ANTALYA İL MÜFTÜLÜĞÜ, AKSU VE DÖŞEMEALTI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA İL MÜFTÜLÜĞÜ, AKSU VE DÖŞEMEALTI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 İŞİN KONUSU : ANTALYA İL MÜFTÜLÜĞÜ, AKSU VE DÖŞEMEALTI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1-Antalya Ġl Müftülüğü, Aksu Ġlçe Müftülüğü ve DöĢemealtı Ġlçe Müftülüğü çalıģanlarının maaģlarını ödeyecek bankanın tespit edilebilmesi için banka promosyonu ihalesi yapılması ve yüklenici banka ile sözleģme imzalanması. Banka Promosyonu Ġhale Numarası 2015/1 1- Kurumun Adı ANTALYA ĠL MÜFTÜLÜĞÜ, AKSU ĠLÇE MÜFTÜLÜĞÜ VE DÖġEMEALTI ĠLÇE MÜFTÜLÜĞÜ A) Adresi Güvenlik Mah. 279 Sk. No:19 MuratpaĢa/ANTALYA B) Telefon ve Faks Numarası Santral: Faks: C) Elektronik Posta Adresi D) Web Adresi 2- Ġhale Ġlanı Banka Promosyonu Ġhalesi 3- Ġhale Usulü 4734 Sayılı Kanuna Tabi Olmayan Kapalı Zarf ve Açık Arttırma Usulü 4- Kurumda ÇalıĢan Personel Sayısı Toplam 238 kiģi, boģ kadrolar hariç. Haziran 2015 ayı itibarı ile ,18 TL.(Temmuz zammı 5- Kurum Personelinin Aylık Nakit ile yaklaģık ,00 TL.) AkıĢı Yıllık Ekders ve Harcırah ,00 TL.(±) 6- Promosyon Ġhalesi Toplantı Yeri Ġl Müftülüğü Toplantı Salonu 7- Promosyon Ġhalesi Tarih ve Saati ÇarĢamba günü, Saat 14:00 GENEL ŞARTLAR : Madde 2-Ġlgili mevzuat çerçevesinde, Banka Promosyonu Ġhalesi, yüklenici banka ile sözleģme imzalanması ve bankacılık hizmetleri aģağıda belirtilen Ģekilde yürütülecektir. 2.1-Bu Ģartnamenin amacı, Antalya Ġl Müftülüğü, Aksu Ġlçe Müftülüğü ve DöĢemealtı Ġlçe Müftülüğünde (bundan böyle Kurum olarak anılacaklar.) görev yapan personelin aylık ve ücretlerini ödeyecek bankanın belirlenmesi, bankacılık hizmetlerini, banka ile imzalanacak protokolü ve promosyon dağıtılmasına iliģkin uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. 2.2-BaĢbakanlığın 2007/21, 2008/18, 2010/17, 2011/2007/21 sayılı Genelgenin 6. Maddesinin Ġptali sayılı Genelgeleri ile Muhasebat Genel Müdürlüğünün 34 sıra nolu Genel Tebliği ne dayanılarak hazırlanmıģtır. 2.3-Kurumda kadrolu ve sözleģmeli olarak çalıģanlar banka promosyonundan faydalanacaktır. 2.4-Aylık nakit akıģı; Haziran 2015 Antalya Ġl Müftülüğü ,83 TL. Aylık MaaĢlar Haziran 2015 Aksu Ġlçe Müftülüğü ,43 TL. Aylık MaaĢlar Haziran 2015 DöĢemealtı Ġlçe Müftülüğü ,92 TL. Aylık MaaĢlar Ġl Müftülüğü Aylık Aksu Müftülüğü Ekders,Harcırah DöĢemealtı Müftülüğü ,00 TL. Ekders ve Harcırah TOPLAM ,18 TL. Aylık nakit akıģı Haziran 2015 bilgilerine göredir, Ģartlara göre değiģiklik gösterebilmektedir.

2 2.5-SözleĢme süresi 16/08/2015 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl (36 ay)dır. 2.6-Kurum, normal durumlarda, personelin maaģlarını, maaģ ödeme gününden 2 (iki) iģ günü önce, Kurumun Bankada bulunan hesabına aktarır. Banka bu ödemeleri her ayın 15 inci gününün baģladığı gece saat 00:01 de kullanıma hazır hale getirir. Erken ödemelerin (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından alınan karar gereği ayın 15 inden önce yapılan ödemeler) zorunlu olduğu durumlarda, Banka bu hususu dikkate almak mecburiyetindedir. 2.7-AnlaĢma yapılan banka, Kurum tarafından verilen talimat doğrultusunda, personel hesaplarına ödeme yapmakla yükümlüdür. MaaĢla ilgili hesaplamaların yapılmasında, talimatların doğruluğunun kontrol edilmesinde bankanın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kurumca verilen talimatlardaki hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk Kuruma aittir. 2.8-AnlaĢma yapılan banka, Kurum personelinin hesaplarına yatırılan aylık maaģlarından icra kesintisi vb. (Kurum personelinin kendi rızası ile imzaladığı sözleģme, yazılı beyan vb. durumlar hariç) yapmayacaktır. Kesinti yapılması gereken durumlarda, Kurumdan yazılı görüģ alınacak ve bu görüģ doğrultusunda hareket edilecektir. MaaĢında icra takibi bulunan personel için yasal icra kesintisi Kurum tarafından yapılacaktır. 2.9-Banka, Kurum personeline maaģ haricinde yapılacak diğer ödemeler (ekders, yolluk vb), ödeme listesinin Bankaya ulaģtığı gün, sistem arızası olması durumunda ertesi gün hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir İhaleyi kazanan Banka, tespit edilen promosyon tutarını, tek seferde ve ilk maaş ödemesi ile birlikte hiçbir kesinti yapmaksızın her personelin hesabına eşit olarak yatıracaktır Banka, anlaģma yapıldığı tarihten sonra Kuruma naklen, açıktan ve ilk defa atama yoluyla göreve baģlayanlar ile aylıksız izinden dönen ve askerden dönen personelin, göreve baģlama tarihi baz alınarak hesaplanan promosyon tutarını, izleyen aybaģında peģin olarak tek seferde ödeyecektir Banka, Kurumdan ayrılan (emekli olan, naklen atanan, istifa eden, ücretsiz izne ayrılan v.s.) personelden promosyon tutarını geri istemeyecektir Banka protokol süresince ATM, banka kartı, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiģtirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, personelden yıllık kart ücreti, havale ücreti, EFT ücreti, hesap iģletim ücreti veya iģlem masrafı, kart aidat ücreti vb. herhangi bir ad altında masraf veya ücret talep etmeyecek ve herhangi bir kesinti yapmayacaktır Kurumumuzun personeline yapacağı iģ avansları dahil gerek kendi hesapları arasında, gerekse üçüncü Ģahıslara yapacağı havale ve EFT ile birlikte diğer tüm bankacılık hizmetlerinden herhangi bir masraf ve komisyon alınmayacaktır AnlaĢma yapılan banka, haftanın her günü ve her saatinde Kurumdaki ATM lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür Promosyonun personele ödenmesi konusunda, personele ödenecek promosyon tutarlarını ilan etmek veya konu hakkında personeli bilgilendirmek Kurumun sorumluluğunda olup, bankanın bu hususta hiçbir görev ve sorumluluğu yoktur Personelin yazılı talebi olmadan maaģ hesabı Banka tarafından hiçbir değerlendirmeye (tasarrufa) tabi tutulmayacaktır (Örnek: her türlü sigortalama, yatırım hesabı, fon hesabı vb.) Banka, kurum personelinin her türlü kredi taleplerinde masraf talep etmeyecek ve kredi faiz oranı üzerinden % 10 özel indirim uygulayacaktır Banka; anlaģma süresince ve sonrasında, elde ettiği personel bilgilerini bu Ģartname hükümleri dıģında baģka bir amaç için kullanamaz ve üçüncü Ģahıslarla paylaģamaz Kurumun hesaplarından hesap iģletim ücreti ve yaptığı havale ve EFT lerden havale ve EFT masrafı v.s. adı altında ücret alınmayacaktır Personel; hesabındaki paranın tamamını yurt içi Banka nın tüm Ģubelerinden hiçbir masraf veya komisyon ödemeden çekebilecektir. Bu maksatla Banka, konuyu yurt içindeki tüm Ģubelerine duyurarak herhangi bir aksaklığa meydan vermeyecektir Ġnternet bankacılığı ile, ATM lerden ve ġubelerden Personelin aylık/ücret hesabından diğer hesaplara veya diğer Banka lara yapılan havale ve EFT iģlemlerinden, motorlu taģıtlar vergisi, trafik

3 harç ve cezalarının ödenmesi v.b gibi her türlü bankacılık iģlemlerinde Kurum personelinden hiçbir masraf alınmayacaktır. Yine ATM lerden yapılacak iģlemler sonrası alınan bilgilendirme makbuzları için ücret alınmayacaktır. Bu hususun uygulanmasından Banka sorumludur. Personelden masraf ve komisyon alınması durumunda alınan masraf, makbuz ibraz edilmek koģulu ile muhatap Ģube tarafından ödenecektir Protokol/sözleĢme metninin imzalanmasından sonra Bankacılıkta mevduat sahipleri lehine yapılan yenilikler ve ilave imkânlar Kurum personeline de aynen uygulanacaktır Banka tarafından Bankanın kullandığı, bankacılık sisteminin elverdiği ölçüde maaģ ve ek ücretlerin personel hesabına doğru ve hızlı bir Ģekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla maaģ ve ek ücret listelerinin elektronik ortamda bankaya ulaģmasını sağlayacak yazılımlar ücretsiz olarak verilecektir Personel özlük bilgilerinden sadece kimlik bilgileri (Nüfus cüzdanında yazılı bilgiler) ve ev adresi bildirilecektir. Bunun haricinde aylık ödemesi kapsamında Banka ya herhangi bir özlük bilgisi verilmeyecektir Mücbir sebeple (Memur MaaĢ Katsayılarının geç tespit edilmesi, Ödeneğin Mal Müdürlüğü nden geç gelmesi vs. sebepler), elektronik aylık bilgilerinin Banka ya belirlenen süreden daha geç ulaģması halinde Banka, aylıkların zamanında hesaba geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Elektronik aylık bilgilerinde teknik açıdan herhangi bir aksaklık olması halinde, aylıkların ödenmesinde yazılı ve onaylı ödeme talimatı esas alınacak, aylık bilgilerindeki, söz konusu eksikliklerin süratle giderilmesi Banka tarafından Kurum dan istenecektir Elektronik Aylık Bildirimindeki alacak toplamı ile bunların yazılı onaylı liste toplamları (ödeme talimatı) arasında farklılık bulunması halinde, Elektronik aylık bilgilerinin ve yazılı onaylı ödeme talimatının doğru hali Kurum dan tekrar istenebilecektir. Ödemeler, gönderilen bilgilerde uyumsuzluğun düzeltilmesini müteakip yapılacaktır. Uyumsuzluk düzeltilmediği takdirde ödeme yapılmayacaktır. Uyumsuzluk, kiģi/kiģiler bazında ise yalnız o kiģi ya da kiģilere ödeme yapılmayacaktır. Bu kiģilere ödentinin sağlanması Kurum un sorumluluğunda olacaktır. Ancak düzeltme iģlemi aylıkların geç ödenmesi sonucunu doğurmayacak Ģekilde öncelikli yapılacaktır Elektronik Aylık Bilgileri ve bunların yazılı onaylı listelerinin Banka da hasar görmesi sonucu personel aylıklarının yanlıģ hesaplara geçmesinden doğacak zararlar Banka tarafından karģılanacaktır. Ancak, istenmesi halinde Kurum tarafından yeniden sureti verilebilecektir Ödeme yanlıģlıkları; Elektronik Aylık Bilgileri ve yazılı onaylı Ödeme Talimatında belirtilenlerin dıģında fazla veya eksik ödemeler ile personelin ayrılıģı bildirildikten sonra yapılan ödemelerden Banka sorumludur. Ancak, ayrılan personelin ayrıldığı Banka ya bildirilmemiģ ve ödeme talimatında ismi bulunuyor ise sorumluluk Kurum a aittir Hizmetin devam ettiği süre içinde ilgili mercilerce Banka nın faaliyetlerine son verilmesi, bir kurumun gözetimi altına alınması halinde; Kurum, protokol/sözleģme yi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Bu Ģekilde yapılan fesih sonucunda, Banka, Kurum dan mali yada baģka herhangi bir hak talep edemeyecektir. Banka nın el değiģtirmesi halinde; protokol/sözleģme hükümleri iki tarafça da kabul edildiği takdirde aynı Ģartlarla yeni bir sözleģme imzalanacaktır. Protokol/sözleĢme e aykırı uygulamalar meydana geldiğinde, Banka yazılı olarak ikaz edilecektir. Protokol/sözleĢme e aykırı uygulamaların en kısa sürede düzeltilmesi konusunda karģılıklı iyi niyet çerçevesinde hareket edilecek ve yazılı ikazın bir yıl içinde üçüncü kez tekrarlanması halinde, protokol/sözleģme Kurum tarafından tek taraflı olarak 15 (OnbeĢ) gün önceden yazılı olarak bildirilmek koģuluyla feshedilebilecektir. Bu durumda Banka hiçbir mali ve hukuki hak talep edemeyecektir Banka, maaģın miktarına bakılmaksızın ATM den günlük nakit çekim miktarını 2.000,00-TL nin altına düģürmeyecektir. Ancak Ģubelerden yapılacak para çekme iģlemlerinde herhangi bir miktar kısıtlaması yapılmayacaktır Banka, hesap sahibinin adına otomatik olarak maaģ hesabı açacak ve personel adına ücretsiz olarak ATM kartı düzenleyerek personele teslim edecektir. Ġsteyene kredi kartı çıkartacaktır BaĢka Banka ortak ATM lerinden çekilen paralardan ücret alınmayacaktır.

4 TEKLİFLERİN SUNULMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ : Madde 3-Teklifler değerlendirilirken aģağıdaki esaslara uyulacaktır. 3.1-Banka promosyon ihalesi 4734 sayılı kanuna tabi olmayan kapalı zarf ve açık arttırma usulü ile yapılacaktır. Teklif zarfının üstünde muhatap kurumun adı, bankanın adı, tam adresi, yetkili kiģinin imzası bulunmalıdır. Teklif zarfının kapatıldığı yer imzalı olmalıdır. ġartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir. Banka yetkilisi/yetkililerince imzalanmamıģ teklif mektubu değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler komisyona yetkili temsilciler tarafından elden teslim edilecektir. 3.2-Ġhale saatinde istekliler tarafından kapalı zarf içinde sunulan belgeler kontrol edilecek ve teklife yetkili olduğunu gösteren belge ile teklif mektubunun bulunup bulunmadığı ihale komisyonunca incelenecektir. Belgeleri tam olan isteklilerin teklifleri, hazır bulunan isteklilerin huzurunda, alınıģ sırasına göre açıklanacak ve en yüksek teklifi veren 5 (beģ) adet banka ile ihaleye devam edilecek olup; diğer bankalar elenecektir. Kalan banka yetkilileri, açık artırma turlarında kapalı zarf içinde tekliflerini yineleyeceklerdir. Her tur bitiminde en az teklifte bulunan bir istekli banka ihale dıģı bırakılacaktır. Teklif turları sonunda son 2 (iki) istekli banka kalınca komisyon, verilen fiyat teklifleri üzerinden görüģme yapıp, bu istekli bankalardan ihaleye esas son tekliflerini yazılı ve kapalı zarf içinde talep edecektir. Son tekliflerin alınmasından sonra, komisyon tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Eğer son turda en yüksek teklifte eģitlik olursa, aynı fiyatı teklif eden istekli bankalardan eģitlik bozuluncaya kadar yazılı teklif alınmaya devam edilecektir. Tur aralarında kendi merkezleri ile görüģme yapabilmeleri için banka yetkililerine belirli bir süre verilebilecektir. Ġhale aynı gün sonuçlandırılarak açıklanacaktır. 3.3-Komisyon, 4734 Sayılı Kanun a tabi olmayan bu ihaleyi iptal etmek ve yenilemekte serbesttir. 3.4-Teklif mektubunda her bir personele 3 (üç) yıl için verilecek toplam promosyon miktarı rakam ve yazı ile belirtilecektir. Varsa ek taahhütler ve açıklamalar da eklenecektir. Bankanın Antalya daki ġube ve ATM sayıları da verilecektir. 3.5-Karar, ihale üzerinde kalan Bankaya yazılı olarak bildirilecek ve sözleģmeye davet edilecektir. Ġhaleyi kazanan Banka bu davetin tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde sözleģmeyi imzalamak zorundadır. SözleĢmeden sonra yüklenici Banka, sözleģmenin baģlayacağı ilk güne kadar tüm iģlemleri hazır hale getirecektir. CEZAİ HÜKÜMLER : Madde 4-Cezai hükümler aģağıda belirtilmiģtir. 4.1-Açık artırma sonucunda Banka Promosyon ihalesini kazanan banka, protokolü (sözleģmeyi) en geç 7 (yedi) gün içinde imzalamaması halinde, verdiği teklifin %25 i kadar ceza ödemeyi kabul eder. 4.2-Banka ve Kurum sözleģme hükümlerini yerine getirmekle sorumludur. 4.3-Banka, Kurumla iģ yapan Ģubesinin herhangi bir sebepten dolayı kapanması halinde, bu durumu en az bir ay öncesinden kuruma bildirir ve Kuruma en yakın baģka bir Ģubesi ile iģlemlerine devam eder. 4.4-Banka, sözleģme ile üstlendiği iģleri Kurum'un yazılı izni olmaksızın, tamamen veya kısmen bir baģkasına devredemez. Devrettiği takdirde, her türlü sorumluluğu Banka ya ait olmak üzere Kurum, mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleģmeyi tek taraflı olarak sona erdirme hakkına sahiptir. Bu durumda Banka Kurumdan herhangi bir hak iddia edemez. 4.5-Banka, sözleģme hükümlerini yerine getirmediği takdirde yazılı olarak ikaz edilecektir. SözleĢme hükümlerine aykırı uygulamaların en kısa sürede düzeltilmesi konusunda karģılıklı iyi niyet çerçevesinde hareket edilecek ve yazılı ikazın bir yıl içinde üçüncü kez tekrarlanması halinde, sözleģme Kurum tarafından tek taraflı olarak 15 (OnbeĢ) gün önceden yazılı olarak bildirilmek koģuluyla feshedilebilecektir. Bu durumda Banka hiçbir mali ve hukuki hak talep edemeyecektir.

5 DİĞER HÜKÜMLER : Madde 5-Diğer hükümler aģağıda belirtilmiģtir. 5.1-Banka ile bankacılık hizmetleri sözleģmede belirtilecek tarihte baģlayacaktır. 5.2-SözleĢme süresi 3 (üç) yıldır(36 ay). Bu süre sonuna kadar yeni ihale sonuçlandırılamadıysa yeni ihale sonuçlanıncaya kadar sözleģme devam edecektir. Bu durumda Banka 3 yılı aģan her ay, 1 kiģi için 3 yıllık yapmıģ olduğu teklif tutarının, 1 aya tekabül eden tutarını sözleģmeyi aģan her ay maaģ ödemeleri ile birlikte bütün Kurum personelinin hesabına eģit olarak yatıracaktır. 5.3-Teklifler 30 gün geçerli kabul edilecektir. Yüklenici Bankanın herhangi bir sebepten dolayı 7 (yedi) gün içinde sözleģme imzalamaması halinde, Komisyon en yüksek teklifi veren ikinci bankayı teklifini yeterli bulduğu takdirde sözleģme yapmaya davet edebileceği gibi dilerse yeniden ihale yapma kararı da alabilecektir. 5.4-SözleĢme imzalanan banka, sözleģme ve eklerinden doğan tüm kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçları karģılamakla yükümlüdür. 5.5-Ġhtilaf halinde Antalya Mahkemeleri ve Ġcra Daireleri yetkilidir. 5.6-ĠĢ bu Antalya Ġl Müftülüğü, Aksu ve DöĢemealtı Ġlçe Müftülüğü Banka Promosyonu Ġhalesi Teknik ġartnamesi 5(beĢ) sayfadan ve 5(beĢ) maddeden ibarettir. BANKA PROMOSYONU ĠHALE KOMĠSYONU Komisyon BaĢkanı ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ĠMZA ĠMZA ĠMZA ĠMZA KATILMADI Ġbrahim KESER Ġl Müftü Yard. Harcama Yetkilisi Adnen GENÇ Ġd. ve M.ĠĢl.ġb.Müd. ġükrü GÜVEN V.H.K.Ġ. Sendika Temsilcisi Turgut BAYAR V.H.K.Ġ. Mustafa EKġĠ Ġmam-Hatip

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü 1- Kurumun Adı : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü A) Adresi : Peykhane Caddesi No:10 Çemberlitaş/İST. B) Telefon ve Faks Numarası : 0212 638 30 00 Faks: 0212 638

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) MADDE 1- Kuruma İlişkin Bilgiler 1.1. Kurumun Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Adresi : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Adresi : Kafkas Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası-KARS Telefon Numarası

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1 Kurumun; a) Adı: Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü b) Adresi: Saraçlar Mh. Halime Çavuş Cad. No:7 KASTAMONU c) Telefon/ Fax Numarası:

Detaylı

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ GENEL BİLGİLER 1- Kurum Bilgileri Kurumun Adı Kurumun Adresi : Hacettepe Üniversitesi : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Sıhhiye/ANKARA Kurumun

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Konu: Banka Promosyonu Banka Promosyonu İhale Numarası :2014 1 1-Kurumun Adı :Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü A) Adresi :

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ Madde 1: Kuruma İlişkin Bilgiler Kurum Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 01 1- Kurumun Adı : Necmettin Erbakan Üniversitesi A) Adresi : Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA Aşağıda detayları verilen Enstitümüze ait Banka Promosyonu İhalesine katılmanızı dileriz. 1-Kurumun Adı Ulusal Bor Araştırma

Detaylı

BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU

BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU Sayı : 6*>* U /.1.0/2012 Konu : Banka Promosyon İhalesi Banka Promosyonu İhale Numarası : 1 1-Kurum Adı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi A) Adresi : Kahramanmaraş

Detaylı

MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname

MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname ĠĢ sahibi idare ve Ġhale ile ilgili bilgiler; GENEL HUSUSLAR;

Detaylı

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1- Kurumun Adı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Atakum/SAMSUN Telefon Numarası : 0 362 312 19

Detaylı

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun adı : TÜLOMSAŞ,Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. 2-Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR 3-Telefon no su : 0.222. 2240000

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası: 3 1. Kurumun Adı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1.1.Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversiteler

Detaylı

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI (Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı hariç) PERSONEL MAAŞLARININ ÖDENMESİNE ARACILIK YAPACAK BANKANIN BELİRLENMESİ VE VERİLECEK PROMOSYONUN

Detaylı

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ 1-Kurumun Adı : TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A) Adresi B) Telefon ve Faks Numarası C) Elektronik Posta Adresi 2-Konusu 3-İhale Usulü 4-Kurumdaki

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Uygulama İlkeleri

BİRİNCİ BÖLÜM. Uygulama İlkeleri AYLIK VE ÜCRET ÖDEMESİ İLE BANKACILIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu protokolün amacı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli personelin aylık ve ücretlerinin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 2012/002 1-Kurumun Adı : Bartın Üniversitesi A) Adresi : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü B)

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ Şartname (Ek-1) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1 Kuruma ilişkin bilgiler 1.1.Kurumun; a) Adı : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Detaylı

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Protokol Taslağı (Ek-2) Madde 1- Taraflar MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Bir tarafta Nasuh Akar Mh. 1407 Sk., Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde mukim Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu diğer tarafta.. adresinde

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.15.030.03/244 08/04/2010 Konu : Kurumumuz ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan personel

Detaylı

BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İhalenin konusu, İdaremizde çalışan 137 si

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nın 1 yıllık ihtiyacı olan yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri, ekli uçak biletleri alım şartnamesinde belirtilen

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL 1.TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1.Taraflar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

3 iģçi ile 12 ay süreli (01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası)

3 iģçi ile 12 ay süreli (01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası) AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2013 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım ĠĢi HĠZMETĠ ALIMINDA UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ. SözleĢme No. SözleĢmenin Ġmza Yeri. SÖZLEġMENĠN TARAFLARI ve TARAFLARI TANITICI BĠLGĠLER

KALDIRAÇLI ALIM SATIM ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ. SözleĢme No. SözleĢmenin Ġmza Yeri. SÖZLEġMENĠN TARAFLARI ve TARAFLARI TANITICI BĠLGĠLER KALDIRAÇLI ALIM SATIM ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ SözleĢme No Hesap No SözleĢmenin Ġmza Yeri Tarih SÖZLEġMENĠN TARAFLARI ve TARAFLARI TANITICI BĠLGĠLER Bir tarafta ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. (bundan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Cumhuriyet Mah. Bayındır Sokak Eşref Özand İş Merkezi 23/B adresinde mukim DoğuĢ Bilgi Teknolojiileri Yazılım ve Telekominikasyon

Detaylı