Hepinizi sevgiyle kucaklar, yeni okul döneminde başarılar dileriz. Zuhal Özer HER AYIN 15 İNDE ÇIKAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hepinizi sevgiyle kucaklar, yeni okul döneminde başarılar dileriz. Zuhal Özer HER AYIN 15 İNDE ÇIKAR"

Transkript

1 Benim manevi mirasım ilim ve akıldır Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜBİTAK Adına Başkan Prof. Dr. Nüket Yetiş Genel Yayın Yönetmeni Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Duran Akca Yayın Yönetmeni Zuhal Özer Yayın Kurulu Prof. Dr. Ömer Cebeci Dr. Şükrü Kaya Duran Akca Doç. Dr. Hilmi Volkan Demir Yrd. Doç. Dr. Aren Emre Kurtgözü Prof. Dr. Ferhunde Öktem Doç. Dr. M. Fatih Taşar Araştırma ve Yazı Grubu Meltem Yenal Coşkun Pınar Dündar Seçil Güvenç Heper Şefika Eroğlu Özcan Aslı Zülal Grafik Tasarım - Uygulama Ayşegül Doğan Bircan Fulya Koçak Çizer Pınar Büyükgüral Web Uygulama Sadi Atılgan Mali Yönetmen H. Mustafa Uçar Okur İlişkileri - İdari Hizmetler Emine Sonnur Özcan İmran Tok Yazışma Adresi Bilim Çocuk Dergisi Atatürk Bulvarı/No: 221/ Kavaklıdere/06100/Ankara Tel (312) (Yazı İşleri) Tel (312) (TÜBİTAK Santral) Faks (312) (Yazı İşleri) e-posta Internet Okur İlişkileri Tel (312) (312) / 1061 / 3438 Faks (312) ISSN Fiyatı 3,5 TL (KDV dahil) Baskı İmpress Baskı Tesisleri İmaj İç ve Dış Ticaret A.Ş. Baskı Tarihi Dağıtım TDP HER AYIN 15 İNDE ÇIKAR Kapak Fotoğrafı: Visual Photos Kaak Çizim: Pınar Büyükgüral Sevgili Okurlarımız, Okullar açılmak üzere Bu amaçla sizin için bazı sürpriz ekler hazırladık. Bu eklerden biri, yeni okul dönemine başlarken yararlanabileceğiniz bir etkinlik kitapçığı. Bu kitapçığı ailelerinizin ve öğretmenlerinizin de çok seveceğini umuyoruz. Ayrıca dergimizin ekinde ders programınızı yazabileceğiniz bir çizelgeye ve kitap ve defterlerinize yapıştırabileceğiniz okul etiketleri de verdik. Okulların açılışı, aynı zamanda sonbaharın geldiğinin de bir göstergesi. Değişim belki de sonbaharı anlatan en güzel sözcük. Doğa bu aylarda olağanüstü bir değişim gösteriyor. Ağaçların yaprakları sararıp dökülmeye başlıyor, havalar serinliyor ve en güzeli de her yer tohumlarla doluyor. Tohumlar bu değişim döneminin ayrılmaz bir parçası. Bu nedenle bu sayımızda, Bilim Çocuk Kartları nda tohumlar konusuna yer verdik. Size önerimiz yediğiniz meyvelerin ya da çevrenizde gördüğünüz başka bitkilerin tohumlarını toplayıp minik bir koleksiyon yapmanız. Tohum koleksiyonunuzu içine koymanız için de meşe palamudu şeklinde bir tohum kutusu tasarladık. Meşe palamudu demişken, bu sayımızda bir sürprizimiz daha var. Dergimizin sayfalarına yanda gördüğünüz meşe palamudundan 10 tane daha sakladık. Bu palamutları bulmaya çalışırken eğleneceğinizi umuyoruz. Eylül ayının yeni bir okul döneminin başlangıcı olması nedeniyle yine büyük bir heyecanla hazırlandık. Biliyoruz ki sizin, ailelerinizin ve öğretmenlerinizin sevgisiyle Bilim Çocuk Ailesi bu yıl biraz daha genişleyecek. Gerçekten de umut ve heyecan doluyuz. Hepinizi sevgiyle kucaklar, yeni okul döneminde başarılar dileriz. Zuhal Özer

2 Ne Var Ne Yok?...4 Simit ve Peynir le Biliminsan Öyküleri...8 Mühendislik Harikas Binalar Mimarlar Nas l Çal r? Say lar Kutulara Yerle tir Bir Tohumun Çimlenme Öyküsü...18 Bir Karalamay Resme Dönü türmek Çok Kolay!...20 Tarih Boyunca Parfüm lk parfümü kimler yapt? Bu sorunun yan t Tarih Boyunca Parfüm yaz m zda...

3 Dola m sistemiyle ilgili bir oyun oynamak ister misiniz? te, Kalp Okulu Oyunu! Mis Gibi Parfüm Kokuyor...25 Kalbinizi Ne Kadar Tan yorsunuz? Kalp Okulu Oyunu Bak u Gelinci e Reçel Yap yoruz Mektup Kutusu Nas l Çal r? Do ada Bu Ay...42 Gökyüzü Günlü ü...50 Bilgisayar Dünyas ndan...52 Sorun Söyleyelim Dü ünerek E lenelim...54 Satranç Dünyas ndan...56 Yeni Bir Kitap...57 S izden Gelenler...58 Bizim Sokak Gözlem Defteri Bu lu Atölyesi Evde Bilim...48 Hem reçel yapmay ö reniyoruz hem de bilimsel s rlar n ke fediyoruz...

4 Avrupa Bilim ve E lence Günü Bar Has rc Avrupa ülkelerindeki 200 kentte e zamanl olarak kutlanan Avrupa Bilim ve E lence Günü bu y l Avrupa Komisyonu deste iyle TÜB TAK taraf ndan organize ediliyor. Bu günün amac, biliminsanlar n halkla bulu turmak, bilimin ve e lencenin bir arada olabilece ini göstermek. 24 Eylül 2010 günü Ankara Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüsü nde, bilimsel deneyler, konserler, sergiler, gösteriler, aç k oturumlar düzenlenecek ve oyunlar oynanacak. Etkinli e kat lmak isteyenlerin Bilkent Üniversitesi ne ula mlar ücretsiz olarak sa lanacak. Kutlamalar 24 Eylül Cuma günü ba lay p 11:00 da gece 01:00 da sona erecek. Bilim sokaklar nda gezintiye ç kmak, sokak laboratuarlar nda deneyler yapmak, biliminsanlar yla en güncel konular tart mak, kariyer kö esinde gelece ini planlamak, ödüllü yar malara kat lmak, sergileri gezmek, oyunlar oynamak, gün boyunca sürecek konserler ve gösterilerde aileleriyle birlikte e lenmek isteyen herkesi Bilkent Üniversitesi ndeki etkinli e davetli. Avrupa Bilim ve E lence Günü yle ilgili ayr nt l bilgi için: 4 Bilim Çocuk

5 Di Hekimi Koltu unda Bir Robot Foto rafta gördü ünüz hasta asl nda bir robot. Japonya daki baz üniversitelerde di hekimli i ö rencileri, okuldan mezun olmadan önce Hanako adl bu robot üzerinde uygulama yap yorlar. Asl nda Hanako nun gerçek bir hastadan belki de tek fark can n n yanmamas. Çünkü o da zaman zaman dilini oynat yor, hap r yor, hatta onun da a z sulan yor. Hanako nun di lerine insanlar n di lerindeki sinir uçlar na benzer al c lar yerle tirilmi. al c lar yerle tirilmi. Bu al c lar n uyar lmas na neden olan bir i lem yap ld nda robot konu uyor ve Ac d! diyor. Büyük Piramit Keops Piramidi olarak da bilinen M s r daki Büyük Piramit in yap m, MÖ 2560 y l nda tamamlanm. Yani bu piramit yakla k 4500 y ld r ayakta ve yap ld ilk y llardan bu yana da gizemini koruyor. Çünkü piramidin ortas ndaki iki mezar odas nda ve bu odalara giden tünellerde bugüne kadar pek fazla ke if yap lamam. imdiyse, ngiltere deki Leeds Üniversitesi ve M s r Eski Eserler Yüksek Konseyi nden ara t rmac lar, piramidin içindeki bu bölümleri incelemede kullan lacak bir robot üzerinde çal yorlar. Bu uzaktan kumandal robot, piramidin içinde dola arak ara t rmac lar n gereksinim duydu u verileri toplayacak. Thinkstock Getty Images Bilim Çocuk 5

6 Yedinci S n f Ö rencileri Mars ta Yeni Bir Ma ara Ke fetti ABD deki bir okulda okuyan 16 yedinci s n f ö rencisi, NASA ya ait Mars Odyssey uzay arac n n üzerindeki kameralar kullanarak Mars yüzeyinde yeni bir ma ara ke fetmi ler. Mars Odyssey, 2001 y l ndan bu yana Mars n yörüngesinde dolanan ve yeryüzünden kumanda edilebilen bir robot araç. Uzay arac n n görevi, Mars yüzeyini inceleyerek gezegende su bulunup bulunmad n ve yanarda etkinliklerini ortaya ç karmak. NASA n n yürüttü ü bir proje kapsam nda, çe itli okullardan ö renciler Mars n jeolojik yap s yla ilgili bir proje geli tiriyorlar. Sonra, bu projeyi gerçekle tirmek ve sorular na yan t bulmak için Mars Odyssey i kendileri kumanda ediyorlar. Foto rafta ö rencilerin ke fetti i ma aran n bulundu u yer k rm z bir çerçeveyle i aretlenmi. Çerçevenin ortas ndaki siyah noktac ksa ma aran n giri i. NASA/JPL-Caltech/ASU Tavuklar Daha Fazla Renk Görüyor Visual Photos Yeni bir ara t rma, tavuklar n insanlardan daha fazla renk gördüklerini ortaya koydu. Ara t rmac lar, bu durumun büyük bir olas l kla ba ka ku türleri için de geçerli oldu unu dü ünüyorlar. Tavuklar n gözlerindeki a tabakada, koni hücreleri olarak bilinen ve renkleri alg lamaya yarayan hücrelerden daha fazla say da bulunuyor. nsan gözünde k rm z, mavi ve ye il renklere duyarl üç farkl tipte koni hücresi bulunurken tavuklarda bu say daha fazla. Yani tavuklar, n bizim görmedi imiz dalga boylar ndaki renklerini görebiliyor. 6 Bilim Çocuk

7 Bu Binan n 103. Kat nda Cam Bir Balkon Var Getty Images Tümüyle camdan yap lma balkon ne i e yarar derseniz, bu foto rafa dikkatle bakman z öneririz! ABD nin Chicago kentinde bulunan Sears Kulesi adl gökdelenin 103. kat nda dayan kl camdan yap lm bir balkon var. Bu balkona ç kan ziyaretçiler kenti ku bak görme ans na sahip oluyorlar. Dileyen herkes belli bir ücret kar l nda kulenin tepesindeki bu balkona ç kabiliyor. Balkonun yerden yüksekli iyse tam 412,4 metre! Fosillerin Anlatt klar Tarihöncesi dönemlerde ya am canl lar n neyle beslendi ini nas l anlars n z? Tabii ki di lerindeki yiyecek kal nt lar n inceleyerek! Günümüzden 280 milyon y l önce ya am bir sürüngen fosilini inceleyen ara t rmac lar ilginç bir ke if yapm lar. Aetodactylus halli olarak adland r lan bu sürüngene ait fosilin bulunmas ara t rmac lar çok heyecanland rm. Ama fosilin di lerinde yine fosille mi böcek kal nt lar na rastlanmas daha da heyecan verici olmu. The Royal Society, Sean Modesto, Diane Scott, Robert Reisz Bu foto raf grubunda üstte, sürüngene ait fosil kafatas görülüyor. Alttaysa sürüngenin di lerinin çok yak ndan çekilmi ve büyütülmü foto raflar var. Bu foto raflarda fosille mi böcek kal nt lar kırmızı çizgiyle i aretlenmi. Asl Zülal Bilim Çocuk 7

8

9

10 10 Bilim Çocuk

11 Bilim Çocuk 11

12 12 Bilim Çocuk

13 Bilim Çocuk 13

14 Ev, okul, hastane, kütüphane, müze... Bu binalar kim tasarlar? Elbette mimarlar! Visual Photos nsanlar n ya amak, çal mak, oynamak, ö renmek, spor yapmak ve daha pek çok ey için binalara gereksinimi vard r. te böyle bir gereksinim ortaya ç k p da bir bina yapmak gerekti inde, ilk i olarak bir tasar m yap l r ve bir proje haz rlan r. Bu projeyi kurgulayan, tasarlayan ki i de bir mimard r! 14 Bilim Çocuk

15 Mimar, bir bina tasarlamaya ba lamadan önce baz konularla ilgili ara t rma yapar. Binan n yap laca yeri inceler; bölgenin genel mimari özelliklerini inceler. Ayr ca bölgenin co rafi ve iklimsel özelliklerini de ara t r r. Bunlar n d nda binan n yap m için ne kadar harcama yap laca n da göz önünde bulundurur. Bütün bunlar önemlidir; çünkü mimar projesini bu bilgiler nda biçimlendirir. Mimar n üzerinde dü ündü ü ba ka konular da vard r. Binan n kaç ki i taraf ndan kullan laca, kaç katl olaca gibi. Dahas da var Bahçeler, balkonlar Odalar, duvarlar, pencereler, kap lar... Kullan lacak malzemeler Is yal t m, havaland rma, kland rma D görünüm Sa laml k Güvenlik Sa l a uygunluk Çevreye uyumluluk Kullan l l k te mimar bunlar n hepsini dü ünür. Thinkstock Visual Photos kap slak zemin pencere Binalar n plan çizilirken kap, pencere, balkon slak zemin benzeri bölümler için belirli simgeler kullan l r. Ön çal malar n ard ndan s ra mimar n kâ t üzerinde çal mas na gelir. Yani binan n tasarlanmas na ve plan n çizilmesine... Mimar, bütün gereksinimleri en iyi ekilde kar layacak, bulundu u bölgeye en iyi ekilde uyum sa layacak bir bina tasarlamaya çal r. in en zevkli ve yarat c l k gerektiren k sm da budur. Mimar, bu a amada birçok eskiz çizer. Bunlar, binan n içini, d n, üzerine yap laca arazi üzerindeki konumunu çe itli aç lardan gösteren çizimlerdir. Bilim Çocuk 15

16 Daha sonra binan n belirli ölçeklere göre küçültülmü planlar haz rlan r. Örne in, binan n 50, 100 ya da 200 de bir ölçe inde küçültülmü planlar n yap labilir. Günümüzde tüm bu i leri kolayca yapmay sa layan bilgisayar yaz l mlar var. Mimar, planlar binan n ayakta durmas n sa layacak hesaplar yapacak olan in aat mühendisine verir. Ard ndan binan n elektrik sistemi elektrik mühendisi, su kalorifer ve do algaz sistemi de makine mühendisi taraf ndan planlan r. Haz rlanan tüm bu planlar binay yapacak olan in aat firmas na verilir. Tüm bu i lerin e güdüm içinde gerçekle tirilmesini mimar sa lar. Mimar, in aat ba lamadan önce projeye uygun olarak binan n maketini de haz rlat r. Proje onayland ktan sonra da in aat ba lar. Mimar, in aat ba lad ktan sonra da in aat n yap m ndan sorumlu ki ilerle ve binan n sahibiyle i birli ini sürdürür. Belirli a amalara gelindi inde in aat n uygun olarak yap l p yap lmad n denetler ve bu konuda binan n sahibine rapor verir. Her y l Ekim ay n n ilk pazartesi günü Dünya Mimarl k Günü olarak kutlan r. Getty Images 16 Bilim Çocuk Tu ba Can Yaz m z n haz rlanmas na katk lar ndan dolay Yüksek Mimar Hasan Genç e te ekkür ederiz.

17 te say larla u ra may sevenler için bir oyun! A a da gördü ünüz minik tablolardaki kutular n her birine 1 den 8 e kadar olan say lar yerle tirin. Ancak kurallar unutmay n. Kurallar Ard k say lar yan yana kutulara yerle tirilemez. Ard k say lar çapraz kutulara yerle tirilemez. Bir say iki kez kullan lamaz. Bu oyunun olas çözümlerinden birini 55. sayfam zda bulabilirsiniz. A a daki tablolar oyunun kurallar na uygun ekilde doldurun. Meltem Ceylan Alibeyo lu Kaynak: Bilim Çocuk 17

18 Bir Tohumun Çim Koca bir k geçti. S cakl k s f r n üstüne ç kmad. Hep don oldu. Sonra bahar geldi. Ama bu kez de ya mur ya mad. Kurakl k oldu. Ah bu tohum nas l çimlenecek? derken günlerden bir gün tohum uyan verdi. te tohumlar böyledir. Birçok tohum, çetin ko ullar n oldu u dönemleri uykuda geçirir. Her tohumun içinde besin ve su vard r. Bu yeni bir bitkiye dönü ecek, embriyo ad verilen minicik bitki tasla için yeterlidir. Tohumlar, su, oksijen ve s cakl k aç s ndan uygun ko ullar olu ana kadar uyur. Uygun ko ullar olu tu undaysa uyan r ve çimlenir. Çimlenme, tohum kabu unu, t pk bir sünger gibi su emerek i mesiyle ba lar. Tohum kabu u i er ve çatlar. Merhaba kök! Yeryüzüne ho geldin! imdi tohumu yepyeni bir serüven bekliyor. Uygun ko ullar olu unca tohum kabu u su alarak i meye ba lar ve çatlar. Tohum kabu u çatlad nda, ilk önce kök d ar ç kar. Bu kök, h zla topra n derinliklerine do ru geli ir. Bu s rada kökün üzerindeki emici tüylerin say s da artar. 18 Bilim Çocuk

19 lenme Öyküsü Tohum kabu unun çatlamas yla d ar ç kan köke, asl nda kökçük demek daha do ru olur. te bu kökçük, h zla topra n derinliklerine do ru geli ir. Ne de olsa art k bitkicik kendi ba n n çaresine bakmal d r. Bunun için de kökü arac l yla topraktan su ve mineralleri almas gerekir. Kök tamam! Peki gövde ve yapraklar? Onlar olmadan bitkicik nas l fotosentez yapacak? Kökten sonra bitkinin gövdesi ve yaprakç klar geli ir. lk yapraklar n n geli meye ba lamas yla, bitki fotosentez yapar; yani güne, karbondioksit, su ve mineralleri kullanarak kendi besinini kendisi yapmaya ba lar. Aferin sana bitkicik! Nas l da güzel çimlendin. Bakal m seni imdi hangi serüven bekliyor? Kök geli imine devam ederken gövde ve yaprakç klar da geli meye ba lar. Büyüyüp geli tikçe bitkinin su gereksinimi de artar. Emici tüyler sayesinde bitki topraktan su ve mineralleri al r. Tu ba Can Foto raf: Visual Photos Bilim Çocuk 19

20 Bir Karalamay Resme Dönü türmek Çok Kolay! Bu ekil sizce neye benziyor? lk bak ta bunun bir karalama oldu unu dü ünebilirsiniz. Ancak karalama deyip geçmeyin! Bir kalem ve dü gücünüzün yard m yla bu karalamay bir hayvan, bir e ya, bir insan hatta bir bitki resmine dönü türebilirsiniz. T pk burada gördükleriniz gibi. Siz de bu kutunun içine bir karalama yaparak daha sonra onu bir resme dönü türmeyi deneyebilirsiniz. Zeynep Olgun Çizim: Bengi Gençer 20 Bilim Çocuk

21 lk parfümü kimin yapt bilinmiyor. Ama parfümün binlerce y ll k bir geçmi i var. Tarih öncesi dönemlerden bu yana insanlar güzel kokulardan ho lanm. Ho lar na giden kokular elde etmek için kimi zaman çok ilginç malzemeleri birbiriyle kar t rm lar. Parfümler zaman içinde fabrikalarda üretilmeye ba lanm. Ayr ca parfüm yap m nda do al malzemelerin yan s ra laboratuvarda elde edilen kimi yapay malzemeler de kullan lmaya ba lanm. te parfümün öyküsü Bilim Çocuk 21

22 Eski M s r, bundan 5000 y l önce kurulmu ve yakla k 3000 y l süresince varl n sürdürmü bir uygarl k. Eski M s rl lar güzel kokular n hastal klar uzak tutaca na inan rm. Bu nedenle ho kokulu ya lar, merhemler haz rlarlarm. Bunlar özellikle dinsel törenlerde kullan l rm. Kokulu ya lar n ve merhemlerin yap m nda kulland klar malzemeler daha çok zeytin, yasemin, sandal, amber, sak z, zambak, portakal gibi bitkilerin kabuklar ndan, çiçeklerinden ve tohumlar ndan elde edilirmi. Eski M s rl lar n haz rlad klar kokulu ya lar kat halde olurmu. Bu kokulu ya lar ba lar n n üzerine koyarlarm. Bu ya lar bir süre sonra s cak havan n etkisiyle erir ve çevreye güzel kokular yay l rm. 22 Bilim Çocuk

23 Bundan yakla k 2500 y l önce kurulmu olan Eski Yunan Uygarl nda güzelli e ve temizli e büyük önem verilirmi. Eski Yunanlar n vücudun hemen her bölümü için ayr bir koku kulland anlat l yor. Örne in, bacaklar na hurma ya, kollar na nane ya, ka lar na ve saçlar na mercankö k ya, dizlerine ve boyunlar na da kekik ya sürüyorlarm. Eski Yunanlar ellerini kille temizlerlermi. Kil, bir anlamda bugünkü sabun yerine kullan lan bir temizlik malzemesiymi. Güzel kokmas için kilin içine kokulu ya lar kar t r rlarm. S v parfümleri ilk olarak üretenler de Eski Yunanlar olmu. Parfüm yap m nda en s k kulland klar malzemeler gül, sak z, safran, tarç n, menek e, sandal, Hint sümbülü gibi bitkilermi. nsanlar n parfüm merak zaman içinde Avrupa k tas na do ru yay lm. Bundan yakla k 2000 y l önce kurulmu olan Roma mparatorlu u döneminde parfümlerin çok sevildi ini ama çok pahal oldu unu biliyoruz. Bu nedenle parfümler yaln zca varl kl insanlar taraf ndan kullan labiliyormu. Bu varl kl insanlar banyo yapt klar sulara parfüm kar t r yor, giysilerine, ayakkab lar na, hatta köpeklerine ve atlar na bile parfüm sürüyorlarm. Anlat lanlara göre, ölen sofralar n n kuruldu u salonlarda gösteri amac yla üzerlerine parfüm sürülmü güvercinlerin uçuruldu u bile oluyormu. Hatta ünlü Roma hükümdar Neron un saray n n odalar n n, parfüm püskürtmeye yarayan küçük borucuklara dö eli oldu u söylenir. Bilim Çocuk 23

24 Parfüm yap m n n tarihinde, Arap dünyas n n da ayr bir yeri var. Arap kimyac lar, parfüm üretiminde kullan lan çe itli araçlar geli tirmi ler. Bunun yan s ra parfüm yap m n ve parfüm yap m nda kullan lan maddeleri ve kar mlar anlatan kitaplar yazm lar lü y llarda stanbul ve Venedik parfüm ticaretinin iki önemli merkezi haline gelmi. Daha sonra bu merkez Paris e kaym. Anlat lanlara göre o dönemlerde Paris te sokaklar pek temiz de ilmi ve kanalizasyon kokusundan geçilmiyormu. Kentlerde, kirli sulardan kaynaklanan salg n hastal klar görülmeye ba lan nca halka aç k banyolar kapat lm. Ancak yeni bir temizlik yöntemi bulunmas gerekiyormu. te parfüm tam bu s rada insanlar n ya am na girmi. nsanlar vücutlar n parfümlü bezlerle temizlemeye ba lam lar. Saçlar n da y kamak yerine kokulu pudralarla tar yorlarm. Ayr ca kötü kokular gizlemek için giysilerinin alt na koku keseleri de dikiyorlarm. Pek çok ki i sokaklardaki kötü kokular duymamak için de ellerinde çiçek buketleri al p d ar ç k yormu. te tüm bu nedenler parfüm kullan m n o dönemde ya ayan Parisliler için neredeyse bir zorunluluk haline getirmi. Bu da Fransa da parfüm konusunda çok çal ma yap lmas yla sonuçlanm. 20. yüzy la gelindi inde, laboratuvarda yapay koku maddeleri üretilmeye ba lanm. Bu, parfüm dünyas nda neredeyse bir devrim olmu. Böylece parfümün günümüze de in uzanan alt n ça da ba lam. Parfüme olan ilginin giderek artmas, parfüm i elerinin ve ambalajlar n n tasar m n da özel bir i kolu haline gelmesini sa lam. Bakal m parfümün yüzy llard r süren öyküsünde gelecekte neler yer alacak? 24 Bilim Çocuk Zeynep Olgun Çizim: Ay e nan Alican

25 Güzel kokular kim sevmez!.. Güzel koku deyince akl m za hemen parfümler gelir. Parfümlerin nelerden, nas l yap ld n ve parfümlerle ilgili ba ka birçok eyi ö renmek ister misiniz? Bilim Çocuk 25

26 Mis gibi bir parfüm kokusu duydunuz. Bu parfüm ne kokuyor acaba? Papatya, limon, mandalina, gül, lavanta, vanilya, tarç n?.. Bir parfümün içinde birbirinden farkl pek çok madde olabilir. Bunlar n neler oldu unu anlamak için burun olmak gerekir! Evet, yanl duymad n z, burun olmak. Ancak burada sözü edilen, bildi imiz burun de il. Bu, parfüm uzmanlar na verilen özel bir ad. Bu uzmanlar, bir parfümün hangi kokular n kar m oldu unu anlayabilir ve kokular birbirinden kolayl kla ay rt edebilir. Parfümün çinde Neler Var? Parfüm bir kar md r. Bile iminde genellikle alkol, su ve kokulu ya lar bulunur. Parfüme kokusunu veren içindeki kokulu ya lard r. Alkol ve su, kar m seyreltmek için kullan l r. Bir parfümün bile imindeki ya lar n kokular kal c l klar na göre grupland r labilir. Bu grupland rmada, kokular bir müzik terimi olan nota sözcü üyle tan mlan r. Parfüm sürüldü ü anda al nan kokulara üst notalar denir. Üst notalar çok çabuk buharla r. Örne in, bergamot, tarç n ve limon kokusu üst notalard r. Bir parfüm ço unlukla üst notalardan olu uyorsa kal c l daha azd r. Parfümü sürdükten yakla k 2 ila 4 saat sonra al nan kokular orta notalar olarak adland r l r. Orta notalar, kolay buharla mayan kokulard r. Lavanta, melisa ve karabiber kokusu gibi. Parfümü sürdükten 5 ila 8 saat sonra al nan kokular en kal c olanlard r. Bunlara temel notalar denir. Temel notalar için de gül, vanilya, misk ve yosun kokular örnek verilebilir. 26 Bilim Çocuk

27 Parfüm Nas l Yap l r? Parfüm yap m nda kokulu çiçeklerden, otlardan, a aç kabuklar ndan, yosunlardan, yapraklardan, meyvelerden, ve baharatlardan elde edilen kokulu ya lar kullan labilir. Parfüm yap m n n ilk a amas kokulu ya lar n elde edilece i bitkilerin toplanmas d r. Bu bitkilerdeki kokulu ya lar n ayr t r lmas içinen yayg n olarak kullan lan yöntem dam tmad r. Dam tma s ras nda bitkiler buharda tutularak içerdikleri kokulu ya lar n buharla mas sa lan r. Daha sonra bu buhar farkl kazanlarda toplanarak so utulur ve s v hale geçer. Böylece kokulu ya lar kolayca ayr t r l r. S ra kar t rma i lemine gelir. Bu a amada daha önce sözünü etti imiz burun ad verilen uzmanlar devreye girer. Bu uzmanlar, yüzlerce, hatta binlerce kokuyu tan r ve birbirinden ay rt edebilir. Kokulu ya lar farkl oranlarda kar t rarak parfümün içeri ini belirler. Kokulu ya kar m daha sonra alkol ve suyla seyreltilir. Ard ndan parfüm dinlendirilir. Son olarak da süzülüp i elenir. Bilim Çocuk 27

28 Haydi Parfüm Yapmaya Kokulu ya lar kar t rarak siz de evde parfüm yapabilirsiniz. Bu ya lar baharatç lardan sat n alabilirsiniz. te size önerebilece imiz bir kar m. 1. Kavanozu ya da i eyi iyice temizleyin ve içinde herhangi bir koku kalmamas n sa lay n. 2. Kavanozun içine sandal a ac ya ndan 3, tatl elma ya ndan da 1 çay ka ekleyin. Her ya için farkl bir çay ka kullan n. 3. ki ya birbirine kar t r n. Üzerine 5 çay ka tatl badem ya ekleyin ve tekrar kar t r n. Tatl badem ya n n belirgin bir kokusu yoktur! Bu kokusuz ya kullanma nedenimiz, parfümümüzü seyreltmek. Böylece parfüm kokusunun keskinli ini azaltm olduk. 4. Kokulu ya lar h zla buharla r. Bu nedenle kavanozun ya da i enin a z n s k ca kapat n ve 24 saat dinlendirin. Bu sürenin sonunda, parfümünüz haz r olacak. Dilerseniz, parfümünüzü küçük bir huni yard m yla iyice temizlenmi eski bir kolonya i esine aktarabilirsiniz. 28 Bilim Çocuk Malzeme Tatl elma ya Sandal a ac ya Badem ya 3 çay ka Küçük boy cam kavanoz ya da i e Parfümünüze bir ad koymay unutmay n. Parfümünüzü içine koyaca n z kavanozu ya da i eyi istedi iniz gibi süsleyebilirsiniz! Haz rlayaca n z bu parfüm yaln zca kokulu ya lardan olu tu undan kokusu çok güçlü olabilir. Bu nedenle çok az miktarda kullan n.

29 Parfüm üreticileri parfüm i elerinin tasar m na da çok önem veriyor. Etkileyici i eler tasarlayarak al c lar daha çok çekmeyi amaçl yorlar. Siz de bir parfüm i esi tasarlay n ve a a daki kutuya resmini çizin. efika Ero lu Özcan Çizim: P nar Büyükgüral Foto raflar: Visual Photos Bilim Çocuk 29

30 Kalp, sa kar nc k, sol kar nc k, sa kulakç k, sol kulakç k ad verilen dört odac ktan olu ur. Kalbiniz bedeninizin neresinde? Bu soruya ço unuzun yan t n n gö üs kafesinin içinde, sol tarafta olaca n tahmin ediyoruz. Kalbinizin gö üs kafesinizin içinde oldu u do ru; ancak tam olarak sol tarafta de il. Kalbiniz, akci erinizin iki lobu aras nda ve yaln zca bir bölümü gö sünüzün sol taraf nda. Bu nedenle kalp at lar n z gö sünüzün sol taraf nda hissediyorsunuz. lginç de il mi? Kalbinizle ilgili ba ka bilgiler de ö renmek isterseniz bu yaz tam size göre Kalpte dört kapakç k bulunur. Bu kapakç klar, odac klar birbirinden ay r r ve kan n yaln zca tek bir yönde akmas n sa lar. Kalbimiz özel kaslardan olu ur. Bu kaslar kendili inden kas l r, biz kontrol edemeyiz. 30 Bilim Çocuk Beslenme al kanl klar ve hareketsizlik nedeniyle her y l pek çok ki i kalp hastas olur. Bu konuya dikkat çekmek amac yla her y l eylül ay n n son pazar Dünya Kalp Günü olarak kutlan r. Bu y l Dünya Kalp Günü 26 Eylül de kutlanacak. Kalbimiz günde yakla k kez atar.

31 Kalp ve kalple ilgili hastal klar inceleyen bilim dal na kardiyoloji denir. Bedenimizde yakla k 6 litre kan bulunur. Bu kan n tümü, dakikada üç kez bedenimizin her yerini dola p kalbe döner. Kalp at lar m z beynimizden gelen uyar lara ba l olarak h zlan p yava layabilir. Oksijen ve besin içeren kan, kalpten bedenin öteki bölümlerine ta yan damarlara atardamar denir. Kalbimizin büyüklü ü yumru umuz kadard r. Karbondioksit ve at klar içeren kan, bedenin öteki bölümlerinden kalbe getiren damarlara da toplardamar denir. Parmaklar n z boynunuzda ya da bile inizde bulunan bir atardamar n z n üzerine koydu unuzda kalp at lar n z hissedersiniz. Bu hissetti iniz eye nab z denir. Yeni do mu bebeklerin dakikadaki nabz ; 1-10 ya aras ndaki çocuklar n dakikadaki nabz ; 10 ya n üzerindeki çocuklar ve yeti kinler içinse bu say aras ndad r. Zuhal Özer Çizim: Gökçe Akgül Bilim Çocuk 31

32 Kalp Okulu na ho geldiniz! Bu okulda dola m sistemiyle ilgili pek çok ey ö renecek ve ba ar belgelerinizi alacaks n z. Oyun için bir zar, piyonlar, ayr ca dergimizin ekinde verdi imiz kartonlarda bulunan kalp, kan, akci er ve damar kartlar gerekir. Kartlar keserek üst üste dizin. Sonra da bunlar oyun alan ndaki yerlerine arka yüzleri üstte olacak ekilde yerle tirin. Piyon olarak dü me, gazoz kapa ya da ta gibi nesneler kullanabilirsiniz. Dilerseniz, bu iki sayfay derginizin içinden ç karabilirsiniz.

33 Oyunun kurallar Oyun 2-4 ki iyle oynan r. Oyuncular birer piyon seçer ve piyonlar n ba lang ç noktalar ndan birine yerle tirirler. Oyun alan nda iki ayr ba lang ç noktas vard r. Oyuncular oyuna istedikleri ba lang ç noktas ndan ba layabilirler. Zar at larak oyuna kimin ba layaca na karar verilir. lk oyuncu zar atar ve piyonunu kutucuklar n üzerinde zarda gelen say kadar ilerletir. Üzerine geldi i kutucukta herhangi bir yönerge varsa bunlar uygular. Örne in yönergede kalp, akci er, kan ya da damar kart çekmesi yaz yorsa belirtilen kart çeker ve kart n üzerinde yazan yönergeyi uygular. Çekti i kart oyuncuda kal r. S ra ikinci oyuncuya geçer ve oyun bu ekilde devam eder. Oyunculardan biri en az birer kalp, akci er, kan ve damar kart toplay p biti noktas na geldi inde, yani tüm derslerinden geçip ba ar belgesi ald nda oyun sona erer. Bunu yapan oyuncu oyunu kazan r. Oyuncular yol ayr mlar na geldiklerinde hangi yoldan gideceklerine kendileri karar verir ve piyonlar n geriye do ru da hareket ettirebilir. Bu yolla, gereksinim duyduklar kartlar toplamak için taktik geli tirebilirler. Tu ba Can Çizim: Gökçe Akgül

34 Bak u Gelinci e te ülkemizin hemen her yerinde bulunan gelinciklerden biri! Gelincik, ülkemizdeki y rt c memelilerin en küçü ü. Gelincikler, fareleri, ku lar ve küçük sürüngenleri avlar. Bazen kümes hayvanlar na sald rd klar da olur. Kümesteki yumurtalara delik aç p içlerindeki s v y içerler. Ancak bir yandan da do an n korunmas na önemli katk larda bulunur. Örne in, ürünlere zarar veren farelerin ço almas n önlerler. Visual Photos 34 Bilim Çocuk

35 Visual Photos Visual Photos Gelincikler, farelerin toprakta açt klar tünellerde, a aç kovuklar nda ve çal lar n aras nda ya ar. Gelinciklerin vücudu çok esnektir. Bu nedenle kolayl kla k vr labilirler, her yere girip ç kabilirler. Getty Images Gelinciklerin s rtlar aç k kahverengi, gö üs ve kar nlar da beyaz. Ancak k aylar geldi inde, so uk bölgelerde ya ayan gelinciklerin tüylerinin rengi bembeyaz olur. Bu sayede karla kapl bölgelerde kolayca fark edilmeden dola abilirler. efika Ero lu Özcan Bilim Çocuk 35

36 Yaz aylar n geride b rakt m z u günlerde kimi evlerde tatl bir tela var! Taze sebze ve meyveler derin dondurucuya yerle tiriliyor, salçalar, domates soslar, çe it çe it tur ular boy boy kavanozlar n içine erzak dolaplar ndaki yerlerini al yor. Kimi evlerde biberler, patl canlar çoktan iplere dizilip balkonlarda s cak yaz güne inin alt nda kurumaya b rak lm bile... Peki k a haz rl k olarak reçel yapmaya ne dersiniz? Malzeme 1 kg vi ne Yar m kg toz eker Tel saç tokas Thinkstock Vi neleri y kay p saplar n ve çekirdeklerini ay klay n. Çekirdekleri ay klamak için bir tel saç tokas ndan yararlanabilirsiniz. Bunun için önce tokan n uç k s mlar n hafifçe birbirinden ay r n. Tokay vi nenin sap k sm ndan bat r p çekirde in çevresinde hafifçe döndürdü ünüzde çekirde i kolayl kla ç karabilirsiniz. Bunu yaparken ezilmemeleri için vi neleri fazla s k tutmamaya özen gösterin. 36 Bilim Çocuk

37 Çekirdekleri ay klanm vi neleri çelik tencereye koyup üzerine ekeri dökün. Ard ndan tencereyi kapa aç k olarak oca a koyun. Vi neler suyunu salmaya ve eker eriyinceye kadar yüksek s da kaynat n. Bu s rada olu an köpükleri de bir kevgir yard m yla al n. Kar m fokurdamaya ba lad nda ate i k s n ve kar m yakla k 15 dakika kaynat n. Daha uzun süre kaynatmak meyvelerin do al rengini kaybetmesine ve reçelin gere inden fazla koyu olmas na yol açar. Reçeli ocaktan al p geni bir cam kaba koyarak so umaya b rak n. Ard ndan güne gören bir yere koyup iki-üç gün bekletin. Ara s ra da tahta ka kla kar t r n. Bu sürenin sonunda reçeli bir kavanoza bo alt p k boyunca bozulmadan saklayabilirsiniz. Bilim Çocuk 37

38 Reçel yap m nda ba rolü pektin ad verilen bir madde üstlenir. Pektin, tüm meyvelerde do al olarak bulunur. En önemli özelli i de ekerle birlikte jel olu turmas d r. Elma, erik, üzüm ve ayva gibi kimi meyveler daha fazla pektin içerdikleri için reçel yap m na daha uygundur. Ancak bu di er meyvelerle reçel yap lamayaca anlam na gelmez. Önemli olan reçel yap m nda kullan lacak meyvenin fazla olgunla mam olmas d r. Çünkü meyveler olgunla t kça içerdikleri pektin miktar da azal r. Bu da reçelin o bildi imiz koyu k vam almas n güçle tirir. yüksek s da kaynat lmamas gerekti ini söylemi tik. Bunun nedeni, pektinin yüksek s da parçalanmas ve i levini yerine getirememesidir. Reçel yaparken kulland m z ekerin bir ba ka önemli i levi daha var! eker, zararl mikroorganizmalar n ya amas için gerekli olan suyu ortamdan uzakla t r r. Bu da mikroorganizmalar n susuz kalmas n ve yok olmas n sa lar. Böylelikle reçelin o güzel tad ve rengi k boyunca bozulmadan kalabilir. Meyvelerin üzerine eker ekleyip s tt m zda içerdikleri pektin, suyu emen sünger gibi bir yap olu turur. Bu yap sayesinde meyvelerin suyunu tutarak reçelin k vam n n artmas n sa lar. Reçelin Yaz ve Foto raflar: Burcu Çetin Çizim: Bengi Gençer 38 Bilim Çocuk

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin bakımını

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

Helikopter Böcekleri. Helikopter böcekleri bu gölde ya yor. Gölde ba ka canl lar da var. te iki ka kgaga!

Helikopter Böcekleri. Helikopter böcekleri bu gölde ya yor. Gölde ba ka canl lar da var. te iki ka kgaga! 2 Helikopter Böcekleri 6 Aynı Renkteki Helikopter opter Böceklerini Bul! 7 Kızböcekleri, Helikopter ter Böceklerine Çok Benziyor! 8 Böcekler Saklambaç Oynuyorr 11 Nerede Bu Böcekler? 12 Çekirge Şarkısı

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

Doğanın Gizemi. Küçük Bir Damlada Büyük Bir HazineEsans

Doğanın Gizemi. Küçük Bir Damlada Büyük Bir HazineEsans Doğanın Gizemi Yücel Aksoy BD MAYIS 2016 Küçük Bir Damlada Büyük Bir HazineEsans Yıl 1920. Fransız kimyager ve ünlü parfüm üreticisi Rene-Maurice Gattefosse, kliniğinde çalışırken, ciddi şekilde elini

Detaylı

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir.

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir. 2. Niceleme Mantığı (Yüklemler Mantığı) Önermeler mantığı önermeleri nitelik yönünden ele aldığı için önermelerin niceliğini göstermede yetersizdir. Örneğin, "Bazı hayvanlar dört ayaklıdır." ve "Bütün

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Psikolojiye Giriş. Gözden geçirme oturumları. Evrim ve Akılcılık Ders 10. Pazartesi, 26/02, 16.00-18.00 Salı, 27/02, 18.00-20.00

Psikolojiye Giriş. Gözden geçirme oturumları. Evrim ve Akılcılık Ders 10. Pazartesi, 26/02, 16.00-18.00 Salı, 27/02, 18.00-20.00 Gelecek Çarşamba Yapılacak Sınav (olası dağılım) Psikolojiye Giriş Evrim ve Akılcılık Ders 10 Giriş: 4 Beyin: 9 Freud: 9 Skinner: 9 Bilişsel Gelişim: 9 Dil: 9 Algı/Dikkat: 9 Bellek: 9 Aşk: 7 Evrim: 4 Akılcılık:

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ TATİL BABALAR GÜNÜ V Yaz mevsimi panosu hazırlama. Yaz mevsiminde meydana gelen değişiklikleri söyleme. Yaz mevsiminin meyve ve sebzelerini

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Gıda mühendisi gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU OCAK AYI ( ARI GRUBU ) BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU OCAK AYI ( ARI GRUBU ) BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU OCAK AYI ( ARI GRUBU ) BÜLTENİ NELER ÖĞRENDİK? * Efdal de değerler eğitiminde İŞ BİRLİĞİ ne devam ettik. * Zamanı öğreniyoruz, dün, bugün, yarın tablosunu zamana göre yeniliyoruz. *

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

1. İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİ 1.1.SOSYAL GELİŞİM 1.2.BİLİŞSEL GELİŞİM

1. İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİ 1.1.SOSYAL GELİŞİM 1.2.BİLİŞSEL GELİŞİM 1. İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİ Anaokulu yıllarına denk düşen bu gelişim dönemi, bebekliğin sona ermesinden sonra beş ya da altı yaşlarına kadar devam eden süre içinde yaşanır. Bu dönemin en belirgin özelliği,

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

20 Çekirdek Dedesiyle Birlikte

20 Çekirdek Dedesiyle Birlikte 2 Ece nin Sürprizli Sandviçleri 6 Sandviç Parçalar n E le tirir misin? 7 Yiyecekleri Buzdolab na Yerle tir! 8 Çakçak Mutfaktaki Sesleri Taklit Ediyor 11 Bu Çocuklar Çok Sa l kl! 12 Kurabiye Yapmak Çok

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları 1 Şubat 2016 tarihinde düzenlendi Sayfa 1 / 5 Bu belgede MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi'nin ("Teklif"), hem Microsoft Corporation ( Microsoft ) hem de katılımcı müşteri ( Müşteri ) için uygunluk gereksinimleri

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

Çiftlik Hayvanları. Kitapta, 12 farklı hayvan resimlerle tanıtılmış, bazı hayvanların temel özelliklerinden söz edilmiştir.

Çiftlik Hayvanları. Kitapta, 12 farklı hayvan resimlerle tanıtılmış, bazı hayvanların temel özelliklerinden söz edilmiştir. Çiftlik Hayvanları Esin Yayınevi 12 sayfa Kitapta, 12 farklı hayvan resimlerle tanıtılmış, bazı hayvanların temel özelliklerinden söz edilmiştir. Hayvanlar Yazarı: Chrıstıane Gunzı Çeviren: İlke Aykanat

Detaylı

PLASTİK TEKNİKERİ A-GÖREVLER

PLASTİK TEKNİKERİ A-GÖREVLER TANIM Plastik teknikeri, plastik sanayi alanında faaliyet gösteren işyerlerinde, kimya ve makine mühendislerinin gözetiminde, her türlü plastik ürünlerin üretim ve şekillendirilmesinde çalışan kişidir.

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSİ TANIM

ELEKTRİK MÜHENDİSİ TANIM TANIM Elektrik enerjisinin, en ekonomik yollarla üretilmesini ve dağıtımını; elektrik donanımlarının, parça ve sistemlerinin yapımını planlayan ve sistemi kurup çalışmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI TÜBĠTAK-BĠDEB LĠSE ÖĞRETMENLERĠ (FĠZĠK, KĠMYA, BĠYOLOJĠ VE MATEMATĠK) PROJE DANIġMANLIĞI EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYLARI LĠSE-1 (ÇALIġTAY 2011) FĠZĠK GRUP SES-2011 PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

0 dan matematik. Bora Arslantürk. çalışma kitabı

0 dan matematik. Bora Arslantürk. çalışma kitabı 0 dan matematik 0 dan matematik 1 çalışma kitabı Sıfırdan başlanarak matematik ile ilgili sıkıntı yaşayan herkese hitap etmesi, Akıllı renklendirme ile göz yoran değil ayrım yapmayı, istenileni bulmayı

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Kızılcahamam Köyleri: Dereneci, Gebeler, Berçin Çatak, Süleler (7 Kasım 2010)

Kızılcahamam Köyleri: Dereneci, Gebeler, Berçin Çatak, Süleler (7 Kasım 2010) Kızılcahamam Köyleri: Dereneci, Gebeler, Berçin Çatak, Süleler (7 Kasım 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr) 7 Kasım 2010 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Kimlerle, nerede, nasıl ve ne için çalışıyoruz? OyaKamp, Gökova daki meşhur Okaliptuslu Yol un bitiminde Akçapınar köyünde Akçapınar, Gökova da, Ula/Muğla ya bağlı

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Ahlak gelişimi; Ahlaki duygular; Ahlaki akıl yürütme; heteronom/bağımlı ahlak otonom ahlak

Ahlak gelişimi; Ahlaki duygular; Ahlaki akıl yürütme; heteronom/bağımlı ahlak otonom ahlak , Ahlak gelişimi; insanların diğer insanlarla ilişkilerinde ne yapması gerektiğine dair kurallar ve geleneklere dair duygular, düşünceler ve davranışların geliştirilmesini içerir. Önde gelene gelişim kuramları,

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge Århus Belediyesinde Yaşayan 3 Yaşındaki çocuklar için Dil Durum Değerlendirmesi/Dil Tarama Testi Önsöz Sevgili ebeveynler İyi

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz.

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz. Bölge (Zone) Bölge nesnesi kullanılarak tapınak çevresinde gölgeli, ürpertici bir ortam yaratılmış. Yine bölge nesnesi kullanılarak mağara ortamının karanlık olması sağlanmış. Bu da ortamının gerçekliği

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

MART AYLIK EĞİTİM PLANI

MART AYLIK EĞİTİM PLANI Okul dı : arih : M Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı M YLIK EĞİİM PLNI KZNIML VE GÖSEGELEİ M BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI Hasat: Hasata başlamadan önce fındık bahçelerinde genel bir temizlik yapılmalıdır.bölgenin yağışlı olması ve buna bağlı olarakta yabancı ot ve dikenlerin bol ve hızlı

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ ( FEN ve TEKNOLOJİ FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ ve MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI YİBO 5 ( Çalıştay 2011 ) TÜSSİDE / GEBZE 30 Ocak 06 Şubat 2011 GRUP BEN

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı