YÖNETMELİĞİN TARİFİ. Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELİĞİN TARİFİ. Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ"

Transkript

1 YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SASKİ ESAS YÖNETMELİĞİ 2 HAZIRLAYAN BİRİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİBAŞKANLIĞI 3 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI /048 4 GENEL KURUL KARAR TARİHİ VE SAYISI /019 5 YAYIMLANDIĞI GAZETE VE YAYIM TARİHİ SAKARYA YENİHABER YÜRÜRLÜK TARİHİ REVİZYON NO 8 TADİLAT NO S. No Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul Kararı Yayımlandığı Gazete ve Tarihi Tadil Edilen Maddeler

2 SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SASKİ) ESAS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş MADDE 1- (1) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek, 2560 sayılı kanunda sayılan görevleri yerine getirmek üzere, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi, Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. Bu idare kısaca (SASKİ) rumuzu ile adlandırılır. MADDE 2- (1) Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresinin İşleri, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Genel Müdür tarafından yürütülür. Bu yönetmeliğin III. Bölümünde; Teşkilat kısmında gösterilen dairelerin başkan ve diğer görevlileri, dairelerine verilen hizmetleri mevzuat ve usullere uygun bir şekilde ifa ve yürütmekle mükellef olup, işlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinden birinci derecede mesuldürler. Amaç ve Kapsam MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek, 2560 sayılı kanunda sayılan görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş olan Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü nün, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar. Dayanak MADDE 4- (1) 2560 sayılı Kanun, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 5- (1) Bu yönetmelikte ifade edilen; a) İdare/SASKİ : Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü, b) Belediye : İlçe belediyelerini, c) Genel Kurul : SASKİ Genel Kurulunu, ç) Yönetim Kurulu : SASKİ Yönetim Kurulunu, d) Genel Müdür/Üst Yönetici : SASKİ Genel Müdürünü, e) Başkanlık : Daire Başkanlıklarını, f) Birim/Birimler : Daire Başkanlıklarına bağlı alt birimleri ifade eder. 2

3 İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Görev, Yetki ve Sorumluluk MADDE 6- (1) Bu yönetmelik çerçevesinde her bir birime yüklenen görev ile birlikte, o görevin yerine getirilmesini sağlayacak yetki ve sorumluluk da verilmiş sayılır. Birim amirleri; İdare tarafından çıkarılan yönetmelik ve yönergelerde tespit edilen ve Genel Müdür tarafından verilen görevler için kararlar almaya ve uygulamaya yetkilidirler. Yetki Devri MADDE 7- (1) Yetki devrinde aşağıdaki esaslar göz önünde tutulur: a) Birim amirleri kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilecek esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt kademedeki personeline devredebilirler. Yetkilerin devri veya kaldırılması, kanunda öngörülen haller dışında Üst Yöneticinin yazılı onayı alınarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir. b) İdareyi hukuki ve mali sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak haller ve genel ilkelerle ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde, yetki sahipleri kendiliklerinden yetkilerini alt kademedeki personele devredemezler. c) Üst yönetici veya birim amirleri tarafından devredilmiş olan yetkiler, aksine işlem bulunmadığı sürece üst yönetici veya birim amirinin değişmesi halinde de aynen devam eder. İç Yönetmelikler MADDE 8 (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği nin çalışma usul ve esasları hazırlanacak iç yönetmelikler ile belirlenir. Yönergeler MADDE 9- (1) Yukarıda sayılanlar dışındaki birimlerin çalışma usul ve esasları hazırlanacak yönergeler ile belirlenir. Yönergeler Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Teşkilat, İdare Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Teşkilat: MADDE 10- (1) SASKİ Genel Müdürlüğünün Teşkilatı; a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Genel Müdür, ç) Genel Müdür Yardımcıları, d) Denetçiler, e) Teftiş Kurulu Başkanlığı, f) I.Hukuk Müşavirliği, g) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 3

4 ğ) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, h) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, ı) Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı, i) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, j) Kuzey Bölge İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı, k) Güney Bölge İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı, l) Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, m) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, n) Uzmanlar, o) Özel Kalem Birimi, ö) Basın Yayın Birimi, p) Sivil Savunma Uzmanlığı, r) İş Güvenliği Uzmanlığı. Birimlerde herhangi bir değişiklik yapılması icap ettiği takdirde, çalışma şekilleri görev yetki ve mesuliyetleri ayrıca bir yönerge ile tespit edilerek Yönetim Kurulu nun onayına sunulur. Genel Kurul MADDE 11-(1) Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi SASKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurulun Toplanma ve Çalışma Esasları MADDE 12- (1) Genel kurul 2560 sayılı Kanunda yazılı yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım ayları içerisinde özel gündemle toplanır. Genel Kurulun toplanma ve çalışma esaslarına ait olarak 2560 sayılı kanunda tanzim edilmemiş hususlarda Belediye ve Büyükşehir Belediye Kanunu hükümleri geçerlidir. Genel Kurulun Görevleri MADDE 13- (1) Genel Kurul 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen görevleri ifa eder. Yönetim Kurulunun Görevleri MADDE 14- (1)Yönetim Kurulu 2560 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen görevleri ifa eder. MADDE 15-(1)Yönetim Kurulunun çalışma şekli ve şartları ayrı bir yönetmelikle tespit edilir. Yönetim Kurulunun sekreterlik hizmetleri Zabıt ve Kararlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür. MADDE 16-(1) Yönetim Kurulu Üyeleri, kanun ve mevzuat hükümleri dâhilinde Yönetim Kurulu kararlarının icrasını denetlemekle yetkilidir. Genel Müdürün Görevleri MADDE 17-(1) Genel Müdür 2560 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre atanır ve kanunda belirtilen görevleri ifa eder. Genel Müdür Yardımcılarının Görev ve Yetkileri MADDE 18-(1) Genel Müdür Yardımcıları 2560 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre atanır. Genel Müdür Yardımcıları, kanunda belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 4

5 a) İdarenin kendisine bağlı Daire Başkanlıklarının yönetimini yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre yerine getirilmesinde genel müdüre yardımcı olmak, b) Bağlı birimler adına kurum stratejisinin oluşturulmasında gerekli katkıları sağlamak ve stratejik plan kapsamındaki görevlerin yerine getirilmesini sağlamak, dairelerin faaliyetlerini performans kriterlerine göre izlemek, geliştirmek ve raporlamak, c) Bağlı Daire Başkanlıkları bütçesinin hazırlanmasını ve harcamaların bütçeye göre yapılmasını sağlamak, ç) Bağlı Daire Başkanlıklarının yapı, sistem ve süreç olarak geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, d) Bağlı Daire Başkanlıklarının planlı, organize ve koordineli olarak çalışmaları için gerekli toplantı ve raporlamaların yapılmasını sağlamak, e) Genel Müdür tarafından kendilerine yazılı olarak devredilen yetkileri kullanmak, f) Bağlı Daire Başkanlıklarını sevk ve idare etmek, g) Denetim birimleri tarafından Genel Müdüre sunulan raporların kendilerine havalesi üzerine raporda teklif edilen hususların uygulanmasını ve koordinesini sağlamak. ğ) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak, Denetçiler MADDE 19- (1) Denetçiler 2560 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre seçilir ve kanunda belirtilen görevleri ifa eder. Teftiş Kurulu Başkanlığı MADDE 20- (1)Teftiş Kurulu Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) SASKİ Genel Müdürü adına veya onun talimatı üzerine SASKİ birimlerinin eylem ve işlemlerini idari, mali ve hukuki açıdan denetlemek, b) Teftiş programını hazırlamak, Genel Müdürün emir ve onayı üzerine araştırma ve soruşturma yapmak, c) Sonuçlandırılan araştırma ve soruşturma raporlarını Genel Müdürlük makamına iletmek, ç) SASKİ birimlerinin Anayasada ve yasalarda belirlenmiş ilkelere, yıllık plan ve programlara, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına ve belediyenin politikalarına uygun çalışıp çalışmadığını denetlemek, d) SASKİ birimlerinin görevlerini daha etkin yürütmesini sağlamak amacıyla gerekli inceleme araştırma ve denetlemeleri yapmak, e) İnceleme, araştırma ve denetimler sonucunda ortaya çıkan sapmaların nedenlerini araştırmak, çözümü konusunda Genel Müdürlük makamına önerilerde bulunmak, 5

6 f) Disiplin ve ceza soruşturması yapmak, g) Mevzuat ve Genel Müdür tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak. I.Hukuk Müşavirliği MADDE 21- (1) Hukuk Müşavirliğinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük ve SASKİ birimlerine yazılı ve sözlü hukuki danışmanlık yapmak, b) SASKİ birimlerinin eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması için gerekli danışmanlık hizmetini vermek, c) Teftiş Kurulu veya disiplin kurulları tarafından gönderilen raporlar hakkında gerekli hukuki işlemleri yapmak, ç) SASKİ nin menfaatlerini korumak amacıyla gerekli hukuksal önlemlerin alınmasını sağlamak, d) SASKİ Genel Müdürü nün verdiği vekâletname çerçevesinde, adli ve idari yargı mercilerinde SASKİ tüzel kişiliğini temsil etmek, gerektiğinde ilgili kişi ve kurumlara dava açmak, aleyhimizde açılan davalarda davalı vekili sıfatıyla savunma yapmak, duruşmaları takip etmek, yerel mahkemelerce verilen kararlardan gerekli görülenler hakkında itiraz, istinaf ve temyiz gibi kanun yollarına başvurmak, e) SASKİ alacakları ile ilgili borçlular aleyhine icra takibi yapmak, f) Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak, g) Genel Müdür adına ihtarname düzenlemek, SASKİ ye yönelik çekilen ihtarnamelere cevap vermek. ğ) İdarenin görevleri ile ilgili olarak birimlerce hazırlanan yönetmelik, yönerge, sözleşme ve şartname tasarılarını inceleyerek yazılı görüş bildirmek, h) İdareye adli ve idari yargı mercileri ile hakemlerden ve icra dairelerinden gelen veya noter vasıtasıyla yapılan tebligatları alarak hukuki gereklerini yerine getirmek veya yerine getirilmesi için ilgili birimlere göndermek, ı) Mevzuat ve Genel Müdür tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı MADDE 22- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) SASKİ nin İnsan Kaynakları Yönetimi, özlük işlemleri, destek hizmetleri, sağlık hizmetleri ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre yapılmasını sağlamak, 6

7 b) Nitelikli insan kaynağını kuruma kazandırmak ve kurumda tutmak için gerekli çalışmaları yapmak, kurumda moral, motivasyon, iş tatmini ve performans artırıcı çalışmaların yapılmasını sağlamak, c) Memur, sözleşmeli personel ile işçilerin; kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde tayin, işe alınma, terfi, nakil, istifa, işten çıkarılma, disiplin, izin, hastalık ve emeklilik gibi özlük hakları ile alakalı bütün işlemlerini yürütmek, ç) İdarede İnsan Kaynakları Planlaması, personel seçimi, eğitim, performans değerleme, ücret yönetimi ve kariyer geliştirme sistemlerinin oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak, İnsan Kaynakları yönetimi sistemlerinin etkin bir biçimde uygulanması için tüm birimlerle işbirliği içinde olmak, gerekli desteği sağlamak, d) 2560 sayılı İSKİ Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun gereği Genel Kurulda görüşülmesi teklif edilen konuların Genel Kurula sunulmasını sağlamak üzere gerekli yazışmaları yapmak, e) Genel Kuruldan alınan kararları takip ederek neticelerinden ilgili birimleri haberdar etmek, f) Genel Kurul tarafından alınan ve İdareyi ilgilendiren kararlar ile ilgili olarak İdarece yapılan işlemler hususunda Genel Kurula rapor vermek, g) Yürürlükteki İdare Yönetmeliklerinin SASKİ Resmi İnternet Sitesinden, Yönergelerinin ise SASKİ Portalından güncel hallerinin yayımlanmasını sağlamak. ğ) İdarenin tüm Yönetmelik ve Yönergelerinin onaylı örneklerine ilişkin fiziki arşivini muhafaza etmek, h) Yönetim Kurulunun gündem, toplanma, görüşme, zabıt, karar verme, bu kararları dağıtma ve Yönetim Kurulu faaliyetlerine ait evrakı arşivleme işleriyle ilgili işlemleri yürütmek, ı) SASKİ de görev yapan tüm personelin eğitim programlarını yapmak, eğitimleri vermek veya verdirmek, i) İdarenin iç ve dış haberleşmesinin etkin bir şekilde yürütülmesini, gelen ve giden evrakların takip edilerek kayıt altına alınmasını ve yasalara göre saklanılması gereken evrakların belirtilen süre içerisinde saklanmasını sağlamak, j) İhtiyaç duyulduğunda hizmetlerin ihale yoluyla yaptırılmasını sağlamak, dışarıdan hizmet ve mal alımlarında sözleşme ve şartnameleri hazırlamak, Yüklenici Firmanın çalışmalarının takip ederek yapılan çalışmaların sözleşme ve şartnameye uygunluğunu kontrol etmek ve hakedişlerin sözleşmeye uygun olarak hazırlanmasını sağlamak, k) İdarenin sahip olduğu varlıkları (tesis, bina, makine, teçhizat vb.) her türlü tehlikeden (yangın, sabotaj, çalınma, doğal afet gibi) korumak, sigorta işlemlerini yapmak, İdarenin doğalgaz ile ilgili tüm iş ve işlemlerinin takibini yapmak ve yaptırmak, tesis ve çalışanların güvenliğini sağlamak, l) Toplu iş sözleşmelerinde kurumu temsil etmek, 7

8 m) İdarenin stratejisinin oluşturulmasında dairesi adına gerekli katkıları sağlamak ve stratejik plan kapsamında birimine düşen görevleri yerine getirmek, n) Daire faaliyetlerini performans kriterlerine göre izlemek, geliştirmek ve raporlamak, o) İdareye ait her türlü toplantı ağırlama işlerinde salon düzenleme, toplantıyla ilgili her türlü ikram dağıtım ve düzenlemenin yapılmasını sağlamak, bununla ilgili olarak toplantı sonu idarenin eşyalarının teslim alınarak kaldırmak, Resmi ve dini bayramlarda bayrak asılması, kurum bayraklarının belirli aralıklarla değiştirilmesi, kurum içi elektrik tesisatının ve santralinin sağlıklı çalışması ve gerekli durumlarda tamirlerini yaptırmak, santralle ilgili periyodik kayıtları tutmak, kurum çevre ışıklandırmalarının sağlıklı çalışmasını sağlamak. ö) Başbakanlık İletişim Merkezine intikal eden İdaremizle ilgili şikâyetleri cevaplamak. İdarenin resmi web sitesine ve resmi e-posta adresine ve Çağrı merkezine (Alo 185) gelen arıza, şikâyet, teşekkür bildirimlerini, kaçak su ihbarlarını, SASKİ ile alakalı bilgi taleplerini ve benzeri konuları cevaplandırmak, konularına göre ilgili birime göndermek ve gelen cevapları vatandaşa geri göndererek elektronik postanın ve bilgi taleplerinin cevaplandırılarak kapanmasını sağlamak, p) Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen talepleri karşılamak, r) Talep halinde vatandaşlara, okullara, kurum ve kuruluşlara yönelik tesis gezisi düzenlemek, Su kültürünün oluşması ve bilinçli su kullanımının öğretilmesi amacıyla okullarda seminerler vermek, s) İdarenin çalışmaları, projeleri ve yatırımları hakkında paydaş kurum ve kişilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapmak, ş) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı MADDE 23- (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) SASKİ nin, bilgi işlem faaliyetlerini; yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre yapılmasını sağlamak, b) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirilmesini sağlamak, İdarenin bilişim teknolojileri ihtiyacını tespit etmek, gerekli sunucu altyapısı ve bilgisayar ağını oluşturmak ve bilişim sisteminin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak. SASKİ nin e-saski, web hizmetleri tüm sistem ve network faaliyetlerini yönetmek işletmek, SASKİ birimlerinin bilgisayar ortamında faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli çalışmaları yapmak, güncel teknolojiyi yakından takip etmek, sistemleri sürekli güncel tutmak, c) İdarenin network iletişimi, veri tabanı, internet, donanım, birimlere yönelik her türlü yazılım, paket program altyapısının tespiti ve analizi, tarifi, planlanması, teknoloji seçimi, temini, yeni teknolojilerin takibi ve sisteme adaptasyonu, bakım ve işletilmesini yapmak, sistemlerin standartlarının oluşturulmasını sağlamak, 8

9 ç) Bilgisayarların, bunların ek ünitelerinin ve ağ yapılarının bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak bunların çalışır durumda olmasını sağlamak, bilgisayarlardaki mevcut bilgilerin ve verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak, d) Personele yönelik, bilgisayar ve donanımları ile ilgili gerekli eğitimleri yapmak veya yaptırmak. Bilgi işlem sistemi için gerekli satın alma tespitlerinde bulunarak ürün belirlemek ve bilgi işlem sistemleri ile ilgili satın almaları planlamak, bütçelemek ve gerçekleştirmek, e) İdare stratejisinin oluşturulmasında dairesi adına gerekli katkıları sağlamak ve stratejik plan kapsamında birimine düşen görevleri yerine getirmek, Daire faaliyetlerini performans kriterlerine göre izlemek, geliştirmek ve raporlamak, Daire bütçesini hazırlanmasına yardımcı olmak ve harcamaların bütçeye göre yapılmasını sağlamak, Dairesinin yapı, sistem ve süreç olarak geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak, f) İdare iş ve işlemlerinin otomasyona geçirilmesini ve otomasyonun devamlılığını sağlamak, g) Kurumun bilgi ve iletişim güvenliğini en üst düzeyde sağlamak ve gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamak, ğ) İdare içi bilgi akışını ve çalışmakta olan sistemlerin işleyişini izlemek ve sorunları tespit ederek çözmek, bilgi kaybını önlemek üzere gerekli yedeklemelerin yapılmasını sağlamak, h) Karar Destek Sistemleri için ihtiyaçların tespiti, dönüştürme ortamlarının temini, veri tabanı oluşturulması, veri aktarım araçlarının oluşturulması, ihtiyaç olan raporların analiz ve tespiti, ilgili raporların her türlü yolla istenilen her zaman periyodunda bütün ilgililere aktarılmasını sağlamak, ı) İş sürekliliğinin sağlanabilmesi için gerekli olan tüm network ve sunucu altyapısının yedekli ve çalışabilir durumda olmasını, gerektiğinde sistemin yedek bölgeden ayağa kaldırılmasını sağlamak, i) Kurum içinde geliştirilen, satın alınan ve kontrolünün kuruma devredildiği yazılımlarla ilgili talepleri almak, gelen taleplerin değerlendirilmesi, ihtiyaçların analiz edilmesi, gelen taleplerin değerlendirilmesi ve ihtiyaçların ne şekilde karşılanacağına ilişkin güncelleme, bakım ve geliştirme ya da satın alma işlemlerini yapmak. j) Suyun dağıtımı ve kumandasını sağlamak üzere, SCADA sistemlerinin kurulması, genişletilmesi ve işletilmesini, bu sistem vasıtasıyla şehrin su kaynakları ile dağıtım sisteminin bilgisayara bağlı olarak takip edilmesi, bilgi toplanması, toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi, yeni yapılan tesislerin Merkezi Su Kumanda Sistemine dâhil edilmesi için otomasyon işlerini yapmak veya yaptırmak, k) Kurum içinde geliştirilecek uygulamalarla ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını detaylı olarak tespit etmek, yazılım isterlerini belirlemek, projelendirmek, programlama diline karar vermek, kodları geliştirmek, testlerini yapmak ve uygulamaya almak. Uygulama sonrası geri bildirimleri almak ve bu geri bildirimlere göre gerekli iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmek. l) Yazılımla ilgili kurumsal standartları oluşturmak ve bu standartlara göre yazılım geliştirilmesini sağlamak, tek bir noktadan yönetilebilmesi, değişikliklerin yönetilebilmesi için gerekli sistemleri kurmak ve işletilmesini sağlamak. 9

10 m) Kurumun dış kurumlardan ihtiyacı olan konularda veri çekebilmesi için gerekli web servisleri tespit etmek, analizlerini yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri takip etmek, ilgili paydaşlardın sistemleriyle entegrasyon sağlayacak web servislerin geliştirilmesini sağlamak. Ayrıca ilgili web servislerinden alınan verilere SASKİ kurumsal uygulamalarından erişim sağlanacak yazılımları geliştirmek. n) Kurumun coğrafi bilgi sistemleri altyapısını kurarak, verimli bir şekilde yönetimini ve işletmesini yapmak. Coğrafi bilgi sistemleri ile konumsal tabanlı yeni çözümler üretmek. o) Depozito bedeli hesaplamalarını yaparak kayıt altına almak, abone müracaatlarının tetkiki, ilk abone kaydı, mukavele akdi ve feshi, abone devir işlemlerini yapmak, hizmet alanına dahil olan köy, mahalle ve beldelerin ilk abonelik işlemlerini yaparak sisteme dahil etmek, abone sicil bilgilerini güncellemek, ö) Aylık okuma planı oluşturmak ve kontrolünü sağlamak, abone sayaçlarını okuyarak, sarfiyatların tespitini yapmak, bedellerin tahakkuk ve kontrolünü yapmak, tahsilat hızını arttırmak amacıyla borcunu ödemeyen abonelerin su hizmetlerini durdurmak, borcu düşen abonelerin su açımlarını gerçekleştirmek, p) Abone tesisatlarını uygun hale getirerek sayaç takmak, abone kullanım özelliklerine göre sayaç tipini belirlemek, gerekli hallerde abone sayaçlarının değişimini sağlamak, sayaç tamir ve bakım işlemlerini yapmak, r) Tespiti yapılan faturalandırma hataları, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden gelen raporlar, İtiraz Değerlendirme Komisyonu ve Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda gerekli tahakkuk düzeltme işlemlerini yapmak, s) Taksitlendirme işlemlerini belirlenen limitler çerçevesinde yerine getirmek, borçlu aboneler ile ilgili çalışmalar yapmak, gerekli hallerde borçlu aboneler hakkında icra takibi başlatılması için hazırlanan listeleri Hukuk Müşavirliğine havale etmek, ş) Sahada genel abone kontrollerini yapmak, kaçak ve usulsüz su kullanımlarını engellemek ve tespit etmek, tespiti yapılan kaçak kullanımlarını tutanak ile belgeleyerek Savcılığa suç duyurusunda bulunmak üzere Hukuk Müşavirliğine havale etmek, Yönetmelik ve Yönergeler doğrultusunda tutulan tutanaklara ceza tahakkuk etmek, t) İhtiyaç duyulduğunda hizmetlerin ihale yoluyla yaptırılmasını sağlamak, dışarıdan hizmet ve mal alımlarında sözleşme ve şartnameleri hazırlamak, Yüklenici Firmanın çalışmalarının takip ederek yapılan çalışmaların sözleşme ve şartnameye uygunluğunu kontrol etmek ve hakedişlerin sözleşmeye uygun olarak hazırlanmasını sağlamak, u) Abonelere daha iyi hizmet götürebilmek amacıyla projeler geliştirmek/projelerin gerçekleştirilme sini sağlamak, ü) Kurum stratejisinin oluşturulmasında dairesi adına gerekli katkıları sağlamak ve stratejik plan kapsamında birimine düşen görevleri yerine getirmek, v) Daire faaliyetlerini performans kriterlerine göre izlemek, geliştirmek, raporlamak, 10

11 y) Daire harcamalarının bütçeye göre yapılmasını sağlamak, dairesinin yapı, sistem ve süreç olarak geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak, daire içi toplantı ve gerekli raporlamaların yapılmasını sağlamak, diğer daireler ve kendisine bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak, bağlı personelin eğitim ve geliştirme ihtiyaçlarını belirlemek ve gidermek için ilgili başkanlığa talepte bulunmak, z) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı MADDE 24 (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) SASKİ Genel Müdürlüğünün bütçe, muhasebe, tahsilat, ihale, satın alma, ayniyat, strateji geliştirme ve performans izleme faaliyetlerinin yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına, muhasebe ilkelerine göre yapılmasını sağlamak, b) Kurumun yıllık ve üç yıllık bütçelerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ve bağlı yönetmeliklere göre hazırlanmasını ve üç yıllık bütçenin her yıl revize edilerek harcama yetkililerinin talepleri doğrultusunda güncellenmesini sağlamak, c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ilgili birimlere bilgi vermek, ç) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak, d) İlgili mevzuatı çerçevesinde İdare nakdinin ve kıymetli evrakın kasa, banka ve defterlerdeki hareketini idare ve takip etmek, İdare gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini ve muhasebe hizmetlerini yürütmek, e) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır veya taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, İdarenin bütün gelir, gider, taşınır ve taşınmaz kıymetlerinin muhasebesini tutmak, f) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, g) İdarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, ğ) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, h) 2560 sayılı yasaya göre bütçe aktarma işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve yapmak, ı) Kurumun temel ve yardımcı mali tablolarını hazırlamak, kurumun mevcut mali durumunu analiz etmek ve kurumun mali yapısı hakkında ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürü bilgilendirmek, 11

12 i) Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek üzere gerekli çalışmaları yapmak, j) Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek, k) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, l) Kurumun görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, m) Kurumun stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, n) Kurum faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, o) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak SASKİ faaliyet raporunu hazırlamak, ö) Hizmet süreçlerinin analizi ve iyileştirilmesi çalışmalarını yürütmek, p) Kurumun performans ve hizmet kalite standartlarını belirlemek, hizmetlerin belirlenen standartlara uygun yürütülmesini izlemek, düzeltici-önleyici tedbirler önermek ve kalite belgelerinin gerektirdiği diğer faaliyetleri yürütmek, r) SASKİ Genel Müdürlüğünün ihale, satın alma, ayniyat faaliyetlerinin yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına, muhasebe ilkelerine göre yapılmasını sağlamak, s) Harcama birimleri ambarlarına girişleri yapılan Dayanıklı Taşınır, Araç ve Büro Malzemelerine ilişkin malzemelerin sicil numaraları verilerek ilgili kişi ve birimlere zimmet işlemlerini gerçekleştirmek, ş) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu na göre çıkarılan yönetmelikler ve tebliğler çerçevesinde Kurumun ihale ve doğrudan temin işlemlerini gerçekleştirmek. t) Harcama birimleri ambarlarına girişleri yapılan Dayanıklı Taşınır, Araç ve Büro Malzemelerine ilişkin malzemelerin sicil numaraları verilerek ilgili kişi ve birimlere zimmet işlemlerini gerçekleştirmek, u) SASKİ bünyesine alınan mal ve malzemelerin giriş ve çıkış kayıtlarını Taşınır Mal Yönetmeliği ve Taşınmaz Mal Yönetmeliği kapsamında tutmak ve yılsonu sayımı yapılarak konsolide etmek, ü) Birimlerden gelen ihale taleplerini değerlendirerek bunları istenilen zamanda, istenilen miktar ve nitelikte tedarik etmek. 12

13 v) Ayrım gözetmeme, adil rekabet ortamını sağlama, kolay anlaşılabilir ve ayrımcılık içermeyen teknik şartnameler hazırlamak. y) İhale ilanını tüm potansiyel iştirakçilere ulaşacak şekilde duyurma veya ilan etmek. z) Sağlıklı tekliflerin alınabilmesi için teklif sahiplerine yeterli zaman tanımak. aa) Objektif değerlendirme kriterlerini kullanma ve kayıtları düzgün, anlaşılabilir ve yeterli şekilde tutma gibi temel satın alma kurallarına uymak. bb) İhale faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen tüm yazışmalar, raporlar, faturalar ve ilgili diğer harcama belgelerini sağlıklı bir şekilde kayıt altına almak. cc) Kanunun 10. maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçları temin etmek. çç) Gelen teklifleri komisyon huzurunda değerlendirip işi en uygun fiyatı veren firmaya vermek. dd) Yurt dışından tedarik edilen mallarda bütün gümrük işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak ve takibini yapmak. dd) Birimlerden gelen teknik şartnameleri incelemek, gerekli düzeltmeler varsa yapılmasını sağlamak ve gerekli uyarıları yapmak. ee) Yapılacak olan ihale usulünü belirlemek. ff) İdari şartname, sözleşme tasarısı, hizmet içi genel şartnamesi, diğer standart formları hazırlamak. gg) İlan hazırlama ve basın ilan kurumu ile yazışmaların yapılması, yerel gazete ilanı verilmesi Sevk işlem formunun KİK e gönderilmesi Teklif kabul işlemlerinin yapılmasını sağlamak. ğğ) Firmalara doküman satışı için gerekli evrakları hazırlamak ve satışını yapmak. hh) Firma dosyayı aldıktan sonra ilgili süreçte açıklama ve zeyilname dokümanı gerekirse hazırlamak ıı) Teklif dosyalarını teslim almak. ii) Firma belgelerinin incelenmesi ve fiyat inceleme işlemlerini yapmak. jj) İhale ile ilgili gerekli sorgulamaları yapmak, firmalardan ek bilgi talep etmek. kk) Tüm katılımcılara gönderilmek üzere ihale sonucunu hazırlamak ve tebliğ etmek. ll) İş üzerinde kalan istekliyi sözleşmeye davet etmek. mm) Yüklenici ile sözleşme imzalanmasını sağlamak. nn) İhale ile ilgili KİK e gerekli bilgilendirmeleri yapmak. 13

14 oo) KİK ten Yasaklılık teyidi alma(hem sözleşme öncesi hem ihale sonrası) ve sözleşme devir işlemlerini gerçekleştirmek. öö) İhale komisyonunun görevlendirilmesi işlemlerini yürütmek. pp) İhale onayı alınmasını sağlamak. rr) Yönetim Kurulu Kararı alınması için gerekli yazışmaları yapmak. ss) Mal ve hizmet alımlarında yaklaşık maliyeti hazırlamak. şş) İtiraz halinde zeyilname düzenlenmesi işlemlerini yürütmek. tt) İhale sonucunun KİK e bildirilmesi işlemlerini yapmak. uu) İhalede sözleşmenin feshi ile ilgili işlemleri yürütmek. üü) İhalelerle ilgili yasal mevzuatı takip etmek ve birimlerden gelen talepleri cevaplandırmak. vv) Altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan dolgu malzemesini temin etme işleminin ihale işlemlerini koordine etmek ve ilgili birimlere devrini sağlamak. yy) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak. Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı MADDE 25- (1) Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) SASKİ nin planlama ve yatırım faaliyetlerinin yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına ve güncel yönetim yaklaşımlarına göre yapılmasını sağlamak, b) Yıllık yatırımları ve iş programlarını; su ve atık su konusundaki ihtiyaçlara göre, öncelik sıralarını tespit ederek projeler üretip planlamak, c) Yatırım programındaki veya çeşitli sebeplerle yapımı acilen lüzumlu görülen ve yapılması karara bağlanan işlere (her türlü baraj, arıtma tesisi, pompa istasyonu, depo, şebeke hattı, tali ve ana kolektör, tünel, işletme binası, ekipman vb.) ait her türlü etüt, avan proje, fizibilite, harita, arazi topografik ve jeoteknik çalışmalar, uygulama, tadilat ve tevsi projeleri yapmak/yaptırmak, ç) Alternatif içme suyu kaynakları oluşturmak, yeraltı ve yerüstü su kaynakları ile içme suyu havzalarını planlamak, proje ve yapıma yönelik süreçleri yürütmek, d) Yatırımların, ihale yolu veya doğrudan temin ile gerçekleştirilmesine yönelik; ihale evraklarını hazırlamak, ihale komisyonunda görev almak, ihaleden sonra işleri kontrol etmek, hakediş raporlarını tanzim etmek, işlerin sonunda kesin hesapları yapmak, yükleniciler tarafından inşaatı bitirilen işlerin geçici ve kesin kabul heyetlerine katılmak, gerekli raporları hazırlamak, tesisi işletmeye alarak ilgili işletme Daire Başkanlığına devretmek, 14

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

Sevgili Muğlalılar; Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecimizi, yeni Büyükşehir olan diğer illere göre daha hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra özellikle Su ve Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımıza

Detaylı

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün

Detaylı

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 20.11.1981 tarih

Detaylı

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2016 STRATEJİK PLAN 1 2 2012-2016 STRATEJİK PLAN İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU...4,5 I-GENEL BİLGİLER Stratejik Plan ve Yasal Dayanağı......6 Durum Analizi...6 Teşkilat

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BAġKANLIK MAKAMI

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BAġKANLIK MAKAMI DENĠZLĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Denizli Belediyesi birimlerinin kuruluş, görev,

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 07/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 07/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR T.C. SİVAS BELEDİYE MECLİSİ Karar No:240 BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 07/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR BİRLEŞİME KATILAN ÜYELER: BİRLEŞİME KATILMAYAN ÜYELER: 35 Mustafa ÇİMEN, Tuğba

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin, verimli ve zamanında

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI GÖREV, ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI GÖREV, ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI GÖREV, ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmelik,

Detaylı

İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS

İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS Alinur AKTAŞ Belediye Başkanı Turgay YEL Başkan Vekili Alper TABAN Başkan Yardımcısı Gülhan ŞAHİN Başkan Yardımcısı Eşref YİĞİT Başkan Yardımcısı

Detaylı

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ 15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

SU VE KANALĐZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĐ DAYANAK, ĐLKELER ve TANIMLAR

SU VE KANALĐZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĐ DAYANAK, ĐLKELER ve TANIMLAR SU VE KANALĐZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĐ DAYANAK, ĐLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Su

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE:1 Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2011 1 2 3 BAKAN SUNUŞU XXI. yüzyılda her alanda, verimlilik, etkinlik

Detaylı

2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI Sevgili hemşehrilerim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak büyük bir değişimi ve gelişimi hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Kocaeli ni yeniden inşa

Detaylı