: 2O-5-I979 sünü.ptt

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": 2O-5-I979 sünü.ptt"

Transkript

1 T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ C3ZA BÖLÜMÜ SSAS NO : 1987/8 KARAR NO : 1987/9 ÖZTCT i Danıştay 2.Dairesi'nin I684 Sayılı Yasa kapsamı dışında kaldı 1 ve bu dairenin "Memurin Muhakemat Kanunu*na göre karar ve' rilmeşine yer olmadıkına" ilişkin kararı ile ceza mahkemesinin göre sizlik kararı arasındaki uyuşmazlığın çözümünün uyuşmazlık Mahkem< s i*nin görev alanına girdiği hk. 7" I? î/s' / ( KARAR Davacı Sanıklar O L A Y s K.H. :Kemal Başçetin : 2O-5-I979 sünü.ptt dağıtıcısı olan müşteki Lokman Bora nın,triportörünü yanlış yere park ettiğini ileri süren sanık trafik polisi Kemal Başçetin tarafından,karakola getirildiği ve yasal işlem sırasında kaç ması üzerine tekrar karakola getirildiğinde gerek sanık Kemal Başçetin gerekse karakolda görevli komser muavini sanık İsmail Kebir taraflarından dövülüp haks ret edildiği iddiası üzerine,izmir Valiliği İdare Kurulunca gününde 455 sayı ilejdelil bulunmadığından sanıkların yargılanmalarına gerek olmadığına karar verilmiş ve bu kararı yasa gereği kendiliğinden inceleyen Danıştay 2, Dairesince gününde,i980/i446 I982/85 sayı ilejsanıklara atılı suçla rın adli görev sırasında işlendiği iddia edildiğinden CMUK nun 154»maddesi uya rınca kovuşturma gerektiği cihetle il yönetim kurulu kararının bozulmasına ve memurların yargılanmalarına ilişkin yasaya göre bir karar verilmesine yer olma d ı ğ m a karar verilmiş ve İzmir C.Savcılığı nca gün,5902 sayılı iddianameyle,sanıkların efrada kötü muamele yaptıkları iddiasıyla TCK nun 245*mad~ de uyarınca tecziyeleri istemiyle,haklarında kamu davası açılmıştır. İzmir 2.Asliye C eza Mahkemesi, gününde,esas 1982/303,karar I983/488 sayı ile;sanık trafik polisi Kemal Başçetin in suçu idari görev sırasında işlemesi nedeniyle kamu davasının usulüne uygun olarak açılmadı"1 ge"

2 Esas No : 1987)8, rekçesiyle hakkındaki duruşmanın durmasına ve diğer sanık İsmail Kebir'in Adi: görevi sırasında suçu işlediği ve suçun subuta erdiği gerekçesiyle TCK nun 24! madde uyarınca mahkumiyetine karar vermiş ve bu kararın mahkum olan sanık İsm; il Kebir tarafından temyiz edilmesi üzerine karar Yargıtay 4»Ceza Dairesi'nin 23 3-I984 gün,1554/1997 sayılı ilâmıyla onanmıştır. Sanık Kemal Başçetin hakkındaki evrak,izmir C,Savcılığı nca gereği için îzmir Valiliğine gönderilmiş,izmir Valiliği İdare Kuruluj günür de,l/l64 sayı ile;izmir 2.Asi iye Ceza.îahkemesi ve Danıştay Başkanlığı 2«Dairç kararlarına göre merci anlaşmazlığı doğduğundan dosyanın Danıştay Başkanlığın tevdiine karar vermiştir. Danıştay 2,Dairesi, gününde,esas I984/ 2088,karar 1986/3077 sayı ile; Danıştay 2,Dairesi'nin gün,esas 198o/l445-karar 1982/85 say lı ve İzmir 2«Asliye Ceza Mahkemesi'nin I4-6-I983 gün,esas 1982/ 303,karar I sayılı kararları arasında sanık Kemal Başçetin hakkında görev uyuşmazlı -ı oluşmuş bulundu'mndan,soruşturma dosyasının Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlı"-ı na.gönderilmesine karar vermiş ve dosya Danıştay Başkanlığı'nca I9-I-I987 gününde Uyuşmazlık Mahkemesi'ne tevdi edilmiştir, İNCELEME! VS GEREKÇE : Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü;Servet Tüzün'ün Başkanlığı'nda,Y.İsmet i yer,a*mazhar Akman,Türkan Güven,Necati Karakış,A.Vahap Özaslan ve Muammer Ak- süt'ün katılmaları ile yapıfiığı, günlü toplantıda,geçici raportör Hakir İsmet Köker'in raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan;toplantıya,cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Bekir Mavıoğlu ile Danıştay Başsavcısı yeri' ne katılsın Yardımcı Tahsin Yağmurlu'nunUyuşmazlık Mahkemesi'nin görev alanına giren olumsuz bir.görev uyuşmazlı '1 mevcut olduğu ve Adli Yargı yerinin görevli bulunduğu yolundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: Uyuşmazlığın esasının incelenmesine geçmeden önce,ortada 2247 sayılı kanunun İ4*maddesinde belirtilen şekilde olumsuz bir görev uyuşmazlığının bulunup bulunmadığının ve bu uyuşmazlığın çözümünün Uyuşmazlık Mahkemesi'nin görev alanına girip girmediğinin belirlenmesi gerekmektedir, 2247 Sayılı Kanunun 14,maddesi "olumsuz görev uyuşmazlığının bulunduğunun ileri sürülebilmesi için adli, idari ve askeri yargı mere il erinden en az

3 e Ifeas No : I987/ ikisinin tarafları,konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz göı meleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerek:.. "hükmünü taşımaktadır. Danıştay 2,Dairesi'nce verilen sanığa atılı suçun adli görev sırasında işlendiği iddia edildiğinden CMUK^nun 154»maddesi gereğince hakkında C. Savcılığı'nca kovuşturma yapılması gerektiğinden,il İdare Kurulu kararının bc zularak Memurin Mühakemat Kanunu'na göre karar verilmesine yer olmadığına,ili kin karar ile İzmir 2,Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği,sanık trafik polisi Kemal Başçetin'in suçu idari görev sırasında işlemesi nedeniyle,kamu davasını usul ön g uygun olarak açılmadığı gerekçesiyle hakkmdaki duruşmanın durmasına, ilişkin kararlar arasında olumsuz görev uyuşmazlığı bulunup bulunmadığının te piti için,danıştay 2.Dairesi'nin I684 ve 2247 Sayılı Kanunlar karşısında yarg mercii olup olmama yönünden niteliği ve verdiği kararın muhtevası gözden geçirilmelidir» Bilindiği gibi Danıştay 2.D--iresi 2575 Sayılı Danıştay Kanunu'nun 41., ve 43*maddelerinde gösterildiği biçimde kurulan bir idari dairedir.danış- tay*da yargı kararı veren daireler ise,aynı kanunun 24*, ve sonraki maddelerine göre dava dairelecidir#konuya bu açıdan bakılınca Danıştay 2.Dairesi'nin iı ri bir yargı mercii ve Memurin Mühakemat Kanunu*na göre verdiği kararların ya: gı kararı olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.1684 Sayılı Kanun'un An< yasa'nın İ42*maddesine aykırı olup olmadığını iptal istemi üzerine inceleyen o Anayasa Mahkemesi'nin 2-6-I964 günlü, 1963/ /44 sayılı kararı konuya ışıl tutacak niteliktedir.anıl an kararın bu konu ile ilgili kısımlarında ( günlü ve 334 sayılı Anayasa'nın 7*maddesinde "yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemeler kullanır" denilmektedir.anayasa'nın ll4*maddesinin gerekçesinde de" bir merciin kaza organı olarak vasıflandırılabilmesi için kazai bir usul uygulanmasından başka üyelerinde bağımsız olması ve halcim niteliğin* haiz ve hakim statüsünde bulımması da şarttır...memleketimizde idari kaza manzumesinde,kaza ve vilayet, idar heyeti ve temyiz komisyonları,gümrük eksperleri heyetleri ve disiplin kurulları gibi tam bir kaza organı sayılmayacak mercilerde mevcuttur*..."denilmekle bunların tam bir kaza organı sayılamıyacakları belirtilmiştir*bundan ötürü heyetler ve makamlar Anayasa'nın 142*

4 maddesindeki yargı mercii erinden sayılamazlar. Bunlar la öteki adli makamlar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi,anayasa'nın İ42.maddesine göre " yeni Anayasa'nın 158, maddesi" Uyuşmazlık Mahkemesi'nin görevine girmemektedir..»danıştay 2.Dairesi,idari da: relerden olmakla birlikte Anayasa gereğince yüksek mahkemelerden biri olan Danıştay'ın idari veya kazai görev yapmaları bakımından bir ayırma bağlı tutulmayan bütün daireler: ni birer yargı mercii saymak gerekir.bu sebeple Danıştay'ı ve onun bünyesi içinde olan 2.daireyi I684 Sayılı Kanun'un l.maddesinde sözü geçen idari heyetleri ile sair kaza se l&hiyetini haiz makamlar niteliğinde bir kuruluş olarak kabul etmeye yer yoktur.bu g$rt şün sonucu olarak Danıştay 2.Dairesi I684 Sayılı Kanun'un kapsamı içinde düşünülemez... denilerek Danıştay 2.Dairesi'nin idari yargı mercii olduğunu belirtmiştir. İdari yargı mercii olduğu böylece saptanan Danıştay 2.Dairesi'nin Memurin Muhakemat Kanunu'na göre verdiği kararların is e,yargısal karar olduğu kuşkusuzdur. Çünkü, bu kararlar idari bir yargı mercinden yargısal yöntemler uygulanarak verilmiştir. Öte yandan; Men'i Muhakeme kararları,sanık Memurin ceza mahkemelerinde yargılanmasını önlediği gibi,lüzumu muhakeme kararları da sanık hakkında bu mahkemelerde yargılama yapılmasının gerekliliğini belirtir*böylece bu kararlar memurun yargılanmasının gerekli olup olmadığı konusundaki uyuşmazlığı çözümler.olayımızda olduğu gibi,memurun eyleminin,idari görevle ilgili olmadıkının kabulü ile memur hakkında" Memurin Muhakemat Kanunu'na göre karar verilmesine yer olmadığına" ilişkin karar ise,memur için Memurin Mu hakemat Kanunu'nun uygulanmasını engeller ve suçun genel hükümlere göre kovuşturulması icap ettiğini belirler.bu niteliği ile bu çeşit kararlar bir görevsizlik kararı gibi sonuç doğurur. Böylece; idari yargı mercii olan Danıştay 2.Dairesi'nin yargısal nitelikteki görevsizlik kararı ile adli yargı mercii olan İzmir 2.Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararı niteliğindeki kararı nedeniyle 2247 Sayılı Kanun'un 14*maddesinde öngörülen biçimde olumsuz bir görev uyuşmazlığı çıktığı ve bu uyuşmazlığın çözümünün Uyuşmazlık Mai kemesi'nin görev alanına girdiği kabul edilmelidir. Bu görüşe üyelerden Y.İsmet Ayer katılmamıştır. Esasın incelenmesine gelince; dosya içeriğine göre,olay günü sanık polis Kemal Başçetin'in trafik kontrolü görevlisi olduğu anlaşılmaktadır.bu görevin Kara Yolları Trafik Kanunu ve Tüzüğü'ne göre idari b i r görev olduğu kuşkusuz ise de,bu görev s ır a s ın d a trafik kurallarına aykırı olarak idaresindeki triportörü yanlış yere park eden müşteki hakkında o tarihte yürürlükte olan 6O85 Sayılı Trafik Kanunu'nun 58. maddesine göre cezalandırılması için sulh ceza mahkemesine verilmek ve gerekli

5 Esas No : I987/8-5 - adli işlemler yapılmak üzere,karakola getirilmesi adli bir görevdir.(dosya 20.sef< den men belgesi.dosya 26.fezleke)Nitekim müştekinin yetki ve görevli mahkemece 1000 lira para cezasına mahkum edilmesi de bu hususu doğrulamaktadır.(dosya Sıra No: 13.müştekinin ifadesi) Şu hale göre,işlediği trafik suçu nedeniyle hakkında kanuni işlem yapıp mahkemeye sevk edilmek üzere karakola götürülen müştekiyi dövme ve fena muamelede bulunma suçu,sanığın adli görevine ilişkin olduğundan CMUK nun 154»maddesi uyarın» hakkında C.Savcılığı'nca kovuşturnrulma yapılması gerektiğinden,izmir C.Savcılığıı ca gün, 902 sayılı iddianame ile açılan kamu davasının görülüp çözümlenmesi de adli yargı yerinin görev alanına girmektedir. Bu nedenlerle İzmir 2.Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmelidir. S O N U Ç s_ Anlaşmazlığın,çözümünün Uyuşmazlık Mahkemesi görev alanına girdiğine,üyelerden Y.İsmet Ayer'in karşı oyu ve oyçokluğttyla,anlaşmazlı'm niteliğine göre Adli Yargı yerinde çözülmesi gerektiğine,bu nedenle İzmir 2.Asliye Ceza Mahkemesi'nin I4-6-I983 günlü,esas I982/ 303,karar 1983/488 sayılı görev izlik kararının kaldırılmasına gününde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi. 5 [\ \ de %

6 T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ C3ZA b ö l ü m ü ESAS NO : 1987/8 KARAR NO : 1987/9 KARŞI OY YAZISI e e " Umumi Mahkemeler ve karar hâkimleri ve müstantiklerle umumi ve hususi kaza selahiyetini haiz makamlar arasındaki ihtilafın halli h a k k m d a " k 1684 sayılı 1. maddesinde; " Umumi Mahkemeler, karar hâkimleri ve müstantiklerle idare heyetleri ve sair kaza selahiyetini haiz makamlar arasında vazife ve selahiyet se bebiyle hadis olacak ihtilafların halli, Temyiz Mahkemesi Ceza Heyeti Umumiyesine aittir. - Bu ihtilafın hallinde Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu hükümleri cari olur." hükmü öngörülmüştür. İncelenen soruşturma dosyasında; görev yönünden oluşan uyuşmazlık Mahkeme kararı ile aynı yer İl İdare Kurulu kararı arasındadır. Başka bir an latımla; görev yönünü belirleyecek asıl organlar Mahkeme ile İl İdare Kurulu' dur. Danıştay 2. Dairesince, İl İdare Kurulu tarafından verilen kararın, niteliğine göre, kendiliğinden yada itiraz üzerine, üst itiraz mercii olarak incelenip, bozulması bu esası etkileyecek ve değiştiricek bir nitelik taşımamaktadır. Zira; Danıştay 2. Dairesi Yüksek Dereceli İdari Yargı Mercii ( tdar: Mahkeme) olarak doğrudan kendisine açılmış bir davaya bakmak ve sonuçlandırmak durumunda olmayıp; İl İdare K urulunca verilen kararı üst inceleme ve iti' raz mercii sıfatıyla tetkik edip, bozmak veya onamak gibi sınırlı bir yetkiy< sahip bulunmaktadır. Bu itibarla, oluşan görev uyuşmazlığının 1684 Sayılı Y a s a ' n m 1. mat desi uyarınca, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca incelenip, çözüme bağlanması gerekmektedir. Açıklanan bu nedenlerle, işin Uyuşmazlık Mahkemesinde incelenip, uyuşmazlığın çözülmesi doğrultusundaki çoğunluk k a r a r m a karşıyım. YavuzrSİsmet Ayer t

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI I-2247 SAYILI KANUN UN 1., 14. ve 27. MADDELERİ GEREĞİNCE VERİLEN (BAŞVURU RED) KARARLAR Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: 1-ESAS NO : 2015/226 KARAR NO : 2015/241 KARAR

Detaylı

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ makaleler Hüsamettin UĞUR CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ Hüsamettin UĞUR Giriş Bilindiği gibi adli yargı teşkilatı içinde yer alan ceza mahkemelerinin kuruluşu ile

Detaylı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1998/9 KARAR NO : 1998/11

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1998/9 KARAR NO : 1998/11 UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1998/9 KARAR NO : 1998/11 ÖZET: O YAK'nun asker kişi olan üyele rine Kuruluş Yasası gereği sağladığı borç para verilmesi hizmetini düzenleyen Genel Kurul kararı

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2005/4 Karar No : 2005/5 İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI Özeti : İdari İşler Kurulunun, Yükseköğretim

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI KAMU TÜZELKİŞİLERİ VE KURUMLARI ARASINDA TAŞINMAZ DEVRİ T.C. D A N I Ş

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/920 Karar No : 2007/1072 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

448.,463.f31.f33.f40.,258/2»'3*,52Ğ /1 ve 6136 sayılı Yasa'nın 13. maddelerine göre cezalandırılması

448.,463.f31.f33.f40.,258/2»'3*,52Ğ /1 ve 6136 sayılı Yasa'nın 13. maddelerine göre cezalandırılması T»C* UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA 02ET i politik ve ideolojik saikle işle» nen ve sıkıyönetim askeri mahkemelerinin el koyduğu suçlarla genel ve ortak anaç Esas No I9SO/II3 içinde 'bağlantılı bulunan davaların

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI CEZA SORUŞTURMASI I. GENEL AÇIKLAMALAR Yükseköğretim personeli görevden doğan ve görevleri sırasındaki işledikleri suçlardan dolayı 2547 sayılı

Detaylı

Vergi mahkemelerinde davanın görüşülmesi ve karara bağlanması

Vergi mahkemelerinde davanın görüşülmesi ve karara bağlanması Vergi mahkemelerinde davanın görüşülmesi ve karara bağlanması 1. Dilekçe Üzerinde İlk İnceleme Dava dilekçesi görevli ve yetkili yargı yerine verildiğinde, dilekçeler, vergi mahkemelerinde, mahkeme başkanının

Detaylı

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 A GİRİŞ 4 B YARGI KOLLARI (ÇEŞİTLERİ), YARGI YOLU

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2009/7 Karar No : 2009/14 Özeti : 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri

Detaylı

: Yargıtay Adına, Birinci Başkan Mehmet UYGUN : Yargıtay Yayın İşleri Müdürü H. Bayram USLU

: Yargıtay Adına, Birinci Başkan Mehmet UYGUN : Yargıtay Yayın İşleri Müdürü H. Bayram USLU KCfff Sahibi Yayın Müdürü : Yargıtay Adına, Birinci Başkan Mehmet UYGUN : Yargıtay Yayın İşleri Müdürü H. Bayram USLU TASNİF KURULU Başkan : Hakkı DİNÇ (2. Hukuk Dairesi Üyesi) Üyeler : Halise NAMAZCI

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NDA İTİRAZ

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NDA İTİRAZ hakemli makaleler Devrim AYDIN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NDA İTİRAZ Devrim AYDIN * 1. Genel Olarak Yargılama makamlarının karar veya hükümlerinde hukuka aykırılıkların veya hataların bulunması söz konusu

Detaylı

ADLİ YARGIDA AÇILAN DAVANIN ARACI KURUMLA YATIRIMCI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM PROSEDÜRÜNE ETKİSİ

ADLİ YARGIDA AÇILAN DAVANIN ARACI KURUMLA YATIRIMCI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM PROSEDÜRÜNE ETKİSİ ADLİ YARGIDA AÇILAN DAVANIN ARACI KURUMLA YATIRIMCI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM PROSEDÜRÜNE ETKİSİ Enver USCA * H. Ebru TÖREMİŞ ** ÖZET İMKB nezdindeki uyuşmazlık çözüm prosedürüne ilişkin İMKB Yönetmeliği

Detaylı

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ Araştırma ve İçtihat Birimi Editörler: Dr. Musa Sağlam Hasan Tuna Göksu Hazırlayanlar: Dr. Musa SAĞLAM Mustafa Baysal Metin Efe Hasan Tuna Göksu Dr. Abdullah Çelik

Detaylı

Üst Kurulu. Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üst Kurulu. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 13. Daire 2012/3802 E., 2014/512 K. YAYIN DURDURMA YAPTIRIMI TELEVİZYON KANALI SPOT REKLAMLARA AYRILAN SÜRE "İçtihat Metni" Özeti : 3984 sayılı Kanun'un 33. maddesindeki düzenlemeye göre, tekerrürün aynı

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1989 / 309 Karar No: 1990 / 655. Davacılar : 1-2-

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1989 / 309 Karar No: 1990 / 655. Davacılar : 1-2- Özet: Çeşitli şekillerde yaptıkları duyuruların (gazete ilanı, el ilanı gibi) 1219 Sayılı Yasa ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğünde öngörülen bilgiler dışında, kendilerini övücü nitelikte ve reklam amacına yönelik

Detaylı

İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ

İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ Çınar Can EVREN * ÖZET Uygulama işlemi, dayanağı düzenleyici işleme karşı dava açma süresi geçtikten sonra iki işlemin birden dava edilebilmesine imkân veren bir müessesedir.

Detaylı

T.C. Y A R G I T A Y Ceza Genel Kurulu E: 2008/11-250 K: 2009/13 T: 03.02.2009

T.C. Y A R G I T A Y Ceza Genel Kurulu E: 2008/11-250 K: 2009/13 T: 03.02.2009 T.C. Y A R G I T A Y Ceza Genel Kurulu E: 2008/11-250 K: 2009/13 T: 03.02.2009 Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Özet: 1- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun kesinleşmiş, infaz edilmekte

Detaylı

II- HANGİ SÖZLEŞMELER TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREVİNE GİRECEKTİR?

II- HANGİ SÖZLEŞMELER TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREVİNE GİRECEKTİR? 6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜKETİCİ İŞLEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TEMEL İLKELERİ TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE HAKEM HEYETLERİNİN GÖREV ALANI HAKEM HEYETLERİNE İLİŞKİN TÜKETİCİ HUKUKU ve USUL UYGULAMALARI

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ *

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * ÖZET Oğuzhan GÜZEL ** Anayasa Mahkemesi, idarî uyuşmazlıkları adlî yargının görev alanına sokan

Detaylı

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının içtihadı birleştirme toplantılarında; bu kurullara bağlı dairelerin her birinin mevcudu beş itibar edilerek

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının içtihadı birleştirme toplantılarında; bu kurullara bağlı dairelerin her birinin mevcudu beş itibar edilerek 5579 YARGITAY KANUNU Kanun Numarası : 2797 Kabul Tarihi : 4/2/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/2/1983 Sayı : 17953 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 158 BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Yargıtay:

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN 8953 ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5235 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/10/2004

Detaylı

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2011/5-56 K. 2011/76 T. 3.5.2011 NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR ( Adli Tıp Kurumu Altıncı İhtisas Kurulu'nda Yer Alması

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2011/5-56 K. 2011/76 T. 3.5.2011 NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR ( Adli Tıp Kurumu Altıncı İhtisas Kurulu'nda Yer Alması CEZA GENEL KURULU E. 2011/5-56 K. 2011/76 T. 3.5.2011 NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR ( Adli Tıp Kurumu Altıncı İhtisas Kurulu'nda Yer Alması Gereken Uzmanlık Dallarında Görevli Uzmanlar Arasından Seçilecek

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2010/707 Karar No : 2012/618 Anahtar Kelimeler: Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek, Bilirkişi, Re sen Araştırma Yetkisi Özeti: Hiçbir mücbir sebep

Detaylı

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 5457 BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2576 Kabul Tarihi : 6/1/1982 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/1/1982 Sayı

Detaylı

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi DÖRDÜNCÜ DAĐRE 2003 618 2002 4285 13/03/2003 KARAR METNĐ

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi DÖRDÜNCÜ DAĐRE 2003 618 2002 4285 13/03/2003 KARAR METNĐ Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi BĐRĐNCĐ DAĐRE 2003 124 2003 109 23/09/2003 KARAR METNĐ KAMU TÜZEL KĐŞĐSĐ YA DA KURUMU OLMAYAN TÜRK KIZILAY DERNEĞĐNĐN MALĐK OLDUĞU TAŞINMAZLAR HAKKINDA,

Detaylı

İDARÎ YARGIDA GEREKÇESİZ KARARLAR, SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ VE ÂDİL YARGILANMA HAKKI

İDARÎ YARGIDA GEREKÇESİZ KARARLAR, SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ VE ÂDİL YARGILANMA HAKKI makaleler Mehmet KAYHAN İDARÎ YARGIDA GEREKÇESİZ KARARLAR, SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ VE ÂDİL YARGILANMA HAKKI Mehmet KAYHAN Giriş Yargıya ayrılan kamusal kaynakların yetersizliği, yargılama sürecinin

Detaylı

TÜRK idari YARGıSıNDA GÖREV VE YETKİ

TÜRK idari YARGıSıNDA GÖREV VE YETKİ TÜRK idari YARGıSıNDA GÖREV VE YETKİ GİRİş Ramazan YILDIRIM İdari yargılama hukuku alanında; 1982 yılında çok önemli geli meler olmu tur. Anayasa'dan önce çıkarılan 2575, 2576, 2577 sayılı kanunlar', idari

Detaylı