenen öğrecilerin, Üniversite tarafından sağlanan olanaklardan eşit ve

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KULÜBÜN ADI VE KURULUŞ YERİ MADDE 1. Kulübün adı, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ dür. Kısa adı, KÜDOSK dur. Yeri; KARABÜK ÜNİVERSİTESİ /KARABÜK

Detaylı

T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Yönergenin amacı, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, Atatürk

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. Amaç. MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin,

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. Amaç. MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin, ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin, Amaç, Dayanak, Tanımlar, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda sosyal,

Detaylı

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar,

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar, T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar, Amaç MADDE 1- (1) Yönergenin amacı, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, Atatürk

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) Amaç, Dayanak, Tanımlar, Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Yönergenin

Detaylı

GERMANİ STLER DERNEĞİ

GERMANİ STLER DERNEĞİ GERMANİ STLER DERNEĞİ Dernek Tüzüğ ü Derneğin Adı ve Merkezi BÖLÜM I Derneğin Adı, Amacı, Merkezi ve Faaliyetleri Madde 1. a. Derneğin adı»germanistler Derneği«dir. Kısa adı: GERDER b. Derneğin Merkezi:

Detaylı

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı "Fütüristler Derneği" olup kısa şekli olarak da FD unvanını kullanacaktır. Merkezi İstanbul'dadır. Dernek, Merkez Genel Kurulunun

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SATRANÇ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SATRANÇ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SATRANÇ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Hacettepe Üniversitesi Bilim-Kültür-Sanat-Spor Etkinlikleri ve Öğrenci Toplulukları Yönergesi hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Detaylı

Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM dir.

Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM dir. YENİ TÜZÜK SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN KURULUŞU, ADI VE MERKEZİ Madde 1: Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM

Detaylı

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde 1 : Derneğin adı SAP Kullanıcıları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞĠN AMACI Madde 2 : Derneğin amacı, SAP ürün

Detaylı

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Sayfa 1/8 GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BÖLÜM - I DERNEĞİN ADI Madde 1 - Derneğin Adı " GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ" dür. DERNEĞİN MERKEZİ Madde 2 - Derneğin Merkezi Tuzla-İSTANBUL

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Madde 1- Derneğin Adı Derneğin adı, Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği dir. Kısaltılmış adı

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş

Detaylı

5- Öğrencilerin özgün fikir üretme kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamak.

5- Öğrencilerin özgün fikir üretme kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamak. K KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve TASARIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

D E R N EĞİ T Ü Z ÜĞÜ

D E R N EĞİ T Ü Z ÜĞÜ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA D E R N EĞİ T Ü Z ÜĞÜ 1. K I S I M K U R U L UŞ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1. 1. Bu tüzükte yer alan amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası koordinasyon merkezi İsviçre

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Ġstanbul Bilim Üniversitesi öğrencilerinin ders dıģı sosyal,

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları:

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları: TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 01 Derneğin Adı ve Merkezi: Madde 1: Derneğin adı "Türkiye Bilişim Derneği"dir. Türkiye Bilişim Derneği 19 Nisan 1994 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7 Mart 1994

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

T.C. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Topluluklarının Kurulması ve Çalışmalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

T.C. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Topluluklarının Kurulması ve Çalışmalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönerge T.C. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Topluluklarının Kurulması ve Çalışmalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönerge Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) öğrencilerinin

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KÜLTÜR VE SANAT TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KÜLTÜR VE SANAT TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KÜLTÜR VE SANAT TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1-TOPLULUK AMACI: Kültür ve Sanat Topluluk üyelerinin; a) Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal

Detaylı

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Romatizma ve Ağrı Derneği dir. Derneğin merkezi Samsun dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği Tüzüğü Madde 1. Derneğin adı " Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği" dir. Derneğin merkezi Ankara'dır. Madde 2. Yaşam kalitesini kaybetmeden uzun süre yaşamak

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı