1850 VE 1950 YILLARI ARASI BATI TOPLUMLARINDA SANAT, TOPLUMSAL YAPI VE MODA ETKĠLEġĠMĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1850 VE 1950 YILLARI ARASI BATI TOPLUMLARINDA SANAT, TOPLUMSAL YAPI VE MODA ETKĠLEġĠMĠ"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ GĠYĠM ENDÜSTRĠSĠ VE GĠYĠM SANATLARI EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠMDALI GĠYĠM SANATLARI EĞĠTĠMĠ BĠLĠM DALI 1850 VE 1950 YILLARI ARASI BATI TOPLUMLARINDA SANAT, TOPLUMSAL YAPI VE MODA ETKĠLEġĠMĠ Serap TERLĠKLĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ DANIġMAN YRD. DOÇ. DR. HAFĠZE PEKTAġ KONYA 2013

2 i ÖNSÖZ Bu çalışma; Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi Bilim Dalı nda yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Tarihin çok eski zamanlarından içinde bulunduğumuz XXI. yüzyıla kadar yaşamın her alanında, toplumu oluşturan sınıfların her seviyesinde etkin olan ve sanattan siyasete, ekonomiden savaşlara kadar her türlü olay ve olguyu esin olarak kullanabilen giysi modası bu çalışmanın yapılmasında itici güç olmuştur. Bu çalışmanın temel amacı doğrultusunda XIX. yüzyıl ikinci yarısının başlangıcından XX. yüzyıl birinci yarısının bitimine kadar geçen sürede Batı Dünyası çerçevesinde, sanat nesnesi olarak ve toplumsal yapının ifade aracı olarak değerlendirilen giysi modası incelenmiştir. Ayrıca bu çalışmanın yürütülmesinde değerli katkılarından dolayı Danışman Hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Hafize PEKTAŞ a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Serap TERLİKLİ Konya, 2013

3 ii ÖZET Bu araştırmada, Batı toplumlarının, 1850 ve 1950 yılları arasında geçen süreci esas alarak, toplumsal yapısı, sanata olan bakış açıları ve sanat akımları, modaya olan yakınlıkları ve tüm bu oluşumlar arasındaki etkileşim incelenmiştir. Araştırmada, betimsel araştırma yönteminin bir tekniği olan doküman analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Batı toplumlarında, Ortaçağ dan başlayarak 1950 yılına kadar geçen tarihsel süreç içerisinde meydana gelen toplumsal olaylar, sanat akımları, moda etkinlikleri ve bu olgular arasındaki etkileşim durumları oluşturmaktadır. Bu araştırma, toplam dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; araştırmanın problemi, amacı, önemi ve konu ile ilgili araştırmalar ele alınmıştır. İkinci bölümde; 1850 öncesi Batı toplumlarında sanat ve toplumsal yapıya kısaca değinilmiştir, yine bu bölümde yer alan ve araştırmanın esas amacını oluşturan 1850 ile 1950 tarihleri arasındaki Batı resim sanatı, Batı nın toplumsal yapısı, Batı toplumlarındaki giysi modası ve aralarındaki etkileşim incelenmiştir. Üçüncü bölüm, araştırmanın yöntemini içermektedir. Dördüncü bölümde ise değerlendirme ve sonuç kısmı yer almaktadır öncesi Batı uygarlığının toplumsal yapısını, sanat anlayışını ve giyinme kültürünü incelediğimizde karşımıza çıkan yönetici unsurların din, din adamları ve kilise olduğu görülmektedir. İlahi kudrete inanılan bu dönemde kilise, toplum yaşamının her alanında kısıtlayıcı sert yaptırımlar uygulamıştır ve bu durum sanatın özgürlüğünü kısıtlayarak yaratıcılığı örselemiştir. Gündelik yaşam ve düşünce biçiminde de kısıtlayıcı etkileri olmuştur. Batı Dünyası için Fransız İhtilali nin bir dönüm noktası olduğu görülmektedir. Fransız İhtilali ile birlikte özgürlük gibi kavramlar ve her sınıftan insanın değerli olduğu düşüncesi önem kazanmıştır. Toplum içindeki sınıf ayrılıkları reddedilmek istenmiş fakat, bu zaman içinde gerçekleşmiştir. Bu gelişmelerle birlikte toplumda sınıfsal ayrımcılığın bir parçası olan ve çok net kurallarla belirlenen giyinme şeklinde daha rahat hareketler gözlenmiş ve hatta modadan söz etmek mümkün olmuştur.

4 iii Sanatçının fırçasına da özgürlük sağlayan İhtilal düşünce özgün sanat akımlarını doğmasını sağlamıştır. Araştırmanın çerçevesini oluşturan 1850 ve 1950 tarihlerindeki yüzyıllık dönemde gerçekleşen hızlı endüstrileşme buna bağlı olarak elde edilen teknolojik kazanımlar, sermayenin büyümesi, yeni işçi sınıfının oluşması, göçler, şehirleşme, kadının statüsünün değişmesi, I. ve II. Dünya Savaşları, Batı dünyası için önemli kırılma noktaları olmuştur. Yaşanan bu olayların ve gelişmelerin her biri dolayısıyla sanat, moda, toplumsal yapı vb. her alanda etkili olarak var olan düzeni alt üst edip yeni ve daha modern ve bir düzen kurulmasında etkili olmuşlardır. Daha modern ve çağdaş Batı toplumuyla birlikte sanat ve moda harmanlanmış, ikisi beraber toplumsal her durumu dışa vurma aracı haline gelmişlerdir.

5 iv ABSTRACT In this study, based on the process lasting between the years 1850 and 1950, social structure of Western societies, their viewpoints to art, their art movements, their closeness to fashion, and the interaction between all these formation were examined. In the study, technique of document analysis, a technique of descriptive research, was used. The universe of study consists of social events, art movements, fashion activities, and cases of interactions between these phenomena occurring in Western counties in historical process lasting to 1950, beginning from Middle Age. This study totally consists of five sections. In the first section, the problem, objective, importance, of study, and the studies on the subject were considered. In the second section, The art and social structure in pre-1850 Western societies were briefly mentioned. Western painting art between 1850 and 1950, that took place and forms the main objective of the study, social strıcture of Western, and clothes fashion were examined. The third section includes the the method of study, and in Fourth section, Discussion and Conclusion take place. When we examine the social structure, art approach, and clothing culture of Western civilization before 1850, the managing elements coming to our face are seen to be the religion, religious functionaries, and church In this period, when divine power was believed, the church applied restrictive harsh sanctions in every area of social life and this situation, restricting the freedom of art, buffeted the creativity For Western World, French revolution is seen a milestone. Along with French Revolution, the concepts such as freedom and the idea that every class is valuable gained importance. One wanted to be rejected the distinctions of class in the society, but it actualized in this time. Together with these developments, in the way of clothing that is a part of social discrimination and determined with

6 v very clear channels, more comfortable movements were observed and even mentioning about fashion became possible. Revolution thought also bringing freedom to the brush of artist enabled the original art movements to emerge. Between the yeas 1850 and 1950 forming the real aim of study, for Western World, First and Second World War became a breaking point. The wars, being effective on every areas such as social war, fashion, economy, and so on, turned upside down the existing order and caused a new and more modern order to be established. Together with a more modern and contemporary Western society, art and fashion wee blended and both them also became the need to show.

7 vi ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ.i ÖZET... ii ABSTRACT...iv ĠÇĠNDEKĠLER...vi RESĠMLER LĠSTESĠ. x GĠRĠġ BÖLÜM I 1.1. Araştırma Probleminin Tanımı Araştırmanın Amacı Araştırmanın Önemi Konu İle İlgili Araştırmalar BÖLÜM II 1850 VE 1950 TARĠHLERĠ ARASINDA BATI TOPLUMLARINDA SANAT, TOPLUMSAL YAPI VE MODA ETKĠLEġĠMĠ Öncesi Batı Toplumlarında Sanat, Toplumsal Yapı ve Moda EtkileĢimi

8 vii Ortaçağ Batı Sanatının Toplumsal Yapı ve Modayla Olan Etkileşimi Yeniçağ Batı Sanatının Toplumsal Yapı ve Modayla Olan Etkileşimi Yakınçağ Batı Sanatının Toplumsal Yapı ve Modayla Etkileşimi: Geç XVIII. Yüzyıl ve Erken XIX. Yüzyıl ve 1950 Tarihleri Arasında Batı Toplumlarında Sanat, Toplumsal Yapı ve Moda ve 1950 Tarihleri Arasında Batı Resim Sanatı Realizm Empresyonizim Art Nouveau Fovizm Ekspresyonizm Fütürizm Kübizm Bauhaus Dadaizm Sürrealizm ve 1950 Tarihleri Arasında Batı Toplumlarında Toplumsal Yapı Modernite Zaman Anlayışındaki Değişme..37

9 viii Demokratikleşme Endüstrileşme Göç ve Şehirleşme Kadının Toplumsal Statüsündeki Değişim Teknolojik Kazanımlar Terziler ve Tasarımcılar Tüketim Toplumu ve 1950 Tarihleri Arasında Batı Toplumlarında Giysi Modası Tarihleri Arasında Batı Toplumlarında Giysi Modası Tarihleri Arasında Batı Toplumlarında Giysi Modası Tarihleri Arasında Batı Toplumlarında Giysi Modası Tarihleri Arasında Batı Toplumlarında Giysi Modası ve 1950 Tarihleri Arasında Batı Toplumlarında Sanat, Toplumsal Yapı ve Moda EtkileĢimi BÖLÜM III ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 3.1. Araştırmanın Modeli Araştırmanın Evreni

10 ix 3.3. Araştırmanın Örneklemi Varsayımlar ( Sayıltılar) Kapsam ve Sınırlılıklar Veri Toplama ve Veri Analiz Teknikleri Araştırma İle İlgili Tanımlar..107 BÖLÜM IV DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ KAYNAKÇA

11 x RESĠMLER LĠSTESĠ Sayfa No Resim- 1: Paris te bulunan dünyaca ünlü Gotik mimarisinin en güzide örneklerinden Notre Dame Katedrali...8 Resim- 2: Notre Dame Katedrali nin Batı Cephesi..9 Resim- 3: Tarihi Fransız Şatosu Versay Sarayı ndan bir görünüm...11 Resim- 4: Raphael Sanzio nun Atina Okulu adlı eseri.12 Resim- 5: Michelangelo Merisi da Caravaggio..13 Resim- 6: Leonardo da Vinci den Rönesans dönemine ait iki tablo..13 Resim- 7: Romantizm dönemi sanatçılarından İspanyol Ressam Goya/ Okuma Resim- 8: Francois Millet/ Tarlada Ürün Toplayan Kadınlar 16 Resim- 9: Gustave Courbet/ Kasabanın Genç Kadınları 17 Resim- 10: Renoir/ Tekne Partisinde Öğle Yemeği...18 Resim-11: Van Gogh/ Tohum Serpen Adam ve Güneş...19 Resim- 12: Art Nouveau Sanat Akımının Yansıtan Tasarımlar.20 Resim- 13: Morris/ Tekstil Desen Dizaynları 21 Resim- 14: Art Nouveau etkisinde giysi tasarımı..22 Resim- 15: Art Nouveau etkisinde mobilya tasarımları.23 Resim- 16: İç mimari tasarımında Art Nouveau akımı..23 Resim- 17: İç mimari tasarımında Art Nouveau akımı..24 Resim-18: Henry Matisse/ Kırmızının İçindeki Tatlı Harmoni

12 xi Resim- 19: Edvard Munch/ Çığlık Tablosu...20 Resim- 20: Umberto Boccioni/ Kaupunki Kohoaa 27 Resim- 21: Gino Severini/ Dansçı..27 Resim- 22: Pablo Picasso/ The Yellow Sweater 28 Resim- 23: Emil Filla/ Çizgi Roman Diyarı...29 Resim- 24: Konstrüktivizm in önemli ressamlarından Viladimir Tatlin eseri Marinaio Tablosu. 30 Resim- 25: Bauhaus Binası- Walter Gropius yeni okul binasını 1925'te Desau da tasarladı. Modernizmin sembolü haline gelmiştir.31 Resim- 26: Hemşire Radyo, 1937 de Japon heykeltraş İsamu Noguçi tarafından bebek odası için tasarlanan telsiz, stilize bir hemşire kafası 32 Resim- 27: Hannah Hönch/ Cut with the Kitchen Knife...32 Resim- 28: Salvador Dali/ Illumined Pleasures (Aydınlanmış Zevkler) Resim- 29: Salvador Dali/ Galatea of the Spheres (Kürelerin Galateası)..34 Resim- 30: Modernite ve Burjuva Yaşamı (İngiltere)...36 Resim- 31: Modernite ve Burjuvazi Yaşamı (Paris)..36 Resim- 32: XIX. yüzyıl modernite anlayışının etkisiyle tasarlanmış giysi örnekleri..37 Resim- 33: XIX. yüzyıl ilk yarısına ait üst sınıf giyimi.38 Resim- 34: Sanayi Devrimi sonrası XIX. yüzyıl burjuva erkek giyimi.39 Resim- 35: XIX. yüzyıl ikinci yarısı burjuva kadın ve erkek giyimi modası 40 Resim- 36: Spinning Jenny iplik büküm makinesi.44 Resim- 37: Jacquard Loom dokuma tezgahı..44

13 xii Resim- 38: 1846 da icad edilen ilk dikiş makinesi 45 Resim- 39: I. Dünya Savaşı yıllarında haberleşmede çalışan kadın işçiler 48 Resim- 40: XX. yüzyıl Yeni Kadın imajı ve yaşantısı..49 Resim- 41: İlk Singer Dikiş Makinesi Resim- 42: Charles Frederik Worth...52 Resim- 43: Charles Frederik Worth ve Karısı 53 Resim- 44: XIX. yüzyıl kadın giyimini anlatan Monet e ait bir eser.58 Resim- 45: 1850 lerin başlarında iç eteklerin çokluğuyla korunan tipik günlük giysi örneği..59 Resim- 46: Mrs Amelia Bloomer, Resim- 47: Krinolin Örnekleri...61 Resim- 48: Krinolin aşırılığı..62 Resim- 49: 1860 ların aşırı kabarık etekli bayan giysisi 62 Resim- 50: Krinolinli Kadın ve Çocuk Giyimi..63 Resim- 51: Yarım Krinolin Örneği 64 Resim- 52: Yarım Krinolinli Giysi Örneği 65 Resim- 53: Yarım Krinolinli Giysi Örneği 65 Resim- 54: Yarım Krinolinli Giysi Örneği 66 Resim- 55: Yarım Krinolinli Giysi Örneği 66 Resim- 56: Kalça Yastıkları...67 Resim- 57: Paris Arkalı Giysi Örneği 68

14 xiii Resim- 58: Paris Arkalı Giysi Örneği 68 Resim- 59 : Saç Biçimleri, Resim- 60: Kadın Ayakkabı Modelleri..70 Resim- 61: XIX. yüzyıl erkek giyimi.71 Resim- 62: Langtry tarlatan modelleri..73 Resim- 63: arası kullanılan korseler...74 Resim- 64: Giysi Modası 74 Resim- 65: Kadın Giyimi 75 Resim- 66: Erkek ve kadın bisikletçi kostümü, Resim- 67: Estetik Giysi 77 Resim- 68: Renoir nın Şehirde Dans ı...78 Resim- 69: Kral VII. Edward Dönemi Kadın Giyimi 79 Resim- 70: Golf oynayan kadınlar...80 Resim- 71: Ala garson Saç Modeli 81 Resim- 72: 1920 ayakkabı modelleri.82 Resim- 73: 1920 li yılların kadın giysi modası 83 Resim- 74: İsveçli yıldız Greta Garbo 84 Resim- 75: Chanel Giysi Tasarımları.86 Resim- 76: Asimetrik kesim detaylı giysi tasarımları 87 Resim- 77: Çarliston Modası..88

15 xiv Resim- 78: Çarliston Modası..89 Resim- 79: Chiristian Dior 1947 New Look..90 Resim- 80: 1940 li yıllar kadın giyimi..91 Resim- 81: 1950 li yıllar kadın giyimi..91 Resim- 82: The Colorful Life of Sonia Delaunay..95 Resim- 83: Idiosyncratic Fashionistas of Sonia Delaunay.96 Resim- 84: Elsa Schiaparelli Tasarımları...97 Resim- 85: Fransız Ressam Renoir den eserler.98

16 1 GĠRĠġ Giyinme ve örtünme ihtiyacı, insanoğlunun varolduğu günden beri en temel ihtiyaçlarımızdan birisi olmuştur. Tarihsel süreç içerisinde toplumların giyim kültürünü incelediğimizde görüyoruz ki, insanoğlunun toplum yaratma sürecinden bugüne kadar uzun bir zaman dilimi söz konusudur. Giyinme olgusu, çağlar boyu insanoğlu için sınıfsal olarak ayırt edilebilmek ve kabul görülebilmek adına gerçekleştirilen bir davranış biçimi halini almıştır. Bu davranış biçimiyle paralel olarak iletişim yani fikir aktarmak, paylaşmak ve bunu bir zeminde kullanmak da toplumsal düzeni oluşturan ihtiyaçların başında gelir. İnsan topluluklarının birarada varolabilme, ortak paylaşım alanları oluşturma ve buradan aldığı güç ile medeniyetler kurabilme yetisini görmekteyiz. İletişim ise bu sistemler bütünün merkezinde yer almaktadır. Bireyselliklerin güvencesini de bu anlaşma biçimi korumaktadır. Sanat diye benimsediğimiz ve ifade etme, irdeleme, yaratma, ilerleme olgularını içinde barındıran insani üretim şekli, iletişimin günümüze kadar olan çağlar içinde olgunlaştırdığı ve etkinleştirdiği bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Balkır, 2008:10). Resim sanatının içinde yer alan insan figürünü, birçok ressam hacimsel olarak ifade ederken insan bedenini giysinin formuyla belirtmeyi tercih etmiştir. Giysi seçimi ise giyenin statüsünü, sınıfsal konumunu ve buna benzer birçok ayrıntıyı yansıtmaktadır. Giyinme ihtiyacı ve resmetme eylemi, farklı dönemlerde insanların toplumsal hiyerarşide konumlarını ortaya koyabildiği düşünsel bir sonuçtur. Giyinme ve resmetme dürtüsüyle ortaya konan ürünler, eserler geçmiş dönemleri, toplulukları, tarihi olayları anlamamızı sağlayan referans kaynakları olmuşlardır. Batı Dünyası nda yaşanan Fransız Devrimi yle toplumsal bir dönüşüm yaşanmış ve toplumun her alanını, toplumsal sınıfların tamamını etkisi altına almıştır. Devrimle beraber insana verilen değerin artmasıyla sanatçıya ve sanatına verilen önem de artmıştır. Sanatçı, sanatıyla toplumu etkileyen ve yönlendiren bir unsur olarak görülmeye başlanmıştır. Sanat adına XIX. yüzyıl bir dönüm noktasıdır. Batı Dünyası nın sanata yüklediği anlam önceki dönemlere göre farklı nitelikler

17 2 taşımaya başlamıştır. Sanat, din ve kilisenin zorunlu yaptırımlarından, boyunduruğundan kurtulmuş, daha özgür bir hal almıştır. XIX. yüzyılın Gerçeklik (Realizm) akımının, gerçeğin nasıl yansıtılması gerektiği üzerine yeni bir konsepti olduğunu görürüz. XIX. yüzyılda artan sanayileşmeyle birlikte gitgide daha hızlı değişen gerçeklik üzerine yepyeni bilgiler edinilmiş, gerçeklik hakkındaki düşünceler, anlayışlar tamamen farklılaşmıştır. XIX. yüzyılın ikinci yarısında gördüğümüz gerçekçi resim üslubu, toplumsal koşulları resmin içine katmışlardır. Sanayi Devrimi nin sonuçları, XIX. yüzyıl ortalarından itibaren Batı ülkelerinde göz ardı edilemez hale gelmiştir. Batı insanı, varoluş açısından makinenin bağımlısı olmuş ve üretim çarkının küçük bir dişlisi haline gelerek kapitalizmin gelişmesine refakat etmiştir. Sanat ise bu hareketli günlere çok farklı tepkiler vermiş ve farklı sanat akımlarının doğmasının yolunu açmıştır. Artık değişim her alanda, hızlı tüketim ve etki-tepki olgularıyla yaşanmaya başlamıştır (Krausse, 2005: 65). Batıdaki sanayileşme, insan nüfusunu etkilemiş kırsaldaki işsizlik artmış, kırsal nüfus şehirlere göç etmeye başlamış, bu durum metropolleri yaratmıştır. Metropol şehirlerin başında gelen Fransa nın başkenti Paris, sanatın ve sanatçının da başkenti halini almıştır. Paris şehri, Batı nın moda merkezi olmuştur. Doğal olarak sanat ve moda olgularının harmanlandığı bir düzen doğmuştur. Paris burjuva sınıfa için de cazibe merkezidir. XX. yüzyıla doğru ve sonrasında Paris ve Paris gibi Avrupa nın önemli başkentleri sanatçıları, burjuva ve işçi sınıfının birarada yoğurulduğu mekanlara dönüşmüştür. Büyük kent hayatının çeşitli yönleri İzlenimciler in tuvallerinde ölümsüzleşmeye başlamış ve sonraki sanat akımlarının öncülerinin tuvallerine de yansımayı sürdürmüştür. XX. yüzyıl teknolojinin, sosyal bilimler ve fen bilimlerinin çığır açan gelişmeleriyle başlamıştır. Üstelik duygusal algı da kökünden değişmiş, sanata ve giyim anlayışına farklı bakış açıları getirerek modernleşmenin yolunu açmıştır. XX. yüzyıl yalnızca teknolojik gelişmeleriyle değil, yaşanan iki büyük Dünya savaşlarıyla da toplumları derinden etkilemiştir. XX. yüzyıl Batı Dünyası için sanat akımlarının ve giyim tarzındaki modanın çok hızlı değiştiği ve tüketildiği bir dönemin başlangıcı

18 3 olmuştur. Tarihin en eski zamanlarından XX. yüzyıla kadar aynı bölgede yaşayan insanlar, aynı şekilde giyinmişler veya yaşadıkları döneme göre farklı sebeplerden aynı şekilde giyinmek zorunda kalmışlardır (Daynes, 2007: 4). Örneğin, Avrupa da Edward dönemi hanımları yürüyüşe çıkarken kalçalarını ve göğüslerini dışarı çıkık gösterecek S şeklinde korseler takarlarmış. Oysa XX. yüzyılda yaşanan gelişmelerle birlikte göç olaylarının artmasıyla farklı bölge insanlarının bir arada yaşaması, kadınların sosyal ve aile hayatında söz sahibi olmaya başlamaları, sanayileşmeyle birlikte çalışmanın kutsal sayılması ve işçi sınıfından gelen insanların zenginleşerek sınıf atlaması gibi nedenlerle aynı bölge insanın giyimindeki uyum ortadan kalkmıştır. Bu durum ise giyim kuşam modasında çok hızlı değişimler doğurmuş ve tüketimi arttırmıştır.

19 4 BÖLÜM I 1.1. AraĢtırma Probleminin Tanımı Modayı sürekli değişim anlamıyla ele alırsak, zaman içerisinde pek çok kez şekil değiştirdiği görülmektedir. Modadaki bu değişimler her zaman döneminin sosyal, toplumsal, sanatsal ve siyasi olaylarıyla paralellik göstererek zamanının yaşam biçimini yansıtmaktadır. Bu çalışmada XIX. yy ortalarından XX. yy ortalarına kadar ki tarihsel moda sürecinde Batı toplumlarındaki sanat anlayışı, toplumsal yapı ve moda etkileşimi ele alınmaktadır AraĢtırmanın Amacı Bu araştırmada amaçlanan, Batı toplumlarında 1850 ve 1950 yılları arasındaki yüz yıllık bir zaman dilimi içerisinde meydana gelen sanatı, toplumsal yapıyı ve modayı oluşturan öğeler arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmektir. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır. 1. Araştırmada belirtilen tarihsel süreç içerisinde Batı resim sanatının gelişim süreci nasıl ilerlemiştir? 2. Araştırmada belirtilen tarihsel süreç içerisinde Batı daki toplumsal yapı nasıl bir değişim süreci geçirmiştir? 3. Araştırmada belirtilen tarihsel süreç içerisinde Batı toplumlarındaki sanat akımlarının ve toplumsal yapının giysi modası üzerindeki etkileri nelerdir? 1.3. AraĢtırmanın Önemi Giyinme alışkanlıkları, toplumlar ve toplumların yaşadıkları dönemler hakkında bilgi vermede yol göstericilerdir. XIX. yüzyılın ikinci yarısından XX. yüzyılın ilk yarısına kadarki geçen sürede Batı dünyasını oluşturan toplumların yaşayış biçimlerini, düşünce yapılarını anlamada giysi modasına bakış açılarını incelemek açısından bu çalışma önem taşımaktadır.

20 5 Bu araştırmanın, 1850 ile 1950 yılları arasında Batı daki sanat anlayışının ve toplumsal yapının, giysi modasının değişimi ve gelişimi üzerindeki etkisini anlamada yarar sağlayacağı düşünülmektedir Konu Ġle Ġlgili AraĢtırmalar Bu araştırmanın konusuyla ilgili bulunan bazı araştırmalar, konuyu anlamada yardımcı olacağından özet olarak sunulmuştur. İMRE 2011 de Tarihsel Gelişim İçerisinde Moda, Ayakkabı ve İnsan İlişkileri adlı çalışmasında, ayakkabının dönemsel farklılıkları ve değişimleri tarihsel süreç içerisinde ele almaktadır. YILMAZ ın 2011 de Osmanlı Dönemi 19. yy Modası ve Değişimi adıyla yaptığı çalışmasında, Osmanlı Sultanı II. Mahmut Dönemi nden başlayarak XIX. yy. sonuna kadar geçen dönemde Avrupa nın etkisiyle modernleşip değişim gösteren Osmanlı giyim modasını incelemektedir. ERDÖNMEZ 2010 da Yılları Arasında Değişen Kadın Ayakkabı Modasına Yönelik Bir Araştırma adlı çalışmasında, kadın ayakkabı tasarımının kimlik kazandığı yıllarında birçok etken ile kendi dilini yaratmış her toplumsal olay ve teknolojik gelişimle birlikte kendini yenileyen ayakkabı modasını ortaya koymaktadır. BALKIR 2008 de 19. Yüzyıl Resim Sanatında Görsel Anlatım ve Sosyal Oluşum Açısından Kostümün İncelenmesi isimli çalışmasında, figüratif resim sanatı içinde aktarılan giysi kültürünü, XIX. yüzyıl döneminin sosyal yaşamı ve tarihsel oluşumları açısından değerlendirmektedir. SAVCI nın 2008 de Batılaşma Hareketlerinin Osmanlı Kadın Giysilerindeki Etkileri adıyla yaptığı çalışmasında, Osmanlı nın. ve XIX. yüzyılları arasında Batılaşma hareketleri içerisinde kadın giyim kuşamındaki geçirdiği değişim incelenmektedir.

21 6 PEKTAŞ 2006 da Moda ve Post Modernizim adlı araştırmasında, modayı tüm yönleriyle incelemiş, modernizim moda ve post modernizim moda ilişkilerini ortaya koymaya çalışmaktadır. LAVER in 2002 de yapmış olduğu Costume and Fashion adını taşıyan çalışmasında değişik yüzyıl aralıklarıyla, dönemin genel moda anlayışının kostüm ve giyinme alışkanlıkları üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. ROUSE un 1989 yılında yaptığı Understanding Fashion isimli çalışmasında, giysi modasının tarihsel süreç içerisinde çeşitli etkenler sebebiyle nasıl değişikliklere uğradığını ve dönem giysilerinin özelliklerini ele almaktadır.

22 7 BÖLÜM II 1850 VE 1950 TARĠHLERĠ ARASINDA BATI TOPLUMLARINDA SANAT, TOPLUMSAL YAPI VE MODA ETKĠLEġĠMĠ Öncesi Batı Toplumlarında Sanat, Toplumsal Yapı ve Moda EtkileĢimi Ortaçağ Batı Sanatının Toplumsal Yapı ve Modayla Olan EtkileĢimi Ortaçağ olarak adlandırılan bu süre, Milattan Sonra 5. yüzyıl ve 15. yüzyıllar arasını kapsamaktadır. Bu dönem, 476 da Roma İmparatorluğu nun çöküşünden Avrupa da Rönesans ın başlangıcı olarak kabul edilen 1500 lere kadar olan uzun bir süreci oluşturmaktadır (Erol, 2006). Ortaçağ sanatı, Hıristiyanlığın yayıldığı ülkelerde doğmuş ve onun hizmetinde gelişmiş olan dinsel nitelikli bir sanattır. Roma İmparatorluğunun 4. yüzyılda Hıristiyanlığı kabul edişinin ilk zamanlarında, daha önceki inanışları olan putataparlığa dönülmesin diye resim yasak edilmiştir. İkon denilen İsa ve kutsal kişilere ait tasvirler, heykeller yakılıp kırılmıştı. Fakat, daha sonra İsa nın resimlerinin, insan eliyle yapılmamış olan modeline uygun olarak yapılmasına müsaade verilmiştir (Güvemli, 2005: 44). Sanatın, kiliselerde doğru bir biçimde kullanımı sorunu, tüm Avrupa tarihinde büyük bir önem kazanmıştır. Bu sorun aynı zamanda Doğu Roma İmparatorluğunun, Latin papayı yadsımasına yol açan başlıca nedenlerden biri olmuştur. Bu dönemde tüm kutsal imgelere karşı olan ve putkırıcı bir parti vardır. 745 yılında putkırıcı parti üstün geldiğinde, Doğu Kilisesinde tüm kutsal sanat yasaklanmıştır. Fakat putkırıcıların karşısında olanlar, Latin papanın düşüncelerini tam olarak paylaşmıyorlardı. Onlara göre, imgeler yararlı olmaktan öte, kutsal sayılmaktaydılar (Gombrich, 1992: 98). Kilisenin yasaklarıyla zamanla resim sanatının gelişimi durmuş ve bu durum mimari yapıtlara verilen önemi arttırmıştır. Resim konuları, mimaride tamamlatıcı bir

23 8 motif olarak görülmüştür. Ortaçağda renkli taşları yan yana dizerek yapılan mozaik resimler kiliselerin vazgeçilmez süslerinden olmuştur. Ayrıca yaş sıva üzerine sulandırılmış boya ile yapılan freskler resim sanatının devamını sağlamıştır. Yine bu çağda vitray adı verilen renkli camlarla resim yapma şekli, bol pencereli gotik tarzda yapılan kiliselerin özelliklerindendir (Kılıçkan, 1993: 118). Bu çağda zengin sınıfın yaşadığı şatolar birer güvenlik ve saygınlık göstergesidir. Saygınlık ve zenginliğin bir diğer göstergesi de şatoları taçlandıran kuleler ve taçlardır. Zengin burjuvalar kentlerde sağlam ve güzel diye nitelenen dönemin sanat akımı olan Gotik üslupta evler yaptırmışlardır. Ayrıca, Orta Çağ mimarîsinin en önemli örneklerinden biri olan gotik üslupta yapılmış katedraller, kilisenin denetiminin ve etkinliğinin bir simgesiydi. İnce taş oymalar, canlı heykeller, dönemin bol pencereli Gotik kilise ve katedralleri için parlak renkli vitraylar ve gökyüzüne yükselen kuleler; şiddetin, yoksulluğun ve hastalığın hüküm sürdüğü bir çağda dinî kurtuluşun ve cennetin gerçekliğini kanıtlamak isteyen Ortaçağ insanını yansıtıyordu. Gotik tarzı kullanılarak yapılan bu tür yapılara en önemli örnekler ise Notre Dame, Milano ve Köln Katedralleridir (Goff, 1999: 287). Resim- 1: Paris te bulunan dünyaca ünlü Gotik mimarisinin en güzide örneklerinden Notre Dame Katedrali Kaynak:

24 9 Resim- 2: Notre Dame Katedrali nin Batı Cephesi Kaynak: Avrupa da Ortaçağın sonuna doğru özellikle X. ve XI. yüzyıllarda güvenliğin sağlanması ve barbar istilalarının son bulması barışı ve düzeni sağlamıştır. Güven ortamının sağlanmasıyla da ticaret, tarım ve kentleşme gelişerek siyasal örgütlülük oluşmuştur, bu oluşum otoriter bir sanat anlayışını da içermektedir. Özellikle gücü giderek azalan Roma İmparatorluğu ve papa tarafından yönetilen Hıristiyanlık; bu geniş yetki alanına karşı çıkan ulusal monarşiler; ki bunlar dönemin lord ya da prensleri, ticaretin doğurduğu kent devletler arasındaki yıllar sürecek egemenlik mücadelesi içerisine sıkışan sanat, uzun yıllar egemen olanın gücünü ve zevkini yansıtmış ve övmüştür. Büyük halk yığınlarının yaşamları sanatın ilgisi dışında bırakılmıştır. Daha sonra ise XII. yüzyılın sonlarında başlayan büyük karışıklık, tüm Avrupa yı etkisi altına almasıyla Yüzyıl Savaşları yla sanat uzun yıllar savaş kahramanlarının yaptıklarıyla ilgilenmiştir (Şimşek, 2000: 94) Yeniçağ Batı Sanatının Toplumsal Yapı ve Modayla Olan EtkileĢimi Tarih çağlarının üçüncüsü olan Yeniçağ dönemi Erken Çağdaş Dönem olarak da bilinmektedir. Yeniçağ 1453 teki İstanbul un fethiyle başlayıp, 1789 daki Fransız

25 10 İhtilali ne kadar ki geçen süreyi kapsamaktadır. Yeniçağ, siyasal ve toplumsal düşünüşü, Ortaçağın dinsel siyasal düşünüş biçiminden kurtarıp, çağımızın bilimsel siyasal düşünüşüne ulaşmak yolunda atılmış adımlardan oluşur. Bu nedenle de Yeniçağ da dinsel öğelerle bilimsel öğelerin yan yana bulunduğu görülmektedir (Şenel, 1996: 275). Bu dönemde siyasal ve sosyal alanda, Avrupa'da feodalitenin güç kaybetmesi ve merkeziyetçi krallıkların güç kazanması, Doğu'da Osmanlı Devleti nin önce yükselme, daha sonra da duraklama ve gerileme dönemlerini yaşaması, A.B.D nin kurulması, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nin yayınlanması ve cumhuriyet yönetimine geçilmesi ile Ortaçağ daki sınıf farklılıklarının değişime uğraması gibi gelişmeler yaşanmıştır (Sanal, 2012). Coğrafi keşiflerle beraber sömürgeciliğinde ortaya çıkmasıyla Avrupa ekonomik açıdan güç kazanmış ve bu durum Avrupa nın Osmanlı Devleti ne bağımlılığını bitirmiştir (İslamoğlu, 1997: 53). Avrupa da, toplum hayatında burjuva sınıfının zenginleşmesi ve saray hayatının alabildiğine gelişmesiyle daha önceki devirlerden çok farklıdır. Bu dönemde, resim sanatının başlıca konusu saray hayatı olmuştur. Özellikle Fransa da zevk ve sefahat, konakların, sarayların döşenmesinde süse ve şatafata düşkünlük bir yandan Rokoko ve Barok zevkini besliyor, öte yandan sanat kollarının gelişmesini sağlıyordu. Barok her çevrenin benimsediği bir dönem üslubu niteliğindeyken, Rokoko ise Fransa dan başka ülkelere yayıldığı zaman bile saraydan saraya sıçrayarak bir moda olarak kalmaktaydı (İpşiroğlu, 1977: 142). Barok, tam belirlilikten kaçınır. Ayrıntıların seyirci tarafından tahmin edilebileceği yerlerde her şeyi söylemek istemez. Barok ta güzellik, tamamıyla kavranabilecek belirliliğe bağlı değildir, tersine, daima kavranılamaz bir yön vardır. Özellikle mimarideki Barok anlayışında kolay anlaşılır, tamamıyla cepheden ya da profilden görünüşler ortadan kalkmış, ifade, beklenmedik görüntülerde aranmıştır. Versay Sarayı, Barok mimarisinin en tipik örneklerindendir (Wölfflin, 1990: 234).

26 11 Resim- 3: Tarihi Fransız ġatosu Versay Sarayı ndan bir görünüm Kaynak: Avrupa da, Reform hareketleri başlamıştır. Kilise ve din adamları, düşünce dünyasında önemini yitirmiştir. Avrupa nın da kağıt ve matbaayı kullanmaya başlamasıyla fikirler insanlara ulaşmaya başlamıştır. XV. yüzyıldan başlayarak İtalya da, Ortaçağ sanatının düşünceleri ve biçimleri terk edildi, Antik Yunan ve Roma sanatına dönüldü. Sanatçılar yeni şeyler keşfetmek için can atıyorlardı. Hekimlerle birlikte insan bedeninin gizlerini keşfetmeye, matematikçilerle birlikte geometri yasalarını çözmeye çalışıyorlardı. Bu dönemde dünya görüşü de çok değişmiştir (Sington, 2004: 27). Bu çağda, yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans ile birlikte 15. ve 16. yüzyıllarda sanatta bir yenilenme ve canlanma gerçekleşmiştir. Avrupa da sanat ve

1824 yılında Paris Salonu'nda John Constable'ın eserleri sergilendi. Ressamın, kırsal manzaraları bazı genç meslektaşlarını etkiledi.

1824 yılında Paris Salonu'nda John Constable'ın eserleri sergilendi. Ressamın, kırsal manzaraları bazı genç meslektaşlarını etkiledi. Çağdaş Dünya Sanatı 1824 yılında Paris Salonu'nda John Constable'ın eserleri sergilendi. Ressamın, kırsal manzaraları bazı genç meslektaşlarını etkiledi. Bu genç ressamlar, şekilciliği reddedip doğadan

Detaylı

KODU DERSİN ADI T U K 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2. Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER

KODU DERSİN ADI T U K 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2. Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER ÇOMÜ / GSF / TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ BÖLÜM Temel Eğitim Bölümü (G.T.S. IV) Sanat Kuramları A.S.D. 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2 ÖĞRETİM ELEMANI Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER İMZASI Çağdaş sanatın

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

BATI SANATI TARİHİ. Uzm. Didem İŞLEK

BATI SANATI TARİHİ. Uzm. Didem İŞLEK BATI SANATI TARİHİ Uzm. Didem İŞLEK DERSİN İÇERİĞİ Ortaçağ Avrupa Sanatı Rönesans Mimarisi ve Resim Sanatı Maniyerizm Resim Sanatı Barok Mimarisi ve Resim Sanatı Empresyonizm Ekspresyonizm Romantizim Sembolizm

Detaylı

"Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar" iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden

Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden O O LY F RT L Kİ Ş E İS PO "Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar" iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden başlamıştır. Çocukluk döneminde,

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE Doç. Dr. Mutlu ERBAY İstanbul 2013 Yay n No : 2834 İletişim Dizisi : 97 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-858 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM

NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM DETAYLARDAKİ ETKİLEŞİMLER Değerli hoca Şeref Akdik in yaktığı ışık ile sanatla tanışan ve lise çağlarında ressam olmaya karar veren Neslihan

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Chicago genel görünüm

Chicago genel görünüm Chicago genel görünüm Monadnock Binası, Burnham Root, Chicago, 1889-91 Monadnock Binası, Burnham Root, Chicago, 1889-91 Eskiz - 1885 Eskiz - 1889 Monadnock Binası, Burnham Root, Chicago, 1889-91 Alüminyum

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

Benim en büyük şansım Adnan Turani gibi hem iyi bir sanatçı hem de iyi bir eğitimci atölye hocamın olmasıydı.

Benim en büyük şansım Adnan Turani gibi hem iyi bir sanatçı hem de iyi bir eğitimci atölye hocamın olmasıydı. Mehmet Güler Türkiye de yetişen resim sanatının önemli isimlerinden Mehmet Güler ile Malatya dan Almanya ya uzanan yolculuğunu, resim kariyerinde rol oynayan isimleri, Almanya yı tercih etmesinde etkili

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE)

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) 1 DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori Uygulama Laboratuar Yerel AKTS (Saat/Hafta) (Saat/hafta) Kredi Sanat Tarihi EÜT Güz 2 0-2 2 141 Önkoşul(lar)-var ise - Dersin

Detaylı

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Ü s t S ı n ı f Orta Sınıf Alt Sınıf TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Toplumsal tabakalaşma dünya yüzeyindeki jeolojik katmanlara benzetilebilir. Toplumların,

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Adı: REMBRANDT HARMENSZOON VAN RİNJN Doğum: 15 Temmuz 1606 Leiden Hollanda Milliyeti: Hollandalı Sanat Akımı: Lüministik sanat Alanı: Resim Baskı

Adı: REMBRANDT HARMENSZOON VAN RİNJN Doğum: 15 Temmuz 1606 Leiden Hollanda Milliyeti: Hollandalı Sanat Akımı: Lüministik sanat Alanı: Resim Baskı REMBRANDT Adı: REMBRANDT HARMENSZOON VAN RİNJN Doğum: 15 Temmuz 1606 Leiden Hollanda Milliyeti: Hollandalı Sanat Akımı: Lüministik sanat Alanı: Resim Baskı Ölümü: 4 Ekim 1669 Ünlü Yapıtları: Dr.Nicolaes

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI ANABİLİM / ANASANAT DALI BAŞKANI: Doç. Dr. İpek FİTOZ İÇ MİMARLIK SANATTA YETERLİK PROGRAMI Program Sorumlusu: Yrd.Doç. Cem DOĞAN Tel: 0 212 252 16 00 / 269 Üniversitemiz

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

Sanatın Tanımını yaparmı sınız Nurdan Gül Kökten

Sanatın Tanımını yaparmı sınız Nurdan Gül Kökten Bir duygunun, bir tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ve bu anlatım sonucu ortaya çıkan üstün yaratıcılıktır. insan yaratıcılığının, yeteneklerinin ve düş gücünün; mimari,

Detaylı

Kadınlar ve Manzaralar Leonardo da Vinci

Kadınlar ve Manzaralar Leonardo da Vinci Kadınlar ve Manzaralar Leonardo da Vinci Etkinlik kitapçığı Sergi 08.12.2011 22.01.2012 La Galerie Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Cumhuriyet Caddesi 127 Harbiye 34373 İstanbul Tel : (0212) 219 16 97

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 7. ERKEN MODEN DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE 7 ERKEN MODEN DÖNEMDE

Detaylı

RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati

RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Yapısı ve uğraşı alanı ne olursa olsun tüm dersler, insan için ve insanlık adına sevgi, saygı, dayanışma ve rahat yaşama için

Detaylı

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Makedonyalı İskender in tahta çıkışı = Per İmp. Aile kavgaları+yunan sitelerinin iflası Yunan Siteleri= Artan nüfus+işsizlik ve besin eksikliği+çiftçilerin sürekli

Detaylı

BAKIŞ PORTRE FOTOĞRAFININ DEĞİŞEN YÜZÜ BANK OF AMERICA KOLEKSİYONUNDAN 3 EKİM 2012-20 OCAK 2013 SORULAR:

BAKIŞ PORTRE FOTOĞRAFININ DEĞİŞEN YÜZÜ BANK OF AMERICA KOLEKSİYONUNDAN 3 EKİM 2012-20 OCAK 2013 SORULAR: PORTRE FOTOĞRAFININ DEĞİŞEN YÜZÜ 3 EKİM 2012-20 OCAK 2013 6 5 9 4 2 7 3 1 8 SORULAR: 1- Fotoğrafta kaç çocuk var? 2- Çocuklardan kaç tanesi sana doğru bakıyor? 3- Kız çocuğu elinde ne tutuyor? 4- Fotoğrafçı

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

çocukların çok ilgisini çekti. Turdan sonra çocuklar müzedeki atölyede

çocukların çok ilgisini çekti. Turdan sonra çocuklar müzedeki atölyede Yaz Sanat Kulübü 2010 Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Fener-Balat bölgesinde yaşayan çocuklar ve kadınlar için eğitim, kişisel gelişim ve sağlık gibi konularda projeler yürütüp kültürel

Detaylı

Sanat eseri, temelinde uygulama olan ve gözle görülür olarak ortaya çıkan olgulardır. Daha geniş bir çerçeveden sanat toplumsal,

Sanat eseri, temelinde uygulama olan ve gözle görülür olarak ortaya çıkan olgulardır. Daha geniş bir çerçeveden sanat toplumsal, SANATıN FELSEFİ AÇıDAN SINIFLANDIRILMASI Mutlu ERRAv- Sanat eseri, temelinde uygulama olan ve gözle görülür olarak ortaya çıkan olgulardır. Daha geniş bir çerçeveden sanat toplumsal, düşünsel, bireysel

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN GENEL AMAÇLARI

GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN GENEL AMAÇLARI GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN GENEL AMAÇLARI Öğretim Programı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

ENDÜSTRİYEL VE POST-ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM

ENDÜSTRİYEL VE POST-ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİYEL VE POST-ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM Bilgi, Ekonomi ve Kültür Prof. Dr. Veysel BOZKURT İstanbul Üniversitesi EKİN 2012 ÖNSÖZ ii Endüstriyel dönüşümün toplumsal sonuçlarını en iyi anlatan yazarlardan

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Profesör, Betül Atlı Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Profesör, Betül Atlı Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü 1968 Yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi nden mezun oldu. 1974 yılında Hamburg Staatliche Hochschule für Bildende Künste Almanya yı bitirdi. 1986 da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

CATI YALITIM CEPHE DOSYA MEHPARE EVRENOL SELÇUK AVCI BOĞAÇHAN DÜNDARALP. MART 2014 Say 371 Fiyat 10 TL

CATI YALITIM CEPHE DOSYA MEHPARE EVRENOL SELÇUK AVCI BOĞAÇHAN DÜNDARALP. MART 2014 Say 371 Fiyat 10 TL MART 2014 Say 371 Fiyat 10 TL TÜRK YE N N ULUSLARARASI YATIRIM, PROJE VE MÜTEAHH TL K DERG S MEHPARE EVRENOL SELÇUK AVCI BOĞAÇHAN DÜNDARALP CATI DOSYA CEPHE YALITIM CEPHE YALITIM ÇATI BOĞAÇHAN DÜNDARALP

Detaylı

Fotoğraf Ders Notları Mustafa Eyriboyun ZKÜ - 2009

Fotoğraf Ders Notları Mustafa Eyriboyun ZKÜ - 2009 Fotoğraf Ders Notları Mustafa Eyriboyun ZKÜ - 2009 Bu sunum, İFSAK Temel Fotoğraf Semineri Ders Notları esas alınarak hazırlanm rlanmıştır. 2005 yılında y www.fotokritik fotokritik.com internet sitesinden

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir?

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Asil duruşu nedeniyle bayanların kıyafetlerde tercih ettiği renklerin başında siyah gelir. Kadına zerafet ve incelik katan siyah aynı zamanda kadınları daha zayıf ve

Detaylı

ALİ ARTUN Sanatın İktidarı

ALİ ARTUN Sanatın İktidarı ALİ ARTUN Sanatın İktidarı ALİ ARTUN 1972 de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü nden mezun oldu. Mimarlar Odası nda bilim ve teknoloji konuları ile mimar ve mühendislerin toplumsal konumları

Detaylı

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri On5yirmi5.com Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri "Türkiye'deki Sosyo-Kültürel Değişmeler Hakkında Liseli Gençlik Ne Düşünüyor" araştırmasından çarpıcı sonuçlar elde edildi. İşte o araştırma...

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili SİYASİ TARİH Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR!

SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR! SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR! Şehir ve Medeniyet İÇGÜDÜSEL DEĞİL, BİLİNÇLİ TERCİH: ŞEHİR Şehir dediğimiz vakıayı, olguyu dışarıdan bir bakışla müşahede edelim Şehir denildiğinde herkes kendine göre bir

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

ABİDİN DİNO 1913-1993

ABİDİN DİNO 1913-1993 ABİDİN DİNO 1913-1993 Abidin Dino 23 Mart 1913,İstanbul`da doğdu. Ressam, karikatürist, yazar, film yönetmeni. Çok yönlü bir kültür adamı olan Abidin Dino, çağdaş Türk resminin öncülerindendir. 1933 yılında

Detaylı

Erasmus programı ile gidilebilecek en iyi 10 şehir

Erasmus programı ile gidilebilecek en iyi 10 şehir 1 / 6 2014/11/14 17:03 Erasmus programı ile gidilebilecek en iyi 10 şehir Öykü Çetin Radikalist / 09/11/2014 Erasmus projesi her yıl yüzlerce öğrenciye farklı ülkelerde eğitim alma fırsatı sunuyor. Peki,

Detaylı

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,.. j ~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..!r islam MiMARi MiRASINI KORUMA KONFERANSI THE CONFERENCE ON THE PRESERVATı"ON OF AACHITECTURAL HEAITAGE OF ISLAMIC CITIES 22-26/4/1985 ISTANBUL ~"":"'.;.-;.:.

Detaylı

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI BİRİNCİ HAFTA 2 TURİZM OLAYI VE GELİŞİMİ Turizm kelimesinin Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden türetildiği

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

beste tarafından yazıldı. Perşembe, 06 Mart 2008 19:31 - Son Güncelleme Cumartesi, 14 Ağustos 2010 13:11

beste tarafından yazıldı. Perşembe, 06 Mart 2008 19:31 - Son Güncelleme Cumartesi, 14 Ağustos 2010 13:11 Yazı İçerik Sanat Nedir Güzel Sanatlar Güzel Sanatlar Nelerdir Güzel Sanatların Sınıflandırılması Sanat Nedir? Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. İnsanlığın geçirdiği evrimler

Detaylı

PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu. Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat

PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu. Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat Diploma Programı Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı Dil

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Doktora Dersleri. SAN 700 Özel Konular

Doktora Dersleri. SAN 700 Özel Konular Doktora Dersleri SAN 700 Özel Konular Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER Burçin BAŞLILAR Sınıf Öğretmeni burcinbaslilar@terakki.org.tr SUNUM İÇERİĞİ Yaratıcılık Nedir? Neden Yaratıcı Yazma? Yaratıcılığı Engelleyen Faktörler Yaratıcı Yazmaya

Detaylı

SODA Sunar. Meriç Kara. SODA, tasarımcı Meriç Kara nın ilk kişisel sergisi A Domestic Schizophrenic Project e ev sahipliği yapıyor!

SODA Sunar. Meriç Kara. SODA, tasarımcı Meriç Kara nın ilk kişisel sergisi A Domestic Schizophrenic Project e ev sahipliği yapıyor! BASIN BÜLTENİ SODA Sunar Meriç Kara: A Domestic Schizophrenic Project 26 Mayıs 2010 3 Temmuz 2010 Açılış: 26 Mayıs 2010 Çarşamba / 18:30-21:00 (Basın Toplantısı: 17:00) SODA, tasarımcı Meriç Kara nın ilk

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS LİSTESİ

GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS LİSTESİ V. Bilgi Kitapçığı (Program Katalogu Bilgileri) Program Tanıtımı Programı farklı yönlerden ( misyon, amaçlar, hedefler, programın gücü, mezunlar için fırsatlar vb. açılarından), akademik bir bakış açısıyla

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

KIRILL ISTOMIN in. renkli dünyası ve DEKO TASARIM

KIRILL ISTOMIN in. renkli dünyası ve DEKO TASARIM DEKO TASARIM Senem ÖZTÜRK / senem.ozturk@alem.com.tr Biliyorum ki dekoratör sözcüğü bugün pek de popüler değil, hatta modası geçmiş bir ifade fakat yine de kendimi dekoratör olarak tanımlamak bana daha

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ Ders Adı Sınıf Yarıyıl Kredi İngilizce I * T U L YEREL KREDİ AKTS Z/S Almanca I * 1 1 3 0 0 0 3 Z/s 1 1 3 0 0 0 3 Z/s Fransızca I

Detaylı

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Çağdaş Sanatımızda Son Osmanlı OSMAN HAMDİ KAYA ÖZSEZGİN

Çağdaş Sanatımızda Son Osmanlı OSMAN HAMDİ KAYA ÖZSEZGİN Çağdaş Sanatımızda Son Osmanlı OSMAN HAMDİ KAYA ÖZSEZGİN İÇİNDEKİLER İlk Söz /9 Hayatı ve Sanatı /17 Paris'te Resim Dersleri /19 İstanbul'a Dönüş /20 "Doğululuk" Eğilimi /23 Kadın Figürleri /25 Bilimsel

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım I

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım I DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Dersi Alan Birim(ler): Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım I Dersin Düzeyi:

Detaylı

SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Z/S TEO. UYG. TOP. ULUSAL ECTS ST-401 Temel Sanat Eğitimi I S 3 0 3 3 5 ST-403 Genel Sanat Tarihi S 3 0 3 3 5 ST-405

Detaylı

Mimarlık Meslek Pratiği

Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık yapı sektörünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yapı sektörü ise tüm dünyada diğer sektörler için itici güç oluşturan dinamik bir sektördür. Son elli yıldır

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel plastik sanat eğitimi I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR?

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Temel sanat eğitimi çizgi, form, mekân, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin temeli Bauhaus a, Johannes Itten in

Detaylı

SANAYİ-ÖNCESİ KENTLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ (Ortaçağ Kentleri)

SANAYİ-ÖNCESİ KENTLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ (Ortaçağ Kentleri) SANAYİ-ÖNCESİ KENTLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ (Ortaçağ Kentleri) Roma İmparatorluğunun çökmesiyle Avrupa da kentsel yaşam sekteye uğruyor KARANLIK ÇAĞ Merkezi otoriteye dayalı Roma İmparatorluğunun birleştirici

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

CAM ESKİÇAĞ DA CEREN BAYKAN DANİŞ BAYKAN TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI

CAM ESKİÇAĞ DA CEREN BAYKAN DANİŞ BAYKAN TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Bu çalışma, camın ortaya çıkışından Antik Çağ sonuna dek kullanımına ilişkin üretim ve bezeme tekniklerinin derlendiği bir el kitabıdır. İçeriğinin başlıca amaçlarından

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat!

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Sanat eğitimi, çizgi, form, mekan, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin

Detaylı

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ İÇERİK Müzikoloji nedir? Müzik tarihinin Müzikoloji içindeki yeri Müzik tarihinin temel kavramları Etimoloji (Müzik kelimesinin kökeni) Kültürel evrim

Detaylı

A NEW LIFE STYLE IN THE WORLD NEW S 15

A NEW LIFE STYLE IN THE WORLD NEW S 15 A NEW LIFE STYLE IN THE WORLD NEW S 15 index Mira Avangarde Trend Combo Angel 4-7 8-13 14-19 20-27 28-35 Nazar Eslem Ottoman 36-41 42-47 48-53 Chester Dilara Lady 54-61 62-67 68-73 4 5 Hayal kurmak önemlidir.

Detaylı

VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ VİTRİN

VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ VİTRİN VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ VİTRİN 1. Aşağıdakilerden hangisi vitrin i tanımlar? A) Satış yeridir. B) Bir reklamdır. C) Gösteri ve uygulamadır. D) Vitrin sunulacak ürünlerin sergilendiği,

Detaylı

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (TAR222U)

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (TAR222U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (TAR222U) KISA

Detaylı