PORSELEN RESTORASYONLARDA TEKRARLANAN FIRINLAMA İŞLEMİNİN ETKİSİNİN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PORSELEN RESTORASYONLARDA TEKRARLANAN FIRINLAMA İŞLEMİNİN ETKİSİNİN"

Transkript

1 PORSELEN RESTORASYONLARDA TEKRARLANAN FIRINLAMA İŞLEMİNİN ETKİSİNİN DİJİTAL FOTOGRAMETRİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ *Dr. Serhan AKMAN **Prof.Dr.Gürcan ESKİTAŞCIOĞLU ÖZET Bu çalışmada deformasyonların mikron seviyesinde 3 boyutlu olarak ölçülebildiği dijital fotogrametrik yöntem kullanılarak dental porselenlerde tekrarlanan fırınlamaların boyutsal stabilite üzerine etkisi araştırılmıştır. 20 adet metal destekli, 20 adet metal desteksiz örnek hazırlanmıştır. İki ayrı porselen sisteminde belirlenen noktalar arasında tekrarlanan fırınlamaları takiben vektörel uzunluk ölçümleri yapıldı. Pictran D ve Pictran B programları kullanılarak örnekler üzerinde oluşturduğumuz noktalarının koordinatları tespit edildi. Elde edilen veriler NedCad programına aktarılarak analizler gerçekleştirildi. Bulgular istatistiksel ve görsel olarak değerlendirildi. Sonuçlar: 1- Tekrarlanan fırınlama işleminin boyutsal stabilite üzerine etkisi vardır. 2- Tekrarlanan fırınlama işleminde aksiyal yüzler boyutsal stabilite açısından okluzal yüze oranla daha fazla etkilenmektedir. 3- İstatistiksel olarak iki porselen sistemi arasında bir fark çıkmamasına karşın görsel olarak benzer davranışlarda farklı seviyeler net olarak gözlemlenmiştir. 4- Fırın içerisinde porselen örneklerin pozisyonu ısı ve basınç altında akışkanlık kazanan materyal için yüzey stabilitesi açısından önem taşır. 5- Tekrarlanan fırınlamalarda porselenin fiziksel ve kimyasal yapılarındaki değişim sonucu termal expansiyonda cam geçiş ısısına kadar bilinen lineer artış şekli değişmektedir. Anahtar Sözcükler: Porselen, Fotogrammetry SUMMARY In this study, the effects of the repeated firing procedure in the dental porcelain on the dimensional stability have been investigated using the digital photogrammetry, which can measure the deformations in the three-dimension at micron level. Twenty metalsupported and twenty metal free specimens were prepared. Following the repeated- firing between the determined points in two different porcelain systems, the vektoral lengths were measured. The coordinates of the determined points on the specimens were determined using Pictran D and Pictran B programs. The data were analyzed after they were transferred into Nedcad program. The findings were evaluated statistically and visually. Results: 1- The repeated-firing procedure has an effect on the dimensional stability 2- Axial sides are affected greater than the occlusal sides during the repeated-firing procedure in terms of dimensional stability 3- While there was no difference between the two porcelain systems statistically, different levels were observed clearly in the similar behaviors 4- The position of the porcelain specimens in the oven is vital for the surface stability as the material gets fluid under the heat and pressure 5- As the results of physical and chemical changes of porcelain in the repeated-firing, the linear increase shape, which is known upto the glass-transfusion heat in thermal expansion, can vary. Key Words:Porcelain, Photogrammetry. * S.Ü.Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi A.D. Araştırma Görevlisi ** S.Ü.Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi A.D. Öğretim Üyesi

2 Cumhuriyet Üniversitesi Di Hekimli i Fakültesi Dergisi Cilt:7 Say : G R Restoratif di hekimli inde, fonksiyon ve esteti in sa lanabilmesi amac ile kullan lan materyallerin yap sal özellikleri, tedaviden beklenilen ba ar y önemli ekilde etkilemektedir. Di hekimli i uzun y llardan günümüze kadar bu materyalleri en iyiye yakla t rma çabas içindedir. Do al di ile estetik uyum sa lanmas, dokular ile iyi ili ki kurmas ve di er malzemelere göre daha stabil olmas n n yan s ra canl bir di in esteti ine en yak n görüntüyü vermesi nedeni ile porselen materyaller tercih edilmektedir.6 Liechtenstein), 20 adet metal desteksiz (5voclar IPS Empress 2 Liechtenstein) örnek haz rlanm t r (Resim 1, Resim 2). 5ki ayr porselen sisteminde haz rlanan örnekler ve 3. dentin f r nlama i leminden sonra boyutsal stabilite yönünden fotogrametrik yöntemle de erlendirilmi tir. Fotogrametri, foto rafik görüntülerin ve yay lan elektromanyetik enerjinin biçimlerinin kay t, ölçme ve yorumlama i leri sonucu fiziksel cisimler ve çevre hakk nda güvenilir bilgileri ortaya koyan, akustik enerji ekilleri ile manyetik olaylar n analizini de yapan bir bilim dal d r.1 Dijital fotogrametrinin kullan c lara sundu u en büyük avantajlardan birisi görüntü e leme teknikleri ve d yöneltme parametreleri yard m yla objenin üç boyutlu say sal modelinin olu turulmas d r.23 Bu çal mada deformasyonlar n mikron seviyesinde 3 boyutlu olarak ölçülebildi i dijital stereo-fotogrametrik yöntem kullan larak dental porselenlerde tekrarlanan f r nlamalar n boyutsal stabilite üzerine etkisi ara t r ld. Resim 1 : Metal desteksiz 5voclar IPS Empress 2 örnekler Porselen yap m ve tamiri esnas nda yap lan tekrarlanan f r nlamalar porselende baz de i imlerine neden olmaktad r. Porselenin boyutlar nda meydana gelen de i imler okluzyon ve konturlarda istenmeyen sonuçlara sebep olabilir. F r nlama say s n n porselen restorasyonlar n okluzal ve aksiyal boyutlardaki de i imlere etkisini matematiksel olarak bilmek, pratik uygulamalarda klinisyen ve teknikerlere rehberlik edecek, ilgili bilim alanlar na katk sa layacakt r. MATERYAL VE METOT Bu çal ma Selçuk Üniversitesi Di hekimli i Fakültesi Protetik Di Tedavisi Anabilim Dal Laboratuarlar ve Mühendislik Mimarl k Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Bölümü Say sal Görüntü 5 leme laboratuarlar nda yap ld. Porselen uygulamalar nda tekrarlayan f r nlamalar n boyutsal stabilite üzerine etkisini ara t rmay amaçlayan çal mam zda 20 adet metal destekli (5voclar IPS Classic Resim 2 : Metal destekli ivoclar porselen örnekler Örneklerin haz6rlanmas6: Porselen örnekleri standart ekilde haz rlamak amac yla paslanmaz çelikten yakla m aç s 4 derece, boyu 7,5 mm olan die model haz rland. Die üzerinde 1,5 mm kal nl nda standart porselen örnekler haz rlanmas nda 12

3 Cumhuriyet Üniversitesi Di Hekimli i Fakültesi Dergisi Cilt:7 Say : kullan lmak üzere 4 parçadan olu an kal p haz rland (Resim 3). 20 tane metal destekli, 20 tane de metal desteksiz 5voclar porselen örnek, üretici firman n talimatlar yla haz rland. Örnekler üzerinde okluzalde 4, aksiyalde 4 nokta rastgele frezle (North bel 467 5taly) i aretlendi. Bu i aretler i aretleyici kalemle (Dixon Ch ne Marker Brown Hi-Heat Brun Chaleur Intense) belirginle tirildi (Resim 4, Resim 5). Resim 3 : Standart örnek olu turmada kullan lan kal p Haz rlanan ana modelin ilave reaksiyonlu ölçü maddesi (Elite H.D. Zhermack 5taly) ile ölçüsü al nd. Metal destekli porselen örneklerin haz rlanmas amac yla geli tirilmi sert alç dan (Glastone 2000 Konya) modeller elde edildi. Alç modeller üzerinde dald rma mum tekni i kullan larak 0,5 mm kal nl nda mum (Geo Renfert Hilzingen Germany) modelajlar olu turuldu. Fosfat ba l rövetman (Supervest GF Legierungen) kullan larak döküm için örnekler haz rland. Dökümlerde Cr-Ni (Delta Ceramics TR5TECH) ala m kullan ld. Dökümler rutin artlarda indüksiyon döküm cihaz nda (Fornax 35K.BEGO) yap ld. Dökümler oda s cakl nda so utularak 110 mikrometre alüminyum oksitle kumlan p döküm incileri uzakla t r larak die modele uyumlamalar gerçekle tirildi. Resim 4 : 5 aretleyici kalem Metal desteksiz porselen örneklerin haz rlanmas nda ana modelden al nan ölçü içine die materyali (AlphaDie MF, Schütz-Dental Gmbh, Rosbach, Germany) dökülüp örneklerin mum (Yeti Dentalprodukte Gmbh Engen Germany) modelajlar yap ld. Mum örnekler IPS Empress 2 özel rövetman na al nd. IPS Empress2 örneklerde özel f r n (EP 500, Ivoclar Aktiengesellschaft, Schaan, Liechtenstein) kullan larak 0,5 mm kal nl nda standart core altyap olu turuldu. Ultrasonik temizleyici (Biosonic JR, Whaledent Int N.Y., USA.) kullan m ndan sonra porselen kal nl n 1.5mm olacak ekilde standardize eden kal p yard m yla Resim 5 : 5 aretlenmi porselen örnek 13

4 Cumhuriyet Üniversitesi Di Hekimli i Fakültesi Dergisi Cilt:7 Say : Örneklerin ölçümü: Örneklerde tan mlanmas : hesaplanacak vektörel uzunluklar n 1-2 aras mesafe A, 2-4 aras mesafe B, 2-3 aras mesafe C olarak adland r ld.5-6 aras mesafe D, 6-8 aras mesafe E, 6-7 aras mesafe F olarak tan mland (Resim 6). Resim 7 : X,Y,Z koordinatlar bilinen 16 nokta içeren paslanmaz çelik model Noktalar n X Y ve Z koordinatlar bilgisayar destekli torna (NV 500A/40 Mori Seiki Japan Yamato Koriyama C ty) yard m yla olu turuldu ve noktalar n koordinatlar n n do rulu unun sa lamas Nikon V 12 projectör kullan larak gerçekle tirildi (Resim 8). Resim 6 : A B C D E F vektörleri Örneklerin 1.,2.,3. f r nlamay takiben ölçümler; A B C D E F uzunluklar n n belirlenmesi eklinde gerçekle tirilmi tir. Fotogrametrik de erlendirme: Fotogrametrik de erlendirme yapmak amac yla üzerinde 3 boyutlu koordinatlar bilinen 16 adet noktaya sahip paslanmaz çelik ölçüm modeli haz rland (Resim 7). Resim 8 : Nikon V 12 projectör 14

5 Ölçüm modelinde, X, Y, Z koordinatları bilinen toplam 16 kontrol noktası mevcuttur. İncelenen örnekler bu modelin merkezine yerleştirilerek dijital görüntüler alındı. Kullanılan kamera Nikon Coolpix 950 dijital kameradır. Fotoğraf çekiminde standardizasyon için tripot (U 8000 Slık Thaıland) kullanıldı. Odak uzaklığı 7-21 mm arasında değişmektedir Obje küçük olduğu için Zoom In (f=21 mm) durumunda resim çekimi çözünürlükte yapılmıştır. Nikon Coolpix 950 metrik olmayan bir kameradır. Kamera kalibrasyonu S.Ü. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde oluşturulan test alanında yapılmıştır Fotogrametrik değerlendirme Pictran yazılımında yapılmıştır. Tüm ölçümlerde Compaq Presario 3005 (Hewlett Packart Company) bilgisayar kullanılmıştır. Her bir ölçüm için 3 fotoğraf çözünürlükte elde edildi. Bu fotoğraflar Photoshop Versiyon 7,0 programı kullanılarak siyah beyaza dönüştürüldü. Projelerde üçer fotoğraf Pictran D ve Pictran B programları kullanılarak porselenler üzerinde oluşturduğumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noktalarının koordinatları belirttikleri vektörel uzunlukların hesaplanabilmesi için tespit edildi (Resim 9). Elde edilen noktaların X, Y, Z koordinatları NedCad programına aktarıldı. Okluzalden ve aksiyalden yapılan ayrı ayrı ölçümlerle oluşturulan vektörel uzunluk değerleri NedCad programıyla elde edildi. Elde edilen verilere Minitab versiyon 10,5 kullanılarak Kolmogorov-Simirnov ve Varyansların Homojenliği Testi uygulanarak alfa=0,05 anlam seviyesinde parametrik test uygulanıp uygulanamayacağı test edildi. Her bir ölçüm grubumuzun içinde 1., 2., ve 3. fırınlama değerleri vardır. Bu değerlere SPSS versiyon 10,0 kullanılarak Repeated Measures Anova uygulandı. Metal destekli ve metal desteksiz porselen örneklerin 1.,2.,ve 3. fırınlama değerleri arasında fark olup olmadığı test edildi. Gruplar arasında fark olduğunun tespitinden sonra hangi fırınlamalar arasında fark olduğunu tek tek belirlemek amacıyla tüm gruplar arasında Paired T testi ve Wilcoxon testi yapıldı. Porselen sistemleri arasında fark olup olmadığını belirlemek için her fırınlama aşamasında porselen örneklerde vektörel uzunluklarda meydana gelen küçülmeler fırınlamadan önceki değerlere bölünerek değişimler yüzde olarak hesaplandı. Parametrik test varsayımlarını yerine getiren gruplara İndependent t testi, yerine getiremeyen gruplara Mann Whitney U Testi uygulanmıştır. Böylece metal destekli ve metal desteksiz örneklerin yüzde büzülmeleri arasında fark olup olmadığı test edilmiştir. BULGULAR Fotogrametrik ölçüm sonuçları: Metal destekli ve metal desteksiz örneklerin okluzal ve aksiyal yüzlerdeki A B C D E F vektörel uzunluk değerleri ölçülüp fırınlamalarla oluşan vektörel uzunluklardaki değişimlerin analiz bulguları tablolarla sunulmuştur (Tablo 1-Tablo 2). Resim 9 : 1,2,3,4 noktalarının çelik kalıptaki 1 noktasına göre X,Y,Z, koordinatları 15

6 A B C D E F Fırınlama sayısı Ortalama değer Standart sapma 1.fırınlama 2702,5 391, fırınlama 2664,5 387, fırınlama , fırınlama 5121,5 294, fırınlama 5081,5 286, fırınlama 5077,5 280, fırınlama , fırınlama 4353,5 254, fırınlama 4346,5 255, fırınlama , fırınlama 5630,5 569, fırınlama 5589,5 573, fırınlama , fırınlama , fırınlama , fırınlama ,506 2.fırınlama , fırınlama ,5904 Tablo 1: Metal destekli porselen örneklerde ortalama vektörel uzunluk değerlerinin fırınlama sayısı ve porselen tipi ile değişimi (mikrometre) A B C D E F Fırınlama sayısı Ortalama değer Standart sapma 1.fırınlama 3228,5 491, fırınlama 3182,5 505, fırınlama 3154,5 492, fırınlama , fırınlama 5287,5 338, fırınlama , fırınlama 4493,75 968, fırınlama 4456,65 955, fırınlama 4427,95 944, fırınlama 7050,6 413, fırınlama 6971,6 427,18 3.fırınlama 6899,65 419, fırınlama 8360,25 350, fırınlama 8258,65 352, fırınlama 8192,95 347, fırınlama 5054,5 650, fırınlama , fırınlama 4969,5 631,9933 Tablo 2: Metal desteksiz porselen örneklerde ortalama vektörel uzunluk değerlerinin fırınlama sayısı ve porselen tipi ile değişimi (mikrometre) İstatistiksel değerlendirme bulguları: 1., 2., ve 3.fırınlama değerleri arasında istatistiksel fark olup olmadığı Repeated Measures Anova testiyle incelendi (Tablo 3-Tablo 4). P F Mauchly'nin küresellik testi P sonuçları A vektörel uzunluğu 0,000 18,408 0,002 B vektörel uzunluğu 0,000 11,112 0,080 C vektörel uzunluğu 0,116 2,278 0,000 D vektörel uzunluğu 0,000 23,898 0,011 E vektörel uzunluğu 0,000 25,817 0,000 F vektörel uzunluğu 0,000 20,154 0,010 Tablo 3: Metal destekli porselen örneklerde alfa=0,05 anlam seviyesinde Repeated Measures Anova sonuçları P F Mauchly'nin küresellik testi P sonuçları A vektörel uzunluğu 0,000 16,400 0,631 B vektörel uzunluğu 0,001 8,446 0,258 C vektörel uzunluğu 0,000 45,229 0,063 D vektörel uzunluğu 0,000 73,913 0,820 E vektörel uzunluğu 0,000 59,710 0,017 F vektörel uzunluğu 0,000 38,389 0,012 Tablo 4: Metal desteksiz porselen örneklerde alfa=0,05 anlam seviyesinde Repeated Measures Anova sonuçları Hangi fırınlama grupları arasında fark olduğunu tek tek belirlemek amacıyla Paired T testi ve Wilcoxon testi uygulanmıştır (Tablo 5). Gruplar A vektörel uzunluğu 1.fırınlama A vektörel uzunluğu 2.fırınlama A vektörel uzunluğu 1.fırınlama A vektörel uzunluğu 3.fırınlama A vektörel uzunluğu 2.fırınlama A vektörel uzunluğu 3.fırınlama B vektörel uzunluğu 1.fırınlama B vektörel uzunluğu 2.fırınlama B vektörel uzunluğu 1.fırınlama B vektörel uzunluğu 3.fırınlama B vektörel uzunluğu 2.fırınlama B vektörel uzunluğu 3.fırınlama C vektörel uzunluğu 1.fırınlama C vektörel uzunluğu 2.fırınlama C vektörel uzunluğu 1.fırınlama C vektörel uzunluğu 3.fırınlama C vektörel uzunluğu 2.fırınlama C vektörel uzunluğu 3.fırınlama D vektörel uzunluğu 1.fırınlama D vektörel uzunluğu 2.fırınlama D vektörel uzunluğu 1.fırınlama D vektörel uzunluğu 3.fırınlama D vektörel uzunluğu 2.fırınlama D vektörel uzunluğu 3.fırınlama E vektörel uzunluğu 1.fırınlama E vektörel uzunluğu 2.fırınlama E vektörel uzunluğu 1.fırınlama E vektörel uzunluğu 3.fırınlama E vektörel uzunluğu 2.fırınlama E vektörel uzunluğu 3.fırınlama F vektörel uzunluğu 1.fırınlama F vektörel uzunluğu 2.fırınlama F vektörel uzunluğu 1.fırınlama F vektörel uzunluğu 3.fırınlama F vektörel uzunluğu 2.fırınlama F vektörel uzunluğu 3.fırınlama Metal destekli porselen örneklerde P değerleri Metal desteksiz porselen örneklerde P değerleri 0,000 0,002 0,005 0,031 0,001 0,007 0,002 0,003 0,620 0,522 0,284 0,000 0,091 0,000 0,069 0,000 0,010 0,000 0,058 0,001 Tablo 5: alfa=0,05 anlam seviyesinde Paired T testi ve Wilcoxon testi sonuçları 16

7 Porselen sistemleri arasında fark olup olmadığını belirlemek için her fırınlama aşamasında porselen örneklerde değişimler yüzde olarak hesaplanıp parametrik test varsayımlarını yerine getiren gruplar independent t testi, yerine getiremeyen gruplara Mann Whitney U Testi uygulanarak porselen sistemleri kıyaslanmıştır (Tablo 6- Tablo 7). Böylece metal destekli ve metal desteksiz örneklerin yüzde büzülmeleri arasında fark olup olmadığı test edilmiştir Fırınlama Metal destekli porselen örnekler Metal desteksiz porselen örnekler 1.-3.Fırınlama 2.-3.Fırınlama 1.-2.Fırınlama 1.-3.Fırınlama 2.-3.Fırınlama A 1,3982 2,3982 0,9570 1,4949 2, ,8798 B 0,7718 0,8555 0,1063 0,8555 1,0876 0,2364 C 0,2677 0,4293 0,1608 0,8121 1,4334 0,6120 D 1,5959 2,3194 0,7282 1,1332 2,1508 1,1307 E 0,9127 1,6492 0,6521 1,2156 1,9977 0,7767 F 1,3108 1,7331 0,4352 1,1946 1,6579 0,5304 Tablo 6: Tekrarlanan fırınlamalarda tespit edilen vektörel uzunluk değerlerınde oluşan ortalama % küçülme A vektörel uzunluğu 1.-2.fırınlama 0,685 A vektörel uzunluğu fırınlama 0,902 B vektörel uzunluğu 1.-2.fırınlama 0,968 B vektörel uzunluğu fırınlama 0,617 C vektörel uzunluğu 1.-2.fırınlama 0,051 C vektörel uzunluğu fırınlama 0,000 D vektörel uzunluğu 1.-2.fırınlama 0,211 D vektörel uzunluğu fırınlama 0,552 E vektörel uzunluğu 1.-2.fırınlama 0,227 E vektörel uzunluğu fırınlama 0,368 F vektörel uzunluğu 1.-2.fırınlama 0,745 F vektörel uzunluğu fırınlama 0,358 Tablo 7: alfa=0,05 anlam seviyesinde Mann Whitney U testi ve İndipendent T testi sonuçları TARTIŞMA VE SONUÇ Dizayn ve uygulama hatalarından dolayı dentin prova aşamalarında porselene defalarca tekrarlanan fırınlamalar uygulanabilmektedir. Bu çalışmadaki amaç; tekrarlanan fırınlamalardan sonra oluşabilecek boyut değişimlerini, detay verebilen yeni bir yöntemle ölçmek, elde edilen verilerle okluzal ve aksiyal temaslarda değişiklik olup olmayacağı hakkında fikir sahibi olmaktır. Bulguların ve sonuçların materyal seçimine, laboratuar işlemine ve klinik uygulamalara rehberlik edecek düzeyde sağlanması ise çalışmaya anlamlılık kazandırmıştır. Son yıllarda fotogrametri, işlemlerinin tamamının bilgisayar ortamında yapıldığı dijital fotogrametri yöntemiyle kullanılmaktadır. Dijital fotogrametri yönteminde analog ve analitik değerlendirme yöntemlerine göre hızlı ve güvenilir veriler elde edilir. Dijital fotogrametrinin kullanıcılara sunduğu en büyük avantajlardan birisi görüntü eşleme teknikleri ve dış yöneltme parametreleri yardımıyla objenin üç boyutlu sayısal modelinin oluşturulmasıdır. Elde edilen sonuçların duyarlılığı ve güvenirliği sınırlıdır. Bizim çalışmamızda noktaların değerlendirilmesinde yaptığımız sağlama işlemleriyle X ve Y eksenlerinde 20 mikron Z ekseninde 50 mikron ortalama hata payını koordinatlarını bildiğimiz çelik modeldeki noktaları tekrar ölçerek tespit ettik. Artan teknolojik gelişmelerle beraber daha yüksek çözünürlükte kaliteli dijital fotoğrafların elde edilebilmesiyle koordinatların tespiti daha da az hatalarla yapılabilecektir. Farklı tipte ana bağlayıcısı olan üst Kennedy Class1 bölümlü protezlerde deformasyonun stereofotogrametri ile karşılaştırılması çalışmasında Özkan (1995) mikron hassasiyetle çalışmışlardır. Benzer çalışmalara oranla X, Y ekseninde 20 mikron Z ekseninde 50 mikron hassasiyetle gerçekleştirilen çalışmamız hata oranı en düşük grupta yer almaktadır. İnvitro deneylerde, biyolojik ortamın bütün koşullarının yerine getirilmesi mümkün olmasa bile, şartların büyük çoğunluğunun standart hale getirilebilmesi, yapılan çalışmaların klinik uygulanabilirliğinin tespit edilmesinde, güvenilir veriler elde edilmesini sağlar. Özellikle, dental amaçla kullanılacak olan materyallerin, değişik işlemler arasındaki davranış karakterlerini incelemeye yönelik araştırmalarda, çalışma koşullarının standardize edilmesi, farklı materyallerin hassas olarak kıyaslanabilmesi açısından son derece önemlidir. Bu nedenle preperasyon koşullarının, metal altyapı ve porselen kalınlığının standardizasyonu in vitro olarak gerçekleştirilen çalışmada en üst seviyede tutulmuştur. 17

8 Prepare edilmiş üst premolar dişi taklit eden çalışma modeli herhangi bir boyut değişimini önlemek amacıyla çelikten hazırlandı. Porselen örnekleri hazırlamakta kullandığımız modelin boyutları ve yapısı, daha önce porselenlerde distorsiyonla ilgili yapılan çalışmalar ışığı altında belirlendi Metal alt yapının kalın olarak hazırlanması, metalin kalıcı deformasyona ve dolayısı ile creep e karşı direncinin artmasına neden olur. Ancak bu tip restorasyonlarda, metal ve porselen materyalin normal diş morfolojisi sınırları içinde hazırlanması zorunluluğu nedeni ile, metalin 0,5 mm den kalın hazırlanması genellikle mümkün değildir. Estetik limitlerde göz önüne alındığında optimum metal kalınlığı olan 0,5 mm uygun fiziksel özellikler ve örneklerin standardizasyonu için önceki çalışmalarda olduğu gibi belirlendi. Metal desteksiz porselen restorasyonda da 0,5 mm alt yapı porselen oluşturuldu. 8-4 Castellani ve ark (1994) 4 Kron yapımında farklı materyallerin termal distorsiyonu isimli araştırmalarında die spacer kullanmamışlardır. Örneklerin hazırlanmasında simantasyon prosedürü uygulanmayacağı için die spacer kullanılmadı. Klinik uygulamalarda porselen dişlerin kalınlığı kronun bölgelerine göre farklılık göstermektedir. Porselen kalınlığının standardizasyonu için önceki araştırmalarda olduğu gibi paslanmaz çelik kalıp 1,5 mm porselen oluşturulması için dizayn edildi. Oluşturduğumuz örneklerin geometrisi sonucu etkileyebileceğinden diş formuna yakın örnekler hazırladık. 4 Opak porselen 0,1-0,2 mm gibi düşük kalınlıkta olması nedeni ile şekillendirilmesi sırasında standart kalıp hazırlamaya diğer çalışmalarda olduğu gibi gerek görülmedi. Mümkün olduğunca eşit kalınlıkta hazırlanmasına özen gösterildi. 8 Metal destekli porselen restorasyonlarda yüksek fiziksel özelliklerinden dolayı soy olmayan metal alaşım olarak Cr-Ni alaşımı kullandık. Bu fiziksel özellikler erime derecesinin yüksek olması, yield strengh, elongation limit ve ductile yield gibi metalin kalıcı deformasyona dayanıklılığını sağlayan özelliklerdir. 8 Farklı etkiler sonuçlarımıza yön vermiş olabilir. İyi bir kodensasyon daha düşük fırınlama büzülmesi ve daha az pörözite sağlar. 19 Çalışmamızda örnekler aynı teknisyen tarafından kondensasyona mümkün olduğunca dikkat edilerek üretici firma önerileri doğrultusunda hazırlandı. Dental porselen camsı bir yapıdan oluşmuştur. Fırınlama sırasında cam partiküllerin kontak alanları yumuşar ve birleşirler. Bu birleşme prosedürü sintering olarak adlandırılır. Fırının ısısının üretici firmanın tavsiye ettiği derecelere ulaşmasıyla porselen içinden gaz çıkışı olur. Porselen büzülecektir ve daha dens bir yapıda olacaktır. Vakumsuz fırınlamada cam partiküllerin etrafındaki hava boşlukları kaçamayacaktır. Vakumla fırınlama pöröz yapı oluşmamasını sağlayacaktır. Buharlaşan suyun yerini kil dolduramazsa pörözite görülür. İlk fırınlamadan sonra tekrarlanan fırınlamalarda bu boşluklardan dolayı bir büzülme meydana gelir. 14 Minimum hata ve standardizasyon için örnekler kalibrasyonu yapılmış İvoclar porselen fırınlarda üretici firmanın tavsiye ettiği programlar kullanılarak hazırlanmıştır. Pöröz yapısından şüphelenilen örnekler yenilenmiştir. Porselenlerin ısı özelliklerinin önemi büyüktür. Metal alaşım doğrusal bir genleşme ve büzülme şekli gösterirken, porselenlerin büzülmesi genleşme şekillerinden farklı olarak gerçekleşir. Metal ve porselenin ısısal genleşmeleri birlikte değerlendirildiğinde, ısıya bağlı olarak aralarında değişen farklılıklar vardır. 15 Camsı dental porselenler kesin bir erime ısısına sahip değildirler ancak ısıtıldıklarında viskoziteleri aşamalı bir azalmaya uğrarlar. Cam geçiş ısısı civarında, viskozitede keskin bir azalma ortaya çıkar. Cam geçiş ısısı nın altında bir katının özelliklerine sahiptir. Cam geçiş ısısı nın üzerinde cam daha kolay akar ve camsı sinterizasyon oluşur. Termal expansiyon cam geçiş ısısı civarına kadar lineer olarak artmaktadır. Cam geçiş ısısı nın üzerinde cam daha akışkan bir yapıya sahipken expansiyon oranında hızlı bir artış bulunmaktadır. Eğer ısıtma devam ettirilirse porselen yumuşama ısısına ulaşacak ve çökecektir. Porselende tekrar dentin fırınlaması uygulaması tekrar bir akıcılığa, yer değiştirmeye neden olabilir. Sebepleri yüksek ısı ve vakum basıncı olabilir. 15 Dorsch ve Berksun yavaş soğutmanın ısısal genleşme katsayısını arttırdığını bulmuşlardır. Ringe ve arkadaşları fırınlama sayısının artmasıyla porselenin genleşme katsayısının değiştiğini bulmuşlardır Çalışmamızda 18

9 benzer olarak fırınlama sayısının artmasıyla yüzey stabilitesinin olumsuz yönde etkilendiği gösterilmiştir. Fırınlamalarda lösit kaybıyla beraber termal expansiyon katsayısı azalır. Lösit minerali yüksek expansiyon katsayısı nedeniyle porselen expansiyonunu düzenlemekte kullanılır. Porselende lösit konsantrasyonu termal expansiyonla ilişkilidir. Lösitin fazla olması termal expansiyonu arttırır Metal desteksiz örneklerin tekrarlanan ilk fırınlamada metal destekli örneklere oranla daha fazla etkilenmesi, tekrarlanan ikinci fırınlamada ise metal destekli örneklere yakın stabilite göstermesi bu yapısal farklılıktan kaynaklandığını düşündürmektedir. Tekrarlanan dentin fırınlaması porselenin yüksek sıcaklık derecelerine ulaşmasıyla oluşan viskozite değişimiyle porselenin akması sonuçlarımızı doğrular niteliktedir. Bütün boyutlarda yüzde olarak aynı büzülme olmamasının nedeni viskozite değişimine bağlı akışkanlığın önemli olmasıdır. Aksiyal yüzdeki değişimler okluzal yüzdekinden farklı çıkmıştır. Fırın içerisinde porselen örneklerin nasıl bir açıyla yerleştirildiği akışkanlık kazanan materyal için önemli olabilir. Bu fırın içerisinde porselen örneklerin pozisyonunun akışkanlık kazanan materyal için yüzey stabilitesi açısından önemini ortaya koymaktadır. Vektörel uzunluklardaki değişimler noktaların birbirlerine göre değişimlerini göstermektedir. Metal destekli örneklerin metal desteksiz örneklere oranla daha az etkilenmesini metal desteksiz porselen örneklerde kullanılan alt yapı porselenin dentin porseleninden daha yüksek ısı derecelerinde değişimler göstereceği ancak metale göre stabilitede daha az direnç gösterdiğini ortaya koymaktadır. Buna ilaveten üst yapıda kullanılan porselenlerin farklı oluşunun da etkisinin olabileceğini düşünmekteyiz. Örneklerde oluşmuş olan streslerin önemi unutulmamalıdır. Porselen pişirilmesinden sonra altyapı ve porselende soğumayla metal ve porselen ara yüzünde oluşan shear stresler sonraki fırınlamalarda değişimlere yön verebilir. Aynı zamanda bu stresler marjinal uyumuda etkileyebilir. Alt yapı ve porselenin ısısal uyumu oluşabilecek stresleri azaltacaktır. Dental porselenlerin termal expansiyon değeri metallere bağlanması için metal içeriğin termal expansiyon değerleriyle uyumlu ilişki göstermelidir. Metal ve porselenin termal expansiyon katsayılarının değerleri dengelenmelidir. Eğer metal ve porselenin termal expansiyon eğrileri birbirinden çok farklıysa istenmeyen termal stresler daha zayıf materyal olan porselenin kırılmasına neden olacaktır Bu nedenle araştırmamızda kullanılan porselenlerle termal expansiyon katsayıları uyumlu altyapılar kullanılmıştır. Malzemelerin ısısal uyumluluğu incelendiğinde; metalporselen yapıların ısısal uyumluluğu yalnızca her iki materyalin ısısal genleşme ve büzülme katsayısına bağlı değildir. Restorasyonun tasarımı (geometrisi), porselen ve metalin gerilim direnci, metal porselen kalınlık oranı, ısıtma ve soğutma hızları, porselenin olgunlaşma derecesi, ısısal iletkenlik ve yayılma özelliği, cam geçiş ısısı ve kullanılan malzemenin yapısına bağlıdır. Metal alaşımlarla birlikte kullanılan porselenler yüksek genleşme katsayılı feldspatik camlardır. Isısal genleşme katsayılarını arttıran yüksek alkali içerikleridir. 2 Araştırmamızda porselen diskler yerine üst premolar dişi taklit eden model kullanılmasının sebebi restorasyonun geometrisinin önemidir. Okluzal ve aksiyal yüzey bulgularının farklılığı bunu doğrular niteliktedir. Okluzalde oluşturulan yiv değişimlere bir miktar yön vermiştir. Porselen örnekler oda sıcaklığında cam bardak örtülerek soğumaya bırakılmıştır. Porselenin cam geçiş ısısı soğutma esnasında metal destekli porselenlerde yüzeyde oluşan streslerin şiddetini belirleyecektir. Cam geçiş ısısı ısıtma ve soğutma oranlarıyla değişecektir Birinci fırınlamayla ikinci fırınlama ölçüm sonuçlarının mukayesesi ikinci fırınlama ile 3. fırınlamanın mukayesesinden farklıdır. Fırınlamayla termal expansiyon katsayısı değiştiği gibi porselen içeriğindeki pörözite miktarlarıda değişmiştir. Fabrika tavsiyesinden daha uzun süreli veya tekrarlanan vakum fırınlama yapılırsa yüzeye yakın hava kabarcıkları dışarı çıkmak isteyecek ve yüzeyde hava kabarcıkları oluşacaktır Uzun vakum fırınlanmış camın kabarmasına neden olur. Maximun olgunlaşma ısısına ulaştığında vakum durdurulur, fırınlama devam eder. 14 Bu önerilere uyulmasına rağmen tekrarlanan fırınlamaları takiben bazı örneklerimizde yüzeyde ölçüm yapmadığımız kısımlarda da bulunan kabarmalara rastladık. Bu bağlamda tekrarlanan fırınlamaların pöröziteyi arttıracağı, translüsensi ve estetik faktörleri etkileyeceğini çalışmamızda da gözlemledik. 19

10 Küçülmeyle bazı örneklerde görülen yer değiştirme önemlidir. Porselenin yapımında oluşturulan efektler ve doğal dişi taklit eden farklı renkleri oluşturan partiküller fırınlamayla yer değişimine uğrayabilirler. Partikül büyüklüğü tüm yapısal değişikliklerde önemlidir. Dentin ve insizal porselenler birbirine belli oranlarda yer değiştirebilir. 16 Çalışmamızda özellikle aynı örnekte fırınlama sayısıyla değişen vektörel uzunluklardaki farklı oranlar bu yer değiştirmeyi ortaya koymuştur. Özellikle metal desteksiz porselende C vektörel uzunluğunun 1. ve 3. fırınlama arasındaki değeri istatistiksel olarakta değişimi ortaya koymaktadır. Çok fazla fırınlanmış porselen kontak alanlarını kaybeder ve homojen yeşil renkte cam hale dönüşür. Cam hale gelmesi detayların kaybına ve formun yuvarlaklaşmasına neden olur. 14 Çalışmamızda renk değişimleri incelenmese de formdaki yuvarlaklaşmalar belirgin şekilde gözlenmiştir. Bulguların istatistiksel değerlendirmesinde bütün gruplardan elde edilen verilerin normal dağılıma uyup uymadıkları ve varyanslarının homojenliği öncelikle test edildi. 1., 2. ve 3. fırınlamalardan sonra elde edilen değerlerden oluşan gruplar arasında Repeated Measures Anova testi uygulandı. Metal destekli örneklerde C vektörel uzunluğu ölçüm grupları hariç tüm gruplarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. C vektörel uzunluğu okluzal yüzeyde yivin iki tarafı arasındaki noktaların aynı düzlemdeki uzaklıklarını belirtir. Bu farklılıkları alt gruplarda ayrıntılı olarak incelemek için grupları birbirleriyle ikili olarak kıyaslayan Paired T testi, parametrik test varsayımlarını yerine getiremeyen gruplar için Paired T testinin parametrik olmayan alternatifi olan Wilcoxon T Testi uygulanmıştır. Metal desteksiz porselen örneklerde tekrarlanan fırınlamalarda tüm değerler arasında fark istatistiksel olarak anlamlıyken metal destekli porselen örneklerde C vektörel uzunluk 1., 2. ve 3. fırınlama değerlerinin tümü arasında, B vektörel uzunluğunun 2. ve 3. fırınlama değerleri arasında ve F vektörel uzunluğunun 2. ve 3. fırınlama değerleri arasında fark istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. Porselen örnekler üzerinde noktaları standart yerleştiremediğimizden metal destekli ve metal desteksiz porselen örneklerin tekrarlanan fırınlama ile değişimlerinin kıyaslanabilmesi için fırınlamalardaki değişim miktarının orijinal ölçüme oranı hesaplanarak yüzde değişimler bulundu ve fırınlamalardaki değişimlerden tablo oluşturuldu. Bu tablodaki gruplara varyansların homojenliği testi uygulandı ve normal dağılıma uyup uymadığı incelendi. Metal destekli ve metal desteksiz porselen örnek gruplarında parametrik test varsayımlarını kabul eden gruplara İndependent T testi, diğer gruplara da parametrik olmayan karşılığı olan Mann Whitney U testi uygulandı. C vektörel uzunluğunun 1. ve 3. fırınlama değerleri hariç diğer büzülmeler arasında fark olmadığı bulunmuştur. İki porselen sistemi fırınlamalar sonrasında benzer davranışları farklı seviyelerde göstermişlerdir. Sonuçlar: 1- Tekrarlanan fırınlama işleminin boyutsal stabilite üzerine etkisi vardır. 2- Tekrarlanan fırınlama işleminde aksiyal yüzler boyutsal stabilite açısından okluzal yüze oranla daha fazla etkilenmektedir. 3- İstatistiksel olarak iki porselen sistemi arasında bir fark çıkmamasına karşın görsel olarak benzer davranışlarda farklı seviyeler net olarak gözlemlenmiştir. 4- Fırın içerisinde porselen örneklerin pozisyonu ısı ve basınç altında akışkanlık kazanan materyal için yüzey stabilitesi açısından önem taşır. 5- Tekrarlanan fırınlamalarda porselenin fiziksel ve kimyasal yapılarındaki değişim sonucu termal expansiyonda cam geçiş ısısına kadar bilinen lineer artış şekli değişmektedir. KAYNAKLAR 1. Aytaç M Fotogrametri İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Fotogrametri Anabilim Dalı. İstanbul Teknik Üniversite Matbaası Gümüşsuyu Berksun S. Metal Porselen sisiteminde ısısal uyumluluk Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülrtesi Dergisi Berksun S., Pamir A. Dental Alaşım ve Porselenlerin Isısal Genleşmeleri Ankara Üniversitesi

11 4. Castellini D, Baccetti T, Clauser C, Bernardini U.D. Thermal distorsion of different materials in crown constrüksiyon J.Prosthetic Dentistry 72: Denry I L, Holloway J A, Rosenstial S F Effects of ion exchange on the microstructure, strength, and thermal expansion behavior of a leucite-reünforced porcelain J of dental research Eskitaşcıoğlu G, Kalkan M, Akman S, Belli S Direkt Ve İndirekt Porselen Tamir Tekniklerinin Renk Uyumlarının İn Vitro Olarak Karşılaştırılması S.Ü Fairhust C. V,Hashinger D T, Twiggs S W The effect of thermal history on porcelain expansion behavior J of dental research volume Gemalmaz D. Metal destekli porselen restorasyonların metal alt yapılarında porselen fırınlaması sonrasında ortaya çıkan distorsiyona etki eden faktörler Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi Gemalmaz D.; Alkumru H. N. Marginal distorsion of metal ceramic restorations during the porcelain firing procedure J of Marmara Üniversity Dental Faculty volume 1 number Haim B., Ben-Zion L.; Amir M.,Harold S. C. Effect of different cooling rates on fracture toughness and microhardness of a glazed alumina reinforced The Journal of Prosthetic Dentistry Khajoita S.S., Mackert J.R., Twiggs S.W., Russell C.M., Williams A.L. Elimination, via high-rate laser dilatometry, of strucural relaxation during thermal expansion measurement of dental porcelains Dental materials Mackert J.R., Evans ALEffect of cooling rate on leucite volume fraction in dental porcelains J of Oral Research Issue Mackert J.R,Twiggs S W,Williams A.L High Temperature X- ray diffraction measurement of sanidine thermal expansion American association for dental researh Mc Lean The science and art of dental ceramics, Quintessence Pub Co Inc Chicago O Brien W J Dental materials and their selection, Quintessence Pub Co Inc 2 nd Edition O'Brien William J.; Kenneth M. Boenke ; Carole L. Groh BS, MBAEvaluation of some properties of an opaque porcelain fired simultaneously with the body porcelain The Journal of Prosthetic Dentistry Özkan P Farklı tipte ana bağlayıcısı olan üst Kennedy Class1iskelet bölümlü protezlerde deformasyonun stereofotogrametri ile karşılaştırılması Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi Papazoglou E.,William A.B., William M.J. Evelation of hightemperature distortion of hig- palladium ceramic crowns The Journal of Prosthetic Dentistry 85: Philips R W Skinner s science of dental materials, W.B. Saunders Company, 9 th Edition, Philadelphia Robert K J., Ichiro N, DMD ; Stephen D. Campbell, MMedSc Ceramics in dentistry: Historical roots and current perspectives The Journal of Prosthetic Dentistry Toparli M, Aykul H, Sasaki S Temperature and thermal stres analysis of acrowned maxillary second premolar tooth using three-dimensional finite element method Vol 30 Issue Twiggs S W, Hashinder D T, Morena R, Fairhust C W Glass transition temperatures of dental porcelains at high heating rates J of biomedical materials research volume 20 ıssue Yıldız F., Karabörk H., Yakar M., Alp L Diş Hekimliğinde Dijital Fotogrametrinin kullanımı Selçuk Üniversitesi jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 30. yıl sempozyumu Sunulmuş bildiri Yazışma adresi: Dr.Serhan AKMAN S.Ü.Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi A.D. Araştırma Görevlisi Kampüs/KONYA Tel: Fax:

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dişhekimliğinde MUM Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi MUM Dişhekimliğinde kullanılan mumlar genellikle 2 veya daha fazla

Detaylı

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ZİRKONYA SERAMİK, LİTYUM DİSİLİKAT CAM SERAMİK VE ZİRKONYA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ LİTYUM SİLİKAT CAM SERAMİKLERE UYGULANAN FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN, KOMPOZİT REZİNLERİN TAMİR BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir.

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir. Günümüz endüstrisinde en yaygın kullanılan Direnç Kaynak Yöntemi en eski elektrik kaynak yöntemlerinden biridir. Yöntem elektrik akımının kaynak edilecek parçalar üzerinden geçmesidir. Elektrik akımına

Detaylı

Döküm Prensipleri. Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar. İstanbul Üniversitesi

Döküm Prensipleri. Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar. İstanbul Üniversitesi Döküm Prensipleri Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar BeslemeKriterleri Darcy Kanunu DökümdeDarcy Kanunu KRİTİK KATI ORANI Alaşım Kritik KatıOranı Çelikler % 35 50 Alaşımlı çelikler % 45 Alüminyum alaşımları

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK STAJ BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK STAJ BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK SINIF PEDODONTİ ANABİLİM DALI Adet AÇIKLAMA 4. SINIF 5. SINIF Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 30 Anterior ve posterior dişlere yapılan tüm amalgam,

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

TASARIM KRİTERİ OLARAK KULLANMAK AMACIYLA YAPILAN ANALİZLER VE YORUMU

TASARIM KRİTERİ OLARAK KULLANMAK AMACIYLA YAPILAN ANALİZLER VE YORUMU www.muhendisiz.net 1 Ders Öğretim Üyesi Proje : Plastik Enjeksiyon Kalıpçılığı ve Tasarımı : Yrd. Doç. Dr. Babür ÖZÇELİK : Plastik bir ürünün enjeksiyon kalıp tasarımı TASARIM KRİTERİ OLARAK KULLANMAK

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN TERMAL ANALİZİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN TERMAL ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMPOZİT MALZEMELERİN TERMAL ANALİZİ Bitirme Projesi Orkun Övez Nalçacı Projeyi Yöneten Yrd. Doç. Dr. Dilek Kumlutaş Haziran

Detaylı

Programat P310. Ekonomik pişirme performansı. Çok kaliteli sonuçlar. Kullanıcı dostu fırın

Programat P310. Ekonomik pişirme performansı. Çok kaliteli sonuçlar. Kullanıcı dostu fırın Programat P310 Kullanıcı dostu fırın Ekonomik pişirme performansı. Çok kaliteli sonuçlar. Şimdiye kadar üretilen en ekonomik Programat Kanıtlanmış Ivoclar Vivadent in pişirme ve pres fırınlarının temeli

Detaylı

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Alptekin Kısasöz 1,a, Ahmet Karaaslan 1,b 1 Yildiz Technical University, Department of Metallurgical

Detaylı

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ THE EFFECT

Detaylı

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme)

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) FOTOGRAMETRİ FOTOGRAMETRİ Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) Buna göre ışık yardımı ile ölçme (çizim yapabilme)

Detaylı

RADYATÖR BAĞLANTILARININ RADYATÖR DAYANIKLILIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

RADYATÖR BAĞLANTILARININ RADYATÖR DAYANIKLILIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ OTEKON 2012 6. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 04 05 Haziran 2012, BURSA RADYATÖR BAĞLANTILARININ RADYATÖR DAYANIKLILIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Alper ALTINER *, Egemen BİLGE * * Heksagon Mühendislik ve

Detaylı

Sinterleme. İstenilen mikroyapı özelliklerine sahip ürün eldesi için yaş ürünler fırında bir ısıl işleme tabi tutulurlar bu prosese sinterleme denir.

Sinterleme. İstenilen mikroyapı özelliklerine sahip ürün eldesi için yaş ürünler fırında bir ısıl işleme tabi tutulurlar bu prosese sinterleme denir. Sinterleme? İstenilen mikroyapı özelliklerine sahip ürün eldesi için yaş ürünler fırında bir ısıl işleme tabi tutulurlar bu prosese sinterleme denir. Sinterleme Mikroyapı Gelişimi Özellikler! Sinterlemenin

Detaylı

(INVESTIGATION OF TEMPERATURE DISTRIBUTION IN THE UPPER CANINE COATED BY VARIOUS MATERIALS)

(INVESTIGATION OF TEMPERATURE DISTRIBUTION IN THE UPPER CANINE COATED BY VARIOUS MATERIALS) DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 1 sh. 129-139 Ocak 2000 ÇEŞİTLİ MALZEMELERLE KAPLANMIŞ ÜST KANİNDE SICAKLIK DAĞILIMININ İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF TEMPERATURE DISTRIBUTION

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ 1.Deneyin Adı: Zamana bağlı ısı iletimi. 2. Deneyin

Detaylı

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler Hasta bilgilendirme broşürü Tam-seramik ile mükemmel dişler Güzel dişler için doğal bir istek Güzel dişlerin arzu edilmesi çok doğaldır, bu da restorasyonun kalitesine ve seçimine dikkat etmek için iyi

Detaylı

KRON KÖPRÜ REVATMANI

KRON KÖPRÜ REVATMANI PORSELEN METALİ 1. Yüksek korozyon direnci sunmalı ve özellikle dental porselenler için üretilmiş olmalıdır. 2. DIN 17006 ve DIN 13912 standartlarına uygun olmalıdır. 3. Ağırlıklı olarak Nikel-Krom alaşımından

Detaylı

Design radiators. TANITIM Low-H 2 O

Design radiators. TANITIM Low-H 2 O TANITIM Low-H 2 O ISITMA TEKNOLOJİSİ & ÇÖZÜMLER Radyatör teknolojisinde evrim: Daha az su ile ısıtma İzolasyon yok 1930 25 litre 1960 12 litre Kötü izolasyon Zayıf izolasyon İyi izolasyon 1980 7 litre

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

REVETMAN. Prof Dr Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

REVETMAN. Prof Dr Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REVETMAN Prof Dr Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REVETMAN Mum örneğin metal yapıya dönüştürülmesi için kullanılan yardımcı madde

Detaylı

Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok

Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok parçaya ayırmasına "kırılma" adı verilir. KIRILMA ÇEŞİTLERİ

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SABİT VE HAREKETLİ (BÖLÜMLÜ, TOTAL) PROTEZLERİN LABORATUAR HİZMETİ ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SABİT VE HAREKETLİ (BÖLÜMLÜ, TOTAL) PROTEZLERİN LABORATUAR HİZMETİ ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SABİT VE HAREKETLİ (BÖLÜMLÜ, TOTAL) PROTEZLERİN LABORATUAR HİZMETİ ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ AMAÇ : Resmi Gazete de 25 Mart 2010 tarih ve 27532 (Mükerrer) sayı ile yayınlanan;

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Nesrin ilgin:sablon 02.01.2013 14:49 Page 27 Periyodik Sınır Şartlarına Maruz Kalan Çok Katmanlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımının ANSYS'de Analizi Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, çok

Detaylı

Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir.

Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir. 1 Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir. 2 Neden Kaynaklı Birleşim? Kaynakla, ilave bağlayıcı elemanlara gerek olmadan birleşimler

Detaylı

04.01.2016 LASER İLE KESME TEKNİĞİ

04.01.2016 LASER İLE KESME TEKNİĞİ LASER İLE KESME TEKNİĞİ Laser: (Lightwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) Uyarılmış Işık yayarak ışığın güçlendirilmesi Haz.: Doç.Dr. Ahmet DEMİRER Kaynaklar: 1-M.Kısa, Özel Üretim Teknikleri,

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (1) 49-54 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Akışkanlar Mekaniği Ve İklimlendirme Sistemlerinde Sonlu Elemanlar

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Metalik malzemelerdeki kaynakların tahribatlı muayeneleri-kaynaklı yapıların soğuk çatlama deneyleri-ark kaynağı işlemleri Bölüm 2: Kendinden ön gerilmeli deneyler ISO 17642-2:2005 CTS TESTİ Hazırlayan:

Detaylı

PORSELEN KRON VE KÖPRÜLERİN OKLÜZAL MORFOLOJİLERİNDE HAZIR PORSELEN KONİLERİN KULLANIMI. Hüsnü YAVUZ YILMAZ* Çetin SUCA** Levent NALBANT***

PORSELEN KRON VE KÖPRÜLERİN OKLÜZAL MORFOLOJİLERİNDE HAZIR PORSELEN KONİLERİN KULLANIMI. Hüsnü YAVUZ YILMAZ* Çetin SUCA** Levent NALBANT*** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 175-182, 1985 PORSELEN KRON VE KÖPRÜLERİN OKLÜZAL MORFOLOJİLERİNDE HAZIR PORSELEN KONİLERİN KULLANIMI Hüsnü YAVUZ YILMAZ* Çetin SUCA** Levent NALBANT*** Çiğneyici

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011

Detaylı

FARKLI TASARIMLARIN STRES ANALİZİ. Gürcan ESKİTAŞCIOĞLU**, Semih BERKSUN***

FARKLI TASARIMLARIN STRES ANALİZİ. Gürcan ESKİTAŞCIOĞLU**, Semih BERKSUN*** G. Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XII. Sayı 2. Sayfa 29-35. 1995 METAL DESTEKLİ PORSELEN RESTORASYONLARDA FARKLI TASARIMLARIN STRES ANALİZİ Gürcan ESKİTAŞCIOĞLU**, Semih BERKSUN*** ÖZET Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

JOMINY DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

JOMINY DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. DENEYİN AMACI: Bu deney ile incelenen çelik alaşımın su verme davranışı belirlenmektedir. Bunlardan ilki su verme sonrası elde edilebilecek maksimum sertlik değeri olup, ikincisi ise sertleşme derinliğidir

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTO4003 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ LAB. NO:.. DENEY ADI : SES İLETİM KAYBI DENEYİ 2017 BURSA 1) AMAÇ Bir malzemenin

Detaylı

Malzeme Veri Sayfası. EOSINT M 270 için EOS CobaltChrome SP2 0537. 1 Tanımlama, Kullanım

Malzeme Veri Sayfası. EOSINT M 270 için EOS CobaltChrome SP2 0537. 1 Tanımlama, Kullanım EOSINT M 270 için EOS CobaltChrome SP2 0537 EOSINT M 270- sistemlerinde emanufacturing için geniş bir kullanım alanı sunan çok sayıda malzeme mevcuttur. EOS CobaltChrome SP2, sinter parçalarının dental

Detaylı

Tekrarlanan Fırınlama İşlemlerinin IPS Empress Sistem ile Hazırlanan Kronların Kenar Uyumlarına Etkisi

Tekrarlanan Fırınlama İşlemlerinin IPS Empress Sistem ile Hazırlanan Kronların Kenar Uyumlarına Etkisi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 1, Sayfa: 31-39, 25 Tekrarlanan Fırınlama İşlemlerinin IPS Empress Sistem ile Hazırlanan Kronların Kenar Uyumlarına Etkisi

Detaylı

Programat P510. Etkili pişirme performansı. Mükemmel sonuçlar. Kızılötesi kamera ile.. Akıllı fırın

Programat P510. Etkili pişirme performansı. Mükemmel sonuçlar. Kızılötesi kamera ile.. Akıllı fırın Programat P510 Akıllı fırın Etkili pişirme performansı. Mükemmel sonuçlar. Kızılötesi kamera ile.. Heyecan verici bir gelişme. Kanıtlanmış Ivoclar Vivadent in pişirme ve pres fırınlarının temeli uzun süreli

Detaylı

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN ÇINAR ÇAĞAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

KOROZYON. Teorik Bilgi

KOROZYON. Teorik Bilgi KOROZYON Korozyon, metalik malzemelerin içinde bulundukları ortamla reaksiyona girmeleri sonucu, dışardan enerji vermeye gerek olmadan, doğal olarak meydan gelen olaydır. Metallerin büyük bir kısmı su

Detaylı

LDPE/EVOH Harmanlarının Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Bazı Özellikleri

LDPE/EVOH Harmanlarının Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Bazı Özellikleri LDPE/EVOH Harmanlarının Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Bazı Özellikleri Melike Demirci, Nevra Ercan, Ali Durmuş, Ahmet Kaşgöz * İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

Dişhekimi. Telio. Tek elden geçici restorasyon. Telio CAD. Telio LAB. Telio CS

Dişhekimi. Telio. Tek elden geçici restorasyon. Telio CAD. Telio LAB. Telio CS Telio Tek elden geçici restorasyon Dişhekimi Telio CAD Telio LAB Telio CS Telio Geçici restorasyonlar için 3 lü çözüm Her isteğe cevap verebilen komple bir sistem Geçici restorasyonların önemi gittikçe

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu Geçici restorasyonlar Sabit protetik restorasyonların yapılması sırasında, hastalarda kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun tekrar kazandırılması,

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

Termal analiz esasları;

Termal analiz esasları; Termal analiz esasları; Termal analiz; sıcaklık değişmesine karşı bir katı maddenin fiziksel ve kimyasal reaksiyonlar sonucunda özelliklerindeki değişimlerin ölçülmesi ve yorumlanmasıdır. Sıcaklığa bağlı

Detaylı

MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARI)

MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARI) MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARI) Bölüm 4. Malzemelerde Atom ve İyon Hareketleri Doç.Dr. Özkan ÖZDEMİR Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR Hedefler Malzemelerde difüzyon uygulamalarını ve prensipleri incelemek. Difüzyonun

Detaylı

TA-COMPACT-P. Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası (PIBCV)

TA-COMPACT-P. Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası (PIBCV) Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası (PIBCV) IMI TA / Kontrol vanaları / Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası,

Detaylı

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız.

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız. Ağız ve Diş Sağlığı Medikal Kadromuz Dr. Dt. Özgür ÖZTÜRK Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Yıldız ÖZTÜRK ORTAN Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Burak SAYDAM Ağız ve Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dt. Tuğçe KAYA

Detaylı

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VI, Sayı 1, Sayfa 203-211, 1989 YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ Protetik laboratuar

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşe Atay 2. Doğum Tarihi : 29.01.1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr.Muzaffer ZEREN . TEKNİK SEÇİMLİ DERS I TOZ METALURJİSİ Prof.Dr.Muzaffer ZEREN TOZ KARAKTERİZASYONU TOZ KARAKTERİZASYONU Tüm toz prosesleme işlemlerinde başlangıç malzemesi toz olup bundan dolayı prosesin doğasını anlamak

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme. Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ

FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme. Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ FOTOGRAMETRİ II FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Talaş oluşumu. Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası. İş parçası. İş parçası. Takım. Takım.

Talaş oluşumu. Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası. İş parçası. İş parçası. Takım. Takım. Talaş oluşumu 6 5 4 3 2 1 Takım Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası 6 5 1 4 3 2 Takım İş parçası 1 2 3 4 6 5 Takım İş parçası Talaş oluşumu Dikey kesme İş parçası Takım Kesme

Detaylı

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 3 sh. 65-73 Ekim 21 FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ( THE INVESTIGATION

Detaylı

Structur. Structur 2 SC / Structur Premium. Structur İLE mükemmel GEÇİCİLER

Structur. Structur 2 SC / Structur Premium. Structur İLE mükemmel GEÇİCİLER Structur 2 SC / Structur Premium Structur İLE mükemmel GEÇİCİLER BASİT UYGULAMA Hastalarınızın protetik tedavilerinde güvenilir materyallere ihtiyaç duyarsınız, özellikle geçici tedavi döneminde. Hastanın

Detaylı

Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz?

Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz? Hasta Bilgilendirme Bize danışın! Uygulama ekibiniz size yardımcı olmaktan memnun olacaktır. Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz? Klinik kaşesi IPSe.max all ceramic all you need 640689/0612/e www.ivoclarvivadent.com

Detaylı

(Computer Integrated Manufacturing)

(Computer Integrated Manufacturing) 1 (Computer Integrated Manufacturing) 2 1 Bilgisayarlı Sayısal Kontrol; ekipman mekanizmaların hareketlerinin doğru ve hassas biçimde gerçekleştirilmesinde bilgisayarların kullanılması, programlama ile

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal

Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal İğne Açısının Diş Kök Kanalı İçindeki İrigasyon Sıvısının Akışına Etkisinin Sayısal Analizi A.

Detaylı

LAZER FLAŞ YÖNTEMİNİ KULLANARAK MALZEMELERİN ISI İLETİM KATSAYISININ DENEYSEL OLARAK TAYİN EDİLMESİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA

LAZER FLAŞ YÖNTEMİNİ KULLANARAK MALZEMELERİN ISI İLETİM KATSAYISININ DENEYSEL OLARAK TAYİN EDİLMESİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA 375 LAZER FLAŞ YÖNTEMİNİ KULLANARAK MALZEMELERİN ISI İLETİM KATSAYISININ DENEYSEL OLARAK TAYİN EDİLMESİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA Özge ALTUN ÖZET Malzemelerin en önemli karakteristik özelliklerinden biri olan

Detaylı

Her şey geçiciler için

Her şey geçiciler için Telio Her şey geçiciler için Telio CAD Telio LAB Telio CS Telio Doğru planlanmış bir geçici başarılı bir restorasyon yapılmasını sağlar Geçici restorasyonlar tedavi planlamasında çok önemli bir rol oynar.

Detaylı

Metallerde Döküm ve Katılaşma

Metallerde Döküm ve Katılaşma 2015-2016 Güz Yarıyılı Metalurji Laboratuarı I Metallerde Döküm ve Katılaşma Döküm:Metallerin ısı etkisiyle sıvı hale getirilip uygun şekilli kalıplar içerisinde katılaştırılması işlemidir Döküm Yöntemi

Detaylı

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY DÜZ TOPLAYICI Düz toplayıcı, güneş ışınımını, yararlı enerjiye dönüştüren ısı eşanjörüdür. Akışkanlar arasında ısı geçişi sağlayan ısı eşanjörlerinden farkı,

Detaylı

TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK)

TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK) TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK) TAM PROTEZLERDE TUTUCULUK ÇOK ÖNEMLİ AĞIZDA DURMAYAN BİR PROTEZLE PEK ÇOK FONKSİYON YAPILAMAZ TUTUCULUK Protetik terimler sözlüğü (1994) RETANSİYON:Protezin

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Bir katı malzeme ısıtıldığında, sıcaklığının artması, malzemenin bir miktar ısı enerjisini absorbe ettiğini gösterir. Isı kapasitesi, bir malzemenin

Bir katı malzeme ısıtıldığında, sıcaklığının artması, malzemenin bir miktar ısı enerjisini absorbe ettiğini gösterir. Isı kapasitesi, bir malzemenin Bir katı malzeme ısıtıldığında, sıcaklığının artması, malzemenin bir miktar ısı enerjisini absorbe ettiğini gösterir. Isı kapasitesi, bir malzemenin dış ortamdan ısı absorblama kabiliyetinin bir göstergesi

Detaylı

MalzemelerinMekanik Özellikleri II

MalzemelerinMekanik Özellikleri II MalzemelerinMekanik Özellikleri II Doç.Dr. Derya Dışpınar deryad@istanbul.edu.tr 2014 Sünek davranış Griffith, camlarileyaptığıbuçalışmada, tamamengevrekmalzemelerielealmıştır Sünekdavranışgösterenmalzemelerde,

Detaylı

TORASiK RADYOTERAPi UYGULANAN AKCİĞER KANSERi TANILI HASTALARDA FARKLI SET-UP POZiSYONLARINDAKi TEDAVi ALAN DEViASYONLARININ incelenmesi

TORASiK RADYOTERAPi UYGULANAN AKCİĞER KANSERi TANILI HASTALARDA FARKLI SET-UP POZiSYONLARINDAKi TEDAVi ALAN DEViASYONLARININ incelenmesi TORASiK RADYOTERAPi UYGULANAN AKCİĞER KANSERi TANILI HASTALARDA FARKLI SET-UP POZiSYONLARINDAKi TEDAVi ALAN DEViASYONLARININ incelenmesi Dr. Zeliha Güzelöz Çapar Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi

Detaylı

Dijital Fotogrametri

Dijital Fotogrametri Dijital Fotogrametri 2016-2017, Bahar YY Fevzi Karslı (Prof. Dr.) Harita Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi KTÜ 20 Mart 2017 Pazartesi Ders Planı ve İçeriği 1. Hafta Giriş, dersin kapsamı, kavramlar,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Şeniz R. KUŞHAN AKIN EĞİTİM Doktora, Yüksek Lisans, Lisans, İŞ TECRÜBESİ Yrd. Doç. Dr., Bilimsel Programlar Başuzmanı,

Yrd. Doç. Dr. Şeniz R. KUŞHAN AKIN EĞİTİM Doktora, Yüksek Lisans, Lisans, İŞ TECRÜBESİ Yrd. Doç. Dr., Bilimsel Programlar Başuzmanı, Yrd. Doç. Dr. Şeniz R. KUŞHAN AKIN Çankaya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Mühendislik Binası-3, N Blok B17 Eskişehir Yolu 29.km, Yenimahalle, 06810, Ankara EĞİTİM 2000-2006 Doktora, Seramik Mühendisliği

Detaylı

Sıvılar ve Katılar. Maddenin Halleri. Sıvıların Özellikleri. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN

Sıvılar ve Katılar. Maddenin Halleri. Sıvıların Özellikleri. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sıvılar ve Katılar MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sıcaklık düşürülürse gaz moleküllerinin kinetik enerjileri azalır. Bu nedenle, bir gaz yeteri kadar soğutulursa moleküllerarası

Detaylı

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-25 Ekim 2014 Balıkesir R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER Çağrı KUTLU 1, Mehmet Tahir ERDİNÇ 1 ve Şaban

Detaylı

ADC Devrelerinde Pratik Düşünceler

ADC Devrelerinde Pratik Düşünceler ADC Devrelerinde Pratik Düşünceler ADC nin belki de en önemli örneği çözünürlüğüdür. Çözünürlük dönüştürücü tarafından elde edilen ikili bitlerin sayısıdır. Çünkü ADC devreleri birçok kesikli adımdan birinin

Detaylı

Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi nin Önemi

Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi nin Önemi ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi

Detaylı

ÇOK KATMANLI SERAMİK SİSTEMLERİN FİZİKO MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ *

ÇOK KATMANLI SERAMİK SİSTEMLERİN FİZİKO MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ * ÇOK KATMANLI SERAMİK SİSTEMLERİN FİZİKO MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ * Investigation Of Physico-Mechanical Properties Of Ceramic-Based Multi- Layered Systems Zafer ÖZER Fizik Anabilim Dalı Emirullah

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman

Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman Son derece estetik İnanılmaz kolay Estetik sonuçlar Kendinden sertleşen cam iyonomer siman Vivaglass CEM, verimlilik,

Detaylı

Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar

Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar Metal kaplama yüzeyine kaplama yap lan malzeme özelliklerini de tirir. Malzeme yüzeyinde iç gerilmenin ve pörözitenin meydana gelmedi i iyi bir ba lant (yap ma) olmas

Detaylı

3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ

3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ 1 3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ (Ref. e_makaleleri) Isı değiştiricilerin büyük bir kısmında ısı transferi, akışkanlarda faz değişikliği olmadan gerçekleşir. Örneğin, sıcak bir petrol

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (DAP DİAMONYUM FOSFAT)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (DAP DİAMONYUM FOSFAT) 1. MADDE / MÜHTAHZARIN TANIMI Diamonyum Fosfat (DAP), : 67/548/EEC Direktiflerine göre zararlı sınıfında değildir. 2.İNSAN SAĞLIĞI Deriyle Temasta Gözle temasta Yutulduğunda Uzun Süreli Etkileri : Gübreler

Detaylı

SiC İÇEREN TUĞLALARA ALTERNATİF BİR ÜRÜN OLARAK YÜKSEK ALKALİ VE AŞINMA DİRENCİNE SAHİP HAZAL T2AR TUĞLASININ AR-GE SÜRECİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SiC İÇEREN TUĞLALARA ALTERNATİF BİR ÜRÜN OLARAK YÜKSEK ALKALİ VE AŞINMA DİRENCİNE SAHİP HAZAL T2AR TUĞLASININ AR-GE SÜRECİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ SiC İÇEREN TUĞLALARA ALTERNATİF BİR ÜRÜN OLARAK YÜKSEK ALKALİ VE AŞINMA DİRENCİNE SAHİP HAZAL T2AR TUĞLASININ AR-GE SÜRECİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ Volkan DEMİRSAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Haznedar Refrakter

Detaylı

Döküm Prensipleri. Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar. İstanbul Üniversitesi

Döküm Prensipleri. Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar. İstanbul Üniversitesi Döküm Prensipleri Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar Şekilvermeyöntemleri Talaşlı Talaşsız Torna Freze Matkap Taşlama Dövme Çekme Ekstrüzyon Döküm Kaynak, lehim Toz metalurjisi Birleştirme Döküm 1. Metal veya

Detaylı

ÇEKME DENEYİ. Şekil. a) Çekme Deneyi makinesi, b) Deney esnasında deney numunesinin aldığı şekiler

ÇEKME DENEYİ. Şekil. a) Çekme Deneyi makinesi, b) Deney esnasında deney numunesinin aldığı şekiler ÇEKME DENEYİ Çekme Deneyi Malzemenin mekanik özelliklerini ortaya çıkarmak için en yaygın kullanılan deney Çekme Deneyidir. Bu deneyden elde edilen sonuçlar mühendislik hesaplarında doğrudan kullanılabilir.

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Emine Caner Saltık

ARAZİ VERİLERİ Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Emine Caner Saltık ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Emine Caner Saltık Malzeme Araştrımaları Grubu Öğr. Gör. Dr. Ayşe Tavukçuoğlu Ar. Gör. Göze Akoğlu Ar. Gör. B. Alp Güney Evin Caner Meltem Cemre Üstünkaya

Detaylı

MECHANICS OF MATERIALS

MECHANICS OF MATERIALS T E CHAPTER 2 Eksenel MECHANICS OF MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Yükleme Fatih Alibeyoğlu Eksenel Yükleme Bir önceki bölümde, uygulanan yükler neticesinde ortaya çıkan

Detaylı