S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ"

Transkript

1 S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENETİM KURULU FAALİYET RAPORU BİLANÇO VE GELİR GİDER TABLOSU 2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ Rüzgarlı Caddesi Celal Atik Sokak Halis Köseoğlu İşhanı No:4/53 Ulus ANKARA Tel: Faks:

2 Sayın Üyemiz Kooperatifimizin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Cumartesi günü saat 09:30 da aģağıdaki gündemi görüģmek için Ġller Bankası Sosyal Tesisleri / Anadolu Bulvarı Ankara adresinde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı Gündem ile aynı yer ve saatte Cumartesi günü tekrar toplanılacaktır. AĢağıdaki Gündem den anlaģılacağı üzere Kooperatif hakkında Üyelerimiz tarafından ileride telafisi mümkün olmayan önemli kararlar alınacağından ve bu kararların bütün üyelerimizi bağlayacağından muhakkak toplantıya bizzat katılmanızı önemle rica ederiz. Saygılarımızla Yönetim Kurulu Toplantı Adresi: Ġller Bankası Sosyal Tesisleri(Timko ġantiyesi yanı) Anadolu Bulvarı AOÇ-MacunKöy/ANKARA Toplantı Tarihi ve Saati: Saat:09:30 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış saygı duruşu, Divan Teşkili ve Divana Tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi, 2. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının okunması, Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının Okunması ve Müzakeresi, 3. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası, Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının onaylanması, 4. A Grubu AOÇ- Macunköy işyerlerinin durumunun görüşülmesi, Azami Tutarı ,00-TL(Onmilyon- TürkLirası) na kadar Bankalardan veya Finans Kurumlarından kredi kullanımı için Yönetim kuruluna yetki verilmesi, 5. B Grubu Etimesgut arsalarının durumunun değerlendirilmesi, Azami Tutarı ,00-TL(Onmilyon- TürkLirası) na kadar Bankalardan veya finans kurumlarından kredi kullanımı için Yönetim kuruluna yetki verilmesi, projelendirme ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve yaptırılacak inşaatların yaptırma yönteminin belirlenmesi, yılı Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarının Hakkı Huzurlarının tespiti, Geç ödeme cezaları oranının belirlenmesi, Ödemelerin son gününün her ayın 25 i olması hususunda karar alınması, Yönetim Kuruluna Tahmini Bütçede belirlenen fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi, 7. Yönetim ve Denetim Kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçimi, Emanet Komisyonunun asıl ve yedek üyelerinin seçimi, 8. Dilek temenniler ve kapanış. 2

3 2013 YILI YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU Sayın Üyelerimiz 2013 Yılı Olağan Genel Kuruluna HoĢ geldiniz.2013 yılı faaliyetlerimiz kısaca sıralayacak olursak; 42342/1 parselde 96 iģyeri ve 43311/1 parselde 160 iģyerleri tamamlanarak tarihinde iskanları alınmıģtır. 256 iģyerinin elektrik abonelikleri yaptırılmıģ olup kullanıma hazır hale getirilmiģtir /1 parsel arazimizin bir kısmında iģgalci olarak bulunan Ġsmet yıldırım ın Ankara BüyükĢehir Belediyesi aleyhine açmıģ olduğu, Kooperatifimizin de müdahil olarak bulunduğu imar planı iptal davası maalesef sonuçlanmadığından ve hukuki süreç bitmediğinden arazideki iģgalcinin tahliyesi gerçekleģememiģ ve tamamlanamayan 32 iģyerinin inģaatına baģlanılamamıģtır. Kooperatiflerde eģitlik ilkesi gereği iģyerleri tamamlanmadan Ortaklara kura çekilerek tapuların teslimi hukuken olanaksızdır. Bu itibarla Çevre ve ġehircilik bakanlığından durumumuz hakkında görüģ talep edilmiģtir. Bakanlığın bu GörüĢü neticesinde; Tüm Kooperatif yapılarının tapuları alınmadan bir bölümünün ortaklara devredilmesinin Ortaklar arası eģitlik ilkesini ihlal edeceği ve Kura çekilmesi ve tapu devrinden sonra oluģabilecek ortaklık mülkiyet sorunları hakkında, YerleĢik Yargıtay kararlarında Ortaklık hakkı ile mülkiyet hakkının ayrı haklar olduğu ve birbirinden bağımsız olarak devredilebileceği, ortağın sadece mülkiyet hakkını devretmesi halinde, bunun ortaklık payının devrini gerekli kılmayacağı ve paya iliģkin ortak giderler için sorumluluğun ortak yönünden devam edeceği, dolayısı ile ortaklık hakkı ile iģyeri sahipliliğinin ayrı statüler olduğu paya iliģkin ortak giderler için pay sahibinin sorumluluğunun, pay devredilmedikçe ve ortaklıktan çıkma-çıkarılma gerçekleģmedikçe devam edeceğidir. Bakanlığın bu görüģleri çerçevesinde bitirilmiģ olan 256 iģyerinin değerlendirilmesi ve diğer Ortaklık ve mülkiyet sorunlarının Kooperatifimizi içinden çıkılmaz hale gelmemesi, mevcut iģyerlerinin de belli bir marka haline gelmesi açısından Ortaklarımız tarafından Türkiye de ilk olarak S.S. TĠMKO Eti Gayrimenkul ĠĢletme Kooperatifi adı altında bir Kooperatif kuruldu tarihli her iki Kooperatifin Olağan Üstü Genel kurul Toplantılarında kabul edilerek, S.S. TĠMKO Tesisat ĠnĢaat Sanayi Malzemecileri Toplu ĠĢyeri Yapı Kooperatifi S.S. TĠMKO Eti Gayrimenkul ĠĢletme Kooperatifi ne Tüm Aktif Varlıklarını devrederek aynı üyelerin aynı ortaklık hakları korunarak birleģme yapılmıģtır. BirleĢme tescili akabinde Gayrimenkul DanıĢmanı A.K.G. Gayrimenkul DanıĢmanlık Ltd. ġirketi ile anlaģarak 256 iģyerlerinin kiralanması için talep toplanması ve reklam tanıtım çalıģmaları sürdürülmüģtür. Etimesgut Arazilerimizle ilgili faaliyetlerimiz ise; Arazimiz üzerinde Ankara nın ihtiyacı olan, daha ucuz maliyetli ve kısa sürede faaliyete geçebilecek imar değiģikliği ihtiyacı gerektirmeyen lojistik tesis ve uluslararası ticaret merkezi ile ilgili proje çalıģmalarımız devam etmektedir Yılı Faaliyetlerini bilgilerinize ve Genel Kurulun Onayına sunarız. Saygılarımızla YUSUF YILDIRIM YILMAZ ÇETĠN EROL OKCU M.MURAT ER CEMAL BAYAR 3

4 2013 YILI GENEL KURULUNA ĠLĠġKĠN DENETĠM KURULU RAPORU Genel kurul toplantı tarihi Ġncelemenin ait olduğu dönem Rapor düzenleme tarihi Raporun yönetim kuruluna teslim tarihi Denetim kurulumuz S. S.TĠMKO Eti Gayrimenkul iģletme Kooperatifi nin 2013 (yılı) dönemine ait iģlemlerini ve kayıtlarını inceledi, durumu tespit eden iģ bu raporu hazırladı. A - KuruluĢ Bilgileri: 1. Kooperatif tarihinde kurulmuģ. Ticaret Sicil No: Oda Sicil No: 54/1598 ile Bakanlık Sicil No 06/14105 iģlem görmektedir 2. Kooperatifin adı S.S.Timko Eti Gayrimenkul ĠĢletme Kooperatifidir Unvan da 1163 sayılı kooperatifler kanuna aykırılık yoktur. 345 Ortak üye 288 A Grubu hissesi 288 B grubu hissesi toplam 576 hissedarı ile faal durumdadır B - Yönetim Kurulu ve Personel ĠĢlemleri : 1. Yönetim Kurulu üyeleri, üyelik Ģartlarına uygundur. 2. Ġnceleme döneminde yönetim kurulu toplantı nisapları tamdır. 3. Yöneticilerin çalıģmalarında zararlı, yanıltıcı, davranıģları olmadığı görülmüģtür. Haklarında açılmıģ dava yoktur. 4. Yönetim kuruluna bir önceki genel kurulda belirlenen huzur hakları ödenmiģtir, ayrıca ödeme yapılmamıģtır. 5. Yapılan ĠnĢaat ve Ġmalatlar genel kurulca belirlenmiģ yöntemle yapılmaktadır. 6. Yönetim Kurulu üyeleri ile kooperatif çalıģanlarının kooperatifle ilgili herhangi bir ticari muameleleri olmamıģtır. 7. Ġnceleme döneminde gayrimenkul alınmamıģtır. 8. Defter ve belgelerin incelenmesi için denetçilere tesliminde sıkıntı olmamıģtır. 9. Yönetim Kurulu tarafından sunulan çalıģma raporu, kooperatifin gerçek durumunu yansıtmaktadır. 10. Kooperatif çalıģanlarına ödenen ücretler, vergiler ve Sosyal Güvenlik primleri eksiksiz ve zamanında ödenmiģtir. C - Ortaklık ĠĢlemleri : 1. Ortaklar listesi AnasözleĢmeye uygun düzenlenmiģtir. Hazurun listesi ortaklar listesidir. 2. Bu dönemde ortak devri yoktur. 3. Genel kurul toplantısına sunulan ortaklar (Hazurun) listesi Kooperatifin ortaklar defterindeki kayıt ile uyumludur. 4. Ortak sayısı genel kurul tarafından belirlenmiģ ortak sayısıdır, sayı üzerinde yeni ortak kaydı yapılmamıģtır. 5. Bu dönemde ortaklıktan ihraç olmamıģtır. 6. Kooperatif ortakları tarafından, Denetim Kuruluna Yönetim Kurulu hakkında, intikal eden Ģikâyet olmamıģtır 7. Yönetim Kurulu ve çalıģanlar, ortaklar ile iliģki ve iģlemlerinde eģitlik ilkesi ile hareket etmiģlerdir. Ç - Türk Ticaret Kanunu Gereği Tutulması Zorunlu olan Defter ve Belge ĠĢlemleri: 1. Defter ve Belgelerin Tasdik iģlemleri Defter Cinsi Var AçılıĢ tarihi No Noter Kapan tarihi No Noter DüĢünceler Yevmiye defteri x Ank 3 Noter Ank 3 Noter Kayıtlara uygundur Defteri Kebir x Ank 3 Noter Ank 3 Noter Kayıtlara uygundur Envanter Defteri x Ank 3 Noter Ank 3 Noter Kayıtlara uygundur 2. Defter ve Belgelerin 10 yıl süreyle muhafaza edildiği görülmüģtür. 3. Muhasebe kayıtları, tahsilatlar ve ödemeler geçerli belgelere dayanılarak ve genelde banka üzerinden yapılmıģtır. D - Bilanço, Gelir Gider farkı hesabı ve mali durum iģlemleri: Bilanço ve gelir gider tablosu kayıtlara ve muhasebe standart ve ilkelerine uygundur yılı hesapları, Bilanço gelir tablosu, önceki genel kurulda kabul edilmiģ bütçe ile gerçekleģmiģtir. Uyumludur. 2. Bilançonun aktifinde yer alan, Hazır Değerler Ģöyledir. Kasa hesabı ,29-TL Bankalar hesabı ,82-TL 3. Bilançonun aktifinde yer alan, Menkul Kıymetler = Tahvil ve Senet Hesabı ,59-TL Bu bakiyeler tarihi itibariyle ilgili hesapların bakiyesidir, kesin mizan sonucundan tespittir. 4. Kooperatifin alacakları: 1- A Grubu Ort. Alacak hesabı ,33-TL 2- B Grubu Ort Alacak hesabı ,81-TL Kooperatifin aidat alacakları itina ile takip edilmiģtir. 4

5 5. Kooperatifin verdiği avanslar: AĢağıdaki yüklenicilere verilmiģtir. Toplam ,006-TL dir. 1-BaĢtaĢ Hazır Beton San ve Tic. A.ġ. 15,50-TL 2-Yapı 4 Denetim ,56-TL 6. Kooperatifin Borçları: Mali, Ticari ve diğer borçlardan ibarettir, Ģöyledir. Banka kredileri Hesabı ,48-TL Satıcılar Hesabı ,98-TL AlınmıĢ teminatlar Hesabı ,15- TL Diğer Borçlar Hesabı ,33-TL Ticari Borç olan Satıcılar ,98-TL hesabının dökümü Ģöyledir. ERG Grup Güv. Sis. Tic. Ltd ġti ,64-TL Kuzey Rüzgarı Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. ġti. 2013/12 Ay 42342/ ,10-TL Adopen Plastik ve ĠnĢ. San. A.ġ 508,76-TL Erteknik Enerji Proje Müh. MüĢ. Ltd. ġti 8.040,70-TL Erkal ĠnĢ. Hafriyat Tic. Ltd ġti 420,00-TL Güzeloğulları ĠnĢ. Dekor. San. Tic. Ltd. ġti 2.443,05-TL Kolart Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. ġti 1.811,32-TL Kuzey Rüzgarı Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. ġti 43311/ ,80-TL N.S.T Orman Ürünleri Ltd. ġti 50,00-TL PĠDOSAN Plastik Doğramam A.ġ 600,00-TL Kuzey Rüzgarı Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. ġti. 2013/12 Ay Etimesgut ,61-TL AlınmıĢ teminatlar hesabı, yüklenicilerden (teminat amaçlı ) kesilen Sosyal güvenlik pirim kesintileridir, 7.Ortaklardan Alacaklar hesabı A grubu ve B grubu üyelerinin aidat ödentilerinden ibarettir. 8.Kooperatifin kısa vadeli borçlanma faiz gideri yoktur. 9.Cari dönem giderleri ,34-TL dir usule uygun yapılmıģ giderlerdir, Kooperatifin iģ hacmiyle uyumludur. 10.Gelir gider hesaplarında, gelir gider farkı ,70-TL olumsuz gerçekleģmiģtir. Dönem zararı olarak kaydedilmiģtir. 11.Kooperatifin borçları ile alacakları kooperatifin genel iģ hacmi ile uyumludur ve mali durum pozitiftir. E - Arsa alımı ve ĠnĢaat çalıģmaları: 1. Arsalar önceki dönemlerde alındığından, bu dönem raporunda açıklama söz konusu değildir. 2. Proje ve Ruhsatlar önceki yıllarda alınmıģ onaylı ve geçerli süre kapsamı dahilinde dir 3. Yapılan ĠnĢaat imalatları emanet komisyonun yeterli bulduğu firmalara ihale usulü sözleģme düzenlenerek verilmiģtir. Cari dönemdeki sözleģmeler Firmalar ile önceden yapılmıģ ihale ve sözleģmelerdir 2013 yılında sözleģme yapılmamıģtır. 4. Yüklenicilere cari dönem içinde yapılan hakediģ ödemeleri olmamıģtır. 5. ĠnĢaatta yapılan Ġmalatlar teknik Ģartnameye uygun onaylı proje ve inģaat ruhsatı gereği gerçekleģmektedir. 6. ĠnĢaatlar iģ planları ile yapılmaktadır. Ancak 43311/1 ada üzerinde A,F,J ve Ö bloklar iģ planı dıģında kalmıģtır. F - Açıklamalar: 1. Kooperatifin 42342/1 parsel üzerindeki inģaatları tamamlanmıģ. ĠĢyerlerinin iskânı alınmıģtır /1 parseldeki 160 dükkân tamamlanmıģ iģyerlerinin iskânı alınmıģtır. ĠnĢaatı baģlatılamayan A,F,J,ve Ö Bloklarının hukuki sorunların sonuçlanması beklenmektedir. 3. Kooperatifin Etimesgut bölgesindeki arsa üzerinde bu dönemde herhangi bir çalıģma planı olmamıģtır. 4. Kooperatifin idari, mali ve inģaat iģlerinin yürütülmesinde denetim tarafından eksiklik ve aykırılık görülmemiģtir Sonuç Yönetim Kurulu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Kooperatifin AnasözleĢmesi doğrultusunda, çalıģmıģlardır. Genel Kuruldan aldıkları görev ve sorumlukları uyum içinde yerine getirmiģlerdir. Yönetim Kurulunun iģlemleri ve 2013 yılına iliģkin bilanço, Envanter, Gelir Gider hesaplarının ibra edilmesi neticesi ve kanaati bizlerde oluģmuģtur. Genel kurulun takdirine sunarız. Denetim kurulu üyeleri Nevzat NUMANOĞLU Rahim BAL Mehmet UÇAN 5

6 TARĠHLĠ BĠLANÇO TABLOSU Aktifler (Varlıklar) ( 1-TL ) I- DÖNEN VARLIKLAR ,54 A HAZIR DEĞERLER , Kasa , Banka , Diğer Hazır Değerler ,00 B MENKUL KIYMETLER , Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları ,59 D DĠĞER ALACAKLAR , Ortaklardan Alacaklar , ĠĢtiraklerden Alacaklar ,81 F YILLARA YAYGIN ĠNġAAT VE ONARIM MALĠYETLERĠ , Yıllara Yaygın ĠnĢaat ve Onarım Maliyetleri , Yıllara Yaygın ĠnĢaat ve Onarım Maliyetleri , Yıllara Yaygın ĠnĢaat ve Onarım Maliyetleri ,32 H DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR , Devreden KDV ,85 II- DURAN VARLIKLAR ,33 A TĠCARĠ ALACAKLAR , Verilen Depozito ve Teminatlar ,65 B DĠĞER ALACAKLAR , Diğer ÇeĢitli Alacaklar ,89 D MADDĠ DURAN VARLIKLAR , Arazi ve Arsalar , Tesis, Makine ve Cihazlar , DemirbaĢlar , BirikmiĢ Amortismanlar (-) ,71 E MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , KuruluĢ ve Örgütlenme Giderleri 8.866, Verilen Avanslar ,06 G GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER VE GELĠR ,69 TAHAKKUKLARI 01. Gelecek Yıllara Ait Giderler ,69 AKTĠFLER TOPLAMI ,87 6

7 TARĠHLĠ BĠLANÇO TABLOSU AÇIKLAMASI -1- Aktifler (Varlıklar) (1-TL) KASA HESABI , Yılı Sonu Kasa Mevcudu A Grubu , Yılı Sonu Kasa Mevcudu B Grubu 295,14 BANKA HESABI ,82 A Grubu Banka Hesabı ,78 -Halk Bankası Ulus ġubesi Cari Hesap Mevcudu ,47 -Halk Bankası Ulus ġubesi Vadeli Hesap Mevcudu ,63 -ĠĢ Bankası Ank. Merkez Cari Hesap Mevcudu 850,20 -ġekerbank Anafartalar ġubesi Cari Hesap 0,27 -ġekerbank Anafartalar ġubesi Vadeli Hesap ,00 -Y.K.Bankası Ulus Heykel ġubesi Cari Hesap Mevcudu 1.713,21 B Grubu Banka Hesabı ,04 -Halk Bankası Ulus ġubesi Cari Hesap Mevcudu ,56 -Halk Bankası Ulus ġubesi Vadeli Hesap Mevcudu ,48 -ĠĢ Bankası Ankara Merkez Cari Hesap Mevcudu ,01 -ġekerbank Anafartalar ġubesi Cari Hesap 0,87 -ġekerbank Anafartalar ġubesi Vadeli Hesap ,99 -Y.K.Bankası Ulus Heykel ġubesi Cari Hesap Mevcudu 6.039,13 DĠĞER HAZIR DEĞERLER ,00 -Vakıf Bnk. Muzaffer CEBECĠ Davası Depo Tutarı Etimesgut ,00 KAMU KESĠMĠ TAHVĠL SENET VE BONOLARI ,59 A Grubu Banka Fon Hesabı ,09 - A Grubu Halk Bankası Ulus, ġubesi Fon Hesabı 5.851,54 - A Grubu ġeker Bank Anafartalar ġubesi Repo Hesabı ,55 B Grubu Banka Fon Hesabı ,50 - B Grubu Halk Bankası Ulus, ġubesi Fon Hesabı ,57 - B Grubu ġeker Bank Anafartalar ġubesi Repo Hesabı 1.176,29 - B Grubu Y.K.Bankası Ulus ġubesi Fon Hesabı 1.543,64 ORTAKLARDAN ALACAKLAR , Yıl Sonu A Grubu Aidat + G.Ö.Cezası Alacakları ,33 - Ortaklardan A Grubu Aidat Alacakları ,00 - Ortaklardan A Grubu G.V.F. Cezası Alacakları ,62 - Ortaklardan A Grubu Ġhtarname Masrafı Alacakları 762,21 - Ortaklardan A Grubu Erken Yapılan Ödemeler (--) - 75, Yıl Sonu B Grubu Aidat + G.Ö.Cezası Alacakları ,81 - Ortaklardan B Grubu Aidat Alacakları ,50 - Ortaklardan B Grubu G.V.F.Cezası Alacakları ,59 - Ortaklardan A Grubu Ġhtarname Masrafı Alacakları 462,22 - Ortaklardan B Grubu Erken Yapılan Ödemeler (--) ,50 YILLARA YAYGIN ĠNġAAT VE ONARIM MALĠYETLERĠ ,85 -Etimesgut ĠnĢaat Giderleri , /1 Macunköy ĠnĢaat Giderleri , /1 A.O.Ç. ĠnĢaat Giderleri ,32 DEVREDEN K.D.V. HESABI ,85 -KuruluĢtan Yıl Sonu Mal ve Hizmet K.D.V. si ,85 7

8 TARĠHLĠ BĠLANÇO TABLOSU AÇIKLAMASI -2- VERĠLEN DEPOZĠT VE TEMĠNATLAR HESABI ,65 -Büro Verilen Depozit ve Teminatlar Hesabı 64,00 -Büro ASKĠ - Verilen Depozito Tutarı 40,00 -Büro T.E.D.A.ġ- Verilen Depozito Tutarı 24, /1 Verilen Depozit ve Teminatlar Hesabı , /1 ġantiye ASKĠ - Verilen depozito Tutarı , ġantiye T.E.D.A.ġ- Verilen Depozito Tutarı , /1 Verilen Depozit ve Teminatlar Hesabı , /1 ġantiye ASKĠ - Verilen Depozito tutarı , /1 ġantiye T.E.D.A.ġ.- Verilen Depozito tutarı , /1 Aykome - Verilen Depozito tutarı 998,95 -Etimesgut Verilen Depozit ve Teminatlar Hesabı 1.823,91 -Etimesgut ASKĠ - Verilen Depozito tutarı 1.732,71 -Etimesgut T.E.D.A.ġ. -Güvence Bedeli Tutarı 91,20 DĠĞER ALACAKLAR ,89 - BaĢkent Elektrik A.ġ /1 Parsel Trafo Devir Bedeli ,90 - BaĢkent Elektrik A.ġ /1 Parsel Trafo Devir Bedeli ,99 ARAZI ve ARSALAR HESABI ,94 -Etimesgut Arsa ve Arazi Bedeli , /1 Parsel Macunköy Arsa ve Arazi Bedeli , /1 Parsel A.O.Ç.Arsa ve Arazi Bedeli ,00 TESĠSAT, MAKĠNE ve CĠHAZLAR ,00 -Büro Bilgisayar ve Cihazlar 988, /1 Parsel Bilgisayar ve Cihazlar Jeneratör , /1 Parsel Bilgisayar ve Cihazlar Jeneratör ,27 DEMĠRBAġLAR HESABI ,85 -Büronun muhtelif demirbaģları , /1 muhtelif demirbaģları , /1 muhtelif demirbaģları ,13 -Etimesgut muhtelif demirbaģları 1.467,53 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR (--) , Yılı DemirbaĢların BirikmiĢ Amortismanları (-) ,71 KURULUġ VE ÖRĞÜTLENME GĠDERĠ 8.866,96 -KuruluĢ Gideri 8.866,96 VERĠLEN AVANSLAR , /1 Parsel Verilen Avanslar ,06 -BaĢtaĢ Hazır Beton San. ve Tic. A.ġ. 15,50 -Yapı4 Denetim Ltd. ġti ,56 GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER , Yılı Kredi Faiz Gideri , Yılı Kredi Faiz Gideri ,66 AKTĠFLER TOPLAMI ,87 8

9 TARĠHLĠ BĠLANÇO TABLOSU Pasifler (Kaynaklar) ( 1 TL ) I- KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR ,62 A MALĠ BORÇLAR , Banka Kredileri , B TĠCARĠ BORÇLAR , Satıcılar , Alınan Depozito ve Teminatlar , C DĠĞER BORÇLAR , Ortaklara Borçlar , Personele Borçlar Diğer ÇeĢitli Borçlar Diğer ÇeĢitli Borçlar 2.579, F ÖDENECEK VERGĠ VE DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , Ödenecek Vergi ve Fonlar , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 4.241, H GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER VE GĠDER TAHAKKUKLARI , Gelecek Aylara Ait Gelirler , II- UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR ,04 C DĠĞER BORÇLAR , Ortaklara Borçlar , F GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER VE GĠDER TAHAKKUKLARI , Gider Tahakkukları , III- ÖZKAYNAKLAR ,21 A ÖDENMĠġ SERMAYE , Sermaye , D GEÇMĠġ YILLAR KARLARI ,58 - E GEÇMĠġ YILLAR ZARARLARI (-) ,67 - F DÖNEM NET KARI (ZARARI) , Dönem Net Zararı (-) , PASĠFLER TOPLAMI ,

10 TARĠHLĠ BĠLANÇO TABLOSU AÇIKLAMASI 1 - Pasifler (Kaynaklar) MALĠ BORCLAR Banka Kredileri -Halk Bankası Ulus ġubesi Anapara Kredi + Faiz Borcu ,48 SATICILAR 42342/1 Macunköy Satıcılar Hesabı ,74 ERG Grup Güv. Sis. Tic. Ltd ġti 8.375,64 Kuzey Rüzgarı Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. ġti. 2013/12 Ay 7.714, /1 Macunköy Satıcılar Hesabı ,63 Adopen Plastik ve ĠnĢ. San. A.ġ. 508,76 Erteknik Enerji Proje Müh. MüĢ. Ltd. ġti 8.040,70 Erkal ĠnĢ. Hafriyat Tic. Ltd ġti 420,00 Güzeloğulları ĠnĢ. Dekor. San. Tic. Ltd. ġti ,05 Kolart Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. ġti ,32 Kuzey Rüzgarı Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. ġti. 2013/12 Ay 7.713,80 N.S.T Orman Ürünleri Ltd. ġti. 50,00 PĠDOSAN Plastik Doğramam A.ġ. 600,00 Etimesgut Satıcılar Hesabı ,61 Kuzey Rüzgarı Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. ġti. 2013/12 Ay ,61 ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR 42342/1 Parsel Alınan Depozito ve Teminatlar 2.966,79 Prodet Müh. MüĢ.Ltd ġti. Teminat + SSK Kesintisi 820,32 MA-DA Su Dağıtım Kollektörlü Hasan KOYUNCU 452,15 PĠDOSAN Plastik Doğramam A.ġ. 500,00 AY-ES DanıĢmanlık Peyzaj Tic. Ltd ġti 1.194, /1 Parsel Alınan Depozito ve Teminatlar ,06 DetaĢ Uygulama Tic. A.ġ ,06 Güzeloğulları ĠnĢ. Dekor. San. Tic. Ltd. ġti ,00 ĠKSA Müh. MüĢ. ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd ġti 1.500,00 Etimesgut Alınan Depozito ve Teminatlar 960,30 N.S.T Orman Ürünleri Ltd. ġti. SSK Kes. 960,30 (1-TL) ,48 TL ,98 TL ,15 TL 10

11 TARĠHLĠ BĠLANÇO TABLOSU AÇIKLAMASI 2 - DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR Büro ,00 TL -Ortaklara Borçlar Hesabı ,00 DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR Büro 2.579,33 TL -Av. Ayhan Sefa AKAY 1.819,35 -Emanet Hesaplar 130,00 -Av. Fahri KARALARLI 629,98 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HESABI ,05 TL Ödenecek Hakkı Huzur ve Personel Stopajları 9.395,13 Ödenecek Damga Vergisi 847,60 Ödenecek Serbest Meslek Stopajları 3.310,82 Ödenecek Kira Stopajı 557,65 Ödenecek Gider Stopajı Fonu (BaĢkent Elektrik) ,85 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ HESABI 4.241,87 TL -Ödenecek 11-12/2013 Ay SGK Primi 4.241,87 GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER ,76 TL A Grubu Ödenmeyen GVF , B Grubu Ödenmeyen GVF ,44 ORTAKLARA BORÇLAR HESABI ,00 TL -KuruluĢtan Sonu ortakların yatırması gereken tutarı A Grubu 288 Hisse x ,00 = ,00-TL ,00 B Grubu 288 Hisse x ,00 = ,00-TL ,00 GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER ,04 TL Gelir Tahakkukları ,04 - BaĢkent Elektrik A.ġ /1 Parsel Trafo Devir Bedeli ,05 - BaĢkent Elektrik A.ġ /1 Parsel Trafo Devir Bedeli ,99 SERMAYE ,00 TL -A Grubu Kooperatifin Sermayesi ,00 -B Grubu Kooperatifin Sermayesi ,00 YASAL YEDEKLER HESABI ,58 TL Kooperatifin sonu itibari ile ayrılmıģ olan yasal yedekler tutarı ,58 GEÇMĠġ YILLAR ZARARI ,67 TL -TĠMKO 2013 Yılı Olumsuz Gelir Gider Farkı ,37 -TĠMKO 2012 Yılı Olumsuz Gelir Gider Farkı ,40 -TĠMKO 2010 Yılı Olumsuz Gelir Gider Farkı ,90 DÖNEM NET ZARARI(-) ,70 TL Yılı Olumsuz Gelir Gider Farkı ,70 PASĠFLER TOPLAMI ,87 TL 11

12 S.S. TĠMKO ETĠ GAYRĠMENKUL ĠġLETME KOOPERATĠFĠ Gelir Tablosu Aktifler (Varlıklar) ( 1 TL ) A- BRÜT SATIġLAR Yurtiçi SatıĢlar YurtdıĢı SatıĢlar Diğer Gelirler - - B- SATIġ ĠNDĠRĠMLERĠ (-) SatıĢtan Ġadeler (-) SatıĢ Ġskontoları (-) Diğer Ġndirimler (-) - - C- NET SATIġLAR - - D- SATIġLARIN MALĠYETĠ (-) Satılan Mamuller Maliyeti (-) Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) Satılan Hizmet Maliyeti (-) Diğer SatıĢların Maliyeti (-) - - BRÜT SATIġ KARI VEYA ZARARI - - E- FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) ,34 1. AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-) Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) ,34 - FAALĠYET KARI VEYA ZARARI ,34 F- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GELĠR VEYA KARLAR ,64 1. ĠĢtiraklerden Temettü Gelirleri Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Faiz Gelirleri 4.606,64-4. Komisyon Gelirleri Konusu Kalmayan KarĢılıklar Menkul Kıymet SatıĢ Karları Kambiyo Karları Reeskont Faiz Gelirleri Faaliyetle Ġlgili Diğer Gelir ve Karlar - - G- DĠĞER FAALĠYETLERDEN GĠDER VE ZARARLAR (-) Komisyon Giderleri KarĢılık Giderleri Menkul Kıymet SatıĢ Zararları Kambiyo Zararları Reeskont Faiz Giderleri Diğer Olağan Gider ve Zararlar - - H- FĠNANSMAN GĠDERLERĠ (-) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) - - OLAĞAN KAR VEYA ZARAR ,70 I- OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR - 925,00 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları Diğer OlağandıĢı Gelir ve Karlar 925,00 - J- OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR (-) ÇalıĢmayan Kısım Gider ve Zararları (-) Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) Diğer OlağandıĢı Gider ve Zararlar (-) - - DÖNEM KARI VEYA ZARARI ,70 K- DÖNEM KARI VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARġILIKLARI (-) - - DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI ,70 12

13 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ TARĠHLĠ GELĠR - GĠDER TABLOSU AÇIKLAMASI 1-TL MEMUR ÜCRET VE GĠDERLERĠ ,74-TL Personel MaaĢ ve Yemek Giderleri 7.220,65-TL Yönetim ve Denetim Hakkı Huzur Giderleri ,09-TL BÜRO DIġARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HĠZMETLER 6.050,53-TL Elektrik ve Su Giderleri 53,65-TL PTT ve HaberleĢme Giderleri 208,85-TL UlaĢım - Kargo Giderleri 25,00-TL Hukuk MüĢavirlik Giderleri 2.465,90-TL Mali MüĢavirlik Giderleri 546,57-TL Banka Kesinti Gideri 40,25-TL Ticaret Odası Giderleri 884,95-TL Noter Gideri 731,25-TL Diğer Giderler 1.094,11-TL BÜRO ÇEġĠTLĠ GĠDERLER 2.074,78-TL Üst Birlik Aidat Giderleri 39,27-TL B Gurubu Büro Gider Katılım Payı (% 10) 2.002,12-TL B Grubu Büro Giderleri KDV Katılım Payı %10 33,39-TL BÜRO VERGĠ, RESĠM VE HARÇLAR 621,37-TL Gelir Ver.Stopajı Repo Fon Vadeli Kesintileri 518,67-TL Damga-E.K.P.-Ö.Ġ.V.-Ç.T.V. Giderleri 102,70-TL 43311/1 DıĢarıdan Sağlanan Fayda Hizmet 2.305,66-TL PTT ve HaberleĢme Giderleri 144,43-TL Yemek-Toplantı-Temsil-Ġkram Giderleri 42,59-TL Reklam Ġlan Tanıtım Giderleri 2.118,64-TL 43311/1 VERGĠ, RESĠM VE HARÇLAR 39,10-TL Damga-E.K.P.-Ö.Ġ.V.-Ç.T.V. Giderleri 39,10-TL Etimesgut DıĢarıdan Sağlanan Fayda Hizmet 2.102,79-TL UlaĢım - Kargo ve Nakliye Gideri 31,82-TL Banka Ekstra ve Havale Giderleri 65,23-TL Diğer Giderler 9,09-TL Dava Takip Giderleri 1.996,65-TL ETĠMESGUT VERGĠ, RESĠM VE HARÇLAR 3,37-TL Gelir Vergi Stopajı Repo Fon Vadeli Kesintileri 3,37-TL GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ TOPLAMI ,34-TL FAĠZ GELĠRLERĠ 4.606,64-TL -A Grubu Banka Mevduat Faiz Gelirleri 2.655,87-TL -B Grubu Banka Mevduat Faiz Gelirleri 1.950,77-TL DĠĞER OLAĞAN DIġI GELĠR VE KARLAR 925,00-TL -A Grubu Günlük Vade Farkı Gelirleri 800,00-TL -B Grubu Günlük Vade Farkı Gelirleri 125,00-TL GELĠRLER GENEL TOPLAM 5.531,64-TL DÖNEM KARI VEYA ZARARI Yılı Gelir Gider Olumsuz Farkı ,70-TL DÖNEM NET ZARAR ,70-TL 13

14 TARĠHLĠ BĠLANÇO TABLOSU 42342/1 Parsel Macunköy ĠnĢaat Giderleri ,60 1 Proje Onay Gideri 5.295,22 2 Ruhsat ve Harç Gideri ,48 3 Diğer ĠnĢaat Malzeme Giderleri ,34 4 Sair ĠnĢaat Giderler 499,00 5 ġantiye Güvenlik Hizmet Gideri ,39 6 DıĢarıdan Sağlanan Diğer Fayda Hizmet ,98 7 ġantiye Elektrik Gideri ,75 8 ĠnĢaat Sigortası ,90 9 ġantiye Su Gideri ,63 10 Kıdem Ġhbar Tazminat Gideri 2.459, /1 ĠNġAAT GĠDERLERĠ ,31 1 Proje Onay Giderleri 4.588,00 2 Yapı Denetim Giderleri ,96 3 Ruhsat ve Harç Giderleri ,72 4 Diğer ĠnĢaat Malzeme Giderleri ,61 5 Sair ĠnĢaat Giderler 5.702,58 6 DıĢarıdan Sağlanan Diğer Fayda Hizmet ,46 7 Elektrik Tesisat ĠĢi (Erteknik Enerji) ,94 8 Mekanik Tesisat ĠĢi (TaĢkınsoy) ,21 9 Doğrama ve Cephe ĠĢleri (Pidosan) ,36 10 Askili Vitrin Yangın Kapısı ĠĢi (Pidosan) ,80 11 DanıĢmanlık Hizmet Gideri (A.K.G.) ,00 12 Nakliye Gideri 1.350,00 13 ġantiye Güvenlik Hizmetleri Gideri ,00 14 ġantiye Elektrik Gideri ,95 15 ĠnĢaat Sigortası ,53 16 ġantiye Su Gideri ,87 17 ĠĢçi Ücret Giderleri ,64 18 Kıdem Ġhbar Tazminat Gideri ,68 ETĠMESGUT ĠNġAAT GĠDERLERĠ ,20 1 ġantiye Güvenlik Hizmeti ,69 2 DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 4.003,98 3 ġantiye Elektrik Gideri 1.539,41 4 ġantiye Su Gideri 1.262,12 Genel Toplam ,11 14

15 GELĠRLER - Tl 2014 YILI TAHMĠNĠ BÜTÇESĠ (1) YILI AĠDAT GELĠRLERĠ ,00 A Grubu Gelirleri ,00 ĠĢyeri Kira Gelirleri 6 Ay x 80 ĠĢyeri x4.000, ,00 B Grubu Aidat Geliri ,00 250,00 X 12 Ay X 288 Hisse , YIL SONU NAKĠT MEVCUDU ,70 1-A Grubu Nakit Mevcudu ,02 A Grubu Kasa mevcudu ,15 A Grubu Cari Hesap ve Vadeli Hesap Mevcudu ,78 A Grubu Menkul Kıymet Hesabı Mevcudu ,09 2-B Grubu Nakit Mevcudu ,68 B Grubu Kasa mevcudu 295,14 B Grubu Cari Hesap ve Vadeli Hesap Mevcudu ,04 B Grubu Menkul Kıymet Hesabı Mevcudu , YILSONU ALACAKLAR ,14 A Grubu Ortaklardan Alacaklar ,83 A.Grubu Aidat Alacakları ,00 A.Grubu Aidat G.Ö.Cezası Alacakları ,62 A.Grubu Ġht.Masrafı Alacakları 762,21 B Grubu Ortaklardan Alacaklar ,31 B Grubu Aidat Alacakları ,50 B Grubu Aidat G.Ö.Cezası Alacakları ,59 B.Grubu Ġht.Masrafı Alacakları 462,22 4 FĠNANSMAN GELĠRLERĠ ,46 A Grubu Mevduat,Fon Kredi ve Diğer Gelirler ,46 A Grubu Banka Mevduat Gelirleri ,46 A Grubu Banka Fon Gelirleri ,00 A Grubu Kredi Kullanımı ,00 B Grubu Mevduat ve Fon ve Diğer Gelirler ,00 B Grubu Banka Mevduat Gelirleri ,00 B Grubu Banka Fon Gelirleri 5.000,00 B Grubu Kredi Kullanımı , YILINDAN DEVREDEN VERĠLEN AVANSLAR , YILI G.Ö.C. VE SAĠR GELĠRLER ,00 1-A.Grubu G.Ö.C.Ġht.Masrafı ve Sair Gelirler , yılı Aidat G.ö.c.Gelirleri , yılı Ġhtarname masrafı Gelirleri 1.000, Yılı B Grubu Gider Katılım Payı % 10 Geliri , yılı Sair Gelirler 1.000,00 2-B.Grubu G.Ö.C.Ġht.Masrafı ve Sair Gelirler 8.000, Yılı G.ö.c.Gelirleri 6.000, Yılı Ġhtarname masrafı Gelirleri 1.000, Yılı Sair Gelirler 1.000, YILINA DEVREDEN BORÇ , Yılına Devreden A Grubu Borç , Yılına Devreden B Grubu Borç ,00 GELĠRLER TOPLAMI ,36 15

16 2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇE GİDER TL 1 ĠNġAAT MALĠYET GĠDERLERĠ ,00 A.Proje Giderleri 32 iģyeri 43311/ 1 A.O.Ç.-Macunköy ,00 B. ĠnĢ.Ruhsat Harç Gid. 32 ĠĢyeri 43311/ 1 A.O.Ç.-Macunköy ,00 C. ĠnĢaat Ġmalat Gid. 32 ĠĢyeri 43311/1 A.O.Ç.- Macunköy ,00 D. Proje ve ĠnĢaat Giderleri Etimesgut ,00 E. Alt Yapı ve Yol Giderleri Etimesgut ,00 2 ÖDENECEK KREDĠ TAKSĠDĠ ve FAĠZ GĠDERĠ ,08 A Grubu = ,34 x 12 Ay- ( 288 Üyenin 48 Aylık ) 2014 Yılı , YILINDA ÖDENECEK TUTARLAR ,38 A. Ödenecek Satıcılara Borçlar ,98 B-Ödenecek Alınan Teminat, depozito ve S.s.k.kesintileri ,15 C- Ödenecek S.S.K. ve Stopajlar ,92 D-Ödenecek Sair Borçlar ,33 4 ERKEN ÖDENEN ÜYE AĠDATLARI A+B Grubu 5.170,00 A Grubu Erken Ödenen Aidatlar 75,50 B Grubu Erken Ödenen Aidatlar 5.094,50 5 ORTAKLARA ÖDENECEK EġĠT KĠRA PAYLARI ,00 800,00 x 6 Ay x 288 Üye ,00 6 DAVA TAKĠP GĠDERLERĠ 43311/1 MACUNKÖY ARSASI ,00 7 TESĠS MASRAFLARI 5.000,00 8 TEMĠNAT ve DEPOZĠTOLAR 5.000,00 9 DEMĠRBAġLAR 5.000, YILI VERĠLECEK AVANSLAR 5.000,00 11 ĠDARĠ TAKĠP GĠDERLERĠ 5.000,00 12 DAVA TAKĠP GĠDERLERĠ ETĠMESGUT ARSASI ,00 13 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ A+B Grubu ,00 1- Yönetim Kurulu Hakkı Huzuru , ,00 x 1 Üye x 12 Ay BaĢkan = , ,00 x 2 Üye x 12 Ay BĢk.Yrd.+ Muh.Üye = , ,00 x 2 Üye x 12 Ay 2 Üye = = ,00 2-Denetim Kurulu Hakkı Huzuru ,00 500,00 x 3 Üye x 12 Ay = =18.000,00 3-Emanet Komisyonu Hakkı Huzuru 9.000,00 500,00 x 3 Üye x 6 Ay = =9.000, Yılı Emlak VergisiĠ 42342/ /1 Parseller ,00 5. A Grubu Güvenlik Hizmetleri Giderleri ,00 6. A Grubu Personel Ücretleri ,00 7. A Grubu BağıĢ ve yardım Giderleri ,00 8. A Grubu Telefon haberleģme Giderleri 8.000,00 9. A Grubu Mali müģaviri Ücreti ,00 10 A Grubu Hukuk MüĢaviri Ücreti , A Grubu Kırtasiye Giderleri 8.000,00 12.A Grubu Posta kargo Giderleri ,00 13.A Grubu ĠaĢe Giderleri ,00 14.A Grubu Büro Kira Giderleri ,00 15.A Grubu Büro ve Üst Birlik Aidat Giderleri 1.000, A Grubu Büro Su, Elektrik Giderleri 4.000,00 17.A Grubu Bakım Onarım Giderleri 4.000,00 18.A Grubu UlaĢım Giderleri 4.000,00 19.A Grubu Noter,Ġhtarname,Protesto Masrafları 4.000,00 20.A Grubu Ġlan Reklam Giderleri ,00 21.A Grubu Genel Kurul Giderleri 5.000,00 22.A Grubu Temsil ve Ağırlama Giderleri 5.000,00 23.A Grubu Beklenmeyen ve Sair Giderler 8.000, Yılı Emlak Vergisi Etimesgut Arsası ,00 25.B Grubu Güvenlik Hizmetleri Gideri ,00 26.B Grubu Sair Giderleri ( A Grubundan %10+Sair Giderler ) ,00 27.B Grubu BağıĢ ve Yardım Gideri ,00 Genel Yönetim Giderleri Toplamı , YILSONU NAKĠT MEVCUDU ,90 1- B Grubu Yıl Sonu Nakit Mevcudu ,90 GĠDERLER TOPLAMI ,36 16

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ. 2014 YILI FAALĠYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 900.953.369,00 TL GROUPAMA SA. 900.953.369,00 TL YÖNETĠM VE DENETĠM KURULU Yönetim Kurulu BaĢkan Üye Üye Dominique

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI

TEK DÜZEN HESAP PLANI 27/09/2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeliğinin 50. maddesine göre, yeni vakıflar ile mülhak, cemaat ve esnaf vakıflarının, muhasebe kayıtlarını tutacakları

Detaylı

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve gider hesaplarının kapanıģ kayıtları hariç) 3. 7 no lu gider

Detaylı

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9,688858131 0,830449827 1,557093426 1,029411765 0,282352941 0,007785467 0,47992091 86,12 MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RAPORUN DÖNEMİ : 01.08.2011-31.07.2012 ORTAKLIĞIN ADI : Meray Yağ Sanayii

Detaylı

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Ġstanbul, 03.05.2015 Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve 31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aģağıda

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL)

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) EK-1 AKTĠF (VARLIKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) PASĠF (KAYNAKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 I- DÖNEN VARLIKLAR 752,362.23 967,168.07

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

... DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANLIĞI NA,

... DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANLIĞI NA, Sayı : 001-1.95 Tarih : 30.01.2003 Konu : DayanıĢma ve Afet Fonu Aidatlarından Masraf Alınmaması.... DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANLIĞI NA, DayanıĢma ve Afet Fonu Aidatlarından havale masrafı alınmaksızın Birliğimize

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 15 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI DENETĠM

Detaylı

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1 Ankara,10.12.2014 YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU TASDĠKĠ YAPAN Adı Soyadı : A.Kemal KASAPOĞLU YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRĠN

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Temmuz 2015 ĠÇERĠK ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

Uygulama 10 Çözümü: Aktif Toplam Pasif Toplam

Uygulama 10 Çözümü: Aktif Toplam Pasif Toplam Uygulama 10 Çözümü: A Özer Kalem İşletmesi'nin 01.12.2016 Tarihli Kuruluş Bilançosu P KASA 80.000 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR 20.500 BANKALAR 54.000 BANKA KREDĠLERĠ 4.500 ALACAK SENETLERĠ 26.000 BORÇ SENETLERĠ

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Özer KALEM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

S.S YILI GENEL KURULU NA

S.S YILI GENEL KURULU NA S.S. Denizli Otomobilciler ve Galericiler Toplu ĠĢyeri Yapı Kooperatifi 2013 YILI GENEL KURULU NA ĠLĠġKĠN DENETLEME KURULU RAPORU Genel Kurul Toplantı Tarihi : 03.03.2014 İncelemenin ait olduğu Dönem :

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR ANKARA TİCARET BORSASI 31.12.2015 TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler 364.385,67 258.570,96 2.210.677,06 1.740.821,72 Kasa 32.565,73

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU 1 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KESİN HESAP RAPORU 01.01.2015-31.12.2015 döneminde Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu aşağıdaki

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2.

Detaylı

ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU

Detaylı

Kasadaki mevcut para ,- P Bankası na kredi borcu ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- Gıda maddeleri için ödenen KDV 2.

Kasadaki mevcut para ,- P Bankası na kredi borcu ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- Gıda maddeleri için ödenen KDV 2. VAKA 007 Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Cezmi TADIM (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 70.000,-

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 1 ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 25 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 11 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI DENETĠM

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB Hesap Kodu 100 KASA 100.01 MERKEZ KASA 101 ALINAN ÇEKLER 101.01 PORTFÖYDEKİ ÇEKLER 101.02 BANKADA TAHSİLDEKİ ÇEKLER 101.03 KARŞILIKSIZ ÇEKLER 102 BANKALAR 102.01 HALK BANKASI 102.01.001 SERMAYE HESAPLARI

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2016 SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

SĠVAS BELEDĠYESĠ ÖZBELSAN A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

SĠVAS BELEDĠYESĠ ÖZBELSAN A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU SĠVAS BELEDĠYESĠ ÖZBELSAN A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

31.01.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı

31.01.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı 31.01.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Borç 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.277.289,34 739.976,56 537.312,78 10 HAZIR DEĞERLER 972.749,04 582.056,81 390.692,23 100 KASA 79,23 79,23

Detaylı

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) 2014 CARİ DÖNEM 2014 CARİ DÖNEM 1 DONEN VARLIKLAR 5.840.963,37 3 KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 2.291.856,18

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1.BÖLÜM BĠLANÇO HESAPLARI

ĠÇĠNDEKĠLER 1.BÖLÜM BĠLANÇO HESAPLARI ĠÇĠNDEKĠLER 1.BÖLÜM BĠLANÇO HESAPLARI 1-DÖNEN VARLIKLAR... 41 10-HAZIR DEĞERLER... 41 100-KASA... 42 1-Müşterilerden Tahsilat Yapıldığında... 42 2-Satıcılara Ödeme Yapıldığında... 42 3-Bankaya Para Yatırıldığında...

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) MİTHATPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 16.04.2011-14:55:33 Vergi Kimlik Numarası 4970404512 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) KAOS GEY

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 26.04.2012-21:03:17 Vergi Kimlik Numarası 9250432613 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) VİP YİYECEK

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ZİYAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 03.04.2012-11:35:00 Vergi Kimlik Numarası 9830040517 Ticaret Sicil No 29922 İrtibat Tel No 322 4541833 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 NO AÇIKLAMA AYLIK BÜTÇE YILLIK BÜTÇE EŞİT PAYLI GİDERLER 91.625 2.199.000 1 PERSONEL GİDERLERİ 91.625

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.) AKTĠF KALEMLER Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Dipnot

Detaylı