DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal"

Transkript

1 114

2 DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal PANEL KONU : Türkiye'deki Coğrafi Bilgi Sistemi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Oturum Başkan : Prof.Dr.Ayhan ALKIŞ (Y.T.Ü. Rektörü) Kat l mc lar : Prof.Dr.Gürol BANGER (Başbakanl k İdareyi Geliştirme Başkan. : Prof.Dr.Orhan ALTAN (İTÜ) : Prof.Dr.Y lmazbüyükerşen (Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan ) : Dr.Yük.Müh.Bnb.Hayati TAŞTAN (Harita Genel Komutanl ğ ) : Yük.Müh.Fikri HAŞAL (BUSKİ Bilgi İşlem Daire Başkan ) 115

3 4. OTURUM (PANEL) Türkiye deki Coğrafi Bilgi Sistemleri Etkinliklerinin Değerlendirilmesi 116

4 BAŞKAN Sayg değer konuklar, değerli meslektaşlar m, arkadaşlar m hepinize hoş geldiniz diyerek, sözlerime başl yorum. Hem kendi ad ma hem de konuşmac lar ad na sizlere hoş geldiniz diyorum. Saat beşe kadar olan süreyi umar m zevkle birlikte geçiririz. Yemekten sonra hepiniz yeterli enerjiyi ald n z diye düşünüyorum. Zira bu panelde konuşmac lar kadar, hatta onlardan biraz daha fazla sizlerin kat l m n z bekliyoruz. Aktif kat l m n bekliyoruz, onun için süreyi verimli kullanmaya çal şacağ z olabildiğince. Sürenin en az yar dan fazla bir bölümünü sizlere, salondaki arkadaşlar m za ay - racağ z. Ben öncelikle, mühendisler odam za; böyle bir paneli düzenlediği için sonrada bana ve arkadaşlar ma bu konuda sizlerle dertleşme, sizlerle söyleşme f rsat verdikleri için özel olarak da mesleğimi sizlerle birlikte yaşama için bir f rsat verdiği için gerçekten teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar m, sayg değer konuklar. Konu başl ğ m z biliyorsunuz. Konumuz "Türkiye deki Coğrafi Bilgi Sistemi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi" öyle san yorum ki, bu değerlendirme sürecini geride b rakm ş görünüyoruz. Başka bir değişle ülkemiz, bu alanda bugün gelişmiş diye gördüğümüz meslek alan m zda da gelişmişliği konusunda kuşku duymad ğ m z bir çok ülkeyle bu alanda coğrafi bilgi sistemi, kent bilgi sistemi alan nda paralel süreçlerde uygulamaya başlad. Bu sürecin ben 1985 den bu yana an ms yorum, 15 y l aşk n bir süreyi geride b rakt k bu bir bak ma, bu alanda mesleğimizin bir değerlendirmesi, bir bilançosunun ç kar lmas olacak. Konuya uluslar aras perspektiften bakt ğ m zda; yaşad ğ m z çağ, birey olarak da, meslek olarak da bir bütünlük içinde yaş yoruz. Bilgi çağ, iletişim çağ, bileşim çağ bizimde mesleğimizi doğrudan ve dolayl etkileyen bir çağ oldu ve olacak. Hatta bütün bunlar n temlinde, bir eğitim yüzy l olarak bizleri sürekli eğitime zorlayacak bir çağ olarak hem bireysel hem de meslek adam olarak bizi etkilemeye devam edecek. Küreselleşme bir siyasal süreç, bir ekonomik süreç, bir toplumsal süreç olarak içinde yaşad ğ m z istesek de, istemesek de d ş nda kalamad ğ m z. Zaman, zaman tehditlerine, tehditlerini gördüğümüz, tehditlerini yaşad ğ m z zaman, zaman kayg lar duyduğumuz bir süreç olarak yaşan yor ama bu sürecin kuşkusuz hem bireysel anlamda, hem meslek anlam nda, hem de toplumsal anlamda bir tak m yararlar ve kazan mlar var. Biz diliyor ve bekliyoruz ki, bizlerde toplumumuzla, mesleğimizle bu süreçten kazan mlar la ç ks n ama bunun için tehditlerini ve tehditlerini göğüslemek, kayg lar na da yan tlar haz rlamak durumunda kalacağ z. Ancak bu süreçte en önemli gördüğüm bir noktan n alt n çizmek istiyorum. İzninizle o da bu süreç çok h zl değişiyor ve gelişiyor. Bizi de bu değişim ve gelişime zorluyor. Ancak bütün toplumlarda olduğu gibi bizde de bu sürecin yaşanmas na önemli bir, önemli bir engel var. O da, mentaliteler. Mentaliteler, örneğin teknoloji kadar h zl değişmiyor ve gelişmiyor. Bunlar değiştirmemiz gerekiyor. Bu süreci yaşamak istiyorsak bunlar değiştirmemiz gerekiyor. İşte bu süreç içinde mesleğimizin giderek öne ç kt ğ n uluslar aras platformda biraz sonra arkadaşlar m aç klayacak, değerli arkadaş m Orhan ALTAN, bu konuda bize önemli bir vizyon, önemli bir ufuk ve perspektif sunacağ n düşünüyorum. Mesleğimizde doğas ve yap s gereği 117

5 bir, bir kamu hizmeti olarak, bir toplumsal hizmet olarak, toplumda oynad ğ rollerde bir aktör olarak karş m za ç k yor. Yani harita ve kadastro mühendisliği olarak kurulmuş ve bugün yer bilişimi, geoinfamatiği(?) yaşayan mesleğimiz, asl nda yaln zca bir teknik uzman olarak değil. Ama toplumda bir düzenleyici olarak, toplumda mülkiyetleri etkileyen, mülkiyetleri planlayan, kentlerin gelişmene damgas n vuran bir meslek olarak ağ rl ğ n giderek daha hissettirecektir. Ancak bunun için çağdaş değişimlerin getirdiği teknolojileri kullanmak ve uygulamak durumunda olduğumuzu unutmayal m. İşte coğrafi bilgi sisteminde böyle bir teknoloji. Sadece bir teknoloji değil, sadece bir teknoloji değil, böyle anlaş lmamas gerekiyor. Teknoloji belki bir rutin, bir rutin bir işlev olarak alg layabiliriz. Ama toplumsal işlevi daha öne ç k yor coğrafi bilgi sisteminin hepinizin bildiği gibi. Asl na coğrafi bilgi sisteminin yüzlerce tan m var belki, benim en çok hoşuma giden tan m coğrafi bilgi sisteminin bir kamu hizmeti olmas d r. Yani toplumla, halkla paylaş lacak onlara hizmet götürülecek bir, bir araç olmas d r coğrafi bilgi sisteminin, önemli bir yönü. Yerel yönetim örneğini ele alacak olursak. Yerel yönetimde, yerel yöneticiler toplumdan ona hizmet etmek için finansmana kat lmalar n isterler. Bunun amac toplumsal refah artt rmak ve katma değer yaratmakt r. Her geçen gün toplumu mutlu edecek başka hizmetler yapmakt r. Bunun karş l ğ yurttaş için vergidir. Bir başka değişle her vergiyi veren, yar n daha çok mutlu olacağ n umut eder, bekler. Bunu umutsuzluğa dönüştüren yöneticilerde, yerel yöneticilerde seçimle değişirler. İşte demek ki, yurttaş olarak bunun finansman na kat lan bireyler olarak bu konuda söz sahibiyiz. Meslektaş olarak da bu hizmeti üreten bir organizasyon, bir örgütsel yap ya sahibiz. Coğrafi bilgi sistemi bu anlamda toplumsal bir kamu hizmeti olarak topluma gerçekten yarar sağlayan bir hizmettir. Bir anekdotu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir zamanlar İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin Say n bir belediye başkan ile yapt ğ m bir görüşmede; kendisine bir tak m tart şmalardan sonra kendisine şunu söylemiştim. Dedim ki " Say n Başkan siz İstanbul u yönetemezsiniz" demiştim, gözleri fal taş gibi ayr ld ve kendisine hakaret ettiğimi düşündü. " "Hay r, hay r bana k zmay n" dedim. O zamanlar nüfusu 10 milyondu. 10 milyon gibi bir kenti, bir beyinin yönetmesi asla mümkün değildir. Sizde yönetemezsiniz, başkalar da yönetemez. Mutlaka bu kenti yönetmek için çağdaş bilimden ve teknolojiden yararlanmak gerekir. Bunu yapt ğ n z zaman ancak yönetebilirisiniz demiştim. Çünkü sorduğumda İstanbul daki gecekondu say s n söyleyememişti. Evet, gerçekten yönetim için önemli bir destektir ancak kent bilgi sistemi, haritac l ğ n bana göre bu hizmet alan ndaki ilk ürünü değildir. Belki sonuç ürünüdür. Her zaman söylediğim bir şeyi tekrarlamak istiyorum. Eğer yapt ğ m z harita hizmetleri bir bilgi sistemine dönüşüyorsa, toplumsal yarar harita ile getirdiği yarara göre 4 kez atmaktad r. Yani topluma 4 kez daha yararl bir faaliyet sunmaktay z. Bu çerçevede bir bilanço ç karacağ m z söylemiştim. Ülkemizde kendimiz şansl görüyorum bir çok arkadaş mla da bu şans m paylaş yorum. Bu 85 den beri yaşanan bu sürecin içinde bir çok arkadaş mla, meslektaş mla beraber oldum. Ve bir anlamda bana düştüğü kadar yla bu tek- 118

6 nolojinin değil. Yanl ş anlaş lmas n o günden bu yana, bu teknoloji hep değişti ve gelişti. Ama bu kamu hizmetinin her zaman savunucusu oldum ve olmaya da devam edeceğim. Bildiğiniz gibi ilk uygulama İstanbul Büyük Şehir Belediyesinde başlad. O zamanlar, o zaman ki belediye başkan m z, İstanbul da politik bir söylemle "Bir dakikada imar durumu" slogan yla ortaya ç kt ğ n da bu işin özünde ne kadar o gün için zor olduğu anlaş ld. Önce bir harita altyap s olmad ğ, harita altyap s arand ğ n da bunlar n harita yani temel harita niteliğinde olmad ğ anlaş ld. Çünkü farl sistemlerde, farkl ölçeklerde, farkl zamanlarda yap lm ş işleri, bütünleştirmek mümkün değildi. Daha da fecisi yeni bir harita yapmak içinde jeodezik bir altyap olmad ğ görüldü. An msayacaklard r arkadaşlar m aras nda da belki Türkiye de önemli bir faaliyet yürütüldü. İlk kez bir metropoliter alanda 225 noktadan oluşan bir jeodezik ağ oluşturuldu. İşte o günde, bu günde altyap olarak bu ağ hala genişletilerek kullan lmakta. Mesleğimizi o günlere kadar ne denli ihmal ettiğimizi, yada yöneticilerin ne denli görmezlikten geldiğini çok somut bir ürünü, sonucu olduğu için bunu, bunu vurgulamak istedim. 87 de başlayan bu faaliyet asl nda önceleri bir kadastral, pardon bir arazi bilgi sistemi, kent bilgi sitemi ve giderek coğrafi bilgi sistemine dönüştü. Bu gün, bu gün İstanbul genelinde aradan 87 den bu yana y l geçmesine rağmen. Bir coğrafi bilgi sisteminin altyap s ndan söz etmemize rağmen bu gün bu sonuca ulaşamad ğ m z söylersem bu bizim mesleğim bu alandaki ve yöneticilerin bu alandaki başar s d r. Yada başar s zl d r. Ne var ki, olumlu ve olumsuz yönleriyle bu proje örnek oldu diyebilirim. O zamanki uygulamas yla dünyada gerek kapsam, gerek içeriyle dünyada gerçekten örnek projeler aras ndayd. Ancak şunu itiraf etmeliyim ki, proje başlad ğ gibi hedeflerine bugün dahi ulaşm ş değildir. Çünkü değişen yönetim ve yöneticilerin bu konuya verdikleri önem san yorum bunun belirleyicisi olmuştur. Sonras nda Ankara Büyük Şehir Belediyesi, Bursa İSKİ, Alanya bu s ralar kronolojik s raya uymayabilir uymayabiliri. GAP idaresi, Diyarbak r ve benzeri şu anda akl ma gelmeyen bir çok yerel yönetim ve kamu yönetim alanlar nda uygulamalar yap ld. Bunlar n bir k sm bitti, bir k sm sürüyor. Ayd n da bunlar n aras nda alk ma geldiği için söylüyorum. Yak n bir zamanda da İzmir ve Samsun Belediyelerinin ihale edilmiş bu faaliyetlere giriştiklerini görüyoruz. Dolay s yla gerçekten bir kamu hizmeti olarak bunun yayg nlaşt ğ n, yayg nlaşma sürecinin olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Değerli meslektaşlar m, sayg değer konuklar şimdi sizlerle bu konular işte tart şacağ z. Yani geçtiğimiz y ll k bu süreç içersinde gerçekten neleri doğru yapt k, neleri yanl ş yapt k. Kişilerden, kurumlardan bağ ms z olarak bular ac k gönüllülükle tart şmak istiyoruz. İşte aram zdaki arkadaşlar, burada daha çok arkadaş m z olabilirdi. Onlar salonda biliyorum. Hepsini buraya almam z mümkün olmad kuşkusuz, onlara salonda yerlerinde söz vereceğim. İsterlerse tabi buradan da konuşabilecekler. Ama deği- 119

7 şik perspektifleriyle sizlerle tart şmak istiyoruz. Öncelikle bir eğitimci olarak önemsediğim için söylüyorum. San yorum şu anda en ciddi bir biçimde tart şmam z gereken konulardan biriside meslek eğitimi içersinde coğrafi bilgi sisteminin yeri nedir? Biz bunu ne kadar veriyoruz ki, ne istiyoruz ve neler yapabiliyoruz? Meslek içi eğitim, bir süreç olarak yürüyor mu? Yoksa bu bir fantezi olarak m kal yor? Bilginin ve teknolojinin yar ömrünün 5 y l olduğu düşünülürse, 5 y lda eski bilgilerimizin yar s n, yani atabildiğimize göre demek ki, mezuniyetlerimiz itibariyle kendimizi yenilemediğimiz sürece bu bilgilerle ne yapabileceğimizi ciddi bir biçimde sorgulamam z gerekiyor. Sorgulamam z gereken bir süreçte, bu işte bir kalite standartt m z var m? Bir standart eğitim sertifikasyon eğitimimiz var m? Bu alanda hangi kurumlar m z bunu yap yorlar, yürütüyorlar. Neden bunlar yok? Neden böylesine kaliteli bir kamu hizmetini, biz kaliteli bir sertifikasyona bağlam ş değiliz? Bir coğrafi bilgi sistemi alan nda neden operatör, mühendis, uzman düzeyinde sertifikal elemanlar yetiştirebilmiş değiliz? Bunu arkadaşlar mdan soruyorum. Sizlerden soruyorum. Bunlar n yan tlar n birlikte almaya çal şal m. Eksik gördüğü önemli bir şeyde tekil olarak üniversitelerde, baz kamu kurumlar nda, hatta baz belediyelerde geliştirme k smen araşt rma faaliyetleri yap l yor. Ama bunlar hiçbir şekilde organize değil. En ciddi eksikliğimizin de başta kamu kurumlar ve üniversiteler olmak üzere araşt rma geliştirme alan nda verdiğimiz önem ve değerdir. Bu ciddi bir ihmaldir. Biz bunlar sürekli, bu teknolojiyi sürekli d şardan m sat n alacağ z? Biz bunlar ne zaman hiç olmazsa ald klar m z uygulama ihtiyaçlar m za ne zaman yenileye bilir, geliştirilebilir durumda olacağ z? Önemli konulardan biriside bu. Uygulamaya bakt ğ m zda acaba uygulay c lar aras nda bir eşgüdüm, bir işbirliği, bir ağ, network var m? Acaba bunu uygulayan yönetimler aras nda bir, teknolojik bir ağ var m? Sorular n n yan t n bekliyorum. Her yerde değişik farkl, farkl donan mlarla, farkl yaz l mlarla ve farkl standartlar ve ürünler geliştiriyoruz. Bu ürünlerin mobilitesi, kullan labilirliği de standartlarla s n rl. Bular n dönüşümleri ön planda, o zaman bir ulusal standart aşamas nda neredeyiz? Bir standart oluşturma aşamas nda neredeyiz? Bütün bu verilerin bir değeri, bedeli olduğuna göre veri güvenliği ve veri kalitesi aç - s ndan da ne gibi önlemler ald k. Bunlar ciddi bir biçimde tart şmam z gerekiyor diye düşünüyorum. Ben şimdi sözü uzatmadan konunun gerçek sahibi olan konuşmac arkadaşlar ma vermek istiyorum. Bu çerçevede de kendilerine söz vereceğim. 10 ar dakikal k sürelerle söz vereceğim. Çok zorunlu durumda 1-2 dakika aşabilirler kendileri ama özet olarak bu bilgileri bu, bu konuşmalar nda özet olarak sunmalar n bekleyeceğim, bu konulara değinmelerini bekleyeceğim. K saca bir, bir bak ma kurumdan kat lan arkadaşlar daha çok kurumsal temsil niteliklerinden çok bu meslek adam olarak konuyu nas l görüyorlar? Bunu kendilerine yönetmeye çal şacağ m. Ama dilerseniz konuya uluslar aras bir 120

8 perspektiften bir ufuktan başlayarak devam edelim. Biliyorsunuz umar m sizlerle birlikte yaşayacağ z 2004 y l nda ülkemiz İstanbul da Uluslar Aras Fotogrametri ve Uzaktan Alg lama Birliğinin bir uluslar aras kongresine sahne olacak. Buna çok iyi haz rlanmam z laz m. Ev ödevimizi çok iyi yapmam z laz m. Bu tart şt ğ m z konulardaki tart şmalar belki o güne kadar sonuçland rm ş, hatta ürünlerini de alm ş olmam z gerekiyor ki, uluslar aras platformda bir nevi görücüye de ç kacak ülke durumunda olacağ z. Kendimizi çok iyi anlatabilir durumda olmam z gerekiyor. O bak mdan bu kongrenin direktörü olarak ve Uluslar Aras Fotogrametri ve Uzaktan Alg lama Birliğinin bu kongre direktörü olarak yönetim kurulunda bizi onurla, gururla temsil eden bir arkadaş m z var. Biliyorsunuz Orhan ALTAN hem ülkemizi, sadece ülkemizi değil, mesleğimizi temsil ediyor. Odam z, hepimizi, üniversitelerimizi temsil ediyor. Kendisine bu, bu kadar onu kucaklayan arkadaş m içerisinde öncelikle bu kongreyi ülkemizi alma yönünde gösterdiği tüm çabalar için içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Sonra da Uluslar Aras Fotogrametri ve Uzaktan Alg lama Birliğinin, Yönetim Kurulu Üyesi olarak coğrafi bilgi sisteminin dünyadaki ufku nedir? Uygulamas nedir? Bugün nedir? Yar n neler olacakt r? Önce onu sormak istiyorum. İkinci olarak bundan hareketle, ülkemiz için en gibi bir ufuk, bir perspektif belirleyebilir. Geçmişteki uygulamalar düşünülerek de bir eleştirel görüşünü rica ediyorum. Söz Orhan ALTAN n, teşekkür ediyorum. ORHAN ALTAN - Say n Başkan teşekkür ediyorum. Bilmiyorum sesim, şimdi biraz daha iyi geliyor galiba dünde gördüğünüz gibi sesim, yahut da işitemediğiniz gibi sesim birazc k kötü vaziyette. Türkiye yi bir çok yerde, bir çok platformda temsil ederken. Bu arada gripten hiçbir şekilde kurtulamad m. Değerli arkadaşlar m, bir üç kelimeyi ben bir Türk olarak bulunduğumuz şu coğrafya olarak ve konum olarak ilk önce irdeleyip, neyi nas l alg l yoruz. Çünkü Say n Başkan dedi ki, mentalitemizi değiştirmemiz laz m. Çok önemli bir noktaya parmak bast. Oradan uluslar aras boyuta da geçmek istiyorum. Coğrafi bilgi sistemi, coğrafyay yani bu üç kelimeyi tek, tek ele ald ğ m z zaman bizim toplumumuz nas l anl yor, nas l alg lad şimdiye kadar? Coğrafyay çok iyi alg lad k. Çevre ile birlikte olan coğrafyan n neresini, ne şekilde yapt ğ m z ; yaşad ğ m z coğrafya ya, yaşad ğ m z çevreyi ne şekilde düzenlediğimizi ve düzelttiğimizi, düz ettiğimizi biliyoruz. Gelelim bilgiye; bilgiye bizim toplumumuzda ne kadar değer verildiğini de hepimiz biliyoruz. Gerçekten çok daha fazla bilgi veriyoruz. Bir zamanlar hele, akademisyen olman n hevesinde olan kişilere bilgileri belirli bir şekilde, bilginin üzerinde bilgi aktaran bir kişiye, bilgiyi alacaks n, bilgiye katma değer koyacaks n, üste bir kez daha satacaks n. Onun yerine belki limon satsan daha iyidir. Diyebilen bir toplum içersinde bilgiye ne kadar önem veriliyorsa, biz ayn şekildeyiz. Dün hepiniz belki televizyonlarda izlediniz, özellikle ülkemizin geçmekte olduğu bu finanssal krizde Dünya Bankas n n uzman diyordu ki televizyonda "Türkiye de evet öyle bir kriz olacağ n biliyorduk ama bu kadar şiddetli olacağ n bilmiyorduk." Diyor. Niye? Yaln z ve yaln z say larla meşgul olan finans sektöründe dahi Türkiye deki bilgi eksikliği var. Türkiye toplumu ken- 121

9 di bilgini, kendini yönetecek olan bilgiyi dahi, b rak n coğrafyayla ilgili bilgisini kendi bilgisini dahi toplamaktan aciz. Çok önem verdiği yerde, onun üzerine geliyoruz birde sistemi ekliyoruz, hele biz sistemi çok severiz. Daha doğrusu belki sistemin d ş na ç kmay çok severiz. Şimdi bu üçünün bir araya geldiği bir toplumda biz, ve bu üçünün bir araya geldiği bir uygulamalar dizisinde biz, en iyi ve en son teknolojileri uygulamaya çal şacağ z. Say n Başkan y llardan beri söylemiş olduğu deneyim içersinde "Biz mentalaliteyi geliştirmemiz ve değiştirmemiz gerekiyor." dedi. Bu son derece önemli bir nokta. Peki mentaliteyi geliştirmemizin, düzeltmemizin nedeni çağ n gereği. Bilgi sistemi, bilgi çünkü en büyük güç. Bunun elinde olan toplumlar, belli bir aşamada bunu en mükemmel şekilde kullanacaklar n biliyorlar. Bilgiyi toplamak içinse en son kaynaklar ve en son enstrümanlar kendi ellerinde topluyorlar. Peki bu bilgi sisteminin bu büyük bileşenleri ne? Bilgi sisteminin büyük bileşenleri bir kere yaz l m. Çok büyük bir bileşen. Toplumumuz yaz l m olarak neyi, ne şekilde kat yor. En büyük bileşenlerden bir tanesi, yine donan m. Donan m olarak bilgisayar teknolojisi, bilgisayar altyap s olarak, büyük bir bileşen var. Sonra bu ikisini kullanacak olan personel var. Ve bunlar n sonucunda ortaya at lacak olan bilgi var. İlk ikisine ülkemiz olarak uluslar aras perspektif içersinde hemen, hemen hiç bir katk da bulunmad ğ m z söylersek, yanl ş yapmam ş oluruz. Ancak yapabileceğimiz konu bu ikisini etkin bir biçimde kullanabilmek için ulaşt rabileceğimiz verileri, elde edeceğimiz verileri sakin bir şekilde toplayabilmek için personel, Say n Başkan nda söylediği gibi personel eğitimiyle ilgili olarak, onu kullanacak personelle ilgili olarak büyük bir çaba içersine girmek zorunday z. Şimdi ben buradan uluslar aras arenaya geçmek istiyorum. Uluslar aras arena üzerinde bizim haritac lar olarak, çok yak ndan ilgilendiren iki tane kuruluş eğitim içerisinde zaten büyük çabalar sarf etmekte. Bunlardan bir tanesi ISPRS biraz önce veya dün bunun ne tür organize olduğunu da gördünüz. Bir çok komisyonunda bilgi sistemleriyle ilgili olarak yap lan çabalar var. İkincisi de "İnternational Federation of Surveyors (FİG) yani Uluslar Aras Haritac lar ve ölçmeciler Birliği bizim, odam z n bizi teslim ettiği yer ve temsil ettiği yer. Bu ikisinin ortak bileşeni çerçevesi içerisinde ve özellikle görselleştirmeyle ilgili olarak da bir birlik, Uluslar Aras Kartografya Birliği. Şimdi bütün bunlar n hepsini bir araya getirdiğimiz zaman, bir perspektife yönüne bak yoruz ki, bütün bu çerçeve içerisinde ülkeler kendi özgür sorunlar na bağl olarak, farkl çabalar içerisindeler. Bir Kuzey Avrupa Ülkesine bakt ğ m z zaman; kadastro problemini halletmiş, temel harita altyap lar n halletmiş bir ülkenin sorunu ile, mülkiyet sorunlar yla uğraşan, hala bir Akdeniz özellikle ve Doğu Akdeniz Ülkeleri platformu var. Yine şu anda Avrupa Topluluğuna yeni kat lmakta olan Doğu Avrupa Ülkeleriyle ilgili olarak ise mülkiyetin belirli bir zaman içerisinde ihmal edildiği ve ülkende önemsenmediği bir toplumda 10 y ll k perspektif içerisinde Glasnost ve Prestroykayla ilgili, Polonya n n s - n r ndan tutun, Japonya ya kadar olan coğrafya içerisinde buna Hindistan, İran da katabilirisiniz bir miktar. Hala daha temel haritayla ilgili belli baz sorunlar n ülkemizle ilgili eşdeğer sorunlar olan ülkeler var. Şimdi uluslar aras platformlarda her iki tane belirli reçeteler sunmak mümkün değil. Ancak gelişen teknolojiler, mesleğin altyap s - n ve meleğin ismini dahi var ncaya kadar değiştirmiş vaziyettedir. Bu gün bilginin top- 122

10 lam n n en önemli ve en etkin yolu olarak iki temel nokta ortaya ç k yor. Evet, arazi ölçmesiyle doğrudan ölçerek veriyi, baz bilgiyi topluya biliyoruz ama geniş sahalarda art k bizim bilgi toplamam z gerekiyor. Ve rasyonel olarak bilgi toplamam z gerekiyor. O zaman bu rasyonel bilgiyi, fotogrametri ve uzaktan alg lama bilgileriyle toplamak zorunda kal yorsun. Ben kendim bu mesleği seçtiğim için söylemiyorum ama bu böyle. Bu nedenle ülkelerde yeni yap lan eğitim yap lanmalar içerisinde fotogrametri, uzaktan alg lama, bilgi teknolojilerinin büyük yeri var. Bilgi teknolojilerinin yeri varken biz kendi mesleğimizdeki bilgiyi öğretirken, bunlarla ilgili uluslar aras standartlar yapmak zorunda kal yoruz. Uluslar aras standartlarda ise İSO biliyorsunuz "International Standart Organization ISO normlar n yani bütün ülkelerin uymas gereken normlar yap yor. O normlar n içerisinde de en önemlisi bizim mesleğimizle ilgili şu anda tam olarak üzerinde çal şan TC211 dediğimiz, Türkiye Cumhuriyeti değil. O teknik kurul, Recommendations dan gelen, TC211 normu. TC211 normu o kadar önemli ki, meslek adam n n, meslek insan n n ad n dahi tarif ediyor. Kalitesini de tarif ediyor ve karş l kl akreditasyonu ne şekilde olmas gerektiğini de tarif ediyor. Bu uluslar aras boyut ama dün aç l şta bir miktar maalesef toplant n n geç başlamas nedeniyle k sa kesmek zorunda kald ğ m z bir Avrupa Birliğiyle ilişkilerimiz var bizim. Avrupa topluluğuyla ilişkilerimiz var. O Avrupa topluluğuyla ilişkilerimize EGOS "European Grup of Survey ler yak nda bütün akreditasyonu, ülkelerdeki mühendislerin akreditasyonunu, diplomalar n eşdeğerliliğini, eğitimin eşdeğerliliğini kimin, hangi ülkede, nerede, ne şekilde eğitimi tan yabileceğini, tan nan bu eğitimdeki diploman n hangi ülkede, hangi görevleri alabileceğine karar verecek. Unutmay n Türkiye eninde ve sonunda istense de, istenmese de Avrupa topluluğunun üyesi olacak. Avrupa topluluğunun üyesi olduğu zaman, bir zamanlar Avrupa topluluğuna girmemek üzere söylememiş olduğumuz bir laf ve kaç rd - ğ m z f rsat da, demiştik ki, "Onlar, onlar ortak biz pazar olamayal m." Lütfen eğer biz belli baz şeyleri yapacaksak, o işte EGOS un ve diğer şeylerin akreditasyon normlar - na uygun, insanlar yetiştirmek, bilgileri üretmek, kaliteyi ve standartlar bir araya getirmek üzere çal şmal y z. Bana ay rd ğ n z sürede söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Say n Başkan. BAŞKAN - Süresinden de yar m dakika önce bitirdi. İlave önerileri varsa alabiliriz ama daha sonra tekrar görüşme şans m z olacak. Program n ak ş çerçevesi içerisinde Türkiye ye dönmek istiyoruz. Uluslararas bu ufku ald ktan sonra ülkemizde hükümet düzeyinde, başbakanl ktan bu konular hem mesleğimiz ad na, hem bizim ad m za yürüten, paylaşan değerli bir arkadaş m z da aram zda. Başbakanl k İdareyi Geliştirme Başkan olarak gerçekten kendisini burada bir kez daha görmüş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şimdi kendisine yönelteceğim soru şu. Avrupa, dünyan n küreselleştiği ülkemizin de Avrupa Birliğine geçişi yaşad ğ bu süreç içinde acaba hükümetlerimiz bütün bakanl klar koordine eden başbakanl ğ m z bu güne kadar bu alanda neler yapm şt r? Neler yapmay düşünüyor? Bunlar bize aktarabilirler mi? Efendim yine bir akademisyen arkadaş m z Prof. Dr. Gürol BANGER e söz veriyorum. Buyurun Say n Gürol BANGER. 123

11 GÜROL BANGER - Teşekkür ediyorum. Efendim, Türkiye nin belli bir süredir yaşad ğ ekonomik kriz ortam nda, böyle bir toplant da, hükümetin yapmakla sorumlu olduğu işler hakk nda konuşmakla ilgili ne kadar cesaret sahibiyim bilemiyorum. Bunun boyutu, konuşmalar m s ras nda ortaya ç kacakt r. Bir ülke düşününüz! Vatandaşlar bir gece, 2800 Dolar milli gelire sahip olarak yat yorlar, ertesi sabah, kalkt klar nda 2000 Dolarl k milli gelirle uyan yorlar. Böyle bir karmaş k ortam içinde, acaba ben, Türkiye nin geleceğiyle ilgili yapt ğ m z projeler, planlar ve sürdürdüğümüz işlerle ilgili yaklaş mlar m z, sizler taraf ndan tebessümle mi karş laşacak? yoksa siz bu konularda cesaret mi vereceksiniz? bunu şimdiden kestirmem oldukça güç. Ancak, y lmadan, yapmak istediğimiz şeyler üzerine giderek, yapabildiğimiz kadar yla işlerin alt nda kalkma gayreti içindeyiz. Çok yak ndan bilindiği gibi, Türkiye de büyüyen kamu kurumlar, siyasi kadrolaşmalar, hükümetin oluşumunda tart ş labilir paylaş mlar, bir genel müdürlüğe, bir devlet bakan n n isabet etmesi gibi, inan lmas güç bir kamusal planlama ve yönetimi problemleriyle karş karş ya olan bir Türkiye. Türkiye nin yaşanan bir gerçeği olarak, sadece, yaşananlar n ortaya konmas değil, ayn zamanda benzeri yap sal problemlerin, bunlar, hemen her kurumda yaşan yor olmas d r. Say n Kemal Derviş e, Bakanlar Kurulu Salonunda sandalyesi için nas l yer bulunduğuna hayret ediyorum. Benim bildiğim kadar yla bir tane sandalye koyacak yer yoktu, o salonun içinde. Evet, Başbakanl k olarak, başkanl ğ m n da görevlerini belli ölçüde geliştirerek, Türkiye Cumhuriyeti nin çağdaş devlet anlay ş na sahip olmas ve buna yönelik faaliyetler içinde çal şmalar gösterebilmesi için, yönetimi, bilgi ve iletişim teknolojisinin üzerine oturtmakla ilgili temel bir tak m projeler geliştirdik ve bunlar içinde de baz ad mlar atm ş durumday z. Ancak burada yanl ş anlaş lmamas gereken temel bir kavram var. Bu sadece kamu kurum ve kuruluşlar n n veya buna bağl olan diğer müesseselerin bilgisayarlaşmas değildir. Buradaki esas anlam, bilgi teknolojilerine yönelik faaliyetlerin tam anlam yla yerine getirilmesi ve daha önemlisi ki, iki konuşmac m zda ayn şeyden bahsetmiştir, bürokraside, yürütmede, toplam kalite hizmetine yönelik köklü bir düşünce değişiminin sağlanmas d r. Aksi halde paran z olduğunuz sürece siz, yeterli bilgisayarlar al p bunlarla ilgili işlemleri sürdürebilirsiniz. Maksat o değildir. Bunlar araçt r, hedef değildir. Dolay s yla bu düşünce ve yönetim tarz değişmediği sürece de yaşan problemlerin hepsini ve arzu edilmemekle birlikte bunlardan çok daha büyüğünü yaşamaya haz r olmak durumunday z. Yapt ğ m z faaliyetleri, sürem oldukça s n rl olduğu için, atlayarak ve h zl bir şekilde sizlere aktarmak istiyorum. Kamu kurum ve kuruluşlar taraf ndan şimdiye kadar üretilmiş olan tüm konumsal, konuma bağl tan msal ve sözel bilgilerin tamam n n aç k toplum, aç k yönetim olarak isimlendirilebilen bir kamusal yönetimi ve yap s alt nda bilgi sistemleri ortam nda paylaş labilir olmas n sağlamakla ilgili faaliyet sürdürüyoruz. Doğrudan kamunun üretmiş olduğu, akl n za gelen her türlü bilginin, verinin ulusal standartlara oturtulmuş olmas gerekir. Aksi halde iletişim teknolojilerinin alt nda 124

12 bunlarla birbirleriyle konuşabilmesi, anlaşabilmesi ve veriye ulaş m söz konusu olamayacakt r. Dolay s yla bu konudaki ülke standartlar fevkalade önem arz etmektedir. Bu işlemlerin yerine getirilebilmesi için politika, teknoloji ve kurumlar ve standartlar öne ç kmaktad r. Ancak sayd ğ m politikalar, teknoloji, kurumlar ve standartlar dolay s yla biz, veriden bahsettiğimiz için doğal olarak bunlar bir yumak olarak birbirlerinin içine geçmiş durumdad r. Herhangi birisinin iyi gidiyor olmas sistemin ilerliyor olmas n ifade etmez. Sistem olarak birbirlerinin içinde yer alm ş olmalar sebebiyle, bir bütün halinde ilerlemek, geliştirilmek veya sisteme oturtulmak durumundalar. Böyle olunca da politikada herhangi bir aksakl k olduğunda diğer unsurlarda problemler doğmaktad r. Kurumlar n iyileştirilmesi, kapat lmas, birleştirilmesiyle ilgili bir noktada bir problem ç kt ğ zaman diğer konularda da problemler doğmaktad r. Esas görevlerimizden birisi de söz konusu düşüncenin geliştirilerek ve insanlar m z n kafas na yerleştirilerek bilgiye talebin artt r lmas d r. Temel maksatta budur. Bilginin aç kl ğ kadar, bilgiye talep de yan yana olmak zorundad rlar. Talep olmad ğ zaman bilginin aç kl ğ, kapal l ğ, gizliliği, çok gizliliği gibi kavramlar n tart ş lmas söz konusu değildir. Dolay s yla esas olan bilgiye talep olmal d r ki, buna hizmetle ilgili alt sistemler yerine oturtulabilsin. Tabi bunu sağlarken de bilginin güvenilir olmas da fevkalade önem taş maktad r. Erişebildiğiniz anda yetkileriniz çerçevesinde o bilginin doğru olmas gerekir. Hocam n ifade ettiği gibi IMF nin Avrupa Başkan n n ifade ettiği IMF in Türkiye deki bu krizi beklemiyor olmas, tamamen kendilerine aktar lan Türkiye verilerinin yanl şl ğ ndan kaynaklanmaktad r. Dolay s yla güvenilirlik ve tabi ki bunun içinde doğrulukta fevkalade önem arz ediyor. Efendim baz konular aktarmak için az bir vaktim kald. Bir dakika içinde özetleyeceğim, sizin sorular n z olursa ayr nt l bir şekilde cevapland rabilirim. Bilgiye talebin artt r lmas ve bilgi teknolojilerini kullanarak bilgiyi kullan labilir insanlar m z n art r lmas bir eğitim konusudur. Bunu sağlayacak olan da devletin ve dolay - s yla bunu yöneten hükümetin görevidir. Buna hizmet edecek olan altyap n n k saca kamu bilgisayar ağ n n kurulmas faaliyetleri sürdürülmektedir. Eğer bu sene bir aksakl k olmad ğ taktirde 2001 y l sonunda tüm kurumlar birbirine bağlam ş olacağ z. Bu altyap olmadan zaten bir şey sağlamam zda söz konusu olamayacakt r. Buna benzer olarak da, tabi ki bilgi dediğimiz zaman Türkiye nin stratejik bilgileri, bilinen normal aç k bilgiler, hepsi birbirinin içinde de olabilir. Dolay s yla bunlar n aras nda s n flanarak güvenirliliğin yan nda da bunun tutarl l klar ve gizliliği anlam nda da bir tak m devlet anlam nda da tedbirlerin al nmas yla ilgili faaliyetler sürdürülmüştür. Kamunun birbirleriyle bilgi talebinin koordinasyonu için Başbakanl kta Yönetim ve Bilişim Merkezi ismi alt nda bu işlerin koordinasyonunu yapan bir merkez oluşturulmuştur. Diğer taraftan yine, çokça, s k rastlanan bir diğer problemi çözmekle ilgili çal şmalar bitmiş durumdad r. Tüm kamunun İnternet ana omurgas na ç kmakla ilgili servis sağlay c görevini üstlenmiş bulunuyoruz. Kamu kurumlar, istedikleri taktirde bizim üzerimizden herhangi bir ücret ödemeksizin İnternet e ç kabilecektir. Dolay s yla, birbirle- 125

çerçevesinde sizlerle konußaca z. Bu görüßmeyi kabul etti iniz için öncelikle Ali Bey, siz hangi y l Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünde çal ßmaya

çerçevesinde sizlerle konußaca z. Bu görüßmeyi kabul etti iniz için öncelikle Ali Bey, siz hangi y l Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünde çal ßmaya AL BEYOÚLU-REÞAT ÜNAL-ÖNDER GACEMER 1 Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünün yaßam üzerine yürüttü üm çal ßma çerçevesinde sizlerle konußaca z. Bu görüßmeyi kabul etti iniz için öncelikle teßekkür etmek istiyorum.

Detaylı

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin Ysi ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2004/91 www.hkmo.org.tr Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri Caner GÜNEY 1, Rahmi

Detaylı

NTV CMBC e TARİH: 10.07.2006

NTV CMBC e TARİH: 10.07.2006 NTV CMBC e TARİH: 10.07.2006 SERVET YILDIRIM ( SUNUCU ) :Konuğumuz eski Merkez Bankas Başkan Süreyya Serdengeçti. Say n Serdengeç şu anda İstikrar Enstitüsü nde direktör olarak görev yap yor. Hoş geldiniz

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK Faizsiz bankacılık sistemiyle hizmet sunarak, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan katılım bankacılığı 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle; aktifte 53,5 milyar TL

Detaylı

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Girişimci Destekleme Merkezleri GAP Bölgesi nde Kad n Girişimciliği Şemsa Özar NOT

Detaylı

Adana. Þubelerimizden HABERLER YAPILAN Z YARET ÜYELER M ZLE TOPLANTI CUMAL YAKAN I Z YARET CBS GÜNLER TOPLANTISI

Adana. Þubelerimizden HABERLER YAPILAN Z YARET ÜYELER M ZLE TOPLANTI CUMAL YAKAN I Z YARET CBS GÜNLER TOPLANTISI Þubelerimizden HABERLER Adana ADANA BÜYÜKÞEH R BELED YES NE YAPILAN Z YARET olan baz ißlerin ilgili yasa ve yönetmeliklere ayk r olarak kamu kurumlar nca yap lmas konular konußulmußtur. Bu konuda Odam

Detaylı

Arap At. Efsane ve Gerçek. Tarihten. Söyleşi. Pargal : Makbuldü maktul oldu. Doğaya adanan yaşam: Hayrettin Karaca OTOMOBİL ÜNLÜLER KLASİK SEVER

Arap At. Efsane ve Gerçek. Tarihten. Söyleşi. Pargal : Makbuldü maktul oldu. Doğaya adanan yaşam: Hayrettin Karaca OTOMOBİL ÜNLÜLER KLASİK SEVER OTOMOBİL ÜNLÜLER KLASİK SEVER 04 002 05 06 2013 Tarihten Pargal : Makbuldü maktul oldu Söyleşi Doğaya adanan yaşam: Hayrettin Karaca Efsane ve Gerçek Arap At English Summary of Contents Araç muayeneniz

Detaylı

Halk vergi öder şirket ödemez

Halk vergi öder şirket ödemez Halk vergi öder şirket ödemez Özelleştirmelerin ardından zamlanan elektrik fiyatları, yurttaşlardan verginin vergisini, kullanmadığı elektiriği kayıp kaçak bedeli başlığı altında tahsilatı, bir süredir

Detaylı

w W TÜRKIYE BAROLAR %.BIRLİ GI E.ARC NK:ARL

w W TÜRKIYE BAROLAR %.BIRLİ GI E.ARC NK:ARL w W TÜRKIYE BAROLAR %.BIRLİ GI E.ARC NK:ARL TÜRKIYE BAROLAR Bİ RLIĞI 3. BARO BA KANLARI TOPLANTISI 27 NISAN 2002 ANKARA TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 27.04.2002 --8ı-- Av. ŞAH İ N

Detaylı

Bulgaristan n Türk TIR firmalar na yönelik uygulam ş olduğu yapt r mlar sürücülerin karayolu yerine deniz yolunu tercih etmelerine neden oldu

Bulgaristan n Türk TIR firmalar na yönelik uygulam ş olduğu yapt r mlar sürücülerin karayolu yerine deniz yolunu tercih etmelerine neden oldu 1..._Layout 1 27.08.2011 08:59 Page 1 CEVA, ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İŞLEMLERİNİ YÜZDE 17 ARTIRDI LOJISTIK EYLÜL 2011 SAYI: 58 F YATI: 50 KURUŞ www.tasimacilar.com Bulgaristan n Türk TIR firmalar na yönelik

Detaylı

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan GİRİŞ Dünya ekonomisinin yaşamakta olduğu küreselleşme sürecinde üretim ve ticari etkinliklerin artan oranda uluslararas nitelik kazand ğ bir gerçektir. Dünyada yaşanan bu değişim sürecinde, bir ülkenin

Detaylı

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas 2013 2013 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI ocak şubat mart 2 PERFORMANS PROGRAMI 215 YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ

Detaylı

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z.

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z. Prof. Dr. Atilla ERTAN Yine Aram zda Sayfa 2 Diş Hekimleri Odas Sayfa 6 Nurcan n Alt n Madalya Sevinci Sayfa 11 Prof. Dr Bedri UZUNALİMOĞLU Sayfa 12 UGH 2004 Günlü ü Kongre Gazetesi 2 Eylül 2004 Say :

Detaylı

E-KİTAP EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ. Elif Aksu Kaya. Elif Aksu Kaya EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ

E-KİTAP EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ. Elif Aksu Kaya. Elif Aksu Kaya EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ Elif Aksu Kaya EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ Yüksek Lisans Tezi EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ Elif Aksu Kaya EMO Yayın No: EK/2012/515 ISBN: 978-605-01-0395-3 E-KİTAP 1954 TMMOB

Detaylı

Hamam. Ruhsal ve bedensel ar nma. Başar. Söyleşi. 2012 Olimpiyat Oyunlar nda yüzümüzü güldürenler. Leyla ile Mecnun un Erdal Bakkal : Cengiz Bozkurt

Hamam. Ruhsal ve bedensel ar nma. Başar. Söyleşi. 2012 Olimpiyat Oyunlar nda yüzümüzü güldürenler. Leyla ile Mecnun un Erdal Bakkal : Cengiz Bozkurt GEÇMİŞTEN WIKILEAKS E KARŞI TARİHÎ TEDBİRLER 01 02 0 03 02 2013 SOSYAL HAYAT Hamam Ruhsal ve bedensel ar nma Başar 2012 Olimpiyat Oyunlar nda yüzümüzü güldürenler Söyleşi Leyla ile Mecnun un Erdal Bakkal

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI Bahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Temel Bilimler Ö retim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI Bahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Temel Bilimler Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI Bahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Temel Bilimler Ö retim Üyesi De erli Hocalar m, Say n Kat l mc lar, Hepinize iyi günler diliyorum. Öncelikle beni bu seminere davet etti

Detaylı

TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI 2. KADASTRO KONGRES. DS KONFERANS SALONU Ankara 2. KADASTRO KONGRES. 21-24 May s 2008

TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI 2. KADASTRO KONGRES. DS KONFERANS SALONU Ankara 2. KADASTRO KONGRES. 21-24 May s 2008 TMMOB DS KONFERANS SALONU Ankara 1 leti im Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas Sümer 1 Sokak No : 12/4 06440 K z lay / ANKARA Tel : 0312 232 57 77 (PBX) Faks : 0312 230 85 74 e-posta : hkmo@hkmo.org.tr

Detaylı

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inin Geliflmesinde Yeni Ufuklar 30-31 Mart 2007 ANKARA TÜRMOB YAYINLARI - 315 ISBN: 978-975 - 555-131 - 9 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı

Detaylı

H.Cemal TURA. Çalışma Grubu Başkanı. Dr.Aydın KOLAT Moderatör. (Çalışma grubu yöneticisi)

H.Cemal TURA. Çalışma Grubu Başkanı. Dr.Aydın KOLAT Moderatör. (Çalışma grubu yöneticisi) H.Cemal TURA Çalışma Grubu Başkanı Dr.Aydın KOLAT Moderatör (Çalışma grubu yöneticisi) Bilişim Kentleri Çalışma Grubu olarak bizler bir dizi etkinlikler yapıyoruz, birincisini İzmir de, ikincisini de sizinde

Detaylı

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda 15-17 Haziran 2010 Sponsorlu unda 2 GYODER Katk lar yla 10. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortaklar GYODER 3 4 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 10 Baflkan

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu)

Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu) Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu) ŞUBAT 2014 KOCAELİ Lojistik Merkez Kocaeli Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Kocaeli Üniversitesi İİBF İktisat Bölüm Başkanı Arş. Gör. Mehmet Özbilgin Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde MAYIS 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Yerli Sanayinin Gözü Sivil Havacılıkta korhan@ostim.com.tr Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde h zla yükselen milli markam z Türk Hava Yollar, artan

Detaylı

2011-2012 HİZMET DÖNEMİ LIONS BİLGİ KLASÖRÜ 2011-2012 HİZMET DÖNEMİ BİLGİ KLASÖRÜ

2011-2012 HİZMET DÖNEMİ LIONS BİLGİ KLASÖRÜ 2011-2012 HİZMET DÖNEMİ BİLGİ KLASÖRÜ 2011-2012 HİZMET DÖNEMİ LIONS BİLGİ KLASÖRÜ İÇİNDEKİLER 001 TEMEL BİLGİLER 001 MİSYON VİZYON, AMAÇLAR-TÖREL İLKELER, 005 LIONS SÖZLÜĞÜ 011 ULUSLARARASI LIONS 012 TARİHÇE 015 ORGANİZASYON ŞEMASI 016

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 9

Gayrimenkul Zirvesi 9 2 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 9 Turgay Tanes, GYODER Baflkan Baflkan n Mesaj 2008 y l n global finansal sistemin sars ld, küresel ekonomik krizin etkilerini gözlemledi imiz ve yans malar n yaflad m z bir

Detaylı

İSTANBUL BULUŞMALARI. İstanbul da Büyük Projeler. 8 9 Ekim 2007

İSTANBUL BULUŞMALARI. İstanbul da Büyük Projeler. 8 9 Ekim 2007 TMMOB Şehir Plancıları Odası SEMPOZYUM: İSTANBUL BULUŞMALARI İstanbul da Büyük Projeler 8 9 Ekim 2007 Yayına Hazırlayanlar Doç. Dr. Fatma Ünsal Yrd. Doç. Dr. P. Pınar Özden Yrd. Doç. Dr. Sırma Turgut OCAK,

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı