YÖNETMELİĞİN TARİFİ. Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELİĞİN TARİFİ. Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ"

Transkript

1 YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SASKİ ESAS YÖNETMELİĞİ 2 HAZIRLAYAN BİRİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİBAŞKANLIĞI 3 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI /048 4 GENEL KURUL KARAR TARİHİ VE SAYISI /019 5 YAYIMLANDIĞI GAZETE VE YAYIM TARİHİ SAKARYA YENİHABER YÜRÜRLÜK TARİHİ REVİZYON NO 8 TADİLAT NO S. No Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul Kararı Yayımlandığı Gazete ve Tarihi Tadil Edilen Maddeler

2 SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SASKİ) ESAS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş MADDE 1- (1) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek, 2560 sayılı kanunda sayılan görevleri yerine getirmek üzere, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi, Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. Bu idare kısaca (SASKİ) rumuzu ile adlandırılır. MADDE 2- (1) Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresinin İşleri, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Genel Müdür tarafından yürütülür. Bu yönetmeliğin III. Bölümünde; Teşkilat kısmında gösterilen dairelerin başkan ve diğer görevlileri, dairelerine verilen hizmetleri mevzuat ve usullere uygun bir şekilde ifa ve yürütmekle mükellef olup, işlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinden birinci derecede mesuldürler. Amaç ve Kapsam MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek, 2560 sayılı kanunda sayılan görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş olan Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü nün, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar. Dayanak MADDE 4- (1) 2560 sayılı Kanun, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 5- (1) Bu yönetmelikte ifade edilen; a) İdare/SASKİ : Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü, b) Belediye : İlçe belediyelerini, c) Genel Kurul : SASKİ Genel Kurulunu, ç) Yönetim Kurulu : SASKİ Yönetim Kurulunu, d) Genel Müdür/Üst Yönetici : SASKİ Genel Müdürünü, e) Başkanlık : Daire Başkanlıklarını, f) Birim/Birimler : Daire Başkanlıklarına bağlı alt birimleri ifade eder. 2

3 İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Görev, Yetki ve Sorumluluk MADDE 6- (1) Bu yönetmelik çerçevesinde her bir birime yüklenen görev ile birlikte, o görevin yerine getirilmesini sağlayacak yetki ve sorumluluk da verilmiş sayılır. Birim amirleri; İdare tarafından çıkarılan yönetmelik ve yönergelerde tespit edilen ve Genel Müdür tarafından verilen görevler için kararlar almaya ve uygulamaya yetkilidirler. Yetki Devri MADDE 7- (1) Yetki devrinde aşağıdaki esaslar göz önünde tutulur: a) Birim amirleri kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilecek esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt kademedeki personeline devredebilirler. Yetkilerin devri veya kaldırılması, kanunda öngörülen haller dışında Üst Yöneticinin yazılı onayı alınarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. b) İdareyi hukuki ve mali sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak haller ve genel ilkelerle ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde, yetki sahipleri kendiliklerinden yetkilerini alt kademedeki personele devredemezler. c) Üst yönetici veya birim amirleri tarafından devredilmiş olan yetkiler, aksine işlem bulunmadığı sürece üst yönetici veya birim amirinin değişmesi halinde de aynen devam eder. İç Yönetmelikler MADDE 8 (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği nin çalışma usul ve esasları hazırlanacak iç yönetmelikler ile belirlenir. Yönergeler MADDE 9- (1) Yukarıda sayılanlar dışındaki birimlerin çalışma usul ve esasları hazırlanacak yönergeler ile belirlenir. Yönergeler Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Teşkilat, İdare Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Teşkilat: MADDE 10- (1) SASKİ Genel Müdürlüğünün Teşkilatı; a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Genel Müdür, ç) Genel Müdür Yardımcıları, d) Denetçiler, e) Teftiş Kurulu Başkanlığı, f) I.Hukuk Müşavirliği, g) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 3

4 ğ) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, h) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, ı) Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı, i) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, j) Kuzey Bölge İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı, k) Güney Bölge İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı, l) Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, m) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, n) Uzmanlar, o) Özel Kalem Birimi, ö) Basın Yayın Birimi, p) Sivil Savunma Uzmanlığı, r) İş Güvenliği Uzmanlığı. Birimlerde herhangi bir değişiklik yapılması icap ettiği takdirde, çalışma şekilleri görev yetki ve mesuliyetleri ayrıca bir yönerge ile tespit edilerek Yönetim Kurulu nun onayına sunulur. Genel Kurul MADDE 11-(1) Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi SASKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurulun Toplanma ve Çalışma Esasları MADDE 12- (1) Genel kurul 2560 sayılı Kanunda yazılı yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım ayları içerisinde özel gündemle toplanır. Genel Kurulun toplanma ve çalışma esaslarına ait olarak 2560 sayılı kanunda tanzim edilmemiş hususlarda Belediye ve Büyükşehir Belediye Kanunu hükümleri geçerlidir. Genel Kurulun Görevleri MADDE 13- (1) Genel Kurul 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen görevleri ifa eder. Yönetim Kurulunun Görevleri MADDE 14- (1)Yönetim Kurulu 2560 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen görevleri ifa eder. MADDE 15-(1)Yönetim Kurulunun çalışma şekli ve şartları ayrı bir yönetmelikle tespit edilir. Yönetim Kurulunun sekreterlik hizmetleri Zabıt ve Kararlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür. MADDE 16-(1) Yönetim Kurulu Üyeleri, kanun ve mevzuat hükümleri dâhilinde Yönetim Kurulu kararlarının icrasını denetlemekle yetkilidir. Genel Müdürün Görevleri MADDE 17-(1) Genel Müdür 2560 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre atanır ve kanunda belirtilen görevleri ifa eder. Genel Müdür Yardımcılarının Görev ve Yetkileri MADDE 18-(1) Genel Müdür Yardımcıları 2560 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre atanır. Genel Müdür Yardımcıları, kanunda belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 4

5 a) İdarenin kendisine bağlı Daire Başkanlıklarının yönetimini yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre yerine getirilmesinde genel müdüre yardımcı olmak, b) Bağlı birimler adına kurum stratejisinin oluşturulmasında gerekli katkıları sağlamak ve stratejik plan kapsamındaki görevlerin yerine getirilmesini sağlamak, dairelerin faaliyetlerini performans kriterlerine göre izlemek, geliştirmek ve raporlamak, c) Bağlı Daire Başkanlıkları bütçesinin hazırlanmasını ve harcamaların bütçeye göre yapılmasını sağlamak, ç) Bağlı Daire Başkanlıklarının yapı, sistem ve süreç olarak geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, d) Bağlı Daire Başkanlıklarının planlı, organize ve koordineli olarak çalışmaları için gerekli toplantı ve raporlamaların yapılmasını sağlamak, e) Genel Müdür tarafından kendilerine yazılı olarak devredilen yetkileri kullanmak, f) Bağlı Daire Başkanlıklarını sevk ve idare etmek, g) Denetim birimleri tarafından Genel Müdüre sunulan raporların kendilerine havalesi üzerine raporda teklif edilen hususların uygulanmasını ve koordinesini sağlamak. ğ) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak, Denetçiler MADDE 19- (1) Denetçiler 2560 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre seçilir ve kanunda belirtilen görevleri ifa eder. Teftiş Kurulu Başkanlığı MADDE 20- (1)Teftiş Kurulu Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) SASKİ Genel Müdürü adına veya onun talimatı üzerine SASKİ birimlerinin eylem ve işlemlerini idari, mali ve hukuki açıdan denetlemek, b) Teftiş programını hazırlamak, Genel Müdürün emir ve onayı üzerine araştırma ve soruşturma yapmak, c) Sonuçlandırılan araştırma ve soruşturma raporlarını Genel Müdürlük makamına iletmek, ç) SASKİ birimlerinin Anayasada ve yasalarda belirlenmiş ilkelere, yıllık plan ve programlara, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına ve belediyenin politikalarına uygun çalışıp çalışmadığını denetlemek, d) SASKİ birimlerinin görevlerini daha etkin yürütmesini sağlamak amacıyla gerekli inceleme araştırma ve denetlemeleri yapmak, e) İnceleme, araştırma ve denetimler sonucunda ortaya çıkan sapmaların nedenlerini araştırmak, çözümü konusunda Genel Müdürlük makamına önerilerde bulunmak, 5

6 f) Disiplin ve ceza soruşturması yapmak, g) Mevzuat ve Genel Müdür tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak. I.Hukuk Müşavirliği MADDE 21- (1) Hukuk Müşavirliğinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük ve SASKİ birimlerine yazılı ve sözlü hukuki danışmanlık yapmak, b) SASKİ birimlerinin eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması için gerekli danışmanlık hizmetini vermek, c) Teftiş Kurulu veya disiplin kurulları tarafından gönderilen raporlar hakkında gerekli hukuki işlemleri yapmak, ç) SASKİ nin menfaatlerini korumak amacıyla gerekli hukuksal önlemlerin alınmasını sağlamak, d) SASKİ Genel Müdürü nün verdiği vekâletname çerçevesinde, adli ve idari yargı mercilerinde SASKİ tüzel kişiliğini temsil etmek, gerektiğinde ilgili kişi ve kurumlara dava açmak, aleyhimizde açılan davalarda davalı vekili sıfatıyla savunma yapmak, duruşmaları takip etmek, yerel mahkemelerce verilen kararlardan gerekli görülenler hakkında itiraz, istinaf ve temyiz gibi kanun yollarına başvurmak, e) SASKİ alacakları ile ilgili borçlular aleyhine icra takibi yapmak, f) Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak, g) Genel Müdür adına ihtarname düzenlemek, SASKİ ye yönelik çekilen ihtarnamelere cevap vermek. ğ) İdarenin görevleri ile ilgili olarak birimlerce hazırlanan yönetmelik, yönerge, sözleşme ve şartname tasarılarını inceleyerek yazılı görüş bildirmek, h) İdareye adli ve idari yargı mercileri ile hakemlerden ve icra dairelerinden gelen veya noter vasıtasıyla yapılan tebligatları alarak hukuki gereklerini yerine getirmek veya yerine getirilmesi için ilgili birimlere göndermek, ı) Mevzuat ve Genel Müdür tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı MADDE 22- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) SASKİ nin İnsan Kaynakları Yönetimi, özlük işlemleri, destek hizmetleri, sağlık hizmetleri ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre yapılmasını sağlamak, 6

7 b) Nitelikli insan kaynağını kuruma kazandırmak ve kurumda tutmak için gerekli çalışmaları yapmak, kurumda moral, motivasyon, iş tatmini ve performans artırıcı çalışmaların yapılmasını sağlamak, c) Memur, sözleşmeli personel ile işçilerin; kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde tayin, işe alınma, terfi, nakil, istifa, işten çıkarılma, disiplin, izin, hastalık ve emeklilik gibi özlük hakları ile alakalı bütün işlemlerini yürütmek, ç) İdarede İnsan Kaynakları Planlaması, personel seçimi, eğitim, performans değerleme, ücret yönetimi ve kariyer geliştirme sistemlerinin oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak, İnsan Kaynakları yönetimi sistemlerinin etkin bir biçimde uygulanması için tüm birimlerle işbirliği içinde olmak, gerekli desteği sağlamak, d) 2560 sayılı İSKİ Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun gereği Genel Kurulda görüşülmesi teklif edilen konuların Genel Kurula sunulmasını sağlamak üzere gerekli yazışmaları yapmak, e) Genel Kuruldan alınan kararları takip ederek neticelerinden ilgili birimleri haberdar etmek, f) Genel Kurul tarafından alınan ve İdareyi ilgilendiren kararlar ile ilgili olarak İdarece yapılan işlemler hususunda Genel Kurula rapor vermek, g) Yürürlükteki İdare Yönetmeliklerinin SASKİ Resmi İnternet Sitesinden, Yönergelerinin ise SASKİ Portalından güncel hallerinin yayımlanmasını sağlamak. ğ) İdarenin tüm Yönetmelik ve Yönergelerinin onaylı örneklerine ilişkin fiziki arşivini muhafaza etmek, h) Yönetim Kurulunun gündem, toplanma, görüşme, zabıt, karar verme, bu kararları dağıtma ve Yönetim Kurulu faaliyetlerine ait evrakı arşivleme işleriyle ilgili işlemleri yürütmek, ı) SASKİ de görev yapan tüm personelin eğitim programlarını yapmak, eğitimleri vermek veya verdirmek, i) İdarenin iç ve dış haberleşmesinin etkin bir şekilde yürütülmesini, gelen ve giden evrakların takip edilerek kayıt altına alınmasını ve yasalara göre saklanılması gereken evrakların belirtilen süre içerisinde saklanmasını sağlamak, j) İhtiyaç duyulduğunda hizmetlerin ihale yoluyla yaptırılmasını sağlamak, dışarıdan hizmet ve mal alımlarında sözleşme ve şartnameleri hazırlamak, Yüklenici Firmanın çalışmalarının takip ederek yapılan çalışmaların sözleşme ve şartnameye uygunluğunu kontrol etmek ve hakedişlerin sözleşmeye uygun olarak hazırlanmasını sağlamak, k) İdarenin sahip olduğu varlıkları (tesis, bina, makine, teçhizat vb.) her türlü tehlikeden (yangın, sabotaj, çalınma, doğal afet gibi) korumak, sigorta işlemlerini yapmak, İdarenin doğalgaz ile ilgili tüm iş ve işlemlerinin takibini yapmak ve yaptırmak, tesis ve çalışanların güvenliğini sağlamak, l) Toplu iş sözleşmelerinde kurumu temsil etmek, 7

8 m) İdarenin stratejisinin oluşturulmasında dairesi adına gerekli katkıları sağlamak ve stratejik plan kapsamında birimine düşen görevleri yerine getirmek, n) Daire faaliyetlerini performans kriterlerine göre izlemek, geliştirmek ve raporlamak, o) İdareye ait her türlü toplantı ağırlama işlerinde salon düzenleme, toplantıyla ilgili her türlü ikram dağıtım ve düzenlemenin yapılmasını sağlamak, bununla ilgili olarak toplantı sonu idarenin eşyalarının teslim alınarak kaldırmak, Resmi ve dini bayramlarda bayrak asılması, kurum bayraklarının belirli aralıklarla değiştirilmesi, kurum içi elektrik tesisatının ve santralinin sağlıklı çalışması ve gerekli durumlarda tamirlerini yaptırmak, santralle ilgili periyodik kayıtları tutmak, kurum çevre ışıklandırmalarının sağlıklı çalışmasını sağlamak. ö) Başbakanlık İletişim Merkezine intikal eden İdaremizle ilgili şikâyetleri cevaplamak. İdarenin resmi web sitesine ve resmi e-posta adresine ve Çağrı merkezine (Alo 185) gelen arıza, şikâyet, teşekkür bildirimlerini, kaçak su ihbarlarını, SASKİ ile alakalı bilgi taleplerini ve benzeri konuları cevaplandırmak, konularına göre ilgili birime göndermek ve gelen cevapları vatandaşa geri göndererek elektronik postanın ve bilgi taleplerinin cevaplandırılarak kapanmasını sağlamak, p) Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen talepleri karşılamak, r) Talep halinde vatandaşlara, okullara, kurum ve kuruluşlara yönelik tesis gezisi düzenlemek, Su kültürünün oluşması ve bilinçli su kullanımının öğretilmesi amacıyla okullarda seminerler vermek, s) İdarenin çalışmaları, projeleri ve yatırımları hakkında paydaş kurum ve kişilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapmak, ş) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı MADDE 23- (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) SASKİ nin, bilgi işlem faaliyetlerini; yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre yapılmasını sağlamak, b) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirilmesini sağlamak, İdarenin bilişim teknolojileri ihtiyacını tespit etmek, gerekli sunucu altyapısı ve bilgisayar ağını oluşturmak ve bilişim sisteminin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak. SASKİ nin e-saski, web hizmetleri tüm sistem ve network faaliyetlerini yönetmek işletmek, SASKİ birimlerinin bilgisayar ortamında faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli çalışmaları yapmak, güncel teknolojiyi yakından takip etmek, sistemleri sürekli güncel tutmak, c) İdarenin network iletişimi, veri tabanı, internet, donanım, birimlere yönelik her türlü yazılım, paket program altyapısının tespiti ve analizi, tarifi, planlanması, teknoloji seçimi, temini, yeni teknolojilerin takibi ve sisteme adaptasyonu, bakım ve işletilmesini yapmak, sistemlerin standartlarının oluşturulmasını sağlamak, 8

9 ç) Bilgisayarların, bunların ek ünitelerinin ve ağ yapılarının bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak bunların çalışır durumda olmasını sağlamak, bilgisayarlardaki mevcut bilgilerin ve verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak, d) Personele yönelik, bilgisayar ve donanımları ile ilgili gerekli eğitimleri yapmak veya yaptırmak. Bilgi işlem sistemi için gerekli satın alma tespitlerinde bulunarak ürün belirlemek ve bilgi işlem sistemleri ile ilgili satın almaları planlamak, bütçelemek ve gerçekleştirmek, e) İdare stratejisinin oluşturulmasında dairesi adına gerekli katkıları sağlamak ve stratejik plan kapsamında birimine düşen görevleri yerine getirmek, Daire faaliyetlerini performans kriterlerine göre izlemek, geliştirmek ve raporlamak, Daire bütçesini hazırlanmasına yardımcı olmak ve harcamaların bütçeye göre yapılmasını sağlamak, Dairesinin yapı, sistem ve süreç olarak geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak, f) İdare iş ve işlemlerinin otomasyona geçirilmesini ve otomasyonun devamlılığını sağlamak, g) Kurumun bilgi ve iletişim güvenliğini en üst düzeyde sağlamak ve gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamak, ğ) İdare içi bilgi akışını ve çalışmakta olan sistemlerin işleyişini izlemek ve sorunları tespit ederek çözmek, bilgi kaybını önlemek üzere gerekli yedeklemelerin yapılmasını sağlamak, h) Karar Destek Sistemleri için ihtiyaçların tespiti, dönüştürme ortamlarının temini, veri tabanı oluşturulması, veri aktarım araçlarının oluşturulması, ihtiyaç olan raporların analiz ve tespiti, ilgili raporların her türlü yolla istenilen her zaman periyodunda bütün ilgililere aktarılmasını sağlamak, ı) İş sürekliliğinin sağlanabilmesi için gerekli olan tüm network ve sunucu altyapısının yedekli ve çalışabilir durumda olmasını, gerektiğinde sistemin yedek bölgeden ayağa kaldırılmasını sağlamak, i) Kurum içinde geliştirilen, satın alınan ve kontrolünün kuruma devredildiği yazılımlarla ilgili talepleri almak, gelen taleplerin değerlendirilmesi, ihtiyaçların analiz edilmesi, gelen taleplerin değerlendirilmesi ve ihtiyaçların ne şekilde karşılanacağına ilişkin güncelleme, bakım ve geliştirme ya da satın alma işlemlerini yapmak. j) Suyun dağıtımı ve kumandasını sağlamak üzere, SCADA sistemlerinin kurulması, genişletilmesi ve işletilmesini, bu sistem vasıtasıyla şehrin su kaynakları ile dağıtım sisteminin bilgisayara bağlı olarak takip edilmesi, bilgi toplanması, toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi, yeni yapılan tesislerin Merkezi Su Kumanda Sistemine dâhil edilmesi için otomasyon işlerini yapmak veya yaptırmak, k) Kurum içinde geliştirilecek uygulamalarla ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını detaylı olarak tespit etmek, yazılım isterlerini belirlemek, projelendirmek, programlama diline karar vermek, kodları geliştirmek, testlerini yapmak ve uygulamaya almak. Uygulama sonrası geri bildirimleri almak ve bu geri bildirimlere göre gerekli iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmek. l) Yazılımla ilgili kurumsal standartları oluşturmak ve bu standartlara göre yazılım geliştirilmesini sağlamak, tek bir noktadan yönetilebilmesi, değişikliklerin yönetilebilmesi için gerekli sistemleri kurmak ve işletilmesini sağlamak. 9

10 m) Kurumun dış kurumlardan ihtiyacı olan konularda veri çekebilmesi için gerekli web servisleri tespit etmek, analizlerini yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri takip etmek, ilgili paydaşlardın sistemleriyle entegrasyon sağlayacak web servislerin geliştirilmesini sağlamak. Ayrıca ilgili web servislerinden alınan verilere SASKİ kurumsal uygulamalarından erişim sağlanacak yazılımları geliştirmek. n) Kurumun coğrafi bilgi sistemleri altyapısını kurarak, verimli bir şekilde yönetimini ve işletmesini yapmak. Coğrafi bilgi sistemleri ile konumsal tabanlı yeni çözümler üretmek. o) Depozito bedeli hesaplamalarını yaparak kayıt altına almak, abone müracaatlarının tetkiki, ilk abone kaydı, mukavele akdi ve feshi, abone devir işlemlerini yapmak, hizmet alanına dahil olan köy, mahalle ve beldelerin ilk abonelik işlemlerini yaparak sisteme dahil etmek, abone sicil bilgilerini güncellemek, ö) Aylık okuma planı oluşturmak ve kontrolünü sağlamak, abone sayaçlarını okuyarak, sarfiyatların tespitini yapmak, bedellerin tahakkuk ve kontrolünü yapmak, tahsilat hızını arttırmak amacıyla borcunu ödemeyen abonelerin su hizmetlerini durdurmak, borcu düşen abonelerin su açımlarını gerçekleştirmek, p) Abone tesisatlarını uygun hale getirerek sayaç takmak, abone kullanım özelliklerine göre sayaç tipini belirlemek, gerekli hallerde abone sayaçlarının değişimini sağlamak, sayaç tamir ve bakım işlemlerini yapmak, r) Tespiti yapılan faturalandırma hataları, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden gelen raporlar, İtiraz Değerlendirme Komisyonu ve Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda gerekli tahakkuk düzeltme işlemlerini yapmak, s) Taksitlendirme işlemlerini belirlenen limitler çerçevesinde yerine getirmek, borçlu aboneler ile ilgili çalışmalar yapmak, gerekli hallerde borçlu aboneler hakkında icra takibi başlatılması için hazırlanan listeleri Hukuk Müşavirliğine havale etmek, ş) Sahada genel abone kontrollerini yapmak, kaçak ve usulsüz su kullanımlarını engellemek ve tespit etmek, tespiti yapılan kaçak kullanımlarını tutanak ile belgeleyerek Savcılığa suç duyurusunda bulunmak üzere Hukuk Müşavirliğine havale etmek, Yönetmelik ve Yönergeler doğrultusunda tutulan tutanaklara ceza tahakkuk etmek, t) İhtiyaç duyulduğunda hizmetlerin ihale yoluyla yaptırılmasını sağlamak, dışarıdan hizmet ve mal alımlarında sözleşme ve şartnameleri hazırlamak, Yüklenici Firmanın çalışmalarının takip ederek yapılan çalışmaların sözleşme ve şartnameye uygunluğunu kontrol etmek ve hakedişlerin sözleşmeye uygun olarak hazırlanmasını sağlamak, u) Abonelere daha iyi hizmet götürebilmek amacıyla projeler geliştirmek/projelerin gerçekleştirilme sini sağlamak, ü) Kurum stratejisinin oluşturulmasında dairesi adına gerekli katkıları sağlamak ve stratejik plan kapsamında birimine düşen görevleri yerine getirmek, v) Daire faaliyetlerini performans kriterlerine göre izlemek, geliştirmek, raporlamak, 10

11 y) Daire harcamalarının bütçeye göre yapılmasını sağlamak, dairesinin yapı, sistem ve süreç olarak geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak, daire içi toplantı ve gerekli raporlamaların yapılmasını sağlamak, diğer daireler ve kendisine bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak, bağlı personelin eğitim ve geliştirme ihtiyaçlarını belirlemek ve gidermek için ilgili başkanlığa talepte bulunmak, z) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı MADDE 24 (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) SASKİ Genel Müdürlüğünün bütçe, muhasebe, tahsilat, ihale, satın alma, ayniyat, strateji geliştirme ve performans izleme faaliyetlerinin yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına, muhasebe ilkelerine göre yapılmasını sağlamak, b) Kurumun yıllık ve üç yıllık bütçelerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ve bağlı yönetmeliklere göre hazırlanmasını ve üç yıllık bütçenin her yıl revize edilerek harcama yetkililerinin talepleri doğrultusunda güncellenmesini sağlamak, c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ilgili birimlere bilgi vermek, ç) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak, d) İlgili mevzuatı çerçevesinde İdare nakdinin ve kıymetli evrakın kasa, banka ve defterlerdeki hareketini idare ve takip etmek, İdare gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini ve muhasebe hizmetlerini yürütmek, e) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır veya taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, İdarenin bütün gelir, gider, taşınır ve taşınmaz kıymetlerinin muhasebesini tutmak, f) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, g) İdarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, ğ) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, h) 2560 sayılı yasaya göre bütçe aktarma işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve yapmak, ı) Kurumun temel ve yardımcı mali tablolarını hazırlamak, kurumun mevcut mali durumunu analiz etmek ve kurumun mali yapısı hakkında ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürü bilgilendirmek, 11

12 i) Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek üzere gerekli çalışmaları yapmak, j) Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek, k) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, l) Kurumun görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, m) Kurumun stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, n) Kurum faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, o) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak SASKİ faaliyet raporunu hazırlamak, ö) Hizmet süreçlerinin analizi ve iyileştirilmesi çalışmalarını yürütmek, p) Kurumun performans ve hizmet kalite standartlarını belirlemek, hizmetlerin belirlenen standartlara uygun yürütülmesini izlemek, düzeltici-önleyici tedbirler önermek ve kalite belgelerinin gerektirdiği diğer faaliyetleri yürütmek, r) SASKİ Genel Müdürlüğünün ihale, satın alma, ayniyat faaliyetlerinin yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına, muhasebe ilkelerine göre yapılmasını sağlamak, s) Harcama birimleri ambarlarına girişleri yapılan Dayanıklı Taşınır, Araç ve Büro Malzemelerine ilişkin malzemelerin sicil numaraları verilerek ilgili kişi ve birimlere zimmet işlemlerini gerçekleştirmek, ş) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu na göre çıkarılan yönetmelikler ve tebliğler çerçevesinde Kurumun ihale ve doğrudan temin işlemlerini gerçekleştirmek. t) Harcama birimleri ambarlarına girişleri yapılan Dayanıklı Taşınır, Araç ve Büro Malzemelerine ilişkin malzemelerin sicil numaraları verilerek ilgili kişi ve birimlere zimmet işlemlerini gerçekleştirmek, u) SASKİ bünyesine alınan mal ve malzemelerin giriş ve çıkış kayıtlarını Taşınır Mal Yönetmeliği ve Taşınmaz Mal Yönetmeliği kapsamında tutmak ve yılsonu sayımı yapılarak konsolide etmek, ü) Birimlerden gelen ihale taleplerini değerlendirerek bunları istenilen zamanda, istenilen miktar ve nitelikte tedarik etmek. 12

13 v) Ayrım gözetmeme, adil rekabet ortamını sağlama, kolay anlaşılabilir ve ayrımcılık içermeyen teknik şartnameler hazırlamak. y) İhale ilanını tüm potansiyel iştirakçilere ulaşacak şekilde duyurma veya ilan etmek. z) Sağlıklı tekliflerin alınabilmesi için teklif sahiplerine yeterli zaman tanımak. aa) Objektif değerlendirme kriterlerini kullanma ve kayıtları düzgün, anlaşılabilir ve yeterli şekilde tutma gibi temel satın alma kurallarına uymak. bb) İhale faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen tüm yazışmalar, raporlar, faturalar ve ilgili diğer harcama belgelerini sağlıklı bir şekilde kayıt altına almak. cc) Kanunun 10. maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçları temin etmek. çç) Gelen teklifleri komisyon huzurunda değerlendirip işi en uygun fiyatı veren firmaya vermek. dd) Yurt dışından tedarik edilen mallarda bütün gümrük işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak ve takibini yapmak. dd) Birimlerden gelen teknik şartnameleri incelemek, gerekli düzeltmeler varsa yapılmasını sağlamak ve gerekli uyarıları yapmak. ee) Yapılacak olan ihale usulünü belirlemek. ff) İdari şartname, sözleşme tasarısı, hizmet içi genel şartnamesi, diğer standart formları hazırlamak. gg) İlan hazırlama ve basın ilan kurumu ile yazışmaların yapılması, yerel gazete ilanı verilmesi Sevk işlem formunun KİK e gönderilmesi Teklif kabul işlemlerinin yapılmasını sağlamak. ğğ) Firmalara doküman satışı için gerekli evrakları hazırlamak ve satışını yapmak. hh) Firma dosyayı aldıktan sonra ilgili süreçte açıklama ve zeyilname dokümanı gerekirse hazırlamak ıı) Teklif dosyalarını teslim almak. ii) Firma belgelerinin incelenmesi ve fiyat inceleme işlemlerini yapmak. jj) İhale ile ilgili gerekli sorgulamaları yapmak, firmalardan ek bilgi talep etmek. kk) Tüm katılımcılara gönderilmek üzere ihale sonucunu hazırlamak ve tebliğ etmek. ll) İş üzerinde kalan istekliyi sözleşmeye davet etmek. mm) Yüklenici ile sözleşme imzalanmasını sağlamak. nn) İhale ile ilgili KİK e gerekli bilgilendirmeleri yapmak. 13

14 oo) KİK ten Yasaklılık teyidi alma(hem sözleşme öncesi hem ihale sonrası) ve sözleşme devir işlemlerini gerçekleştirmek. öö) İhale komisyonunun görevlendirilmesi işlemlerini yürütmek. pp) İhale onayı alınmasını sağlamak. rr) Yönetim Kurulu Kararı alınması için gerekli yazışmaları yapmak. ss) Mal ve hizmet alımlarında yaklaşık maliyeti hazırlamak. şş) İtiraz halinde zeyilname düzenlenmesi işlemlerini yürütmek. tt) İhale sonucunun KİK e bildirilmesi işlemlerini yapmak. uu) İhalede sözleşmenin feshi ile ilgili işlemleri yürütmek. üü) İhalelerle ilgili yasal mevzuatı takip etmek ve birimlerden gelen talepleri cevaplandırmak. vv) Altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan dolgu malzemesini temin etme işleminin ihale işlemlerini koordine etmek ve ilgili birimlere devrini sağlamak. yy) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak. Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı MADDE 25- (1) Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) SASKİ nin planlama ve yatırım faaliyetlerinin yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına ve güncel yönetim yaklaşımlarına göre yapılmasını sağlamak, b) Yıllık yatırımları ve iş programlarını; su ve atık su konusundaki ihtiyaçlara göre, öncelik sıralarını tespit ederek projeler üretip planlamak, c) Yatırım programındaki veya çeşitli sebeplerle yapımı acilen lüzumlu görülen ve yapılması karara bağlanan işlere (her türlü baraj, arıtma tesisi, pompa istasyonu, depo, şebeke hattı, tali ve ana kolektör, tünel, işletme binası, ekipman vb.) ait her türlü etüt, avan proje, fizibilite, harita, arazi topografik ve jeoteknik çalışmalar, uygulama, tadilat ve tevsi projeleri yapmak/yaptırmak, ç) Alternatif içme suyu kaynakları oluşturmak, yeraltı ve yerüstü su kaynakları ile içme suyu havzalarını planlamak, proje ve yapıma yönelik süreçleri yürütmek, d) Yatırımların, ihale yolu veya doğrudan temin ile gerçekleştirilmesine yönelik; ihale evraklarını hazırlamak, ihale komisyonunda görev almak, ihaleden sonra işleri kontrol etmek, hakediş raporlarını tanzim etmek, işlerin sonunda kesin hesapları yapmak, yükleniciler tarafından inşaatı bitirilen işlerin geçici ve kesin kabul heyetlerine katılmak, gerekli raporları hazırlamak, tesisi işletmeye alarak ilgili işletme Daire Başkanlığına devretmek, 14

15 e) Kurum tesislerine ilişkin, diğer kurum ve vatandaşlara ait taşınmazlarla ilgili devir, tahsis, geçiş izni, irtifak ve kamulaştırma işlemlerine esas evrakları hazırlamak/hazırlatmak, konu ile ilgili kurulan komisyonlarda görev almak, yer teslimi ve tescil işlemlerini yapmak, f) Kıymet Takdir Komisyonu ve Zarar Ziyan Komisyonlarını yönetmek, Uzlaşma Komisyonu çalışmalarını takip etmek, g) İmar Kanunu gereğince İdare taşınmazlarında 3. şahıslar lehine geçit hakkı talep edilmesi halinde, istenen geçit hakkının, kadastrodan mutabakatlı alan hesabını yapmak suretiyle vermek, ğ) İdare taşınmaz malları üzerindeki işgalleri tespit etmek, işgallerin kaldırılması için yasal yollara başvurulmasını sağlamak, h) İdarenin ihtiyaç duyduğu hâlihazır harita, şeritvari harita, plankote, aplikasyon, sınır tespiti, sayısallaştırma, nivelman, işletme planı vb. arazi çalışmalarını yapmak /yaptırmak, ı) İdareye ait taşınmazların kayıtlarını, mevzuata uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını ve bu kayıtlara ilişkin bilgisayar programı, defter ve belgelerin hazır şekilde muhafazasını sağlamak, i) Tüm proje, işletme planı ve dokümanların yönetmeliğine uygun olarak arşivlenmesi ve korunmasını sağlamak, j) İdarenin stratejilerinin ve Performans Programlarının oluşturulmasında dairesi adına gerekli katkıları sağlamak ve stratejik plan kapsamında birimine düşen görevleri yerine getirmek, k) Faaliyet ve projelerle ilgili performans göstergelerini belirlemek ve sonuçlarını içeren faaliyet raporlarını hazırlamak, raporlamak, ilgili birimlere iletmek, l) Daire bütçesinin hazırlanmasında katkıda bulunmak ve harcamaların bütçeye göre yapılmasını sağlamak, m) Dairesinin yapı, sistem, süreç ve işgücü olarak geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak, n) Birim personelinin eğitim ve geliştirme ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçları karşılamak için ilgili birime iletmek. o) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı MADDE 26- (1) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği ne göre, kanalizasyona bağlantısı olan evsel ve endüstriyel atık su kaynağı olan sanayi kuruluşları ve işletmelere Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı vermek ve 3 yılda bir yenilemek/yeniletmek, b) Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı ve Çevre İzni alacak işletmelere SASKİ Görüşü vermek, 15

16 c) Endüstriyel atık su kaynağı olup, Kanalizasyona bağlı işletmelerin atık su arıtma tesisi projelerini onaylamak, ç) Laboratuvar hizmeti isteyen tesislerden atık su numunesi almak, d) Kanalizasyon sisteminin herhangi bir sebepten dolayı (atık yağ, katı madde... vb.) tıkanmasının ve sistemin zarar görmesini engellemek, zarar verenler hakkında gerekli cezai işlemleri yapmak, e) Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) verilen işletmelerin periyodik numune alımı ve denetimlerini yapmak, Sonuçları incelemek ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen sınır değerleri aşan firmalar için gerekli yasal işlemleri(n) yapmak/yapılmasını sağlamak, gerektiğinde durumu ilgili kurumlara (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyük Şehir Belediyesi vb.) ileterek bu kurumlarla işbirliği yapmak, f) SASKİ görev alanında inşaatları gerçekleştirilen veya SASKİ tarafından devir alınan geçici-kesin kabulleri yapılarak teslim edilen her türlü atık su arıtma tesisinin işletilmesini/işlettirilmesini, atık suların arıtılmasını, sağlık ve çevre şartlarına uygun hale getirilerek alıcı ortama deşarj edilmesini, periyodik ve dinamik koruyucu bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bu maksatla ileriye yönelik orta ve uzun vadeli programlar hazırlamak, öncelik ve önemlerinin tespit edilmesi işlemlerini yapmak, g) Tesislerin projelendirilme, inşaat ve montaj safhalarında ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak, işletmeye ait görüş ve tavsiyelerin ilgili dairelere intikal ettirilmesi, plan ve programların gerektiğinde revize edilmesi ve hayata geçirilmesi için işbirliği yapılmasını sağlamak, ğ) SASKİ laboratuvarları vasıtasıyla tesislerin atık su karakterizasyonu tespit edilerek, atık su arıtma tesislerinin verimli çalıştırılması için gerekli kaynak ve teknik şartların analizinin yapılmasını, bu hususlarda rapor hazırlanmasını ve alınacak kararların uygulamaya konulmasını sağlamak, h) İçme suyu arıtma tesislerine isale hattı ile gelen suyu İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre arıtarak şebekeye vermek, ı) İçme suyu ve Atıksu Arıtma Tesislerinin işletilmesi için elektromekanik faaliyetlerini yürütmek, i) Laboratuvar belgelendirme ve yeterlilik çalışmalarını yürütmek, j) İçme suyu kalite kontrol çalışmalarını yapmak, k) Sanayi kuruluşları ve diğer kişiler tarafından laboratuvara teslim edilen numunelerin analizlerini yapmak, l) İçme suyu şebekelerinin yönetmeliklere ve Sağlık Bakanlığının direktiflerine uygun şekilde klorlanması ve bu işle ilgili diğer tüm faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak, m) Deşarj Kontrol ve Ruhsat, Havza Koruma ve Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlükleri tarafından teslim edilen numunelerin analizlerini yapmak ve yönetmeliklere göre yorumlamak, 16

17 n) İçme suyu Arıtma, laboratuvar ve klorlama faaliyetleri ile ilgili satın alma faaliyetlerinde teknik şartnameleri hazırlamak, o) İçme ve kullanma suyu temin edilen/edilecek su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması için yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre gerekli tedbirleri almak/alınmasını sağlamak, ö) Havza alanlarını besleyen dereleri kontrol altında tutmak, dereleri kirletici faktörleri ortadan kaldırmak. p) Havza içerisinde ekolojik dengeyi etkileyecek, bozacak faaliyetler için, gerekli tedbirleri almak/aldırmak, r) Havza içerisinde çevre kirliliğine neden olan faaliyetleri durdurmak, gerekli iyileştirme çalışmaları yapmak/yaptırmak, Çevre Kanunu çerçevesinde ilgili birim ve kurumlar ile işbirliği yapmak, s) İhtiyaç duyulan analitik cihazların tespitini yapmak ve temin edilmesi için ilgi birimlere bildirmek, ş) Birimin faaliyet, proje ve performans sonuçlarını içeren faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili birimlere sunmak, t) İçmesuyu Arıtma Tesislerinin düzenli ve optimum bir şekilde çalışması için gerekli olan her türlü personel, malzeme ve ekipman düzenlemelerini yapmak. u) Tesislerin optimum şartlarda çalıştırılması ve işletilmesini sağlamak için gerekli kimyasal madde, malzeme, cihaz ve ekipmanın stoklarda yeterli miktarlarda bulundurulmasını sağlamak. ü) Arıtma tesislerinin günün şartlarının gerektirdiği tarzda verimli ve düzenli olarak işletilmesini sağlamak; bu amaçla Başkanlığa bağlı bütün Müdürlükler arasında gerekli koordinasyonu yürütmek. v) Arıtılan suyun ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara uygunluğunu denetlemek ve bu amaçla şehrin muhtelif noktalarından periyodik kontrol numuneleri almak, analiz yapmak ve sonuçları analiz ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. y) Analiz neticelerine göre sağlık bakımından önem arz eden durumların oluşması halinde ilgili birimleri, Üst Makamları bilgilendirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. z) Arıtma teknolojilerini sürekli takip etmek, yeni teknolojilerin uyarlanması ve uygulanması konusunda araştırmalar yapmak, Üst Makamlara konuyla ilgili öneriler ve raporlar sunmak. aa) İçme suyu kalitesini sürekli olarak izlemek, içmesuyu arıtma tesisi giriş ve çıkışlarından, şebekelerden numune almak, analiz yapmak ve sonuçları analiz ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. bb) İçme Suyu arıtma tesislerinin giriş- çıkışında gerekli tüm parametrelerin izlenmesi, kimyasal dozajlarının ayarlanması, arıtma proseslerinin tüm aşamalarında gerekli bakım ve onarım çalışmalarının yapılması, tesis çevre düzenlemesi bakım ve onarımlarının yapılması veya yaptırılmasını sağlamak. 17

18 cc) İçme Suyu arıtma tesisi giriş- çıkış analizlerinin yapılması, raporların internet ortamına girilmesi, verilerin değerlendirilmesini sağlamak. çç) Tesislerde kullanılan kimyasal miktarlarını belirlemek, temini için gerekli teknik şartname vb. hazırlıkları yapmak, alım sürecini Satınalma ve Ayniyat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirmek. dd) Diğer teknik birimler tarafından teslim edilen (Havza koruma, Deşarj Kontrol, vb.) numunelerin analizlerini yaparak raporlarını ilgili birimlere teslim etmek. ee) Tesislerde bulunan makine ve ölçüm cihazlarının periyodik olarak bakımlarını yapmak, oluşan arıza durumlarının en kısa sürede giderilmesini sağlamak. ff) Akreditasyon ve yeterlilik çalışmalarının koordine etmek ve sürekliliğini sağlamak. gg) İçmesuyu Arıtma Tesislerinin ve sahadaki ilgili cihazların (Klorlama Ünitesi, Analiz Cihazları vb.) SCADA sistem ile izlenebilir olabilmesi için gerekli ihtiyaçları belirlemek ve bu konuda SCADA Şube Müdürlüğü ile gerekli sistemlerin kurulması için çalışmalar yapmak. ğğ) Kurum dışından teslim edilen numunelerin analizlerini yapmak, analiz ücretlerinin tahsil edilmesi için tahsilat formları hazırlamak ve fatura düzenlemek. hh) Laboratuvarda kullanılan sarf malzemelerin tüketimlerini kontrol etmek, doğru zamanda tedarik edilmesini sağlamak ve alım sürecini Satınalma ve Ayniyat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirmek. ıı) İl Sağlık Müdürlüğü sistemine İnsani Tüketim amaçlı sular yönetmeliğine göre alınan numune sonuçlarının girişlerini yapmak. ii) Yönetmeliklerde belirtildiği şekilde su dezenfeksiyonunu yapmak. jj) Klor cihazlarının, Online klor ölçüm cihazlarının periyodik bakımlarını yapmak ve oluşan arıza durumlarının en kısa sürede giderilmesini sağlamak. kk) Klor tüplerinin güvenli şekilde depolanması ve nakliye işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve Klorlama yapılması gereken depolara klorlama sistemi kurmak, klorlama sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapmak. ll) İçmesuyu Arıtma Tesislerinin çevre düzenlemesi, temizlik, bakım, elektrik tamir, mekanik tamir, inşaat, otomasyon sistemleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. mm) Tüm hizmet sınırlarında klorlama işleminin yapılması/yaptırılması ve takibinden, ilçelerin taleplerinin alınması, gerekli koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olmak. nn) SASKİ hizmet sınırları içerisinde yer alan veya SASKİ tarafından devir alınan geçici-kesin kabulleri yapılarak teslim edilen her türlü atıksu arıtma tesisinin işletilmesini/işlettirilmesini yapmak 18

19 oo) Atıksuların arıtılmasını, sağlık ve çevre şartlarına uygun hale getirilerek alıcı ortama ulusal mevzuat hükümleri doğrultusunda deşarj edilmesini sağlamak ve atıksu tesislerinin işletilmesinde ilgili mevzuat hükümlerince gerekli tedbirleri almak. öö) Atıksu Arıtma tesislerinin işletilmesi için elektromekanik faaliyetlerini yürütmek, hazırlanan yıllık bakım-onarım programı gereğince periyodik ve dinamik koruyucu bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, mevcut tesislerdeki tamirat ve tadilatları planlamak, yapmak/yaptırmak, koordinasyonu sağlamak pp) Hizmet alanının atıksu karakteristiği ve gelişim potansiyelini izlemek, buna göre yatırım ve işletme planları ile ilgili önerilerde bulunmak. rr) SASKİ laboratuvarları vasıtasıyla tesislerin atıksukarakterizasyonunu tespit etmek, atıksu arıtma tesislerinin verimli çalıştırılması için gerekli kaynak ve teknik şartların analizini yapmak, bu hususlarda rapor hazırlamak ve alınacak kararların uygulamaya konulmasını sağlamak. ss) TS EN ISO 9001, OHSAS ve TS EN ISO standartları gereğince aylık toplantılar düzenlemek, kayıt altına almak, iç tetkik yapmak ve yönetimin gözden geçirmesi toplantılarını koordine etmek sureti ile TSE denetimlerine hazırlanmak ve belge yenilenmesini sağlamak. şş) Tesislerde kurulu bulunan TSE Standartları gereğince ölçme cihazlarının kalibrasyon ve doğrulamalarının yapılmasını sağlamak ve Atıksu Arıtma tesislerine ait atıksu ölçümlerini yapmak, kontrol etmek ve ölçüm sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. tt) Atıksu Arıtma Tesislerinin SCADA sistem ile izlenebilir olabilmesi için gerekli ihtiyaçları belirlemek ve bu konuda SCADA Şube Müdürlüğü ile gerekli sistemlerin kurulması için çalışmalar yapmak. uu) Atıksu Arıtma Tesislerinin çevre düzenlemesi, temizlik, bakım, elektrik tamir, mekanik tamir, inşaat, otomasyon sistemleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. üü) Atıksu arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının yönetimi, atıksu arıtma tesislerinde oluşan tehlikeli atıkların yönetimi ile ilgili işletme stratejilerini Üst makamların oluruyla belirlemek, uygulamaları koordine etmek. vv) Atıksu Tesislerinin işletilmesi sürecinde; terfi, havalandırma, çöktürme, çürütme, çamur yoğunlaştırma ve susuzlaştırma, çamur kurutma, enerji üretim, ısı üretim ve geri kazanım sistemlerinin kapasite kullanımını, verimlilik analizlerini yapmak, raporlar ve belirtilen standartların aşılması durumunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. yy) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak. Kuzey Bölge İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı MADDE 27- (1) Kuzey İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 19

20 a) Sorumluluk alanı içerisinde bulunan ilçelerin içme suyu temini, iletimi, kanalizasyon ve yağmursuyu faaliyetlerinin yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre yapılmasını sağlamak, b) Suyun dağıtımını yapmak, dağıtım programlarını tanzim etmek ve depoları işletmek, su şebekesi bulunmayan bölgelere, çeşitli sebeplerle su alamayan yerlere ve gerektiğinde resmi kurumlara tankerle su dağıtımı için gerekli işlemleri yapmak, c) Mevcut ham ve temiz su isale hatları ve su haznelerinin bakımı, onarımı ve işletilmesi, arıza yapan isale hatlarının arızalarının giderilmesi veya ihale yoluyla yaptırılması, güzergâh değişimi gereken yerlerde boru deplaseleri, arıza onarımı ve bakımı sistemlerinin entegrasyonu, isale hatları güzergâhı ile koruma bantlarını kontrol ve denetimlerini yapmak, ç) İçme suyu şebeke tesisinin geliştirilmesi, uzatılması, takviyesi, arızaların onarımı, şube yolu tesisi, arıza yapanların yenilenmesi ve şube yolu bağlantılarının onarımını yapmak veya yaptırmak, d) Şube yolu bağlantılarında, yeni abone olacaklar için keşif hizmeti yapılması, şube yolu bağlantı bedeli evrakının hazırlanarak tahsili için ilgili daire başkanlığına iletmek, e) İçme suyu kayıplarının azaltılması için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak, f) İçme suyu dağıtım programları ile günlük, aylık faaliyet raporlarını hazırlamak, g) Göl ve barajların optimizasyon çalışmalarının yürütülmesi, su dağıtım programları ile günlük, aylık su faaliyet raporlarını hazırlamak, ğ) Sorumluluk alanı içerisinde bulunan depo ve terfi merkezlerinin ağaçlandırma, peyzaj ve tel çit işlerini yapmak, h) Kanalizasyon şebeke ve kolektörlerin ıslahı ve geliştirilmesi için gerekli çalışmalar ile şebekenin işletilmesi, arızaların onarımı ve periyodik bakımını yapmak / yaptırmak, ı) İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak bağlı Belediyelerin yağmur sularının uzaklaştırılması ile ilgili tesislerin yapılması, işletilmesini gerekli harcamaları ilgili belediyelerce karşılanmak şartıyla yapmak veya yaptırmak, i) Kanal açma ve vidanjör araçları ile abonelerin rabıt tıkanıklığının açılması ve fosseptik çekimi hizmetlerinin yapılmasını sağlamak, j) Su ve Kanalizasyon sistemlerinin bilgisayar ortamında işletme planlarının hazırlanması, sahada yapılan çalışmaların ölçümlerinin yapılarak bilgisayar ortamına aktarılmasını yapmak ve sayısal işletme planlarının güncel olarak tutulmasını sağlamak, bu işlemlerin yapılabilmesi için gerekli donanım ve cihazları temin etmek ve kullanıma hazır tutmak, k) Tarifeler Yönetmeliği ve yönergeler muvacehesinde alınması icap eden bedellerin tahsili için gerekli işlemleri yapmak, tahakkuk fişi kesmek ve tahsili için ilgili Daire Başkanlıklarına intikal ettirmek, bu konunun uygulanması ile ilgili çıkabilecek hukuki konuları da Hukuk Müşavirliği nin görüşü alınarak çözüme kavuşturmak, 20

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 T.C. GÖREV TANIMLARI AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hendek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç; BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Hatay Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

KANAL PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KANAL PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADDE-1-HUKUKİ YAPI: Bu iç yönetmelik 21.11.1981 tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3505 sayılı kanuna eklenen ek 4. Madde ve Bakanlar Kurulunun 11.03.1987 tarih 87/11594 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile Ankara

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı