Termostatik Genleşme Valfleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Termostatik Genleşme Valfleri"

Transkript

1 Mart 2005 / KATALOG EXP(TR) Termostatik Genleşme Valfleri Seçkin Termostatik Şarjlar İle

2 Sayfa 2 / KATALOG EXP(TR) TERMOSTATİK GENLEŞME VALFLERİ SEÇKİN TERMOSTATİK ŞARJLAR Tüm uygulamalarda en yüksek performans yakalamak için dizayn edilmiştir klima ve s pompas, orta ve düşük s cakl kta soğutmalarda kullan l r. TERMOSTATİK ELEMAN DİZAYNI Paslanmaz çelikten yap lm ş diyafram ve kaynakla birleştirilmiş eleman ile dayan kl l ğ ispatlanm şt r. DİYAFRAM DİZAYNI Geniş ve düz diyafram yap s mükemmel valf kontrolü sağlar. TERMOSTATİK ELAMANLARIN DEĞİŞEBİLMESİ Bütün standart valflerde elemanlar değişebilir. 10 Sporlan Termostatik Genleşme Valflerinin Faydalar ve Önemli Özellikleri DENGELENMİŞ AĞIZ (PORT) DİZAYNI İğne ve ağ z n çok iyi bir şekilde ayarlanmas n sağlar. Valfin çal şmas ndan dolay, giriş ve ç k ş ndaki bas nç fark n n değişmesini önler. Geniş ve değişen çal şma koşullar nda mükemmel kontrol sağlar. İĞNE TAŞIYICI DİZAYN (KONVANSİYONEL VALFLER) İğne ve ağ z n tam hassas bir şekilde ayarlanmas n, s k bir şekilde iğnenin yatağa oturmas n sağlar. İÇ PARÇALARIN ULAŞILABİLİRLİĞİ Dayan kl, s zd rmaz gövde yap s na sahip valfler istenildiği takdirde iç parçalar n n temizlenmesi ve muayenesi için sökülebilir. MALZEME YAPISI İğne ve ağ z n malzemeleri aş nma ve paslanmaya karş maksimum korunma sağlar. GÜMÜŞ KAYNAKLI BAĞLANTILAR Valf gövdesine bağlant da yüksek dayan kl l k ve s zd rmazl k sağlar. SÜPERHİT AYARLANABİLİR DİZAYN Bütün standart valfler d ştan ayarlanmalıdır. İÇİNDEKİLER Seçim İşlemi Valf isimlendirme / Sipariş Talimat Tavsiye edilen Termostatik Şarjlar Aşağ daki soğutkanlar İçin TGV Kapasite Oranlar : 12, 22, 134a, 401A, 402A, 404A, 407A, 407C, 408A, 409A, 502, Aşağ daki soğutkanlar İçin Kapasite Tablolar : 12, 22, 134a, 401A, 402A, 404A, 407A, 407C, 408A, 409A, 502, TGV Pratik Tan ma Klavuzu Valf Özellikleri BF F ve EF Q, EQ, ve SQ SBF & EBF S EBS O H M V W Malzemeler ve Yap Detaylar Orijinal Ekipman Üreticisi (OEM) tipi Termostatik Genleşme Valfleri Termostatik Genleşme Valflerinin uygulamalar ve çal şma prensipleri katalog 10-9 da ayr nt l bir şekilde aç klanm şt r. Termostatik Genleşme Valflerinin montaj ve bak m katalog de ayr nt l bir şekilde aç klanm şt r. SPORLAN TERMOSTATİK GENLEŞME VALFLERİ Termostatik Genleşme Valfleri (TGV) likid durumdaki soğutkan n direk genleşmeli (DG) evaporatöre ak ş n kontrol eder. Ayn zamanda evaporatörün ç k ş ndaki buharlaşm ş soğutkan n süperhit (k zg n buhar) miktar n sabit tutar. TGV n n kuyruk eleman n n (bulb) bağland ğ yerdeki emme bas nc na karş l k gelen doyma s cakl ğ ile ayn yerdeki gerçek s cakl ğ n fark n kontrol eder; bu da süperhit değeridir. Süperhit değeri kontrol edilerek, TGV evaporatörün tüm yüzeyini aktif tutar ve likid soğutkan n kompresöre dönüşünü önler. TGV evaporatördeki buharlaşma oran na göre likid soğutkan n evaporatöre ayn miktarda aktar lmas sağlar. Bu da; TGV lerini bir çok klima ve soğutma uygulamalar için ideal k lar. SADECE KLİMA VE/VEYA SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILIR Yay n hakk Parker Hannifin Anonim Şirketine (Corporation) aittir.

3 SEÇİM İŞLEMİ KATALOG EXP(TR) / Sayfa 3 Sporlan Termostatik Genleşme Valfi seçilirken aşağ daki işlem yap lmal d r: 1.Valfin girişindeki likid soğutkan s cakl ğ n n belirlenmesi Sayfa 5-9 daki TGV kapasite tablolar hesaplan rken, R-12, R-22, R-134a, R-401A, R-402A, R-404A, R-407A, R-407C, R-408A, R-409A, R-502, R-507 ler için likid s cakl ğ 40 C al nm şt r. Diğer likid s cakl klarda, tablodaki her soğutkan için haz rlanm ş düzeltme faktörünü kullan n z. Örneğin aşağ daki Tablo B ye bak n z. 2. Vafteki bas nç düşmesinin belirlenmesi Bas nç düşmesi düzeltme faktörü standart likid s cakl ğ ile bas nç düşmesine göre belirlenir. Standart bas nç düşmesi evaporatör s cakl ğ na bağl d r. Bas nç düşmesi, yoğunlaşma (condensing) bas nc ndan evaporatörün ç k ş ndaki doymuş bas nç değeri ç kar larak belirlenir. Bu hesaplamada kullan lan yoğunlaşma bas nc, çal şan sistemin minimum yoğunlaşma bas nc al nmal d r. Bu değerden diğer bas nç kay plar ç kar larak valfteki net bas nç düşmesi elde edilir. Bas nç düşümü düzeltme faktörü bulunurken bu değer kullan lmal d r. Örneğin Tablo C ye bak n z. Aşağ daki mümkün olabilecek bütün bas nç düşmelerinin dikkate al nd ğ na emin olunuz. 1. Evaporatör ve Kondenser dahil olmak üzere tüm soğutma hatlar ndaki sürtünme kay plar. 2. Selenoid valf ve Filtre-Drayer gibi likid hat aksesuarlar ndaki bas nç düşmesi. 3. Likid hatt ndaki dikey yükseklikten dolay bas nç düşmesi. 4. Eğer kullan l yorsa, distiribütördeki bas nç düşmesi. Soğutkan distiribütörleri hakk nda geniş bilgi katalog ayr nt l bir şekilde aç klanm şt r. 3. Kapasite tablolar ndan valf seçimi Evaporatör dizayn s cakl ğ na göre valfi seçiniz. Eğer mümkünse valfin kapasitesi sistemin dizayn kapasitesine eşit yada biraz fazla al nmal d r. Likid s cakl ğ ve bas nç düşmesine uygun düzeltme faktörleri kullan ld ğ na emin olunuz. Arzu edilen valfin kapasitesi tablodan bulunduktan sonra, tablonun ikinci sutunundan valfin nominal kapasitesini belirleyiniz. Çok evaporatörlü sistemlerde, her valfi ayr ayr evaporatör kapasitelerine göre seçiniz. Örneğin Tablo A ya bak n z. 4. D ştan dengelemenin gerekli olup olmad ğ n n belirlenmesi Valfin ç k ş ile kuyruk eleman n n bulunduğu yer aras ndaki bas nç düşmesi miktar, d ştan dengelemenin gerekli olup, olmayacağ hakk nda fikir verir. Bu konuda daha fazla bilgi için katalog 10-9 a bak n z. 5. Gövde Tipinin Seçimi Arzu edilen bağlant stiline göre gövde tipini seçiniz. Her tip TGV nin tüm teknik karakteristik ve nominal kapasiteleri sayfa 9 ve 10 da aç klanm şt r. 6. Sporlan Seçkin Termostatik Şarj n seçimi Sayfa 4 teki tablodan dizayn evaporatör s cakl ğ na uygun şarj seçiniz. Sporlan Seçkin Termostatik Şarjlar hakk nda tüm bilgiler katalog 10-9 da aç klanm şt r. Seçim Örneği Soğutkan 22 Uygulama: Orta s cakl kta soğutma Evaporatör dizayn s cakl ğ C Kondenser dizayn s cakl ğ C Soğutkan likid s cakl ğ C Design system capacity kw Valfteki bas nç düşmesi: Yoğunlaşma bas nc (bar) Buharlaşma bas nc (bar) Likid hatt ve aksesuarlardaki kay plar (bar) 0.3 Distiribütör ve borulardaki kay plar (bar) Q Soğutkan likid düzeltme faktörü Bas nç düşmesi düzeltme faktörü TGV in kapasitesini hesaplamak için aşağ daki formülü kullan n z: TGV kapasitesi = TGV kapasite değeri (tablodan) x Likid s cakl ğ DF x Bas nç düşmesi DF -20 C buharlaşma s cakl ğ, 8 bar bas nç düşmesi ve 20 C likid s cakl ğ nda; FVE-1 modelin kapasitesi: 3.28 x 1.21 x 0.89 = 3.53 Kw t r. Termostatik şarj ( sayfa 4 teki tablodan): VC W Seçim: FVE-1-C 3/8 x 1/2 x 1/4 ODF x 5 Q Distiribütörün meydana getiriceği bas nç düşüşünden ötürü, soğutkan distiribütörü kullanan evaporatörlerde d ştan dengeli TGV kullan lamal d r. Ayr ca termostatik şarj n yer değiştirme (migration) olas l ğ n azaltmak için klima termostatik şarjlar nda her zaman d ştan dengeli valfler kullan lmal d r. W Termostatik şarjdaki soğutkan şarj belirten harf (bu örnekte "V"), valf modeli ile birlikte isimlendirildiği zaman kullan lmaz. TERMOSTATİK GENLEŞME VALF KAPASİTELERİ KW KLİMA, ISI POMPASI VE Valfin kapasitesi sistemin dizayn kapasitesine eşit yada biraz fazla al nmal d r. (Tamamlanm ş R-22 kapasite tablolar için sayfa 6 ya bak n z) Dizayn Buharlaşma s cakl ğ G V E GİREN LİKİ Dİ N SICAKLIĞI C SOĞ UTKAN LİKİD SICAKLIĞI DÜ ZELTME FAKTÖRÜ A C TGV Bas nç Düşmesi Likid S cakl ğ Tablo B Tablo A Tablo C

4 Sayfa 4 / KATALOG EXP(TR) Valf İsimlendirme / Sipariş Talimat Valfin isimlendirilmesinde aşağ da formattaki gibi harfleri ve rakamlar birleştiriniz. Ayr ca tüm bağlant ölçülerini ve ince boru (capillary tube) uzunluğunuda ekleyiniz. ÖRNEK SPORLAN IN SEÇKİN ŞARJLARI HER ÖZEL UYGULAMADA EN YÜKSEK PERFORMANS İÇİN DİZAYN EDİLMİŞTİR * UYGULAMA FAKTÖRLERİ: 1. ZP tipi şarj, Z tipi şarjla hemen hemen ayn karakteristik özelliğe sahiptir. Aralar ndaki tek fark ZP tipi şarjlar bas nç s n rlay c, Maksimum Çal şma Bas nc (MOP), özelliğe sahiptirler. ZP şarjlar, Z şarjlar n n yerine kullan lmamal d r. Her biri kendine özgü yap s yla istenilen amaca göre seçilmelidir. Katalog 10-9 a ayr nt l bilgi için bak n z. 2. Bütün Klima ve Is Pompas şarjlar d ştan dengeli vafler ile kullan l r. Ne zaman d ştan dengenin kullan lacağ Katalog 10-9 da geniş olarak aç klanm şt r. 3. L tipi likid şarjlar bir çok eleman ölçüleri ile beraber, değişik soğutkanlar için mevcuttur. 4. VGA ve VCP100 şarjlar n aras ndaki farklar için Katalog 10-9 a bak n z. 5. Eğer hangi şarj kullanacağ n za emin değilseniz, Katalog 10-9 daki Termostatik Şarjlar bölümüne bak n z veya en yakın Acal Satış ofisine tüm sistem verileri ile başvurunuz. TGV NİN SOĞUTKAN 12, 22, 134a, 401A, 402A, 404A, 407A, 407C, 408A, 409A, 502, 507 İÇİN KAPASİTE ORANLARI: R-12, R-22, R-134a, R-401A, R-402A, R-404A, R-407A, R-407C, R-408A, R-409A, R-502, R-507 soğutkanlar için TGV kapasite oranlar hesaplan rken, valfin girişindeki buhars z soğutkan likid s cakl ğ 40 C, maksimum aç lma süperhiti 4 C ve standart fabrika süperhit hava test ayar al nm şt r. Valfin kapasitesi ve süperhit ayar aras ndaki ilişkiyi katalog 10-9 da bulabilirsiniz. Kapasite tablolar ndaki evaporatör s cakl klar 5 C, -5 C, -20 C, -40 C kapasite oranlar ANSI/ARI Standart numara 750 ile uygundur. TGV leri ANSI/ASHRAE 17 standartlar na göre test edilmiştir. Tablolarda bulunmayan, farkl çal şma koşullar ndaki TGV leri için Acal Satış ofisine veya Sporlan Valf e başvurunuz.

5 KATALOG EXP(TR) / Sayfa 5 TERMOSTATİK GENLEŞME VALF KAPASİTELERİ kw 12, 134a, 401A, 409A KLİMA, ISI POMPASI ve TİCARİ SOĞUTMA UYGULAMALARINDA TGV Kapasitesi = TGV kapasite oran (tablodan) x Liqid s cakl ğ DF x Bas nç düşmesi DF Örnek: 5.28 Kw nominal kapasiteli F tipi valf, R-134a, -10 C evaporatör, 8 bar valfteki bas nç düşmesi, ve 10 C TGV giriş likid s cakl ğ nda; TGV gerçek kapasitesi = 6.65 (tablodan) x 1.40 (Liqid s cakl ğ DF) x 1.15 (Bas nç düşmesi DF)= 10.7 Kw.

6 Sayfa 6 / KATALOG EXP(TR) , 407A, 407C TERMOSTATiK GENLEŞME VALF KAPASİTELERİ kw KLİMA, ISI POMPASI ve TİCARİ SOĞUTMA UYGULAMALARINDA EVAPORATÖ R SICAKLIĞI C TGV TEKİ BASINÇDÜŞ MESİ bar BASINÇDÜ Ş MESİDÜZELTME FAKTÖ RÜ & & TGV Kapasitesi = TGV kapasite oran (tablodan) x Liqid s cakl ğ DF x Bas nç düşmesi DF Örnek: 7.03 Kw nominal kapasiteli S tipi valf, R-22, -10 C evaporatör, 6 bar valfteki bas nç düşmesi, ve 30 C TGV giriş likid s cakl ğ nda; TGV gerçek kapasitesi = 6.95 (tablodan) x 1.11 (Liqid s cakl ğ DF) x 0.87 (Bas nç düşmesi DF)= 6.71 Kw. SOĞ UTKAN G V EG İ R E NL İ K İD İN S I C A K L I Ğ I C L İ K İ DSICAKLIĞ IDÜZEL TMEF AK T Ö RÜ A C

7 TERMOSTATİK GENLEŞME VALF KAPASİTELERİ kw KLİMA, ISI POMPASI ve TİCARİ SOĞUTMA UYGULAMALARINDA KATALOG EXP(TR) / Sayfa 7 404A, 408A, 502 EVAPORATÖ R SICAKLIĞI C TGV TEKİ BASINÇDÜŞ MESİ bar BASINÇDÜ Ş MESİDÜZELTME FAKTÖ RÜ & & TGV Kapasitesi = TGV kapasite oran (tablodan) x Liqid s cakl ğ DF x Bas nç düşmesi DF Örnek: 5.28 Kw nominal kapasiteli F tipi valf, R-404A, -30 C evaporatör, 8 bar valfteki bas nç düşmesi, ve 30 C TGV giriş likid s cakl ğ nda; TGV gerçek kapasitesi = 4.05 (tablodan) x 1.21 (Liqid s cakl ğ DF) x 0.89 (Bas nç düşmesi DF)= 4.36 Kw.

8 Sayfa 8 / KATALOG EXP(TR) TERMOSTATİK GENLEŞME VALF KAPASİTELERİ kw TİCARİ ve DÜŞÜK SICAKLIKTA SOĞUTMA UYGULAMALARINDA 402A & 507 EVAPORATÖ R SICAKLIĞI C TGV TEKİ BASINÇDÜŞ MESİ bar BASINÇDÜ Ş MESİDÜZELTME FAKTÖ RÜ & & TGV Kapasitesi = TGV kapasite oran (tablodan) x Liqid s cakl ğ DF x Bas nç düşmesi DF Örnek: 5.28 Kw nominal kapasiteli F tipi valf, R-402A, -30 C evaporatör, 8 bar valfteki bas nç düşmesi, ve 20 C TGV giriş likid s cakl ğ nda; TGV gerçek kapasitesi = 4.10 (tablodan) x 1.41 (Liqid s cakl ğ DF) x 0.89 (Bas nç düşmesi DF)= 5.2 Kw 0.89 (CF pressure drop) = 5.2 kw. SOĞ UTKAN G V E G İ R E N L İKİ D İN SIC A KL I Ğ I LİKİDSICAKLIĞ I D ÜZE L TM E FA KTÖ R Ü 402A

9 KATALOG EXP(TR) / Sayfa 9 Özellikleri sayfa 12 ve 13 te Küçük pirinç çubuk gövdeli valf d ştan ayarlanabilir. Küçük kapasiteli soğutma sistemlerinde kullan l r. Girişinde ç kar ptak labilir filtre (100 mesh) bulunur ve bağlant s SAE rakordur. Başl ca kullan mlar : Soğutucular, Dondurucular. F valfi ile ayn d r, sadece bağlant lar ODF kaynakl d r. Özellikleri sayfa 12 ve 13 te Özellikleri sayfa 14 ve 17 de Pirinç gövdeli Q valf d ştan ayarlanmal olup, değişebilir kartuşludur (memeli). Valf gövdesi, kartuş, ve termostatik elaman ayr ayr bağ ms z parça olarak sağlanabilir. Bu da; gövde, kartuş ve eleman n özel sistemler için birleştirilerek kullan lmas n sağlar. 100 mesh lik giriş fitresine sahiptir. Başl ca kullan mlar : Soğutma sistemleri, Klimalar. Q valfi ile ayn d r, sadece bağlant lar uzat lm ş, düz ve ODF kaynakl d r. Özellikleri sayfa 14 ve 17 de Q valfi ile ayn d r, sadece bağlant lar ODF kaynakl d r. Giriş bağlant s dövme pirinç ve girişinde ç kar p-tak labilir filtresi (100 mesh) mevcuttur. Bu filtre valf hattan sökülmeden değiştirilip ve/veya temizlenebilir. Özellikleri sayfa de F tipi valf ile ayn özelliktedir, sadece fark dengelenmiş ağızlı yap ya sahiptir. Girişinde ç kar p-tak labilir filtresi (100 mesh) mevcuttur. Başl ca kullan mlar : Geniş ve değişebilir çal şma koşullar ndaki küçük kapasiteli soğutma sistemlerinde. Özellikleri sayfa 11 de BF valfi ile ayn d r, sadece bağlant lar ODF kaynakl d r. Giriş bağlant s dövme pirinç ve girişinde ç kar p-tak labilir filtresi (100 mesh) mevcuttur. Bu filtre valf hattan sökülmeden değiştirilip ve/veya temizlenebilir. Özellikleri sayfa da BF valfi ile ayn d r, sadece bağlant lar uzat lm ş, düz ve ODF kaynakl d r. Giriş filtresi (100 mesh) valf ile birlikte sağlan r. Özellikleri sayfa da

10 Sayfa 10 / KATALOG EXP(TR) Özellikleri sayfa 20 de Valf gövdesi pirinç çubuktur ve d ştan ayarlanabilir. Girişinde sabit filtresi (12 mesh) vard r. Genel olarak klima ve soğutma sistemlerinde kullan l r. S tipi valf ile ayn fiziksel ölçüdedir, farkl l ğ ise uzat lm ş ODF bağlant s ve dengelenmiş ağızlı konstrüksiyonu vard r. Özellikleri sayfa 21 de Valf gövdesi pirinç çubuktur ve d ştan ayarlanabilir. Girişinde sabit filtresi (12 mesh) vard r. Dengelenmiş ağızlı konstrüksiyonu olup, klima ve soğutma sistemleri için uygundur. Özellikleri sayfa te Özellikleri sayfa 24 te Özellikleri sayfa 25 te Özellikleri sayfa 26 da Pirinç çubuk gövdeli, d ştan ayarlanabilir ve bağlant lar flanşl d r. Giriş flanş burç unda sabit filtre (16 mesh) mevcuttur. FPT (female pipe thread) flanş bağlant s n n K-1178 adaptör setine ihtiyac vard r. Bu valf, flanş bağlat l en küçük kapasiteli TGV olup klima ve soğutma sistemleri için uygundur. Dökme bronz gövdeli, d ştan ayarlanabilir ve bağlant lar flanşl d r. Girişinde filtre (12 mesh) mevcuttur. Bu valf, H tipi valften daha büyük kapasiteli olup klima ve soğutma sistemleri için uygundur. M tipi valfin flanşlar V tipi valfin flanşlar ile değiştirilebilir. Dökme bronz gövdeli, d ştan ayarlanabilir ve bağlant lar flanşl d r. Girişinde filtre (12 mesh) mevcuttur. Bu valf yar dengelenmiş çift port lu dizayna sahiptir. Ayr ca M tipi valften daha büyük kapasiteli olup klima ve soğutma sistemleri için uygundur. V tipi valfin flanşlar M tipi valfin flanşlar ile değiştirilebilir. Özellikleri sayfa 27 de Dökme bronz gövdeli, d ştan ayarlanabilir ve baglant lar flanşl d r. Girişinde filtre (12 mesh) mevcuttur. Bu valf yar dengelenmiş çift ağızlı dizayna sahip olup bilhassa büyük kapasiteli çillerler içindir. Flanş bağlat l en büyük kapasiteli valftir.

11 KATALOG EXP(TR) / Sayfa 11 Soğutkan a-404A-507 ler için SAE Rakor Bağlant l Sporlan BF tipi valf küçük pirinç çubuk gövdeli olup SAE Rakor bağlant l ve dengelenmiş ağ zl (balanced port) yap ya sahiptir. Bu valf, F tipi valf ile ayn d ş ölçülere sahiptir. Termostatik eleman değişebilir ve giriş bağlant s nda ç kar l ptak labilir 100 meş filtre bulunur. Dengelenmiş ağ zl yap s ; bu valfi, geniş ve değişen çal şma şartlar ndaki küçük kapasiteli soğutma sistemleri için ideal k lar. Yap detaylar n n tamam için sayfa 28 e bak n z. Aşağ daki listede bu valfe direk olarak eşleşebilen soğutkan distiributörlerini bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için katalog a bak n z. Ç k ş Bağlant s 1/2 SAE Rakor Distiribütörler 1603, 1605, 1606, 1608, 1650(R) Ağ z Ölçüsü Mevcut Termostatik Şarjlar İnce Boru Uzunluğu-cm Net ağ rl k kg Yükleme Ağ rl ğ kg Q 3/8 inç SAE giriş bağlant s nda rakor yüzeyi uzun konik bir şekle sahiptir. 3/8 inç x 1/4 inç ölçüsündeki azalt c rakor adaptörü ile 1/4 inçlik boruya bağlant yap labilir. 49 D ştan dengeleme bağlant s 1/4 SAE Rakor ÜST GÖRÜNÜŞ 60 3/8 SAE Rakor Ç kar l p- Tak labilir Filitre P/N C 1/4 SAE Rakor Ç kar l p- Tak labilir Filitre P/N A B

12 Sayfa 12 / KATALOG EXP(TR) & Soğutkanlar a-404A-507 için SAE Rakor ve ODF Kaynak Bağlant l Sporlan F tipi valf SAE Rakor ve EF tipi ise ODF Kaynak bağlant l d r. İkisininde gövdesi küçük pirinç çubuktan olup, iç konstrüksiyonlar ayn d r.termostatik eleman değişebilir. F tipi valfte standart özellik olarak ç kar l p-tak labilir filtre (100 mesh) mevcuttur. EF tipi valfte ise içe giren filtre (60x50 mesh) bulunur. Bu valfler küçük soğutma sistemleri (pastahane dolaplar nda, dondurucularda, içecek soğutucular nda) için dizayn edilmiştir. D ştan ayarlanmal d r. Aşağ daki listede bu valflere direk olarak eşleşebilen soğutkan distiributörlerini bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için katalog a bak n z. F Ç k ş Bağlant lar 1/2 SAE 1/2 ODF Distiributörler 1603, 1605, 1606, 1608, 1650(R) 1613, 1616 Yap detaylar n n tamam için sayfa 28 e bak n z. EF NOMİNAL KAPASİTE kw Mevcut Termostatik Şarjlar Standart Boru Uzunluğu-cm Net Ağ rl k kg Yükleme ağ rl ğ kg Q 3/8 inç SAE giriş bağlant s nda rakor yüzeyi uzun konik bir şekle sahiptir. 3/8 inç x 1/4 inç ölçüsündeki azalt c rakor adaptörü ile 1/4 inçlik boruya bağlant yap labilir. E EF Valfindeki ODF Kaynak bağlant dişi bağlant d r. Yani 1/2 inçlik ODF kaynak bağlant, 1/2 inçlik OD (d ş çap) boruyu içine al r. e R-134a, R-404A, ve R-507 tipi soğutkanlarda nominal 1 ton (3.52 kw) ve yükseği F valflerde, R-22 soğutkan nda nominal 1-1/2 ton (5.28 Kw) ve yükseğinde minimum 3/8 SAE Rakor veya 3/8 ODF kaynak giriş bağlant gerekir.

13 KATALOG EXP(TR) / Sayfa 13 SAE Rakor & 1/4 SAE Rakor için Giriş Filitresi P/N ÜST GÖRÜNÜŞ D ştan dengeleme Bağlant s 1/4 SAE Rakor C 3/8 SAE Rakor için Giriş Filitresi P/N A B UYRUK ELEMANI (BULB) Ö LÇÜ SÜ m STANDART Ş ARJLAR a DÇx 7 & ZP Serileri 3 DÇx 7 13 DÇ x 76 DÇ: Dış Çap ODF Kaynak 49 D D /4 ODF Kaynak için Giriş Filitresi P/N /8 ODF Kaynak için Giriş Filitresi P/N D ştan dengeleme Bağlant s 1/4 ODF Kaynak ÜST GÖRÜNÜŞ A B UYRUK ELEMANI (BULB) Ö LÇÜ SÜ m STANDART Ş ARJLAR a DÇx 7 & ZP Serileri 3 DÇx 7 13 DÇ x 76 DÇ: Dış Çap

14 Sayfa 14 / KATALOG EXP(TR) Soğutkanlar a-404A-507 için SAE Rakor ve Uzat lm ş ODF Kaynak Bağlant l U.S. Patent No. 5,238,219 Yap detaylar n n tamam için sayfa 28 e bak n z. Filtre- U.S. Patent No. 5,232,015 Pirinç gövdeli Q, EQ ve SQ tipi valfler değişebilir kartuşludur. Sistemin kapasitesine göre kartuş seçilir ve valfin içine yerleştirilir. Bütün valflerin iç yap s ayn d r ve d ştan ayarlanabilirler. Birbirinden ay ran en önemli özelliği ise gövde modelidir. Q valfi SAE Rakor bağlant l, EQ valfi uzat lm ş ODF Kaynakl bağlant ve giriş filtreli, SQ valfi ise ODF Kaynak bağlant l, dökme giriş ve değişebilir filtrelidir. Bu valfler küçük soğutma sistemleri için dizayn edilmiştir. Ayr ca d ştan dengeli olanlar klima ve s pompalar nda kullan labilir. EQ valfi özellikle bu tip uygulamalar için dizayn edilmiştir. Bu seri Sporlan nın ürettiği ilk kartuş tipi valftir. Komple valf veya üç ayr parça halinde sunulur. Bu üç parça: Termostatik eleman, valf gövdesi ve değişebilir kartuş veya orifistir. Valf gövdesi ile termostatik eleman n bağlant s ; Sporlan n geleneksel keskin kenar, metal ile metal, bağlant s d r. Bu bağlant stili ile s zd rmaz yap sağlan r. SEÇKİN TERMOSTATİK ŞARJLAR Valf gövdesi ve termostatik elemanlar n ayr ayr temin edilebildiğinden dolay, teknisyen mümkün olabilecek en iyi termostatik şarj kullanacağ yere göre seçebilir. Sporlan n seçkin termostatik şarjlar özellikle düşük s cakl kta soğutma, orta s cakl kta soğutma ve klima uygulamalar için dizayn edilmiştir. Geniş ve düz diyaframl elemandan maksimum güç al narak en iyi kontrol performans sağlan r. İÇ AĞIZ (PORT) DİZAYNI Q, EQ ve SQ valflerinde iğne (pin) hareketi valfin ağ z ndaki (port) soğutkan ak ş na karş d r. Bu dizayn konsepti; hafif yük olduğunda ve iğne, ağ z (port) kapatma pozisyonuna modüle ettiği zaman valfin kontrol dengesini düzeltir. Ayr ca bu dizayn, termostatik elemandaki şarj kay b (migration) riskini önemli ölçüde azalt r. Dizayndan dolay, valfin üst gövdesinden giren likid soğutkan n Sporlan termostatik eleman n s tm ş olur. KARTUŞ MEVCUT TERMOSTATiK ŞARJLAR Standart Boru Uzunluğu-cm Net Ağ rl k kg Tavsiye Edilen Termostatik Elemanlar için Sayfa 16 bak n z. Yükleme Ağ rl ğ kg Y Bu sütunda belirtilen valfler, MOP tipi klima şarjlar yla temin edilemez. r Standart d ştan denge bağlant s 1/4" SAE Rakor (Q Gövde), 1/4" ODF Kaynak (EQ ve SQ Gövde).

15 KATALOG EXP(TR) / Sayfa 15 QE QE Ö LÇ Ü LERİ mm BAĞ LANTI Ö LÇ Ü SÜ A B C ÜST GÖRÜNÜŞ 62 1/4 SAE Rakor için Ç kar l p-tak labilir Filitre P/N C A 3/8 SAE Rakor için Giriş Filitresi P/N B 39 EQEÖ L Ç Ü LERi mm B A Ğ LANTIÖ L Ç Ü S Ü A B 3/8 64 1/ / /8 61 EQE 49 ÜST GÖRÜNÜŞ /8 ODF Kaynak için Giriş Filitresi P/N /2 ODF Kaynak için Giriş Filitresi P/N A B SQE 49 Ç kar l p- Tak labilir Filitre P/N ÜST GÖRÜNÜŞ Ç DÇ: Dış Çap

16 Sayfa 16 / KATALOG EXP(TR) ŞİPARİŞ TALİMATI QE 0 (1/3T) VC 5 3/8 x 1/2 x 1/4 SAE Kartuş Ölçüsü İnce Boru Uzunluğu (feet) Bağlant Ölçüsü ve Stili: Giriş x Ç k ş x D ş Dengeleme Nominal Kapasite (tons) Valf Tipi Q, EQ, SQ = İçten Dengeli QE, EQE, SQE = D ştan Dengeli Termostatik Şarj Soğutkan Kodu (Sayfa 4 bak n z) GÖVDE SEÇİMİ Q EQ SQ SAE (İçten Dengeli) ODF (İçten Dengeli) ODF İçten Dengeli) QE EQE SQE Ç kar l p-tak labilir Filtre U.S. Patent No. 5,232,015 P/N SAE (D ştan Dengeli) ODF (D ştan Dengeli) U.S. Patent No. 5,238,219 ODF (D ştan Dengeli) ELEMAN SEÇİMİ İnce Boru Uzunluğu (Standart = 5 ft.) KT-43-VC 43 VC Eleman Etiketi Tarih Kodu Etiketi (Üretildiği hafta ve y l) Kuyruk Eleman (Bulb) * Bir çok yeni soğutkan ve soğutkan kar ş mlar n kendilerine ait harf kodlar olmas na rağmen, yerlerini ald klar eski soğutkanlar ile ayn termostatik eleman kullan rlar. Aşağ daki tabloya bakarak doğru termostatik eleman seçebilirsiniz. Sporlan ZP tipi şarj, Z tipi şarjla hemen hemen ayn karakteristik özelliğe sahiptir. Aralar ndaki tek fark ZP tipi şarjlar bas nç s n rlay c, MOP (Maksimum Çal şma Bas nc ), özelliğine sahiptirler. ZP şarjlar, Z şarjlar n n yerine kullan lmamal d r. ZP tipi şarjlar motorun aş r yüklenmesini önleyen bas nç s n rlanmas n gerekli olduğu yerlerde kullan lmal d r.

17 KATALOG EXP(TR) / Sayfa 17 2 KARTUŞ SEÇİMİ Kartuş numaras n tan mlamak için üst yüzey renklendirilmiştir. Kartuştaki kapasite kodu 2 Kartuş numaras ile tan t m plakas (İnce boru etraf nda bükülür) AYRI AYRI DEĞ İ Ş EBİ LİR PARÇ ALAR PARÇ A NUMARASI Ü RENK KOD KARTUŞVE TANITIM PLAKASI QC-0 QC-1 QC-2 QC-3 QC-4 QC-5 QC KIRMIZI SARI YEŞ İ L MAVİ PEMBE Sİ YA H BEYAZ Dİ Ğ ER PARÇ ALAR O B-1 Yağkutusu (yağile) AW-1 4 mm Allen anahtar C SK-1 KartuşServis Kiti (boş) KartuşServi ski ti ( aşağ dakigi bidolu) KartuşServis Kiti Parça No No. 0 Kırmızı No. 1 - Sarı No. 2 -Yeşil No. 3 - Mavi No. 4 -Pembe 3 Adet 5 Adet 5 Adet 5 Adet 3 Adet 4 mm Allen anahtar Yağ kutusu 5 6 No. 5 -Siyah No. 6 -Beyaz 3 Adet 3 Adet PARÇALARIN MONTAJI Termostatik Eleman 4 mm Allen anahtar 2 Q Kartuş tan tma plakas n eleman n ince borusuna tak n z. W O halkas n yağlay n. E Yerine oturana kadar saat yönünde dönderin (Aş r s kmay n). Termostatik Eleman Q Valfi aleti (QVT-1) Y Elle s kt ktan sonra eleman 60 saat yönünde dönderiniz (veya alt genin aşağ daki hareketi kadar). Eleman n görünüşü R Kilit halkas ve itici çubuklar n yüzeyini yağlay n z. T Elle eleman s k n z. 1 Önce 2 Sonra

18 Sayfa 18 / KATALOG EXP(TR) & Değişebilir Filitre U.S. Patent No. 5,232,015 Soğutkan a-404A-507 ler için Uzat lm ş ODF Kaynak Bağlant l Sporlan SBF ve EBF tipi valfler küçük pirinç çubuk gövdeli ve uzat lm ş ODF kaynak bağlant l olup BF tipi valfteki gibi dengelenmiş ağ zl yap ya sahiptir. Her iki valfte termostatik eleman değişebilir. EBF tipi valfte 100 meş geçme filtresi bulunur. SBF tipi valfte ise ç kar l p-tak labilir 100 meş filtre bulunur. Bu filtre valf hattan sökülmeden değiştirilebilir veya temizlenebilir. Dengelenmiş ağ zl yap s ; bu valfi, geniş ve değişen çal şma şartlar ndaki küçük kapasiteli soğutma sistemleri için ideal k lar. Aşağ daki listede bu valfe direk olarak eşleşebilen soğutkan distiributörlerini bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için katalog a bak n z. SBF EBF Ç k ş Bağlant lar 1/2" ODF Kaynak 5/8" ODF Kaynak Distiribütörler 1613, , 1622, 1651(R) Yapı detaylarının tamamı için sayfa 28 e bakınız. Ağ z (Port) Ölçüsü Mevcut Termostatik Şarjlar İnce Boru Uzunluğu-cm Net Ağ rl k kg Yükleme ağ rl ğ kg

19 KATALOG EXP(TR) / Sayfa 19 SBF & Değişebilir Filitre P/N ÖLÇÜLER- mm ÜST GÖRÜNÜŞ /4 ODF Kaynak d ştan dengeleme bağlant s STANDART ŞARJLAR EBF ÖLÇÜLER mm 49 ÜST GÖRÜNÜŞ /8 ODF içe geçen Filitre P/N STANDART ŞARJLAR

20 Sayfa 20 / KATALOG EXP(TR) Soğutkan a-404A-507 ler için ODF Kaynak Bağlant l Sporlan S tipi valf pirinç çubuk gövdeli ve ODF kaynak bağlant l olup d ştan ayarlanmal d r. Termostatik eleman değişebilir ve valfin giriş bağlant s nda 12 meş sabit filitre bulunur. Bu valf hem klima hem de soğutma uygulamalar için dizayn edilmiştir. Aşağ daki listede bu valfe direk olarak eşleşebilen soğutkan distiributörlerini bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için katalog a bak n z. Ç k ş Bağlant lar 5/8 ODF 7/8 ODF 1-1/8 ODF Distiribütörler 1620, 1622, 1651(R) 1112, 1113, 1653(R) 1115, 1116, 1655(R) Yapı detaylarının tamamı için sayfa 28 e bakınız. K Mevcut Termostatik Şarjlar İnce Boru Uzunluğu-m Net Ağ rl k kg Yükleme ağ rl ğ kg Y Bu sütunda belirtilen valfler, MOP tipi klima şarjlar yla temin edilemez. U Standart d ştan dengeleme bağlant s 1/4 ODF Kaynakl d r. SAE Rakor bağlant, isteğe göre temin edilir. I Valfteki ODF Kaynak bağlant dişi bağlant d r. Yani 5/8 inçlik ODF kaynak bağlant, 5/8 inçlik OD (d ş çap) boruyu içine al r. Tavsiye Edilen Termostatik Şarjlar için Sayfa 4 e bak n z. ÜST GÖRÜNÜŞ 59 Ö L Ç Ü LER mm B ağ lant Öl ç ü s ü A B 3/8 34 1/ / / / ODF Kaynak 30 D ştan dengeleme bağlant s 1/4 ODF Kaynak X tipi Şarj n eleman çap 92 dir. A B

21 KATALOG EXP(TR) / Sayfa 21 Soğutkan a-404A-507 ler için Uzat lm ş ODF Kaynak Bağlant l Sporlan EBS tipi valf pirinç çubuk gövdeli olup uzat lm ş ODF Kaynak bağlant l ve dengelenmiş ağ zl (balanced port) yap ya sahiptir. Bu valf, S tipi valf ile ayn fiziksel ölçülere sahiptir. Dengelenmiş ağ zl yap s ; bu valfi, geniş ve değişen çal şma şartlar ndaki soğutma ve klima sistemleri için ideal k lar. Yap detaylar n n tamam için sayfa 28 e bak n z. Aşağ daki listede bu valfe direk olarak eşleşebilen soğutkan distiributörlerini bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için katalog a bak n z. Ç k ş Bağlant lar 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1-3/8" ODF Distiribütörler 1112, 1113, 1653(R) 1115, 1116, 1655(R) 1117, 1126, 1128, 1657(R) K *Tavsiye Edilen Termostatik Şarjlar için Sayfa 4 e bak n z. Mevcut Termostatik Şarjlar İnce Boru Uzunluğu-m Yükleme ağ rl ğ kg Yükleme ağ rl ğ kg 8 Valfteki ODF Kaynak bağlant dişi bağlant d r. Yani 5/8 inçlik ODF kaynak bağlant, 5/8 inçlik OD (d ş çap) boruyu içine al r. * X Şarj ile temin edilemez. ÜST GÖRÜNÜŞ 30 D ştan dengeleme bağlant s 1/4 ODF Kaynak C C A B

22 Sayfa 22 / KATALOG EXP(TR) Soğutkan a-404A-507 ler için ODF Kaynak Bağlant l U.S. Patent Number 3,742,722 Sporlan O tipi valf pirinç çubuk gövdeli ve ODF kaynak bağlant l olup d ştan ayarlanmal d r. Termostatik eleman değişebilir ve valfin giriş bağlant s nda 12 meş sabit filitre bulunur. Dengelenmiş ağ zl (balanced port) yap ya sahiptir. Bu valf hem klima hem de soğutma uygulamalar için dizayn edilmiştir. O tipi valf iki değişik gövde yap s na sahiptir. Küçük gövdeli olan seri R-22 uygulamalar nda 106 Kw kapasiteye, büyük gövdeli seri ise 246 Kw kapasiteye kadar mevcuttur. Aşağ daki listede bu valfe direk olarak eşleşebilen soğutkan distiributörlerini bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için katalog a bak n z. Ç k ş Bağlant lar 1-1/8" ODF 1-3/8" ODF 1-5/8" ODF Distiribütörler 1115, 1116, 1655(R) 1117, 1126, 1128, 1657(R) 1125, 1127, 1143, 1659(R) Yap detaylar n n tamam için sayfa 28 e bak n z. 83 ve 33, K Eleman ölçüsü no. Mevcut Termostatik Şarjlar *Tavsiye Edilen Termostatik Şarjlar için Sayfa 4 e bak n z. İnce Boru Uzunluğu-m Net Ağ rl k kg Yükleme ağ rl ğ kg U Standard d ştan dengeleme bağlant s 1/4 ODF Kaynak t r. İsteğe bağl olarak 1/4 SAE Rakor bağlant sağlan r. I Valfteki ODF Kaynak bağlant dişi bağlant d r. Yani 5/8 inçlik ODF kaynak bağlant, 5/8 inçlik OD (d ş çap) boruyu içine al r. * X - Şarj ile temin edilemez.

kullan c dostu menüsü gibi ay rt edici özelliklerinin büyük modellere de yans t larak genişlemesi çok zorlu bir süreç olmuştur.

kullan c dostu menüsü gibi ay rt edici özelliklerinin büyük modellere de yans t larak genişlemesi çok zorlu bir süreç olmuştur. DOZAJ Genişleyen Digital Dosing serisi Grundfos Digital Dosing dozaj pompalar serisi, iki büyük model ile hat r say l r bir büyüme sağlanarak 150 lt/s den 940 lt/s e kadar olan debi aral ğ n da karş layacak

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1. ÖNSÖZ İçinde yaşadığımız yüzyılda sürekli kalkınma için dünyamızın korunması gerektiği anlayışı giderek sahiplenilmektedir. Bu sevindirici gelişmeyle birlikte çocuklarımıza daha yaşanır bir dünya bırakma

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1. ÖNSÖZ İçinde yaşadığımız yüzyılda sürekli kalkınma için dünyamızın korunması gerektiği anlayışı giderek sahiplenilmektedir. Bu sevindirici gelişmeyle birlikte çocuklarımıza daha yaşanır bir dünya bırakma

Detaylı

ÖNSÖZ. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

ÖNSÖZ. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. ÖNSÖZ Doğalgaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin bir etüt, doğru projelendirme ve verimli bir tesisatın

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 KULLANIM, MONTAJ ve SERVİS ALG SERİSİ DOĞAL GAZ ve LPG BRÜLÖRLERİ ALG 120/M, ALG 200/M, ALG 120/M LPG, ALG 200/M LPG MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM

Detaylı

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri Sanayi Ürünleri Kataloğu Endüstri ve bina pazarında Schneider Electric Yeni bir Elektrik Dünyasının inşaası... Elektrik, bugün hiç olmadığı kadar geleceğin enerjisi

Detaylı

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 26 Milieubescherming Değerli Müşterimiz, Yaşam için teknoloji slogan m

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

PCM 10. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen. www.bosch-pt.com 1 609 929 J60 (2007.11) PS / 229

PCM 10. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen. www.bosch-pt.com 1 609 929 J60 (2007.11) PS / 229 OBJ_DOKU-9733-001.fm Page 1 Thursday, November 29, 2007 9:33 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen www.bosch-pt.com PCM 10 1 609 929 J60 (2007.11) PS / 229 de Originalbetriebsanleitung

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Ventil Ayarl Kur un-asit Aküler NP

Ventil Ayarl Kur un-asit Aküler NP Ventil Ayarl Kur un-asit Aküler NP Ventil ayarl kur un asit akümülatörlerin önde gelen imalatç s olarak Yuasa güvenilirlik ve i letme performans n belirleyen tüm özelliklerini geli tirmektedir. Bunun neticesi

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri Teknik Broflür Motorin RL Serisi Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri RL 34 MZ 97/154 395 kw RL 44 MZ 155/235 485 kw RL 50 148/296 593 kw RL 64 MZ 200/400 820 kw RL 70 255/474 830 kw RL 100

Detaylı

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri 5...30 kvar 40-50 kvar Ç NDEK LER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Hakk nda Genel Bilgiler MKP Teknolojisi ve Kondansatörlerin Ar za Durumundaki

Detaylı

Is tmada Enerji Ekonomisi Energy Saving of Heating Systems

Is tmada Enerji Ekonomisi Energy Saving of Heating Systems TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE TURKISH SOCIETY OF HVAC& SANITARY ENGINEERS Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi Españo IM-HEM-7223-E-01-04/2011 5333114-3A Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi Üretim Tesisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius

Detaylı

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE 31 HC Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı