T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İ LETME ANABİLİM DALI KAMU SEKTÖRÜNDE MÜ TERİ İLİ KİLERİ YÖNETİMİ (CRM) Hakan GÖNEN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2008

2 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İ LETME ANABİLİM DALI KAMU SEKTÖRÜNDE MÜ TERİ İLİ KİLERİ YÖNETİMİ (CRM) Hakan GÖNEN DANI MAN: Doç.Dr. Canan MADRAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2008

3 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne, Bu çalışma, jürimiz tarafından İ LETME Anabilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan: Doç. Dr. Canan MADRAN (Danışman) Üye: Prof Dr. Serap ÇABUK Üye: Yrd. Doç. Dr. İsmail GÜNE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduklarını onaylarım. / /2008 Prof. Dr. Nihat KÜÇÜKSAVA Enstitü Müdürü NOT: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ndaki hükümlere tabidir.

4 I ÖZET KAMU SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CRM) Hakan GÖNEN Yüksek Lisans Tezi, İşletme Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Canan MADRAN Şubat, 2008; 123 Sayfa Başta iletişim alanında olmak üzere, bilgi ve teknoloji alanlarında yaşanan hızlı değişim, pazarlama biliminin ve müşteri kavramının kimyasını değiştirmiştir. Özel sektör işletmelerini hızla etkileyen bu değişim, ister istemez kamu sektöründeki kurumların faaliyetlerini de etkilemiştir. Kamu sektörü faaliyetlerinin de, vatandaşı merkez alması ve yönetim felsefesinin vatandaş odaklı yönetim olması, başta vatandaşın memnuniyeti olmak üzere, kamu hizmetlerinin verimliliğinin, etkinliğinin, hızlılığının arttırılması ve maliyetlerin azaltılması için büyük önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı, bir pazarlama yönetim felsefesi olan Müşteri İlişkileri Yönetimi nin kamu sektöründe uygulanabilirliğini ve uygulama sonucunda elde edilecek sonucun neler olabileceğini ortaya koymaktır. Bu amaçla, bir devlet üniversitesi hastanesinde, 358 kişiyi kapsayan anket yöntemi ile bir saha çalışması yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucuna göre, Müşteri İlişkileri Yönetimi, hastane yönetimi tarafından büyük bir ciddiyetle uygulandığında, hem hastaların hem de hastane çalışanlarının memnuniyeti artmıştır. Hastane çalışanları, hastaların istek ve beklentilerini karşılama yolunda yapılan yenilikleri kendileri için olumlu algılamış, bu durum onların hastane ortamından ve çalışma şartlarından memnun olmalarını sağlamıştır. Diğer yandan Müşteri İlişkileri Yönetimi uygulamaları, hastaların hastaneyi tekrar tercih etmelerini ve başkalarına da tavsiye etmelerini sağlamıştır. Anahtar Kelimeler: Müşteri İlişkileri Yönetimi, Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Sadakati, Müşteri Odaklılık, Kamu Sektörü, Sağlık Sektörü.

5 II ABSTRACT CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) IN PUBLIC SECTOR Hakan GÖNEN Master Thesis, Business Department Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Canan MADRAN February, 2008; 123 Pages Rapid changes on communication, knowledge and technology has changed the concept of customer and marketing science. These changes of private sector, whether wanting or not, have influences on government policies. The activities of government sector completely focuses on customer setup, who is citizen and these facts mainly influence the content of citizen, productivity of governmental services, activity, increasing of rapidity and reduce of prices. The purpose of this study was to present new marketing philosophy of customer relationship management appropriable to government services. With this aim, 358 persons has give answer to our questionnaire and observation were under taken at one public hospital and one medical research center of the University. According to this methodology, if the customer relation management applies seriously both, the patients and workers at hospital would have been glad. Workers of hospital perceive that the innovation compensate the demand and expectation of patient, this situation provided that they going to be happy in this environment. On the other hand the application of customer service relation provide that the patient choose the hospital again and give the recommendations to their close environment and by the application of this way observed that in coming of hospital has increased.) Key Words: Customer Relationship Management, Customer Satisfaction, Customer Loyalty, Customer Orientation, Public Sector, Health Sector.

6 III ÖNSÖZ İnsanın, başkaları ve kendinden sonra gelen insanların kullanımı ve yararı için bir yapıt oluşturması ve onu insanlığa sunması çok güzel bir duygudur. Özellikle bu yapıt, bilim dünyasına sunulan bir eser ise daha da bir önem kazanmaktadır. Bu çerçevede, bu çalışmayı hazırlamamda büyük bir sabırla desteğini, bilgisini ve tecrübesini benden esirgemeyen, fedakarlığını ve özveriliğini her zaman olduğu gibi bana da gösteren Sayın Hocam Doç.Dr.Canan MADRAN a sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Lisans eğitimimden sonra Yüksek Lisans eğitimimi de yapmam konusunda beni teşvik eden ve ömrüm boyunca bana birinci derecede destek olan ve hiçbir fedakârlığı benden esirgemeyen biricik anneme ve babama şükranlarımı iletirim. Ayrıca, azim, kararlılık ve sabır konusunda bana örnek olan ve yaşamım boyunca benim için rehber olan, değerli ağabeyim Yüksek Otomotiv Mühendisi Hafız GÖNEN e; anket çalışmamda bana büyük yardımları dokunan başta Nesligül KAHRAMAN a olmak üzere, Emrah İÇÖZ, Ertuğrul EVYAPAR ve Emrullah KAYA arkadaşlarıma da sonsuz teşekkür ederim. Bu çalışma, İİBF2006YL19 numaralı proje kapsamında Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu tarafından desteklenmiştir. Hakan GÖNEN Şubat 2008 Adana

7 IV İÇİNDEKİLER ÖZET..... I ABSTRACT.. II ÖNSÖZ..... III TABLOLAR LİSTESİ.. VII ŞEKİLLER LİSTESİ.... IX GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM BİR PAZARLAMA YÖNETİM FELSEFESİ: MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1.1. Pazarlama Biliminin Gelişimi ve Modern Pazarlama Pazarlama Biliminin Güncel Tanımı Pazarlamada Güncel Kavramlar Kitlesel Pazarlamadan Birebir Pazarlamaya İlişkisel Pazarlama Pazarlama Kültürü Müşteri Ekonomisi Hizmet Pazarlaması Müşteri İlişkileri Yönetimi Tanım ve Yaklaşımlar Müşteri Dış Müşteri ve Dışsal Pazarlama İç Müşteri ve İçsel Pazarlama Müşteri Tatmini ve Önemi Müşteri Sadakati ve Önemi Müşteri Sadakati ve Müşteri Memnuniyeti İlişkisi Müşteri Odaklılık ve Önemi Yaşam Boyu Müşteri Değeri ve Önemi Müşteri Şikâyetleri ve Çözüm Yolları Müşteri Bölümlendirme ve Önemi Müşteri İlişkileri Yönetiminin Unsurları 39

8 V Müşteri Elde Tutma ve Derinleştirme Müşteri İlişkileri Yönetiminin İşletme Performansına Etkisi Türkiye de Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları. 44 İKİNCİ BÖLÜM KAMU SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI 2.1. Kamu Sektörü ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları Vatandaş Odaklı Kamu Yönetimi E-Devlet ve E-Vatandaş E-Devlet ve Müşteri İlişkileri Yönetiminin Kamu Sektörü Uygulaması Merkezi Yönetimde E-Devlet ve Bazı E-devlet Projeleri Kamu Hastanelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları Hasta Memnuniyeti ve Sadakati.. 58 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE İŞLETME PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ARAŞTIRILMASI 3.1. Araştırmanın Önemi ve Amacı Araştırma Yöntemi Araştırma Modeli ve Hipotezleri Gözlem Sonuçları Anket Formunun Hazırlanması Örnekleme Yöntemi ve Verilerin Toplanması Araştırmanın Kısıtları Araştırma İle Elde Edilen Verilerin Analizi ve Bulgular Deneklerin Demografik Özellikleri Varyans Analizi Hastane Çalışanlarının Hastanenin Hasta İlişkileri Yönetimi Faaliyetleri Konusundaki Yaklaşımları ile İlgili Bilgiler Güvenirlik Analizi ve Sonuçları 90

9 VI Faktör Analizi ve Sonuçları Müşteri İlişkileri Yönetimi Değişkenlerine İlişkin Faktör Analizi Hastane Performansı Değişkenlerine İlişkin Faktör Analizi Korelasyon Analizi ve Sonuçları Bulgular ve Değerlendirme Sonuç ve Öneriler 105 KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ 119 EK TABLOLAR LİSTESİ Tablo-1.1: Geleneksel Pazarlama ile İlişkisel Pazarlama Arasındaki Farklılıklar. 7 Tablo-1.2.: MİY için Müşteri Tipolojisi.. 19

10 VII Tablo-1.3.: MİY Kompozisyonu. 42 Tablo-3.1.: Tüm Çalışanlar Tablosu 68 Tablo-3.2.: Doktorların Dağılım Tablosu 68 Tablo-3.3.: Deneklerin Cinsiyete Göre Dağılımı 71 Tablo-3.4.: Deneklerin Medeni Durumlarına Göre Dağılımı. 72 Tablo-3.5.: Deneklerin Yaşa Göre Dağılımı.. 72 Tablo-3.6.: Deneklerin Bulundukları Bölümlere Göre Dağılımı 73 Tablo-3.7.: Deneklerin Hasta İlişkileri Eğitimi Alma Dağılımı. 74 Tablo-3.8.: Deneklerin Görev Dağılımı.. 75 Tablo-3.9.: Doktorların Unvanları.. 75 Tablo-3.10.: Deneklerin Gelir Dağılımı.. 76 Tablo-3.11.: Deneklerin Hastanede Çalışma Süreleri Tablo-3.12.: Hasta Takip ile İlgili İfadeler. 78 Tablo-3.13.: Bilgi Teknolojileri Kullanımı ile İlgili İfadeler. 79 Tablo-3.14.: Deneklerin Becerileri ile İlgili İfadeler.. 79 Tablo-3.15.: Yönetimin Yaklaşımı ile İlgili İfadeler.. 80 Tablo-3.16.: Dış Müşteri (Hasta) Memnuniyeti ile İlgili İfadeler.. 81 Tablo-3.17.: İç Müşteri (Hasta) Memnuniyeti ile İlgili İfadeler. 82 Tablo-3.18.: Deneklerin Hastane Donanımı Hakkındaki Bilgileri.. 83 Tablo Deneklere Göre Ortalama Puan 84 Tablo Müşteri İlişkileri Yönetimi ile ilgili Değişkenler. 85 Tablo-3.21.: Müşteri Memnuniyeti ile İlgili Değişkenler 87 Tablo-3.22.: Hasta İlişkileri Yönetimi ile İlgili Altyapı Unsurları. 88 Tablo-3.23.: Fiili Karşılaştırma 89 Tablo-3.24.: Hastanenin Puan Tablosu.. 89 Tablo-3.25.: Gözlem Sayısı ile Değişken Sayısı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.. 90 Tablo-3.26.: Güvenirlik Derecesi.. 91 Tablo-3.27.: Ölçeğin Alpha Değerleri.. 91 Tablo-3.28.: KMO ve Bartlett Testi Sonuçları. 92 Tablo Döndürülmüş Faktör Matrisi. 94 Tablo-3.30.: KMO ve Bartlett Testi Sonuçları. 95 Tablo-3.31.: Döndürülmüş Faktör Matrisi 96

11 VIII Tablo-3.32.: Korelasyon Katsayılarının İlişki Dereceleri. 97 Tablo-3.33.: Korelasyon Matrisi.. 98 Tablo-3.34.: Hipotezler. 101 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil-1.1.: Pazarlama Biliminin Tarihsel Gelişimi Şekil-1.2.: Pazarlamanın 4P si ve 4C si. 9 Şekil-1.3.: İçsel Pazarlama Modeli. 22

12 IX Şekil-1.4.: Müşteri Sadakatinde Buzdağı Modeli 29 Şekil-1.5.:Tatmin ile Sadakat Arasındaki İlişki.. 31 Şekil 1.6.: Müşteri Odaklı İşletme Modeli.. 41 Şekil-3.1.: Araştırma Süreci 63 Şekil-3.2.: Araştırma Modeli Şekil-3.3.: Hastane Süreç Şeması 66 Şekil-3.4.: Nihaî Araştırma Modeli. 99

13 1 GİRİŞ Yaşadığımız son yüzyıl içinde, değişim ve dönüşüm, baş döndürücü bir hızla ve yoğunlukta iş hayatımızı, aile yaşantımızı, sosyal ortamımızı, kısaca hayatımızın bütününü kaplamış durumdadır. Mobil telefon, fax, çağrı cihazları, internet, e-posta, bilgisayar ağları gibi iletişim kaynaklarının artmasıyla şekillenen bu belirgin değişim ortamı, insanların yaşam tarzını ve iş hayatını derinden etkilemiştir. Değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olması, zamanımızda yaşanan açık bir gerçek olmuştur. İnsanlar, devletler ve kurumlar da bu baş döndürücü değişimden etkilenmekte ve yeniliklerin etkisiyle gelişmektedirler. İletişim kanallarının çeşitlilik kazanması ve teknolojinin yaygın kullanılması ile, örgütlerin içinde bulunduğu pazarın geleneksel yapısı da değişmiştir. Küreselleşmeyle gelen bu değişim, pazardaki dengeleri de etkilemiştir. Örgütler pazarda tek başlarına etkili güç olamamakta, yapısal veya örgütsel benzerlikler dikkate alınmaksızın bayilik sistemi, ortak girişim ve lisans anlaşması gibi birleşme yöntemleri ile yaşamlarını sürdürme yollarını aramaktadırlar. Geleneksel pazarın dengesini ürün/hizmet sağlayıcısı veya ürünün kendisi oluştururken, modern pazarlamanın dengesini müşteri ve onun ihtiyaçları oluşturmaktadır. Modern pazarlama, ürün odaklı değil, müşteri odaklı bir yaklaşımdır. Bu nedenle, örgütün süreçlerinin, teknolojisinin ve kültürünün, müşterinin istek ve ihtiyaçları gözetilerek, yeniden organize edilmesi büyük önem kazanmıştır. Örgütlerin şiddetli rekabetin olduğu pazarlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri ve hayatta kalabilmeleri, ancak müşteriden elde edecekleri uzun vadeli kâra bağlıdır. Örgütün, müşterilerini bir defalık gelir getiren yabancılar olarak değil, örgütün hayatta kalabilmek için müşterileri bir fırsat olarak görmesi, büyük bir rekabet avantajıdır. Uzun süreli müşteri ilişkilerinin örgüt için bir rekabet avantajı olması, birçok araştırmacı tarafından kabul görmüştür. Sarf edilen zaman, para, insan, alt yapı gibi maliyetler nedeniyle, yeni müşteri kazanmak, eldeki müşterileri memnun edip, onları sâdık müşteri haline getirmekten, 5 kat daha maliyetlidir (Fornell ve Wernerfelt, 1987; Aydın, 2006; Crosby ve Jhonson, 2000, Davenport, 2001, Gremler, Gwinner, Hennig-Thurau, 2002, Ergunda ve Tunçer, 2007). Bunu destekleyen bir diğer araştırma da, mevcut müşterileri elde tutma oranındaki %5 lik bir artışın firmaların kârında %20 ile %95 arasında artış sağladığı tespit edilmiştir (Reicheld ve Sasser, 1990). Ayrıca

14 2 yeni müşteri kazanma çabaları, mevcut müşteri elde tutma gayretlerini azaltmaktadır. Örneğin, mevcut müşterilere çapraz satış, yukarı satış, ek satış gibi satış çalışmaları göz ardı edilerek, müşteriden elde edilecek sabit maliyeti sıfıra yakın satışlar elden kaçırılmış olacaktır. Müşterinin, örgütlerin temel kaynağı durumuna geldiği günümüzde müşteri ilişkileri, hayatın her anını kapsayan uzun ömürlü bir ilişkiler ağı olmuştur. Müşterilerle uzun soluklu ilişki kurma, bu ilişkiyi geliştirme ve devam ettirme, kâr amaçlı örgütler için önemli olduğu kadar, kâr amacı gütmeyen örgütler için de büyük bir önem kazanmıştır. İşletmelerin temel amacı yaşamlarını sürdürmek ve bunun için de sürdürülebilir kâr elde etmektir. Ancak, örgütlerin tek amacı, kâr elde etmek değildir. Özellikle, eğitim, güvenlik, sağlık, adalet gibi bir bütün halinde dağıtılması gereken hizmetleri sağlayan kurumların, belediyelerin ve toplumsal örgütlerin, ortaya çıkış amaçları yönüyle hedefleri sosyal fayda üretmektir. Üniversitelerin, okulların, hastanelerin, adalet saraylarının, emniyet birimlerinin (polis, jandarma gibi) hizmet ürettikleri hedef grupları, o ülkede yaşayan insanlardır. Üniversitede veya okullarda eğitim alan öğrenci; hastanelerde muayene olan veya sağlık hizmeti alan hasta ve hasta yakınları; adliye saraylarından adalet ve kanun hizmeti alan hak sahibi; emniyet birimlerinden güvenlik hizmeti alan her kişi, bu kurumların hedef kitleleridir. Yani, bu hizmetlere ihtiyaç duyan ve gerektiğinde bu hizmetleri kullanan tüm vatandaşlar, aynı zamanda o kurum için belirli istek ve gereksinimleri olan müşteri vasfını taşımaktadır. Bu anlayışa göre, müşteri durumunda olan vatandaş, kamu kurumlarının önemsemesi gereken en önemli gerçek olmuştur. Bu tezin araştırma alanı olan kamu hastaneleri ve bu hastanelerden hizmet elde eden müşteri konumundaki hastaların memnuniyeti ve yaşam boyu değeri konusu, son zamanlarda önemli bir anlam kazanmıştır. Bu tezin amacı, bir devlet üniversitesi hastanesinde müşteri ilişkileri yönetiminin nasıl uygulandığını tespit etmek ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) uygulamaları ile işletme performansı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Ayrıca, MİY uygulamalarının hastane çalışanları tarafından nasıl algılandığını belirlemek, bir başka amaçtır. Bu çalışma, temel üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, pazarlamanın gelişim ve değişim evreleri ile güncel bazı pazarlama kavramlarından ve geniş bir perspektifle müşteri ilişkileri yönetimi konusundan bahsedilmiştir. İkinci bölümde, kamu ve üniversite hastanelerinde müşteri ilişkileri yönetiminin uygulanabilirliği,

15 3 MİY uygulamaları sonucunda elde edilen sonuçlar, Dünya da ve Türkiye de müşteri ilişkileri yönetiminin kamu/üniversite hastanelerindeki durumuyla ilgili konular ele alınmıştır. Son bölümde ise, Müşteri İlişkileri Yönetimi ile Müşteri İlişkileri Yönetim Performansı arasındaki ilişkinin bir üniversite hastanesinde araştırılması konusu ele alınmıştır.

16 4 BİRİNCİ BÖLÜM BİR PAZARLAMA YÖNETİM FELSEFESİ: MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Pazarlaması olmayan bir iş, karanlıkta göz kırpmaya benzer. Ne yaptığınızı siz bilirsiniz, ama karşınızdaki bilmez (Mike Johnson,2007). Müşterilerin en değerli varlık haline geldiği bu yüzyılda, sektörel farklılıklar kaybolmaya başlamıştır. Teknolojinin sağladığı faydalar, işletmelerin müşteri kaynaklarına yönelik MİY uygulamalarını kolaylaştırmış ve en etkili rekabet aracı haline getirmiştir. Müşteri profilinin oluşturulması fonksiyonu, artık her bir müşterinin birbirinden farklı özelliklerinin ortaya konmasını ve her bir farklı müşteriye farklı muamele edilmesini, yani farklı pazarlama stratejilerinin yapılmasını gerektirmektedir. Bu yönüyle, müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama biliminin yeni uygulama aracıdır Pazarlama Biliminin Gelişimi ve Modern Pazarlama Pazarlama, insan ihtiyaçları ile birlikte var olan bir kavramdır. Başka bir deyişle, değişime konu olan ürün ve hizmetlerin pazarlanması, insanlığın geçirdiği değişim, yakaladığı yaşam standardı ve teknolojinin sunduğu imkânlara paralel olarak değişmekte ve gelişmektedir. Bu bakışla, pazarlamanın insanlık tarihinde çok eskiden beri var olduğu bilinmektedir. Ancak, gerçek anlamda örgütsel bir faaliyet olarak, pazarlamanın 18. yüzyılın ilk yıllarında başlayan Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıktığı görülmektedir (Acuner, 2005;1). Pazarlama bilimi, sürekli değişen dinamik bir yapıya sahip olduğu için şimdiye kadar çeşitli aşama ve evrelerden geçmiştir. Bu evrelerin birinci döneminde, buharlı makinelerin icadı ve kitlesel üretime geçiş imkânı veren Sanayi Devrimi, işletme sahipliği ve yöneticiliğinin birbirinden henüz ayrılmadığı, mühendislerin yönetimde söz sahibi olduğu, yeni teknoloji, iş bölümü ve yığın üretim sayesinde işletmelerin, üretim kapasitelerini artırdığı, daha fazla

17 5 üretime teşvik edildiği, müşteri isteklerinin söz konusu olmadığı üretim dönemi anlayışını getirmiştir. Tarımsal üretimin yapıldığı ya da elişi ürünlerin satıldığı dönemlerde pazarlama terimi hiç kullanılmamıştır. Buna rağmen, insanlar ürünlerin değişiminde takas (trampa) sistemini kullanmışlardır. Bu sistemde alıcılar ve satıcılar birbirlerini çok iyi tanımamakta ve birbirlerine karşı üstünlükleri olmamaktaydı (Kırım, 2001;96). Üretim dönemini ürün dönemi izlemekte ve bu kavram, müşterilerin özellikli ve kaliteli ürünleri tercih edeceği varsayımı üzerine kurulmaktadır. Müşteri istek ve ihtiyaçlarının ya çok az dikkate alındığı, ya da hiç dikkate alınmadığı bir anlayışı sergileyen ürün dönemi, müşterilerin neye ihtiyaçları olacağını bilemeyecekleri varsayımına dayanmaktadır lerde başlayan satış dönemi, üretilen mallar için talebin düşmeye başlaması üzerine işletmeleri, ürettiklerimizi nasıl satabiliriz? sorusuna yanıt aramaya yönlendirmiştir (Günay, 2002;45). Müşteri-Merkezli Üretim Satış Pazarlama Yaklaşım Şekil 1.1. Pazarlama Biliminin Tarihsel Gelişimi Kaynak: KIRIM, Arman (2001), Strateji ve Bire-Bir Pazarlama CRM, İstanbul:Sistem Yayıncılık. Üretim, ürün ve satış dönemleri birlikte değerlendirildiğinde, müşteri odaklılıktan çok uzakta oldukları ortaya çıkmaktadır. Bu üç anlayış, işletmelerin müşteri istek ve ihtiyaçlarını tespit edip, müşteri odaklı olmaktan çok, işletmenin ürettiğini satması ve satışların arttırılması ile kâr elde etme anlayışı üzerine kurulmuştur. Bu dönemleri izleyen pazarlama dönemi ise, arzın talebi aşması ve rekabetin artması sonucunda işletmelerin, reklamın ve satış gücünün, ürettiklerini satmaları için yeterli olmadığını fark etmeleriyle başlamıştır li yıllarda başlayan bu anlayış ile müşteri istek ve ihtiyaçları daha fazla ön plana çıkarılmış ve pazarlama departmanları kurulmuştur (Günay, 2002;45, Baytekin,

18 6 2005). Bu dönemi ayrıca pazar odaklılık, tüketici odaklılık olarak da adlandıracak olursak, ne üretirsem onu satarım anlayışının yerini, satabileceğini ve tüketicilerin ihtiyacı olanı üret anlayışı almıştır (Odabaşı, 2006). Aynı zamanda pazar odaklılık, modern pazarlama yaklaşımı olarak da bilinmektedir. Bütün bu gelişmelerden sonra, modern pazarlama yaklaşımı, insanları tüketim davranışları açısından benzer ve farklı gruplara ayırmayı, hedefli pazarlamayı, müşteri tatminini ve satın almanın tekrarlanmasını sağlayacak bütünleşik pazarlama mesajları göndermeyi esas alan bir yaklaşım olarak tanımlanabilir (Babacan ve Onat, 2007;13). Geleneksel pazarlama yaklaşımlarının geçerliliğini gün geçtikçe kaybetmesinin başlıca nedeni olarak, teknolojinin, özellikle bilgisayar ve internet teknolojisinin hayatımızdaki artan önemi gösterilebilir. İnternet ve elektronik ticareti eşsiz kılan nokta, dünyanın neresinde olursa olsun, müşteriye satın alma gücü sağlamasıdır. Pek çok satın alma noktasını dolaşarak ve belirli bir yer kısıtı ile alışveriş yapma zorunluluğu bulunan müşteri için artık bu kısıt, internet ve elektronik ticaret yoluyla ortadan kalkmaktadır (Ersoy, 2002;5). Madalyonun diğer yüzü yani, işletmeler için de bilgi teknolojilerini kullanmak büyük önem arz etmektedir. Yeni teknolojilerin akılcı ve yerinde kullanılmasıyla, müşteriler hakkındaki bilgiye daha hızlı bir şekilde ulaşabilme ve bu bilgiler ışığında organizasyonel süreçleri yapılandırma ve güncel pazarlama stratejileri oluşturma imkânı sağlanmaktadır. Geleneksel pazarlama ile ilişkisel pazarlama arasındaki faklılıklar Tablo-1.1. de gösterilmiştir:

19 7 Tablo-1.1. Geleneksel Pazarlama ile İlişkisel Pazarlama Arasındaki Farklılıklar KRİTER GELENEKSEL İLİŞKİSEL ASIL AMAÇ PAZARLAMA İşlemler İlişki GENEL YAKLAŞIM Aktivite Odaklı Etkileşim Odaklı PERSPEKTİF Statik Dinamik TEMEL ODAK Karar Odaklı Uygulama Odaklı SÜRE Kısa Dönem Uzun Dönem ASIL STRATEJİ Yeni Müşteri Kazanma Var Olan İlişkiyi KARAR SÜRECİ MERKEZİ Satış Öncesi Sürdürme Satış Sonrası İLETİŞİM YOĞUNLUĞU Düşük Yüksek KARŞILIKLI BAĞIMLILIK Düşük Yüksek MÜŞTERİ MEMNUNİYET ÖLÇEĞİ Dolaylı Direkt KALİTE BOYUTU Sonuç Kalitesi Etkileşim Kalitesi ÜRÜN KALİTESİ Sadece Asıl Ürün Bütün Ürünlerin Kalitesi İÇSEL PAZARLAMANIN Kalitesi Sürdürülebilir Stratejik Sınırlı Önem ROLÜ Önem ÇALIŞANLARIN ÖNEMİ Düşük Yüksek ÜRÜN ODAĞI Kitlesel Üretim Kişiselleştirilmiş Ürün Kaynak: REINARTZ, Werner, KRAFFT, Manfred, HOYER, Wayne D. (2004), The Customer Relationship Management Process: Its Measurement and Impact on Performance, Journal of Marketing Research, Cilt:12 (Ağustos), ss: Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi, geleneksel pazarlama, müşteriyi düşünmeksizin kar elde etme eksenli bir pazarlama yaklaşımı iken; ilişkisel pazarlama, tamamen müşteri istek ve tercihlerini göz önünde bulundurarak işletme hedeflerini gerçekleştirmeyi arzulayan bir pazarlama yaklaşımıdır Pazarlama Biliminin Güncel Tanımı Pazarlama biliminin güncel tanımıyla ilgili olarak, literatürde birçok tanım bulunmaktadır. Birçok araştırmacı, pazarlamaya farklı pencerelerden bakmıştır. Fakat yapılan güncel tanımların çoğunun odağı ve hedefi aynıdır: MÜŞTERİ.

20 8 Kotler in (2005;9) pazarlama tanımlaması şöyledir: Pazarlama, ürettiğinizi elden çıkarmanın zekice yollarını bulma sanatı değildir. Pazarlama, gerçek müşteri değeri yaratma ve müşterilerinizin daha iyi duruma gelmelerine yardımcı olma sanatıdır. Pazarlamacının parolası, kalite, hizmet ve müşteri değerleridir. Ayrıca pazarlama, şirketin müşteri üretme departmanıdır. Pazarlama yönetimi ise, hedef pazarlar seçip, üstün müşteri değeri yaratma, müşteriler kazanma, onları elde tutma ve geliştirme sanatı ve ilmidir. Hewlett-Packard ın kurucusu olan David Packard a göre ise (Kotler, 2000;22): Pazarlama, sadece pazarlama bölümüne bırakılamayacak kadar çok önemli bir faaliyettir. Pazarlama, bir bölümden ziyade bir şirket boyunca yönetilmelidir. Amerika Pazarlama Derneği (AMA, 2007), pazarlama kavramını en güncel şekilde şöyle tanımlamaktadır: Pazarlama, örgüte ve ortaklarına kâr sağlayacak biçimde, müşteri ilişkilerini yönetmek, müşterilere değer yaratmak, müşterilerle iletişim kurmak ve onlara bu değeri sağlamak için gerekli olan örgütsel bir fonksiyon ve süreçtir. Kotler (2000;24), bu konudaki düşüncesini şöyle detaylandırmaktadır: Müşteri olmaksızın, şirket mallarının değeri pek azdır. Şirketin anahtar görevi, müşteri çekmek ve muhafaza etmektir. Müşteri çekmenin yolu, tamamen üstün teklifler sunmak ve müşterileri tatmin ederek muhafaza etmektir. Müşterinin tatmin olması, diğer bölümlerin icraatına bağlıdır. Pazarlama, müşteriyi tatmin etmek yolunda işbirliği yapmaları için, şirketin diğer bölümlerini etkilemelidir Pazarlamada Güncel Kavramlar Pazarlama uygulamalarında 1990 lı yıllardan sonra yaşanan önemli gelişmelerden birisi, operasyon ve işlem yönlülükten çok, müşteri ilişkileri yönetimine vurgu yapılmasıdır. Pazarlamacılar fiyat, ürün, promosyon ve dağıtım (4P) unsurlarına odaklanma yoluyla, işlem odaklı olmaktan daha çok, kârlı müşterilerle ilişki kurma, bu ilişkileri geliştirme ve koruyup sürdürme sayesinde işletmenin büyümesini sağlama eğilimindedirler (Winer,

21 9 1999;103). Bu noktada araştırmacılar, 4P ile tanımladıkları pazarlamayı, bir de 4C kavramı ile yeniden tanımlamışlardır. Şekil 1.2., bu kavramları göstermektedir: ÜRÜN (Product) FİYAT (Price) DAĞITIM (Place) PROMOSYON (Promotion) MÜŞTERİ DEĞERİ (Customer Value) MÜŞTERİ MALİYETLERİ (Customer Cost) UYGUNLUK (Convenience) İLETİŞİM (Communication) Şekil 1.2. Pazarlamanın 4P si ve 4C si Kaynak: KOTLER, Philip ve LEE, Nancy (2007), Kamu Sektöründe Pazarlama (Çev: Z.K.Chalar), İstanbul:MediaCat Yayınları, s:54.. Modern pazarlama karar bileşenleri olarak, literatürde yer alan işlem odaklı pazarlama karması kavramı, günümüzde müşterinin bakış açısını yakalamak amacıyla müşteri odaklı pazarlama karması kavramına ayna tutmaktadır. Şekil 1.2. de de görüldüğü gibi, ürünün müşteri için değeri ve müşteriye maliyeti, müşteriye sağladığı kolaylık, iletişim kavramları, pazara müşteri açısından bakmayı ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Pazarlamacıların, müşteri odaklı değerlendirme yaptıktan sonra, pazarı daha iyi algılayacakları açıktır ve değişen pazar koşulları da bunu zorunlu kılmaktadır (Kotler, 2000;136) Kitlesel Pazarlamadan Birebir Pazarlamaya Televizyon, radyo ve yazılı basın gibi kitlesel medya, iletişim amaçlarını başarmak için önemli araçlardır. Fakat bu iletişim araçları, kişiye özel olmayan özelliklerinden ötürü müşteri ilişkileri yönetim uygulamaları için uygun bir yapıya sahip değillerdir. Bundan dolayı, müşterilerin isteklerine doğrudan ve bireysel olarak cevap vermenin tek yolu, bireye özel tasarlanmış iletişim imkânları sağlamaktır. Bu amaçla örgütler, müşterileriyle birebir iletişim kurmanın yollarını aramaktadırlar (Winer, 2001;103). İşte bu noktada birebir

22 10 pazarlama, her bir müşteri ile ilişki kurmaya ve müşteri değerini artırmaya yönelik bir pazarlama stratejisi olarak ortaya çıkmaktadır. Kitlesel üretim ve pazarlamanın geçerli olduğu günlerden, tek bir müşterinin ihtiyacını belirleyerek, bunu üretime dönüştürmeyi hedefleyen birebir pazarlama anlayışına geçilmiştir. Birebir pazarlama, işletme ile müşteri arasında satış öncesi ve satış sonrası eylemleri kapsayan uzun dönemli bir ilişkidir. Uzun dönemli müşteri ilişkileri, işletmeler için önemli bir rekabet aracı olabilmektedir. Müşteri kimliğini belirlemek ve her müşteriye farklı davranarak, onun yaşam boyu değer üretmesini sağlayacak bir yönetim stratejisi oluşturmak, birebir pazarlamanın gereğidir (Babacan ve Onat, 2007;14). Birebir pazarlama, müşteriler ile her temas noktasında, onların ihtiyaç ve istekleri hakkında daha çok şey öğrenmeyi kolaylaştırır. Her müşterinin birbirinden farklı ihtiyaçları olduğu için, müşteriler hakkında ne kadar farklı şey öğrenilirse onlara daha farklı ve özel sunumlar yapılabilir. Bu bağlamda birebir pazarlama, müşteri sadakatini artırmak ve müşterilerle ilişki içine girerek müşteriden daha fazla miktarda sipariş veya iş almak amacıyla tasarlanıp faaliyete geçirilen bir pazarlama stratejisidir (Haşimoğlu, 2007;156; İnal, 1996;12). Birebir pazarlama, pazarlama birimleri içinde daha fazla hizmet ve etkileşim kurmak için önemlidir. Ayrıca birebir pazarlama, içten bir bağlılık, her bir müşteriyi anlamak için adanmışlık psikolojisi ve herkese şirketinin odak noktasıymış gibi davranmayı gerektirir. Birebir pazarlamayı uygulamak için gerekli dört adım vardır (Pitta, 1998;470): 1- Müşterileri Tanımlama: Şirketler, müşterilerini tanımlamalılardır. Sürekli, arada bir ve bazen müşteri olanlarla hiç müşteri olmayanları öğrenmek, örgüt için büyük öneme sahiptir. Şirketler ürün ve hizmetlerini bir daha asla satın almayacak müşterilerini tanımladığı zaman, onları tekrar kazanmayı denemek için herhangi bir çaba ve para harcama maliyetine girmeyecektir. Daha da önemlisi, sâdık müşteriler, firma başarısı için en önemli umut kaynağı ve şirketin en değerli varlığıdır. 2- Müşteri Farklılaştırma: En değerli müşterileri tanımlama, kendilerine özgü tercih ve isteklerini belirleme ve onlara farklı davranma, birebir pazarlamanın özüdür. Her müşteri, farklı farklı ihtiyaçlara sahiptir. Dahası, onların örgüte karşı farklı değerleri vardır. Müşteri değeri, müşteriye ve müşterinin ihtiyaçlarına ne kadar zaman ve para harcanacağını

23 11 belirler. Bu durum, hem bireysel tüketiciler hem de endüstriyel tüketiciler için söz konusudur. 3- Her Bir Müşteri ile Etkileşim Kurmak: Müşterilerle etkileşim kurma, birebir pazarlama yaklaşımının bir başka boyutudur. Bir müşteri ile iletişim kurmak, onun tercihleri ve örgüte sağlayacağı değer hakkında daha fazla şey öğrenmek için bir fırsattır. 4- Her Bir Müşteri için Kişisel Ürün/Hizmet Sunmak: Her müşterinin istek ve tercihlerine özgü ürün ve hizmet sunmak, pratikte zor olsa da, müşteri memnuniyetini sağlamak ve müşteriyi sâdık bir müşteri haline getirmek için en önemli basamaktır. Bu basamakların dışında birebir pazarlama, büyük bir bilgi teknolojileri kaynağı da gerektirmektedir. Birebir pazarlamada başarılı olmak için hem pazarlamacılar hem de pazarlama dışındaki uzmanlar, etkili bir şekilde işletme sistemini bütünleştirmeye istek duymalılardır. Fonksiyonlar ve birimler, bu konuda iyi bir şekilde yönetilirse, büyük olasılıkla etkili olacaklardır. Ayrıca birebir pazarlamanın uygulanabilir olabilmesi için, tepe yönetimden tam bir destek gerekmektedir. Sürekli gelişen süreçler, ödül sistemleri ve örgüt iklimi sadece tepe yönetimin desteği ile başarılabilir (Pitta, 1998;475) İlişkisel Pazarlama İlişkisel Pazarlama kavramı, pazarlamanın yeni bir kavramıdır. İlişkisel pazarlama terimi, ilk kez 1983 yılında ABD de Berry tarafından kullanılmıştır. Günümüze kadar uzanan dönemde ilişkisel pazarlama alanında yapılan çalışmaların bazı ortak varsayımlara dayanmaları söz konusu olmasına rağmen, tanım üzerinde bir uzlaşma görülmemektedir. İlişkisel pazarlamayı kavramsal olarak ilk belirten Berry nin tanımına göre (Berry, 1996;32); İlişkisel pazarlama, müşteri ilişkilerini cazibeli hale getirmek, sürdürmek ve geliştirmektir. Grönroos ve Gummesson gibi Avrupalı araştırmacılar, ilişkisel pazarlama tanımını geliştiren önemli kişiler olmuşlardır. Grönroos, ilişkisel pazarlamanın hedefini şu şekilde tanımlamıştır: Pazarlamanın amacı, belirli bir kâr düzeyinde tüm tarafların amaçlarının karşılanması için müşterilerle ve diğer taraflarla ilişkilerin belirlenmesi,

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. UFUK ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI

T.C. UFUK ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI T.C. UFUK ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERĐ ĐLĐŞKĐLERĐ YÖNETĐMĐ VE ĐNTERNET BANKACILIĞINDA MÜŞTERĐLERĐN SEÇĐMLERĐNE ETKĐ EDEN FAKTÖRLER YÜKSEK LĐSANS

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI PERAKENDECĐLĐK SEKTÖRÜNDE CRM UYGULAMALARI: SÜPERMARKET MÜŞTERĐLERĐNĐN MAĞAZA KARTI KULLANIMLARIYLA ĐLGĐLĐ TERCĐH NEDENLERĐNĐN

Detaylı

GELENEKSEL PAZARLAMADAN YENĐ PAZARLAMA YAKLAŞIMLARINA GEÇĐŞ SÜRECĐ THE PROCESS OF TRANSITION FROM TRADITIONAL MARKETING TO A NEW ONE

GELENEKSEL PAZARLAMADAN YENĐ PAZARLAMA YAKLAŞIMLARINA GEÇĐŞ SÜRECĐ THE PROCESS OF TRANSITION FROM TRADITIONAL MARKETING TO A NEW ONE Süleyman Demirel Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.213-235. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

HAZIRLAYAN: SAADET TEKEL

HAZIRLAYAN: SAADET TEKEL T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI SİGORTACILIKTA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMININ ÖNEMİ ve BİR BRANŞ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN:

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDEKİ İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ MÜŞTERİ BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Mehmet Ali Burak NAKIBOĞLU DOKTORA

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI İŞLETMELERDE RETRO PAZARLAMA UYGULAMALARININ MÜŞTERİ BAĞLILIĞINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Işılay ARAS UÇ KULLANICI AÇISINDAN MİY İN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ALGILANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KARAMAOĞLU MEHMETBEY ÜİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ESTİTÜSÜ KOAKLAMA İŞLETMELERİDE MÜŞTERİ MEMUİYETİ VE ETOSETRİZMİ MÜŞTERİ MEMUİYET DÜZEYLERİ ÜZERİDEKİ ETKİSİ (ALAYA İLÇESİ ÖREĞİ) HAZIRLAYA Süleyman

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ. Yüksek Lisans Tezi ÖZLEM MİDİLLİ

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ. Yüksek Lisans Tezi ÖZLEM MİDİLLİ T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ HİZMET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN PAZARLAMAYA ETKİSİ Yüksek Lisans Tezi ÖZLEM MİDİLLİ İstanbul 2011 T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MÜŞTERİ ODAKLI WEB SİTELERİNİN TASARLANMASI VE BU SİTELERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA Hatice DOĞAN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERĐ ĐLĐŞKĐLERĐ YÖNETĐMĐ: DENĐZBANK VE HALKBANK KARŞILAŞTIRMALI ÖRNEKLERĐ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERĐ ĐLĐŞKĐLERĐ YÖNETĐMĐ: DENĐZBANK VE HALKBANK KARŞILAŞTIRMALI ÖRNEKLERĐ T.C. MALTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ HALKLA ĐLĐŞKĐLER VE TANITIM ANABĐLĐM DALI PAZARLAMA ĐLETĐŞĐMĐ PROGRAMI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERĐ ĐLĐŞKĐLERĐ YÖNETĐMĐ: DENĐZBANK VE HALKBANK KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İNOVASYON YÖNETİMİ: ÇUKUROVA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERDE İNOVASYON UYGULAMALARININ TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

HİZMET PAZARLAMASINDA KALİTE ANLAYIŞI: SERVQUAL VE SERVPERF KALİTE MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA

HİZMET PAZARLAMASINDA KALİTE ANLAYIŞI: SERVQUAL VE SERVPERF KALİTE MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı HİZMET PAZARLAMASINDA KALİTE ANLAYIŞI: SERVQUAL VE SERVPERF KALİTE MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOĞRUDAN PAZARLAMADA E-SATIŞ VE SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOĞRUDAN PAZARLAMADA E-SATIŞ VE SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOĞRUDAN PAZARLAMADA E-SATIŞ VE SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Özel KILIÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 2012 T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ŞEHİR MARKASI YARATMA SÜRECİ VE EDİRNE ŞEHİR MARKASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

ŞEHİR MARKASI YARATMA SÜRECİ VE EDİRNE ŞEHİR MARKASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ŞEHİR MARKASI YARATMA SÜRECİ VE EDİRNE ŞEHİR MARKASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ BESTE BURCU VURAL TEZ DANIŞMANI DOÇ.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERDE LOJİSTİK FONKSİYONLAR ARACILIĞIYLA SUNULAN MÜŞTERİ HİZMETLERİNİN KALİTE VE MÜŞTERİ TATMİNİ

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ

OTEL İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI OTEL İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ METEHAN BİNBAY YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ KASIM 2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE ÖNEMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE ÖNEMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE ÖNEMİ Hazırlayan: Naim SEVİNÇ Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı için

Detaylı

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI Kutay GÜNEŞ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ NİSAN 2007 T.C.

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kenan EREN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2009 T.C

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI DÜNYA DA VE TÜRKĠYE DE LOJĠSTĠK HĠZMETLERDE DIġ KAYNAK KULLANIMI: TÜRKĠYE DE FAALĠYET GÖSTEREN ENDÜSTRĠYEL ĠġLETMELERDE BĠR UYGULAMA

Detaylı

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2623 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1591 PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr. Metin ARGAN (Ünite 1, 3) Doç.Dr. Rasime Ayhan YILMAZ (Ünite

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRAKYA BÖLGESİNDE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE KALİTE YAKLAŞIMI VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANALİZİ Tümay ATAKAN DOKTORA TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI TEZ DANIŞMANI:

Detaylı