Difl hekimli inde solunum yoluyla bulaflan birçok

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Difl hekimli inde solunum yoluyla bulaflan birçok"

Transkript

1 DERLEME/REVIEW Difl Hekimli inde Solunum Yolu ile Bulaflan nfeksiyonlar Spread of Airborne Infections in Dentistry Dr. Hakan AKINCIBAY 1 1 Hacettepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dal, Ankara, Türkiye. 1 Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, University of Hacettepe, Ankara, Turkey. Anahtar Kelimeler: Aerosoller, Solunum yoluyla bulafl, Bakteriler, Difl hekimli i. Key Words: Aerosols, Airborne, Bacteria, Dentistry. Yaz flma Adresi/Address for Correspondence: Prof. Dr. Hakan AKINCIBAY Hacettepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dal, S hhiye, ANKARA/TÜRK YE e-posta: Difl hekimli inde solunum yoluyla bulaflan birçok hastal k vard r. nfeksiyöz ajanlar n hastalara veya difl hekimli i çal flanlar na solunum yoluyla bulaflmas nda rol oynayan etkenlere biyoaerosol ad verilir. Biyoaerosoller, infeksiyon kontrolünde ve mesleki hastal klar n önlenmesinde göz önüne al nmas gereken bafll ca faktörlerdendir. Difl hekimli inde solunum yoluyla bulaflan infeksiyonlar, hastalar, difl hekimli i çal flanlar, havaland rma ve klimalar ile çevreden kaynaklan r. Hastalar ve difl hekimli i çal flanlar n n öksürmesi veya hapfl rmas sonucu oluflan aerosollere ek olarak aeratörlerin kullan m, ultrasonik difl tafl temizleyicileri, su ve hava spreyleri ile lazerlerin kullan m yla bakteriyel aerosoller ve damlac klar oluflur. Bakteriler ile di er infektif aerosoller ve damlac klar, difl tafl, plak, birikim, dental materyaller, su spreyi, tükürük ve dental ifllemler s ras nda oluflan kandan meydana gelir (1). Aerosol halindeki mikroorganizmalar genellikle kümeler halinde veya cans z parçalara tutunmufl olarak ve boyutlar na ba l olarak havada as - l kalabilirler veya h zla çökelirler. Çap 10 µm den küçük olan partiküller ç plak gözle görülmez ve aerosol olarak uzun süre havada as l kal rlar. Aerosoller solunum yoluyla akci erlerdeki bronfllara ulaflabildikleri gibi deri veya mukoz membranlarla direkt temasa geçebilirler. Dental aerosollerin ço unun çap 5 µm veya alt ndad r. Bu küçük par- 116

2 Ak nc bay H. Difl Hekimli inde Solunum Yolu ile Bulaflan nfeksiyonlar tiküller akci ere girip yerleflerek solunum yolu hastal klar veya di er sa l k problemlerine yol açar. Aerosollerden 100 µm lik çap yla ayr lan parçac klar, solunum yoluyla akci erlere girmek için çok büyük olmalar na ra men deri, gözler ve mukoz membranlarla temasa geçerler ve saçlara, giyim eflyalar ile yak n çevreye da l rlar (2-9). Tedavi öncesi ile karfl laflt r ld nda, özellikle a zdan kaynaklanan bakteriyel aerosoller, dental ifllemler s ras nda artan oranda ortamda bulunurlar. Ortamdaki bakteriyel kontaminasyonun seviyesi yap lan ifllemle de orant l olarak de ifliklik gösterir. Ultrasonik difl tafl temizleme cihazlar, aeratörlere göre daha yüksek konsantrasyonda aerosolün ortaya ç kmas na neden olur. El aletleri ile yap lan difl tafl temizli i ifllemlerinde ise aerosol görülmez (4,10-14). Havaland rmas zay f veya klima sistemlerinin bak m iyi olmayan kliniklerde görülen fungal ve di- er mikrobiyal mikroorganizmalar ile ürünleri, afl r duyarl l k reaksiyonlar, toksik etkiler ve infeksiyonlara neden olur. Yukar daki nedenlerden dolay klima sistemleri, bakteriyel ve di er mikroorganizmalar n geçifli için bir vas ta görevi görür (1). Difl kliniklerinde çal flma saatlerinin bitimiyle birlikte ve klima sisteminin kapat lmas ndan sonra ortamda kalan baz bakteriyel aerosoller sonraki ifl gününde tekrar sirkülasyona girer. Havaland rma sistemlerine ek olarak ortamdaki nem oran, s ve partikül boyutlar da bakteriyel aerosollerin da l m ve infeksiyon oluflturma potansiyelini etkiler (15-17). BAKTER YEL AEROSOLLER N KOMPOZ SYONU Difl hekimli inde yap lan ifllemlerde oluflan bakteriyel aerosoller ço unlukla Streptococcus ve Staphylococcus türlerinden oluflabilir (13). Ancak bu bakteriler d fl nda baflka bakteriler de görülebilir. Aktif tüberkülozlu hastalarda aeratörle yap lan ifllemlerde Mycobacterium tuberculosis in aerosol partiküllerinde görüldü ü bildirilmifltir. Difl hekimli- iyle ilgili ifllemlerde bakteriyel kontaminasyonun bafll ca kayna a z bofllu u olmas na ra men difl ünitlerine ba l su borular da potansiyel bakteri rezervuarlar d r. Legionella pneumophila, M. tuberculosis, Staphylococcus aureus ile oral floray oluflturan gram-pozitif, hareketsiz, spor oluflturmayan kokal bakteriler, diflle ilgili ifllemler s ras nda bakteriyel aerosoller veya parçac klar halinde yay l m gösterir (18,19). Hastanelerdeki difl kliniklerinde, hastane ortam ndan veya hastalar n kendilerinden çapraz infeksiyonla geçen S. aureus infeksiyonlar görülür. S. aureus insanlar n %30 unda normal mikrobiyal florada görülen bir bakteri olup, yerleflim yeri bafl ve boyun bölgesi ile burun delikleridir. Cilt infeksiyonlar na neden olan birçok toksin üreterek hastanelerdeki postoperatif yara infeksiyonlar nda görülürler (20,21). Çal flma ortam nda do al veya klima ile oluflturulan havaland rma, total bakteriyel aerosollerin konsantrasyonunu düflürücü etki yapar. Çevresel bakteriyel kontaminasyonu ölçmek için çal flma saatleri sonunda belirleyici (mark r) olarak Bacillus türleri kullan l r. Bacillus türleri toprak, toz ve suda yayg n olarak bulunur. Is ve birçok kimyasal maddeye dayan kl olan bu bakteriler difl klini i ortam nda da yaflamlar n sürdürür (14). Bacillus türlerine ek olarak S. aureus, Staphylococcus epidermidis, di- er Staphylococcus türleri, Streptococus salivarius, di er Streptococcus türleri, Micrococcus türleri, Pseudomonas türleri, Corynebacterium türleri ve Acinetobacter türlerinin m 3 içerisindeki koloni oluflturan birim (kob) miktar ölçülerek havadaki bakteriyel aerosollerin oran incelenir. E er bu say 500 ün üstünde ise zay f havaland rmaya iflaret eder ve önlem al nmal - d r (22). SOLUNUM YOLUYLA OLUfiAN NFEKS YONLARIN KAYNAKLARI ve OLUfiAN NFEKS YONLAR Dental tedavi s ras nda solunum yoluyla bulaflan infeksiyonlar üç potansiyel yolla bulafl r. Bunlar; dental alet ve cihazlar n kullan m, salya ve solunum kaynakl infeksiyonlar, operasyon bölgesindeki mikroorganizmalardan kaynaklanan infeksiyonlard r (23). Dental alet ve cihazlardan kaynaklanan bulafllar n nedeni, kullan lan çeflitli alet ve cihazlar ile difl ünitlerine ba l olan su borular nda üreyen mikroorganizmalard r. Sonik ve ultrasonik difl temizleme cihazlar, aerosol kontaminasyonunun en büyük kayna olarak kabul edilmektedir. Ek olarak, çeflitli abrazivlerle yap lan polisaj ifllemleri, su ve hava spreyleri, aeratörlerle veya hava abrazyonu ile yap lan difl preparasyon ifllemleri solunum yoluyla oluflan bulafllar n en büyük nedenleridir. Ayr ca, difl ünitine ba l aeratörlere, su-hava spreylerine ve sonik-ultrasonik cihazlara su tafl - 117

3 Spread of Airborne Infections in Dentistry Ak nc bay H. yan borular da bakteri, mantar ve protozoa gibi mikroorganizmalarla kolonize olmakta ve hastalara bu mikroorganizmalar tafl maktad r. Glikokaliks denen bir tabaka ile korunan bu mikroorganizmalar, biyofilm oluflturarak su borular n rezervuar olarak kullanmaktad r (23). Salya ile sürekli nemli halde tutulan a z ortam, bakteri ve virüslerle büyük oranda kontamine haldedir. Bu mikroorganizmalar n en önemli kayna dental plakt r. Oronazal farenksin bir parças olan a z ortam, ayn zamanda burun, bo az ve solunum yolunun bar nd rd bakteri ve virüslere de aç kt r. Tükürükten aerosol oluflturabilecek herhangi bir dental ifllem, tüm say lan kaynaklardan köken alan solunum yolu infeksiyonlar na neden olacakt r. Salya ve nazofarengeal sekresyonlar baflka patojenleri de bar nd r r. Bunlar aras nda, so uk alg nl ve grip virüsleri, herpes virüsleri, patojenik streptokoklar ve stafilokoklar ve Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) görülür. Henüz difl hekimli inde solunum yoluyla (veya di- er yollarla) geçen bir SARS olgusu görülmemesine ra men difl hekimlerinin bu bulafl c viral infeksiyona karfl dikkatli olmalar tavsiye edilmektedir. Aerosollerin oluflturdu u infeksiyonlar aras nda en ciddi potansiyel tehlikeyi tüberküloz etkeni M. tuberculosis oluflturur. Geçmiflte difl hekimli inde mesleki bir risk olan tüberküloz, günümüzde eski önemini kaybetmifltir. Ancak son Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2003 yönergesine göre difl hekimi ve di er difl hekimli i sa l k çal flanlar n n tüberkülozun semptomlar ve bulaflmas hakk nda bilgilendirilmeleri zorunludur (24). Aktif tüberkülozlu hastalar n difl tedavileri, zorunlu olmad kça infeksiyöz olmad klar belirlenene kadar ertelenmelidir. Hastalar antitüberküloz tedavisi bafllad ktan iki hafta sonra genellikle noninfeksiyöz olur (24). Teflhis edilmemifl, aktif, infeksiyöz tüberkülozlu hastalar difl hekimleri ve di er hastalar için bir risk faktörüdür (24). Tüberküloz, infekte bireyin öksürmesi, aks rmas veya konuflmas ile bulaflabilir. Ancak mikroorganizma ile temas, hastal n oluflmas için her zaman yeterli de ildir. Etken mikroorganizmaya maruz kalan birçok bireyde pozitif deri testi ile gösterilen latent infeksiyon görülür; ancak bu bireylerin sadece %10 unda aktif tüberküloz geliflti i rapor edilmifltir. leri yafllarda immün sistemin zay flamas yla veya AIDS gibi hastal klar sonucu tüberküloz görülebilir (25). nfluenza, damlac k yoluyla bulaflan üst solunum yolu hastal klar ndand r. Küçük çocuklar, immünyetmezli i olan kifliler ve kalp hastal olan kiflilerde ciddi klinik tablolar oluflturabilir. Bunlar aras nda sekonder bakteriyel infeksiyonlar ve pnömoni say labilir (26,27). ALINACAK ÖNLEMLER ve KORUNMA YOLLARI Difl hekimi, solunum yoluyla bulaflan infeksiyonlara karfl hem kendisini, hem birlikte çal flt yard mc personelini, hem de hastalar n korumal - d r. Ço u dental klinikteki kapal klima sistemleri düzenli bak m gerektirmektedir. Bakteriyel aerosollerin say s, hava filtreleri ve ultraviyole fl kla azalt labilmektedir (28,29). Tüberküloz infeksiyonuna karfl koruyucu program n temel amac, aktif tüberkülozlu bireyin erken dönemde saptanmas ve duyarl kiflilerden izole edilerek bulaflma riskinin azalt lmas d r. Difl hekimli i personeli tüberkülozun teflhis ve tedavisinden sorumlu olmamalar na ra men hastal n iflaret ve belirtilerine karfl e itilmelidirler. Muayenehanelerde tüberkülozun bulaflma riski oldu undan her difl hekimli i muayenehanesi kendi risk grubunu göz önüne alarak bir tüberküloz kontrol program uygulamal d r. Bu program n ana bafll klar afla da ele al nan hususlar içermelidir: Periyodik olarak toplumdaki risk da l m incelenmeli ve her muayenehane için bir tüberküloz infeksiyon kontrol politikas belirlenmelidir. Hastalarla temas içinde olan difl hekimli i personeli ifle bafllad nda iki aflamal bir tüberkülin deri testi yapt rmal d r. Ortam n risk da l m na göre kontroller tekrarlan r. Hastalar n ilk medikal hikayesi al n rken veya güncellenirken, hastalara rutin olarak tüberküloz hikayelerinin olup olmad sorulmal ve tüberküloz semptomlar na sahip olmad klar incelenmelidir. Tüberküloz hikayesi olan veya teflhis edilmemifl aktif tüberküloz bulgular na sahip hastalar t bbi yönden incelenmek için hastanelere gönderilmelidir. Bu tip hastalar difl hekimi muayenehanesinde gere inden uzun süre kalmamal d r. Di er 118

4 Ak nc bay H. Difl Hekimli inde Solunum Yolu ile Bulaflan nfeksiyonlar hastalardan ve personelden izole edilmeli, muayene edilmedi i zaman maske takt r lmal veya öksürürken a z n kapatmas önerilmelidir. Konsülte eden doktor hastan n aktif tüberkülozu olmad n belirleyene kadar hastaya sadece elektif dental tedaviler yap lmal d r. Aktif tüberkülozu olan veya flüphe edilen hastalara acil dental tedavi gerekiyorsa solunum yoluyla bulaflan infeksiyonlara karfl izolasyon sa layan hastanelerde tedavisi gerçeklefltirilmelidir. Standart maskelerin tüberküloza karfl koruyuculu- u yoktur. Hastay tedavi edenlerin tek kullan ml k N-95 maskesi takmalar gerekir. Üç haftadan uzun süreli öksürü ü olan ve aktif tüberkülozla uyumlu di er iflaret ve semptomlara sahip olan difl hekimli i personeli (örn. kilo kayb, gece terlemeleri, halsizlik, kanl d flk, anoreksi veya atefl gibi semptomlar) muayene edilmeli ve aktif tüberküloz riski ortadan kalkana veya aktif tüberküloz dönemi sona erene kadar ifl yerine gelmemelidir (24). Cerrahi aspiratör uçlar ve preoperatif a z hijyeni ifllemleri, bakteriyel damlac k infeksiyonlar ndan korunmada etkin de ildir. Yüksek hacimli aspiratör uçlar, ultrasonik cihazlarla yap lan difl tafl temizli i gibi dental ifllemler s ras nda bakteriyel aerosollerin veya parçac klar n say s n azalt r (7-9). Yap lacak ifllemden önce hastaya antiseptik bir gargara kulland r lmas da tedavi s ras nda oluflan aerosollerin say s n azaltmada yararl d r (30). Bu flekilde kullan lan a z gargaralar n n antimikrobiyal etki sürelerinin uzun olmas na dikkat edilmelidir. Klorhekzidin glukonat n di er solüsyonlara göre daha etkili oldu u bildirilmifltir (31). Yap - lan tedaviler s ras nda rubber dam kullan lmas da bakteriyel kontaminasyonun azalt lmas nda etkilidir (32). Ek bir önlem de, önceki günden difl üniti ve su borular nda kalan suyun kontamine olabilece i düflünülerek sular n tedavi öncesi ak t lmas ifllemidir. Yap lan baz çal flmalara göre, aerosol partiküllerinin elektrostatik yöntemlerle çöktürülmesi de mümkündür (33). Difl klini inde çal flan personelin korunma amaçl geçerli ulusal immünizasyon takvimine göre afl - lanmas gereklidir. Afl lar, aerosollerle geçen bakteriyel ve viral infeksiyonlara karfl koruma sa lar (1). Cerrahi maskeler, yan korumas olan koruyucu gözlükler, cerrahi gömlekler ve eldivenlerin rutin kullan m, bakteriyel aerosollerin giriflini önler veya parçac klarla olan temas azalt r (32). KAYNAKLAR 1. Leggat PA, Kedjarune U. Bacterial aerosols in the dental clinic: A review. Int Dent J 2001;51: Jakush J. Infection control in the dental office: A realistic approach. J Am Dent Assoc 1986;112: Lu DP, Zambito RF. Aerosols and cross-infection in dental practice: A historic view. Gen Dent 1981;2: Grenier D. Quantitative analysis of bacterial aerosols in two different dental clinic environments. Appl Environ Microbiol 1995;61: Jainkittiwong A, Langlais RP. Herpes B virus infection. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1998;85: Gonzales TS, Rushing EJ. Bad news and good news: What the dentist needs to know about transmissible spongioform encephelopathies. Quintessence Int 1998; 29: Blanquet-Glossard F, Sazdovitch V, Jean A, et al. Prion protein is not detectable in dental pulp from patients with Creutzfeldt-Jakob disease (letter). J Dent Res 2000;79: McKinley IB Jr, Ludlow MO. Hazards of laser smoke during endodontic therapy. J Endod 1994;20: Akers AB, Won WD. Assay of living airborne microorganisms. In: Dimmick RI, Akers AB (eds). An Introduction to Experimental Aerobiology. New York: Wiley, Micik RE, Miller RL, Mazzarella M, Ryge G. Studies on dental aerobiology. I. Bacterial aerosols generated during dental procedures. J Dent Res 1969;48: Travaglini EA, Larato D, Martin A. Dissemination of organism-bearing droplets by high-speed dental drills. J Prostht Dent 1966;16: Pagniano RP, Scheid RC, Rosen S, et al. Airborne microorganisms collected in a preclinical dental laboratory. J Dent Educ 1985;49: Osorio R, Toledano M, Liebana J, et al. Environmental microbial contamination: Pilot study in a dental surgery. Int Dent J 1995;45: Harrel SK, Barnes JB, Rivera-Hidalgo F. Aerosol and splatter contamination from the operative site during ultrasonic scaling. J Am Dent Assoc 1998;129:

5 Spread of Airborne Infections in Dentistry Ak nc bay H. 15. Burge HA. Indoor sources for airborne microbes. In: Gammage RB, Kaye SV (eds). Indoor Air and Human Health. Chelsea, Mich: Lewis Publisher Inc, 1985: Kraidman G. The microbiology of airborne contamination and air sampling. Drug Cosmetic Ind J 1975;3: Walter CW. Prevention and control of airborne infection in hospitals. Ann NY Acad Sci 1980;353: Williams HN, Pazsko-Kolva C, Shahamat M, et al. Molecular techniques reveal high prevalance of Legionella in dental units. J Am Dent Assoc 1996;127: Pankhurst CL, Johnson NW, Woods RG. Microbial contamination of dental unit waterlines: The scientific argument. Int Dent J 1998;48: Kloos WE, Jorgensen JH. Staphylococci. In: Lennette EH, Balows A, Hausler JR, et al (eds). Manbual of Clinical Microbiology. 4 th ed. Washington DC: American Society for Microbiology, 1985: Sji M, Taguchi S, Uchiyama K, et al. Efficacy of gentian violet in the eradication of methicillin-resistant Staphylococcus aureus from skin lesions. J Hosp Infect 1995;31: American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Committee activities and reports. Applied Industrial Hygiene 1986;4:R Harrel SK, Molinari, J. Aerosols and splatter in dentistry: A brief review of the literature and infection control implications. J Am Dent Assoc 2004;135: Kohn WG, Collins AS, Cleveland JL, Harte JA, Eklund KJ, Malvitz DM; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Guidelines for infection control in dental health care settings MMWR 2003; 52(RR-17): Thomas MV, Jarboe G, Frazer RQ. Infection control in the dental office. Dent Clin N Am 2008;52: Rota S. nfluenza ve parainfluenza virüs. Cengiz T (editör). T p ve Difl Hekimli inde Genel ve Özel Mikrobiyoloji. 1. Bask. Ankara: Günefl Kitabevi, 2004: Ustaçelebi fi. Difl hekimli inde solunum yolu ile bulaflan virüsler ve önemi. Difl Hekimli inde nfeksiyon Kontrolü. Türk Difl Hekimleri Birli i Dergisi 2000;58: Wright M. Procedures test, filtration properties of filters, In: Cleanrooms. Tulsa, OK 1989: Riley R, Knight M, Middlebrook G. Ultraviolet susceptibility of BCG and virulent tubercle bacilli. Am Rev Resp Dis 1976;113: Fine DH, Mendieta C, Barnett ML, et al. Eficacy of preprocedural rinsing with an antiseptic in reducing viable bacterria in dental aerosols. J Periodontol 1992;63: Logothetis DD, Martinez-Welles JM. Reducing bacterial aerosol contamination with a chlorhexidine gluconate pre-rinse. J Am Dent Assoc 1995;126: Muir KF, Ross PW, MacPhee, et al. Reduction of microbial contamination from ultrasonic scalers. Br Dent J 1978;1: Willeke K, Qian Y, Donnely J, et al. Penetratrion of airborne microorganisms through a surgical mask and a dust/mist respirator. Am Ind Hyg Assoc J 1996;57:

Transplant al c lar nda infeksiyöz komplikasyonlar. Transplantasyon ve nfeksiyon Kontrolü. Özel Hasta Gruplar nda nfeksiyon Kontrolü:

Transplant al c lar nda infeksiyöz komplikasyonlar. Transplantasyon ve nfeksiyon Kontrolü. Özel Hasta Gruplar nda nfeksiyon Kontrolü: Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 295-300 Hastane İnfeksiyonları Dr. Ömrüm UZUN* * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, nfeksiyon Hastal klar Ünitesi, Ankara. Transplant

Detaylı

Joseph Lister in 1867 y l nda ç r açan buluflundan. Cerrahi Alan nfeksiyonlar nda Risk Faktörleri. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4: 233-239

Joseph Lister in 1867 y l nda ç r açan buluflundan. Cerrahi Alan nfeksiyonlar nda Risk Faktörleri. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4: 233-239 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4: 233-239 Hastane İnfeksiyonları Cerrahi Alan nfeksiyonlar nda Risk Faktörleri Dr. Semih BASKAN* * Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal, Ankara.

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2006 Cilt : 10 Ek : 2 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının Diş Hekimliği Uygulamalarında Çapraz İnfeksiyon Riski Prof. Dr. Rahime NOHUTCU Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, ANKARA Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Ek : 1 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikalar ve Yap lan Yanl fll klar

Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikalar ve Yap lan Yanl fll klar 006 Ozyurt 3/1/02 9:59 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikalar ve Yap lan Yanl fll klar Doç. Dr. GATA Haydarpafla E itim Hastanesi Mikrobiyoloji

Detaylı

Hastane At klar, Ne Yapal m?

Hastane At klar, Ne Yapal m? 019 Ozerol 25/12/01 10:17 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastane At klar, Ne Yapal m? Doç. Dr. brahim Halil Özerol nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

MANTAR NFEKS YONLARI Behice KURTARAN*

MANTAR NFEKS YONLARI Behice KURTARAN* MANTAR NFEKS YONLARI Behice KURTARAN* Mantarlar n Genel Özellikleri Mantarlar mikrobiyolojik özelliklerine ve oluflturduklar klinik infeksiyon tablolar na göre farkl bafll klar alt nda incelenebilen genifl

Detaylı

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU Editör Prof. Dr. Ahmet Baflustao lu derneklerinin katk lar yla... 1 YAZARLAR Ahmet Baflustao lu Gülhane Askeri T p Akademisi T bbi Mikrobiyoloji AD. Ankara Aydan Özkütük Dokuz

Detaylı

Sterilizasyon güvenli inin sa lanmas ve infeksiyonun. Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin Yap lanmas. Sterilizasyon Uygulamalar

Sterilizasyon güvenli inin sa lanmas ve infeksiyonun. Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin Yap lanmas. Sterilizasyon Uygulamalar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 7-13 Hastane İnfeksiyonları Sterilizasyon Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin Yap lanmas Dr. Kemalettin AYDIN* * Karadeniz Teknik Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Kalabal k ko ufl tipi pediatri servislerinin ve. Tan Kriterleri. Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46

Kalabal k ko ufl tipi pediatri servislerinin ve. Tan Kriterleri. Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46 Hastane İnfeksiyonları Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar Dr. Mustafa BAKIR* * Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk nfeksiyon Hastal klar Bilim Dal, stanbul.

Detaylı

Antibiyotik Kullan m n n Temel lkeleri

Antibiyotik Kullan m n n Temel lkeleri Klimik Dergisi Cilt 14, Say :3 2001, s:95-101 95 Antibiyotik Kullan m n n Temel lkeleri Mehmet Bak r Girifl Antibiyotikler modern t bb n önemli tedavi araçlar ndan birini olufltururken, sürekli yeni ilaçlar

Detaylı

Çocukluk ça nda afl takvimi

Çocukluk ça nda afl takvimi 26 Derleme Review Özet Çocukluk ça nda afl takvimi Vaccination schedule in childhood Ege Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, zmir, Türkiye Birinci basamak sa l k kurulufllar

Detaylı

KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Tür Atlayan Hastal klar KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayanlar: Prof. Dr. Cemil ÇEL K* - Prof. Dr. rfan EROL** - Uzm. Dr. F. Seda B L R ORMANCI** - Arafl. Gör. N. Deniz AYAZ** *Biyokimyac,

Detaylı

KUfi GR B Ahmet Faik ÖNER*

KUfi GR B Ahmet Faik ÖNER* KUfi GR B Ahmet Faik ÖNER* Kufl gribi; Avian influenza (H5N1), isimleri ile bilinen, evcil kanatl larda ölümcül salg nlar yapabilen ve bu salg nlar s ras nda hayvanla temas olan insanlara bulaflabilen

Detaylı

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur?

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu ve Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TORAKS DERNE E T

Detaylı

makale - article Prof. Dr. Olcay KINCAY, Kimya Y. Müh. Haluk A USTOS, Kimya Müh. Sema ÇELEB Özet

makale - article Prof. Dr. Olcay KINCAY, Kimya Y. Müh. Haluk A USTOS, Kimya Müh. Sema ÇELEB Özet makale article Dergisi 58 (2008) 15 21 ISSN 13022415 Kapal Devre Mekanik Tesisatlarda Korozyon Koruma Program ve Bir Yap da Uygulanmas Corrosion Protection Program in Closed Loop Mechanical Installations

Detaylı

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I 16 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I The Nursing Approach to the Use of Physical Restraints for Patients Safety -

Detaylı

114 Hacettepe T p Dergisi 2001; 32(2): 114-124

114 Hacettepe T p Dergisi 2001; 32(2): 114-124 Kuduz nsanl k tarihinin en eski hastal klar ndan birisi olan kuduz ile ilgili ilk bilgiler eski mezopotamya uygarl klar ndan Babiller döneminde, Eshnunna kanunlar içerisinde yer alm flt r. Yaklafl k 4000

Detaylı

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER TÜRK YE ENFEKS YON HASTALIKLARI ve KL N K M KROB YOLOJ UZMANLIK DERNE Erişkin Bağ ş klama Rehberi Çal şma Grubu ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER T.C. Sa l k Bakanl Geriatri Derne i Halk Sa l Uzmanlar Derne

Detaylı

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Klimik Dergisi Cilt 21, Özel Say 2, 2008, s: 3-10 3 Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Selda Say n-kutlu 1, smail

Detaylı

www.turkailehekderg.org Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m Summary

www.turkailehekderg.org Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(2): 77-85 www.turkailehekderg.org Review doi:10.2399/tahd.10.077 Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m General approach to red eye in primary care Ümit Aydo an 1, Y.

Detaylı

Yo un Bak m Ünitesinde Sa l k Personelinin El Y kama Al kanl klar

Yo un Bak m Ünitesinde Sa l k Personelinin El Y kama Al kanl klar Yeni T p Dergisi 2009;26: 85-89 Orijinal makale Yeni Tıp Dergisi 2009;26: 85-89 Yo un Bak m Ünitesinde Sa l k Personelinin El Y kama Al kanl klar A.Ruhi TORAMAN 1, Fatma BATTAL 2, Hülya ÇA KURLU 3, Ahmet

Detaylı

Girifl. Viroloji. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, stanbul, Türkiye

Girifl. Viroloji. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Ça r l Editör Invited Editor 1 Genital HPV enfeksiyonu ve koruyucu HPV afl lar Genital HPV infection and prophylactic HPV vaccines Macit Arvas, Altay Gezer, Onur Güralp stanbul Üniversitesi Cerrahpafla

Detaylı

Postinfeksiyöz Sekeller ve Sendromlar Prof. Dr. Firdevs AKTAfi Gazi Üniversitesi T p Fakültesi nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, Ankara nfeksiyon hastal klar n n patogenezinde

Detaylı

www.turkailehekderg.org Acil koflullarda a r yönetimi ve analjezi uygulamalar Summary

www.turkailehekderg.org Acil koflullarda a r yönetimi ve analjezi uygulamalar Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(2): 53-63 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.10.053 Acil koflullarda a r yönetimi ve analjezi uygulamalar Management of pain and practice of analgesia in the emergency

Detaylı

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ SA T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ NEGAT F YON VE OZON UYGULAMASININ ÇE TL BAKTER LER ÜZER NE ETK LER N N NCELENMES, SO UTMA KULES VE HASTANE ATIK SULARININ DEZENFEKS YONUNDA KULLANIMININ

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE ISBN 978-975-6058-64-0 T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE B L MSEL TIP YAYINEV Bükrefl Sokak No: 3/20 Kavakl dere-ankara Tel: +90 312 426 47 47 Faks:

Detaylı

Çocuk ve Tüberküloz (Verem)

Çocuk ve Tüberküloz (Verem) TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuk ve Tüberküloz (Verem) Pediyatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Türk Toraks Derne i yay n d r Türk Toraks Derne

Detaylı

ALT SOLUNUM YOLLARI ENFEKS YONLARINDA TANI

ALT SOLUNUM YOLLARI ENFEKS YONLARINDA TANI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 141-146 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı