Serebral Palsili Hastalarda Gastrointestinal Sistem ve Beslenme Problemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Serebral Palsili Hastalarda Gastrointestinal Sistem ve Beslenme Problemleri"

Transkript

1 150 Derleme / Review Serebral Palsili Hastalarda Gastrointestinal Sistem ve Beslenme Problemleri Gastrointestinal System and Feeding Problems in Patients with Cerebral Palsy Gülten ERK N*, Sabite KACAR**, Sumru ÖZEL* *Sa l k Bakanl Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon E itim ve Araflt rma Hastanesi 3. FTR Klini i, Ankara **Türkiye Yüksek htisas Hastanesi Gastroenteroloji Klini i, Ankara Özet Summary Orta ve fliddetli derecede etkilenmifl serebral palsili (SP) hastalarda gastrointestinal sistem ve beslenme bozukluklar yayg nd r ve kötü sa l k ve nutrisyonel durum ile birliktedir. Bu hastalarda yutma bozukluklar, gastroözofageal reflü ve konstipasyon kronik problemlerdir. SP li hastalarda, beslenme fonksiyonlar nda bozukluk; s kl kla bozulmufl oral motor fonksiyon bozuklu u (hipotoni, zay f emme, dil lateralizasyonunda gecikme veya yokluk, persistan dil itme, zay f dudak kapanmas ), anormal nörolojik maturasyon (koordine olmayan yutma mekanizmalar, tonik s rma, artm fl ö ürme refleksi) ve gövde dengesinde bozuklu a ba l beslenme s ras nda kötü oturma postürünün etkileflmesinden kaynaklan r. letiflim güçlükleri yiyecek isteme, ac kt n ifade etme veya yiyecek tercihini belirtmeyi engeller. Kar n kaslar n n spastisitesine veya konstipasyona ba l artm fl kar n içi bas nc, bariyer ifllevi gören alt özofageal sfinkter bas nc n aflabilir, bu da gastroözofageal reflü hastal na (GÖRH) neden olur. SP li bireylerde enterik sinir sitemindeki bozukluk da GÖRH a neden olabilir. Gecikmifl mide boflalmas GÖRH olas l n artt r r. Nörolog, fiziyatrist, gastroenterolog, hemflire, u rafl terapisti ve diyetisyenden oluflan multidisipliner bir yaklafl m, SP li hastalar ve bak c lar n n sa l n ve yaflam kalitesini iyilefltirmeye katk da bulunabilir. Türk Fiz T p Rehab Derg 2005;51(4): Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, gastrointestinal sistem problemleri, beslenme problemleri Gastrointestinal system and feeding dysfunction is common among patients with moderate to severe cerebral palsy (CP) and is associated with poor health and nutritional status. Swallowing disorders, gastroesophageal reflux, constipation are chronic problems in patients with cerebral palsy. For those patients, feeding dysfunction is often the result of interacting variables, including dysfunctional oral-motor control (hypotonia, weak suck, delayed or absent tongue lateralization, persistent tongue thrust, poor lip closure), abnormal neurologic maturation (uncoordinated swallowing mechanism, tonic bite, hyperactive gag reflexes) and poor seating posture during feeding due to an unstable trunk. Communication difficulties may interfere with request for food, expressions of hunger, or indications of food preference. Increased intra-abdominal pressure related to spasticity of the abdominal musculature or constipation may be sufficient to overcome the barrier posed by the lower esophageal sphincter, resulting in gastroesophageal reflux disease (GERD). Gastroesophageal reflux also may be a result of the enteric nervous system being impaired in some way in individuals who have cerebral palsy. Delayed gastric emptying increases the likelihood of GERD. A multidisciplinary approach, with input from neurologists, physiatrist, gastroenterologists, nurses, occupational therapists, and dieticians, can make a major contribution to the medical wellbeing and quality of life of these patients and caregivers. Key Words: Cerebral palsy, gastrointestinal system problems, feeding dysfunction Girifl Serebral palsi (SP); henüz matürasyonunu tamamlamam fl beynin progresif olmayan hasarlanmas na ba l hareket, tonus ve postür bozuklu u ile karakterize bir sendromlar toplulu udur. Ortalama insidans 1000 canl do umda 2 dir (1). Çocuklarda en yayg n fiziksel disabilite nedenlerinden biridir. Özellikle a r etkilenmifl hastalarda mental retardasyon, epilepsi, görsel ve iflitsel problemler, iletiflim bozukluklar, beslenme problemleri ve büyüme geliflme gerili i gibi komorbiditeler bulunur (2). SP de beklenen ömür süresi fonksiyonel seviyeye göre de iflmekle birlikte 40 yafl veya üstüdür. En önemli belirleyiciler mobilite ve beslen- Yaz flma Adresi: Dr. Gülten Erkin-Mektep sokak 16/3, Kurtulufl-Ankara Tel: /321 Cep: Faks: e-posta: Kabul Tarihi: Eylül 2005

2 Türk Fiz T p Rehab Derg 2005;51(4): Serebral Palsili Hastalarda Gastrointestinal Sistem Problemleri 151 me fonksiyonunun kayb d r (3). Mental retardasyon, kendi kendine beslenememe, hareket edememe ve epilepsi, düflük yaflam beklentisi ile iliflkili temel faktörlerdir. Beslenme ve gastrointestinal sistem problemleri yaflam kalitesini ve süresini kötü yönde etkiledi inden, çocukluk yafl grubunda ve ileri yafla ulaflan SP li hastalarda dikkatle de erlendirilmelidir. SP li hastalardaki beslenme ve gastrointestinal sistem (G S) problemleri birkaç faktörün etkileflmesine ba l d r. Bu hastalar n ço unlu u motor bozukluk nedeniyle yürüyerek yiyece e ulaflamaz veya yeme ini a z na götüremez, bu nedenle beslenme aktivitelerinde baflka bir kifliye ba ml d rlar. Sa l kl çocuklar n aileleri beslenme için 0,8 saat ay r rken, SP li çocuklar n ailelerinin 3 saate kadar zaman ay rmas gerekmektedir (4). Ayr ca, konuflma problemleri nedeniyle ac kt klar n veya yiyecek tercihini ifade etmekte zorlan rlar. Nörolojik geliflimdeki gerilik de oral motor fonksiyonlar ve yutma fonksiyonunu bozar. Anormal nörolojik maturasyon ve gövde dengesinin bozuklu una ba l beslenme s ras ndaki kötü oturma postürü de beslenme ve G S fonksiyonlar n bozan faktörlerdir. Spastisite, nörojenik mesane veya epilepsi için kullan lan ilaçlar n antikolinerjik ve di er yan etkileri de G S motilitesini ve ifltah etkiler (1-4). Sullivan ve arkadafllar (5) %93 ü SP olmak üzere nörolojik bozuklu u olan 4-13 yafllar ndaki 377 çocu un %89 unun beslenirken yard ma ihtiyaç duydu unu, %28 inde salya akmas, %59 unda konstipasyon, %31 inde son 6 ayda en az 1 kez akci er enfeksiyonu, %22 sinde kusma oldu unu belirtmifltir. Çal flmadaki çocuklar n %47 si yürüyememekte ve %78 inde konuflma güçlü ü oldu u saptanm flt r. SP li çocuklar n %80-90 nda G S problemleri major bir kronik sorundur (6). Yutma güçlü ü, kronik pulmoner aspirasyon epizodlar, gastroözofageal reflü hastal (GÖRH), regürjitasyon ve kusma, abdominal a r, kronik konstipasyon gibi problemler, beslenme problemlerine yol açar, büyüme ve geliflmeyi engeller, solunum sistemi ve kulak burun bo az hastal klar gibi t bbi sorunlara neden olabilir. SP li hastalarda g da al m n k s tlayan nedenler, G S problemleriyle iliflkili semptom ve bulgular ve sonuçlar Tablo 1 de gösterilmifltir (4-7,12). Yutma ve Yutma Güçlü ü SP li çocuklardaki yutma güçlü ünün nedenlerini anlamak için öncelikle normal yutman n organizasyonunu ve fazlar n gözden geçirmek faydal olacakt r. Yutma, 27 kas grubunun zaman nda ve koordineli olarak çal flmas n n ve otonom sinir sistemi uyar s n gerektiren kompleks bir ifltir. Yutma merkezi, beyin sap n n üst meduller bölgesindedir. Meduller bölge duysal merkez (nukleus traktus solitarius), santral ritm jeneratör (CRG) ve motor ç k fl merkezinden (nukleus ambiguous) meydana gelir. Bolusun kendisi lokal duysal uyar girifli ile iliflkilidir. Befl, 7, 9 ve 10. kranial sinirler dil ve farinksten tat ve taktil bilgiyi al r, ayn zamanda kalp, akci er, mide ve özofagustan da duysal sinyal al n r. Kortikal merkezlerin inen projeksiyonlar ndan da uyar al n r. Duysal merkezdeki ana nöronlar yutma ile solunumun koordinasyonunu kontrol eder. Bu ana nöronlar n ç k fllar CRG yi aktive eder, yutma ile sonuçlanan hareket kaskat n bafllat r. CRG taraf ndan oluflturulan aktivite patlamalar motor alana iletilir. Sinyaller farkl beyin sap seviyelerinde uygun motor nöronlara iletilir. Nukleus ambigius sinyal ç k fl, inen kortikal projeksiyonlar veya nukleus traktus solitariusun duysal feedback i yoluyla modifiye edilebilir (7). Yutman n dört faz vard r. a. Oral haz rlama faz : Oral kavite içine besin al n r ve uygun yap ya dönüfltürülerek, bolus dil ortas nda toplan r. b. Oral transport faz : Bolus dil ile geriye farinkse do ru itilir. c. Faringeal transfer faz : Bolus havayolunu geçip özofagusa hareket eder. d. Özofageal transport faz : Bolus özofagustan afla ya mideye do ru ilerler. Orofaringeal veya özofageal yap lardaki anatomik sorunlar veya yutman n nörolojik kontrolündeki problemler bu fazlar n herhangi birini etkileyebilir. Del Giudice ve ark. (8) SP li çocuklar n %60 nda yutma problemi saptam fl, videofloroskopik inceleme ile bunlar n %93 ünde oral fazda, daha az nda da faringeal fazda anormallik bulundu unu bildirmifllerdir. Transkranial mag- Tablo 1: Serebral palsili çocuklarda g da al m n k s tlayan nedenler, gastrointestinal sistem problemleriyle iliflkili semptom ya da bulgular ve sonuçlar GIDA ALIMINI KISITLAYAN NEDENLER letiflim Kayb Çocu un açl k ve susuzlu unu belirtme yetersizli i Anne-baban n flaflk nl Oral motor fonksiyon bozuklu u Hipotoni Zay f emme Dil lateralizasyon yoklu u Persistan dil itme Tam olmayan dudak kapanmas Çi neme problemleri Difl problemleri Nörolojik matürasyon eksikli i Persistan emme Tonik s rma Hiperaktif ö ürme refleksi Koordine olmayan yutma Motor bozukluk Yiyece e ulaflma yetersizli i Kendi kendine beslenme yetersizli i Kötü pozisyon Yetersiz gövde dengesi Desteksiz oturma GASTRO NTEST NAL S STEM PROBLEMLER YLE L fik L SEMPTOM VEYA BULGULAR Persistan olarak emme Çi neme problemleri Difl problemleri Yutma Güçlü ü Salya akmas GÖRH Ö ürme, öksürük, t kanma Aspirasyon Barsak motilite bozuklu u ve konstipasyon SONUÇLAR Büyüme gerili i Vücut ya deposunda azalma Genel sa l k durumunda bozulma Respiratuar hastal k

3 152 Serebral Palsili Hastalarda Gastrointestinal Sistem Problemleri Türk Fiz T p Rehab Derg 2005;51(4): netik stimülasyon çal flmalar nda; yutma kaslar n n, hemisferler aras nda asimetrik olmakla birlikte bilateral olarak motor ve premotor korteks üzerinde temsil edildi i gösterilmifltir (9). Bu bilgiye dayanarak G S bulgular ile beynin tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme bulgular aras nda bir iliflki olabilece i düflünülmüfl ancak bulunamam flt r (8). Baflka bir çal flmada diffüz beyin lezyonlar n n, korteksten alt merkezlere bilgi ak fl n engelleyerek ya da de ifltirerek gastrointestinal motilitenin nöral modulasyonunu bozabilece i belirtilmifltir (10). SP li çocuklar hipotoni, dil lateralizasyonunun olmay fl veya gecikmesi, sürekli olarak dilin itilmesi veya dilin retraksiyonu, yetersiz dudak kapanmas, çi neme hareketlerindeki yetersizlik gibi nedenlerle g day bolus haline dönüfltüremez ve farinkse do ru itemez. Böylece yutman n oral haz rlama ve oral transport faz etkilenir. Oral motor fonksiyon bozuklu u nedeniyle özellikle kat g dalar n al nmas problemli oldu undan aileler ezilmifl veya püre k vam nda ya da s v g dalar tercih eder. 1-9 yafllar ndaki 100 SP li çocu un beslenme becerilerine bak ld nda, spastik kuadriplejik ve hipotonik tipteki çocuklar n daha düflük beslenme skoruna sahip oldu u bulunmufltur. Bu çocuklar n ana yiyece inin s v veya yar kat diyetten olufltu u ve kat g dalar alamad klar bildirilmifltir. Epileptik nöbeti olan vakalarda, olmayanlara k yasla daha fazla beslenme problemi saptanm flt r (11). Hafif yutma güçlü ü olan SP li çocuklarda g dalar ezmek veya püre haline getirmek faydal d r. Genellikle orta veya fliddetli etkilenmifl SP li hastalarda disfaji daha fazlad r. Bu tip çocuklar gastrostomi tüpüyle beslendi inde, oral beslenenlere k yasla boylar daha uzun, vücut ya deposunu gösteren triseps deri k vr m kal nl ölçümü daha fazla bulunmufltur (12). Disfajisi ve ciddi mental bozuklu u olan çocuklar perkütan endoskopi gastrostomi ile beslendi inde, 4 yafl n alt ndaki çocuklar n kilo/boy oran 12 yafl üstü çocuklara göre anlaml bir flekilde normale dönmüfltür (13). Emme Güçlü ü veya Sürekli Olarak Emme fllemi Yap lmas En primitif oral hareket emmedir. Özellikle hipotonik tip olmak üzere SP li çocuklar 6 ayl k gibi yaflam n erken dönemlerinde emme güçlü ü çekerler. Bebekli inde emme güçlü ü olan SP li çocuklar n, 4-8 yafllar nda düflük kilolu olduklar, konuflma problemi ve yutma güçlüklerinin bulundu u görülmüfltür (14). Sa l kl çocuklar büyüdükçe emme refleksi inhibe olur, yerini diflleri ile g dalar koparma ve çi neme hareketi al r. Santral sinir sistemi (SSS) matüre oldukça, bafllang çta refleks olarak ortaya ç kan oral motor paternler inhibe edilir, daha spesifik ve istemli hareket yapabilme becerisi ortaya ç kar. SP li çocuklarda, SSS i matürasyonu tamamlanmadan önce hasarland için, primitif refleks paternlerin inhibisyonu gecikir, böylece emme refleksi geç inhibe olur. Bu durumda çocuklar kat g dalarla beslenebilecek yaflta olmas na ra men, bunu baflaramazlar (7). Çi neme Problemleri Yiyecekler, ço unlukla çocu un oral motor fonksiyonlar veya geliflim seviyesine de il, kronolojik yafl na göre seçilir. Oysa, çocu un kronolojik yafl büyük olmas na ra men, dil ve çene hareketlerinin santral paternleri emme fleklinde oldu undan bolusun oluflturulmas ve hareket ettirilmesi bozuktur. Spastik hastalarda dil ve lateral çene hareketleri limitlidir, normal çi neme hareketi yap lamaz (7). Özellikle spastik kuadriplejik çocuklarda mandibular eklem hareketinde k s tl l k bulunmufltur. SP li çocuklardaki temporomandibuler eklem kontraktürü oral motor fonksiyon problemleri ile iliflkili saptanm flt r. Pelegano ve ark. (15), SP li çocuklardaki temporomandibuler eklem anormalliklerinin fliddetinin de, oral motor fonksiyon bozuklu unun fliddeti ile iliflkili oldu unu ifade etmifltir. Difl Problemleri SP li çocuklarda malokluzyon prevalans yüksek bulunmufltur (16). Okluzyonla ilgili problemler SP li çocuklarda yemek yeme verimini etkileyen önemli bir problemdir (17). Dudak, dil ve yanak kaslar n n anormal koordinasyonu uzun süreçte disgnati ve a z solunumuna neden olur. Maksiller orbikularis oris kas n n üst duda kapatmadaki yetersizli inden dolay üst difllerde ileri itim söz konusudur. Çi neme kaslar hipertonik oldu unda mandibula geride konumlan r. Dil itme, bafl pozisyonu ve anormal yutkunmaya ba l olarak aç k kapan fl mevcuttur. Difllerde primer veya hiperbilirubinemiye ba l yap sal bozukluklar, çi nemedeki yetersizlikten dolay sürekli yumuflak g dalar n verilmesi de çürü e yatk nl artt r r. Epilepsisi olan çocuklarda kullan lan antiepileptik ajanlar difleti hiperplazisi yapabilir. Difl bozukluklar n n önemli bir nedeni de GÖRH dur (18-20). Salya Akmas Salya akmas SP li çocuklar n yaklafl k %10 unda görülen ve sosyal s k nt ya yol açan önemli bir problemdir. Disfonksiyonel oral motor aktivite, oral duyusal problemler veya yutma frekans n n azalmas ndan kaynaklanabilir. Fasial tonusun azalmas ve bafl tutman n gecikmesi de yerçekiminin etkisiyle tükürü ün akmas na yard mc olur (2). SP li çocuklardaki salya akmas n n nedeninin tükürük yap - m ndaki art fl m (hipersalivasyon), yoksa yutma problemi mi oldu u konusunda farkl görüfller vard r. Ancak daha çok kabul gören görüfl, salya ak fl n n tükürük yap m miktar ile de il, yutma bozuklu una ba l oldu udur. Oral motor problemi olan SP li çocuklarda yutma frekans azald için, tükürük a z bofllu unda birikir. A z kapanmas da tam olmad ndan tükürük d flar akar (2,7). Tahmassebi ve ark. (21) yapt bir çal flmada 5-15 yafllar ndaki 10 sa l kl çocu un ve fliddetli salya akmas olan 10 SP li çocu un tükürük yap m ve ak m h z objektif testlerle ölçülmüfl, SP li çocuklar n salivasyonlar n n sa l kl lara benzer oldu u ve salya akmas olan SP li çocuklarda tükürük yap m n n artmad gösterilmifltir. Aç k kapan fl olan çocuklarda normal kapan fl olanlara k yasla, salya akmas daha yüksek s kl kta görülmektedir (17). Orofasial kaslar ve nörolojik sistem matür oldukça, salya akmas azal r. Yafllar 4-18 aras nda olan 160 SP li çocukta salya akmas s kl araflt r larak, dental yaflla karfl laflt r lm flt r. Çocuklar n %45 inin spastik quadriplejik oldu u bu çal flmada, %33 ü fliddetli olan %58 oran nda salya akmas gözlenmifltir. Dental yafl artt kça salya akma fliddetinin azald saptanm flt r. Bu da salya ak fl n azaltmaya yönelik invaziv tedavilerin matürasyon tamamlanana kadar ertelenebilece ini göstermektedir (22). Salya akmas ile ilgili di er bir görüfl de GÖRH ün mide asitini nötralize etmek için daha fazla tampon yapma sinyali verdi i için tükürük üretimini artt rabilece idir. Hipersalivasyonun bir nedeni de kullan lan trankilizan ilaçlar n yan etkisidir (7). Salya akmas n n tedavisi; ileri nörolojik matürasyonu beklemeyi, beslenme ve oral stimulasyon programlar n, konuflma terapisini, davran fl modifikasyon programlar n, medikal ve cerrahi tedavileri içermektedir (2). Son y llarda ciddi salya akmas olan SP li çocuklarda tükürük bezlerine ultrason eflli in-

4 Türk Fiz T p Rehab Derg 2005;51(4): Serebral Palsili Hastalarda Gastrointestinal Sistem Problemleri 153 de Botulinum toksin A enjeksiyonu denenmifl ve nisbeten etkili bulunmufltur (23,24). laç tedavisiyle ilgili araflt rmalarda beztropin, glikopirolat ve skopalamin gibi antikolinerjik ilaçlar n siyalore insidans n azaltt, glikopirolat n yan etkisi az oldu undan daha avantajl oldu u bildirilmifltir (25). Kronik salya akmas olan SP ve di er nörolojik bozukluklu çocuklarda cerrahi müdahale de yap lmaktad r (26). Gastroözofageal Reflü Hastal (GÖRH) GÖRH gastrik içeri in distal özofagusa do ru patolojik reflüsü sonucu ortaya ç kan semptomatik klinik durumlar ya da histopatolojik de ifliklikleri tan mlar (27-30). Özofagus mukozas n n gastrik içeri e artm fl temas ya da sensitivitesi ile oluflur. Eroziv ya da non-eroziv GÖRH fleklinde olabilir (31). Alt özofageal sfinkter tipik olarak mide içeri inin özofagusa geri dönmesini engellemek için bariyer olarak fonksiyon görür. GÖRH SP li çocuklarda birkaç nedenden dolay çok yayg nd r. Abdominal kaslar n spastisitesi veya konstipasyon ile iliflkili artm fl intraabdominal bas nç, alt özofageal sfinkterin oluflturdu u bariyeri yenebilir. Uzun süre s rtüstü pozisyonda yatmak, yerçekiminin artmas yla midedeki yiyeceklerin yükselerek özofagusa reflüsüne neden olur. SP li çocuklar n ço u yürüyemedi i ve desteksiz oturamad için yatar pozisyonda uzun süre kal rlar. Gastrointestinal fonksiyon ve motiliteyi kontrol eden enterik sinir sistemi SP li çocuklarda bozulmufl olabilir, böylece motilite direkt olarak etkilenir. Gecikmifl gastrik boflalma bu bozuklu un bir göstergesidir. Gastrik boflalman n yavafllamas yla mide içeri i birikir, bu da reflü olas l n artt r r (7). GÖRH nin infantlardaki yayg n semptomlar regürjitasyon, t - kanma, ö ürme, irritabilite, opistotonik postür ve afl r h çk r kt r. Küçük çocuklarda GÖRH semptomlar benzerdir; kar n a r s, kusma, afl r ge irme ve yutma güçlü ü gibi eriflkinlerde görülen semptomlara benzerdir. Kilo alamama, afl r a lama, uyku bozuklu u ve beslenme veya solunum problemleri de efllik eden problemlerdir (32). Bohmer ve ark. na (20) göre GÖRH ile en yak n iliflkili semptom parametreleri; persistan kusma, hematemez, ruminasyon, dental erozyon, regürjitasyon, yeme i reddetme, tekrarlayan pnömoniler, korku, ç l k atma epizotlar, huzursuzluk, depresyon gibi davran fl bozukluklar, demir eksikli i anemisi ve beslenme bozuklu udur. Rekürren GÖRH özofagusun kronik irritasyon ve inflamasyonuna yani özofajite neden olur. GÖRH nin primer manifestasyonu kusma ve abdominal a r olmas na ra men, GÖRH ve hatta ciddi özofajiti olan SP li birçok çocuk semptomsuz olabilir, ya da semptomu olsa bile konuflamad için bunu ifade edemeyebilir. Bu nedenle, belirgin beslenme ve büyüme güçlü ü olan SP li her çocukta gizli GÖRH varl araflt r lmal d r. GÖRH nörolojik hastal olmayan çocuklarda da sinüzit, larenjit, ast m, pnomoni, bronfliektazi için bir risk faktörüdür (33). GÖRH olan SP li çocuklar bronkopnomoni veya wheezing, rekürren pulmoner enfeksiyonlar ya da geliflme gerili i ile karfl m za ç kabilir. Bu hastalarda endoskopi gibi invaziv giriflimlerin zorlu undan dolay da tan gecikir ve özofajit, kanama, ülserasyon, darl k, Barret özofagusu ya da özofagus karsinomu gibi komplikasyonlar oluflabilir (34). Del Giudice ve ark. n n (8) yapt çal flmada 6-12 yafl aras 58 SP li çocu un %77 sinde regürjitasyon, kusma, hematemez, pulmoner aspirasyon epizodlar gibi GÖRH düflündüren semptomlar saptanm flt r. Bu hastalar n %91 inde özofageal ph-monitorizasyonunda anormallik, %61 inde anormal özofageal motilite bozuklu u, %67 sinde sintigrafik gastrik boflalmada uzama gösterilmifltir. Çocuklar n %79 unda da endoskopiyle özofajit tespit edilmifltir. Bu çal flma SP li çocuklarda GÖRH ve özofajit oluflmas nda gastrointestinal motilite bozuklu unun önemini göstermektedir. GÖRH ile iliflkili oldu u bildirilen faktörler; SP, yürüyememe, skolyoz, konstipasyon, antikonvülzan ilaç kullan m, benzodiazepinler, IQ nun 35 in alt nda olmas, boy, kilo, nazogastrik tüple ve gastrostomiyle beslenmedir. Antikolinerjik ve sedatif kullan m alt özofageal sfinkter tonusunu azalt r. Konstipasyon, yürüyemeyen bireyler, skolyoz, korse kullan m abdominal bas nc artt rd için reflü ile iliflkilidir. Spastik quadriplejik SP lilerde a r bir nörolojik tutulum ve yukar daki nedenlerin görülme s kl artt için risk daha fazlad r (34,35). Çocuklardaki GÖRH nin eroziv özofajit veya Barrett özofagus gibi uzun dönem sekelleri azaltmak için erken ve agresif tedavi gereklidir. GÖRH nin tedavisindeki amaç, semptomlar azaltmak, özofajitin iyileflmesi ve komplikasyonlar önlemektir. Tedavi seçenekleri, diyet tedavisi, davran flsal de ifliklikler, farmakolojik ve cerrahi tedavidir (32). Çocuklardaki diyet ve davran fl de ifliklikleri ile ilgili öneriler yafla ba l d r. nfantlar için beslenme tekni ini de ifltirmek, yiyece ine koyulaflt r c maddeler eklemek önerilebilir. Yemek yemeyi takiben ilk saat içinde veya uykuda uzan rken reflü olas l yüksek oldu u için çocu un dik pozisyonda oturtularak beslenmesi, s k ve az yemek yedirme gibi davran fl de ifliklikleri faydal olabilir (7). nfantlarda komplike olmam fl GÖRH nin tedavisinde beslenme program ndaki de ifliklikler koyu k vaml yiyecekler, pozisyon de iflikli i gibi konservatif yöntemlerin etkili oldu u bildirilmifltir (36). Baflka bir çal flmada ise 2 yafl n alt ndaki GÖRH olan çocuklarda koyulaflt r lm fl yiyeceklerin semptomlar azaltt, ancak karyolan n bafl n n yükseltilmesinin yarars z oldu u bildirilmifltir (37). kibinli y llardan önce GÖRH ve özofajit tedavisinde en etkili ilaç tedavisinin proton pompa inhibitörleri (PP ), özellikle de omeprazol oldu unu bildiren çal flmalar vard (34). Son y llarda eriflkinlerde hala PP ler önerilirken, yan etkilerinden dolay çocuklardaki kullan m ile ilgili çeliflkili bilgiler vard r. Baz çal flmalarda k sa süreli PP kullan m n n çocuklarda tüm yafllarda güvenilir oldu u ve iyi tolere edildi i bildirilmifltir (38-41). Bunlara göre PP ler dozaj ve kullan m süresi iyi ayarland nda, seçilmifl GÖRH olan çocuklarda etkili görünmektedir (32,42). Baz çal flmalarda ise bafl a r s, konstipasyon, diyare, abdominal a r gibi yan etkiler üzerinde durulmufltur (43). Bu çal flmalara göre ise pediatrik populasyonda PP lerin uzun dönem kullan m hipergastrinemi, bakteriyel afl r ço alma ve di er potansiyel yan etkilerinden dolay önerilmemektedir (44). Çocuklardaki GÖRH nin komplikasyonlar özofajit, yeterli kilo alamama, tekrarlay c otit media, bronkopnomoni, apne, aspirasyon pnomonisi ve di er otolaringolojik hastal klard r (36). Gisel (45), uygun besinler, medikal tedavi ve optimal beslenme pozisyonu sa land nda, bir y l sonunda pulmoner obstrüktif sendromlarda iyileflme ve akci er kapasitesinde art fl bildirmifltir. Tedaviye dirençli, seçilmifl vakalarda çocu un normal geliflimini yakalamas ve çocuk ve ailesinin yaflam kalitesini artt rmak için anti-reflü cerrahi yöntemler ve gastrostomi gerekebilir. Ö ürme, Öksürük, T kanma, Bo ulma Ö ürme, öksürük, t kanma; oral kaviteyi temiz tutmay amaçlayan do al koruyucu yan tlard r. E er yemek esnas nda öksürük veya ö ürme oluyor ve birkaç haftadan fazla devam ediyorsa, bu ciddi bir sinyaldir ve acil de erlendirme gerektirir. Ö ürme immatür veya patolojik oral motor transport, GÖRH e efllik eden artm fl ö ürme cevab, artm fl kas tonusu ve ö renilmifl reddetme ile ilgili olabilir (7).

5 154 Serebral Palsili Hastalarda Gastrointestinal Sistem Problemleri Türk Fiz T p Rehab Derg 2005;51(4): Aspirasyon Havayoluna yabanc madde veya g dalar n girdi ini gösterir. Orofarinks, larinks veya trakean n motor koordinasyonunun etkilendi i SP li çocuklarda tekrarlay c aspirasyon riski yüksektir. Bu çocuklarda s kl kla koruyucu yan tlar bozuktur. Bu da aspirasyon olufltu unda havayolunu temizleme yetene ini s n rlar. Aspirasyon infantta apne veya bradikardi, büyük infant ve çocuklarda öksürük, artm fl konjesyon veya yemek yeme s ras nda wheezing fleklinde ortaya ç kar. Havayolunda g dalar n birikmesi irritasyon ve inflamasyona neden olur. Aspirasyonun s kl k ve miktar na ba l olarak, çocukta rekürren pnömoni, bronflit, veya trakeit geliflebilir. Ne yaz k ki baz çocuklar öksürük, ö ürme, t kanma gibi herhangi bir koruyucu cevab uyarmadan aspire ederler; bu sessiz aspirasyon olarak adland r l r (7,45). Konstipasyon SP li çocuklar n ço unda konstipasyon kronik bir problemdir. Buna koordine olamayan kas kontraksiyonlar, rektal sfinkter kontrolündeki bozukluk, yetersiz s v ve lif al m n n kombinasyonu neden olur. Bu çocuklardaki hareketsizlik de konstipasyona dolayl olarak katk da bulunur. Del Giudice (8) SP li çocuklar n %74 ünde kronik konstipasyon oldu unu ve bu çocuklarda sol kolon ve rektumda kolonik transit zaman n n uzad n göstermifltir. Kolonik transit zaman - n n uzamas, fonksiyonel fekal retansiyonlu hastalarda gözlenen konstipasyondan ay rtedici bir bulgudur. SP li çocuklarda santral yap lar n belirgin hasar, kolonik motilitenin bozulmas ndan sorumlu olabilir. Fonksiyonel fekal retansiyonlu çocuklarda umut verici olan prokinetik ilaçlar n, beyin hasarl çocuklarda kolonik transit gecikmesi üzerine etkisi zay ft r. Konstipasyonu olan çocuklar n diyetine lif ve s v eklenmelidir. Ancak afl r gevflek ve yumuflak gaita da problem olabilir. Yiyece e lgisizlik ve Yiyecek Reddi SP li çocuklar n bir k sm ac km fl gibi davran r ama birkaç s - r ktan sonra yemeyi reddeder. Çocuk yemek s ras nda aspire etti i anda yemek yemeyi istemeyebilir. GÖRH lü çocuklar belirli bir miktar yedikten sonra rahats z oldu u için yemeyi b rak r (46). Konstipasyon reddetmeye katk da bulunabilir, yemek yemeyle gastrokolik refleks uyar ld için, çocuk kramp hissedece- inden yeme e ilgisini kaybeder (5). De erlendirme Metotlar ve Tan De erlendirme; medikal hikaye ve muayene, nörogeliflimsel de erlendirme, oro-faringeal de erlendirme, beslenme öyküsü ve yemek yeme s ras nda gözlemeyi içermelidir. Bunlar destekleyici veya ileri bilgi sa lamaya yard mc tan sal testler kullan labilir. Aspirasyon, GÖRH veya özofajitten flüpheleniliyorsa özofageal ph ölçümü ve endoskopi, gerekirse baryumlu grafi, radyonüklid sintigrafik çal flmalar yap labilir. Sintigrafik incelemede gecikmifl gastrik boflalma gösterilebilir: ncelemeden birkaç saat sonra akci erde radyoaktif maddenin bulunmas reflü s ras nda aspirasyon oldu unu gösterir. Endoskopide özofajit varl irritasyon ve inflamasyon görülerek özofajit tan s konulur. Yutma güçlü ünün de erlendirilmesinde videofloroskopi de yard mc d r (47). Sonuç G S problemleri SP li hastalar n sa l n ve hem hasta, hem de ailenin yaflam kalitesini etkileyen önemli sorunlard r. SP li den fazla çocukta yap lan bir araflt rmada, kendi kendine beslenme becerisi ve mobilite düzeyi, ortalama yaflam süresi ile büyük ölçüde iliflkili bulunmufltur. Kendi kendine beslenme becerisinin olmamas mortalite riskini 6 kat, düflük do um a rl 1,4 kat ve mental retardasyon 3 kat artt rmaktad r (48). SP li çocuklardaki gastrointestinal problemler; malnutrisyon veya büyüme gerili ine neden olabilir. Bu nedenle SP li hastalar n muayenesi s ras nda aileleriyle konuflularak gastrointestinal sistem semptomlar sorgulanmal, nutrisyonel durumu de erlendiren laboratuar testler ve geliflimini gösteren antropometrik ölçümler uygulanmal d r (6,49). Rehabilitasyon program esnas nda sadece eklem deformiteleri ve yürüme problemlerine yönelik rehabilitasyon program de il, mevcut soruna yönelik oral stimulasyon program, oral motor becerileri gelifltirecek egzersiz ve e itim, konuflma terapisi, davran fl de iflikli i, yutma rehabilitasyonu, uygun beslenme pozisyonlar sa lama, diyet düzenlemeleri, beslenme solusyonlar ile desteklemeyi içeren bir rehabilitasyon program uygulanmal d r. Oral olarak beslenemeyen hastalara beslenme tüpleri, gerekti inde ilaç tedavisi veya cerrahi tedavi için gastroenterolog ve çocuk cerrahisinden destek al nabilir. Nörolog, fiziyatrist, gastroenterolog, çocuk cerrah, hemflire, u rafl terapisti ve diyetisyenden oluflan multidisipliner bir ekip yaklafl - m yla bu tedavilerin uygulanmas SP li hastalar n sa l n ve hasta ve ailesinin yaflam kalitesini iyilefltirmeye katk da bulunabilir. Kaynaklar 1. Stempien LM, Gaebler-Spira D. Rehabilitation of children and adult with cerebral palsy. In: Braddom RL, editor. Physical Medicine and Rehabilitation. Philadelphia: WB Saunders; p Olney SJ, Wright MJ. Cerebral Palsy. In: Campbell SK, editor. Physical therapy for children. Philadelphia: WB Saunders; p Strauss D, Shavelle R. Life expectancy of adults with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1998;40(6): Reilly S, Skuse D. Characteristics and management of feeding problems of young children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1992;34: Sullivan PB, Lambert B, Rose M, Ford-Adams M, Johnson A, Griffiths P. Prevalence and severity of feeding and nutritional problems in children with neurological impairment: Oxford Feeding Study. Dev Med Child Neurol 2000;42(10): Chong SK. Gastrointestinal problems in the handicapped child. Curr Opin Pediatr 2001;13(5): Eicher PS. Nutrition and Feeding. In:Dormans JP, Pellegrino L, editors. Caring for Children with Cerebral Palsy. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing; p Del Giudice E, Staiano A, Capano G, Romano A, Florimonte L, Miele E, et al. Gastrointestinal manifestations in children with cerebral palsy. Brain Dev 1999;21(5): Hamdy S, Aziz Q, Rothwell JC, Singh KD, Barlow J, Hughes DG. The cortical topography of human swallowing musculature in health and disease. Nat Med 1996;2: Martin RE, Sessle BJ. The role of the cerebral cortex in swallowing. Dysphagia 1993;8: Gangil A, Patwari AK, Aneja S, Ahuja B, Anand VK. Feeding problems in children with cerebral palsy. Indian Pediatr 2001;38(8): Fung EB, Samson-Fang L, Stallings VA, Conaway M, Liptak G, Henderson RC, et al. Feeding dysfunction is associated with poor growth and health status in children with cerebral palsy. J Am Diet Assoc 2002;102: Brant CQ, Stanich P, Ferrari AP. Improvement of children s nutritional status after enteral feeding by PEG: an interim report. Gastrointest Endosc 1999;50: Motion S, Northstone K, Emond A, Stucke S, Golding J. Early feeding problems in children with cerebral palsy: weight and neuro-developmental outcomes. Dev Med Child Neurol 2002;44(1): Pelegano JP, Nowysz S, Goepferd S. Temporomandibular joint contracture in spastic quadriplegia: effect on oral-motor skills. Dev Med Child Neurol 1994;36(6):

6 Türk Fiz T p Rehab Derg 2005;51(4): Serebral Palsili Hastalarda Gastrointestinal Sistem Problemleri Franklin DL, Luther F, Curzon ME. The prevalence of malocclusion in children with cerebral palsy. Eur J Orthod 1996;18(6): Schwartz S, Gisel EG, Clarke D, Haberfellner H. Association of occlusion with eating efficiency in children with cerebral palsy and moderate eating impairment. J Dent Child (Chic) 2003;70(1): Su JM, Tsamtsouris A, Laskou M. Gastroesophageal reflux in children with cerebral palsy and its relationship to erosion of primary and permanent teeth. J Mass Dent Soc 2003;52(2): Shaw L, Weatherill S, Smith A. Tooth wear in children: an investigation of etiological factors in children with cerebral palsy and gastroesophageal reflux. ASDC J Dent Child 1998;65(6): Bohmer CJ, Klinkenberg-Knol EC, Niezen-de Boer MC, Meuwissen PR, Meuwissen SG. Dental erosions and gastro-oesophageal reflux disease in institutionalized intellectually disabled individuals. Oral Dis 1997;3(4): Tahmassebi JF, Curzon ME. The cause of drooling in children with cerebral palsy- hypersalivation or swallowing defect? Int J Paediatr Dent 2003;13(2): Tahmassebi JF, Curzon ME. Prevalence of drooling in children with cerebral palsy attending special schools. Dev Med Child Neurol 2003;45(9): Jongerius PH, Joosten F, Hoogen FJ, Gabreels FJ, Rotteveel JJ. The treatment of drooling by ultrasound-guided intraglandular injections of botulinum toxin type A into the salivary glands. Laryngoscope 2003;113(1): Bothwell JE, Clarke K, Dooley JM, Gordon KE, Anderson R, Wood EP et al. Botulinum toxin A as a treatment for excessive drooling in children. Pediatr Neurol 2002;27(1): Blasco PA, Stansbury JC. Glycopyrrolate treatment of chronic drooling. Arch Pediatr Adolesc Med 1996;150(9): Ozgenel GY, Ozcan M. Bilateral parotid-duct diversion using autologous vein grafts for the management of chronic drooling in cerebral palsy. Br J Plast Surg 2002;55(6): devault KR, Castell DO. Updated guidelines for the diagnosis and treatment for gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol 2005;100(1): Stanghellini V. ReQuest-the challenge of quantifying both esophageal and extra-esophageal manifestations of GERD. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2004;18S: Feldman M, Scharschmidt BF, Slezenger MH. Gastrointestinal and Liver Disease. 6th ed. W.B. Saunders Company, p Rosch T. DDW Reports 2003 Orlando: reflux disease and Barrett s esophagus. Endoscopy 2003;35(10): Sifrim D, Castell D, Dent J, Kahrilas PJ. Gastro-oesophageal reflux monitoring: review and consensus report on detection and definitions of acid, non-acid, and gas reflux. Gut 2004;53: Gremse DA. GERD in the pediatric patient: management considerations. Med Gen Med 2004;6(2): El-Serag HB, Gilger M, Kuebeler M, Rabeneck L. Extraesophageal associations of gastroesophageal reflux disease in children without neurologic defects. Gastroenterology 2001;121(6): Bohmer CJ, Niezen-de Boer MC, Klinkenberg-Knol EC, Nadorp JH, Meuwissen SG. Gastro-oesophageal reflux disease in institutionalised intellectually disabled individuals. Neth J Med 1997;51(4): Bohmer CJ, Klinkenberg-Knol EC, Niezen-de Boer MC, Meuwissen SG. Gastroesophageal reflux disease in intellectually disabled individuals: How often, how serious, how manageable? Am J Gastroenterol 2000;95: Arguin AL, Swartz MK. Gastroesophageal reflux in infants: a primary care perspective. Pediatr Nurs 2004;30(1): Craig WR, Hanlon-Dearman A, Sinclair C, Taback S, Moffatt M. Metoclopramide, thickened feedings, and positioning for gastrooesophageal reflux in children under two years. Cochrane Database Syst Rev 2004;18;(4):CD Franco MT, Salvia G, Terrin G, Spadaro R, De Rosa I, Iula VD, et al. Lansoprazole in the treatment of gastro-oesophageal reflux disease in childhood. Dig Liver Dis 2000;32: Tolia V, Fitzgerald J, Hassall E, Huang B, Pilmer B, Kane R. Safety of lansoprazole in the treatment of gastroesophageal reflux disease in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002;35Suppl 4: Hassall E, Israel D, Shepherd R, Radke M, Dalvag A, Skold B, et al. Omeprazole for treatment of chronic erosive esophagitis in children: a multicenter study of efficacy, safety, tolerability and dose requirements. J Pediatr 2000;137(6): Faure C, Michaud L, Shaghaghi EK, Popon M, Laurence M, Mougenot JF, et al. Lansoprazole in children: pharmacokinetics and efficacy in reflux oesophagitis. Aliment Pharmacol Ther 2001;15: Gibbons TE, Gold BD. The use of proton pump inhibitors in children: a comprehensive review. Paediatr Drugs 2003;5(1): Gremse DA. Lansoprazole: pharmacokinetics, pharmacodynamics, and clinical uses. Exp Opin Pharmacother 2001;2(10): Boyle JT. Acid secretion from birth to adulthood. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2003;37 Suppl 1:S Gisel EG, Tessier MJ, Lapierre G, Seidman E, Drouin E, Filion G. Feeding management of children with severe cerebral palsy and eating impairment: an exploratory study. Phys Occup Ther Pediatr 2003;23(2): Field D, Garland M, Williams K. Correlates of specific childhood feeding problems. J Paediatr Child Health 2003;39(4): Yang WT, Loveday EJ, Metreweli C, Sullivan PB. Ultrasound assessment of swallowing in malnourished disabled children. J Radiol 1997;70(838): Strauss DJ, Shavelle RM, Anderson TW. Life expectancy of children with cerebral palsy. Pediatr Neurol 1998;18(2): Gonzalez L, Nazario CM, Gonzalez MJ. Nutrition-related problems of pediatric patients with neuromuscular disorders. P R Health Sci J 2000;19(1):35-8.

Spastisite-Yetiflkin Hastaya Yaklafl m: Klinik, Elektrofizyolojik ve Biyomekanik De erlendirme

Spastisite-Yetiflkin Hastaya Yaklafl m: Klinik, Elektrofizyolojik ve Biyomekanik De erlendirme E itim / Education 45 Spastisite-Yetiflkin Hastaya Yaklafl m: Klinik, Elektrofizyolojik ve Biyomekanik De erlendirme Spasticity-Approach to the Adult Patient: Clinical, Electrophysiological and Biomechanical

Detaylı

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I 16 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I The Nursing Approach to the Use of Physical Restraints for Patients Safety -

Detaylı

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum Nöropsikiyatrik Bozukluklar ve Tedavileri Baflak Yücel stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Nörolojik klinik tablolar n psikiyatrik yans malar çok s k karfl

Detaylı

nmede Üst Ekstremite Komplikasyonlar

nmede Üst Ekstremite Komplikasyonlar E itim / Education B23 Komplikasyonlar Upper Extremity Complications After Stroke Kaan UZUNCA Trakya Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, Edirne, Türkiye Özet Summary

Detaylı

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i 1988 TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K

Detaylı

INGESTION OF CORROSIVE AGENTS DURING CHILDHOOD. Tufan Kutlu 1, Güngör Tümay 2. Key words: Corrosive agents, corrosive ingestion, corrosive esophagitis

INGESTION OF CORROSIVE AGENTS DURING CHILDHOOD. Tufan Kutlu 1, Güngör Tümay 2. Key words: Corrosive agents, corrosive ingestion, corrosive esophagitis Türk Aile Hek Derg 998; (): 07 ÇOCUKLUK ÇA INDA KOROZ F MADDE Ç LMES INGESTION OF CORROSIVE AGENTS DURING CHILDHOOD Tufan Kutlu, Güngör Tümay Özet Yanl fll kla korozif madde içilmesi yafllar ndaki çocuklar

Detaylı

F Z KSEL TIP SEREBRAL PALS L 314 OLGUNUN ET YOLOJ K, DEMOGRAF K VE KL N K ÖZELL KLER VE BU ÖZELL KLER N REHAB L TASYON SONUÇLARINA ETK S

F Z KSEL TIP SEREBRAL PALS L 314 OLGUNUN ET YOLOJ K, DEMOGRAF K VE KL N K ÖZELL KLER VE BU ÖZELL KLER N REHAB L TASYON SONUÇLARINA ETK S Fiziksel T p 2005; 8(1): 33-40 F Z KSEL TIP SEREBRAL PALS L 314 OLGUNUN ET YOLOJ K, DEMOGRAF K VE KL N K ÖZELL KLER VE BU ÖZELL KLER N REHAB L TASYON SONUÇLARINA ETK S ETIOLOGIC, DEMOGRAPHIC AND CLINICAL

Detaylı

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu içindekiler Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Platformu Editör: Prof. Dr. Ersin Tan 1. Bask, stanbul 2009 ISBN:.. Yay mlayan: Cortex letiflim Hizmetleri

Detaylı

Yenido an Brakial Pleksus Palsisi Neonatal Brachial Plexus Palsy

Yenido an Brakial Pleksus Palsisi Neonatal Brachial Plexus Palsy 174 E itim / Education Neonatal Brachial Plexus Palsy Nilay fiah N, Semih AKI, Lütfiye MÜSLÜMANO LU stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul, Türkiye

Detaylı

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ 2009; 17(1): 52-60 Endoskopik sedasyon ve premedikasyon Endoscopic sedation and premedication Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, Ankara

Detaylı

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7 AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR Aile Eğitim Serisi : 7 ANKARA 2007 T.C. BAfiBAKANLIK A LE VE SOSYAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Genel Yay n No : 128 Seri : E itim Serisi ISBN : 975-19-3889-9

Detaylı

Spina Bifida Hastal nda Görülen Ortopedik Sorunlara Genel Yaklafl m ve Tedavi Prensipleri

Spina Bifida Hastal nda Görülen Ortopedik Sorunlara Genel Yaklafl m ve Tedavi Prensipleri Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 125-131 Derleme Spina Bifida Hastal nda Görülen Ortopedik Sorunlara Genel Yaklafl m ve Tedavi Prensipleri GENERAL APPROACH AND TREATMENT TO ORTHOPEDIC PROBLEMS IN PATIENTS

Detaylı

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R OBEZ TE MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYANLAR Gamze ÇITAK AKBULUT (Uzm. Dyt.) Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doç Dr M Mahir ÖZMEN Ankara Numune EAH Genel Cerrahi Klinik

Detaylı

Peptik Ülser Hastal : Etyopatogenez, Semptomatoloji, Tan ve Komplikasyonlar

Peptik Ülser Hastal : Etyopatogenez, Semptomatoloji, Tan ve Komplikasyonlar Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 105-112 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

AC L SERV STE G R fi MSEL SEDASYON VE ANALJEZ

AC L SERV STE G R fi MSEL SEDASYON VE ANALJEZ AC L SERV STE G R fi MSEL SEDASYON VE ANALJEZ Özgür KARCIO LU* Girifl: Acil servislerde özellikle a r l ifllemler s ras nda analjezi ve sedasyon kullan m yayg nd r. K r k ve ç k klar n redüksiyonu, tüp

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan

Yönetim Kurulu Baflkan Sevgili Osmano lu Dostlar, Dergimizin yeni say s nda da birlikte olman n mutlulu unu yafl yoruz. Dergimizin özelli i hem sizleri güncel t bbi bilgilerden haberdar etmek ayn zamanda da Türk T bb na aktüel

Detaylı

Geriatride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Geriatride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2009; 1: 82-89 Gelifl Tarihi/Received: 06/01/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 14/01/2009 Physiotherapy and Rehabilitation in Geriatrics Hülya Kay han Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Olgu Sunumlar /Case Reports O. Öztürk, E. Kurt, T. Oral. laca Ba l Geç Bafllang çl Hareket Bozukluklar

Olgu Sunumlar /Case Reports O. Öztürk, E. Kurt, T. Oral. laca Ba l Geç Bafllang çl Hareket Bozukluklar Olgu Sunumlar /Case Reports O. Öztürk, E. Kurt, T. Oral laca Ba l Geç Bafllang çl Hareket Bozukluklar Oya Öztürk 1, Erhan Kurt 2, Timuçin Oral 3 ÖZET: laca ba l geç bafllang çl hareket bozukluklar laçlara

Detaylı

GEBEL KTE BESLENMEN N FETAL BÜYÜME ÜZER NE ETK LER

GEBEL KTE BESLENMEN N FETAL BÜYÜME ÜZER NE ETK LER GEBEL KTE BESLENMEN N FETAL BÜYÜME ÜZER NE ETK LER E. Hilal EVC L, M. Ali MALAS Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi Anatomi AD. ISPARTA ÖZET Amaç: Bu derlemede, daha önce yap lan gebelikte beslenmenin

Detaylı

www.turkailehekderg.org Acil koflullarda a r yönetimi ve analjezi uygulamalar Summary

www.turkailehekderg.org Acil koflullarda a r yönetimi ve analjezi uygulamalar Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(2): 53-63 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.10.053 Acil koflullarda a r yönetimi ve analjezi uygulamalar Management of pain and practice of analgesia in the emergency

Detaylı

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT:

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT: Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? Seher Sofuo lu 1, Hasan Basri zgi 2, Akif Asdemir 3 ÖZET: Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

Alt Ekstremitelerde Tuzak Nöropatiler

Alt Ekstremitelerde Tuzak Nöropatiler 30 E itim / Education Entrapment Neuropathies of the Lower Extremities Reyhan ÇEL KER Ac badem Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Özet Tuzak nöropatiler

Detaylı

BEL EGZERSİZLERİNİN LOMBER STABİLİZASYONDA ÖNEMİ VE SEÇİLECEK EGZERSİZ PROGRAMI Dr. Önder ÇEREZC - Dr. Nazan CANBULAT - Ftr.

BEL EGZERSİZLERİNİN LOMBER STABİLİZASYONDA ÖNEMİ VE SEÇİLECEK EGZERSİZ PROGRAMI Dr. Önder ÇEREZC - Dr. Nazan CANBULAT - Ftr. bolum14 4/9/11 3:47 PM Page 144 144 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 14- BEL EGZERS ZLER N N LOMBER STAB L ZASYONDA ÖNEM VE SEÇ LECEK EGZERS Z PROGRAMI 14 BEL EGZERSİZLERİNİN LOMBER

Detaylı

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 4 C LT 2 SAYI 4 2010 ISSN 1307-8593 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe

Detaylı

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Resuscitation (2005) 67S1, S133-S167 RESUSCITATION www.elsevier.com/locate/resuscitation Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Jasmeet Soar, Charles

Detaylı

Serebral paralizili çocuklarda ev egzersiz program n n etkinli inin incelenmesi

Serebral paralizili çocuklarda ev egzersiz program n n etkinli inin incelenmesi 112 Orijinal Araflt rma Original Article Serebral paralizili çocuklarda ev egzersiz program n n etkinli inin incelenmesi The evaluation of home exercise program efficiency in children with cerebral palsy

Detaylı

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 1 C LT 1 SAYI 1 2005 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe Üniversitesi Diflhekimli

Detaylı

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Orijinal Araflt rma / Original Article 1 Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Interactions Between Psychiatric Symptoms and Disability

Detaylı

Obezite ve Fiziksel T p Yöntemleri

Obezite ve Fiziksel T p Yöntemleri Trakya Univ Tip Fak Derg 2006;23(1):47-54 DERLEME Obezite ve Fiziksel T p Yöntemleri Obesity and Physical Modalities Siranufl KOK NO, Ferda ÖZDEM R, Coflkun ZATER Baflvuru tarihi / Submitted: 23.07.2005

Detaylı