KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Dersin Kodu. Ön Koşul. Top. Saat.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Dersin Kodu. Ön Koşul. Top. Saat."

Transkript

1 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Adı UNV13101 TÜRK DİLİ- I Ders İçeriği: Dilin tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkiye Türkçesindeki ses olayları, Türkçenin yapı özellikleri Adı UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ-I Ders İçeriği: Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler. Adı UNV13105 İNGİLİZCE-I Ders İçeriği : The verb "to be"; Possession; Present Simple; The time; Object pronouns; Expressing existence; Prepositions; Past Simple; Expressing ability; Requests and offers; Present Continuous; Everyday things; Countries and cities; Jobs; Personal information; The family; Describing people; Sports, food, drinks; Languages and nationalities; Adverbs of frequency;words that go together; Adjectives; Rooms in a house; Furniture; Irregular verbs; Sports and leisure; Adverbs; Food; Colors; Clothes Adı UNV13107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI ,5 2 Ders İçeriği: Bilgisayar donanımları, MS Word, MS Excel, Sunum Hazırlama 1

2 Adı ISL13101 İŞLETMEYE GİRİŞ Ders İçeriği: İşletme tanımı ve işletme ile ilgili kavramlar, işletmenin özellikleri, amaç ve kaynakları, işletmenin çevresi, hukuki yapıları açısından işletmelerin sınıflandırılması, işletmenin büyüklüğü, işletmenin kuruluş yeri ve seçimi, işletmenin fonksiyonları: yönetim, üretim, muhasebe ve finansman, pazarlama, insan kaynakları, halkla ilişkiler, Ar Ge. Adı IKT13101 İKTİSADA GİRİŞ-I Ders İçeriği: Mikroekonomi, piyasa türleri, temel ekonomik sorunlar, talep ve arz kavramları, tüketici teorisi, üretici teorisi, fiyat teorisi. Adı ISL13103 GENEL MUHASEBE-I Ders İçeriği: Muhasebenin tanım ve fonksiyonu, temel kavram ve türleri, muhasebede kayıt yöntemleri, hesap, hesapların gruplanması, bilanço denkliği, muhasebede kullanılan defter ve belgeler, temel mali tablolar, tekdüzen hesap planı ve açıklaması, mali hareketlerin izlenmesi, aktif hesapların açıklanması ve izlenmesi. Adı KMY13101 HUKUKA GİRİŞ Ders İçeriği: Hukukun temel kavramları ve kurumları, Hukukun işlevleri, hukuk kurallarının diğer sosyal kurallarla karşılaştırılması, hukukta yorum yöntemleri, hukukun dalları- kamu hukuku- özel hukuk ayrımı hakkında öğrencilere bilgi vermektir. 2

3 II. YARIYIL Adı UNV13102 TÜRK DİLİ- II Ders İçeriği: Cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon ile ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan, kompozisyonda anlatım şekilleri, yazılı kompozisyon türleri, sözlü anlatım türleri, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar. Öğretim Yöntemi: 1- En az bir yazılı anlatım ödevi 2- Verilen araştırma konuları ve okunacak kitaplarla ilgili değerlendirmelerin sözlü sunumu. Sınav yöntemi: Ara sınav, Yazılı Ödev veya Sözlü Sunum ve Final Sınavı Adı UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ-II Ders İçeriği: Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler. Adı UNV13106 İNGİLİZCE-II Ders İçeriği : Simple Past Tense; Questions&Negatives; Adjectives&Adverbs; Count&Uncount Nouns; Like/Would like; Some/any; How many/much; Comparative&Superlative Adjectives; Present Continuous; Something/anything/nothing/everything; going to Future; Infinitive of purpose; Present Perfect Tense; ever and never; yet and just; Tense revision Adı ISL13102 İŞLETME YÖNETİMİ Ders İçeriği: Yönetim kavramı, fonksiyonları, klasik yönetim yaklaşımı: Bilimsel Yönetim, Yönetim Süreci ve Bürokrasi Yönetim Yaklaşımları, Neo Klasik Yönetim Yaklaşımı, günümüz açısından Klasik ve Neo Klasik Yönetim Yaklaşımının değerlendirilmesi, Modern Yönetim Yaklaşımı: Sistem ve Durumsallık Yaklaşımları, TKY, Post Modern Yönetim Yaklaşımı, yönetim yaklaşımlarının birbiri ile karşılaştırılması. Adı ISL13104 GENEL MUHASEBE-II Ders İçeriği : Genel Muhasebe-I in devamı niteliğinde olup, pasif hesapların açıklanması ve izlenmesi, gelir tablosu hesaplarının açıklanması ve izlenmesi ile dönem sonu işlemlerini kapsamaktadır. 3

4 Adı IKT13102 İKTİSADA GİRİŞ-II Ders İçeriği : Para ve maliye teorisi, istihdam, işgücü ve işsizliğe ilişkin temel bilgiler, uluslararası iktisadi ilişkilerin teorisi. Adı MAT13156 MATEMATİK Ders İçeriği:Fonksiyon kavramı; reel değerli fonksiyon grafikleri; geçişken fonksiyonlar; finans matematiği; matrisler ve olasılık /istatistiğe giriş ile ilgili problemleri çözmek. Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yaptırma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtınası, 11: Örnek Olay, 12: Bireysel Çalışma, 13: Problem Çözme III. YARIYIL Adı UNV13201 İNGİLİZCE-III Ders İçeriği : Simple Past Tense; Questions&Negatives; Adjectives&Adverbs; Count&Uncount Nouns; Like/Would like; Some/any; How many/much; Comparative&Superlative Adjectives; Present Continuous; Something/anything/nothing/everything; going to Future; Infinitive of purpose; Present Perfect Tense; ever and never; yet and just; Tense revision Adı ISL13201 İSTATİSTİK-I Ders İçeriği : Temel istatistiksel kavramlar; verilerin toplanması, sınıflandırılması, düzenlenmesi, sunulması ve yorum yapılabilmesi için gereken temel bilgiler; merkezi eğilim ve yaygınlık ölçüleri; olasılık kuramı; temel istatistiksel dağılımlar ve indeksler. 4

5 Adı ISL13203 ENVANTER VE DEĞERLEME Ders İçeriği : Bu ders, dönem sonu menkul kıymet değerlemesi, muhasebe değerlemesi, bilanço ve gelir tablosu düzenlenmesi, yorumlanması ve hesapların kapatılmasını içerir. Adı ISL13205 PAZARLAMA İLKELERİ Ders İçeriği : Pazarlamayla ilgili temel kavramlar, pazarlamaya giriş, pazarlamanın önemi, mamul politikaları, fiyatlandırma politikaları, dağıtım politikaları, tutundurma politikaları, tüketici davranışları, pazar bölümlendirme, pazarlama araştırmaları. Öğretim Yöntemi: Yansı ve sunumlar ile desteklenmiş ders anlatımı Sınav yöntemi: En az bir Ara Sınav ve Yıl Sonu Sınavı (Final) Adı ISL13207 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ Ders İçeriği : Türk Dış Ticaret Rejimi ve Kambiyo Mevzuatı, Diş Ticaret Döviz, Menkul Kıymet ve Avans İşlemleri, İthalat ve İhracat İşlemleri, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri. Öğretim Yöntemi: İnteraktif katılım, soru-cevap. SEÇMELİ DERSLER Adı UNV13020 MESLEKİ İNGİLİZCE-I Ders İçeriği : Ekonomi Hakkında Konuşma; temel ekonomi bilgileri; makro ve mikro ekonominin temel terimlerini; akademik İngilizce metinleri, ekonomi parçalarını Türkçeye çevirme, temek İngilizce grameri, güncel etkinliklerin yapılması 5

6 Adı ISL13209 BORÇLAR HUKUKU Ders İçeriği : Bu ders kapsamında, borç ve borç ilişkisi, borcun kaynakları, hukuki işlemlerden doğan borç ilişkisi, sözleşmenin meydana gelmesi, sözleşmenin şekli, sözleşmenin yorumlanması, irade ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk, özellikle muvazaa, irade bozukluğu halleri, sözleşme serbestliği, gabin, sakat hukuki işlemler ve temsil, haksız fiillerden ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri, borçların ifası, borçlunun temerrüdü, borçların etkisi, borçların sona ermesi, borç ilişkilerinde özel durumlar, alacağın temliki ve borcun nakli konuları işlenmektedir. Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Teorik bilgi ve örneklemeler yapılacaktır. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri Adı ISL13211 İLETİŞİM Ders İçeriği: İletişimin tanımı, türleri,öğeleri, işlevleri. Sözlü ve yazılı iletişim teknikleri ve türleri, Meslek yaşamında iletişim.grup ve Kitle iletişimi. İletişim araçları ve kanalları. Grafik İletişim ve kullanım alanları. Etik ve mesleki etik Adı ISL13213 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders İçeriği: Bilgi ve Bilim Felsefesi, Kaynak tarama, Araştırma sorusu ve Araştırma hipotezi, Araştırma süreci, Örnekleme, Birincil ve İkincil kaynaklar, Ölçme ve Ölçekleme, Veri Analizi, Araştırma Raporu Sınav yöntemi: Yazılı ya da test sınavları ve ders içi değerlendirme Adı IBF13207 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Ders İçeriği: Türk sosyal güvenlik sistemi, işçilerin sosyal güvenliği, memurların sosyal güvenliği, bağımsız çalışanların sosyal güvenliği, sigortalı hizmetlerin sosyal güvenliği, sigortalı hizmetlerin birleştirilmesi, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler. 6

7 Adı IBF13201 SİYASET BİLİMİ Ders İçeriği : Bu ders, temel siyasal kavramları ve kuramları, bunların tarihsel gelişimleri içerisinde incelemeyi amaçlar. Öğrencilere, siyasetin önemli konu başlıkları olan, devlet, iktidar, meşruluk, demokrasi, siyasal sistemler, siyasal ideolojiler, siyasal partiler ve sivil toplum hakkında birikim kazandırır Adı IBF13205 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Ders İçeriği: Emek piyasaları, emek arzı ve talebi, emek mobilitesi; ücretler; istihdam ve işsizlik sorununun teori ve pratikte sosyo-ekonomik açıdan incelenmesi; sendikaların ekonomik analizi IV. YARIYIL Adı ISL13202 İSTATİSTİK-II Ders İçeriği: Örnekleme Kavramı, Aşamaları ve Yöntemleri; Örnekleme Dağılımı ve Merkezi Limit Teoremi; Güven Sınırları; Parametrik ve Parametrik Olmayan Hipotez Testleri ile Basit Doğrusal Regresyon ve Korelasyon Analizlerinin incelenmesi ve uygulanması. Adı ISL13204 TİCARET HUKUKU Ders İçeriği : Ticari işletme, kıymetli evrak ve şirketlere ilişkin konular Türk Ticaret Kanununu sistemine uygun olarak esas alınacaktır. Öğretim Yöntemi: Ders, teorik anlatım ve öğrencilerle karşılıklı tartışma şeklinde işlenecektir Adı ISL13206 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Ders İçeriği: Analize tabi tutulacak temel mali tablolardan bilançonun analiz bakımından anlam ve önemi, Gelir tablosunun analiz bakımından anlam ve önemi, Karşılaştırmalı Tablolar analiz tekniği, Dikey analiz tekniği, Oran analiz tekniği, Fon akısı analizi, Nakit akım tablosu analizi. 7

8 Adı UNV13021 MESLEKİ İNGİLİZCE-II Adı ISL13208 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders İçeriği: Yönetim kavramı, tarihsel süreci, klasik, Neo klasik, Modern ve Post Modern Yönetim Yaklaşımları, Yönetimin Fonksiyonları, Modern Sonrası Yönetim Yaklaşımları. SEÇMELİ DERSLER Ders İçeriği: Ekonomi Hakkında Konuşmak; temel ekonomi Bilgileri; makro ve mikro ekonominin temel terimlerini; akademik İngilizce metinler, ekonomi parçalarını Türkçeye çevirme, temek İngilizce grameri, Güncel Etkinlikler; Kişisel Gelişim Adı ISL13210 PAZARLAMA İLETİŞİMİ Ders İçeriği: Bütünleşik Pazarlama İletişimine giriş, İletişim, reklam ve halkla ilişkilerin teori ve tarihçesi, Göstergebilim, Uluslararası reklamcılık, İnternet reklamcılığı ve reklam içerikli bilgisayar oyunları, Politik halkla ilişkiler ve reklam, Etkinlik sponsorluğu ve etkinlik pazarlaması, Ürün yerleştirme, Satış noktasında reklam, İletişim etkinliği, Şöhret imzaları, reklamın ahlaki ve toplumsal boyutu, Eğlendiren perakendecilik, sosyal reklam, Kişisel satış ve sözsüz iletişim, Retorik reklam, Ürün ve fiyat iletişimi Sınav yöntemi: Klasik yazılı ve test usulü sınavlar ve ders içi değerlendirme Adı KMY13206 KAMU YÖNETİMİ Ders İçeriği: Kamu Yönetiminin tanımı, konusu, gelişimi ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi, yönetim düşüncesi, kamu yönetiminin örgütlenmesi, Türk kamu yönetiminin özellikleri, merkezi yönetim örgütü, yerel yönetimler ve hizmet yerinden yönetim kuruluşları, bürokrasi, kamu personel yönetimi, kamu yönetiminin denetlenmesi. 8

9 Adı KMY13208 KAMU MALİYESİ Ders İçeriği: Devlet Faaliyetleri Ve Finansman Teknikleri: Maliye Biliminin Evrimi, Devletin Ekonomik Faaliyetleri, Kamu Ekonomisi, Devlet Faaliyetlerinin Parasal Tanımı; Kamu Harcamaları: Milli Muhasebe, Devlet Faaliyetlerinde Karar Alma, Bütçe, Bütçe Türleri, Bütçeleme Süreci, Devlet Faaliyetlerinin Finansmanı, Devletin Parasal İşlemleri, Hazine İşlemleri ve Devletin Borçlanması; Genel Vergi Kuramı: Verginin Tanımı ve Başlıca Vergicilik Kavramları, Vergicilik Kuralları ve İktidar Kuralını Gerçekleştirmede Kullanılan Araçlar, Vergileme Teknikleri, Vergi Türleri, Vergi Sistemleri, Vergi Yükü, Vergi Baskısı, Yerel Yönetimler Maliyesi ve Maliye Politikası. Adı KMY13210 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI Ders İçeriği: Osmanlı dan başlayarak toplumsal yapısının temel göstergeleri olarak siyasi, idari, ekonomik ve sosyal yapıları bütüncül bir yöntemle kurum, araçlar ve politikaların tarihi süreçte devamlılık ve değişimi; Osmanlı devletinden Türk ulus-devletine geçiş ve ulus inşa süreci; Günümüz Türkiye sini oluşturan temel dinamikler, kabile ve aşiret yapısı, etnik milliyetçilik ve terör, dini akımlar ve çeşitli alt kimlikler gibi konuların toplumsal bütünleşme sürecine olan etkileri ortaya konulmaktadır. Bu çerçevede, modern Türkiye nin oluşumu, siyaset, eğitim, din ve ekonomi kurumları kapsamlı bir şekilde işlenmektedir. Adı KMY13212 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Ders İçeriği : Uluslararası İlişkiler in kavramsal çerçevesi ve temel konuları. Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma Sınav yöntemi: A: Sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev Adı CEI13204 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ Ders İçeriği : Bu derste iş ve çalışma ele alınacaktır. Derste ağırlıklı olarak modern sektörlerdeki iş ilişkileri incelenecektir. Bununla birlikte Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkelerde önemini sürdüren enformal sektörde çalışma konusuna da değinilecektir. Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma Sınav yöntemi: A: Sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev 9

10 V. YARIYIL Adı ISL13301 PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders İçeriği : Temel pazarlama bilgileri üzerine; pazarlama araştırması, tüketici davranışı, endüstriyel pazarlama, pazar bölümlendirme, pazarlama yönetiminin organizasyonu, hizmet pazarlama, uluslar arası pazarlama gibi konuları içermektedir. Öğretim Yöntemi: Yansı ve sunumlar ile desteklenmiş ders anlatımı Sınav yöntemi: En az bir Ara sınav ve Yıl sonu sınavı(final) Adı ISL13303 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Ders İçeriği : Örgütsel davranış, tarihsel gelişimi ve geleceği, örgüt içinde birey ve kişilik, bireylerin tutum ve davranışları, iş tatmini, algılama ve bireysel karar alma, motivasyon, grup davranışı. yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapılacaktır. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri Adı ISL13305 MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ Ders İçeriği: Gelir, maliyet ve zarar kavramları, üretim maliyetlerinin tespiti, maliyet hesapları, maliyet sistemleri, standart maliyet yöntemi, maliyet analizleri, başa baş analizi, maliyet-hacim-kar analizi. Öğretim Yöntemi: İnteraktif katılım, soru-cevap. Adı ISL13307 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Ders İçeriği : İnsan kaynakları yönetiminin amaç ve hedeflerinin açıklanması, insan kaynakları yönetiminin işlevleri, ilkeleri ve örgütlenmesi, insan kaynakları planlaması, iş analizi ve iş tanımı, iş gören bulma ve seçme teknikleri, performans değerleme, eğitim yönetimi ve kariyer geliştirme, ücret yönetimi ve iş değerleme, güncel İK uygulamaları. 10

11 SEÇMELİ DERSLER Adı ISL13309 VERGİ HUKUKU Ders İçeriği: Vergi Usul Kanunu için altyapı oluşturmak ve muhasebe uygulamaları için karşılıklı hak ve vergi mükelleflerinin yükümlülüklerini ve durumunu içerir. Öğretim Yöntemi: Ders, teorik anlatım ve öğrencilerle karşılıklı tartışma şeklinde işlenecektir. Adı ISL13311 PAREKENDECİLİK YÖNETİMİ Ders İçeriği: Bu dersin içeriği, dağıtım kanallarının tanımı, dağıtım kanalı stratejileri, dağıtım kanalında çatışma ve işbirliği kavramları, Perakendeci, Perakendecilik ve Perakende Satış Kavramı, Perakendeci İşletme Tipleri, Dünyada Perakendecilik, Perakendecilik Yönetim Stratejisi, Perakendecilik Sektöründe Rekabet ve Yeni Stratejiler hakkında öğrencilere bilgi verilmesi ve perakendecilikte ürün çeşitlendirmesi, fiyatlandırma, tutundurma kararları kavramlarının örnekler yardımıyla açıklanmasıdır. Adı ISL13313 BİLGİSAYARLI İSTATİSTİK Ders İçeriği : Temel İstatistik bilgileri ışığında SPSS programının kullanılması. Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma Sınav yöntemi: A: Sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev Adı ISL13315 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI Ders İçeriği : Yöneylem Araştırmasına Giriş, Lineer Programlama ve Model Kurma, Grafik Yöntem, Simpleks Yöntem, M Tekniği, Dualite ve Ekonomik Yorum, Duyarlılık Analizleri, Taşıma ve Atama Problemleri Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım ve örnek problem çözümleriyle öğrenci ile etkileşimli bir biçimde işlenecektir. Öğrencilerden derse katılımları, örnek olay çözümlemeleri yapmaları ve verilen ödevleri sunmaları Sınav yöntemi: Klasik yazılı sınavlar, ödevler/sunumlar ve ders içi değerlendirme 11

12 Adı ISL13317 MARKA YÖNETİMİ Ders İçeriği : Bu derste marka ve marka yönetimi ayrıntılı olarak incelenecektir. Ders kapsamında marka yönetimi süreci,ve bu süreci etkileyen faktörler ele alınacak ve örnek olaylar üzerinden analizler ve tartışmalar yapılacaktır. Derste aynı zamanda öğrencilerden marka yönetimi planları hazırlamaları istenecektir. Öğretim Yöntemi: Yansı ve sunumlar ile desteklenmiş ders anlatımı Sınav yöntemi: En az bir Ara sınav ve Yıl sonu sınavı(final) Adı IKT13311 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ Ders İçeriği: Doğu-Batı ilişkilerinin tarihsel gelişimi, Batı'nın aydınlanma çağı, Türk Devletlerinin tarihsel gelişimi ve batılılaşma süreçleri, AB tarihi ve kurumları, Türkiye-AB ilişkileri ve bunun ekonomiye etkisi, Türkiye'nin AB adaylığı süreci VI. YARIYIL Adı ISL13302 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Ders İçeriği: Pazarlama Araştırması süreci, Keşfedici Araştırmalar, Tanımlayıcı Araştırmalar, Veri toplama yöntemleri, Gözlem, Anket, Deney, Ölçme ve Ölçekleme, Örnekleme, Veri Analizi Yöntemleri Sınav yöntemi: Yazılı ya da test sınavları ve ders içi değerlendirme Adı ISL13304 MUHASEBE UYGULAMALARI Ders İçeriği : Hazır Değerler, finansal varlıklar, finansal borçlar, stok değer düşüklüğü, sermaye piyasası araçlarının muhasebeleştirilmesi, şahıs ve sermaye şirket türleri. Öğretim Yöntemi: İnteraktif katılım, soru-cevap. 12

13 Adı ISL13306 FİNANSAL YÖNETİM Ders İçeriği : Finansal yönetimin tanımı, paranın zaman değeri, finansal analiz, finansal planlama ve denetim, kısa vadeli fon kaynakları, orta vadeli fon kaynakları, uzun vadeli fon kaynakları, sermaye maliyeti ve optimal sermaye yapısı, kar payı dağıtım politikası, Çalışma sermayesi yönetimi, nakit ve nakit benzeri varlıkların yönetimi, alacak ve stok yönetimi, sermaye bütçelemesi, para ve sermaye piyasası (araçları, kurumları), hisse senedi ve tahvil değerlemesi. Adı ISL13308 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Ders İçeriği : Toplam Kalite Yönetimi'nin kavramları, felsefesi ve uygulamaları, yönetimde toplam kalite anlayışı, kalite grupları, temel yönetim kavramları; Toplam Kalite Yönetimi açısından motivasyon, iletişim, takım çalışması ve liderlik, eğitim ve değişim, organizasyon ve sistemler; ISO kalite yönetim sistemi, tam zamanında üretim sistemleri, kalite çemberleri. Öğretim Yöntemi: Yansı ve sunumlar ile desteklenmiş ders anlatımı Sınav yöntemi: En az bir Ara sınav ve Yıl sonu sınavı(final) SEÇMELİ DERSLER Adı ISL13310 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Ders İçeriği: Türk vergi sisteminin esasları, gelir vergisi, vergi hukuku, ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, gayrimenkul sermaye kazancı, menkul sermaye kazancı, serbest meslek kazançları, sair kazançlar ve iratlarda vergi hesaplaması, katma değer vergisi, kurumlar vergisi ve matrah tespiti, kurum kazancının beyanı, verginin tarhı ve ödenmesi. Öğretim Yöntemi: Dersler anlatım şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Teorik bilgi ve örneklemeler yapılacaktır. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri 13

14 Adı ISL13312 SATIŞ YÖNETİMİ VE KİŞİSEL SATIŞ TEKNİKLERİ Ders İçeriği: Denetimin Anlamı/Pazarlama Denetimi/Satış Yönetimi Denetimi için Temel Kavramlar/ Satış Örgüt Yapısı/Satışçıların Tedariki, Seçimi ve Mesleki Gelişmesi/Satışçıların Eğitimi ve Yetiştirilmesi/Satışçıların Değerlendirilmesi/Satışçıların Ücretlendirilmesi/Satışçıların Gözetim ve Kontrolü Öğretim Yöntemi: Yansı ve sunumlar ile desteklenmiş ders anlatımı. Sınav yöntemi: En az bir Ara sınav ve Yıl sonu sınavı(final) Adı ISL13314 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Ders İçeriği : Bilişim sistemlerinde kavramlar, iş stratejilerinde bilişim etkileri, iş yapısında bilişim sistemlerinin etkileri, bilişim sistemleri ve karar mekanizmaları, bilişim sistemlerinin sosyal ve kültürel etkileri, bilgisayarlar ve bilgi işlem, bilişim sistemleri yazılımları, veri kaynaklarının yönetimi, telekomünikasyon, geniş ölçekli girişimci bilgi işleme ağı, organizasyonlar, bilgi yönetimi ve karar verme, bilişim sistemlerinin organizasyonel kültüre etkileri Öğretim Yöntemi: Ders, teorik anlatım ve öğrencilerle karşılıklı tartışma şeklinde işlenecektir Adı ISL13316 HALKLA İLİŞKİLER Ders İçeriği: Derste Halkla İlişkiler ve tanıtım ilkeleri tanıtılacak, bir ürün bir marka ya da kişisel tanıtım için gerekli şartlar, hedef kitleyi etkileme ve ikna etme sanatı ile sosyal sorumluluk kavramları incelenerek kamu ve özel sektörlerde Halkla İlişkilere iyi örnekler sınıfta tartışılacak Öğretim Yöntemi: Ders, teorik anlatım ve öğrencilerle karşılıklı tartışma şeklinde işlenecektir Adı IKT13312 KÜRESELLEŞME Ders İçeriği: Bu ders, öğrencilere Küreselleşme olgusunu detaylı bir şekilde öğretmeyi ve analiz etmeyi amaçlamaktadır. Öğretim Yöntemi: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 14

15 VII. YARIYIL Adı ISL13401 YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ Ders İçeriği : Yatırım terimleri; bireysel yatırım süreci; ekonomi, sektör ve şirket analizleri; hisse senedi yatırımları ve değerlemesi; tahvil yatırımları ve değerlemesi; piyasa etkinliği; sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli, arbitraj fiyatlandırma modeli; portföy yönetimi, porföy performansının ölçülmesi Adı ISL13403 MUHASEBE DENETİMİ Ders İçeriği : Denetim ve muhasebe arasındaki ilişkiler Denetim türleri Denetçi Türleri Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları Denetim Kanıtları ve Denetim Teknikleri Mali Tabloların Denetiminde Döngü Yaklaşımı Bilanço ve Gelir Tablosu kalemlerinin bağımsız denetimi Döngü Yaklaşımına göre şirket uygulamalarının çözümü Denetim Raporlarının hazırlanması Öğretim Yöntemi: İnteraktif katılım, soru-cevap. Adı ISL13405 ÜRETİM YÖNETİMİ Ders İçeriği: Bu derste, üretim kavramı üzerinde durularak üretim sisteminin ve onun çevresi ile birlikte girdi-işlem-çıktı süreci içindeki akışa paralel olarak ve yukarıda bahsedilen öğrenme çıktılarının öğrenciler tarafından kavranabilmesi için gerekli bilgiler verilerek teknikler öğretilecektir. 15

16 SEÇMELİ DERSLER Adı ISL13407 BİLGİSAYARLI MUHASEBE Ders İçeriği: Program Kurmak, Muhasebe İşlemleri, İşletme Defteri, Personel Takibi, Yedekleme, Bilanço usulüne göre ana hesaplar seviyesinde defter tutabilme ve mali tabloları düzenleme, Bilanço usulüne göre ana hesaplar seviyesinde defter tutabilme ve mali tabloları düzenleme Bilanço usulüne göre alt hesaplar seviyesinde defter tutabilme ve mali tabloları düzenleme, Bilanço usulüne göre alt hesaplar seviyesinde defter tutubilme ve mali tabloları düzenleme, Yıl sonu devir ve diğer işlemler, Stok takibi, Cari takibi, Çek ve senet Takibi, Banka takibi, kasa takibi Adı ISL13409 KANTİTATİF KARAR VERME TEKNİKLERİ Ders İçeriği: Karar Analizi, Belirlilik Halinde Karar Verme, Risk Halinde Karar Verme, Belirsizlik Halinde Karar Verme, Karar Ağaçları, Oyun Teorisi, Ağ Modellleri, Proje Yönetimi, PERT/CPM, Simülasyon. Problem çözümüne ağırlık verilecek, örnek olay incelemesi yapılacaktır. Problemin paket programlar ve tablo programları ile çözümü yapılarak ders bilgisayar ortamına da taşınacaktır. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri Sınav yöntemi: Klasik yazılı sınavlar, ödevler ve ders içi değerlendirme Adı ISL13411 ULUSLAR ARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Ders İçeriği: Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tabloların Sunuluşu, Stoklar, Nakit akış tablosu, Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar, Raporlama tarihinden sonraki olaylar, Maddi duran varlıklar, hasılat, kur değişiminin etkileri, Borçlanma maliyetleri, varlıklarda değer düşüklüğü, Karşılıklar, lu Borçlar ve lu Varlıklar, Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması, İşletme Birleşmeleri standartlarının teorik olarak incelenmesi ve pratik uygulamaların incelenmesi. 16

17 Adı ISL13413 KARİYER YÖNETİMİ Ders İçeriği: Bu derste kariyer yönetimi ile ilişkili kavramları, kariye yönetimi uygulamaları ve araçları, kariyer devreleri ve kariyer sorunları ve çözümleri ile ilgili konulara değinilecektir. yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapılacaktır. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri. Adı ISL13415 HİZMET PAZARLAMASI Ders İçeriği: Hizmet Tanımı ve Kavramı, Hizmet Sektörü, Hizmetlerin Özellikleri ve mallardan farklılıkları, Hizmet işletmeleri türleri, Hizmet işletmelerinde talep ve kapasite, Hizmet pazarlamasında personel, müşteri ve fiziksel kanıtlar, hizmet pazarlaması ve ilişkisel pazarlama yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapılacaktır. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri Sınav yöntemi: Yazılı ya da test sınavlar ve ders içi değerlendirme Adı ISL13417 GİRİŞİMCİLİK Ders İçeriği: Tarihsel süreç içerisinde girişimcilik, makro ekonomik açıdan girişimciliğin önemi, girişimcilik alt yapısının Oluşturulması, girişimcilik kültürünün oluşması, çeşitli ülkelerde girişimcilik kültürü, üretim, pazarlama, finansman, insan kaynakları ve teknoloji kullanımı açısından girişimcilik darboğazları. Öğretim Yöntemi: Yansı ve sunumlar ile desteklenmiş ders anlatımı Sınav yöntemi: En az bir Ara Sınav ve Yıl Sonu Sınavı (Final) Adı ISL13419 YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ders İçeriği: Yatırım projelerinin önemi ve temel kavramları, yatırım projelerinin yönetim teknikleri, yatırım projelerinin ekonomik, teknik ve finansal yönden değerlendirilmesi, risk ve enflasyon ortamlarında yatırım projelerinin değerlendirilmesi, kamu ve özel yatırım projelerinin farklılıkları, çok amaçlı projelerin değerlendirilmesi ve projelerin ulusal ekonomi açısından değerlendirilmesi. 17

18 Adı IKT13409 BİLGİ EKONOMİSİ Ders İçeriği: Bilgi ekonomisi kavramı, yenilik iktisadı, bilgi ekonomisinin mikro ekonomik etkileri, bilgi ekonomisinin makro ekonomik etkileri, bilgi ekonomisinin iktisat politikası üzerindeki etkisi.. Sınav yöntemi: A: Sınav, B: Ödev VIII. YARIYIL Adı ISL13402 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKASI Ders İçeriği: Ders teorik ve pratik bilgilerin yanı sıra iş hayatındaki güncel gelişmelerin irdelenmesi ile desteklenmektedir yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapılacaktır. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri Sınav yöntemi: Yazılı sınavlar ve ders içi değerlendirme Adı ISL13404 TÜKETİCİ DAVRANIŞI Ders İçeriği: Mikro konulardan makro konulara doğru ilerleyen dersin kapsamında, tüketicinin algılaması, öğrenmesi, motivasyonu, kişilik ve hayat tarzı, tutumları, kimlik tanımlaması, karar mekanizmaları, toplumsal ve kültürel etkileşimleri gibi konular işlenir. Tüketimin alışveriş öncesi, sırası ve sonrası boyutlarına bakılır. Öğretim Yöntemi: Yansı ve sunumlar ile desteklenmiş ders anlatımı. Sınav yöntemi: En az bir Ara Sınav ve Yıl Sonu Sınavı (Final) Adı ISL13406 ULUSLARARASI PAZARLAMA Ders İçeriği: Bu ders küresel ve uluslararası piyasalar bağlamında pazarlama stratejisi ve yönetimi üzerine odaklanmaktadır. Öğretim Yöntemi: Slaytlarla anlatım, soru-cevap, tartışma, takım/grup çalışması, örnek olay incelemesi, ödev sunumlarının tartışılması. Sınav yöntemi: Ara Sınav: %30, Ödev ve sunumu: %30, Yarıyıl Sonu Sınavı: %40 18

19 SEÇMELİ DERSLER Adı ISL13408 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ Ders İçeriği: Turizm İşletmelerinin türleri, Turizm İşletmelerinin özellikleri, Turizm işletmeleri için stratejik planlama süreci, Durum analizi, Turizm işletmelerinin işlevleri, Turizmle ilgili girişimcilik işlemleri, Turizm işletmelerinde yatırım işlemleri, Turizm işletmelerini ilgilendiren yasal düzenlemeler ve ilgili kurumlarla ilişkiler, Turizm Meslek Birlikleri ve Turizm işletmeciliği açısından üye olunması gereken kuruluşlar, Turizm işletmelerini etkileyen çevrede yer alan faktörler ve kurumlar Öğretim Yöntemi: Yansı ve sunumlar ile desteklenmiş ders anlatımı Sınav yöntemi: En az bir Ara Sınav ve Yıl Sonu Sınavı (Final) Adı ISL13410 DENETİM UYGULAMALARI Ders İçeriği: Denetimin tanımı, denetim ve denetçi türleri, denetim standartları, iç kontrol sisteminin incelenmesi ve hesaplar bazında denetim çalışmalarının yapılmasıdır. Konuların tamamı detaylı bir şekilde incelenecek ve anlatılacaktır. Adı ISL13412 FİNANSAL VAKA ANALİZLERİ Ders İçeriği: Finansal Vak'a Analizi dersi; öğrencilere temel finans konularını örnek olaylar yardımıyla öğreten bir ders niteliğindedir. Bu kapsamda verilecek olan vak alar aşağıdaki konularda olacaktır: Finansal Amaç / Paranın Zaman Değeri / Risk ve Getiri / Finansal Tablolar (Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu) / Finansal Analiz / Başabaş Analizi - Kaldıraç Oranları / Finansal Planlama (Proforma Tablolar, Nakit Bütçeleme, Alacak / Stok Yönetimi) / Yatırım Projeleri / Sermaye Maliyeti vb. Adı ISL13414 LİDERLİK Ders İçeriği: Lider ve Yönetici Kavramları, Davranışsal Liderlik Teorileri, Durumsal Liderlik Teorileri ve Modern Liderlik Teorileri 19

20 Adı ISL13416 REKLAM VE REKLAM YÖNETİMİ Ders İçeriği: Pazarlama İletişimi, Reklam ve Reklam Türleri, Reklam Ortamları, Reklam Süreci, Reklam Kampanyası, Medya Planlama ve Ölçümleme, Tüketici Davranışı ve Hedef Kitle Adı ISL13418 BANKACILIK Ders İçeriği: Bankacılık tarihi, banka, banka çeşitleri, bankalarda aktif pasif yönetimi, bankalarda risk yönetimi, bireysel bankacılık, internet bankacılığı, uluslar arası bankacılık. Adı ISL13420 PERFORMANS YÖNETİMİ Ders İçeriği: Performans Yönetiminin Tanımı, Performans Planlama, Performans Göstergeleri, Motivasyon, İş Analizleri, Performans Değerlendirme Yöntemleri, 360 Derece Performans Değerlendirmesi Adı ISL13422 SİGORTACILIK UYGULAMALARI Ders İçeriği: Sigortacılığın tarihi, temel kavramları, ilkeleri, hasar yönetimi, sigorta türleri ve reasürans konularını içerir. Sınav yöntemi: A: Sınav, B: Ödev 20

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL/ GÜZ DÖNEMİ IKT1003 İKTİSADA GİRİŞ İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadi kanunlar, iktisadın diğer bilim dallarıyla ilişkisi, İhtiyaç,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 I.DÖNEM 5129131-5130131 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL101 İşletme Bilimine Giriş (3-0)3 Ders hem şirketlerin günümüzün etkileşimli piyasasında yarışmalarını

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ UTL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu ĠġL 101 Genel Muhasebe I Muhasebenin Tanımı ve Önemi,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Zorunlu Dersler Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ATA101 2+0 2 Ders İçeriği :

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye Giriş -

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL 101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ TRK 101 Türk Dili I 2+0 2,0 Dil nedir: Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Dil-kültür münasebeti; Türk Dilinin

Detaylı