DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ"

Transkript

1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİLGİ PAKETİ

2 GENEL BĠLGĠLER Selçuk Üniversitesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi Konya'da 27 Haziran 1987 yılında kurulmuģtur. Eğitim süresi 5 yıldır. DiĢ Hekimliği Fakültesine giriģ için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamak veya yurtdıģında eģdeğer bir eğitim almak ve sonrasında ulusal Lisans YerleĢtirme Sınavında (LYS) yeterli puanı almak gerekmektedir. Fakülte eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almıģ, ilk mezunlarını 1993 yılında vermiģtir. Programda yabancı dil hazırlık sınıfı yoktur. DiĢ Hekimliği; ağız boģluğunun, maksillofasyal alanın ve/veya komģu dokuların hastalıklarının, yapısal bozukluklarının, bunların insan sağlığına etkilerinin belirlenen çerçeveler ve etik kurallara uygun olarak eğitimini almıģ diģ hekimleri tarafından incelenmesi, muayenesi, korunması ve/veya tedavilerinin (cerrahi veya cerrahi olmayan) yapılmasıdır. DiĢ hekimliği eğitiminin amacı; 1. Aldığı teorik ve preklinik eğitimini en iyi Ģekilde pratiğe yansıtabilen, 2. Ağız ve çevre dokularının korunması ve hastalıklarının tedavi edilmesini sağlayan, 3. Etik kurallara bağlı olarak hasta-hekim iliģkisini en sağlıklı biçimde kurabilen bir diģ hekimi yetiģtirmektir. Fakültedeki öğrenci sayısı: 505 Fakültedeki eğitim olanakları: Fakülte bünyesinde 8 adeti anabilim dallarına ait, birisi karma olmak üzere 9 klinik mevcuttur. Birisi fantom simulasyon, 2 adet preklinik laboratuvarı ve doku kültürü, histoloji, biyokimya, moleküler biyoloji, biyomekanik çalıģmalar için alt yapısı bulunan 1 araģtırma merkezi bulunmaktadır. Ders programında yer alan teorik-pratik dersler yıllık ve yarıyıllık olarak yürütülür. Öğrenci değiģim programlarında 4 ve 5. yıllarda teorik dersler yarıyıl programına uygun olarak verilir. Klinik eğitim programları değiģim yapılacak yarıyıla ve klinik uygulamanın süresine uygun olarak planlanır. DiĢ Hekimliğinden mezun olabilme koģulları: DiĢ Hekimliği lisans programı için eğitimin tüm aģamalarından baģarıyla geçmiģ olmak gerekir. BeĢ yıllık eğitim süresi en çok 8 yılda tamamlanmalıdır. Öğrenci değerlendirme yöntemleri: Yazılı ve sözlü sınavlar, Pratik uygulama sınavları Notlandırma sistemi Lisans: AA 4, BA 3, BB 3, CB 2, CC 2, DC 1, DD 1, FD 0, FF 0, F 0,00 2

3 G: Geçer (Kredisiz derslerde baģarılı) K: Geçmez (Kredisiz derslerde baģarısız) M: (Muaf) Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçiģle kabul olunan veya her hangi bir yükseköğretim programında okurken ÖSYM sınavına girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almıģ oldukları ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile baģarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen nottur. Geldiği kurumdaki notu harf ile birlikte belirtilir BaĢarı denetimi MADDE 15 (1) Fakültede sınıf geçme sistemi uygulanır ve öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için o eğitim-öğretim yılındaki tüm derslerden baģarılı olması gerekir. (2) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birisini alan öğrenci o dersi baģarmıģ sayılır. Teorik derslerde ve ortak zorunlu derslerde DC, DD notlarından birisini alan öğrencinin bu dersten baģarılı sayılabilmesi için yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 veya üzeri olması gerekir. Ancak uygulamalı dersler, seminer ve stajlarda DC ve DD notları baģarısız notlardır. FAKÜLTEDEKĠ ÖĞRETĠM ÜYE VE GÖREVLĠLERĠ RESTORATĠF DĠġ TEDAVĠSĠ PROF. DR. BORA ÖZTÜRK DOÇ. DR. MUSTAFA ÜLKER YRD. DOÇ. DR. NEVĠN ÇOBANOĞLU YRD. DOÇ. DR. ALĠRIZA ÇETĠN YRD. DOÇ. DR. H. ESRA ÜLKER ENDODONTĠ ANABĠLĠM DALI PROF. DR. HALE ARI AYDINBELGE PROF. DR. SEMA BELLĠ Prof. DR. FUNDA KONT ÇOBANKARA Prof. DR. AYÇE ÜNVERDĠ ELDENĠZ YRD. DOÇ. DR. ERHAN ÖZCAN PROTETĠK DĠġ TEDAVĠSĠ ANABĠLĠM DALI PROF. DR. FĠLĠZ AYKENT PROF. DR. ÖZGÜR ĠNAN PROF. DR. NĠLGÜN ÖZTÜRK DOÇ. DR. MÜJDE SEVĠMAY DOÇ. DR. OĞUZ ERASLAN DOÇ. DR. SERHAN AKMAN DOÇ. DR. MÜNĠR TOLGA YÜCEL DOÇ. DR. ĠSA YÖNDEM PEDODONTĠ ANABĠLĠM DALI PROF. DR. SĠBEL YILDIRIM DOÇ. DR. GÜL TOSUN YRD. DOÇ. DR. M.SELĠM BOTSALI ORTODONTĠ ANABĠLĠM DALI PROF. DR. FARUK AYHAN BAġÇĠFTÇĠ PROF. DR. ABDULLAH DEMĠR YRD. DOÇ. DR. ZEHRA ĠLERĠ YRD. DOÇ. DR. MEHMET AKIN 3

4 AĞIZ-DĠġ-ÇENE CERRAHĠSĠ ANABĠLĠM DALI PROF. DR. HANĠFE ATAOĞLU PROF. DR. ERCAN DURMUġ PROF. DR. DOĞAN DOLANMAZ DOÇ. DR. HASAN KÜÇÜKKOLBAġI DOÇ.DR. GÜLSÜN YILDIRIM DOÇ. DR. ABDULLAH KALAYCI PERĠODONTOLOJĠ ANABĠLĠM DALI PROF. DR. TAMER ATAOĞLU PROF. DR. MĠHTĠKAR GÜRSEL PROF. DR. N. ÖZLEM ALPTEKĠN PROF. DR. ĠSMAĠL MARAKOĞLU PROF. DR. ĠSMET DURAN PROF. DR. SEMA S. HAKKI AĞIZ-DĠġ-ÇENE RADYOLOJĠSĠ ANABĠLĠM DALI PROF. DR. FARUK AKGÜNLÜ DOÇ. DR. FÜSUN YAġAR Aday Öğrenciler için; ÖSS Puan türü (2012): MF-3 BaĢarı sırası (0,8 AOBP li): Tavan puan: Taban puan: Öğrenci kontenjanı: 110 Okul Birincisi kontenjanı: mezunları dereceleri: Dönem 1. si: 3.30 Dönem 2. si: 3.19 Dönem 3. sü: 3.11 Eğitim Dili: Türkçe Hazırlık sınıfı: Yok Eğitim pahalımıdır?: Kullanılan malzemeler nedeniyle pahalı bir eğitim sürecidir. DiĢ Hekimliği Fakültesi Sınıf Temsilcileri: BaĢkan: TUĞRUL KAYA Dönem 1: Dönem 2: Abdullah Koçak Dönem 3: Furkan ÖZEKEN Dönem 4: Ziya SARIYILDIZ Dönem 5: Kadir ÖĞÜT 4

5 S.Ü. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ LĠSANS PROGRAMI DERSLERĠ Toplam Kredi: 244 (Dersler: 198 Stajlar: 44 Seminer: 2) ECTS: SINIF Atatürk Ġlk ve Ġnk. Tar Atatürk Ġlk ve Ġnk. Tar Türk Dili Türk Dili Yabancı Dil (ing) Yabancı Dil (ing) Fizik DiĢ Hekimliğ. Tarihi Biyoistatistik Bil. Uyg Biyofizik DavranıĢ Bilimleri Biyoistatistik Bil. Uyg DiĢ Anat. ve Fizy DavranıĢ Bilimleri DiĢ Anat. ve Fizy. Uyg DiĢ Anat. ve Fizy Epidemiyoloji DiĢ Anat. ve Fizy. Uyg Tıbbi Biyoloji Anatomi Tıbbi Biyokimya Tıbbi Genetik Mevlana ve HoĢgörü(SD) Tıbbi Biyokimya Popüler Bilim(SD) TOPLAM TOPLAM SINIF Histoloji-Embriyoloji Histoloji-Embriyoloji Fizyoloji Fizyoloji Anatomi Anatomi Mikrobiy.-Bakteriyoloji Mikrobiy.-Bakteriyoloji Konservatif DiĢ Ted Konservatif DiĢ Ted Kons. DiĢ Ted. Uyg Kons. DiĢ.Ted. Uyg Protetik DiĢ Ted Protetik DiĢ Ted Protetik DiĢ Ted. Uyg Protetik DiĢ Ted. Uyg Maddeler Bilgisi Maddeler Bilgisi Fotoğrafçılık(SD) Drama(SD) TOPLAM TOPLAM SINIF Dental Anestezi Dental Anestezi Farmakoloji Farmakoloji Ortodonti Ortodonti Ortodonti Uyg Ortodonti Uyg Konservatif DiĢ Ted Konservatif DiĢ Ted Kons. DiĢ.Ted. Uyg Kons. DiĢ.Ted. Uyg Protetik DiĢ Ted Protetik DiĢ Ted Protetik DiĢ Ted. Uyg Protetik DiĢ Ted. Uyg Endodonti Endodonti Preklinik Endodonti Oral radyoloji Oral radyoloji A.D.Ç.H.Cerrahisi A.D.Ç.H.Cerrahisi Periodontoloji Periodontoloji Patoloji Patoloji Pedodonti Pedodonti Ġlk Yardım & Acil Tedavi Ġlk Yardım & Acil Tedavi Oral Diagnoz Kanıta Dayalı DiĢhek(SD) Dent. Mat. Biyo Uyum.(SD) Preklinik Periodontoloji 0 1 0,5 0, Preklinik Pedodonti 0 1 0,5 0, Preklinik Cerrahi 0 1 0,5 0, Preklinik Endodonti 0 1 0,5 0,5 TOPLAM TOPLAM

6 4.SINIF A.D.Ç.Hastalıkları A.D.Ç.Hastalıkları Dental Anestezi Dental Anestezi Dahiliye-Hematoloji Dahiliye Ortodonti Ortodonti Protetik DiĢ Ted Protetik DiĢ Ted Endodonti Endodonti Oral Diagnoz Oral Diagnoz A.D.Ç.H.Cerrahisi A.D.Ç.H.Cerrahisi Periodontoloji Periodontoloji Pedodonti Pedodonti Konservatif DiĢ Ted Konservatif DiĢ Ted Arge ve Ġnnovasyon(SD) Genel Cerrahi Geriatri(SD) Stajlar Stajlar TOPLAM TOPLAM STAJLAR TÜM ÖĞRETĠM YILI Ders Kod. Staj Kredi ve Saat T P K ECTS Ortodonti Stajı Konservatif DiĢ Ted. Stajı Protetik DiĢ Ted. Stajı Endodonti Stajı Oral Diagn. ve Rad Stajı A.D.Ç.H.Cerrahisi Stajı Pedodonti Stajı Periodontoloji Stajı TOPLAM SINIF Ders Kod. Dersi Adı: Ders. K ve Saat Ders Kod. Dersi Adı: Ders. K ve Saat Çene Yüz Protezi Çene Yüz Protezi Çene Yüz Cerrahisi Çene Yüz Cerrahisi Protetik DiĢ Ted Protetik DiĢ Ted A.D.Ç.H.Cerrahisi A.D.Ç.H.Cerrahisi Göz Hastalıkları Deontoloji Dermatoloji Halk Sağlığı Ergonomi & Muay. Yön Psikiatri-Nöroloji Kulak-Burun-Boğaz Adli Tıp Seminer Seminer Ġmplant Radyolojisi(SD) DiĢhek.Vak. Ġnt. Yak.(SD) Stajlar Stajlar TOPLAM TOPLAM STAJLAR TÜM ÖĞRETĠM YILI Ders Kod. Staj Kredi ve Saat T P K ECTS Ortodonti Stajı Konservatif DiĢ Ted. Stajı Protetik DiĢ Ted. Stajı Endodonti Stajı Oral Diagn. ve Rad Stajı A.D.Ç.H.Cerrahisi Stajı Pedodonti Stajı Periodontoloji Stajı Entegre Stajı TOPLAM

Diş Hekimliği Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Di ş He ki m liğ if ak ül te si 2 İçindekiler 05 Dekanın Mesajı 10 Fakültenin Tanıtımı 11 Akademik Kadro 12 Fakültenin Avantajları 14 Lisans Ders Programı 03 04 Dekanın Mesajı Başkent

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinin

Detaylı

DİŞ HEKİMİ TÜRKİYE İŞ KURUMU TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

DİŞ HEKİMİ TÜRKİYE İŞ KURUMU TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER DİŞ HEKİMİ TANIM Diş hekimi; insan sağlığı ile ilgili olarak dişlerin, diş etlerinin, ağız boşluğu, çene ve komşu dokularının sağlığının korunması, diş ve çene düzensizliklerinin teşhis, tedavi ve rehabilite

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları,

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nde eğitim-öğretim

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli ve Programlarının aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 22 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28389 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde önlisans

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda baģarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda baģarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör Sevgili Öğrenciler Üniversitemizi tercih ettiniz ve Üniversiteli oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu el kitabı sizin eğitim ve öğretiminizle ilgili bilgileri içeren BAġVURU kitabıdır. Ġçerisinde uymanız

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 24 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29098 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ

2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ 2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ 1 2 Atatürk ün Gençliğe Hitabesi Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ

AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI, YATAY GEÇİŞ KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI Anabilim / Anasanat Dalı AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ Bilim / Sanat Dalı

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ 2009 - DÜZCE

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ 2009 - DÜZCE T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ 2009 - DÜZCE 1 Not: Bu rehberde yer alan bilgiler Kasım 2009 tarihi itibariyle geçerlidir. Düzce Üniversitesi ve Tıp Fakültesi yetkili

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde, eğitim faaliyetlerinde

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plato Meslek Yüksekokulunda ön lisans programlarında

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Anabilim Dalları'na 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

AVRUPA KREDĐ TRANSFER SĐSTEMĐ AKTS (European Credit Transfer System ECTS)

AVRUPA KREDĐ TRANSFER SĐSTEMĐ AKTS (European Credit Transfer System ECTS) T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu AVRUPA KREDĐ TRANSFER SĐSTEMĐ AKTS (European Credit Transfer System ECTS) YÜKSEKOKUL BĐLGĐ PAKETĐ Bursa, 12 Aralık 2012 1) YÖNETĐM VE ADRES

Detaylı