Hepinizi sevgiyle kucaklar, yeni okul döneminde başarılar dileriz. Zuhal Özer HER AYIN 15 İNDE ÇIKAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hepinizi sevgiyle kucaklar, yeni okul döneminde başarılar dileriz. Zuhal Özer HER AYIN 15 İNDE ÇIKAR"

Transkript

1 Benim manevi mirasım ilim ve akıldır Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜBİTAK Adına Başkan Prof. Dr. Nüket Yetiş Genel Yayın Yönetmeni Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Duran Akca Yayın Yönetmeni Zuhal Özer Yayın Kurulu Prof. Dr. Ömer Cebeci Dr. Şükrü Kaya Duran Akca Doç. Dr. Hilmi Volkan Demir Yrd. Doç. Dr. Aren Emre Kurtgözü Prof. Dr. Ferhunde Öktem Doç. Dr. M. Fatih Taşar Araştırma ve Yazı Grubu Meltem Yenal Coşkun Pınar Dündar Seçil Güvenç Heper Şefika Eroğlu Özcan Aslı Zülal Grafik Tasarım - Uygulama Ayşegül Doğan Bircan Fulya Koçak Çizer Pınar Büyükgüral Web Uygulama Sadi Atılgan Mali Yönetmen H. Mustafa Uçar Okur İlişkileri - İdari Hizmetler Emine Sonnur Özcan İmran Tok Yazışma Adresi Bilim Çocuk Dergisi Atatürk Bulvarı/No: 221/ Kavaklıdere/06100/Ankara Tel (312) (Yazı İşleri) Tel (312) (TÜBİTAK Santral) Faks (312) (Yazı İşleri) e-posta Internet Okur İlişkileri Tel (312) (312) / 1061 / 3438 Faks (312) ISSN Fiyatı 3,5 TL (KDV dahil) Baskı İmpress Baskı Tesisleri İmaj İç ve Dış Ticaret A.Ş. Baskı Tarihi Dağıtım TDP HER AYIN 15 İNDE ÇIKAR Kapak Fotoğrafı: Visual Photos Kaak Çizim: Pınar Büyükgüral Sevgili Okurlarımız, Okullar açılmak üzere Bu amaçla sizin için bazı sürpriz ekler hazırladık. Bu eklerden biri, yeni okul dönemine başlarken yararlanabileceğiniz bir etkinlik kitapçığı. Bu kitapçığı ailelerinizin ve öğretmenlerinizin de çok seveceğini umuyoruz. Ayrıca dergimizin ekinde ders programınızı yazabileceğiniz bir çizelgeye ve kitap ve defterlerinize yapıştırabileceğiniz okul etiketleri de verdik. Okulların açılışı, aynı zamanda sonbaharın geldiğinin de bir göstergesi. Değişim belki de sonbaharı anlatan en güzel sözcük. Doğa bu aylarda olağanüstü bir değişim gösteriyor. Ağaçların yaprakları sararıp dökülmeye başlıyor, havalar serinliyor ve en güzeli de her yer tohumlarla doluyor. Tohumlar bu değişim döneminin ayrılmaz bir parçası. Bu nedenle bu sayımızda, Bilim Çocuk Kartları nda tohumlar konusuna yer verdik. Size önerimiz yediğiniz meyvelerin ya da çevrenizde gördüğünüz başka bitkilerin tohumlarını toplayıp minik bir koleksiyon yapmanız. Tohum koleksiyonunuzu içine koymanız için de meşe palamudu şeklinde bir tohum kutusu tasarladık. Meşe palamudu demişken, bu sayımızda bir sürprizimiz daha var. Dergimizin sayfalarına yanda gördüğünüz meşe palamudundan 10 tane daha sakladık. Bu palamutları bulmaya çalışırken eğleneceğinizi umuyoruz. Eylül ayının yeni bir okul döneminin başlangıcı olması nedeniyle yine büyük bir heyecanla hazırlandık. Biliyoruz ki sizin, ailelerinizin ve öğretmenlerinizin sevgisiyle Bilim Çocuk Ailesi bu yıl biraz daha genişleyecek. Gerçekten de umut ve heyecan doluyuz. Hepinizi sevgiyle kucaklar, yeni okul döneminde başarılar dileriz. Zuhal Özer

2 Ne Var Ne Yok?...4 Simit ve Peynir le Biliminsan Öyküleri...8 Mühendislik Harikas Binalar Mimarlar Nas l Çal r? Say lar Kutulara Yerle tir Bir Tohumun Çimlenme Öyküsü...18 Bir Karalamay Resme Dönü türmek Çok Kolay!...20 Tarih Boyunca Parfüm lk parfümü kimler yapt? Bu sorunun yan t Tarih Boyunca Parfüm yaz m zda...

3 Dola m sistemiyle ilgili bir oyun oynamak ister misiniz? te, Kalp Okulu Oyunu! Mis Gibi Parfüm Kokuyor...25 Kalbinizi Ne Kadar Tan yorsunuz? Kalp Okulu Oyunu Bak u Gelinci e Reçel Yap yoruz Mektup Kutusu Nas l Çal r? Do ada Bu Ay...42 Gökyüzü Günlü ü...50 Bilgisayar Dünyas ndan...52 Sorun Söyleyelim Dü ünerek E lenelim...54 Satranç Dünyas ndan...56 Yeni Bir Kitap...57 S izden Gelenler...58 Bizim Sokak Gözlem Defteri Bu lu Atölyesi Evde Bilim...48 Hem reçel yapmay ö reniyoruz hem de bilimsel s rlar n ke fediyoruz...

4 Avrupa Bilim ve E lence Günü Bar Has rc Avrupa ülkelerindeki 200 kentte e zamanl olarak kutlanan Avrupa Bilim ve E lence Günü bu y l Avrupa Komisyonu deste iyle TÜB TAK taraf ndan organize ediliyor. Bu günün amac, biliminsanlar n halkla bulu turmak, bilimin ve e lencenin bir arada olabilece ini göstermek. 24 Eylül 2010 günü Ankara Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüsü nde, bilimsel deneyler, konserler, sergiler, gösteriler, aç k oturumlar düzenlenecek ve oyunlar oynanacak. Etkinli e kat lmak isteyenlerin Bilkent Üniversitesi ne ula mlar ücretsiz olarak sa lanacak. Kutlamalar 24 Eylül Cuma günü ba lay p 11:00 da gece 01:00 da sona erecek. Bilim sokaklar nda gezintiye ç kmak, sokak laboratuarlar nda deneyler yapmak, biliminsanlar yla en güncel konular tart mak, kariyer kö esinde gelece ini planlamak, ödüllü yar malara kat lmak, sergileri gezmek, oyunlar oynamak, gün boyunca sürecek konserler ve gösterilerde aileleriyle birlikte e lenmek isteyen herkesi Bilkent Üniversitesi ndeki etkinli e davetli. Avrupa Bilim ve E lence Günü yle ilgili ayr nt l bilgi için: 4 Bilim Çocuk

5 Di Hekimi Koltu unda Bir Robot Foto rafta gördü ünüz hasta asl nda bir robot. Japonya daki baz üniversitelerde di hekimli i ö rencileri, okuldan mezun olmadan önce Hanako adl bu robot üzerinde uygulama yap yorlar. Asl nda Hanako nun gerçek bir hastadan belki de tek fark can n n yanmamas. Çünkü o da zaman zaman dilini oynat yor, hap r yor, hatta onun da a z sulan yor. Hanako nun di lerine insanlar n di lerindeki sinir uçlar na benzer al c lar yerle tirilmi. al c lar yerle tirilmi. Bu al c lar n uyar lmas na neden olan bir i lem yap ld nda robot konu uyor ve Ac d! diyor. Büyük Piramit Keops Piramidi olarak da bilinen M s r daki Büyük Piramit in yap m, MÖ 2560 y l nda tamamlanm. Yani bu piramit yakla k 4500 y ld r ayakta ve yap ld ilk y llardan bu yana da gizemini koruyor. Çünkü piramidin ortas ndaki iki mezar odas nda ve bu odalara giden tünellerde bugüne kadar pek fazla ke if yap lamam. imdiyse, ngiltere deki Leeds Üniversitesi ve M s r Eski Eserler Yüksek Konseyi nden ara t rmac lar, piramidin içindeki bu bölümleri incelemede kullan lacak bir robot üzerinde çal yorlar. Bu uzaktan kumandal robot, piramidin içinde dola arak ara t rmac lar n gereksinim duydu u verileri toplayacak. Thinkstock Getty Images Bilim Çocuk 5

6 Yedinci S n f Ö rencileri Mars ta Yeni Bir Ma ara Ke fetti ABD deki bir okulda okuyan 16 yedinci s n f ö rencisi, NASA ya ait Mars Odyssey uzay arac n n üzerindeki kameralar kullanarak Mars yüzeyinde yeni bir ma ara ke fetmi ler. Mars Odyssey, 2001 y l ndan bu yana Mars n yörüngesinde dolanan ve yeryüzünden kumanda edilebilen bir robot araç. Uzay arac n n görevi, Mars yüzeyini inceleyerek gezegende su bulunup bulunmad n ve yanarda etkinliklerini ortaya ç karmak. NASA n n yürüttü ü bir proje kapsam nda, çe itli okullardan ö renciler Mars n jeolojik yap s yla ilgili bir proje geli tiriyorlar. Sonra, bu projeyi gerçekle tirmek ve sorular na yan t bulmak için Mars Odyssey i kendileri kumanda ediyorlar. Foto rafta ö rencilerin ke fetti i ma aran n bulundu u yer k rm z bir çerçeveyle i aretlenmi. Çerçevenin ortas ndaki siyah noktac ksa ma aran n giri i. NASA/JPL-Caltech/ASU Tavuklar Daha Fazla Renk Görüyor Visual Photos Yeni bir ara t rma, tavuklar n insanlardan daha fazla renk gördüklerini ortaya koydu. Ara t rmac lar, bu durumun büyük bir olas l kla ba ka ku türleri için de geçerli oldu unu dü ünüyorlar. Tavuklar n gözlerindeki a tabakada, koni hücreleri olarak bilinen ve renkleri alg lamaya yarayan hücrelerden daha fazla say da bulunuyor. nsan gözünde k rm z, mavi ve ye il renklere duyarl üç farkl tipte koni hücresi bulunurken tavuklarda bu say daha fazla. Yani tavuklar, n bizim görmedi imiz dalga boylar ndaki renklerini görebiliyor. 6 Bilim Çocuk

7 Bu Binan n 103. Kat nda Cam Bir Balkon Var Getty Images Tümüyle camdan yap lma balkon ne i e yarar derseniz, bu foto rafa dikkatle bakman z öneririz! ABD nin Chicago kentinde bulunan Sears Kulesi adl gökdelenin 103. kat nda dayan kl camdan yap lm bir balkon var. Bu balkona ç kan ziyaretçiler kenti ku bak görme ans na sahip oluyorlar. Dileyen herkes belli bir ücret kar l nda kulenin tepesindeki bu balkona ç kabiliyor. Balkonun yerden yüksekli iyse tam 412,4 metre! Fosillerin Anlatt klar Tarihöncesi dönemlerde ya am canl lar n neyle beslendi ini nas l anlars n z? Tabii ki di lerindeki yiyecek kal nt lar n inceleyerek! Günümüzden 280 milyon y l önce ya am bir sürüngen fosilini inceleyen ara t rmac lar ilginç bir ke if yapm lar. Aetodactylus halli olarak adland r lan bu sürüngene ait fosilin bulunmas ara t rmac lar çok heyecanland rm. Ama fosilin di lerinde yine fosille mi böcek kal nt lar na rastlanmas daha da heyecan verici olmu. The Royal Society, Sean Modesto, Diane Scott, Robert Reisz Bu foto raf grubunda üstte, sürüngene ait fosil kafatas görülüyor. Alttaysa sürüngenin di lerinin çok yak ndan çekilmi ve büyütülmü foto raflar var. Bu foto raflarda fosille mi böcek kal nt lar kırmızı çizgiyle i aretlenmi. Asl Zülal Bilim Çocuk 7

8

9

10 10 Bilim Çocuk

11 Bilim Çocuk 11

12 12 Bilim Çocuk

13 Bilim Çocuk 13

14 Ev, okul, hastane, kütüphane, müze... Bu binalar kim tasarlar? Elbette mimarlar! Visual Photos nsanlar n ya amak, çal mak, oynamak, ö renmek, spor yapmak ve daha pek çok ey için binalara gereksinimi vard r. te böyle bir gereksinim ortaya ç k p da bir bina yapmak gerekti inde, ilk i olarak bir tasar m yap l r ve bir proje haz rlan r. Bu projeyi kurgulayan, tasarlayan ki i de bir mimard r! 14 Bilim Çocuk

15 Mimar, bir bina tasarlamaya ba lamadan önce baz konularla ilgili ara t rma yapar. Binan n yap laca yeri inceler; bölgenin genel mimari özelliklerini inceler. Ayr ca bölgenin co rafi ve iklimsel özelliklerini de ara t r r. Bunlar n d nda binan n yap m için ne kadar harcama yap laca n da göz önünde bulundurur. Bütün bunlar önemlidir; çünkü mimar projesini bu bilgiler nda biçimlendirir. Mimar n üzerinde dü ündü ü ba ka konular da vard r. Binan n kaç ki i taraf ndan kullan laca, kaç katl olaca gibi. Dahas da var Bahçeler, balkonlar Odalar, duvarlar, pencereler, kap lar... Kullan lacak malzemeler Is yal t m, havaland rma, kland rma D görünüm Sa laml k Güvenlik Sa l a uygunluk Çevreye uyumluluk Kullan l l k te mimar bunlar n hepsini dü ünür. Thinkstock Visual Photos kap slak zemin pencere Binalar n plan çizilirken kap, pencere, balkon slak zemin benzeri bölümler için belirli simgeler kullan l r. Ön çal malar n ard ndan s ra mimar n kâ t üzerinde çal mas na gelir. Yani binan n tasarlanmas na ve plan n çizilmesine... Mimar, bütün gereksinimleri en iyi ekilde kar layacak, bulundu u bölgeye en iyi ekilde uyum sa layacak bir bina tasarlamaya çal r. in en zevkli ve yarat c l k gerektiren k sm da budur. Mimar, bu a amada birçok eskiz çizer. Bunlar, binan n içini, d n, üzerine yap laca arazi üzerindeki konumunu çe itli aç lardan gösteren çizimlerdir. Bilim Çocuk 15

16 Daha sonra binan n belirli ölçeklere göre küçültülmü planlar haz rlan r. Örne in, binan n 50, 100 ya da 200 de bir ölçe inde küçültülmü planlar n yap labilir. Günümüzde tüm bu i leri kolayca yapmay sa layan bilgisayar yaz l mlar var. Mimar, planlar binan n ayakta durmas n sa layacak hesaplar yapacak olan in aat mühendisine verir. Ard ndan binan n elektrik sistemi elektrik mühendisi, su kalorifer ve do algaz sistemi de makine mühendisi taraf ndan planlan r. Haz rlanan tüm bu planlar binay yapacak olan in aat firmas na verilir. Tüm bu i lerin e güdüm içinde gerçekle tirilmesini mimar sa lar. Mimar, in aat ba lamadan önce projeye uygun olarak binan n maketini de haz rlat r. Proje onayland ktan sonra da in aat ba lar. Mimar, in aat ba lad ktan sonra da in aat n yap m ndan sorumlu ki ilerle ve binan n sahibiyle i birli ini sürdürür. Belirli a amalara gelindi inde in aat n uygun olarak yap l p yap lmad n denetler ve bu konuda binan n sahibine rapor verir. Her y l Ekim ay n n ilk pazartesi günü Dünya Mimarl k Günü olarak kutlan r. Getty Images 16 Bilim Çocuk Tu ba Can Yaz m z n haz rlanmas na katk lar ndan dolay Yüksek Mimar Hasan Genç e te ekkür ederiz.

17 te say larla u ra may sevenler için bir oyun! A a da gördü ünüz minik tablolardaki kutular n her birine 1 den 8 e kadar olan say lar yerle tirin. Ancak kurallar unutmay n. Kurallar Ard k say lar yan yana kutulara yerle tirilemez. Ard k say lar çapraz kutulara yerle tirilemez. Bir say iki kez kullan lamaz. Bu oyunun olas çözümlerinden birini 55. sayfam zda bulabilirsiniz. A a daki tablolar oyunun kurallar na uygun ekilde doldurun. Meltem Ceylan Alibeyo lu Kaynak: Bilim Çocuk 17

18 Bir Tohumun Çim Koca bir k geçti. S cakl k s f r n üstüne ç kmad. Hep don oldu. Sonra bahar geldi. Ama bu kez de ya mur ya mad. Kurakl k oldu. Ah bu tohum nas l çimlenecek? derken günlerden bir gün tohum uyan verdi. te tohumlar böyledir. Birçok tohum, çetin ko ullar n oldu u dönemleri uykuda geçirir. Her tohumun içinde besin ve su vard r. Bu yeni bir bitkiye dönü ecek, embriyo ad verilen minicik bitki tasla için yeterlidir. Tohumlar, su, oksijen ve s cakl k aç s ndan uygun ko ullar olu ana kadar uyur. Uygun ko ullar olu tu undaysa uyan r ve çimlenir. Çimlenme, tohum kabu unu, t pk bir sünger gibi su emerek i mesiyle ba lar. Tohum kabu u i er ve çatlar. Merhaba kök! Yeryüzüne ho geldin! imdi tohumu yepyeni bir serüven bekliyor. Uygun ko ullar olu unca tohum kabu u su alarak i meye ba lar ve çatlar. Tohum kabu u çatlad nda, ilk önce kök d ar ç kar. Bu kök, h zla topra n derinliklerine do ru geli ir. Bu s rada kökün üzerindeki emici tüylerin say s da artar. 18 Bilim Çocuk

19 lenme Öyküsü Tohum kabu unun çatlamas yla d ar ç kan köke, asl nda kökçük demek daha do ru olur. te bu kökçük, h zla topra n derinliklerine do ru geli ir. Ne de olsa art k bitkicik kendi ba n n çaresine bakmal d r. Bunun için de kökü arac l yla topraktan su ve mineralleri almas gerekir. Kök tamam! Peki gövde ve yapraklar? Onlar olmadan bitkicik nas l fotosentez yapacak? Kökten sonra bitkinin gövdesi ve yaprakç klar geli ir. lk yapraklar n n geli meye ba lamas yla, bitki fotosentez yapar; yani güne, karbondioksit, su ve mineralleri kullanarak kendi besinini kendisi yapmaya ba lar. Aferin sana bitkicik! Nas l da güzel çimlendin. Bakal m seni imdi hangi serüven bekliyor? Kök geli imine devam ederken gövde ve yaprakç klar da geli meye ba lar. Büyüyüp geli tikçe bitkinin su gereksinimi de artar. Emici tüyler sayesinde bitki topraktan su ve mineralleri al r. Tu ba Can Foto raf: Visual Photos Bilim Çocuk 19

20 Bir Karalamay Resme Dönü türmek Çok Kolay! Bu ekil sizce neye benziyor? lk bak ta bunun bir karalama oldu unu dü ünebilirsiniz. Ancak karalama deyip geçmeyin! Bir kalem ve dü gücünüzün yard m yla bu karalamay bir hayvan, bir e ya, bir insan hatta bir bitki resmine dönü türebilirsiniz. T pk burada gördükleriniz gibi. Siz de bu kutunun içine bir karalama yaparak daha sonra onu bir resme dönü türmeyi deneyebilirsiniz. Zeynep Olgun Çizim: Bengi Gençer 20 Bilim Çocuk

21 lk parfümü kimin yapt bilinmiyor. Ama parfümün binlerce y ll k bir geçmi i var. Tarih öncesi dönemlerden bu yana insanlar güzel kokulardan ho lanm. Ho lar na giden kokular elde etmek için kimi zaman çok ilginç malzemeleri birbiriyle kar t rm lar. Parfümler zaman içinde fabrikalarda üretilmeye ba lanm. Ayr ca parfüm yap m nda do al malzemelerin yan s ra laboratuvarda elde edilen kimi yapay malzemeler de kullan lmaya ba lanm. te parfümün öyküsü Bilim Çocuk 21

22 Eski M s r, bundan 5000 y l önce kurulmu ve yakla k 3000 y l süresince varl n sürdürmü bir uygarl k. Eski M s rl lar güzel kokular n hastal klar uzak tutaca na inan rm. Bu nedenle ho kokulu ya lar, merhemler haz rlarlarm. Bunlar özellikle dinsel törenlerde kullan l rm. Kokulu ya lar n ve merhemlerin yap m nda kulland klar malzemeler daha çok zeytin, yasemin, sandal, amber, sak z, zambak, portakal gibi bitkilerin kabuklar ndan, çiçeklerinden ve tohumlar ndan elde edilirmi. Eski M s rl lar n haz rlad klar kokulu ya lar kat halde olurmu. Bu kokulu ya lar ba lar n n üzerine koyarlarm. Bu ya lar bir süre sonra s cak havan n etkisiyle erir ve çevreye güzel kokular yay l rm. 22 Bilim Çocuk

23 Bundan yakla k 2500 y l önce kurulmu olan Eski Yunan Uygarl nda güzelli e ve temizli e büyük önem verilirmi. Eski Yunanlar n vücudun hemen her bölümü için ayr bir koku kulland anlat l yor. Örne in, bacaklar na hurma ya, kollar na nane ya, ka lar na ve saçlar na mercankö k ya, dizlerine ve boyunlar na da kekik ya sürüyorlarm. Eski Yunanlar ellerini kille temizlerlermi. Kil, bir anlamda bugünkü sabun yerine kullan lan bir temizlik malzemesiymi. Güzel kokmas için kilin içine kokulu ya lar kar t r rlarm. S v parfümleri ilk olarak üretenler de Eski Yunanlar olmu. Parfüm yap m nda en s k kulland klar malzemeler gül, sak z, safran, tarç n, menek e, sandal, Hint sümbülü gibi bitkilermi. nsanlar n parfüm merak zaman içinde Avrupa k tas na do ru yay lm. Bundan yakla k 2000 y l önce kurulmu olan Roma mparatorlu u döneminde parfümlerin çok sevildi ini ama çok pahal oldu unu biliyoruz. Bu nedenle parfümler yaln zca varl kl insanlar taraf ndan kullan labiliyormu. Bu varl kl insanlar banyo yapt klar sulara parfüm kar t r yor, giysilerine, ayakkab lar na, hatta köpeklerine ve atlar na bile parfüm sürüyorlarm. Anlat lanlara göre, ölen sofralar n n kuruldu u salonlarda gösteri amac yla üzerlerine parfüm sürülmü güvercinlerin uçuruldu u bile oluyormu. Hatta ünlü Roma hükümdar Neron un saray n n odalar n n, parfüm püskürtmeye yarayan küçük borucuklara dö eli oldu u söylenir. Bilim Çocuk 23

24 Parfüm yap m n n tarihinde, Arap dünyas n n da ayr bir yeri var. Arap kimyac lar, parfüm üretiminde kullan lan çe itli araçlar geli tirmi ler. Bunun yan s ra parfüm yap m n ve parfüm yap m nda kullan lan maddeleri ve kar mlar anlatan kitaplar yazm lar lü y llarda stanbul ve Venedik parfüm ticaretinin iki önemli merkezi haline gelmi. Daha sonra bu merkez Paris e kaym. Anlat lanlara göre o dönemlerde Paris te sokaklar pek temiz de ilmi ve kanalizasyon kokusundan geçilmiyormu. Kentlerde, kirli sulardan kaynaklanan salg n hastal klar görülmeye ba lan nca halka aç k banyolar kapat lm. Ancak yeni bir temizlik yöntemi bulunmas gerekiyormu. te parfüm tam bu s rada insanlar n ya am na girmi. nsanlar vücutlar n parfümlü bezlerle temizlemeye ba lam lar. Saçlar n da y kamak yerine kokulu pudralarla tar yorlarm. Ayr ca kötü kokular gizlemek için giysilerinin alt na koku keseleri de dikiyorlarm. Pek çok ki i sokaklardaki kötü kokular duymamak için de ellerinde çiçek buketleri al p d ar ç k yormu. te tüm bu nedenler parfüm kullan m n o dönemde ya ayan Parisliler için neredeyse bir zorunluluk haline getirmi. Bu da Fransa da parfüm konusunda çok çal ma yap lmas yla sonuçlanm. 20. yüzy la gelindi inde, laboratuvarda yapay koku maddeleri üretilmeye ba lanm. Bu, parfüm dünyas nda neredeyse bir devrim olmu. Böylece parfümün günümüze de in uzanan alt n ça da ba lam. Parfüme olan ilginin giderek artmas, parfüm i elerinin ve ambalajlar n n tasar m n da özel bir i kolu haline gelmesini sa lam. Bakal m parfümün yüzy llard r süren öyküsünde gelecekte neler yer alacak? 24 Bilim Çocuk Zeynep Olgun Çizim: Ay e nan Alican

25 Güzel kokular kim sevmez!.. Güzel koku deyince akl m za hemen parfümler gelir. Parfümlerin nelerden, nas l yap ld n ve parfümlerle ilgili ba ka birçok eyi ö renmek ister misiniz? Bilim Çocuk 25

26 Mis gibi bir parfüm kokusu duydunuz. Bu parfüm ne kokuyor acaba? Papatya, limon, mandalina, gül, lavanta, vanilya, tarç n?.. Bir parfümün içinde birbirinden farkl pek çok madde olabilir. Bunlar n neler oldu unu anlamak için burun olmak gerekir! Evet, yanl duymad n z, burun olmak. Ancak burada sözü edilen, bildi imiz burun de il. Bu, parfüm uzmanlar na verilen özel bir ad. Bu uzmanlar, bir parfümün hangi kokular n kar m oldu unu anlayabilir ve kokular birbirinden kolayl kla ay rt edebilir. Parfümün çinde Neler Var? Parfüm bir kar md r. Bile iminde genellikle alkol, su ve kokulu ya lar bulunur. Parfüme kokusunu veren içindeki kokulu ya lard r. Alkol ve su, kar m seyreltmek için kullan l r. Bir parfümün bile imindeki ya lar n kokular kal c l klar na göre grupland r labilir. Bu grupland rmada, kokular bir müzik terimi olan nota sözcü üyle tan mlan r. Parfüm sürüldü ü anda al nan kokulara üst notalar denir. Üst notalar çok çabuk buharla r. Örne in, bergamot, tarç n ve limon kokusu üst notalard r. Bir parfüm ço unlukla üst notalardan olu uyorsa kal c l daha azd r. Parfümü sürdükten yakla k 2 ila 4 saat sonra al nan kokular orta notalar olarak adland r l r. Orta notalar, kolay buharla mayan kokulard r. Lavanta, melisa ve karabiber kokusu gibi. Parfümü sürdükten 5 ila 8 saat sonra al nan kokular en kal c olanlard r. Bunlara temel notalar denir. Temel notalar için de gül, vanilya, misk ve yosun kokular örnek verilebilir. 26 Bilim Çocuk

27 Parfüm Nas l Yap l r? Parfüm yap m nda kokulu çiçeklerden, otlardan, a aç kabuklar ndan, yosunlardan, yapraklardan, meyvelerden, ve baharatlardan elde edilen kokulu ya lar kullan labilir. Parfüm yap m n n ilk a amas kokulu ya lar n elde edilece i bitkilerin toplanmas d r. Bu bitkilerdeki kokulu ya lar n ayr t r lmas içinen yayg n olarak kullan lan yöntem dam tmad r. Dam tma s ras nda bitkiler buharda tutularak içerdikleri kokulu ya lar n buharla mas sa lan r. Daha sonra bu buhar farkl kazanlarda toplanarak so utulur ve s v hale geçer. Böylece kokulu ya lar kolayca ayr t r l r. S ra kar t rma i lemine gelir. Bu a amada daha önce sözünü etti imiz burun ad verilen uzmanlar devreye girer. Bu uzmanlar, yüzlerce, hatta binlerce kokuyu tan r ve birbirinden ay rt edebilir. Kokulu ya lar farkl oranlarda kar t rarak parfümün içeri ini belirler. Kokulu ya kar m daha sonra alkol ve suyla seyreltilir. Ard ndan parfüm dinlendirilir. Son olarak da süzülüp i elenir. Bilim Çocuk 27

28 Haydi Parfüm Yapmaya Kokulu ya lar kar t rarak siz de evde parfüm yapabilirsiniz. Bu ya lar baharatç lardan sat n alabilirsiniz. te size önerebilece imiz bir kar m. 1. Kavanozu ya da i eyi iyice temizleyin ve içinde herhangi bir koku kalmamas n sa lay n. 2. Kavanozun içine sandal a ac ya ndan 3, tatl elma ya ndan da 1 çay ka ekleyin. Her ya için farkl bir çay ka kullan n. 3. ki ya birbirine kar t r n. Üzerine 5 çay ka tatl badem ya ekleyin ve tekrar kar t r n. Tatl badem ya n n belirgin bir kokusu yoktur! Bu kokusuz ya kullanma nedenimiz, parfümümüzü seyreltmek. Böylece parfüm kokusunun keskinli ini azaltm olduk. 4. Kokulu ya lar h zla buharla r. Bu nedenle kavanozun ya da i enin a z n s k ca kapat n ve 24 saat dinlendirin. Bu sürenin sonunda, parfümünüz haz r olacak. Dilerseniz, parfümünüzü küçük bir huni yard m yla iyice temizlenmi eski bir kolonya i esine aktarabilirsiniz. 28 Bilim Çocuk Malzeme Tatl elma ya Sandal a ac ya Badem ya 3 çay ka Küçük boy cam kavanoz ya da i e Parfümünüze bir ad koymay unutmay n. Parfümünüzü içine koyaca n z kavanozu ya da i eyi istedi iniz gibi süsleyebilirsiniz! Haz rlayaca n z bu parfüm yaln zca kokulu ya lardan olu tu undan kokusu çok güçlü olabilir. Bu nedenle çok az miktarda kullan n.

29 Parfüm üreticileri parfüm i elerinin tasar m na da çok önem veriyor. Etkileyici i eler tasarlayarak al c lar daha çok çekmeyi amaçl yorlar. Siz de bir parfüm i esi tasarlay n ve a a daki kutuya resmini çizin. efika Ero lu Özcan Çizim: P nar Büyükgüral Foto raflar: Visual Photos Bilim Çocuk 29

30 Kalp, sa kar nc k, sol kar nc k, sa kulakç k, sol kulakç k ad verilen dört odac ktan olu ur. Kalbiniz bedeninizin neresinde? Bu soruya ço unuzun yan t n n gö üs kafesinin içinde, sol tarafta olaca n tahmin ediyoruz. Kalbinizin gö üs kafesinizin içinde oldu u do ru; ancak tam olarak sol tarafta de il. Kalbiniz, akci erinizin iki lobu aras nda ve yaln zca bir bölümü gö sünüzün sol taraf nda. Bu nedenle kalp at lar n z gö sünüzün sol taraf nda hissediyorsunuz. lginç de il mi? Kalbinizle ilgili ba ka bilgiler de ö renmek isterseniz bu yaz tam size göre Kalpte dört kapakç k bulunur. Bu kapakç klar, odac klar birbirinden ay r r ve kan n yaln zca tek bir yönde akmas n sa lar. Kalbimiz özel kaslardan olu ur. Bu kaslar kendili inden kas l r, biz kontrol edemeyiz. 30 Bilim Çocuk Beslenme al kanl klar ve hareketsizlik nedeniyle her y l pek çok ki i kalp hastas olur. Bu konuya dikkat çekmek amac yla her y l eylül ay n n son pazar Dünya Kalp Günü olarak kutlan r. Bu y l Dünya Kalp Günü 26 Eylül de kutlanacak. Kalbimiz günde yakla k kez atar.

31 Kalp ve kalple ilgili hastal klar inceleyen bilim dal na kardiyoloji denir. Bedenimizde yakla k 6 litre kan bulunur. Bu kan n tümü, dakikada üç kez bedenimizin her yerini dola p kalbe döner. Kalp at lar m z beynimizden gelen uyar lara ba l olarak h zlan p yava layabilir. Oksijen ve besin içeren kan, kalpten bedenin öteki bölümlerine ta yan damarlara atardamar denir. Kalbimizin büyüklü ü yumru umuz kadard r. Karbondioksit ve at klar içeren kan, bedenin öteki bölümlerinden kalbe getiren damarlara da toplardamar denir. Parmaklar n z boynunuzda ya da bile inizde bulunan bir atardamar n z n üzerine koydu unuzda kalp at lar n z hissedersiniz. Bu hissetti iniz eye nab z denir. Yeni do mu bebeklerin dakikadaki nabz ; 1-10 ya aras ndaki çocuklar n dakikadaki nabz ; 10 ya n üzerindeki çocuklar ve yeti kinler içinse bu say aras ndad r. Zuhal Özer Çizim: Gökçe Akgül Bilim Çocuk 31

32 Kalp Okulu na ho geldiniz! Bu okulda dola m sistemiyle ilgili pek çok ey ö renecek ve ba ar belgelerinizi alacaks n z. Oyun için bir zar, piyonlar, ayr ca dergimizin ekinde verdi imiz kartonlarda bulunan kalp, kan, akci er ve damar kartlar gerekir. Kartlar keserek üst üste dizin. Sonra da bunlar oyun alan ndaki yerlerine arka yüzleri üstte olacak ekilde yerle tirin. Piyon olarak dü me, gazoz kapa ya da ta gibi nesneler kullanabilirsiniz. Dilerseniz, bu iki sayfay derginizin içinden ç karabilirsiniz.

33 Oyunun kurallar Oyun 2-4 ki iyle oynan r. Oyuncular birer piyon seçer ve piyonlar n ba lang ç noktalar ndan birine yerle tirirler. Oyun alan nda iki ayr ba lang ç noktas vard r. Oyuncular oyuna istedikleri ba lang ç noktas ndan ba layabilirler. Zar at larak oyuna kimin ba layaca na karar verilir. lk oyuncu zar atar ve piyonunu kutucuklar n üzerinde zarda gelen say kadar ilerletir. Üzerine geldi i kutucukta herhangi bir yönerge varsa bunlar uygular. Örne in yönergede kalp, akci er, kan ya da damar kart çekmesi yaz yorsa belirtilen kart çeker ve kart n üzerinde yazan yönergeyi uygular. Çekti i kart oyuncuda kal r. S ra ikinci oyuncuya geçer ve oyun bu ekilde devam eder. Oyunculardan biri en az birer kalp, akci er, kan ve damar kart toplay p biti noktas na geldi inde, yani tüm derslerinden geçip ba ar belgesi ald nda oyun sona erer. Bunu yapan oyuncu oyunu kazan r. Oyuncular yol ayr mlar na geldiklerinde hangi yoldan gideceklerine kendileri karar verir ve piyonlar n geriye do ru da hareket ettirebilir. Bu yolla, gereksinim duyduklar kartlar toplamak için taktik geli tirebilirler. Tu ba Can Çizim: Gökçe Akgül

34 Bak u Gelinci e te ülkemizin hemen her yerinde bulunan gelinciklerden biri! Gelincik, ülkemizdeki y rt c memelilerin en küçü ü. Gelincikler, fareleri, ku lar ve küçük sürüngenleri avlar. Bazen kümes hayvanlar na sald rd klar da olur. Kümesteki yumurtalara delik aç p içlerindeki s v y içerler. Ancak bir yandan da do an n korunmas na önemli katk larda bulunur. Örne in, ürünlere zarar veren farelerin ço almas n önlerler. Visual Photos 34 Bilim Çocuk

35 Visual Photos Visual Photos Gelincikler, farelerin toprakta açt klar tünellerde, a aç kovuklar nda ve çal lar n aras nda ya ar. Gelinciklerin vücudu çok esnektir. Bu nedenle kolayl kla k vr labilirler, her yere girip ç kabilirler. Getty Images Gelinciklerin s rtlar aç k kahverengi, gö üs ve kar nlar da beyaz. Ancak k aylar geldi inde, so uk bölgelerde ya ayan gelinciklerin tüylerinin rengi bembeyaz olur. Bu sayede karla kapl bölgelerde kolayca fark edilmeden dola abilirler. efika Ero lu Özcan Bilim Çocuk 35

36 Yaz aylar n geride b rakt m z u günlerde kimi evlerde tatl bir tela var! Taze sebze ve meyveler derin dondurucuya yerle tiriliyor, salçalar, domates soslar, çe it çe it tur ular boy boy kavanozlar n içine erzak dolaplar ndaki yerlerini al yor. Kimi evlerde biberler, patl canlar çoktan iplere dizilip balkonlarda s cak yaz güne inin alt nda kurumaya b rak lm bile... Peki k a haz rl k olarak reçel yapmaya ne dersiniz? Malzeme 1 kg vi ne Yar m kg toz eker Tel saç tokas Thinkstock Vi neleri y kay p saplar n ve çekirdeklerini ay klay n. Çekirdekleri ay klamak için bir tel saç tokas ndan yararlanabilirsiniz. Bunun için önce tokan n uç k s mlar n hafifçe birbirinden ay r n. Tokay vi nenin sap k sm ndan bat r p çekirde in çevresinde hafifçe döndürdü ünüzde çekirde i kolayl kla ç karabilirsiniz. Bunu yaparken ezilmemeleri için vi neleri fazla s k tutmamaya özen gösterin. 36 Bilim Çocuk

37 Çekirdekleri ay klanm vi neleri çelik tencereye koyup üzerine ekeri dökün. Ard ndan tencereyi kapa aç k olarak oca a koyun. Vi neler suyunu salmaya ve eker eriyinceye kadar yüksek s da kaynat n. Bu s rada olu an köpükleri de bir kevgir yard m yla al n. Kar m fokurdamaya ba lad nda ate i k s n ve kar m yakla k 15 dakika kaynat n. Daha uzun süre kaynatmak meyvelerin do al rengini kaybetmesine ve reçelin gere inden fazla koyu olmas na yol açar. Reçeli ocaktan al p geni bir cam kaba koyarak so umaya b rak n. Ard ndan güne gören bir yere koyup iki-üç gün bekletin. Ara s ra da tahta ka kla kar t r n. Bu sürenin sonunda reçeli bir kavanoza bo alt p k boyunca bozulmadan saklayabilirsiniz. Bilim Çocuk 37

38 Reçel yap m nda ba rolü pektin ad verilen bir madde üstlenir. Pektin, tüm meyvelerde do al olarak bulunur. En önemli özelli i de ekerle birlikte jel olu turmas d r. Elma, erik, üzüm ve ayva gibi kimi meyveler daha fazla pektin içerdikleri için reçel yap m na daha uygundur. Ancak bu di er meyvelerle reçel yap lamayaca anlam na gelmez. Önemli olan reçel yap m nda kullan lacak meyvenin fazla olgunla mam olmas d r. Çünkü meyveler olgunla t kça içerdikleri pektin miktar da azal r. Bu da reçelin o bildi imiz koyu k vam almas n güçle tirir. yüksek s da kaynat lmamas gerekti ini söylemi tik. Bunun nedeni, pektinin yüksek s da parçalanmas ve i levini yerine getirememesidir. Reçel yaparken kulland m z ekerin bir ba ka önemli i levi daha var! eker, zararl mikroorganizmalar n ya amas için gerekli olan suyu ortamdan uzakla t r r. Bu da mikroorganizmalar n susuz kalmas n ve yok olmas n sa lar. Böylelikle reçelin o güzel tad ve rengi k boyunca bozulmadan kalabilir. Meyvelerin üzerine eker ekleyip s tt m zda içerdikleri pektin, suyu emen sünger gibi bir yap olu turur. Bu yap sayesinde meyvelerin suyunu tutarak reçelin k vam n n artmas n sa lar. Reçelin Yaz ve Foto raflar: Burcu Çetin Çizim: Bengi Gençer 38 Bilim Çocuk

Ayl k Popüler Bilim Dergisi Mart 2008 Say 123 3 YTL. Bilim Çocuk. Bilim Çocuk Kartları Hubbleble Uzay Teleskopu Maketi

Ayl k Popüler Bilim Dergisi Mart 2008 Say 123 3 YTL. Bilim Çocuk. Bilim Çocuk Kartları Hubbleble Uzay Teleskopu Maketi Bilim Çocuk Ayl k Popüler Bilim Dergisi Mart 2008 Say 123 3 YTL Bilim Çocuk Kartları Hubbleble Uzay Teleskopu Maketi Derginizle Birlikte Benim Adım Bokböceği Hubble Uzay Teleskopu nun Gözünden n Evren

Detaylı

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k cocukkarton.qxp 6/8/05 3:31 PM Page 1 Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Çark felek Karabiber Eflekh yar Amasya Elmas F nd k Yalanc de K z lc k Feijoa Patl

Detaylı

Kakao. Sak z. Yenibahar. Vanilya

Kakao. Sak z. Yenibahar. Vanilya Baharat Çeflitleri Anason Baharat Çeflitleri K rm z Biber Baharat Çeflitleri Çemen Baharat Çeflitleri Çörekotu Baharat Çeflitleri Sak z Baharat Çeflitleri Kakao Baharat Çeflitleri Demirhindi Baharat Çeflitleri

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi cm yk tar m makineleri traktör tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri pulluk zeytin silkme makinesi kepçe

Detaylı

Genç. diyabetli. 14 Kas m DO RU. Psikoloji. kurtulun! Olumsuz KORUYALIM. Göbek varsa... HALKA. Lezzetli ve Sa l kl. Rehberi. Profil.

Genç. diyabetli. 14 Kas m DO RU. Psikoloji. kurtulun! Olumsuz KORUYALIM. Göbek varsa... HALKA. Lezzetli ve Sa l kl. Rehberi. Profil. SA LIKLI YA AM DERG S Y l: 14 Say : 42 KASIM 2013 Türk Diabet Cemiyeti nin yay n organ d r. Lezzetli ve Sa l kl Hem de diyabete uygun Genç diyabetli Bu ra, 10 ya nda, Tip 1 diyabetli + Psikoloji Olumsuz

Detaylı

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

Geçen doğum gününüzden beri yaşamınızda neler değişti? Boyunuz uzadı mı? Kilonuz arttı mı? Daha önce kendi başınıza yapamadığınız şeyleri artık yapabiliyor musunuz? Yoksa büyüdünüz mü? Peki, büyümek nasıl

Detaylı

Say 15 KI - 2013 LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK

Say 15 KI - 2013 LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK Say 15 KI - 2013 LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK BA YAZI Yeni bir yıla girmenin coşkusu ile büyümemizi sürdüreceğiz 2012, Sofra Grup için oldukça ba ar l geçen

Detaylı

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi A n t a r k t i k a d a k i bilimsel araflt rma i s t a s y o n l a r n d a yaflayan bilim adamlar oldu unu d u y m u fl s u n u z d u r. Buzlarla kapl

Detaylı

magellan Uzaya gönderilifl y l 1989 A rl 1035 kg

magellan Uzaya gönderilifl y l 1989 A rl 1035 kg deep space 1 galileo hubble uzay teleskopu uluslararas uzay istasyonu magellan mariner 2 2001 mars odyssey sojourner yüzey arac pioneer uzay araçlar uzay araçlar uzay araçlar uzay araçlar uzay araçlar

Detaylı

Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi.

Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi. s04 Yar n ö rencileri rahat b rak n Yar n sabah Yüksekö renime Geçi S nav var. Ö renciler ne yap p ne yapmayacaklar n biliyor. Peki di erleri? Ba ta aileler olmak üzere oförlere, in aat i çilerine, seyyar

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas genetik Kromozom genetik DNA (Deoksiribonükleik asit) genetik Baz Dizilifli Cinsiyet Kromozomlar kizlik DNA Parmakizi genetik genetik genetik genetik genetik Kök Hücreler Kal tsal Hastal klar Genetik Testler

Detaylı

fibroblast ya hücresi

fibroblast ya hücresi insan hücreleri böbreküstü bezlerindeki salg hücreleri akyuvar (lökosit) goblet hücresi alyuvar (eritrosit) fibroblast olgunlaflmam fl kemik hücresi (osteoblast) kalp kas hücresi sinir hücresi (nöron)

Detaylı

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN Türkiye nin Geleceği Aydınlık Deniz Çevresinin Petrol ve Di er Zararl Maddelerle Kirlenmesine Müdahale Tatbikat SKEN I. Streetball Ve Tenis Turnuvas Prof. Dr. Üstün

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

İşte Bir Tüylü Mamut!

İşte Bir Tüylü Mamut! Aylık Popüler Bilim Dergisi Ekim 2012 Sayı 178 4 T L İşte Bir Tüylü Mamut! 78 9 771301 746003 Kartlar - Köprüler Köprü Yapma Oyunu Tüylü Mamut Ailesi Maketi Çıkartmalar - Atatürk ün Yaşamından Anlar Benim

Detaylı

Dünya Miraslar Ha Long Koyu, Vietnam

Dünya Miraslar Ha Long Koyu, Vietnam Dünya Miraslar Tassili n'ajjer, Cezayir Dünya Miraslar Ischigualasto/Talampaya Ulusal Parklar, Arjantin Dünya Miraslar Büyük Mercan Resifi, Avustralya Dünya Miraslar Purnululu Ulusal Park, Avustralya Dünya

Detaylı

TÜRK YE DE GDO. Yaflam n On Bilmecesi... Süper K talar n Dans... ddial Devler... Diamanyetik Yükselme...

TÜRK YE DE GDO. Yaflam n On Bilmecesi... Süper K talar n Dans... ddial Devler... Diamanyetik Yükselme... EK M 2004 S A Y I 4 4 3 3.500.000TL. 212110 2004/10 TÜRK YE DE GDO 43 Yaflam n On Bilmecesi... Süper K talar n Dans... ddial Devler... Diamanyetik Yükselme... 9 771300 338001 Ücretsiz H zland r c lar Ekiniz

Detaylı

GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE DERG N ZLE B RL KTE. e-postan z Var!.. Hücrede Mayoz Bölünme... Bulan k Bina... Mimari Ahflap Oyun Seti...

GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE DERG N ZLE B RL KTE. e-postan z Var!.. Hücrede Mayoz Bölünme... Bulan k Bina... Mimari Ahflap Oyun Seti... ARALIK 2007 S A Y I 4 8 1 3,5 YTL DERG N ZLE B RL KTE GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE 212110 2007/12 Organ Nakli... Atletik Performans... Çernobil in Sa l m za Etkisi... Einstein stanbul da... lkö retime Y ld z Tak

Detaylı

KOMPOZ SYON B LG LER. A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma

KOMPOZ SYON B LG LER. A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma 3. Yaz ba l n n uygun yere yaz lmas 4. Paragraflar aras bo luklar 5. Sözcükleri do ru ve e it aral klarla

Detaylı

Türkiye yi dönü türüyoruz

Türkiye yi dönü türüyoruz Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. HAZ RAN 2013 Say : 15 Türkiye yi dönü türüyoruz Sar lar n aat: birli imiz büyüyecek Odaba Nett Makina, yeni vizyonu ile fark yarat yor Nurkan Karayel:

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR Yüksek Lisans Tezi GÜLÜZAR ASLI ORAL STANBUL, 2013 T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ NSAN KAYNAKLARI YÖNET M ÇALI

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

TOPLUM VE DEÊERLER AMER KAN GENÇL Ê FIRST LADY LAURA BUSH UN ÖNSÖZÜ LE A.B.D. DI LER BAKANLIÊI / ULUSLARARASI B LG PROGRAMLARI DA RES

TOPLUM VE DEÊERLER AMER KAN GENÇL Ê FIRST LADY LAURA BUSH UN ÖNSÖZÜ LE A.B.D. DI LER BAKANLIÊI / ULUSLARARASI B LG PROGRAMLARI DA RES AMER KAN GENÇL Ê FIRST LADY LAURA BUSH UN ÖNSÖZÜ LE A.B.D. DI LER BAKANLIÊI / ULUSLARARASI B LG PROGRAMLARI DA RES Editör Steven Lauterbach Yönetici Editör Neil Klopfenstein E -Editörler Michael J. Bandler

Detaylı

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ HOLDİNG İN SÜRELİ YAYINIDIR. YIL 5 OCAK 2014 SAYI 17 HLM y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ UN YENİ LOJİSTİK

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı