Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu"

Transkript

1 Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu LPG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD - LPG L LPG 4 Gözü Gazlı Camlı (Lüx) Setüstü Ocak - FFD - LPG NG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD - Doğalgaz L NG 4 Gözü Gazlı Camlı (Lüx) Setüstü Ocak - FFD - Doğalgaz EEE Yönetmeliğine uygundur. Cihazýnýzý yerleþtirmeden ya da kullanmadan önce, lütfen bu kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyunuz. Lütfen kullanma kýlavuzunu daha sonra yararlanmak üzere güvenli bir yerde muhafaza ediniz.

2 Sayýn Müþterimiz, Modern tesislerimizde üretilen ve titiz bir kalite kontrol sisteminden geçen Termikel Setüstü Ocaðýnýzý kullanmanýz sýrasýnda size yol gösterecek bu kullanma kýlavuzunu cihazýný kullanmadan önce dikkatle okumanýzý özellikle rica ederiz. Teþekkürlerimizle OCAĞINIZIN BÖLÜMLERİ 1-Yardımcı Bek 1 kw 2-Normal Bek 1,75 kw 3-Kuvvetli Bek 3 kw 4-Pişirme Izgarası 5-1 Nolu Bek Kumanda Düğmesi 6-3 Nolu Bek Kumanda Düğmesi 7-2 Nolu Bek Kumanda Düğmesi 8-2 Nolu Bek Kumanda Düğmesi TEKNÝK ÖZELLÝKLER MODEL L LPG LPG L NG NG OCAK TİPİ 4 GÖZÜ GAZLI CAMLI OCAK 4 GÖZÜ GAZLI CAMLI OCAK 4 GÖZÜ GAZLI CAMLI OCAK 4 GÖZÜ GAZLI CAMLI OCAK GAS TİPİ / BASINCI / ( II2H3BP ) LPG ( G30 30 mbar ) LPG ( G30 30 mbar ) NG ( G20 20 mbar ) NG ( G20 20 mbar ) KÜÇÜK BEK 1x1 Kw 1x1 Kw 1x1 Kw 1x1 Kw ORTA BEK 2x1.75 Kw 2x1.75 Kw 2x1.75 Kw 2x1.75 Kw BÜYÜK BEK 1x3 Kw 1x3 Kw 1x3 Kw 1x3 Kw TOPLAM GÜÇ 7.5 Kw 7.5 Kw 7.5 Kw 7.5 Kw ATEŞLEME OTOMATİK OTOMATİK OTOMATİK OTOMATİK EMNİYET SÖNME EMNİYETLİ MUSLUK SÖNME EMNİYETLİ MUSLUK SÖNME EMNİYETLİ MUSLUK SÖNME EMNİYETLİ MUSLUK IZGARA LAMA EMAYE DÖKÜM LAMA EMAYE DÖKÜM DÜĞME KONUMU YANDA YANDA YANDA YANDA GERİLİM- AKIM 220 V- 6 A 220 V- 6 A 220 V- 6 A 220 V- 6 A FREKANS Hz Hz Hz Hz AĞIRLIK 10 Kg 10 Kg 10 Kg 10 Kg GENİŞLİK ( MM ) 585 mm 585 mm 585 mm 585 mm EBATLAR DERİNLİK ( MM) 515 mm 515 mm 515 mm 515 mm YÜKSEKLİK ( MM) 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm

3 Enjektör Çaplarý Tablosu Gaz Tipi Yardýmcý Bek Normal Bek Büyük Bek G20 20 mbar G25 25 mbar G30 30 mbar G31 37 mbar G30 50 mbar Doðalgaz Tüketimi (kw/h) LPG Tüketimi gm/h ÖNEMLÝ UYARILAR Bu Setüstü ocak, normal ev yemeklerinin hazýrlanmasý için üretilmiþtir. Lütfen baþka amaçlar için kullanmayýnýz. Yerleþtirme: - Bu cihaz imalatçýnýn talimatlarýna ve ilgili güvenlik standartlarýna göre yetkili ve uzman kiþiler tarafýndan yerleþtirilmelidir. - Ocaðýnýza hem gaz hem de elektrik baðlantýsý yapýlacaktýr. Her iki baðlantýnýn da en kýsa yoldan yapýlmasýna dikkat ediniz. - Ýlk defa kullanýlmadan önce cihazdan bütün ambalajlarý çýkarýnýz - Kullanýlan elektrik voltajýnýn ürün arkasýndaki model etiketinde belirtilen elektrik tipine uygun olmasýný saðlayýnýz. - Gaz baðlantýsý için kullanýlacak hortumun ve dedantörün ilgili standarda uygunluðunu belirten etikete sahip olmasýna dikkat ediniz. - Gaz hortumu 1.25 metreden uzun olmamasý gereklidir. - Hortumun ocaðýn ýsýnan yerlerinin yakýnýndan geçmemesi gerektiðini unutmayýnýz. - Ocaðýnýz LPG ye göre (G30 30 mbar) ayarlýdýr. Ürünün NG ye (G20 20 mbar) çevrilmesi gerekirse lütfen yetkili servis ile temasa geçiniz ve gerekli deðiþimi yaptýrýnýz. - Gaz baðlantýsý yaparken mutlaka kelepçe kullanýnýz. (Þekil 1) Gaz hortumunun baðlantýsýný yaptýktan sonra ek yerlerinde gaz kaçaðý olup olmadýðýný sabun köpüðü ile kontrol ediniz. Elektriksel GAZ KAÇAK KONTROLÜNÜ KESÝNLÝKLE ALEVLE YAPMAYINIZ. - Herhangi bir þekilde cihazda tadilat yapmaya teþebbüs etmeyiniz. - Gaz baðlantýsý sadece Yetkili Servis Firmasý tarafýndan ya da servis birimi tarafýndan yetkilendirilmiþ bir uzman tarafýndan yapýlabilir. - Ocaðýnýzýn kullanma voltajý 230 Volt - 50 Hz dir. Elektrik hattýnýn ürünün altýnda yer alan ürün etiketinde belirtilen elektriksel þartlara uygun olduðundan emin olunuz. - Ocaðýnýzýn fiþi topraklý olduðundan, mutlaka topraklý priz ile kullanýlmalýdýr. Elektrik tesisatýnýn topraklanmýþ olup olmadýðýný kontrol ediniz. Topraklanmamýþsa, uzman bir elektrik teknisyenine topraklamasýný yaptýrýnýz. Topraklama yapýlmadan kullaným halinde ortaya çýkacak zarardan firmamýz sorumlu deðildir. - Ocaklarýn elektrik baðlantýsýnda 3x0,75 mm2 kablo kullanılmalıdır. - Elektrik kablosunun ýsýnan yerlere deðmemesine dikkat ediniz. - Ýzolasyon güvenliði açýsýndan kablo uzunluðunun 2 metreden uzun olmamasý gereklidir. - Elektrik baðlantý þemasý ocaðýn altýndadýr. Uyarý: Bu cihazýn topraklanmasý þarttýr. Piþirmeyi tamamladýðýnýz zaman bütün kontrol düðmelerinin OFF (Kapalý) durumunda olduðunu kontrol ediniz.

4 Çocuklarýn Güvenliði: - Bu cihaz yetiþkinler tarafýndan iþletilmek için tasarlanmýþtýr. Çocuklarýn cihazýn yanýnda veya cihazla oynamalarýna müsaade etmeyiniz. - Kullanýlmakta iken cihaz ýsýnýr. Cihaz soðuyuncaya kadar çocuklar yanaþtýrýlmamalýdýr - Çocuklar cihazdan tencereleri veya kaplarý çýkarýrken kendilerini yarayabilirler. - Ürününüzü kullanmadan önce, lütfen fýrýn üzerindeki ambalaj malzemelerini çýkarýnýz. Ambalaj malzemesi çocuklar için tehlike teþkil edebilir. Dikkat: Yanma Tehlikesi özellikle tehlikeden habersiz küçük çocuklar için fazladýr. Ocak yüzeyleri, ýzgara ve bekler kullaným sýrasýnda sýcaktýrlar. Bunlar yanma ve haþlanmalara sebep olabilirler. Bu bakýmdan, küçük çocuklarýn ocaktan uzak tutulmalarý gerekir. Dikkat: Yanma Tehlikesi: Isýtma birimleri, ocak ve aksesuarlar kullanma sýrasýnda çok sýcaktýrlar. Bu bakýmdan, kaplarý tutarken daima mutfak elbiseleri veya sýcaða karþý koruyucu eldivenler kullanýnýz ve yanma tehlikesini önlemek için kaplarý kullanýrken dikkatli olunuz. - Ýlk defa cihazý kullanmadan önce, koruyucu maddeleri siliniz, sýcak sabunlu su ile ocak yüzeyini ve aksesuarlarýný temizleyiniz. Kullanma sýrasýnda: - Bu cihazý, su ile temasta ise kullanmayýnýz. Cihazý ýslak ellerle kullanmaya teþebbüs etmeyiniz. - Kullanýlmadýðý zaman düðmelerin OFF - KAPALI durumda olmasýndan emin olunuz. - Eldivenler, toz bezleri v.s. gibi kolay tutuþabilir malzemeleri ocak yüzeyine veya ýsýtýcý elemanlarýn üzerine koymayýnýz. - Cihazýn bek ve ýsýtýcýlarýný mekanlarýn ýsýtýlmasý için kullanmayýn; açýk durumdaki beklerin üzerine boþ kap koymayýnýz. - Kaynatýrken ve kýzartýrken fýrýn üzerine sýçrayan çok sýcak katý veya sývý yað damlalarý kolayca tutuþarak yangýn tehlikesi yaratabilirler. Lütfen kýzartma iþini kontrolünüz altýna alýnýz. - Dengesiz veya biçimsiz tencereler, eðilme veya saçýlma veya verdikleri kötü verim sebebiyle kazaya sebep olabildiklerinden, ocaklarýn üzerinde kullanýlmamalýdýrlar. - Gazlý ocaklarýn kullanýldýðý mekanlarda ek ýsý ve nem serbest kalmaktadýr. Bu nedenle ocaðýn kurulduðu mekanda iyi bir havalandýrma saðlanmalýdýr. Bunun için pencere ve kapýlarýn açýlmasý yeterlidir. Ocaðýn uzunca bir süre ve sýkça kullanýldýðý takdirde, yoðun bir havalandýrma saðlanmasý veya bir davlumbazýn devreye sokulmasý gereklidir. - Bu ürünü buharlý temizleyici olarak kullanmayýnýz. - Çabuk bozulan yiyecekler plastik maddeler ve aerosollar sýcaktan etkilenebilirler. Bu sebepten cihazýn üzerinde veya civarýnda bulundurulmamalýdýrlar. Döküm ýzgaralarý düþürmeyiniz, düþürüp kýrýldýðýnda garanti kapsamý dýþýndadýr. KULLANIM Ocaðýnýzýn kumanda paneli üzerinde hangi düðmenin hangi piþiriciye ait olduðu belirtilmiþtir. (Þekil 3/a Þekil 3/b) Gazlý Ocaklarýn Kullanýmý: Gazlý ocaklarý kontrol eden musluklar özel emniyet tertibatlýdýr. Musluklardan ocaklara gaz geçiþi ve çakmaklarýn ateþlemesi için, düðmeyi sürekli ileri bastýrýp sola doðru çevirerek alev iþaretine getiriniz. Böylece çakmaklarýn hepsi otomatik olarak çalýþacak ve kumanda ettiðiniz ocak yanacaktýr. (Þekil 3/a) Ocaklardan maksimum verimi elde etmek için ocaklarýn üzerine koyacaðýnýz tencere ölçülerine ve tencerelerin düz tabanlý olmasýna dikkat ediniz. Büyük Bek : cm. çaplý tencere Normal Bek : cm. çaplý tencere Yardýmcý Bek : cm. çaplý tencere (Şekil. 3/a) * Belirtilen ölçülerin dışında büyük tencere kullanılır ise bek zarar görebilir.

5 (Şekil. 4) 14 cm. nin altýnda tencere kullanýldýðýnda cezve taþýyýcý kullanýnýz. Gaz Tesisatýnda arýza tespit ettiðinizde ya da mekanda gaz kokusu hissettiðinizde; - Derhal gaz kaynaðýný veya gaz tüpünün valfini kapatýnýz. - Açýk ateþleri ve yanan sigaralarý lütfen söndürünüz. - Elektrikli cihazlarý (ýþýk dahil) açmayýnýz. - Mekaný iyice havalandýrýnýz ve pencereleri açýnýz.derhal müþteri servisine veya gaz daðýtým þirketine haber veriniz. BAKIM ve TEMÝZLÝK Ankastre ocaðýnýz piþirme esnasýnda taþan yaðlý yemeklerin kolayca temizlenebileceði biçimde imal edilmiþtir. Izgaralar yerlerinden kolayca alýnýp tabla temizlenebilir. Emaye, boya, cam ve paslanmaz kýsýmlar sabunlu su ile temizlenip kurulanmalýdýr. Bek kapaklarý alýnarak sabunlu su ile temizlenmelidir. Ocaðýn üzerine dökülen yað ve asitli (limon) maddeler hemen temizlenmelidir.temizlik esnasýnda ocak yüzeylerine (Emaye, boya, paslanmaz) zarar verecek toz deterjan veya sert temizlik araçlarý kullanýlmamaldýýr. Camlý ocaðýnýzýn çatlamasý / kýrýlmasý durumunda lütfen kullanmayýnýz. Cam yüzeyin deðiþtirilmesi için Termikel yetkili Servisi ile temasa geçiniz. OCAK SÖNME EMNİYET SİSTEMİ Ocağınız sönme emniyet sistemi ile donatılmıştır. Herhangi bir durumda rüzgar vs gibi bir sebepten alev sönerse sönme emniyet sistemi devreye girerek gaz akışını keser. Sönme emniyet sistemli muslukların çalıştırılmasında aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır. 1. Musluğu bastırarak çevirin ve çakmak vasıtası ile gazın ateşlenmesini sağlayın. 2. Gaz alevlendikten sonra 10 saniye kadar düğmeyi bastırarak tutun, daha sonra düğmeyi bırakın. Alev yanmaya devam edecektir. Eğer bu 10 saniye düğmeyi basılı halde tutma gerçekleştirilmez ise alev sönebilir. Bu durumda yukarıdaki işlemi tekrarlayın.

6 GARANTİ ŞARTLARI 1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır. 3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısı - üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı - üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. 5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; - Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın dörtten fazla tekrarlanması veya farklı arızaların altıdan fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması - Firmanın servis istasyonuna, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı,ı bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir. 6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ne başvurulabilir. Bu ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.

7 T.C. VE TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GARANTİ BELGESİ Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı : Belgenin Geçerlilik Tarihi : Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir. İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN UNVANI : Termikel Madeni Eşya San. Ihr. Tic. A.Ş. MERKEZ ADRESİ : Sincan Org. San. Böl. Kırımhanlığı Cad. No: 17 Sincan / ANKARA TELEFONU : TELEFAKSI : MALIN CİNSİ : OCAK MARKASI : TERMİKEL MODELİ : EKLİ LİSTE BANDROL VE SERİ NO :... TESLİM TARİHİ VE YERİ :... GARANTİ SÜRESİ : 2 Yıl AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İş günü SATICI FİRMANIN UNVANI :... ADRESİ :... TELEFONU :... TELEFAKSI :... FATURA TARİH VE NO :... Salim ÖKSÜZOĞLU Bakan a. DAİRE BAŞKANI Belgenin Doğruluğu Adresinden Kontrol Edilebilir.

8 GARANTÝ ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK MÜÞTERÝNÝN DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN HUSUSLAR AÞAÐIDAKÝ DURUMLAR GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDADIR Kullaným kýlavuzunda belirtilen kullanma þartlarýnýn dýþýnda kullanýmdan meydana gelecek hasar ve arýzalar, Malýn tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boþaltma ve taþýma sýrasýnda oluþan hasar ve arýzalar, Voltaj düþüklüðü ve fazlalýðý; hatalý elektrik tesisatý; cihazýn etiketinde yazýlý voltajdan farklý voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelebilecek hasar va arýzalar, Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapýldýðý, mamülün üzerindeki orijinal seri numarasý kaldýrýldýðý ve tahrif edildiði takdirde ürün garanti kapsamýndan çýkar. YUKARIDA BELÝRTÝLEN ARIZALARIN GÝDERÝLMESÝ ÜCRET KARÞILIÐI YAPILIR. Servis Merkezi Erişim Telefonu Bu bölüm satýcý firma tarafýndan doldurulacaktýr. TERMİKEL SETÜSTÜ OCAK Modeli :... Satýþ Tarihi :... Garanti Süresi : 2 Yýl Satýcý Firma :... Azami Tamir Süresi : 20 iþ günüdür. Adresi, Tel. No. :... Teslim Tarihi ve Yeri :... Fatura Tarihi, No :... Seri No :... Kaþe Ýmza :...

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17011 WWL LPG / NG 4 Gözü Gazlı (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17021 WWL LPG / NG 3 Gözü Gazlı 1 Gözü Elektrikli (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17031 XXL LPG / NG 4 Gözü

Detaylı

MIG 350 S GAZALTI KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

MIG 350 S GAZALTI KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU MIG 350 S GAZALTI KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM :

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759 Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Model AL Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah

Model AL Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah AL23 V0.2 Sayfa 1 Giriş Elektrikli cihazlarınızı korumada ENEL Kesintisiz Güç Kaynakları ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. AL Serisi Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), en son teknoloji kullanılarak üretildi.

Detaylı

K 3282 IM/P/C/IC K 3294 IN

K 3282 IM/P/C/IC K 3294 IN Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3282 IM/P/C/IC K 3294 IN Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU norm Kullanma Kýlavuzu ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Alttan Su Giriþli Ýç Takým Yandan Su Giriþli Ýç Takým Basmalý Ýç Takýmlar Çekmeli Ýç Takýmlar 312296 norm Kullanma Kýlavuzu Tercih etmiþ olduðunuz

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

GARANTİ VE BAKIM KİTABI. 14A_CPE_0220_TU.indd 1 25/02/2014 13:04:35

GARANTİ VE BAKIM KİTABI. 14A_CPE_0220_TU.indd 1 25/02/2014 13:04:35 GARANTİ VE BAKIM KİTABI 14A_CPE_0220_TU.indd 1 25/02/2014 13:04:35 Garanti belgesi Garanti sözleşmesi PEUGEOT garanti sözleşmesinin geçerlilik kazanması için, bu sertifika doldurulmalı ve satış noktasının

Detaylı

NEWTECH PRO PLUS 6-10 KVA DSP LCD 1/1 ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU

NEWTECH PRO PLUS 6-10 KVA DSP LCD 1/1 ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU NEWTECH PRO PLUS 6-10 KVA DSP LCD 1/1 ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Lütfen bu kılavuzda belirtilen uyarılara ve çalıştırma talimatlarına kesinlikle uyunuz.

Detaylı

DRAYTEK Vigor 3xxx Serisi

DRAYTEK Vigor 3xxx Serisi DRAYTEK Vigor 3xxx Serisi MULTIWAN GIGABIT VPN LOAD BALANCE SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: MODELLER VIGOR 3200 VIGOR 3200n VIGOR 300B VIGOR 3100 VIGOR 3100V

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Dikkat! Değerli müşterimiz, Aşağıda belirtilen uyarılara uymanızı önemle rica ederiz. Makineyi aldığınızda Garanti

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

POL10/15. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070139 / 000 / 01

POL10/15. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070139 / 000 / 01 POL10/15 Bedienungsanleitung Operating instructions Οδηγιες χρησεως Инструкция по зксплуатации Upute za uporabu Navodila za uporabo Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı

Detaylı

İNVERTER TİG KAYNAK MAKİNASI

İNVERTER TİG KAYNAK MAKİNASI İNVERTER TİG KAYNAK MAKİNASI MODEL RTM525 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU 8 7 6 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. Akım ayar düğmesi 2. Açma / Kapama anahtarı 3. Taşıma kolu 4. Havalandırma aralıkları 5. Argon kaynak kablo

Detaylı

. e uyulmalıdır. merkezi. biçimde

. e uyulmalıdır. merkezi. biçimde Değerli müşterimiz, Thermor ürünlerinii tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Satın aldığınız ürün,, kapsamlı kalite kontrol testlerindenn ve incelemelerden geçirildikten sonra sizlere sunuluyor. Memnun

Detaylı

S9 Escape. User Guide. Türkçe POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES

S9 Escape. User Guide. Türkçe POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES S9 Escape POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES User Guide A 3 2 5 4 1 S9 Escape kullanım amacı S9 Escape CPAP sistemi, 30 kg dan fazla ağırlığa sahip, obstrüktif uyku apnesi (OSA) olan hastaların tedavisine

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

DEDEKTÖR. www.noktadedektor.com KULLANIM KILAVUZU

DEDEKTÖR. www.noktadedektor.com KULLANIM KILAVUZU DEDEKTÖR www.noktadedektor.com KULLANIM KILAVUZU Nokta Ultra Scanner'ı tercih ettiğiniz ve satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nokta Ultra Scanner, insan üzerinde veya metal olmayan bir obje içinde taşınan

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü Duygu KENDİR İş Müfettişi Yardımcısı Ankara-2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter.

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. NEXT YE-220 DIGITAL SATLOCK TR KULLANIM KILAVUZU Ürünü kullanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. İÇİNDEKİLER :

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

TTC M102 USB ŞARJ EDİLEBİLİR KABLOSUZ MOUSE KULLANIM KILAVUZU Ve GARANTİ BELGESİ

TTC M102 USB ŞARJ EDİLEBİLİR KABLOSUZ MOUSE KULLANIM KILAVUZU Ve GARANTİ BELGESİ TTC M102 USB ŞARJ EDİLEBİLİR KABLOSUZ MOUSE KULLANIM KILAVUZU Ve GARANTİ BELGESİ KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı

Detaylı

Üç adımda sahip olmak istediğiniz makineye

Üç adımda sahip olmak istediğiniz makineye Setaltı bulaşık makineleri UC Serisi Üç adımda sahip olmak istediğiniz makineye UC-XL UC-L UC-M UC-S Önsöz Değerli gastronomlar, Son yıllarda gastronomi dünya çapında hızla değişim ve gelişim gösterdi.

Detaylı

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI Web Edition DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER! Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın

Detaylı