39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR"

Transkript

1 BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO: İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI Gündem 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi

2 BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO: İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI Yayın Kurulu Başkanı Lokman ÇAĞIRICI Yayın Kurulu Osman GÜNEŞ-Yavuz SUBAŞI Abdullah ARIDORU-Yalçın LİMON Cengiz PACCI-Kenan GÜLTÜRK KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO: 124 Fotoğraflar Şaban DURSUN Grafik Tasarım Esra AKBURAK Ağustos 2010

3 ÖNSÖZ Deðerli Hemþehrilerim, En güzel ve kalýcý eserler ancak ortak akýlla gerçekleþtirilebilir. Biz bunun için istiþare toplantýlarýmýz çok büyük önem veriyoruz. Biz, geliþen Baðcýlar ý birlikte inþa ediyoruz. Geleneksel istiþare toplantýlarýmýz da birlikteliðimizin en somut örneði. 39. Ýstiþare Toplantýmýzý da yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirdik. Bu istiþare toplantýmýz da gösterdi ki; bütün bir ilçe olarak, yaþlýsýyla genciyle, emeklisiyle engellisiyle, kadýnýyla erkeðiyle yýllar sonrasýnda keþke dememek için çalýþýyoruz. Þehri, sadece yönetenlerin deðil, þehirde yaþayanlarýn birlikte inþa ettiði unutulmamalýdýr. Ýlçeyi birlikte inþa etmek kadar birlikte korumak da önemlidir. Güne ve yarýna karþý sorumluluðumuzu hakkýyla yerine getirmek için çalýþtýðýmýza her yýl bütün mahallelerde ayrý ayrý gerçekleþtirdiðimiz Halk Meclislerimizde sevinçle þahit oluyorum. Baðcýlar da her fýrsatta þeffaf ve katýlýmcý yönetimin en güzel örnekleri yaþanýyor. Ýlçemiz bugün itibariyle adýndan bir yandan sosyal dokusu, kültürel geliþimiyle bir yandan da üzüm baðý, kiraz ve kayýsý bahçesiyle yani meyve bahçeleriyle söz ettiriyor. Biz, bütün bu güzellikleri birlikte baþardýk. Ýstiþare kurulu toplantýlarýmýzda yaþadýðýmýzýn kentin sorunlarýný konuþmaya, problemlerini tespit etmeðe, çözümler üretmeye bundan sonra da devam edeceðiz. Þehrimizin geliþimine katkýda bulunan baþta ilçemiz sakinleri olmak üzere fikirlerini bizlerle paylaþan kanaat önderlerimize, kültür ve sanat dünyamýzýn iz býrakan deðerlerine teþekkür ediyorum. Saygýlarýmla. Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný

4 4

5 39. İstişare Kurulu Toplantısı Gündem 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi Misafir konuşmacı Prof. Dr. Bilal Eryılmaz (Konu: Yerinden Yönetim) Yer: Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı Yeni Mahalle, Dökümcüler cad. No:8 (Eston Kirazlı Evleri altı) Bağcılar Tarih: 02 Nisan 2010 (Cuma) Saat: 18:00 5

6 6 Kerim Aytekin Divan Baþkaný Saygýdeðer misafirler hepinize hayýrlý akþamlar diliyoruz, 39 Ýstiþare toplantýmýza hoþgeldiniz, geldiðiniz için teþekkür ediyor, saygýlarýmýzý sunuyoruz. Saðolun varolun efendim. Her zaman olduðu gibi elinizde davetiyeler var, orada program var. Programýn ne kadar sürede biteceði orada saat olarak belirlenmiþ. Görülüðü gibi, bugünkü toplantýnýn ana gündem maddesi, Belediyemizin son bir yýl içerisinde yapmýþ olduðu çalýþmalarýn takdimi ve bundan sonra icra edilecek bazý projelerin sunulmasý þeklinde olacak. Bir uzman konuþmacýmýz var. Prof. Bilal Eryýlmaz hocamýz. Protokol konuþmalarý var ve siz katýlýmcýlarýn konuyla ilgili görüþlerinizi arzetmeniz, sunmanýz söz konusu. Bütün bunlarý gördüðünüz gibi iki buçuk saat gibi bir zaman içerisinde bitirmek durumundayýz. Ve sonunda iþte burada da gösteriliyor. Bir yemek ikramýmýz var. Bu çok önemli. Hazýrlanmýþtýr. Ýkramýmýzý almadan gitmemenizi þimdiden rica ediyoruz.

7 39. İstişare Kurulu Toplantısı Efendim, zaman hepimizin ortak deðeri. Dolayýsýyla onu tasarruflu kullanmak, zamana riayet etmek zorundayýz. Ben baþtan bunu hatýrlatmak zorundayým. Ýnþaallah sürelerimizi tasarruflu kullanýrýz. Yerinde kullanýrýz ve þurada gösterildiði þekilde ikibuçuk saat içerisinde toplantýyý icra eder, bitiririz inþaallah. Þimdi açýþ konuþmasýný yapmak üzere Belediye Baþkanýmýz Sayýn Lokman Çaðýrýcý Beyi davet ediyorum. Buyurun Baþkaným. 7

8 8 Lokman Çaðýrýcý Belediye Baþkaný Sayýn Milletvekillerim, Sayýn Kaymakamým, Yerel Yönetimlerde çýðýr açan Saygýdeðer Bilal Eryýlmaz hocamýz, Siyasi Parti Ýlçe Baþkanlarýmýz, Belediye ve Ýl Genel Meclisi Üyelerimiz, Milli Eðitim Müdürümüz, Müftümüz, Emniyet Müdürümüz, Muhtarlarýmýz, ÝSTOÇ Baþkanýmýz, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, Okul Müdürlerimiz, imamlarýmýz, kısaca Baðcýlar ailesi hizmette birinci yýl özelinde 39. Ýstiþare Toplantýmýza hoþgeldiniz, sefalar getirdiniz diyor, hepinizi saygý ve hürmetle selamlýyorum. Allah a hamd olsun, 29 Mart Yerel Seçimleri nden bugüne bir yýlý Baðcýlar da tamamladýk. Az sonra sunumda da söylendiði gibi, Baðcýlar Belediyesi Önce Ýnsan sloganýyla yola çýktý ve insan odaklý bir yönetim benimseyen Baðcýlar ýn 1992 den bugüne geldiði noktaya hep birlikte þahitlik ettik. Her zaman olduðu gibi yine eðitim baþta, birinci önceliðimiz olmak üzere Baðcýlar daki tüm kamu kurum ve kuruluþlarýyla istiþare

9 39. İstişare Kurulu Toplantısı içerisinde, yine sivil toplum kuruluþlarýmýzla birlikte, bir yýl içerisinde yapmýþ olduðumuz hizmetleri ve katettiðimiz mesafeyi birazdan sunum halinde sizlere arzedeceðiz. Bu vesileyle ben þimdi fazla zamanýnýzý almak istemiyorum. Şimdilik sözlerime son verirken tekrar katýlýmýnýzdan dolayý hepinize çok çok teþekkür ediyor tekrar saygýlar sunuyorum. Kerim Aytekin Divan Baþkaný Baþkanýmýza teþekkür ediyorum. Simdi, Sayýn Kaymakamýmýz Veysel Yurdakul Beyefendiyi arz ediyorum. Buyurun Efendim. 9

10 10 Veysel Yurdakul Baðcýlar Kaymakamý Sayýn milletvekillerimiz, Sayýn Baþkaným, Sayýn Konsey Baþkanýmýz, bugün, bu salonu dolduran çok deðerli hemþehrilerim, Baðcýlar Belediyemizin bir bakýma bir yýllýk icraatýn içinden toplantýsýna ve ayný zamanda yönetiþim toplantýsýna hoþ geldiniz, Bugün gerçekten, özellikle Kamu yönetimi ve yönetiþim alanýnda çok deðerli hocamýzla ilerleyen dakikalarda bu konuyu paylaþacaðýz. Gerçekten, ben de þahsen Baðcýlar da bir çok þeyi öðreniyorum, öðrenmekteyim. Türkiye nin deðiþik yerlerinde hasbelkader görevlerde bulunduk. Vali yardýmcýlýðý, kaymakamlýk, koordinatörlük görevlerinde bulunduk. Ama Baðcýlar, özellikle mülkî idare açýsýndan çok iyi bir laboratuar, çok iyi bir öðrenme mekaný, insanýn kendisini geliþtirebileceði imkan ve fýrsatlarýn sunulduðu bir yer. Bu bakýmdan çýðýr açan kurucu Belediye Baþkanýmýz ve Ýstanbul Milletvekilimiz Sayýn Feyzullah Kýyýklýk a, onun deðerli çalýþma arkadaþlarýna ve þu an görevi devralan deðerli Belediye Baþkanýmýz Lokman Çaðýrýcý ve

11 39. İstişare Kurulu Toplantısı deðerli ekip arkadaþlarýna ve bu sinerjiyi ortaya koyan sivil toplum kuruluþlarýmýz, ulusal ve yerel medyamýz, genel ve yerel tüm eðitim ve öðretim kuruluþlarýmýzýn hepsine yürekten teþekkür ediyorum. Yapýlan faaliyetlerin kamu oyu ile, medya ile paylaþýlmasýnýn, tanýtýmýn da dýþýnda bana göre çok önemli anlam ve içeriði var. Özellikle Avrupa Birliði projelerinde de görüyoruz bunu. Hatta bunun için özel bir bütçe konuluyor. Yaygýnlaþtýrma denilen faaliyet bu þekilde ortaya çýkmýþ oluyor. Yani, güzel, örnek projelerin benzeri hizmet alanlarýnda uygulanmasýna imkan ve fýrsat tanýyor. O bakýmdan da bu tür istiþare toplantýlarýnýn güzel modellerin, güzel örneklerin ülkenin baþka ilçelerinde, baþka illerinde, baþka memleket köþelerinde uygulanmasý bakýmýndan da bu çalýþmalarýn fýrsat olduðunu düþünüyorum. Bu çalýþmalarýn gerçekleþmesinde en üst düzeyde iþbirliði yapan genel ve yerel idare kuruluþlarýmýza, çalýþanlarýna, bu salonda bulunan, bulunmayan herkese tekrar teþekkür ediyorum, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. Kerim Aytekin Divan Baþkaný Sayýn Kaymakamýmýza biz de teþekkür ediyoruz efendim. Milletvekilimiz Sayýn Ünal Kaçýr Beyefendi buyurun efendim. 11

12 12 Ünal Kaçýr Ýstanbul Milletvekili Sayýn Divan, deðerli Milletvekilim, deðerli hocam, deðerli Kaymakamýmýz, Ýlçe Baþkanýmýz, Belediye Baþkanýmýz, Belediye Meclis Üyesi, Ýl Genel Meclisi üyesi arkadaþlarým, deðerli muhtarlarýmýz, sivil toplum örgütlerinin deðerli baþkanlarý, sevgili Baðcýlarlýlar, hanýmefendiler, beyefendiler hepinizi sevgiyle, saygýyla selamlýyorum. Hepinize hayýrlý akþamlar diliyorum. Yerel seçimlerin üzerinden yaklaþýk tam bir yýl geçti. Þimdi, deðerli Belediye Baþkanýmýz bizlere bu bir yýl içerisinde yapmýþ olduðu güzel faaliyetlerin fotoðraflarýný hem dýþarýda sergide gördük, hemde bu akþam bize burada takdim edecekler. Bizler de zaten Baðcýlarlý olarak, Baðcýlar da yaþayanlar olarak yapýlanlarý da biliyoruz, görüyoruz. Ama burada topluca da onlarý görmüþ olacaðýz. Deðerli hocamýzýn da yine yerel yönetimlerle ilgili bilgilerinden hep beraber istifade edeceðiz. Bizler, siyasetçiler mikrofon bulduk mu siyasî konulara bir girersek satlerce sürer. Onun için siyasî konulara girmeyi pek düþünmüyorum.

13 39. İstişare Kurulu Toplantısı Ama þunu söylemek isterim ki, belediyelerimiz hem imar projeleriyle, parklarla, bahçelerle, hem sosyal projeleriyle halkýmýza hizmet etmeye devam ederken bizler de sizlerin seçerek T.B.M.M ye göndermiþ olduðunuz vekilleriniz olarak orada ülkemizin genel olarak yapýsýný daha iyiye, daha güzele götürmek için gece gündüz gayret etmeye çalýþýyoruz. Allah hepinize, hepimize saðlýk sýhhat versin. Rabbim vatana, millete hayýrlý hizmetler yapmayý hepinize, hepimize nasip etsin diyorum. Tekrar hepinize sevgilerimi, saygýlarýmý sunuyorum, hepinize hayýrlý akþamlar diliyorum. Kerim Aytekin Divan Baþkaný Sayýn Milletvekilimize biz de teþekkür ediyoruz. Evet, görüldüðü gibi iyi gidiyoruz. Milletvekilimiz Sayýn Feyzullah Kýyýklýk Beyefendi buyurun efendim. 13

14 Feyzullah Kýyýklýk Ýstanbul Milletvekili Saygýdeðer misafirlerimiz ve bütün mülkî amirlerimiz, milletvekillerimiz, velhasýl bütün dostlar hepinizi sevgi ve saygýyla selamlýyorum. Ýstiþarî toplantýlar ilçede gerçekten çok önemli. Bu yýllar önce Baðcýlar da baþladý ve Baðcýlara da çok þeyler kazandýrdý. Biz her zaman söylüyoruz. Hepimizin, herkesin mutlaka bildiklerini paylaþmasý lazým. Bilmediklerini sormasý lazým. Ýnsanlarýn mutlaka uyarýlmasý lazým. Veya insanlarýn mutlak teþvik olarak da olsa duâ ile onlarýn desteklenmesi lazým. Biz bunun sloganýný þöyle o zaman belirlemiþtik. Hep beraber bu ekip, Biz yýllarca önce Sayýn Baþkanýmýz da dahil, dedik ki; Bizim üç þeye ihtiyacýmýz var ; Akla, Uyarýya ve Duâ ya. Ýlçenin meseleleri burada, ortak akýlda masaya yatýrýlýp, bu meselelere çözüm yollarý aranýyor. Eksikler, hatalar varsa burada düzeltiliyor. Güzel bir þey. Aslýnda Türkiye de gerçekten güzel þeyler oluyor. Baðcýlar da güzel þeyler oluyor. Ýstanbul da oluyor. Ve öyle zannediyorum ki, belediye- 14

15 39. İstişare Kurulu Toplantısı cilikte ve devlet idaresinde çýta gittikçe yükseliyor. Sonradan gelecek insanlar buna nasýl ayak uyduracaklar bilmiyorum ama, herhalde pek gelmeye niyeti olan insan da yok. Bu ekip bu iþi devamlý götürecek. Öyle görünüyor inþaallah. Demin ben yapýlanlara baktým. Sayýn Baþkan a dedim ki, þunlarý þunlarý koymamýþsýn. Dedi ki; Baþkaným onlar 2008 de yapýlanlar. Biz sadece 2009 u oraya, sergiye koyduk. Hepsini koyduðumuz takdirde zaten yer de yetmiyor. dedi. Ben tebrik ediyorum, teþekkür ediyorum. Bunlar hep sizin gayretlerinizle, Baþkanýmýzýn da çalýþmasýyla oldu. Ve güzel bir ekibiniz var Baðcýlar da. Kaymakamýmýz, Belediye Baþkanýmýz, Milli Eðitim Müdürümüz, Emniyet Müdürümüz, Ýl Müftümüz ve sivil toplum kuruluþlarý. Hakikaten hepinize teþekkür ediyoruz. Topyekun bir çalýþmanýn ürününü hep birlikte görüyorsunuz. Demek ki, yürekler topluca attýðý zaman onlarýn önünde hiç bir engel kalmaz. Ülkemizde de böyle bir yürek atýyor. Ýnþaallah, þu anda ülkemiz yeni bir devrimin eþiðinde. Türkiye deki belki de sonraki yapýlan Anayasanýn da deðiþikliðine gidiliyor. Orada da zaten sizin oylarýnýza da müracaat edeceðiz. Ýnþaallah bu Anayasa deðiþikliðinden sonra sizlere sunacaðýz. Sizler de bunu büyük bir kabulle kabulleneceksiniz. Türkiye artýk normalleþecek. Kendi kendini idare etmenin, ilçelerde, Büyükþehir belediyelerindeki bu halin bütün ülkede de varlýðýný inþaallah hep birlikte yaþayacaðýz. Çýta yükselecek, gelirlerimiz yükselecek, huzurumuz yükselecek, eðitimimiz yükselecek, sevgimiz, saygýmýz yükselecek, ötekileþtirmeler ortadan kalkacak. Ýnsanlar birbirinin hep ayný olduklarýnýn farkýna varacaklar ve inþaallah Ankara da Cumhurbaþkanýmýz, Baþbakanýmýz, Vekillerimiz, Bakanlarýmýz, illerde ilçelerde Belediye Baþkanlarýmýz, ve kaymakamlarýmýz, valilerimiz ve diðer idarecilerimiz ve tüm halkýmýz, inþaallah bunu çok kýsa zamanda el birliði ile gerçekleþtireceðiz. Türkiye de hergün yeni bir güzel olay oluyor ama, çok daha güzel günlerde birlikte olacaðýmýzý düþünüyorum. Ve emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Sayýn Kerim Bey Yemek yemeden gidin dedi ama, biz yemek yiyip de gideceðiz. Herhalde Kerim Beyler ve Sayýn Belediye Baþkanýmýz biraz cimrileþtiniz mi yoksa? Ama güzel bir olay. Hoþça kalýn. Ve Allah hepimizin yardýmcýsý olsun. Hepinizi tekrar sevgi ve saygýyla selamlýyorum. 15

16 Kerim Aytekin Divan Baþkaný Sayýn Milletvekilimize çok teþekkür ediyoruz. Efendim þimdi, gündemimizin bu noktasýnda hocamýzý dinleyeceðiz. Öncelikle bir maruzatým var hocam; Bize lazým olduðu kadarýyla, bizim anlayacaðýmýz dilde, o ölçüde. Sayýn, Prof. Dr. Bilal Eryýlmaz, buyurun Efendim. 16

17 39. İstişare Kurulu Toplantısı Prof. Dr. Bilal Eryýlmaz Kamu Görevlileri Etik Kurulu Baþkaný Sayýn Milletvekillerim, Sayýn Kaymakamým, Sayýn Belediye Baþkaným, Sayýn mülkî ve belediye ile ilgili yöneticiler, deðerli hazirûn hepinizi saygýyla sevgiyle selamlýyorum. Belediyeciliðin duayeni olan ve burada yaktýðý ýþýkla tüm Ýstanbul un belediyecilik tarihine önemli izler býrakan, etkiler yapan Sayýn Feyzullah Beyin karþýsýnda konuþmak da gerçekten zor. Onlar tevazû gösterdiler, çok kýsa kestiler. Ben biraz, bir kaç dakika vaktinizi alacaðým. Bu sebeple sizden özür diliyorum. Hepinize saygýlar sunuyorum. Bendeniz 2003 yýlýnda Baþbakanlýk da göreve baþladým. Kamu Yönetimi Reformu içinde, ekipte yer aldým. Daha sonra bu ekipte Mahalli Ýdareler Reformu Komitesi kuruldu ve onun da Hasbelkader baþkanlýðýný yürüttüm te hazýrladýðýmýz bu tasarýlarýn 2004 te bir kýsmý yasalaþtý. Bir kýsmý 2005 te yasalaþtý. Belediye Kanunu 2005 te yasalaþtý. Ve bugün bu kanunlarý uyguluyoruz. Hatýrlanacaðý üzere bu kanunlar yüz yýllýk kanunlar ve Batý dan 17

18 alýnmýþ kanunlar. Biz ise yerli kanunlar yaptýk. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyorum ve bunu sizinle paylaþýyorum. Çünkü: Bizim dýþarýdan aldýðýmýz bazý kanunlarýmýz -hala aldýðýmýz var- ama bunlar sürekli yenileniyor, Sürekli iþlemiyor ve sürekli geciktiriliyor ve Meclisimizi en çok da meþgul edenler bu kanunlar. Ama Mahalli Ýdareler Kanunu daha önce, yani 20. yüzyýlýn baþýnda Fransa dan alýndý. Bizim idare sistemimiz büyük ölçüde Fransa taklitçiliðine dayanýr. Fransa dan alýnmýþtýr. Ama bu kanun yerlidir. Bunu þunun için söylüyorum; Artýk mevzuat bakýmýndan, kanun bakýmýndan, yapý, model bakýmýndan baþka ülkelere de ihracaat yapmaya baþladýk. Mesela: Þu anda Suriye bizim Mahalli idareler reformumuzdan istifade ediyor. Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü ile iþbirliði yaptý, protokol imzaladýlar. Fransa ile onlarýn iliþkileri vardý. Fransýzlar demiþler ki; Türkiye bunu yeni yaptý, siz gidin Türkiye ile iþbirliði yapýn, Türkiye den bu konudaki son geliþmeleri alýn diye. Avrupa Birliði ile, Avrupa Konseyi ile deðiþik projelerimiz var. Geçenlerde Avrupa ülkelerine gittiðimizde deðiþik kurumlarý ziyaret ediyoruz. Sayýþtayý, Ombudsmaný, yani bir çok idari iþleri, Ýçiþleri Bakanlýðý. Hollanda Ombudsmanýný ziyaret etmiþtik. Ombudsman dedi ki; Ýki þeyi sizden aldýk. Birincisi ombudsmaný, þu anda Avrupa da uygulanmakta olan Ombudsmaný Osmanlý devletinden aldýk. Yani sizden aldýk. Ýkincisi de laleyi de sizden aldýk dedi. Tabi herkes lalenin bizden gittiðini biliyor da heyettekiler. Ama Ombudsmaný nasýl oldu da bizden gitti diye bilgi sahibi olanlar çok azdý. Heyete þöyle baktým birbirine bakýnýyorlar. Evet, Avrupa yý zamanýnda etkilemiþ bir toplumuz. Fakat bugün, zengin ailenin fakir çocuðu gibi, hala bazý sýkýntýlarý aþamýyoruz. Ben de cevaben dedim ki; Çok güzel söylüyorsunuz. O dönemler refah dönemleriydi, zirvedeydik ve bugün biz henüz daha Ombudsman Kanunu çýkaramadýk. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi bu kanunu iptal etti ve þimdi Anayasa deðiþikliði içinde de bu paket var. Yani Ombudsmanla ilgili, Kamu denetçisiyle ilgili bu tek paket var. Bu, aslýnda halka, yönetim konusunda þikayetlerini deðerlendiren, bir bakýma halkýn savcýsý demek. Halkýn avukatý demek. Bu bir kurum, henüz biz bunu kuramadýk ama kuracaðýz. Þunu vurgulamakta fayda var. Bir zamanlar, yani önceki dönemleri 18

19 39. İstişare Kurulu Toplantısı kastediyorum, Avrupa için de böyle, bizler için de böyle. Yönetimler ve yöneticiler efendiydi, halk ise bir bakýma itaat eden, vergisini ödeyen, askerliðini yapan, kendine verilen görevleri uslu bir þekilde yerine getirmekle kendini yükümlü addeden teba gibi muamele görüyordu. Ama 1980 de bütün dünyada bir hýzlý deðiþim oldu. Bir büyük deðiþim oldu. O da þu; Artýk halk efendi oldu, yöneticiler hizmetkar oldu. Bakýn 32 yýllýk kamu yönetimi hocasýyým. 32 yýldýr bu alanýn içinde çalýþýyorum. Yurt dýþýndaki, yurt içindeki çalýþmalarý izliyorum, yazýyoruz, çiziyoruz. Benim gördüðüm; Bugün manzara bu. Artýk, yönetim ve yöneticiler efendi deðil, sizin bizim hizmetkarýmýz olarak karþýmýzda çalýþýyorlar. Dolayýsýyla efendilik bize geçti. Efendilik bize geçti de acaba biz o efendiliði iyi kullanabiliyor muyuz? Yani, yönetimle halk arasýndaki iliþkiler biri üst, biri ast meselesinde yatay iliþkilere doðru baþladý. Biz de yönetiþimin parçasýyýz arkadaþlar. Belediye demek; Beldeye ait demektir. Yani belediye, beldenin yönetiminden sorumlu idare demektir. Eski adý bunun þehremaneti, yani þehrin, kentin kendine emanet edildiði bir yer, bir kurumdu. Buradan geliyoruz. Dolayýsýyla bugün yaklaþýk nüfusumuzun yüzde 83 ü belediyelerde yaþýyor. Belediye sýnýrý içinde yaþýyor. Cumhuriyet döneminin ilk baþlangýcýnda bu tam tersiydi. %80 ler kýrsal kesimde, köyde yaþýyordu. %20 ler ise belediyelerde yaþýyordu. Bugün tam tersi bir durum oldu. Artýk Türkiye nin toplum gerçeði, þehirli olma gerçeðidir. Yani, þehirli toplumla bugün karþý karþýyayýz. Ancak, þehirde yaþamak, þehirli olmak için yeterli deðil. Þehirde yaþamanýn sorumluluðu var. Þehir demek; medeniyet demek, þehir demek; kültür demek, þehir demek; dayanýþma demek, þehir demek; halk demek, þehir demek; altyapý demek, þehir demek; hukuk demek, þehir demek; edeb, âdâb demek, þehir demek; yardýmlaþma demek. Yani 1950 den itibaren baþlayan sanayileþmeyle beraber bir kýsmýmýz þehire iþ bulmaya, ticaret yapmaya geldi, bir kýsmý da þehirde 19

20 paylaþýlan bir mal var diye, þehirlerin bazý boþ alanlarýný, denetimsiz alanlarýný iþgal ederek âdeta yaðmalamaya baþladý. Ýþte biz yaðmalanan þehirlerden, sahipsiz þehirlerden, sahibi olan ve þehrine, çevresine sahip çýkan, onun yönetimini etkileyen, katýlan, elini taþýn altýna koyan bir anlayýþa doðru geliþiyoruz, evriliyoruz. Deðerli arkadaþlar, Amerikan yönetim kültüründe þöyle bir anlayýþ vardýr; Þehir halký der ki; Þehirler bizim evimizdir. Evimizin içini biz yönetiriz. Evet, yani yerel yönetici olarak, yerel yönetim olarak biz yönetiriz der. Yani, Amerika nýn baþkenti Washington bunu anlamaz. Buna karýþamaz. Karýþmamsý gerekir. Çünkü; Biz ondan daha iyi yönetme iktidarýna, bilgisine, tecrübesine sahibiz. Bu bir iddia deðil. Bu bir tecrübe, bir yetenek. Dolayýsýyla 2003 te, 2004 te, 2005 te baþlayan, gerçekleþtirilen reformlarýn devam etmesi gerekir. Türkiye yerelleþmede daha henüz iþin baþýnda duruyor. Ýþte bakýn arkadaþlar, yerelleþmede daha Türkiye iþin baþýnda devam ediyor. Batý ülkelerine baktýðýnýz zaman, geliþmiþ ülkelere baktýðýnýz zaman, burada geliþen ülkelerin temel dinamiðinde yerinden yönetimin, yerel yönetimlerin çok güçlü olduklarýný görürsünüz. O sebeple bizim yerel yönetimlere sahip çýkmamýz gerekir, yerel yönetimi kendi evimizin parçasý gibi görmemiz gerekir. Evimizin içini nasýl baþkasýna müdahele ettirmeden yönetmek istiyorsak, biz de belediyemizi, çevremizi ve bunun güzelleþtirilmesi için her türlü gayreti sarfetmemiz gerekir. Þimdi, Belediyecilik dediðiniz zaman ne akla geliyor? Bence birincisi þu; Belediye hizmetleri, vatandaþýn ayaðýna, kýsa zamanda ulaþtýrýlan hizmetlerdir. Yani, biz buna verimlilik, etkinlik diyoruz. Bunun açýlýmý þudur; Vatandaþ diyor ki; Arkadaþ beni kuyruklarda bakletme. Bana sorunlarým konusunda zaman uzatma. Bu sorunlarý kýsa zamanda çöz. Beni belediyem içinde huzurlu bir þekilde iyi hizmet sunan insanlarla karþýlaþtýr. Ve ben hizmetlerden memnun olayým. Bizi memnun et diyor. Ýkincisi olarak da þunu söylüyor; Senin yaptýðýn yönetim benim adýma yapýlan bir yönetimdir. Kaynaklarýný ben veriyorum. Bu kaynaklarý vergilerle ben ödüyorum. O zaman beni de bu sürece dahil et. Yani, bu yönetim sürecine ben de gireyim, katýlayým. Benden de bir þeyler sor. 20

21 39. İstişare Kurulu Toplantısı Yönetenlerin de, ey halk, ey belediyedeki insanlar, hemþehrilerim, benimle ilgili ne söylemek istersiniz? Ne önerileriniz var? Beni denetleyin, bana öneriler getirin. Dediðini, demesi gerektiðini ifade etmek isterim. Yani, bunun açýlýmý bu. Þimdi, bir de þu var; Benim kaynaðýmý kullanýyorsun, benim yetkimi kullanýyorsun, bana hesap ver. Yani ne yaptýn, ne ettin bunun hesabýný ver. Ýþte bu toplantý, bu hesap vermenin, bu yönetiþimin güzel örneklerinden bir tanesi ve belediyenin size bu imkaný vermekle, kendini size hesap verme açýsýndan açmýþ oluyor. Deðerlendirmeye açmýþ oluyor. Kendi faaliyetlerini anlatmak için sizin de deðerlendirmelerinizi, görüþlerinizi almýþ oluyor. Ve bununla tabi olay birmiyor. Her belediyenin hedefi þu: Merkezî idarenin kendi arasýnda standartlarý vardýr, bellidir. Kaymakamlýk, vilayet, bakanlýklar, her þeyin standardý vardýr. Ama belediyeler arasýnda bir yarýþma vardýr, rekabet vardýr. Nasýl piyasadaki firmalarýn kendi arasýnda rekabet varsa, belediyeler arasýnda da rekabet vardýr. Bir beldeyi güzelleþtiren, geliþtiren yalnýzca onun yönetimindan sorumlu belediye deðildir arkadaþlar. Orada oturan insanlarýn da bu geliþmeye çok önemli katkýlar yapmasý gerekir. Bu süreçte ben müsade ederseniz sözü fazla uzatmadan baðlamak istiyorum. Çünkü; Herkes çok kýsa konuþtu. Benim uzun konuþmam biraz sizi býktýrabilir. (Divan Baþkaný: - Zevkle dinliyoruz hocam. ) Efendim çok teþekkür ederim. Þimdi, biz burada belediyecilikte emanet edilen, halkýn emanet ettiði bir kaynaðý ve imkaný kulanýyoruz, yetkiyi kullanýyoruz. Dolayýsýyla hepimiz yöneticiler olarak emanetçiyiz. Emaneti nasýl sahibine en iyi þekilde iade etmek için çalýþýrsak, belediye yöneticileri, baþkan ve yöneticilerin de ayný hassasiyet içerisinde olduklarýný biliyorum. Bizler de belki zaman içerisinde üzerimize yöneticilik alabiliriz. Bunu yapabiliriz. Dolayýsýyla, bu yönetimlerin arkada býrakacaðý çok güzel eserlerle, geleceðinin teminatý olarak, sizlerin gelecek açýsýndan, geleceði inþa etmesinde çok önemli rolü olduðunu düþünüyorum. Ben müsade ederseniz burada konuþmanýn insicamýný fazla bozmadan sözlerime son vermek istiyorum. Bu toplantý vesilesiyle sizlere 21

22 hitap etmekten dolayý çok mutlu olduðumu ve bendenizi davet ettiði için de Sayýn Belediye Baþkanýna þükranlarýmý arz ettiðimi belirterek hapinize saygýlar sunuy6orum. Kerim Aytekin Divan Baþkaný Sayýn Hocamýza biz de teþekkür ediyoruz. Baþtanberi görüþlerinden istifade ettiðimiz çok faydalandýðýmýz hocamýz, saðolsunlar. Teþekkür ediyoruz. Efendim þimdi, Asýl günden maddemiz, ona geçiyoruz. Þimdi ana günden maddemiz. Hocamýzý her zaman üstün tutuyoruz. Onun görüþlerinden her zaman istifade ediyoruz. O hepsinin üstünde ama, iþte bu günkü gündem maddemizin asýl meselesine geliyoruz. Sayýn Belediye Baþkanýmýz Lokman Çaðýrýcý Bey þimdi bir yýllýk çalýþmalarýn sunumunu yapacak. Buyurun efendim. 22

23 39. İstişare Kurulu Toplantısı Lokman Çaðýrýcý Belediye Baþkaný Sayýn Milletvekillerimiz, Sayýn Kaymakamýn, Siyasi Parti ilçe baþkanlarý, il yönetim kurulu üyemiz, deðerli hazirun tekrar hepinizi saygý ve hürmetle selamlýyorum. Özet olarak hem dýþarýda sergide, hem de önünüzdeki kitapçýklarda hizmetleri sizlerin beðenisine ve eleþtirilerine sunmuþ bulunuyoruz. Ama, ben özet olarak bir kere daha bu hizmetleri anlatmak istiyorum. 29 Mart 2009 da 45 Belediye Meclis Üyemizle birlikte bizlere yüklemiþ olduðunuz bu sorumluluðu, tevdi etmiþ olduðunuz bu görevi layýkýyla yürütmeye gayret ettik. Yine sizlerle birlikte bir yýl boyunca deðiþik ortamlarda, platformlarda istiþare ederek bir yýlýn sonunda neler yaptýk? Özetle hep birlikte burada izleyeceðiz. Ben öncelikle Basýn mensuplarýmýza da hoþgeldiniz diyorum. On- 23

24 lar da hem bir yýl boyunca haberleri sundular, inþaallah þimdi de bu çalýþmalarý toplu olarak izleyecekler ve izlenimlerini servis yapacaklar. Evet, önce yatýrým faaliyetlerimizden baþlamak istiyorum. A) 2009 YILINDA YAPIMI TAMAMLANAN PROJELERÝMÝZ Öncelikli olarak devam eden projelerimizi ele aldýk ve bunlarý bitirdik. Bunlarý bitirirken de yeni projelere imza attýk. Bunlarýn baþýnda; Yüzyýl Polis Merkezimiz geliyor ki; Ýnþaallah Pazartesi günü de Ýstanbul Emniyet Müdürümüzün de katýlýmýyla Polis Haftasý çerçevesinde açýlýþý yapýlacak. Bu vesileyle sizleri de oraya davet ediyoruz. 4 katlý, bir de bunun alt katý var. En alt katýnda güzel bir spor salonu, yine üst katýnda Yüzyýl a hizmet edecek bir Polis Merkezi olacak. Yine çocuk Þûbesi olacak. Büyük bir hizmet binasý inþaallah Yüzyýl a kazandýrmýþ olacaðýz. Þu anda fiili olarak açýldý Resmî açýlýþýný da Pazartesi gerçekleþtirmiþ olacaðýz. Bunu tamamladýk. Yüzyýl Mahallemiz önceki seçimlerde bize demiþti; Sadece bir karakol yapýn, baþka bir þey istemiyoruz. Ama, biz bununla tetinmedik. Yüzyýl da Muhtarlýk binamýzý ve güzel de bir Saðlýk Ocaðý açtýk. 11 yeni muhtarlýk binasýný 2009 da tamamladýk. Önceki yaptýklarýmýzla birlikte 18 e ulaþtýk. Ýnþaallah bu yýl sonunda da 22 olarak bütün muhtarlýk binalarýmýzý fotoðrafta da gördüðünüz gibi, çevre düzenlemeleriyle birlikte müstakil binalara çeviriyoruz. Mahalle konaklarýmýzý da, saðlýk ocaklarýmýzý da zamanla peyderpey oralardan ayrý binalara taþýyarak mahalle konaklarýný bir kültür merkezi haline, bilgievleri haline getirmek istiyoruz. Çünkü mahalle konaklarýmýz halkýmýzýn en fazla hizmet gördükleri, yakinen kendilerine hizmet edilen binalar olarak devam ediyor. 12 okulumuzun konferans salonu yine 2009 yýlýnda tamamlandý. 43 Kamu binamýzýn tadilat ve çevre düzenlemesini 2009 yýlýnda tamamladýk. Biraz önce de söylediðim gibi bunlar baþta, okullarýmýz, camilerimiz ve diðer kamu kurum binalarý olmak üzere. Bunlar ufak projeler deðil arkadaþlar. Bunlarýn çevre bakým düzeni, tamirat, tadi- 24

25 39. İstişare Kurulu Toplantısı lat. Özellikle okullarýmýzýn eðitim yýlý öncesinde iç tadilatlarý da buna dahil. Bunlarý hýzlý bir þekilde teker teker geçmek istiyoruz. Saðlýk parkýmýz, engelliler parkýmýz vardý rehabilitasyon merkezimizin yanýnda. Burayý yeniden düzenledik. Bu alaný tamamen engellilerimizin oyun alaný olarak dizayn ettik ve bunu 2009 da tamamladýk. Kirazlý camimizin yine, o caddenin çevre düzenlemesiyle birlikte buraya güzel bir kütüphane kazandýrdýk. Bunlar örnek projeler. Sağlık Parkı Yeni Mahalle de yine Mevlana Caddesi üzerinde çevre düzenlemesiyle birlikte burada da mahalle konaðýmýz, camimiz ve buradaki okulla birlikte güzel bir çevre düzenlemesi, burada da güzel bir kütüphane, þadýrvan WC hizmete açýldý. Yine Hacý Mehmet Camimizin çevre düzenlemesiyle birlikte ki, Hürriyet Mahallemizde, burasý da çevre duvarlarý ve alanlarýyla güzel bir þey oldu. Kemalpaþa Mahallemizde yine Veyselkarani camimizin çevre düzenlemesi, bunun önünde de, þu tarafýnda güzel bir parký da var. Bir kütüphane oluþturuldu. 25

26 B) YENÝ YAPILAN VE YENÝLENEN PARKLAR Burada, bölgemizdeki ufak alan da olsa ki, Fatih Mahallemizde maalesef büyük park yapacak fazla bir yerimiz yok. Fýrýnýn karþýsýndaki alaný þu anda hazýrlýyoruz. Ýnþaallah oraya güzel bir park yapacaðýz ama, ufak alan da olmuþ olsa Baðcýlar da 50 ye yakýn þu þekilde çevre düzenlemeleriyle çocuk oyun alanlarý ve Sağlık Parkı fitness alanlarýyla parklar oluþturduk. Bunlardan bir tanesi Fatih Mahallesi Ayvalý Sokak Parký, Göztepe Mahallesi Þeyh Þamil Parký, Muhtarlýk binamýzla birlikte yeniden çevre düzenlemesine kavuþtu. Güneþli Kayýsý Bahçesi 80 Aðaçlýk güzel bir kayýsý bahçesi, Baðcýlar daki meyve kültürünü yaþatýrken ayný zamanda Anadolu nun da meyve kültürünü Baðcýlar da yaþatmak istiyoruz. Kayýsý Bahçemiz de çok güzel oldu. Çiçekleri açtý, inþaallah kayýsýsýný da birlikte yeriz. Kayısı Bahçesi 26

27 39. İstişare Kurulu Toplantısı Güneþli Mahallesi nde Yalçýn Sokakta yine ufak bir park ve spor alaný oluþturulmasý, Kirazlýbent Piknik Alanýmýz ki, burasý özellikle Baðcýlarýmýzda okullarýmýz, sivil toplum kuruluþlarýmýz, derneklerimiz baþta olmak üzere, Belediyemiz tarafýndan Orman Bakanlýðý ndan kiralanan 200 dönümlük piknik alaný, Burayý piknik masalarýyla birlikte yeniden donattýk. Tamamen ücretsiz olarak hizmet veriyor ve 22 mahallemizdeki mahalle konaðýndan, muhtarlarýmýz da iyi bilirler, servislerle halkýmýzý ücretsiz olarak bu piknik alanýna inþaallah taþýmaya da devam edeceðiz. Yine izci kampýmýz da, gençlik çalýþmalarýmýz da orada devam edecek. Kirazlýbent Piknik Alaný C) YENÝLENEN REFÜJLER Baðcýlar da refüjlerimiz, kavþaklarýmýz farklý bir görünüm kazandý. 4-5 yýl önce Baðcýlar da bahçelerimizdeki güller belki zor korunuyordu, ama bugün Allah a çok þükür, Meydanda, kavþakta, sosyal ve kültürel açýdan da ciddi bir mesafe kat ettiðimizin de bir göstergesi. Boþ bulduðumuz meydanlarý, kavþaklarý, okul çevrelerini bu þekilde çiçek- 27

28 lendirip yeþillendiriyoruz. Bunlar fazla maliyetli deðil ama, insanlarýn gönlündeki, ruhundaki o güzelliði ortaya koyan çalýþmalar. Baðcýlar Meydanda, bunu özellikle bir bilgi vermek istiyorum; Metrodan vaz mý geçildi diye hep bir söylenti oluþtu. Orada meydan çalýþmasý yapýlana kadar mezbelelik durumdan çýkarmak için geçici bir üst düzenlemesi yaptýk. Ýnþaallah bu yýl yetiþtirmeyi planlýyor Büyükþehir Belediyemiz, yan tarftan da kamulaþtýrmalar ilave olduðu için büyük bir proje. 5 katlý bir proje var altta. Bunun iki katý otopark, üç katý alýþveriþ merkezi þeklinde. Tüm bu meydanýn tamamýný kapsýyor metro istasyonuyla ama. Metro istasyonu inþaallah bu yýl burada da baþlayacak. BOYASIZ BÝNA KALMASIN KAMPANYASI Bir kampanya daha baþlatmýþtýk. Bu belki ilk baþta yavaþ gidiyor gibi gözüküyor ama, zaman zaman birebir de görüþerek, özellikle caddelerden baþlayarak, boya firmalarýyla da bir protokol yaptýk. Yarý fiyatýyla cephelerini iþte bu þekilden, bu þekile deðiþtirerek, dönüþtürerek Baðcýlar da bir cephe çalýþmasýna da devam ediyoruz. D) YAPIMI DEVAM EDEN PROJELERÝMÝZ Engelliler Sarayý inþaatýmýz biraz uzadý ama, buradaki sosyal projeleri özellikle güzel bir þekilde tamamlamak için böyle biraz uzunca bir süreç aldý. Ama son noktaya geldi. Ýnþaat safhasýnda herhangi bir eksiðimiz kalmadý. Yüzme havuzundan trafosuna kadar, tüm 28

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Ekrem KAFTAN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 11. ÇEVRE ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Osman GÜNEÞ Yayýn Kurulu Abdullah

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 93 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Kemal GÜLTÜRK Tashih Ekrem

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı Tashih Ekrem KAFTAN KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 Tasarým Ayþe

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor ARALIK 2009 Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor AKSÝYON DERGÝSÝ NÝN OKURLARINA HEDÝYESÝDÝR EDÝTÖR / ERSAN TEMÝZEL IÇINDEKILER

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:109 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 Yayýn Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Faik IÞIM Kenan GÜLTÜRK - Hakký

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7. Çocuk Meclisi Çocuk 7. Şûrâsı KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 106 Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:105 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Þevket SEZER - Yalçýn LÝMON Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

33. Okul/ Kurumunuzdaki güvenlik görevlilerinin personel giderleri hangi kurum/kuruluş vb. tarafından karşılanmaktadır? 34. Okul/ Kurumunuzda Z-

33. Okul/ Kurumunuzdaki güvenlik görevlilerinin personel giderleri hangi kurum/kuruluş vb. tarafından karşılanmaktadır? 34. Okul/ Kurumunuzda Z- OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESİ BİLGİ FORMU SORULARI AÇIKLAMA: Bu sorular yalnızca ön bilgi olarak ve sistemdeki Bilgi Formunu doldurmaya geçmeden önce hazırlık yapmanız açısından verilmiştir. 1. Okul/ Kurumun

Detaylı