Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarihli ve 389/2006 sayılı Konsey Tüzüğü Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Topluluğu nu Kuran Antlaşma ve özellikle söz konusu Antlaşma nın 308. maddesini, Komisyon un önerisini, Avrupa Parlamentosu nun görüşünü ve aşağıdaki hususları göz önünde tutarak bu Tüzüğü kabul etmiştir. (1) Avrupa Konseyi, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs ın katılımı yönündeki tercihini birçok kez vurgulamıştır. Şu ana kadar kapsamlı bir çözüme ulaşılamamıştır. (2) 26 Nisan 2004 tarihli Konsey, Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Birliği içinde bir gelecek arzu ettiğini açık bir şekilde ifade ettiğini dikkate alarak, Kıbrıs ın kuzey kesimine yönelik fonların, bir anlaşma sağlanması durumunda bu toplumun izolasyonuna son verilmesi ve başta Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınması, adanın ekonomik entegrasyonu ve iki toplum arasındaki ve AB ile ilişkilerin iyileştirilmesini teşvik ederek, Kıbrıs ın yeniden birleşmesinin kolaylaştırılması için kullanılması gerektiğini tavsiye etmiştir. (3) Kıbrıs ın AB ye katılımını takiben, 2003 yılı Katılım Antlaşması nın 10 numaralı Protokolü nün 1(1). maddesi uyarınca, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti nin etkili bir denetime sahip olmadığı Kıbrıs Cumhuriyeti bölgelerinde müktesebatın uygulanması askıya alınmıştır (bundan sonra bölgeler olarak bahsedilecektir). (4) 10 numaralı Protokol ün 3(1). maddesi uyarınca, Protokol deki hiçbir hüküm söz konusu bölgelerin ekonomik kalkınmasının teşvik edilmesine yönelik tedbirler alınmasını engellemeyecektir. (5) Bu Tüzük kapsamında finanse edilecek tedbirler istisnai ve geçicidir ve özellikle, Kıbrıs sorunun çözümünü takiben, uygun olması halinde, söz konusu bölgelerde Topluluk müktesebatının tam uygulanmasının kolaylaştırılmasını amaçlamaktadır. (6) Mali desteğin en etkili ve hızlı şekilde tahsis edilmesi için söz konusu desteğin faydalanıcılara doğrudan verilmesinin sağlanması arzu edilmektedir. (7) Desteğin iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak verilmesini teminen, Komisyon un bu Tüzük kapsamındaki desteğin uygulanmasını, Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na devredecek durumda olması gerekmektedir. Bu nedenle, Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nde 1 değişiklik yapılması gerekmektedir. (8) Özellikle enerji ve ulaştırma, çevre, telekomünikasyon ve su tedariki alanlarındaki altyapının geliştirilmesi ve yeniden yapılanması, uygun olması halinde, adanın tümünü içine alan bir planlamayı göz önünde bulundurmalıdır. (9) Bu Tüzük kapsamında mali destek sağlanan faaliyetlerin uygulanmasında, mal edinme hakkı ve mülkiyet hakkı dahil, gerçek ve tüzel kişilerin haklarına saygı duyulmalıdır. (10) Bu Tüzük teki hiçbir madde, söz konusu bölgelerde Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti dışındaki herhangi bir kamu otoritesinin tanındığını ima etmek amacını taşımamaktadır. (11) Komisyona verilen uygulama yetkilerinin kullanılmasına ilişkin usulleri belirleyen 1999/468/EC sayılı ve 28 Haziran 1999 tarihli Konsey Kararı nın 2. maddesine uygun olarak 2, bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin tedbirler, söz konusu Karar ın 4. maddesinde öngörülen yönetim usulü uygulanarak kabul edilmelidir. (12) Yukarıda belirtildiği gibi, bu Tüzüğün uygulanması Topluluk hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlayacaktır; ancak Antlaşma, bu Tüzüğün kabul edilmesi için Madde 308 de belirtilenlerin dışında hiçbir yetki vermemektedir. 1 RG L 306, , s. 7. Son olarak 2068/2004 sayılı Tüzük ile değiştirilmiştir (RG L , s.2). 2 RG L s. 23 1

2 Madde 1 Genel Hedefler ve Faydalanıcılar 1. Topluluk, adanın ekonomik entegrasyonu, AB ve iki toplum arasındaki ilişkiyi geliştirme ve müktesebat için hazırlık konularına özel önem vererek, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını desteklemek suretiyle Kıbrıs ın yeniden birleşmesini kolaylaştırmak için yardım sağlar. 2. Yardımdan, diğerlerinin yanı sıra, yerel kurumlar, sivil toplum işbirlikleri ve temsilcileri, özellikle sosyal taraf kuruluşları, iş dünyasını destekleyen organizasyonlar, bölgelerdeki genel çıkara yönelik faaliyet gösteren kurumlar, yerel ya da geleneksel topluluklar, dernekler, vakıflar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler yararlanır. 3. Böyle bir yardımın verilmesi, söz konusu bölgelerde, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti dışında herhangi bir kamu makamının tanınması anlamına gelmez. Madde 2 Hedefler Yardım, diğerlerinin yanı sıra, aşağıda sıralanan hususların desteklenmesi için kullanılır: - özellikle kırsal kalkınma, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve bölgesel kalkınmaya ilişkin yeniden yapılandırma da dahil olmak üzere sosyal ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi, - özellikle enerji ve ulaştırma, çevre, telekomünikasyon, su tedariki alanlarında altyapının geliştirilmesi ve yeniden yapılandırılması, - uzlaşma, güven oluşturma önlemleri alınması ve sivil topluma destek, - diğer faaliyetlerin yanı sıra, Avrupa Birliği nin siyasi ve hukuki yapısıyla ilgili bilgi sağlanması, insanlar arasındaki iletişimin ve Topluluk burslarının desteklenmesi yoluyla Kıbrıs Türk toplumunun Birlik ile yakınlaştırılması, - Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözümün yürürlüğe girmesini takiben, müktesebatla uyumlu yasal metinlerin derhal uygulanabilmesi amacıyla hazırlanması, - Katılım Antlaşması nın 10 numaralı Protokolü nün 1. maddesi uyarınca, askıya alma uygulamasının kaldırılması halinde, müktesebatın uygulanması için hazırlık yapılması. 1. Komisyon yardımın idaresinden sorumludur. Madde 3 Yardımın Yönetimi 2. Komisyon, 3906/89 numaralı Tüzüğün 3 9(1). maddesi nde belirtilen, Üye Devletlerin temsilcilerinden oluşan ve Komisyon temsilcisinin başkanlık ettiği Komite den yardım alır. 3. Komite, 5 milyon nun üzerindeki taslak finansman kararlarına ilişkin görüşünü bildirir. Komisyon, Komite nin görüşüne başvurmaksızın, bu Tüzüğün 4(3). maddesi kapsamındaki destek faaliyetlerine ilişkin finansman kararlarını ve programın hedefleriyle uyumlu finansman kararlarına getirilen ve ilgili kararın mali paketinin %15 ini geçmeyen değişiklikleri onaylayabilir. 4. Üçüncü Paragraf uyarınca, Komite ile istişare edilmeyen finansman kararları alınması halinde, Komisyon, söz konusu kararların alınmasını takiben bir hafta içerisinde Komite yi bilgilendirir. 5. Bu Tüzüğün amaçları bağlamında, 1999/468/AT sayılı Karar ın 4. maddesinde ortaya koyulan yönetim usulü, aynı Karar ın 7(3). maddesine uygun olarak uygulanır. 3 Merkez ve Doğu Avrupa daki belirli ülkelere ekonomik yardıma ilişkin 28 Aralık 1989 tarihli ve 3906/89 sayılı Konsey Tüzüğü (RG L 375, , s.11). Son olarak 2257/2004 sayılı Konsey Tüzüğü tarafından değiştirilmiştir (RG L 389, , s.1) 2

3 Madde 4 Yardımın Türleri 1. Bu Tüzük altındaki yardım, diğerlerinin yanı sıra, kamu ihaleleri sözleşmelerini, faiz oranı sübvansiyonu da dahil hibeleri, özel kredileri, kredi garantilerini ve mali yardımı finanse edebilir. 2. Bu Tüzüğün hedeflerini yerine getirmek için gerekli olması ve gerekçelendirilmesi halinde, yardımın tamamı bütçeden karşılanabilir. 3. Yardım, aynı zamanda, özellikle ön çalışmalar ve karşılaştırmalı çalışmalar, eğitim, yardımın hazırlanması, değerinin belirlenmesi, yönetilmesi, uygulanması, denetlenmesi, kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi gibi faaliyetler ile bilgilendirme ve görünürlük faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin maliyetler ve personelin desteklenmesi, gayrimenkul kiraları ve ekipman tedariki ile ilgili maliyetleri karşılamak amacıyla kullanılabilir. Madde 5 Yardımın Uygulanması 1. Bu Tüzük kapsamındaki faaliyetler, Avrupa Topluluklarının genel bütçesine uygulanabilir Mali Tüzük hakkındaki 25 Haziran 2002 tarihli ve 1605/2002 sayılı Konsey Tüzüğü nün (AT, Euratom) 4 2. bölümündeki IV numaralı başlıkta yer alan kurallara göre uygulanır. Bu Tüzük kapsamında sağlanan yardım ile ilgili tüm bireysel yasal taahhütler, bütçesel taahhüdü takip eden üç yıl içerisinde sonuçlandırılır /2000 sayılı Tüzüğün (AT) 2(5). maddesi uyarınca alınan herhangi bir karara halel getirmeksizin, Komisyon, 1605/2002 sayılı Tüzüğün (AT, Euratom) 54. maddesinin belirlediği sınırlar içerisinde, kamu makamlarının özellikle uygulamaya ilişkin görevler olmak üzere görevlerini, Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na veya söz konusu Tüzüğün 54(2). maddesinde listelenen diğer kurumlara tevdi etmeye karar verebilir. 54(2). maddenin c bendinde listelenen, kurumların seçimine ilişkin kriterler aşağıdaki gibidir: - uluslararası tanınırlığa sahip olma, - uluslararası tanınırlığa sahip yönetim ve kontrol sistemleri ile uyum, - Üye Devletlerden birine ait bir kamu makamı veya uluslararası bir örgüt/kurumun gözetiminde olma. 3. Bu Tüzük kapsamına giren faaliyetler, 1605/2002 sayılı Tüzüğün (AT, Euratom) 2. bölümünün I ve II numaralı başlıklarında yer alan kurallara uygun bir şekilde, ortak yönetim altında uygulanabilir. Madde 6 Aşağıdaki paragraf, 2667/2000 sayılı Tüzüğün (AT) 2. maddesine eklenir: 5. Komisyon, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla bir mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarih ve 389/2006 sayılı Konsey Tüzüğü* çerçevesinde, Ajans ı, Kıbrıs Türk Toplumu nun ekonomik kalkınmasını teşvik etmeye yönelik yardımın uygulanması ile görevlendirebilir * RG L 85, , s. 5. Madde 7 Gerçek ve Tüzel Kişilerin Haklarının Korunması 1. Komisyon, bu Tüzük kapsamında finanse edilen faaliyetlerin uygulanmasında, mal ve mülkiyet hakları dahil olmak üzere, gerçek ve tüzel kişilerin haklarına saygı gösterilmesini sağlar. Bu bağlamda, Komisyon, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihat hukuku ile uyumlu hareket eder. 2. Üye Devletlerin muhtemel mülkiyet hakları ihlallerine ilişkin her tür bilgiyi Komisyon a iletmelerini sağlamak amacıyla, Komisyon, mülkiyet haklarını etkileyebilecek her türlü mali karar taslağını, mali kararın alınmasından iki ay önce, 3(2). maddede atıfta bulunulan Komite ye sunar. 4 RG L 248, , syf. 1. 3

4 Madde 8 Topluluğun Mali Çıkarlarının Korunması 1. Komisyon, Avrupa Topluluklarının mali çıkarlarının korunması hakkındaki 18 Aralık 1995 tarihli ve 2988/95 sayılı Konsey Tüzüğü (Euratom, AT) 5, hile ve diğer usulsüzlüklere karşı Avrupa Topluluklarının mali çıkarlarını korumak amacıyla Komisyon tarafından yürütülen yerinde denetim ve incelemeler hakkındaki 11 Kasım 1996 tarihli ve 2185/96 sayılı Konsey Tüzüğü (Euratom, AT) 6 ve Avrupa Hile ile Mücadele Ofisi (OLAF) tarafından yürütülen incelemeler hakkındaki 25 Mayıs 1999 tarihli ve 1073/1999 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü (AT) 7 uyarınca, bu Tüzük kapsamında finanse edilen faaliyetlerin uygulanması sırasında, Topluluğun mali çıkarlarının, hile, yolsuzluk ve diğer usulsüzlüklere karşı korunmasını sağlar. 2. Bu Tüzük kapsamında finanse edilen Topluluk faaliyetleri için, 2988/95 sayılı Tüzüğün (Euratom, AT) 1(2). maddesinde atıfta bulunulan usulsüzlük kavramı; Topluluk hukukunun ve sözleşme yükümlülüklerinin, işletmeci tarafından, gerekçelendirilmemiş gider yoluyla Toplulukların genel bütçesine ya da işletmeciler tarafından yönetilen bütçeye halel getirecek etki doğuran fiil ya da ihmal neticesinde ihlali anlamına gelir. 3. Yararlanıcılar ile yapılan anlaşmalar, Komisyon ve Sayıştay a, Topluluk fonlarından yararlanan tüm yüklenici ve alt yüklenicileri belge bazında ve yerinde denetim yetkisi verir. Ayrıca bu anlaşmalar, Komisyon u, 2185/96 sayılı Tüzüğün (Euratom, AT) usul hukuku hükümleri uyarınca, yerinde kontrol ve teftiş ile açık olarak yetkilendirir. 4. Yardımın uygulanmasından doğan tüm sözleşmeler, Komisyon ve Sayıştay ın haklarını, 3. paragrafta belirtildiği şekilde sözleşmelerin uygulandığı dönem süresince ve sonrasında da güvence altına alır. Madde 9 İhale ve sözleşmelere katılım 1. Bu Tüzük tarafından finanse edilen ihale veya hibe sözleşmelerine katılım: -Avrupa Birliği Üye Devletlerinin tüm gerçek veya tüzel kişilerine, -Avrupa Ekonomik Alanı Üye Ülkelerinin vatandaşı olan ya da yasal olarak ikamet eden tüm gerçek veya tüzel kişilere, -Avrupa Birliği ne katılacak Aday Ülkelerin vatandaşı olan ya da yasal olarak ikamet eden tüm gerçek veya tüzel kişilere açıktır. 2. Bu Tüzük tarafından finanse edilen ihale veya hibe sözleşmelerine katılım, birinci paragrafta atıfta bulunulan ülkeler dışında kalan diğer herhangi bir ülkenin vatandaşına ya da bu ülkelerde yasal olarak ikamet eden tüm gerçek veya tüzel kişilere, bu ülkelerin dış yardımlarına karşılıklı erişim sağlanması halinde açıktır. 3. Bu Tüzük tarafından finanse edilen ihale veya hibe sözleşmelerine katılım uluslararası kuruluşlara açıktır. 4. Bu Tüzük tarafından finanse edilen bir sözleşme kapsamında alımı yapılan tüm mal ve malzemeler, Topluluğun gümrük alanı, söz konusu bölgeler ya da birinci ve ikinci paragraflarda belirtilen ülkeler menşeli olmalıdır. 5. Komisyon, uygun olan ve yerinde talep edilen durumlarda ve durum bazında, diğer ülkelerden gerçek ve tüzel kişilerin katılımına veya farklı menşeli mal ve malzemelerin kullanımına izin verebilir. 5 RG L 312, , s RG L 292, , s RG L 136, , s. 1. 4

5 Madde 10 Raporlama Komisyon, her yıl, Avrupa Parlamentosu ve Konsey e, bu araç altındaki Topluluk yardımının uygulanmasına ilişkin rapor gönderir. Rapor, yıl boyunca finanse edilen faaliyetlere ve denetim sonuçlarına ilişkin bilgileri içerir ve yardımın uygulanmasında elde edilen neticelerin değerlendirmesini verir. Madde 11 Anlaşma Sağlanması Durumu Kıbrıs sorununun kapsamlı bir çözüme kavuşturulması halinde, Konsey, Komisyon un teklifi üzerine, bu Tüzüğe yapılacak gerekli uyarlamalara oybirliği ile karar verir. Madde 12 Yürürlüğe Giriş Bu Tüzük, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi nde yayımlanmasını takip eden üçüncü günde yürürlüğe girer. Bu Tüzük Üye Devletlerde bütünüyle bağlayıcıdır ve doğrudan uygulanır. Brüksel de hazırlanmıştır, 27 Şubat Konsey adına Başkan U. PLASSNIK 5

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2 Güncelleme tarihi 02/07/06 KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN EKONOMİK KALKINMASINI TEŞVİK ETMEYE YÖNELİK BİR MALİ YARDIM PROGRAMI OLUŞTURULMASINA DAİR FİNANSMAN PROTOKOLÜ KISIM I EK 1. KİMLİK BİLGİLERİ YARARLANICI

Detaylı

Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk Mevzuatı ve Politikalarına Uyum

Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk Mevzuatı ve Politikalarına Uyum ĐÇĐNDEKĐLER 1 1 1 2 2 Fasıl 1- Genel Hükümler Madde 1 Konu Madde 2 Đzlenecek Hedefler Madde 3 Hukuki Çerçeve Madde 4 Konvansiyonel Çerçeve Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk

Detaylı

Avrupa Birliği Konseyi

Avrupa Birliği Konseyi (Gayriresmi Tercüme) Avrupa Birliği Konseyi NOT Kimden: Genel Sekreterlik Kime: Konsey Brüksel, 3 Ekim 2005 Konu: GENİŞLEME: Türkiye yle katılım müzakereleri: Genel AB Tutumu - AB Açılış Konuşması - Müzakere

Detaylı

F NANSMAN ANLA MASI MADDE 1 KAPSAM VE KONU

F NANSMAN ANLA MASI MADDE 1 KAPSAM VE KONU 16 Şubat 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26436 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2007/11668 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği çerçevesinde temin edilecek mali yardımların

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

Somut olmayan kültürel miras ile somut kültürel ve doğal miras arasındaki köklü karşılıklı bağlılığı göz önünde bulundurarak,

Somut olmayan kültürel miras ile somut kültürel ve doğal miras arasındaki köklü karşılıklı bağlılığı göz önünde bulundurarak, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ(*) Paris, 17 Ekim 2003 MISC/2003/CLT/CH/14 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Aşağıda kısaca UNESCO olarak anılacak olan, Birleşmiş

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Araştırma ve İnceleme Serisi: 1 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ Müge H. GÜVENÇ 1 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış

Detaylı

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi ------ Bakanlar Kurulundan Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanması

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Türk Tarafı) ve Rusya Federasyonu Hükümeti (Rus Tarafı);

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Türk Tarafı) ve Rusya Federasyonu Hükümeti (Rus Tarafı); TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ NDE AKKUYU SAHASI NDA BİR NÜKLEER GÜÇ SANTRALİNİN TESİSİNE VE İŞLETİMİNE DAİR İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI GİRİŞ Türkiye

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ

GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ GENEL ŞARTLAR BÖLÜM A HUKUKİ VE İDARİ HÜKÜMLER MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ II.1.1 Yararlanıcıların genel yükümlülükleri ve rolleri Yararlanıcılar: (b) (c) Projenin Sözleşmenin

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 33, 34, 36,

Detaylı

602 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 21 türk. Text des Übereinkommens (abgeänd. Fassung) (Normativer Teil) 1 von 12

602 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 21 türk. Text des Übereinkommens (abgeänd. Fassung) (Normativer Teil) 1 von 12 602 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 21 türk. Text des Übereinkommens (abgeänd. Fassung) (Normativer Teil) 1 von 12 AVRUPA ORTA VADELİ HAVA TAHMİNLERİ MERKEZİNİ OLUŞTURAN DÜZELTİLMİŞ SÖZLEŞME Bu

Detaylı

A. KURULUŞ ANLAŞMASI

A. KURULUŞ ANLAŞMASI A. KURULUŞ ANLAŞMASI 2 İÇİNDEKİLER ANA MADDELER...5 İlave I: Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası...15 Ek 1: Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti nin ve Kurucu Devletlerin Haritası...41 Ek 2: Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti

Detaylı

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU Grup Adı: Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) Koordinatör Kurum: Dış Ticaret Müsteşarlığı Katkı veren Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI 20/06/2005 AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI Avrupa Birliği barışı korumak ve ekonomik ve sosyal ilerlemeyi pekiştirmek amacı ile bir araya gelmiş 15 Üye

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ: 1.1.AMAÇ 1.2.KAPSAM 1.3.Sığınma İlticaya İlişkin Tanımlar 2.ULUSAL EYLEM PLANININ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

ERİŞİM, ARA BAĞLANTI, PİYASA ANALİZİ VE TARİFELER TÜZÜĞÜ

ERİŞİM, ARA BAĞLANTI, PİYASA ANALİZİ VE TARİFELER TÜZÜĞÜ ERİŞİM, ARA BAĞLANTI, PİYASA ANALİZİ VE TARİFELER TÜZÜĞÜ (4.3.2014 R.G.51 EK III A.E.157 Sayılı Tüzük) ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 ve 21/2014 Sayılı Yasalar) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40,

Detaylı

Avrupa Ombudsmanı. Avrupa Doğru İdari Davranış Yasası

Avrupa Ombudsmanı. Avrupa Doğru İdari Davranış Yasası Avrupa Ombudsmanı Avrupa Doğru İdari Davranış Yasası TR Misyon bildirisi Avrupa Ombudsmanı, Avrupa Birliği kurumları ile ilgili şikâyetlere yönelik adaletli sonuçlar arar, şeffaflığı teşvik eder ve idari

Detaylı

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 10 İçindekiler T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Adres: Mustafa Kemal Mah. 2082.Cad. No: 4 06800 Bilkent /ANKARA Telefon: 0 (312) 218 13 00 Faks: 0

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ 1.GİRİŞ AB ve Türkiye arasında 2005 yılından beri müzakereleri devam

Detaylı

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı