39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR"

Transkript

1 BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO: İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI Gündem 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi

2 BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO: İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI Yayın Kurulu Başkanı Lokman ÇAĞIRICI Yayın Kurulu Osman GÜNEŞ-Yavuz SUBAŞI Abdullah ARIDORU-Yalçın LİMON Cengiz PACCI-Kenan GÜLTÜRK KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO: 124 Fotoğraflar Şaban DURSUN Grafik Tasarım Esra AKBURAK Ağustos 2010

3 ÖNSÖZ Deðerli Hemþehrilerim, En güzel ve kalýcý eserler ancak ortak akýlla gerçekleþtirilebilir. Biz bunun için istiþare toplantýlarýmýz çok büyük önem veriyoruz. Biz, geliþen Baðcýlar ý birlikte inþa ediyoruz. Geleneksel istiþare toplantýlarýmýz da birlikteliðimizin en somut örneði. 39. Ýstiþare Toplantýmýzý da yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirdik. Bu istiþare toplantýmýz da gösterdi ki; bütün bir ilçe olarak, yaþlýsýyla genciyle, emeklisiyle engellisiyle, kadýnýyla erkeðiyle yýllar sonrasýnda keþke dememek için çalýþýyoruz. Þehri, sadece yönetenlerin deðil, þehirde yaþayanlarýn birlikte inþa ettiði unutulmamalýdýr. Ýlçeyi birlikte inþa etmek kadar birlikte korumak da önemlidir. Güne ve yarýna karþý sorumluluðumuzu hakkýyla yerine getirmek için çalýþtýðýmýza her yýl bütün mahallelerde ayrý ayrý gerçekleþtirdiðimiz Halk Meclislerimizde sevinçle þahit oluyorum. Baðcýlar da her fýrsatta þeffaf ve katýlýmcý yönetimin en güzel örnekleri yaþanýyor. Ýlçemiz bugün itibariyle adýndan bir yandan sosyal dokusu, kültürel geliþimiyle bir yandan da üzüm baðý, kiraz ve kayýsý bahçesiyle yani meyve bahçeleriyle söz ettiriyor. Biz, bütün bu güzellikleri birlikte baþardýk. Ýstiþare kurulu toplantýlarýmýzda yaþadýðýmýzýn kentin sorunlarýný konuþmaya, problemlerini tespit etmeðe, çözümler üretmeye bundan sonra da devam edeceðiz. Þehrimizin geliþimine katkýda bulunan baþta ilçemiz sakinleri olmak üzere fikirlerini bizlerle paylaþan kanaat önderlerimize, kültür ve sanat dünyamýzýn iz býrakan deðerlerine teþekkür ediyorum. Saygýlarýmla. Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný

4 4

5 39. İstişare Kurulu Toplantısı Gündem 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi Misafir konuşmacı Prof. Dr. Bilal Eryılmaz (Konu: Yerinden Yönetim) Yer: Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı Yeni Mahalle, Dökümcüler cad. No:8 (Eston Kirazlı Evleri altı) Bağcılar Tarih: 02 Nisan 2010 (Cuma) Saat: 18:00 5

6 6 Kerim Aytekin Divan Baþkaný Saygýdeðer misafirler hepinize hayýrlý akþamlar diliyoruz, 39 Ýstiþare toplantýmýza hoþgeldiniz, geldiðiniz için teþekkür ediyor, saygýlarýmýzý sunuyoruz. Saðolun varolun efendim. Her zaman olduðu gibi elinizde davetiyeler var, orada program var. Programýn ne kadar sürede biteceði orada saat olarak belirlenmiþ. Görülüðü gibi, bugünkü toplantýnýn ana gündem maddesi, Belediyemizin son bir yýl içerisinde yapmýþ olduðu çalýþmalarýn takdimi ve bundan sonra icra edilecek bazý projelerin sunulmasý þeklinde olacak. Bir uzman konuþmacýmýz var. Prof. Bilal Eryýlmaz hocamýz. Protokol konuþmalarý var ve siz katýlýmcýlarýn konuyla ilgili görüþlerinizi arzetmeniz, sunmanýz söz konusu. Bütün bunlarý gördüðünüz gibi iki buçuk saat gibi bir zaman içerisinde bitirmek durumundayýz. Ve sonunda iþte burada da gösteriliyor. Bir yemek ikramýmýz var. Bu çok önemli. Hazýrlanmýþtýr. Ýkramýmýzý almadan gitmemenizi þimdiden rica ediyoruz.

7 39. İstişare Kurulu Toplantısı Efendim, zaman hepimizin ortak deðeri. Dolayýsýyla onu tasarruflu kullanmak, zamana riayet etmek zorundayýz. Ben baþtan bunu hatýrlatmak zorundayým. Ýnþaallah sürelerimizi tasarruflu kullanýrýz. Yerinde kullanýrýz ve þurada gösterildiði þekilde ikibuçuk saat içerisinde toplantýyý icra eder, bitiririz inþaallah. Þimdi açýþ konuþmasýný yapmak üzere Belediye Baþkanýmýz Sayýn Lokman Çaðýrýcý Beyi davet ediyorum. Buyurun Baþkaným. 7

8 8 Lokman Çaðýrýcý Belediye Baþkaný Sayýn Milletvekillerim, Sayýn Kaymakamým, Yerel Yönetimlerde çýðýr açan Saygýdeðer Bilal Eryýlmaz hocamýz, Siyasi Parti Ýlçe Baþkanlarýmýz, Belediye ve Ýl Genel Meclisi Üyelerimiz, Milli Eðitim Müdürümüz, Müftümüz, Emniyet Müdürümüz, Muhtarlarýmýz, ÝSTOÇ Baþkanýmýz, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, Okul Müdürlerimiz, imamlarýmýz, kısaca Baðcýlar ailesi hizmette birinci yýl özelinde 39. Ýstiþare Toplantýmýza hoþgeldiniz, sefalar getirdiniz diyor, hepinizi saygý ve hürmetle selamlýyorum. Allah a hamd olsun, 29 Mart Yerel Seçimleri nden bugüne bir yýlý Baðcýlar da tamamladýk. Az sonra sunumda da söylendiði gibi, Baðcýlar Belediyesi Önce Ýnsan sloganýyla yola çýktý ve insan odaklý bir yönetim benimseyen Baðcýlar ýn 1992 den bugüne geldiði noktaya hep birlikte þahitlik ettik. Her zaman olduðu gibi yine eðitim baþta, birinci önceliðimiz olmak üzere Baðcýlar daki tüm kamu kurum ve kuruluþlarýyla istiþare

9 39. İstişare Kurulu Toplantısı içerisinde, yine sivil toplum kuruluþlarýmýzla birlikte, bir yýl içerisinde yapmýþ olduðumuz hizmetleri ve katettiðimiz mesafeyi birazdan sunum halinde sizlere arzedeceðiz. Bu vesileyle ben þimdi fazla zamanýnýzý almak istemiyorum. Şimdilik sözlerime son verirken tekrar katýlýmýnýzdan dolayý hepinize çok çok teþekkür ediyor tekrar saygýlar sunuyorum. Kerim Aytekin Divan Baþkaný Baþkanýmýza teþekkür ediyorum. Simdi, Sayýn Kaymakamýmýz Veysel Yurdakul Beyefendiyi arz ediyorum. Buyurun Efendim. 9

10 10 Veysel Yurdakul Baðcýlar Kaymakamý Sayýn milletvekillerimiz, Sayýn Baþkaným, Sayýn Konsey Baþkanýmýz, bugün, bu salonu dolduran çok deðerli hemþehrilerim, Baðcýlar Belediyemizin bir bakýma bir yýllýk icraatýn içinden toplantýsýna ve ayný zamanda yönetiþim toplantýsýna hoþ geldiniz, Bugün gerçekten, özellikle Kamu yönetimi ve yönetiþim alanýnda çok deðerli hocamýzla ilerleyen dakikalarda bu konuyu paylaþacaðýz. Gerçekten, ben de þahsen Baðcýlar da bir çok þeyi öðreniyorum, öðrenmekteyim. Türkiye nin deðiþik yerlerinde hasbelkader görevlerde bulunduk. Vali yardýmcýlýðý, kaymakamlýk, koordinatörlük görevlerinde bulunduk. Ama Baðcýlar, özellikle mülkî idare açýsýndan çok iyi bir laboratuar, çok iyi bir öðrenme mekaný, insanýn kendisini geliþtirebileceði imkan ve fýrsatlarýn sunulduðu bir yer. Bu bakýmdan çýðýr açan kurucu Belediye Baþkanýmýz ve Ýstanbul Milletvekilimiz Sayýn Feyzullah Kýyýklýk a, onun deðerli çalýþma arkadaþlarýna ve þu an görevi devralan deðerli Belediye Baþkanýmýz Lokman Çaðýrýcý ve

11 39. İstişare Kurulu Toplantısı deðerli ekip arkadaþlarýna ve bu sinerjiyi ortaya koyan sivil toplum kuruluþlarýmýz, ulusal ve yerel medyamýz, genel ve yerel tüm eðitim ve öðretim kuruluþlarýmýzýn hepsine yürekten teþekkür ediyorum. Yapýlan faaliyetlerin kamu oyu ile, medya ile paylaþýlmasýnýn, tanýtýmýn da dýþýnda bana göre çok önemli anlam ve içeriði var. Özellikle Avrupa Birliði projelerinde de görüyoruz bunu. Hatta bunun için özel bir bütçe konuluyor. Yaygýnlaþtýrma denilen faaliyet bu þekilde ortaya çýkmýþ oluyor. Yani, güzel, örnek projelerin benzeri hizmet alanlarýnda uygulanmasýna imkan ve fýrsat tanýyor. O bakýmdan da bu tür istiþare toplantýlarýnýn güzel modellerin, güzel örneklerin ülkenin baþka ilçelerinde, baþka illerinde, baþka memleket köþelerinde uygulanmasý bakýmýndan da bu çalýþmalarýn fýrsat olduðunu düþünüyorum. Bu çalýþmalarýn gerçekleþmesinde en üst düzeyde iþbirliði yapan genel ve yerel idare kuruluþlarýmýza, çalýþanlarýna, bu salonda bulunan, bulunmayan herkese tekrar teþekkür ediyorum, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. Kerim Aytekin Divan Baþkaný Sayýn Kaymakamýmýza biz de teþekkür ediyoruz efendim. Milletvekilimiz Sayýn Ünal Kaçýr Beyefendi buyurun efendim. 11

12 12 Ünal Kaçýr Ýstanbul Milletvekili Sayýn Divan, deðerli Milletvekilim, deðerli hocam, deðerli Kaymakamýmýz, Ýlçe Baþkanýmýz, Belediye Baþkanýmýz, Belediye Meclis Üyesi, Ýl Genel Meclisi üyesi arkadaþlarým, deðerli muhtarlarýmýz, sivil toplum örgütlerinin deðerli baþkanlarý, sevgili Baðcýlarlýlar, hanýmefendiler, beyefendiler hepinizi sevgiyle, saygýyla selamlýyorum. Hepinize hayýrlý akþamlar diliyorum. Yerel seçimlerin üzerinden yaklaþýk tam bir yýl geçti. Þimdi, deðerli Belediye Baþkanýmýz bizlere bu bir yýl içerisinde yapmýþ olduðu güzel faaliyetlerin fotoðraflarýný hem dýþarýda sergide gördük, hemde bu akþam bize burada takdim edecekler. Bizler de zaten Baðcýlarlý olarak, Baðcýlar da yaþayanlar olarak yapýlanlarý da biliyoruz, görüyoruz. Ama burada topluca da onlarý görmüþ olacaðýz. Deðerli hocamýzýn da yine yerel yönetimlerle ilgili bilgilerinden hep beraber istifade edeceðiz. Bizler, siyasetçiler mikrofon bulduk mu siyasî konulara bir girersek satlerce sürer. Onun için siyasî konulara girmeyi pek düþünmüyorum.

13 39. İstişare Kurulu Toplantısı Ama þunu söylemek isterim ki, belediyelerimiz hem imar projeleriyle, parklarla, bahçelerle, hem sosyal projeleriyle halkýmýza hizmet etmeye devam ederken bizler de sizlerin seçerek T.B.M.M ye göndermiþ olduðunuz vekilleriniz olarak orada ülkemizin genel olarak yapýsýný daha iyiye, daha güzele götürmek için gece gündüz gayret etmeye çalýþýyoruz. Allah hepinize, hepimize saðlýk sýhhat versin. Rabbim vatana, millete hayýrlý hizmetler yapmayý hepinize, hepimize nasip etsin diyorum. Tekrar hepinize sevgilerimi, saygýlarýmý sunuyorum, hepinize hayýrlý akþamlar diliyorum. Kerim Aytekin Divan Baþkaný Sayýn Milletvekilimize biz de teþekkür ediyoruz. Evet, görüldüðü gibi iyi gidiyoruz. Milletvekilimiz Sayýn Feyzullah Kýyýklýk Beyefendi buyurun efendim. 13

14 Feyzullah Kýyýklýk Ýstanbul Milletvekili Saygýdeðer misafirlerimiz ve bütün mülkî amirlerimiz, milletvekillerimiz, velhasýl bütün dostlar hepinizi sevgi ve saygýyla selamlýyorum. Ýstiþarî toplantýlar ilçede gerçekten çok önemli. Bu yýllar önce Baðcýlar da baþladý ve Baðcýlara da çok þeyler kazandýrdý. Biz her zaman söylüyoruz. Hepimizin, herkesin mutlaka bildiklerini paylaþmasý lazým. Bilmediklerini sormasý lazým. Ýnsanlarýn mutlaka uyarýlmasý lazým. Veya insanlarýn mutlak teþvik olarak da olsa duâ ile onlarýn desteklenmesi lazým. Biz bunun sloganýný þöyle o zaman belirlemiþtik. Hep beraber bu ekip, Biz yýllarca önce Sayýn Baþkanýmýz da dahil, dedik ki; Bizim üç þeye ihtiyacýmýz var ; Akla, Uyarýya ve Duâ ya. Ýlçenin meseleleri burada, ortak akýlda masaya yatýrýlýp, bu meselelere çözüm yollarý aranýyor. Eksikler, hatalar varsa burada düzeltiliyor. Güzel bir þey. Aslýnda Türkiye de gerçekten güzel þeyler oluyor. Baðcýlar da güzel þeyler oluyor. Ýstanbul da oluyor. Ve öyle zannediyorum ki, belediye- 14

15 39. İstişare Kurulu Toplantısı cilikte ve devlet idaresinde çýta gittikçe yükseliyor. Sonradan gelecek insanlar buna nasýl ayak uyduracaklar bilmiyorum ama, herhalde pek gelmeye niyeti olan insan da yok. Bu ekip bu iþi devamlý götürecek. Öyle görünüyor inþaallah. Demin ben yapýlanlara baktým. Sayýn Baþkan a dedim ki, þunlarý þunlarý koymamýþsýn. Dedi ki; Baþkaným onlar 2008 de yapýlanlar. Biz sadece 2009 u oraya, sergiye koyduk. Hepsini koyduðumuz takdirde zaten yer de yetmiyor. dedi. Ben tebrik ediyorum, teþekkür ediyorum. Bunlar hep sizin gayretlerinizle, Baþkanýmýzýn da çalýþmasýyla oldu. Ve güzel bir ekibiniz var Baðcýlar da. Kaymakamýmýz, Belediye Baþkanýmýz, Milli Eðitim Müdürümüz, Emniyet Müdürümüz, Ýl Müftümüz ve sivil toplum kuruluþlarý. Hakikaten hepinize teþekkür ediyoruz. Topyekun bir çalýþmanýn ürününü hep birlikte görüyorsunuz. Demek ki, yürekler topluca attýðý zaman onlarýn önünde hiç bir engel kalmaz. Ülkemizde de böyle bir yürek atýyor. Ýnþaallah, þu anda ülkemiz yeni bir devrimin eþiðinde. Türkiye deki belki de sonraki yapýlan Anayasanýn da deðiþikliðine gidiliyor. Orada da zaten sizin oylarýnýza da müracaat edeceðiz. Ýnþaallah bu Anayasa deðiþikliðinden sonra sizlere sunacaðýz. Sizler de bunu büyük bir kabulle kabulleneceksiniz. Türkiye artýk normalleþecek. Kendi kendini idare etmenin, ilçelerde, Büyükþehir belediyelerindeki bu halin bütün ülkede de varlýðýný inþaallah hep birlikte yaþayacaðýz. Çýta yükselecek, gelirlerimiz yükselecek, huzurumuz yükselecek, eðitimimiz yükselecek, sevgimiz, saygýmýz yükselecek, ötekileþtirmeler ortadan kalkacak. Ýnsanlar birbirinin hep ayný olduklarýnýn farkýna varacaklar ve inþaallah Ankara da Cumhurbaþkanýmýz, Baþbakanýmýz, Vekillerimiz, Bakanlarýmýz, illerde ilçelerde Belediye Baþkanlarýmýz, ve kaymakamlarýmýz, valilerimiz ve diðer idarecilerimiz ve tüm halkýmýz, inþaallah bunu çok kýsa zamanda el birliði ile gerçekleþtireceðiz. Türkiye de hergün yeni bir güzel olay oluyor ama, çok daha güzel günlerde birlikte olacaðýmýzý düþünüyorum. Ve emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Sayýn Kerim Bey Yemek yemeden gidin dedi ama, biz yemek yiyip de gideceðiz. Herhalde Kerim Beyler ve Sayýn Belediye Baþkanýmýz biraz cimrileþtiniz mi yoksa? Ama güzel bir olay. Hoþça kalýn. Ve Allah hepimizin yardýmcýsý olsun. Hepinizi tekrar sevgi ve saygýyla selamlýyorum. 15

16 Kerim Aytekin Divan Baþkaný Sayýn Milletvekilimize çok teþekkür ediyoruz. Efendim þimdi, gündemimizin bu noktasýnda hocamýzý dinleyeceðiz. Öncelikle bir maruzatým var hocam; Bize lazým olduðu kadarýyla, bizim anlayacaðýmýz dilde, o ölçüde. Sayýn, Prof. Dr. Bilal Eryýlmaz, buyurun Efendim. 16

17 39. İstişare Kurulu Toplantısı Prof. Dr. Bilal Eryýlmaz Kamu Görevlileri Etik Kurulu Baþkaný Sayýn Milletvekillerim, Sayýn Kaymakamým, Sayýn Belediye Baþkaným, Sayýn mülkî ve belediye ile ilgili yöneticiler, deðerli hazirûn hepinizi saygýyla sevgiyle selamlýyorum. Belediyeciliðin duayeni olan ve burada yaktýðý ýþýkla tüm Ýstanbul un belediyecilik tarihine önemli izler býrakan, etkiler yapan Sayýn Feyzullah Beyin karþýsýnda konuþmak da gerçekten zor. Onlar tevazû gösterdiler, çok kýsa kestiler. Ben biraz, bir kaç dakika vaktinizi alacaðým. Bu sebeple sizden özür diliyorum. Hepinize saygýlar sunuyorum. Bendeniz 2003 yýlýnda Baþbakanlýk da göreve baþladým. Kamu Yönetimi Reformu içinde, ekipte yer aldým. Daha sonra bu ekipte Mahalli Ýdareler Reformu Komitesi kuruldu ve onun da Hasbelkader baþkanlýðýný yürüttüm te hazýrladýðýmýz bu tasarýlarýn 2004 te bir kýsmý yasalaþtý. Bir kýsmý 2005 te yasalaþtý. Belediye Kanunu 2005 te yasalaþtý. Ve bugün bu kanunlarý uyguluyoruz. Hatýrlanacaðý üzere bu kanunlar yüz yýllýk kanunlar ve Batý dan 17

18 alýnmýþ kanunlar. Biz ise yerli kanunlar yaptýk. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyorum ve bunu sizinle paylaþýyorum. Çünkü: Bizim dýþarýdan aldýðýmýz bazý kanunlarýmýz -hala aldýðýmýz var- ama bunlar sürekli yenileniyor, Sürekli iþlemiyor ve sürekli geciktiriliyor ve Meclisimizi en çok da meþgul edenler bu kanunlar. Ama Mahalli Ýdareler Kanunu daha önce, yani 20. yüzyýlýn baþýnda Fransa dan alýndý. Bizim idare sistemimiz büyük ölçüde Fransa taklitçiliðine dayanýr. Fransa dan alýnmýþtýr. Ama bu kanun yerlidir. Bunu þunun için söylüyorum; Artýk mevzuat bakýmýndan, kanun bakýmýndan, yapý, model bakýmýndan baþka ülkelere de ihracaat yapmaya baþladýk. Mesela: Þu anda Suriye bizim Mahalli idareler reformumuzdan istifade ediyor. Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü ile iþbirliði yaptý, protokol imzaladýlar. Fransa ile onlarýn iliþkileri vardý. Fransýzlar demiþler ki; Türkiye bunu yeni yaptý, siz gidin Türkiye ile iþbirliði yapýn, Türkiye den bu konudaki son geliþmeleri alýn diye. Avrupa Birliði ile, Avrupa Konseyi ile deðiþik projelerimiz var. Geçenlerde Avrupa ülkelerine gittiðimizde deðiþik kurumlarý ziyaret ediyoruz. Sayýþtayý, Ombudsmaný, yani bir çok idari iþleri, Ýçiþleri Bakanlýðý. Hollanda Ombudsmanýný ziyaret etmiþtik. Ombudsman dedi ki; Ýki þeyi sizden aldýk. Birincisi ombudsmaný, þu anda Avrupa da uygulanmakta olan Ombudsmaný Osmanlý devletinden aldýk. Yani sizden aldýk. Ýkincisi de laleyi de sizden aldýk dedi. Tabi herkes lalenin bizden gittiðini biliyor da heyettekiler. Ama Ombudsmaný nasýl oldu da bizden gitti diye bilgi sahibi olanlar çok azdý. Heyete þöyle baktým birbirine bakýnýyorlar. Evet, Avrupa yý zamanýnda etkilemiþ bir toplumuz. Fakat bugün, zengin ailenin fakir çocuðu gibi, hala bazý sýkýntýlarý aþamýyoruz. Ben de cevaben dedim ki; Çok güzel söylüyorsunuz. O dönemler refah dönemleriydi, zirvedeydik ve bugün biz henüz daha Ombudsman Kanunu çýkaramadýk. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi bu kanunu iptal etti ve þimdi Anayasa deðiþikliði içinde de bu paket var. Yani Ombudsmanla ilgili, Kamu denetçisiyle ilgili bu tek paket var. Bu, aslýnda halka, yönetim konusunda þikayetlerini deðerlendiren, bir bakýma halkýn savcýsý demek. Halkýn avukatý demek. Bu bir kurum, henüz biz bunu kuramadýk ama kuracaðýz. Þunu vurgulamakta fayda var. Bir zamanlar, yani önceki dönemleri 18

19 39. İstişare Kurulu Toplantısı kastediyorum, Avrupa için de böyle, bizler için de böyle. Yönetimler ve yöneticiler efendiydi, halk ise bir bakýma itaat eden, vergisini ödeyen, askerliðini yapan, kendine verilen görevleri uslu bir þekilde yerine getirmekle kendini yükümlü addeden teba gibi muamele görüyordu. Ama 1980 de bütün dünyada bir hýzlý deðiþim oldu. Bir büyük deðiþim oldu. O da þu; Artýk halk efendi oldu, yöneticiler hizmetkar oldu. Bakýn 32 yýllýk kamu yönetimi hocasýyým. 32 yýldýr bu alanýn içinde çalýþýyorum. Yurt dýþýndaki, yurt içindeki çalýþmalarý izliyorum, yazýyoruz, çiziyoruz. Benim gördüðüm; Bugün manzara bu. Artýk, yönetim ve yöneticiler efendi deðil, sizin bizim hizmetkarýmýz olarak karþýmýzda çalýþýyorlar. Dolayýsýyla efendilik bize geçti. Efendilik bize geçti de acaba biz o efendiliði iyi kullanabiliyor muyuz? Yani, yönetimle halk arasýndaki iliþkiler biri üst, biri ast meselesinde yatay iliþkilere doðru baþladý. Biz de yönetiþimin parçasýyýz arkadaþlar. Belediye demek; Beldeye ait demektir. Yani belediye, beldenin yönetiminden sorumlu idare demektir. Eski adý bunun þehremaneti, yani þehrin, kentin kendine emanet edildiði bir yer, bir kurumdu. Buradan geliyoruz. Dolayýsýyla bugün yaklaþýk nüfusumuzun yüzde 83 ü belediyelerde yaþýyor. Belediye sýnýrý içinde yaþýyor. Cumhuriyet döneminin ilk baþlangýcýnda bu tam tersiydi. %80 ler kýrsal kesimde, köyde yaþýyordu. %20 ler ise belediyelerde yaþýyordu. Bugün tam tersi bir durum oldu. Artýk Türkiye nin toplum gerçeði, þehirli olma gerçeðidir. Yani, þehirli toplumla bugün karþý karþýyayýz. Ancak, þehirde yaþamak, þehirli olmak için yeterli deðil. Þehirde yaþamanýn sorumluluðu var. Þehir demek; medeniyet demek, þehir demek; kültür demek, þehir demek; dayanýþma demek, þehir demek; halk demek, þehir demek; altyapý demek, þehir demek; hukuk demek, þehir demek; edeb, âdâb demek, þehir demek; yardýmlaþma demek. Yani 1950 den itibaren baþlayan sanayileþmeyle beraber bir kýsmýmýz þehire iþ bulmaya, ticaret yapmaya geldi, bir kýsmý da þehirde 19

20 paylaþýlan bir mal var diye, þehirlerin bazý boþ alanlarýný, denetimsiz alanlarýný iþgal ederek âdeta yaðmalamaya baþladý. Ýþte biz yaðmalanan þehirlerden, sahipsiz þehirlerden, sahibi olan ve þehrine, çevresine sahip çýkan, onun yönetimini etkileyen, katýlan, elini taþýn altýna koyan bir anlayýþa doðru geliþiyoruz, evriliyoruz. Deðerli arkadaþlar, Amerikan yönetim kültüründe þöyle bir anlayýþ vardýr; Þehir halký der ki; Þehirler bizim evimizdir. Evimizin içini biz yönetiriz. Evet, yani yerel yönetici olarak, yerel yönetim olarak biz yönetiriz der. Yani, Amerika nýn baþkenti Washington bunu anlamaz. Buna karýþamaz. Karýþmamsý gerekir. Çünkü; Biz ondan daha iyi yönetme iktidarýna, bilgisine, tecrübesine sahibiz. Bu bir iddia deðil. Bu bir tecrübe, bir yetenek. Dolayýsýyla 2003 te, 2004 te, 2005 te baþlayan, gerçekleþtirilen reformlarýn devam etmesi gerekir. Türkiye yerelleþmede daha henüz iþin baþýnda duruyor. Ýþte bakýn arkadaþlar, yerelleþmede daha Türkiye iþin baþýnda devam ediyor. Batý ülkelerine baktýðýnýz zaman, geliþmiþ ülkelere baktýðýnýz zaman, burada geliþen ülkelerin temel dinamiðinde yerinden yönetimin, yerel yönetimlerin çok güçlü olduklarýný görürsünüz. O sebeple bizim yerel yönetimlere sahip çýkmamýz gerekir, yerel yönetimi kendi evimizin parçasý gibi görmemiz gerekir. Evimizin içini nasýl baþkasýna müdahele ettirmeden yönetmek istiyorsak, biz de belediyemizi, çevremizi ve bunun güzelleþtirilmesi için her türlü gayreti sarfetmemiz gerekir. Þimdi, Belediyecilik dediðiniz zaman ne akla geliyor? Bence birincisi þu; Belediye hizmetleri, vatandaþýn ayaðýna, kýsa zamanda ulaþtýrýlan hizmetlerdir. Yani, biz buna verimlilik, etkinlik diyoruz. Bunun açýlýmý þudur; Vatandaþ diyor ki; Arkadaþ beni kuyruklarda bakletme. Bana sorunlarým konusunda zaman uzatma. Bu sorunlarý kýsa zamanda çöz. Beni belediyem içinde huzurlu bir þekilde iyi hizmet sunan insanlarla karþýlaþtýr. Ve ben hizmetlerden memnun olayým. Bizi memnun et diyor. Ýkincisi olarak da þunu söylüyor; Senin yaptýðýn yönetim benim adýma yapýlan bir yönetimdir. Kaynaklarýný ben veriyorum. Bu kaynaklarý vergilerle ben ödüyorum. O zaman beni de bu sürece dahil et. Yani, bu yönetim sürecine ben de gireyim, katýlayým. Benden de bir þeyler sor. 20

21 39. İstişare Kurulu Toplantısı Yönetenlerin de, ey halk, ey belediyedeki insanlar, hemþehrilerim, benimle ilgili ne söylemek istersiniz? Ne önerileriniz var? Beni denetleyin, bana öneriler getirin. Dediðini, demesi gerektiðini ifade etmek isterim. Yani, bunun açýlýmý bu. Þimdi, bir de þu var; Benim kaynaðýmý kullanýyorsun, benim yetkimi kullanýyorsun, bana hesap ver. Yani ne yaptýn, ne ettin bunun hesabýný ver. Ýþte bu toplantý, bu hesap vermenin, bu yönetiþimin güzel örneklerinden bir tanesi ve belediyenin size bu imkaný vermekle, kendini size hesap verme açýsýndan açmýþ oluyor. Deðerlendirmeye açmýþ oluyor. Kendi faaliyetlerini anlatmak için sizin de deðerlendirmelerinizi, görüþlerinizi almýþ oluyor. Ve bununla tabi olay birmiyor. Her belediyenin hedefi þu: Merkezî idarenin kendi arasýnda standartlarý vardýr, bellidir. Kaymakamlýk, vilayet, bakanlýklar, her þeyin standardý vardýr. Ama belediyeler arasýnda bir yarýþma vardýr, rekabet vardýr. Nasýl piyasadaki firmalarýn kendi arasýnda rekabet varsa, belediyeler arasýnda da rekabet vardýr. Bir beldeyi güzelleþtiren, geliþtiren yalnýzca onun yönetimindan sorumlu belediye deðildir arkadaþlar. Orada oturan insanlarýn da bu geliþmeye çok önemli katkýlar yapmasý gerekir. Bu süreçte ben müsade ederseniz sözü fazla uzatmadan baðlamak istiyorum. Çünkü; Herkes çok kýsa konuþtu. Benim uzun konuþmam biraz sizi býktýrabilir. (Divan Baþkaný: - Zevkle dinliyoruz hocam. ) Efendim çok teþekkür ederim. Þimdi, biz burada belediyecilikte emanet edilen, halkýn emanet ettiði bir kaynaðý ve imkaný kulanýyoruz, yetkiyi kullanýyoruz. Dolayýsýyla hepimiz yöneticiler olarak emanetçiyiz. Emaneti nasýl sahibine en iyi þekilde iade etmek için çalýþýrsak, belediye yöneticileri, baþkan ve yöneticilerin de ayný hassasiyet içerisinde olduklarýný biliyorum. Bizler de belki zaman içerisinde üzerimize yöneticilik alabiliriz. Bunu yapabiliriz. Dolayýsýyla, bu yönetimlerin arkada býrakacaðý çok güzel eserlerle, geleceðinin teminatý olarak, sizlerin gelecek açýsýndan, geleceði inþa etmesinde çok önemli rolü olduðunu düþünüyorum. Ben müsade ederseniz burada konuþmanýn insicamýný fazla bozmadan sözlerime son vermek istiyorum. Bu toplantý vesilesiyle sizlere 21

22 hitap etmekten dolayý çok mutlu olduðumu ve bendenizi davet ettiði için de Sayýn Belediye Baþkanýna þükranlarýmý arz ettiðimi belirterek hapinize saygýlar sunuy6orum. Kerim Aytekin Divan Baþkaný Sayýn Hocamýza biz de teþekkür ediyoruz. Baþtanberi görüþlerinden istifade ettiðimiz çok faydalandýðýmýz hocamýz, saðolsunlar. Teþekkür ediyoruz. Efendim þimdi, Asýl günden maddemiz, ona geçiyoruz. Þimdi ana günden maddemiz. Hocamýzý her zaman üstün tutuyoruz. Onun görüþlerinden her zaman istifade ediyoruz. O hepsinin üstünde ama, iþte bu günkü gündem maddemizin asýl meselesine geliyoruz. Sayýn Belediye Baþkanýmýz Lokman Çaðýrýcý Bey þimdi bir yýllýk çalýþmalarýn sunumunu yapacak. Buyurun efendim. 22

23 39. İstişare Kurulu Toplantısı Lokman Çaðýrýcý Belediye Baþkaný Sayýn Milletvekillerimiz, Sayýn Kaymakamýn, Siyasi Parti ilçe baþkanlarý, il yönetim kurulu üyemiz, deðerli hazirun tekrar hepinizi saygý ve hürmetle selamlýyorum. Özet olarak hem dýþarýda sergide, hem de önünüzdeki kitapçýklarda hizmetleri sizlerin beðenisine ve eleþtirilerine sunmuþ bulunuyoruz. Ama, ben özet olarak bir kere daha bu hizmetleri anlatmak istiyorum. 29 Mart 2009 da 45 Belediye Meclis Üyemizle birlikte bizlere yüklemiþ olduðunuz bu sorumluluðu, tevdi etmiþ olduðunuz bu görevi layýkýyla yürütmeye gayret ettik. Yine sizlerle birlikte bir yýl boyunca deðiþik ortamlarda, platformlarda istiþare ederek bir yýlýn sonunda neler yaptýk? Özetle hep birlikte burada izleyeceðiz. Ben öncelikle Basýn mensuplarýmýza da hoþgeldiniz diyorum. On- 23

24 lar da hem bir yýl boyunca haberleri sundular, inþaallah þimdi de bu çalýþmalarý toplu olarak izleyecekler ve izlenimlerini servis yapacaklar. Evet, önce yatýrým faaliyetlerimizden baþlamak istiyorum. A) 2009 YILINDA YAPIMI TAMAMLANAN PROJELERÝMÝZ Öncelikli olarak devam eden projelerimizi ele aldýk ve bunlarý bitirdik. Bunlarý bitirirken de yeni projelere imza attýk. Bunlarýn baþýnda; Yüzyýl Polis Merkezimiz geliyor ki; Ýnþaallah Pazartesi günü de Ýstanbul Emniyet Müdürümüzün de katýlýmýyla Polis Haftasý çerçevesinde açýlýþý yapýlacak. Bu vesileyle sizleri de oraya davet ediyoruz. 4 katlý, bir de bunun alt katý var. En alt katýnda güzel bir spor salonu, yine üst katýnda Yüzyýl a hizmet edecek bir Polis Merkezi olacak. Yine çocuk Þûbesi olacak. Büyük bir hizmet binasý inþaallah Yüzyýl a kazandýrmýþ olacaðýz. Þu anda fiili olarak açýldý Resmî açýlýþýný da Pazartesi gerçekleþtirmiþ olacaðýz. Bunu tamamladýk. Yüzyýl Mahallemiz önceki seçimlerde bize demiþti; Sadece bir karakol yapýn, baþka bir þey istemiyoruz. Ama, biz bununla tetinmedik. Yüzyýl da Muhtarlýk binamýzý ve güzel de bir Saðlýk Ocaðý açtýk. 11 yeni muhtarlýk binasýný 2009 da tamamladýk. Önceki yaptýklarýmýzla birlikte 18 e ulaþtýk. Ýnþaallah bu yýl sonunda da 22 olarak bütün muhtarlýk binalarýmýzý fotoðrafta da gördüðünüz gibi, çevre düzenlemeleriyle birlikte müstakil binalara çeviriyoruz. Mahalle konaklarýmýzý da, saðlýk ocaklarýmýzý da zamanla peyderpey oralardan ayrý binalara taþýyarak mahalle konaklarýný bir kültür merkezi haline, bilgievleri haline getirmek istiyoruz. Çünkü mahalle konaklarýmýz halkýmýzýn en fazla hizmet gördükleri, yakinen kendilerine hizmet edilen binalar olarak devam ediyor. 12 okulumuzun konferans salonu yine 2009 yýlýnda tamamlandý. 43 Kamu binamýzýn tadilat ve çevre düzenlemesini 2009 yýlýnda tamamladýk. Biraz önce de söylediðim gibi bunlar baþta, okullarýmýz, camilerimiz ve diðer kamu kurum binalarý olmak üzere. Bunlar ufak projeler deðil arkadaþlar. Bunlarýn çevre bakým düzeni, tamirat, tadi- 24

25 39. İstişare Kurulu Toplantısı lat. Özellikle okullarýmýzýn eðitim yýlý öncesinde iç tadilatlarý da buna dahil. Bunlarý hýzlý bir þekilde teker teker geçmek istiyoruz. Saðlýk parkýmýz, engelliler parkýmýz vardý rehabilitasyon merkezimizin yanýnda. Burayý yeniden düzenledik. Bu alaný tamamen engellilerimizin oyun alaný olarak dizayn ettik ve bunu 2009 da tamamladýk. Kirazlý camimizin yine, o caddenin çevre düzenlemesiyle birlikte buraya güzel bir kütüphane kazandýrdýk. Bunlar örnek projeler. Sağlık Parkı Yeni Mahalle de yine Mevlana Caddesi üzerinde çevre düzenlemesiyle birlikte burada da mahalle konaðýmýz, camimiz ve buradaki okulla birlikte güzel bir çevre düzenlemesi, burada da güzel bir kütüphane, þadýrvan WC hizmete açýldý. Yine Hacý Mehmet Camimizin çevre düzenlemesiyle birlikte ki, Hürriyet Mahallemizde, burasý da çevre duvarlarý ve alanlarýyla güzel bir þey oldu. Kemalpaþa Mahallemizde yine Veyselkarani camimizin çevre düzenlemesi, bunun önünde de, þu tarafýnda güzel bir parký da var. Bir kütüphane oluþturuldu. 25

26 B) YENÝ YAPILAN VE YENÝLENEN PARKLAR Burada, bölgemizdeki ufak alan da olsa ki, Fatih Mahallemizde maalesef büyük park yapacak fazla bir yerimiz yok. Fýrýnýn karþýsýndaki alaný þu anda hazýrlýyoruz. Ýnþaallah oraya güzel bir park yapacaðýz ama, ufak alan da olmuþ olsa Baðcýlar da 50 ye yakýn þu þekilde çevre düzenlemeleriyle çocuk oyun alanlarý ve Sağlık Parkı fitness alanlarýyla parklar oluþturduk. Bunlardan bir tanesi Fatih Mahallesi Ayvalý Sokak Parký, Göztepe Mahallesi Þeyh Þamil Parký, Muhtarlýk binamýzla birlikte yeniden çevre düzenlemesine kavuþtu. Güneþli Kayýsý Bahçesi 80 Aðaçlýk güzel bir kayýsý bahçesi, Baðcýlar daki meyve kültürünü yaþatýrken ayný zamanda Anadolu nun da meyve kültürünü Baðcýlar da yaþatmak istiyoruz. Kayýsý Bahçemiz de çok güzel oldu. Çiçekleri açtý, inþaallah kayýsýsýný da birlikte yeriz. Kayısı Bahçesi 26

27 39. İstişare Kurulu Toplantısı Güneþli Mahallesi nde Yalçýn Sokakta yine ufak bir park ve spor alaný oluþturulmasý, Kirazlýbent Piknik Alanýmýz ki, burasý özellikle Baðcýlarýmýzda okullarýmýz, sivil toplum kuruluþlarýmýz, derneklerimiz baþta olmak üzere, Belediyemiz tarafýndan Orman Bakanlýðý ndan kiralanan 200 dönümlük piknik alaný, Burayý piknik masalarýyla birlikte yeniden donattýk. Tamamen ücretsiz olarak hizmet veriyor ve 22 mahallemizdeki mahalle konaðýndan, muhtarlarýmýz da iyi bilirler, servislerle halkýmýzý ücretsiz olarak bu piknik alanýna inþaallah taþýmaya da devam edeceðiz. Yine izci kampýmýz da, gençlik çalýþmalarýmýz da orada devam edecek. Kirazlýbent Piknik Alaný C) YENÝLENEN REFÜJLER Baðcýlar da refüjlerimiz, kavþaklarýmýz farklý bir görünüm kazandý. 4-5 yýl önce Baðcýlar da bahçelerimizdeki güller belki zor korunuyordu, ama bugün Allah a çok þükür, Meydanda, kavþakta, sosyal ve kültürel açýdan da ciddi bir mesafe kat ettiðimizin de bir göstergesi. Boþ bulduðumuz meydanlarý, kavþaklarý, okul çevrelerini bu þekilde çiçek- 27

28 lendirip yeþillendiriyoruz. Bunlar fazla maliyetli deðil ama, insanlarýn gönlündeki, ruhundaki o güzelliði ortaya koyan çalýþmalar. Baðcýlar Meydanda, bunu özellikle bir bilgi vermek istiyorum; Metrodan vaz mý geçildi diye hep bir söylenti oluþtu. Orada meydan çalýþmasý yapýlana kadar mezbelelik durumdan çýkarmak için geçici bir üst düzenlemesi yaptýk. Ýnþaallah bu yýl yetiþtirmeyi planlýyor Büyükþehir Belediyemiz, yan tarftan da kamulaþtýrmalar ilave olduðu için büyük bir proje. 5 katlý bir proje var altta. Bunun iki katý otopark, üç katý alýþveriþ merkezi þeklinde. Tüm bu meydanýn tamamýný kapsýyor metro istasyonuyla ama. Metro istasyonu inþaallah bu yýl burada da baþlayacak. BOYASIZ BÝNA KALMASIN KAMPANYASI Bir kampanya daha baþlatmýþtýk. Bu belki ilk baþta yavaþ gidiyor gibi gözüküyor ama, zaman zaman birebir de görüþerek, özellikle caddelerden baþlayarak, boya firmalarýyla da bir protokol yaptýk. Yarý fiyatýyla cephelerini iþte bu þekilden, bu þekile deðiþtirerek, dönüþtürerek Baðcýlar da bir cephe çalýþmasýna da devam ediyoruz. D) YAPIMI DEVAM EDEN PROJELERÝMÝZ Engelliler Sarayý inþaatýmýz biraz uzadý ama, buradaki sosyal projeleri özellikle güzel bir þekilde tamamlamak için böyle biraz uzunca bir süreç aldý. Ama son noktaya geldi. Ýnþaat safhasýnda herhangi bir eksiðimiz kalmadý. Yüzme havuzundan trafosuna kadar, tüm 28

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn

Detaylı

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a Bakýrköy Tarihini Yazmalý SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ Babalardan, dedelerden kalan miras bilgi ve dökümanlar ile Bakýrköy ü sonraki kuþaklara devredecek bilgi, fotoðraf, obje, kýyafet, aksesuar malzemelerinin

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7. Çocuk Meclisi Çocuk 7. Şûrâsı KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 106 Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

Nereden nereye PROJE TASARIM

Nereden nereye PROJE TASARIM 2EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ içindekiler 3 Nereden nereye Eylül-Ekim 2007 Sayý: 9 Genel Yayýn Koordinatörü ÖMER POLAT Basýn Yayýn Daire Baþkaný YUSUF GENÇ Sorumlu Müdür MEHMET KESEN Arþiv Fotoðraflarý NURDOÐAN

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Kanser kaderimiz olmayacak

Kanser kaderimiz olmayacak 2 genç isale hatýnda boðuldu Çorum'un Osmancýk ilçesi Kýnalýtaþ köyünde, belediyeye ait isale hattýna su almak için giren 2 genç boðuldu. HABERÝ 5 DE Osmancýk ta isale hattýna su almak için giren 2 genç

Detaylı

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde (Ç.HAK:516) Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde Teknokent te sýra yer tesliminde 6 MART 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ihalesi geçen

Detaylı

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor.

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor. Belediye nin faaliyet raporu onaylandý Adaletle hizmet ediyoruz * HABERÝ 7 DE Madenlerin Çorum a katkýsý yýlda 100 milyon TL yi aþýyor Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum daki madenlerin

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Çözüm sürecine destek

Çözüm sürecine destek Hayvancýlýk üzerine kurulu 5 Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný Salim Uslu yu ziyaret Kooperatifler kredi bekliyor Çorum da hayvancýlýk üzerine kurulu 5 Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný, AK Parti

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE Ümmet Platformu ndan idam protestosu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan 257.346 m2 lik bir arazinin tahsisinin yapýldýðý Güney Kampüsü için arazi tahsisi * HABERÝ 2 DE Mýsýr da 529 Müslüman ýn haksýz

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

Havayý kirletene ceza

Havayý kirletene ceza Kongo yla iþbirliði * HABERÝ 4 DE Kinþasa Ticaret Odasý Baþkaný Christian Knayiki ve Yardýmcýsý Partick Sunzu Matala, Çorum'da ziyaret ettikleri firmanýn Yönetim Kurulu Baþkaný Þükrü Koldaþ ile birlikte

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı