Londra Kraliyet Sanat Akademisi nde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Londra Kraliyet Sanat Akademisi nde"

Transkript

1 86 Aktüel / Aktuel Mart-Nisan / March - April 2005 Seramik Türkiye Londra Kraliyet Sanat Akademisi nde Türkler Orta Asya dan bafllayarak, tarihin çeflitli dönemlerinde Türklerin kurdu u uygarl klara ait sanat eserlerini bir araya getiren, Türkler: Bin Y l n Yolculu u adl sanat sergisi, ngiltere nin baflkenti Londra da Kraliyet Sanat Akademisi nde ziyarete aç ld. Türkiye ve ngiltere Kültür Bakanlar n n kat l m ile yap lan ve 3 ay süre ile aç k kalacak olan sergide, 600 ile 1600 y llar aras ndaki 1000 y ll k döneme ait olan ve 11 ülkedeki müzeler ile koleksiyonlardan derlenen, paha biçilmez eserler yer al yor. Londra n n merkezindeki Piccadilly de Kraliyet Sanat Akademisi nin bugüne kadar evsahipli i yapt en önemli sergilerden biri say lan ve flimdiden yüzlerce uzman n özel seanslarda hayranl kla gezdi i sergide, aralar nda stanbul Topkap Saray Müzesi, New York Metropolitan Müzesi, Londra daki British Museum gibi ünlü müzelerin de bulundu u mekanlardan ödünç al nan, 350 den fazla eser yer al yor. Turks in London Royal Academy of Arts The art exhibition titled Turks: A Journey of a Thousand Years, which brings together the art works from civilizations founded by Turks in various periods of history starting from Central Asia, was opened to visitors in Royal Academy of Arts in London, the capital of England. The exhibition held with participation of Turkish and British Ministries of Culture, which will be open for 3 months, features invaluable works compiled from museums and collections in 11 countries, from the 1,000-year period between 600 and 1600 A.D. The Exhibition recognized as one of the most important exhibitions hosted so far by Royal Academy of Arts in Piccadilly, at the center of London, which has already been toured by hundreds of experts in admiration in special sessions, features more than 350 works borrowed from sites including famous museums like Istanbul Topkap Palace Museum, New York Metropolitan Museum and British Museum in London.

2 87 Türklerin 1000 y ll k yolculu u Tarih boyunca kurulmufl Türk devletlerinin, Orta Asya dan Anadolu ya ve Balkanlar ile Avrupa içlerine kadar yay lma sürecinde 600 den 1600 y l na kadar Osmanl n n görkemli y llar n da kapsayan zaman kesitindeki eserler aras nda; Semerkand kentinin kal nt lar ndan, Osmanl Saray na, Timur dan, Fatih e ve Kanuni Sultan Süleyman a kadar çok say da hükümdar n dönemlerine ait yap tlar var. Aralar nda diplomatlar, yabanc sanat elefltirmenleri ve gazetecilerin de bulundu u seçkin konuklar a rlayan Do ufl Holding Yönetim Kurulu Baflkan Ferit fiahenk de, serginin Türk medeniyetinin zenginliklerinin bir göstergesi niteli i tafl d n belirtti. ngiliz bas n da, çok genifl yer verdi i sergi ile ilgili, Avrupa Birli i ne girmeye haz rlanan Türkiye nin tan t m aç s ndan bu giriflimin, hayli önemli bir zamanlama ile gerçekleflti ini vurgulad. A journey of a thousand years by Turks Among the works from the time period between 600 and 1600 AD including the magnificent years of the Ottomans in the process of expansion into Anatolia from Central Asia and into the Balkans and Europe, of the Turkish states founded along history, are works from the remnants of the city of Samarqand from the Ottoman Palace and from the reigns of numerous sovereigns from Timberlane to Mehmet the Conqueror and Suleiman the Magnificent. Chairman of Board of Directors of Do ufl Holding Ferit fiahenk greeting the distinguished guests including diplomats, international art critiques and journalists, said that the exhibition served as a symbol of the richness of the Turkish civilization. The British press underscored that this initiative was realized with rather significant timing in terms of promotion of Turkey which is getting ready to join the European Union as regards the exhibition, which it provided extensive coverage.

3 88 Aktüel / Aktuel Mart-Nisan / March - April 2005 Seramik Türkiye Ross Lovegrove Tasar m n dahi ismi Genius of design Ross Lovegrove at VitrA Lovegrove, who undertook a joint effort with a Turkish firm for the first time, will create his first bathroom designs for VitrA. The meeting of the bathroom concept designed by Lovegrove for Eczac bafl VitrA with the world of design and the consumers will take place in March 2005 in Frankfurt ISH 2005, the most important bathroom products trade fair in the world. VitrA da Bir Türk firmas yla ilk kez iflbirli i yapan Lovegrove, ilk banyo tasar mlar n da VitrA için yaratacak. Lovegrove un Eczac bafl VitrA için tasarlad banyo konseptinin tasar m dünyas ve tüketiciler ile buluflmas, 2005 y l n n Mart ay nda dünyan n en önemli banyo ürünleri fuar olan Frankfurt ISH 2005 te gerçekleflecek. Günümüzde tasar m n endüstrideki rolünü yads man n neredeyse mümkün olmad n belirten Eczac bafl -VitrA Murahhas Azas fiadi Burat, tasar m dünyas nda bir marka olan Ross Lovegrove ile çal flmaktan mutluluk duyduklar n belirtti. Burat, Tasar m bu yüzy l n anahtar sözcü ü. Önce strateji üzerinde duruldu, araflt rmalar yap ld. Sonra toplam kalite dönemi yaflad k. fiimdi ise tasar m ön plana ç kt. Yüzlerce üreticinin oldu u bir piyasada art k rakiplerinden farkl olamayan, ürünlerinde farkl l k yaratmayan kurumlar n yaflama flans bulunmad anlafl ld. Uzun vadede hedefimiz orijinal ve ça dafl tasar mlarla rekabet etmek. Ancak tasar m konusunun tüm Türkiye ye yay lmas n arzu ediyoruz dedi. Eczac bafl Karo Seramik Genel Müdürü Ahmet Yamaner de Türk üreticilerin dünya trendlerini takip etmeye ve kendi tasar mlar n oluflturmaya bafllamas ile pazara hakim olan talya ve spanya y yakalad klar na dikkat çekti. Yamaner konuflmas nda, Biz VitrA olarak 90 lardan bu yana kendi ekibimizin çal flmalar n n yan s ra yerli ve yabanc pek çok tasar mc ile ortak projeler yürüttük. Tasar m n, farkl laflma konusunda en önemli unsurlardan biri oldu unu düflünüyorum. Bu nedenle, Lovegrove un VitrA için tasarlayaca ürünler üstün teknolojimizle birleflince bu tasar mlar n VitrA y bir dünya markas olma yolunda rakiplerimizden farkl bir noktaya tafl yaca na inan yorum dedi. fiadi Burat, Eczac bafl -VitrA s Managing Director, who stated that it was almost impossible to deny the role of design in industry today, said that they were happy to work with Ross Lovegrove, who is a brand in the world of design. Burat said Design is the key word of this century. First it was strategy and research was done. Then we went through the total quality period. Now, design came to the forefront. It is understood that in a marketplace with hundreds of manufacturers, organizations that cannot be different from their rivals, who cannot create differences in their products, cannot survive. Our target in the long run is to be competitive with original and contemporary designs. However, we desire that the topic of design is spread over all Turkey. Eczac bafl Karo Seramik General Manager Ahmet Yamaner, noted that Turkish manufacturers caught Italy and Spain which controlled the markets, when they started to follow global trends and to create their own designs. In his speech Yamaner said: As VitrA, we carried out joint projects with many designers, local and foreign, alongside of the efforts of our in-house team since the 90s. I think that design is one of the most important elements in respect of product differentiation. Therefore, I believe that as the products to be designed by Lovegrove for VitrA join with our superior technology, these designs will carry VitrA to a point different from our rivals on the road to becoming a world brand.

4 89 ROSS LOVEGROVE K MD R? 1958 y l nda do an Ross Lovegrove, Manchester Politeknik Üniversitesi nde endüstriyel tasar m ö renimi gördü ve Londra Royal College of Art ta yüksek lisans derecesini ald lerin bafl nda Frog Design adl Alman tasar m firmas için çal flmaya bafllayan Lovegrove, Apple, Sony ve Knoll International için gerçeklefltirilen çeflitli projelerde yer ald. Fransa da en iyi befl tasar mc dan biri seçilerek Atelier de Nimes i kurmak üzere Paris e davet edilen Lovegrove, aralar nda Philippe Starck ve Jean Nouvel in de bulundu u befl tasar mc yla beraber dekorasyon objelerinden bisküvilere kadar pek çok ürün tasarlad. Tasar mc 1986 y l nda kendi atölyesini kurarak Louis Vuitton, Hermes ve Dupont gibi, tasar mlar yla dünya çap nda isim yapm fl seçkin firmalarla çal flt. Bugüne kadar walkmanden parfüm fliflelerine ve mutfak eflyalar na, aç khava ayd nlatmalar ndan uçak aksesuarlar na kadar say s z ürün tasarlayan Lovegrove, 2001 y l nda Almanya da Y l n Tasar mc s seçildi. Lovegrove un iflbirli i yapt firmalar aras nda Airbus Industries, Japon Havayollar, Guzzini, Kartell, Ceccotti, Cappellini, Issey Miyake, Peugeot, Mazda, Apple Computers, Olympus Cameras, Luceplan, Tag Heuer, Hackman, Alias ve Herman Miller gibi dünya çap nda isimler yer al yor. Lovegrove, tasar mlar nda ak flkan biçimler, tüketiciyi tatmin eden bir teknoloji, zengin renkler ve kullan c y cezbedici malzemeler tercih ediyor. Do aya özgü biçimlerden, yeni üretim tekniklerinden ve kullan c larda duygusal tepkiler uyand rabilmekten ilham al yor. Endüstriyel tasar m alan ndaki baflar s bugüne kadar say s z uluslararas ödülle tescillenen Lovegrove un eserleri, New York taki Modern Sanat Müzesi (MoMA) ile Guggenheim Müzesi, Paris teki Pompidou Merkezi, Japonya daki Axis Merkezi ve Londra Tasar m Müzesi gibi dünyan n çeflitli müzelerinde sergileniyor y l nda Uluslararas Tasar m Y ll n n editörlü ünü yapan Lovegrove, son olarak kariyeri, felsefesi, hayata geçirdi i ve gerçeklefltiremedi i projeleri üzerine Do aüstü: Ross Lovegrove un Çal flmalar adl bir kitap yay mlad.

5 90 Aktüel / Aktuel Mart-Nisan / March - April 2005 Seramik Türkiye Ross Lovegrove WHO IS? Ross Lovegrove, who was born in 1958, studied industrial design in Manchester Polytechnic and received his Master's Degree from London College of Art. Lovegrove, who started working for the German design firm called Frog Design in early 1980s, took part in various projects undertaken for Apple, Sony and Knoll International. Invited to Paris to found Atelier de Nimes having been chosen one of the top five designers in France, designed many products from decorative objects to biscuits, together with five designers including Philippe Starck and Jean Nouvel. The designer founded his own studio in 1986 and worked for distinguished firms renowned worldwide like Louis Vuitton, Hermes and Dupont. Lovegrove, who designed countless products from walkman to perfume bottles and kitchenware and from outdoor lighting to airplane accessories, was chosen the Designer of the Year in Germany in Among firms Lovegrove worked with are world known names like Airbus Industries, Air Japan, Guzzini, Kartell, Ceccotti, Cappellini, Issey Miyake, Peugeot, Mazda, Apple Computers, Olympus Cameras, Luceplan, Tag Heuer, Hackman, Alias and Herman Miller. Lovegrove prefers fluid shapes, a consumer satisfying technology, rich colors and materials which appeal to the user in his designs. He is inspired by natural shapes, new production techniques and awakening emotional reactions in the users. The works of Lovegrove, whose success in the field of industrial design is evidenced by a countless number of international awards up to now, are displayed in various museums of the world like The Museum of Modern Art (MoMA) and Guggenheim Museum in New York, Pompidou Center in Paris, Axis Center in Japan and London Design Museum. Lovegrove, who was the editor of the 2002 International Design Almanac, most recently published a book called Supernatural: Ross Lovegrove s Works on his career, philosophy and achieved and unachieved projects.

6 91 Neler tasarlad Airbus ve Japon Havayollar na uçak mobilyalar Sony ye walkman Guzzini ye mutfak ürünleri Kartell e plastik sandalyeler Issey Miyake ye cilt bak m ürünleri için ambalajlar ve saatler Peugeot ve Mazda ya otomobiller Apple a yeni bilgisayar çal flmalar Olympus a dijital foto raf makineleri Luceplan ve Hermes e ayd nlatmalar Tag Heuer e saatler ve gözlükler Louis Vuitton a bavullar Cacharel e parfüm flifleleri Dupont a kalemler What he designed Aircraft furniture for Airbus and Air Japan Walkman to Sony Kitchenware to Guzzini Plastic chairs for Kartell Packing for skincare products and watches for Issey Miyake Cars for Peugeot and Mazda New computer applications for Apple Digital cameras for Olympus Lighting for Luceplan and Hermes Watches and glasses for Tag Heuer Suitcases for Louis Vuitton Perfume bottles for Cacharel Pens for Dupont

Ideal Standart ve Jado nun Türkiye distribütörü Ece Banyo

Ideal Standart ve Jado nun Türkiye distribütörü Ece Banyo HABERLER / NEWS Ideal Standart ve Jado nun Türkiye distribütörü Ece Banyo Ece Banyo, distributor for Turkey, of Ideal Standart and Jado Vitrifiye sektörünün en h zl büyüyen firmas Ece Yenilikçi tasar mlar

Detaylı

Üç sanatç, tek sergi. Three artists, one exhibition ZLED KLER M Z / OUR IMPRESSIONS

Üç sanatç, tek sergi. Three artists, one exhibition ZLED KLER M Z / OUR IMPRESSIONS ZLED KLER M Z / OUR IMPRESSIONS Üç sanatç, tek sergi Candan Güngör Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü kökenli üç sanatç, yap tlar n sanatseverlerle buluflturdu. 17 31 Aral

Detaylı

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96 Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 Sanat / Art Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi ve Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Müdürü Prof.

Detaylı

Reklamlarla Kale. Kale with adverts. Haberler / News

Reklamlarla Kale. Kale with adverts. Haberler / News 8 Seramik sektöründe y llar sonra yap lan ilk televizyon reklam sektörün iki dev markas Çanakkale Seramik&Kalebodur dan geldi. Kaleseramik yenilikçi, estetik ve modern yap s n imaj reklam filmi için haz

Detaylı

Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r. Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook. Duravit is the only firm in the

Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r. Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook. Duravit is the only firm in the 64 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Temmuz - A ustos / July - August 2005 Seramik Türkiye Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r Röportaj / Interview fierife Deniz Ulueren serife@serfed.com

Detaylı

Gaziantep Mozaik Müzesi

Gaziantep Mozaik Müzesi 82 Kas m - Aral k / November - December 2005 / No.12 Aktüel / Aktuel The largest mosaic museum in the world Gaziantep Mozaic Museum Dünyan n en büyük mozaik müzesi Gaziantep Mozaik Müzesi Gaziantep Mozaik

Detaylı

w w w. t e x t o w e a r. c o m REKLAM NDEKS /AD INDEX ACAR PATENT...95 AKMAZ...78 AKMAZ...79 ALAETT N...9 ATA THALAT...27 ATAK MAK NA...77 BAMEN...55 BUFALO...19 CEN K...53 CEVHER MAK...93 ÇEL KHAN...89

Detaylı

Sadberk Han m Müzesi nde As rlar Sonra Bir Arada

Sadberk Han m Müzesi nde As rlar Sonra Bir Arada Sadberk Han m Müzesi nde As rlar Sonra Bir Arada Together after Centuries at Sadberk Han m Museum Vehbi Koç Vakf Sadberk Han m Müzesi nin, 25. kurulufl y ldönümü nedeni ile düzenledi i As rlar Sonra Bir

Detaylı

Sektörümüz güçlüdür ve haks z olmamak flart yla rekabeti sevmektedir. Sayg lar mla

Sektörümüz güçlüdür ve haks z olmamak flart yla rekabeti sevmektedir. Sayg lar mla 01 Giris.qxd 9/13/06 12:00 PM Page 1 Seramik Türkiye Dergisi nin de erli okurlar, Seramik Federasyonu, üye ve mensubu bulunduklar kurulufllar n sorunlar n tespit etmek ve bunlara çözüm getirmek amac ile

Detaylı

Marka olmak demek güven duymakt r

Marka olmak demek güven duymakt r 03Sektorelbakis.qxd 8/15/06 2:40 PM Page 40 Temmuz-A ustos / July-August 2006/ No.16 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.fi. Seramik Grup Baflkan Yard mc

Detaylı

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İŞTE İSTANBUL UN EN BAŞARILI

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009 Kapadokya'n n Mistik Köflelerine Yolculuk Travels to Cappadocia's Mystic Corners Dedeman Antakya'da Ziyafet Banquet at the Dedeman Antakya Milano'dan,

Detaylı

stanbul, gerçek anlamda dünyaca tan nd. Hatta Türkiye de öyle

stanbul, gerçek anlamda dünyaca tan nd. Hatta Türkiye de öyle 60 Kent ve Yaflam / City and Life Eylül - Ekim / September - October 2005 / No.11 Röportaj / Interview fierife Deniz Ulueren serife@serfed.com Foto raflar / Photos Seda fi ktunca President chamber of architects

Detaylı

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 04 SONBAHAR-FALL 2009 Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine E lenceli ve Muzip: Ayhan Sicimo lu Funny

Detaylı

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 04 SONBAHAR-FALL 2009 Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine E lenceli ve Muzip: Ayhan Sicimo lu Funny

Detaylı

Journal of Turkish Ceramics Federation May s - Haziran / May - June 2005 / No.09 Ücretsizdir / Free of Charge

Journal of Turkish Ceramics Federation May s - Haziran / May - June 2005 / No.09 Ücretsizdir / Free of Charge Seramik Federasyonu Dergisi Journal of Turkish Ceramics Federation May s - Haziran / May - June 2005 / No.09 Ücretsizdir / Free of Charge ISSN 1304-6578 Yeni trendler Unicera dayd New trends at Unicera

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

Türkiye de yap lm fl seramiklerin büyük bir müzede sergilendi ini görmek en büyük arzum

Türkiye de yap lm fl seramiklerin büyük bir müzede sergilendi ini görmek en büyük arzum 10 Artroportaj.qxd 5/15/07 3:57 PM Page 102 May s-haziran / May-June 2007/ No.21 Sanat / Art Seramik sanat n n ustas Cande er Furtun; Türkiye de yap lm fl seramiklerin büyük bir müzede sergilendi ini görmek

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul

Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul DEDEMAN QUARTERLY DEDEMAN QUARTERLY DQ DQ SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Ahu Türkpençe

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul Ahu Türkpençe Söyleflisi Interview with Ahu Turkpence Mevlana n n

Detaylı

Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. germiyan@serfed.com. Hayati Bak fl. hayati.bakis@dunya.com. mutlubaskaya@gmail.com. hsynozcelik@hotmail.

Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. germiyan@serfed.com. Hayati Bak fl. hayati.bakis@dunya.com. mutlubaskaya@gmail.com. hsynozcelik@hotmail. KÜNYE / MASTHEAD Türkiye Seramik Federasyonu Ad na Sahibi / Publisher for Turkish Ceramics Federation Zeynep Bodur Okyay Genel Koordinatör-Sorumlu Müdür / General Coordinator-Responsible editor Germiyan

Detaylı

Ben anatanr çay m. Mother earth of ceramics. I am the mother goddess. Hamiye Çolako lu; Serami in toprak anas Hamiye Çolako lu; Sanat / Art

Ben anatanr çay m. Mother earth of ceramics. I am the mother goddess. Hamiye Çolako lu; Serami in toprak anas Hamiye Çolako lu; Sanat / Art Mart-Nisan / March-April 2006/ No.14 Sanat / Art Serami in toprak anas Hamiye Çolako lu; Ben anatanr çay m Mother earth of ceramics Hamiye Çolako lu; I am the mother goddess Röportaj - Interview: fierife

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

200 milyon metrekarenin üzerinde bir üretim ve bu rakam n hemen yar s kadar ihracatla, Türkiye nin uluslararas bir düzeyde rakip oldu u tart fl lmaz.

200 milyon metrekarenin üzerinde bir üretim ve bu rakam n hemen yar s kadar ihracatla, Türkiye nin uluslararas bir düzeyde rakip oldu u tart fl lmaz. May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Portre / Portrait Assopiastrelle Yönetim Kurulu Baflkan Alfonso Panzani; 200 milyon metrekarenin üzerinde bir üretim ve bu rakam n hemen yar s kadar ihracatla, Türkiye

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

TÜRKİYE!NOVASYON HAFTASI 2014 TURKEY INNOVATION WEEK

TÜRKİYE!NOVASYON HAFTASI 2014 TURKEY INNOVATION WEEK TÜRKİYE!NOVASYON HAFTASI 2014 TURKEY INNOVATION WEEK TÜRKİYE İNOVASYON HAFTASI 2014 TURKEY INNOVATION WEEK STRATEJİK PARTNERLER STRATEGIC PARTNERS GELECEK İSTANBUL DA FUTURE IS IN İSTANBUL TÜRKİYE!NOVASYON

Detaylı

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz 03Sektorelbakis.qxd 1/16/07 12:20 PM Page 50 Ocak-fiubat / January-February 2007/ No.19 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Mustafa Girgin: Yurtbay olarak

Detaylı