S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ"

Transkript

1 S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENETİM KURULU FAALİYET RAPORU BİLANÇO VE GELİR GİDER TABLOSU 2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ Rüzgarlı Caddesi Celal Atik Sokak Halis Köseoğlu İşhanı No:4/53 Ulus ANKARA Tel: Faks:

2 Sayın Üyemiz Kooperatifimizin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Cumartesi günü saat 09:30 da aģağıdaki gündemi görüģmek için Ġller Bankası Sosyal Tesisleri / Anadolu Bulvarı Ankara adresinde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı Gündem ile aynı yer ve saatte Cumartesi günü tekrar toplanılacaktır. AĢağıdaki Gündem den anlaģılacağı üzere Kooperatif hakkında Üyelerimiz tarafından ileride telafisi mümkün olmayan önemli kararlar alınacağından ve bu kararların bütün üyelerimizi bağlayacağından muhakkak toplantıya bizzat katılmanızı önemle rica ederiz. Saygılarımızla Yönetim Kurulu Toplantı Adresi: Ġller Bankası Sosyal Tesisleri(Timko ġantiyesi yanı) Anadolu Bulvarı AOÇ-MacunKöy/ANKARA Toplantı Tarihi ve Saati: Saat:09:30 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış saygı duruşu, Divan Teşkili ve Divana Tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi, 2. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının okunması, Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının Okunması ve Müzakeresi, 3. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası, Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının onaylanması, 4. A Grubu AOÇ- Macunköy işyerlerinin durumunun görüşülmesi, Azami Tutarı ,00-TL(Onmilyon- TürkLirası) na kadar Bankalardan veya Finans Kurumlarından kredi kullanımı için Yönetim kuruluna yetki verilmesi, 5. B Grubu Etimesgut arsalarının durumunun değerlendirilmesi, Azami Tutarı ,00-TL(Onmilyon- TürkLirası) na kadar Bankalardan veya finans kurumlarından kredi kullanımı için Yönetim kuruluna yetki verilmesi, projelendirme ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve yaptırılacak inşaatların yaptırma yönteminin belirlenmesi, yılı Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarının Hakkı Huzurlarının tespiti, Geç ödeme cezaları oranının belirlenmesi, Ödemelerin son gününün her ayın 25 i olması hususunda karar alınması, Yönetim Kuruluna Tahmini Bütçede belirlenen fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi, 7. Yönetim ve Denetim Kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçimi, Emanet Komisyonunun asıl ve yedek üyelerinin seçimi, 8. Dilek temenniler ve kapanış. 2

3 2013 YILI YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU Sayın Üyelerimiz 2013 Yılı Olağan Genel Kuruluna HoĢ geldiniz.2013 yılı faaliyetlerimiz kısaca sıralayacak olursak; 42342/1 parselde 96 iģyeri ve 43311/1 parselde 160 iģyerleri tamamlanarak tarihinde iskanları alınmıģtır. 256 iģyerinin elektrik abonelikleri yaptırılmıģ olup kullanıma hazır hale getirilmiģtir /1 parsel arazimizin bir kısmında iģgalci olarak bulunan Ġsmet yıldırım ın Ankara BüyükĢehir Belediyesi aleyhine açmıģ olduğu, Kooperatifimizin de müdahil olarak bulunduğu imar planı iptal davası maalesef sonuçlanmadığından ve hukuki süreç bitmediğinden arazideki iģgalcinin tahliyesi gerçekleģememiģ ve tamamlanamayan 32 iģyerinin inģaatına baģlanılamamıģtır. Kooperatiflerde eģitlik ilkesi gereği iģyerleri tamamlanmadan Ortaklara kura çekilerek tapuların teslimi hukuken olanaksızdır. Bu itibarla Çevre ve ġehircilik bakanlığından durumumuz hakkında görüģ talep edilmiģtir. Bakanlığın bu GörüĢü neticesinde; Tüm Kooperatif yapılarının tapuları alınmadan bir bölümünün ortaklara devredilmesinin Ortaklar arası eģitlik ilkesini ihlal edeceği ve Kura çekilmesi ve tapu devrinden sonra oluģabilecek ortaklık mülkiyet sorunları hakkında, YerleĢik Yargıtay kararlarında Ortaklık hakkı ile mülkiyet hakkının ayrı haklar olduğu ve birbirinden bağımsız olarak devredilebileceği, ortağın sadece mülkiyet hakkını devretmesi halinde, bunun ortaklık payının devrini gerekli kılmayacağı ve paya iliģkin ortak giderler için sorumluluğun ortak yönünden devam edeceği, dolayısı ile ortaklık hakkı ile iģyeri sahipliliğinin ayrı statüler olduğu paya iliģkin ortak giderler için pay sahibinin sorumluluğunun, pay devredilmedikçe ve ortaklıktan çıkma-çıkarılma gerçekleģmedikçe devam edeceğidir. Bakanlığın bu görüģleri çerçevesinde bitirilmiģ olan 256 iģyerinin değerlendirilmesi ve diğer Ortaklık ve mülkiyet sorunlarının Kooperatifimizi içinden çıkılmaz hale gelmemesi, mevcut iģyerlerinin de belli bir marka haline gelmesi açısından Ortaklarımız tarafından Türkiye de ilk olarak S.S. TĠMKO Eti Gayrimenkul ĠĢletme Kooperatifi adı altında bir Kooperatif kuruldu tarihli her iki Kooperatifin Olağan Üstü Genel kurul Toplantılarında kabul edilerek, S.S. TĠMKO Tesisat ĠnĢaat Sanayi Malzemecileri Toplu ĠĢyeri Yapı Kooperatifi S.S. TĠMKO Eti Gayrimenkul ĠĢletme Kooperatifi ne Tüm Aktif Varlıklarını devrederek aynı üyelerin aynı ortaklık hakları korunarak birleģme yapılmıģtır. BirleĢme tescili akabinde Gayrimenkul DanıĢmanı A.K.G. Gayrimenkul DanıĢmanlık Ltd. ġirketi ile anlaģarak 256 iģyerlerinin kiralanması için talep toplanması ve reklam tanıtım çalıģmaları sürdürülmüģtür. Etimesgut Arazilerimizle ilgili faaliyetlerimiz ise; Arazimiz üzerinde Ankara nın ihtiyacı olan, daha ucuz maliyetli ve kısa sürede faaliyete geçebilecek imar değiģikliği ihtiyacı gerektirmeyen lojistik tesis ve uluslararası ticaret merkezi ile ilgili proje çalıģmalarımız devam etmektedir Yılı Faaliyetlerini bilgilerinize ve Genel Kurulun Onayına sunarız. Saygılarımızla YUSUF YILDIRIM YILMAZ ÇETĠN EROL OKCU M.MURAT ER CEMAL BAYAR 3

4 2013 YILI GENEL KURULUNA ĠLĠġKĠN DENETĠM KURULU RAPORU Genel kurul toplantı tarihi Ġncelemenin ait olduğu dönem Rapor düzenleme tarihi Raporun yönetim kuruluna teslim tarihi Denetim kurulumuz S. S.TĠMKO Eti Gayrimenkul iģletme Kooperatifi nin 2013 (yılı) dönemine ait iģlemlerini ve kayıtlarını inceledi, durumu tespit eden iģ bu raporu hazırladı. A - KuruluĢ Bilgileri: 1. Kooperatif tarihinde kurulmuģ. Ticaret Sicil No: Oda Sicil No: 54/1598 ile Bakanlık Sicil No 06/14105 iģlem görmektedir 2. Kooperatifin adı S.S.Timko Eti Gayrimenkul ĠĢletme Kooperatifidir Unvan da 1163 sayılı kooperatifler kanuna aykırılık yoktur. 345 Ortak üye 288 A Grubu hissesi 288 B grubu hissesi toplam 576 hissedarı ile faal durumdadır B - Yönetim Kurulu ve Personel ĠĢlemleri : 1. Yönetim Kurulu üyeleri, üyelik Ģartlarına uygundur. 2. Ġnceleme döneminde yönetim kurulu toplantı nisapları tamdır. 3. Yöneticilerin çalıģmalarında zararlı, yanıltıcı, davranıģları olmadığı görülmüģtür. Haklarında açılmıģ dava yoktur. 4. Yönetim kuruluna bir önceki genel kurulda belirlenen huzur hakları ödenmiģtir, ayrıca ödeme yapılmamıģtır. 5. Yapılan ĠnĢaat ve Ġmalatlar genel kurulca belirlenmiģ yöntemle yapılmaktadır. 6. Yönetim Kurulu üyeleri ile kooperatif çalıģanlarının kooperatifle ilgili herhangi bir ticari muameleleri olmamıģtır. 7. Ġnceleme döneminde gayrimenkul alınmamıģtır. 8. Defter ve belgelerin incelenmesi için denetçilere tesliminde sıkıntı olmamıģtır. 9. Yönetim Kurulu tarafından sunulan çalıģma raporu, kooperatifin gerçek durumunu yansıtmaktadır. 10. Kooperatif çalıģanlarına ödenen ücretler, vergiler ve Sosyal Güvenlik primleri eksiksiz ve zamanında ödenmiģtir. C - Ortaklık ĠĢlemleri : 1. Ortaklar listesi AnasözleĢmeye uygun düzenlenmiģtir. Hazurun listesi ortaklar listesidir. 2. Bu dönemde ortak devri yoktur. 3. Genel kurul toplantısına sunulan ortaklar (Hazurun) listesi Kooperatifin ortaklar defterindeki kayıt ile uyumludur. 4. Ortak sayısı genel kurul tarafından belirlenmiģ ortak sayısıdır, sayı üzerinde yeni ortak kaydı yapılmamıģtır. 5. Bu dönemde ortaklıktan ihraç olmamıģtır. 6. Kooperatif ortakları tarafından, Denetim Kuruluna Yönetim Kurulu hakkında, intikal eden Ģikâyet olmamıģtır 7. Yönetim Kurulu ve çalıģanlar, ortaklar ile iliģki ve iģlemlerinde eģitlik ilkesi ile hareket etmiģlerdir. Ç - Türk Ticaret Kanunu Gereği Tutulması Zorunlu olan Defter ve Belge ĠĢlemleri: 1. Defter ve Belgelerin Tasdik iģlemleri Defter Cinsi Var AçılıĢ tarihi No Noter Kapan tarihi No Noter DüĢünceler Yevmiye defteri x Ank 3 Noter Ank 3 Noter Kayıtlara uygundur Defteri Kebir x Ank 3 Noter Ank 3 Noter Kayıtlara uygundur Envanter Defteri x Ank 3 Noter Ank 3 Noter Kayıtlara uygundur 2. Defter ve Belgelerin 10 yıl süreyle muhafaza edildiği görülmüģtür. 3. Muhasebe kayıtları, tahsilatlar ve ödemeler geçerli belgelere dayanılarak ve genelde banka üzerinden yapılmıģtır. D - Bilanço, Gelir Gider farkı hesabı ve mali durum iģlemleri: Bilanço ve gelir gider tablosu kayıtlara ve muhasebe standart ve ilkelerine uygundur yılı hesapları, Bilanço gelir tablosu, önceki genel kurulda kabul edilmiģ bütçe ile gerçekleģmiģtir. Uyumludur. 2. Bilançonun aktifinde yer alan, Hazır Değerler Ģöyledir. Kasa hesabı ,29-TL Bankalar hesabı ,82-TL 3. Bilançonun aktifinde yer alan, Menkul Kıymetler = Tahvil ve Senet Hesabı ,59-TL Bu bakiyeler tarihi itibariyle ilgili hesapların bakiyesidir, kesin mizan sonucundan tespittir. 4. Kooperatifin alacakları: 1- A Grubu Ort. Alacak hesabı ,33-TL 2- B Grubu Ort Alacak hesabı ,81-TL Kooperatifin aidat alacakları itina ile takip edilmiģtir. 4

5 5. Kooperatifin verdiği avanslar: AĢağıdaki yüklenicilere verilmiģtir. Toplam ,006-TL dir. 1-BaĢtaĢ Hazır Beton San ve Tic. A.ġ. 15,50-TL 2-Yapı 4 Denetim ,56-TL 6. Kooperatifin Borçları: Mali, Ticari ve diğer borçlardan ibarettir, Ģöyledir. Banka kredileri Hesabı ,48-TL Satıcılar Hesabı ,98-TL AlınmıĢ teminatlar Hesabı ,15- TL Diğer Borçlar Hesabı ,33-TL Ticari Borç olan Satıcılar ,98-TL hesabının dökümü Ģöyledir. ERG Grup Güv. Sis. Tic. Ltd ġti ,64-TL Kuzey Rüzgarı Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. ġti. 2013/12 Ay 42342/ ,10-TL Adopen Plastik ve ĠnĢ. San. A.ġ 508,76-TL Erteknik Enerji Proje Müh. MüĢ. Ltd. ġti 8.040,70-TL Erkal ĠnĢ. Hafriyat Tic. Ltd ġti 420,00-TL Güzeloğulları ĠnĢ. Dekor. San. Tic. Ltd. ġti 2.443,05-TL Kolart Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. ġti 1.811,32-TL Kuzey Rüzgarı Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. ġti 43311/ ,80-TL N.S.T Orman Ürünleri Ltd. ġti 50,00-TL PĠDOSAN Plastik Doğramam A.ġ 600,00-TL Kuzey Rüzgarı Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. ġti. 2013/12 Ay Etimesgut ,61-TL AlınmıĢ teminatlar hesabı, yüklenicilerden (teminat amaçlı ) kesilen Sosyal güvenlik pirim kesintileridir, 7.Ortaklardan Alacaklar hesabı A grubu ve B grubu üyelerinin aidat ödentilerinden ibarettir. 8.Kooperatifin kısa vadeli borçlanma faiz gideri yoktur. 9.Cari dönem giderleri ,34-TL dir usule uygun yapılmıģ giderlerdir, Kooperatifin iģ hacmiyle uyumludur. 10.Gelir gider hesaplarında, gelir gider farkı ,70-TL olumsuz gerçekleģmiģtir. Dönem zararı olarak kaydedilmiģtir. 11.Kooperatifin borçları ile alacakları kooperatifin genel iģ hacmi ile uyumludur ve mali durum pozitiftir. E - Arsa alımı ve ĠnĢaat çalıģmaları: 1. Arsalar önceki dönemlerde alındığından, bu dönem raporunda açıklama söz konusu değildir. 2. Proje ve Ruhsatlar önceki yıllarda alınmıģ onaylı ve geçerli süre kapsamı dahilinde dir 3. Yapılan ĠnĢaat imalatları emanet komisyonun yeterli bulduğu firmalara ihale usulü sözleģme düzenlenerek verilmiģtir. Cari dönemdeki sözleģmeler Firmalar ile önceden yapılmıģ ihale ve sözleģmelerdir 2013 yılında sözleģme yapılmamıģtır. 4. Yüklenicilere cari dönem içinde yapılan hakediģ ödemeleri olmamıģtır. 5. ĠnĢaatta yapılan Ġmalatlar teknik Ģartnameye uygun onaylı proje ve inģaat ruhsatı gereği gerçekleģmektedir. 6. ĠnĢaatlar iģ planları ile yapılmaktadır. Ancak 43311/1 ada üzerinde A,F,J ve Ö bloklar iģ planı dıģında kalmıģtır. F - Açıklamalar: 1. Kooperatifin 42342/1 parsel üzerindeki inģaatları tamamlanmıģ. ĠĢyerlerinin iskânı alınmıģtır /1 parseldeki 160 dükkân tamamlanmıģ iģyerlerinin iskânı alınmıģtır. ĠnĢaatı baģlatılamayan A,F,J,ve Ö Bloklarının hukuki sorunların sonuçlanması beklenmektedir. 3. Kooperatifin Etimesgut bölgesindeki arsa üzerinde bu dönemde herhangi bir çalıģma planı olmamıģtır. 4. Kooperatifin idari, mali ve inģaat iģlerinin yürütülmesinde denetim tarafından eksiklik ve aykırılık görülmemiģtir Sonuç Yönetim Kurulu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Kooperatifin AnasözleĢmesi doğrultusunda, çalıģmıģlardır. Genel Kuruldan aldıkları görev ve sorumlukları uyum içinde yerine getirmiģlerdir. Yönetim Kurulunun iģlemleri ve 2013 yılına iliģkin bilanço, Envanter, Gelir Gider hesaplarının ibra edilmesi neticesi ve kanaati bizlerde oluģmuģtur. Genel kurulun takdirine sunarız. Denetim kurulu üyeleri Nevzat NUMANOĞLU Rahim BAL Mehmet UÇAN 5

6 TARĠHLĠ BĠLANÇO TABLOSU Aktifler (Varlıklar) ( 1-TL ) I- DÖNEN VARLIKLAR ,54 A HAZIR DEĞERLER , Kasa , Banka , Diğer Hazır Değerler ,00 B MENKUL KIYMETLER , Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları ,59 D DĠĞER ALACAKLAR , Ortaklardan Alacaklar , ĠĢtiraklerden Alacaklar ,81 F YILLARA YAYGIN ĠNġAAT VE ONARIM MALĠYETLERĠ , Yıllara Yaygın ĠnĢaat ve Onarım Maliyetleri , Yıllara Yaygın ĠnĢaat ve Onarım Maliyetleri , Yıllara Yaygın ĠnĢaat ve Onarım Maliyetleri ,32 H DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR , Devreden KDV ,85 II- DURAN VARLIKLAR ,33 A TĠCARĠ ALACAKLAR , Verilen Depozito ve Teminatlar ,65 B DĠĞER ALACAKLAR , Diğer ÇeĢitli Alacaklar ,89 D MADDĠ DURAN VARLIKLAR , Arazi ve Arsalar , Tesis, Makine ve Cihazlar , DemirbaĢlar , BirikmiĢ Amortismanlar (-) ,71 E MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , KuruluĢ ve Örgütlenme Giderleri 8.866, Verilen Avanslar ,06 G GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER VE GELĠR ,69 TAHAKKUKLARI 01. Gelecek Yıllara Ait Giderler ,69 AKTĠFLER TOPLAMI ,87 6

7 TARĠHLĠ BĠLANÇO TABLOSU AÇIKLAMASI -1- Aktifler (Varlıklar) (1-TL) KASA HESABI , Yılı Sonu Kasa Mevcudu A Grubu , Yılı Sonu Kasa Mevcudu B Grubu 295,14 BANKA HESABI ,82 A Grubu Banka Hesabı ,78 -Halk Bankası Ulus ġubesi Cari Hesap Mevcudu ,47 -Halk Bankası Ulus ġubesi Vadeli Hesap Mevcudu ,63 -ĠĢ Bankası Ank. Merkez Cari Hesap Mevcudu 850,20 -ġekerbank Anafartalar ġubesi Cari Hesap 0,27 -ġekerbank Anafartalar ġubesi Vadeli Hesap ,00 -Y.K.Bankası Ulus Heykel ġubesi Cari Hesap Mevcudu 1.713,21 B Grubu Banka Hesabı ,04 -Halk Bankası Ulus ġubesi Cari Hesap Mevcudu ,56 -Halk Bankası Ulus ġubesi Vadeli Hesap Mevcudu ,48 -ĠĢ Bankası Ankara Merkez Cari Hesap Mevcudu ,01 -ġekerbank Anafartalar ġubesi Cari Hesap 0,87 -ġekerbank Anafartalar ġubesi Vadeli Hesap ,99 -Y.K.Bankası Ulus Heykel ġubesi Cari Hesap Mevcudu 6.039,13 DĠĞER HAZIR DEĞERLER ,00 -Vakıf Bnk. Muzaffer CEBECĠ Davası Depo Tutarı Etimesgut ,00 KAMU KESĠMĠ TAHVĠL SENET VE BONOLARI ,59 A Grubu Banka Fon Hesabı ,09 - A Grubu Halk Bankası Ulus, ġubesi Fon Hesabı 5.851,54 - A Grubu ġeker Bank Anafartalar ġubesi Repo Hesabı ,55 B Grubu Banka Fon Hesabı ,50 - B Grubu Halk Bankası Ulus, ġubesi Fon Hesabı ,57 - B Grubu ġeker Bank Anafartalar ġubesi Repo Hesabı 1.176,29 - B Grubu Y.K.Bankası Ulus ġubesi Fon Hesabı 1.543,64 ORTAKLARDAN ALACAKLAR , Yıl Sonu A Grubu Aidat + G.Ö.Cezası Alacakları ,33 - Ortaklardan A Grubu Aidat Alacakları ,00 - Ortaklardan A Grubu G.V.F. Cezası Alacakları ,62 - Ortaklardan A Grubu Ġhtarname Masrafı Alacakları 762,21 - Ortaklardan A Grubu Erken Yapılan Ödemeler (--) - 75, Yıl Sonu B Grubu Aidat + G.Ö.Cezası Alacakları ,81 - Ortaklardan B Grubu Aidat Alacakları ,50 - Ortaklardan B Grubu G.V.F.Cezası Alacakları ,59 - Ortaklardan A Grubu Ġhtarname Masrafı Alacakları 462,22 - Ortaklardan B Grubu Erken Yapılan Ödemeler (--) ,50 YILLARA YAYGIN ĠNġAAT VE ONARIM MALĠYETLERĠ ,85 -Etimesgut ĠnĢaat Giderleri , /1 Macunköy ĠnĢaat Giderleri , /1 A.O.Ç. ĠnĢaat Giderleri ,32 DEVREDEN K.D.V. HESABI ,85 -KuruluĢtan Yıl Sonu Mal ve Hizmet K.D.V. si ,85 7

8 TARĠHLĠ BĠLANÇO TABLOSU AÇIKLAMASI -2- VERĠLEN DEPOZĠT VE TEMĠNATLAR HESABI ,65 -Büro Verilen Depozit ve Teminatlar Hesabı 64,00 -Büro ASKĠ - Verilen Depozito Tutarı 40,00 -Büro T.E.D.A.ġ- Verilen Depozito Tutarı 24, /1 Verilen Depozit ve Teminatlar Hesabı , /1 ġantiye ASKĠ - Verilen depozito Tutarı , ġantiye T.E.D.A.ġ- Verilen Depozito Tutarı , /1 Verilen Depozit ve Teminatlar Hesabı , /1 ġantiye ASKĠ - Verilen Depozito tutarı , /1 ġantiye T.E.D.A.ġ.- Verilen Depozito tutarı , /1 Aykome - Verilen Depozito tutarı 998,95 -Etimesgut Verilen Depozit ve Teminatlar Hesabı 1.823,91 -Etimesgut ASKĠ - Verilen Depozito tutarı 1.732,71 -Etimesgut T.E.D.A.ġ. -Güvence Bedeli Tutarı 91,20 DĠĞER ALACAKLAR ,89 - BaĢkent Elektrik A.ġ /1 Parsel Trafo Devir Bedeli ,90 - BaĢkent Elektrik A.ġ /1 Parsel Trafo Devir Bedeli ,99 ARAZI ve ARSALAR HESABI ,94 -Etimesgut Arsa ve Arazi Bedeli , /1 Parsel Macunköy Arsa ve Arazi Bedeli , /1 Parsel A.O.Ç.Arsa ve Arazi Bedeli ,00 TESĠSAT, MAKĠNE ve CĠHAZLAR ,00 -Büro Bilgisayar ve Cihazlar 988, /1 Parsel Bilgisayar ve Cihazlar Jeneratör , /1 Parsel Bilgisayar ve Cihazlar Jeneratör ,27 DEMĠRBAġLAR HESABI ,85 -Büronun muhtelif demirbaģları , /1 muhtelif demirbaģları , /1 muhtelif demirbaģları ,13 -Etimesgut muhtelif demirbaģları 1.467,53 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR (--) , Yılı DemirbaĢların BirikmiĢ Amortismanları (-) ,71 KURULUġ VE ÖRĞÜTLENME GĠDERĠ 8.866,96 -KuruluĢ Gideri 8.866,96 VERĠLEN AVANSLAR , /1 Parsel Verilen Avanslar ,06 -BaĢtaĢ Hazır Beton San. ve Tic. A.ġ. 15,50 -Yapı4 Denetim Ltd. ġti ,56 GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER , Yılı Kredi Faiz Gideri , Yılı Kredi Faiz Gideri ,66 AKTĠFLER TOPLAMI ,87 8

9 TARĠHLĠ BĠLANÇO TABLOSU Pasifler (Kaynaklar) ( 1 TL ) I- KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR ,62 A MALĠ BORÇLAR , Banka Kredileri , B TĠCARĠ BORÇLAR , Satıcılar , Alınan Depozito ve Teminatlar , C DĠĞER BORÇLAR , Ortaklara Borçlar , Personele Borçlar Diğer ÇeĢitli Borçlar Diğer ÇeĢitli Borçlar 2.579, F ÖDENECEK VERGĠ VE DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , Ödenecek Vergi ve Fonlar , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 4.241, H GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER VE GĠDER TAHAKKUKLARI , Gelecek Aylara Ait Gelirler , II- UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR ,04 C DĠĞER BORÇLAR , Ortaklara Borçlar , F GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER VE GĠDER TAHAKKUKLARI , Gider Tahakkukları , III- ÖZKAYNAKLAR ,21 A ÖDENMĠġ SERMAYE , Sermaye , D GEÇMĠġ YILLAR KARLARI ,58 - E GEÇMĠġ YILLAR ZARARLARI (-) ,67 - F DÖNEM NET KARI (ZARARI) , Dönem Net Zararı (-) , PASĠFLER TOPLAMI ,

10 TARĠHLĠ BĠLANÇO TABLOSU AÇIKLAMASI 1 - Pasifler (Kaynaklar) MALĠ BORCLAR Banka Kredileri -Halk Bankası Ulus ġubesi Anapara Kredi + Faiz Borcu ,48 SATICILAR 42342/1 Macunköy Satıcılar Hesabı ,74 ERG Grup Güv. Sis. Tic. Ltd ġti 8.375,64 Kuzey Rüzgarı Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. ġti. 2013/12 Ay 7.714, /1 Macunköy Satıcılar Hesabı ,63 Adopen Plastik ve ĠnĢ. San. A.ġ. 508,76 Erteknik Enerji Proje Müh. MüĢ. Ltd. ġti 8.040,70 Erkal ĠnĢ. Hafriyat Tic. Ltd ġti 420,00 Güzeloğulları ĠnĢ. Dekor. San. Tic. Ltd. ġti ,05 Kolart Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. ġti ,32 Kuzey Rüzgarı Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. ġti. 2013/12 Ay 7.713,80 N.S.T Orman Ürünleri Ltd. ġti. 50,00 PĠDOSAN Plastik Doğramam A.ġ. 600,00 Etimesgut Satıcılar Hesabı ,61 Kuzey Rüzgarı Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. ġti. 2013/12 Ay ,61 ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR 42342/1 Parsel Alınan Depozito ve Teminatlar 2.966,79 Prodet Müh. MüĢ.Ltd ġti. Teminat + SSK Kesintisi 820,32 MA-DA Su Dağıtım Kollektörlü Hasan KOYUNCU 452,15 PĠDOSAN Plastik Doğramam A.ġ. 500,00 AY-ES DanıĢmanlık Peyzaj Tic. Ltd ġti 1.194, /1 Parsel Alınan Depozito ve Teminatlar ,06 DetaĢ Uygulama Tic. A.ġ ,06 Güzeloğulları ĠnĢ. Dekor. San. Tic. Ltd. ġti ,00 ĠKSA Müh. MüĢ. ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd ġti 1.500,00 Etimesgut Alınan Depozito ve Teminatlar 960,30 N.S.T Orman Ürünleri Ltd. ġti. SSK Kes. 960,30 (1-TL) ,48 TL ,98 TL ,15 TL 10

11 TARĠHLĠ BĠLANÇO TABLOSU AÇIKLAMASI 2 - DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR Büro ,00 TL -Ortaklara Borçlar Hesabı ,00 DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR Büro 2.579,33 TL -Av. Ayhan Sefa AKAY 1.819,35 -Emanet Hesaplar 130,00 -Av. Fahri KARALARLI 629,98 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HESABI ,05 TL Ödenecek Hakkı Huzur ve Personel Stopajları 9.395,13 Ödenecek Damga Vergisi 847,60 Ödenecek Serbest Meslek Stopajları 3.310,82 Ödenecek Kira Stopajı 557,65 Ödenecek Gider Stopajı Fonu (BaĢkent Elektrik) ,85 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ HESABI 4.241,87 TL -Ödenecek 11-12/2013 Ay SGK Primi 4.241,87 GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER ,76 TL A Grubu Ödenmeyen GVF , B Grubu Ödenmeyen GVF ,44 ORTAKLARA BORÇLAR HESABI ,00 TL -KuruluĢtan Sonu ortakların yatırması gereken tutarı A Grubu 288 Hisse x ,00 = ,00-TL ,00 B Grubu 288 Hisse x ,00 = ,00-TL ,00 GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER ,04 TL Gelir Tahakkukları ,04 - BaĢkent Elektrik A.ġ /1 Parsel Trafo Devir Bedeli ,05 - BaĢkent Elektrik A.ġ /1 Parsel Trafo Devir Bedeli ,99 SERMAYE ,00 TL -A Grubu Kooperatifin Sermayesi ,00 -B Grubu Kooperatifin Sermayesi ,00 YASAL YEDEKLER HESABI ,58 TL Kooperatifin sonu itibari ile ayrılmıģ olan yasal yedekler tutarı ,58 GEÇMĠġ YILLAR ZARARI ,67 TL -TĠMKO 2013 Yılı Olumsuz Gelir Gider Farkı ,37 -TĠMKO 2012 Yılı Olumsuz Gelir Gider Farkı ,40 -TĠMKO 2010 Yılı Olumsuz Gelir Gider Farkı ,90 DÖNEM NET ZARARI(-) ,70 TL Yılı Olumsuz Gelir Gider Farkı ,70 PASĠFLER TOPLAMI ,87 TL 11

12 S.S. TĠMKO ETĠ GAYRĠMENKUL ĠġLETME KOOPERATĠFĠ Gelir Tablosu Aktifler (Varlıklar) ( 1 TL ) A- BRÜT SATIġLAR Yurtiçi SatıĢlar YurtdıĢı SatıĢlar Diğer Gelirler - - B- SATIġ ĠNDĠRĠMLERĠ (-) SatıĢtan Ġadeler (-) SatıĢ Ġskontoları (-) Diğer Ġndirimler (-) - - C- NET SATIġLAR - - D- SATIġLARIN MALĠYETĠ (-) Satılan Mamuller Maliyeti (-) Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) Satılan Hizmet Maliyeti (-) Diğer SatıĢların Maliyeti (-) - - BRÜT SATIġ KARI VEYA ZARARI - - E- FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) ,34 1. AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-) Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) ,34 - FAALĠYET KARI VEYA ZARARI ,34 F- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GELĠR VEYA KARLAR ,64 1. ĠĢtiraklerden Temettü Gelirleri Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Faiz Gelirleri 4.606,64-4. Komisyon Gelirleri Konusu Kalmayan KarĢılıklar Menkul Kıymet SatıĢ Karları Kambiyo Karları Reeskont Faiz Gelirleri Faaliyetle Ġlgili Diğer Gelir ve Karlar - - G- DĠĞER FAALĠYETLERDEN GĠDER VE ZARARLAR (-) Komisyon Giderleri KarĢılık Giderleri Menkul Kıymet SatıĢ Zararları Kambiyo Zararları Reeskont Faiz Giderleri Diğer Olağan Gider ve Zararlar - - H- FĠNANSMAN GĠDERLERĠ (-) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) - - OLAĞAN KAR VEYA ZARAR ,70 I- OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR - 925,00 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları Diğer OlağandıĢı Gelir ve Karlar 925,00 - J- OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR (-) ÇalıĢmayan Kısım Gider ve Zararları (-) Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) Diğer OlağandıĢı Gider ve Zararlar (-) - - DÖNEM KARI VEYA ZARARI ,70 K- DÖNEM KARI VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARġILIKLARI (-) - - DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI ,70 12

13 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ TARĠHLĠ GELĠR - GĠDER TABLOSU AÇIKLAMASI 1-TL MEMUR ÜCRET VE GĠDERLERĠ ,74-TL Personel MaaĢ ve Yemek Giderleri 7.220,65-TL Yönetim ve Denetim Hakkı Huzur Giderleri ,09-TL BÜRO DIġARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HĠZMETLER 6.050,53-TL Elektrik ve Su Giderleri 53,65-TL PTT ve HaberleĢme Giderleri 208,85-TL UlaĢım - Kargo Giderleri 25,00-TL Hukuk MüĢavirlik Giderleri 2.465,90-TL Mali MüĢavirlik Giderleri 546,57-TL Banka Kesinti Gideri 40,25-TL Ticaret Odası Giderleri 884,95-TL Noter Gideri 731,25-TL Diğer Giderler 1.094,11-TL BÜRO ÇEġĠTLĠ GĠDERLER 2.074,78-TL Üst Birlik Aidat Giderleri 39,27-TL B Gurubu Büro Gider Katılım Payı (% 10) 2.002,12-TL B Grubu Büro Giderleri KDV Katılım Payı %10 33,39-TL BÜRO VERGĠ, RESĠM VE HARÇLAR 621,37-TL Gelir Ver.Stopajı Repo Fon Vadeli Kesintileri 518,67-TL Damga-E.K.P.-Ö.Ġ.V.-Ç.T.V. Giderleri 102,70-TL 43311/1 DıĢarıdan Sağlanan Fayda Hizmet 2.305,66-TL PTT ve HaberleĢme Giderleri 144,43-TL Yemek-Toplantı-Temsil-Ġkram Giderleri 42,59-TL Reklam Ġlan Tanıtım Giderleri 2.118,64-TL 43311/1 VERGĠ, RESĠM VE HARÇLAR 39,10-TL Damga-E.K.P.-Ö.Ġ.V.-Ç.T.V. Giderleri 39,10-TL Etimesgut DıĢarıdan Sağlanan Fayda Hizmet 2.102,79-TL UlaĢım - Kargo ve Nakliye Gideri 31,82-TL Banka Ekstra ve Havale Giderleri 65,23-TL Diğer Giderler 9,09-TL Dava Takip Giderleri 1.996,65-TL ETĠMESGUT VERGĠ, RESĠM VE HARÇLAR 3,37-TL Gelir Vergi Stopajı Repo Fon Vadeli Kesintileri 3,37-TL GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ TOPLAMI ,34-TL FAĠZ GELĠRLERĠ 4.606,64-TL -A Grubu Banka Mevduat Faiz Gelirleri 2.655,87-TL -B Grubu Banka Mevduat Faiz Gelirleri 1.950,77-TL DĠĞER OLAĞAN DIġI GELĠR VE KARLAR 925,00-TL -A Grubu Günlük Vade Farkı Gelirleri 800,00-TL -B Grubu Günlük Vade Farkı Gelirleri 125,00-TL GELĠRLER GENEL TOPLAM 5.531,64-TL DÖNEM KARI VEYA ZARARI Yılı Gelir Gider Olumsuz Farkı ,70-TL DÖNEM NET ZARAR ,70-TL 13

14 TARĠHLĠ BĠLANÇO TABLOSU 42342/1 Parsel Macunköy ĠnĢaat Giderleri ,60 1 Proje Onay Gideri 5.295,22 2 Ruhsat ve Harç Gideri ,48 3 Diğer ĠnĢaat Malzeme Giderleri ,34 4 Sair ĠnĢaat Giderler 499,00 5 ġantiye Güvenlik Hizmet Gideri ,39 6 DıĢarıdan Sağlanan Diğer Fayda Hizmet ,98 7 ġantiye Elektrik Gideri ,75 8 ĠnĢaat Sigortası ,90 9 ġantiye Su Gideri ,63 10 Kıdem Ġhbar Tazminat Gideri 2.459, /1 ĠNġAAT GĠDERLERĠ ,31 1 Proje Onay Giderleri 4.588,00 2 Yapı Denetim Giderleri ,96 3 Ruhsat ve Harç Giderleri ,72 4 Diğer ĠnĢaat Malzeme Giderleri ,61 5 Sair ĠnĢaat Giderler 5.702,58 6 DıĢarıdan Sağlanan Diğer Fayda Hizmet ,46 7 Elektrik Tesisat ĠĢi (Erteknik Enerji) ,94 8 Mekanik Tesisat ĠĢi (TaĢkınsoy) ,21 9 Doğrama ve Cephe ĠĢleri (Pidosan) ,36 10 Askili Vitrin Yangın Kapısı ĠĢi (Pidosan) ,80 11 DanıĢmanlık Hizmet Gideri (A.K.G.) ,00 12 Nakliye Gideri 1.350,00 13 ġantiye Güvenlik Hizmetleri Gideri ,00 14 ġantiye Elektrik Gideri ,95 15 ĠnĢaat Sigortası ,53 16 ġantiye Su Gideri ,87 17 ĠĢçi Ücret Giderleri ,64 18 Kıdem Ġhbar Tazminat Gideri ,68 ETĠMESGUT ĠNġAAT GĠDERLERĠ ,20 1 ġantiye Güvenlik Hizmeti ,69 2 DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 4.003,98 3 ġantiye Elektrik Gideri 1.539,41 4 ġantiye Su Gideri 1.262,12 Genel Toplam ,11 14

15 GELĠRLER - Tl 2014 YILI TAHMĠNĠ BÜTÇESĠ (1) YILI AĠDAT GELĠRLERĠ ,00 A Grubu Gelirleri ,00 ĠĢyeri Kira Gelirleri 6 Ay x 80 ĠĢyeri x4.000, ,00 B Grubu Aidat Geliri ,00 250,00 X 12 Ay X 288 Hisse , YIL SONU NAKĠT MEVCUDU ,70 1-A Grubu Nakit Mevcudu ,02 A Grubu Kasa mevcudu ,15 A Grubu Cari Hesap ve Vadeli Hesap Mevcudu ,78 A Grubu Menkul Kıymet Hesabı Mevcudu ,09 2-B Grubu Nakit Mevcudu ,68 B Grubu Kasa mevcudu 295,14 B Grubu Cari Hesap ve Vadeli Hesap Mevcudu ,04 B Grubu Menkul Kıymet Hesabı Mevcudu , YILSONU ALACAKLAR ,14 A Grubu Ortaklardan Alacaklar ,83 A.Grubu Aidat Alacakları ,00 A.Grubu Aidat G.Ö.Cezası Alacakları ,62 A.Grubu Ġht.Masrafı Alacakları 762,21 B Grubu Ortaklardan Alacaklar ,31 B Grubu Aidat Alacakları ,50 B Grubu Aidat G.Ö.Cezası Alacakları ,59 B.Grubu Ġht.Masrafı Alacakları 462,22 4 FĠNANSMAN GELĠRLERĠ ,46 A Grubu Mevduat,Fon Kredi ve Diğer Gelirler ,46 A Grubu Banka Mevduat Gelirleri ,46 A Grubu Banka Fon Gelirleri ,00 A Grubu Kredi Kullanımı ,00 B Grubu Mevduat ve Fon ve Diğer Gelirler ,00 B Grubu Banka Mevduat Gelirleri ,00 B Grubu Banka Fon Gelirleri 5.000,00 B Grubu Kredi Kullanımı , YILINDAN DEVREDEN VERĠLEN AVANSLAR , YILI G.Ö.C. VE SAĠR GELĠRLER ,00 1-A.Grubu G.Ö.C.Ġht.Masrafı ve Sair Gelirler , yılı Aidat G.ö.c.Gelirleri , yılı Ġhtarname masrafı Gelirleri 1.000, Yılı B Grubu Gider Katılım Payı % 10 Geliri , yılı Sair Gelirler 1.000,00 2-B.Grubu G.Ö.C.Ġht.Masrafı ve Sair Gelirler 8.000, Yılı G.ö.c.Gelirleri 6.000, Yılı Ġhtarname masrafı Gelirleri 1.000, Yılı Sair Gelirler 1.000, YILINA DEVREDEN BORÇ , Yılına Devreden A Grubu Borç , Yılına Devreden B Grubu Borç ,00 GELĠRLER TOPLAMI ,36 15

16 2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇE GİDER TL 1 ĠNġAAT MALĠYET GĠDERLERĠ ,00 A.Proje Giderleri 32 iģyeri 43311/ 1 A.O.Ç.-Macunköy ,00 B. ĠnĢ.Ruhsat Harç Gid. 32 ĠĢyeri 43311/ 1 A.O.Ç.-Macunköy ,00 C. ĠnĢaat Ġmalat Gid. 32 ĠĢyeri 43311/1 A.O.Ç.- Macunköy ,00 D. Proje ve ĠnĢaat Giderleri Etimesgut ,00 E. Alt Yapı ve Yol Giderleri Etimesgut ,00 2 ÖDENECEK KREDĠ TAKSĠDĠ ve FAĠZ GĠDERĠ ,08 A Grubu = ,34 x 12 Ay- ( 288 Üyenin 48 Aylık ) 2014 Yılı , YILINDA ÖDENECEK TUTARLAR ,38 A. Ödenecek Satıcılara Borçlar ,98 B-Ödenecek Alınan Teminat, depozito ve S.s.k.kesintileri ,15 C- Ödenecek S.S.K. ve Stopajlar ,92 D-Ödenecek Sair Borçlar ,33 4 ERKEN ÖDENEN ÜYE AĠDATLARI A+B Grubu 5.170,00 A Grubu Erken Ödenen Aidatlar 75,50 B Grubu Erken Ödenen Aidatlar 5.094,50 5 ORTAKLARA ÖDENECEK EġĠT KĠRA PAYLARI ,00 800,00 x 6 Ay x 288 Üye ,00 6 DAVA TAKĠP GĠDERLERĠ 43311/1 MACUNKÖY ARSASI ,00 7 TESĠS MASRAFLARI 5.000,00 8 TEMĠNAT ve DEPOZĠTOLAR 5.000,00 9 DEMĠRBAġLAR 5.000, YILI VERĠLECEK AVANSLAR 5.000,00 11 ĠDARĠ TAKĠP GĠDERLERĠ 5.000,00 12 DAVA TAKĠP GĠDERLERĠ ETĠMESGUT ARSASI ,00 13 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ A+B Grubu ,00 1- Yönetim Kurulu Hakkı Huzuru , ,00 x 1 Üye x 12 Ay BaĢkan = , ,00 x 2 Üye x 12 Ay BĢk.Yrd.+ Muh.Üye = , ,00 x 2 Üye x 12 Ay 2 Üye = = ,00 2-Denetim Kurulu Hakkı Huzuru ,00 500,00 x 3 Üye x 12 Ay = =18.000,00 3-Emanet Komisyonu Hakkı Huzuru 9.000,00 500,00 x 3 Üye x 6 Ay = =9.000, Yılı Emlak VergisiĠ 42342/ /1 Parseller ,00 5. A Grubu Güvenlik Hizmetleri Giderleri ,00 6. A Grubu Personel Ücretleri ,00 7. A Grubu BağıĢ ve yardım Giderleri ,00 8. A Grubu Telefon haberleģme Giderleri 8.000,00 9. A Grubu Mali müģaviri Ücreti ,00 10 A Grubu Hukuk MüĢaviri Ücreti , A Grubu Kırtasiye Giderleri 8.000,00 12.A Grubu Posta kargo Giderleri ,00 13.A Grubu ĠaĢe Giderleri ,00 14.A Grubu Büro Kira Giderleri ,00 15.A Grubu Büro ve Üst Birlik Aidat Giderleri 1.000, A Grubu Büro Su, Elektrik Giderleri 4.000,00 17.A Grubu Bakım Onarım Giderleri 4.000,00 18.A Grubu UlaĢım Giderleri 4.000,00 19.A Grubu Noter,Ġhtarname,Protesto Masrafları 4.000,00 20.A Grubu Ġlan Reklam Giderleri ,00 21.A Grubu Genel Kurul Giderleri 5.000,00 22.A Grubu Temsil ve Ağırlama Giderleri 5.000,00 23.A Grubu Beklenmeyen ve Sair Giderler 8.000, Yılı Emlak Vergisi Etimesgut Arsası ,00 25.B Grubu Güvenlik Hizmetleri Gideri ,00 26.B Grubu Sair Giderleri ( A Grubundan %10+Sair Giderler ) ,00 27.B Grubu BağıĢ ve Yardım Gideri ,00 Genel Yönetim Giderleri Toplamı , YILSONU NAKĠT MEVCUDU ,90 1- B Grubu Yıl Sonu Nakit Mevcudu ,90 GĠDERLER TOPLAMI ,36 16

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN Ekim 2012 1 ÖNSÖZ Bu kitap Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde Meslek

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

YABANCI KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ

YABANCI KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ YABANCI KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ 1 NEXIA TÜRKİYE MERKEZ OFİS Büyükdere Cad. No: 23 Kat: 5 34381 Şişli / İSTANBUL Tel.:0 212 225 68 78 Faks: 0212 225 62 52 www.nexiaturkey.com.tr 2

Detaylı

EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ

EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ Bu AnasözleĢme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıģtır. ĠÇĠNDEKĠLER KONU MADDE KONU MADDE BĠRĠNCĠ

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Global Yatırım Holding Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/12/2012 2.

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA NO ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 6 KAMU MALĠYESĠ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31Aralık 2014 Tarihi Ġtibariyle Konsolide

Detaylı

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Ticaret Unvanı : BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. Kuruluş Tescil Tarihi : 14.07.1966 Sermaye : 105.815.808 TL. Ticaret Sicil No: : 13330

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 1. 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ TC. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT MART-2013 0 KISALTMALAR

Detaylı

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Egeli Tenis Veteran Derneği dir. Derneğin merkezi Vali Hüseyin Öğütcen cad. No:53/1 Balçova-ĠZMĠR dır. ġubesi yoktur..

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ..VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam

DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ..VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ Ek-2.VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam / / Saat: İmza Adı Soyadı Geçici Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyesi

Detaylı