TURCAS PETROL A.Ş. 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURCAS PETROL A.Ş. 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI"

Transkript

1 TURCAS PETROL A.Ş. 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1) 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 13 Mayıs 2015 Çarşamba günü, Saat da Conrad Oteli Beşiktaş- İstanbul adresinde yapılacaktır. Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız tarihli Dünya ve Hürses gazeteleri ile tarih ve 8795 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinde yayınlanmıştır. Ayrıca; Şirket e adres bilgilerini bildiren pay sahiplerine Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi ve vekâletname örneğini içeren davet mektupları taahhütlü olarak tarihinde gönderilmiştir. Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı na, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-mkk Bilgi Portalı na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-mkk Bilgi Portalı na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul a katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve 29 Ağustos 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 1

2 Fiziki ortamda Genel Kurul a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz, MKK sisteminde yer alan Pay Sahipleri Listesi nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini Genel Kurul Çağrısı ndaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24 Aralık 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu nun II-30-1 numaralı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, kendi imzalarını taşıyan Vekâletname Formu na ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin, vekâlet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir. Olağan Genel Kurul Toplantısı nda Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılması gerekmektedir. Konu hakkında Şirket Merkezimizdeki Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi nden gerekli bilgiler alınabilir. Sermaye Piyasası Kurulu nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile Gündem Maddeleri ne ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde ve adresindeki Şirket internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul Toplantımıza söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ile medya ve diğer basın yayın organları da davetlidir. Sayın Pay Sahipleri ne saygı ile duyurulur. TURCAS PETROL A.Ş. 2

3 2) 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik ) ve Şirket Genel Kurulu nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi nin 7.Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı nın seçimi gerçekleştirilecektir. 2. Başkanlık Divanı na Genel Kurul Toplantı Tutanağı nın imzalanması için yetki verilmesi, TTK, Yönetmelik ve Şirket Genel Kurulu nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır yılı Faaliyet Raporu nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından 21 gün önce kanuni süresi içinde Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat: Maslak Sarıyer İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde, kurumsal internet sitemizde (www.turcas.com.tr), MKK nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ( KAP ) nda pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulan 2014 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecektir. Söz konusu rapor, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından 21 gün önce kanuni süresi içinde Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat: Maslak Sarıyer İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde, kurumsal internet sitemizde (www.turcas.com.tr), MKK nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ( KAP ) nda pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulan 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecektir. Söz konusu rapor, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından 21 gün önce kanuni süresi içinde Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat: Maslak Sarıyer İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde, kurumsal internet sitemizde (www.turcas.com.tr), MKK nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Kamuyu 3

4 Aydınlatma Platformu ( KAP ) nda pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulan 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hakkında bilgi verilecektir. Söz konusu tablolar, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır. 6. Yönetim Kurulu Üyeleri nin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. 7. Şirketin 2015 yılı Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu nun onaylanması, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 27 Mart 2015 tarihli toplantısında, Denetim Komitesi görüşü doğrultusunda, 2015 yılı hesap döneminde finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PriceWaterhouseCoopers Türkiye) şirketinin seçimi teklifinin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. 8. Yönetim Kurulu nun 2014 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması, Şirket Yönetim Kurulu nun 27 Mart 2015 tarih ve 2015/05 sayılı kararı ile kamuoyunun da bilgisine sunulan Kar Dağıtımı önerisi, Genel Kurul un onayına sunulacaktır yılı Kar Dağıtım Tablosu nun detayları EK:1 de yer almaktadır. 9. Esas Sermaye Sistemi içerisinde mütalaa edilen şirket ödenmiş sermayesinin; ,38 TL sı İştirak Hisseleri Satış Gelirleri nden ve ,62 TL sı da Geçmiş Yıl Karları ndan karşılanmak üzere toplam TL (%20) bedelsiz olarak TL den TL ye çıkarılması ve Esas Sözleşme nin 6. Maddesi nin tadil edilmesi, Yönetim Kurulumuz un, 27 Kasım 2014 tarih ve 2014/ 21 nolu kararında; esas sermaye sistemi içerisinde mütalaa edilen şirket sermayesinin; ,38.- TL. sının İştirak Hisseleri Satış Gelirlerinden ve ,62.-TL sının Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere %20 oranında tamamı İç Kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam (kırkbeşmilyon) TL artışla (ikiyüzyirmibeşmilyon) TL den (ikiyüzyetmişmilyon) TL na arttırılmasına ve bununla ilgili olarak Şirket Esas Sözleşmesi nin 6. maddesinin 4

5 yeni şekli ile tadil edilip Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izinlerin alınmasından sonra yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir. İlgili karar doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan sırasıyla ön izin ve izin belgeleri alınmış olup, bahsi geçen sermaye artırımı ve esas sözleşme tadili Genel Kurul da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, Şirketimiz, Esas Sözleşme ve bağış politikasına uyumlu olarak 2014 yılı içerisinde Koç Üniversitesi ne TL, PETDER e TL, Boğaziçi Üniversitesi ne TL ve Türk Eğitim Vakfı na TL olmak üzere toplam TL bağış yapmıştır yılı içerisinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 15. maddesi ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği nin 27. maddesine dayanılarak hazırlanan Özel Durumlar Rehberi çerçevesinde revize edilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulumuz un, 25 Eylül 2014 tarih ve 2014/ 18 nolu kararında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği nin 27.maddesine dayanılarak hazırlanan Özel Durumlar Rehberi uyarınca Şirket Bilgilendirme Politikası'nın revize edilerek EK-2 de yer alan şekilde kabul edilmesine ve Şirket websitesi yayınlanmasına karar verilmiştir. İlgili politika, Genel Kurul da pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu nun II sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin 12 nci maddesi uyarınca, Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, tarihli Bağımsız Denetim Raporu nun 12 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir. 5

6 13. Sermaye Piyasası Kurulu, II.17.1 no lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek ve ilkelerinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu nun Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı başlıklı 395. ve Rekabet Yasağı başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu nun II.17.1 no lu Kurumsal Yönetim Tebliği gereği işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul da ortaklarımızın onayına sunulacak (15 numaralı madde) ve Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddesi uyarınca 13 Mayıs 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul da verilen izin kapsamında yapılan işlem olup olmadığı konusunda bilgi verilecektir yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul a bilgi verilmesi, 2014 Yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul a bilgi verilecektir. 15. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ne, Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu nun Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı başlıklı 395. ve Rekabet Yasağı başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 16. Pay Sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması. Gündem sonunda Pay Sahipleri tarafından yöneltilen sorular olduğunda yetkililer tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır. 3) SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ A-) Şirketimiz ortaklık yapısı/oy hakkı/oyda imtiyaz Turcas Petrol A.Ş. Ortaklık Yapısı* Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Oy Hakkı Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%) Aksoy Holding A.Ş ,79 51, ,79 51,55 BIST de İşlem Gören ,73 25, ,73 25,04 Şirket Kendi Payı (BIST'de İşlem Gören) ,59 5, ,59 5,36 Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler ,89 18, ,89 18,05 TOPLAM ,00 100, ,00 100,00 *20 Nisan 2015 tarihi itibariyle 6

7 Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi Beher Payın Toplam Nominal Sermayeye Grubu Nama/Hamiline Nominal Değeri İmtiyaz Türü Borsada İşlem Değer (TL) Oranı (%) Görüp Görmediği (TL) A NAMA 1, ,00 99,98 İMTİYAZSIZ GÖRÜYOR B NAMA 1,00 112,50 0,01 İMTİYAZLI GÖRMÜYOR C NAMA 1,00 37,50 0,01 İMTİYAZLI GÖRMÜYOR TOPLAM ,00 100,00 A Grubu hisselerinin çoğunluğu Aksoy Holding A.Ş. ye aittir. Ayrıca C Grubu hisselerinin tamamı da Aksoy Holding A.Ş. ye aittir. Şirket Esas Sözleşmesi nin 29. Maddesi gereği Genel Kurul toplantılarına katılan her pay sahibinin Türk Ticaret Kanunu nun 434. Maddesine göre her pay için bir oy hakkı bulunmaktadır. İmtiyazın Kapsamı: Şirket Esas Sözleşmenin 13. maddesi gereği B ve C Grubu Hisse sahiplerinin Yönetim Kurulu Üyesi atama imtiyazı vardır. B-) Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarımızın faaliyetlerini 2014 hesap döneminde veya gelecek hesap döneminde önemli ölçüde etkileyen/etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri: 10 Şubat 2014 ve 25 Mart 2014 tarihli Özel Durum Açıklamalarımızla kamuoyu ile paylaşıldığı üzere, Turcas Grubu (Turcas Petrol A.Ş. ve bağlı ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. ) olarak STAR Rafineri A.Ş.'de sahip olduğumuz %18,5 oranındaki hisselerin, %13,5 lik kısmının ya da tamamının Rafineri Holding A.Ş. ye (%100 SOCAR Turkey Enerji A.Ş. iştiraki) satışı konusunda görüşmelere başlanmıştı. 15 Mayıs 2014 tarihli Özel Durum Açıklamamızla kamuoyu ile paylaşıldığı üzere, söz konusu görüşmeler sonucunda, Turcas Grubu nun SOCAR Turkey Yatırım A.Ş. nde sahip olduğu %18,5 oranındaki hisselerin tamamı ABD doları bedel ile Rafineri Holding A.Ş. ye satılmıştır. C-) Pay sahipleri, SPK ve diğer kamu otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri: YOKTUR. D-) Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler: Tuırcas Petrol A.Ş. Mevcut Yönetim Kurulu ADI SOYADI GÖREVE BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GÖREVİ Erdal Aksoy 23 Mayıs 2013 Devam Ediyor Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Tecmen 23 Mayıs 2013 Devam Ediyor Başkan Vekili Saffet Batu Aksoy 23 Mayıs 2013 Devam Ediyor Yönetim Kurulu Üyesi CEO Banu Aksoy Tarakçıoğlu 23 Mayıs 2013 Devam Ediyor Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Botan Berker 23 Mayıs 2013 Devam Ediyor Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Tonbul 23 Mayıs 2013 Devam Ediyor Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Matthew James Bryza 23 Mayıs 2013 Devam Ediyor Yönetim Kurulu Üyesi Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimize ait bilgiler, şirketimizin web sitesinde ve 2014 yılı faaliyet raporumuzda yer almaktadır. 7

8 EK.1 Kar Dağıtım Tablosu 8

9 EK.2 Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Turcas Petrol A.Ş. ( Turcas ), ilgili kanunlar ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; yerli ve yabancı pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları, aracı kurumlar gibi ilgililerin eş zamanlı, eksiksiz, açık ve doğru olarak bilgilendirilmelerini sağlayacak etkin bir bilgilendirme politikası izlemektedir. Bilgilendirme politikasının uygulanmasında, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların başta pay sahipleri ve yatırımcılar olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz ve kolay anlaşılabilir bir şekilde iletilmesinin sağlanması esastır. Turcas, kamunun bilgilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı nı, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) ile Borsa İstanbul ( BIST ) düzenlemelerini ve Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerini esas almaktadır. Turcas Petrol A.Ş. Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği nin 17 inci maddesi gereğince hazırlanmış olup, tüm menfaat sahiplerine Turcas Web Sitesi (www.turcas.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. I- Yetki ve Sorumluluk Turcas Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Turcas ta kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu nun yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Finans Direktörlüğü ne bağlı olarak görev yapan Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi görevlendirilmiş olup, söz konusu yetkililer Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa etmektedirler. II- Yöntem ve Araçlar Bilgilendirmeler, Özel Durum Açıklamaları, Mali Tablo ve Raporlar, yıllık Faaliyet Raporları, İnternet Sayfası, Bilgilendirme Yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmektedir: BIST ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ( KAP ) kapsamında gerçekleştirilen bildirimler ve özel durum açıklamaları; Periyodik olarak KAP vasıtasıyla BIST e gönderilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve Faaliyet Raporları. Söz konusu raporlar aynı zamanda Şirketimiz Web Sitesi nden (www.turcas.com.tr) istenildiği anda ulaşılabilecek şekilde yayınlanmaktadır; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (İzahname, Sirküler, Genel Kurul Çağrıları vb.); Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak yapılan basın açıklamaları; Yıllık Faaliyet Raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak ve gerekse de Web Sitesi nde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.); Kurumsal Web Sitesi (www.turcas.com.tr); Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze ya da telekonferans vasıtasıyla yapılan görüşmeler; 9

10 Telefon, elektronik posta, mektup, telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları ile yapılan açıklamalar. III- Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler Özel durum açıklamaları; Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından hazırlanır, Yönetim Kurulu Üyeleri veya imza yetkisini haiz yöneticiler tarafından imzalanarak KAP bildirimi olarak elektronik ortamda iletilir. KAP bildirimi olarak yayınlandığının teyidi alınır. IV- Faaliyet Raporu Faaliyet Raporu; Sermaye Piyasası Mevzuatı na ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulu nun onayından geçirilen Faaliyet Raporu, Web Sitemiz (www.turcas.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanır. Aynı zamanda ilgililere verilmek üzere matbu olarak da bastırılır. V- Mali Tabloların Kamuya Açıklanması Turcas ın mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır ve Uluslararası Denetim Standartları na göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu nun onayına sunulur ve Muhasebe Müdürlüğü tarafından doğruluk beyanı yazıları hazırlanıp, Yönetim Kurulu tarafından imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları, varsa bağımsız denetim raporu ve ara dönem Faaliyet Raporu ile birlikte KAP bildirimi olarak elektronik ortamda iletilir. KAP bildirimi olarak yayınlandığının teyidi alınır. VI- İleriye Dönük Beklentiler ile İlgili Açıklamalar Stratejik hedefler doğrultusunda satışlar, verimlilik, piyasa payı, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç, öz kaynak oranı ve benzeri konularda zaman zaman ileriye dönük beklentiler açıklanabilir. Bu beklentilere ilişkin finansal performans alanındaki açıklamaları yapmak üzere Şirket in CEO / Genel Müdürü ve CFO / Finans Direktörü, yatırımlar ile ilgili açıklamaları yapmak üzere Şirket in Yönetim Kurulu Başkanı, CEO / Genel Müdürü, CFO / Finans Direktörü ve Elektrik Gaz Grubu Direktörü yetkilendirilmiştir. Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler (Geleceğe ilişkin plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara Şirket in gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren bilgiler), ilke olarak üçer aylık dönemler itibarıyla yayınlanan finansal tabloların kamuya açıklanmasını takiben en fazla yılda dört defa açıklanabilir. Açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu nda ve Şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanan yatırımcı sunumu veya faaliyet raporu aracılığıyla yapılır. Bu beyanların belli varsayımlara göre yapıldığı ve gerçekleşen sonuçlar ile farklılık gösterebileceği ilgililerin bilgisine sunulur. Geleceğe yönelik beklentilerle ilgili değişiklikler olması ya da beklentilerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde zaman geçirilmeksizin aynı araçlarla kamuoyu bilgilendirilir. Bu bilgilerin açıklanması konusunda Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi görevlendirilmiş olup söz konusu yetkililer Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumlulukları ifa ederler. 10

11 VII- Şirket Web Sitesi Kamunun aydınlatılmasında, Turcas Web Sitesi (www.turcas.com.tr) aktif olarak kullanılır. Şirket in Web Sitesi nde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Turcas tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Web Sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri nin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. VIII- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlan ve Diğer Duyurular Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemiz gereği, Genel Kurul, yıllık bilânço ve gelir tablosu ilanları ile sermaye artırımına ilişkin ilanlar gerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, gerekse de günlük gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu tarafından, yıl içerisinde yaşanan önemli gelişmeler doğrultusunda, yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı sağlanarak, kamuoyu detaylı bir şekilde bilgilendirilir. Yaşanan gelişmenin içeriğine bağlı olarak, bu bilgilendirme basın toplantısı yolu ile de yapılabilir. Basın tarafından, yaşanan çeşitli gelişmeler ve genel akış ile ilgili olarak sorular ya da bilgi talepleri ise yazılı olarak değerlendirmeye alınır ve mutlaka olumlu ya da olumsuz yanıt verilir. IX- İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler İdari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli olarak erişimi bulunan kişiler, ilgili bilginin kapsamına göre belirlenirler. Buna göre, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek düzeyde bilgiye sahip olmayan, diğer bir ifadeyle, sadece Şirket in bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütününe ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel, idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez. Ancak, Şirket in bütününe yönelik ve sadece bugünle ilgili değil, gelecek planları ile ilgili de detaylı bilgiye sahip olan Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticiler (İcra Kurulu Başkanı (CEO/Genel Müdür), Üyeleri ve Şirket Direktörleri) ve Yetkili Müdürler idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli erişen kişiler kapsamında değerlendirilirler. X- İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması Şirket in içsel bilgi açıklamaları, Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından hazırlanır. İçsel bilgi açıklamaları; genellikle Yönetim Kurulu Üyeleri ile yetkili müdürlerden herhangi ikisi tarafından imzalanır. Bu kişilerin adları, yetki ve unvanları Şirket Web Sitesi nde yayınlanır. Bu kişilerde değişiklik olduğunda bildirim yenilenir. İçsel bilgilere erişimi olanların listesi SPK nın II sayılı tebliğinin 7 nci maddesi uyarınca istenildiğinde Kurul a veya Borsa ya iletilmek üzere yazılı olarak yetkililerce muhafaza edilmektedir. XI- İçsel Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması Şirketimiz çalışanları, Şirket e ilişkin görevlerin ifa edilmesi veya Şirket adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında sahip olabilecekleri, henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgiyi gizli tutma, kendileri veya üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmama veya yetkisiz olarak üçüncü şahıslara açıklamama yükümlülükleri konusunda bilgilendirilirler. 11

12 Herhangi bir Şirket çalışanı daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını veya varlığını belirlerse, durumu derhal Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi ne bildirecektir. Bu durumda Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, İçsel Bilgi Açıklaması nın SPK Mevzuatı hükümleri doğrultusunda hazırlanarak BIST e iletilmesini sağlar. Bunun dışında Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından SPK mevzuatına uygun olarak, iş akdi ile veya başka şekilde Şirketimize bağlı çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin bir listesi tutulur ve listede değişiklik olduğunda güncellenir. İçsel bilgilere erişimi olanların listesi ve listede yapılan güncellemeler talep edildiği takdirde SPK veya BIST e gönderilir. Listede yer alan herkes görevleri sırasında, içsel bilginin korunması ve gizlilik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirilirler. XII- İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi Şirketimiz, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve Şirketimizin bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla, erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir. Şirketimizde içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi, Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlıdır. Bu kararda, ertelenen içsel bilgi, ertelemenin Şirketimizin yasal haklarının korunmasına etkisi, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirlerin alındığı bilgilerine yer verilir. Erteleme kapsamındaki içsel bilginin gizlenmesi için gerekli tüm tedbirler alınır. Bilginin ertelendiği süreçte, bilgiyi korumakla yükümlü kişilerin kusuru üzerine, açıklanması ertelenen bilgiyle ilgili söylentiler çıkar veya bazı detaylar herhangi bir şekilde kamuya açıklanır ve bu suretle içsel bilgilerin gizliliği sağlanamazsa, gizliliği korunamayan içsel bilgiler derhal kamuya açıklanır. Ancak bu tür söylentilerin yayılması, Şirketimizin kusurundan kaynaklanmıyorsa ertelemeye devam edilebilir. XIII- İçerden Öğrenenlerin Ticareti (Gizli Şirket Bilgilerinin Çıkar Amaçlı Kullanımı) Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket hakkındaki gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendisi veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanamaz, Şirket hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi veremez, haber yayamaz. Yönetim Kurulu bu bilgilerin Şirket in diğer çalışanları tarafından da Şirket dışına çıkarılmasını önlemeye yönelik gerekli önlemleri alır ve uygular. XIV- Haber ve Söylentilerin Takibi Prensip olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirilmez. Ancak; Şirketimiz kaynaklı olmayan haber ve söylentilerin Şirketimizin hisse değerini etkileyebilecek öneme sahip ve daha önce yapılmış olan Özel Durum Açıklamaları, izahname, sirküler, finansal raporlar vb. dokümanlar aracılığı ile kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikte olması halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda SPK veya BIST tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin bir içsel bilgi açıklaması yapılır. 12

İştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. ye Tebliğ Edilen Vergi Cezası Hakkında

İştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. ye Tebliğ Edilen Vergi Cezası Hakkında Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak Sarıyer 34398 İstanbul Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon) Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği İstanbul,

Detaylı

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 28.03.2014 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

TURCAS PETROL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

TURCAS PETROL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET TURCAS PETROL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi

Detaylı

TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN

TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. 2014 YILINA AİT 20 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSİGORTA A.Ş. 2014 YILINA AİT 20 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSİGORTA A.Ş. 2014 YILINA AİT 20 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Yönetim Kurulumuzun 20Şubat 2015 tarihli 18 numaralı kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin

Detaylı

26 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 2014 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

26 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 2014 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 26 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 2014 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2014 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği; Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI

VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI Amaç: Vakıf B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının

Detaylı

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu: TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi 2013 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1. Amaç 2. Sorumluluk 3. Yöntem ve Araçlar 4. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler 5. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi 6. İçerden Öğrenenlerin

Detaylı

İçsel bilgilerin kamuya açıklanması SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yapılır.

İçsel bilgilerin kamuya açıklanması SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yapılır. AKFEN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A.Amaç, Yetki ve Sorumluluk Akfen Holding A.Ş. (Şirket), Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul

Detaylı

31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği

Detaylı

C. MALİ TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI VE YETKİLİ KİŞİLER

C. MALİ TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI VE YETKİLİ KİŞİLER PETROL OFİSİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A. AMAÇ, YETKİ, SORUMLULUK Petrol Ofisi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu aydınlatma politikası, Şirket in geçmiş performansı ile gelecek beklentilerini, Türk Ticaret

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2013 yılı çalışmalarını

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 28.05.2015 TARİHLİ 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 28.05.2015 TARİHLİ 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 28.05.2015 TARİHLİ 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.05.2015 tarihinde

Detaylı

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası. 1. Amaç

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası. 1. Amaç Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1. Amaç Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmakla gurur duymaktadır. Ana hedef, hissedarlar

Detaylı

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Bilgilendirme Politikası

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Bilgilendirme Politikası Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1. Amaç Sasa Polyester Sanayi A.Ş. yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmakla gurur duymaktadır. Ana hedef, hissedarlar için

Detaylı

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmakla gurur duymaktadır. Ana hedef,

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Bilgilendirme Politikası

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Bilgilendirme Politikası AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1. Amaç AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. ( Şirket ) yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içindedir. Şirket in yönetimi, stratejik

Detaylı

25 ARALIK 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

25 ARALIK 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 25 ARALIK 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası. 1. Amaç

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası. 1. Amaç Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1. Amaç Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmakla gurur duymaktadır. Ana

Detaylı

OMV PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OMV PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET OMV PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 10:00'da Eski Büyükdere Cad.

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2014 tarihinde

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. AMAÇ ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (ASELSAN) kamuyu bilgilendirme politikası, faaliyet gösterilen sektörün özelliğinin

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU A) 27 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2014 Salı günü, saat 10:30

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03.2013 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 31 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:352307/ Mersis No: 0-5900-0627-1900010 Şirketimizin,

Detaylı

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 2 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 4 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

ĐÇSEL BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ĐÇSEL BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ĐÇSEL BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Adres Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 34398 Sarıyer- İSTANBUL Telefon ve Faks 212 3355335, 2123281328 E-posta adresi www.tekstilbank.com.tr

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 17 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 17 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 17 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 faaliyet yılı çalışmalarını

Detaylı