ÜNİVERSİTELERDEKİ YENİ YAPILANMAYA İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİVERSİTELERDEKİ YENİ YAPILANMAYA İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA"

Transkript

1 ÜNİVERSİTELERDEKİ YENİ YAPILANMAYA İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA Bilindiği üzere, demokrasilerde vazgeçilmez üç ana unsur vardır. Bunlar, devletin temel organları olarak adlandırdığımız yasama, yürütme ve yargıdan oluşur. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarındaki yapılanma bu üç ana esas etrafında teşekkül eder. Halen yürürlükte olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda da Üniversitelerdeki yapılanmada bu temel unsurlar kısmen göz önünde bulundurulmaya çalışılmıştır. Devletin tepesindeki yapılanmanın bir izdüşümü olarak, yasama organını temsilen üniversite senatoları, yürütme organını temsilen üniversite yönetim kuruluları bu görevlerini ifa etmektedirler. Yargı erkinin üniversitelerdeki temsilcisi ise üniversite yönetim kurulları eliyle yürütülmektedir. Yani üniversite yönetim kurulları, aynı zamanda disiplin kurulu olarak, soruşturma ve disiplin işlerini yürütmektedir. Kurum içi yapılanmanın esası bu şekildedir. Yargı faaliyetlerinin kurum dışına taşan kısımları zaten bağımsız mahkemelerce yürütülmektedir. Yürütmeyi temsil eden üniversite yönetim kurulları, disiplin kurulu sıfatıyla kısmen yargı erkinin görev alanına müdahil olmuştur. Üniversitelerde yargı faaliyetlerinin bir kolunu oluşturan, denetim işlerinin yürütüleceği ciddi bir kurul yoktur. Üniversite disiplin kurulları az öncede bahsettiğimiz gibi sadece soruşturma ve disiplin işlemlerine bakmaktadır. Yeni yükseköğretim yasası çalışmalarının devam ettiği son günlerde, genellikle yükseköğretimdeki akademik yapılanma üzerinde durulmuştur. Yeni yasa teklifi bu yapılanma etrafında örgülenmiştir. Başta bahsettiğimiz devletin temel unsurlarındaki denge konusunda ciddi bir çalışma yapılmamıştır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile denetim konusu üzerinde hassasiyetle durulmaya çalışılmış ve yerinden denetimi sağlamak amacıyla iç denetim birimleri oluşturulmuştur. Üniversitelerde de iç denetim birimleri kurulmuş, bağımsız iç denetçilerle üniversitelerin denetlemeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak, bu denetçiler üniversitelerde üst yönetici olarak adlandırdığımız rektöre bağlanmışlardır. Denetlenecek birimlerin seçimi ve denetleme yöntemleri rektörlerin inisiyatifine bırakılmıştır. Rektörlerin güvenilir olduğu varsayıldığında sistem düzgün işleyebilir. Ancak geçmişte örneklerini defaatle gördüğümüz şekilde, rektörlerin usulsüzlük yapması veya görevlerini kötüye kullanmaları durumunda, iç denetçilerin de görevlerini yapamayacakları aşikârdır. Üniversitelerde çok büyük yetkilerle donatılmış rektörleri bu açıdan bakıldığında denetleyecek bir makam yok gibidir. Yükseköğretim kurulu her ne kadar bu görevi üstlenmişse de merkezden denetim işlemi yeterince sağlıklı işleyememektedir. Bu kısa açıklamadan sonra Üniversitelerdeki aşağıda bahsedeceğimiz yapılanmanın yeni yükseköğretim yasası çerçevesinde tartışmaya açılmasında fayda olacağı kanaatindeyim. Üniversitelerde, başta da bahsettiğimiz gibi yasama, yürütme ve yargı iz düşümlü bir yapı oluşturulmalıdır. Üniversitelerde yasamayı temsilen bir kurul, yürütmeyi temsilen bir kurul ve yargıyı temsilen de ayrıca bir kurul oluşturulmalıdır. Yargıyı temsilen oluşturulacak kurullar daha çok denetim organı olarak çalışmalıdır. Bu kurul üyeleri de üst yönetici olarak adlandırdığımız Rektörlerden bağımsız olmalıdır. Bu kurul üyelerinin yeni yasa teklifinde belirtilen Türkiye Yükseköğretim Kurulu Başkanına ve Yükseköğretim üst denetleme kuruluna bağlı çalışmaları sağlanmalıdır. 1

2 İç denetçiler bu kurulların tabii üyesi olarak, yargı erkinde savcıların üstlendiği gibi bir görev üstlenerek bağımsız şekilde Üniversitenin işleyişini denetlemeli ve tespit edilen aksaklıkları kurula rapor ederek düzeltilmesini sağlamalıdır. Kurul aynı zamanda Üniversitenin Türk Yükseköğretimi ve Türkiye nin makroekonomik kalkınmasına paralel planlarına uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi noktasında yol gösterici olmalıdır. Yasamayı temsilen oluşturulan Senato lar benzeri görevlerine devam etmelidir. Bu kurullarda ağırlıklı olarak üniversitelerdeki akademik yapılanma, yönetmelik, yönerge, akademik takvim, ders programları vb. konular daha önce olduğu şekilde görüşülmeye devam edilmelidir. Yürütmeyi temsilen oluşturulan yönetim kurullarının yapısında ise köklü bir değişiklik yapılmalıdır. Üniversiteler fonksiyonel yapıları itibariyle, eğitim-öğretim hizmetleri vermek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bilim insanı yetiştirmek üzere kurulurlar. Üniversitelerde yapılanma bu ana esaslar üzerine şekillenir. Bu tür hizmetleri yürütmek için idari bir yapılanma olmak zorundadır. Eğitim-öğretim ve bilim hizmetlerinin yürütülmesi için fiziki mekânlara ve iş gücüne ihtiyaç vardır. Bu fiziki mekânların işletilmesi, personelin ve öğrencilerin bürokratik işlerinin takip edilmesi için personellere ihtiyaç vardır. Bu personellerin görevleri üniversitelerdeki akademik yapılanmaya, eğitim öğretim hizmetlerine ve bilimsel çalışmalara yardımcı olmaktır. Üniversitelerde yürütmeyi temsilen idari birimlerin yapılanmasına ağırlık verilmelidir. Akademik faaliyetler ile eğitim öğretim faaliyetleri tamamen bilim insanlarına bırakılırken, idari iş ve işlemlerle bilim insanlarının meşguliyetlerini mümkün olan en az orana indirmek gerekmektedir. Konuyu mali açıdan ele alacak olursak: Devlet üniversitelere her yıl hükümetin maliye politikasına paralel olarak, yatırım ödeneği ve cari ödenek tahsis etmektedir. Bu ödenekler az veya çok bütün Üniversitelerde yıl içerisinde harcanmaktadır. Ödeneklerin harcamasındaki usul ve esaslar her üniversitenin kendi yetkisine bırakılmıştır. Yürürlükteki mevzuata aykırı olmamak kaydıyla birimler arası ödenek aktarmaları yapılarak verilen ödenekler harcanmaktadır. Üniversite üst yönetimine getirilen bir bilim insanı kendi uzmanlık alanı neyse, kamu kaynaklarını o alana aktarmaya çalışmaktadır. Örneğin fizik kökenli bir profesör rektör olduğunda, devlet tarafından gönderilen ödeneklerden daha önce fizik bölümü için misal % 2 ler seviyesinde bir kaynak ayrılmışsa, Rektör bu oranı % 5-8,10 lara kadar çıkartabilmektedir. Yine mühendis kökenli bir akademisyen, örneğin yabancı diller yüksekokuluna müdür yapılırsa, o müdür yabancı dil eğitim öğretiminden ziyade okul binasına ilave yapabilmenin hesap kitabıyla uğraşabilecektir. Her rektör değişiminde benzeri oranda değişiklikler yaşanmaya devam etmektedir. Konuyla ilgili üniversitelerde bir araştırma yapılacak olursa, ödenek aktarmalarında ve üniversite harcamalarındaki değişikliklerde bu tür olayların çok sık yaşandığına şahit olunacaktır. Yukarıda da kısmen bahsettiğimiz keyfi harcamaların çok ciddi yekûnlere ulaştığı ve kamu kaynaklarının gereksizce israf edildiği görülecektir. Harcamanın en üst kontrolü elinde olan rektörler sürekli değiştiği için üniversitelerde bir türlü makro planlar yapılmamakta her gelen rektör kendisine göre ve kendince en haklı şekilde kamu kaynaklarını harcamaktadır. 2

3 Vakıf üniversitelerine baktığınızda mali kaynakların çok ekonomik bir şekilde kullanıldığını görebilirsiniz. Çünkü Vakıf üniversitelerine aktarılan mali kaynakların kontrolü çok daha sıkı yapılmaktadır. Rektörler özel üniversitelerde daha sembolik bir makam işgal etmektedirler. Genel Sekreterler mali kaynakların yönetimini üstlenmiş durumladırlar ve yaptıkları harcamalar için mütevelli heyetine karşı sorumludurlar. Aslında yeni yasayla oluşturulmak istenen konsey in bu misyonu üstlenmesi amaçlanmıştır. Ancak burada atlanan çok önemli bir husus vardır. Vakıf üniversitelerindeki mütevelli heyet üyeleri genelde o üniversiteye kaynak aktaran üyelerden oluşmaktadır. Amiyane tabirle parayı bu üyeler vermektedir. Tabii parayı verdikleri içinde, bu paraların nereye harcandığının da hesabını elbette ki sorma hakkına da sahiptir. Bu da o kurumun verimlilik esası üzerine çalışmasını zorunlu hale getirecektir. Devlet üniversitelerinde ise, maalesef böyle bir durum söz konusu değildir. Rektör de, maaşını devletten alır, konseylere ve üst kurullara seçilen üyeler de. Böyle olunca üniversitenin ihtiyaçları ve gelişimi için devletin gönderdiği yıllık bütçede, bu yöneticilerin hiç birinin emeği yoktur. Emek verilmemiş bir kaynağın harcaması da o ölçüde kolaydır. Yapı işleri daire başkanı devletten gelen parayla üniversite binalarını yaptırırken mi, daha hassas davranır yoksa kendi maaşından biriktirdiği parayla ev yaptırırken mi? İdeal olanı belki ikisine de aynı hassasiyeti göstermek, hatta devletin parasını harcarken daha hassas olmaksa da, uygulamanın çok farklı olduğu aşikârdır. Üniversitelerin konseyler eliyle yönetilmesinde bu açıdan ciddi sıkıntılar oluşacaktır. Denetim birimlerinin ve denetçilerin hem denetim faaliyetlerinde hem de stratejik hedeflere ulaşmada yol gösterici olarak rantabl bir şekilde çalıştırılması gerekmektedir. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Rektörlük makamı özel üniversitelerde olduğu gibi sembolik hale getirilerek eğitim öğretim ile akademik çalışmaların koordinasyonu Rektörlerce sağlamalı, ekonomik ve mali işler CEO diyebileceğimiz profesyonel yöneticilere bırakılmalıdır. Her iki yönetimde tüm üniversite personelinin seçimiyle başa gelmelidir. Rektör, büyük perspektiften bakıldığında Cumhurbaşkanını temsilen, İdari Yönetici Genel Sekreter ise Başbakanı yani yürütmeyi temsilen görev yapmalıdır. Türkiye Yükseköğretim Kuruluna bilgi ve hesap vermek üzere devlet üniversitelerinin bünyelerinde denetleme kurulları oluşturulmalıdır. Bu kurullara vakıf üniversitelerindeki denetim ve kontrol mekanizmasını üstlenen mütevelli heyetleri gibi statü verilmeli, kurullar mali ve ekonomik açıdan Genel Sekreterlerin, akademik açıdan Rektörün hesap verdiği bir kurul olarak işletilmelidir. Yeni yasa taslağında oluşturulması planlanan konseyin yapısı bu şekilde değiştirilirse, üniversiteler daha sağlıklı çalışmaya başlayacak ve üniversitelerdeki ben merkezli kavgalara, makam ve mevkii savaşlarına son verilmiş olacaktır. Denetleme kurulları yargı erkini temsilen sadece denetim görevi ifa etmeli ve yol gösterici olmalıdır. Hem akademik hem de idari yönetimin işleyişine müdahil olmamalıdır. Aksi takdirde denetleme kurullarının üniversitelerde güç odağı haline gelmesi ihtimali kaçınılmaz olacaktır. Rektör ve CEO üniversite içinden oyla seçilirken denetleme organının temsilcileri Türkiye Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilmeli yapmış oldukları faaliyetler için bu kurula hesap vermelidir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Genel Sekreterlik Mustafa Yapıcı Yüksekokul Sekreteri 3

4 ÜNİVERSİTELERDEKİ YÖNETİME FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI Son günlerde kamuoyunun gündemine yeniden oturan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu yürürlüğe girdiği günden bu yana en çok eleştirilen kanunların başında gelmiştir. Özellikle rektörlük seçimleri her dönemde kamuoyunu çok yakından ilgilendirmiş, olumlu veya olumsuz medyanın gündemini sürekli meşgul etmiştir. Söz konusu kanunun en çok tartışılan konulardan biri de rektörlük seçimlerinde kullanılan yöntemdir. Rektörlerin sadece akademisyenlerin yani yardımcı doçent, doçent ve profesörlerin verdikleri oylarla seçilmesi özellikle üniversite içindeki diğer öğretim elemanları ile idari personelin sürekli olarak tepkisini çekmektedir. Yeni Yükseköğretim yasa taslağında rektör seçimlerinde dışarıdan üniversiteye katısı olanlar, iş adamları ve mezun öğrenciler bile unutulmamışken, maalesef üniversitelerde çoğunluğu sağlayan diğer öğretim elemanları ile idari personele hiç yer verilmemiştir. Demokratik parlamenter rejimlerde esas olan halkın oylarıyla kendilerini yönetecek kişileri seçmeleridir. Seçimlerde bu oyların kalitesine ve oy verenlerin kim olduğuna bakılmaz. Ülkeyi yöneteceklerin seçiminde birey önemlidir. Bireyin kantitatif ve kalitatif özelliklerine bakılmaz. Oy kullanan kişinin profesör olması veya general olması ya da çiftçi veya işçi olması sonucu değiştirmez. Burada asıl olan yönetilecek her bir bireyin kendini yönetecekleri seçme hakkına sahip olmasıdır. Üniversitelerde Rektör seçimlerinde sadece profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin oy kullanması, bunların dışında kalan ve aslında üniversitelerde çoğunluğu oluşturan diğer akademik kadrolar ile idari kadrolar ve asıl hizmet alan öğrencilerin haklarının gözetilmemesi anlamına gelmektedir. Tıpkı devlet yönetiminde olduğu gibi Üniversitede çalışan ve okuyan herkes bu yönetimden etkilenmekte ve yönetimin bir bireyi olmaktadır. Rektör ve üniversite yönetimi sadece akademisyenleri değil öğrenciler de dâhil olmak üzere tüm üniversite paydaşlarını doğrudan veya dolaylı olarak yönetmektedir. Öyleyse tüm üniversiteyi yönetmek üzere seçilen rektörün sadece akademisyenlerce seçilmesi bu açıdan bakıldığında adaletsiz bir uygulamadır. Ekonomik açıdan bakıldığında, öğrencileri sadece hizmet alanlar sınıfına koyduğumuzda, geriye diğer akademik personel ile idari personel kalacaktır. Bu kişiler yönetim süreçlerinde hem yöneten hem de yönetilen konumundadırlar. Şöyle ki öğretim görevlisi, uzman, veya okutman, bölümlerin öğrencilerine ders verirken aynı zamanda, alanlarıyla ilgili çalışmalar yapmakta, makale, kitap vb. yayınlar hazırlamakta veya deneyler yapmaktadırlar. Bütün bu yaptıkları işler doğrudan veya dolaylı olarak üniversite bütçesini etkileyen mali konulardır. Bir okutman hazırladığı bir ders kitabını yayımlamak için üniversite matbaasından faydalanır, öğretim görevlisi öğrencileriyle birlikte bilimsel amaçlı bir gezi düzenlediğinde, üniversitenin araçlarını ve materyallerini kullanır. Bir uzmanın yapmış olduğu bilimsel deneyde kullandığı bütün malzemeler üniversitenin bütçesini doğrudan ya da dolaylı etkilemektedir. Bu kişiler aynı zamanda okullarındaki ve üniversite genelindeki çeşitli akademik ve idari kurullarda üye olarak görev yapmaktadırlar. 1

5 Üniversitelerdeki idari personeller de yönetim sürecinde hem yöneten hem de yönetilen konumundadırlar. Daire başkanı kendi dairesindeki bütün personelin idarecisi konumundadır. Örneğin; yapı işleri dairesi başkanı üniversitenin bütün fiziki mekânlarının planlanmasından, yapımından ve işletmesinden sorumludur. Emrinde çalışan memurlar, mühendis ve mimarlarda kendilerine düşen pay kadar bu sorumluluğa ortaktırlar. Bu kişiler aynı zamanda yapılacak olan fiziki mekânlarla ilgili öğretim elemanlarıyla da doğrudan veya dolaylı olarak irtibatlı olmak zorundadırlar. Bilim insanı kolay yetişmez. Bir profesörün yetişmesi için minimum süre ile 4 yıl lisans+ 2 yıl yüksek lisans+ 3 yıl doktora + 3 yıl yardımcı doçentlik ve 5 yıl doçentlik olarak hesaplarsak devlet en az 17 yıl boyunca bu adaya kaynak aktarmaktadır. Aktarılan bütün bu kaynaklar bilim insanının bilim üretmesi, alanında yenilik yapması ve kendisi gibi öğrenciler ve adaylar yetiştirmesi içindir. Son zamanlarda bir çok üniversitede bir ekol ve moda haline gelen idari kadrolara özellikle de Genel Sekreter kadrosuna akademik personel yerleştirme uygulamaları bu açıdan baktığımızda tam bir garabet içermektedir. Devlet bilim insanı olabilmek, bilim üretmek ve bilim insanı yetiştirmek için bir akademisyene 15 ila 25 yıl süre ile kaynak aktaracak, bu akademisyen ise bir kalemde bütün bunları bir kenara atarak idari bir birimin yöneticisi olacaktır. Bu durum bilim insanı için aktarılan bütün bu kamu kaynaklarının israf edilmesi anlamına gelmektedir. Diğer yandan, üniversitelerde idari birim yöneticilikleri tam zamanlı mesai gerektiren yerlerdir. Özellikle üniversitelerde genel sekreterlik 8-5 mesai arasına sıkıştırılarak yapılacak bir iş değildir. Tam tersine genel sekreterlikçe yürütülen işler çoğu zaman mesai dışına ve hafta sonlarına taşmaktadır. Aynı şekilde üniversitelerdeki daire başkanlıklarının iş yükleri de bu derece yoğundur. Örneğin sağlık kültür ve spor dairesi başkanının, üniversitenin bütün sosyal, kültürel, sportif aktivitelerini idare eden biri olarak, zamanının çoğunu mesai dışında yapılan işler kaplamaktadır. Akademik personelin bu tür idari bir birimin başına geçmesi demek, bu akademisyenin ya kendi bilim alanından ödün vermesi ya da başına geçtiği idari birimi iyi yönetememesi anlamına gelecektir. Bu açıdan bakıldığında üniversite yönetiminin başında olan Rektör içinde aynı kriterler geçerli olacaktır. Az önce bahsettiğimiz gibi profesörler arasından seçimle gelen rektörlerin asli görevi bilim insanlığıdır. Ancak, maalesef hiçbir rektör, rektörlük görevine başladığı günden itibaren kendi bilim alanıyla yeterince ilgilenememektedir. Zaten ilgilenmesi durumunda ise yönetimde zafiyetler oluşması da kaçınılmaz olacaktır. Rektörlerin zamanlarının çoğu yönetim ve temsil işleriyle geçmektedir. Üniversitelerde rektörle birlikte en az üç rektör yardımcısı, fakülte dekanları, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerinin tamamı ve bunların yardımcılarını da aynı kategoriye dahil edebiliriz. Hem kamu kaynaklarını, hem de yıllarını bilim insanı olmak için harcayan binlerce akademisyenin yönetim ve temsil görevleri nedeniyle bilim üretmekten ve bilim insanı ve öğrenci yetiştirmekten uzaklaşmaları ülkemiz için çok ciddi kayıptır. Bu idarecilerin yetiştiremedikleri her bir öğrenci ve bilim insanı bu ülkenin geleceğini de etkilemektedir. Bir başka açıdan olayı değerlendirmek gerekirse; sosyal ve beşeri bilimler ile özellikle fen bilimleri alanında yetişmiş ve kendi alanının hakkını vermiş akademisyenler resmi mevzuat konusunda yeterince malumata sahip olamamaktadırlar. Zaten olmaları da beklenmemelidir. Bilindiği üzere kamu yönetimi 2

6 başlı başına bir iştir ve resmi mevzuat sürekli olarak güncellenir. Her geçen gün yeni bir kanun, yeni bir yönetmelik, yönerge vs. değişikliği olur. Bir idarecinin bunları da sürekli olarak takip etmesi ve mevzuata hâkim olması çok önemlidir. Kamuda düz memur olarak başlamış ve yıllarını üniversite içinde memurluk, şeflik, şube müdürlüğü, fakülte sekreterliği, daire başkanlığı vb. görevler yaparak geçirmiş bir üniversite genel sekreteri ile yıllarını akademik faaliyetlerle uğraşarak geçirmiş, mevzuat konusunda yeterince bilgisi olmayan bilim insanının yaptığı genel sekreterlik arasında elbette ki farklılıklar olacaktır. Bu eksiklik halen üniversitelerde görev yapan akademik yöneticilerin aleyhine kullanılmaya devam etmektedir. Mevzuat konusunda yeterince bilgisi olmayan rektörlere özellikle göreve yeni başladığı dönemlerde, yanlış uygulamalar yaptırılabilmekte ya da rektörler yanlış talimatlar ve emirler verebilmektedirler. Yeni seçilen bir rektörün, temel mevzuatı öğrenmesi ve üniversite yönetimini tanıması için en az bir yıl gerekmektedir. Bu sürenin de ilk 5-6 ayı tebriklerle ve kutlamalarla geçmektedir. Seçilen rektör görevine başladığı andan itibaren, kendisine oy veren akademisyenler başta olmak üzere, kurum içinden ve kurum dışından yüzlerce ziyaretçi hayırlı olsun temennilerinde bulunmak için zamanını almaktadır. Bütün bu tebrik ve kutlamalar arasında rektörler bir yandan da üniversiteyi tanımaya çalışmaktadırlar. Rektör seçilince doğal olarak rektör yardımcıları ve okul müdürlerinde de birçok değişiklikler olmaktadır. Aynı şekildeki tebrik ve kutlamalar buralarda da devam etmektedir. İlk yıl üniversiteye alışmaya çalışan rektörler, ikinci yılda bir yandan üniversite işlerine yoğunlaşırken diğer yandan da ikici dönem rektörlük seçimlerindeki oy oranını yükseltme çalışmalarına başlamaktadırlar. Oy oranını yükseltmek için kendine yakın isimlerin üniversite birimlerinde akademisyen olmaları için yoğun bir çalışma içine girmektedirler. Daha önceki yönetimle sıkıntısı olan rektörler bir yandan da rakiplerini tasfiye etmek ve gerekirse üniversiteden uzaklaştırmak için çalışmalarda bulunmaktadır. Hangi üniversiteye bakarsanız bakın rektör seçimlerinden sonra onlarca akademisyenin çeşitli gerekçelerle üniversitelerinden ayrıldıklarına şahit olabilirsiniz. Akademik personel atamalarında oy kaygısı, siyasi ve ideolojik yakınlık vb. kaygılar bilimsel realitelerin önüne geçmekte ve maalesef bilime gölge düşmektedir. Yukarıda sözünü ettiğimiz akademik personelin bilimsel faaliyetler yerine tüm zamanlarını yönetim faaliyetlerine ayırmalarından kaynaklanan zafiyetler de aynen devam etmektedir. Akademik yöneticilerin bilimsel makalelerinde ciddi azalmalar olmakta, derslere girememektedirler. Tam tersi düşünüldüğünde,yani akademik yöneticilerin bilimsel makalelerinde azalma olmaması durumunda ise o birimde yönetim zafiyetlerinin oluştuğu da gözlemlenmektedir. İdari birimlerin başına geçen akademik personelin yanında, bu makamların kendi hakkı olduğunu düşünen binlerce akademik personelde işin cabasıdır. Herhangi bir okul müdürlüğünü kapan bir akademisyen kadar, bu müdürlük aslında benim hakkımdı diyen o birimde veya birim dışında onlarca akademisyende bulunmaktadır. Bu kişiler söz konusu makamlara gelebilmek için aynen siyasette olduğu gibi bir muhalefet edasıyla davranmakta ve ilgili idareciyi yıpratmaya çalışmaktadırlar. Sonuçta yine akademik çalışmalar sekteye uğramaktadır. 3

7 Rektörler akademik personel içinden seçildiği sürece üniversitelerden istenilen ve beklenen verim hiçbir zaman sağlanamayacaktır. Üniversitelerin yönetiminin profesyonel idarecilere ve mesleği sadece yöneticilik olan amiyane tabirle çekirdekten yetişen kaliteli memurlara bırakılması durumunda bilim insanları kendi asli vazifelerine döneceklerdir. Yukarıda bahsettiğimiz kaygılardan kurtulan akademik personeller ise zamanlarını bilim üretmeye ve bilim insanı yetiştirmeye ayıracaklardır. İdari yönetimin asıl hedefi ve gayesi bilim insanlarının işini kolaylaştırmak ve onların önüne çıkan bürokratik engelleri aşmak olmalıdır. Bilim insanlarının toplum nezdinde her zaman saygınlığı korunmalı, günlük işlerle, ekonomik kaygılarla, makam ve mevkii gibi tali işlerle bilim insanlarının değerleri düşürülmemeli ve bu insanların kıymetli vakitleri bunlarla işgal edilmemelidir. Yönetim sürecine dâhil olan ve gündelik işlerin içine giren her bilim insanı, muhatap olduğu kitlelerin hedef tahtası olmakta, doğru veya yanlış uygulamalarıyla, bilim insanı olarak ulaştığı yüksek makamlardaki yerini maalesef koruyamamakta ve yıpranmaktadır. Böyle devam ettiği sürece bilim insanı, diğer insanların gözünde hak ettiği yere asla ulaşamayacaktır. Bilim insanına verilen değer her zaman en âli düzeyde tutulmalıdır. Yeni Yükseköğretim yasası tartışılırken bütün bunlar göz önünde bulundurulmalı, hiyerarşik yapılanmada akademik ve idari personel ayrı ayrı kategorilerde değerlendirilmeli, akademik faaliyetler, akademik kurullar aracılığıyla yürütülürken, bu faaliyetlere destek idari personelce verilmelidir. İdari yapılanmanın amacı akademik faaliyetler ile eğitim faaliyetlerinin önünü açmak ve bilim insanlarını bürokratik engellerden uzaklaştırmak olmalı ve bu yapılanmada mümkün olan en az sayıda akademik personele yer verilmesi sağlanmalıdır. Bizim şanlı tarihimizde örneklerini defaatle gördüğümüz gibi, bilim insanlığı çözüm makamı olmalıdır. Fatih gibi, Kanuni gibi büyük dehalar ve büyük yöneticiler başları sıkıştığında hep hocalarına danışmışlar ancak hocalarını da yönetimin içine doğrudan koymamışlardır. Hukuk sistemimizin temeli de buna dayanmaktadır. Hâkimler, savcılar kuvvetler ayrılığı ilkesi ile hiçbir zaman yönetimin içinde olmamışlardır. İdari işlerin içinde olan insanlar çözüm makamı olamazlar. Rektörler yeni yasa taslağında da önce çıktığı şekilde CEO diye adlandırılan profesyonel yöneticiler arasından seçilmeli ya da rektörlerin yetkileri sadece akademik faaliyetlerle sınırlandırılmalıdır. Bilim insanlarının idareci olarak değil, bilim insanı kimliği ile ön plana çıkması sağlanmalıdır. İsmini hatırlayamadığım bir köşe yazarımızın dediği gibi İyi bir bilim insanı kötü bir yöneticidir, kötü bir bilim insanı ise iyi bir yönetici olabilir. Her ikisini bir arada yürütmek imkânsızdır Mustafa YAPICI Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 4

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04-05 NİSAN 2015

YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04-05 NİSAN 2015 YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04-05 NİSAN 2015 Sendikamız Eğitim Sen, Ortak Yaşam İlkelerimiz de ifade ettiğimiz üzere akademik,

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ MAYIS 2014 1 İçindekiler TANIMLAR... 3 KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 5 1. MEVCUT DURUM...

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi Ekim 2013 [4] Yazar: Levent Köker www.anayasaizleme.org 1 İçindekiler SUNUŞ,

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

Vergi Denetiminde Yeniden Yapılanmaya Şimdi Daha Fazla İhtiyaç Var

Vergi Denetiminde Yeniden Yapılanmaya Şimdi Daha Fazla İhtiyaç Var Vergi Denetiminde Yeniden Yapılanmaya Şimdi Daha Fazla İhtiyaç Var NECDET GÖKMEN Maliye Hesap Uzmanları Derneği Başkanı Özet 646 sayılı KHK, eğitimi, bilgi birikimini ve deneyimi göz ardı etmiş, merkez

Detaylı

ĐNSAN, TOPLUM VE DOĞA YARARINA ÜNĐVERSĐTE ĐSTĐYORUZ! BĐLĐMSEL ÖZGÜRLÜK KURUMSAL ÖZERKLĐK EŞĐTLĐKÇĐ ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRATĐK YÖNETĐM KAMUSAL FĐNANSMAN

ĐNSAN, TOPLUM VE DOĞA YARARINA ÜNĐVERSĐTE ĐSTĐYORUZ! BĐLĐMSEL ÖZGÜRLÜK KURUMSAL ÖZERKLĐK EŞĐTLĐKÇĐ ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRATĐK YÖNETĐM KAMUSAL FĐNANSMAN Bu metin, YÖK ün yükseköğretimin yeniden yapılandırılması çalışmalarına karşı Eğitim Ve Bilim Emekçileri Sendikası nın (Eğitim Sen) görüşlerini olgunlaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. 25-26-27 Haziran

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Düzenleyen: Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi Başkanı, Halkla İlişkiler Departmanı Çeviren: Sprachendienst Monika Unbehaun Basım: Landtagsdruckerei, Hannover Copyright:

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ İHSAN DOĞRAMACI Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 1 Bu kitabın elektronik kopyası aşağıdaki adrestedir: www.dogramaci.org Eylül 2007 METEKSAN A.Ş.

Detaylı

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler *

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1327-1344 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

Vedat LAÇİNER * Yrd.Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Vedat LAÇİNER * Yrd.Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SOSYAL DİYALOG PERSPEKTİFİNDE ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ THE NATIONAL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COUNCIL FROM A SOCIAL DIALOG PERSPECTIVE Vedat LAÇİNER * 1 Özet: Kişilerin kendilerini ilgilendiren

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı