DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal"

Transkript

1 114

2 DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal PANEL KONU : Türkiye'deki Coğrafi Bilgi Sistemi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Oturum Başkan : Prof.Dr.Ayhan ALKIŞ (Y.T.Ü. Rektörü) Kat l mc lar : Prof.Dr.Gürol BANGER (Başbakanl k İdareyi Geliştirme Başkan. : Prof.Dr.Orhan ALTAN (İTÜ) : Prof.Dr.Y lmazbüyükerşen (Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan ) : Dr.Yük.Müh.Bnb.Hayati TAŞTAN (Harita Genel Komutanl ğ ) : Yük.Müh.Fikri HAŞAL (BUSKİ Bilgi İşlem Daire Başkan ) 115

3 4. OTURUM (PANEL) Türkiye deki Coğrafi Bilgi Sistemleri Etkinliklerinin Değerlendirilmesi 116

4 BAŞKAN Sayg değer konuklar, değerli meslektaşlar m, arkadaşlar m hepinize hoş geldiniz diyerek, sözlerime başl yorum. Hem kendi ad ma hem de konuşmac lar ad na sizlere hoş geldiniz diyorum. Saat beşe kadar olan süreyi umar m zevkle birlikte geçiririz. Yemekten sonra hepiniz yeterli enerjiyi ald n z diye düşünüyorum. Zira bu panelde konuşmac lar kadar, hatta onlardan biraz daha fazla sizlerin kat l m n z bekliyoruz. Aktif kat l m n bekliyoruz, onun için süreyi verimli kullanmaya çal şacağ z olabildiğince. Sürenin en az yar dan fazla bir bölümünü sizlere, salondaki arkadaşlar m za ay - racağ z. Ben öncelikle, mühendisler odam za; böyle bir paneli düzenlediği için sonrada bana ve arkadaşlar ma bu konuda sizlerle dertleşme, sizlerle söyleşme f rsat verdikleri için özel olarak da mesleğimi sizlerle birlikte yaşama için bir f rsat verdiği için gerçekten teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar m, sayg değer konuklar. Konu başl ğ m z biliyorsunuz. Konumuz "Türkiye deki Coğrafi Bilgi Sistemi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi" öyle san yorum ki, bu değerlendirme sürecini geride b rakm ş görünüyoruz. Başka bir değişle ülkemiz, bu alanda bugün gelişmiş diye gördüğümüz meslek alan m zda da gelişmişliği konusunda kuşku duymad ğ m z bir çok ülkeyle bu alanda coğrafi bilgi sistemi, kent bilgi sistemi alan nda paralel süreçlerde uygulamaya başlad. Bu sürecin ben 1985 den bu yana an ms yorum, 15 y l aşk n bir süreyi geride b rakt k bu bir bak ma, bu alanda mesleğimizin bir değerlendirmesi, bir bilançosunun ç kar lmas olacak. Konuya uluslar aras perspektiften bakt ğ m zda; yaşad ğ m z çağ, birey olarak da, meslek olarak da bir bütünlük içinde yaş yoruz. Bilgi çağ, iletişim çağ, bileşim çağ bizimde mesleğimizi doğrudan ve dolayl etkileyen bir çağ oldu ve olacak. Hatta bütün bunlar n temlinde, bir eğitim yüzy l olarak bizleri sürekli eğitime zorlayacak bir çağ olarak hem bireysel hem de meslek adam olarak bizi etkilemeye devam edecek. Küreselleşme bir siyasal süreç, bir ekonomik süreç, bir toplumsal süreç olarak içinde yaşad ğ m z istesek de, istemesek de d ş nda kalamad ğ m z. Zaman, zaman tehditlerine, tehditlerini gördüğümüz, tehditlerini yaşad ğ m z zaman, zaman kayg lar duyduğumuz bir süreç olarak yaşan yor ama bu sürecin kuşkusuz hem bireysel anlamda, hem meslek anlam nda, hem de toplumsal anlamda bir tak m yararlar ve kazan mlar var. Biz diliyor ve bekliyoruz ki, bizlerde toplumumuzla, mesleğimizle bu süreçten kazan mlar la ç ks n ama bunun için tehditlerini ve tehditlerini göğüslemek, kayg lar na da yan tlar haz rlamak durumunda kalacağ z. Ancak bu süreçte en önemli gördüğüm bir noktan n alt n çizmek istiyorum. İzninizle o da bu süreç çok h zl değişiyor ve gelişiyor. Bizi de bu değişim ve gelişime zorluyor. Ancak bütün toplumlarda olduğu gibi bizde de bu sürecin yaşanmas na önemli bir, önemli bir engel var. O da, mentaliteler. Mentaliteler, örneğin teknoloji kadar h zl değişmiyor ve gelişmiyor. Bunlar değiştirmemiz gerekiyor. Bu süreci yaşamak istiyorsak bunlar değiştirmemiz gerekiyor. İşte bu süreç içinde mesleğimizin giderek öne ç kt ğ n uluslar aras platformda biraz sonra arkadaşlar m aç klayacak, değerli arkadaş m Orhan ALTAN, bu konuda bize önemli bir vizyon, önemli bir ufuk ve perspektif sunacağ n düşünüyorum. Mesleğimizde doğas ve yap s gereği 117

5 bir, bir kamu hizmeti olarak, bir toplumsal hizmet olarak, toplumda oynad ğ rollerde bir aktör olarak karş m za ç k yor. Yani harita ve kadastro mühendisliği olarak kurulmuş ve bugün yer bilişimi, geoinfamatiği(?) yaşayan mesleğimiz, asl nda yaln zca bir teknik uzman olarak değil. Ama toplumda bir düzenleyici olarak, toplumda mülkiyetleri etkileyen, mülkiyetleri planlayan, kentlerin gelişmene damgas n vuran bir meslek olarak ağ rl ğ n giderek daha hissettirecektir. Ancak bunun için çağdaş değişimlerin getirdiği teknolojileri kullanmak ve uygulamak durumunda olduğumuzu unutmayal m. İşte coğrafi bilgi sisteminde böyle bir teknoloji. Sadece bir teknoloji değil, sadece bir teknoloji değil, böyle anlaş lmamas gerekiyor. Teknoloji belki bir rutin, bir rutin bir işlev olarak alg layabiliriz. Ama toplumsal işlevi daha öne ç k yor coğrafi bilgi sisteminin hepinizin bildiği gibi. Asl na coğrafi bilgi sisteminin yüzlerce tan m var belki, benim en çok hoşuma giden tan m coğrafi bilgi sisteminin bir kamu hizmeti olmas d r. Yani toplumla, halkla paylaş lacak onlara hizmet götürülecek bir, bir araç olmas d r coğrafi bilgi sisteminin, önemli bir yönü. Yerel yönetim örneğini ele alacak olursak. Yerel yönetimde, yerel yöneticiler toplumdan ona hizmet etmek için finansmana kat lmalar n isterler. Bunun amac toplumsal refah artt rmak ve katma değer yaratmakt r. Her geçen gün toplumu mutlu edecek başka hizmetler yapmakt r. Bunun karş l ğ yurttaş için vergidir. Bir başka değişle her vergiyi veren, yar n daha çok mutlu olacağ n umut eder, bekler. Bunu umutsuzluğa dönüştüren yöneticilerde, yerel yöneticilerde seçimle değişirler. İşte demek ki, yurttaş olarak bunun finansman na kat lan bireyler olarak bu konuda söz sahibiyiz. Meslektaş olarak da bu hizmeti üreten bir organizasyon, bir örgütsel yap ya sahibiz. Coğrafi bilgi sistemi bu anlamda toplumsal bir kamu hizmeti olarak topluma gerçekten yarar sağlayan bir hizmettir. Bir anekdotu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir zamanlar İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin Say n bir belediye başkan ile yapt ğ m bir görüşmede; kendisine bir tak m tart şmalardan sonra kendisine şunu söylemiştim. Dedim ki " Say n Başkan siz İstanbul u yönetemezsiniz" demiştim, gözleri fal taş gibi ayr ld ve kendisine hakaret ettiğimi düşündü. " "Hay r, hay r bana k zmay n" dedim. O zamanlar nüfusu 10 milyondu. 10 milyon gibi bir kenti, bir beyinin yönetmesi asla mümkün değildir. Sizde yönetemezsiniz, başkalar da yönetemez. Mutlaka bu kenti yönetmek için çağdaş bilimden ve teknolojiden yararlanmak gerekir. Bunu yapt ğ n z zaman ancak yönetebilirisiniz demiştim. Çünkü sorduğumda İstanbul daki gecekondu say s n söyleyememişti. Evet, gerçekten yönetim için önemli bir destektir ancak kent bilgi sistemi, haritac l ğ n bana göre bu hizmet alan ndaki ilk ürünü değildir. Belki sonuç ürünüdür. Her zaman söylediğim bir şeyi tekrarlamak istiyorum. Eğer yapt ğ m z harita hizmetleri bir bilgi sistemine dönüşüyorsa, toplumsal yarar harita ile getirdiği yarara göre 4 kez atmaktad r. Yani topluma 4 kez daha yararl bir faaliyet sunmaktay z. Bu çerçevede bir bilanço ç karacağ m z söylemiştim. Ülkemizde kendimiz şansl görüyorum bir çok arkadaş mla da bu şans m paylaş yorum. Bu 85 den beri yaşanan bu sürecin içinde bir çok arkadaş mla, meslektaş mla beraber oldum. Ve bir anlamda bana düştüğü kadar yla bu tek- 118

6 nolojinin değil. Yanl ş anlaş lmas n o günden bu yana, bu teknoloji hep değişti ve gelişti. Ama bu kamu hizmetinin her zaman savunucusu oldum ve olmaya da devam edeceğim. Bildiğiniz gibi ilk uygulama İstanbul Büyük Şehir Belediyesinde başlad. O zamanlar, o zaman ki belediye başkan m z, İstanbul da politik bir söylemle "Bir dakikada imar durumu" slogan yla ortaya ç kt ğ n da bu işin özünde ne kadar o gün için zor olduğu anlaş ld. Önce bir harita altyap s olmad ğ, harita altyap s arand ğ n da bunlar n harita yani temel harita niteliğinde olmad ğ anlaş ld. Çünkü farl sistemlerde, farkl ölçeklerde, farkl zamanlarda yap lm ş işleri, bütünleştirmek mümkün değildi. Daha da fecisi yeni bir harita yapmak içinde jeodezik bir altyap olmad ğ görüldü. An msayacaklard r arkadaşlar m aras nda da belki Türkiye de önemli bir faaliyet yürütüldü. İlk kez bir metropoliter alanda 225 noktadan oluşan bir jeodezik ağ oluşturuldu. İşte o günde, bu günde altyap olarak bu ağ hala genişletilerek kullan lmakta. Mesleğimizi o günlere kadar ne denli ihmal ettiğimizi, yada yöneticilerin ne denli görmezlikten geldiğini çok somut bir ürünü, sonucu olduğu için bunu, bunu vurgulamak istedim. 87 de başlayan bu faaliyet asl nda önceleri bir kadastral, pardon bir arazi bilgi sistemi, kent bilgi sitemi ve giderek coğrafi bilgi sistemine dönüştü. Bu gün, bu gün İstanbul genelinde aradan 87 den bu yana y l geçmesine rağmen. Bir coğrafi bilgi sisteminin altyap s ndan söz etmemize rağmen bu gün bu sonuca ulaşamad ğ m z söylersem bu bizim mesleğim bu alandaki ve yöneticilerin bu alandaki başar s d r. Yada başar s zl d r. Ne var ki, olumlu ve olumsuz yönleriyle bu proje örnek oldu diyebilirim. O zamanki uygulamas yla dünyada gerek kapsam, gerek içeriyle dünyada gerçekten örnek projeler aras ndayd. Ancak şunu itiraf etmeliyim ki, proje başlad ğ gibi hedeflerine bugün dahi ulaşm ş değildir. Çünkü değişen yönetim ve yöneticilerin bu konuya verdikleri önem san yorum bunun belirleyicisi olmuştur. Sonras nda Ankara Büyük Şehir Belediyesi, Bursa İSKİ, Alanya bu s ralar kronolojik s raya uymayabilir uymayabiliri. GAP idaresi, Diyarbak r ve benzeri şu anda akl ma gelmeyen bir çok yerel yönetim ve kamu yönetim alanlar nda uygulamalar yap ld. Bunlar n bir k sm bitti, bir k sm sürüyor. Ayd n da bunlar n aras nda alk ma geldiği için söylüyorum. Yak n bir zamanda da İzmir ve Samsun Belediyelerinin ihale edilmiş bu faaliyetlere giriştiklerini görüyoruz. Dolay s yla gerçekten bir kamu hizmeti olarak bunun yayg nlaşt ğ n, yayg nlaşma sürecinin olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Değerli meslektaşlar m, sayg değer konuklar şimdi sizlerle bu konular işte tart şacağ z. Yani geçtiğimiz y ll k bu süreç içersinde gerçekten neleri doğru yapt k, neleri yanl ş yapt k. Kişilerden, kurumlardan bağ ms z olarak bular ac k gönüllülükle tart şmak istiyoruz. İşte aram zdaki arkadaşlar, burada daha çok arkadaş m z olabilirdi. Onlar salonda biliyorum. Hepsini buraya almam z mümkün olmad kuşkusuz, onlara salonda yerlerinde söz vereceğim. İsterlerse tabi buradan da konuşabilecekler. Ama deği- 119

7 şik perspektifleriyle sizlerle tart şmak istiyoruz. Öncelikle bir eğitimci olarak önemsediğim için söylüyorum. San yorum şu anda en ciddi bir biçimde tart şmam z gereken konulardan biriside meslek eğitimi içersinde coğrafi bilgi sisteminin yeri nedir? Biz bunu ne kadar veriyoruz ki, ne istiyoruz ve neler yapabiliyoruz? Meslek içi eğitim, bir süreç olarak yürüyor mu? Yoksa bu bir fantezi olarak m kal yor? Bilginin ve teknolojinin yar ömrünün 5 y l olduğu düşünülürse, 5 y lda eski bilgilerimizin yar s n, yani atabildiğimize göre demek ki, mezuniyetlerimiz itibariyle kendimizi yenilemediğimiz sürece bu bilgilerle ne yapabileceğimizi ciddi bir biçimde sorgulamam z gerekiyor. Sorgulamam z gereken bir süreçte, bu işte bir kalite standartt m z var m? Bir standart eğitim sertifikasyon eğitimimiz var m? Bu alanda hangi kurumlar m z bunu yap yorlar, yürütüyorlar. Neden bunlar yok? Neden böylesine kaliteli bir kamu hizmetini, biz kaliteli bir sertifikasyona bağlam ş değiliz? Bir coğrafi bilgi sistemi alan nda neden operatör, mühendis, uzman düzeyinde sertifikal elemanlar yetiştirebilmiş değiliz? Bunu arkadaşlar mdan soruyorum. Sizlerden soruyorum. Bunlar n yan tlar n birlikte almaya çal şal m. Eksik gördüğü önemli bir şeyde tekil olarak üniversitelerde, baz kamu kurumlar nda, hatta baz belediyelerde geliştirme k smen araşt rma faaliyetleri yap l yor. Ama bunlar hiçbir şekilde organize değil. En ciddi eksikliğimizin de başta kamu kurumlar ve üniversiteler olmak üzere araşt rma geliştirme alan nda verdiğimiz önem ve değerdir. Bu ciddi bir ihmaldir. Biz bunlar sürekli, bu teknolojiyi sürekli d şardan m sat n alacağ z? Biz bunlar ne zaman hiç olmazsa ald klar m z uygulama ihtiyaçlar m za ne zaman yenileye bilir, geliştirilebilir durumda olacağ z? Önemli konulardan biriside bu. Uygulamaya bakt ğ m zda acaba uygulay c lar aras nda bir eşgüdüm, bir işbirliği, bir ağ, network var m? Acaba bunu uygulayan yönetimler aras nda bir, teknolojik bir ağ var m? Sorular n n yan t n bekliyorum. Her yerde değişik farkl, farkl donan mlarla, farkl yaz l mlarla ve farkl standartlar ve ürünler geliştiriyoruz. Bu ürünlerin mobilitesi, kullan labilirliği de standartlarla s n rl. Bular n dönüşümleri ön planda, o zaman bir ulusal standart aşamas nda neredeyiz? Bir standart oluşturma aşamas nda neredeyiz? Bütün bu verilerin bir değeri, bedeli olduğuna göre veri güvenliği ve veri kalitesi aç - s ndan da ne gibi önlemler ald k. Bunlar ciddi bir biçimde tart şmam z gerekiyor diye düşünüyorum. Ben şimdi sözü uzatmadan konunun gerçek sahibi olan konuşmac arkadaşlar ma vermek istiyorum. Bu çerçevede de kendilerine söz vereceğim. 10 ar dakikal k sürelerle söz vereceğim. Çok zorunlu durumda 1-2 dakika aşabilirler kendileri ama özet olarak bu bilgileri bu, bu konuşmalar nda özet olarak sunmalar n bekleyeceğim, bu konulara değinmelerini bekleyeceğim. K saca bir, bir bak ma kurumdan kat lan arkadaşlar daha çok kurumsal temsil niteliklerinden çok bu meslek adam olarak konuyu nas l görüyorlar? Bunu kendilerine yönetmeye çal şacağ m. Ama dilerseniz konuya uluslar aras bir 120

8 perspektiften bir ufuktan başlayarak devam edelim. Biliyorsunuz umar m sizlerle birlikte yaşayacağ z 2004 y l nda ülkemiz İstanbul da Uluslar Aras Fotogrametri ve Uzaktan Alg lama Birliğinin bir uluslar aras kongresine sahne olacak. Buna çok iyi haz rlanmam z laz m. Ev ödevimizi çok iyi yapmam z laz m. Bu tart şt ğ m z konulardaki tart şmalar belki o güne kadar sonuçland rm ş, hatta ürünlerini de alm ş olmam z gerekiyor ki, uluslar aras platformda bir nevi görücüye de ç kacak ülke durumunda olacağ z. Kendimizi çok iyi anlatabilir durumda olmam z gerekiyor. O bak mdan bu kongrenin direktörü olarak ve Uluslar Aras Fotogrametri ve Uzaktan Alg lama Birliğinin bu kongre direktörü olarak yönetim kurulunda bizi onurla, gururla temsil eden bir arkadaş m z var. Biliyorsunuz Orhan ALTAN hem ülkemizi, sadece ülkemizi değil, mesleğimizi temsil ediyor. Odam z, hepimizi, üniversitelerimizi temsil ediyor. Kendisine bu, bu kadar onu kucaklayan arkadaş m içerisinde öncelikle bu kongreyi ülkemizi alma yönünde gösterdiği tüm çabalar için içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Sonra da Uluslar Aras Fotogrametri ve Uzaktan Alg lama Birliğinin, Yönetim Kurulu Üyesi olarak coğrafi bilgi sisteminin dünyadaki ufku nedir? Uygulamas nedir? Bugün nedir? Yar n neler olacakt r? Önce onu sormak istiyorum. İkinci olarak bundan hareketle, ülkemiz için en gibi bir ufuk, bir perspektif belirleyebilir. Geçmişteki uygulamalar düşünülerek de bir eleştirel görüşünü rica ediyorum. Söz Orhan ALTAN n, teşekkür ediyorum. ORHAN ALTAN - Say n Başkan teşekkür ediyorum. Bilmiyorum sesim, şimdi biraz daha iyi geliyor galiba dünde gördüğünüz gibi sesim, yahut da işitemediğiniz gibi sesim birazc k kötü vaziyette. Türkiye yi bir çok yerde, bir çok platformda temsil ederken. Bu arada gripten hiçbir şekilde kurtulamad m. Değerli arkadaşlar m, bir üç kelimeyi ben bir Türk olarak bulunduğumuz şu coğrafya olarak ve konum olarak ilk önce irdeleyip, neyi nas l alg l yoruz. Çünkü Say n Başkan dedi ki, mentalitemizi değiştirmemiz laz m. Çok önemli bir noktaya parmak bast. Oradan uluslar aras boyuta da geçmek istiyorum. Coğrafi bilgi sistemi, coğrafyay yani bu üç kelimeyi tek, tek ele ald ğ m z zaman bizim toplumumuz nas l anl yor, nas l alg lad şimdiye kadar? Coğrafyay çok iyi alg lad k. Çevre ile birlikte olan coğrafyan n neresini, ne şekilde yapt ğ m z ; yaşad ğ m z coğrafya ya, yaşad ğ m z çevreyi ne şekilde düzenlediğimizi ve düzelttiğimizi, düz ettiğimizi biliyoruz. Gelelim bilgiye; bilgiye bizim toplumumuzda ne kadar değer verildiğini de hepimiz biliyoruz. Gerçekten çok daha fazla bilgi veriyoruz. Bir zamanlar hele, akademisyen olman n hevesinde olan kişilere bilgileri belirli bir şekilde, bilginin üzerinde bilgi aktaran bir kişiye, bilgiyi alacaks n, bilgiye katma değer koyacaks n, üste bir kez daha satacaks n. Onun yerine belki limon satsan daha iyidir. Diyebilen bir toplum içersinde bilgiye ne kadar önem veriliyorsa, biz ayn şekildeyiz. Dün hepiniz belki televizyonlarda izlediniz, özellikle ülkemizin geçmekte olduğu bu finanssal krizde Dünya Bankas n n uzman diyordu ki televizyonda "Türkiye de evet öyle bir kriz olacağ n biliyorduk ama bu kadar şiddetli olacağ n bilmiyorduk." Diyor. Niye? Yaln z ve yaln z say larla meşgul olan finans sektöründe dahi Türkiye deki bilgi eksikliği var. Türkiye toplumu ken- 121

9 di bilgini, kendini yönetecek olan bilgiyi dahi, b rak n coğrafyayla ilgili bilgisini kendi bilgisini dahi toplamaktan aciz. Çok önem verdiği yerde, onun üzerine geliyoruz birde sistemi ekliyoruz, hele biz sistemi çok severiz. Daha doğrusu belki sistemin d ş na ç kmay çok severiz. Şimdi bu üçünün bir araya geldiği bir toplumda biz, ve bu üçünün bir araya geldiği bir uygulamalar dizisinde biz, en iyi ve en son teknolojileri uygulamaya çal şacağ z. Say n Başkan y llardan beri söylemiş olduğu deneyim içersinde "Biz mentalaliteyi geliştirmemiz ve değiştirmemiz gerekiyor." dedi. Bu son derece önemli bir nokta. Peki mentaliteyi geliştirmemizin, düzeltmemizin nedeni çağ n gereği. Bilgi sistemi, bilgi çünkü en büyük güç. Bunun elinde olan toplumlar, belli bir aşamada bunu en mükemmel şekilde kullanacaklar n biliyorlar. Bilgiyi toplamak içinse en son kaynaklar ve en son enstrümanlar kendi ellerinde topluyorlar. Peki bu bilgi sisteminin bu büyük bileşenleri ne? Bilgi sisteminin büyük bileşenleri bir kere yaz l m. Çok büyük bir bileşen. Toplumumuz yaz l m olarak neyi, ne şekilde kat yor. En büyük bileşenlerden bir tanesi, yine donan m. Donan m olarak bilgisayar teknolojisi, bilgisayar altyap s olarak, büyük bir bileşen var. Sonra bu ikisini kullanacak olan personel var. Ve bunlar n sonucunda ortaya at lacak olan bilgi var. İlk ikisine ülkemiz olarak uluslar aras perspektif içersinde hemen, hemen hiç bir katk da bulunmad ğ m z söylersek, yanl ş yapmam ş oluruz. Ancak yapabileceğimiz konu bu ikisini etkin bir biçimde kullanabilmek için ulaşt rabileceğimiz verileri, elde edeceğimiz verileri sakin bir şekilde toplayabilmek için personel, Say n Başkan nda söylediği gibi personel eğitimiyle ilgili olarak, onu kullanacak personelle ilgili olarak büyük bir çaba içersine girmek zorunday z. Şimdi ben buradan uluslar aras arenaya geçmek istiyorum. Uluslar aras arena üzerinde bizim haritac lar olarak, çok yak ndan ilgilendiren iki tane kuruluş eğitim içerisinde zaten büyük çabalar sarf etmekte. Bunlardan bir tanesi ISPRS biraz önce veya dün bunun ne tür organize olduğunu da gördünüz. Bir çok komisyonunda bilgi sistemleriyle ilgili olarak yap lan çabalar var. İkincisi de "İnternational Federation of Surveyors (FİG) yani Uluslar Aras Haritac lar ve ölçmeciler Birliği bizim, odam z n bizi teslim ettiği yer ve temsil ettiği yer. Bu ikisinin ortak bileşeni çerçevesi içerisinde ve özellikle görselleştirmeyle ilgili olarak da bir birlik, Uluslar Aras Kartografya Birliği. Şimdi bütün bunlar n hepsini bir araya getirdiğimiz zaman, bir perspektife yönüne bak yoruz ki, bütün bu çerçeve içerisinde ülkeler kendi özgür sorunlar na bağl olarak, farkl çabalar içerisindeler. Bir Kuzey Avrupa Ülkesine bakt ğ m z zaman; kadastro problemini halletmiş, temel harita altyap lar n halletmiş bir ülkenin sorunu ile, mülkiyet sorunlar yla uğraşan, hala bir Akdeniz özellikle ve Doğu Akdeniz Ülkeleri platformu var. Yine şu anda Avrupa Topluluğuna yeni kat lmakta olan Doğu Avrupa Ülkeleriyle ilgili olarak ise mülkiyetin belirli bir zaman içerisinde ihmal edildiği ve ülkende önemsenmediği bir toplumda 10 y ll k perspektif içerisinde Glasnost ve Prestroykayla ilgili, Polonya n n s - n r ndan tutun, Japonya ya kadar olan coğrafya içerisinde buna Hindistan, İran da katabilirisiniz bir miktar. Hala daha temel haritayla ilgili belli baz sorunlar n ülkemizle ilgili eşdeğer sorunlar olan ülkeler var. Şimdi uluslar aras platformlarda her iki tane belirli reçeteler sunmak mümkün değil. Ancak gelişen teknolojiler, mesleğin altyap s - n ve meleğin ismini dahi var ncaya kadar değiştirmiş vaziyettedir. Bu gün bilginin top- 122

10 lam n n en önemli ve en etkin yolu olarak iki temel nokta ortaya ç k yor. Evet, arazi ölçmesiyle doğrudan ölçerek veriyi, baz bilgiyi topluya biliyoruz ama geniş sahalarda art k bizim bilgi toplamam z gerekiyor. Ve rasyonel olarak bilgi toplamam z gerekiyor. O zaman bu rasyonel bilgiyi, fotogrametri ve uzaktan alg lama bilgileriyle toplamak zorunda kal yorsun. Ben kendim bu mesleği seçtiğim için söylemiyorum ama bu böyle. Bu nedenle ülkelerde yeni yap lan eğitim yap lanmalar içerisinde fotogrametri, uzaktan alg lama, bilgi teknolojilerinin büyük yeri var. Bilgi teknolojilerinin yeri varken biz kendi mesleğimizdeki bilgiyi öğretirken, bunlarla ilgili uluslar aras standartlar yapmak zorunda kal yoruz. Uluslar aras standartlarda ise İSO biliyorsunuz "International Standart Organization ISO normlar n yani bütün ülkelerin uymas gereken normlar yap yor. O normlar n içerisinde de en önemlisi bizim mesleğimizle ilgili şu anda tam olarak üzerinde çal şan TC211 dediğimiz, Türkiye Cumhuriyeti değil. O teknik kurul, Recommendations dan gelen, TC211 normu. TC211 normu o kadar önemli ki, meslek adam n n, meslek insan n n ad n dahi tarif ediyor. Kalitesini de tarif ediyor ve karş l kl akreditasyonu ne şekilde olmas gerektiğini de tarif ediyor. Bu uluslar aras boyut ama dün aç l şta bir miktar maalesef toplant n n geç başlamas nedeniyle k sa kesmek zorunda kald ğ m z bir Avrupa Birliğiyle ilişkilerimiz var bizim. Avrupa topluluğuyla ilişkilerimiz var. O Avrupa topluluğuyla ilişkilerimize EGOS "European Grup of Survey ler yak nda bütün akreditasyonu, ülkelerdeki mühendislerin akreditasyonunu, diplomalar n eşdeğerliliğini, eğitimin eşdeğerliliğini kimin, hangi ülkede, nerede, ne şekilde eğitimi tan yabileceğini, tan nan bu eğitimdeki diploman n hangi ülkede, hangi görevleri alabileceğine karar verecek. Unutmay n Türkiye eninde ve sonunda istense de, istenmese de Avrupa topluluğunun üyesi olacak. Avrupa topluluğunun üyesi olduğu zaman, bir zamanlar Avrupa topluluğuna girmemek üzere söylememiş olduğumuz bir laf ve kaç rd - ğ m z f rsat da, demiştik ki, "Onlar, onlar ortak biz pazar olamayal m." Lütfen eğer biz belli baz şeyleri yapacaksak, o işte EGOS un ve diğer şeylerin akreditasyon normlar - na uygun, insanlar yetiştirmek, bilgileri üretmek, kaliteyi ve standartlar bir araya getirmek üzere çal şmal y z. Bana ay rd ğ n z sürede söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Say n Başkan. BAŞKAN - Süresinden de yar m dakika önce bitirdi. İlave önerileri varsa alabiliriz ama daha sonra tekrar görüşme şans m z olacak. Program n ak ş çerçevesi içerisinde Türkiye ye dönmek istiyoruz. Uluslararas bu ufku ald ktan sonra ülkemizde hükümet düzeyinde, başbakanl ktan bu konular hem mesleğimiz ad na, hem bizim ad m za yürüten, paylaşan değerli bir arkadaş m z da aram zda. Başbakanl k İdareyi Geliştirme Başkan olarak gerçekten kendisini burada bir kez daha görmüş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şimdi kendisine yönelteceğim soru şu. Avrupa, dünyan n küreselleştiği ülkemizin de Avrupa Birliğine geçişi yaşad ğ bu süreç içinde acaba hükümetlerimiz bütün bakanl klar koordine eden başbakanl ğ m z bu güne kadar bu alanda neler yapm şt r? Neler yapmay düşünüyor? Bunlar bize aktarabilirler mi? Efendim yine bir akademisyen arkadaş m z Prof. Dr. Gürol BANGER e söz veriyorum. Buyurun Say n Gürol BANGER. 123

11 GÜROL BANGER - Teşekkür ediyorum. Efendim, Türkiye nin belli bir süredir yaşad ğ ekonomik kriz ortam nda, böyle bir toplant da, hükümetin yapmakla sorumlu olduğu işler hakk nda konuşmakla ilgili ne kadar cesaret sahibiyim bilemiyorum. Bunun boyutu, konuşmalar m s ras nda ortaya ç kacakt r. Bir ülke düşününüz! Vatandaşlar bir gece, 2800 Dolar milli gelire sahip olarak yat yorlar, ertesi sabah, kalkt klar nda 2000 Dolarl k milli gelirle uyan yorlar. Böyle bir karmaş k ortam içinde, acaba ben, Türkiye nin geleceğiyle ilgili yapt ğ m z projeler, planlar ve sürdürdüğümüz işlerle ilgili yaklaş mlar m z, sizler taraf ndan tebessümle mi karş laşacak? yoksa siz bu konularda cesaret mi vereceksiniz? bunu şimdiden kestirmem oldukça güç. Ancak, y lmadan, yapmak istediğimiz şeyler üzerine giderek, yapabildiğimiz kadar yla işlerin alt nda kalkma gayreti içindeyiz. Çok yak ndan bilindiği gibi, Türkiye de büyüyen kamu kurumlar, siyasi kadrolaşmalar, hükümetin oluşumunda tart ş labilir paylaş mlar, bir genel müdürlüğe, bir devlet bakan n n isabet etmesi gibi, inan lmas güç bir kamusal planlama ve yönetimi problemleriyle karş karş ya olan bir Türkiye. Türkiye nin yaşanan bir gerçeği olarak, sadece, yaşananlar n ortaya konmas değil, ayn zamanda benzeri yap sal problemlerin, bunlar, hemen her kurumda yaşan yor olmas d r. Say n Kemal Derviş e, Bakanlar Kurulu Salonunda sandalyesi için nas l yer bulunduğuna hayret ediyorum. Benim bildiğim kadar yla bir tane sandalye koyacak yer yoktu, o salonun içinde. Evet, Başbakanl k olarak, başkanl ğ m n da görevlerini belli ölçüde geliştirerek, Türkiye Cumhuriyeti nin çağdaş devlet anlay ş na sahip olmas ve buna yönelik faaliyetler içinde çal şmalar gösterebilmesi için, yönetimi, bilgi ve iletişim teknolojisinin üzerine oturtmakla ilgili temel bir tak m projeler geliştirdik ve bunlar içinde de baz ad mlar atm ş durumday z. Ancak burada yanl ş anlaş lmamas gereken temel bir kavram var. Bu sadece kamu kurum ve kuruluşlar n n veya buna bağl olan diğer müesseselerin bilgisayarlaşmas değildir. Buradaki esas anlam, bilgi teknolojilerine yönelik faaliyetlerin tam anlam yla yerine getirilmesi ve daha önemlisi ki, iki konuşmac m zda ayn şeyden bahsetmiştir, bürokraside, yürütmede, toplam kalite hizmetine yönelik köklü bir düşünce değişiminin sağlanmas d r. Aksi halde paran z olduğunuz sürece siz, yeterli bilgisayarlar al p bunlarla ilgili işlemleri sürdürebilirsiniz. Maksat o değildir. Bunlar araçt r, hedef değildir. Dolay s yla bu düşünce ve yönetim tarz değişmediği sürece de yaşan problemlerin hepsini ve arzu edilmemekle birlikte bunlardan çok daha büyüğünü yaşamaya haz r olmak durumunday z. Yapt ğ m z faaliyetleri, sürem oldukça s n rl olduğu için, atlayarak ve h zl bir şekilde sizlere aktarmak istiyorum. Kamu kurum ve kuruluşlar taraf ndan şimdiye kadar üretilmiş olan tüm konumsal, konuma bağl tan msal ve sözel bilgilerin tamam n n aç k toplum, aç k yönetim olarak isimlendirilebilen bir kamusal yönetimi ve yap s alt nda bilgi sistemleri ortam nda paylaş labilir olmas n sağlamakla ilgili faaliyet sürdürüyoruz. Doğrudan kamunun üretmiş olduğu, akl n za gelen her türlü bilginin, verinin ulusal standartlara oturtulmuş olmas gerekir. Aksi halde iletişim teknolojilerinin alt nda 124

12 bunlarla birbirleriyle konuşabilmesi, anlaşabilmesi ve veriye ulaş m söz konusu olamayacakt r. Dolay s yla bu konudaki ülke standartlar fevkalade önem arz etmektedir. Bu işlemlerin yerine getirilebilmesi için politika, teknoloji ve kurumlar ve standartlar öne ç kmaktad r. Ancak sayd ğ m politikalar, teknoloji, kurumlar ve standartlar dolay s yla biz, veriden bahsettiğimiz için doğal olarak bunlar bir yumak olarak birbirlerinin içine geçmiş durumdad r. Herhangi birisinin iyi gidiyor olmas sistemin ilerliyor olmas n ifade etmez. Sistem olarak birbirlerinin içinde yer alm ş olmalar sebebiyle, bir bütün halinde ilerlemek, geliştirilmek veya sisteme oturtulmak durumundalar. Böyle olunca da politikada herhangi bir aksakl k olduğunda diğer unsurlarda problemler doğmaktad r. Kurumlar n iyileştirilmesi, kapat lmas, birleştirilmesiyle ilgili bir noktada bir problem ç kt ğ zaman diğer konularda da problemler doğmaktad r. Esas görevlerimizden birisi de söz konusu düşüncenin geliştirilerek ve insanlar m z n kafas na yerleştirilerek bilgiye talebin artt r lmas d r. Temel maksatta budur. Bilginin aç kl ğ kadar, bilgiye talep de yan yana olmak zorundad rlar. Talep olmad ğ zaman bilginin aç kl ğ, kapal l ğ, gizliliği, çok gizliliği gibi kavramlar n tart ş lmas söz konusu değildir. Dolay s yla esas olan bilgiye talep olmal d r ki, buna hizmetle ilgili alt sistemler yerine oturtulabilsin. Tabi bunu sağlarken de bilginin güvenilir olmas da fevkalade önem taş maktad r. Erişebildiğiniz anda yetkileriniz çerçevesinde o bilginin doğru olmas gerekir. Hocam n ifade ettiği gibi IMF nin Avrupa Başkan n n ifade ettiği IMF in Türkiye deki bu krizi beklemiyor olmas, tamamen kendilerine aktar lan Türkiye verilerinin yanl şl ğ ndan kaynaklanmaktad r. Dolay s yla güvenilirlik ve tabi ki bunun içinde doğrulukta fevkalade önem arz ediyor. Efendim baz konular aktarmak için az bir vaktim kald. Bir dakika içinde özetleyeceğim, sizin sorular n z olursa ayr nt l bir şekilde cevapland rabilirim. Bilgiye talebin artt r lmas ve bilgi teknolojilerini kullanarak bilgiyi kullan labilir insanlar m z n art r lmas bir eğitim konusudur. Bunu sağlayacak olan da devletin ve dolay - s yla bunu yöneten hükümetin görevidir. Buna hizmet edecek olan altyap n n k saca kamu bilgisayar ağ n n kurulmas faaliyetleri sürdürülmektedir. Eğer bu sene bir aksakl k olmad ğ taktirde 2001 y l sonunda tüm kurumlar birbirine bağlam ş olacağ z. Bu altyap olmadan zaten bir şey sağlamam zda söz konusu olamayacakt r. Buna benzer olarak da, tabi ki bilgi dediğimiz zaman Türkiye nin stratejik bilgileri, bilinen normal aç k bilgiler, hepsi birbirinin içinde de olabilir. Dolay s yla bunlar n aras nda s n flanarak güvenirliliğin yan nda da bunun tutarl l klar ve gizliliği anlam nda da bir tak m devlet anlam nda da tedbirlerin al nmas yla ilgili faaliyetler sürdürülmüştür. Kamunun birbirleriyle bilgi talebinin koordinasyonu için Başbakanl kta Yönetim ve Bilişim Merkezi ismi alt nda bu işlerin koordinasyonunu yapan bir merkez oluşturulmuştur. Diğer taraftan yine, çokça, s k rastlanan bir diğer problemi çözmekle ilgili çal şmalar bitmiş durumdad r. Tüm kamunun İnternet ana omurgas na ç kmakla ilgili servis sağlay c görevini üstlenmiş bulunuyoruz. Kamu kurumlar, istedikleri taktirde bizim üzerimizden herhangi bir ücret ödemeksizin İnternet e ç kabilecektir. Dolay s yla, birbirle- 125

13 riyle haberleşme veya veriye ulaşma imkan na sahip olacaklard r. Benzer şekilde, elektronik imza ile ilgili faliyetlerimiz sonuçlanm şt r. Ve bunun dağ t m yla ilgili yasal altyap faaliyetleri bitirilme noktas ndad r. Özet ve çok h zl olarak yap lan işlerle ilgili bir tak m ana maddeleri sizlere aktard m. Teşekkür ediyorum. BAŞKAN- Say n BANGER e ben de yapt ğ bu çok samimi aç klamalar için teşekkür ediyorum. Ayn zamanda süresinde tamamlad ğ için teşekkürlerimi yenilemek istiyorum. Değerli konuklar şimdide kamu sektörünün bir devam olarak, kamunun faaliyetleri konusunda hem kurumsal olarak yap lan çal şmalar değerlendirmek, hem de kamu kurumlar aç s ndan konuyu değerlendirmek üzere yine bir kamu kurumumuzdan Harita Genel Komutanl ğ m zdan kat lan bir arkadaş m z var. Kendisi Binbaş Hayati TAŞ- TAN, kendisi ayn zamanda yüksek mühendis ve doktor, akademik kariyerde olan bir arkadaş m z. Dolay s yla kendisine yönelmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi ülkemizden haritac l ğ n başlang c ndan bu güne gelişinde, Harita Genel Komutanl ğ m z n önemli katk lar var. Bugün de üstlendiği rol itibariyle belki de yaln z savunmay değil, ayn zamanda kalk nmay da içine alan bir yap içerisinde ülkemizin gelişimine güvenliğine katk da bulunan bir kurumumuz. Değerli katk lar olan bir kurumumuz. Dolay - s yla yar sivil, yar askeri bir kurumumuz. Hizmetleri aç s ndan diye de bakabiliriz. O bak mdan ben Harita Genel Komutanl ğ m z n bu alanda, coğrafi bilgi sistemi al n nda yapt ğ faaliyetleri çok k sa olarak, faaliyetleri konusunda sizleri bilgilendirmesini rica ediyorum ama bir kamu kurumu olarak hem Harita Genel Komutanl ğ şeysiyle kurumsal yap s yla, bu faaliyetin nas l organize edilmesi, nas l koordine edilmesi gerektiği konusunda bir değerlendirme yapmas n da diliyorum, bekliyorum yani bir kamu hizmeti olarak, coğrafi bilgi sistemi konusunda bir değerlendirmesini, irdelemesini bekliyorum. Şimdi sözü Say n TAŞTAN a veriyorum. Buyurun Say n TAŞTAN. HAYATİ TAŞTAN - Teşekkür ederim Say n Başkan m. Değerli Hocalar m, sayg değer konuklar. Öncelikle Harita Genel Komutanl ğ n n buradaki konumu olarak hiçbir şekilde "asker" olarak değil, tamamen bir "haritac " olarak, harita üreten ve Türkiye nin ulusal düzeyde savunma ve kalk nma amaçl haritalar n üretmekle sorumlu bir kurumun temsilcisi olarak bulunmaktay m. "Harita Genel Komutanl ğ bu zamana kadar neler yapt? Halen neler yapmakta? Ve gelecekte neler yapmay planlamakta?" şeklinde konuşmam, üç ana başl k alt nda sürdürmeyi planl yorum. Harita Genel Komutanl ğ, bilindiği gibi önceleri bas l haritay, 1/ ve daha küçük ölçekli bas l haritay, üretirken; aha sonra bu haritalar n bilgisayar ortam nda kullan m ve daha kolay erişimi amac na yönelik olarak öncelikle "münhani paftalar " ad - n verdiğimiz, yükseklik bilgilerini bilgisayar ortam na aktarmakla "Coğrafi Bilgi Sistemi" faaliyetlerine 1989 y l nda başlam şt r. Bu çal şmalar neticesinde, uzun bir süre sonras, bu günlerde tüm Türkiye nin 1/ ve 1/ ölçekli "say sal yükseklik paftalar " bilgisayar ortam na aktar lm ş, gerek sivil kullan c lar n, gerekse silahl kuvvetlerin hizmetine sunulmuştur. Bu çal şmalar n yan s ra, Harita Genel Komutanl ğ, 126

14 haritac l k alan nda çeşitli ulusal ve uluslar aras projelere kat lm ş ve bu projelerde kazand ğ deneyimleriyle coğrafi bilgi sistemi konusundaki faaliyetlerine devam etmiştir. Halen Harita Genel Komutanl ğ, 1/25.000, 1/ ve 1/ ölçekli topografik veritabanlar kurma çal şmalar na devam etmektedir. Niçin topografik veri taban? K saca bundan bahsedeyim. Bilindiği gibi bu sempozyumun, bu panelin ad Coğrafi Bilgi Sistemleri Paneli. Ama düşünün, biz hepimiz haritac y z ve Türkiye de bu haritac lar için bir şanst r. Coğrafi bilgi sistemleri konusunda sempozyum yapan, panel yapan, kitap yay nlayan büyük çoğunlukta haritac lar, daha doğrusu harita mühendisleri, harita kadastro mühendisleri veya jeodezi-fotogrametri mühendisleri ad alt nda "haritac lar" olmuştur. Bundan da Harita Genel Komutanl ğ olarak mutluluk duymaktay z. Ne var ki, coğrafi bilgi sistemi demek, sadece "harita" demek değildir. Harita, coğrafi bilgi sisteminin, bilindiği gibi bir altl ğ d r ve temel altl ğ d r. Bunun bilincinde olan Harita Genel Komutanl ğ öncelikli olarak, haritalar n bilgisayar ortam na aktar lmas yani grafik verilerin bilgisayar ortam na aktar lmas ve daha sonra kamu kurum ve kuruluşlar n, özel sektörün, şirketlerin, kişilerin bu verileri kullanarak kendi isimlendirecekleri, örneğin "orman bilgi sistemi", "kadastro bilgi sistemi", "karayollar bilgi sistemi", "elektrik bilgi sistemi" ad alt nda değişik özel isimlerle adland r labilecek coğrafi bilgi sistemlerini kurmalar ve daha sonra, Gürol Hocam n da belirttiği gibi bu sistemleri birbirlerine bir şekilde INTERNET veya INTRA- NET arac l ğ yla bağlayarak ulusal düzeyde bir coğrafi bilgi sistemi kurulmas yönünde çal şmalar n başlat lmas gerektiğine inanm şt r. Bu nedenle, öncelikle haritalar n bilgisayar ortam na aktar lmas için çal şmalara başlam ş olup bu bağlamda çeşitli kamu kurum ve kuruluşlar yla çeşitli protokoller yaparak böyle bir sistemin kurulmas için çal şmalar na devam etmektedir. Harita Genel Komutanl ğ gelecekte ne yapmay planlamaktad r? Yine daha önce söylediğim gibi Harita Genel Komutanl ğ ülke düzeyinde haritalar n üretiminden sorumludur. Bunun d ş nda bir orman bilgi sistemi veya bir karayollar bilgi sistemi veya herhangi bir bilgi sistemi kurmaktan sorumlu değildir. Ve bu bilgilerin paylaş m konusunda Harita Genel Komutanl ğ, "standartlar" haz rlama çal şmalar na başlam ş ve bu çal şmalarda Türkiye de Türk Standartlar Enstitüsü arac l ğ yla olabileceğine inanm şt r. Bundan sonra Harita Genel Komutanl ğ, ulusal düzeyde kurulacak bir kurul, bir birlik veya bir çat alt nda coğrafi bilgi sistemi çal şmalar n n özelikle haritac l k aç s ndan koordinesi, standartlar n n belirlenmesi, üretilen veya üretilecek verilerin tekrarl üretilmemesi, daha önce yine konuşmac lar n belirttiği gibi bir çok şehirde kurulan coğrafi bilgi sistemleri için toplan lacak verilerin tekrarl olmamas yönünde standartlaşt rma çal şmalar na devam etmektedir. Yine bir konuşmac n n, Orhan Hocam n söylediği, yaz l ma ulusal düzeyde katk lar yönünden de Harita Genel Komutanl ğ n n çal şmalar vard r. Bilindiği gibi yaz l m genelde yabanc menşeli yaz l mlard r. Ve yine, yine bizim bildiğimiz, özel şirketlerde olduğu gibi Harita Genel Komutanl ğ da kendisi tamamen yaz l m n kaynak kodu kendisi- 127

15 ne ait olmak üzere, rekabet niteliğinde olmamakla birlikte Türk Silahl Kuvvetleri içerisinde kullan labilecek bir SAHADASU (Say sal Harita Destekli Askeri Destekli Askeri Uygulamalar) isimli bir "coğrafi bilgi sistemi yaz l m " geliştirmiş ve bunu Türk Silahl Kuvvetlerinin kullan m na sunmuştur. Sürem doldu san yorum, BAŞKAN - İki dakikan z daha var. Kullanmak isterseniz. TAŞTAN - Ve Harita Genel Komutanl ğ bu coğrafi bilgi sistemi çal şmalar kapsam nda özellikle veri güvenliği, verilerin telif haklar, iktibas haklar konular nda da çal şmalar n sürdürmektedir. Bilindiği gibi bir k s m kullan c lar, çok uzun süredir, bizlerin belki dedeleri yaş nda veya dedelerimizin dedeleri taraf ndan, çok uzun süredir dağlarda, tepelerde haz rlanm ş olan bu haritalar, hiçbir iktibas hakk vermeden çok k sa sürede, fotokopisini çekerek, bilgisayar ortam nda raster taray p, koordinatland rarak yada bunlar n üzerinden yine çok az bir emekle say sallaşt rma yaparak, bir iktibas ve telif hakk ödemeden kullanmaktalar. Bu durum, sadece Harita Genel Komutanl ğ için değil, harita üreten tüm kurum kuruluş ve kişiler için geçerli. Yani bir kurum ve kuruluşun uzun sürede haz rlad ğ bir verinin, başka bir kullan c taraf ndan hiçbir ücret ödenmeksizin kullan lmas n önlemeye yönelik olarak, telif ve iktibas haklar konular nda bir tak m önlemler alma konusunda çal şmalar n sürdürmektedir. Şimdilik bu kadar, teknik konularla sorulara cevap verebilirim. Eğer Harita Genel Komutanl ğ n n politika ve stratejisini ilgilendiren konularla ilgili sorular olursa, bu konuda yetkili Doktor Mühendis Albay Ömür DEMİRKOL da buradad r. Kendisinden de söz isteyebiliriz. Sağ olun. BAŞKAN Say n TAŞTAN a da teşekkür ediyoruz. Hem bir akademisyen hem de bir uygulamac olarak Harita Genel Komutanl ğ m z n yapt ğ faaliyetleri teknik düzeyde aktard lar. Şimdi bir başka boyutuna geçiyoruz. Yerel yönetimler. Yerel yönetimler asl nda toplumumuzu kucaklayan yönetimler. Ülkemizdeki coğrafi bilgi sistemi uygulamalar na bakt ğ m z zamanda yerel yönetimlerin kamu sektörümüzün çok önüne geçtiğini cesaretli kararlar verip ve bunlar uygulad ğ n görüyoruz. Bu tabi yönetim yap lar ndan kaynaklanan ve sürekli rekabete yönelik seçimle gelip, seçimle giden yönetimler olduğunu da düşünürsek bir bak ma toplumun denetimine tabi kurumlar daha aç k kurumlar olmas ndan da kaynakland ğ ndan şüphe yoktur. Geçmişte yaşad ğ m z uygulamalarda bugünkü süreçte bunu göstermektedir. Ne yaz k ki, bunlar ciddi olarak tart şmam z laz m. Kamu kurumlar m z asl nda bunun her türlü altyap s n sağlamak gibi kadro ve teknoloji gibi sağlamak gibi olanaklar na karş n beklenen, toplumun beklediği bu beklentileri karş layamam şlard r. Dersek yanl ş bir şey söylemiş olmay z. Yerel yönetimlerin daha at l mc bir yap içinde olduğunu görüyoruz. Deminde ifade etmeğe çal şt m. Özellikle toplumun gönencini artt rmak isteyen yönetimlerin yerel yönetimlerin, bu konuya önem verdiklerini, asl nda belki seçmenlerinde hiçbir şekilde anlatamayacaklar sadece ürünlerini sunabilecekleri bu hizmeti kabullenerek de ciddi bir risk üstlendiklerini görmekteyiz. Onun için bu faaliyete başlaya yerel yöneticileri kutlamak istiyorum. İşte bu çerçevede, yerel yönetimler ad na olmasa da Eskişehir deki uygulama- 128

16 lar konusunda bizleri bilgilendirmek, teknik düzeyde olmasa bile bunun yerel yönetimlerin genel politikalar konusunda bilgi vermek üzere değerli meslektaş m z Profesör Doktor Y lmaz BÜYÜKERŞEN i eski bir rektör, şimdiki bir belediye başkan olarak davet etmiştik. Kendileri de bizi k rmay p kat lacaklar n söylediler fakat bu toplant ya dan şman yla birlikte kat lma arzusunda olduklar n teknik düzeydeki aç klamalar onunla, onun yapacağ n ifade etmişlerdi kendileri gelemediler. Bir uluslar aras program nedeniyle gelemediler. Dan şman Murat Bey, Murat DİREN aram zda san yorum, bu konulara kendileri muhatap olacaklar ve bir sunuş ve tabi bir sunuş yapacaklar. Sözü kendilerine veriyorum. Eskişehir deki uygulamalar konusunda mümkünse bilgi sunacaklar daha sonra yerel yönetimlerin politikalar n bu çerçevede değerlendirecekler. Murat Bey buyurun efendim MURAT DİREN Say n Divan ve Kurultay Üyeleri, Say n Başkan m z kurultaydan özür diledi bu gün Amerika dan gelen bir heyetle kredi görüşmeleri yapacağ için gelemediğini belirtti yoksa kat lmay arzu ediyordu. Ben gerek teknik olarak gerek başkanl ğ nda bu konuya yaklaş m konusunda baz bilgiler vermeye çal şacağ m. Eskişehir seçimlerden hemen bir ay sonra kadrolaşmaya başlad ğ tarihten itibaren kent bilgi sistemleri, yönetim bilgi sistemleri ve coğrafi bilgi sistemlerine ilişkin girişimlerini başlatt. Bunun nedeni; Eskişehir in global bir dönüşüm programlamas yd Eskişehir için. Geleneksel bir sanayi kentini bir bilgi kentine dönüştürmek için bir dönüşüm program yd bu. Devlet Planlama Teşkilat na sunulan 15 e yak n program aras nda coğrafi ve kent bilgi sistemleri DPT taraf ndan hemen 99 y l n n sonunda kabul edilen say l 7 programdan bir tanesi aras na girdi. Ekranda gördüğünüz kuruluş bu amaç doğrultusunda kuruldu ve ben Say n başkan n dan şmanl ğ d ş nda bu merkezin başkanl ğ n da yürütüyorum. Şimdi bu proje çerçevesinde neler amaçlan yordu tabi bu dönüşümü sağlamak Say n Başkan ve Divan Üyeleri küresellikten söz ettiler biz küresellik dalgalar n n alt nda kalmaktan çok sörf yap p dalgalar n üzerinde hareket etmeye çal şmay amaçlad k, temelde ve bilim, iletişim teknolojilerine, bilgi teknolojilerine ağ rl k vermek amac ndayd k. Projelerimiz aras nda farkl nitelikte projelerde var, coğrafi ve kent bilgi sistemleri bunlardan bir tanesi. Şimdi neler amaçlan yor dediğimiz zaman tabi verimli h zl bir yönetim sistemi kurmak, klasik belediyecilik sistemini elektronik belediyecilik, dijital belediyecilik aşamas na getirmek amaçlan yordu. Bu nedenle kent bilgi sistemi belediye içi iletişimin bilgi ak ş sisteminin değerlendirmelerini sağlamas n, sağlamak amac yla kuruldu. Öte yandan ülkesel sistem merkezi yönetimin sektör baz nda örgütlenmesine karş n yerel sistemler biliyorsunuz lokasyon coğrafi temel de oluşan sistemler. Bu nedenle biz bir kamusal entegrasyonu da sağlamay bu projeler çerçevesinde amaçlad k. Yani coğrafi ve yerel sistemden sorumlu olan yerleşme özelliklerinden bunlar n planlanmas ndan yürütülmesinden sorumlu olan yerel yönetim, diğer kamu kuruluşlar yla ilişkisini bu coğrafi ve kent bilgi sistemi çerçevesinde ve kent planlama geleceği şekillendirmek amac y- 129

17 la yürütülen kent planlamas çerçevesinde bir entegrasyon amaçl olarak da kulland. Bunun d ş nda tabi kentle bir iletişim kurulmas enteraktif bir yönetişim sistemine geçilmesi amaçlan yordu. Kent içi sistemler belediye içi sistemler malum, kentle yönetişim yine İnternet, İntranet ve enteraktif belediyecilik muhtarlarla elektronik haberleşme çerçevelerinde yürütülmekte. Bunun d ş nda bir Say n Başkan belirtti kamunun gelirlerinin art r lmas meselesi var, coğrafi bilgi sistemi ve kent bilgi sistemi çerçevesinde emlak ve çevre vergileri, tabela vergileri gibi vergi art r m kamu kaynaklar n n geliştirilmesi amaçlan yor, buna yönelik çal şmalar yap l yor. Onun d ş nda yine son depremden sonra acil müdahale yönetimi, kriz yönetimi gibi çal şmalar için bu sistemlere ihtiyaç duyuluyor temel yaklaş mlar m z bu sistemlere bu şekilde oldu. Şimdi burada temel sorunlar m z aktarmak istedik daha sonra bunlara dönebiliriz fakat bu sistem organizasyonu kurarken, önem verdiğimiz bir hadise iletişimdi ortak kullan md. Bu nedenle tüm belediye sistemini ki bunun say l önceliklerden olduğunu düşünüyoruz, alt belediyelerimiz ilçe belediyeleri olarak adland r lan ve ESKİ sular idaresini bir gigabaytl k fiber optik hatlarla kendi döşediğimiz birbirine bağl l k online olarak dosya paylaş m ve işlem yapabiliyoruz bu kuruluşlar m zla böyle bir entegrasyon kurum içinde sağlad k. Bunun d ş nda yine biraz burada ki gösterim s ras yla da gitmek zorunda kal yorum, fakat say ma yönelik Devlet İstatistiğin, bakanl ğ n genelgeleri çerçevesinde bir numarataj sistemi uygulad k. Bu çerçevede de bir yönetim kent bilgi sistemiyle, coğrafi sistemin entegrasyonunu sağlamas için zorunlu olan adres sistemine ki baştan hatal yd ve bütün kentlerimiz bu sorunu yaş yor, hatal sistemler nedeniyle ulaşam yorlar mülkiye bilgilerine, adres bilgilerine. Bu sistemi s f rdan yeniden yap land rd k tüm kenti yaklaş k binay say sallaşt rd k yerinde tespitle yaklaş k bir y ld r bu çal şma sürüyor son olarak adres eşleme aşamas n bitirdik veri girişlerini yap yoruz tekrar. Bu adresleme sistemiyle art k bu iki sistem birbiriyle rahat konuşabilir hale geldi ve kamu bilgileri yada sözel bilgiler olarak nitelendirdiğimiz bilgileri coğrafi bilgilerle bütünleştirmek için bu sistemi oluşturduk ve çal şma devam ediyor. Sisteme bilgi girişini sağlamak için yani emlak, çevre ve abonelik bilgileri d ş nda, nüfus kağ tlar ndan özlük bilgilerini girmek üzere bir kentli numara ve kentli kart verme çal şmas na başlad k, oldukça yüksek rakamlarda bu girişleri yapt k bu adreslemeyi tamaml yor ve bu kamunun MERBİS Projesine de bir anlamda bir uygulama projesi olarak yine yer alacak görünüyor. Bu sistemde neler gerekli olduğunu belirtiyoruz sürekliliği olan bir sistem hemen entegrasyon konusunda birkaç örnek vereyim; şehrin imar plan, yap adalar baz nda burada görünüyor tümü say sallaşt r lm ş bilgilerdir anayollar oluşturulmuş durumda biraz ayr nt da şehrin tüm mahalleleri s n rlar belli anayollar belirlenmiş durumda, daha sonra göreceğiz san r m segmentleri yollarda kamunun elindeki tüm bilgileri tek bir defal k plan öncesi değil, sürekli olarak büyük şehir belediyesi çerçevesinde canl tutabilmek entegre hale getirebilmek coğrafya üzerinde ve sürekli aç k tutabilmek amac taş yanda bir çal şma bu. Altyap bilgilerini oluşturuyoruz, sistemde say sallaşt r lm ş durumda ormanlar ayn nedenle giriyoruz. Kadastrolar bu şehir içi kadastro sistemi %60 onay- 130

18 l, %20 si kadar da onays z onay bekleyen kadastro çal şmalar ve güncelleştirmeler bir yandan devam ediyor bir yandan da tamamlanma süreci işliyor. Acil yönetim ve kriz müdahale plan demiştik ayn şekilde bir haritayla birlikte kent altl klar nda temel özellik taş yan jeolojik haritalar MTA dan al nm ş say sallaşt r lm ş haritalar, art ilave kaynaklar giriliyor, bu çerçevede oluşturuluyor. Bu çal şmalardan şu aşamada ki uygulamaya geçirmekte olduğumuz proje; numarataj bilgileri, kent bilgi sistemi, parsel baz nda tüm bilgilerin girilmesi art jeolojik alt yap n n üst üste çak şt r lmas yla yap adas mahalleden gelerek niteliğinde mikro zonaj çal şmalar na girip jeoteknik çal şmalar da burada yap p deprem riski ve afet riskinin ne olduğunu ve müdahale konular nda nas l hareket edilebileceği konusunda çal şmalar yürütülüyor. Yol ortas verileri dedik adresleme sistemlerinde yollar segmentler olarak say sallaşt r ld. Bu da tamamland 6039 tane sokak ve caddemiz var kentimizde 3000 di biz çal şmaya başlad ğ m z zaman. Bunlar n hepsi elektronik olarak kodlanm şt r, say sallaşt r lan binalarda elektronik olarak kodlanm şt r ve her biri sokak ve cadde isimleri, kap numaralar da değiştirilse art k elektronik olarak birbirine bağlanm ş ve değişmezlik iyonik özellikleri taş yan bilgilerdir. Tüm kentin zaten bu çal şmas bitmiş durumda. Kentin bu yap s n sorgulamaya giriştiğimiz zamanda işte sokaklar segmentler olarak belirlenmiş herhangi bir cadde ve sokağ n eski ismi yeni, ismi burada sorgulanabiliyor, tespit edilebiliyor. Bu sistemlerin planlama çal şmas entegrasyonla birlikte 3 ünün önemli olduğunu belirtmiştik burada, kent hava fotoğraflar n n bilgi sistemi çerçevesinde GİS çerçevesinde say sallaşt r lm ş bilgilerle çak şt r larak son doğruluk kontrolleri yap lma aşamas art planlama amaçl kullan lma çal şmalar n burada örnekle gösteriyoruz, BAŞKAN Say n Diren 2 dakika ek süre veriyoruz efendim. DİREN Peki başkan m çok teşekkürler. Ayn şekilde şehir içi mahalleler say sal olarak planlanm ş bölgeler bunlar n biliyorsunuz zaten alan ölçümleri detayl olarak neler yap labildiği konular yak n konular hava fotoğraflar ndan yine faydalanarak say sallaşt rma, vektörleştirilmiş bilgilerin burada uygulamas bunlar n daha detayland r lm ş hali kap numaralar şeklinde ortaya ç kt. Hava fotoğraf silik olarak görünüyor art k, yeşiller kap diğerleri bağ ms z bölüm dükkanlar vs. ticari kullan şlar şeklinde hava fotoğraf n n kalkm ş haliyle de tüm kentin numara sistemi tespit ediliyor alt yap çal şmalar burada gösteriliyor bunlar vanalara kadar detayland r labiliyor jeolojik çal şmalar için yap lan örnekler burada önemli olan bir bilgi, var kent bilgi sisteminin coğrafi bilgi, sistemiyle bütünleştirilmesi konusunda kent bilgi sisteminden coğrafiye, coğrafiden kent bilgi sistemine geçiş için yap lan yaz l m çal şmalar 1,5 sene önce eski yaz l m firmas n değiştirdik. Kent bilgi sistemi coğrafi bilgi sistemi entegrasyonuna uygun bir yaz - l m firmas yla bu işi yürütüyoruz. Bir sokaktan başlad ğ m z zaman tüm binalara herhangi bir binaya o binan n bağ ms z bölümleri katlar na buradan erişiyoruz. Nüfus bilgilerinden isimle birisine erişmek istediğimiz zaman, eriştiğimiz ismin bütün arsa beyanlar mülkiyet bilgileri karş m za otomatik olarak ç k yor, bunlar üzerinde işlem yap yoruz. O binan n beyannameleri üzerindeki bilgiler burada görünüyor kentli bilgileri ayn şekilde görünüyor. Kentli bilgisinden arama böyle bir tablo üzerinden erişiliyor, 131

19 bunlar n tüm mülkiyet bilgilerine kentli üzerinden erişiliyor, bir sorgulama yapmak istediğimiz zaman kent plan üzerinden süzgece gidiyoruz. Hangi işlemleri yapacağ m - za tematik harita istiyoruz. Bunda yap bilgisini seçiyoruz daha sonra, bu bina hakk nda yap süzgecine ilişkin bilgileri örneğin kat adetlerini sorguluyoruz. Kat adetleri burada karş m za ç k yor, bunlardan kaçak binalar tespit ediyoruz, beyanname vermeyenleri de tespit ediyoruz. Bunlardan kat sorgulamas n yap yoruz şu anda, tüm kent için yap labilen çal şmalar. Yap bilgisine ilişkin bilgiler, adres bilgilerine ilişkin tüm bilgiler ve binan n coğrafi sistem üzerinde tespiti noktas, adres süzgecinden binan n nerede olduğu, hangi fonksiyon taş d ğ burada bir otel karş m za ç k yor, oteller aras ndan hangisi olduğunu, hangi otellerin, nerede bulunduğunu ve otellerin haritalamas çal şmas yap l yor. Planlama amaçl yine hem analiz hem planlama arazi kullan m sorgulamas, bu numarataj bilgisinden ç kan ama başka bilgilerle tamamlan yor ve kent fotoğraflar yla coğrafi bilgi, yani parsel t klamas yla karş m za kent fotoğraflar bütün caddelerin ve ara sokaklar n geliyor. Bunlar n üzerinden bunu tabela vergileri için kullan - yoruz bir yandan bu çal şmay, fakat bir uzman doktordan gerekli program m z da temin ettiğimiz zaman o uzman doktora ait tabeladaki görüntüye ait tüm bilgilere erişebiliyoruz. Burada hedef ve önerilerimizi toparlamaya çal şt k. Bu kadar k sa zaman da aktarabildiğim bu kadar olacak sorular n z olursa cevap vermeye çal ş r m teşekkür ederim. BAŞKAN: Say n DİREN e teşekkür ediyoruz. Eskişehir deki uygulamalar bize görsel olarak da sunduğu için, sonuç ve önerileri daha sonra sizlerle birlikte tart şacağ z. Şimdi son konuşmac ya geçiyoruz, yine yerel yönetimler aras nda ülkemizde ad geçen uygulamalardan birisi; Bursa daki bu uygulama bildiğiniz gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Su Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü ad na yürütüldü, böyle bir faaliyet san yorum, yan lm yorsam bir çok ilkleri içermektedir, sonuçlar hakk nda kendileri bilgi verecekler. BUSKİ Bilgi İşlem Daire Başkan, Say n Yüksek Mühendis Fikri HAŞAL bizi bu konuda bilgilendirecekler. Buyurun Say n HAŞAL. Fikri HAŞAL: İzninizle bende bilgisayardan yaralanmak istiyorum. BAŞKAN: Salondan, değerli arkadaşlar mdan bu son konuşma s ras nda da sorular n yaz l olarak haz rlamalar n hat rlat yor, bunun için yeterli zamanlar olacakt r diye düşünüyorum. Çünkü konuşma sonras nda hemen size yöneleceğiz ve yaz l sorular tercih edeceğiz. Tabi şifahi sorular da olabilecek, ama yaz l sorulara öncelik vereceğiz. Buyurun Say n HAŞAL Fikri HAŞAL: Say n Başkan, değerli Kurultay üyeleri ve meslektaşlar m, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan say n Erdoğan BİLENSER, BUSKİ Genel Müdürü Say n Mehmet Ali MERİÇ ad na ve kendi ad ma hepinizi sayg yla selaml yorum. İzninizle, kuruluş sürecinde neler yapt ğ m z n bilinmesi aç s ndan önce projelerimizi, slaytlardan yararlanarak h zl bir şekilde anlatacağ m. Sonra da işletme sürecinde, yani 132

20 güncellemeye geçtiğimizde ne faydalar elde ettik ve ne gibi problemler yaşad k, onlardan bahsedeceğim, ki ülkemizdeki benzer projelere bu anlatacaklar m z fayda sağlas n ve ş k tutsun. Bursa su ve çevre sağl ğ projesi için 1993 y l nda Dünya Bankas ndan kredi sağlanm şt r, bu kredinin kullan lacağ alt projelerin haz rlanmas nda yaralan lacak temel arazi planlar n n (halihaz r haritalar n) olmad ğ görülmüş; bu durum üzerine BUSKİ taraf ndan 1994 y l n n ilk yar s nda say sal fotogrametrik harita üretimi (M1) projesi başlat lm şt r. Bursa metropolitan alan ve yak n çevresi say sal fotogrametrik (temel arazi planlar ) haritalar n n üretilmesi (M1) işi, bu proje kapsam nda GPS teknolojisinden yararlan larak kurulan yüzey ağ, standartlara ve tekniğe uygun olarak üretilen temel arazi planlar, kontrol hizmetleri konusunda Üniversite - İdare birlikteliği, Yöneticilerin Kent Bilgi Sistemleri kurma konusunda gösterdiği kararl l k, Bursa Kent Bilgi Sistemleri kurma sürecinde başlang ç için tetikleyici faktörler olmuştur. Bursa Kent Bilgi Sistemlerinin Merkezi oluşturulmas çal şmalar nda; y llar 1.5 y ll k bir süre fizibilite ve pilot proje uygulanmas, y llar aras nda 6 y l süren Verilerin toplanmas, Veri toplama sürecine paralel olarak, y llar aras nda Verilerin coğrafi bilgi sistemine uyarlanmas, 01 Eylül 1999 tarihinde Bursa Kent Bilgi Sistemleri Merkezinin işletmeye al nmas, aşamalar ndan geçilmiş olup, bu merkez halen Büyükşehir Belediyesinin kendi personeli taraf ndan işletilmektedir. Yeni teknolojilerin, hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik olarak kullan ld ğ sistemlerde siyasi otoritenin karar çok önemlidir. Bu nedenle daha işin başlang c nda, "Kritik Karar ve Destek Kurulu" olarak isimlendirdiğimiz, konunun karar vericileri taraf ndan yerinde örnekleri ve benzerleri araşt r l p, faydalar gözlemlenip - görülerek olabildiğine inan lm şt r. Fizibilite çal şmas sonucuna göre başlama karar al nm ş; donan m, çevre bilimleri, veri taban işletim sistemi ve paket yaz l mlardan oluşan sistem seçimi yap lm ş, kritik kararlar için beş kişilik "Kent Bilgi Sistemleri Üst Kurulu" oluşturulmuştur. Kuruluş sürecindeki bütün Kent Bilgi Sistemleri çal şmalar Büyükşehir Belediye Başkan n n Başkanl ğ ndaki bu üst kurulu taraf ndan yönlendirilmiştir. Resmi kuruluş 05 Şubat 1997 tarihinde olmuştur. Bu proje bütünü, alt projelerle birlikte ancak bir anlam ifade etmekteydi, o nedenle sizlere Büyükşehir ve BUSKİ teknik personeli taraf ndan ortak yürütülen alt projelerin içeriğinden, k sa k sa bahsedeceğim. Fizibilite projesi; Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulamas n n Bursa kenti için uygun olup olmad ğ n anlamak üzere, mevcut durum incelenip, İdare gereksinimleri saptanarak, 133

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ

VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Merkez Adres: Valimithat Bey Mah. Cemaller Sok.No:4 Kat:4-6 İpekyolu/VAN Tel: (0432) 217 70 61 Fax:(0432)

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com 831 ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com GİRİŞ Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de sadece engelliler için değil, yaşl, hasta, hamile, küçük çocuklu aile ve çocuklar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri Çözümleri Yük. Müh. Orhan Gökdemir netcad Ulusal CAD ve CBS Çözümleri AŞ. 1 Firma Tanımlar Netcad CBS Çözümleri Kurumsal Projeler Referanslar 2 Firma 1989 Yılında Ankara da kurulmuş olup, İstanbul ve İzmir

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

KENTİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ (ALTYAPI) M. Levent SINMAZ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi

KENTİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ (ALTYAPI) M. Levent SINMAZ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 519 KENTİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ (ALTYAPI) M. Levent SINMAZ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi lsinmaz@hotmail.com GİRİŞ Bugün ülkemizde kentleşme olgusunun gelişimi

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-36685 *BE6P3A0FN* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 24382287-100- Konu : Ortak Dersler Hk. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmelik, İnegöl Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Hasan KIRMIZITAŞ Jeoloji Mühendisi DSİ 5. Bölge Müdürlüğü-ANKARA TMMOB, JMO - Bilimsel Teknik Kurulu Hidrojeoloji

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

Aşağıdaki bilgileri okuduktan sonra dilerseniz S.S.S. bölümümüzede bakabilirsiiz.

Aşağıdaki bilgileri okuduktan sonra dilerseniz S.S.S. bölümümüzede bakabilirsiiz. ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI ALMAK İÇİN MÜRACAAT EVRAKLARI Aşağıdaki bilgileri okuduktan sonra dilerseniz S.S.S. bölümümüzede bakabilirsiiz. INTERNETTEN RANDEVU ALARAK GİDİNİZ. http://e-randevu.istanbul.pol.tr/randevuapp/

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Risk Yönetimi. Gürcan Banger

Risk Yönetimi. Gürcan Banger Risk Yönetimi Gürcan Banger Risk Yönetimine giriş Bu sunumun amacı, sivil toplum alanında hizmet tedarik projelerinde, süreç boyunca ortaya çıkması muhtemel risk alanlarının tespiti ve takibi ile oluşabilecek

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL KONUMSAL VERİ ALTYAPISI STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI KURUMSAL BİLGİ FORMU. Bölüm 1: Kurum / Kuruluş Bilgileri

TÜRKİYE ULUSAL KONUMSAL VERİ ALTYAPISI STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI KURUMSAL BİLGİ FORMU. Bölüm 1: Kurum / Kuruluş Bilgileri TÜRKİYE ULUSAL KONUMSAL VERİ ALTYAPISI STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI KURUMSAL BİLGİ FORMU Bölüm 1: Kurum / Kuruluş Bilgileri Kurum / Kuruluş Adı Kurum / Kuruluş Adı Kısaltması Kurum / Kuruluş Adresi Semt / İlçe

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı