Avrupal kad nlar n güzelli ine Türkiye nin katk s

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupal kad nlar n güzelli ine Türkiye nin katk s"

Transkript

1 Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal kad nlar n güzelli ine Türkiye nin katk s Anadolu nun, yurt d fl na kaç r lan zenginlikleri hep tart flma konusu olmufltur. Osmanl n n son dönemlerinde, Bu tafllardan bizde çok var. ngiliz i, Frans z, Alman bunlar için k zd rmaya de mez. Verin gitsin diyen padiflahlarla bafllayan Anadolu topraklar n n zenginliklerinin ya malanmas, günümüzde, gizli yollardan da olsa, devam ediyor. Hemen belirtelim, ya malananlar sadece tarihi eserlerle s n rl de ildir. Paris te yaflad m dönemde yapt m ifllerden biri de rehberlikti. Yan lm yorsam 1995 y l n n Eylül ay nda, Türkiye den gelen ve rehberli ini yapt m bir grubu, Palais Royal adl semtte, Louvre Müzesi yak n ndaki parfüm ma azalar ndan birine götürmüfltüm. 93

2 BD KASIM 2013 M a azada sadece parfüm de il, kad n bak m ve güzellik ürünleri de sat l yordu. Ma aza, çevredeki benzerleri gibi turist gruplar na yüzde 40 lara varan indirimlerin yan s ra vergi iadesi de sa lad için büyük ilgi görüyordu. Rehberlik mesle i gere i sadece parfüm çeflitlerini de il kad nlar n kulland bak m ve güzellik ürünlerini de bilmek zorundayd m. stanbul dan gelen gruptaki 18 kad nla, ma azada sat fl görevlileri aras nda çeviri yapmak, gerek ürün çeflitlili i gerekse gruptakilerin sürekli de iflen seçimleri nedeniyle dünyan n en zor ifllerinden biriydi. Bu ma azaya daha önce de birçok turist grubunu götürdü üm için çal - flanlar ve yöneticilerle iyi bir iliflkim vard. Yöneticiler, gruplar n al flverifli bitti inde beni içerideki bir odada a rlar, kahve ikram ederlerdi. Bu grubun al flverifli bitti inde beni misafir salonuna de il de, makam odas diyebilece im bir bölüme davet ettiler. Burada ilk dikkatimi çeken duvardaki haritalar oldu. Bunlar n aras nda en belirgin olan ise mavi çerçeve içindeki Türkiye haritas yd. Haritay incelerken, birçok bölgenin k rm z kal n çizgilerle çevrilmifl oldu unu, gördüm. Baz bölgelere ise yeflil noktalar konulmufltu. Ma aza müdiresi Madam Lopez in, Sizi patronumuz Jean Claude ile tan flt rmak istiyorum sözleriyle kendime geldim. Karfl mda, 70 yafllar nda, uzun boylu, mavi gözlü, sportif görünümlü 94 bir adam vard. Yafll adam, Türkçe, Hoflgeldiniz. Nas ls n z? diye konuflunca flafl rd m. Türkçe biliyor musunuz, yoksa ifliniz gere i birkaç kelime mi ediyorsunuz diye sordum. Gençli imde 3 y la yak n Türkiye nin farkl bölgelerinde kald m. Türkçeyi o zaman ö renmifltim yan - t n verdi. Konuflmaya ma aza müdiresi Madam Lopez de kat ld ve Patronum, gelen gruplar n Türk rehberleriyle tan flmak istedi i için sizi buluflturdum dedi. Kahvelerimizi içip havadan sudan konufltuktan sonra iflim akl ma geldi. Turist grubumla program m devam etti i için fazla kalamayaca m söyledi imde Jean Claude, Sizinle bir akflam yeme inde buluflmak isterim dedi. Yahudi as ll Frans z Jean Claude ile 5 gün sonra, kendi paramla gidemeyece im lüks bir restoranda bulufltuk. Türkiye haritas n incelerken, birçok bölgenin k rm z kal n çizgilerle çevrilmifl oldu unu, gördüm. Baz bölgelere ise yeflil noktalar konulmufltu. Havadan sudan konuflmalar bittikten sonra, yafll adama, Türkiye de geçirdi i 3 y l sordum. Jean Claude, 1960 l y llarda, bugün dünyaca ünlü bir

3 BD KASIM 2013 Türkiye de hayran kald m 3 yer var. Do u Karadeniz ile yaylalar, güneyde Toros da lar ve Datça Yar madas. Ama Datça Yar madas 1 numara yan t n verdi. Frans z kozmetik markas nda uzman olarak çal fl rken, araflt rmalar yapmak amac yla, aralar nda Türkiye nin de bulundu u, baz ülkelere gitti ini söyledi. Jean Claude, Türkiye nin, özellikle Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerini y llar aras nda, 3-4 kiflilik ekiplerle kar fl kar fl gezmifl. Arad klar ise parfüm ve kozmetik sektörlerinde üretecekleri yeni ürünlerin haz rlanmas nda kullanabilecekleri bitkiler ve çiçeklermifl. Özellikle endemik yani sadece belli bir yörede yetiflen bitkileri, çiçekleri tespit etmifller. Bunlardan ald klar örnekleri de, Fransa n n benzer iklim ve toprak yap s n n oldu u bölgelerde ya da uygun flartlar yaratt klar seralarda yetifltirmeye çal flm fllar. Jean Claude a gitti i bölgeleri ve en çok etkilendi i yerleri sordu umda, Datça dan bafllayarak 3 isim saym flt. Bunun üzerine, odas nda gördü üm haritadaki baz gölgeleri neden k rm z çizgilerle çevirdi ini sordum. Türkiye de hayran kald m 3 yer var. Do u Karadeniz ile yaylalar, güneyde Toros da lar ve Datça Yar madas. Ama Datça Yar madas 1 numara yan t n verdi. Y ar mada ya ilk kez 1970 y l n n fiubat ay nda gitmifl ve Temmuz bafl na kadar bölgede dolaflmad k yer b rakmam fl. Kat ld köy dü ünlerinden akl nda kalan en önemli an ise hâlâ melodisini m r ldand Çökertme türküsü ile zeybek oyunu olmufl. Bende Datça n n yeri çok farkl diyen Jean Claude, bölgeden toplad klar endemik bitki türlerini, Fransa n n denizafl r topraklar nda yetifltirdiklerini, sonra da bunlardan kozmetik ürünleri ve parfümler ürettiklerini anlatt. Söz konusu ürünlerden baz lar n n adlar n sayd nda ise çok flafl rd m. Çünkü bunlar tüm dünyan n 95

4 BD KASIM 2013 tan d çok yayg n kullan lan parfüm ve güzellik ürünleriydi. Fransa dan getirdikleri 2 karavanda kalan, da da taflta gezen bu yabanc lardan kuflkulanan köylülerin flikâyeti üzerine, jandarma Frans zlar gözalt na alm fl. Jean Claude ve 2 kad n arkadafl, 1 haftaya yak n Marmaris te nezarette kalm fl. Ankara daki Fransa Büyükelçili i ne haber verilmesi üzerine, elçilikten gelen diplomatlar n giriflimleri sonucu serbest b rak lm fllar. aramak için Knidos antik kentinin her kar fl n incelemifller. Jean Claude ile bir sonraki görüflmemiz, Paris e 115 kilometre uzakl ktaki, flatoyu and ran evinde oldu. Misafirlerini a rlad büyük salonda dikkatimi en çok amforalar çekti. Salonun dört köflesinde, demir kaideler üzerine yerlefltirilmifl amforalar gözleri fl ldayarak gösteren Jean Claude, Bunlar Knidos ta bulduk. Firman n Rodos tan gönderdi i tekneye çok büyük bir özenle yüklemifltim dedi. Misafirlerini a rlad büyük salonda dikkatimi en çok amforalar çekti. Jean Claude, serbest kald ktan sonra, arkadafllar yla 1 ay daha Yar - mada da çiçek ve bitki toplamaya devam etmifl. Bunlar karavandaki saks larda saklayan Frans zlar, belirli dönemlerde Rodos tan gelen bir tekneye, ellerindeki bitki ve çiçekleri yükleyip Fransa n n Nice kentine göndermifl. Jean Claude, daha sonra, 1972 y l nda, ünlü bir Frans z ilaç firmas n n uzmanlar yla Yar mada ya, bu kez ilaç yap m nda kullan lacak bitkileri araflt rmak için gelmifl. fiirketin iste i üzerine, ad n söylemedi i bir bitkiyi 96 Datça Yar madas ndan ve Türkiye den ald klar n zla asl nda bir çeflit casusluk, hatta h rs zl k yapm fl olmad n z m? diye sordu umda, uzun uzun güldü. Türkiye de kozmetik sektörü vard da, parfüm üretiyordunuz da, size rakip mi olduk dedi. Kimseden izin almadan, tek bir kurufl ödemeden Amforalar tekneye yükleyip göndermek h rs zl k de il mi? diye sordum. Datça Yar madas nda kald m süre boyunca gördü üm yabanc teknelerin ço u bu amforalardan al yordu. Ben de bal kç lardan paras n ödeyerek ald m yan t n ver-

5 di. Jean Claude u her gördü ümde, baflta Datça olmak üzere Türkiye nin farkl bölgelerinden toplad klar çiçek ve bitkilerin adlar n sordum. Türkiye ye dönmeden evine son gitti imde, kal n bir kitap ç kart p masan n üzerine koydu. Bana sordu un bilgiler bu kitapta var. Sadece Türkiye den de il, dünya- Otomobildekiler Güney Amerika da bir trafik polisi, sürat yapan bir otomobili durdurdu ve "Bir sorun mu vard acaba, polis bey?" diyen sürücüyü, alayc bir biçimde yan tlad : "Hay r." dedi. Y l n Sürücüsü ödülünü haketti inize inand m ve befl bin dolarl k ödülünüzü takdim etmek için sizi durdurdum." Sonra da, sürücüden, ehliyetini istedi. Sürücü; "Ödülümü ald ktan sonra, inan n, ilk iflim bir ehliyet almak olacak" dedi. "Maalesef, ehliyetim yok..." Yan koltuktaki bayan, arkadafl n n k rd potu düzeltmeye çal flt : "Hiç ehliyeti olmaz olur mu, polis bey?" dedi. " çkili oldu unda hep böyle komiklik yapmaya çal fl r." Arka koltuktaki kifli söze kar flt : "Size bafltan söylemifltim, çal nt bir arabayla fazla gidemeyiz diye?.." Polis, flaflk nl k içindeyken, otomobilin bagaj ndan bir ses geldi: "S n r geçtiysek beni art k buradan ç kar n, arkadafllar?..." BD KASIM 2013 n n dört bir yan ndan toplad m z bitkileri ve çiçekleri bulabilirsin dedi. Kitapta, söz konusu bitkilerin, çiçeklerin foto raflar ile Latince ve Frans zca adlar s ralanm flt. Bir baflka yaz da da, bu kitaptaki bitki isimlerini, Türkiye de yapt m araflt rmalarda ç kan isimlerle karfl laflt rarak aktaraca m. Profesör ve seyis Bir profesör konferans vermek üzere salona girmifl. Ama salon, ön s rada oturan seyis d fl nda boflmufl. Konuflup konuflmama konusunda karars z kalan profesör seyise sormufl: "Buradaki tek kifli sensin. Sana göre konuflmal m y m, yoksa konuflmamal m y m?" Seyis: "Hocam ben basit bir insan m, bu konulardan anlamam. Fakat ah ra gelip bütün atlar n kaç p bir tanesinin kald n görseydim, yine de onu beslerdim." Bu sözlere hak veren Profesör konferansa bafllay p iki saatin üzerinde konuflmufl, konferans n çok iyi oldu unu onaylanmas n isteyerek seyise sormufl: "Konuflmam nas l buldun?" Seyis cevap vermifl: "Hocam sana daha önce bu konulardan pek anlamad m söylemifltim. Gene de e er ah ra gelip, biri d fl nda tüm atlar n kaçt n görseydim, onu beslerdim; ama elimdeki tüm yemi ona verip de hayvan çatlatmazd m..." 97

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

dolmabahçe saray ve tarih

dolmabahçe saray ve tarih dolmabahçe saray ve tarih Dolmabahçe Saray 1-2 saatte gezilecek bir yer de ildir. Birkaç kez gelmek gerekir. Doç. Dr. Bülent Ar (Tarih 1996 yüksek lisans, 2004 doktora), Dolmabahçe Saray 'n n müdürü ve

Detaylı

Melik Duyar & Russel Herman Conwell

Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Dr. Russel Herman Conwell Editör: Melik Duyar Copyright 2006 Mega Haf za Ltd. fiti. Bu kitab n her türlü yay n haklar Mega

Detaylı

eli Kuzlu Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r

eli Kuzlu Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r V eli Kuzlu S inema perdesinin önüne geçti inizde kendi yaflam n zdan s yr ld n z hisseder, tüm düflüncelerden ar n p, perdedeki

Detaylı

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU Sözcüklerin yarg bildirmek üzere yap, anlam, görev ilgisiyle oluflturduklar diziye "cümle" denir. Cümle yarg birimidir. Cümlenin anlam sözcük ya da sözcük öbe i, sözcü

Detaylı

çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan

çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan TO Baflkan MURAT YALÇINTAfi Sayfa 2-3 Sayfa 34-37 ZEYNEL AB D N Erdem Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan ETHEM SANCAK Hedef Alliance A.fi.

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek.

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. flletme Fakültesi 1993 mezunlar ndan Emre Evinç, çocukken merak sald

Detaylı

Ahmet Eyüce nin Ard ndan...

Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 9 Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 1 974 senesinin Eylül ay benim KDMM Akademisinden ayr l p zmir e geldi im y l. Bir anda çok zengin/donan ml akademik gençlikle bir arada oldum zmir de. Hem Buca hem Alsancak

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler!

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! Mustafa Boydak Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! 9 Temmuz 2008 Hüsnü Özye in Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! 22 Ekim 2008 Hasan Do an n an s na... ONUR SOYSAL

Detaylı

Ekibi yar na tafl yan Liderler

Ekibi yar na tafl yan Liderler Dr. Yeflim Toduk Akifl Ekibi yar na tafl yan ler lik en yal n anlam yla, peflinden kiflileri sürüklemektir. Kuthan Erginbilgiç, Türk ifl dünyas nda gerçeklefltirdi i pazarlama baflar lar yla liderli ini

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r Ç NDEK LER BAfiKANIN MESAJI Hizmetlerimiz NART Plus Sanat Sigortas 04 Seminerler ve Forumlar 08 Röportaj 24 Levent Nart: "25 y ll k deneyimi geride

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR SAYFA 01 Konkart la yaflam n z kolaylaflacak Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan bir ilke imza atarak örnek olmaya devam ediyor KONAK Belediyesi, Mondial Assistance ve Real Life Assist flirketleriyle ortak

Detaylı