TÜRK TĠCARET KANUNU 6102 sayılı ( TARĠHLĠ R.G.)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TĠCARET KANUNU 6102 sayılı (14.02.2011 TARĠHLĠ R.G.)"

Transkript

1 TÜRK TĠCARET KANUNU 6102 sayılı ( TARĠHLĠ R.G.) MURAT TOKMAKKAYA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR BAKER TILLY - GÜRELĠ 10 Ocak

2 KONULAR KANUN KAPSAMI VE YÜRÜRLÜK ġġrket KURULUġU ve ORTAKLIK YAPISI ġġrket YÖNETĠMĠ & ORGANLAR ġġrket DENETĠMĠ MUHASEBE SĠSTEMĠ FAALĠYET RAPORLAMASI ġġrket ġeffafliği ADLĠ PARA VE HAPĠS CEZALARI DĠĞER ÖNEMLĠ KONULAR 10 Ocak

3 KANUN KAPSAMI ESAS, 6 GEÇĠCĠ MADDE 1. Ticari ĠĢletme 2. Ticaret ġirketleri 3. Kıymetli Evrak 4. TaĢıma ĠĢleri 5. Deniz Ticareti 6. Sigorta Hukuku 7. Son Hükümler 10 Ocak 2012 YÜRÜRLÜK 3

4 YÜRÜRLÜK 1 Temmuz 2012 (Belli konular hariç) Yeni Muhasebe sistemi...: Bağımsız denetim...: Denetçi Seçme....: Web Sayfası oluģturma...: Ortak borçlarının tasfiyesi...: Ana sözleģmede uyumlaģtırma: Ocak TEK ORTAK

5 TEK ORTAKLI A.ġ. ve LTD. AMAÇ? ġirketlerdeki yönetim sistemini kolaylaģtırmak Yabancıların tek baģına Ģirket kurmasını sağlamak ġahıs Ģirketlerine A.ġ. ve Ltd. lere tanınan Ġmkanları Ģağlamak ġahıģ Ģirketlerini KurumsallaĢtırmak ġahıs Ģirketlerine Sınırlı sorumluluk imkanını vermek ġahıs Ģirketlerin Fesih riskini yok edip, yaģatmak ġahıģ Ģirketlerin Hisse alım satımını, hisse devrini kolaylaģtırmak SERMAYA YAPISI 10 Ocak

6 SERMAYE YAPISI LĠMĠTED ġġrketler LTD Ģirket 1-50 ortak olabiliyor Enaz sermaye TL LTD.ġti de sermaye taahhütü kalktı; sermaye ödenmeli ANONĠM ġġrketler Enaz sermeye tutarı TL Kayıtlı sermaye sistemi geldi (enaz sermaye TL) Sermayenin ¼ tescil öncesi ödenir, gerisi (24 ay içinde) taahhüt edilebilir Halka arz edilme halinde taahhüt edilen hissenin satıģı mümkün Hisse senetine dönüģtürülebilir tahvil uygulaması geldi 10 Ocak 2012 AYNİ DEĞERLER 6

7 SERMAYE OLARAK KONABĠLĠR DEĞERLER Devredilebilir, nakden değerlendirilebilir her Ģey sermaye olarak konabilir Her türlü fikri mülkiyet hakları Elektronik web ortamları, alan adları - BilirkiĢi değer biçmeli (Ticaret mahkemesi atar) - Tapuya ya da özel sicile kaydedilmeli - Ticaret sicil müdürü bildirimi resen yapar 10 Ocak 2012 TAAHHÜTTE İFA 7

8 SERMAYE TAAHHÜTÜNDE ĠFA DĠKKAT! ARTIK DENETĠM VAR... Taahhüt borcu ödenmezse TAZMĠNAT Taahhüt borcu ödenmezse TEMERRÜT FAĠZĠ Fikri mülkiyet haklarına ĠHTĠYATI TEDBĠR 10 Ocak 2012 ŞAHSİ BORÇLAR

9 ORTAĞIN ġahsġ BORÇLARI Kar payına hacizin yanında Hisseye haciz geldi! Dikkat! Hisseniz Ģahsi borçtan dolayı icrada satılabilir 10 Ocak 2012 KURUCU BEYANI 9

10 KURUCULAR BEYANI Kuruluş anında yazılı ve imzalı verilir Dürüst bilgi verme ilkesine uygun hazırlanır Ayni sermaye değerinin doğru belirlendiği açıklanır Menkul kıymet devrinde emsal fiyat araştırması ve ilgili şirketin mali bilgileri açıklanır Kuruculara tanınan menfaatler açıklanır Şirket topluluğu oluşturan hususlar belirtilir İşlem denetçisi ücretinin emsal bilgileri açıklanır 10 Ocak 2012 ORGANLAR-GENEL KURUL 10

11 GENEL KURUL Limited Ģirketlerde de isim Genel Kurul oldu. Tek ortaklı genel kurul olabilir Genel kurullar online ya da görüntülü olabilir Denetçi katılmak zorunda Bakanlık temsilcisi (özel Ģirketler ve durumlar dıģında) katılmayabilir Ltd ġti. karar alma: katılanların salt çoğunluğu oldu Genel kurul iç yönergesi hazırlanmalı 10 Ocak MÜDÜRLER-LTD ŞTİ

12 ġġrket MÜDÜRLERĠ (LTD. ġtġ) Limited Ģirketlerde aksi ana sözleģmede yoksa her ortak müdürdür. Ortakların sadece biri müdür olabilir Ortak olmayanlar da müdür olabilir Birden fazla müdür varsa, enaz biri ortak olmalı A.Ş. lerdeki yöndetim kurulu görevlerini yapar Tedbirli, Özenli ve Dürüst yönetici ilkesi geldi 10 Ocak YÖNETİM KURULU-A.Ş.

13 YÖNETĠM KURULU (A.ġ.) Tek üyeli yönetim kurulu olabilir Ortak olmayanların yönetim kurulu üyeliği mümkün Yönetim kurulu tamamen profesyonellerden oluģabilir Enaz ¼ ü üniversiteli olmalı (Tek Ortaklılar Hariç) Enaz biri Türk VatandaĢı olmalı Enaz biri Türkiye de ikamet etmeli Kurumların yönetim kurulu üyeliği mümkün Azlık haklarına yönetim kurulu üyeliği verilebilir Elektronik ortamda online toplanabilir. Yönetim kurulu sigortası geldi (ihtiyari) 10 Ocak 2012 YK SORUMLULUKLARI 13

14 YÖNETĠM KURULUNUN YENĠ GÖREV VE SORUMLULUKLARI Tedbirli, Özenli ve Dürüst yönetici ilkesine uyar. Ġç Yönerge-Örgüt Yönetmeliği hazırlar ve görev dağılımı yapar. Erken teģhis komitesi oluģturur (ĠMKB na Tabi Olanlar) ½ sermaye kaybında GK a iyileģtirici önlem sunar Borca batıklık halinde,denetçi raporuna göre, mahkemeye iflas baģvurusu yapar. Sermaye artırımında yazılı beyan-izahname düzenler. Faaliyet raporu hazırlar ve genel kurula sunar. WEB sayfası hazırlar & yayınlanması gerekenleri yayınlar. ġirkete borçlanma ve Ģirketle iģ yapma yasağına uyar. Olumsuz denetim raporu halinde, GK da görevden istifa eder. 10 Ocak DENETİM

15 BAĞIMSIZ DIġ DENETĠM AMAÇ: Finansal Tabloların; Şeffaflığını, Güvenilirliğini, Açık ve Anlaşılabilirliğini, Karşılaştırılabilirliğini, Tutarlılığını, İhtiyaca Uygunluğunu, Sağlamak 10 Ocak 2012 DENETÇİ TÜRLERİ 15

16 DENETÇĠ TÜRLERĠ Bağımsız DıĢ Denetçi Anonim Ģirket, Limited,Hisseli komandit Ģirketlerde zorunlu Denetçi Meslekte Uzman Olmalı Büyük & kamu yararıyla ilgili olanlar: Bağımsız D. Firması Küçükler : SMMM ya da YMM ĠĢlem denetçisi BirleĢme, devir, tür değiģikliği, tahvil çıkarma Özvarlık tespiti, sermaye artırımı, azaltımı Özel denetçi Mahkeme kararı ile atanır % 10 azınlık hisse, bir ortak veya yönetim kurulu ister 10 Ocak RAPOR

17 BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Bağımsız Denetim Raporu Zorunlu (Aġ, Ltd, H. Kom.) mali tabloları denetlenecektir 4 tür rapor düzenlenir (Olumlu, ġartlı-sınırlandırılmıģ olumlu görüģ, Olumsuz, GörüĢ Bildirmeme-kaçınma) Olumsuz ve GörüĢten kaçınılmıģ rapor halinde, Ģirket Bakanlıkça (Kurumca) denetlenir Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna bunu ekler Bağımsız denetim raporu web sitesinde yayınlanır Mahkeme kararı ile özel denetçi ayrı bir rapor 10 Ocak düzenleyebilir 2012 TMS/TFRS 17

18 YENĠ MUHASEBE SĠSTEMĠ Dünyayla Entegrasyon Sağlanıyor Artık Türk Muhasebe Standartları (TMS-TFRS) Uygulanacak Kobiler, Kobi Muhasebe Standardı Uygulayacak Uluslararası Standardlarla Aynı Mali Tablolar Tüm Dünyada AnlaĢılır, KarĢılaĢtırılabilir Olacak Eskisi gibi ayrı bir raporlama yapılmayacak Vergi Matrahı Ġçin Ek Hesaplamalar Yapılacak Muhasebeciler TMS Bilmeli... ÖĞRENĠN, ÖĞRETĠN! 10 Ocak 2012 KGMDSK 18

19 K. G. M. D. S. K. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları K. 2 Kasım 2011 tarih ve sayılı R.G. Yay. KHK Maliye, Ticaret, Hazine, SPK, BDDK, TÜRMOB, TOBB Kurul 9 üyeli olarak Bakanlar Kurulu nca seçilir Kendi denetçileri ve diğer kurum denetçilerini kullanır GÖREVLERĠ: Muhasebe ve denetim standartlarını oluģturur Denetim mesleğini düzenler Denetimleri kontrol eder 10 Ocak FAALİYET RAPORU

20 FAALĠYET RAPORLAMASI Stratejik yönetim planının parçasıdır Yönetim Kurulu hazırlar, genel kurula sunar GeçmiĢ döneme iliģkin bilgi ve verileri değerlendirir Geleceğe iliģkin öngörüleri ve riskleri açıklar Bağımsız denetimden geçmiģ mali tabloları içerir Y.K üyeleri ve üst düzey yönetici ücret vb bilgileri içerir Genel kurulun yönetimi ibrasında esas belgedir. WEB sitesinde 3 ay içinde yayımlanır. Düzenlenmemesi, yayımlanmaması cezaya tabidir. Ticaret Bakanlığının denetimine tabi. 10 Ocak 2012 ŞEFFAFLIK 20

21 ġġrket ġeffafliği Web Sitesi Kurmak Zorunlu (1 Temmuz 2013) Yayımlama Zorunluluğu Olan Bilgiler: o Ticaret unvanı, iletiģim bilgileri o Son üç yıllık mali tabloları o Denetim raporları ve yönetim faaliyet raporları o ġirket ortaklık yapısı, sermaye artıģı, azalıģı vs o Yönetim kurulu, denetçi seçimi vs o BirleĢme, hisse alımı, bölünme, tahvil çıkarma 10 Ocak 2012 HAKSIZ REKABET 21

22 HAKSIZ REKABET YASAĞI ġġrkete KARġI Ortaklar Yönetim Kurulu üyeleri Denetçiler Müdürler ve çalıģanlar ġġrketġn RAKĠPLERĠNE VE TÜKETĠCĠLERE KARġI Ürünlere diğer hususlara karģı doğru Bilgi Verme BaĢkalarının ürünleri ve diğer hususlarda Tüketiciyi Yanıltıcı Reklam Yasağı 10 Ocak 2012 BORÇLANMA YASAĞI 22

23 ORTAKLARA BORÇ YASAĞI Yöneticiler için de geçerlidir Ortaklar Ģirketten borç alamayacaktır Normal ticari alım satım borcu hariçtir Ticari borçlar, üçüncü kiģilerle aynı koģullarda takip edilmeli ve faizlendirilmeli Var olan borçlar Temmuz 2015 e kadar nakden kapanmalı Temmuz 2012 ye kadar hesaben kapatınız Kapanmaz ise 300 gün adli para cezası 10 Ocak 2012 CEZALAR 23

24 CEZAĠ SORUMLULUKLAR ADLĠ PARA CEZASI Defter tutmama, onaylatmama, saklamama (200 + gün adli para) ġirketten borçlanma, iģ yapma (300 + gün adlı para) Mali tablo & Faaliyet Raporu WEB sitesinde yayını (200 + gün) HAPĠS CEZASI Denetçiye defter ve belge ibraz etmeme (3 aydan 2 yıla hapis) Yanıltıcı Belge ve Bilgi verme (1 yıldan 3 yıla kadar hapis) Hatalı değer biçmeyle ilgili beyan (3 aydan 2 yıla hapis) Web sitesi oluģturmama (6 aya kadar hapis gün para) HOLDİNG 10 Ocak

25 ġġrketler TOPLULUĞU Doğrudan ve dolaylı oy çokluğuna sahiplik Yönetimde karar alacak sayıda üye seçme hakkı SözleĢmeyle ya da baģka yolla hakim olunur Hakim Ģirket-yavru Ģirket bir Ģirketler topluluğu olur Enaz birinin kanuni merkezi Türkiye de olmalı % 5, 10, 20, 25, 33, 50, 67, 100 hisse değiģimleri bildirime, tescile ve ilana tabi Bağlı ve hakim Ģirket raporlaması Konsolide mali tablo hazırlama Uğratılan zarardan sorumluluk var Grup denetçisi ve Ticaret bakanlığı denetimi 10 Ocak 2012 DİĞER 25

26 DĠĞER HÜKÜMLER Ticari Sicil Bilgi Bankası Defterlerin kapanıģ onayı 6. ay sonuna kadar. ĠĢletme defteri kanunda yok. Kurum a yetki veriliyor. BirleĢme ve Devirde aynı neviden olma Ģartı kalktı KolaylaĢtırılmıĢ birleģme geldi (birleģme raporu ve genel kurul kararı yok) Bölünme Hükümleri ilk defa geldi ġirket kendi hisselerini (en fazla %10) ivazlı satın alabilir, rehin koyabilir (Genel kurul kararı. 3 yıl içinde elden çıkarılmalı. Özel durumlar harıç). KuruluĢ ve örgütlenme aktifleģtirilmez. 10 Ocak HAZIRLIK

27 HAZIRLIK YAPINIZ! Ana SözleĢme UyumlulaĢtırması Yapılmalı Ortaklık Yapısı Gözden Geçirilmeli Yeni Muhasebe Sistemi Öğrenilmeli & Öğretilmeli Yönetim Yapısı Gözden Geçirilmeli Ġç Yönerge (Örgütlenme & Görev Dağılımı) Hazırlanmalı Ġnternet Sayfası Hazırlanmalı Denetçi Seçimi Yapılmalı Faaliyet Raporlamasına BaĢlanmalı Ortak & Yönetici Borçları Tasfiye Edilmeli Bilanço Kalemleri Gerçeğe Uygun Hale Getirilmeli 10 Ocak 2012 Gayrimaddi Kıymetlerin Tespit ÇalıĢmaları Yapılmalı 27

28 TEŞEKKÜRLER Bilgi talebi ve sorularınız için bağlantı kurunuz (312) Ocak

ODA BAġKANIMIZ DURSUN GÖKTAġ IN YENĠ TÜRK TĠCARET KANUNU ĠLE YAPTIĞI SEMĠNER NOTLARI

ODA BAġKANIMIZ DURSUN GÖKTAġ IN YENĠ TÜRK TĠCARET KANUNU ĠLE YAPTIĞI SEMĠNER NOTLARI ODA BAġKANIMIZ DURSUN GÖKTAġ IN YENĠ TÜRK TĠCARET KANUNU ĠLE YAPTIĞI SEMĠNER NOTLARI GENEL BAKIġ 1535 Madde ve 6 Geçici maddeden oluģmaktadır. Kitap Sayısı 5 ten 6 ya çıkarılmıģ, TaĢıma ĠĢleri Bağımsız

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM Ymm. Ali Alıç Yönetim Kurulu Üyesi Ymm. Ali Alıç 1959 Gülnar da (Mersin) doğdu. 1982 de AÜ. SBF İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. 1991 University of Sheffield

Detaylı

YENĠ TÜRK TĠCARET KANUNU

YENĠ TÜRK TĠCARET KANUNU YENĠ TÜRK TĠCARET KANUNU Prof.Dr. ġükrü KIZILOT ALANYA, 13 Nisan 2012 YENĠ TÜRK TĠCARET KANUNU ESKĠ TTK 1956 YILINDA (56 Yıl önce) KABUL EDĠLMĠġTĠ. YENĠ TTK ĠLE BĠR ANLAMDA 1956 MODEL OTOMOBĠL GĠDĠYOR.

Detaylı

www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap

www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap 1- Anonim şirketlerin kuruluşu konusunda getirilen yenilikler nelerdir? 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER TÜRK TİCARET KANUNU Uzun yıllar süren çalışmaların ardından 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kanun un gerekçesinde

Detaylı

Kurumsal Yönetim e dünyada ve ülkemizde aşağıdaki nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulmaktadır:

Kurumsal Yönetim e dünyada ve ülkemizde aşağıdaki nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulmaktadır: İÇİNDEKİLER 1.Giriş... 1 2.Kurumsal Yönetim... 1 3. İnternet Sitesi Ve Bilgi Toplumu... 3 4.Tek Pay Sahipli Ve Tek Ortaklı Şirket... 4 5. Şirketler Topluluğu Kavramı... 5 6. Şirketlerde Yapısal Değişiklikler...

Detaylı

67 SORUDA YENİ TTK DA MUHASEBE STANDARTLARI, DENETİM, DENETÇİ, RAPORLAMA, İLAN, ORTAKLARLA İLİŞKİLER, ŞİRKETLER

67 SORUDA YENİ TTK DA MUHASEBE STANDARTLARI, DENETİM, DENETÇİ, RAPORLAMA, İLAN, ORTAKLARLA İLİŞKİLER, ŞİRKETLER Hayati Şahin, Birleşik Uzmanlar YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş 17 Aralık 2012 67 SORUDA YENİ TTK DA MUHASEBE STANDARTLARI, DENETİM, DENETÇİ, RAPORLAMA, İLAN, ORTAKLARLA İLİŞKİLER, ŞİRKETLER Yeni Ticaret Kanunu

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN GETİRDİKLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN GETİRDİKLERİ NİSAN 2012 YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN GETİRDİKLERİ A-YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA NİÇİN İHTİYAÇ DUYULDU? 1956 yılından beri yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu dünya ticaretinde yaşanan gelişmeler

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler:

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler: YENİ TTK E Ğİ T İ M İ ------------------------------------------------------------------------------ 1 Eğitimciler: İlhan GÜNERİ Yeminli Mali Müşavir M.Necati BALCI Bağımsız Denetçi- SMMM YENİ TTK NELER

Detaylı

Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu

Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu Genel Bakış I. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GİRİŞ II. III. IV. KURULUŞ YÖNETİM KURULU DENETİM V. GENEL KURUL VI. VII. VIII. PAY VE SERMAYE PAY SAHİPLERİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER 2 Yeni

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM. Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM. Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209 İÇERİK-Yönetim YÖNETİM 1. Ortaklar Hukukunda Yenilikler 2. Yeni Kanunun Sistematiğindeki

Detaylı

6102 SAYILI. MERVE UYSAL Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. ğımsız z Denetim YMM A.Ş. is an EXCLUSIVE CORRESPONDENT of PKF INTERNATIONAL.

6102 SAYILI. MERVE UYSAL Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. ğımsız z Denetim YMM A.Ş. is an EXCLUSIVE CORRESPONDENT of PKF INTERNATIONAL. 6102 SAYILI TÜRK TĐCARET T KANUNU MERVE UYSAL Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. SUN Bağı ğımsız z Denetim YMM A.Ş. is an EXCLUSIVE CORRESPONDENT of PKF INTERNATIONAL MERVE UYSAL Eğitim Berlin Humboldt

Detaylı

SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012. Önsöz

SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012. Önsöz SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012 Önsöz 1535 maddeden oluşan Türk Ticaret Kanunu, geçtiğimiz Şubat ayında Resmi Gazete deyayımlanarak yasalaşmıştır. Kanunun yürürlük tarihi Temmuz 2012 olup bazı maddelerinin

Detaylı

KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*) Resmi Gazete ile NeĢir ve Ġlânı: 18 Haziran 1984 - Sayı: 18435 (1.

KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*) Resmi Gazete ile NeĢir ve Ġlânı: 18 Haziran 1984 - Sayı: 18435 (1. KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*) Karar Sayısı: KHK/233 Resmi Gazete ile NeĢir ve Ġlânı: 18 Haziran 1984 - Sayı: 18435 (1. Mükerrer) (*) 1. Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerinin

Detaylı

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri Av. Yuda REYNA - Av. Süzet ANJEL Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011 Resmi Gazetede

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL TÜRK TİCARET KANUNU İLK TİCARET KANUNU İlk Ticaret Kanunu 1926 yılında çıkmıştır. 29.5.1926 tarih ve

Detaylı

EGELĠ & CO GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġMESĠ

EGELĠ & CO GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġMESĠ EGELĠ & CO GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ : MADDE - 1 AĢağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu (TTK)

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı) Ankara-18.03.

Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı) Ankara-18.03. Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı) Ankara-18.03.2013 1 Kabul Tarihi: 06 Aralık 2012 Resmi Gazete: 30 Aralık 2012 Sayı:28513

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti?

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Soner ALTAŞ Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre ŞİRKETLER HUKUKUNDA NELER DEĞİŞTİ? Kollektif Şirket Komandit Şirket Anonim Şirket Limited

Detaylı

KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

6102 SAYILI TİCARET KANUNU ÖZELLİKLE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE BAŞLICA YENİLİKLER

6102 SAYILI TİCARET KANUNU ÖZELLİKLE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE BAŞLICA YENİLİKLER 6102 SAYILI TİCARET KANUNU ÖZELLİKLE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE BAŞLICA YENİLİKLER Ömer KESIKLI Kurucu Ortak T: +902163482924 omer@omerkesikli.av.tr Bağdat Caddesi, No.149/5 Selamicesme, Kadıkoy/Istanbul

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, anonim şirket esas sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU GENEL BİLGİ 1 Temmuz 2012 de Yürürlüğe Giriyor

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU GENEL BİLGİ 1 Temmuz 2012 de Yürürlüğe Giriyor YENİ TÜRK TİCARET KANUNU GENEL BİLGİ 1 Temmuz 2012 de Yürürlüğe Giriyor Çok önemli değişiklikler var. Şirketlerin yapması gereken çok sayıda işlem var. Ciddi para cezaları ve hapis cezaları var. YENİ TÜRK

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleģmede değiģiklik yapılmıģsa bunun nedenleri ve yapılan değiģikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleģmede değiģiklik yapılmıģsa bunun nedenleri ve yapılan değiģikliklerin neler olduğu: GÜLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMĠ SERMAYE PĠYASASINDA FĠNANSAL RAPORLAMAYA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ NE (II-14.1) ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I GĠRĠġ 1. Raporun

Detaylı

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2009/4.DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009 ĠNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2009-31.12.2009 FAALĠYET RAPORU KURULUġ TARĠHĠ 25.09.2003

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. A.GENEL BĠLGĠLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Leven, BeĢiktaĢ/ ĠSTANBUL

Detaylı

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337 2. Asgari sayı MADDE 338

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337  2. Asgari sayı MADDE 338 KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1) Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede,

Detaylı