PazaR HALK SÝLAHLANINCA. Tandans: artist kelime. goyunun cesareti ASKERSÝZ KOMUTAN(?) Renksiz, sýradan, þahsiyetsiz ve amiyane bir hikâye...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PazaR HALK SÝLAHLANINCA. Tandans: artist kelime. goyunun cesareti ASKERSÝZ KOMUTAN(?) Renksiz, sýradan, þahsiyetsiz ve amiyane bir hikâye..."

Transkript

1 PazaR Tarih: 7 Aðustos 2011 YIL: (6) SAYI: (330) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ çocukluðum aþýlanmamýþ bir aðaçtýr þimdi Aziz Þah ASKERSÝZ KOMUTAN(?) Bülent Tekin Tandans: artist kelime Halil Aða Renksiz, sýradan, þahsiyetsiz ve amiyane bir hikâye... Ali Doðanbay Gara baþlý goyunun cesareti Sinekli Oda HALK SÝLAHLANINCA Ali Þahin 'Koku: Bir Katilin Hikâyesi' Ýlter Yüksel Fotoðraf(ýn) Sýrrý Sezai Sarýoðlu

2 2 Pazar 7 Aðustos 2011 Pazar Nature mort'a karþý oturmuþ üzgün bir peyzaj gibiyim, gelmeyin üstüme mimozalar! Sultanî bir hayalin peþinden sürüklenen üzümlerin hikâyesini yazmaktayým. Siz de gelmeyin üstüme zakkumlar, sakýn gelmeyin! Ezildikten sonra þarabýn aðzýyla konuþan üzümlerin son repliðindeyim. Nature mort'a karþý oturmuþ bedbaht bir portre gibiyim. Yaz'ýn göbeðini yanlýþ yerinden kesmiþ beceriksiz bir mevsimden geriye kalan neyse o'yum. Eski bir fotoðraftan oyulmuþum, oyulmuþ da bir îlâhi tutturmuþum. Kalbim fotoðrafýn içinde kalmýþ, ben dýþýna savrulmuþum. Gelmeyin üstüme sakýn gelmeyin, ezildikten sonra serabýn diliyle konuþan üzümlerin son repliðindeyim Nature mort'a karþý oturmuþum, kederdeyim. Aþka giydirdiðim bütün elbiseler yýrtýlmýþ, bütün imgeler enkaz. Gelmeyin üstüme mimozalar, kabuðu soyulmuþ bir portakal kadar nü'yüm. Nature mort'a karþý oturmuþum, oturmuþ da bir yazý tutturmuþum, bir aðaç kadar tek ve hür bir romana girmek üzereyim, roman nedeniyle kapalýyým, sakýn gelmeyin. Fikrimi öðrenmek istiyorsanýz, ben derim ki, eski devrimleri temizlemek lâzým sahte kahramanlardan. Çünkü kýrmýzýya çýkmak mümkün deðil bu renksiz nümayiþler sokaðýndan. Pazar Sahibi: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Editör: Faize ÖZDEMÝRCÝLER Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Matbaa Teknikeri: Bünyamin NAZÝK Görsel Tasarým: Ýlter YÜKSEL & Erdem YORGUNOÐLU Web:

3 7 Aðustos 2011 Pazar Pazar 3 Murtaza, Veli, Âdem; üç arkadaþ. Veli, Ayþe'ye sevgili. Henüz sevgisi konu içinde açýlmamýþtýr Ayþe'ye. Lakin en yakýn zamanda açýlacak umuduyla bekletiliyor sevgi ve sevgili. Âdem, Veli'nin sevgilisinin yanýndaki kýza sevgili. Kýzýn adý Nesrin. Nesrin, Ayþe'nin yanýnda olmasý dolayýsýyla týpký Veli gibi Âdem tarafýndan da bekletiliyor. Belki de Nesrin, Ayþe'nin yanýnda olduðu için. Yanýnda olmasa belki þimdi bir sevgilisi olacaktý Âdem'in. Murtaza'nýn durumu daha da vahim hatta acýnasý. Murtaza hem Veli'nin hem de Âdem'in sevgilisine sevgili... Veli kýrmýzý pantolon, mavi ceket, sarý gömlek ve tabii tespih ve kondom kalbinde kimsenin üstüne akýtmak istemiyor yüreðinin sýcacýk ýslaklýðýný. Ayþe bu yoldan geçerken bu defa sevecek sanki beni deyip çýkýyor bakkala. Bakkaldan biþey alasý yok, belki Ayþe'nin biþey alasý tutar diye bakkala gidiyor. Veli topuk sivri burun basýyor mahallenin kaldýrým taþlarýna. Amýna kodumun hayatý diyor ne verdin ki aldýklarýndan baþka. Ýçinden küfür ediyor Veli. Kimse duymayacaksa neden küfür ediyor Veli. Nesrin aðzýnda pencerenin kenarýný patlatýp yapýþtýrýyor sokaða. Bazen dudaklarýna yapýþýyor pencerenin kenarý. Birazdan belirir karþý kaldýrýmýn üstünde Âdem. Çiðneme þu pencerenin kenarýný karý gibi diyesi var Âdem'in. Ama demek için iç sevgili olmak lazým. Sahiplisi olmak lazým pencere kenarýnýn. Ama pencerenin kenarý henüz kamunun. Karýþamýyor tabiatýyla Âdem. Daha dýþ mihrak seviyor Âdem Nesrin'in aðzýnýn içini. Lan diyor kýz, karý gibi çiðneme þu kalbimi ve pencerenin kenarlarýný. Fakat esas soru þu ki; karý bizim tarafýmýza hiç bakmýyor. Sadece benimki bendeyken güzel olan, ki daha onda nasýl duruyor hiç bakmadýðýmýz sevdamýz. Ah ulan sevdamýz. Karabatak limoni ekþimtrak výcýk gýcýk bir sevdaya soktun beni. Allahým sen soktun sen çýkar beni! Murtaza, Veli ve Âdem bir gece içmeye kalýrlar köprünün alt geçidinde. Esnek bir içmeyle baþlayýp uzun uzun gerinen bir alkol takviyesine dönüþür zulüm. Kimsenin, çýt diye içinin bir yerlerinin kýrýlmasýndan baþka sesi yok. Çýt sessiz oturuyor içlerinde. Veli soluklanýr ve soluðuyla þiþenin dibine ulaþýrken der ki: -Bunun sonu yok oðlum. Ben yarýn kesin konuþacaðým Ayþe'yle. Soluk hýrýl zýrýl aðlarken kýrýk testisinde zamanýn Adem konuklanýr cümlesinin yanýna Veli'nin: -Ben de söyleyeceðim lan yarýn. Sabah sabah hem de. Seviyorum seni ötesi kalmadý lan Nesrin diyeceðim. Çýkar aðzýndan pencereyi diyeceðim. Murtaza ikisinin de duyamayacaðý þekle büründürüp sesini der ki içinden: -En güzel ben seviyorum ulan, içimden. Ýçimle bir, oh, hiç sýkýntýsýz! Veli ile Âdem bi bok diyemezler. Ertesi ve daha ertesi sabahlar ve akþamüstleri. Ve hikâye zaman ve dilim içinde ve zamana dilimlenerek ve bir saðdan bir sola yaslanýp ve küflenip ve ayný þeylerin tekrarý içinde gidip gelir. Ayný ve hep ayný þeylerle... Biter.

4 4 Pazar 7 Aðustos 2011 Pazar çocukluðum aþýlanmamýþ bir aðaçtýr þimdi emir'e... çocukluðumun geçtiði topraklar þimdi çöl ilk düþtüðüm ekþi aðacý þimdi yok ilk tanýdýðým proleterler artýk göç etmiþ ama durumumuz iyidir çölde olduðun kadarsýndýr dev aynasý artýk kör çocukluðum üzerinde þimdi avrupa birliði tabelasý yükselir çocukluðum þimdi kum fýrtýnasý bütün kökleri kusmuþ toprak toprak ve özgürlük artýk sadece bir film

5 7 Aðustos 2011 Pazar Pazar 5 çocukluðum artýk bir borsa hissesi kist tutmuþ hisler otopsi masasýnda gerisi teferruat eski bir motor evi gibi hissediyorum þimdi güvercin pislikleri miþarolar kurumuþ motor kayýþý ovayý yormuþ suskunluðuyla kim yazardý ki bu insansýzlýðýn romanýný iskemleler çok boþ çocukluðumun oyunlarýnýn bozuk traktörleri artýk yok þimdi koca bir verandadýr geçmiþ venedik sandýðý kadar sevindirici çek bir iskemle da anlatýlan senin hikâyendir öfkem artýk paslanmýþ bir istavroz teneke çal tefeci teneke ki pandoranýn kutusu geç açýlsýn var gücüyle ovalýydý var gücüyle daðlýydý hikâye þeherli yoktu aramýzda ne iþi var þimdi o aðýr iþ makinalarýnýn topraðýmda arafý mý arýyorsunuz þark köþesi olan veranda ki çocuklarýn oynadýðý artýk ambar bayým istanbul burjuvazisinden betersiniz toprakta kök býrakmadýnýz kökte derman mevsim deðiþir o topraða baþtan yalýnayak basarýz kanýmýzda ayaktakýmlarý dolanýr mevsim deðiþir fago çocuk tezkeresini alýr biz bir daha tanýþýr bir daha kardeþ oluruz hewal oluruz vah ki ne vah bela oluruz aziz þah aziz þah

6 6 Pazar 7 Aðustos 2011 Pazar Duyduklarým, Goebbels in cehennemde yankýlanan kahkahalarý mý yoksa? n Uri AVNERY Nazi propaganda Bakaný Doktor Joseph Goebbels cehennem telefonundan amiri Adolf Hitler i arar: Mein Führer diye haykýrýr heyecanla Dünyadan iyi haberler var: Geliþmelere bakýlýrsa, her þeye raðmen, doðru yoldaymýþýz. Antisemitizm Avrupa yý ele geçiriyor! Güzel! der Führer Sonunda Yahudilerin iþi bitecek! Mmm... aslýnda... tam olarak öyle deðil, mein Führer. Gelen haberlere göre, biz yanlýþ Samileri hedef seçmiþiz. Mirasçýlarýmýz, yeni Naziler Araplarý ortadan kaldýrma peþindeler ve tabii Avrupa daki Müslümanlarý. Ardýndan, gülümseyerek ekler: Sonuçta, yok edilmesi gereken Müslümanlar Yahudilerden çok daha fazla. Ýyi de, Yahudilerle durum ne? diye ýsrarla sorar Hitler. Ýnanmayacaksýnýz ama: Bu yeni Naziler Ýsrail i, Yahudilerin devletini seviyorlar ve Ýsrail de onlarý seviyor. Norveçli bir neonazi tarafýndan gerçekleþtirilen vahþet, münferit bir olay mýydý? Avrupa ve ABD deki aþýrý saðcýlar koro halinde ayný þeyi söylüyorlar: Akli dengesi yerinde olmayan bir bireyin eylemi bu. Her yerde deliler olur! Tek bir kiþinin eylemi yüzünden bütün bir siyasi kamp mahkûm edilemez. Bir yerden tanýdýk geliyor; daha önce nerede duymuþtuk bu laflarý? Tabi ya, Ýzak Rabin cinayeti nden sonra. Oslo daki kitlesel cinayetle Tel Aviv deki cinayet arasýnda bir baðlantý yok. Yoksa var mý? Cinayetten önce Rabin e karþý bir nefret kampanyasý baþlatýlmýþtý. Ýsrail saðýndaki bütün gruplar Rabin i kim en etkili biçimde þeytanlaþtýracak yarýþý içindeydiler. Bir gösteride fotomontajla Rabin e SS üniformasý giydirilmiþti. Benjamin Netanyahu üzerinde Rabin yazan tabutu çýlgýnca alkýþlýyordu. Dini önderler de bu kampanyaya katýldýlar. Gidiþata dair dini ya da hukuki uyarýlarda bulunan hiçbir ses duyulmadý. Cinayet gerçekten de tek bir kiþi tarafýndan gerçekleþtirildi: Yigal Amir, eski bir yerleþimci. Oslo canisi Anders Behring Breivik gibi Yigal Amir de cinayeti suç ortaklarý olmaksýzýn bireysel bir eylem olarak soðukkanlýlýkla gerçekleþtirdi. Yoksa suç ortaklarý var mýydý? Bütün o kýþkýrtýcýlar suç ortaðý sayýlmýyor mu? Nefret dalgasýnýn getireceði fýrsatlarýn üzerine kurulmayý bekleyen Netanyahu gibi utanmaz demagoglar bu cinayetten sorumlu deðiller mi? Tutan hesaplarý bu ithamý teyit ediyor. Cinayetin üzerinden bir yýl geçmeden Netanyahu iktidara geldi. Tescilli faþistler þimdi lider rolü oynuyorlar. Ve tüm bunlar sinik demagoglarýn sözlerini fazla ciddiye alan bir fanatiðin silahýndan çýkan üç kurþunun sonucu. Bizim faþistlerin, Avigdor Lieberman ýn aðzýndan çýkan son önerisi Rabin in en büyük baþarýsý olan Oslo Anlaþmasýný feshetmek. Bu yüzden biz yine Oslo ya dönelim. Oslo daki katliam haberini ilk duyduðumda faillerin Müslüman olmasýndan korktum. Gerçekten de, birkaç dakika içinde, aptal bir Müslüman grup bu kahramanlýðý üstlendi. Maalesef gerçek fail teslim olmuþtu. Katil, yeni dalga antisemitlerin bir prototipiydi. Siyasi görüþü; beyazlarýn üstünlüðü, katý Hristiyanlýk, Avrupa þovenizmi ve Müslümanlara duyulan ölümcül dozda nefretin karýþýmýndan oluþuyordu. Bu siyasi görüþ, bugün bütün Avrupa da mantar gibi çoðalýyor. Aþýrý saðcý küçük gruplar dinamik siyasi partilere evriliyorlar, parlamentolarda sandalyelere sahip oluyorlar, etkili figürlere dönüþüyorlar. Çaðýn yeni ruhunun bir baþka meyvesi ABD nin Tea Party sinden bile berbat faþist ajitatörler türüyor. Bu saygýn dünya ligine bizim de bir katkýmýz var: Avigdor Lieberman. Avrupalý ve Amerikalý aþýrý sað gruplarýn ortak olduklarý bir nokta da Ýsrail e duyduklarý hayranlýk sayfalýk politik manifestosunda Oslo katili Ýsrail e koca bir bölüm ayýrýyor. Ona göre Ýsrail barbar Ýslam a karþý giriþilen bu mücadelede Batý uygarlýðý için bir ileri karakol. (Theodor Herzl in geleceðin Yahudi Devleti nin Asya barbarlýðýna karþý batý kültürünün bir ileri karakolu olacaðýna dair vaadini andýran bir þey mi bu?) Ýslamofobik gruplar tarafýndan kutsanan Siyonizm yanlýlýðý, Neonazi karakterlerini gizlemek için tasarlanmýþ gibi görünüyor. Eðer Yahudileri ya da Yahudi devletini seviyorsan antisemit olamazsýn. Gerçekten mi? Ben artýk olunabileceðine inanýyorum. Bu Ýsrail hayranlýðýnýn samimi olduðunu da düþünüyorum. Ýnsan, neden onlardan bu kadar hoþlanýyorlar diye sormadan edemiyor. Onlarý çeken þey ne? Bu aleni tutku ciddi ciddi araþtýrýlmayý hak etmiyor mu? Ben durumun ciddiyetini bir arkadaþým dikkatimi Ýslam karþýtý bloglara çektiðinde fark ettim. Þok oldum. Bu iç dökmeler neredeyse Goebbels in nutuklarýnýn kelimesi kelimesine kopyasýydýlar. Ayný ajitatif sloganlar, ayný iddialar, ayný þeytanlaþtýrma. Küçük bir fark vardý: Bu sefer dünyaya hakim olmak arzusuyla Hýristiyan genç kýzlarý baþtan çýkararak batý kültürünün altýný oyanlar Yahudiler deðil Araplardý. Oslo olaylarýndan bir gün sonra, El Cezire de bir program izledim. Bir gazeteci sokakta karþýlaþtýðý Ýtalyanlara Müslümanlar hakkýnda sorular soruyordu. Cevaplar dehþet vericiydi. Camiler yasaklanmalýydý. Çünkü Müslümanlarýn komplolarýný tezgahladýklarý yerlerdi. Zaten Müslümanlarýn camilere ihtiyacý yoktu; namaz kýlmak için bir seccade yetiyordu. Müslümanlar Ýtalya ya Ýtalyan kültürünü yýkmak için geliyorlardý. Asalaktýlar, yasadýþý iþlere bulaþýyor, uyuþturucu ticareti yapýyorlardý. Sýnýr dýþý edilmeliydiler. Ýtalyanlarý hep sýcak insanlar olarak düþünmüþümdür. Holokost zamanýnda bile, diðer Avrupa ülkelerine göre daha olumlu bir tavýr almýþlardý. Benito Mussolini savaþýn son döneminde, Hitler e tamamen baðýmlý hale gelince fanatik bir antisemite dönüþmüþtü. Bugün, Ýtalyan partizanlarýn Mussolini nin cansýz bedenini Milano da bir meydanda ayaklarýndan asmalarýnýn üzerinden neredeyse 66 yýl geçtikten sonra, antisemitizmin Ýtalyan sokaklarýnda þaha kalkmýþ haliyle yüz yüze geliyorduk: Avrupa ülkelerinin büyük çoðunluðunda durum böyleydi. Elbette ortada somut bir sorun var. Müslümanlar da tümüyle masum deðiller. Kendi davranýþlarý onlarý açýk hedeflere dönüþtürüyor. Týpký zamanýnda Yahudilerin baþýna geldiði gibi. Avrupa bir ikilemle karþý karþýya. Yabancýlara -Müslümanlara ve diðerlerineekonomi için, ihtiyarlarýnýn maaþlarýný ödeyebilmek için ihtiyacý var. Bütün Müslümanlar yarýn Avrupa yý terk edecek olsalar, pek çok Avrupa ülkesinin sosyal yapýsý çöker. Pek çok Avrupalý, bu yabancýlarýn edalarýyla, kýyafetleriyle, dilleriyle sokaklarýný ele geçirdiklerini, ticarethaneler açarak, kýzlarýyla evlenerek ve pek çok alanda kendileriyle yarýþarak bir çok mahallenin karakterini deðiþtirdiklerini görünce dehþete kapýlýyor. Bir keresinde bir Alman bakanýn dediði gibi: Biz iþçi olarak getirmiþtik. Ama sonra aslýnda insan olduklarýný fark ettik! Ýnsan, Avrupalýlarý bir noktaya kadar anlayabilir. Göç sorunlara sebep oluyor. Uluslararasý eþitsizliðin hazin bir sonucu olan yoksul Güney den zengin Kuzey e göç 21 inci yüzyýla özgü bir fenomen. Avrupa nýn bir göç politikasýna ihtiyaç var var ve çözüm kolay olmayacak. Büyüyen Ýslamofobi dalgasý bir tsunami gibi büyük bir yýkýma yol açabilir. Ýslamofobik partiler ve gruplar 1920 li yýllarýn Almanya atmosferini hatýrlatýyorlar; nasyonal sosyalist milislerin zehirli nefretlerini yaydýklarý, Adolf Hitler adlý bir ordu ajanýnýn antisemit bir konuþmacý olarak ilk baþarýlarýna imza attýðý zamanlarý. Çok önemsiz, marjinal, hatta deli olarak görülüyordu. Palyaçoyu andýran Chaplin býyýklý o adama, Hitler e, herkes gülüyordu. Hitler Ýkinci Dünya Savaþý ný baþlattý ve 1942 de gaz odalarý faaliyete geçirildi. Oportünist politikacýlarýn korkuyu ve nefreti uyandýrmanýn iktidara ve servete ulaþmanýn en kolay yolu olduðunu fark ettikleri, topluma uyum saðlayamayan tiplerin dinci ve milliyetçi fanatikler olarak ortaya çýktýðý, savunmasýz azýnlýklara saldýrmanýn meþru bir politika gibi kabul edilmeye baþlandýðý, küçük insanlarýn canavara dönüþtüðü dönemlerde en kritik anlar baþlangýçlardýr. Duyduklarým, Dr. Goebbels in cehennemde yankýlanan kahkahalarý mý yoksa? (Bu makale Gush Shalom da yayýnlanmýþtýr. Çeviri: Bülent Kale)

7 7 Aðustos 2011 Pazar Pazar 7 n Ann CAHILL Oslo'da hükümet binalarýný harap eden bomba yüklü aracýn patlamasýnýn ve 76 insanýn ölümüne neden olan eylemin ardýndan ilk þüpheli, "Afganistan'da bir maðaranýn içindeki adam"dý. Fakat katilin sarýþýn ve Norveçli olduðu ortaya çýktýðýnda dikkatler Ýslamcý terörizm konusunda uyarýlar yapan mahcup uzmanlardan uzaklaþýp, ülke içerisindeki çeþitliliðe yöneldi. Kim gazetecileri suçlayabilir? Geçtiðimiz yýl Avrupa Birliði'nde 179 kiþi El Kaide ile baðlantýlarý olduðu gerekçesiyle tutuklanýrken, yalnýzca bir kiþi aþýrý sað eylemleri nedeniyle tutuklandý. Aþýrý saðýn pek çok görüþünün demokratik yollarla seçilmiþ siyasi partilerin politikalarýnýn parçasý olduðu Avrupa'da, bu durum þaþýrtýcý deðil. AB üyesi devletlerden dörtte birinin Avrupa Parlamentosu'nda aþýrý saðdan delegeleri var. Çoðu þiddeti desteklemedikleri gerekçesiyle kendilerini Anders Breivik'in eyleminden ayýrmakta hýzlý davrandý. Breivik'in 'manifestosunda' isimleri geçen Flemenk parti lideri Gaert Wilders ve Belçikalý-Flemenk De Winters gibilerse dehþete kapýldý. Bu partiler, 'yabancýlara' dair bir takýntýyý paylaþýyor. Hollanda'da, büyükanne ve büyükbabalarý Hollanda'da doðmamýþ olanlarý göçmen saymaya yönelik bir tasarýyý kanunlaþtýrma yönünde çabalar var. Bunun Avrupa'nýn geneline uygulanmasý halinde, nüfusun yaklaþýk dörtte biri göçmen sayýlacak ve insanlar vatandaþlýk haklarýndan yoksun, daha önce hiç ayak basmadýklarý ülkelere gönderilmek üzere her an sýnýr dýþý edilebilecek. Avrupa'nýn merkez saðý göçmen karþýtý politikalara yöneliyor. Geçen haftalarda Danimarka sýnýr kontrollerini aktif hale getirirken, Fransa ve Ýtalya aynýný Kuzey Afrika'dan kaçan göçmenlere uyguladý. Fransa baþkaný Nicolas Sarkozy, Fransa'nýn güneyini temizlemeye çalýþýrken, AB'de göçmenlerle lgili çýkarýlmaya çalýþýlan yasalar göz önünde bulundurulduðunda yalnýz sayýlmazdý. Fransa aþýrý saðdan bir lidere sahip olacak ilk Avrupa ülkesi olup olmayacaðýný söylemek için erken; ama, Sarkozy'nin, gelecek seçimlerde Fransýz Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen karþýsýnda zarar göreceðini söylemek mümkün. Þubat ayýnda Ýngiltere'de yapýlan bir araþtýrmada yüzde 48'lik bir dilim, þiddeti reddetmesi halinde aþýrý saðýn göçmenlere ve aþýrý Ýslamcý gruplara yönelik sert politikalarýný destekleyeceðini belirtiyor. Danimarka'da göçmen ve AB karþýtý parti, hükümete destek verirken kendi politikalarýna uygun yasalar çýkarýlmasý yönünde baský yapýyor. Avrupa Irkçýlýk Karþýtý Aðý, daha fazla oy almak için aþýrý sað söylemler kullanan siyasi liderleri demokrasinin deðerini azaltmakla suçlayarak bu liderlerin Avrupa'daki aþýrý sað þiddetin sorumluluðunu paylaþmalarý gerektiðini söylüyor. Irkçý ideolojinin toplumla sýnýrlý olmadýðýný, Avrupa genelinde parlamentolarda temsil edildiðini vurguluyor. Avrupa Konseyi, ýrkçýlýk ve hoþgörüsüzlüðün Avrupa toplumlarýnda köklenmeye baþladýðýna ve "hükümetler harekete geçmezse, ýrkçýlýðýn kalýcýlaþacaðýna" dair uyarý yapýyor. Paris'te çalýþan siyaset bilimci Jean- Yves Camus, iþini kaybetme ve ekonomik kriz gibi konularda artan belirsizliklerin seçmenleri korkuttuðunu söylüyor. Camus, "Bu tür gruplarýn ideolojisinin yanlýþ olduðu ortada; ayrýca, ýrkçýlýða ve þiddete karþý, devletin bu tür suçlarý cezalandýrmasýna olanak tanýyan yasalar mevcut" diyor, ama arkalarýndaki yüzde 20'lik oy desteði nedeniyle bunun kolay olmadýðýný belirtiyor. "Parlamentoda koltuk kazanýyorlar, çünkü geleneksel muhafazakar partilere oy veren insanlar oy kullanmýyor" diyen Camus, merkez sað partileri ideolojiden yoksun olmakla suçluyor. Camus, radikal partilerin yasaklanmasýna tamamen karþý. Norveçli psikolog Roderick Orner, "Bütün insanlara fikirlerini açýklama izni verilmelidir" diyerek bunun temel bir insan hakký olduðuna dikkat çekiyor. Orner, cinayetlerin "bir akýl hastasý"nýn irrasyonel eylemi olarak görülemeyeceðini düþünüyor. "Psikiyatrik hastalýðý olan kimse bu kadarýný yapamazdý" diyor. Orner ayrýca Ýrlandalý rahiplerin cinsel istismarýna maruz kalan hastalarýyla Breivik'in cinayetleri arasýnda paralellik kuruyor. Her ikisinde de toplum bilmek istemiyordu. "Sessizliðimiz bizi suça dahil etti. Bu durumdan hem Norveç hem de tüm dünya için toplumsal bir sorun ortaya çýkýyor" diyor. Britanya Ulusal Cephesi'nin önde gelen eski üyelerinden Matthew Collins, þimdilerde ýrkçýlýk karþýtý bir örgütün üyesi. Collins þöyle söylüyor: "Ýnsanlarýn dininden çok, iþsizliklerine odaklanmalýyýz. Açýk sýnýrlar kendi sorunlarýný getirebilir, ancak göçle ilgili tartýþmaya ihtiyacýmýz var. Göç bir sorun deðil, fakat iþsizlik öyle. Ýnsanlarý günah keçisi haline getirmek doðru deðil ve insanlarýn seslerini duyurabilmek adýna radikalleþtiklerini görmek üzücü." Europol'e göre temel eylem, bireylerin radikalleþmesini önlemek olmalý. "Bu onlara sunabileceðimiz tek gelecek. Okul, medya, polis tüm toplumsal aktörleri içeren bir yaklaþým gerekli." (bianet.org'ta yayýmlanan Hazal Hürman ile Beyza Kural'ýn Türkçe'ye çevirdiði makaleden kýsaltýlmýþtýr )

8 8 Pazar 7 Aðustos 2011 Pazar Gara baþlý goyunun cesareti En çok onlar sevindirdi bu iþe. Topyekûn baraja gitmeye. O toprak yolda birbirlerini ezercesine ilerlerlerdi. Sýcaktan aðzýný açýp yavaþlayanlar olsa da birkaç dakika sonra onlar da var gücüyle koþardý. Ama biri vardý ki o hepsinden farklýydý. Tozun topraðýn içinde boðulanlara inat arabayla seyahat ederdi. Babamýn eski "van"ýnýn arkasýnda etrafý izlerdi. Ardýndan gelenlere için için gülerdi. O olmazsa babamýn iþ dönmezdi. Baþý kapkara bir goyun. Gara baþlý goyun. Vakit gelip de davar, barajýn önündeki tepede toplandýðýnda, babam salýverirdi garabaþ goyunu. Þöyle bir bakýnýrdý. Sonra da baþlardý koþmaya. Bütün koyunlar da onu takip ederdi. Nasýl da düþerlerdi iþtahla suya. Heyecanla yüzerlerdi. Mandýraya dönüþ yolunda bu sefer karabaþ diðer koyunlarýn arasýna karýþýrdý. Koca bir sürüyü hareketlendirmenin gururunu yaþardý. Ta ki leþ gibi fýþký kokup yeniden temizlenme zamanlarý gelene kadar Size olmuþ (yaþanmýþ) bir Kürt hikâyesi anlatayým. Olay 12 Eylül öncesinde yaþandý: Bir Türkiye Genel Seçiminde. Eski AP (Adalet Partisi) milletvekili Mahmut Kepoðlu seçim döneminde yine (Diyarbakýr'dan) milletvekili adayýydý. Parti binasýnýn dýþýnda Silvan'da (Diyarbakýr'ýn bir ilçesidir) bir lokanta ve kahvehane kiralamýþtý. Seçmenleri ve partililer bedava yemek yiyor ve çay içiyorlardý. Silvan'da oturan Êhsanê Xeto(Ýhsanê Ðeto olarak okunur) adýnda Giyan Aþireti'nden gariban bir (Kürt) seçmen Kepoðlu'na, aþiret lideri ve birçok oy sahibi olduðunu söyler. Yani kendini büyük bir Kürt aþiret lideri olarak tanýtýr. Her gün yemeðini, çayýný bedava yiyip, içer gariban Êhsanê Xeto. "Oh, gel keyfim gel!" der içinden Êhsanê Xeto, "keþke her gün seçim olsa da karným bayram etseydi!" Ve böylece seçim döneminde bol bol beslenmiþ: Gelsin yemekler, gitsin çaylar! Nasýl olsa her þey bedava! Bir gün fazla adamý olduðunu tanýtlamak için fýrsat geçmiþ Êhsanê Xeto'nun eline. O gün Silvan'a odun getirip satan odunculardan bir miktar odun satýn alýr Êhsanê Xeto. Odunlarýný sattýðý için köylerine dönecek köylülere, "ben size hayrýma bir yemek yedirmeden býrakmam!" demiþ Êhsanê Xeto. Ve böylece Êhsanê Xeto alýyor adamlarýný ve Kepoðlu'nun tuttuðu lokantada yemek yediriyor. Arkasýndan bedava çay içiriyor. Daha sonra bu 15 kiþiyi peþine takýp Kepoðlu'nun seçim bürosuna gidiyor. Büro, büyükçe bir camekâný olan bir dükkândýr. Büronun kapýsýnda duruyor Êhsanê Xeto, tabii adamlarý da mecburen arkasýnda duruyorlar. El kaldýrýp bir merhaba veriyor Êhsanê Xeto Kepoðlu'na kapýdan. "Aðam bir emrin var mý?" "Buyrun, buyrun!" der Kepoðlu. "Saðol Aðam, diðer seçmenlerin evine gideceðiz!" deyip geri döner Êhsanê Xeto, tabii adamlarý da peþine takýlýrlar. Seçimden sonra Êhsanê Xeto'nun ve aþiretinin(?) oy kullandýðý sandýktan tek bir oy çýkar Kepoðlu'na. Buna karþýn Kepoðlu milletvekili seçilmiþtir. Sandýktan çýkan oy sayýsýný bilmeyen Êhsanê Xeto tebrik için Kepoðlu'nun bürosuna gider. Kepoðlu onu kapýda görünce neþelenir. "Oooo! Xalê Xeto! Tû bi xêr hatî!..(oooo! Xeto Dayý! Hoþ geldin!..)" Ve arkasýndan konuþmasýna neþeyle devam eder Kepoðlu. "Komûtano bê askero!(askersiz komutan!)" Bu neþeli ve sýcak karþýlayýþa çok sevinir Êhsanê Xeto; büronun içinde ayakta duraklar bir an için. Ama Kepoðlu'nun samimi davranýþý devam eder. "Gel, geeel!..hele gel otur, gel!" Êhsanê Xeto oturur, Kepoðlu'nun samimi davranýþýndan memnundur. "Biliyor musun?" der Kepoðlu Êhsanê Xeto'ya. "Biliyor musun senin aþiretinin oy kullandýðý sandýktan bana kaç oy çýktý?" Êhsanê Xeto - çýkan oyu nereden bilsin? - çok oy çýktýðýný sanýp böbürlenerek gülümser. Ancak az sonra Kepoðlu'nun açýklayacaðý oy sayýsýnýn yüzünde býrakacaðý ifadeyi nereden bilsindi zavallý(cýk). "Senin ve aþiretinin oy kullandýðý sandýktan bana bir oy çýktý. Allah bilir o oy da senin deðil!" n Bülent TEKÝN

9 7 Aðustos 2011 Pazar Pazar 9 n Sezai SARIOÐLU Cemal Süreya, Aritmetik iyi, kuþlar pekiyi demiþti... Ben de, yirmi dört ayar arþiv/tarih kýymetindeki siyahbeyaz fotoðrafa göz ve gönül ucuyla bakarak; Fotoðraf pekiyi, arkadaþ Sýrrý halklar kere yýldýzlý pekiyi, diyorum... Devrim utandýrmasýn... Cezaevine girerken, önce parmak izini alýyorlar, sonra küçük bir tahtaya tebeþirle adýný yazýp, eline tutuþturup fotoðrafýný çekiyorlar. Tahliye olurken o fotoðrafla seni karþýlaþtýrýyorlar; doðru kiþi mi tahliye oluyor? diye. Ulucanlar Cezaevi ne sevk edilirken nizamiyeye alýndým. Asker künyeyi açtý, o fotoðrafla beni karþýlaþtýrdý. Bir ara arkasýný döndüðünde, yýldýrým hýzýyla o fotoðrafý künyeden söküp cebime attým. Asker fark etseydi herhalde kýrýlmadýk yerimi býrakmazdý. O fotoðrafý öyle kaçýrdým. Oradan bir aným olsun istedim. (Sýrrý Süreya Önder) Arkadaþ Sýrrý nýn cümle kapýsýndan geçip sözü Gülten Akýn ýn Ýlahiler isimli þiir kitabýna getirmek ve bir hatýramý aktarmak isterim. Bana sorarsanýz 12 Eylül sonrasýnýn en önemli kitaplarýndan Ýlahiler yayýmlandýktan (Kasým 1983) aylar sonra nice hilelerle devleti atlatarak elimize geçtiðinde (1984 sonbaharý...) Samsun Askeri (C)ezaevi nde hücredeydim. ( Sonbahar, sonbahar, belki de hüznün özgül aðýrlýðý [Edip Cansever]) Koðuþtaki arkadaþlar, pelur kaðýdýna Ýlahiler den karýnca makamý harflerle þiirler yazýp, kalbini devlet teslim almamýþ bir askerin nöbetinde gönderirler, þiiri ezberledikten sonra, özellikle asker zarar görmesin, diye yok ederdim... Yarý-çýplak halde yattýðým eþyasýz hücrede yapýlan aramalar, özellikle de beni aramalar! bana trajikomik gelirdi. O günler bana Can Yücel in Adana Hapishanesi nde yazdýðý Dahasý var: Cýrcýrlý dan Kapýaltýna geçerken, artýk, silah yerine,/ Þiir arýyorlar üstümde dizelerini anýmsatýr... Sýrrý nýn kýymetli evrak niteliðindeki fotoðrafýndan el almýþken, sözü uzatmadan, o yýllarda oðlu Mamak ta yatan Bacýyan-ý Rum þairana Gülten Akýn ýn acýlarýný damýttýðý dizelerine dönelim: Oysa/ Kim harlandýrýp yüreðindeki ateþi/ Kýyametini büyütmezse/ Ve hesaplaþmazsa kendiyle/ Ateþten kurtulamayacaktýr// Kim doðruysa aramalý/ Yusuf u Kenan kuyusunda/ Deðilken Mýsýr a sultan/ Sen ey inanan/ Aracýsýz konuþ kendinle. Hatýradan büyük, tarihten küçük geçmiþ zamaný düþünerek o günlerden aklýmda kalan iki dizeyi paylaþmasam devrime zarar: Ýnsanlar bir gülü bir senetle/ Deðiþtirmeye alýþtýlar/ insanlar baþka insanlarýn hayatýný... Bir yandan þiirleri anamsayýp öte yandan Sýrrý nýn fotoðrafýna bakarak, hapishane devlet kiridir, diye not düþüyorum güne... Gülten Akýn ýn Demirle Pas Arasýnda Ýlahi þiiri þöyle baþlar: Nergisle güz gülü arasýnda/ Beþ yýldýr beþ uzun yýldýr/ (...)/ Seyranla Mamak/ Beþ yýldýr beþ uzun yýldýr/ Sesin örselenmiþ duruþun tetikte/ Bizim için seçilip ayrýlmýþ/ Ýpte kurutulmuþ sözcüklerle/ Yalnýz öyle sözcüklerle/ Konuþuyoruz, konuþmak denirse... Arkadaþ Sýrrý nýn siyah-beyaz fotoðrafýný unuttuðumuz sanýlmasýn. Ama ondan önce, zalimleri þiirle özetlesin þairana: Onlarýn/ Çimen bitmez bastýklarý yerde/ Sevgi buruþur... Bu fotoðraf bize ne söyler? Baþta Kürt halkýna ve devrimcilerine yapýlan sömürge tipi iþkence mekaný Diyarbakýr Cezaevi olmak üzere, Mamak, Metris ve tüm (c)ezaevlerindeki zulmü söyler... Sýrrý nýn, devrim çabukluðuyla devletten çalarak sað ele geçerdiði sýrra kadem basmýþ fotoðrafý bize ne söyler? Taþýma zulüm ile devlet çarkýnýn dönmeyeceðini, günü gelince halklarýn tarihin marangoz hatasý devleti suçüstü yapacaðýný söyler... Cemal Süreya, Aritmetik iyi, kuþlar pekiyi demiþti... Ben de, yirmi dört ayar arþiv/tarih kýymetindeki siyahbeyaz fotoðrafa göz ve gönül ucuyla bakarak; Fotoðraf pekiyi, arkadaþ Sýrrý halklar kere yýldýzlý pekiyi, diyorum... Devrim utandýrmasýn...

10 10 Pazar 7 Aðustos 2011 Pazar Halil Aða / Herþey ne kadar da kötü diyerek güne baþladým. Ne bulsam da sevinsem, ne bulsam da uzun süreli mutluluk kaynaðý yaratsam diye düþündüm. Önce eski komþuluk iliþkileri falan dedim ama depresif nostalji ayarýnda olacaðýndan vazgeçtim. Memleket konusuna bulaþmadým. Acil mutluluk ihtimalleri düþündüm. Soner Sarýkabadayý ve Serdar Ortaç'ýn müziði býraktýðýný düþünerek biraz keyiflenir gibi oldum. Baþkasýna deðil kendime yoðunlaþayým diyerek; Altýn 3'lüyü aklýma getirdim. Altýn 3'lü kendimi en beðendiðim hallerimdir. Bence siz de kendi Altýn 3'lünüzü yapýn. Her baþýnýz sýkýþtýðýnýzda Altýn 3'lüye sarýlýr rahatlarsýnýz ve Altýn 3'lü diye isim mi olur diye de bana söversiniz. Ýlk maddemiz; Duþ çýkýþý yakýþýklýlýðý. Bu dünyanýn bütün insanlarý için sanýrým ayný. Banyodan çýktýktan sonra suyun etkisinden midir nedir, herkes kendini baþka bir güzel, baþka bir yakýþýklý sanýyor. Ýþte o sihirli dakikalarda özgüven tavan yapýyor, kiþi ayna karþýsýnda þekilden þekile poz veriyor. Lefkoþa suyunda bile bu etki var. Ýkinci madde herkeste olan bir özellik deðil; güneþte göz renginin ela/yeþil tonlarýna bulanmasý. Yýl 2011 ama halen bilimsel olarak bu olay ispatlanmamýþtýr. Ama benim gibi gözü yeþile/elaya dönebilitesi olan tüm insanlar bundan emin. Evet, göz rengi dönmeyenler kýskançlýk yapsalar da gerçek deðiþmez. Rengi dönmeyenler olarak benzer bir alternatif bulabilirsiniz. Ve finalde ise; 3 günlük pis sakal ile bronzlaþýnca oluyor. Ýþte final bu. Finalde ben ben deðilim. Ben aslýnda hiç buralý deðilim. Yine birinci madde ile baðlantýlý olarak finalde de herkes ayný fikirde; Avrupalý olmak güzeldir. Evet bronz artý pis sakal eþittir: Ýspanyol Ýtalyan karýþýmý insan evladý. Ýþte Altýn 3'lünün hikayesi de bu. 30 yaþýnda köpek alkýþlamak diye bir þey de varmýþ. Ne mutlu bana!.. Hem bu eylemi gerçekleþtirdim hem de benimle birlikte gerçekleþtiren 3 dost ile yeryüzünde yalnýz deðilim tandansý yakaladým. Tandans da ne kadar artist bir kelimeymiþ. Bir tandans bir gün geliþigüzel geziyormuþ, aniden 'Dünyanýn en kötü esprilerini yapan adam'la karþýlaþmýþ. Adam tandans'ýn yüzüne bakmýþ; 'Napan be tandans? Dans mý eden Tan Saðtürk gibi? eheheheh' demiþ. Birden fazla hatta beþten fazla çalan telefonlar; sizi çok seviyorum. Týpký birer deniz dalgasý gibisiniz. Fon müziði gibi, bazen sakin ve küçük bir dalga (uzaktan gelen telefon), bazen yakýn ve gür (senin telefonun) ve muhteþem uyum (tüm telefonlarýn birden çalmasý). Gülse Birsel'in yeni dizisini merakla bekliyorum. Televizyon öyle kötü, böyle kötü diye konuþup konuþup sonra bir diziyi merakla beklemek de ne yaman paradoksmuþ. Kendimden utanmayacaðým bu sefer! Hakkýný aramak yerine, 'beyaz eþya þans iþidir' demek gibi teslimiyetçi yaklaþýmýn dünyada eþi benzeri yok. O yaklaþým ki, hem kendisini hem de gelecek nesli pasifliðe yönlendiriyor. O zengini zengin eden bir yaklaþým. Ailecek uzak durunuz. Teoman'ýn bu hafta itibariyle müziði býrakmasýndan herkes bir ders çýkarmalý. 'Derdim kendimle' tarzý açýklamalar yapsa da; MP3 deryasýnda boðulmakta devam eden, birbirine benzeyen þarkýlar yaparak genel müzik beðenisini düþürenlerin de etkisi büyüktür. Teoman'ý küçümseyecek olanlarýn kafasýna kafasýna '17' albümünü vurabilirsiniz. Bunu yapýn. Ýster Dizel olsun, ister biodizel, ister süper, ister normal, hiç farketmez. Bizim gözümüzde hepsi 'benzin'. Benzine zam geldi diye þaþýran saf arkadaþým var. 'Aaaaaa' diye þaþýrasým vardý, olmadý. Övüp övüp bitirilmeyecek ürünlerin bu ara listebaþý klima. Ortamý nasýl serinlettiði anlatýlýyor, klimanýn fiyatý manevi deðerinin altýnda kalýyor. Ben klima olsam çok sevinmem. Nasýl olsa iki ay sonra yüzüne kimse bakmayacak. Kendi çocuðuna süper ayrýcalýklý davranan insan evladý olmak da zor birþeymiþ ha. Sürekli çocuðu takip edip, övülecek noktalarda övgüye boðmak. Düþündüðünde akýl iþi deðil. Çünkü bir baþkasýnýn yanýnda yapýlacak övgüler var, bir de çok yabancýnýn olmadýðý ortamda yapýlacak övgüler var. Övgü derecesini ayarlamak, ses tonlamasýný tutturmak, dozu ayarlamak Yazarken bile kafam aðrýdý. Ramazan geldi, dini içerikli forward mailler oturum açtý. Misafir tuvaleti kadar da samimiyetsiz bir oda var mýdýr acaba? 'Biz senden o kadar tiksiniyoruz ki ayný yere bile s.çmýyoruz. Hatta evimizde ne ye, ne iç. Yap misafirliðini oyalanmadan git' der gibi bir hali var misafir tuvaletinin. Bir de ilk kez geldiðiniz ve çok samimi olmadýðýnýz bir ortamda büyük sorun yaratýr misafir tuvaleti. Evde iki adet tuvalet var; acaba hangisi misafir tuvaleti? Düþün düþün içinden çýkama. Sabah hafif güneþ ýþýklarýyla Danimarka'da uyansan. Mükemmel tasarýmlý bir sahil evi. Hiper modern evinde asabýn bozulsa. Lanet olsun düzenine, lanet olsun kaliteli mühendislik ürünü eþyalara, lanet olsun kusursuz denize diyerek cinnet geçirsen. Herþeyi parçalamaya yýkmaya baþlasan. Çok çýlgýnca ama hiçbirþey býrakmasan evde. Saçýn baþýn, yüzün gözün daðýlsa. Elinde iki eþya kalsa sadece. Birinde iþlemeli nene þekerliði. Þekerliðe bakýp duvara hýzla atsan ve diðer elindekini seçsen. Evet o; Türkan Þoray'ýn bebeði ÝBÝÞ. Ýbiþ ve sen gayet mutlu mesut yaþýyorsunuz. Beðendin mi? Ýster misin böyle bir þey?

Ve sonra o faili meþhur yara

Ve sonra o faili meþhur yara PazaR Tarih: 16 Kasým 2014 YIL:(8) SAYI: 492 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Mengenede ruhum/ Hayata dair dikkatimin orta yerinde bayram kutluyorsunuz tören ve saire/yollar da kapalý ya ada yarým bitiyor

Detaylı

ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ. Dilsiz Uþak Nehir Demirel. Oscar baþým sýzlýyor. UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Ýpek Ýbretler. Fatma Akilhoca.

ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ. Dilsiz Uþak Nehir Demirel. Oscar baþým sýzlýyor. UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Ýpek Ýbretler. Fatma Akilhoca. PazaR Tarih: 26 Nisan 2015 YIL:(9) SAYI: 513 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Fatma Akilhoca Dilsiz Uþak Nehir Demirel ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ Oscar baþým sýzlýyor. Lev Atikoðlu

Detaylı

PazaR. Tarih: 15 Ocak 2012 YIL: (6) SAYI: (351) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ

PazaR. Tarih: 15 Ocak 2012 YIL: (6) SAYI: (351) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ PazaR Tarih: 15 Ocak 2012 YIL: (6) SAYI: (351) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ 2 Pazar 15 Ocak 2012 Pazar Schelling, kendinde-þey'in yokluðunun temsili olarak gördüðü Gerçek veya Numenal'i doðanýn sonsuzluðuyla

Detaylı

PazaR. benzemeyen þiir benzetmesi. "Cuma" bize sempatik gelir ama. Kana susayan prenslerden önce ne vardý ki? Hangi sevgi?

PazaR. benzemeyen þiir benzetmesi. Cuma bize sempatik gelir ama. Kana susayan prenslerden önce ne vardý ki? Hangi sevgi? PazaR Tarih: 31 Ekim 2010 YIL: (5) SAYI: (291) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ "Cuma" bize sempatik gelir ama n Emre Zeytinoðlu Hangi sevgi? Hangi kötülük? n Ümit Ýnatçý Hayatýn çiçeksiz avlusunda solar

Detaylı

SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE

SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE PazaR Tarih: 7 Eylül 2014 YIL:(8) SAYI: 483 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE Fotoðraf: Mustafa Erkan Ümit Ýnatçý Bu sayýda; Ümit Ýnatçý, Filiz Naldöven, Emre Ýleri,

Detaylı

Bugün günlerden mümkün

Bugün günlerden mümkün PazaR Tarih : 15 Temmuz 2012 YIL:(7) SAYI:377 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Bugün günlerden mümkün Bugün tanklarý alkýþlayacaksýnýz Bugün tanklar geçmiþinize bir kez daha basýp geçecek Ve siz bir kez

Detaylı

4 6Sinir Uçlarý. BiR YILDA SPOR DEVRiMi

4 6Sinir Uçlarý. BiR YILDA SPOR DEVRiMi 21 ARALIK 2008 PAZAR SAYI: 108 Kriz sahaya indi Dünyadaki finans krizi sporu da etkiliyor. Sponsorluða dayalý spor endüstrisi desteðin azalmasýyla sendeliyor. Büyük takýmlar küçülüyor, küçük takýmlar da

Detaylı

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE ARTIK YETER SAYI: 306 28 Aralýk 2007 1 YTL YENÝ ÇIKTI Silahlar sussun barýþ konuþsun Geçtiðimiz aylarýn yoðun milliyetçi histerisinin

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

sosyalist isci Ergenekon da gözaltýlar sürüyor

sosyalist isci Ergenekon da gözaltýlar sürüyor sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 335 26 Eylül 2008 1 YTL Ýflas eden Lehman Brother adlý yatýrým bankasýnda çalýþan 26.000 kiþi iþlerini kaybediyorlar

Detaylı

Onurlu Bir Direniþin Destaný

Onurlu Bir Direniþin Destaný PazaR Tarih: 6 Ekim 2013 YIL:(8) SAYI: 440 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Üstün Akmen in kaleminden Ada : Onurlu Bir Direniþin Destaný HAFIZALI DOKU YA BÝR DOKUNDUM KÝ, ÝÇÝM CIZ ETTÝ... Fatma Akilhoca

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü www.altkitap.com öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan altkitap - öykü 8 Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan Eylül 2003 Yayýna Hazýrlayan: Ayfer Tunç

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr.

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr. 8 Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Ýstanbul Karacaahmet Mezarlýðý nda yaptýrdýðý aile kabristaný için tarihi mezarlarýn kazýlýp tescilli mezar taþlarýnýn Koruma Kurulu kararý olmadan vinçlerle

Detaylı

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Laik - þeriatçý diye bölünmeyeceðiz IMF ve savaþa karþý BÝRLEÞECEÐÝZ SAYI: 267 12 Ocak

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

ÇIKARSA TEZKERE MECLÝS GÝTSÝN ASKERE

ÇIKARSA TEZKERE MECLÝS GÝTSÝN ASKERE Bir Arap devrimi gündemde mi? sayfa: 10 Ýspanya: Kaybedilen devrim sayfa: 12 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 258 24 Aðustos 2006 1.50 YTL LÜBNAN A GÝTME, KARDEÞ KANI DÖKME ÇIKARSA TEZKERE MECLÝS

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL F. ALOÐLU KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL sayfa: 10-11 Þenol Karakaþ ABD nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 251 25 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

Konumlandýrmalar. Ahmet Önel. anlatý

Konumlandýrmalar. Ahmet Önel. anlatý Konumlandýrmalar Ahmet Önel anlatý www.altkitap.com anlatý Konumlandýrmalar Ahmet Önel altkitap - anlatý 6 Konumlandýrmalar Ahmet Önel Kasým 2002 Yayýna Hazýrlayan: Yekta Kopan Düzelti: Yekta Kopan Tasarým:

Detaylı

Irmak Can Ýnanýr sayfa: 9. sosyalist isci. Ergenekon Çetesi nin hazýrladýðý darbeyi gene ayný hiyerarþi mi yoksa baþka birileri mi gerçekleþtirecek?

Irmak Can Ýnanýr sayfa: 9. sosyalist isci. Ergenekon Çetesi nin hazýrladýðý darbeyi gene ayný hiyerarþi mi yoksa baþka birileri mi gerçekleþtirecek? Simone de Beauvoir Deðiþim için mücadele sayfa: 10 Yaktýn bizi benz Irmak Can Ýnanýr sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Ergenekon YETMEZ BÜTÜN DARBECÝLERÝ ÝSTÝYORUZ

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı