Termostatik Genleşme Valfleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Termostatik Genleşme Valfleri"

Transkript

1 Mart 2005 / KATALOG EXP(TR) Termostatik Genleşme Valfleri Seçkin Termostatik Şarjlar İle

2 Sayfa 2 / KATALOG EXP(TR) TERMOSTATİK GENLEŞME VALFLERİ SEÇKİN TERMOSTATİK ŞARJLAR Tüm uygulamalarda en yüksek performans yakalamak için dizayn edilmiştir klima ve s pompas, orta ve düşük s cakl kta soğutmalarda kullan l r. TERMOSTATİK ELEMAN DİZAYNI Paslanmaz çelikten yap lm ş diyafram ve kaynakla birleştirilmiş eleman ile dayan kl l ğ ispatlanm şt r. DİYAFRAM DİZAYNI Geniş ve düz diyafram yap s mükemmel valf kontrolü sağlar. TERMOSTATİK ELAMANLARIN DEĞİŞEBİLMESİ Bütün standart valflerde elemanlar değişebilir. 10 Sporlan Termostatik Genleşme Valflerinin Faydalar ve Önemli Özellikleri DENGELENMİŞ AĞIZ (PORT) DİZAYNI İğne ve ağ z n çok iyi bir şekilde ayarlanmas n sağlar. Valfin çal şmas ndan dolay, giriş ve ç k ş ndaki bas nç fark n n değişmesini önler. Geniş ve değişen çal şma koşullar nda mükemmel kontrol sağlar. İĞNE TAŞIYICI DİZAYN (KONVANSİYONEL VALFLER) İğne ve ağ z n tam hassas bir şekilde ayarlanmas n, s k bir şekilde iğnenin yatağa oturmas n sağlar. İÇ PARÇALARIN ULAŞILABİLİRLİĞİ Dayan kl, s zd rmaz gövde yap s na sahip valfler istenildiği takdirde iç parçalar n n temizlenmesi ve muayenesi için sökülebilir. MALZEME YAPISI İğne ve ağ z n malzemeleri aş nma ve paslanmaya karş maksimum korunma sağlar. GÜMÜŞ KAYNAKLI BAĞLANTILAR Valf gövdesine bağlant da yüksek dayan kl l k ve s zd rmazl k sağlar. SÜPERHİT AYARLANABİLİR DİZAYN Bütün standart valfler d ştan ayarlanmalıdır. İÇİNDEKİLER Seçim İşlemi Valf isimlendirme / Sipariş Talimat Tavsiye edilen Termostatik Şarjlar Aşağ daki soğutkanlar İçin TGV Kapasite Oranlar : 12, 22, 134a, 401A, 402A, 404A, 407A, 407C, 408A, 409A, 502, Aşağ daki soğutkanlar İçin Kapasite Tablolar : 12, 22, 134a, 401A, 402A, 404A, 407A, 407C, 408A, 409A, 502, TGV Pratik Tan ma Klavuzu Valf Özellikleri BF F ve EF Q, EQ, ve SQ SBF & EBF S EBS O H M V W Malzemeler ve Yap Detaylar Orijinal Ekipman Üreticisi (OEM) tipi Termostatik Genleşme Valfleri Termostatik Genleşme Valflerinin uygulamalar ve çal şma prensipleri katalog 10-9 da ayr nt l bir şekilde aç klanm şt r. Termostatik Genleşme Valflerinin montaj ve bak m katalog de ayr nt l bir şekilde aç klanm şt r. SPORLAN TERMOSTATİK GENLEŞME VALFLERİ Termostatik Genleşme Valfleri (TGV) likid durumdaki soğutkan n direk genleşmeli (DG) evaporatöre ak ş n kontrol eder. Ayn zamanda evaporatörün ç k ş ndaki buharlaşm ş soğutkan n süperhit (k zg n buhar) miktar n sabit tutar. TGV n n kuyruk eleman n n (bulb) bağland ğ yerdeki emme bas nc na karş l k gelen doyma s cakl ğ ile ayn yerdeki gerçek s cakl ğ n fark n kontrol eder; bu da süperhit değeridir. Süperhit değeri kontrol edilerek, TGV evaporatörün tüm yüzeyini aktif tutar ve likid soğutkan n kompresöre dönüşünü önler. TGV evaporatördeki buharlaşma oran na göre likid soğutkan n evaporatöre ayn miktarda aktar lmas sağlar. Bu da; TGV lerini bir çok klima ve soğutma uygulamalar için ideal k lar. SADECE KLİMA VE/VEYA SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILIR Yay n hakk Parker Hannifin Anonim Şirketine (Corporation) aittir.

3 SEÇİM İŞLEMİ KATALOG EXP(TR) / Sayfa 3 Sporlan Termostatik Genleşme Valfi seçilirken aşağ daki işlem yap lmal d r: 1.Valfin girişindeki likid soğutkan s cakl ğ n n belirlenmesi Sayfa 5-9 daki TGV kapasite tablolar hesaplan rken, R-12, R-22, R-134a, R-401A, R-402A, R-404A, R-407A, R-407C, R-408A, R-409A, R-502, R-507 ler için likid s cakl ğ 40 C al nm şt r. Diğer likid s cakl klarda, tablodaki her soğutkan için haz rlanm ş düzeltme faktörünü kullan n z. Örneğin aşağ daki Tablo B ye bak n z. 2. Vafteki bas nç düşmesinin belirlenmesi Bas nç düşmesi düzeltme faktörü standart likid s cakl ğ ile bas nç düşmesine göre belirlenir. Standart bas nç düşmesi evaporatör s cakl ğ na bağl d r. Bas nç düşmesi, yoğunlaşma (condensing) bas nc ndan evaporatörün ç k ş ndaki doymuş bas nç değeri ç kar larak belirlenir. Bu hesaplamada kullan lan yoğunlaşma bas nc, çal şan sistemin minimum yoğunlaşma bas nc al nmal d r. Bu değerden diğer bas nç kay plar ç kar larak valfteki net bas nç düşmesi elde edilir. Bas nç düşümü düzeltme faktörü bulunurken bu değer kullan lmal d r. Örneğin Tablo C ye bak n z. Aşağ daki mümkün olabilecek bütün bas nç düşmelerinin dikkate al nd ğ na emin olunuz. 1. Evaporatör ve Kondenser dahil olmak üzere tüm soğutma hatlar ndaki sürtünme kay plar. 2. Selenoid valf ve Filtre-Drayer gibi likid hat aksesuarlar ndaki bas nç düşmesi. 3. Likid hatt ndaki dikey yükseklikten dolay bas nç düşmesi. 4. Eğer kullan l yorsa, distiribütördeki bas nç düşmesi. Soğutkan distiribütörleri hakk nda geniş bilgi katalog ayr nt l bir şekilde aç klanm şt r. 3. Kapasite tablolar ndan valf seçimi Evaporatör dizayn s cakl ğ na göre valfi seçiniz. Eğer mümkünse valfin kapasitesi sistemin dizayn kapasitesine eşit yada biraz fazla al nmal d r. Likid s cakl ğ ve bas nç düşmesine uygun düzeltme faktörleri kullan ld ğ na emin olunuz. Arzu edilen valfin kapasitesi tablodan bulunduktan sonra, tablonun ikinci sutunundan valfin nominal kapasitesini belirleyiniz. Çok evaporatörlü sistemlerde, her valfi ayr ayr evaporatör kapasitelerine göre seçiniz. Örneğin Tablo A ya bak n z. 4. D ştan dengelemenin gerekli olup olmad ğ n n belirlenmesi Valfin ç k ş ile kuyruk eleman n n bulunduğu yer aras ndaki bas nç düşmesi miktar, d ştan dengelemenin gerekli olup, olmayacağ hakk nda fikir verir. Bu konuda daha fazla bilgi için katalog 10-9 a bak n z. 5. Gövde Tipinin Seçimi Arzu edilen bağlant stiline göre gövde tipini seçiniz. Her tip TGV nin tüm teknik karakteristik ve nominal kapasiteleri sayfa 9 ve 10 da aç klanm şt r. 6. Sporlan Seçkin Termostatik Şarj n seçimi Sayfa 4 teki tablodan dizayn evaporatör s cakl ğ na uygun şarj seçiniz. Sporlan Seçkin Termostatik Şarjlar hakk nda tüm bilgiler katalog 10-9 da aç klanm şt r. Seçim Örneği Soğutkan 22 Uygulama: Orta s cakl kta soğutma Evaporatör dizayn s cakl ğ C Kondenser dizayn s cakl ğ C Soğutkan likid s cakl ğ C Design system capacity kw Valfteki bas nç düşmesi: Yoğunlaşma bas nc (bar) Buharlaşma bas nc (bar) Likid hatt ve aksesuarlardaki kay plar (bar) 0.3 Distiribütör ve borulardaki kay plar (bar) Q Soğutkan likid düzeltme faktörü Bas nç düşmesi düzeltme faktörü TGV in kapasitesini hesaplamak için aşağ daki formülü kullan n z: TGV kapasitesi = TGV kapasite değeri (tablodan) x Likid s cakl ğ DF x Bas nç düşmesi DF -20 C buharlaşma s cakl ğ, 8 bar bas nç düşmesi ve 20 C likid s cakl ğ nda; FVE-1 modelin kapasitesi: 3.28 x 1.21 x 0.89 = 3.53 Kw t r. Termostatik şarj ( sayfa 4 teki tablodan): VC W Seçim: FVE-1-C 3/8 x 1/2 x 1/4 ODF x 5 Q Distiribütörün meydana getiriceği bas nç düşüşünden ötürü, soğutkan distiribütörü kullanan evaporatörlerde d ştan dengeli TGV kullan lamal d r. Ayr ca termostatik şarj n yer değiştirme (migration) olas l ğ n azaltmak için klima termostatik şarjlar nda her zaman d ştan dengeli valfler kullan lmal d r. W Termostatik şarjdaki soğutkan şarj belirten harf (bu örnekte "V"), valf modeli ile birlikte isimlendirildiği zaman kullan lmaz. TERMOSTATİK GENLEŞME VALF KAPASİTELERİ KW KLİMA, ISI POMPASI VE Valfin kapasitesi sistemin dizayn kapasitesine eşit yada biraz fazla al nmal d r. (Tamamlanm ş R-22 kapasite tablolar için sayfa 6 ya bak n z) Dizayn Buharlaşma s cakl ğ G V E GİREN LİKİ Dİ N SICAKLIĞI C SOĞ UTKAN LİKİD SICAKLIĞI DÜ ZELTME FAKTÖRÜ A C TGV Bas nç Düşmesi Likid S cakl ğ Tablo B Tablo A Tablo C

4 Sayfa 4 / KATALOG EXP(TR) Valf İsimlendirme / Sipariş Talimat Valfin isimlendirilmesinde aşağ da formattaki gibi harfleri ve rakamlar birleştiriniz. Ayr ca tüm bağlant ölçülerini ve ince boru (capillary tube) uzunluğunuda ekleyiniz. ÖRNEK SPORLAN IN SEÇKİN ŞARJLARI HER ÖZEL UYGULAMADA EN YÜKSEK PERFORMANS İÇİN DİZAYN EDİLMİŞTİR * UYGULAMA FAKTÖRLERİ: 1. ZP tipi şarj, Z tipi şarjla hemen hemen ayn karakteristik özelliğe sahiptir. Aralar ndaki tek fark ZP tipi şarjlar bas nç s n rlay c, Maksimum Çal şma Bas nc (MOP), özelliğe sahiptirler. ZP şarjlar, Z şarjlar n n yerine kullan lmamal d r. Her biri kendine özgü yap s yla istenilen amaca göre seçilmelidir. Katalog 10-9 a ayr nt l bilgi için bak n z. 2. Bütün Klima ve Is Pompas şarjlar d ştan dengeli vafler ile kullan l r. Ne zaman d ştan dengenin kullan lacağ Katalog 10-9 da geniş olarak aç klanm şt r. 3. L tipi likid şarjlar bir çok eleman ölçüleri ile beraber, değişik soğutkanlar için mevcuttur. 4. VGA ve VCP100 şarjlar n aras ndaki farklar için Katalog 10-9 a bak n z. 5. Eğer hangi şarj kullanacağ n za emin değilseniz, Katalog 10-9 daki Termostatik Şarjlar bölümüne bak n z veya en yakın Acal Satış ofisine tüm sistem verileri ile başvurunuz. TGV NİN SOĞUTKAN 12, 22, 134a, 401A, 402A, 404A, 407A, 407C, 408A, 409A, 502, 507 İÇİN KAPASİTE ORANLARI: R-12, R-22, R-134a, R-401A, R-402A, R-404A, R-407A, R-407C, R-408A, R-409A, R-502, R-507 soğutkanlar için TGV kapasite oranlar hesaplan rken, valfin girişindeki buhars z soğutkan likid s cakl ğ 40 C, maksimum aç lma süperhiti 4 C ve standart fabrika süperhit hava test ayar al nm şt r. Valfin kapasitesi ve süperhit ayar aras ndaki ilişkiyi katalog 10-9 da bulabilirsiniz. Kapasite tablolar ndaki evaporatör s cakl klar 5 C, -5 C, -20 C, -40 C kapasite oranlar ANSI/ARI Standart numara 750 ile uygundur. TGV leri ANSI/ASHRAE 17 standartlar na göre test edilmiştir. Tablolarda bulunmayan, farkl çal şma koşullar ndaki TGV leri için Acal Satış ofisine veya Sporlan Valf e başvurunuz.

5 KATALOG EXP(TR) / Sayfa 5 TERMOSTATİK GENLEŞME VALF KAPASİTELERİ kw 12, 134a, 401A, 409A KLİMA, ISI POMPASI ve TİCARİ SOĞUTMA UYGULAMALARINDA TGV Kapasitesi = TGV kapasite oran (tablodan) x Liqid s cakl ğ DF x Bas nç düşmesi DF Örnek: 5.28 Kw nominal kapasiteli F tipi valf, R-134a, -10 C evaporatör, 8 bar valfteki bas nç düşmesi, ve 10 C TGV giriş likid s cakl ğ nda; TGV gerçek kapasitesi = 6.65 (tablodan) x 1.40 (Liqid s cakl ğ DF) x 1.15 (Bas nç düşmesi DF)= 10.7 Kw.

6 Sayfa 6 / KATALOG EXP(TR) , 407A, 407C TERMOSTATiK GENLEŞME VALF KAPASİTELERİ kw KLİMA, ISI POMPASI ve TİCARİ SOĞUTMA UYGULAMALARINDA EVAPORATÖ R SICAKLIĞI C TGV TEKİ BASINÇDÜŞ MESİ bar BASINÇDÜ Ş MESİDÜZELTME FAKTÖ RÜ & & TGV Kapasitesi = TGV kapasite oran (tablodan) x Liqid s cakl ğ DF x Bas nç düşmesi DF Örnek: 7.03 Kw nominal kapasiteli S tipi valf, R-22, -10 C evaporatör, 6 bar valfteki bas nç düşmesi, ve 30 C TGV giriş likid s cakl ğ nda; TGV gerçek kapasitesi = 6.95 (tablodan) x 1.11 (Liqid s cakl ğ DF) x 0.87 (Bas nç düşmesi DF)= 6.71 Kw. SOĞ UTKAN G V EG İ R E NL İ K İD İN S I C A K L I Ğ I C L İ K İ DSICAKLIĞ IDÜZEL TMEF AK T Ö RÜ A C

7 TERMOSTATİK GENLEŞME VALF KAPASİTELERİ kw KLİMA, ISI POMPASI ve TİCARİ SOĞUTMA UYGULAMALARINDA KATALOG EXP(TR) / Sayfa 7 404A, 408A, 502 EVAPORATÖ R SICAKLIĞI C TGV TEKİ BASINÇDÜŞ MESİ bar BASINÇDÜ Ş MESİDÜZELTME FAKTÖ RÜ & & TGV Kapasitesi = TGV kapasite oran (tablodan) x Liqid s cakl ğ DF x Bas nç düşmesi DF Örnek: 5.28 Kw nominal kapasiteli F tipi valf, R-404A, -30 C evaporatör, 8 bar valfteki bas nç düşmesi, ve 30 C TGV giriş likid s cakl ğ nda; TGV gerçek kapasitesi = 4.05 (tablodan) x 1.21 (Liqid s cakl ğ DF) x 0.89 (Bas nç düşmesi DF)= 4.36 Kw.

8 Sayfa 8 / KATALOG EXP(TR) TERMOSTATİK GENLEŞME VALF KAPASİTELERİ kw TİCARİ ve DÜŞÜK SICAKLIKTA SOĞUTMA UYGULAMALARINDA 402A & 507 EVAPORATÖ R SICAKLIĞI C TGV TEKİ BASINÇDÜŞ MESİ bar BASINÇDÜ Ş MESİDÜZELTME FAKTÖ RÜ & & TGV Kapasitesi = TGV kapasite oran (tablodan) x Liqid s cakl ğ DF x Bas nç düşmesi DF Örnek: 5.28 Kw nominal kapasiteli F tipi valf, R-402A, -30 C evaporatör, 8 bar valfteki bas nç düşmesi, ve 20 C TGV giriş likid s cakl ğ nda; TGV gerçek kapasitesi = 4.10 (tablodan) x 1.41 (Liqid s cakl ğ DF) x 0.89 (Bas nç düşmesi DF)= 5.2 Kw 0.89 (CF pressure drop) = 5.2 kw. SOĞ UTKAN G V E G İ R E N L İKİ D İN SIC A KL I Ğ I LİKİDSICAKLIĞ I D ÜZE L TM E FA KTÖ R Ü 402A

9 KATALOG EXP(TR) / Sayfa 9 Özellikleri sayfa 12 ve 13 te Küçük pirinç çubuk gövdeli valf d ştan ayarlanabilir. Küçük kapasiteli soğutma sistemlerinde kullan l r. Girişinde ç kar ptak labilir filtre (100 mesh) bulunur ve bağlant s SAE rakordur. Başl ca kullan mlar : Soğutucular, Dondurucular. F valfi ile ayn d r, sadece bağlant lar ODF kaynakl d r. Özellikleri sayfa 12 ve 13 te Özellikleri sayfa 14 ve 17 de Pirinç gövdeli Q valf d ştan ayarlanmal olup, değişebilir kartuşludur (memeli). Valf gövdesi, kartuş, ve termostatik elaman ayr ayr bağ ms z parça olarak sağlanabilir. Bu da; gövde, kartuş ve eleman n özel sistemler için birleştirilerek kullan lmas n sağlar. 100 mesh lik giriş fitresine sahiptir. Başl ca kullan mlar : Soğutma sistemleri, Klimalar. Q valfi ile ayn d r, sadece bağlant lar uzat lm ş, düz ve ODF kaynakl d r. Özellikleri sayfa 14 ve 17 de Q valfi ile ayn d r, sadece bağlant lar ODF kaynakl d r. Giriş bağlant s dövme pirinç ve girişinde ç kar p-tak labilir filtresi (100 mesh) mevcuttur. Bu filtre valf hattan sökülmeden değiştirilip ve/veya temizlenebilir. Özellikleri sayfa de F tipi valf ile ayn özelliktedir, sadece fark dengelenmiş ağızlı yap ya sahiptir. Girişinde ç kar p-tak labilir filtresi (100 mesh) mevcuttur. Başl ca kullan mlar : Geniş ve değişebilir çal şma koşullar ndaki küçük kapasiteli soğutma sistemlerinde. Özellikleri sayfa 11 de BF valfi ile ayn d r, sadece bağlant lar ODF kaynakl d r. Giriş bağlant s dövme pirinç ve girişinde ç kar p-tak labilir filtresi (100 mesh) mevcuttur. Bu filtre valf hattan sökülmeden değiştirilip ve/veya temizlenebilir. Özellikleri sayfa da BF valfi ile ayn d r, sadece bağlant lar uzat lm ş, düz ve ODF kaynakl d r. Giriş filtresi (100 mesh) valf ile birlikte sağlan r. Özellikleri sayfa da

10 Sayfa 10 / KATALOG EXP(TR) Özellikleri sayfa 20 de Valf gövdesi pirinç çubuktur ve d ştan ayarlanabilir. Girişinde sabit filtresi (12 mesh) vard r. Genel olarak klima ve soğutma sistemlerinde kullan l r. S tipi valf ile ayn fiziksel ölçüdedir, farkl l ğ ise uzat lm ş ODF bağlant s ve dengelenmiş ağızlı konstrüksiyonu vard r. Özellikleri sayfa 21 de Valf gövdesi pirinç çubuktur ve d ştan ayarlanabilir. Girişinde sabit filtresi (12 mesh) vard r. Dengelenmiş ağızlı konstrüksiyonu olup, klima ve soğutma sistemleri için uygundur. Özellikleri sayfa te Özellikleri sayfa 24 te Özellikleri sayfa 25 te Özellikleri sayfa 26 da Pirinç çubuk gövdeli, d ştan ayarlanabilir ve bağlant lar flanşl d r. Giriş flanş burç unda sabit filtre (16 mesh) mevcuttur. FPT (female pipe thread) flanş bağlant s n n K-1178 adaptör setine ihtiyac vard r. Bu valf, flanş bağlat l en küçük kapasiteli TGV olup klima ve soğutma sistemleri için uygundur. Dökme bronz gövdeli, d ştan ayarlanabilir ve bağlant lar flanşl d r. Girişinde filtre (12 mesh) mevcuttur. Bu valf, H tipi valften daha büyük kapasiteli olup klima ve soğutma sistemleri için uygundur. M tipi valfin flanşlar V tipi valfin flanşlar ile değiştirilebilir. Dökme bronz gövdeli, d ştan ayarlanabilir ve bağlant lar flanşl d r. Girişinde filtre (12 mesh) mevcuttur. Bu valf yar dengelenmiş çift port lu dizayna sahiptir. Ayr ca M tipi valften daha büyük kapasiteli olup klima ve soğutma sistemleri için uygundur. V tipi valfin flanşlar M tipi valfin flanşlar ile değiştirilebilir. Özellikleri sayfa 27 de Dökme bronz gövdeli, d ştan ayarlanabilir ve baglant lar flanşl d r. Girişinde filtre (12 mesh) mevcuttur. Bu valf yar dengelenmiş çift ağızlı dizayna sahip olup bilhassa büyük kapasiteli çillerler içindir. Flanş bağlat l en büyük kapasiteli valftir.

11 KATALOG EXP(TR) / Sayfa 11 Soğutkan a-404A-507 ler için SAE Rakor Bağlant l Sporlan BF tipi valf küçük pirinç çubuk gövdeli olup SAE Rakor bağlant l ve dengelenmiş ağ zl (balanced port) yap ya sahiptir. Bu valf, F tipi valf ile ayn d ş ölçülere sahiptir. Termostatik eleman değişebilir ve giriş bağlant s nda ç kar l ptak labilir 100 meş filtre bulunur. Dengelenmiş ağ zl yap s ; bu valfi, geniş ve değişen çal şma şartlar ndaki küçük kapasiteli soğutma sistemleri için ideal k lar. Yap detaylar n n tamam için sayfa 28 e bak n z. Aşağ daki listede bu valfe direk olarak eşleşebilen soğutkan distiributörlerini bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için katalog a bak n z. Ç k ş Bağlant s 1/2 SAE Rakor Distiribütörler 1603, 1605, 1606, 1608, 1650(R) Ağ z Ölçüsü Mevcut Termostatik Şarjlar İnce Boru Uzunluğu-cm Net ağ rl k kg Yükleme Ağ rl ğ kg Q 3/8 inç SAE giriş bağlant s nda rakor yüzeyi uzun konik bir şekle sahiptir. 3/8 inç x 1/4 inç ölçüsündeki azalt c rakor adaptörü ile 1/4 inçlik boruya bağlant yap labilir. 49 D ştan dengeleme bağlant s 1/4 SAE Rakor ÜST GÖRÜNÜŞ 60 3/8 SAE Rakor Ç kar l p- Tak labilir Filitre P/N C 1/4 SAE Rakor Ç kar l p- Tak labilir Filitre P/N A B

12 Sayfa 12 / KATALOG EXP(TR) & Soğutkanlar a-404A-507 için SAE Rakor ve ODF Kaynak Bağlant l Sporlan F tipi valf SAE Rakor ve EF tipi ise ODF Kaynak bağlant l d r. İkisininde gövdesi küçük pirinç çubuktan olup, iç konstrüksiyonlar ayn d r.termostatik eleman değişebilir. F tipi valfte standart özellik olarak ç kar l p-tak labilir filtre (100 mesh) mevcuttur. EF tipi valfte ise içe giren filtre (60x50 mesh) bulunur. Bu valfler küçük soğutma sistemleri (pastahane dolaplar nda, dondurucularda, içecek soğutucular nda) için dizayn edilmiştir. D ştan ayarlanmal d r. Aşağ daki listede bu valflere direk olarak eşleşebilen soğutkan distiributörlerini bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için katalog a bak n z. F Ç k ş Bağlant lar 1/2 SAE 1/2 ODF Distiributörler 1603, 1605, 1606, 1608, 1650(R) 1613, 1616 Yap detaylar n n tamam için sayfa 28 e bak n z. EF NOMİNAL KAPASİTE kw Mevcut Termostatik Şarjlar Standart Boru Uzunluğu-cm Net Ağ rl k kg Yükleme ağ rl ğ kg Q 3/8 inç SAE giriş bağlant s nda rakor yüzeyi uzun konik bir şekle sahiptir. 3/8 inç x 1/4 inç ölçüsündeki azalt c rakor adaptörü ile 1/4 inçlik boruya bağlant yap labilir. E EF Valfindeki ODF Kaynak bağlant dişi bağlant d r. Yani 1/2 inçlik ODF kaynak bağlant, 1/2 inçlik OD (d ş çap) boruyu içine al r. e R-134a, R-404A, ve R-507 tipi soğutkanlarda nominal 1 ton (3.52 kw) ve yükseği F valflerde, R-22 soğutkan nda nominal 1-1/2 ton (5.28 Kw) ve yükseğinde minimum 3/8 SAE Rakor veya 3/8 ODF kaynak giriş bağlant gerekir.

13 KATALOG EXP(TR) / Sayfa 13 SAE Rakor & 1/4 SAE Rakor için Giriş Filitresi P/N ÜST GÖRÜNÜŞ D ştan dengeleme Bağlant s 1/4 SAE Rakor C 3/8 SAE Rakor için Giriş Filitresi P/N A B UYRUK ELEMANI (BULB) Ö LÇÜ SÜ m STANDART Ş ARJLAR a DÇx 7 & ZP Serileri 3 DÇx 7 13 DÇ x 76 DÇ: Dış Çap ODF Kaynak 49 D D /4 ODF Kaynak için Giriş Filitresi P/N /8 ODF Kaynak için Giriş Filitresi P/N D ştan dengeleme Bağlant s 1/4 ODF Kaynak ÜST GÖRÜNÜŞ A B UYRUK ELEMANI (BULB) Ö LÇÜ SÜ m STANDART Ş ARJLAR a DÇx 7 & ZP Serileri 3 DÇx 7 13 DÇ x 76 DÇ: Dış Çap

14 Sayfa 14 / KATALOG EXP(TR) Soğutkanlar a-404A-507 için SAE Rakor ve Uzat lm ş ODF Kaynak Bağlant l U.S. Patent No. 5,238,219 Yap detaylar n n tamam için sayfa 28 e bak n z. Filtre- U.S. Patent No. 5,232,015 Pirinç gövdeli Q, EQ ve SQ tipi valfler değişebilir kartuşludur. Sistemin kapasitesine göre kartuş seçilir ve valfin içine yerleştirilir. Bütün valflerin iç yap s ayn d r ve d ştan ayarlanabilirler. Birbirinden ay ran en önemli özelliği ise gövde modelidir. Q valfi SAE Rakor bağlant l, EQ valfi uzat lm ş ODF Kaynakl bağlant ve giriş filtreli, SQ valfi ise ODF Kaynak bağlant l, dökme giriş ve değişebilir filtrelidir. Bu valfler küçük soğutma sistemleri için dizayn edilmiştir. Ayr ca d ştan dengeli olanlar klima ve s pompalar nda kullan labilir. EQ valfi özellikle bu tip uygulamalar için dizayn edilmiştir. Bu seri Sporlan nın ürettiği ilk kartuş tipi valftir. Komple valf veya üç ayr parça halinde sunulur. Bu üç parça: Termostatik eleman, valf gövdesi ve değişebilir kartuş veya orifistir. Valf gövdesi ile termostatik eleman n bağlant s ; Sporlan n geleneksel keskin kenar, metal ile metal, bağlant s d r. Bu bağlant stili ile s zd rmaz yap sağlan r. SEÇKİN TERMOSTATİK ŞARJLAR Valf gövdesi ve termostatik elemanlar n ayr ayr temin edilebildiğinden dolay, teknisyen mümkün olabilecek en iyi termostatik şarj kullanacağ yere göre seçebilir. Sporlan n seçkin termostatik şarjlar özellikle düşük s cakl kta soğutma, orta s cakl kta soğutma ve klima uygulamalar için dizayn edilmiştir. Geniş ve düz diyaframl elemandan maksimum güç al narak en iyi kontrol performans sağlan r. İÇ AĞIZ (PORT) DİZAYNI Q, EQ ve SQ valflerinde iğne (pin) hareketi valfin ağ z ndaki (port) soğutkan ak ş na karş d r. Bu dizayn konsepti; hafif yük olduğunda ve iğne, ağ z (port) kapatma pozisyonuna modüle ettiği zaman valfin kontrol dengesini düzeltir. Ayr ca bu dizayn, termostatik elemandaki şarj kay b (migration) riskini önemli ölçüde azalt r. Dizayndan dolay, valfin üst gövdesinden giren likid soğutkan n Sporlan termostatik eleman n s tm ş olur. KARTUŞ MEVCUT TERMOSTATiK ŞARJLAR Standart Boru Uzunluğu-cm Net Ağ rl k kg Tavsiye Edilen Termostatik Elemanlar için Sayfa 16 bak n z. Yükleme Ağ rl ğ kg Y Bu sütunda belirtilen valfler, MOP tipi klima şarjlar yla temin edilemez. r Standart d ştan denge bağlant s 1/4" SAE Rakor (Q Gövde), 1/4" ODF Kaynak (EQ ve SQ Gövde).

15 KATALOG EXP(TR) / Sayfa 15 QE QE Ö LÇ Ü LERİ mm BAĞ LANTI Ö LÇ Ü SÜ A B C ÜST GÖRÜNÜŞ 62 1/4 SAE Rakor için Ç kar l p-tak labilir Filitre P/N C A 3/8 SAE Rakor için Giriş Filitresi P/N B 39 EQEÖ L Ç Ü LERi mm B A Ğ LANTIÖ L Ç Ü S Ü A B 3/8 64 1/ / /8 61 EQE 49 ÜST GÖRÜNÜŞ /8 ODF Kaynak için Giriş Filitresi P/N /2 ODF Kaynak için Giriş Filitresi P/N A B SQE 49 Ç kar l p- Tak labilir Filitre P/N ÜST GÖRÜNÜŞ Ç DÇ: Dış Çap

16 Sayfa 16 / KATALOG EXP(TR) ŞİPARİŞ TALİMATI QE 0 (1/3T) VC 5 3/8 x 1/2 x 1/4 SAE Kartuş Ölçüsü İnce Boru Uzunluğu (feet) Bağlant Ölçüsü ve Stili: Giriş x Ç k ş x D ş Dengeleme Nominal Kapasite (tons) Valf Tipi Q, EQ, SQ = İçten Dengeli QE, EQE, SQE = D ştan Dengeli Termostatik Şarj Soğutkan Kodu (Sayfa 4 bak n z) GÖVDE SEÇİMİ Q EQ SQ SAE (İçten Dengeli) ODF (İçten Dengeli) ODF İçten Dengeli) QE EQE SQE Ç kar l p-tak labilir Filtre U.S. Patent No. 5,232,015 P/N SAE (D ştan Dengeli) ODF (D ştan Dengeli) U.S. Patent No. 5,238,219 ODF (D ştan Dengeli) ELEMAN SEÇİMİ İnce Boru Uzunluğu (Standart = 5 ft.) KT-43-VC 43 VC Eleman Etiketi Tarih Kodu Etiketi (Üretildiği hafta ve y l) Kuyruk Eleman (Bulb) * Bir çok yeni soğutkan ve soğutkan kar ş mlar n kendilerine ait harf kodlar olmas na rağmen, yerlerini ald klar eski soğutkanlar ile ayn termostatik eleman kullan rlar. Aşağ daki tabloya bakarak doğru termostatik eleman seçebilirsiniz. Sporlan ZP tipi şarj, Z tipi şarjla hemen hemen ayn karakteristik özelliğe sahiptir. Aralar ndaki tek fark ZP tipi şarjlar bas nç s n rlay c, MOP (Maksimum Çal şma Bas nc ), özelliğine sahiptirler. ZP şarjlar, Z şarjlar n n yerine kullan lmamal d r. ZP tipi şarjlar motorun aş r yüklenmesini önleyen bas nç s n rlanmas n gerekli olduğu yerlerde kullan lmal d r.

17 KATALOG EXP(TR) / Sayfa 17 2 KARTUŞ SEÇİMİ Kartuş numaras n tan mlamak için üst yüzey renklendirilmiştir. Kartuştaki kapasite kodu 2 Kartuş numaras ile tan t m plakas (İnce boru etraf nda bükülür) AYRI AYRI DEĞ İ Ş EBİ LİR PARÇ ALAR PARÇ A NUMARASI Ü RENK KOD KARTUŞVE TANITIM PLAKASI QC-0 QC-1 QC-2 QC-3 QC-4 QC-5 QC KIRMIZI SARI YEŞ İ L MAVİ PEMBE Sİ YA H BEYAZ Dİ Ğ ER PARÇ ALAR O B-1 Yağkutusu (yağile) AW-1 4 mm Allen anahtar C SK-1 KartuşServis Kiti (boş) KartuşServi ski ti ( aşağ dakigi bidolu) KartuşServis Kiti Parça No No. 0 Kırmızı No. 1 - Sarı No. 2 -Yeşil No. 3 - Mavi No. 4 -Pembe 3 Adet 5 Adet 5 Adet 5 Adet 3 Adet 4 mm Allen anahtar Yağ kutusu 5 6 No. 5 -Siyah No. 6 -Beyaz 3 Adet 3 Adet PARÇALARIN MONTAJI Termostatik Eleman 4 mm Allen anahtar 2 Q Kartuş tan tma plakas n eleman n ince borusuna tak n z. W O halkas n yağlay n. E Yerine oturana kadar saat yönünde dönderin (Aş r s kmay n). Termostatik Eleman Q Valfi aleti (QVT-1) Y Elle s kt ktan sonra eleman 60 saat yönünde dönderiniz (veya alt genin aşağ daki hareketi kadar). Eleman n görünüşü R Kilit halkas ve itici çubuklar n yüzeyini yağlay n z. T Elle eleman s k n z. 1 Önce 2 Sonra

18 Sayfa 18 / KATALOG EXP(TR) & Değişebilir Filitre U.S. Patent No. 5,232,015 Soğutkan a-404A-507 ler için Uzat lm ş ODF Kaynak Bağlant l Sporlan SBF ve EBF tipi valfler küçük pirinç çubuk gövdeli ve uzat lm ş ODF kaynak bağlant l olup BF tipi valfteki gibi dengelenmiş ağ zl yap ya sahiptir. Her iki valfte termostatik eleman değişebilir. EBF tipi valfte 100 meş geçme filtresi bulunur. SBF tipi valfte ise ç kar l p-tak labilir 100 meş filtre bulunur. Bu filtre valf hattan sökülmeden değiştirilebilir veya temizlenebilir. Dengelenmiş ağ zl yap s ; bu valfi, geniş ve değişen çal şma şartlar ndaki küçük kapasiteli soğutma sistemleri için ideal k lar. Aşağ daki listede bu valfe direk olarak eşleşebilen soğutkan distiributörlerini bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için katalog a bak n z. SBF EBF Ç k ş Bağlant lar 1/2" ODF Kaynak 5/8" ODF Kaynak Distiribütörler 1613, , 1622, 1651(R) Yapı detaylarının tamamı için sayfa 28 e bakınız. Ağ z (Port) Ölçüsü Mevcut Termostatik Şarjlar İnce Boru Uzunluğu-cm Net Ağ rl k kg Yükleme ağ rl ğ kg

19 KATALOG EXP(TR) / Sayfa 19 SBF & Değişebilir Filitre P/N ÖLÇÜLER- mm ÜST GÖRÜNÜŞ /4 ODF Kaynak d ştan dengeleme bağlant s STANDART ŞARJLAR EBF ÖLÇÜLER mm 49 ÜST GÖRÜNÜŞ /8 ODF içe geçen Filitre P/N STANDART ŞARJLAR

20 Sayfa 20 / KATALOG EXP(TR) Soğutkan a-404A-507 ler için ODF Kaynak Bağlant l Sporlan S tipi valf pirinç çubuk gövdeli ve ODF kaynak bağlant l olup d ştan ayarlanmal d r. Termostatik eleman değişebilir ve valfin giriş bağlant s nda 12 meş sabit filitre bulunur. Bu valf hem klima hem de soğutma uygulamalar için dizayn edilmiştir. Aşağ daki listede bu valfe direk olarak eşleşebilen soğutkan distiributörlerini bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için katalog a bak n z. Ç k ş Bağlant lar 5/8 ODF 7/8 ODF 1-1/8 ODF Distiribütörler 1620, 1622, 1651(R) 1112, 1113, 1653(R) 1115, 1116, 1655(R) Yapı detaylarının tamamı için sayfa 28 e bakınız. K Mevcut Termostatik Şarjlar İnce Boru Uzunluğu-m Net Ağ rl k kg Yükleme ağ rl ğ kg Y Bu sütunda belirtilen valfler, MOP tipi klima şarjlar yla temin edilemez. U Standart d ştan dengeleme bağlant s 1/4 ODF Kaynakl d r. SAE Rakor bağlant, isteğe göre temin edilir. I Valfteki ODF Kaynak bağlant dişi bağlant d r. Yani 5/8 inçlik ODF kaynak bağlant, 5/8 inçlik OD (d ş çap) boruyu içine al r. Tavsiye Edilen Termostatik Şarjlar için Sayfa 4 e bak n z. ÜST GÖRÜNÜŞ 59 Ö L Ç Ü LER mm B ağ lant Öl ç ü s ü A B 3/8 34 1/ / / / ODF Kaynak 30 D ştan dengeleme bağlant s 1/4 ODF Kaynak X tipi Şarj n eleman çap 92 dir. A B

21 KATALOG EXP(TR) / Sayfa 21 Soğutkan a-404A-507 ler için Uzat lm ş ODF Kaynak Bağlant l Sporlan EBS tipi valf pirinç çubuk gövdeli olup uzat lm ş ODF Kaynak bağlant l ve dengelenmiş ağ zl (balanced port) yap ya sahiptir. Bu valf, S tipi valf ile ayn fiziksel ölçülere sahiptir. Dengelenmiş ağ zl yap s ; bu valfi, geniş ve değişen çal şma şartlar ndaki soğutma ve klima sistemleri için ideal k lar. Yap detaylar n n tamam için sayfa 28 e bak n z. Aşağ daki listede bu valfe direk olarak eşleşebilen soğutkan distiributörlerini bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için katalog a bak n z. Ç k ş Bağlant lar 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1-3/8" ODF Distiribütörler 1112, 1113, 1653(R) 1115, 1116, 1655(R) 1117, 1126, 1128, 1657(R) K *Tavsiye Edilen Termostatik Şarjlar için Sayfa 4 e bak n z. Mevcut Termostatik Şarjlar İnce Boru Uzunluğu-m Yükleme ağ rl ğ kg Yükleme ağ rl ğ kg 8 Valfteki ODF Kaynak bağlant dişi bağlant d r. Yani 5/8 inçlik ODF kaynak bağlant, 5/8 inçlik OD (d ş çap) boruyu içine al r. * X Şarj ile temin edilemez. ÜST GÖRÜNÜŞ 30 D ştan dengeleme bağlant s 1/4 ODF Kaynak C C A B

22 Sayfa 22 / KATALOG EXP(TR) Soğutkan a-404A-507 ler için ODF Kaynak Bağlant l U.S. Patent Number 3,742,722 Sporlan O tipi valf pirinç çubuk gövdeli ve ODF kaynak bağlant l olup d ştan ayarlanmal d r. Termostatik eleman değişebilir ve valfin giriş bağlant s nda 12 meş sabit filitre bulunur. Dengelenmiş ağ zl (balanced port) yap ya sahiptir. Bu valf hem klima hem de soğutma uygulamalar için dizayn edilmiştir. O tipi valf iki değişik gövde yap s na sahiptir. Küçük gövdeli olan seri R-22 uygulamalar nda 106 Kw kapasiteye, büyük gövdeli seri ise 246 Kw kapasiteye kadar mevcuttur. Aşağ daki listede bu valfe direk olarak eşleşebilen soğutkan distiributörlerini bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için katalog a bak n z. Ç k ş Bağlant lar 1-1/8" ODF 1-3/8" ODF 1-5/8" ODF Distiribütörler 1115, 1116, 1655(R) 1117, 1126, 1128, 1657(R) 1125, 1127, 1143, 1659(R) Yap detaylar n n tamam için sayfa 28 e bak n z. 83 ve 33, K Eleman ölçüsü no. Mevcut Termostatik Şarjlar *Tavsiye Edilen Termostatik Şarjlar için Sayfa 4 e bak n z. İnce Boru Uzunluğu-m Net Ağ rl k kg Yükleme ağ rl ğ kg U Standard d ştan dengeleme bağlant s 1/4 ODF Kaynak t r. İsteğe bağl olarak 1/4 SAE Rakor bağlant sağlan r. I Valfteki ODF Kaynak bağlant dişi bağlant d r. Yani 5/8 inçlik ODF kaynak bağlant, 5/8 inçlik OD (d ş çap) boruyu içine al r. * X - Şarj ile temin edilemez.

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür.

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür. vasistas sürme HAUTAU ATRIUM HKS sistemi... ve Kap lar kolayl kla sürülür. İşi bilenler için mükemmel sistem: HAUTAU ATRIUM HKS Aksesuarlar kolayl kla monte edilebilir! Avantajlar Form Fonksiyon oluşturur

Detaylı

937 Motorlu Testere. Yeni Nesil, Yüksek Performanslı Motorlu Testereler.

937 Motorlu Testere. Yeni Nesil, Yüksek Performanslı Motorlu Testereler. Yeni Nesil, Yüksek Performanslı Motorlu Testereler Güç, Performans ve Konforun E şsiz Birlikteliği ÜST DÜZEY PERFORMANS Kendi s n f ürünler aras nda yüksek verimi ve sanat niteli ğindeki e şsiz tasar m

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar Thermetic bratt pans - h = mm Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler

Detaylı

TERMOSTATİK GENLEŞME VALFİNİN (TGV) KISA HİKAYESİ

TERMOSTATİK GENLEŞME VALFİNİN (TGV) KISA HİKAYESİ TERMOSTATİK GENLEŞME VALFİNİN (TGV) KISA HİKAYESİ Soğutma sistemlerinde değişik genleşme elemanları kullanılmakla beraber, bunların arasında en az temas ettiğimiz sanırım termostatik genleşme valfleri

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

BOA-Control IMS. BOA-Control IMS KULLANIM ALANLARI DİZAYN İŞLETME DE ERLERİ AVANTAJLARI AKIŞKANLAR MALZEME

BOA-Control IMS. BOA-Control IMS KULLANIM ALANLARI DİZAYN İŞLETME DE ERLERİ AVANTAJLARI AKIŞKANLAR MALZEME URSAN POMPA LTD. STI. DEBİ ÖLÇME VE REGÜLASYON VANASI, (BALANS VANASI) DEBİ VE AKIŞKAN SICAKLIK SENSÖRLÜ Artık ölçümü sıcaklık lama e v i b e d ns olay!.. ve bala ak çok k yapm Flanşlı PN 15-2 - 3 için

Detaylı

Karıştırcılar ve Tikinerler

Karıştırcılar ve Tikinerler Karıştırcılar ve Tikinerler Giriş Begg Cousland ve Jiangsu New Hongda Group 2002 yılından beri beraber çalışmaktadır. Bu zamandan beri Begg Cousland mist gidericileri Jiangsu New Hongda tarafından Çin

Detaylı

Fark basınç tahliye kontrolörü AVPA (PN16 ve PN25)

Fark basınç tahliye kontrolörü AVPA (PN16 ve PN25) Açıklama AVPA, başlıca bölgesel-merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan bir otomatik fark basınç tahliye kontrolörüdür. Kontrolör normalde kapalıdır ve artan fark basınç karşısında açılır. Kontrolör bir

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

TEKNİK DOKÜMANLAR SERİSİ TERMOSTATİK GENLEŞME VALFLERİ

TEKNİK DOKÜMANLAR SERİSİ TERMOSTATİK GENLEŞME VALFLERİ TEKNİK DOKÜMANLAR SERİSİ TERMOSTATİK GENLEŞME VALFLERİ www.totem.com.tr 1 GENLEŞME VALFLERİ Genleşme valfi,soğutma sisteminin yük gereksinimine göre,soğutucu akışkanın akışını başlatan,durduran ve modüle

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz kofra ve panolar n s yönetimi 365 79 348 05 348 17 348 35 348 52 365 74 Teknik özellikler (s. 251) Teknik özellikler (s. 251) Amb. (1) Ref. Doğal havaland

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli)

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli) Üç Yollu Vana PN0, (dişi-dişli) Üç yollu vana PN0, dişi-dişli Gri döküm demir EN-GLJ-250 DN... 40 kvs 6.3... 25 m3/h Açı 90o Dişi diş bağlantılı Rp 3/4... Rp /2 Manuel düzeltmeli GRA ya uygun... elektro

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Otomotiv sanayi için DIN 74297-74327' ye uygun imalat. DIN 3015 'e uygun Hidrolik boru kelepçeleri, DIN 3869 'a uygun sızdırmazlık elemanları.

Otomotiv sanayi için DIN 74297-74327' ye uygun imalat. DIN 3015 'e uygun Hidrolik boru kelepçeleri, DIN 3869 'a uygun sızdırmazlık elemanları. GENEL BİLGİLER ÜRÜNLERİ DIN 2353'e uygun yüksüklü tip boru bağlantı elemanları. Otomotiv sanayi için DIN 74297-74327' ye uygun imalat. DIN 3015 'e uygun Hidrolik boru kelepçeleri, DIN 3869 'a uygun sızdırmazlık

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

840180YK SANTRAL REGÜLATÖRÜ

840180YK SANTRAL REGÜLATÖRÜ GAZ ALETLERİ 444 5 168 [info@alkangaz.com] [www.alkangaz.com.tr] 840180YK SANTRAL REGÜLATÖRÜ GİRİŞ 840180YK basınç regülatörleri, yüksek basınç için direk etkili cihazlardır, diyagram tarafından kontrol

Detaylı

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik.

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Bireyselliğin en güzel şekli. İddialı tasarım ve yüksek kaliteli malzemelerle modern banyolarda uzun süredir sıkça karşılaşılıyor

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

HZ Z Ankraj Tespit Sistemleri

HZ Z Ankraj Tespit Sistemleri HZ Z Ankraj espit Sistemleri an t m Direkt montaj ; beton duvarlara dübel ile noktasal tespit. ndirekt montaj: profil sistemine civatalar ile montaj. Üç boyutta ayarlanabilir. H zl ve kolay tespit. Yatay

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar TA-COMPACT-T Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Soğutma sistemleri için geri dönüş suyu sıcaklık kontrollü kontrol vanası IMI TA / Kontrol vanaları / TA-COMPACT-T

Detaylı

T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ

T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ 2015-2016 Bahar Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

Eklentiler. Çeyrek dönüşlü durdurucular ve konum anahtarları. Manuel çalıştırmadan sonra çok kanatlı damperlerin kanatlarını kilitlemek için

Eklentiler. Çeyrek dönüşlü durdurucular ve konum anahtarları. Manuel çalıştırmadan sonra çok kanatlı damperlerin kanatlarını kilitlemek için Çeyrek dönüşlü durdurucular ve konum anahtarları,3 X XÇeyrek dönüşlü durdurucular ve konum anahtarları testregistrierung Eklentiler Çeyrek dönüşlü durdurucular ve konum anahtarları JZ-LL-AL için iki konum

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

Valf serisi VOFC. NIL Değișikliğe tabidir. Internet: www.festo.com/catalogue/...

Valf serisi VOFC. NIL Değișikliğe tabidir. Internet: www.festo.com/catalogue/... Valf serisi VOFC NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Solenoid valfler VOFC Önemli özellikler Genel bilgiler VOFC serisi valfler proses otomasyonu için, kimya ve petrokimya sistemlerinde

Detaylı

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri Ağaç işleme makinaları Quality Guide Takımın değeri 2 QuALiTy GuiDe Takımın değeri Kullanılan takım ve aletlerin birbirine çok benzediği günler artık geride kalmıştır. Günümüzde farklı uygulamalar için

Detaylı

PNÖMATİK VE ELEKTRİKLİ VANALAR PN16 / PN25 / PN40 / ANSI 150 / ANSI 300

PNÖMATİK VE ELEKTRİKLİ VANALAR PN16 / PN25 / PN40 / ANSI 150 / ANSI 300 PNÖMATİK VE ELEKTRİKLİ VANALAR PN16 / PN25 / PN40 / ANSI 150 / ANSI 300 ecoflo-as serisi pnömatik ve elektrikli vanalar, DN15 (1/2 ) ile DN80 (3 ) arası 8 değişik çapta sıvılar, gazlar ve buhar için tasarlanmış

Detaylı

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 DÖNER YIKAMA KOLU - TEKLİ TEKNİK ÖZELLİKLER BASINÇ : 200 Bar SICAKLIK : 0-70 o C GİRİŞ : ¼ NPT ÇIKIŞ : ½ NPT ph : 7-10 SİPARİŞ

Detaylı

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Boy Anma. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER YEN 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

Yerden Isıtma Dağıtıcısı FHF

Yerden Isıtma Dağıtıcısı FHF Yerden Isıtma Dağıtıcısı FHF Uygulama FHF Dağıtıcısı yerden ısıtma sistemlerinde su akışını kontrol etmek için kullanılır. Yerden ısıtma sisteminin tüm tüpleri dağıtıcıya bağlanır ve binadaki her odaya

Detaylı

Oturmalı vanalar (PN16)

Oturmalı vanalar (PN16) Teknik föy Oturmalı vanalar (PN16) VF 2-2 yollu vana, flanşlı VF 3-3 yollu vana, flanşlı Açıklama VF 2 VF 3 VF 2 ve VF 3 vanaları, su ve sirkülasyon suyu uygulamaları için kaliteli ve uygun maliyetli bir

Detaylı

Çok Kademeli Uçtan Emişli SKM-E. Santrifüj Pompalar SKM-E 00 04-12

Çok Kademeli Uçtan Emişli SKM-E. Santrifüj Pompalar SKM-E 00 04-12 T EN IO 95 Çok Kademeli Uçtan Emişli antrifüj lar 00 0 Genel Bilgiler Basılabilen ıvılar tipi pompalar aşındırıcı olmayan, içinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli düşük

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı

Fark basınç tahliye kontrolörü (PN 16,25,40) AFPA / VFG 2(1)

Fark basınç tahliye kontrolörü (PN 16,25,40) AFPA / VFG 2(1) Teknik föy Fark basınç tahliye kontrolörü (,25,40) AFPA / VFG 2() Açıklama Kontrolör bir kontrol vanasına, bir kontrol diyaframlı aktüatöre ve fark basınç ayarı için yaya sahiptir. Ayrıca iki vana versiyonu

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

YÜKSEK TEKNOLOJİYE SAHİP MOTOR YAĞI FİLTRASYONU

YÜKSEK TEKNOLOJİYE SAHİP MOTOR YAĞI FİLTRASYONU Motor yağları için paralel devre hassas filtresinin kullanıldığı yerler: Gemi motorları Isı Üretim Santralleri (BHKW) Birleşik Isı ve Güç Santralleri Biyolojik Gaz Tesisleri Gaz motorları Kamyon motorları

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU En Direk Soğutma!! İklimlendirme ve soğutma alanında hızla gelişen teknoloji bu alanda arge faaliyetleri yapılmasının önünü açmıştır. Kondanser ve evaparatör sistemlerinin daha efektif hale gelmesi ve

Detaylı

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370 Baca boru aksesuarlar Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318000 Baca boru aksesuarlar YO UfiMALI Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318073 Ø60/100 mm koaksiyel 75cm yatay baca seti 3318001

Detaylı

Oturmalı vanalar (PN 16) VRG 2 2 yollu vana, dıştan dişli VRG 3 3 yollu vana, dıştan dişli

Oturmalı vanalar (PN 16) VRG 2 2 yollu vana, dıştan dişli VRG 3 3 yollu vana, dıştan dişli Teknik föy Oturmalı vanalar (PN 16) VRG 2 2 yollu vana, dıştan dişli VRG 3 3 yollu vana, dıştan dişli Açıklama Diğer aktüatörlerle kombinasyon seçeneklerini Aksesuarlar bölümünden görebilirsiniz. VRG 2

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

Klima. Teknik Bilgiler. 4 yöne üflemeli tavan tipi EEDTR12-204 FXUQ-MA

Klima. Teknik Bilgiler. 4 yöne üflemeli tavan tipi EEDTR12-204 FXUQ-MA Klima Teknik Bilgiler 4 yöne üflemeli tavan tipi EEDTR2-204 FXUQ-MA İç Ünite 4 yöne üflemeli tavan tipi FXUQ-MA İÇİNDEKİLER FXUQ-MA Özellikler................................................2 2 Teknik

Detaylı

DANFOSS. Fiyatı Model. Kod No. Özellikler Kod No. (Euro) Bu gruplarda yer alan ürünlerin fiyatlarına orifis dahil DEĞİLDİR.

DANFOSS. Fiyatı Model. Kod No. Özellikler Kod No. (Euro) Bu gruplarda yer alan ürünlerin fiyatlarına orifis dahil DEĞİLDİR. . TE 2 Genleşme Valfleri - İçten Dengeli, Değişebilir Orifisli SEV-010 068Z3206 TX 2 (R22) Giriş:3/8" Rakor bağlantılı 32,03 SEV-020 068Z3346 TN 2 (R134a) Çıkış:1/2" Rakor bağlantılı SEV-030 068Z3400 TS

Detaylı

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları KTM 512 Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları IMI TA / Kontrol vanaları / KTM 512 KTM 512 Değişken debili ısıtma ve soğutma sistemleri için geliştirilen bu yüksek

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ ASANSÖRLER MADDE 8.08 Bina giris katından itibaren kat adedi,, bu kat ile birlikte 4 den fazla olan konut binalarında, bodrumda iskan edilen katlar dahil

Detaylı

Solenoid valfler VZWM-L

Solenoid valfler VZWM-L NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Önemliözelliklervetipkodlar K satan m Endirekt kontrollü diyafram valfi Bağlant,valf G¼ G2 Debimiktar,400 3,000 l/dk Pirinç veya özel çelik

Detaylı

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19 010 SİSTEMİ 1 VOLUMETRİK DAĞITICILAR US ve USM Serisi volumetrik yağlama blokları endirek yağlama için tasarlanmıştır. Pompa basıncının düşmesinden sonra yağlama bloklarına gönderilen yağ yaylar vasıtasıyla

Detaylı

Oturmalı vanalar (PN 16) VFM 2 2 yollu vana, flanşlı

Oturmalı vanalar (PN 16) VFM 2 2 yollu vana, flanşlı Teknik föy Oturmalı vanalar (PN 16) VFM 2 2 yollu vana, flanşlı Açıklama Özellikler: Lineer (%30) / logaritmik (%70) karakteristik Aralık >100:1 Basınç tahliyeli tasarım Isıtma, merkezi ısıtma ve merkezi

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

Fark basınç tahliye kontrolörü (PN 16,25,40) AFPA / VFG 2(1) (PN 16,25,40)

Fark basınç tahliye kontrolörü (PN 16,25,40) AFPA / VFG 2(1) (PN 16,25,40) Teknik föy Fark basınç tahliye kontrolörü (PN 16,25,40) AFPA / VFG 2(1) (PN 16,25,40) Açıklama ve artan fark basınç karşısında açılır. Kontrolör bir kontrol vanasına, bir kontrol diyaframlı aktüatöre ve

Detaylı

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar Su Tesisat Vanalar Su Tesisat Vanalar Malgorani Bas nç Düflürücü Vana Çal flma fiartlar Kullan ld ak flkan : Su ve hava Maksimum çal flma s cakl : 80 C Maksimum girifl bas nc : 25 bar Ç k fl bas nc ayar

Detaylı

ÖRNEK HAVUZ PROJESĐ HESAP ÖZETĐ

ÖRNEK HAVUZ PROJESĐ HESAP ÖZETĐ ÖRNEK HAVUZ PROJESĐ HESAP ÖZETĐ NADĐRE ERKOÇ Ankara 1957 doğumlu, 1980 yılında ĐDMMA Kadıköy Mim. Müh. Fakültesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. Aynı yıl özel bir firmada proje mimarı olarak, Đstanbul'daki

Detaylı

Valf serisi VOFD. NIL Değișikliğe tabidir. Internet: www.festo.com/catalogue/...

Valf serisi VOFD. NIL Değișikliğe tabidir. Internet: www.festo.com/catalogue/... Valf serisi VOFD NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Solenoid valfler VOFD Önemli özellikler Genel bilgiler VOFD serisi valfler proses otomasyonu için, kimya ve petrokimya sistemlerinde

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1 Bükme ve Düzeltme Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tip No inç. Sayfa Boru Bükmeler Tesisat 7 5 8-4 10-18 8.2 Enstrüman 8 16-1 2 6-12 8.2 Üçlü Bükme

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380 Ek kılavuz Konnektör ISO 4400 Sınır seviyesi sensörleri için Document ID: 30380 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Genel güvenlik uyarıları... 3.3 Ex alanlar için

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 Soğutma gücü 260-1800 kw Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 COPYRIGHT Tüm hakları saklıdır. Bu dokümantasyonun hiçbir bölümü, GEA Refrigeration Germany GmbH (bundan böyle Üretici olarak anılacak)

Detaylı

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2 BOYLERLER PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER Paslanmaz Çelik Boyler UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 80, 120 ve 200 Litre Kapasiteli Paslanmaz Çelik Boylerler Genel Özellikler İmmergas ın

Detaylı

Fark basınç tahliye kontrolörü (PN 16,25,40) AFPA / VFG 2(1) (PN 16,25,40)

Fark basınç tahliye kontrolörü (PN 16,25,40) AFPA / VFG 2(1) (PN 16,25,40) Teknik föy Fark basınç tahliye kontrolörü (PN 16,25,40) AFPA / VFG 2(1) (PN 16,25,40) Açıklama Kontrolör bir kontrol vanasına, bir kontrol diyaframlı aktüatöre ve fark basınç ayarı için yaya sahiptir.

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

Basit Kafes Sistemler

Basit Kafes Sistemler YAPISAL ANALİZ 1 Basit Kafes Sistemler Kafes sistemler uç noktalarından birleştirilmiş narin elemanlardan oluşan yapılardır. Bu narin elemanlar, yapısal sistemlerde sıklıkla kullanılan ahşap gergi elemanları

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Soğutma kompresörlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür. 5. Santrifüj (Turbo) Kompresörler( günümüzde pek kullanılmamaktadırlar)

Soğutma kompresörlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür. 5. Santrifüj (Turbo) Kompresörler( günümüzde pek kullanılmamaktadırlar) 4. KOMPRESÖRLER Soğutucu akışkanın çevrim boyunca dolaştırılarak soğuk kaynaktan sıcak kaynağa ısı iletilmesi kompresörler yardımıyla meydana gelir.yani kompresörler, soğutma devrelerinde buharlaştırıcıda

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Klimalar ve Soğutucular Elektrik Elektronik Teknolojisi Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği

DERS BİLGİ FORMU Klimalar ve Soğutucular Elektrik Elektronik Teknolojisi Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

FRM. Orta basınçlı regülatör. FRM orta basınç regülatörü

FRM. Orta basınçlı regülatör. FRM orta basınç regülatörü FRM Orta basınçlı regülatör FRM orta basınç regülatörü Direkt etkili, ayarlanabilir yaylı ve modüler emniyet kapatma valfli ( SAV) gaz basınç regülatörü EN 334 ve EN 14382 uyarınca 10 bar giriş basıncı

Detaylı

Eklentiler. Pnömatik servomotorlar. İklimlendirme sistemlerinde damperlerin açılıp kapatıl masına yönelik pnömatik servomotorlar K3 1.

Eklentiler. Pnömatik servomotorlar. İklimlendirme sistemlerinde damperlerin açılıp kapatıl masına yönelik pnömatik servomotorlar K3 1. ,3 X X testregistrierung Eklentiler Konum anahtarı İklimlendirme sistemlerinde damperlerin açılıp kapatıl masına yönelik pnömatik servomotorlar JZ ve JZ-Düşük sızıntılı Tipi çok kanatlı damperlere ait

Detaylı

2 büyük zonlu endüksiyon ocak 7kW

2 büyük zonlu endüksiyon ocak 7kW Electrolux thermaline S90 pişirme ekipmanları; otel, restaurant ve nispeten küçük kurumsal mutfakların ağır iş amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. S90 ürün yelpazesi, moduler ünitelerden

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Adı:Evaporatif Soğutma Deneyi ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Amacı:Evaporatif Soğutucunun Soğutma Kapasitesinin ve Verimin Hesaplanması 1.Genel Bilgiler Günümüzün iklimlendirme sistemleri soğutma

Detaylı

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com Perde Kalıp Perde Kalıp Perde kalıpları çok çeşitli projelere kolay uyarlanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygulanmak istenen yapıya adaptasyonu gayet kolaydır ve istediğiniz şekli kolayca ortaya çıkarmanıza

Detaylı

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına Se.Fa, 90 lı yılların başında kurulmuştur. Şirketimiz, sahip olduğu teknoloji,teknik dizayn ve üretim deneyimi ile şuanda hidrolik,otomasyon

Detaylı

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU MODEL 10-300 SERVS HATTI (0212) 641 71 56 - E-mail:otelsistem@kaletrade.com KALE GEÇ KONTROL ÜNTES SSTEM ELEMANLARI KALE GEÇ KONTROL ÜNTES Kart Okuyucu Bölüm Gösterge Iıı nfrared,(kızıl

Detaylı

KONDENS TAHLİYE CİHAZLARI. Kondenstoplar Kondens Pompası Hava Atıcı Vakum Kırıcı Basınçlı Hava Kondenstopu

KONDENS TAHLİYE CİHAZLARI. Kondenstoplar Kondens Pompası Hava Atıcı Vakum Kırıcı Basınçlı Hava Kondenstopu KONDENS TAHLİYE CİHAZLARI Kondenstoplar Kondens Pompası Hava Atıcı Vakum Kırıcı Basınçlı Hava Kondenstopu Kondens Tahliye Cihazları - TOFT 2 KONDENS TAHLİYE CİHAZLARI Kondenstoplar DONANIMLARINA GÖRE

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

HAVASIZ SİSTEM BOYA EKİPMANLARI GENEL ÜRÜN KATALOĞU 2009

HAVASIZ SİSTEM BOYA EKİPMANLARI GENEL ÜRÜN KATALOĞU 2009 HAVASIZ SİSTEM BOYA EKİPMANLARI GENEL ÜRÜN KATALOĞU 2009 SINAER HAVASIZ SİSTEM BOYA EKİPMANLARI 1. BASIM, ŞUBAT 2009 SINAER s.r.l. TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YOL MAKİNA LTD. AKDENİZ SANAYİ SİTESİ 5024 SOK. NO:10

Detaylı

HGX22e/105-4 S CO2 Motor: 220-240V Δ / 380-420V Y -3-50Hz Soğutucu: R744

HGX22e/105-4 S CO2 Motor: 220-240V Δ / 380-420V Y -3-50Hz Soğutucu: R744 Kapasite verisi Uygulama: Soğutma & AC Soğutucu R744 Güç kaynağı 50 Hz, 400 V Besleme frekansı 50 Hz Evaporasyon sıcaklığı -35,0 C Evaporasyon basıncı (abs.) 12,02 bar Kondenzasyon sıcaklığı -5,0 C Yoğuşmalı

Detaylı