PORSELEN RESTORASYONLARDA TEKRARLANAN FIRINLAMA İŞLEMİNİN ETKİSİNİN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PORSELEN RESTORASYONLARDA TEKRARLANAN FIRINLAMA İŞLEMİNİN ETKİSİNİN"

Transkript

1 PORSELEN RESTORASYONLARDA TEKRARLANAN FIRINLAMA İŞLEMİNİN ETKİSİNİN DİJİTAL FOTOGRAMETRİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ *Dr. Serhan AKMAN **Prof.Dr.Gürcan ESKİTAŞCIOĞLU ÖZET Bu çalışmada deformasyonların mikron seviyesinde 3 boyutlu olarak ölçülebildiği dijital fotogrametrik yöntem kullanılarak dental porselenlerde tekrarlanan fırınlamaların boyutsal stabilite üzerine etkisi araştırılmıştır. 20 adet metal destekli, 20 adet metal desteksiz örnek hazırlanmıştır. İki ayrı porselen sisteminde belirlenen noktalar arasında tekrarlanan fırınlamaları takiben vektörel uzunluk ölçümleri yapıldı. Pictran D ve Pictran B programları kullanılarak örnekler üzerinde oluşturduğumuz noktalarının koordinatları tespit edildi. Elde edilen veriler NedCad programına aktarılarak analizler gerçekleştirildi. Bulgular istatistiksel ve görsel olarak değerlendirildi. Sonuçlar: 1- Tekrarlanan fırınlama işleminin boyutsal stabilite üzerine etkisi vardır. 2- Tekrarlanan fırınlama işleminde aksiyal yüzler boyutsal stabilite açısından okluzal yüze oranla daha fazla etkilenmektedir. 3- İstatistiksel olarak iki porselen sistemi arasında bir fark çıkmamasına karşın görsel olarak benzer davranışlarda farklı seviyeler net olarak gözlemlenmiştir. 4- Fırın içerisinde porselen örneklerin pozisyonu ısı ve basınç altında akışkanlık kazanan materyal için yüzey stabilitesi açısından önem taşır. 5- Tekrarlanan fırınlamalarda porselenin fiziksel ve kimyasal yapılarındaki değişim sonucu termal expansiyonda cam geçiş ısısına kadar bilinen lineer artış şekli değişmektedir. Anahtar Sözcükler: Porselen, Fotogrammetry SUMMARY In this study, the effects of the repeated firing procedure in the dental porcelain on the dimensional stability have been investigated using the digital photogrammetry, which can measure the deformations in the three-dimension at micron level. Twenty metalsupported and twenty metal free specimens were prepared. Following the repeated- firing between the determined points in two different porcelain systems, the vektoral lengths were measured. The coordinates of the determined points on the specimens were determined using Pictran D and Pictran B programs. The data were analyzed after they were transferred into Nedcad program. The findings were evaluated statistically and visually. Results: 1- The repeated-firing procedure has an effect on the dimensional stability 2- Axial sides are affected greater than the occlusal sides during the repeated-firing procedure in terms of dimensional stability 3- While there was no difference between the two porcelain systems statistically, different levels were observed clearly in the similar behaviors 4- The position of the porcelain specimens in the oven is vital for the surface stability as the material gets fluid under the heat and pressure 5- As the results of physical and chemical changes of porcelain in the repeated-firing, the linear increase shape, which is known upto the glass-transfusion heat in thermal expansion, can vary. Key Words:Porcelain, Photogrammetry. * S.Ü.Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi A.D. Araştırma Görevlisi ** S.Ü.Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi A.D. Öğretim Üyesi

2 Cumhuriyet Üniversitesi Di Hekimli i Fakültesi Dergisi Cilt:7 Say : G R Restoratif di hekimli inde, fonksiyon ve esteti in sa lanabilmesi amac ile kullan lan materyallerin yap sal özellikleri, tedaviden beklenilen ba ar y önemli ekilde etkilemektedir. Di hekimli i uzun y llardan günümüze kadar bu materyalleri en iyiye yakla t rma çabas içindedir. Do al di ile estetik uyum sa lanmas, dokular ile iyi ili ki kurmas ve di er malzemelere göre daha stabil olmas n n yan s ra canl bir di in esteti ine en yak n görüntüyü vermesi nedeni ile porselen materyaller tercih edilmektedir.6 Liechtenstein), 20 adet metal desteksiz (5voclar IPS Empress 2 Liechtenstein) örnek haz rlanm t r (Resim 1, Resim 2). 5ki ayr porselen sisteminde haz rlanan örnekler ve 3. dentin f r nlama i leminden sonra boyutsal stabilite yönünden fotogrametrik yöntemle de erlendirilmi tir. Fotogrametri, foto rafik görüntülerin ve yay lan elektromanyetik enerjinin biçimlerinin kay t, ölçme ve yorumlama i leri sonucu fiziksel cisimler ve çevre hakk nda güvenilir bilgileri ortaya koyan, akustik enerji ekilleri ile manyetik olaylar n analizini de yapan bir bilim dal d r.1 Dijital fotogrametrinin kullan c lara sundu u en büyük avantajlardan birisi görüntü e leme teknikleri ve d yöneltme parametreleri yard m yla objenin üç boyutlu say sal modelinin olu turulmas d r.23 Bu çal mada deformasyonlar n mikron seviyesinde 3 boyutlu olarak ölçülebildi i dijital stereo-fotogrametrik yöntem kullan larak dental porselenlerde tekrarlanan f r nlamalar n boyutsal stabilite üzerine etkisi ara t r ld. Resim 1 : Metal desteksiz 5voclar IPS Empress 2 örnekler Porselen yap m ve tamiri esnas nda yap lan tekrarlanan f r nlamalar porselende baz de i imlerine neden olmaktad r. Porselenin boyutlar nda meydana gelen de i imler okluzyon ve konturlarda istenmeyen sonuçlara sebep olabilir. F r nlama say s n n porselen restorasyonlar n okluzal ve aksiyal boyutlardaki de i imlere etkisini matematiksel olarak bilmek, pratik uygulamalarda klinisyen ve teknikerlere rehberlik edecek, ilgili bilim alanlar na katk sa layacakt r. MATERYAL VE METOT Bu çal ma Selçuk Üniversitesi Di hekimli i Fakültesi Protetik Di Tedavisi Anabilim Dal Laboratuarlar ve Mühendislik Mimarl k Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Bölümü Say sal Görüntü 5 leme laboratuarlar nda yap ld. Porselen uygulamalar nda tekrarlayan f r nlamalar n boyutsal stabilite üzerine etkisini ara t rmay amaçlayan çal mam zda 20 adet metal destekli (5voclar IPS Classic Resim 2 : Metal destekli ivoclar porselen örnekler Örneklerin haz6rlanmas6: Porselen örnekleri standart ekilde haz rlamak amac yla paslanmaz çelikten yakla m aç s 4 derece, boyu 7,5 mm olan die model haz rland. Die üzerinde 1,5 mm kal nl nda standart porselen örnekler haz rlanmas nda 12

3 Cumhuriyet Üniversitesi Di Hekimli i Fakültesi Dergisi Cilt:7 Say : kullan lmak üzere 4 parçadan olu an kal p haz rland (Resim 3). 20 tane metal destekli, 20 tane de metal desteksiz 5voclar porselen örnek, üretici firman n talimatlar yla haz rland. Örnekler üzerinde okluzalde 4, aksiyalde 4 nokta rastgele frezle (North bel 467 5taly) i aretlendi. Bu i aretler i aretleyici kalemle (Dixon Ch ne Marker Brown Hi-Heat Brun Chaleur Intense) belirginle tirildi (Resim 4, Resim 5). Resim 3 : Standart örnek olu turmada kullan lan kal p Haz rlanan ana modelin ilave reaksiyonlu ölçü maddesi (Elite H.D. Zhermack 5taly) ile ölçüsü al nd. Metal destekli porselen örneklerin haz rlanmas amac yla geli tirilmi sert alç dan (Glastone 2000 Konya) modeller elde edildi. Alç modeller üzerinde dald rma mum tekni i kullan larak 0,5 mm kal nl nda mum (Geo Renfert Hilzingen Germany) modelajlar olu turuldu. Fosfat ba l rövetman (Supervest GF Legierungen) kullan larak döküm için örnekler haz rland. Dökümlerde Cr-Ni (Delta Ceramics TR5TECH) ala m kullan ld. Dökümler rutin artlarda indüksiyon döküm cihaz nda (Fornax 35K.BEGO) yap ld. Dökümler oda s cakl nda so utularak 110 mikrometre alüminyum oksitle kumlan p döküm incileri uzakla t r larak die modele uyumlamalar gerçekle tirildi. Resim 4 : 5 aretleyici kalem Metal desteksiz porselen örneklerin haz rlanmas nda ana modelden al nan ölçü içine die materyali (AlphaDie MF, Schütz-Dental Gmbh, Rosbach, Germany) dökülüp örneklerin mum (Yeti Dentalprodukte Gmbh Engen Germany) modelajlar yap ld. Mum örnekler IPS Empress 2 özel rövetman na al nd. IPS Empress2 örneklerde özel f r n (EP 500, Ivoclar Aktiengesellschaft, Schaan, Liechtenstein) kullan larak 0,5 mm kal nl nda standart core altyap olu turuldu. Ultrasonik temizleyici (Biosonic JR, Whaledent Int N.Y., USA.) kullan m ndan sonra porselen kal nl n 1.5mm olacak ekilde standardize eden kal p yard m yla Resim 5 : 5 aretlenmi porselen örnek 13

4 Cumhuriyet Üniversitesi Di Hekimli i Fakültesi Dergisi Cilt:7 Say : Örneklerin ölçümü: Örneklerde tan mlanmas : hesaplanacak vektörel uzunluklar n 1-2 aras mesafe A, 2-4 aras mesafe B, 2-3 aras mesafe C olarak adland r ld.5-6 aras mesafe D, 6-8 aras mesafe E, 6-7 aras mesafe F olarak tan mland (Resim 6). Resim 7 : X,Y,Z koordinatlar bilinen 16 nokta içeren paslanmaz çelik model Noktalar n X Y ve Z koordinatlar bilgisayar destekli torna (NV 500A/40 Mori Seiki Japan Yamato Koriyama C ty) yard m yla olu turuldu ve noktalar n koordinatlar n n do rulu unun sa lamas Nikon V 12 projectör kullan larak gerçekle tirildi (Resim 8). Resim 6 : A B C D E F vektörleri Örneklerin 1.,2.,3. f r nlamay takiben ölçümler; A B C D E F uzunluklar n n belirlenmesi eklinde gerçekle tirilmi tir. Fotogrametrik de erlendirme: Fotogrametrik de erlendirme yapmak amac yla üzerinde 3 boyutlu koordinatlar bilinen 16 adet noktaya sahip paslanmaz çelik ölçüm modeli haz rland (Resim 7). Resim 8 : Nikon V 12 projectör 14

5 Ölçüm modelinde, X, Y, Z koordinatları bilinen toplam 16 kontrol noktası mevcuttur. İncelenen örnekler bu modelin merkezine yerleştirilerek dijital görüntüler alındı. Kullanılan kamera Nikon Coolpix 950 dijital kameradır. Fotoğraf çekiminde standardizasyon için tripot (U 8000 Slık Thaıland) kullanıldı. Odak uzaklığı 7-21 mm arasında değişmektedir Obje küçük olduğu için Zoom In (f=21 mm) durumunda resim çekimi çözünürlükte yapılmıştır. Nikon Coolpix 950 metrik olmayan bir kameradır. Kamera kalibrasyonu S.Ü. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde oluşturulan test alanında yapılmıştır Fotogrametrik değerlendirme Pictran yazılımında yapılmıştır. Tüm ölçümlerde Compaq Presario 3005 (Hewlett Packart Company) bilgisayar kullanılmıştır. Her bir ölçüm için 3 fotoğraf çözünürlükte elde edildi. Bu fotoğraflar Photoshop Versiyon 7,0 programı kullanılarak siyah beyaza dönüştürüldü. Projelerde üçer fotoğraf Pictran D ve Pictran B programları kullanılarak porselenler üzerinde oluşturduğumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noktalarının koordinatları belirttikleri vektörel uzunlukların hesaplanabilmesi için tespit edildi (Resim 9). Elde edilen noktaların X, Y, Z koordinatları NedCad programına aktarıldı. Okluzalden ve aksiyalden yapılan ayrı ayrı ölçümlerle oluşturulan vektörel uzunluk değerleri NedCad programıyla elde edildi. Elde edilen verilere Minitab versiyon 10,5 kullanılarak Kolmogorov-Simirnov ve Varyansların Homojenliği Testi uygulanarak alfa=0,05 anlam seviyesinde parametrik test uygulanıp uygulanamayacağı test edildi. Her bir ölçüm grubumuzun içinde 1., 2., ve 3. fırınlama değerleri vardır. Bu değerlere SPSS versiyon 10,0 kullanılarak Repeated Measures Anova uygulandı. Metal destekli ve metal desteksiz porselen örneklerin 1.,2.,ve 3. fırınlama değerleri arasında fark olup olmadığı test edildi. Gruplar arasında fark olduğunun tespitinden sonra hangi fırınlamalar arasında fark olduğunu tek tek belirlemek amacıyla tüm gruplar arasında Paired T testi ve Wilcoxon testi yapıldı. Porselen sistemleri arasında fark olup olmadığını belirlemek için her fırınlama aşamasında porselen örneklerde vektörel uzunluklarda meydana gelen küçülmeler fırınlamadan önceki değerlere bölünerek değişimler yüzde olarak hesaplandı. Parametrik test varsayımlarını yerine getiren gruplara İndependent t testi, yerine getiremeyen gruplara Mann Whitney U Testi uygulanmıştır. Böylece metal destekli ve metal desteksiz örneklerin yüzde büzülmeleri arasında fark olup olmadığı test edilmiştir. BULGULAR Fotogrametrik ölçüm sonuçları: Metal destekli ve metal desteksiz örneklerin okluzal ve aksiyal yüzlerdeki A B C D E F vektörel uzunluk değerleri ölçülüp fırınlamalarla oluşan vektörel uzunluklardaki değişimlerin analiz bulguları tablolarla sunulmuştur (Tablo 1-Tablo 2). Resim 9 : 1,2,3,4 noktalarının çelik kalıptaki 1 noktasına göre X,Y,Z, koordinatları 15

6 A B C D E F Fırınlama sayısı Ortalama değer Standart sapma 1.fırınlama 2702,5 391, fırınlama 2664,5 387, fırınlama , fırınlama 5121,5 294, fırınlama 5081,5 286, fırınlama 5077,5 280, fırınlama , fırınlama 4353,5 254, fırınlama 4346,5 255, fırınlama , fırınlama 5630,5 569, fırınlama 5589,5 573, fırınlama , fırınlama , fırınlama , fırınlama ,506 2.fırınlama , fırınlama ,5904 Tablo 1: Metal destekli porselen örneklerde ortalama vektörel uzunluk değerlerinin fırınlama sayısı ve porselen tipi ile değişimi (mikrometre) A B C D E F Fırınlama sayısı Ortalama değer Standart sapma 1.fırınlama 3228,5 491, fırınlama 3182,5 505, fırınlama 3154,5 492, fırınlama , fırınlama 5287,5 338, fırınlama , fırınlama 4493,75 968, fırınlama 4456,65 955, fırınlama 4427,95 944, fırınlama 7050,6 413, fırınlama 6971,6 427,18 3.fırınlama 6899,65 419, fırınlama 8360,25 350, fırınlama 8258,65 352, fırınlama 8192,95 347, fırınlama 5054,5 650, fırınlama , fırınlama 4969,5 631,9933 Tablo 2: Metal desteksiz porselen örneklerde ortalama vektörel uzunluk değerlerinin fırınlama sayısı ve porselen tipi ile değişimi (mikrometre) İstatistiksel değerlendirme bulguları: 1., 2., ve 3.fırınlama değerleri arasında istatistiksel fark olup olmadığı Repeated Measures Anova testiyle incelendi (Tablo 3-Tablo 4). P F Mauchly'nin küresellik testi P sonuçları A vektörel uzunluğu 0,000 18,408 0,002 B vektörel uzunluğu 0,000 11,112 0,080 C vektörel uzunluğu 0,116 2,278 0,000 D vektörel uzunluğu 0,000 23,898 0,011 E vektörel uzunluğu 0,000 25,817 0,000 F vektörel uzunluğu 0,000 20,154 0,010 Tablo 3: Metal destekli porselen örneklerde alfa=0,05 anlam seviyesinde Repeated Measures Anova sonuçları P F Mauchly'nin küresellik testi P sonuçları A vektörel uzunluğu 0,000 16,400 0,631 B vektörel uzunluğu 0,001 8,446 0,258 C vektörel uzunluğu 0,000 45,229 0,063 D vektörel uzunluğu 0,000 73,913 0,820 E vektörel uzunluğu 0,000 59,710 0,017 F vektörel uzunluğu 0,000 38,389 0,012 Tablo 4: Metal desteksiz porselen örneklerde alfa=0,05 anlam seviyesinde Repeated Measures Anova sonuçları Hangi fırınlama grupları arasında fark olduğunu tek tek belirlemek amacıyla Paired T testi ve Wilcoxon testi uygulanmıştır (Tablo 5). Gruplar A vektörel uzunluğu 1.fırınlama A vektörel uzunluğu 2.fırınlama A vektörel uzunluğu 1.fırınlama A vektörel uzunluğu 3.fırınlama A vektörel uzunluğu 2.fırınlama A vektörel uzunluğu 3.fırınlama B vektörel uzunluğu 1.fırınlama B vektörel uzunluğu 2.fırınlama B vektörel uzunluğu 1.fırınlama B vektörel uzunluğu 3.fırınlama B vektörel uzunluğu 2.fırınlama B vektörel uzunluğu 3.fırınlama C vektörel uzunluğu 1.fırınlama C vektörel uzunluğu 2.fırınlama C vektörel uzunluğu 1.fırınlama C vektörel uzunluğu 3.fırınlama C vektörel uzunluğu 2.fırınlama C vektörel uzunluğu 3.fırınlama D vektörel uzunluğu 1.fırınlama D vektörel uzunluğu 2.fırınlama D vektörel uzunluğu 1.fırınlama D vektörel uzunluğu 3.fırınlama D vektörel uzunluğu 2.fırınlama D vektörel uzunluğu 3.fırınlama E vektörel uzunluğu 1.fırınlama E vektörel uzunluğu 2.fırınlama E vektörel uzunluğu 1.fırınlama E vektörel uzunluğu 3.fırınlama E vektörel uzunluğu 2.fırınlama E vektörel uzunluğu 3.fırınlama F vektörel uzunluğu 1.fırınlama F vektörel uzunluğu 2.fırınlama F vektörel uzunluğu 1.fırınlama F vektörel uzunluğu 3.fırınlama F vektörel uzunluğu 2.fırınlama F vektörel uzunluğu 3.fırınlama Metal destekli porselen örneklerde P değerleri Metal desteksiz porselen örneklerde P değerleri 0,000 0,002 0,005 0,031 0,001 0,007 0,002 0,003 0,620 0,522 0,284 0,000 0,091 0,000 0,069 0,000 0,010 0,000 0,058 0,001 Tablo 5: alfa=0,05 anlam seviyesinde Paired T testi ve Wilcoxon testi sonuçları 16

7 Porselen sistemleri arasında fark olup olmadığını belirlemek için her fırınlama aşamasında porselen örneklerde değişimler yüzde olarak hesaplanıp parametrik test varsayımlarını yerine getiren gruplar independent t testi, yerine getiremeyen gruplara Mann Whitney U Testi uygulanarak porselen sistemleri kıyaslanmıştır (Tablo 6- Tablo 7). Böylece metal destekli ve metal desteksiz örneklerin yüzde büzülmeleri arasında fark olup olmadığı test edilmiştir Fırınlama Metal destekli porselen örnekler Metal desteksiz porselen örnekler 1.-3.Fırınlama 2.-3.Fırınlama 1.-2.Fırınlama 1.-3.Fırınlama 2.-3.Fırınlama A 1,3982 2,3982 0,9570 1,4949 2, ,8798 B 0,7718 0,8555 0,1063 0,8555 1,0876 0,2364 C 0,2677 0,4293 0,1608 0,8121 1,4334 0,6120 D 1,5959 2,3194 0,7282 1,1332 2,1508 1,1307 E 0,9127 1,6492 0,6521 1,2156 1,9977 0,7767 F 1,3108 1,7331 0,4352 1,1946 1,6579 0,5304 Tablo 6: Tekrarlanan fırınlamalarda tespit edilen vektörel uzunluk değerlerınde oluşan ortalama % küçülme A vektörel uzunluğu 1.-2.fırınlama 0,685 A vektörel uzunluğu fırınlama 0,902 B vektörel uzunluğu 1.-2.fırınlama 0,968 B vektörel uzunluğu fırınlama 0,617 C vektörel uzunluğu 1.-2.fırınlama 0,051 C vektörel uzunluğu fırınlama 0,000 D vektörel uzunluğu 1.-2.fırınlama 0,211 D vektörel uzunluğu fırınlama 0,552 E vektörel uzunluğu 1.-2.fırınlama 0,227 E vektörel uzunluğu fırınlama 0,368 F vektörel uzunluğu 1.-2.fırınlama 0,745 F vektörel uzunluğu fırınlama 0,358 Tablo 7: alfa=0,05 anlam seviyesinde Mann Whitney U testi ve İndipendent T testi sonuçları TARTIŞMA VE SONUÇ Dizayn ve uygulama hatalarından dolayı dentin prova aşamalarında porselene defalarca tekrarlanan fırınlamalar uygulanabilmektedir. Bu çalışmadaki amaç; tekrarlanan fırınlamalardan sonra oluşabilecek boyut değişimlerini, detay verebilen yeni bir yöntemle ölçmek, elde edilen verilerle okluzal ve aksiyal temaslarda değişiklik olup olmayacağı hakkında fikir sahibi olmaktır. Bulguların ve sonuçların materyal seçimine, laboratuar işlemine ve klinik uygulamalara rehberlik edecek düzeyde sağlanması ise çalışmaya anlamlılık kazandırmıştır. Son yıllarda fotogrametri, işlemlerinin tamamının bilgisayar ortamında yapıldığı dijital fotogrametri yöntemiyle kullanılmaktadır. Dijital fotogrametri yönteminde analog ve analitik değerlendirme yöntemlerine göre hızlı ve güvenilir veriler elde edilir. Dijital fotogrametrinin kullanıcılara sunduğu en büyük avantajlardan birisi görüntü eşleme teknikleri ve dış yöneltme parametreleri yardımıyla objenin üç boyutlu sayısal modelinin oluşturulmasıdır. Elde edilen sonuçların duyarlılığı ve güvenirliği sınırlıdır. Bizim çalışmamızda noktaların değerlendirilmesinde yaptığımız sağlama işlemleriyle X ve Y eksenlerinde 20 mikron Z ekseninde 50 mikron ortalama hata payını koordinatlarını bildiğimiz çelik modeldeki noktaları tekrar ölçerek tespit ettik. Artan teknolojik gelişmelerle beraber daha yüksek çözünürlükte kaliteli dijital fotoğrafların elde edilebilmesiyle koordinatların tespiti daha da az hatalarla yapılabilecektir. Farklı tipte ana bağlayıcısı olan üst Kennedy Class1 bölümlü protezlerde deformasyonun stereofotogrametri ile karşılaştırılması çalışmasında Özkan (1995) mikron hassasiyetle çalışmışlardır. Benzer çalışmalara oranla X, Y ekseninde 20 mikron Z ekseninde 50 mikron hassasiyetle gerçekleştirilen çalışmamız hata oranı en düşük grupta yer almaktadır. İnvitro deneylerde, biyolojik ortamın bütün koşullarının yerine getirilmesi mümkün olmasa bile, şartların büyük çoğunluğunun standart hale getirilebilmesi, yapılan çalışmaların klinik uygulanabilirliğinin tespit edilmesinde, güvenilir veriler elde edilmesini sağlar. Özellikle, dental amaçla kullanılacak olan materyallerin, değişik işlemler arasındaki davranış karakterlerini incelemeye yönelik araştırmalarda, çalışma koşullarının standardize edilmesi, farklı materyallerin hassas olarak kıyaslanabilmesi açısından son derece önemlidir. Bu nedenle preperasyon koşullarının, metal altyapı ve porselen kalınlığının standardizasyonu in vitro olarak gerçekleştirilen çalışmada en üst seviyede tutulmuştur. 17

8 Prepare edilmiş üst premolar dişi taklit eden çalışma modeli herhangi bir boyut değişimini önlemek amacıyla çelikten hazırlandı. Porselen örnekleri hazırlamakta kullandığımız modelin boyutları ve yapısı, daha önce porselenlerde distorsiyonla ilgili yapılan çalışmalar ışığı altında belirlendi Metal alt yapının kalın olarak hazırlanması, metalin kalıcı deformasyona ve dolayısı ile creep e karşı direncinin artmasına neden olur. Ancak bu tip restorasyonlarda, metal ve porselen materyalin normal diş morfolojisi sınırları içinde hazırlanması zorunluluğu nedeni ile, metalin 0,5 mm den kalın hazırlanması genellikle mümkün değildir. Estetik limitlerde göz önüne alındığında optimum metal kalınlığı olan 0,5 mm uygun fiziksel özellikler ve örneklerin standardizasyonu için önceki çalışmalarda olduğu gibi belirlendi. Metal desteksiz porselen restorasyonda da 0,5 mm alt yapı porselen oluşturuldu. 8-4 Castellani ve ark (1994) 4 Kron yapımında farklı materyallerin termal distorsiyonu isimli araştırmalarında die spacer kullanmamışlardır. Örneklerin hazırlanmasında simantasyon prosedürü uygulanmayacağı için die spacer kullanılmadı. Klinik uygulamalarda porselen dişlerin kalınlığı kronun bölgelerine göre farklılık göstermektedir. Porselen kalınlığının standardizasyonu için önceki araştırmalarda olduğu gibi paslanmaz çelik kalıp 1,5 mm porselen oluşturulması için dizayn edildi. Oluşturduğumuz örneklerin geometrisi sonucu etkileyebileceğinden diş formuna yakın örnekler hazırladık. 4 Opak porselen 0,1-0,2 mm gibi düşük kalınlıkta olması nedeni ile şekillendirilmesi sırasında standart kalıp hazırlamaya diğer çalışmalarda olduğu gibi gerek görülmedi. Mümkün olduğunca eşit kalınlıkta hazırlanmasına özen gösterildi. 8 Metal destekli porselen restorasyonlarda yüksek fiziksel özelliklerinden dolayı soy olmayan metal alaşım olarak Cr-Ni alaşımı kullandık. Bu fiziksel özellikler erime derecesinin yüksek olması, yield strengh, elongation limit ve ductile yield gibi metalin kalıcı deformasyona dayanıklılığını sağlayan özelliklerdir. 8 Farklı etkiler sonuçlarımıza yön vermiş olabilir. İyi bir kodensasyon daha düşük fırınlama büzülmesi ve daha az pörözite sağlar. 19 Çalışmamızda örnekler aynı teknisyen tarafından kondensasyona mümkün olduğunca dikkat edilerek üretici firma önerileri doğrultusunda hazırlandı. Dental porselen camsı bir yapıdan oluşmuştur. Fırınlama sırasında cam partiküllerin kontak alanları yumuşar ve birleşirler. Bu birleşme prosedürü sintering olarak adlandırılır. Fırının ısısının üretici firmanın tavsiye ettiği derecelere ulaşmasıyla porselen içinden gaz çıkışı olur. Porselen büzülecektir ve daha dens bir yapıda olacaktır. Vakumsuz fırınlamada cam partiküllerin etrafındaki hava boşlukları kaçamayacaktır. Vakumla fırınlama pöröz yapı oluşmamasını sağlayacaktır. Buharlaşan suyun yerini kil dolduramazsa pörözite görülür. İlk fırınlamadan sonra tekrarlanan fırınlamalarda bu boşluklardan dolayı bir büzülme meydana gelir. 14 Minimum hata ve standardizasyon için örnekler kalibrasyonu yapılmış İvoclar porselen fırınlarda üretici firmanın tavsiye ettiği programlar kullanılarak hazırlanmıştır. Pöröz yapısından şüphelenilen örnekler yenilenmiştir. Porselenlerin ısı özelliklerinin önemi büyüktür. Metal alaşım doğrusal bir genleşme ve büzülme şekli gösterirken, porselenlerin büzülmesi genleşme şekillerinden farklı olarak gerçekleşir. Metal ve porselenin ısısal genleşmeleri birlikte değerlendirildiğinde, ısıya bağlı olarak aralarında değişen farklılıklar vardır. 15 Camsı dental porselenler kesin bir erime ısısına sahip değildirler ancak ısıtıldıklarında viskoziteleri aşamalı bir azalmaya uğrarlar. Cam geçiş ısısı civarında, viskozitede keskin bir azalma ortaya çıkar. Cam geçiş ısısı nın altında bir katının özelliklerine sahiptir. Cam geçiş ısısı nın üzerinde cam daha kolay akar ve camsı sinterizasyon oluşur. Termal expansiyon cam geçiş ısısı civarına kadar lineer olarak artmaktadır. Cam geçiş ısısı nın üzerinde cam daha akışkan bir yapıya sahipken expansiyon oranında hızlı bir artış bulunmaktadır. Eğer ısıtma devam ettirilirse porselen yumuşama ısısına ulaşacak ve çökecektir. Porselende tekrar dentin fırınlaması uygulaması tekrar bir akıcılığa, yer değiştirmeye neden olabilir. Sebepleri yüksek ısı ve vakum basıncı olabilir. 15 Dorsch ve Berksun yavaş soğutmanın ısısal genleşme katsayısını arttırdığını bulmuşlardır. Ringe ve arkadaşları fırınlama sayısının artmasıyla porselenin genleşme katsayısının değiştiğini bulmuşlardır Çalışmamızda 18

9 benzer olarak fırınlama sayısının artmasıyla yüzey stabilitesinin olumsuz yönde etkilendiği gösterilmiştir. Fırınlamalarda lösit kaybıyla beraber termal expansiyon katsayısı azalır. Lösit minerali yüksek expansiyon katsayısı nedeniyle porselen expansiyonunu düzenlemekte kullanılır. Porselende lösit konsantrasyonu termal expansiyonla ilişkilidir. Lösitin fazla olması termal expansiyonu arttırır Metal desteksiz örneklerin tekrarlanan ilk fırınlamada metal destekli örneklere oranla daha fazla etkilenmesi, tekrarlanan ikinci fırınlamada ise metal destekli örneklere yakın stabilite göstermesi bu yapısal farklılıktan kaynaklandığını düşündürmektedir. Tekrarlanan dentin fırınlaması porselenin yüksek sıcaklık derecelerine ulaşmasıyla oluşan viskozite değişimiyle porselenin akması sonuçlarımızı doğrular niteliktedir. Bütün boyutlarda yüzde olarak aynı büzülme olmamasının nedeni viskozite değişimine bağlı akışkanlığın önemli olmasıdır. Aksiyal yüzdeki değişimler okluzal yüzdekinden farklı çıkmıştır. Fırın içerisinde porselen örneklerin nasıl bir açıyla yerleştirildiği akışkanlık kazanan materyal için önemli olabilir. Bu fırın içerisinde porselen örneklerin pozisyonunun akışkanlık kazanan materyal için yüzey stabilitesi açısından önemini ortaya koymaktadır. Vektörel uzunluklardaki değişimler noktaların birbirlerine göre değişimlerini göstermektedir. Metal destekli örneklerin metal desteksiz örneklere oranla daha az etkilenmesini metal desteksiz porselen örneklerde kullanılan alt yapı porselenin dentin porseleninden daha yüksek ısı derecelerinde değişimler göstereceği ancak metale göre stabilitede daha az direnç gösterdiğini ortaya koymaktadır. Buna ilaveten üst yapıda kullanılan porselenlerin farklı oluşunun da etkisinin olabileceğini düşünmekteyiz. Örneklerde oluşmuş olan streslerin önemi unutulmamalıdır. Porselen pişirilmesinden sonra altyapı ve porselende soğumayla metal ve porselen ara yüzünde oluşan shear stresler sonraki fırınlamalarda değişimlere yön verebilir. Aynı zamanda bu stresler marjinal uyumuda etkileyebilir. Alt yapı ve porselenin ısısal uyumu oluşabilecek stresleri azaltacaktır. Dental porselenlerin termal expansiyon değeri metallere bağlanması için metal içeriğin termal expansiyon değerleriyle uyumlu ilişki göstermelidir. Metal ve porselenin termal expansiyon katsayılarının değerleri dengelenmelidir. Eğer metal ve porselenin termal expansiyon eğrileri birbirinden çok farklıysa istenmeyen termal stresler daha zayıf materyal olan porselenin kırılmasına neden olacaktır Bu nedenle araştırmamızda kullanılan porselenlerle termal expansiyon katsayıları uyumlu altyapılar kullanılmıştır. Malzemelerin ısısal uyumluluğu incelendiğinde; metalporselen yapıların ısısal uyumluluğu yalnızca her iki materyalin ısısal genleşme ve büzülme katsayısına bağlı değildir. Restorasyonun tasarımı (geometrisi), porselen ve metalin gerilim direnci, metal porselen kalınlık oranı, ısıtma ve soğutma hızları, porselenin olgunlaşma derecesi, ısısal iletkenlik ve yayılma özelliği, cam geçiş ısısı ve kullanılan malzemenin yapısına bağlıdır. Metal alaşımlarla birlikte kullanılan porselenler yüksek genleşme katsayılı feldspatik camlardır. Isısal genleşme katsayılarını arttıran yüksek alkali içerikleridir. 2 Araştırmamızda porselen diskler yerine üst premolar dişi taklit eden model kullanılmasının sebebi restorasyonun geometrisinin önemidir. Okluzal ve aksiyal yüzey bulgularının farklılığı bunu doğrular niteliktedir. Okluzalde oluşturulan yiv değişimlere bir miktar yön vermiştir. Porselen örnekler oda sıcaklığında cam bardak örtülerek soğumaya bırakılmıştır. Porselenin cam geçiş ısısı soğutma esnasında metal destekli porselenlerde yüzeyde oluşan streslerin şiddetini belirleyecektir. Cam geçiş ısısı ısıtma ve soğutma oranlarıyla değişecektir Birinci fırınlamayla ikinci fırınlama ölçüm sonuçlarının mukayesesi ikinci fırınlama ile 3. fırınlamanın mukayesesinden farklıdır. Fırınlamayla termal expansiyon katsayısı değiştiği gibi porselen içeriğindeki pörözite miktarlarıda değişmiştir. Fabrika tavsiyesinden daha uzun süreli veya tekrarlanan vakum fırınlama yapılırsa yüzeye yakın hava kabarcıkları dışarı çıkmak isteyecek ve yüzeyde hava kabarcıkları oluşacaktır Uzun vakum fırınlanmış camın kabarmasına neden olur. Maximun olgunlaşma ısısına ulaştığında vakum durdurulur, fırınlama devam eder. 14 Bu önerilere uyulmasına rağmen tekrarlanan fırınlamaları takiben bazı örneklerimizde yüzeyde ölçüm yapmadığımız kısımlarda da bulunan kabarmalara rastladık. Bu bağlamda tekrarlanan fırınlamaların pöröziteyi arttıracağı, translüsensi ve estetik faktörleri etkileyeceğini çalışmamızda da gözlemledik. 19

10 Küçülmeyle bazı örneklerde görülen yer değiştirme önemlidir. Porselenin yapımında oluşturulan efektler ve doğal dişi taklit eden farklı renkleri oluşturan partiküller fırınlamayla yer değişimine uğrayabilirler. Partikül büyüklüğü tüm yapısal değişikliklerde önemlidir. Dentin ve insizal porselenler birbirine belli oranlarda yer değiştirebilir. 16 Çalışmamızda özellikle aynı örnekte fırınlama sayısıyla değişen vektörel uzunluklardaki farklı oranlar bu yer değiştirmeyi ortaya koymuştur. Özellikle metal desteksiz porselende C vektörel uzunluğunun 1. ve 3. fırınlama arasındaki değeri istatistiksel olarakta değişimi ortaya koymaktadır. Çok fazla fırınlanmış porselen kontak alanlarını kaybeder ve homojen yeşil renkte cam hale dönüşür. Cam hale gelmesi detayların kaybına ve formun yuvarlaklaşmasına neden olur. 14 Çalışmamızda renk değişimleri incelenmese de formdaki yuvarlaklaşmalar belirgin şekilde gözlenmiştir. Bulguların istatistiksel değerlendirmesinde bütün gruplardan elde edilen verilerin normal dağılıma uyup uymadıkları ve varyanslarının homojenliği öncelikle test edildi. 1., 2. ve 3. fırınlamalardan sonra elde edilen değerlerden oluşan gruplar arasında Repeated Measures Anova testi uygulandı. Metal destekli örneklerde C vektörel uzunluğu ölçüm grupları hariç tüm gruplarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. C vektörel uzunluğu okluzal yüzeyde yivin iki tarafı arasındaki noktaların aynı düzlemdeki uzaklıklarını belirtir. Bu farklılıkları alt gruplarda ayrıntılı olarak incelemek için grupları birbirleriyle ikili olarak kıyaslayan Paired T testi, parametrik test varsayımlarını yerine getiremeyen gruplar için Paired T testinin parametrik olmayan alternatifi olan Wilcoxon T Testi uygulanmıştır. Metal desteksiz porselen örneklerde tekrarlanan fırınlamalarda tüm değerler arasında fark istatistiksel olarak anlamlıyken metal destekli porselen örneklerde C vektörel uzunluk 1., 2. ve 3. fırınlama değerlerinin tümü arasında, B vektörel uzunluğunun 2. ve 3. fırınlama değerleri arasında ve F vektörel uzunluğunun 2. ve 3. fırınlama değerleri arasında fark istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. Porselen örnekler üzerinde noktaları standart yerleştiremediğimizden metal destekli ve metal desteksiz porselen örneklerin tekrarlanan fırınlama ile değişimlerinin kıyaslanabilmesi için fırınlamalardaki değişim miktarının orijinal ölçüme oranı hesaplanarak yüzde değişimler bulundu ve fırınlamalardaki değişimlerden tablo oluşturuldu. Bu tablodaki gruplara varyansların homojenliği testi uygulandı ve normal dağılıma uyup uymadığı incelendi. Metal destekli ve metal desteksiz porselen örnek gruplarında parametrik test varsayımlarını kabul eden gruplara İndependent T testi, diğer gruplara da parametrik olmayan karşılığı olan Mann Whitney U testi uygulandı. C vektörel uzunluğunun 1. ve 3. fırınlama değerleri hariç diğer büzülmeler arasında fark olmadığı bulunmuştur. İki porselen sistemi fırınlamalar sonrasında benzer davranışları farklı seviyelerde göstermişlerdir. Sonuçlar: 1- Tekrarlanan fırınlama işleminin boyutsal stabilite üzerine etkisi vardır. 2- Tekrarlanan fırınlama işleminde aksiyal yüzler boyutsal stabilite açısından okluzal yüze oranla daha fazla etkilenmektedir. 3- İstatistiksel olarak iki porselen sistemi arasında bir fark çıkmamasına karşın görsel olarak benzer davranışlarda farklı seviyeler net olarak gözlemlenmiştir. 4- Fırın içerisinde porselen örneklerin pozisyonu ısı ve basınç altında akışkanlık kazanan materyal için yüzey stabilitesi açısından önem taşır. 5- Tekrarlanan fırınlamalarda porselenin fiziksel ve kimyasal yapılarındaki değişim sonucu termal expansiyonda cam geçiş ısısına kadar bilinen lineer artış şekli değişmektedir. KAYNAKLAR 1. Aytaç M Fotogrametri İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Fotogrametri Anabilim Dalı. İstanbul Teknik Üniversite Matbaası Gümüşsuyu Berksun S. Metal Porselen sisiteminde ısısal uyumluluk Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülrtesi Dergisi Berksun S., Pamir A. Dental Alaşım ve Porselenlerin Isısal Genleşmeleri Ankara Üniversitesi

SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN MİNE VE DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ADEZİV REZİN SİMANLARIN ETKİSİ. Mustafa GÜNDOĞDU

SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN MİNE VE DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ADEZİV REZİN SİMANLARIN ETKİSİ. Mustafa GÜNDOĞDU SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN MİNE VE DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ADEZİV REZİN SİMANLARIN ETKİSİ Mustafa GÜNDOĞDU Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Tez Danışmanı Prof. Dr. Lütfü İhsan ALADAĞ

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK KRONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Öykü ÇELİK

T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK KRONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Öykü ÇELİK T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK KRONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Öykü ÇELİK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Gökhan AKSOY İZMİR 2010 ÖNSÖZ

Detaylı

FARKLI ZİRKONYA TAM SERAMİK SİSTEMLERİNİN TRANSLUSENSİ VE RENK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI ZİRKONYA TAM SERAMİK SİSTEMLERİNİN TRANSLUSENSİ VE RENK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ZİRKONYA TAM SERAMİK SİSTEMLERİNİN TRANSLUSENSİ VE RENK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Sevcan KURTULMUŞ YILMAZ Protetik Diş Tedavisi

Detaylı

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DT. KEMAL ÇAĞLAR ÖZKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof.

Detaylı

Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan

Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan Derleme Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan All Ceramic and Cad-Cam Applications in Dental Practice Çağrı URAL 1 1 Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2009-DİŞ-031 (Araştırma) FARKLI ADEZİV SİMANLARLA YAPIŞTIRILAN TÜM SERAMİK KRONLARIN MİKROSIZINTILARININ

Detaylı

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 1. GİRİŞ Fotogrametri, fiziksel cisimler ve oluşturdukları çevreden yansıyan ışınların şekillendirdiği fotogrametrik görüntülerin ve yaydıkları elektromanyetik enerjilerin kayıt,ölçme ve yorumlama işlemleri

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EDM İLE KABA İŞLEMEDE KÜRESEL UÇLU ELEKTROTLARIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI: DİKDÖRTGEN CEPLERİN BOŞALTILMASI Engin AVLAR YÜKSEK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ PES/VİS/LYCRA İÇERİKLİ ATKI ELASTAN DOKUMALARDA ÇEŞİTLİ DOKUMA FAKTÖRLERİNİN KUMAŞIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FERRĐTĐK KÜRESEL GRAFĐTLĐ DÖKME DEMĐRLERDE KAYNAK GÜCÜNÜN MEKANĐK ÖZELLĐKLERE ETKĐLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI AYKUT CANTEKĐNLER YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

BİLİM GÜNLERİ 5-6-7 MAYIS 1999

BİLİM GÜNLERİ 5-6-7 MAYIS 1999 tmmob makîna mühendisleri odası BİLİM GÜNLERİ 567 MAYIS 1999 BİLDİRİLER KİTABI YAYIN NO: 221 BİLİM GÜNLERİ 567 MAYIS 1999 MAKINA MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ ELEKTRİK ENERJİSİNİN KULLANIM ALANLARININ

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU A. Cüneyt AYDIN*, A. Samet ARSLAN** ve Rüstem GÜL* *Atatürk Üniv., İnşaat Müh. Böl., Erzurum **Gazi Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara ÖZET

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK

GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK DOKULARDAKİ ETKİLERİNİN

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

Dr. Işıl Damla ŞENER * Yrd. Doç. Dr. Ş. Begüm TÜRKER **

Dr. Işıl Damla ŞENER * Yrd. Doç. Dr. Ş. Begüm TÜRKER ** KİMYASAL YAPILARINA GÖRE TAM SERAMİK RESTORASYONLAR ALL CERAMIC RESTORATIONS ACCORDING TO THE CHEMICAL COMPOSITIONS Dr. Işıl Damla ŞENER * Yrd. Doç. Dr. Ş. Begüm TÜRKER ** ÖZET Hastaların estetik restoratif

Detaylı

VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI

VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI Hande MUTLU ÖZTÜRK Ağustos 2007 DENİZLİ VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI Pamukkale Üniversitesi Fen

Detaylı

DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr.Mevlüt GÜLLÜ

DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr.Mevlüt GÜLLÜ FARKLI KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN ORTOFOTO DOĞRULUĞUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Levent ARSLANBEK DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr.Mevlüt GÜLLÜ JEODEZİ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM

Detaylı

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (25-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (25-38) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

MİNE TEZİ DOKTORA. Dt. Aslı Güzey

MİNE TEZİ DOKTORA. Dt. Aslı Güzey BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI ORTODONTİK BRAKETLERİN YAPIŞTIRILMASINDA KULLANILAN FARKLI ADEZİV SİSTEMLERİN MİNE DOKUSU ÜZERİNDEKİİ ETKİLERİNİN IN VITRO OLARAK

Detaylı

PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ Bekir Sadık ÜNLÜ 1 Enver ATİK 2 Cem ÇÖLLÜ 3 ÖZET Bu çalışmada, toz metalurjisi yöntemiyle üretilen demir esaslı malzemelerin

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DEMİR-KOBALT-KROM TOZLARININ ELEKTRİK AKIMSIZ NİKEL KAPLANARAK KOMPOZİT ÜRETİMİ VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eyüp DONAT DANIŞMAN Doç. Dr. Ayhan EROL METAL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Haziran, 2014

Detaylı

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özgür ÖZGÜN Enstitü Anabilim Dalı : METAL EĞİTİMİ

Detaylı

TEK KULLANIMLIK IŞIK CİHAZI BAŞLIKLARININ BRAKETLERİN YAPIŞMA DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

TEK KULLANIMLIK IŞIK CİHAZI BAŞLIKLARININ BRAKETLERİN YAPIŞMA DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI TEK KULLANIMLIK IŞIK CİHAZI BAŞLIKLARININ BRAKETLERİN YAPIŞMA DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ Dt. Yelda KARACA DÖNER DOKTORA

Detaylı

AISI 1040 ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETLERİNİN VE TİTREŞİMLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ. Abdullah TURAN

AISI 1040 ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETLERİNİN VE TİTREŞİMLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ. Abdullah TURAN T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AISI 1040 ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETLERİNİN VE TİTREŞİMLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ Abdullah TURAN YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

The Journal of Academic Social Science Studies

The Journal of Academic Social Science Studies The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/.9761/jasss2604 Number: 30, p. 125-145, Winter I 2014 LAZER AŞINDIRMA YÖNTEMİNİN GRAFİK

Detaylı